Monteringsinstallasjoner/leggeanvisning leverandør. 4. Gyldig for: Avd for samfunnsutvikling/rådgivende ingeniører/entreprenører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsinstallasjoner/leggeanvisning leverandør. 4. Gyldig for: Avd for samfunnsutvikling/rådgivende ingeniører/entreprenører"

Transkript

1 Revisjon nr. Utarbeidet av: agk Dato: Side 1 av 1 Rutine 22 Kommunale vann- og avløpsledninger Godkjent: Hensikt/sammendrag Bidra til økt standard på utførelse av vann- og avløpsanlegg. 2 Referanser Eier System Nr Navn Enh utb rutinesamling 21 Stikkledninger Enh utb rutinesamling 36 Ledning og kabler-pressing av varerør og legging av ledninger inne i rør NORVAR miljøbl. Plan nr 1 Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC NORVAR miljøbl. Plan nr 11 Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PE NORVAR miljøbl. Plan nr 12 Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PP NORVAR miljøbl Utf. nr 3 Renovering med innføring av kontinuerlige rør NORVAR miljøbl Utf. nr 5 Grøfteutførelse fleksible rør NORVAR miljøbl Utf. nr 6 Grøfteutførelse stive rør NORVAR miljøbl Utf. nr 25 Trykkprøving av trykkledninger NORVAR miljøbl Utf nr 42 Krav til kompetanse for utførelse av VA-ledningsanl Produsent/ Monteringsinstallasjoner/leggeanvisning leverandør Norsk standard Uavklart 4. Gyldig for: Avd for samfunnsutvikling/rådgivende ingeniører/entreprenører 5. Aktivitet 5.1 Ledningsmateriell PVC - Når annet ikke er avtalt skal det benyttes rør av PVC i henhold til det som er beskrevet i miljøblad nr 1 "Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PVC". Dette gjelder både for vannledning og trykkløse rør for spillvann og overvann. PE - For legging av vannledning som krysser sjø, elv og myr benyttes rør av PE i henhold til miljøblad nr 11 " Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PE. Denne rørtypen må også vurderes brukt i bratt terreng, når grunnforholdene er vanskelige og på store dyp. For pumpeledning for avløp benyttes vanligvis PE-rør. For vannledning mindre enn 11 mm benyttes også rør av PE. Det benyttes da rør med dimensjon 63 mm eller mindre. I områder med fare for forurenset grunn (hydrokarboner/petroleumsprodukter) skal vannledninger i PE legges med diffusjonstett kappe.

2 Revisjon nr. Utarbeidet av: agk Dato: Side 2 av 1 Rutine 22 Kommunale vann- og avløpsledninger Godkjent:.1.12 PP - Trykkløse rør av PP i henhold til miljøblad nr 12 "Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PP" benyttes som drensledning og må også vurderes brukt som overvannsledning i større dimensjoner. En del rørdeler av trykkløse rørsystemer er av PP. 5.2 Gravefrie løsninger Dette er løsninger i forbindelse med ny- eller rehabiliteringsanlegg hvor ledninger legges uten oppgraving. Vanligvis må en eller flere av følgende forutsetninger være tilstede: Ledning ligger dypt Oppgraving blir kostbar fordi det blir omfattende arbeider med istandsetting av veg, plass eller lignende. Ledning skal krysse under jernbanespor eller veg med høy standard. Ved utskifting av bare en ledning i grøfta. Vanligvis vil dette da være en vannledning. Følgende løsninger kan være aktuell: Rørpressing: Pressingen utføres i løse masser, som for eksempel sand, leire eller silt Styrt boring: Der det ikke ligger rør fra før og for eksempel på lengre strekninger under veger, elver over våtmarksområder og andre steder hvor graving ville bli uforholdsmessig dyrt. Utblokking: Det medfører utsprenging av eksisterende rør og innføring av helsveiste PEledninger i samme eller eventuelt større dimensjon. Inntrekking av rør: Det benyttes PE-rør med mindre dimensjon som trekkes inn i eksisterende rør. For mer informasjon vises til NORVAR- blad nr 3. Strømpeforing: Det nye materialet vrenges inn i den skadde ledningen med trykkluft. Monteringen foregår uten graving mellom nedstigningskummene. For kryssing av jernbane eller veg av høy standard riksveg hvor lengden er begrenset benyttes enten rørpressing eller styrt boring. For utførelse vises til rutine nr 36 "ledning og kabler-pressing av varerør og legging av ledninger inne i rør". Ved gravefrie løsninger, hvor det er fare for utvendige skader/riper, skal rørene normalt leveres med beskyttelseskappe. Dette gjelder uavhengig av rørmateriale. Eventuelt avvik fra dette må godkjennes av kommunen Grøftetverrsnitt Overdekning av vannledning For å unngå frost skal vannledning som ligger utenom veg ha en min overdekning på 1, m. For ledning i veg skal overdekningen være minst 2, m. Skal overdekningen være mindre enn dette må det foretas en nærmere vurdering, og løsningen må avklares med kommunen. Normalt skal da

3 Revisjon nr. Utarbeidet av: agk Dato: Side 3 av 1 Rutine 22 Kommunale vann- og avløpsledninger Godkjent:.1.12 ledningen isoleres. Både grunnforhold og utstrekning av redusert overdekning må tas med når omfang av isolasjon vurderes. Det kan aksepteres grunnere grøft med overdekning ned til 1,4-1,5 m for eksempel for å unngå sprenging. Men det må da isoleres over med ekstrudert polystyren med tillatt langtidslast 1 kn/m2. Minste isolasjonsbredde er 1,2 m og isolasjonstykkelse 5 mm. Isolasjon på siden kan også være aktuell, og i fjellterreng kan en isolasjonskasse fylt med finpukk være en løsning. Plassering av ledninger i grøft Det skal være minimum 1,5 m fra ytterste rørvegg til nærmeste kabel når denne ligger i egen trasé på 6 cm dybde. Dette kravet gjelder når kablene legges etter at ledningene er lagt. Overvannsledning skal ligge i midten, vannledning til venstre og spillvannsledning til høyre for overvannsledning når en ser mot fallretningen. For plassering i høyden er det 2 aktuelle løsninger når en har både avløps- og vannledning i samme grøft: Vannledningen ligger høyere enn de 2 avløpsledningene. Alle 3 ledninger ligger i samme plan For hvert enkelt anlegg skal det foretas en vurdering vilken løsning som skal velges. Forhold som må vurderes kan for eksempel være om ledningen har lite eller mye fall, problemer med å få til nok overdekning på vannledning eller om anlegget fordyres mye eller lite ved å plassere vann og avløp i ulike plan. For vannledninger mindre enn 11 mm hvor det benyttes PE-rør på kveil vil det normalt være greit at alle ledninger i samme plan. For vannledning, D=11 mm eller større (mufferør), skal vannledning normalt ligge høyere enn avløpsledningene selv om dette fører til dypere grøft. Bunn vannledning skal da ligge minst 1 cm høyere enn topp spillvannsledning. Alternativ løsning også her kan være at det benyttes helsveisede rør. For legging av fleksible rør av PVC, PE og PP vises til miljøblad nr 5 "Grøfteutførelse fleksible rør". For legging av stive betongrør vises til miljøblad nr 6 "Grøfteutførelse stive rør". 5.4 Krav til vannledninger Vannledninger av PVC leveres i henhold til NS-EN-1452 og med farge blågrå. Vannledninger av PE leveres i henhold til NS-EN-1221 og med farge svart med blå striper. I større dimensjoner leveres ikke rør med striper. Alle kommunale vannledninger skal ha et trykk på mellom 2 kg og 1 kg. I den utstrekning det er mulig skal kommunen prøve å redusere trykket til maks 6 kg før det sendes ut til forbruker. Blir

4 Revisjon nr. Utarbeidet av: agk Dato: Side 4 av 1 Rutine 22 Kommunale vann- og avløpsledninger Godkjent:.1.12 trykket innendørs i bygg mer enn 6 kg må den enkelte selv besørge nødvendig trykkreduksjon. Overføringsledninger kan ha større trykk enn 1 kg, og det må da benyttes materiell som er dimensjonert for dette. Blir trykket større enn 1 kg skal det foretas en beregning av vilken rørtype som skal benyttes. I tilknytningspunktet til kommunal ledning skal det alltid være et vanntrykk på mist 2 kg. Hvis ledningstrasé har større fall enn 1:5 (2 ) skal det benyttes rør med strekkfaste skjøter. Ved fare for stor grunnvannsstrømning i grøfta anbringes grunnvannssperre av betong eller leire. I byggeperioden skal vannledninger være midlertidig avstengt med ters (lokk) eller annen tett forbindelse når det ikke foregår rørlegging (som utenfor arbeidstid). Entreprenør er ansvarlig for at ikke smuss og fremmedlegemer kan komme inn i rørene. Ved legging av rør skal det være ters på røret inntil det er på plass og nytt rør tilkoples. Trykkprøving skal utføres i henhold til VA/miljø-blad nr 25. Metoden for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter denne standarden, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 25 "Trykkprøving av trykkledninger". 5.5 Krav til avløpsledninger For selvfallsledninger skal overvannsledning være farget svart og spillvannsledning farget rødbrun. PVC Trykkledninger for spillvann leveres i henhold til NS-EN-1452 Ledninger av PVC leveres med rød farge. Ledninger av PE leveres i svart farge med røde striper. Når det gjelder akseptert avvik på høyder viser til de toleransekrav som er satt i NS 342-U 2, UB". Her stilles følgende krav: For ledninger med større fall enn 1 er tillatt avvik +/- 3. For ledninger med mindre fall fra 5-1 % er tillatt avvik +/- 2. For ledninger med mindre fall enn 5 er tillatt avvik +/- 1. Dersom ikke egne beregninger viser selvrens ved mindre fall, skal ledninger legges med minimum 1 fall. Ved rehabilitering av anlegg vil en i noen tilfeller være nødt til å akseptere mindre fall. I byggeperioden skal avløpsledninger være midlertidig avstengt med ters (lokk) eller annen tett forbindelse når det ikke foregår rørlegging (som utenfor arbeidstid). Entreprenør er ansvarlig for at ikke smuss og fremmedlegemer kan komme inn i rørene. Ved legging av rør skal det være ters på røret inntil det er på plass og nytt rør tilkoples.

5 Revisjon nr. Utarbeidet av: agk Dato: Side 5 av 1 Rutine 22 Kommunale vann- og avløpsledninger Godkjent: Dimensjonering av overvannsledning Stort sett er det god kapasitet på de fleste kommunale overvannsledninger. Men det må allikevel alltid vurderes om det kan velges løsninger slik at overvann kan tas hånd om på egen tomt og ikke tilføres kommunalt avløpsnett. Det skal også alltid vurderes om overvann på kommunalt nett kan føres ut på friområde eller annen kommunal grunn slik at belastningen på kommunalt nett lenger nede blir redusert. Ved fortetting av et område må det også vurderes om det kan aksepteres en raskere avrenning til kommunalt nett. Det som er vist nedenfor i dette underkap er hentet fra VA-norm for Trondheim kommune, vedlegg 5 "Beregning av overvannsmengde. Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum. Tabell 1 som viser vilke gjentaksintervall som skal benyttes for regnskyllhyppighet og oversvømmelseshyppighet Dimensjonerende regnskyllhyppighet Områdetype Dimensjonerende oversvømmelseshyppighet 2 år Ubebygd område 1 år 1 år Boligområder 2 år 2 år By sentrumsområde 3 år Tabell 2 for avrenningskoeffisient Type areal Koeffisient Tette flater (tak), asfalterte,5-,95 Asfalterte plasser og veger,-,9 Rekkehus/blokk,6, Eneboligområder,5-, Grusveger/plasser,6-, Industriområder,5-,9 Plen,park, eng, skog, dyrket mark,3-,5 Varighet for regnskyll settes normalt lik konsentrasjonstid for nedbørsfeltet: Den største vannføring oppstår normalt for det regnskyll som har varighet lik hele feltets konsentrasjonstid. Konsentrasjonstid er den lengste tiden det tar for vann som faller på bakken i nedbørfeltets fjerneste punkt å nå fram til det punkt hvor vannmengde skal beregnes. Konsentrasjonstiden (tk) består av avrenningstid på markoverflaten (ts) og strømningstid i ledninger, kanaler, grøfter o.l. (tl = l/v). Konsentrasjonstid (tk) kan bestemmes med bruk av nomogrammer og/eller formler.

6 Revisjon nr. Utarbeidet av: agk Dato: Side 6 av 1 Rutine 22 Kommunale vann- og avløpsledninger Godkjent:.1.12 Monogram for beregning av konsentrasjonstid Parametre på dette monogrammet er tilrenningslengden fra det som er lengst unna, fall på terrenget i promille og avrenningskoeffisient. Ved dimensjonering av overvannsledninger og fordrøyningsmagasin skal historiske nedbørsdata påplusses en sikkerhetsfaktor på 2 % for å ta hensyn til framtidige klimaendringer. Når annet ikke er avtalt skal det benyttes en returperiode på 1 år som gjentaksintervall av nedbør med bestemt intensitet. 5. Lokal overvannshåndtering Med bakgrunn i at det pga av endringer i klima forventes mer intens korttidsnedbør er det ønskelig at mest mulig overvann håndteres lokalt og ikke føres inn på kommunalt nett. Aktuelle løsninger kan da være: Utslipp på bakken eller infiltrasjon i grunnen på egen tomt når massene er egnet til det. Utslipp i nærområder I Steinkjer sentrum er det betydelige områder (bl.a. Søndre Egge, øverst i Bogen, Nordsihaugen, Heggesåsen, Sørsibakken, Skjefte og Trana) masser som egner seg godt til infiltrasjon. Her har en også mange eksempler på at det for boliger har gått bra uten drenering rundt kjellermurer. Løsninger med utslipp av takvann på tomta har også fungert tilfredsstillende.

7 Revisjon nr. Utarbeidet av: agk Dato: Side av 1 Rutine 22 Kommunale vann- og avløpsledninger Godkjent:.1.12 Når det ved legging av nye stikkledninger (omlegging til separatsystem) velges løsninger hvor overvann ikke føres inn på kommunalt nett skal det allikevel føres stikkledning for overvann fram til husvegg. 5. Nedbørskurver Her har vi foreløpig ikke fått lagt inn kurven fra målestasjon i Søndre Egge. Det eksisterer foreløpig kun en kurve for perioden IVF diagram for Voll Moholt Tyholt Returperioder(år); Nedbørintensitet(l/s*ha) 662 TRONDHEIM - VOLL MOHOLT TYHOLT Periode: Antall sesonger: 39 År , , , 2 33, , 5 354, 1 391, 2 429, , 5 1, 3 225, 261, 1 22, 5 3, 342, 3, 3 115, 16, 22, 1 235, 1 245, 6 2, 39, 341, ,5 69,1 56,4 4, 3,2 29,2 24,5 19, 16,2 13,1 9,3 6,3 4, 135, 162, 3 1, 2 196, 4 221, 246, 9 22, 93, 2,5 6,2 45, 36,3 3,9 23,9 21,1 1, 12,, 5, 1, 124, 12, 143, 15, 4 13, 1 3,2 6,4 51,3 41, 35,1 2,2 24,4 19,6 13, 9,1 5,6 93,5 6,3 56, 45,5 39,2 3,4 2,5 22,1 15,5 1,1 6,3 96,, 5,4 4, 4,5 31,4 2,5 22,9 16, 1,5 6,5 16, 116, 126, 144 6,5 63,6 51,4 44,4 34,5 31,6 25,4 1, 11,5,1 94,1 6, 55, 4,4 3,5 34,6 2, 19,3 12,5, 11, 4, 6,2 52,3 4,6 3, 3,2 21, 13,5,3

8 Revisjon nr. Utarbeidet av: agk Dato: Side av 1 Rutine 22 Kommunale vann- og avløpsledninger Godkjent: IVF-kurve for Voll, Moholt og Tyholt og for returperiode 2, 1, 2 og 5 år.

9 Revisjon nr. Utarbeidet av: agk Dato: Side 9 av 1 Rutine 22 Kommunale vann- og avløpsledninger Godkjent: Sammenlignet 2-årsnedbør for Steinkjer og Trondheimsstasjoner. 5.9 ADK-1 kompetanse I plan-og bygningslovens stilles det krav til fagmessig utførelse. Vilke krav som skal stilles framgår av VA/Miljø-blad nr. 42 for utførelse. For utførelse av VA-ledningsanlegg, kreves minst ADK-1 kompetanse eller tilsvarende av den som er bas i grøftelaget. Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om-/igjenfylling og for den som legger ledningene. 5.1 Rørinspeksjon med kamera /videokamera Alle avløpsledninger skal kontrolleres med TV så snart som mulig etter ferdigstillelse og senest i god tid før veger blir asfaltert. Før TV-kontrollen skal ledningene være spylt og rengjort. Kommunens representant skal varsles for å kunne være til stede ved inspeksjonen. Videoopptak som viser tid- og stedfesting skal leveres kommunen i MPEG-format på DVD eller minnebrikke slik at det kan legges inn i Gemini VA.

10 Revisjon nr. Utarbeidet av: agk Dato: Side 1 av 1 Rutine 22 Kommunale vann- og avløpsledninger Godkjent:.1.12 Krav i forbindelse med TV-kontroll Det skal være % vannfylling Maks tillatt deformasjon for avløpsledninger av PVC eller PP er 5 % avhengig av stedlige forhold. Se ellers miljøblad nr 6 for utførelse nr 6, pkt 4.11 For spillvannsledninger som ligger under kote for normalt høyvann skal rør inspiseres når det er høyvann for å se at det ikke lekker inn sjøvann.

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

«VA-norm» for Ski kommune

«VA-norm» for Ski kommune Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg «VA-norm» for Ski kommune Revisjonsdato: 19.06.2013 Vedtatt av Ski kommune v. utvalg for Teknikk og Miljø 29.05.2013. Publisert 20.06.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG

NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG NORM FOR VEI, VANN- OG AVLØPSANLEGG lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 mars 2014 Vi Vil Vi Våger Innhold 1 ADMINISTRATIVT 6 1.1 FORORD 6 1.2 VIRKEOMRÅDE 6 1.3 UNNTAK 6 1.4 REVISJON 6 1.5 BETINGELSER

Detaljer

VA-norm. Hole kommune Teknisk-eiendom - Vann & avløp. Hole vannverk på Bønsnes

VA-norm. Hole kommune Teknisk-eiendom - Vann & avløp. Hole vannverk på Bønsnes VA-norm Hole vannverk på Bønsnes Sist revidert: 18.05.2012 Kontaktperson: Finn Løken Tlf 32 15 90 11 / 975 67 222 E-post: finn.loken@hole.kommune.no Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 - HJEMMELSHENVISNINGER...

Detaljer

Kommunalteknisk VA norm for

Kommunalteknisk VA norm for Kommunalteknisk VA norm for Askøy kommune Austrheim kommune Austevoll VA FjellVar/Fjell kommune Lindås kommune Meland kommune Os kommune Radøy kommune Sund VA Øygarden kommune Dato: 23. oktober 2013 VA

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Arendal kommune VA - norm. Rev. jan 2010 m.j.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Arendal kommune VA - norm. Rev. jan 2010 m.j. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 1 1.0 Generelt... 1 1.1 Hms... 1 1.2 Målsetting... 1 1.3 Normens omfang... 1 1.4 Generelle krav... 2 2 LEDNINGSSYSTEMET... 3 2.0 Generelt... 3 2.1 Definisjoner... 3

Detaljer

Sanitærreglementet del 2

Sanitærreglementet del 2 Sanitærreglementet del 2 INNHOLD Norm nr. Administrative normer Tittel A-01 Unntak fra Plan- og bygningslovens søknadsplikt for ledningsanlegg Revidert dato 20.09.07 A-02 Saksbehandling og godkjenning

Detaljer

GVD PROSJEKT FELLES VA NORM HØRINGSUTKAST TIL FELLES VANN OG AVLØPSNORM FOR:

GVD PROSJEKT FELLES VA NORM HØRINGSUTKAST TIL FELLES VANN OG AVLØPSNORM FOR: GVD PROSJEKT FELLES VA NORM HØRINGSUTKAST TIL FELLES VANN OG AVLØPSNORM FOR: Drammen kommune Nedre Eiker kommune Røyken kommune Sande kommune Hurum kommune Modum kommune Øvre Eiker kommune Lier kommune

Detaljer

VA-norm Melhus kommune, Teknisk drift. Vann- og avløpsnorm. for Melhus kommune. Side 1

VA-norm Melhus kommune, Teknisk drift. Vann- og avløpsnorm. for Melhus kommune. Side 1 Vann- og avløpsnorm for Melhus kommune Side 1 Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE........................... 5 l.1 ENDRING AV RETNINGSLINJENE........................... 5 l.2 DISPENSASJON/ UTFYLLENDE

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING EN VEILEDER FOR UTBYGGER

OVERVANNSHÅNDTERING EN VEILEDER FOR UTBYGGER Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Vedtatt 12.10.2011, versjon 1.0 Revidert: 14.03.2012, versjon 1.1 Revidert: 13.02.2015, versjon 1.2 OVERVANNSHÅNDTERING EN VEILEDER FOR UTBYGGER Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

PLANPERIODE 2012-2017

PLANPERIODE 2012-2017 Steinkjer kommune REHABILITERINGSPLAN FOR TRANSPORTANLEGG FOR AVLØPSVANN I STEINKJER SENTRUM (RENSEDISTRIKT STEINKJER) PLANPERIODE 2012-2017 RG-prosjekt AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen Sentrum

BOSSNETT AS Bergen Sentrum BOSSNETT AS Bergen Sentrum GRØFTER OG LEDNINGSUTFØRELSE Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Generelle bestemmelser Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at kravene til

Detaljer

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm.

Bodø kommune, ved Kommunalteknisk kontor, kan i spesielle tilfeller og etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne norm. 1 INNLEDNING Normen gjelder for samtlige kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg samt park- og idrettsanlegg, som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder den for alle lekeplasser og

Detaljer

FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT. REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. DOKUMENT TITTEL

FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT. REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. DOKUMENT TITTEL FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT 10.03.2014 Revidert forprosjekt SDH IM FPF 09.01.2007 BL VG VG REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. LEVERANDØR OPPDRAGSGIVER DOKUMENT TITTEL SELSKAP HOVEDRAPPORT

Detaljer

Fordrøyning i betongrør

Fordrøyning i betongrør Foto: Jan Erik Skau, Fredriksstad Blad Fordrøyning i betongrør Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. Dette krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg. Utbygging

Detaljer

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og overganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med

Detaljer

Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC. for gravefri framtid

Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC. for gravefri framtid Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC for gravefri framtid Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC for gravefri framtid September 2015 5 Om oss OM OSS Olimb er en betydelig aktør

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP - TEKNISKE BESTEMMELSER

GRIMSTAD KOMMUNE - STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP - TEKNISKE BESTEMMELSER GRIMSTAD KOMMUNE - STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP - TEKNISKE BESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Formål Formålet med disse bestemmelsene er å fastsette hvilke dimensjoneringskriterier og tekniske

Detaljer

FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG

FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG Dokument type Forprosjekt VA Dato 2013-01-18 FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG MASKINSVINGEN 29/1/196 FORENKLET FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2013-01-18 Jørn G. Thomassen Utført av Kontrollert av - Godkjent

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

1 Generelt. 2 Vannforsyning. 2.1 Dimensjonering. Anlegg skal være dimensjonert slik at det er tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende

1 Generelt. 2 Vannforsyning. 2.1 Dimensjonering. Anlegg skal være dimensjonert slik at det er tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende 1 Generelt Henvisninger til lover og forskrifter Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et belydelig regelverk som det er viktig å ha kjennskap til og følge. Plan- og bygningsloven, med teknisk forskrtft

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer