I dag: søndag 22.juni Festen for Kristi Legeme og Blod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I dag: søndag 22.juni Festen for Kristi Legeme og Blod"

Transkript

1 Søndag uke 25,2014 I dag: søndag 22.juni Festen for Kristi Legeme og Blod Første lesning: 5 Mos 8, b-16a Salme: 147, Annen lesning: 1 Kor 10, Evangelium: Joh 6, Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: (menighetskontor) Kontonummer: Organsisasjonsnr.: E-post: Blogg: stjohannes.oslo.katolsk.no Facebook: https://www.facebook.com/stjohannesgrorud Kontortid: Menighetskontoret er betjent fra kl.09: (hverdager). SKRIFTEMÅL Man-torsdager kl , fredager kl , lørdager før messene. For andre tider, kontakt prestene. Prester i menigheten: P. Dominikus Nguyen Thanh Phu, sogneprest P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan P. Krzysztof Ireneusz Wanat SS.CC P. Albert Victor Jeyasingham O.M.I Menighetssekretær: Collette Marmande Furuly E-post: Katekesekoordinator: Ingrid E. Paluska E-post: Organist/Kantor: Anna Einarsson Media-ansvarlig: Marek Palma Kl Kl Messe på polsk Kristi Legeme og Blod fest/ Kirkekaffe Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem Vi takker for mottatt kollekt i forrigeuke: Messe på polsk kr ,- Messe på norsk kr ,- Kirkekaffe kr ,- Messe på engelsk kr ,- Kirkekaffe kr. 580,- Messe på tamilsk kr ,- NB! Messe på vietnamesisk, engelsk og tamilsk er avlyst i dag.

2 KRUSIFIKS TIL ST. JOHANNES Krusifiks til St. Johannes Apostel og Evangelist Kirke 2014 Krusifikset ble laget i løpet av første halvår Korset er utført i 20 x 8 cm eik, 320 cm høyt og 210 cm bredt. Corpus er utført i lind, 185 cm høyt fra tåspiss til isse. Armene er på tradisjonelt vis laget for seg for å unngå tverrved som lett brekker. De er festet til corpus med lange 10 mm stålolter og to -komponent vannfast båtbyggerlim. Overflatene på kors og corpus er behandlet med tradisjonell voksbeis i flere lag, og polert. Forbildet for dette krusifikset befinner seg i St. Peter og Pauluskirken i Detwang, nær Rothenburg i Tyskland. Der inngår det i et Pasjonsalter som ble utført av billedhuggeren Tilman Riemenschneider i Rothenburg tidlig på 1500-tallet. Riemenschneider er kjent som en av de store billedhuggere i tysk og

3 Det midlertidige krusifikset som hang bakk alteret er byttet ut med vårt eget krusifiks. Det kom på mandag. Korset er spesielt laget for vår menighet. Petter Omtvedt er kunstneren som har utført jobben. P. Phu, p. Haavar, Petter Omtvedt og en fra Felleskirkelig Råd hjalp med monteringen av krusifikset på mandag. Etter det ble montert har p. Phu velsignet korset. Nå blir rommet ende vakrere til glede for hele menigheten. Pavens Bønneintensjoner for juni 2014 Generelle intensjon: At arbeidsløse må få støtte og finne det arbeidet de trenger for å leve et verdig liv. Misjonsintensjon: At Europa må gjenoppdage sine kristne røtter gjennom de troendes vitnesbyrd.

4 Dear Parishoners, After 28 years of being a priest, I will retire and move to Råde in Østfold this summer. From 1986 to 1993 I was a priest in Bredtvet and from 1993 I was a parish priest in Grorud. The last years I have been a senior priest in the newly consolidated Grorud Song diocese. During all my years I have worked with ecumenical cooperation with other churches. There is only one Gospel, the Good News of Jesus Christ, but we have 4 Evangelist. This says that the Christian faith can be expressed and practised in different ways. That is why it is important that we as christians stand together with the Gospel and learn from each others lives, tradition and experiences. This is my dream that one day we can celebrate the Eucharistic together. For me the mass is the central point of the Church s life. That is why it was a big day for me when St. Olav Parish first was allowed to use Romsås Church. Now, I am happy that you, my brothers and sisters in Christ, St. Johannes Parish are using Bredtvedt Church. I was the pastor at this church for seven years. The church has become beautiful and solemn and helps us to focus on holiness. Last Sunday I saw the new crusifix and I am looking forward to seeing the new artwork behind the alter that will soon be in place. The Norwegian Church has many churches in Groruddalen that are available for Lutherans. Therefore,I am overjoyed that so many Catholics now also have a place to celebrate mass. My wish is that you will also be able to take over the basement in the Church, so you will have enough room for the activities in your Parish. It is also my wish that my successors will continue the ecumenical work in Groruddalen. God bless your parish and I will continue to pray for St. Johannes Parish. Regards, Ola Beisvåg

5 Kjære menigheten, Etter 28 år som prest i Groruddalen har jeg nå blitt pensjonist og skal flytte til Råde i Østfold over sommeren. Fra 1986 til 1993 var jeg prest i Bredtvet, og fra 1993 sogneprest i Grorud. Det siste året har jeg vært seniorprest i det nye sammenslåtte Grorud sogn. I alle år har jeg arbeidet med økumenikk og samarbeid med andre kirker. Det finnes bare ett evangelium, det glade budskap om Jesus Kristus, men vi har fire evangelier. Det sier noe om at vår kristne tro kan uttrykkes og praktiseres på ulike måter. Derfor er det viktig at vi som kristne mennesker kan stå sammen om det ene evangelium og lære av hverandres liv, tradisjoner og erfaringer. Det er min drøm at vi en dag også kan feire nattverden sammen. For meg er det messen som er det sentrale midtpunkt i kirkens liv. Derfor var det en stor dag for meg da St. Olav menighet første gang fikk bruke Romsås kirke. Og nå er jeg glad for at dere, mine søsken i troen, i St. Johannes menighet får bruke den kirken jeg selv har vært prest i gjennom syv år. Dere har fått et vakkert og høytidelig kirkerom. Det er viktig som en veiviser inn til det hellige. Sist søndag fikk jeg se det nye krusifikset og jeg gleder meg til å få se det store alterbildet som snart kommer på plass. Vi i Den norske kirke har mange kirker i Groruddalen som vi kan bruke. Derfor gleder jeg meg over at så mange katolikker nå også har et hellig sted å gå til for å feire messe! Det er også mitt ønske at dere også kan overta underetasjen i kirken slik at dere får plass til alt som skjer i menigheten. Det er mitt håp at mine etterfølgere i Grorud vil fortsette det økumeniske arbeidet i Groruddalen. Med bønn om Guds velsignelse over St. Johannes menighet! Hilsen Ola Beisvåg

6 Pozdrowienie dla parafii św. Jana! Po 28 latach pracy duszpasterskiej w dolinie Grorud przeszedłem na emeryturę i niedługo, bo jesienią tego roku, przeniosę się do Råde w Østfold. Od 1986 do 1993 roku byłem duszpasterzem w Bredtvet. W 1993 roku byłem pastorem seniorem połączonych parafii Grorud należącej do Den Norske Kirke. Przez te wszystkie lata intensywnie pracowałem na rzecz ekumenizmu i współpracy między kościołami. Tym, co nas łączy jest Jezus Chrystus. Ewangelie odczytujemy i rozumiemy inaczej. Oznacza to, że wyrażamy i praktykujemy naszą chrześcijańską wiarę w różny sposób. Niezmiernie ważne jest więc, abyśmy jako chrześcijanie skupiali się wokół jednej Ewangelii i mogli uczyć się od siebie żywej wiary, tradycji i dzielić się doświadczeniami. Marzeniem moim jest, by przyszedł dzień, w którym wspólnie będziemy celebrować Eucharystię. Msza św. oznacza dla mnie centrum życia kościoła. Ogromnym wydarzeniem i przeżyciem był dla mnie fakt, gdy po raz pierwszy kościół na Romsås został wynajęty przez parafię św. Olafa. A dziś ogromnie się cieszę, że Wy, moi bracia i siostry w wierze, możecie używać kościoła na Bredtvet, gdzie posługiwałem przez siedem lat! Wnętrze Waszego kościoła urzeka mnie swym pięknem i świętością, które są niezmiernie ważne do sprawowania liturgii i eucharystii. W ubiegłą niedzielę miałem możliwość zobaczenia imponującego nowego krzyża. Cieszę się bardzo na montaż ogromnego płótna ołtarzowego, które już niedługo nastąpi. Den Norske Kirke ma w Groruddalen wiele kościołów, by sprawować nabożeństwa. Dlatego cieszę się bardzo, że tak wielu katolików z Groruddalen znalazło w kościele na Bredtvet miejsce do sprawowania Eucharystii. Życzeniem moim jest również, aby Wasza parafia mogła przejąć w użytkowanie pomieszczenia podziemia, niezbędne do realizacji działań parafii. Żywię nadzieję, że moi następcy w Grorud kontynuować będą pracę ekumeniczną w Groruddalen. W modlitwie o błogosławieństwo Boże dla parafii św. Jana Pozdrawiam serdecznie Ola Beisvåg

7 md;gs;s gq;fkf;fsf;f> ehd; 28 tulq;fshf FUthfg;gzpahw;wpa gpwf,e;j Nfhilfhy tplkiwapy; x];nthy;bys;s NwhNl vd;dkplj;jpw;f nrd;w Xa;T vlf;fts;nsd;. gpwl;ntw;wpy; 1986k; Mz;bypUe;J 1993k; Mz;Ltiu FUthfg; gzpahw;wpas;nsd;. gpwf 1993k; Mz;bypUe;J FNwhWhl;by; gq;fj;je;ijahf,ue;njd;. Gjpjhf fl;likf;fg;gl;l FNwhWhl; kiwkhtl;lj;jpy; fle;j tulq;fshf ehd; tajpy; KjpHe;jtdhf,Uf;fpNwd;. kw;wrigfsld; fpwp];j xd;wpg;gpy; ehd; vdj tho;ehs; KOtJk; gzpghpe;js;nsd;. xnu xu ew;nra;jp khj;jpuk;> NaRf;fpwp];JtpDila ew;nra;jp Mdhy; ehy ew;nra;jpahshfs;. fpwp];jthfsila tprthrk; gy topfspy; ntspg;glj;jg;gl;lk;> nray;kiwg;gl;lk; tufpwj vd;gijf; $WfpwJ. Vndd;why; fpwp];jth;fshfpa ehq;fs; ew;nra;jpald; xd;whf,uf;ftk;> kw;wthfsila tho;t> ghuk;ghpak; mdtgq;fspypue;j fw;wf;nfhs;stk;,j xu Kf;fpakhf mike;js;sj.,j vd;dila fdt. xu ehs; ehq;fs; xd;whf ew;fuizg;gypiaf; nfhz;lhlkbak;. jpug;gyp vdf;f rigfsila tho;tpy; ikak; MFk;. Nwhk;Nrh]; Myaj;ij ghtpg;gjw;f Jha Cyht; gq;fnfhz;lj vdf;f xu Kf;fpa ehshf mike;jj. Jha AthdpahH gq;fpy; fpwp];jtf;fs; thok; vdj rnfhjuhfs;> rnfhjhpfshfpa epq;fs; gpww;ntw; Myaj;ij ghtpg;gijapl;l ehd; kfpo;r;rpailfpnwd;.,e;j Myaj;jpy; ehd; VO tulq;fshff; FUthfg;gzpGhpe;Js;Nsd;.,e;j Myak; tbthftk;> gpurpj;jpngw;wjhftk; mikfpwj.,e;j Myak; vq;fsidtiuak; Gdpjj;jd;ikf;Fs; nry;y topfhl;lfpwj. fle;j QhapW Myaj;jpy; itf;fg;gl;ls;s Gjpa jpur;rpyitiag; ghhj;njd;. gypg;gplj;jf;f gpd;gf;fj;jpys;s Rthpy; itf;fg;glts;s GjpatiuTf;fiyiag; ghhg;gjw;f MtyhapUf;fpNwd;. NehHNtIpad; jpur;rig FWWlydpy; Yhj;jhpd; ghtidf;fhf gy Myaq;fs; cs;sd. Mifahy; gy fpwp];jthfs;,g;nghoj jpug;gypf;nfhz;lhl;lj;jpy; gq;fgw;w,ltrjp cs;sj vd;gijapl;l ehd; kpftk; kfpo;r;rpailfpd;nwd;. Myaj;jpd; fpo;g;gfjpapy; rpy miwfsk; cs;sd. mtw;iw cq;fsila gq;fpd; nray;ghlfsf;f ghtpf;fkbak; vd;gj vdj tpug;gk;. vdf;fg;gpd; tuk; gzpahshfs; FWWlydpy; njhlhe;jk; fpwp];jt xd;wpg;gg; gzpapy; <LgLthHfs; vd;gj vdj tpug;gk;. flts; cq;fsila gq;if MrPHtjpg;ghuhf. ehd; Jha AthdpahH gq;fpw;fhf njhlhe;jk; nrgpj;jf; nfhz;bug;ngd;. cz;ikas;s> Ola Beisvåg

8 Søndagsblad «Den eter mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.» gq;fr;rig NjHjy; Mdp khjk; 15k; jpfjpapypue;j 22e; jpfjp tiu gq;fr;rig NjHjy;,lk;ngWk;.,f;fhyg;gFjpapy; epq;fs; thf;fspf;fkbak;. Myaj;jpYs;s Jha kj;nja miwf;fr; nry;yk; Eiothapy; thf;fspf;f Ntz;ba gj;jpuk;> fhfpjciw> ngl;b Kjypad cs;sd. epq;fs; thf;fspf;f Ntz;ba gj;jpuj;ij epug;gp mij fhfpjciwf;fs; itj;j cq;fsila ngaiu vojp thf;fg;ngl;bf;fs; NghLk; gb Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpwPHfs; my;yj kpd;dq;ry; Clhf thf;fspf;fkbak;. mjpy; cq;fsila ngaiuf;fwpf;ftk;. 26tJ fpoik thf;ffs; vz;zg;gl;l> KbT Mb khjk; 1k; jpfjp mwptpf;fg;glts;sj vd;gij mwpaj;jufpd;nwhk;.

9 Menighetsrådvalg 2014 I periode: søndag 15. juni - søndag 22. juni er det mulig å avgi sin stemme. Dette gjøres ved å krysse på stemmesedlene eller sende e- post til: Vi gjør oppmerksom på at stemmene er anonyme, men for at vi skal ha en korrekt telling, ber vi at navn oppgis ved stemming. Dette gjøres ved at stemmesedlene legges inn i en konvolutt med ditt fulle navn utenpå. Ved sending av e-post skriver di ditt fulle navn øverst før du skriver inn dine kandidater. Merk ditt navn godt. Stemmesedlene vil bli telt i løpet av uke 26. Resultat av menighetsrådsvalg blir offentliggjort 1. juli. Du finner stemmesedlene bakerst i kirkerommet, våpenhus og i St. Matteus menighets sal hvor også stemmeurnene vil bli plassert. Ønsker alle sammen et riktig godt valg! Med vennlig hilsen, Valgkomite Parish Council Electons The Parish Council election will be from the 15th of June until the 22nd of June. It is possible to vote during this time. You can vote on the ballots delivered at church or you can send an to : Oslo-St. You will find the voting ballots in the back of the Church, in the foyer and in the St. Matteus meeting room. You can vote by delivering your ballot in an envelope marked with your full name. It is also possible to vote by sending an . If you send an please include your full name on the top of the page and then the name of the candidates you are voting for. The ballots will be counted during week 26. The results will be announced July 1st. We wish you all a good election! Sincerely, The election committee

10 Kandidater til menighetsrådsvalg 2014 Adahada, Mary Okpen, 60 år, Nigeria Informasjon: Mary jobber som programrådgiver på NAV Bjerke. Hun kom til Norge i Og har tidligere vært i menighetsrådet i St. Hallvard inntil St. Johannes ble etablert. Og har siden da vært aktivt i menigheten. Nathan Christopher, 50 år, Sri Lanka Informasjon: Nathan er en musikklærer og er aktivt i den tamilske koret samt menighetens virksomheter, og hjelper til det meste når Kirken kaller. Dinh Doan ban mai, 28 år, Norge Informasjon: Mine foreldre kom til Norge som båtflyktning. Jeg er født i Norge, og er tannlege ved Rommen Tannlege Klinikk. Jeg vil beskrive meg selv som en person med god humør, glad i musikk og konstant lengsel etter sol. Affa Girmay, 40 år, Eritrea Informasjon. Affa jobber innenfor transport. Han er aktivt i menigheten og tar vervet som Brannsjef og sikkerhet på søndager. Leonie Leonen Gelacio, 58 år, Filippinerne. Informasjon. Leonie er utdannet jordmor og er nå ammeveileder ved Sagene Helsestasjon, som hun har jobbet i 19 år. Hun har tidligere vært i menighetsrådet i St. Olav. Hun har vært en hjelpende hånd i nesten alle felter innenfor Kirken. Hun er ekstra kommunions utdeler i menigheten.

11 Kandidater til menighetsrådsvalg 2014 Renate Marie Glomset Eriksen, 30 år, Norge Informasjon: Hun har jobbet de siste årene på St. Sunniva skole og SFO som lærer og assistent. Det siste året har hatt mammapermisjon. Renate har masse erfaring vedrørende barn og ungdomsarbeid på lik linje med katekeseundervisning. Hun Hjelper hjerne til som frivillig som sentralbord i menigheten nor det trengs. Valerie Håkonsen, 61 år, Australia Informasjon: Jeg flyttet til Norge da jeg giftet meg og meste parten av mitt liv har vært i Norge. Mitt første arbeid i Norge var innenfor rengjøring. Etter lærerutdanning arbeidet jeg i ved St. Sunniva skole i mange år. I dag arbeid hun på kontor. I menigheten ser dere henne på søndager ved Bokskapet. Le Danh Khai, 55 år, Vietnam Informasjon: Han kom til Norge som båtflyktning i begynnelsen av 80 tallet. Og har bodd her i Norge helt siden den tiden. Jeg trives med jobben som mekanikk. Le Thuy Tien, 23 år, Norge Informasjon: Mine foreldre er fra Vietnam. Jeg skal begynne med 4. åring medisinstudent ved universitetet i Oslo til høsten av. Født og oppvokst her i Norge. Shanmuganathan Limalanathan, 50 år, Sri Lanka Informasjon: Jeg har bodd i Norge i 30 år og trives godt her. Jeg er utdannet lege og mitt felt er hjertespesialist ved universitetssykehuset i Oslo.

12 Kandidater til menighetsrådsvalg 2014 Rehana Dilani Maginaarachchi, 51 år, Sri lanka/singaleser Informasjon: Hun har vært lærer i Sri lanka før hun kom til Norge i Hun jobber på Ullevål Sykehus apotek og i tillegg som sensor for Integrering og Mangfolds etaten (IMDI) og Utdannings-Direktorat. Piotr Palma, 22 år, Polen Informasjon: Han jobber som barnehageassistent og er i glad i musikk. Han er også medlem i St. Johannes koret i menigheten. Raczkowski Magdalena, 62 år, Polen Informasjon: Hun jobber på Folkehelseinstituttet og kom til Norge sammen med sine man Olek. Hun også hjelper til med katekese undervisningen i St. Johannes menighet og har vært frivillig i St. Hallvard i mange år. Raffaele Romeo, 32 år, Italia Informasjon. Han har bodd i Norge i nesten 6 år. Han er uteksaminert på Arkitektur Fakultetet på Mediterrane Universitet, Reggio Calabria, Italia. Sushil Poobalarayen Preenus, 35 år, India Informasjon. Sushil jobber som regnskapsmedarbeider for DHL Express. Han kom til Norge i 2006.

13 DIECEZJA OSLO ROZPOCZĘŁA KAMPANIĘ NA RZECZ PARAFII ŚW. JANA W GRORUDDALEN. Drodzy parafianie, wierni i przyjaciele, Upłynał rok do powstania naszej parafii p.w.sw. Jana Apostoła i Ewangelisty. Parafie ustanowił biskup diecezji Oslo, Bernt Eidsvig Can. Reg., 15. marca 2013 i uroczyście ją poświęcił podczas mszy pontyfikalnej 09. maja ubiegłego roku we Wniebowstąpienie Chrystusa. Rozwój parafii jest imponujący. Podczas mszy zapełniają się wszystkie ławki, a nowych wiernych ciągle przybywa. W przeciągu półrocza musieliśmy na stałe otworzyć drzwi przesuwne do Sali św. Łukasza, aby w ten sposób powiększyć kościół i zapewnić wszystkim miejsca siedzące podczas niedzielnych mszy świętych. Drodzy wierni i przyjaciele, Bez waszej ofiarnej pomocy, wsparcia finansowego i w modlitwie, niemożliwym byłby tak szybki rozwój i tyle dobrych zmian. Wasza hojność i oddanie są wielką silą naszej wielokulturowej parafii czyniąc ją miejscem czci i chwały Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela! Od pewnego czasu prowadzimy z diecezją rozmowy na temat naszej sytuacji finansowej. Dobrze wiemy, ze roczna dzierżawa kosztuje 1, 1 miliona NOK. Planujemy w przyszłości zakup kościoła, co jest niezbędne dla sprawowania eucharystii i innych działań zgodnie z ewangelicznym zadaniem i powołaniem kościoła. Chce zatem ogłosić, ze w tym miesiącu rozpoczynamy kampanię Avtalegiro. Kampanię wspiera diecezja Oslo: Za każdą koronę, którą poprzez avtalegiro przeznaczysz dla parafii, otrzyma parafia dodatkowa koronę z diecezji. Przykładowo jeśli wpłacę na parafię comiesięczną ofiarę w wysokości 100 NOK, to roczna suma moich wpłat wyniesie 1.200,- NOK. Taką samą kwotę, czyli NOK otrzyma parafia z diecezji, dla parafii to razem NOK. Otrzymam tez od państwa z tytułu odliczeń od darowizn zwrot podatku w wysokości 28% od całej wpłaconej przeze mnie w ciągu roku finansowego sumy, podczas, gdy parafia ma pelne100% moich wpłat ( więcej informacji w ulotce ). Pragnę gorąco wszystkich zachęcić do przystąpienia do kampanii avtalegiro ponieważ wszyscy na niej zyskamy budując siłę naszej parafii. Nawet jeśli wpłacana przez Was miesięcznie suma będzie niewielka, będzie to znaczna kwota dla parafii, a ponadto da nam stalą podstawę budżetową. Parafia nasza ponosi oprócz kosztów dzierżawy za wynajem inne znaczne koszty, takie jak: prąd, wywóz śmieci, utrzymanie, wynagrodzenie dla pracowników etatowych, ubezpieczenie,, itd., itd. Częściowo wypełnione formularze Avtalegiro wyłożone są w kruchcie kościoła. Proszę o wypełnienie formularzy i dostarczenie ich do kapłanów lub przesłanie ich bezpośrednio do diecezji. Jeśli potrzebowalibyście pomocy przy wypełnieniu formularza, proszę zwrócić się do proboszcza Phu lub sekretarza parafii. Proszę wszystkich do wlaczenia się w kampanie i dziekuje za dobra wole, hojność i pomoc. Szczesc Boze! P. Dominikus Nguyen Thanh Phu Proboszcz

14 Wybory do Rady Parafialnej 2014 We wszystkich parafiach diecezji Oslo trwają przygotowania do wyboru nowych rad parafialnych. Termin powołania rad upływa 1.lipca Dla naszej, 15. marca 2013 roku powstałej parafii powołanie Rady jest kolejnym ważnym etapem rozwoju. Prosimy bardzo parafian o gorące wsparcie modlitewne tego przedsięwzięcia. Jednocześnie wzywamy wszystkich do zaangażowania się w wybory bądź to poprzez zgłoszenie kandydata/kandydatów lub zaproponowanie siebie jako kandydata do Rady. W skład komitetu wyborczego wchodzą: Juwachim Reginold, Cindy S.C Cho, Fredricque Theosophe, Joyce Ross Hemminghytt og ekteparet Benjamin og Ofelia Naceno. Prawo do kandydowania do Rady ma: Paragraf 7, Statutu Rad Parafialnych w diecezji Oslo mówi, co następuje: Każdy parafianin, który ukończył 16 lat i przyjął już sakrament bierzmowania ma prawo głosowania w wyborach do Rady, lub ma prawo kandydowania do Rady lub może zostać mianowany do Rady przez proboszcza parafii. Rada powoływana jest na dwa lata. Następne wybory odbędą się w 2016 roku. W skład rady wchodzą: księża posługujący w parafii, 4 do 10 członków wybieranych przez parafian, 1 do 3 członków powoływanych przez proboszcza (paragraf 4). Rada naszej parafii p.w. św. Jana składać się będzie z 9 członków z wyboru i 2 mianowanych. Rada Parafialna «wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w działalności pasterskiej» ( Kodeks Prawa Kanonicznego 536 1; KPK, księga I rozdział V i ). Podkreślamy, że członkowie Rady będąc reprezentacją wszystkich parafian są grupą powołaną do analizy i jak najlepszej konkretnej realizacji potrzeb parafii dla jej jak optymalnego rozwoju. W niedzielę, 22.czerwca, w święto Bożego Ciała odbędzie się po każdej mszy świętej głosowanie do Rady. Kandydaci zostaną przedstawieni w gazetce niedzielnej przypadającej na tydzień 24 i 25. Zgłoszenia kandydatów do Rady pod adresem: lub bezpośrednio do komitetu. Ostatnim dniem przyjmowania zgłaszania jest sobota, 07.czerwca. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane. Komitet wyborczy zwróci się w międzyczasie do poszczególnych osób z propozycją nominacji na kandydata do Rady. Nie bądźcie więc zaskoczeni, gdy otrzymacie powołanie. Wzywamy wszystkich do pomocy w budowaniu parafii na większą chwałę Pana i odkupienia dusz naszych. Komitet życzy parafii jak najlepszych wyborów! Z pozdrowieniami Komitet Wyborczy

15 Bầu cử Hô i Đô ng Giáo Xư 2014 Trong như ng nga y na y, ca c gia o xư trong gia o phâ n Oslo đang tiê n ha nh chương tri nh bâ u hô i đô ng gia o xư. Thời hạn bâ u Hô i đô ng gia o xư qui đi nh la nga y 01 tha ng 7. Đây la mô t bước rất quan trọng đối với gia o xư của chúng ta va sự pha t triê n của gia o xư, va đây cũng la hô i đô ng gia o xư đâ u tiên kê từ khi gia o xư đươ c tha nh lâ p 15 tha ng 3 năm Chúng tôi xin tất cả anh chi em da nh thời giờ câ u nguyện cho ca c quyê t đi nh của gia o xư. Đô ng thời, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người tham gia tích cực trong cuô c bâ u cử, bă ng việc đê cử ư ng cử viên, hoă c tự ư ng cử va o hô i đô ng gia o xư. Ủy ban bâ u cử gô m: Juwachim Reginold, Cindy SC Cho, Fredricque Theosophe, Joyce Ross Hemming Hytt và ông bà Benjamin - Ofelia Naceno. Như ng người có thê đươ c đê cử: Theo Điê u 7, qui chê Hô i đô ng gia o xư trong gia o phâ n công gia o Oslo: Tất cả các thành viên trong giáo xư trên 16 tuổi đã lãnh nhận bí tích Thêm Sư c đươ c quyê n bầu cử, đươ c bầu vào hội đồng giáo xư, và đươ c chỉ định bởi linh mục chánh xư vào Hội đồng giáo xư. Nhiệm ky Hô i đô ng gia o xư la hai năm. Cuô c bâ u kê tiê p sẽ va o năm Hô i đô ng Gia o xư bao gô m: Các linh mục trong giáo xứ, 4-10 thành viên đươ c bầu chọn. Linh mục chánh xư bổ nhiệm 1-3 thành viên (điê u 4). Đối với giáo xư Thánh Gioan sẽ bầu 9 thành viên, và 2 thành viên do linh mục chánh xư bổ nhiệm. Hội đồng giáo xư, "các tín hữu sẽ cu ng vơ i họ hơ p thành cu ng một sư c ma nh chia sẻ việc chăm sóc mục vụ của giáo xư, góp phần thúc đẩy công việc mục vụ " (CIC, kan ; jfr. kanon og ). Chúng tôi nhấn mạnh ră ng, ca c tha nh viên hô i đô ng gia o xư la như ng tiê ng nói của gia o dân đê đệ tri nh ca c vấn đê cho hô i đô ng gia o xư, nhờ đó ca c nhu câ u của gia o xư, như ng mối quan tâm va như ng ý tưởng pha t triê n gia o xư đươ c thực hiện mô t ca ch chính xa c nhất. Ngày bầu cử Hô i đô ng Giáo xư dự kiến vào Chúa nhật 22 Tháng 6, sau thánh lễ Mi nh Máu Thánh Chúa. Ca c ư ng cử viên cho cuô c bâ u cử sẽ đươ c công bố trên tờ ba o gia o xư trong tuâ n 24 va 25. Việc đê cử ca c ư ng viên có thê gửi đê n: hoă c liên hệ với Ủy ban bâ u cử. Hạn chót đê cử ca c ư ng viên la thư bảy Sau nga y na y, Ủy ban bâ u cử sẽ không nhâ n thêm người đươ c đê cử. Trong thời gian na y, ủy ban bâ u cử cũng sẽ ti m ư ng cử viên cho cuô c bâ u cử. Quí vi đừng ngạc nhiên nê u quí vi nhâ n đươ c yêu câ u. Chúng tôi khuyê n khích tất cả mọi người giúp xây dựng gia o xư đê vinh danh Thiên Chúa va cư u rỗi ca c linh hô n. Ủy ban bâ u cử mong ră ng gia o xư sẽ đươ c may mắn trong cuô c bâ u cử na y.

16 Anonsen: NUK søker etter vertsfamilier Vi søker etter vertsfamilier for en ungdom fra Honduras og en fra Norge som skal være med på et utvekslingsprosjekt mellom NUK og Caritas Honduras. Utvekslingen foregår fra 11. august til 4. desember Prosjektet handler om å øke ungdoms sosiale og politiske deltakelse. Som vertsfamilie får dere muligheten til å bli kjent med en helt annen kultur. Å være vertsfamilie innebærer å åpne sitt hjem for ungt menneske fra et annet land og feire jul med kandidaten. Vi er åpne for alle familier og det viktigste er at dere ønsker å gi ungdommen en positiv opplevelse. Synes din familie dette høres spennende ut, eller dere har spørsmål, ta kontakt med Organisasjonskonsulent Kim Anh Le, tlf: eller epost: Mandag 23.juni: Kommende uke - Uke 26 Kl Messe på norsk med opptagelse til Kirkens fulle felleskap og mottagelse av 1. kommunion Tirsdag 24.juni: Johannes døperens fødsel Kl Messe på norsk Onsdag 25.juni: Kl Messe på norsk Torsdag 26.juni: Kl Messe på norsk Fredag 27.juni: Kl Sakramentilbedelse Kl Messe på norsk Kl Divine Mercy på tamilsk Lørdag 28.juni Jomfru Marias rene hjerte Kl Dåp Kl Lørdagsmesse Kl Første søndagsmesse Søndag 29.juni: De Hellige Aposlter Peter og Paulus Valg til menighetsrådet Søndagstekster år A, hverdagslesninger år II Jayden Amalrajh døpt 18.mai 2014 Angel Michelangelo døpt 14.juni 2014 Godwin Delan Newman døpt 15. juni 2014 Kl Kl Kl Messe på polsk Høymesse på norsk påfølgende kirkekaffe Messe på engelsk Påfølgende kirkekaffe Kl Rosenkrans på tamilsk Kl Messe på tamilsk

I dag: søndag 15.juni Den Hellige Treenighet

I dag: søndag 15.juni Den Hellige Treenighet Søndag uke 24,2014 I dag: søndag 15.juni Den Hellige Treenighet Første lesning: 2 Mos 34,4b-6.8-9 Salme: Dan 3,52-56 Annen lesning: 2 Kor 13, 11-13 Evangelium: Joh 3, 16-18 Adresse: Bredtvetveien 12, 0950

Detaljer

Søndagsblad «Alle ble fylt av Den Hellige Ånd og forkynte Guds store verk. Halleluja»

Søndagsblad «Alle ble fylt av Den Hellige Ånd og forkynte Guds store verk. Halleluja» Søndag uke 23,2014 I dag: søndag 08.juni Pinsedag Første lesning: Apg. 2,1-11 Salme: Sal 104(103), 1ab+24ac.29bc-30.31+34 Annen lesning: 1 Kor 12,3b-7.12-13 Evangelium: Joh 20,19-23 Adresse: Bredtvetveien

Detaljer

I dag: søndag 27.juli 17. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 27.juli 17. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 30,2014 I dag: søndag 27.juli 17. søndag i det alminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.: 911

Detaljer

Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015

Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015 THÔNG TIN Cuô c bâ u cư Hô i đô ng công xa va Hô i đô ng ti nh năm 2015 Thông tin quan tro ng cho ba n la ngươ i se bo phiê u Tiê ng Viê t Vietnamesisk Nga y bâ u cư la 14.09. Nhơ giâ y tơ tuỳ thân! Bâ

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 34,2014 I dag: søndag 24.august 21. søndag i det alminnelige kirkeår Første lesning: Jes. 22,19-23 Annen lesning: Sal 138(137), 1-2a.2bc-3.6+8bc Evangelium: Matt 16,13-20 Adresse: Bredtvetveien

Detaljer

Søndagsblad. «Fader, dersom denne kalk ikke kan gå meg forbi uten at jeg må drikke den, da skje din vilje.»

Søndagsblad. «Fader, dersom denne kalk ikke kan gå meg forbi uten at jeg må drikke den, da skje din vilje.» Søndag uke 15,2014 I dag: søndag 13.april Palmesøndag Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.: 911 907 577 E-post: Oslo-St.Johannes@katolsk.no

Detaljer

Søndagsblad. Vi ønsker alle en riktig. Menighetskontoret vil ha nedsatt bemanning i sommer månedene. Prester og ansatte vil avvikle sine ferier.

Søndagsblad. Vi ønsker alle en riktig. Menighetskontoret vil ha nedsatt bemanning i sommer månedene. Prester og ansatte vil avvikle sine ferier. Søndagsblad Sommerutgave For juli Del 2 Vi ønsker alle en riktig Oversikt på messetidene for ukene 28, 29 og 30 I anledning Barmhjertighetensår: Hver fredag kl 12.00 17.00 er det Utstilling av Alterets

Detaljer

I dag: søndag 25.mai 6. søndag i Påskeoktaven

I dag: søndag 25.mai 6. søndag i Påskeoktaven Søndag uke 21,2014 I dag: søndag 25.mai 6. søndag i Påskeoktaven Første lesning: Apg. 8,5-8.14-17 Salme: Sal 66(65), 1-3a.4-5.6-7a.16-20 Annen lesning: 1 Pet 3,15-18 Evangelium: Joh 14,15-21 Adresse: Bredtvetveien

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 15. mai Uke 19, 2016 Første pinsedag. Pavens bønneintensjoner for mai

Søndagsblad. Søndag 15. mai Uke 19, 2016 Første pinsedag. Pavens bønneintensjoner for mai Søndagsblad Søndag 15. mai Uke 19, 2016 Første pinsedag Søndagstekster år C, Messebok 2.utgave 2011 side 423,426,429 1. lesning: Apg 2,1-11 Salme: 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 Omkved: Send din Ånd,

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 9. august Uke 32, 2015. 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 9. august Uke 32, 2015 19. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Velkommen tilbake til katekese Vi trenger flere hjelpere side 2 Fest og Mariaprosesjon

Detaljer

Søndagsblad. «Herren smurte en deig av jord på mine øyne, jeg gikk bort, jeg vasket meg, jeg så ogjeg trodde på Gud..»

Søndagsblad. «Herren smurte en deig av jord på mine øyne, jeg gikk bort, jeg vasket meg, jeg så ogjeg trodde på Gud..» Søndag uke 13,2014 I dag: søndag 30.mars 4. søndag i fasten Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.: 911 907 577 E-post: Oslo-St.Johannes@katolsk.no

Detaljer

I dag: søndag 18.mai 5. søndag i Påskeoktaven

I dag: søndag 18.mai 5. søndag i Påskeoktaven Søndag uke 20,2014 I dag: søndag 18.mai 5. søndag i Påskeoktaven Første lesning: Apg. 6,1-7 Salme: Sal 33(32), 1-2.4-5.18-19 Annen lesning: 1 Pet 2, 4-9 Evangelium: Joh 14,1-12 Adresse: Bredtvetveien 12,

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 13. juni Uke 32, 2017 19. søndag i det alm.kirkeår Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 585 1. lesning: 1 Kong 19,9a.11-13a Salme: 85(84),9ab-10.11-12.13-14 Omkved: La oss kjenne

Detaljer

Søndagsblad Herren er god mot dem som håper på ham, mot den sjel som søker ham

Søndagsblad Herren er god mot dem som håper på ham, mot den sjel som søker ham Søndag uke 40-2013 I dag: søndag 06. oktober 27. søndag i det alminnelige kirkeår år C Første lesning: Salme: Annen lesning: Evangelium: Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor)

Detaljer

Søndagsblad. «Hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø, sier Herren.»

Søndagsblad. «Hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø, sier Herren.» Søndag uke 14,2014 I dag: søndag 6.april 5. søndag i fasten år A Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.: 911 907 577 E-post:

Detaljer

Søndagsblad. Sommerutgave. Ukene Vi ønsker alle en god og varm sommer og minner om andre åpningstider for menighetskontoret i sommer.

Søndagsblad. Sommerutgave. Ukene Vi ønsker alle en god og varm sommer og minner om andre åpningstider for menighetskontoret i sommer. Søndagsblad Sommerutgave Ukene 26-31 DOBBELREGISTRERTE Hvert år i juni får alle tro -og livssyns samfunn en liste fra fylkesmannen om medlemmer som også står registrert i et annet trossamfunn. Vi ønsker

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 15. Mars Uke 11, 2015 4. Søndag i Fasten Laetare søndag. Menigheten gratulerer Dåp: 28/2: Leo Dampas Smedby 28/2: Bianca Jelius

Søndagsblad. Søndag 15. Mars Uke 11, 2015 4. Søndag i Fasten Laetare søndag. Menigheten gratulerer Dåp: 28/2: Leo Dampas Smedby 28/2: Bianca Jelius Laetare søndag side 2 Kontortid p. Jeyanthan side 3 Sant Egidio fellesskap & Lodd til fasteaksjonen side 4 Påskedugnad 2 side 5 Militærvalfart side 6 Polsk retrett side 7 Søndagsblad Søndagstekster år

Detaljer

Bản dịch tiếng Việt thơ thứ 1 của BCH HNVTN gơ i cho BTV qua Espen Wæhle * Bản tiếng Na Uy bên dưới

Bản dịch tiếng Việt thơ thứ 1 của BCH HNVTN gơ i cho BTV qua Espen Wæhle * Bản tiếng Na Uy bên dưới Bản dịch tiếng Việt thơ thứ 1 của BCH HNVTN gơ i cho BTV qua Espen Wæhle * Bản tiếng Na Uy bên dưới HÔ I NGƯƠ I VIÊ T TI NA N TA I NA UY Pb. 633 Sentrum, 0166 Oslo / Đi a chi thăm viê ng: Nha Viê t Nam

Detaljer

Søndagsblad Søndag 11. juni Uke 23, 2017 DEN HELLIGE TREENIGHET

Søndagsblad Søndag 11. juni Uke 23, 2017 DEN HELLIGE TREENIGHET Søndagsblad Søndag 11. juni Uke 23, 2017 DEN HELLIGE TREENIGHET Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 715 1. lesning: 2 Mos 34,4b-6.8-9 Salme: Dan 3,52-56 Omkved: Opphøyet og priset i evighet! 2.

Detaljer

Søndagsblad. Sommerutgave. Pavens bønneintensjoner for juli 2017

Søndagsblad. Sommerutgave. Pavens bønneintensjoner for juli 2017 Søndagsblad Sommerutgave Søndag 9.7 14. søndag i det alm. Kirkeår, år A. bok side 542 1. lesning: Sak 9,9-10 Salme: Omkved: 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14 Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge. 2. lesning:

Detaljer

Søndagsblad Søndag 18. desember Uke 50, søndag i advent

Søndagsblad Søndag 18. desember Uke 50, søndag i advent Søndagsblad Søndag 18. desember Uke 50, 2016 4. søndag i advent Adventsaksjonen I dag blir det auksjonen av et stooort pepperkakehus av St. Johannes kirken og et sett med krystallvinglass,vin, og ost.

Detaljer

Søndagsblad. Corpus Christi. Søndag 18. juni Uke 24, Corpus Christi. Festen for Kristi Legeme og Blod. Pavens bønneintensjoner for juni 2017

Søndagsblad. Corpus Christi. Søndag 18. juni Uke 24, Corpus Christi. Festen for Kristi Legeme og Blod. Pavens bønneintensjoner for juni 2017 Søndagsblad Corpus Christi Søndag 18. juni Uke 24, 2017 Corpus Christi Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 722 1. lesning: 5 Mos 8,2-3.14b-16a Salme: 147,12-13.14-15.19-20 Omkved: Praise the Lord,

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 11. desember Uke 49, søndag i advent. Adventsaksjonen. Pavens bønneintensjoner for desember

Søndagsblad. Søndag 11. desember Uke 49, søndag i advent. Adventsaksjonen. Pavens bønneintensjoner for desember Søndagsblad Adventsaksjonen Hver søndag i advent har vi julebasar arrangert av Caritas gruppen St. Johannes OG St. Jo ungdomslag selger lodd og har auksjon hver søndag, begge med flotte premier. De går

Detaljer

Søndagsblad. Menigheten gratulerer Dåp 23/04: Colin Dang. Søndag 1. mai Uke 17, søndag i påsketiden

Søndagsblad. Menigheten gratulerer Dåp 23/04: Colin Dang. Søndag 1. mai Uke 17, søndag i påsketiden Søndagsblad Søndag 1. mai Uke 17, 2016 6. søndag i påsketiden Menigheten gratulerer Dåp 23/04: Colin Dang Voksendåp og ferming: 09.04: Dharany Thurairajah Begravelse: 29.04: Jeyasinda Gabriel 23.03: Ivan

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 9. oktober Uke 40, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh. Pavens bønneintensjoner for oktober

Søndagsblad. Søndag 9. oktober Uke 40, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh. Pavens bønneintensjoner for oktober Søndagsblad Søndag 9. oktober Uke 40, 2016 28. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh Søndagstekster år C, Messebok 2.utgave 2011 side 662/668 1. lesning: 2 Kong 5,14-17 Salme: 98(97)

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 4. september Uke 35, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR

Søndagsblad. Søndag 4. september Uke 35, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR Søndagsblad Søndag 4. september Uke 35, 2016 23. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR Pontifikalmesse x 8 Vår menighet er så heldig å få oppleve et sjeldent besøket av 8 biskoper mandag 26.09 som også skal feire

Detaljer

Søndagsblad Søndag 7. mai Uke 18, søndag i påsketiden Kallssøndag

Søndagsblad Søndag 7. mai Uke 18, søndag i påsketiden Kallssøndag Søndagsblad Søndag 7. mai Uke 18, 2017 4 søndag i påsketiden Kallssøndag Søndagstekster år A bok 2.utgave side 378 1. lesning: Apg 2,14a.36-41 Salme: 23 (22),1-3a. 3b-4. 5. 6 Omkved: Herren skal være deres

Detaljer

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 7. februar Uke 5, Innsamling av fjorårets palmegrener. Vi takker alle som har kommet med sine palmegrener.

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 7. februar Uke 5, Innsamling av fjorårets palmegrener. Vi takker alle som har kommet med sine palmegrener. Søndagsblad Søndag 7. februar Uke 5, 2016 5. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR Gratulerer Dåp 30.01: Melina Bastien 30.01: Malena Rulinda 30.01: Melina Rulinda 23.01: Eliah Sylvester W. Barkat Innsamling av fjorårets

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 15. oktober Uke 41, 2017 28. søndag i det alm.kirkeår I dag synger barnekoret i familiemessen kl. 11.00. Inntekten fra kirkekaffen i dag går til barne og ungdomskoret for å støtte deres

Detaljer

I dag: søndag 12. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 12. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagsblad Søndag uke 41,2014 I dag: søndag 12. oktober 28. søndag i det alminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

Søndagsblad Søndag 27. november Uke 47, søndag i advent

Søndagsblad Søndag 27. november Uke 47, søndag i advent Søndagsblad Søndag 27. november Uke 47, 2016 1. søndag i advent Søndagstekster år A Messebok 2.utgave 2011 side 82 1. lesning: Jes 2,1-5 Salme: 122(121) Omkved: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens

Detaljer

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 24. januar Uke 3, 2016. Innsamling av fjorårets palmegrener

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 24. januar Uke 3, 2016. Innsamling av fjorårets palmegrener Søndagsblad Søndag 24. januar Uke 3, 2016 3. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR Gratulerer Dåp 17.01: Jakob Zazula 10.01: Mariam A.L.M. Al-Sanati 10.01: Isak Fanar Hoka 09.01: Thea Thien Lam Nguyen Innsamling av

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 13. september Uke 37, 2015. Gratulerer. 24. søndag i det alminnelige kirkeår. Pavens bønneintensjoner for september

Søndagsblad. Søndag 13. september Uke 37, 2015. Gratulerer. 24. søndag i det alminnelige kirkeår. Pavens bønneintensjoner for september Søndagsblad Søndag 13. september Uke 37, 2015 24. søndag i det alminnelige kirkeår Info side side 2 Vår nye kapellan side 3 Forskjellig informasjon side 4 OLFB kurs her i St. Johannes side 5 Peder Varkøy

Detaljer

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 6. mars Uke 9, Hold deg oppdatert

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 6. mars Uke 9, Hold deg oppdatert Søndagsblad Søndag 6. mars Uke 9, 2016 4. SØNDAG I FASTEN Søndagstekster år C, hverdagslesninger år II Messebok 2.utgave 2011 side 205 Gratulerer Dåp 20.02: Oliver Ciesla 13.02: Phillip Anton-Woods 06.02:

Detaljer

Søndagsblad Søndag 4. desember Uke 48, søndag i advent

Søndagsblad Søndag 4. desember Uke 48, søndag i advent Søndagsblad Søndag 4. desember Uke 48, 2016 2. søndag i advent Søndagstekster år A Messebok 2.utgave 2011 side 91 1. lesning: Jes 11,1-10 Salme: Sal 72(71) Omkved: I de dager skal rettferd blomstre, og

Detaljer

Søndagsblad. «Reis deg Jerusalem, stig opp i det høye, se gleden som kommer til deg fra din Gud»

Søndagsblad. «Reis deg Jerusalem, stig opp i det høye, se gleden som kommer til deg fra din Gud» Søndag uke 49-2013 I dag: søndag 8.desember 2. Søndag i Advent Søndags tekster år A, hverdagslesninger år II Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 2. oktober Uke 39, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. Kveldsmessene neste uke vil bli feiret kl som vanlig.

Søndagsblad. Søndag 2. oktober Uke 39, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. Kveldsmessene neste uke vil bli feiret kl som vanlig. Søndagsblad Søndag 2. oktober Uke 39, 2016 27. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR 24.09:Kurt Sebastian R. Lavilla 17.09: Oliver Lobo 11.09: Leo Hang 10.09: Magnus Huy Pham 05.09: Anjana Baden 05.09: Anjalika Baden

Detaljer

Søndagsblad Søndag 23. april Uke 16, søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad Søndag 23. april Uke 16, søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 23. april Uke 16, 2017 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Dåp april: 12.04: Alexander Thor Helgason 09.04: Sophia Chioma Okeke 01.04: Mille Nguyen Mørck Søndagstekster år A Messebok

Detaljer

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 28. februar Uke 8, 2016. Hold deg oppdatert

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 28. februar Uke 8, 2016. Hold deg oppdatert Søndagsblad Søndag 28. februar Uke 8, 2016 3. SØNDAG I FASTEN Søndagstekster år C, hverdagslesninger år II Messebok 2.utgave 2011 side 192 Gratulerer Dåp 13.02: Phillip Anton-Woods 06.02: Naomi Chidera

Detaljer

Søndagsblad Søndag 3. september Uke 35, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad Søndag 3. september Uke 35, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 3. september Uke 35, 2017 22. søndag i det alm.kirkeår Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 1. lesning: Jer 20,7-9 Salme: 63(62),2.3-4.5-6.8-9 Omkved: Min sjel tørster etter den

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 6. september Uke 36, 2015. 23. søndag i det alminnelige kirkeår. Pavens bønneintensjoner for september

Søndagsblad. Søndag 6. september Uke 36, 2015. 23. søndag i det alminnelige kirkeår. Pavens bønneintensjoner for september Søndagsblad Søndag 6. september Uke 36, 2015 23. søndag i det alminnelige kirkeår Info side side 2 Peder Varkøy side 3 Velkommen til Filmkveld & Åpent Hus tirsdag 8/9 side 4 Hverdagstro i familien side

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 8. Mars Uke 10, 2015 3. Søndag i Fasten. Menigheten gratulerer Dåp: 28/2: Leo Dampas Smedby 28/2: Bianca Jelius

Søndagsblad. Søndag 8. Mars Uke 10, 2015 3. Søndag i Fasten. Menigheten gratulerer Dåp: 28/2: Leo Dampas Smedby 28/2: Bianca Jelius Kontortid p.jeyanthan side 2 Retrett & fastekonsert side 3-4 Påskedugnad side 5 Militærvalfart side 5 Pontifikalmesse side 6 Søndagsblad Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I 1. lesning: 2 Mos 20,1-17.

Detaljer

Innledende riter. Ca nhập lễ. Hành động thống hối. Syndsbekjennelse. Tiếng Việt. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Innledende riter. Ca nhập lễ. Hành động thống hối. Syndsbekjennelse. Tiếng Việt. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Tiếng

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 6. november Uke 44, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR Innsamling av Peterspenger

Søndagsblad. Søndag 6. november Uke 44, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR Innsamling av Peterspenger Søndagsblad Søndag 6. november Uke 44, 2016 32. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR Innsamling av Peterspenger 22.10: Alejandro Ramirez 7.10: Fillipa Maria Aanning 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh I dag samles det

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 5. mars Uke 9, søndag i fasten. Korsveiandakter etter kveldsmessen:

Søndagsblad. Søndag 5. mars Uke 9, søndag i fasten. Korsveiandakter etter kveldsmessen: Korsveiandakter etter kveldsmessen: Tirsdager på norsk Onsdager på polsk Torsdager på vietnamesisk Fredager på tamil Søndagsblad Søndag 5. mars Uke 9, 2017 1. søndag i fasten Søndagstekster år A Messebok

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 25. juni Uke 25, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad. Søndag 25. juni Uke 25, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 25. juni Uke 25, 2017 12. søndag i det alm.kirkeår Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 524 1. lesning: Jer 20,10-13 Salme: 69(68) Omkved: Hør meg, Herre, i din store miskunn!

Detaljer

Søndagsblad. I dag: søndag 14. desember 3. SØNDAG I ADVENT. Uke 50, 2014. Dåp: 6/12: Evelyn Huynh 6/12: Camilla Lily Michakowska

Søndagsblad. I dag: søndag 14. desember 3. SØNDAG I ADVENT. Uke 50, 2014. Dåp: 6/12: Evelyn Huynh 6/12: Camilla Lily Michakowska I dag: søndag 14. desember 3. SØNDAG I ADVENT Uke 50, 2014 1. lesning: Jes 61,1-2a.10-11 Salme: Luk 1,46-50.53-54 2. lesning: 1 Tess 5, 16-24 Evangelium: Joh 1,6-8. 19-28 Dåp: 6/12: Evelyn Huynh 6/12:

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 31. mai Uke 22, 2015 DEN HELLIGE TREENIGHET. Menigheten gratulerer Dåp: 16/05 : Kari Villa Alsvik 10/05 : Liam Tran

Søndagsblad. Søndag 31. mai Uke 22, 2015 DEN HELLIGE TREENIGHET. Menigheten gratulerer Dåp: 16/05 : Kari Villa Alsvik 10/05 : Liam Tran Søndagsblad Søndag 31. mai Uke 22, 2015 DEN HELLIGE TREENIGHET Hvem hjelper til i messene? side 2 Hva skjer fremover? side 3 Katekeseavsluttning & Grillfest for lokallagene side 4 WYD-verdens ungdomsdag

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Ít Mange Nhiều Venstre Trái Høyre Phải Øverst Trên cùng Nederst Dưới cùng Lite Ít Mye Rất nhiều (không thể đếm được) Flest Færrest Oppe Nhiều nhất

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 3. april Uke 13, 2016 Miskunns-søndag 2. søndag i påsketiden. Seniortreff. Pavens bønneintensjoner for april

Søndagsblad. Søndag 3. april Uke 13, 2016 Miskunns-søndag 2. søndag i påsketiden. Seniortreff. Pavens bønneintensjoner for april Søndagsblad Søndag 3. april Uke 13, 2016 Miskunns-søndag 2. søndag i påsketiden Seniortreff St. Johannes menighet arrangerer et treff for de eldre og syke i vår menighet som er på sykehjem eller hjemmeværende.

Detaljer

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet.

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad Mobiltelefon: 414 68740,

Detaljer

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei,

33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B. (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3. Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, 33. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 626) Første lesning: Dan 12, 1-3 Salme 16. Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn. Annen lesning: Hebr 10, 11-14.18

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 9. juni 2013!0. søndag i Det alminnelige kirkeår, år C 507/712 1. lesning: 1 Kong b17,17-24 Omkved: Jeg opphøyer deg, for du berget meg 2. lesning: 2 Gal 1,11-19

Detaljer

I dag: søndag 17.august 20. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 17.august 20. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 33,2014 I dag: søndag 17.august 20. søndag i det alminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.: 911

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 27. september Uke 39, søndag i det alminnelige kirkeår Caritas-søndag

Søndagsblad. Søndag 27. september Uke 39, søndag i det alminnelige kirkeår Caritas-søndag Søndagsblad Info side side 2 Barseltreff og søndagsskole side 3 Starter opp hobby klubb side 4 Ungdomslaget på tur side 6 Polske side 7 Søndag 27. september Uke 39, 2015 26. søndag i det alminnelige kirkeår

Detaljer

Søndagsblad. Bibelgruppen. Søndag 16. oktober Uke 41, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. i St. Johannes menighet. Onsdag 19. oktober Kl

Søndagsblad. Bibelgruppen. Søndag 16. oktober Uke 41, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR. i St. Johannes menighet. Onsdag 19. oktober Kl Søndagsblad Søndag 16. oktober Uke 41, 2016 29. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR 7.10: Fillipa Maria Aanning 1.10: Ellie Thuy An Truong Dinh Bibelgruppen i St. Johannes menighet Søndagstekster år C, Messebok

Detaljer

søndagsblad Kommende uke: Mandag-fredag, messe 18:00 (lesninger fra år I)

søndagsblad Kommende uke: Mandag-fredag, messe 18:00 (lesninger fra år I) ST. Hallvard kirkes Søndag 7. april 2013 2. søndag i påsketiden, år C, messeboken side 364 1. lesning: Apg 5, 12-16 søndagsblad Omkved: Lovpris Herren for han er god, evig er hans kjærlighet. 2. lesning:

Detaljer

Giới thiệu SEO Tools Google Webmaster Tools Google Analytics phân tích traffic SEO Power Suite, web auditor để onpage Ahrefs, phân tích từ khóa và Lin

Giới thiệu SEO Tools Google Webmaster Tools Google Analytics phân tích traffic SEO Power Suite, web auditor để onpage Ahrefs, phân tích từ khóa và Lin Giới thiệu SEO Tools cơ bản Seo Manager + Seo Guy Giới thiệu SEO Tools Google Webmaster Tools Google Analytics phân tích traffic SEO Power Suite, web auditor để onpage Ahrefs, phân tích từ khóa và Link

Detaljer

1. sommerutgave 24. juni

1. sommerutgave 24. juni 1. sommerutgave 24. juni ST. Hallvard kirkes søndagsblad Johannes døperens fødsel, messeboken s 862/(693) 1. lesning: Jes 49,1-6 Omkved: Du er herren som gjør underverk 2. lesning: Apg.13,22-26 Evangelium:

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

2. sommerutgave 15. juli:

2. sommerutgave 15. juli: 2. sommerutgave 15. juli: 15. søndag i det alminnelige kirkeår, år B, messeboken side 552(506) Dagens høymesse feires som rekviemmesse i anledning ettårsdagen for terrorhandlingene i Regjeroingskvartalet

Detaljer

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 10. april Uke 14, søndag i påsketiden

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 10. april Uke 14, søndag i påsketiden Menigheten gratulerer Carmela Bagasani Claudrey Gulfan Brian Kalvatn Louis Kalvatn Kimberly Reposo Victoria Zozimo Som mottar Første Hellige Kommunion i høymessen i dag. Søndagsblad Søndag 10. april Uke

Detaljer

St. Hallvard kirkes søndagsblad

St. Hallvard kirkes søndagsblad 2. august St. Hallvard kirkes søndagsblad Andre sommerutgave 26. juli 17. søndag i det alminnelige kirkeår, år B, messeboken side 570 1. lesning: 2 Kong 4, 42-44 Omkved: Du åpner din hånd og metter alt

Detaljer

Søndagsblad «Du har kunngjort meg livets vei, Herre du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.»

Søndagsblad «Du har kunngjort meg livets vei, Herre du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.» Søndagsblad Søndag uke 44-2013 I dag: søndag 3.november 31. søndag i det alminnelige kirkeår år C Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 8. november Uke 45, søndag i det alminnelige kirkeår

Søndagsblad. Gratulerer. Søndag 8. november Uke 45, søndag i det alminnelige kirkeår Søndagsblad Søndag 8. november Uke 45, 2015 32. søndag i det alminnelige kirkeår Info side side 2 Dugnad, Infomøte side 3 Parkering, Småbarns treff side 4 Engelsk side 5 Vietnamesisk side 6 Polsk side

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

sommerleirer Norges Unge Katolikker katolske leirer for barn og ungdom

sommerleirer Norges Unge Katolikker katolske leirer for barn og ungdom sommerleirer 2012 Norges Unge Katolikker katolske leirer for barn og ungdom Velkommen til leir! Leir! En uke med venner, og med fokus på det levende fellesskapet. Her finner du oversikt over NUKs leirer

Detaljer

Mục lục A. ĐẶT VẤN ĐỀ:... 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... 2 PHẦN I: LÝ THUYẾT... 2 I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ DESCARTES VUÔNG GÓC TRONG MẶT PHẲNG...

Mục lục A. ĐẶT VẤN ĐỀ:... 2 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... 2 PHẦN I: LÝ THUYẾT... 2 I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ DESCARTES VUÔNG GÓC TRONG MẶT PHẲNG... Mục lục A. ĐẶT VẤN ĐỀ:... B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ... PHẦN I: LÝ THUYẾT... I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ DESCARTES VUÔNG GÓC TRONG MẶT PHẲNG.... 1. Định nghĩa:.... Toạ độ của một điểm và của một véc tơ:... 3. Các phép

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad for søndag 27. juli 10. august 2014

ST. Hallvard kirkes søndagsblad for søndag 27. juli 10. august 2014 ST. Hallvard kirkes søndagsblad for søndag 27. juli 10. august 2014 29. juli - Olsok 27. juli: Den hellige Olav, martyr og Norges vernehelgen messeboken s 906 1. lesning Visd 10,10-14 Omkved: 17. søndag

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Søndagsblad Stor er din godhet, Herre, som du har beredt for dem som frykter deg

Søndagsblad Stor er din godhet, Herre, som du har beredt for dem som frykter deg Søndagsblad Søndag uke 35-2013 I dag: søndag 01. september 22. søndag i det alminnelige kirkeår år C Første lesning: Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer:

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 15. januar Uke 2, søndag i det alm. kirkeår. Messe på engelsk. Pavens bønneintensjoner for Januar 2017

Søndagsblad. Søndag 15. januar Uke 2, søndag i det alm. kirkeår. Messe på engelsk. Pavens bønneintensjoner for Januar 2017 Dåp 29.12.: Matteo Ryan Butay Ulep 28.12: Veronka Maria Huyncek Begravelse 10.1: Mieczyslaw Bielecki 04.01: Ragnhild Elisabeth Cerveny Messer på spansk P. Joel Tobón er født i Ciudad de México (Mexico)

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad 3. sommerutgave 5. august:

ST. Hallvard kirkes søndagsblad 3. sommerutgave 5. august: ST. Hallvard kirkes søndagsblad 3. sommerutgave 5. august: 18. søndag i det alminnelige kirkeår, år B, messeboken side 579(528) 1. lesning: 2 Mos 16, 2-4.12-15 Omkved: Brød fra himmelen gav han dem. 2.

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 24. februar 2013 2. søndag i fasten, år C, messeboken side 181 1. lesning: 1 Mos 15, 5-12.17-18 Omkved: Herren er mitt lys og min frelse. 2. lesning: Fil 3, 17-4,

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 23. august Uke 34, søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I

Søndagsblad. Søndag 23. august Uke 34, søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Søndagsblad Søndag 23. august Uke 34, 2015 21. søndag i det alminnelige kirkeår Søndagstekster år B, hverdagslesninger år I Info side side 2 St. Jo side 3 Konsert i St. Johannes 29/8 side 4 Vietnamesisk

Detaljer

Søndagsblad. Sommerkonsert. 9. juni kl Søndag 29. mai Uke 21, 2016 Corpus Christi Festen for Kristi Legeme og Blod

Søndagsblad. Sommerkonsert. 9. juni kl Søndag 29. mai Uke 21, 2016 Corpus Christi Festen for Kristi Legeme og Blod Menigheten gratulerer Dåp 21.05: Aksel Magnus Giles- i Lunden kloster 14.05: Reana Clive 14.05: Emma Tran 14.05: Charlotte Gelacio Lobo Sommerkonsert 9. juni kl. 19.00 Vi kommer til å høre sanger fra det

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad for søndag 15. juni 20. juli

ST. Hallvard kirkes søndagsblad for søndag 15. juni 20. juli ST. Hallvard kirkes søndagsblad for søndag 15. juni 20. juli 15 juni. Festen for Den Hellige Treenighet, år A, messeboken side 715 1. lesning: 2 Mos 34, 4b-6.8-9 Omkved: Opphøyet og priset i evighet! 2.

Detaljer

I dag: søndag 19. oktober 29. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag: søndag 19. oktober 29. søndag i det alminnelige kirkeår Søndag uke 41,2014 I dag: søndag 19. oktober 29. søndag i det alminnelige kirkeår Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer: 3000.30.11859 Organsisasjonsnr.:

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 4 november 2010 februar 2011

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 4 november 2010 februar 2011 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 4 november 2010 februar 2011 I dette nummeret: Jul 2010 s. 3 Bilder fra Mariafesten s. 4 Nabohilsen s. 7 Høstkonserten s. 10 Gratulerer/kondolerer

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 24. mai Uke 21, 2015 PINSEDAG. Menigheten gratulerer Dåp: 16/05 : Kari Villa Alsvik 10/05 : Liam Tran

Søndagsblad. Søndag 24. mai Uke 21, 2015 PINSEDAG. Menigheten gratulerer Dåp: 16/05 : Kari Villa Alsvik 10/05 : Liam Tran Søndagsblad Søndag 24. mai Uke 21, 2015 PINSEDAG Informasjonssiden side 2 Nå er det Pinse side 3 Pinselunsj med sr Hildegard side 4 Hva skjer fremover? side 5 Sommerfest for frivillige side 6 Katekeseavsluttning

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 17. april Uke 15, søndag i påsketiden Kallsøndag. Vipps oss kollekten eller andre ting. Lett som bare det til nr 11282

Søndagsblad. Søndag 17. april Uke 15, søndag i påsketiden Kallsøndag. Vipps oss kollekten eller andre ting. Lett som bare det til nr 11282 Søndagsblad Søndag 17. april Uke 15, 2016 4. søndag i påsketiden Kallsøndag Menigheten gratulerer Første Hellige Kommunion: 10.04: Claudrey Gulfan Brian Kalvatn Louis Kalvatn Kimberly Reposo Victoria Zozimo

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 8. Februar Uke 6, 2015. 5. søndag i det alminnelige kirkeår. Menigheten gratulerer Dåp: 1/2-15: Henrik Anton Suresh

Søndagsblad. Søndag 8. Februar Uke 6, 2015. 5. søndag i det alminnelige kirkeår. Menigheten gratulerer Dåp: 1/2-15: Henrik Anton Suresh Søndagsblad Søndag 8. Februar Uke 6, 2015 Åpent Hus i St. Johannes Side 2 Fasteaksjonen Side 3 Prosjekt helsetorget Side. 4 Engelsk Side 6,7 Vietnamesisk Side 8, 9 Polsk Side 10,11 5. søndag i det alminnelige

Detaljer

Jul i St. Hallvard 2011 A.D.

Jul i St. Hallvard 2011 A.D. ST. Hallvard kirkes søndagsblad Jul i St. Hallvard 2011 A.D. La oss glede oss i Herren, for i dag er vår Frelsere født til verden. I dag er den sanne fred kommet ned til oss fra himmelen. Julaften lørdag

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 25. september Uke 38, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR Caritas-søndag

Søndagsblad. Søndag 25. september Uke 38, SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR Caritas-søndag Søndagsblad Søndag 25. september Uke 38, 2016 26. SØNDAG I DET ALM. KIRKEÅR Caritas-søndag 11.09: Leo Hang 10.09: Magnus Huy Pham 05.09: Anjana Baden 05.09: Anjalika Baden Søndag 25. september er den årlige

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 20. september Uke 38, Gratulerer. 25. søndag i det alminnelige kirkeår. Pavens bønneintensjoner for september

Søndagsblad. Søndag 20. september Uke 38, Gratulerer. 25. søndag i det alminnelige kirkeår. Pavens bønneintensjoner for september Søndagsblad Søndag 20. september Uke 38, 2015 25. søndag i det alminnelige kirkeår Info side side 2 Litt forskjellig side 3 Vår nye kapellan side 4 Ungdomslaget på tur side 5 Pastoralavdelingens Temakveld

Detaljer

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 24. april Uke 16, søndag i påsketiden Særkollekt til Ukraina

Søndagsblad. Menigheten gratulerer. Søndag 24. april Uke 16, søndag i påsketiden Særkollekt til Ukraina Søndagsblad Søndag 24. april Uke 16, 2016 5. søndag i påsketiden Særkollekt til Ukraina Menigheten gratulerer Voksendåp og ferming: 09.04: Dharany Thurairajah Første Hellige Kommunion: 21.04: Sheina Murugesapillai

Detaljer

søndagsblad Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder. Kommende uke: Mandag-fredag, messe 18:00 (lesninger fra år I)

søndagsblad Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder. Kommende uke: Mandag-fredag, messe 18:00 (lesninger fra år I) ST. Hallvard kirkes Søndag 21. april 2013 4. søndag i påsketiden, år C, messeboken side 272/276 1. lesning: Apg 13, 14.43-52 Omkved: søndagsblad Vi er hans folk, den hjord han vokter. 2. lesning: Åp 7,

Detaljer

Søndagsblad Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brod, skal leve i all evighet.

Søndagsblad Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brod, skal leve i all evighet. Søndagsblad Søndag uke 33-2013 I dag: søndag 18. august 20. søndag i det alminnelige kirkeår år C Første lesning: Salme: Annen lesning: Evangelium: Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00

Detaljer

Søndagsblad Vi vil juble over din frelse og fryde oss i Herrens, vår Guds navn

Søndagsblad Vi vil juble over din frelse og fryde oss i Herrens, vår Guds navn Søndagsblad Søndag uke 43-2013 I dag: søndag 27. oktober 30. søndag i det alminnelige kirkeår år C Første lesning: Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Tel.: 23 68 11 00 (menighetskontor) Kontonummer:

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad I dag: ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 24. august 2014 21. søndag i det alminnelige kirkeår, år A, messeboken side 602 1. lesning: Jes 22, 19-23 Omkved: Herre, din miskunn er evig, forlat ikke dine

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 1. Februar Uke 5, 2015. 4. søndag i det alminnelige kirkeår. Menigheten gratulerer Dåp: 24/1 : Helen Ngan Hy Nguyen

Søndagsblad. Søndag 1. Februar Uke 5, 2015. 4. søndag i det alminnelige kirkeår. Menigheten gratulerer Dåp: 24/1 : Helen Ngan Hy Nguyen Søndagsblad Søndag 1. Februar Uke 5, 2015 søndagsskolelærere søkes. Side 3 Prosjekt helsetorget Side. 4, 10 Engelsk Side 9,10,11 Vietnamesisk Side 12,13 Polsk Side 14,15 4. søndag i det alminnelige kirkeår

Detaljer