Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X"

Transkript

1 Aisys Hurtigreferanse Programvarerevisjon 8.X

2 Se brukerhåndboken for trinnvise instruksjoner. Les brukerhåndboken for hver komponent før systemet tas i bruk: WARNING Før systemet tas i bruk: Utfør alle de preoperative testene. Test alle andre systemkomponenter.

3 Systemkontroller og menyer Systemoversikt AB Lysbryter 9. O2-flushknapp 2. Sideskinne 10. Advanced breathing system (avansert 3. Aladin-kassett og aktiv stasjon respirasjonssystem) 4. Alternativ O2-kontroll 11. Reserve O2-flowmeter (valgfritt)* 5. Systembryter 12. Anestesidisplay 6. Strømindikator 13. Pasientovervåkningsmoduler (valgfritt) 7. Integrert sug (valgfritt) 14. Pasientovervåkningsdisplay (valgfritt) 8. Brems 15. Oppbevaringsstasjon for Aladin-kassett Figur 1 Sett forfra M

4 AB Seriell port 7. Nettstrømkontakt 2. Kobling for oppsamlingsflaske 8. Systemkretsbryter 3. Oppbevaring av pipenøkkel (nøkkel) 9. Ekvipotensiell stift 4. Gassflaskebøyle 10. Utløpskretsbryter 5. AGSS (Avsugsystem for anestesigass) 11. Isolert elektrisk uttak 6. Slangetilkoblinger Figur 2 Sett bakfra 2 M

5 Bruke bremsene Bremsene på trinsene holder systemet på plass. 1. Trykk ned på bremsen for å låse trinsene. 2. Løft opp på bremsen for å frigi den. Trinsene er låst opp. Bruke O2-flushknappen O2-flushknappen tilfører en høy flow av O2 til respirasjonssystemet. AB AB Trykk på O2-flushknappen for å tilføre en høy flow av O2. 2. Slipp O2-flushknappen for å stoppe tilførselen av en høy flow av O2. M

6 Avanserte respirasjonssystemkomponenter AB Ekspiratorisk retningsventil 8. Respirasjonssystemutløser 2. Inspiratorisk retningsventil 9. Manuell bag-port 3. Inspirasjonsflowsensor 10. Regulerbar ventil for trykkbegrensning 4. Ekspirasjonsflowsensor (APL) 5. Absorberbeholder 11. Bag/vent-bryter 6. Utløser for absorberbeholder 12. Belgenheten 7. Lekkasjetestplugg 13. Luftveismodul (valgfri) Figur 3 Advanced breathing system (avansert respirasjonssystem) 4 M

7 Opphengsarm for bag 2. Bryter for ekstra fellesgassuttak (ACGO) 3. ACGO-port (valgfri) 4. Modul for EZchange-beholder (CO2-bypass) 5. Utløser for Ezchange-beholder 6. Kondenstappeknapp 7. Kondenser Figur 4 Alternativer for respirasjonssystem Bruke opphengsarmen for bag Bruk den valgfrie opphengsarmen for bag til å holde respirasjonskretstestbagen. 7 AB AB Trykk på knappen og roter armen opp til topposisjonen for å heve opphengsarmen for bag. 2. Trykk på knappen og roterer armen ned til den nedre posisjonen for å senke opphengsarmen for bag. M

8 Aladin-kassettkontroller Den elektronisk kontrollerte fordamperen består av den interne elektroniske kontrollenheten og Aladin-kassetten for anestesimiddel. Du finner mer informasjon i kapittelet Kassetter til fordamper i brukerhåndboken. 1 2 AB Håndtak med utløser 2. Låse 3. Væskenivåindikator 4. Påfyllingsåpning for anestesimiddel Figur 5 Aladin 2 -kassett M

9 Skjermkontroller AB Demp alarmer-tast Brukes til å dempe alle aktive alarmer med høy og middels prioritet (hvis de kan slås av) eller oppheve/bekrefte eventuelle ikke aktive alarmer av middels eller høy prioritet. Alarmen dempes i 120 sekunder eller oppheves i 90 sekunder. 2. Menytaster Brukes til å vise tilhørende meny. 3. ComWheel Brukes til å velge et menyelement eller bekrefte en innstilling Vri med eller mot klokken for å bla gjennom menyelementer eller endre innstillinger. 4. Normalskjerm-tast Brukes til å fjerne alle menyer fra skjermen. 5. Hurtigtaster Brukes til å endre tilhørende gassinnstilling eller ventilatorstilling. Vri ComWheel for å foreta en endring. Trykk på ComWheel for å aktivere endringen. 6. Tilbakestill tidsuret Brukes til å tilbakestille tidsuret til null. 7. Stopp/start tidsur Brukes til å starte eller stoppe tidsuret. 8. Tast for MV/TV-alarmer Brukes til å skru MV- og TV-alarmene av eller på. 9. Alarmlamper Lyser konstant eller blinker for å angi alarmprioritet. Figur 6 Skjermkontroller M

10 Skjermnavigering Bruk menyene ComWheel, hurtigtaster og Velg side-menyen til å navigere på skjermen. Bruke menyer Bruk menytastene til å åpne de tilhørende menyene. Bruk ComWheel til å navigere i menyene. Når det velges en menytast, overlapper menyfeltet normalvisningen, og kurvefeltene starter på høyre side av menyen. 1. Trykk menytasten for å åpne den tilhørende menyen. 2. Vri ComWheel mot urviseren for å fremheve det neste menyelementet. Vri ComWheel med urviseren for å fremheve forrige menyelement. 3. Trykk inn ComWheel for å gå inn i justeringsvinduet eller en undermeny. 4. Vri ComWheel med eller mot urviseren for å utheve ønsket valg. 5. Trykk inn ComWheel for å bekrefte valget. 6. Velg Normalskjerm, eller trykk på tasten Normal skjerm for å lukke menyen og gå tilbake til normal kontrollvisning. (Velg Forrige meny for å gå tilbake til den sist viste menyen, hvis tilgjengelig.) Bruke ComWheel Bruk ComWheel til å bla gjennom innstillingene for hurtigtaster, navigere menyene, gjøre valg, endre innstillinger og bekrefte innstillinger. Trykk på ComWheel for å gjøre et valg. Vri ComWheel til høyre. For menyelementer flytter markeringen seg til menyelementet nedenfor. For hurtigtaster flytter markeringen seg til hurtigtasten på høyre side. For innstillinger endrer innstillingen seg til den neste tilgjengelige innstillingen. For valg endrer valget seg til det neste tilgjengelige valget. Vri ComWheel til venstre. For menyelementer flytter markeringen seg til menyelementet ovenfor. For hurtigtaster flytter markeringen seg til hurtigtasten på venstre side. For innstillinger endrer innstillingen seg til den forrige innstillingen. For valg endrer valget seg til det forrige valget. Trykk på ComWheel for å bekrefte en innstilling. 8 M

11 Bruke hurtigtaster Gassinnstillingene og hovedventilatorinnstillingene for hver ventilasjonsmodus kan enkelt endres ved hjelp av hurtigtastene. 1. Trykk på en hurtigtast for å velge den tilsvarende innstillingen. 2. Vri ComWheel for å foreta en endring. 3. Trykk på ComWheel for å aktivere (bekrefte) endringen. Det lyder en tone, og hurtigtastinnstillingen blinker hvis ComWheel ikke trykkes innen 10 sekunder. Merk Bruk ComWheel til å bla gjennom innstillingene for hurtigtaster i løpet av en kasus når ingen menyer er åpne. Bruke Velg side-menyen Bruk menyen Velg side for å bytte normalskjermvisningen. En standard skjermvisning (kasustype) og fire forhåndsinnstilte normalskjermvisninger er tilgjengelige. Velg side Side: Normalskjerm LVT-SLANGE LOOPER STOR KURVE LOKAL Normalskjerm 1. Trykk på ComWheel når ingen menyer er åpne. En pil til høyre for menyelementet angir visningen som brukes for øyeblikket. Hvis ingen piler vises, er en tilpasset normalskjermvisning i bruk. 2. Velg en visning for å bruke som normalskjermvisningen. Velg Normalskjerm for å bruke kasustypevisningen. Velg en forhåndsinnstilt visning for å bruke den visningen. 3. Velg Normalskjerm for ikke å endre normalskjermvisningen. M

12 Betjening Driftssikkerhet for systemet ADVARSEL Ikke bruk antistatiske eller strømførende respirasjonsslanger eller - masker. Disse kan føre til forbrenning hvis de brukes i nærheten av høyfrekvent kirurgisk utstyr. w Eksplosjonsfare. Ikke bruk dette systemet i forbindelse med lettantennelige anestesigasser. w Ventilatoralarmer angir mulige farlige tilstander. Undersøk alle alarmer som utløses for å kunne sørge for tilstrekkelig pasientsikkerhet. w Sørg for tilstrekkelig tilførsel av friskgass når det benyttes sevofluran. w Tørket (uttørket) absorberingsmiddel kan produsere farlige kjemiske reaksjoner når det utsettes for inhalasjonsanestesimidler. Det bør tas tilstrekkelige forholdsregler for å sikre at absorberingsmidler ikke tørkes ut. Slå av alle gasser når du er ferdig med å bruke systemet. 10 M

13 Slå på systemet 1. Sett støpselet i et strømuttak. Kontroller at systemets kretsbryter er på. Strømindikatoren lyser når nettstrøm er tilkoblet. Batteriet lades opp hvis det ikke allerede er fulladet. 2. Kontroller at respirasjonssystemet er riktig tilkoblet. FORSIKTIG Slå ikke på systemet mens porten på høyre side (inspiratorisk) er plugget i. 3. Slå på systembryteren. Oppstartsskjermbildet vises i displayet. Systemet gjennomfører en rekke automatiske selvtester. 4. Utfør en Maskinkontroll før dagens første kasus. 5. Utfør en preoperativ utsjekking før hvert kasus. Se kapittelet Preoperativ utsjekking. Merk Systemet må utføre en oppstartsselvtest når det har vært i drift i 12 timer. Hvis systemet har vært i drift i mer enn 12 timer uten selvtest, utløses alarmen Slå Av og På hovedbryteren for selvtesting. Slå av og på hovedbryteren mellom kasuser for å slå av alarmen. M

14 Starte et kasus ADVARSEL Kontroller at pasientrespirasjonskretsen er satt riktig sammen, og at ventilatorinnstillingene er klinisk riktig før du starter ventileringen. Feil sammensetting av respirasjonskretsen og feil ventilatorinnstillinger kan skade pasienten. w Kontroller at de forhåndsinnstilte alarmgrensene er riktige for pasienten, før start av ventilasjon. Feil alarminnstillinger kan skade pasienten. Start kasus Standardinnst. Pasientvekt Angi vent. etter vekt Pasientalder Annen gass CO2-alarmer Volumapne Start kasus nå Starte et kasus ved bruk av standardinnstillinger 1. Still Bag/Vent-bryter til Bag. 2. Trykk på tasten Start/avslutt registrering. Standardinnst.-valget viser forhåndsinnstilt kasustype. Pasientvekt, Pasientalder, Annen gass, og Volumapne viser standardinnstillingene som tilsvarer den viste forhåndsinnstilte kasustypen. 3. Bekreft eller endre kasustypen for Standardinnst. 4. Bekreft at innstillingene er klinisk riktige. 5. Velg Start pasientkasus nå. Gassflow starter. 12 M

15 Starte et kasus ved bruk av standardinnstillinger 1. Still Bag/Vent-bryter til Bag. 2. Trykk på tasten Start/avslutt registrering. Standardinnst.-valget viser forhåndsinnstilt kasustype. Pasientvekt, Pasientalder, Annen gass, og Volumapne viser standardinnstillingene som tilsvarer den viste forhåndsinnstilte kasustypen. 3. Endre hvilke som helst av innstillingene på menyen. Standardinnst. endres fra kasusnavnet til Preset. 4. Trykk på tasten Vent.oppsett for å endre ventilasjonsinnstillingene eller ventilasjonsmodusen. Foreta endringen. 5. Trykk på tasten Alarmoppsett for å endre alarminnstillingene. Foreta endringen. 6. Trykk på tasten Gassoppsett for å endre gassinnstillingene eller kretstypen. Foreta endringen. 7. Velg Start pasientkasus nå fra menyen Start kasus. Gassflow starter. M

16 Avslutte et kasus Avslutt kasus Avslutt kasus nå Normalskjerm 1. Still Bag/Vent-bryter til Bag. 2. Trykk på tasten Start/avslutt registrering. 3. Velg Avslutt kasus nå for å stille systemet i standby (gassflow og pasientalarmer stanser). 14 M

17 Ventilatoroppsett ADVARSEL De fleste anestesimidler vil forårsake redusert ventilasjonsrespons for karbondioksid og hypoksemi. Derfor kan det hende at triggerutløste ventilasjonsmodi ikke gir egnet ventilasjon. w Bruk av nevromuskulære blokkeringsmidler reduserer pasientens respirasjonsrespons, noe som vil påvirke triggerfunksjonen. Vent.oppsett Juster innst. Modus. VCV PCV SIMV/PSV PSVPro SIMV-PC PCV-VG CPAP/PSV Spirometri Normalskjerm Endre ventilatorinnstillinger 1. Trykk på tasten Vent.oppsett. Juster innst. er valgt som standard. En pil til høyre for modusen angir gjeldende modus. 2. Trykk på ComWheel for å åpne endringsvinduet for den valgte modusen. 3. Bruk ComWheel til å navigere gjennom endringsvinduet for å endre en verdi. 4. Trykk på ComWheel for å aktivere endringen. 5. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Avslutt. M

18 Endre ventilasjonsmodus og ventilasjonsinnstillinger 1. Trykk på tasten Vent.oppsett. 2. Velg den ønskede modusen, og trykk inn ComWheel for å angi justeringsvinduet for den modusen. 3. Bruk ComWheel til å navigere gjennom endringsvinduet for å endre en verdi. 4. Velg Bekreft for å aktivere modusen. 16 M

19 Gassoppsett Juster innst. Gassoppsett Gass: N2O Luft Pasientkrets: Sirkel Ikke-sirkel Normalskjerm Endre gassinnstillinger 1. Trykk på tasten Gassoppsett. Juster innst. er valgt som standard. En pil til høyre for balansegassen angir at gassen brukes sammen med O2. 2. Trykk på ComWheel for å åpne endringsvinduet. 3. Bruk ComWheel for å navigere gjennom endringsvinduet og endre en verdi. 4. Trykk på ComWheel for å aktivere endringen. 5. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Avslutt. Endre balansegass og gassinnstillinger 1. Trykk på tasten Gassoppsett. Juster innst. er valgt som standard. En pil til høyre for balansegassen angir at gassen brukes sammen med O2. 2. Velg balansegassen som skal brukes sammen med O2, og trykk på ComWheel for å åpne endringsvinduet. 3. Bruk ComWheel for å navigere gjennom endringsvinduet og endre en verdi. 4. Trykk på ComWheel for å aktivere endringen. 5. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Avslutt. M

20 Bytte kretstype 1. Trykk på tasten Gassoppsett. Juster innst. er valgt som standard. En pil til høyre for kretstypen angir kretsen som brukes for øyeblikket. 2. Velg Sirkel eller Ikke-sirkel og trykk inn ComWheel for å angi justeringsvinduet. 3. Bekreft eller endre og bekreft innstillingene. Bruke sirkelkretsen 1. Trykk på tasten Gassoppsett. 2. Velg Sirkel. Konsentrasjonen av friskgassoksygen vises på skjermen. Friskgassflow kombineres med den ekshalerte gassen, og går ut gjennom inspirasjonsporten. 3. Still alarminnstillingene til klinisk riktige innstillinger. Bruke ikke-sirkelkretsen ADVARSEL Bruk ikke en ekstern ventilator når ikke-sirkelsystemet brukes. Ikke bruk ikke-sirkelsystemet til å kjøre eksterne ventilatorer eller for jetventilasjon. w Maksimumstrykket ved ikke-sirkelsystemet kan være opptil 27 kpa (4 psi). Bruk en respirasjonskrets med trykkavlastning. 1. Trykk på tasten Gassoppsett. 2. Velg Ikke-sirkel. Konsentrasjonen av friskgassoksygen vises på skjermen. Friskgassflow omdirigeres rundt den inspiratoriske sikkerhetsventilen og ut gjennom inspirasjonsporten. 3. Still alarminnstillingene til klinisk riktige innstillinger. Merk Friskgassoksygenkonsentrasjonen avspeiler nødvendigvis ikke FiO2 ved bruk av disse typer systemer. Bruk en ekstern O2-monitor når det benyttes en respiratorisk krets med ikke-sirkelsystemet. 18 M

21 Hovedmeny Hovedmeny Trender Systemstatus Kardio-bypass Av Friskgassforbruk Skjermoppsett Parameteroppsett Kalibrering Normalskjerm Kardio-bypass ADVARSEL Modiene for manuell ventilasjon kardio-bypass og VCV kardiobypass bør bare brukes når pasienten får ekstrakorporeal tilførsel av oksygen ved en hjerte-lungemaskin. Disse ventilasjonsmodiene skal ikke gi metabolske ventilasjonsnivåer til pasienten. Bruke manuell ventilasjon kardio-bypass 1. Still Bag/Vent-bryter til Bag. 2. Trykk på tasten Hovedmeny. 3. Still Kardio-bypass til På. Den generelle meldingen Cardiac Bypass vises i kurvefeltene og i det generelle meldingsfeltet når manuell ventilasjon kardio-bypass er aktivert. Bruke VCV kardio-bypass 1. Start mekanisk ventilasjon i VCV-modus. 2. Trykk på tasten Hovedmeny. M

22 3. Still Kardio-bypass til På. PEEP er satt til 5 cm H2O. TV-innstillinger på mindre enn 170 ml før start av kardio-bypass vil bli værende på innstilt TV. TV-innstillinger på mer enn 170 ml før start av kardio-bypass blir endret til 170 ml. Den generelle meldingen VCV kardio-bypass vises i kurvefeltene og i det generelle meldingsfeltet når VCV kardio-bypass er aktivert. Merk PEEP- og TV-innstillinger kan endres når modus for kardio-bypass er angitt. Friskgassforbruk 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Friskgassforbruk. 3. Velg pasientkasuset som skal vises. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Skjermoppsett Skjermoppsett Kurvefelt 1 Lvt Kurvefelt 2 Flow Kurvefelt 3 CO2 Sifferfelt AG Friskgass-kontroller O2% Splittskjerm Ingen Sweephastighet Raskt Lysstyrke 4 Klokkeslett og dato Forrige meny Stille inn kurvefelt 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett. 3. Velg kurvefeltet og foreta endringen. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. 20 M

23 Stille inn sifferfelt 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett Sifferfelt. 3. Velg Tilførs., Flow eller AG. Hvis AG er valgt og ingen luftveismodul er satt inn, vil sifferfeltet være tomt. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inn friskgasskontrollene 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett Friskgass-kontroller. 3. Velg O2% eller Flow. Når O2% er angitt, justeres balansegass automatisk når enten O2% eller totalflow er endret ved bruk av hurtigtastene for gass. Når Flow er angitt, styres balansegass og O2% individuelt ved bruk av hurtigtastene for gass. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inn delt skjerm 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett Splittskjerm. 3. Velg ønsket visning. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inne sweephastighet 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett Sweephastighet. 3. Still hastigheten til Raskt eller Sakte. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inn skjermens lysstyrke 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett Lysstyrke. 3. Velg det ønskede lysstyrkenivået. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. M

24 Stille klokkeslett og dato Klokkeslett og dato Time Minutter Nullstill sekunder Dag Måned År Klokkeformat 24 t Forrige meny 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett Klokkeslett og dato. 3. Velg elementet som skal endres. Foreta endringen. Klokkeformatet er alltid fabrikkinnstilt til 24-timers format. Når klokkeformatet er stilt til 12, er timevalgene i 1a -format for a.m. og 1p -format for p.m. Når klokkeformatet stilles til 24, er timevalgene fra 0 til 23 i trinn på én time. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. 22 M

25 Trender Markør Neste side Vis Målt Innstillinger Grafisk Tidsskala Forrige meny Trender Innstillinger for trender 1. Trykk på tasten Trender. 2. Velg ønsket visning. En pil angir aktuell trendvisning. 3. Velg Markør for å bla gjennom gjeldende trendvisning. 4. Trykk på ComWheel for å flytte markeringen tilbake til Markør. 5. Velg Neste side for å vise flere parametere. 6. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. M

26 Alarmoppsett Alarmoppsett Juster innst. Volumapne Av MV/TV-alarmer På Lekkasje alarm På CO2-alarmer På Auto MV-grense Av Standardgrenser Alarmvolum 3 Apnetid 30 Alarmhistorikk Forrige meny Stille alarmgrenser. ADVARSEL Ikke still alarmgrensene til ekstreme verdier. Hvis grensene settes til ekstreme verdier, kan alarmen bli ubrukelig. 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg Juster innst.. 3. Bla til ønsket alarm. 4. Velg alarmgrensen og still inn grensen. 5. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Tilbake. Stille inn apné-volum 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg Volumapne, og still til Av for å skru av volumalarmene for apné. Volumeapne av vises i det generelle meldingsfeltet. Hvis mekanisk ventilasjon startes, er volumalarmene for apné aktive. Hvis manuell ventilasjon startes på nytt, vil et hurtigvindu for bekreftelse vises for å gjenoppta innstillingen Av. 3. Velg Volumapne, og still til På for å skru på volumalarmene for apné. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. 24 M

27 Stille inn MV/TV-alarmer 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg MV/TV-alarmer, og still til Av for å skru av volumalarmene. MV/TV-alarmer av vises i det generelle meldingsfeltet. Tallinformasjonen på volumalarmgrensekurven vises som streker i løpet av et kasus. 3. Velg MV/TV-alarmer, og still til På for å skru på volumalarmene. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Dempe lekkasjealarmer 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Still Lekkasje alarm til Av. Lydalarmene for små lekkasjer er dempet. 3. Still Lekkasje alarm til På for å skru lydalarmer på igjen. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Merk Hvis Low MV-alarmgrensene er av eller MV/TV-alarmer er stilt til Av, er Lekkasje alarm automatisk stilt til På og kan ikke endres. Stille inn CO2-alarmer 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg CO2-alarmer, og still til Av for å skru av CO2-alarmene. Meldingen CO2-alarmer av vises i det generelle meldingsfeltet. Tallinformasjonen på volumalarmgrensekurven vises som streker i løpet av et kasus. Alarmene forblir deaktivert til Bag/Vent-bryteren stilles til ventilator, kasuset avsluttes eller CO2-alarmer stilles til På. 3. Velg CO2-alarmer, og still til På for å skru på CO2-alarmene. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inn auto MV-grense 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg Auto MV-grense, og still til På. MV-alarmgrensene beregnes automatisk helt til Auto MV-grense stilles til Av eller til en MV-alarmgrense justeres manuelt i løpet av mekanisk ventilasjon. 3. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. M

28 Stille inn alarmvolum 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg Alarmvolum, og still til ønsket volum. Alarmvolumområdet er 1 til Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inn apné-tid 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg Apnetid, og still til ønsket tid. Tidsforsinkelsesområdet for apné er fra 10 til 30 sekunder. Apné-tidsinnstillingene er i trinn på 1 sekund. 3. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Vise alarmhistorikk 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg Alarmhistorikk. Listen over alarmer vises i vinduet. Tilbake er valgt som standard. 3. Trykk inn ComWheel for å gå tilbake til menyen Alarmoppsett. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. 26 M

29 Spirometri Type loop Skalering Spiro-oppsett Lagre loop Referanseloop Slett loop Forrige meny Spirometri P-V Ingen Ingen Stille inn looptype 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Type loop, og angi looptypen. Still til P-F for Lvt-Flow. Still til F-V for Flow-volum. Still til P-V for Lvt-volum. Stille inn loopgrafskalering Skalering Skalering AUTO Vol skala Skala for luftveistrykk Flowskala Forrige meny 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Skalering. 3. Sett skalatypen til AUTO, Koblet eller Uavh.. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. M

30 Spirometrioppsett Spirometrioppsett Pasient- og sensortype Voks. Datakilde Vent Type loop P-V TV eller MV TV Splittskjerm Ingen Luftveistrykkalarm MVeksp-alarm Forrige meny Stille inn pasient- og sensortype 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Spiro-oppsett Pasient- og sensortype. 3. Velg Voksen eller Pedi, avhengig av hvilken sensor som brukes. Voksen refererer til D-lite-sensoren. Pedi refererer til Pedi-lite-sensoren. Velge en datakilde 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Spiro-oppsett Datakilde. 3. Velg Pasient eller Vent som primær informasjonskilde. Hvis Pasient velges, vil luftveismodulen være første informasjonskilde. Hvis Vent velges, vil de interne sensorene i ventilatoren være første informasjonskilde. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inn spirometrivolumtype 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Spiro-oppsett. 3. Velg TV eller MV. Still inn til TV for å vise TVinsp på den delte spirometriskjermen. Still inn til MV for å vise MVexp på den delte spirometriskjermen. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. 28 M

31 Stille inn delt spirometriskjerm 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Spiro-oppsett. 3. Velg Splittskjerm Spiro. 4. Trykk på Normal skjerm-tasten. Lagre, vise, slette spirometrilooper 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Lagre loop for å lagre en loop til minnet. Inntil seks looper kan lagres. 3. Velg Referanseloop og tidspunktet loopen ble lagret, for å vise en lagret loop. 4. Velg Slett loop og tidspunktet loopen ble lagret, for å slette en lagret loop. M

32 Prosedyrer Prosedyrer Pause i gassflow Vital kapasitet Syklisk Normalskjerm Pause gassflow 1. Trykk på knappen Prosedyrer. Pause i gassflow er valgt som standard. 2. Trykk inn ComWheel. Gjenværende tid i gassflowpausen vises i vinduet. Gassflow stopper i 1 minutt. Gassflow fortsetter etter 1 minutt. Hvis mekanisk ventilasjon er på, stopper mekanisk ventilasjon i 1minutt. Mekanisk ventilasjon fortsetter etter 1 minutt. 3. Avbryt gassflowpausen når som helst i løpet av pausen, ved å velge Start gassflow på nytt. 30 M

33 Vital kapasitet Vital kapasitet Start Hold trykk 35 Tid for hold 15 PEEP ved Avslutt Av Forrige meny 20 til 60 cmh2o 10 til 60 s Av, 4 til 30 cmh2o Bruke vital kapasitet 1. Trykk på knappen Prosedyrer. 2. Velg Vital kapasitet. Start er valgt som standard. 3. Trykk inn ComWheel. Det gis én trykkrespirasjon ved angitt trykk. Trykket holdes for angitt tid. PEEP er innstilt til innstillingen PEEP ved Avslutt. 4. Stopp prosedyren når som helst ved å velge Stopp. 5. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Merk Hvis prosedyren stoppes før fullføring, vil innstillingen PEEP ved Avslutt ikke brukes. Endre innstillinger for vital kapasitet 1. Trykk på knappen Prosedyrer. 2. Velg Vital kapasitet. 3. Velg innstillingen som skal endres, og foreta endringen. Still Hold trykk til mellom 20 og 60 cm H2O. Still Tid for hold til mellom 10 og 60 sekunder. Still PEEP ved Avslutt til av eller mellom 4 og 30 cm H2O. 4. Utfør prosedyren om ønskelig. 5. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. M

34 Syklisk Start Juster innst. Prosedyrer: Prosedyre 1 Prosedyre 2 Prosedyre 3 Prosedyre 4 Forrige meny Syklisk Bruke syklisk 1. Trykk på knappen Prosedyrer. 2. Velg Syklisk. Start er valgt som standard. Prosedyre 1 er valgt som standard. 3. Velg en prosedyre som skal utføres. 4. Velg Start. Prosedyren starter. Prosedyrens fremgang vises i prosedyrevinduet. 5. Stopp prosedyren når som helst ved å velge Stopp. 6. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Endre innstillinger for syklisk 1. Trykk på knappen Prosedyrer. 2. Velg Syklisk. Start er valgt som standard. Prosedyre 1 er valgt som standard. 3. Velg prosedyren som skal endres. 4. Velg Juster innst.. Den første innstillingen til trinn 1 i prosedyrevinduet velges. 5. Trykk på ComWheel for å åpne endringsvinduet. 6. Bruk ComWheel for å navigere gjennom endringsvinduet og endre en verdi. 7. Gjenta for å endre innstillinger som ønsket. 32 M

35 8. Velg Bekreft når du er ferdig med å endre innstillingene. Juster innst. er valgt som standard. 9. Utfør en prosedyre om ønskelig. 10. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. M

36 Alternativ O2kontroll ADVARSEL Alternativ O2-kontroll er ikke en ekstra O2-kilde. w Når kontrollen Alternativ O2 er aktivert, stoppes flow fra den elektroniske gassmikseren og anestesigasskonsentrasjonen stilles til av. O2 flyter gjennom kontrollen Alternativ O2 til respirasjonssystemet. Når du skal aktivere anestesigasstilførsel til respirasjonssystemet, stiller du gassen til ønsket konsentrasjon. w Tilførsel av anestesimiddel kan ikke aktiveres i tilfeller hvor visse feil med elektronisk gassmikser eller anestesigass tilførsel forekommer. Hurtigtasten for anestesigass vil være tom dersom tilførsel av anestesigass ikke er tilgjengelig. Bruk den alternative O2-kontrollen til å levere anestesigass og O2 gjennom en uavhengig pneumatisk bane til den valgte pasientkretsen. Alternativ O2 er koblet til systemets O2-tilførsel. Alternativ O2-kontroll aktiveres automatisk ved bestemte svikt eller feil. Den kan også aktiveres manuelt. Den alternative O2-kontrollen er tilgjengelig ca. 20 sekunder etter at systemet er slått på. Den alternative O2-flowen kan justeres til ca. 0,5 l/min til 10 l/min som vist på flowmeteret. Bruke alternativ O2-kontroll 1. Trykk på AV/PÅ-knappen for Alternativ O2. O2-flow er angitt på flowslangen. 2. Bruk flowkontrollen for å justere O2-flow. 3. Still gassen til ønsket konsentrasjon. 4. Du avslutter kontrollen Alternativ O2 ved å trykke på AV/PÅ-knappen for Alternativ O2. 34 M

37 EZchange-beholdermodus Bruk den valgfrie EZchange-beholdermodusen for kontinuerlig ventilasjon av pasienten ved bytte av absorberbeholderen. EZchangebeholdermodusen forsegler pasientkretsen når beholderens holder er nede. Mens absorberbeholderen er ute av respirasjonskretsen, puster pasienten inn igjen ekshalerte gasser uten at noe gass går gjennom absorberen. Systemer med EZchange-beholdermodus har en etikett på beholderens holder. En EZchange-beholder har sideskinner som passer i EZchangebeholderholderen. AB Figur 7 Etikett til EZchange-beholderholder Bruke EZchange-beholdermodus 1. Trykk på utløser for absorberbeholderen for å aktivere EZchangebeholdermodus. Beholderen svinger ned til EZchange-posisjon. C02-absorber ute av pasientkrets vises i kurveområdet på anestesidisplayet. 2. Fjern beholderen fra holderen. 3. Monter en beholder med nytt absorberingsmiddel inn i holderen. 4. Skyv beholderen på plass, og lås den i absorberstilling. Den ekshalerte gassen tilføres gjennom absorberen og fjerner CO2. Merk Kontroller at absorberbeholderen har sideskinner. Hvis beholderen ikke har sideskinner, vil ikke dette fungere på EZchange-beholderens holder. M

38 Kondenser Bruk den valgfrie kondenseren til å fjerne vann i systemet som er produsert fra reaksjonen av CO2-gass med absorberingsmiddelet. Beholderen er tilkoblet mellom uttaket til absorberbeholderen og inntaket til kretsmodulen. Fuktighet i gassen kondenseres til vanndråper som renner inn i kondensbeholderen. 3 AB Tappeknapp 2. Reservoar 3. Kondenser Figur 8 Kondenser 1 Tømme kondenseren 1. Foreta en visuell kontroll av kondensbeholderen daglig. Tøm beholderen daglig. 2. Plasser en beholder under tanken. 3. Trykk på tappeknappen for å tømme ut eventuelt vann i kondensbeholderen. 36 M

39 Preoperativ utsjekking Hver dag før første pasient: Kontroller at det nødvendige nødutstyret er tilgjengelig og i god stand. Kontroller at utstyret ikke er skadet og at komponenter er festet riktig. Kontroller at trykkslangene fra sentralanlegget er tilkoblet og at gassflasker er installert. Kontroller at anestesigassens væskenivå i kassetten er tilstrekkelig. Installer anestesigasskassetten i den aktive stasjonen. Kassetten er korrekt satt inn når anestesigassen idenfiseres på skjermen. Kontroller at respirasjonskretsen er riktig tilkoblet, uskadet, og at den inneholder nok absorberingsmiddel. Slå på systembryteren. Tilkoble avsug og bekreft drift. Kalibrer flowsensorene. Utfør en Flow og Trykk-kalibrering i menyen Kalibrering. Utfør en Maskinkontroll i menyen Utsjekking. Utfør en Gasslevering-kontroll i menyen Utsjekking for hver anestesigasskassett som skal brukes i løpet av dagen. Kontroller at tilstrekkelig O2-tilførsel er tilgjengelig. Sjekk at ventilatoren fungerer korrekt: Koble en testlunge til pasientens Y-tilkobling. Sett ventilatoren i VCV-modus og still den inn med TV på 400 ml, respirasjonsfrekvens til 12, I:E på 1:2, Tpause til Av, PEEP til Av og Pmax til 40. Still inn gassflow til minimumsinnstilling. Start et kasus. Sett Bag/Vent-bryteren på ventilator. Fyll belgen ved hjelp av O2-flush. Sjekk at mekanisk ventilasjon starter. Sjekk at belgen fylles og tømmes. Sjekk at displayet viser korrekte ventilatordata. Sjekk at det ikke er noen falske alarmer. Still de nødvendige kontrollene og alarmgrensene for kasuset. M

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig informasjon Apparatregistrering Registrer apparatet på www.physio-control.com. Kunden vil da få beskjed

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Hjelp for Vivo 50/60 programvare for PC (norsk) versjon: 3.0. 1. Innledning. 3. Dialogbokser. 7. Skjermbilde med data for et år. 8.

Hjelp for Vivo 50/60 programvare for PC (norsk) versjon: 3.0. 1. Innledning. 3. Dialogbokser. 7. Skjermbilde med data for et år. 8. 1. Innledning 1.1 Hurtigveiledning 1.2 Programvare 1.3 Hjelp for programvare 1.4 Behandle pasientdata 2. Brukergrensesnitt 2.1 Velg funksjon 2.2 Skjermbildet for PC-programvaren 2.3 Menyer 2.4 Verktøylinje

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 optimail 30 display og tastatur Display Multifunksjonstaster (Softkeys) Piltaster Navigere Bla Øke / redusere verdier Bekrefte inndata Kvittere for meldinger

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem 193 Innholdsfortegnelse Del 1: Innledning 195 Om denne håndboken 195 Bruksområde 195 Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer