Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av Skuespiller- og danseralliansen"

Transkript

1 Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0

2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen Kulturdepartementets oppdrag Kort om tidligere utredninger Mandat og tilknytning av bidragsytere Alliansen for dansere og skuespillere Formål med Alliansen 5 Kap 2 Sammendrag av utredningens anbefalinger Juridiske anbefalinger Organisasjonsmodell Vurdering av samordning m.v. med enkelte samarbeidspartnere Budsjett 8 Kap 3 Samarbeidsformer og samordning med øvrige tiltak på Kulturdepartementets budsjett Innledning Norsk Skuespillersenter Kort om stiftelsen Norsk Skuespillersenters virksomhet Skuespillersenterets arbeidsområder i forhold til en allianse Vurdering av overlappende arbeidsområder mellom Alliansen og Skuespillersenteret Skuespillersenteret sett i forhold til alliansedansernes behov Anbefaling og konklusjon PRODA profesjonell dansetrening Kort om stiftelsen PRODA sin virksomhet PRODAs arbeidsområder i forhold til en allianse Vurdering av felles løsninger og evt. samordning mellom Alliansen og PRODA PRODA sett i forhold til allianseskuespillernes behov Anbefaling og konklusjon Partene i arbeidslivet på danse- og teaterområdet Danse- og Teatersentrum(DTS) Norsk teater- og orkesterforening(nto) Norsk Skuespillerforbund(NSF) Norske Dansekunstnere(NoDa) NoDa og NSF Andre relevante samarbeidspartnere for alliansen Festivaler Pilotprosjekter for dans Kunsthøgskolene Danseinformasjonen Teatre, dansekompanier, frie grupper med basisfinansiering, Norsk Scenekunstbruk m.v Filmprodusenter, dubbing og reklameprodusenter m.v Alliansene i Sverige Sammendrag samarbeidspartnere 19 1

3 Kap 4 Driftsform, eierstruktur, organisasjon og økonomi Innledning Alliansenes betydning for danseområdet og teaterområdet Anbefalt ansettelsesmodell Finansiering av Alliansens virksomhet 21 Bidrag fra potensielle arbeidsgivere Cut av kunstnernes inntekter Statlig tilskudd Anbefaling og konklusjon finansiering Selskapsform, eierstruktur og organisasjon Selskapsform Eierstruktur Organisasjon Likt antall kunstnere Én allianse Videreføring i Vurdering av én eller to allianser Anbefaling og konklusjon 29 Kap 5 Kriterier og retningslinjer m.v Anbefalte kriterier for inntak, tidskonto, permisjoner og oppsigelse Anbefalt reglement for ansatte Evaluering av kriterier og retningslinjer Forvaltning av kriterier og retningslinjer 32 Kap 6 Opprettelse av selskapet 32 Vedlegg Vedlegg 1 Alliansens formål 33 Vedlegg 2 Anbefalt fremdriftsplan opprettelse prøveprosjekt 2012 og Vedlegg 3 Anbefalt budsjett prøveordning 2012 og Vedlegg 4 Anbefalte kriterier for inntak, tidskonto og forlengelse for dansere og skuespillere 40 Vedlegg 5 Forslag til retningslinjer for de ansatte 45 Vedlegg 6 Kilder 47 Vedlegg Advokatfirmaet Simonsens betenkning inkludert postdoktor Helga Aunes vurderinger 2

4 Forord Det har vært spennende og lærerikt å arbeide med utredningen for etableringen av Skuespiller- og danseralliansen. Etter en intensiv prosjektperiode på knappe to måneder for denne utredningen, er det svært positivt at det i forslag til statsbudsjett for 2012 er foreslått 3 millioner kroner til oppstart av Alliansen. Mine oppdragsgivere Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund har i en årrekke arbeidet for at en lignende ordning som den de har i Sverige med allianser også skulle etableres i Norge. Som forbundsleder i Norske Dansekunstnere frem til mai 2011 har jeg selv aktivt arbeidet for Alliansens opprettelse, og jeg er derfor svært glad for at den nå vil se sitt lys i løpet av I arbeidet med denne utredningen har jeg hatt et tett og godt samarbeid med NoDa og NSF med ukentlige møter med referansegruppen som har bestått av forbundslederne Hauk Heyerdahl og Peder Horgen, daglig leder Kirsti Camerer og forbundssekretær Grete Valstad. Denne gruppen har vært tungt inne i arbeidet med forslag til formål, kriterier for ansettelse og retningslinjer for ansatte. Budsjettforslagene er også drøftet grundig med referansegruppen. Stor takk til dere fire! Jeg har også nytt godt av god dialog med alliansene i Sverige. Takk til Jaan Kolk i Teaterförbundet, Suzanna Carlsson, Lars Edström og Bo Rydberg for rask tilbakemelding og informasjon om Dansalliansen, Teateralliansen og Musikalliansens virksomheter. Det har vært svært lærerikt og interessant å ha kontakt med senioradvokatene Lill Christin Egeland og Thorgeir Hole i Simonsen Advokatfirma og postdoktor Helga Aune ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo om deres juridiske vurderinger. Det er særlig gledelig at fremtidige samarbeidspartnere har stilt seg positive til utredningen. Takk til Norsk Skuespillersenter, PRODA profesjonell dansetrening, Norsk Teater- og orkesterforening og Danse- og Teatersentrum også for deres økonomiske bidrag til utredningen, sammen med forbundenes egen finansiering. Jeg håper både mine oppdragsgivere og Kulturdepartementet vil ha nytte av utredningen. Selv ser jeg frem til å følge Skuespiller- og danseralliansens arbeid i årene som kommer, og ikke minst de danserne og skuespillerne som kan vie sin tid fullt ut til sitt arbeid som kunstnere. Oslo, 18. oktober 2011 Tone Øvrebø Johannessen Prosjektleder 3

5 Kapittel 1. Innledning 1.1 Kulturdepartementets oppdrag Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere fikk i møte i oppdrag å foreta videre utredning og en eventuell etablering av en skuespiller- og danserallianse. Oppdraget er omtalt i brev av fra Kulturdepartementet, der både de juridiske og faglige problemstillingene som skal utredes videre ble beskrevet. Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere har engasjert Tone Øvrebø Johannessen som prosjektleder for utredningen. De juridiske vurderingene er foretatt av Advokatfirmaet Simonsen og postdoktor Helga Aune, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Utredningsarbeidet ble gjort i perioden august og september 2011, konklusjoner og endelige rapporter forelå levert til oppdragsgiverne den 18. oktober Kort om tidligere utredninger I september 2008 overleverte Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere en kortfattet rapport med skisse til oppstart av en danserallianse og en skuespillerallianse etter svensk modell, til daværende kulturminister Trond Giske. 1 Det ble deretter i Kulturdepartementets budsjett for 2009 bevilget et tilskudd på kr 0, 5 mill kroner til Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere for å utrede tiltak for arbeidsledige skuespillere og dansere. Etter en offentlig anbudsrunde ble Rambøll Management valgt ut til å utrede opprettelsen av en danserallianse og skuespillerallianse etter svensk modell. Rambøll Management leverte sitt forslag til oppdragsgiverne 30. mars Etter dette ble det i Kulturløftet II, lansert i august 2009, fremhevet i pkt 14. at Regjeringen vil støtte etablering av en skuespiller- og danserallianse. 3 NSF og NoDa avga i juni 2010 en felles høringsuttalelse om Rambøll Managements rapport til Kulturdepartementet, og arbeidet med påfølgende vurderinger ble deretter gjort av Arbeidsdepartementet og Kulturdepartementet. Oppdrag om videre utredning ble gitt av Kulturdepartementet i møte , og i brev av til Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere. 1.3 Mandat og tilknytning Prosjektleder for utredningen, Tone Øvrebø Johannessen har vært engasjert i en 30% stillingsressurs fra med levering i oktober. Advokatfirmaet Simonsen og postdoktor Helga Aune ble engasjert 23. august med leveringsfrist primo oktober. Mandatet for utredningsarbeidet følger av brev av fra Kulturdepartementet og videre samtaler med oppdragsgiverne. Utredningen består av to dokumenter; de juridiske betenkningene og den faglige vurderingen. De juridiske vurderingene har i hovedsak omhandlet; 1 Forslagsnotat utarbeidet av NoDa og NSF sammen med Kulturmeglerne: 2 Rambøll Managements rapport kan lastes ned her: 3 Kulturløftet II: 4

6 Arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til ansettelse av kunstnere i alliansen, herunder bestemmelser om stillingsvern i arbeidsmiljøloven Diskrimineringsrettslige problemstillinger Konkurranserettslige spørsmål En modell organisert etter regelverk for vikarbyråer, herunder mva spørsmål Vurdering av om EUs vikarbyrådirektiv vil ha konsekvenser Den svenske alliansemodellen innenfor norsk lovverk De faglige vurderingene har omhandlet; Å finne frem til en modell som gir en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av ressursene Det er vurdert hensiktsmessigheten av én kontra to allianser Det er sett på hvordan overlappende arbeidsområder med Norsk Skuespillersenter kan løses og det er vurdert felles løsninger og ulike grader av samordning med andre relevante mottakere av tilskudd fra kulturdepartementets budsjett, herunder særlig PRODA profesjonell dansetrening. Utredningen har til hensikt å finne frem til den best egnede modellen som oppfyller formålet for tiltaket. Det er derfor tatt hensyn til de juridiske vurderingene og de ulike gevinster av én eller to allianser er beskrevet. I tillegg presenteres den modellen som etter oppdragsgivernes og utredernes syn vil passe best i forhold til eksisterende infrastruktur og forholdene i arbeidsmarkedet alliansens kunstnere skal virke i. 1.4 Alliansen for dansere og skuespillere Begrunnelsen for å rette tiltakene mot utøvede kunstnere, dansere og skuespillere, har i hovedsak vært å møte utfordringene i disse kunstnernes arbeidsmarked som i svært stor grad utgjør midlertidige ansettelser. I motsetning til mange andre kunstnere, er dansere og skuespillere med få unntak underlagt en arbeidsgivers instruksjonsmyndighet. De kan derfor ikke i samme grad som selvstendig næringsdrivende og andre frilansere bestemme over egen arbeidstid og andre arbeidsforhold. En utøver kan ha svært mange arbeidsgivere i løpet av ett år, ikke fordi vedkommende ønsker det selv, men fordi arbeidsmarkedet krever det. Dette fører til stor uforutsigbarhet i utøvernes arbeidssituasjon og inntektsgrunnlag, noe som igjen har ulemper i opptjening av sosiale rettigheter og pensjon. Dansere og skuespillere arbeider i tidsbestemte engasjementer. Dette gir igjen målbare tidsenheter som lar seg beregne objektivt. Skapende kunstnere har i større grad en fri stilling, arbeider ofte med egeninitierte prosjekter og styrer selv sin arbeidstid og arbeidsform. Alliansemodellen som baserer seg på premisset om at den ansatte kunstner tar permisjon for tidsbestemte engasjementer hos andre arbeidsgivere, vil være et virkemiddel for de utøvende kunstnergruppene, dansere og skuespillere. Blant dansere og skuespillere vil det finnes kunstnere som også arbeider som koreografer eller instruktører. Dersom disse oppfyller inntakskriteriene, kan de bli ansatt i Alliansen. De må i ansettelsen også oppfylle kravene om arbeid som danser/skuespiller for å få forlenget tidskontoen i Alliansen. 1.5 Alliansens formål Formålet med alliansen er å sikre et antall frilans dansere og skuespillere ansettelse, inntekt og sosiale rettigheter i de periodene de ikke har ansettelser hos ordinære arbeidsgivere / 5

7 oppdragsgivere. 4 De som blir omfattet av ordningen må ha lang fartstid i yrket for å kvalifisere for ansettelse. Kunstnerne som ansettes kan være bosatt i hele landet. Alliansen vil sørge for relevante kurs, masterklasser og workshops som sikrer kontinuerlig kompetanseutvikling for de ansatte danserne og skuespillerne. Alliansen vil kunne tilby ledige plasser på kursene til kunstnere som ikke er ansatt i alliansen, slik vil øvrige frilansskuespillere og dansere oppleve at alliansen også er et tilbud til dem. På sikt er målet at flere skuespillere og dansere vil stå lenger i yrket som følge av ansettelsen i Alliansen. Alliansen har også som formål å bidra til utvikling av arbeidsmarkedet for skuespillere og dansere, stimulere til økt kunnskap om scenekunstområdet utenfor institusjonene og øke kunnskapen om skuespillernes og dansernes arbeidsvilkår. Dette vil bl.a. foregå ved arrangementer, praktisk informasjonsarbeid, utredninger og forskjellige utviklingstiltak der de ansatte kunstnerne også vil arbeide og delta med sin kunstneriske kompetanse. Alliansen skal også drive formidling av kunstnerne overfor potensielle arbeidsgivere, samt informere bredt om sin virksomhet. Dansere og skuespillere vil mens de er i alliansen utvikle seg i yrket bl.a. gjennom idéutvikling og forberedelser til produksjoner. Kunstnerne vil også bidra til yngre kollegers individuelle kunstneriske og karrieremessige utvikling gjennom for eksempel mentorordninger. Danserne og skuespillerne skal fokusere på å få mest mulig arbeid utenfor alliansen for å fylle opp sin tidskonto slik at de kan forbli tilknyttet alliansen. Det er utarbeidet objektive kriterier for inntak i alliansen basert på lengde tidligere arbeid. 5 Disse er vurdert av postdoktor Helga Aune med henblikk på diskrimineringslovgivning. 6 Den enkelte vil få en tidskonto for ansettelsen ved oppstart. For å bli i alliansen må man arbeide utenfor Alliansen for å tjene opp mer tid i sin tidskonto, ellers tappes tidskontoen og vedkommendes ansettelse vil opphøre. Alliansen blir dermed ikke en sovepute, men vil stimulere til at den enkelte kunstner forholder seg aktivt til arbeidsmarkedet og til sin egen kunstneriske utvikling, med en trygghet i periodene uten arbeid og inntekt. Alliansen vil selv ikke foreta kunstnerisk vurdering i forhold til ansettelse. Vurderingene baseres på den tidsperioden den enkelte faktisk har arbeidet som frilansdanser eller skuespiller. Det anbefales at Alliansen ved ansettelse av dansere, tar hensyn til kjønnsbalansen i denne yrkesgruppen. Telemarkforskings undersøkelse i 2006 viste at det var 83 % kvinnelige og 17 % mannlige dansere. 7 Ved ansettelse av dansere i Alliansen foreslås det et tak på 1/3 mannlige dansere. Alliansen vil møte behovet for den fleksibilitet som finnes i arbeidsmarkedet for kunstnerisk arbeid, der kortvarige engasjementer i stadig økende grad er virkeligheten for frilans skuespillere og dansere. 4 Utarbeidet forslag til formål følger som vedlegg 1 5 Forslag til kriterier for ansettelse i alliansen, se vedlegg 4 6 Se Simonsens og Aunes betenkning 7 Telemarkforskings undersøkelse: Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold,

8 Kapittel 2. Sammendrag av utredningens anbefalinger 2.1 Juridiske anbefalinger Advokatfirmaet Simonsen 8 har vurdert hvordan Alliansen kan etableres ut fra arbeidsrettslige, konkurranserettslige perspektiver og forhold til statsstøtte og EØS-avtalen m.m. Simonsen advokatfirma har også vurdert Alliansen etter regelverk for vikarbyrå/bemanningsforetak. Postdoktor Helga Aune har vurdert forslaget til Alliansens kriterier for inntak og tidskonto, kjønn, alder m.v. i forhold til diskrimineringslovgivning. Advokatfirmaet Simonsen har konkludert med at kunstnerne i Alliansen vil anses som arbeidstakere da de vil arbeide for alliansens formål i de perioder de er lønnet av Alliansen. Dermed oppfylles hovedmålet for etableringen av Alliansen at et visst antall kunstnere skal sikres økonomisk trygghet og sosiale rettigheter i perioder hvor de ikke har andre oppdrag/ansettelser som dansere og skuespillere. Alliansen vil ansette kunstnerne midlertidig med hjemmel i AML 14-9 (3): Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om adgang til midlertidig ansettelse innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett. Dersom tariffavtalen er bindende for et flertall av arbeidstakerne innenfor en nærmere angitt arbeidstakergruppe i virksomheten, kan arbeidsgiver på samme vilkår inngå midlertidig arbeidsavtale med andre arbeidstakere som skal utføre tilsvarende arbeid. Alliansen må inngå tariffavtaler med Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund for at slik midlertidig ansettelse kan inngås med dansere og skuespillere. Midlertidig ansettelse vil bl.a. løse forholdet til avslutning av kunstnernes ansettelsesforhold i Alliansen. Alliansen vil varsle danseren/skuespilleren om opphør av ansettelsen 3 måneder før tidskontoen er tom. Likevel kan opphør av ansettelsesforholdet utvides noe utover de 3 månedene dersom kunstneren har permisjon for arbeid hos andre arbeidsgivere i denne perioden. Det anbefales fra advokatfirmaet Simonsen og postdoktor Aune at Alliansens formål, regler for inntak, tidskonto, forlengelse, frys og avkorting, utarbeides grundig. I tillegg bør det i reglementet for de ansatte i Alliansen fremgå de plikter danserne og skuespillerne har i sin ansettelse. Tariffavtalen vil regulere rett til permisjoner, tidskonto, opphør og oppsigelse, mv. 2.2 Organisasjonsmodell og selskapsform Prosjektleder Tone Øvrebø Johannessen har vurdert organisasjonsmodell og øvrige faglige vurderinger som nevnt i kap Det legges frem to organisasjonsmodeller: Én felles allianse slik departementet har etterspurt for oppstartsåret 2012 og en anbefaling om to allianser i 2013 når det faglige tilbudet skal realiseres maksimalt. Det foreslås at selskapet deles i to allianser, én for hver yrkesgruppe. 8 Betenkning fra Simonsen advokatfirma og postdoktor Helga Aune følger som vedlegg til denne utredningen. 7

9 Forskjellene i flere viktige faktorer mellom de to yrkesgruppene dansere og skuespillere begrunner denne anbefalingen, se nærmere i 2.4 og kap. 4. Det foreslås at Alliansen etableres som et aksjeselskap. 2.3 Vurdering av samordning m.v. med enkelte samarbeidspartnere Prosjektleder har foretatt en inngående vurdering av samordning og samarbeid med Norsk Skuespillersenter og PRODA, profesjonell dansetrening i kap. 3. Det anbefales at Alliansen inngår et formelt samarbeid med Norsk skuespillersenter om at senteret planlegger og arrangerer det kompetanseutviklende tilbudet som Alliansen skal tilby skuespillerne. Skuespillersenteret har erfaring, nettverk og faglig kompetanse som Alliansen kan dra fordel av. Det er tatt høyde for dette i budsjettet med mindre stillingsressurs i Skuespilleravdelingen i Alliansen. Det foreslås at senterets vedtekter endres for å formalisere samarbeidet. Det anbefales at Alliansens administrativt ansatte i oppstarten samlokaliseres med Norsk Skuespillersenter i Welhavensgate 1. Ytterligere samordning eller omorganisering foreslås ikke. Dette fordi det anses svært viktig at Norsk skuespillersenter fortsetter å utvikle sin rolle som et sentralt infrastrukturtiltak rundt frilans skuespillere landet over. Dette ivaretas bedre ved at Skuespillersenteret består som egen enhet med direkte tilskudd fra staten. PRODA profesjonell dansetrening har eksistert i 23 år og tilbyr i dag et differensiert daglig treningstilbud til dansere i Oslo, og har gjennom regionale arrangører også et regelmessig tilbud andre steder i landet. Danserne i Alliansen vil kunne benytte dette daglige treningstilbudet for å utvikle sin teknikk, formkurve og være klar til å ta oppdrag utenfor Alliansen. Alliansen vil dra nytte av PRODAs tilbud og slipper dermed selv å stå for det daglige treningstilbudet til danserne i Alliansen, men kan fokusere på å arrangere det kompetanseutviklende tilbudet til danserne. Det vurderes som hensiktsmessig for Alliansens danseravdeling/danseralliansen på sikt at administrativt personale er samlokalisert med PRODAs virksomhet i Oslo. Dette kan la seg gjøre i det planlagte fellesinitiativet mellom CODA Oslo International Dance Festival, PRODA profesjonell dansetrening og Norske Dansekunstnere. Danseralliansen vil være en naturlig aktør i dette fellesskapet. Det anbefales at Danseralliansen inngår et samarbeid med PRODA og andre aktører der det er naturlig, i forhold til de kompetanseutviklende tiltak som Alliansen skal tilby danserne. I kapittel 3 er det beskrevet en rekke naturlige samarbeidspartnere for Alliansen. Oversikten gjenspeiler imidlertid de faglige særpregene dansere og skuespillere har, ved at det er mange ulike samarbeidspartnere knyttet til de to yrkesgruppene. Det er få aktører som fremstår som naturlige samarbeidspartnere både for danser- og skuespilleralliansen, da det er få som forholder seg til begge kunstnergruppene samlet. 2.4 Budsjett I utredningen er det budsjettert med ulike modeller: én allianse i oppstartsåret 2012 og to allianser i I oppstartsåret fremlegges to budsjetter. Det er beregnet ansettelse av 60 kunstnere, 30 dansere og 30 skuespillere. De to budsjettene viser ansettelse av kunstnerne 1. september, alternativt ansettelse av kunstnerne 1.november. Det er den siste modellen som kan realiseres med i 8

10 overkant av 3,6 millioner kroner, dette inkluderer 0,7 millioner kroner i engangskostnader i forbindelse med oppstart. Det er foreslått 3 millioner i driftstilskudd til Alliansen i statsbudsjettet for Utredningen har forholdt seg til departementets krav om kostnadseffektivitet. Det foreslås en liten administrasjon i to faglige enheter som har fokus på igangsetting og ansettelser av kunstnerne i For å få målt effekten av Alliansens funksjon, er det nødvendig med et tilstrekkelig antall kunstnere fra hver yrkesgruppe. I 2013 anbefales det at fokus dreies til å utvikle og gjennomføre det faglige tilbudet. Ved å gjøre dette i to selskap unngås det som ofte kjennetegner større enheter; mindre effektivitet, flere ledd og midler som går til spille. Isteden kan innsatsen brukes til å styrke det spesifikke faglige fokus, samarbeid og forankring av Alliansene som del av infrastrukturen på danse- og teaterområdet. Ved at Alliansene inngår samarbeid med allerede eksisterende tiltak som Skuespillersenteret og PRODA profesjonell dansetrening, m.fl. vil statlige midler bli benyttet med større effekt. Kapittel 3. Samarbeidsformer og samordning med tiltak på Kulturdepartementets budsjett 3.0. Innledning I dette kapitlet ses det nærmere på potensielle samarbeidspartnere for Alliansen, i forhold til kompetanseutvikling og formidling. I tråd med departementets oppdrag drøftes det hvordan Norsk Skuespillersenters arbeidsområder kan fungere i sammenheng med Alliansen. Det ses også på samarbeid og samordning mellom Alliansen og PRODA profesjonell dansetrenings virksomhet. Det gis anbefalinger til videre samarbeid mellom Alliansen og begge virksomheter. 3.1 Norsk Skuespillersenter Kulturdepartementet har i sitt oppdrag presisert at overlappende arbeidsområder mellom Norsk Skuespillersenter og en eventuell allianse skal vurderes og defineres, med tanke på en omorganisering Kort om stiftelsen Norsk Skuespillersenters virksomhet Senteret ble stiftet av Norsk Skuespillerforbund i november Stiftelsens formål er å styrke skuespillernes kompetanse og stimulere til utvikling og nyskapning innenfor faget. Dette skal skje gjennom: Kursvirksomhet, utveksling av ideer og erfaringer og alliansebygging mellom yrkesutøvere. Norsk Skuespillersenter er et kompetansesenter for kontinuerlig faglig utvikling innen scenekunst. Senterets mål er å nå skuespillere over hele landet gjennom kurs, seminarer, debatter og idéutvikling. Skuespillersenteret skal bidra til tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere og kunstorganisasjoner fra kunstformer og miljøer innen scenekunst, film, billedkunst, dans og musikk. 9 Senteret holder til i leide lokaler i Welhavensgate 1, eid av Norsk Skuespillerforbund. Senteret har 1,5 årsverk i 2011 og en bevilgning over kulturdepartementets budsjett på kr mill kroner. I 2012 er det foreslått millioner kroner til senteret over statsbudsjettet. Aktiviteten er sterkt økende og i 2010 arrangerte senteret 86 kurs med 1272 deltakere. Siden 2006 er antall deltakere økt med 369 % og antall kurs økt med 231 %. Senteret har etablert samarbeid med en rekke festivaler, høgskoler, institusjonsteatre, lydstudioer, forbund, forlag m.fl. 9 9

11 Et viktig prinsipp for skuespillersenteret er at deres kurs skal nå alle skuespillere, det stilles få krav til kompetansenivå og tidligere erfaring i de tema kursene ivaretar. Senteret har utviklet erfaring og kompetanse i å planlegge og å arrangere kurs for skuespillere. Det er også ønskelig å nå andre scenekunstnere med kursene, det er imidlertid ikke dokumenterte tall på dette. Senterets kurs har som regel deltakeravgift. Kursavgiften varierer i forhold til kursets kostnader, men senteret ønsker å holde deltakeravgifter lave slik at skuespillerne skal ha råd til å delta Skuespillersenterets arbeidsområder i forhold til en allianse Prosjektleder har gjennomført ett møte med skuespillersenterets daglige leder og kunstnerisk konsulent den I møtet ble driften av senteret gjennomgått, og det ble diskutert hvilke sammenfallende arbeidsområder senteret ville kunne ha med en allianse, og hva senteret kan tilby alliansens skuespillere. Senterets formål viser at tilbudet senteret gir skal nå alle skuespillere. Norsk Skuespillerforbunds statistikk viser at det i NSFs medlemsmasse er over 800 frilansskuespillere. Alliansens formål vil være å styrke kompetansen og den kunstneriske utviklingen spesielt for de skuespillerne som til enhver tid er tilknyttet Alliansen. I prøveprosjektet er det ønskelig å starte med 30 skuespillere i Alliansen. Det vil ved opprettelsen av alliansen være nødvendig å ta hensyn til at skuespillersenterets kurstilbud for øvrige frilans skuespillere opprettholdes og økes, ikke bare i Oslo, men i landet for øvrig. Dette tilbudet fungerer som et viktig møtepunkt, en diskusjonsarena, og gir en faglig utvikling for de skuespillere som ikke kvalifiserer til alliansen Vurdering av overlappende arbeidsområder Et av Alliansens formål er at de tilknyttede skuespillerne i allianseperiodene mellom arbeid hos eksterne arbeidsgivere skal delta i kurs, workshops, masterklasser o.a. for å styrke sin kompetanse og kunstneriske utvikling og være klar til å ta arbeid som skuespiller utenfor Alliansen. Det ses som svært hensiktsmessig at slike kurs arrangeres av Norsk Skuespillersenter på oppdrag fra Alliansen. De kurs som ikke blir fylt opp av alliansens skuespillere vil kunne åpnes for øvrige skuespillere, evt. etter noen kriterier. Norsk Skuespillersenter vil uavhengig av alliansens behov arrangere kurs, seminarer og annet tilbud for de skuespillere som ikke er knyttet til alliansen. En gevinst for begge parter vil være at alliansens skuespillere også vil kunne delta i denne type kurs om de ikke er i arbeid. Med denne fleksible samarbeidsformen vil skuespillere utenfor alliansen oppleve at alliansen også har et tilbud til dem. Tilsvarende vil Alliansens skuespillere som deltar i ordinære kurs hos Skuespillersenteret bidra positivt i miljøet da de kan ha lengre fartstid og annen bakgrunn enn de som i dag hovedsakelig benytter senterets tilbud. Slik vil man oppnå gevinster både for senterets ordinære brukere og for Alliansens skuespillere. Alliansen vil ved å benytte seg av den kompetansen som Norsk Skuespillersenter allerede har som kursplanlegger og arrangør, ikke måtte ansette eget personale for å planlegge og arrangere kurs. Alliansen vil ha en vesentlig besparing i form av minst 0,5 årsverk ved å samarbeide med 10

12 Norsk Skuespillersenter om kurs. Det kan være naturlig at Alliansen dekker noen av kostnadene til de kursene som er spesialbestilt av alliansen. Imidlertid vil en slik løsning totalt sett være meget besparende for alliansen, samtidig som skuespillersenteret vil få utvidet sitt kjerneområde Skuespillersenteret sett i forhold til alliansedanseres behov Senteret har i dag noen få seminarer der dansere deltar. Det er ved analyse av behovene for danserne og skuespillerne i alliansen, funnet få kurs, masterklasser og workshops som det vil være naturlig å arrangere felles for begge kunstnergrupper. Dette henger sammen med at skuespillere og dansere som kvalifiserer til alliansen i stor grad vil ha kommet langt i sin kunstneriske, tekniske og spesialiserte faglige utvikling. Der skuespilleren vil trenge noe dansetrening, vil dette skje på et betydelig lavere nivå enn det som er alliansedansernes behov. Tilsvarende vil dansernes behov for kursing i for eksempel fremføring av tekst, være på et vesentlig lavere nivå enn skuespillernes. Skuespillersenteret har ikke fagkompetanse på dans, og det er naturlig at det faglige kompetanseutviklende kurstilbudet for danserne ivaretas av alliansens danseravdeling i samarbeid med naturlige partnere Anbefaling og konklusjon Det ses som en stor fordel for Alliansen at Norsk Skuespillersenter står som kursplanlegger og kursarrangør for Alliansens behov knyttet til skuespillere. Dette vil styrke senterets virksomhet samtidig som det vil være besparende for alliansen i størrelsesorden om lag kr på årsbasis, da behovet i Alliansens administrasjon blir 0,5 årsverk mindre og senteret i stor grad vil bære kursutgiftene. Skuespillere som ikke er tilknyttet Alliansen vil få tilgang til et utvidet kurstilbud, og skuespillersenteret blir opprettholdt som et viktig møtepunkt for frilans skuespillere som ikke vil kvalifisere til Alliansen. Alternativet å innlemme Norsk Skuespillersenter i Alliansen er vurdert nøye. Dette ses ikke som hensiktsmessig da senteret har en vesentlig større og annen målgruppe enn alliansens skuespillere. Dersom senterets drift skulle opprettholdes innenfor alliansen, ville formålet til henholdsvis Alliansen og senteret bli uklar, og det kan bli utviklet et innenfor/utenfor skisma i samme virksomhet, noe som frarådes. I anbefalingen utgjør det en vesentlig faktor at Skuespillersenteret i dag er en etablert virksomhet som skuespillere og instruktører verdsetter høyt. Senteret har etablert gode samarbeidsformer i teatermiljøet. En innlemming i alliansen vil redusere den viktige infrastrukturen rundt frilansskuespillere. Det er derfor mer hensiktsmessig at infrastrukturen utvides ved at senteret får Alliansen som samarbeidspartner. Konklusjon: Det anbefales at Alliansen og Norsk Skuespillersenter inngår samarbeidsavtale der senteret står som arrangør for kursbehovet blant alliansens skuespillere. Dette vil være besparende for alliansen, senteret vil kunne benytte sine faglige og administrative ressurser optimalt, og miljøet med frilansskuespillere og allianseskuespillere vil oppleve en styrket infrastruktur med et godt faglig differensiert tilbud som kommer flere skuespillere til gode. 11

13 For å forankre samarbeidet formelt anbefales det at vedtektene til Norsk Skuespillersenter endres slik at det fremgår at senteret skal arrangere kurs for Alliansens skuespillere i tråd med inngåtte samarbeidsavtaler. Dette kan også omtales i tilskuddsbrev fra staten til Skuespillersenteret. Det vil også være hensiktsmessig at alliansen lokaliseres nært senteret da aktiviteten og samarbeidsformer lettere kan utvikles ved geografisk nærhet. Det finnes mulighet for dette i Welhavensgate PRODA profesjonell dansetrening Kulturdepartementet ber i oppdraget forbundene om å vurdere felles løsninger og ulike grader av samordning med andre relevante mottakere av tilskudd over Kulturdepartementets budsjett som for eksempel PRODA Kort om stiftelsen PRODA profesjonell dansetrenings virksomhet. Gratis Daglig Trening ble stiftet i 1988 av Norsk Ballettforbund. I 2008 endret stiftelsen navn til PRODA profesjonell dansetrening. Stiftelsen har som formål at den skal arbeide for å fremme et kontinuerlig tilbud om gratis daglig trening, danseteknisk og faglig utvikling for profesjonelle dansekunstnere, uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning. Utøvelse og formidling av dans stiller særlige krav til kontinuerlig, spesifikk trening. PRODA arrangerer treningsklasser innenfor alle danseuttrykk og kommer derfor alle som arbeider med dans til gode. PRODA er en viktig del av infrastrukturen på dansefeltet og fungerer som ressurssentre og møteplasser rundt om i landet. PRODA finansieres hovedsaklig med statsstøtte, men har også stort drifts/kulturtilskudd fra Oslo kommune og økonomisk tilskudd fra flere andre kommuner og fylkeskommuner. For å benytte seg av tilbudet, stilles kriterier om 3 års høyskole/fagutdannelse i dans og/eller flere års profesjonelt virke. (se søknadsskjema) 10 PRODA har hovedvirksomheten med daglig morgentrening for profesjonelle dansere i Oslo. I tillegg har PRODA aktivitet i regionene Bergen, Stavanger og Trondheim, i Nord-Trøndelag og i Nord-Norge. PRODA støtter også andre regioner med mindre beløp til kurs/seminar/samling for profesjonelle dansekunstnere. Utenfor Oslo varierer tilbudet mellom ukentlige klasser, weekend eller andre typer samlinger der trening og andre kurs/seminarer kan inngå. PRODA arrangerte totalt 672 Treningsklasser og faglige fora med totalt fremmøtte i Av dette var det deltakere på tilbudet til PRODA i Oslo. Antallet deltakere har økt med 236 % fra 2006 til 2010 og antall treningsklasser har økt med 210 % i samme periode. I 2011 mottok PRODA millioner kroner i driftstilskudd fra staten, for 2012 er det foreslått millioner kroner i statlig bevilgning. PRODA leier studio, treningsrom og kontor av Rom for Dans i Marstrandgaten 8, leiekontrakten utløper i 2013 og PRODA ser aktivt etter nye lokaler PRODAs arbeidsområder i forhold til en allianse Prosjektleder har gjennomført ett møte med PRODAs daglige leder og styreleder den I møtet ble driften av PRODA gjennomgått, og det ble diskutert hvilke sammenfallende arbeidsområder PRODA ville kunne ha med en allianse, og hva PRODA kan tilby alliansens dansere

14 PRODAs formål viser at tilbudet skal nå alle profesjonelle dansere som kvalifiserer. Norske Dansekunstnere anslår at det i NoDas medlemsmasse er over 500 frilansdansere. Alliansens formål vil være å styrke kompetansen og den kunstneriske utviklingen spesielt for de danserne som til enhver tid er tilknyttet alliansen, i prøveprosjektet er det ønskelig å starte med 30 dansere i alliansen. PRODAs tilbud gir danserne mulighet til å vedlikeholde og forberede sin kropp til det fysiske dansearbeidet. PRODA ansetter pedagoger som kvalifiserer til å undervise på høyt profesjonelt nivå. I tillegg samarbeider PRODA med høgskoler, festivaler, Nasjonalballetten, o.a. for i perioder å tilby klasser med internasjonalt anerkjente dansekunstnere for å stimulere til fysisk progresjon og kunstnerisk utvikling. Samarbeidet med festivalen CODA inneholder også workshops utover daglig trening, dette gjelder maksimalt 14 dager pr år. Det er svært gunstig for alliansen at PRODA har et utstrakt tilbud med morgentrening for profesjonelle dansere i Oslo. For alliansens dansere vil det være naturlig å benytte PRODAs tilbud i Oslo og i øvrige regioner så langt det passer. Der det ikke er daglig tilbud vil et ukentlig treningstilbud kunne kombineres med dansernes egentrening på for eksempel treningsstudioer. Det vil være en stor fordel for alliansen at PRODA er en etablert aktør med et stort kontaktnett og mange samarbeidspartnere, også utover i landet. Dersom dette ikke hadde vært tilfelle ville Alliansen selv måttet arrangere tilbud om daglig trening for dansere i tillegg til kurs, masterklasser og workshop. Alliansen vil slippe disse kostnadene, men ha gevinst av at PRODA har et stort kontaktnett og samarbeidspartnere. Alliansen vil kunne utvikle samarbeide med disse om det faglige kompetanseutviklende tilbudet for danserne Vurdering av felles løsninger og evt. samordning mellom Alliansen og PRODA PRODAs tilbud om daglig morgentrening for dansere inngår som en naturlig del av en dansers hverdag. Alliansen skal imidlertid ha fokus på å tilby masterklasser, workshops og kurs slik at danserne styrker sin faglige kompetanse og stimuleres til kunstnerisk utvikling og vekst utover det et daglig treningstilbud kan gi. PRODA og Alliansen vil derfor ikke ha direkte overlappende arbeidsområder. Dersom det er ledige plasser på Alliansens kurs vil disse kunne benyttes av andre frilansdansere etter visse kriterier. Det er naturlig å anta at disse også er brukere av PRODA og slik vil oppleve at Alliansen også har tilbud til dem, selv om de ikke har fått ansettelse i alliansen etter søknadsrunde. Slik vil Alliansen fremstå som et positivt tilskudd til en for øvrig fragmentert frilanstilværelse med lite infrastruktur rundt danserne. Alliansens masterklasser og workshops i Oslo bør arrangeres nært den daglige treningen. I de lokalene PRODA benytter i dag vil dette i liten grad være mulig, da Rom for Dans har egenaktivitet og utleie til andre aktører på dag- og kveldstid. PRODAs leiekontrakt med Rom for Dans utløper i Alliansen vil kunne samarbeide med PRODA om andre felles løsninger eller samordning, slik som felles avtaler om skadeforebyggende kurs og behandling for dansere. Felles adgangskort som korresponderer med statistiske verktøy vil også være samordnende og besparende tiltak for begge virksomheter. Dette er eksempler på positive samhandlingsprosjekter. 13

15 De senere årene er det igangsatt et initiativ for felles lokaler mellom PRODA profesjonell dansetrening, festivalen CODA og Norske Dansekunstnere, gjerne i nærheten av Danseinformasjonen og Dansens Hus. Danseralliansen vil være en naturlig partner i en slik samlokalisering. Det vil være naturlig at Alliansens faglige tilbud til dansere arrangeres der. Da vil alliansedansere kunne trene på PRODA om morgenen og delta på workshops/masterklasser eller andre kurs resten av dagen uten å tape tid på forflytning. I tillegg vil Alliansen kunne leie PRODAs studio til masterklasser i perioder gjennom året. Dette vil ha den positive synergieffekt at PRODA får noe leieinntekt fra Alliansen, og danserne vil oppleve at PRODA og alliansen utfyller hverandres tilbud PRODA sett i forhold til allianseskuespilleres behov PRODAs tilbud er rettet mot profesjonelle dansekunstnere med 3 årig høgskoleutdanning i dans eller tilsvarende. Skuespillere vil derfor ikke kvalifisere til å benytte PRODAs tilbud, ei heller alliansens skuespillere. Det vil være mer naturlig at Skuespillersenteret i enkelte tilfeller benytter korttidsengasjerte pedagoger hos PRODA i kurs i dans/bevegelse for skuespillerne i Alliansen Anbefaling og konklusjon Gjennom utredningsarbeidets analyse er det tydelig fremkommet ulikheter ved PRODA og Alliansens formål og tilbud for dansere. Det er imidlertid svært positivt for Alliansen at PRODAs tilbud også kan omfatte alliansedansernes behov for daglig trening. Dermed unngår alliansen å planlegge og arrangere slik daglig trening, en besparelse som anslås til om lag kroner pr. år. 11 Planene om samlokalisering av flere sentrale danseaktører vil også kunne inkludere Alliansens tilbud til danserne. Det vil gi ytterligere positive synergier om Alliansens administrasjon knyttet til danserne lokaliseres i dette fellesskapet En naturlig gevinst av slik samlokalisering er deling av kostnader til møterom, vask, lager o.a. Det vil mellom samboende aktører naturlig utvikle seg økt samarbeid, positivt engasjement og stimulerende utvikling for administrativt ansatte. Dansekunstnerne vil også oppleve større grad av koordinering og styrking av det generelle tilbudet til dem som kunstnere. I utredningsarbeidet er det vurdert alternative grader av samordning mellom Alliansen og PRODA. Det er imidlertid ikke naturlig at PRODAs aktivitet innlemmes i Alliansen, eller omvendt. PRODA er, etter snart 25 års drift, et meget etablert tiltak som også er forankret i regioner rundt i landet. Alliansens formål og PRODAs formål er ikke identiske, og dersom Alliansen skal inkludere hele PRODAs aktivitet i sin virksomhet vil det oppstå en forskjellsbehandling mellom dansere innad i samme virksomhet. Dette ses på som uheldig og kan ikke anbefales. Konklusjon: Det anbefales at Alliansen og PRODA inngår et samarbeid der PRODA arrangerer den daglige treningen som alliansedanserne kan delta på. Det anses ikke nødvendig med endringer i PRODAs vedtekter, da tilbud om daglig trening gjelder alle dansere som kvalifiserer til PRODA. Alliansen vil stå for det kompetanseutviklende tilbudet til Alliansens dansere i samarbeid med bl.a. PRODA, men også andre aktører som festivaler, høgskoler, piloter for dans rundt i landet, 11 Det er beregnet besparelse på avvikling av daglig morgenklasse med tilhørende kostnader, studioleie og adm. 14

16 Carte Blanche, Nasjonalballetten og utenlandske samarbeidspartnere. Dersom det er ledige plasser på dette tilbudet i Alliansens regi vil frilansdansere som for øvrig benytter PRODAs daglige treningstilbud kunne delta. På den måten vil Alliansen være et positivt tilskudd til frilansdanserne som ikke inngår i alliansen. Det ses som svært hensiktsmessig at Alliansens tilbud til danserne kan samlokaliseres med øvrige aktører som PRODA, profesjonell dansetrening, festivalen CODA og Norske Dansekunstnere. Dette vil ha gevinster både av faglig art for dansekunstnere, men også virke stimulerende og innby til økt koordinering og samarbeid blant administrativt ansatte i de virksomheter som utgjør dette fellesskapet. Besparelser som felles møterom, kantine, lager, og andre kontorfasiliteter vil være gevinster i en slik samlokalisering. I tillegg kommer besparelser i forhold til dansestudio og garderober for danserne. 3.3 Partene i arbeidslivet på danse- og teaterområdet Danse- og teatersentrum Danse- og Teatersentrum (DTS) ble stiftet i 1978 som en interesseorganisasjon for frie sceniske grupper. I 2008 ble DTS omdannet til en stiftelse og har i dag 92 medlemsgrupper i nettverket. Stiftelsen Danse- og teatersentrum (DTS) er et nasjonalt kompetansesenter organisert som en nettverksorganisasjon. Danse- og teatersentrum har som hovedformål å være det nasjonale kompetansesenteret som fremmer profesjonell scenekunst nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst. Et av stiftelsens hovedmål er å være en levende nasjonal nettverkorganisasjon for profesjonelle scenekunstnere innen fri scenekunst. 12 DTS i samarbeid med alliansen Det har vært holdt ett møte med Danse- og Teatersentrum og Norsk Teater- og orkesterforening den Det ble informert om utredningsarbeidet og formål med en fremtidig allianse. Det er meget sannsynlig at Alliansens ansatte skuespillere og dansere i perioder vil arbeide i DTS sine medlemsgrupper. Stiftelsen er imidlertid ikke en arbeidsgiverorganisasjon for det frie feltet, men fungerer som en nettverksorganisasjon for produsenter, frie prosjekter og grupper. Danse- og Teatersentrum har derfor ikke indikert ønske om å inngå som eier av en fremtidig allianse. DTS driver flere prosjekter som alliansens kunstnere vil ha interesse av å følge med på, f.eks. vil Sceneweb både være en historisk portal for scenekunst i Norge og på sikt en dagsaktuell informasjonsside. Det vil være naturlig at Alliansen inngår samarbeid med Danse- og Teatersentrum om seminarer dersom disse er relevante for begge virksomheters målgrupper Norsk teater- og orkesterforening Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for profesjonell musikk og scenekunst. NTO har 44 medlemmer innenfor teater, dans, opera, kor og orkester- og folkemusikk. Medlemmene består av nasjonale og regionale institusjoner innen teater, opera,

17 orkester og dans samt offentlig støttede programmerende teatre, produserende teatre og scener, profesjonelle kor, ensembler og orkestre. 13 NTO i samarbeid med alliansen Det har vært holdt ett felles møte med NTO og DTS den Det ble informert om utredningsarbeidet og formål med en fremtidig allianse. NTO er også tidligere informert og har gitt støtte til alliansen som modell. NTO har bekreftet at organisasjonen ønsker å inngå som medeier i en fremtidig allianse. Dette er naturlig da NTO er en arbeidsgiverorganisasjon på scenekunstfeltet. Alliansen vil antas å spille en viktig rolle for den dynamikk og fleksibilitet som det er behov for i den delen av arbeidsmarkedet hvor NTOs medlemsinstitusjoner virker. Det anses naturlig at Alliansen blir medlem i NTO for å ivareta sine plikter som arbeidsgiver Norsk Skuespillerforbund Norsk Skuespillerforbund (NSF) er skuespillernes egen interesseorganisasjon - en fri fagforening som er partipolitisk uavhengig. NSF ble stiftet i 1898 og er et av verdens eldste skuespillerforbund. NSF arbeider for skuespillernes kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter og interesser. 14 Norsk Skuespillerforbund er sammen med Norske Dansekunstnere initiativtager til opprettelse av Alliansen. Norsk Skuespillerforbund vil være medeier og ha styrerepresentasjon i Alliansen og være part i eventuelle tariffavtaler på vegne av de ansatte skuespillerne i alliansen. NSF i samarbeid med alliansen Det vil være naturlig at Alliansen samarbeider med NSF for å styrke frilans skuespillere i Norge. NSF har tariffavtaler på områder hvor alliansens skuespillere vil arbeide, og vil derfor kunne gi råd etter individuelle henvendelser Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere(NoDa) ble stiftet i 1947 og representerer dansere, koreografer og pedagoger. Forbundet har som formål å fremme og ivareta medlemmenes kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter og interesser, yte rådgivning til medlemmene, øke dansekunstneres arbeidsmuligheter, bedre dansekunstneres lønns- og arbeidsvilkår og arbeide for å fremme dansekunstens posisjon i samfunnet og påvirke til en helhetlig offentlig politikk for dansekunst. 15 Norske Dansekunstnere er sammen med Norsk Skuespillerforbund initiativtager til opprettelsen av Alliansen. NoDa vil være medeier og ha styrerepresentasjon i Alliansen og være part i eventuelle tariffavtaler på vegne av de ansatte danserne i alliansen. NoDa i samarbeid med alliansen Som for NSF vil det være naturlig at NoDa samarbeider med Alliansen for å styrke frilansdansere i Norge. NoDa har tariffavtaler og standardkontrakter på områder hvor alliansens dansere vil arbeide, og vil derfor kunne veilede etter individuelle henvendelser

18 3.3.5 NoDa og NSF Begge forbund er landsomfattende fagforeninger og kan etter Arbeidsmiljølovens 14-9 (3) inngå tariffavtaler som regulerer midlertidig tilsetting med arbeidsgiverorganisasjoner eller arbeidsgivere. 16 Forbundene vil ha en naturlig rolle i samarbeid med Alliansen bl.a. i profesjonalisering av de områdene som i dag ikke har tariffavtaler. NSF og NoDa har gode kontakter i Norden og internasjonalt gjennom medlemskap i Nordisk Skuespillerråd og International Federation of Actors, FIA. Forbundene har gjennom dette internasjonale arbeidet også oversikt og kompetanse på utvikling av arbeidsmarkedet internasjonalt, opphavsrett, og styrende direktiver og konvensjoner som det kan være aktuelt for Alliansen å få innsikt i. 3.4 Andre relevante samarbeidspartnere for alliansen Festivaler Det vil være naturlig at alliansen i forhold til kurs/workshops og masterklasser tenker vidt når det gjelder potensielle samarbeidspartnere. Innenfor teater- og dansefeltene er det mange festivaler som inviterer anerkjente internasjonale kunstnere til sitt program. Alliansen bør vurdere samarbeid med: Dansefestivaler som: CODA Oslo International Dance Festival, Dansefestival Barents i Hammerfest, Festspillene i Bergen, Multiplié i Trondheim, Oktoberdans i Bergen m.fl. Teaterfestivaler som: Frilansfestivalen i Norsk Skuespillersenters regi, Ibsenfestivalen på Nationaltheatret, Meteor i Bergen, Nonstopfestivalen i Moss, Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, Stamsund Internasjonale teaterfestival, m.fl. Møte med anerkjente instruktører, koreografer, kompanier og andre med høy kunstnerisk aktualitet og kvalitet vil kunne bidra til utvikling og vekst blant alliansens skuespillere og dansere. Alliansen må finne frem til enkle og ubyråkratiske samarbeidsformer som passer med både festivalenes og alliansens planleggingshorisonter Pilotprosjekter for dans Alliansen vil kunne finne potensielle samarbeidspartnere i de etablerte Pilotprosjektene for dans rundt i landet. Flere av disse driver også PRODAs regionale tilbud. Pilotprosjektene med støtte fra Norsk kulturråd er pr 2011: Bærum kulturhus, Grenland Dansekompani, RAS, regional arena for samtidsdans i Sandnes, Dansekunst i Trondheim DansiT, Dans i Nord-Trøndelag, og Danserarena Nord i Hammerfest. I tillegg finnes en rekke andre dansemiljøer der kunstnere har gått sammen om å koordinere aktivitet. Eksempler på dette er: DansiS - dansekunstnerne i Stavanger, Kompani Kontra i Larvik, dansekunstnerne i Hedmark og Oppland og i Østfold. Det vil være naturlig at Alliansen driver formidling til og samarbeid om kurs/workshops med slike aktører for å styrke tilbudet lokalt der dansere i alliansen er bosatt. Slike kurs kan også komme kunstnere som ikke er ansatt i Alliansen til gode

19 3.4.3 Kunsthøgskolene Det har i Sverige vært flere vellykkede samarbeid mellom alliansene og kunsthøgskolene innen dans og teater. Dette kan med fordel også vurderes i Norge. Kunsthøgskolen i Oslo har f.eks. ansatt flere professorer innen dans og teater, kompetanse på høyt nivå som vil være relevant å samarbeide med i forhold til alliansens tilbud om kompetanseutvikling. KHiO+ er etter- og videreutdanningsenheten ved Kunsthøgskolen i Oslo. Alliansen kan vurdere å inngå samarbeid med denne enheten. 17 I tillegg til Kunsthøgskolen i Oslo som både tilbyr utdanning for skuespillere og dansere, vil Norges Dansehøyskole(tidl. DNBH), NTNU og Universitetet i Stavanger være relevante samarbeidspartnere for avd. dansere. Skuespillerutdanningene ved NISS og Høgskolen i Nord-Trøndelag, vil være potensielle samarbeidspartnere for avd. skuespillere Danseinformasjonen Danseinformasjonen(DI) er en stiftelse som har et ideelt (ikke økonomisk) formål: Senteret skal fremme dansekunst generelt ved mangesidig virksomhet. Senteret skal være en informasjonskilde for media, publikum og dansekunstnere. Senteret skal være et kompetansesenter for arbeid omkring dans. 18 Danseinformasjonen samarbeider med en rekke aktører i dansefeltet og arrangerer bl.a. danseriske samtaler og ferdigstiller i disse dager en database med oversikt over dansens nyere historie i Norge. Alliansen vil kunne benytte Danseinformasjonen til å spre informasjon om Alliansens virksomhet og tilbud. Alliansen vil også kunne samarbeide med DI om relevante seminarer. Det vil være naturlig at dansere i alliansen benytter senterets informasjon, bibliotek og videotek Teatre, dansekompanier, grupper med basisfinansiering, Norsk Scenekunstbruk m.v. Alliansen vil ha god nytte av å opprette ulike samarbeid med institusjonsteatre, dansekompanier, gruppene med basisfinansiering og Norsk Scenekunstbruk. Alliansens synliggjøring av skuespillere og dansere, vil naturlig rette seg mot disse aktørene. Det er i dag et problem for teatrene utenfor Oslo å rekruttere skuespillere. Alliansen vil medvirke til at skuespillere kan ta engasjement utenfor Oslo og vite at de har en sikkerhet i alliansetilsettingen etter utløp av kontraktstid ved teatret. Det vil også være naturlig at Alliansen medvirker til utvekslinger slik at skuespillere med fast ansettelse kan ta permisjon samtidig som teatret får mulighet til å ansette en ny skuespiller i en kortere periode. Alliansen vil også kunne inngå samarbeid om det faglige tilbudet som masterklasser og workshops med teatre, grupper eller kompanier Filmprodusenter, dubbing, reklame m.v. Alliansen vil synliggjøre hvilke kunstnere alliansen har ansatt til arbeidsgivere også innen audio og audiovisuell sektor. Alliansen bør derfor finne naturlige samarbeidsformer med film- og tvprodusenter, dubbingfirma samt aktører innen reklamefilm og radioreklame mfl

20 3.4.7 Alliansene i Sverige Alliansene i Norge bør inngå samarbeid med og hente råd og veiledning fra alliansene i Sverige som har erfaring og verdifull kompetanse på egen driftsform og virkninger i det svenske arbeidsmarkedet. Det kan også være naturlig å samarbeide om utveksling av kursopplegg for skuespillere og dansere. Gjennom NSF og NoDas tette dialog med Teaterförbundet er det opprettet god kontakt med alle tre allianser og prosjektleder har mottatt verdifull informasjon i forbindelse med dette utredningsarbeidet Sammendrag samarbeidspartnere Alliansen skal oppnå god eierskaps- og driftsstruktur, drive synliggjøring av ansatte kunstnere og tilby kurs- og kompetanseutvikling på høyt kunstnerisk og relevant nivå. Det er i dette kapitlet sett på hvilke roller viktige aktører og potensielle samarbeidspartnere har og hvilke typer samarbeid Alliansen bør inngå for å realisere nyttige, effektive og hensiktsmessige samarbeidsformer. Oversikten er ikke uttømmende, og det er ønskelig at Alliansen finner frem til andre og flere relevante samarbeidspartnere enn de som er beskrevet her. For å etablere vellykkede samarbeid bør skriftlige samarbeidsavtaler inngås. Der bør partenes roller defineres og samarbeidsformer klargjøres og avtales. Kapittel 4. Driftsform, eierstruktur, organisasjon og økonomi 4.0. Innledning I dette kapitlet ses det på de organisatoriske sider ved opprettelsen av Alliansen. De juridiske vurderingene er med på å sette premissene for valg av driftsmodell slik at Alliansens ansettelser av kunstnerne passer inn i norsk lovverk. I arbeidet med å finne den mest hensiktsmessige modellen for at Alliansen kan oppnå sitt formål, har det også vært nødvendig å se på hvordan Alliansen vil integreres i danse- og teaterfeltet. I presenteres en grundig drøfting av hvorvidt det bør etableres én eller to allianser etter oppstartsåret Alliansens betydning for danse- og teaterområdet Tilbakemeldingene fra potensielle samarbeidspartnere, viser at fagmiljøene innen dans og teater mener Alliansen vil få en positiv betydning ikke bare for de skuespillere og dansere som blir tilknyttet denne, men for styrkingen av infrastrukturen rundt disse frilans kunstnergruppene. Alliansen vil også spille en viktig rolle i den videre utviklingen av det frie scenekunstfeltet, dans og teater, slik man kan se at alliansene i Sverige har medvirket til. Slik sett kan det hevdes at Alliansen vil være et virkemiddel i regjeringens kulturpolitiske mål om at flere i hele landet skal oppleve kunst av høy kvalitet. Opprettelse av Alliansen i 2012 vil bidra til at regjeringen når et av sine mål i Kulturløftet II. Det vil være av betydning at Alliansen inngår effektive samarbeid med naturlige aktører som beskrevet i kap.3. Samtidig vil Alliansen bidra som infrastruktur rundt den individuelle danser og skuespiller som ikke har fast ansettelse, ved å legge til rette for økt kompetanse- og kunstnerisk utvikling. Fordi det forventes at Alliansen også vil kunne tilby ledige plasser på sine kompetanseutviklingstiltak for kunstnere som ikke har allianseansettelse, vil Alliansen få en stor betydning også for disse. 19

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014 Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 15. august 2014 Utredning av kunstnerøkonomien - Innspill fra Skuespiller- og danseralliansen

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 ( ) BAK KULISSENE

Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 ( ) BAK KULISSENE Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 (2007-2008) BAK KULISSENE Danse- og teatersentrum vil først uttrykke sin tilfredshet med St. meld. nr. 32 (2007-2008) Bak kulissene. For første gang henvises

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: NTO 11. desember 2013 Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Vi anser dette som et lykkelig resultat av en klar anbefaling

Detaljer

SCENEHUSET I OSLO, v/ SENTER FOR DANSEKUNST

SCENEHUSET I OSLO, v/ SENTER FOR DANSEKUNST SCENEHUSET I OSLO, v/ SENTER FOR DANSEKUNST Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74. Januar 2005 1 Innhold Målsettinger 3 Økonomiske rammer 3 Organisering 4 Målgruppe/brukere

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Inntektsundersøkelsen og betydningen av frilanser

Inntektsundersøkelsen og betydningen av frilanser Kulturdepartementet v/ avdelingsdirektør Tore Aas-Hansen Oslo, 8. mai 2015 Vi viser til høringsbrev og oversender herved våre kommentarer til utredningen. Norsk Skuespillerforbund mener utvalget har gjort

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Scenekunsten i Kulturløftet. av Anne Britt Gran og Sigrid Røyseng

Scenekunsten i Kulturløftet. av Anne Britt Gran og Sigrid Røyseng 1 Scenekunsten i Kulturløftet av Anne Britt Gran og Sigrid Røyseng 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Scenekunstfeltets opplevelse av Kulturløftet - hva sier høringsuttalelsene?... 4 2.1 Scenekunstens

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter Medlemsundersøkelse 2011, Utdrag rapport Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport 1. Introduksjon Rapport fra NSF medlemsundersøkelse 2011. Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer med e-post, og vi

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Punkt nr. i rapporten Arbeidsgruppens forslag (litt forkortet) UiOs posisjon 5.1. Tiltak som institusjonen

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

Statsbudsjettene 2006 2012

Statsbudsjettene 2006 2012 Kulturutredning 2014 - Vedlegg til innspill fra NTO Statsbudsjettene 2006 2012 1. Statsbudsjettene 2006 2012 Prosentvise årlige økninger i lønns- og priskompensasjon og Bevilgede tilskudd som volumøkninger

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler vil i 2015-2016 særlig arbeide med disse sakene: A. Videreutvikling av Landorganisasjonen for Frivilligsentraler Landsorganisasjonen

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler Foreningen SceneFolk Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler 2015-2017 Vedlagt dokumenter utarbeidet til rapporten som styret i SceneFolk skal sende til Kulturdepartementet innen 10. august.

Detaljer

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSEN AV St PROP 1 FOR BUDSJETTÅRET 2013

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSEN AV St PROP 1 FOR BUDSJETTÅRET 2013 Kulturdepartementet Postbok 8030 Dep 0030 Oslo Oslo 6. juni 2012 UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSEN AV St PROP 1 FOR BUDSJETTÅRET 2013 NTO ønsker som

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 ( ) Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 ( ) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Vår ref.:10/65/st Dato: 19. april 2013 Til Utenriks- og forsvarskomitéen Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 (2012-2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Norsk teater-

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

ASSITEJ - NORGE. Mie Berg Simonsen. Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74.

ASSITEJ - NORGE. Mie Berg Simonsen. Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74. ASSITEJ - NORGE Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74. Januar 2005 1 Innhold Målsettinger 3 Økonomiske rammer 4 Organisering 4 Målgrupper og brukere 5 Aktivitet 5

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Strategi Dans i hele landet Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Forsidefoto Ii dan dieđe mas dat boahta Foto: Elle Sofe Henriksen / Johtti kompani Strategi

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Åpen Høring : Mandag 29. April 2013 Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum - en av de syv forvalterorganisasjonene

Detaljer

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter:

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter: Rundskriv nr.:... 2/09 Saknr:... 09/142-1 Arkivkode:... Vår ref.:.... Ola Ellestad Dato:...08.01.2009 LEIE AV UTENLANDSKE HELSEARBEIDERE Flere aktører i arbeidsmarkedet tilbyr i dag arbeidsgivere i både

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter:

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter: KUD Vigdis Moe Skarstein Oslo, 15.08.2014 Vi viser til departements brev av 16. mai 2014, ref 14/2284. Takk for muligheten til å komme med innspill til denne viktige utredningen, og for godt møte 20.06.

Detaljer

Kulturdepartementet v/ avd. dir. Heidi Karlsen Postboks 8030 0030 Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo, 01.07.2013

Kulturdepartementet v/ avd. dir. Heidi Karlsen Postboks 8030 0030 Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo, 01.07.2013 Kulturdepartementet v/ avd. dir. Heidi Karlsen Postboks 8030 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Oslo, 01.07.2013 HØRINGSUTTALELSE OM KULTURUTREDNINGEN 2014 Vedlagt følger Norsk Skuespillerforbunds uttalelse

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71 Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap. 0315 post 71 Sendes: Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo 1 Generelle opplysninger: Frivillighetssentralene

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/30132 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet for 2008: Utvikling av internasjonal kunstbiennale - MetaMorph

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig?

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig? som samarbeidspartner. Er det mulig? HMS-konferansen 2006 "Den viktigste møteplassen for HMS- og HR - engasjerte ledere og medarbeidere på Sør - Vestlandet" Direktør Ingrid Finboe Svendsen som samarbeidspartner

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED PROP. 1 S FOR BUDSJETTÅRET 2013

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED PROP. 1 S FOR BUDSJETTÅRET 2013 Til Stortingets familie- og kulturkomité UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED PROP. 1 S FOR BUDSJETTÅRET 2013 NTO registrerer med tilfredshet at budsjettet på overordnet

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler trådte i kraft 1. januar 2016

Nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler trådte i kraft 1. januar 2016 Nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler trådte i kraft 1. januar 2016 v/marianne Kartum februar 2016 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Parat For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en

Detaljer

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Kunnskapsdepartementet Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Telefaks 21 02 34 01 Besøksadresse Tollbugata 35 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer 17. november 2015 Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer Riksrevisjonen har gjennomført en utvidet kontroll av de seks scenekunstselskapene hvor staten er eier eller

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 1

Individuell arbeidsrett del 1 Individuell arbeidsrett del 1 Inngåelse av arbeidsforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument

Econas arbeidslivspolitiske dokument Econas arbeidslivspolitiske dokument Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre

Detaljer

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 20.6.2012 Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 1 Formål og anvendelsesområde Disse vilkårene gjelder for utførelse av oppdrag i Den kulturelle skolesekken når oppdragene utføres av midlertidig

Detaljer

HELT MED!

HELT MED! HELT MED! www.heltmed.no Hva er HELT MED? HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. Hvorfor HELT MED? Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal

Detaljer