Klinisk brukeropplæringing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk brukeropplæringing"

Transkript

1 Klinisk brukeropplæringing Aisys Carestation 1 / 40

2 Klinisk brukeropplæring Aisys Carestation Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt Aisys 2. Oversikt Anestesi ventilatorskjerm (Knapper og menyer) 3. Aladin kassett 4. Alternativ O2 5. Batteri 6. Kalibrering og maskinkontroll 7. Start kasus meny 8. Velg side og kurvefelt 9. Ventilatorprinsipp 10.Gassmodul 11.Spirometri 12.Alarm 13.Demontering av ABS systemet 14.Montering av ABS systemet 15.Lekkasjesøk 16.Tilda spørsmål Aisys 2 / 40

3 Oversikt Aisys 1. AV/PÅ Systembryter. Elektrisk og pneumatisk hovedstrømsindikator. Om den grønne lampan lyser er det nettspenning. 2. Pasient overvåkningsskjerm. 3. Anestesi/Ventilatorskjerm*. 4. Arm for manuell bag. 5. O2 Flush med ca 35 l flow Trykk sentralt for å aktivere flow 6. O2 flowmeter 1-10 liter. *Dette beskrives mer inngående lenger frem i heftet Forsøker man å stenge av maskinen under drift alarmerer maskinen med tydelig lydalarm og rød tekst på ventilatorskjermen med Systemet slås av om 8 sek 5 Maksbelastning av sidebordet er 12 kg. Maksbelastning av topphyllen er 45 kg. Er armen for skjermene treg eller flytter seg for lett? Juster tregheten med hendelen. Viktig å trykke sentralt på flushknappen for å aktivisere flow. 3 / 40

4 Oversikt Aisys 1. Gassmodul. Automatisk AG id, og spirometri*. 2. CPU/Prosessor med overvåkningsmoduler. 3. Aladinkassett. 4. Integrert sugeejektor. Maks/Justerbart. Maks vakum 550 mmhg. 5. Alternativ O2 kontroll*. 6. Aladin kassetthylle for oppbevaring. 7. Lysknapp. To nivå. 8. Hjulbrems *Dette beskrives mer inngående lengre frem i heftet. 8 Sentralenheten (Modulramme) For å unngå skader og støv på kontakter: bruk tommoduler i de ledige modulplassene. 4 / 40

5 Oversikt Aisys 1. Belgsystem med synlig belg. En stående belg i et kammer gir PEEP på ca 2-3 cm H2O. 2. Man/Vent velger. Bag/Manuell = Ventilator = & 5 3. APL ventil (Adjustable Pressure Limit) Min-70 cm H2O. Vindu gir visuell kontroll av ventilens bevegelse. 4-5.Inspiratorisk-og ekspiratorisk retningsventil. Vindu muligjør visuell kontroll av ventilens bevegelse. 6. Inspiratorisk flowsensor (byttes hver 6. måned) 7. Ekspiratorisk flowsensor (byttes hver 6. måned) 8. CO2 absorber. 9. Plugg til testing av lekkasje 10.Lås /utløser for pasientsystemet 11.Kondenser/vannfelle Obs! Vær oppmerksom på mengden kondensvann i beholderen så systemet ikke overfylles. APL ventilen knepper når du kommer over 30 cm H20. Flowsensorene kan være følsomme for fuktighet. Kontroller mengden kondensvann i beholderen med jevne mellomrom. For mye vann i systemet kan medføre økt mengde fuktighet i systemet. 5 / 40

6 Oversikt Aisys 4 1. Isolerte el-uttak med strømbryter. De tre øverste har sikring på 1 amp. El-uttaket lengst ned har sikring på 2 amp 2. Hovedstrømsbryter 8 amp. 3. Overflowbeholder/sikring til integrert sekretsug. 4. Lokk over monitor CPU s bakside. 1 2 Før du kobler noe til i el-uttaket bør du kontrollere hvilke rutiner som gjelder på din avdeling om hva som kan kobles til. Hvert uttak er separat sikret hvilket innebærer at en overbelastning på det enkelte uttaket utløsr sikringen på dette uttaket og påvirker ikke resterende uttak. Overflowbeholderens deler kan demonteres og vaskes i maskin. Aisys bakside har to filtere som behøver rengøring. 1. Bak lokket for modul/cpu-enheten. 2. I høyde med hovedstrømsbryteren. 6 / 40

7 Anestesi/Ventilatorskjerm 1. Alarm av i 2 min. 2. Menyknapper: Alarminnstilling (alarm meny). Hjelp (kortbruksanvisning). Trender. Hovedmeny. Kontroll (Maskinkontroll meny). Start/avslutt. 3. Menyratt. 4. Normal Skjerm. 5. Hurtigknapper for gass, ventilator og spirometri innstillinger. 6. Stoppeklokke. 7. Minuttvolum/Tidalvolum alarm AV/PÅ. Du kan i enkelte tilfelle finne samme funksjon på flere steder f.eks. spirometriinnstillinger som har en direktetast (blå), men som du også finner i Hovedmenyen (grå tast) og i Ventilatorinnstilling (brun tast). 7 / 40

8 Anestesi/Ventilatorskjerm 1. Indikatorer for elektronisk gassflow. 2. Teller ned ned Alarm av. 3. Felt for alarmmeldinger. 4. Kurvefelt. (kan endres i Hovedmenyen) 5. Generelt meldingsfelt/tidtakerfelt. 6. Klokke. 7. Batteriindikatorfelt. 8. Numeriske felt for målte verdier. 9. Sentral gasstrykk eller sifferfelt 10.Ventilatorinstillinger. 11.Ventilasjonsmodus. 12.Flow og anestesigassinnstillinger. Minste totale friskgassflow som kan gis med 100 % O2 konsentrasjon = 0,2 l/min. Høyeste totale friskgassflow = 15 l/min. Hypoksisk beskyttelse. Aisys har elektronisk hypoksisperre som sikrer minst 25 % O2. Ved lav flow endres friskgassflow automatisk for å beskytte pasienten. Still friskgassflow på 1 liter og en N20 konsentrasjon på 75% observer hva som hender med den totale friskgassflow. OBS! Når du trykker på en knapp for å endre en innstilling blir det en fargemarkering over siffrene. Om du ikke bekrefter innen 30 sek kommer en alarmlyd og maskinen går tilbake til tidligere innstilling. Alle endringer av innstillinger må bekreftes! 8 / 40

9 Aladin kassetten Det elektronisk styrte fordampersystemet består av: 4 Den innebygde elektroniske kontrollenheten. Aladin kassetten med anestesigass. Aladin kassettene er magnetkodet for automatisk identifisering 1. Håndtak med utløsermekanisme. 2. Lås. 3. Væskenivåindikator. (totalvolum Aladin2 = 220 ml) 4. Påfyllingsport for anestesigass. Det finnes tre typer påfyllingsadaptere avhengig av gass type og/eller gassleverandør Ta alltid bort kassetten fra maskinen og sett den horisontalt ved påfylling. Fyll aldri en kassett som står i maskinen. Ikke åpne eller trykk på kassettens påfyllningsport eller ventiler med fingrene eller noe annet. Kan føre til søl av anestesigass eller gass kan forurense luften. 9 / 40

10 Anestesigassnivå Når gassmengden i kassetten når ca 80 ml kommer det opp en melding i displayet, Kontroller gassnivået. Denne bllir stående til blir fylt på anestesigass til akseptabelt nivå Skjermpresentasjon Her viser væskenivåindikatoren att det er anestesigass igjen i Aladin kassetten. Når nivået synker og indikatoren viser at det er tomt kommer meldingen Kontroller gassnivå. Fyll ikke kassetten under bruk Meldingen kommer når det er ca 80 ml anestesigass igjen i Aladin2 kassetten. Når anestesigassnivået er i nedre kant i nivåvinduet er det ca 95 ml igjen i kassetten. 10 / 40

11 Alternativ O2 kontroll PÅ/AV knappen. 2. Rotameter 400 ml - 10 l. 3. Flowvelger. 3 Gjør det mulig å administrere 100% O2 fra 400 ml - 10 l. Aktiviseres automatisk: Ved feil på den elektroniske gassmikseren. Om LCD skjermen får feil. Om strømmen helt forsvinner fra vegguttak eller batteri. Manuell aktivisering Tillgjengelig etter ca 20 sekunder når AV/PÅ-systembryter slås PÅ. Kan manuellt aktiviseres via På/AV knappen. Kan fortsatt levere anestesigass ved visse elektroniske feil. 11 / 40

12 Reservegass Aisys kan ha reservegassflasker montert For å se sentralgassanlggets gasstrykk: Se ventilatorskjermens nederste høyre hjørne når Aisys er i Standby. Ved for lavt O2 trykk: Alarmmelding: Rød (Høy prioritet) Lavt O2 tillførselstrykk. Dra ut O2 trykkslange fra gassuttaket og prøv alarmen. Ved for lavt lufttrykk: Alarmmelding: Rød (Høy prioritet) Ventilator har ingen drivgass, Ventiler manuellt, Lufttrykk lavt øk O2 %. Dra ut trykkluftslangen fra gassuttaket under ventilatordrift og prøv alarmen. Ved for lavt N2O trykk: Informativ alarm Lavt N2O-tillførselstrykk. Ha Aisys innstilt på N2O og dra ut lystgasslangen fra gassuttaket for å prøve alarmen. 12 / 40

13 Batteri Systemet kan være ulikt når det gjelder batterifunksjonen. Når det gjelder ventilatordelen: Kapasiteten er garantert til 30 minuter. Batteriindikator Farge og batterisymbolet viser hvor mye spenning som er igjen. Grønt- viser at mer enn 10 min er igjen av batteriet. Gult - viser mellom 10 och 5 min er igjen av batteriet. Rødt - viser at mindre en fem min er igjen av batteriet Alarmmelding. Systemet slås av om mindre en 5 min vises på skjermen. For at batteriene alltid skal være fulladet anbefales at Aisys alltid er nettilkoblet. Å ventilere manuelt sparer på batterikapasiteten. 13 / 40

14 Kalibrering Flowsensorene behøver kalibrering 1 gang/24t. En informativ melding kommer opp skjermen Sett velgeren i Man. posisjon Løs ut flowsensormodulen. Vent på alarmen Ingen exp/insp flowsens Sett tillbake flowesensormodulen. Maskinkontroll Start av maskinen i en akuttsituasjon Ved akuttilfelle kan du utsette Maskinkontroll ved å velge Start kasus fra menyen Utsjekk. Den vanlige meldingen Utfør utsjekk vises hvis ingen Utsjekk er gennomført og godkjent innen siste 24 timer. Maskinkontroll Maskinkontroll eller individuelle kontroller skal gjøres minst en gang per døgn. Lekkasje 250 ml Innstillingen Lekkasje 250 ml brukes når lekkasjetest er en del av kontrollen. Lekkasjer i maskinen, pasientkrets og den manuelle bag. Standardinnstillingen er Nei. 14 / 40

15 Maskinkontroll Nei Om du velger Nei godkjennes lekkasjer under 250 ml automatisk ved et trykk på 30 cm H20 uten at brukeren må skifte mellom Man/Vent. Er lekkasjen mellom 250 og 750 ml kan du finne problemet og kjøre testen om igjen, du kan også godkjenne lekkasjen og fortsette. Er lekkasjen over 750 ml mislykkes testen, problemet må finnes og testen kjøres om igjen. Skjermpresentasjon: Sirkellekkasje < 250ml Ja Velg Ja, om du vil måle smålekkasjer over 100 m. Velger du Ja vises den målte lekkasjen ved et trykk på 30 cm H2O, testen tar litt lengere tid. Skjermpresentasjon: < 100ml, eller om det er mer vises eksakt verdi f.eks- 112ml 15 / 40

16 Maskinkontroll Maskinkontroll består av: Maskinkontroll av systemet (ventilator). Maskinkontroll av krets (manuelle siden). Følgende inngår i kontrollen av systemet: 1. Bekrefter at belgen er tom 2. Sirkellekkasje. 3. Anestesigassleveranse. 4. Mekanisk ventilasjon. 5. Sirkelcompliance. 6. O2-, N2O- og luftflowkontroll. 7. Batteri/nettdrift. Følgende inngår i kontrollen av kretsen: 1. Man/Vent velgeren. 2. O2 trykket. 3. Trykksensor. 4. Kretslekkasje. Utfør en Maskinkontroll ved å føge instruksjonen i menyen. Velg: Lekkasje 250 ml Ja Individuelle kontroller - Kontrollerer tettheten av pasientsystemet mellom to pasienter! System - kontrollerer velgeren Man/Vent, trykket av gasstillførsel, at ventilatoren fungerer og ikke har lekkasje, batteri och nettdrift, sirkelcompliance, flow og fordamper. Dette er en to-stegs-kontroll. Krets - kontrollerer velgeren Man/Vent, trykket av gasstillførsel, måling av luftveistrykket, APL-ventilen og den manuelle kretslekkasjen. Oppstår en lekkasje man ikke finner kan funksjonen Lavtrykkslekkasje brukes. Med denne funksjonen letes det etter lekkasjer før ventilasjonssystemet samt mellom gassmikser og det normale gassuttaket. Følg anvisningene i menyen! 16 / 40

17 Start kasus 1. Standardinnstillinger Fire oppsett som kan konfigurers i superbrukermenyen som avdelingen har valgt. (Voksen, Barn, Lokal, Tilpass1) Siste kasus Ventilatorinstillingene fra foregående kasus brukes. 2. Pasientens vekt Ventilatoren beregner et tidalvolum og frekvens når pasientens vekt settes. Obs! Brukes kun ved VCV og PCV-VG 3.Pasientens alder På ventilatorskjermen kan du velge aldersrelatert MAC. Denne beregningen er basert på den pasientalderen som angis. Hvis ingen pasientalder angis, brukes 40 år som standard. 4. Annen gass Velg hvilken balansegass som skal brukes. Luft eller lystgass. 5. Sirkel Velg sirkel eller ikke sirkel. Eksempel på ikke sirkelsystem er Enveissystem og Mapleson-varianter. Mekanisk ventilasjon kan ikke brukes når ikke sirkelsystem brukes. Advarsel! Det maksimale trykket i ikke-sirkelsystemkan være opp till 27 kpa/4 Psi). Bruk ett spasientsystem med trykkgrenseventil. 17 / 40

18 Start kasus menyen 6. CO2-alarm CO2 apnéalarm utløses når ingen CO2 detekteres. AV = Alarmen er avslått under manuell ventilasjon og aktiveres automatisk når ventilatoren starter. PÅ = Alarmen er aktiv både under manuell- og mekanisk ventilasjon. 7. Volumapné (hvis tilgjengelig) Volymapnéalarmen utløses når ikke noe volum detekteres etter innstilt apnétid. Apnétiden kan justeres i Alarminnstillingsmenyen sekunder. Denne alarmen kan vare aktiv eller inaktiv. AV = Alarmen er avslått under manuell ventilasjon og aktiveres når ventilatoren startes. På = Alarmen er aktiv både under manuell og mekanisk ventilasjon. 8. Start kasus Du startar et kasus med de valgte ventilator og alarminnstilliingene ved å velge Start kasus. Gasstilførsel starter. 18 / 40

19 Sider og kurvefelt Det finnes fire prekonfigurerbare sider. Ved å trykke på det grønne menyhjulet når du har startet ett pasientkasus, kan du velge ett av de fire menyalternativene. LVT-SLANGE LOOPER STOR KURVE LOKAL Side. LOOPER Delt skjerm spirometri 1 Når du endrer standardskjermsiden til en av de fire alternativene, presenteres navnet på siden oppe til høyere på skjermen. Etter avsluttet kasus endres det tilbake til standardskjermen igjen Du kan via Hovedmenyen skjerminnstilling endre alle tre kurvefelt, sifferfelt og delt skjerm. Skjermpresentasjon sifferfelt 19 / 40

20 Ventilatorprinsipp Ventilatorpneumatikken er plassert på baksiden av pasientsystemet. En presisjonsventil kontrollerer gassflow til pasienten. Under inspirasjon lukker denne gassflowen overskuddsventilen og belgen presses nedover. Ved PEEP innstilling vil et lite flow legge trykk på overskuddsventilen under ekspirasjonsfasen for å tilføre et PEEP-trykk. Ventilasjonsmodi Det finns seks modi for mekanisk ventilasjon: VCV - Volumkontrollert ventilasjon PCV Trykkontrollert ventilasjon. SIMV/PSV - Synkronisert intermittent obligatorisk ventilasjon - volumkontroll med trykkstøtte. 20 / 40

21 Ventilasjonsmodi PSV-Pro - Trykkstøtte med backup ventilasjon. (pro = protection) SIMV- PC Synkronisert intermittent obligatorisk ventilasjon - trykkontroll med trykkstøtte PCV-VG - Trykkontrollert ventilasjon med volumgaranti Beskrivelse av de ulike ventilasjonsmodi finner du i bruksanvisningen 6.X, kapittel 11- (19 25). PSVPro: Om backup funksjonen aktiveres og pasienten starter spontanventilasjon går Aisys automatisk over til PSVPro. I ventilasjonsmenyen finnes avslutt backup= 2 spontane påfølgende ventilasjoner. 21 / 40

22 Gassmodul Modulen identifiserer automatisk anestesigassen som brukes. Når to anestesgasser administreres etter hverandre vises begge gasskonsentrasjonene til den første er mindre enn 0,3 volumprosent. O2 måling Samplingflow Paramagnetisk sensor. 200 ml/min. Måleforsinkelse ca 2,5 sekunder med en sampleslange på 3 m. Total responstid Oppvarmingstid ca 2,9 sekunder med en måleslange på 3 m, inkl måleforsinkelse og stigetid. O2, N2O och CO2. = 2 min Anestesigass = 5 min. 30 min for full spes. (full nøyaktighet i forhold til spesifikasjonene.) Tøm D-fend beholderen så snart den er halvveis full. Enkel kontroll av CO2 målingen: Blås i samplingsslangen og observer at det blir utslag på CO2 målefeltet. Ingen verdi! Kontroller at samplingslangen er koblet riktig på modulen. Bytt D-fend hver andre måned og når beskjeden Bytt D-Fend vises. Halothan ligger i sitt spektrum nær methan. Dette kan føre til at methan fra mage-tarmkanalen tilfeldig kan tolkes og presenteres som halothan. Pasient = Indikerer att datakilden for informasjon er hentet fra gassmodulen. 22 / 40

23 Spirometri Trykk på knappen Spirometri og velg Spiro-oppsett. for å komme til menyen Spirometrioppsett. Still inn sensortype (Voksen eller Pedi). Still inn visningspresentasjon (delt skjerm). Gassmodulen som datakilde Om Pasient er valgt blir gassmodulen primær informasjonskilde under forutsetning at en D-lite eller en Pedi-lite sensor er korrekt tilkoblet. Indikerer at datakilden for informasjon er hentet fra gassmodulen. Flowsensorene som datakilde Om Vent er valgt som datakilde blir flowsensorene i ventilatoren den første kilden for informasjon. Obs! Sjekk alltid at slangekoblingene peker opp for å unngå fukt i slangene For mye fukt i flowsensorene eller D-lite kan være årsak til feil verdier. Er maskinen utrustet med DIS-vent (interface mellom Aisys og pasientovervåkning) kan spirometripresentasjonen også konfigureres på pasientovervåkningsskjermen. 23 / 40

24 Alarm Teknisk alarm kommer fra et teknisk problem og oppstår uavhengig om pasienten er tilkoblet eller ikke Parameteralarm er beregnede grenser og grenser som er innstilt av brukeren på menyen Alarmoppsett. Parameteralarmer oppstår kun ved pasienttilkobling. Alarmprioritet vises etter farge på alarmmeldingen og alarmens lysdiode ved knappen som brukes til alarmlyd av Høy prioritetsalarm = Hvit tekst på rød bakgrunn. Alarmlyd av Apné 120 s Middelst prioritetsalarm = Gul tekst på blågrå bakgrunn. Informativ alarm = hvit tekst på grå bakgrunn. Apné Kalibrer (ta bort) flowsensorene Gamle alarm = Hvit tekst mot skjermens mørke bakgrunn. Gamle alarm kvitteres bort med Alarmlyd av Fio2 lav Alarmoppsett = Alarmoppsett 24 / 40

25 Demontering av ABS systemet Dra i hendelen for å løse ut flowsensormodulen fra ABS systemet. Dra ut flowsensormodulen fra ABS systemet. 1. Ta bort flowsensorene fra modulen. Løs opp låseskruen helt (1). Ta bort dekselet fra flowsensorens holder (2). Ta bort sensorkontaktene (3) fra flowsensoreens holder. Dra flowsensorene (4) fra flowsensorens holder Ta bort Absorberen / 40

26 3. Ta bort pasientsystemet. Trykk på den grønne knappen (1). Ta tak i ABS og dra utløserhåndtaket mot deg (2). Bruk det bakre håndtaket som støtte, og dra ABS mot deg Demonter delene iflg. bildet. 26 / 40

27 Montering av ABS 1. Legg i pakningen. Sjekk at pilen og sporet på pakningen peker opp. Plasseres pakningen feil oppstår lekkasje! 2. Skyv hakene mot midten og koble låsevingene. Start med å plassere den bakre piggen i hullet. 3. Monter overtrykksventilen. Obs! Overtrykksventilen skal aldri plukkes fra hverandre! For å unngå problem: Del aldri ventilen i sine to bestandsdeler. 4. Skyv hakene mot midten og sett i kanten. Et dobbeltklikk høres når kanten er på plass. Vær nøye med de to klikkene. Som en avsluttning kan du legge en hånd over platen og trykke lett. Hvis platen ikke monteres riktig oppstår lekkasje! 5. Koble den nedre delen av belgen til kanten. Vær nøye med at belgen monteres riktig på platen, ingen folder på platens underside. En rynkette belg fører til problemer i lekkasjetesten. 27 / 40

28 6. Senk belgkammeret og vri den medsols for å låse den Om pakningen i bunnen er feilmontert med pilene vendt ned blir det veldig tregt å låse fast belgkammeret! 7. Koble flowsensorene til sin modul og monter modulen i ABS systemet. Flowsensorkontaktene har retningspiler. Pilene skal peke opp når flowsensorkontaktene plasseres. 8. Se til at hullene er rettet mot styrepinnene som vises. Ta et fast tak i ABS systemet og skyv det på plass med en bestemt bevegelse. Det skal høres et klikk når systemet settes på plats. 28 / 40

29 Stor lekkasje ved kontroll av System (Ventilatorsiden). Lekkasjesøk Punkt 1. Kontroller at alle slanger/koblinger er ordentlig tilkoblet samt hele : Returgasslange. Samplingslange. D-fend + vannfelle. Y-stykke (kne) okkludert. Samplingslangen montert på Y-stykket/kne. Pasientslangen/Insp og Eksp ordentlig tilkoblet. Flowsensormodulen er montert og låst. Om det fortsatt er utett gå til Punkt / 40

30 Punkt 2. Demonter og kontroller at: Belgen er hel, riktig montert, obs. foldene på belgen skal ligge riktig Låsehakene på rett plass Den svarte pakningen er vendt med pilene opp. Overtrykksventilen er riktig montert. 30 / 40

31 Absorberen er hel og riktig monterrt. Koble tilbake de demonterte delene Obs! Det skal høres to klare klikk når du monterer belgen+ platen. Er det fortsatt utett gå til punkt 3. Punkt 3. Kontroller uten EZ-change og kondenser. Frigjør og ta bort EZ-change med kondenser. Monter kun absorberen og gjør en individuell kontroll av systemet. Om det nå er tett sitter lekkasjen trolig i kondenseren eller EZ-change. Er det fortsatt utett gå til punkt / 40

32 Punkt 4. Kontrol av EZ-Change og kondenser. Kontroller at: Kondenseren og EZ-change er riktig montert. Tømmeknappen ikke sitter fast i åpen posisjon. Koble tilbake de demonterte delene og gjør en Individuel kontroll av systemet. Er lekkasjen fortsatt for stort gå til punkt 5. Punkt 5. Kontroll for å skille ut om lekkasjen sitter i EZ-change eller kondenser. Demonter EZ-change fra kondenseren. Monter et lokk på EZ-change. Monter EZ-change (uten kondenser) med en absorber og gjør en ny Individuell kontroll av systemet. Lekkasje innen normalgrensen? Lekkasjen sitter i kondenseren! Er lekkasjen fortsatt for stor, gå til punkt / 40

33 Punkt 6. Kontroll av lavtrykkslekkasjen. Følg anvisningene i kontrollmenyen eller kontakt apparatansvarlig/service. Stor lekkasje kun ved kretskontroll (Manuelle siden). Punkt 1. Kontroller at alle slanger/koblinger er ordentlig koblet og hele. Returgasslange. Samplingslange. D-fend + vannfelle. Y-stykket (kne) okkludert. Pasientslange/Insp og Exp koblingene. Ventilasjonsbagen. Flowsensormodulen er montert og låst. Er det fortsatt utett, gå til punkt 2. punkt 2. Bytt ventilasjonsbag og/ eller slange. 33 / 40

34 Aisys Flere alternativ kan være riktige. Alle spørsmål og svar er hentet fra bruksanvisningen 1. Hvordan rengjør du flowsensorene som er av plast? A. Desinfeksjonssprit B. Autoklavere C. Flaskebørste og mildt såpevann 2. Hvilke deler kan ikke autoklaveres? A. Flowsensorene. B. Flowsensorene og APL-ventilen. C. Flowsensorene, APLventilen och belghuset. 3. Hvor ofte anbefaler GE Healthcare at maskinkontroll gjøres A. Fullstendig kontroll bør utføres minst en gang pr. 24 timer. Maskinkontroll bør også utføres etter at pasientsystemet har vært demontert. B. Fullstendig kontroll bør gjøres etter hver gang maskinen rengjøres. C. Mellom pasientene samt når pasientsystemet eller det pneumatiske systemet har vært demontert. 4. Hvor ofte skal, i henhold til GE Healthcare, flowsensorene skiftes? A. Etter hver rengjøring B. Hver måned eller når feilmelding kommer opp på displayet C. Hver 6. måned måned eller ved feilmelding 5. Hvor ofte bør Aisys slås av? A. Aldri. B. Minst 1 gang/døgn. C. Minst 1gang/uke. 6. Hvorfor er det, i følge GE Healthcare, viktig at Aisys slås av iblant? A. For at Aisys skal gjøre en ventilsjekk. B. For at apparatet ikke skal utsettes for ekstra slitasje C. Batteriene skal bygge seg opp igjen 7. Ved alarm kommer det en melding som vises på skjermen. Hvor finner du ytterligere informasjon om hva det betyr og hvilke tiltak som må gjøres A. Under knappen hjelp. B. Under knappen hovedmeny. C. I bruksanvisningen under rubrikken alarm og feilsøkning. 34 / 40

35 8.Hvilken kontroll skal i følge GE Healthcares anmodninger gjøres mellom pasientene? A. Kontrollere at det finnes gass i aladinkassetten. B. Fullstendig maskinkontroll C. Kretskontroll 9.Hvilken kontroll velger du å gjøre i en akuttsituasjon? A. Kun systemkontroll B. Ingen. Gå forbi maskinkontrollen, og gå direkte til Start kasus. C. Fullstendig maskinkontroll. 10.Hva kontrolleres når Maskinkontroll av systemet er valgt? A. Bekreftar at belgen er tom, kretslekkasje, fordampersystemet, mekanisk ventilasjon, compliance, O 2 og N 2 O- leveranse, luftflowkontroll samt batteri og nett. B. Kretslekkasje, fordampersystemets, mekanisk ventilasjon, compliance, O2 og N2Oleveranse, luftflowkontroll, monitoreringskontroll. C. Kretslekkasje fordampersystemet mekanisk ventilasjon, compliance, O2 og N2Oleveranse, luftflowkontroll. 11.Hva innebærer VCV? A. Ventilatoern levererer et bestemt trykk. B. Volumkontrollert ventilasjon C. Volumet tilpasses pasientes BMI 12.Hva innebærer ventilasjonsmodus PSV/Pro? A. Spontan ventilasjon med B. Trykkunderstøttet trykkunderstøtte som gir et ventilasjon med backupapné. konstant trykk når ventilatoren kjenner at pasienten har trigget en ventilasjon. Moduset har i tillegg en backupapné. C. Ventilatoren beregner flow basert på pasientens og slangenes compliance og levererer utifra dette opp til pasientens luftveistrykk. 13.Hva innebærer Pro i ventilasjonsmodus PSV/Pro? A. Backupapné. Slutter B. Backupapné. Slutter pasienten å puste veksler pasienten å puste veksler ventilatoren automatisk til ventilatoren automatisk til manuell ventilasjon. VCV+PC. C. Backupapné. Slutter pasienten å puste veksler ventilatoren automatisk til SIMV + PC. 35 / 40

36 14.Hvordan endrer du raskt tidalvolum i ventilasjonsmodus PCV? A. Går in på hurtigknappen under feltet med P.insp. B. Går in på knappen gassinnstilling, og endrer totalflow. C. Går in i hovedmenyen, velger ventilator, velger insp.tryck. 15.Ventilasjonsmodus PSVPro er valgt og maskinen har automatisk gått over til backupventilasjon. Hva skjer når pasienten fortsetter med spontanventilasjon? A. Ingenting. B. Maskinen assisterer ventilasjonen upp till instillt nivå. C. Maskinen veksler automatisk over til PSV-Pro igen. 16.Hvilken forskjell er det mellom ventilasjonsmodi SIMV-PSV och SIMV-PC? A. SIMV-PSV er trykkontrollert og brukes med fordel innen anestesi. SIMV-PC er också trykkontrollert men brukes kun ved høyt flow først og fremst innen ICU B. SIMV-PSV och SIMV-PC er begge trykkontrollerte. C. SIMV-PSV er volumkontrollert SIMV-PC er trykkontrollert 17.Hvordan gjør du for å innstille PEEP ved anestesioppstart, og spontanventilasjon? A. Still venderen Man/Vent i Man-posisjon, vri APL til ønsket PEEP B. Still knappen Man/Vent i Man-posisjon, still in modus SIMV med ønsket PEEP. C. Still venderen Man/Vent i Vent-posisjon, still in modus PSV/Pro med ønsket PEEP. 18.Hvordan vet du at Alternativ O2-kontroll er aktiv? A. På skjermen vies det et B. Kan bare se det på oppsett av O 2 -kontroll med rotameteret at den går å en beskrivelse hvordan O2- innstille. flow justeres. C. Ved å holde slangen mot kinnet kjenner jeg flow 19. Om du starter et kasus har du fem muligheter i standard innstilling. Hvilke? A. Voksen, Barn, Lokal, Siste kasus Pasientens lengde och vekt B. Voksen, Barn, Lokal, Tilpass. 1, Siste kasus C. Voksen, Barn, Lokal, Siste kasus Pasientens vekt 20.Når du avslutter anestesien velger du en av følgende innstillinger; A. Still velgeren Man/vent i posisjon Vent. Trykk på knappen Start/avslutt kasus Velg avslutt kasus nå, for å sette systemet i Standby B. Still velgeren Man/vent i posisjon Man. Trykk på knappen Start/avslutt kasus Velg avslutt kasus nå, for å sette systemet i Standby C. Velg avslutt kasus har ingen betydning om posisjonen Man eller Vent er aktive for å sette systemet i Standby. 36 / 40

37 21.Du kan endre ventilasjonsinnstillinger på to måter under pågående ventilasjon. Hvilke? A. Bruk hurtigknappene under respektive felt B. Gå inn i ventilasjonsmenyen C. Gå inn under hovedmenyen 22.Det finnes tre alternativ av spirometrilooper. Hvilke? A. Trykk volum Flow - volum B. Flow C. Trykk - flow 23. Hva skjer med ventilasjonen når Pmax nås? A. Ventilatoren går over på B. Ventilatoren går protection dvs. SIMV. automatisk over til manuell ventilasjon. C. Ventilasjonen fortsetter, men inspirasjonen stopper 5 cmh2o under Pmax, som betyr at pasienten ikke får tilført det tiltenkte volumet. 24. Hvordan gjør du for å få spirometrikurven synlig på skjermen under anestesi A. Hurtigknapp spirometri og velg spirometri innstilling B. Hovedmeny, skjermoppsett, splittskjerm, spirometri innstilling C. Trykk på Menyrattet, velg siden Looper 25. Ved overvåkning med spirometri kan du velge datakilde Pasient eller Vent. Hva er forskjellen? A. Om Pasient velges blir gassmodulen første kilde for informasjon og skal bare brukes i pediatrisk behandling, en Pedi-litesensor må være tilkoblet. Om Vent velges blir ventilene/sensorene inne i ventilatoren første valg for informasjon B. Om Pasient velges blir gasmodulen første kilde for informasjon og en D-lite eller Pedi-lite-sensor må være tilkoblet. Om Vent velges blir ventilene /sensorene inne i maskinen første valg for informasjon C. Pasient velges alltid som første kilde for informasjon og en D-lit eller Pedi-litesensor må være tilkoblet. Vent velges kun når pasienten ventileres manuelt 26. Hva er årsaken til at compliance-verdien ikke står i spirometri feltet. A. Apné B. Spirometri er innstillt på vent. C. Spirometri er avstengt 27. Alternativ O2 kontroll er en funksjonen som alltid gir mulighet for å gi 100 % O2 til pasienten. Ved hvilke situasjoner kan denne funksjonen aktiveres? A. Ved elektrisk feil på gassmikseren og ved strømbrudd. B. Ved oksygenbortfall i sentralgassanlegget C. når pasienten kun behøver oksygen på nesekateter eller maske 37 / 40

38 28. Ved påfylling av Aladin-kassett skal du alltid... A. Løse ut kassetten og fylle B. Stenge av ventilatoren og den på et horisontalt sted gå over på manuell ventilasjon. C. Tenke først på å åpne ved å trykke på kassettens påfyllingsport med fingrene eller et instrument. 29. Alarmprioritet vises etter fargekode på alarmmeldingen og alarmens lysdiode ved knappen som brukes til å slå alarmlyd av. Hvordan ser du at alarmen har høyeste prioritet? A. Meldingen vises med rød tekst på hvit bunn B. Meldingen vises med rød tekst på gul bunn og blinkende lysdiode C. Meldingen vises med hvit tekst på rød bunn og blinkende lysdiode 30. Det finnes farge- og mengdesymbol som viser hvor mye batterispenning det er igjen. Hvilke av følgende er riktig? A. Grå/hvit viser at det er mer enn 30 minutter igjen av batterikapasiteten. B. Grønt viser at det er mer enn 10 minutter igjen av batterikapasiteten C. Gult viser at det er mindre enn 5 minutter igjen av batterikapasiteten. 31. Hvor mange minutter er lydalarmen avstilt etter at det er trykket på knappen for alarmlyd av? A. 2 minutter B. 5 minutter C. 10 minutter 32. Du kan bekrefte endrede innstillinger ved å trykke på... A. Tillhørende hurtigknapp B. Menyrattet C. Innstillingene bekreftes automatisk etter 5 sekunder. 33. Hva er den laveste friskgassinnstillingen? A. 100 ml B. 200 ml C. 300 ml 34. Hva er den høyeste friskgassinnstillingen? A. 10 liter B. 12 liter C. 15 liter 35. Hve er trykkgrensene for PEEP? A cm H 2 O B H 2 O C H 2 O 36. Hva skjer med belgen under spontanventilasjon? A. Står stille. B. Beveger seg både ved insp. og eksp. C. Beveger seg bare om du assisterer ventilasjonen samtidig 38 / 40

39 37. Hva er laveste O 2 -% som tillates av maskinen når du samtidig bruker luft? A. Ved 21% går den over på luft. B. 25 % for å minske faren for diffusjonshypoxi C. 30 % for alltid garantere en bra saturasjon. 38. Hva hender om den primære drivgassen, som er luft, forsvinner? A. Ingenting B. Omkobling till sekundær drivgass som er O 2 C. Pasienten blir ikke ventilert derfor er det viktig å raskt gå over til manuell ventilasjon 39. I hvilken ventilasjonsmodus er APL-ventilen aktiv?? A. Manuell- og ventilator B. Kun ved manuell ventilasjon. ventilasjon. C. Ved trykkontrollert ventilasjon. Notater: 39 / 40

40 GE Healthcare 40 / 40

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X Aisys Hurtigreferanse Programvarerevisjon 8.X Se brukerhåndboken for trinnvise instruksjoner. Les brukerhåndboken for hver komponent før systemet tas i bruk: WARNING Før systemet tas i bruk: Utfør alle

Detaljer

Brukerhåndbok. FLOW-i 2.2 Anestesiapparat

Brukerhåndbok. FLOW-i 2.2 Anestesiapparat x Brukerhåndbok FLOW-i 2.2 Anestesiapparat Innhold INNHOLD 1 Innledning 2 Viktig 3 Systemoversikt 4 Oppstart og kontrollprosedyre 5 Systemfunksjonalitet 6 AFGO - ekstra friskgassuttak, valgfritt (Additional

Detaljer

Elisée 150 Klinisk håndbok Norsk NOT014261-7 08 09

Elisée 150 Klinisk håndbok Norsk NOT014261-7 08 09 Elisée 15 Klinisk håndbok Norsk NOT14261-7 8 9 Elisée 15 Klinisk håndbok Norsk ResMed Paris (produsent), 24 rue de la Motte, 7755 Moissy-Cramayel, Frankrike. ResMed Schweiz AG Viaduktstrasse, Basel, Sveits,

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

Miniguide. HomeChoice Pro. med SmartCare. programversjon 10.4

Miniguide. HomeChoice Pro. med SmartCare. programversjon 10.4 START TRYKK Miniguide HomeChoice Pro med SmartCare programversjon 10.4 2 Introduksjon Oppsett (fortsetter) Oppsettet for HomeChoice Pro er svært enkelt og logisk. Kontrollpanelet gjør det enkelt å bruke

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt

Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt AKVA GROUP ASA Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser. AKVA group ASA fraskriver seg alt ansvar for feil som kan fremstå i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter kan

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2-MaxX Kabin Bruksanvisning P9-0704-B ver. 1.0.0 - Maj 2014

medemagruppen Mini Crosser M2-MaxX Kabin Bruksanvisning P9-0704-B ver. 1.0.0 - Maj 2014 medemagruppen P9-0704-B ver. 1.0.0 - Maj 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2-MaxX Kabin Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G Bruksanvisning Norsk X850 Corpus 3G Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer