Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/612 OPPVEKSTSENTER ØVRE BARDU SKOLE - AREALBEHOV OG KOSTNADER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/612 OPPVEKSTSENTER ØVRE BARDU SKOLE - AREALBEHOV OG KOSTNADER"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/612 OPPVEKSTSENTER ØVRE BARDU SKOLE - AREALBEHOV OG KOSTNADER 6/08 08/259 NASJONAL TRANSPORTPLAN /08 07/114 Unntatt offentlighet ofl 5a SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI, SAMT ØKT DRIFTSTILSKUDD NB! Saksdokumenter ettersendes evt. deles ut på møtet. Bardu, Oddvar Bjørnsen (sign) ordfører

2 Sak 5/08 Møtebok Bardu kommune OPPVEKSTSENTER ØVRE BARDU SKOLE - AREALBEHOV OG KOSTNADER Saksbehandler: Hugo Spansvoll Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 05/612 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/05 Utvalg for omsorg og oppvekst /06 Utvalg for omsorg og oppvekst /06 Kommunestyret /06 Formannskapet /06 Kommunestyret /06 Plan-teknisk utvalg /07 Arbeidsmiljøutvalget /07 Arbeidsmiljøutvalget /07 Formannskapet /08 Formannskapet Innstilling: Behandling/vedtak i Utvalg for omsorg og oppvekst den sak 31/05 Det ble fremmet følgende forslag: Ramme: Plankomite: 5,5 mill kr. Leder Roar Hansen Tonje Holkestad Ingrid Elise Steien Mære Ronny Jenssen 1 repr. for de ansatte (utnevnes av komiteen.) Møtegodtgjørelse: Kr 250,- pr møte Leder av plankomite: Kr 500,- pr mnd + møtegodtgjørelse. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Ramme: Plankomite: 5,5 mill kr. Leder Roar Hansen Tonje Holkestad Ingrid Elise Steien Mære Ronny Jenssen 1 repr. for de ansatte (utnevnes av komiteen.) Møtegodtgjørelse: Kr 250,- pr møte Leder av plankomite: Kr 500,- pr mnd + møtegodtgjørelse. Behandling/vedtak i Utvalg for omsorg og oppvekst den sak 15/06 Frank P. Strømseth fremmet følgende forslag: Prosjektet Oppvekstsenter Øvre Bardu skole gjennomføres med utgangspunkt i fremlagte forprosjekt. Økte kostnader ut over rammen innarbeides i økonomiplan og fremtidige budsjett. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Prosjektet Oppvekstsenter Øvre Bardu skole gjennomføres med utgangspunkt i fremlagte forprosjekt. Økte kostnader ut over rammen innarbeides i økonomiplan og fremtidige budsjett. Side 2 av 10

3 Sak 5/08 Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 11/06 Saken trekkes og sendes for behandling i Formannskapet 10.mai og behandling i Kommunestyret i juni.. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 17/06 Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Prosjekt Oppvekstsenter Øvre Bardu skole gjennomføres med utgangspunkt i fremlagte forprosjekt. Økte kostnader ut over rammen innarbeides i økonomiplanen og fremtidige budsjett. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 26/06 Oddmund Soleng ble permittert fra møtet før behandling av saken. Arne Nysted fremmet følgende endringsforslag: Siste setning endres til: Økte kostnader, kr innarbeides i økonomiplanen og fremtidige budsjett. Ved votering ble innstillingen med A.Nysteds endringsforslag enstemmig vedtatt. Prosjekt oppvekstsenter Øvre Bardu skole gjennomføres med utgangspunkt i fremlagte forprosjekt. Økte kostnader, kr innarbeides i økonomiplanen og fremtidige budsjett. Behandling/vedtak i Plan-teknisk utvalg den sak 30/06 Det ble framsatt følgende fellesforslag til vedtak: Byggekomité for Øvre Bardu skole: - Roar Hansen, leder - Tonje Holkestad, rektor - Ingrid Elise Steien Mæhre, styrer - Ronny Jensen, OMS - Representant for de ansatte ved Øvre Bardu skole - Hugo Spansvoll, avdeling bygg og eiendom Bardu kommune Godtgjørelse for leder settes til kr ,- pr år. Møtegodtgjørelse utbetales etter gjeldende kommunale regler. Ved votering ble fellesforslaget enstemmig vedtatt. Byggekomité for Øvre Bardu skole: - Roar Hansen, leder - Tonje Holkestad, rektor - Ingrid Elise Steien Mæhre, styrer - Ronny Jensen, OMS - Representant for de ansatte ved Øvre Bardu skole - Hugo Spansvoll, avdeling bygg og eiendom Bardu kommune Godtgjørelse for leder settes til kr ,- pr år. Møtegodtgjørelse utbetales etter gjeldende kommunale regler. Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 1/07 Saken ble drøftet og det ble enighet om å utsette saken til tirsdag kl 0800 for ny behandling. Utsettes til neste møte kl Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 11/07 Det ble redegjort for saken. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner framlagte plantegninger for oppføring av nytt oppvekstsenter/barnehage ved Øvre Bardu skole. Tilbygget skal etterkomme de krav, lover, standarder og forskrifter som myndighetene har satt for dimensjonering av barnehagebygninger herunder også personalrom. Arbeidstilsynet er også orientert om at Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler er fulgt for de delpunkter som er relevant for dette prosjektet. Godkjenningen bygger på Arbeidstilsynets forskrift nr 170 (Publikasjonsnummer 529) om arbeidsplasser og arbeidslokaler kap 3 7-9, 11-13, 15,18,20, 21 og siste setning. Kap Side 3 av 10

4 Sak 5/08 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 42/07 Oddvar Bjørnsen fremmet følgende forslag: Ramma for utbygging av Øvre Bardu Oppvekststenter settes til inntil kr 17. mill. Ved votering ble O.Bjørnsens forslag enstemmig vedtatt. Ramma for utbygging av Øvre Bardu Oppvekststenter settes til inntil kr 17. mill. Vedtaket er gjort i henhold til Kommunelovens 13. Vedlegg: - Plantegning som viser hvor det skal ettermonteres lavtemperatur gulv (gul farge) - Utsnitt av byggekomitemøte, den , sak 1 Saksgang: - Formannskapet, Kommunestyre Kort sammendrag av saken: Saken ble første gang presentert for politisk behandling i OMS-utvalget, den sak 31/05. Videre saksgang har vært ved Formannskapets behandling av økonomiplanene, hvor investering av oppvekstsenteret er lagt inn i investeringsoversikten Saksopplysninger: Bygningsarbeidet med tilbygget (barnehagen/sfo) pågår for fullt for tiden, bygget ble lukket med vegger og tak før juleferien satte inn. Byggekomiteen har i tiden mens byggearbeidene har skredet frem hatt 2 møter, det siste møtet ble viet energiøkonomisering av øvrige eksisterende bygningsdeler. Se vedlagte planløsning, gul farge. Nybygget er prosjektert med vannbåren varme i gulvene, tilsvarende er tidligere tilbygd fløy mot nord/vest oppført og tilrettelagt med vannbåren gulvvarme. Byggekomiteen viser til kommunens satsing på å få ned energibehovet ved oppvarming av kommunale bygg, jf. Energi- og miljøplan for Bardu og Målselv kommuner. Det ville derfor være uriktig av byggekomiteen å ikke ta hensyn til dette ved den videre fremdriften for renovering av klasseromsfløy og administrasjonsdelen. Byggekomiteen ønsker med denne henvendelsen at øverste politiske organ i kommunen er med på å ta avgjørelsen om videre byggeprosjekt skal være viet fremtidig tilrettelegging for ENØK-tiltak. Planen er, hvis det gis aksept for fremlagte planer, å legge på såkalt lavtemperatur gulv som bygger 24 millimeter i høyden. Legges ut omtrent som parkett, men med den forskjellen at det er innbygd gulvvarmerør i platene. Oppvarmet vann som sirkulere i gulvet vil gi en behagelig og billig termisk oppvarmingskomfort, med relativ hurtig oppvarmings- og avkjølingsrespons i driftsfasen. Til forvarming av vannet kan brukes el-kolbe, pelletsovn, oljekjel og luft til vann-varmepumpe, mest miljøvennlig vil være bruk av sistnevnte varmemedie. Olje/el.kolbe brukes på mest kalde dager da varmepumpe gir liten virkningsgrad. I første omgang vil det være oljefyring kombinert med el.kolbe som primært vil bli brukt som varmemedie, den gamle oljekjelen er erstattet med ny oljekjele. Ny oljekjel vil raskt tjene inn omkostningen ved utskifting, da denne er mye rimeligere i drift enn den gamle samt mer effekt ved oppvarming av vann og dermed mindre driftstid. Statlige myndigheter har signalisert at det i framtiden skal bli forbudt å fyre offentlige bygg med oljekjele, da vil det være gunstig for kommunen å gå over til fornybar energikilde som luft til vann- varmepumpe, luft til luft, pellets eller jordvarmepumpe/fjernvarme. Side 4 av 10

5 Sak 5/08 Videre er det fastsatt nye rammekrav til oppvarming av bygninger, i dette tilfellet vil det for barnehage bety at maks energiytelse skal være 130 kwh/m2 og skolebygg 105 kwh/m2. Det betyr at bygning skal være isolert slik at energibehovet skal være minimal. Dette betyr at kommuner må tenke nytt med tanke på lavere energibehov, ved Øvre Bardu skole ble det sommeren 2003 satt inn nye vinduer i hele klasseromsfløya samt kontorfløy. Nå, i forbindelse med rehabiliteringen av kjeller under klasseromsfløya vil gammel steinull i stubbgolv bli erstattet med ny Glava 250. Videre vil det etter hvert bli lagt på mer isolasjon over himling på eksisterende skolebygning i egen regi. Når bygning er tilrettelagt med lavenergi gulv for disse nye varmemediene, vil kommunen kunne søke Enova - tilskudd for tilrettelegging og ettermontering av fornybar energikilde. I denne sammenheng pelletsovn, jordpumpeanlegg, fjernvarme eller luftpumpemedium. Anleggskostnadene her er relativ høye, derfor vil det ytes Enova-tilskudd i forhold til lønnsomhet og investeringskostnad. Økonomiske konsekvenser: Det økonomiske aspektet ved dette tiltaket vil beløpe seg til ca. kr ,- Byggekomiteen har bedt Mesterteknikk om et uforbeholdent tilbud på denne oppgaven og kostnadene beløper seg til kr ,- inkl. mva. Likevel vil en ha kr ,- som sikkerhet ved eventuelle uforutsette utgifter. I tillegg vil kostnadene til fornybar energiløsning gjøre seg gjeldende på et senere tidspunkt, men totalkostnadene vil likevel legges til grunn ved søknad om Enova-tilskudd. Vurdering: Administrasjonen er av den oppfatning at fremtiden vil by på mange energimessige utfordringer, ikke minst for Bardu kommune som har tatt utfordringen med å fremstå som grønn kommune. Utfordringen i denne sammenhengen er å gjøre bygninger klare for fremtidige fornybare energiløsninger som gir kommunen lavere kostnader ved oppvarming av bygningsmassen. Ulempen ved fremtidsrettet energiløsninger er den relativt dyre investeringen ved anlegg av distribusjonsnettet i byggene. Anlegg av denne type oppvarming har krevende løsninger, dette avhenger også av hvilken type medium en velger. Fordelen ved fornybar energi er at investeringskostnadene nedbetales relativt raskt, dette avhenger også av type energiløsning og strømpriser. Det er et kjent faktum for alle, at strømprisene vil holde seg på et relativt høyt nivå også for fremtiden. Energi- og miljøplan for Bardu og Målselv bygger på fremtidige utfordringer med globalt fokus på energiknapphet og global oppvarming. Dette skal møtes ved lokal verdiskapning basert på bla. biobrensel og annen fornybare energikilder. Administrasjonen har valgt å legge saken frem uten innstilling til vedtak, da meningen er at saksfremlegget skal drøftes politisk og komme frem til ei innstilling ovenfor byggekomiteen i det videre arbeidet med Oppvekstsenteret. Bardu kommune, den Kjell Hanstad rådmann Hugo Spansvoll leder avd. bygg og eiendom Side 5 av 10

6 Side 6 av 10 Sak 5/08

7 Side 7 av 10 Sak 5/08

8 Sak 6/08 Møtebok Bardu kommune NASJONAL TRANSPORTPLAN Saksbehandler: Lill Fosli Hansen Arkiv: 122 N00 &13 Arkivsaksnr.: 08/259 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/08 Formannskapet Innstilling: Formannskapet avgir uttalelse Vedlegg: Skriv fra Miljø- og samferdselsetaten, Troms Fylkeskommune, datert Saksgang: Saken behandles i Formannskapet Saksopplysninger: Det vises til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan. Planen kan leses på NTPsekretariatet sine hjemmesider Bardu kommune, den 28. januar 2008 Kjell Hanstad rådmann Side 8 av 10

9 Side 9 av 10 Sak 6/08

10 Side 10 av 10 Sak 6/08

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 10.11.2014 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer Medlem Ingar

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Reinsholm barnehage Dato: 03.12.2008 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2007/3577-25 Saksbehandlere: Trond Stenvik / Dagfinn Johansen Saksframlegg Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 36/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland.

MØTEINNKALLING. NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 05.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/05 04/00565 KONSOLIDERINGSPROSESSEN/MUSEUMSREFORMEN NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/05 04/00565 KONSOLIDERINGSPROSESSEN/MUSEUMSREFORMEN NY BEHANDLING Utvalg: Bystyret Møtested: Fylkestingsalen Møtedato: 22.09.2005 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer