Møteinnkalling. Det vil bli en orientering fra Veksthuset Bardu KF i forkant av møtet. Sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Det vil bli en orientering fra Veksthuset Bardu KF i forkant av møtet. Sakliste"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Det vil bli en orientering fra Veksthuset Bardu KF i forkant av møtet. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 07/1360 KLAGE PÅ AVSLAG OM VARIG FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 14 BNR 3 9/08 08/580 KOMMUNALT TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE 10/08 08/609 ENDRING AV BETALINGSSATSENE FOR LANDBRUKSVIKAREN 11/08 05/612 TILRETTELEGGING FOR ENØKTILTAK 12/08 08/403 RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR BARDU OG SALANGEN GODTGJØRELSE 13/08 06/595 Unntatt offentlighet ofl 5a SØKNAD OM SLETTING AV GJELD 14/08 07/1739 Unntatt offentlighet ofl 5a SØKNAD Bardu, Oddvar Bjørnsen (sign.) ordfører

2 Sak 8/08 Møtebok Bardu kommune KLAGE PÅ AVSLAG OM VARIG FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 14 BNR 3 Saksbehandler: Ingeborg Nina Nygaard Arkiv: G/BNR 14/3 Arkivsaksnr.: 07/1360 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/08 Formannskapet /08 Formannskapet Innstilling: Det er ikke fremkommet momenter som har betydning for utfallet av saken. Formannskapet i Bardu kommune opprettholder sitt vedtak i sak 1/08. Klagen sendes fylkeslandbruksstyret til endelig avgjørelse. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 1/08 Ved votering ble 5 stemmer avlagt for innstillingens pkt. 2 og 2 stemmer (H) avlagt for innstillingens pkt. 3. Formannskapet i Bardu kommune som landbruksnemnd innvilger midlertidig fritak fra boplikten ved Per Hjalmar Alstads erverv av eiendommen Alstad gnr.14 bnr. 3 i Bardu kommune, jf. odelslovens 27 a. Fritaket gjelder fram til Det er ved avgjørelsen lagt vekt bebyggelsens tilstand. Det settes som vilkår at driveplikten på eiendommens jordbruksareal må oppfylles ved skriftlig leiekontrakt med bruk i drift, og at skogen drives i samråd med skogoppsynet. Vedlegg: Saksprotokoll fra sak PS1/08 i Formannskapet i Bardu kommune Anke fra søker datert Saksgang: Kommunen har fullmakt til å avgjøre saker som gjelder fritak fra bo- og driveplikt etter odelsloven og konsesjonsloven. Ved klage tas saken opp til ny behandling i landbruksforvaltninga i kommunen. Dersom klagen ikke tas til følge, er Fylkeslandbruksstyret klageinstans. Kort sammendrag av saken: Per Hjalmar Alstad overtok i 2007 landbrukseiendommen Alstad 14/3 i Bardu kommune etter sin mor. Ervervet var konsesjonsfritt. Per Hjalmar Alstad, heretter kalt søker, søkte om varig fritak fra boplikten. Denne søknaden ble i sak 1/08 avslått i Formannskapet i Bardu kommune, men han fikk 5 års utsettelse av boplikt på eiendommen frem til og med 2012: Side 2 av 18

3 Sak 8/08 Formannskapet i Bardu kommune som landbruksnemnd innvilger midlertidig fritak fra boplikten ved Per Hjalmar Alstads erverv av eiendommen Alstad gnr.14 bnr. 3 i Bardu kommune, jf. odelslovens 27 a. Fritaket gjelder fram til Det er ved avgjørelsen lagt vekt bebyggelsens tilstand. Det settes som vilkår at driveplikten på eiendommens jordbruksareal må oppfylles ved skriftlig leiekontrakt med bruk i drift, og at skogen drives i samråd med skogoppsynet. Det er denne avgjørelsen søker klager på. Saksopplysninger: Momentene i anken oppsummeres slik, for øvrig vises til ankebrevet som er vedlagt: 1) Søker sier at å bygge nytt bolighus/sette i stand gammelt hus vil ta både tid og økonomi som kan brukes til å ivareta skog og seterbygning. 2) Størstedelen av eiendommen befinner seg på sørøstsiden av Barduelva og søker mener det er mest hensiktsmessig å bo på Setermoen da det vil være nærmere både skogen på eiendommen og hans arbeidsplass. 3) Søker mener det vil være mest hensiktsmessig å bo på Setermoen for å ha et visst oppsyn med mor og onkel. 4) Søker mener det er lite hensiktsmessig å bruke tid og penger på å bygge nytt hus på Alstad da han har arverett sammen med sin søster til mors og onkels hus på Setermoen. Han hevder og at et hus på Alstad vil ha lavere verdi enn byggekostnadene vil være. 5) Han og hans søster hadde planer på 1980 tallet å bosette seg på Alstad, men søster fikk avslag på fradeling av tomt, da la de bort planene. Nå blir han pålagt å bosette seg på eiendommen. Vurdering: Jordbrukssjefens vurdering av søkers momenter i anken: Søker har i dag bolig på Setermoen. En bolig i sentrum er lett omsettelig og han har fått innvilget 5 år på å istandsette et bolighus på Alstad, noe som skulle være tilstrekkelig tid. Søker har rett i at det er kortere veiavstand fra Setermoen til hoveddelen av eiendommen på sørøstsida av elva. Det er imidlertid ingenting i veien for at det bygges nytt våningshus på passende tomt på sørøstsiden av elva. Ellers er det ikke stor avstand fra Alstad til Setermoen og arbeidsplassen hans, kun om lag 3 km. Eiendommen har imidlertid en beliggenhet og atkomst som gjør at bosettingshensynet vektlegges. Og det er en hovedregel at bosettingen må skje på selve eiendommen. Det er ikke tilstrekkelig å bo i kommunen eller i nærheten av eiendommen. Søkers livssituasjon skal vektlegges, men momentet om å kunne ha et visst oppsyn med mor og onkel på hhv 82 og 86 år er ikke tilstrekkelig for å kunne gi varig fritak fra boplikten på Alstad. Søker og hans søsters arverett av bolighus på Setermoen er momentet som ikke er av betydning for saken. Søkers søsters tidligere avslag på fradeling av tomt på Alstad er ikke et Side 3 av 18

4 Sak 8/08 momentet som er av betydning for saken. Ved søkers utfylling av Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom skriver erverver under på at han er klar over at konsesjonsfriheten betinger at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor og driver den i minst 5 år. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie av eiendommens jordbruksarealer ved skriftlig avtale av minst 10 års varighet, jf. konsesjonslovens 6 nr. 1 og odelslovens 27. Oppsummering: Kommunen ønsker bosetting i dette området. Det er påregnelig at andre vil bosette seg på eiendommen. Eiendommens bruksstørrelse og avkastningsevne taler mot varig fritak. Husforholdene (vann, strøm, sanitærforhold) taler for fritak. Han ble derfor innvilget fem års utsettelse fra boplikten for å bygge opp våningshus på eiendommen. Søkerens tilknytning til eiendommen taler ikke for fritak. Eiendommens beliggenhet i forhold til sentrale servicefunksjoner/kommunesenter taler ikke for fritak. Eiendommens atkomst og beliggenhet i forhold til muligheter for arbeid utenom bruket (arbeidsmuligheter i kommunen, pendleravstand) taler ikke for fritak. Det fremkommer ikke noen momenter i klagen som innebærer at Formannskapet skal innvilge varig fritak fra boplikten på Alstad 14/3. Vedtak i sak 1/08 opprettholdes. Bardu kommune, den Kjell Hanstad rådmann Ingeborg Nina Nygaard leder avd. landbruk Side 4 av 18

5 Side 5 av 18 Sak 8/08

6 Side 6 av 18 Sak 8/08

7 Sak 9/08 Møtebok Bardu kommune KOMMUNALT TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Saksbehandler: Ingeborg Nina Nygaard Arkiv: V10 &56 Arkivsaksnr.: 08/580 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/08 Formannskapet Innstilling: Bardu kommune gir et tilskudd på kr 1,50 per liter godkjent kjøpt ku- og geitmelkkvote, men dog ikke mer enn kr per bruk. Til dekning av kommunens tilskudd som blir totalt kr ,- benyttes ubrukte Kraftfondsmidler til landbruket fra 2007, totalt kr på avdeling landbruk sitt budsjett tjeneste Resterende, kr ,- bevilges som et tillegg over Kraftfondet. For øvrig må alle vilkårene i Strategi for bevilging av kommunalt tilskudd til melkekvotekjøp være innvilget før tilskudd kan utbetales. Vedlegg: Søknad fra Bardu bondelag Strategi for bevilgning av kommunalt tilskudd til kjøp av melkekvote. Saksgang: Formannskap Kommunestyre Saksopplysninger: I 2007 har det vært en omfordelingsrunde, med mulighet for å kjøpe og selge melkekvote både statlig og privat. Det kunne selges opptil 50 % av kvoten privat, resterende hadde staten ansvaret for å omsette på lik linje som tidligere år. I Bardu ble det solgt 3 melkekvoter og 21 bønder kjøpte kvote, derav 9 kjøpte privat kvote. Prisen ved kjøp av ku- og geitmelkkvote fra staten er kr 3,50 per liter. Interessen for kjøp av melkekvote er stor og i Troms ble bare 8,96% av ønsket statlig kjøp innvilget. I Bardu ble det innvilget statlig kjøp av liter kumelkkvote og liter geitmelkkvote. I tillegg ble det kjøpt liter kumelkkvote privat og liter geitmelkkvote privat. Økonomiske konsekvenser: I 2007 ble det bevilget et tilskudd på kr 1,50/ liter ku- og geitmelkkvote, det ble kjøpt relativt mye mindre kvote, liter kumelkkovte og liter geitmelkkvote noe som utgjorde et tilskuddsbehov på kr ,- og dette beløpet ble tatt fra avdeling landbruk sitt eget budsjett over Kraftfondet uten behov for tilleggsbevilgning. Side 7 av 18

8 Sak 9/08 Vi foreslår å beholde tilskuddsbeløpet på kr 1,50 per liter kvote kjøpt, og med et tak på kr per bruk. For øvrig må alle vilkårene i Strategi for bevilging av kommunalt tilskudd til melkekvotekjøp være innvilget før tilskudd kan utbetales. Avdelig landbruk har kr ,- igjen fra tildelinga til landbruket fra 2007 over Kraftfondet, slik at det er behov for ei tilleggsfinansiering på kr ,-. Vurdering: Bardu kommune er og bør fortsatt være et viktig område for melkeproduksjon i fylket. Kommunens tidligere støtte betyr veldig mye når avgjørelse om kjøp tas. Vi forsøker å oppfordre melkeprodusentene som har kapasitet til økt produksjon, å kjøpe melkekvote. Det styrker driftsgrunnlaget og sikrer arbeidsplasser i landbruket i kommunen. Med kvotekjøpet gjeldende fra 1. mars 2008 er gjennomsnittlig kumelkkvote i Bardu økt fra liter til liter (fordelt på 25 eiendommer). Til sammenligning var landsgjennomsnittsleveransen til et Tine- medlem i liter kumelk/ liter geitmelk (ca 95% leveranse). Kraftfondet utgjør pr kr 3.2 mill. Bardu kommune, den Kjell Hanstad rådmann Ingeborg Nina Nygaard leder avd. landbruk Side 8 av 18

9 Side 9 av 18 Sak 9/08

10 Side 10 av 18 Sak 9/08

11 Sak 10/08 Møtebok Bardu kommune ENDRING AV BETALINGSSATSENE FOR LANDBRUKSVIKAREN Saksbehandler: Ingeborg Nina Nygaard Arkivsaksnr.: 08/609 Arkiv: V14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/08 Formannskapet Innstilling: 1. Med virkning fra vedtas følgende betalingssatser for bruk av kommunal landbruksvikar: a) Kr 1.030,- pr dag ved avløsning som gir rett til refusjon (sykdom m v). b) Kr 1.400,- pr dag ved avløsning på lørdag, søndag og høytidsdager. c) Kr 120,- pr time ved andre oppdrag. d) Ved delt dagsverk kr 150/time der minimumssatsen er kr 750,-. 2. Fakturering for bruk av landbruksvikar foretas 1 gang pr mnd. Vedlegg: Saksprotokoll fra kommunestyre sak 0094/04 Saksgang: Formannskap Kommunestyre Saksopplysninger: Satsene for bruk av kommunal landbruksvikar er ikke justert siden Siden da er bl.a. satsene for refusjon ved sykdom økt til kr 1.030,-/dag. Dersom kommunen ikke regulerer satsene medfører det at kommunens andel av totalutgiftene vil stige mens gårdbrukerne og statens andel av totalutgiftene vil gå ned. Derfor er det nå på tide med en justering av satsene mer i tråd med dagens prisnivå. Vurdering: I 2008 får kommunen et statlig tilskudd på kr ,-. Gårdbrukernes innbetalinger utgjorde i 2007 kr Ved en økning av betalingssatsene vil kommunenes innekter øke. Forutsatt samme bruk som de siste år vil dette utgjøre om lag kr ,- per år. Bardu kommune, den Kjell Hanstad rådmann Ingeborg Nina Nygaard leder avd. landbruk Side 11 av 18

12 Side 12 av 18 Sak 10/08

13 Sak 11/08 Møtebok Bardu kommune TILRETTELEGGING FOR ENØKTILTAK Saksbehandler: Hugo Spansvoll Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 05/612 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/05 Utvalg for omsorg og oppvekst /06 Utvalg for omsorg og oppvekst /06 Kommunestyret /06 Formannskapet /06 Kommunestyret /06 Plan-teknisk utvalg /07 Arbeidsmiljøutvalget /07 Arbeidsmiljøutvalget /07 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet tilrår kommunestyret å investere i ENØK-tiltak ved Øvre Bardu Oppvekstsenter innenfor en kostnadsramme på i alt kr ,- 2. Budsjettmessig dekning for dette tiltaket innarbeides over ansvar , skoler og barnehager (prosjekt ). 3. Det overføres inntil kr ,- fra prosjekt 26 Barnehageutbygging jfr. investeringsoversikt. Ved rullering av økonomiplanen styrkes barnehageutbyggingsprosjektet i 2009 tilsvarende. Behandling/vedtak i Utvalg for omsorg og oppvekst den sak 31/05 Det ble fremmet følgende forslag: Ramme: Plankomite: 5,5 mill kr. Leder Roar Hansen Tonje Holkestad Ingrid Elise Steien Mære Ronny Jenssen 1 repr. for de ansatte (utnevnes av komiteen.) Møtegodtgjørelse: Kr 250,- pr møte Leder av plankomite: Kr 500,- pr mnd + møtegodtgjørelse. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Ramme: Plankomite: 5,5 mill kr. Leder Roar Hansen Tonje Holkestad Ingrid Elise Steien Mære Ronny Jenssen 1 repr. for de ansatte (utnevnes av komiteen.) Møtegodtgjørelse: Kr 250,- pr møte Leder av plankomite: Kr 500,- pr mnd + møtegodtgjørelse. Behandling/vedtak i Utvalg for omsorg og oppvekst den sak 15/06 Frank P. Strømseth fremmet følgende forslag: Prosjektet Oppvekstsenter Øvre Bardu skole gjennomføres med utgangspunkt i fremlagte forprosjekt. Side 13 av 18

14 Sak 11/08 Økte kostnader ut over rammen innarbeides i økonomiplan og fremtidige budsjett. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Prosjektet Oppvekstsenter Øvre Bardu skole gjennomføres med utgangspunkt i fremlagte forprosjekt. Økte kostnader ut over rammen innarbeides i økonomiplan og fremtidige budsjett. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 11/06 Saken trekkes og sendes for behandling i Formannskapet 10.mai og behandling i Kommunestyret i juni.. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 17/06 Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Prosjekt Oppvekstsenter Øvre Bardu skole gjennomføres med utgangspunkt i fremlagte forprosjekt. Økte kostnader ut over rammen innarbeides i økonomiplanen og fremtidige budsjett. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 26/06 Oddmund Soleng ble permittert fra møtet før behandling av saken. Arne Nysted fremmet følgende endringsforslag: Siste setning endres til: Økte kostnader, kr innarbeides i økonomiplanen og fremtidige budsjett. Ved votering ble innstillingen med A.Nysteds endringsforslag enstemmig vedtatt. Prosjekt oppvekstsenter Øvre Bardu skole gjennomføres med utgangspunkt i fremlagte forprosjekt. Økte kostnader, kr innarbeides i økonomiplanen og fremtidige budsjett. Behandling/vedtak i Plan-teknisk utvalg den sak 30/06 Det ble framsatt følgende fellesforslag til vedtak: Byggekomite for Øvre Bardu skole: - Roar Hansen, leder - Tonje Holkestad, rektor - Ingrid Elise Steien Mæhre, styrer - Ronny Jensen, OMS - Representant for de ansatte ved Øvre Bardu skole - Hugo Spansvoll, avdeling bygg og eiendom Bardu kommune Godtgjørelse for leder settes til kr ,- pr år. Møtegodtgjørelse utbetales etter gjeldende kommunale regler. Ved votering ble fellesforslaget enstemmig vedtatt. Byggekomite for Øvre Bardu skole: - Roar Hansen, leder - Tonje Holkestad, rektor - Ingrid Elise Steien Mæhre, styrer - Ronny Jensen, OMS - Representant for de ansatte ved Øvre Bardu skole - Hugo Spansvoll, avdeling bygg og eiendom Bardu kommune Godtgjørelse for leder settes til kr ,- pr år. Møtegodtgjørelse utbetales etter gjeldende kommunale regler. Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 1/07 Saken ble drøftet og det ble enighet om å utsette saken til tirsdag kl 0800 for ny behandling. Utsettes til neste møte kl Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 11/07 Det ble redegjort for saken. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner framlagte plantegninger for oppføring av nytt oppvekstsenter/barnehage ved Øvre Bardu skole. Tilbygget skal etterkomme de krav, lover, standarder og forskrifter som myndighetene har satt for dimensjonering av barnehagebygninger herunder også personalrom. Side 14 av 18

15 Sak 11/08 Arbeidstilsynet er også orientert om at Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler er fulgt for de delpunkter som er relevant for dette prosjektet. Godkjenningen bygger på Arbeidstilsynets forskrift nr 170 (Publikasjonsnummer 529) om arbeidsplasser og arbeidslokaler kap 3 7-9, 11-13, 15,18,20, 21 og siste setning. Kap Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 42/07 Oddvar Bjørnsen fremmet følgende forslag: Ramma for utbygging av Øvre Bardu Oppvekststenter settes til inntil kr 17. mill. Ved votering ble O.Bjørnsens forslag enstemmig vedtatt. Ramma for utbygging av Øvre Bardu Oppvekststenter settes til inntil kr 17. mill. Vedtaket er gjort i henhold til Kommunelovens 13. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 5/08 Det ble fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Vedlegg: - Økonomisk oversikt i møtereferat av Andre dokumenter (ikke vedlagt): - Planoversikt som viser forslag til nye lavtemperaturgulv Saksgang: - Formannskapet - Kommunestyret Kort sammendrag av saken: Saken var opp til behandling i Formannskapet den, , saken ble utsatt for nærmere presisering av kostnadsoverslag og om tiltaket er berettiget støtte fra Enova. Saksopplysninger: Hovedtrekkene i denne saken ble beskrevet i saksopplysningen for forrige møte, fokus nå vil være å supplere med nye opplysninger som etterspurt. Når det gjelder kostnadsoverslaget som er gitt fra Mesterteknikk AS, så er dette komplett levert i hht. anbudspriser inkl. arbeidskostnader. Anlegg som kan få støtte gjennom Program for lokale energisentraler er: Energisentraler basert på fast biobrensel, slik som ved, flis, bark, pellets og briketter. Energisentraler basert på biogass produsert av gjødsel, kloakkslam og annet våtorganisk avfall. Anlegg basert på termisk solvarme, slik som solfangere med vann eller luft som varmebærer. Både solfanger, varmelager, ventiler, pumper, ekspansjonskar og reguleringsanlegg inngår. Luft/vann varmepumpe og vann/vann varmepumpe, med tilhørende utrustning. Ut fra kriteriene i Program for lokale energisentraler, må det foretas en betydelig kartlegging og et behovsgrunnlag til for å beregne reelt tilskudd. Konklusjonen blir likevel at tilskudd gis. Distribusjonssystemer internt i bygninger støttes ikke. Side 15 av 18

16 Sak 11/08 Økonomiske konsekvenser: Legging av lavtemperaturgulv som tilrettelegging for Enøk tiltak vil ha en kostnadsramme på ca ,- før montering av varmemedie/varmesentral. Det forligger kostnadsoverslag fra Mesterteknikk AS på kr ,- inkl. mva. Legger til en buffer på ca ,- til uforutsette kostnader og prisstigning. Dette er kostnadene som vil bli påført kommunen nå, da vil alt bli utført i forbindelse med rehabiliteringen. Dersom dette utsettes og utføres noen år etter rehabiliteringen er ferdig, vil kostnader bli vesentlig høyere. Dette forklares med at arbeidet må utføres i skoleferie og bygning på ryddes for alt av møbler og inventar. Byggekomiteen har gått gjennom sitt regnskap slik det foreligger nå og viser et bundet beløp på kr ,- inkl. tillegg, prisstigning, uforutsette kostnader, rådgiving, lekeapparater, kjøkkeninnredning, møbler, gardiner og inventar. Det er mye som gjenstår før bygget står ferdig og byggekomiteen ønsker å beholde ca ,- til reservebeholdning. Det presiseres at en del av inventarlisten ikke er innhentet tilbudspriser, slik at det er noe usikkerhet på denne delen. Vurdering: Byggekomiteen vil spesielt understreke at Enøk-tiltaket er et prosjekt helt for seg selv. Dermed må dette ikke sees i sammenheng med byggeprosjektet som sådan. Dette er en fremtidsrettet løsning med tanke på at kommunen skal lage en Miljø og energiplan, som har som mål å få ned bruken av Co2 fremmende brensler og økt bruk av fornybar energi. Rådmannen er enig i byggekomiteens vurdering og anbefaler at rammen for det totale byggeprosjektet utvides med inntil kr ,- Dekning for 2008 gjøres ved overføring fra Økonomiplanens prosjekt 26 Barnehageutbygging. Ved rullering av økonomiplanen styrkes barnehageutbyggingsprosjektet i 2009 tilsvarende. Bardu kommune, den Kjell Hanstad rådmann Hugo Spansvoll leder avd. bygg og eiendom Side 16 av 18

17 Side 17 av 18 Sak 11/08

18 Sak 12/08 Møtebok Bardu kommune RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR BARDU OG SALANGEN GODTGJØRELSE Saksbehandler: Lill Fosli Hansen Arkiv: 082 &70 Arkivsaksnr.: 08/403 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/08 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Leder for Råd for funksjonshemmede i Bardu og Salangen godtgjøres med kr 6.000,- pr år. Det utbetales kr 250,- pr møte til medlemmene av rådet. Andre dokumenter (ikke vedlagt): Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd i Bardu kommune vedtatt i k-sak 04/06 Saksgang: Saken skal behandles i formannskap og kommunestyre Kort sammendrag av saken: I Bardu kommunestyre den sak 52/05 ble det vedtatt å opprette et interkommunalt råd for funksjonshemmede sammen med Salangen kommune. I rådets vedtekter, vedtatt av kommunestyret i sak 39/06, står det at rådets valgte medlemmer skal godtgjøres på samme måte som valgte representanter i kommunens øvrige utvalg. Saksopplysninger: Rådet har i 2006 og 2007 hatt sekretariat i Salangen kommune. Representantene har da vært godtgjort etter Salangen kommunes regler, dvs 300 kr pr møte for leder og kr 150 kr pr møte for andre medlemmer. Dette utgjør kr 3.600,- på årsbasis. Det er sendt forespørsel til Salangen kommune om hvordan de ser på en evt økning i møtegodtgjørelsen. I Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd i Bardu kommune vedtatt av k.styret i sak 04/06 står det ingenting om Råd for funksjonshemmede. Økonomiske konsekvenser: En godtgjørelse på lik linje som Seniorrådet vil utgjøre kr ,- på årsbasis. Vurdering: Det er lovfestet at det skal opprettes råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådmannen ser det som naturlig at dette rådet blir behandlet på samme måte som Seniorrådet. Det er kommet tilbakemelding fra Salangen om at de ikke har noen innvendinger til dette forslaget. Bardu kommune, den 8. februar 2008 Kjell Hanstad rådmann Lill Fosli Hansen adm.led Side 18 av 18

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtedato: 12.03.2008 Innkalte: Funksjon Navn Pari For Møtt for fall Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Varaordfører Arne Nysted AP Medlem Ragnhild O B Movinkel

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/612 OPPVEKSTSENTER ØVRE BARDU SKOLE - AREALBEHOV OG KOSTNADER

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/612 OPPVEKSTSENTER ØVRE BARDU SKOLE - AREALBEHOV OG KOSTNADER Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.02.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 07/1360 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 14 BNR 3

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 07/1360 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT GNR 14 BNR 3 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 02.04.2008 Offentlig møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Pari For Møtt for fall Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Varaordfører Arne Nysted AP Medlem Ragnhild O B Movinkel

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 07.11.2008 Offentlig møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Pari Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Varaordfører Arne Nysted AP Medlem Ragnhild O B Movinkel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NY BEHANDLING - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR.85 BNR.2. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkivsak: 09/1232-7 Arkivkode: GBNR 085/002 Klageadgang:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett plan, teknisk, NAV, kultur og barnehage Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 24.06.2009 Offentlig møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Pari Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Varaordfører Arne Nysted AP Medlem Ragnhild O B Movinkel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Felles formannskapsmøte med Røros formannskap Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.30 12.00 Kommunekompasset, intervjuer Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg næring og drift Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: kl. 09.00 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Halvor Sandstad Hjørdis Fremstad Sofus Selven Forfall:

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 Dato: 19.01.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ivar Dybdahl 1633/26/2. SØKNAD OM KONSESJON GRUNNET MANGLENDE BOSETTING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green VEDR. BO- OG DRIVEPILKTA PÅ HOLSRUD GNR. 46 BNR. 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold av Odelslova 27

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. 61/08 08/1645 Bredbandsutbygging i Bardu utenom Setermoen sentrum

Møteinnkalling. Sakliste. 61/08 08/1645 Bredbandsutbygging i Bardu utenom Setermoen sentrum Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.11.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Leder og nestleder

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.05.2007 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk Dato: 23.08.2007 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Nils Kristen

Detaljer

Møteprotokoll nr. 2/09

Møteprotokoll nr. 2/09 Møteprotokoll nr. 2/09 Plan-teknisk utvalg Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Fra: 1000 Til: 1230 Innkalte: Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Leder Anne Kristin Sagmo AP Nestleder Jan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset - Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn Mellesmo,

Detaljer

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 7009/2009/483/TROLAN 06.04.2009 AD SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 74, BNR. 9

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 12.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Fratrådte fra og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 04/419 SNR 26/3 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM VARIG FRITAK PÅ BOPLIKTA PÅ AUSTAD SØNDRE GNR. 26 BNR. 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2014 Tid: 0900 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Forfall Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forfall: Per Hermann Køhn Hansæl. Merknad:

Forfall: Per Hermann Køhn Hansæl. Merknad: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2010 Tid: Kl. 09.00 Til drøfting: - evaluering av kultur- og idrettsfond. Forts. fra forrige møte. - budsjett/virksomhetsplan (dokument skal etter planen sendes

Detaljer

Dag Brustind (H), Sissel Johansen (Ap), Jim Kristiansen (Andørja fellesliste), Eva Marie Nilssen (Andørja fellesliste)

Dag Brustind (H), Sissel Johansen (Ap), Jim Kristiansen (Andørja fellesliste), Eva Marie Nilssen (Andørja fellesliste) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl. 8:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Brustind (H), Sissel Johansen (Ap),

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG 3/13 13/63 KIRKENG SKOLE - NYBYGG

MØTEINNKALLING 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG 3/13 13/63 KIRKENG SKOLE - NYBYGG MØTEINNKALLING Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 22.01.2013 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 21.05.2007 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Tidemann Ordfører H Knut Dahl Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET KONSESJON PÅ KJØP AV EIENDOM 20/88, 89, 83 OG 4/149 TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.11.2007 Tid: Kl. 09.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 140/07 VIRKSOMHETSPLAN 2008-2011 141/07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00 Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.01.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård Anne Jespersen Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 16:15 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SØKNAD OM OPPHEVELSE AV BOPLIKT I LYUBRÅTEN GNR. 71/12 OG 17 KNUT RUGLAND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. 125 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhussalen Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl F Normann (rådgiver økonomi) Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl F Normann (rådgiver økonomi) Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 02.09.2013 Tid: 12:00-13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Savalen Fjellhotell Møtedato: 18.02.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15-21 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/08 08/439 EKSPROPRIASJON AV GRUNN OG RETTIGHETER VEST FOR E6

Møteinnkalling. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/08 08/439 EKSPROPRIASJON AV GRUNN OG RETTIGHETER VEST FOR E6 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.04.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 18.08.2016 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Forfall Nestleder Mona

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift 1 av 5 Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 Lise og Vidar Solem Høeg Jarlheimsbakken 5 7041 TRONDHEIM Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 15.10.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 10:30 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.30 Orienteringer: Rettsak vedr rettigheter Hunderfossen / Caprino Opplegg på siste kommunestyremøte

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.05.2006 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 17-23 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Detaljer