Møteinnkalling. Det vil bli en orientering fra Veksthuset Bardu KF i forkant av møtet. Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Det vil bli en orientering fra Veksthuset Bardu KF i forkant av møtet. Sakliste"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Det vil bli en orientering fra Veksthuset Bardu KF i forkant av møtet. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 07/1360 KLAGE PÅ AVSLAG OM VARIG FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 14 BNR 3 9/08 08/580 KOMMUNALT TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE 10/08 08/609 ENDRING AV BETALINGSSATSENE FOR LANDBRUKSVIKAREN 11/08 05/612 TILRETTELEGGING FOR ENØKTILTAK 12/08 08/403 RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR BARDU OG SALANGEN GODTGJØRELSE 13/08 06/595 Unntatt offentlighet ofl 5a SØKNAD OM SLETTING AV GJELD 14/08 07/1739 Unntatt offentlighet ofl 5a SØKNAD Bardu, Oddvar Bjørnsen (sign.) ordfører

2 Sak 8/08 Møtebok Bardu kommune KLAGE PÅ AVSLAG OM VARIG FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 14 BNR 3 Saksbehandler: Ingeborg Nina Nygaard Arkiv: G/BNR 14/3 Arkivsaksnr.: 07/1360 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/08 Formannskapet /08 Formannskapet Innstilling: Det er ikke fremkommet momenter som har betydning for utfallet av saken. Formannskapet i Bardu kommune opprettholder sitt vedtak i sak 1/08. Klagen sendes fylkeslandbruksstyret til endelig avgjørelse. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 1/08 Ved votering ble 5 stemmer avlagt for innstillingens pkt. 2 og 2 stemmer (H) avlagt for innstillingens pkt. 3. Formannskapet i Bardu kommune som landbruksnemnd innvilger midlertidig fritak fra boplikten ved Per Hjalmar Alstads erverv av eiendommen Alstad gnr.14 bnr. 3 i Bardu kommune, jf. odelslovens 27 a. Fritaket gjelder fram til Det er ved avgjørelsen lagt vekt bebyggelsens tilstand. Det settes som vilkår at driveplikten på eiendommens jordbruksareal må oppfylles ved skriftlig leiekontrakt med bruk i drift, og at skogen drives i samråd med skogoppsynet. Vedlegg: Saksprotokoll fra sak PS1/08 i Formannskapet i Bardu kommune Anke fra søker datert Saksgang: Kommunen har fullmakt til å avgjøre saker som gjelder fritak fra bo- og driveplikt etter odelsloven og konsesjonsloven. Ved klage tas saken opp til ny behandling i landbruksforvaltninga i kommunen. Dersom klagen ikke tas til følge, er Fylkeslandbruksstyret klageinstans. Kort sammendrag av saken: Per Hjalmar Alstad overtok i 2007 landbrukseiendommen Alstad 14/3 i Bardu kommune etter sin mor. Ervervet var konsesjonsfritt. Per Hjalmar Alstad, heretter kalt søker, søkte om varig fritak fra boplikten. Denne søknaden ble i sak 1/08 avslått i Formannskapet i Bardu kommune, men han fikk 5 års utsettelse av boplikt på eiendommen frem til og med 2012: Side 2 av 18

3 Sak 8/08 Formannskapet i Bardu kommune som landbruksnemnd innvilger midlertidig fritak fra boplikten ved Per Hjalmar Alstads erverv av eiendommen Alstad gnr.14 bnr. 3 i Bardu kommune, jf. odelslovens 27 a. Fritaket gjelder fram til Det er ved avgjørelsen lagt vekt bebyggelsens tilstand. Det settes som vilkår at driveplikten på eiendommens jordbruksareal må oppfylles ved skriftlig leiekontrakt med bruk i drift, og at skogen drives i samråd med skogoppsynet. Det er denne avgjørelsen søker klager på. Saksopplysninger: Momentene i anken oppsummeres slik, for øvrig vises til ankebrevet som er vedlagt: 1) Søker sier at å bygge nytt bolighus/sette i stand gammelt hus vil ta både tid og økonomi som kan brukes til å ivareta skog og seterbygning. 2) Størstedelen av eiendommen befinner seg på sørøstsiden av Barduelva og søker mener det er mest hensiktsmessig å bo på Setermoen da det vil være nærmere både skogen på eiendommen og hans arbeidsplass. 3) Søker mener det vil være mest hensiktsmessig å bo på Setermoen for å ha et visst oppsyn med mor og onkel. 4) Søker mener det er lite hensiktsmessig å bruke tid og penger på å bygge nytt hus på Alstad da han har arverett sammen med sin søster til mors og onkels hus på Setermoen. Han hevder og at et hus på Alstad vil ha lavere verdi enn byggekostnadene vil være. 5) Han og hans søster hadde planer på 1980 tallet å bosette seg på Alstad, men søster fikk avslag på fradeling av tomt, da la de bort planene. Nå blir han pålagt å bosette seg på eiendommen. Vurdering: Jordbrukssjefens vurdering av søkers momenter i anken: Søker har i dag bolig på Setermoen. En bolig i sentrum er lett omsettelig og han har fått innvilget 5 år på å istandsette et bolighus på Alstad, noe som skulle være tilstrekkelig tid. Søker har rett i at det er kortere veiavstand fra Setermoen til hoveddelen av eiendommen på sørøstsida av elva. Det er imidlertid ingenting i veien for at det bygges nytt våningshus på passende tomt på sørøstsiden av elva. Ellers er det ikke stor avstand fra Alstad til Setermoen og arbeidsplassen hans, kun om lag 3 km. Eiendommen har imidlertid en beliggenhet og atkomst som gjør at bosettingshensynet vektlegges. Og det er en hovedregel at bosettingen må skje på selve eiendommen. Det er ikke tilstrekkelig å bo i kommunen eller i nærheten av eiendommen. Søkers livssituasjon skal vektlegges, men momentet om å kunne ha et visst oppsyn med mor og onkel på hhv 82 og 86 år er ikke tilstrekkelig for å kunne gi varig fritak fra boplikten på Alstad. Søker og hans søsters arverett av bolighus på Setermoen er momentet som ikke er av betydning for saken. Søkers søsters tidligere avslag på fradeling av tomt på Alstad er ikke et Side 3 av 18

4 Sak 8/08 momentet som er av betydning for saken. Ved søkers utfylling av Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom skriver erverver under på at han er klar over at konsesjonsfriheten betinger at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor og driver den i minst 5 år. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie av eiendommens jordbruksarealer ved skriftlig avtale av minst 10 års varighet, jf. konsesjonslovens 6 nr. 1 og odelslovens 27. Oppsummering: Kommunen ønsker bosetting i dette området. Det er påregnelig at andre vil bosette seg på eiendommen. Eiendommens bruksstørrelse og avkastningsevne taler mot varig fritak. Husforholdene (vann, strøm, sanitærforhold) taler for fritak. Han ble derfor innvilget fem års utsettelse fra boplikten for å bygge opp våningshus på eiendommen. Søkerens tilknytning til eiendommen taler ikke for fritak. Eiendommens beliggenhet i forhold til sentrale servicefunksjoner/kommunesenter taler ikke for fritak. Eiendommens atkomst og beliggenhet i forhold til muligheter for arbeid utenom bruket (arbeidsmuligheter i kommunen, pendleravstand) taler ikke for fritak. Det fremkommer ikke noen momenter i klagen som innebærer at Formannskapet skal innvilge varig fritak fra boplikten på Alstad 14/3. Vedtak i sak 1/08 opprettholdes. Bardu kommune, den Kjell Hanstad rådmann Ingeborg Nina Nygaard leder avd. landbruk Side 4 av 18

5 Side 5 av 18 Sak 8/08

6 Side 6 av 18 Sak 8/08

7 Sak 9/08 Møtebok Bardu kommune KOMMUNALT TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Saksbehandler: Ingeborg Nina Nygaard Arkiv: V10 &56 Arkivsaksnr.: 08/580 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/08 Formannskapet Innstilling: Bardu kommune gir et tilskudd på kr 1,50 per liter godkjent kjøpt ku- og geitmelkkvote, men dog ikke mer enn kr per bruk. Til dekning av kommunens tilskudd som blir totalt kr ,- benyttes ubrukte Kraftfondsmidler til landbruket fra 2007, totalt kr på avdeling landbruk sitt budsjett tjeneste Resterende, kr ,- bevilges som et tillegg over Kraftfondet. For øvrig må alle vilkårene i Strategi for bevilging av kommunalt tilskudd til melkekvotekjøp være innvilget før tilskudd kan utbetales. Vedlegg: Søknad fra Bardu bondelag Strategi for bevilgning av kommunalt tilskudd til kjøp av melkekvote. Saksgang: Formannskap Kommunestyre Saksopplysninger: I 2007 har det vært en omfordelingsrunde, med mulighet for å kjøpe og selge melkekvote både statlig og privat. Det kunne selges opptil 50 % av kvoten privat, resterende hadde staten ansvaret for å omsette på lik linje som tidligere år. I Bardu ble det solgt 3 melkekvoter og 21 bønder kjøpte kvote, derav 9 kjøpte privat kvote. Prisen ved kjøp av ku- og geitmelkkvote fra staten er kr 3,50 per liter. Interessen for kjøp av melkekvote er stor og i Troms ble bare 8,96% av ønsket statlig kjøp innvilget. I Bardu ble det innvilget statlig kjøp av liter kumelkkvote og liter geitmelkkvote. I tillegg ble det kjøpt liter kumelkkvote privat og liter geitmelkkvote privat. Økonomiske konsekvenser: I 2007 ble det bevilget et tilskudd på kr 1,50/ liter ku- og geitmelkkvote, det ble kjøpt relativt mye mindre kvote, liter kumelkkovte og liter geitmelkkvote noe som utgjorde et tilskuddsbehov på kr ,- og dette beløpet ble tatt fra avdeling landbruk sitt eget budsjett over Kraftfondet uten behov for tilleggsbevilgning. Side 7 av 18

8 Sak 9/08 Vi foreslår å beholde tilskuddsbeløpet på kr 1,50 per liter kvote kjøpt, og med et tak på kr per bruk. For øvrig må alle vilkårene i Strategi for bevilging av kommunalt tilskudd til melkekvotekjøp være innvilget før tilskudd kan utbetales. Avdelig landbruk har kr ,- igjen fra tildelinga til landbruket fra 2007 over Kraftfondet, slik at det er behov for ei tilleggsfinansiering på kr ,-. Vurdering: Bardu kommune er og bør fortsatt være et viktig område for melkeproduksjon i fylket. Kommunens tidligere støtte betyr veldig mye når avgjørelse om kjøp tas. Vi forsøker å oppfordre melkeprodusentene som har kapasitet til økt produksjon, å kjøpe melkekvote. Det styrker driftsgrunnlaget og sikrer arbeidsplasser i landbruket i kommunen. Med kvotekjøpet gjeldende fra 1. mars 2008 er gjennomsnittlig kumelkkvote i Bardu økt fra liter til liter (fordelt på 25 eiendommer). Til sammenligning var landsgjennomsnittsleveransen til et Tine- medlem i liter kumelk/ liter geitmelk (ca 95% leveranse). Kraftfondet utgjør pr kr 3.2 mill. Bardu kommune, den Kjell Hanstad rådmann Ingeborg Nina Nygaard leder avd. landbruk Side 8 av 18

9 Side 9 av 18 Sak 9/08

10 Side 10 av 18 Sak 9/08

11 Sak 10/08 Møtebok Bardu kommune ENDRING AV BETALINGSSATSENE FOR LANDBRUKSVIKAREN Saksbehandler: Ingeborg Nina Nygaard Arkivsaksnr.: 08/609 Arkiv: V14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/08 Formannskapet Innstilling: 1. Med virkning fra vedtas følgende betalingssatser for bruk av kommunal landbruksvikar: a) Kr 1.030,- pr dag ved avløsning som gir rett til refusjon (sykdom m v). b) Kr 1.400,- pr dag ved avløsning på lørdag, søndag og høytidsdager. c) Kr 120,- pr time ved andre oppdrag. d) Ved delt dagsverk kr 150/time der minimumssatsen er kr 750,-. 2. Fakturering for bruk av landbruksvikar foretas 1 gang pr mnd. Vedlegg: Saksprotokoll fra kommunestyre sak 0094/04 Saksgang: Formannskap Kommunestyre Saksopplysninger: Satsene for bruk av kommunal landbruksvikar er ikke justert siden Siden da er bl.a. satsene for refusjon ved sykdom økt til kr 1.030,-/dag. Dersom kommunen ikke regulerer satsene medfører det at kommunens andel av totalutgiftene vil stige mens gårdbrukerne og statens andel av totalutgiftene vil gå ned. Derfor er det nå på tide med en justering av satsene mer i tråd med dagens prisnivå. Vurdering: I 2008 får kommunen et statlig tilskudd på kr ,-. Gårdbrukernes innbetalinger utgjorde i 2007 kr Ved en økning av betalingssatsene vil kommunenes innekter øke. Forutsatt samme bruk som de siste år vil dette utgjøre om lag kr ,- per år. Bardu kommune, den Kjell Hanstad rådmann Ingeborg Nina Nygaard leder avd. landbruk Side 11 av 18

12 Side 12 av 18 Sak 10/08

13 Sak 11/08 Møtebok Bardu kommune TILRETTELEGGING FOR ENØKTILTAK Saksbehandler: Hugo Spansvoll Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 05/612 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/05 Utvalg for omsorg og oppvekst /06 Utvalg for omsorg og oppvekst /06 Kommunestyret /06 Formannskapet /06 Kommunestyret /06 Plan-teknisk utvalg /07 Arbeidsmiljøutvalget /07 Arbeidsmiljøutvalget /07 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet tilrår kommunestyret å investere i ENØK-tiltak ved Øvre Bardu Oppvekstsenter innenfor en kostnadsramme på i alt kr ,- 2. Budsjettmessig dekning for dette tiltaket innarbeides over ansvar , skoler og barnehager (prosjekt ). 3. Det overføres inntil kr ,- fra prosjekt 26 Barnehageutbygging jfr. investeringsoversikt. Ved rullering av økonomiplanen styrkes barnehageutbyggingsprosjektet i 2009 tilsvarende. Behandling/vedtak i Utvalg for omsorg og oppvekst den sak 31/05 Det ble fremmet følgende forslag: Ramme: Plankomite: 5,5 mill kr. Leder Roar Hansen Tonje Holkestad Ingrid Elise Steien Mære Ronny Jenssen 1 repr. for de ansatte (utnevnes av komiteen.) Møtegodtgjørelse: Kr 250,- pr møte Leder av plankomite: Kr 500,- pr mnd + møtegodtgjørelse. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Ramme: Plankomite: 5,5 mill kr. Leder Roar Hansen Tonje Holkestad Ingrid Elise Steien Mære Ronny Jenssen 1 repr. for de ansatte (utnevnes av komiteen.) Møtegodtgjørelse: Kr 250,- pr møte Leder av plankomite: Kr 500,- pr mnd + møtegodtgjørelse. Behandling/vedtak i Utvalg for omsorg og oppvekst den sak 15/06 Frank P. Strømseth fremmet følgende forslag: Prosjektet Oppvekstsenter Øvre Bardu skole gjennomføres med utgangspunkt i fremlagte forprosjekt. Side 13 av 18

14 Sak 11/08 Økte kostnader ut over rammen innarbeides i økonomiplan og fremtidige budsjett. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Prosjektet Oppvekstsenter Øvre Bardu skole gjennomføres med utgangspunkt i fremlagte forprosjekt. Økte kostnader ut over rammen innarbeides i økonomiplan og fremtidige budsjett. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 11/06 Saken trekkes og sendes for behandling i Formannskapet 10.mai og behandling i Kommunestyret i juni.. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 17/06 Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Prosjekt Oppvekstsenter Øvre Bardu skole gjennomføres med utgangspunkt i fremlagte forprosjekt. Økte kostnader ut over rammen innarbeides i økonomiplanen og fremtidige budsjett. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 26/06 Oddmund Soleng ble permittert fra møtet før behandling av saken. Arne Nysted fremmet følgende endringsforslag: Siste setning endres til: Økte kostnader, kr innarbeides i økonomiplanen og fremtidige budsjett. Ved votering ble innstillingen med A.Nysteds endringsforslag enstemmig vedtatt. Prosjekt oppvekstsenter Øvre Bardu skole gjennomføres med utgangspunkt i fremlagte forprosjekt. Økte kostnader, kr innarbeides i økonomiplanen og fremtidige budsjett. Behandling/vedtak i Plan-teknisk utvalg den sak 30/06 Det ble framsatt følgende fellesforslag til vedtak: Byggekomite for Øvre Bardu skole: - Roar Hansen, leder - Tonje Holkestad, rektor - Ingrid Elise Steien Mæhre, styrer - Ronny Jensen, OMS - Representant for de ansatte ved Øvre Bardu skole - Hugo Spansvoll, avdeling bygg og eiendom Bardu kommune Godtgjørelse for leder settes til kr ,- pr år. Møtegodtgjørelse utbetales etter gjeldende kommunale regler. Ved votering ble fellesforslaget enstemmig vedtatt. Byggekomite for Øvre Bardu skole: - Roar Hansen, leder - Tonje Holkestad, rektor - Ingrid Elise Steien Mæhre, styrer - Ronny Jensen, OMS - Representant for de ansatte ved Øvre Bardu skole - Hugo Spansvoll, avdeling bygg og eiendom Bardu kommune Godtgjørelse for leder settes til kr ,- pr år. Møtegodtgjørelse utbetales etter gjeldende kommunale regler. Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 1/07 Saken ble drøftet og det ble enighet om å utsette saken til tirsdag kl 0800 for ny behandling. Utsettes til neste møte kl Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 11/07 Det ble redegjort for saken. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner framlagte plantegninger for oppføring av nytt oppvekstsenter/barnehage ved Øvre Bardu skole. Tilbygget skal etterkomme de krav, lover, standarder og forskrifter som myndighetene har satt for dimensjonering av barnehagebygninger herunder også personalrom. Side 14 av 18

15 Sak 11/08 Arbeidstilsynet er også orientert om at Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler er fulgt for de delpunkter som er relevant for dette prosjektet. Godkjenningen bygger på Arbeidstilsynets forskrift nr 170 (Publikasjonsnummer 529) om arbeidsplasser og arbeidslokaler kap 3 7-9, 11-13, 15,18,20, 21 og siste setning. Kap Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 42/07 Oddvar Bjørnsen fremmet følgende forslag: Ramma for utbygging av Øvre Bardu Oppvekststenter settes til inntil kr 17. mill. Ved votering ble O.Bjørnsens forslag enstemmig vedtatt. Ramma for utbygging av Øvre Bardu Oppvekststenter settes til inntil kr 17. mill. Vedtaket er gjort i henhold til Kommunelovens 13. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 5/08 Det ble fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Vedlegg: - Økonomisk oversikt i møtereferat av Andre dokumenter (ikke vedlagt): - Planoversikt som viser forslag til nye lavtemperaturgulv Saksgang: - Formannskapet - Kommunestyret Kort sammendrag av saken: Saken var opp til behandling i Formannskapet den, , saken ble utsatt for nærmere presisering av kostnadsoverslag og om tiltaket er berettiget støtte fra Enova. Saksopplysninger: Hovedtrekkene i denne saken ble beskrevet i saksopplysningen for forrige møte, fokus nå vil være å supplere med nye opplysninger som etterspurt. Når det gjelder kostnadsoverslaget som er gitt fra Mesterteknikk AS, så er dette komplett levert i hht. anbudspriser inkl. arbeidskostnader. Anlegg som kan få støtte gjennom Program for lokale energisentraler er: Energisentraler basert på fast biobrensel, slik som ved, flis, bark, pellets og briketter. Energisentraler basert på biogass produsert av gjødsel, kloakkslam og annet våtorganisk avfall. Anlegg basert på termisk solvarme, slik som solfangere med vann eller luft som varmebærer. Både solfanger, varmelager, ventiler, pumper, ekspansjonskar og reguleringsanlegg inngår. Luft/vann varmepumpe og vann/vann varmepumpe, med tilhørende utrustning. Ut fra kriteriene i Program for lokale energisentraler, må det foretas en betydelig kartlegging og et behovsgrunnlag til for å beregne reelt tilskudd. Konklusjonen blir likevel at tilskudd gis. Distribusjonssystemer internt i bygninger støttes ikke. Side 15 av 18

16 Sak 11/08 Økonomiske konsekvenser: Legging av lavtemperaturgulv som tilrettelegging for Enøk tiltak vil ha en kostnadsramme på ca ,- før montering av varmemedie/varmesentral. Det forligger kostnadsoverslag fra Mesterteknikk AS på kr ,- inkl. mva. Legger til en buffer på ca ,- til uforutsette kostnader og prisstigning. Dette er kostnadene som vil bli påført kommunen nå, da vil alt bli utført i forbindelse med rehabiliteringen. Dersom dette utsettes og utføres noen år etter rehabiliteringen er ferdig, vil kostnader bli vesentlig høyere. Dette forklares med at arbeidet må utføres i skoleferie og bygning på ryddes for alt av møbler og inventar. Byggekomiteen har gått gjennom sitt regnskap slik det foreligger nå og viser et bundet beløp på kr ,- inkl. tillegg, prisstigning, uforutsette kostnader, rådgiving, lekeapparater, kjøkkeninnredning, møbler, gardiner og inventar. Det er mye som gjenstår før bygget står ferdig og byggekomiteen ønsker å beholde ca ,- til reservebeholdning. Det presiseres at en del av inventarlisten ikke er innhentet tilbudspriser, slik at det er noe usikkerhet på denne delen. Vurdering: Byggekomiteen vil spesielt understreke at Enøk-tiltaket er et prosjekt helt for seg selv. Dermed må dette ikke sees i sammenheng med byggeprosjektet som sådan. Dette er en fremtidsrettet løsning med tanke på at kommunen skal lage en Miljø og energiplan, som har som mål å få ned bruken av Co2 fremmende brensler og økt bruk av fornybar energi. Rådmannen er enig i byggekomiteens vurdering og anbefaler at rammen for det totale byggeprosjektet utvides med inntil kr ,- Dekning for 2008 gjøres ved overføring fra Økonomiplanens prosjekt 26 Barnehageutbygging. Ved rullering av økonomiplanen styrkes barnehageutbyggingsprosjektet i 2009 tilsvarende. Bardu kommune, den Kjell Hanstad rådmann Hugo Spansvoll leder avd. bygg og eiendom Side 16 av 18

17 Side 17 av 18 Sak 11/08

18 Sak 12/08 Møtebok Bardu kommune RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR BARDU OG SALANGEN GODTGJØRELSE Saksbehandler: Lill Fosli Hansen Arkiv: 082 &70 Arkivsaksnr.: 08/403 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/08 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Leder for Råd for funksjonshemmede i Bardu og Salangen godtgjøres med kr 6.000,- pr år. Det utbetales kr 250,- pr møte til medlemmene av rådet. Andre dokumenter (ikke vedlagt): Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd i Bardu kommune vedtatt i k-sak 04/06 Saksgang: Saken skal behandles i formannskap og kommunestyre Kort sammendrag av saken: I Bardu kommunestyre den sak 52/05 ble det vedtatt å opprette et interkommunalt råd for funksjonshemmede sammen med Salangen kommune. I rådets vedtekter, vedtatt av kommunestyret i sak 39/06, står det at rådets valgte medlemmer skal godtgjøres på samme måte som valgte representanter i kommunens øvrige utvalg. Saksopplysninger: Rådet har i 2006 og 2007 hatt sekretariat i Salangen kommune. Representantene har da vært godtgjort etter Salangen kommunes regler, dvs 300 kr pr møte for leder og kr 150 kr pr møte for andre medlemmer. Dette utgjør kr 3.600,- på årsbasis. Det er sendt forespørsel til Salangen kommune om hvordan de ser på en evt økning i møtegodtgjørelsen. I Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd i Bardu kommune vedtatt av k.styret i sak 04/06 står det ingenting om Råd for funksjonshemmede. Økonomiske konsekvenser: En godtgjørelse på lik linje som Seniorrådet vil utgjøre kr ,- på årsbasis. Vurdering: Det er lovfestet at det skal opprettes råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådmannen ser det som naturlig at dette rådet blir behandlet på samme måte som Seniorrådet. Det er kommet tilbakemelding fra Salangen om at de ikke har noen innvendinger til dette forslaget. Bardu kommune, den 8. februar 2008 Kjell Hanstad rådmann Lill Fosli Hansen adm.led Side 18 av 18

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/612 OPPVEKSTSENTER ØVRE BARDU SKOLE - AREALBEHOV OG KOSTNADER

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/612 OPPVEKSTSENTER ØVRE BARDU SKOLE - AREALBEHOV OG KOSTNADER Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.02.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 24.02.2011 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 REGULERING AV GEBYRER VED LANDBRUKSKONTORET FRA 2014

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 REGULERING AV GEBYRER VED LANDBRUKSKONTORET FRA 2014 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 78/13 Sak 79/13 Sak 80/13 Sak 81/13 Sak 82/13 Sak 83/13 Sak

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Tysfjord Asvo, Drag Møtedato: 20.04.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Melhus kommune MØTEINNKALLING. 1 Åpent PS 69/12 12/6799 Delegerte vedtak t.o.m 20.11.2012 Møte i Komite for liv og lære den 28.11.2012.

Melhus kommune MØTEINNKALLING. 1 Åpent PS 69/12 12/6799 Delegerte vedtak t.o.m 20.11.2012 Møte i Komite for liv og lære den 28.11.2012. Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus Møtedato: 28.11.2012 Tid: kl. 09.00 Orientering om status utbygging på Buen v/ Arne Løvset SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2006 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.04.2008 Tid: kl 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Sølvi Andersen SP-Terje Daleng SP-Tone Waaler

Detaljer