Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X"

Transkript

1 Aisys Hurtigreferanse Programvarerevisjon 8.X

2 Se brukerhåndboken for trinnvise instruksjoner. Les brukerhåndboken for hver komponent før systemet tas i bruk: WARNING Før systemet tas i bruk: Utfør alle de preoperative testene. Test alle andre systemkomponenter.

3 Systemkontroller og menyer Systemoversikt AB Lysbryter 9. O2-flushknapp 2. Sideskinne 10. Advanced breathing system (avansert 3. Aladin-kassett og aktiv stasjon respirasjonssystem) 4. Alternativ O2-kontroll 11. Reserve O2-flowmeter (valgfritt)* 5. Systembryter 12. Anestesidisplay 6. Strømindikator 13. Pasientovervåkningsmoduler (valgfritt) 7. Integrert sug (valgfritt) 14. Pasientovervåkningsdisplay (valgfritt) 8. Brems 15. Oppbevaringsstasjon for Aladin-kassett Figur 1 Sett forfra M

4 AB Seriell port 7. Nettstrømkontakt 2. Kobling for oppsamlingsflaske 8. Systemkretsbryter 3. Oppbevaring av pipenøkkel (nøkkel) 9. Ekvipotensiell stift 4. Gassflaskebøyle 10. Utløpskretsbryter 5. AGSS (Avsugsystem for anestesigass) 11. Isolert elektrisk uttak 6. Slangetilkoblinger Figur 2 Sett bakfra 2 M

5 Bruke bremsene Bremsene på trinsene holder systemet på plass. 1. Trykk ned på bremsen for å låse trinsene. 2. Løft opp på bremsen for å frigi den. Trinsene er låst opp. Bruke O2-flushknappen O2-flushknappen tilfører en høy flow av O2 til respirasjonssystemet. AB AB Trykk på O2-flushknappen for å tilføre en høy flow av O2. 2. Slipp O2-flushknappen for å stoppe tilførselen av en høy flow av O2. M

6 Avanserte respirasjonssystemkomponenter AB Ekspiratorisk retningsventil 8. Respirasjonssystemutløser 2. Inspiratorisk retningsventil 9. Manuell bag-port 3. Inspirasjonsflowsensor 10. Regulerbar ventil for trykkbegrensning 4. Ekspirasjonsflowsensor (APL) 5. Absorberbeholder 11. Bag/vent-bryter 6. Utløser for absorberbeholder 12. Belgenheten 7. Lekkasjetestplugg 13. Luftveismodul (valgfri) Figur 3 Advanced breathing system (avansert respirasjonssystem) 4 M

7 Opphengsarm for bag 2. Bryter for ekstra fellesgassuttak (ACGO) 3. ACGO-port (valgfri) 4. Modul for EZchange-beholder (CO2-bypass) 5. Utløser for Ezchange-beholder 6. Kondenstappeknapp 7. Kondenser Figur 4 Alternativer for respirasjonssystem Bruke opphengsarmen for bag Bruk den valgfrie opphengsarmen for bag til å holde respirasjonskretstestbagen. 7 AB AB Trykk på knappen og roter armen opp til topposisjonen for å heve opphengsarmen for bag. 2. Trykk på knappen og roterer armen ned til den nedre posisjonen for å senke opphengsarmen for bag. M

8 Aladin-kassettkontroller Den elektronisk kontrollerte fordamperen består av den interne elektroniske kontrollenheten og Aladin-kassetten for anestesimiddel. Du finner mer informasjon i kapittelet Kassetter til fordamper i brukerhåndboken. 1 2 AB Håndtak med utløser 2. Låse 3. Væskenivåindikator 4. Påfyllingsåpning for anestesimiddel Figur 5 Aladin 2 -kassett M

9 Skjermkontroller AB Demp alarmer-tast Brukes til å dempe alle aktive alarmer med høy og middels prioritet (hvis de kan slås av) eller oppheve/bekrefte eventuelle ikke aktive alarmer av middels eller høy prioritet. Alarmen dempes i 120 sekunder eller oppheves i 90 sekunder. 2. Menytaster Brukes til å vise tilhørende meny. 3. ComWheel Brukes til å velge et menyelement eller bekrefte en innstilling Vri med eller mot klokken for å bla gjennom menyelementer eller endre innstillinger. 4. Normalskjerm-tast Brukes til å fjerne alle menyer fra skjermen. 5. Hurtigtaster Brukes til å endre tilhørende gassinnstilling eller ventilatorstilling. Vri ComWheel for å foreta en endring. Trykk på ComWheel for å aktivere endringen. 6. Tilbakestill tidsuret Brukes til å tilbakestille tidsuret til null. 7. Stopp/start tidsur Brukes til å starte eller stoppe tidsuret. 8. Tast for MV/TV-alarmer Brukes til å skru MV- og TV-alarmene av eller på. 9. Alarmlamper Lyser konstant eller blinker for å angi alarmprioritet. Figur 6 Skjermkontroller M

10 Skjermnavigering Bruk menyene ComWheel, hurtigtaster og Velg side-menyen til å navigere på skjermen. Bruke menyer Bruk menytastene til å åpne de tilhørende menyene. Bruk ComWheel til å navigere i menyene. Når det velges en menytast, overlapper menyfeltet normalvisningen, og kurvefeltene starter på høyre side av menyen. 1. Trykk menytasten for å åpne den tilhørende menyen. 2. Vri ComWheel mot urviseren for å fremheve det neste menyelementet. Vri ComWheel med urviseren for å fremheve forrige menyelement. 3. Trykk inn ComWheel for å gå inn i justeringsvinduet eller en undermeny. 4. Vri ComWheel med eller mot urviseren for å utheve ønsket valg. 5. Trykk inn ComWheel for å bekrefte valget. 6. Velg Normalskjerm, eller trykk på tasten Normal skjerm for å lukke menyen og gå tilbake til normal kontrollvisning. (Velg Forrige meny for å gå tilbake til den sist viste menyen, hvis tilgjengelig.) Bruke ComWheel Bruk ComWheel til å bla gjennom innstillingene for hurtigtaster, navigere menyene, gjøre valg, endre innstillinger og bekrefte innstillinger. Trykk på ComWheel for å gjøre et valg. Vri ComWheel til høyre. For menyelementer flytter markeringen seg til menyelementet nedenfor. For hurtigtaster flytter markeringen seg til hurtigtasten på høyre side. For innstillinger endrer innstillingen seg til den neste tilgjengelige innstillingen. For valg endrer valget seg til det neste tilgjengelige valget. Vri ComWheel til venstre. For menyelementer flytter markeringen seg til menyelementet ovenfor. For hurtigtaster flytter markeringen seg til hurtigtasten på venstre side. For innstillinger endrer innstillingen seg til den forrige innstillingen. For valg endrer valget seg til det forrige valget. Trykk på ComWheel for å bekrefte en innstilling. 8 M

11 Bruke hurtigtaster Gassinnstillingene og hovedventilatorinnstillingene for hver ventilasjonsmodus kan enkelt endres ved hjelp av hurtigtastene. 1. Trykk på en hurtigtast for å velge den tilsvarende innstillingen. 2. Vri ComWheel for å foreta en endring. 3. Trykk på ComWheel for å aktivere (bekrefte) endringen. Det lyder en tone, og hurtigtastinnstillingen blinker hvis ComWheel ikke trykkes innen 10 sekunder. Merk Bruk ComWheel til å bla gjennom innstillingene for hurtigtaster i løpet av en kasus når ingen menyer er åpne. Bruke Velg side-menyen Bruk menyen Velg side for å bytte normalskjermvisningen. En standard skjermvisning (kasustype) og fire forhåndsinnstilte normalskjermvisninger er tilgjengelige. Velg side Side: Normalskjerm LVT-SLANGE LOOPER STOR KURVE LOKAL Normalskjerm 1. Trykk på ComWheel når ingen menyer er åpne. En pil til høyre for menyelementet angir visningen som brukes for øyeblikket. Hvis ingen piler vises, er en tilpasset normalskjermvisning i bruk. 2. Velg en visning for å bruke som normalskjermvisningen. Velg Normalskjerm for å bruke kasustypevisningen. Velg en forhåndsinnstilt visning for å bruke den visningen. 3. Velg Normalskjerm for ikke å endre normalskjermvisningen. M

12 Betjening Driftssikkerhet for systemet ADVARSEL Ikke bruk antistatiske eller strømførende respirasjonsslanger eller - masker. Disse kan føre til forbrenning hvis de brukes i nærheten av høyfrekvent kirurgisk utstyr. w Eksplosjonsfare. Ikke bruk dette systemet i forbindelse med lettantennelige anestesigasser. w Ventilatoralarmer angir mulige farlige tilstander. Undersøk alle alarmer som utløses for å kunne sørge for tilstrekkelig pasientsikkerhet. w Sørg for tilstrekkelig tilførsel av friskgass når det benyttes sevofluran. w Tørket (uttørket) absorberingsmiddel kan produsere farlige kjemiske reaksjoner når det utsettes for inhalasjonsanestesimidler. Det bør tas tilstrekkelige forholdsregler for å sikre at absorberingsmidler ikke tørkes ut. Slå av alle gasser når du er ferdig med å bruke systemet. 10 M

13 Slå på systemet 1. Sett støpselet i et strømuttak. Kontroller at systemets kretsbryter er på. Strømindikatoren lyser når nettstrøm er tilkoblet. Batteriet lades opp hvis det ikke allerede er fulladet. 2. Kontroller at respirasjonssystemet er riktig tilkoblet. FORSIKTIG Slå ikke på systemet mens porten på høyre side (inspiratorisk) er plugget i. 3. Slå på systembryteren. Oppstartsskjermbildet vises i displayet. Systemet gjennomfører en rekke automatiske selvtester. 4. Utfør en Maskinkontroll før dagens første kasus. 5. Utfør en preoperativ utsjekking før hvert kasus. Se kapittelet Preoperativ utsjekking. Merk Systemet må utføre en oppstartsselvtest når det har vært i drift i 12 timer. Hvis systemet har vært i drift i mer enn 12 timer uten selvtest, utløses alarmen Slå Av og På hovedbryteren for selvtesting. Slå av og på hovedbryteren mellom kasuser for å slå av alarmen. M

14 Starte et kasus ADVARSEL Kontroller at pasientrespirasjonskretsen er satt riktig sammen, og at ventilatorinnstillingene er klinisk riktig før du starter ventileringen. Feil sammensetting av respirasjonskretsen og feil ventilatorinnstillinger kan skade pasienten. w Kontroller at de forhåndsinnstilte alarmgrensene er riktige for pasienten, før start av ventilasjon. Feil alarminnstillinger kan skade pasienten. Start kasus Standardinnst. Pasientvekt Angi vent. etter vekt Pasientalder Annen gass CO2-alarmer Volumapne Start kasus nå Starte et kasus ved bruk av standardinnstillinger 1. Still Bag/Vent-bryter til Bag. 2. Trykk på tasten Start/avslutt registrering. Standardinnst.-valget viser forhåndsinnstilt kasustype. Pasientvekt, Pasientalder, Annen gass, og Volumapne viser standardinnstillingene som tilsvarer den viste forhåndsinnstilte kasustypen. 3. Bekreft eller endre kasustypen for Standardinnst. 4. Bekreft at innstillingene er klinisk riktige. 5. Velg Start pasientkasus nå. Gassflow starter. 12 M

15 Starte et kasus ved bruk av standardinnstillinger 1. Still Bag/Vent-bryter til Bag. 2. Trykk på tasten Start/avslutt registrering. Standardinnst.-valget viser forhåndsinnstilt kasustype. Pasientvekt, Pasientalder, Annen gass, og Volumapne viser standardinnstillingene som tilsvarer den viste forhåndsinnstilte kasustypen. 3. Endre hvilke som helst av innstillingene på menyen. Standardinnst. endres fra kasusnavnet til Preset. 4. Trykk på tasten Vent.oppsett for å endre ventilasjonsinnstillingene eller ventilasjonsmodusen. Foreta endringen. 5. Trykk på tasten Alarmoppsett for å endre alarminnstillingene. Foreta endringen. 6. Trykk på tasten Gassoppsett for å endre gassinnstillingene eller kretstypen. Foreta endringen. 7. Velg Start pasientkasus nå fra menyen Start kasus. Gassflow starter. M

16 Avslutte et kasus Avslutt kasus Avslutt kasus nå Normalskjerm 1. Still Bag/Vent-bryter til Bag. 2. Trykk på tasten Start/avslutt registrering. 3. Velg Avslutt kasus nå for å stille systemet i standby (gassflow og pasientalarmer stanser). 14 M

17 Ventilatoroppsett ADVARSEL De fleste anestesimidler vil forårsake redusert ventilasjonsrespons for karbondioksid og hypoksemi. Derfor kan det hende at triggerutløste ventilasjonsmodi ikke gir egnet ventilasjon. w Bruk av nevromuskulære blokkeringsmidler reduserer pasientens respirasjonsrespons, noe som vil påvirke triggerfunksjonen. Vent.oppsett Juster innst. Modus. VCV PCV SIMV/PSV PSVPro SIMV-PC PCV-VG CPAP/PSV Spirometri Normalskjerm Endre ventilatorinnstillinger 1. Trykk på tasten Vent.oppsett. Juster innst. er valgt som standard. En pil til høyre for modusen angir gjeldende modus. 2. Trykk på ComWheel for å åpne endringsvinduet for den valgte modusen. 3. Bruk ComWheel til å navigere gjennom endringsvinduet for å endre en verdi. 4. Trykk på ComWheel for å aktivere endringen. 5. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Avslutt. M

18 Endre ventilasjonsmodus og ventilasjonsinnstillinger 1. Trykk på tasten Vent.oppsett. 2. Velg den ønskede modusen, og trykk inn ComWheel for å angi justeringsvinduet for den modusen. 3. Bruk ComWheel til å navigere gjennom endringsvinduet for å endre en verdi. 4. Velg Bekreft for å aktivere modusen. 16 M

19 Gassoppsett Juster innst. Gassoppsett Gass: N2O Luft Pasientkrets: Sirkel Ikke-sirkel Normalskjerm Endre gassinnstillinger 1. Trykk på tasten Gassoppsett. Juster innst. er valgt som standard. En pil til høyre for balansegassen angir at gassen brukes sammen med O2. 2. Trykk på ComWheel for å åpne endringsvinduet. 3. Bruk ComWheel for å navigere gjennom endringsvinduet og endre en verdi. 4. Trykk på ComWheel for å aktivere endringen. 5. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Avslutt. Endre balansegass og gassinnstillinger 1. Trykk på tasten Gassoppsett. Juster innst. er valgt som standard. En pil til høyre for balansegassen angir at gassen brukes sammen med O2. 2. Velg balansegassen som skal brukes sammen med O2, og trykk på ComWheel for å åpne endringsvinduet. 3. Bruk ComWheel for å navigere gjennom endringsvinduet og endre en verdi. 4. Trykk på ComWheel for å aktivere endringen. 5. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Avslutt. M

20 Bytte kretstype 1. Trykk på tasten Gassoppsett. Juster innst. er valgt som standard. En pil til høyre for kretstypen angir kretsen som brukes for øyeblikket. 2. Velg Sirkel eller Ikke-sirkel og trykk inn ComWheel for å angi justeringsvinduet. 3. Bekreft eller endre og bekreft innstillingene. Bruke sirkelkretsen 1. Trykk på tasten Gassoppsett. 2. Velg Sirkel. Konsentrasjonen av friskgassoksygen vises på skjermen. Friskgassflow kombineres med den ekshalerte gassen, og går ut gjennom inspirasjonsporten. 3. Still alarminnstillingene til klinisk riktige innstillinger. Bruke ikke-sirkelkretsen ADVARSEL Bruk ikke en ekstern ventilator når ikke-sirkelsystemet brukes. Ikke bruk ikke-sirkelsystemet til å kjøre eksterne ventilatorer eller for jetventilasjon. w Maksimumstrykket ved ikke-sirkelsystemet kan være opptil 27 kpa (4 psi). Bruk en respirasjonskrets med trykkavlastning. 1. Trykk på tasten Gassoppsett. 2. Velg Ikke-sirkel. Konsentrasjonen av friskgassoksygen vises på skjermen. Friskgassflow omdirigeres rundt den inspiratoriske sikkerhetsventilen og ut gjennom inspirasjonsporten. 3. Still alarminnstillingene til klinisk riktige innstillinger. Merk Friskgassoksygenkonsentrasjonen avspeiler nødvendigvis ikke FiO2 ved bruk av disse typer systemer. Bruk en ekstern O2-monitor når det benyttes en respiratorisk krets med ikke-sirkelsystemet. 18 M

21 Hovedmeny Hovedmeny Trender Systemstatus Kardio-bypass Av Friskgassforbruk Skjermoppsett Parameteroppsett Kalibrering Normalskjerm Kardio-bypass ADVARSEL Modiene for manuell ventilasjon kardio-bypass og VCV kardiobypass bør bare brukes når pasienten får ekstrakorporeal tilførsel av oksygen ved en hjerte-lungemaskin. Disse ventilasjonsmodiene skal ikke gi metabolske ventilasjonsnivåer til pasienten. Bruke manuell ventilasjon kardio-bypass 1. Still Bag/Vent-bryter til Bag. 2. Trykk på tasten Hovedmeny. 3. Still Kardio-bypass til På. Den generelle meldingen Cardiac Bypass vises i kurvefeltene og i det generelle meldingsfeltet når manuell ventilasjon kardio-bypass er aktivert. Bruke VCV kardio-bypass 1. Start mekanisk ventilasjon i VCV-modus. 2. Trykk på tasten Hovedmeny. M

22 3. Still Kardio-bypass til På. PEEP er satt til 5 cm H2O. TV-innstillinger på mindre enn 170 ml før start av kardio-bypass vil bli værende på innstilt TV. TV-innstillinger på mer enn 170 ml før start av kardio-bypass blir endret til 170 ml. Den generelle meldingen VCV kardio-bypass vises i kurvefeltene og i det generelle meldingsfeltet når VCV kardio-bypass er aktivert. Merk PEEP- og TV-innstillinger kan endres når modus for kardio-bypass er angitt. Friskgassforbruk 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Friskgassforbruk. 3. Velg pasientkasuset som skal vises. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Skjermoppsett Skjermoppsett Kurvefelt 1 Lvt Kurvefelt 2 Flow Kurvefelt 3 CO2 Sifferfelt AG Friskgass-kontroller O2% Splittskjerm Ingen Sweephastighet Raskt Lysstyrke 4 Klokkeslett og dato Forrige meny Stille inn kurvefelt 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett. 3. Velg kurvefeltet og foreta endringen. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. 20 M

23 Stille inn sifferfelt 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett Sifferfelt. 3. Velg Tilførs., Flow eller AG. Hvis AG er valgt og ingen luftveismodul er satt inn, vil sifferfeltet være tomt. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inn friskgasskontrollene 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett Friskgass-kontroller. 3. Velg O2% eller Flow. Når O2% er angitt, justeres balansegass automatisk når enten O2% eller totalflow er endret ved bruk av hurtigtastene for gass. Når Flow er angitt, styres balansegass og O2% individuelt ved bruk av hurtigtastene for gass. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inn delt skjerm 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett Splittskjerm. 3. Velg ønsket visning. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inne sweephastighet 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett Sweephastighet. 3. Still hastigheten til Raskt eller Sakte. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inn skjermens lysstyrke 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett Lysstyrke. 3. Velg det ønskede lysstyrkenivået. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. M

24 Stille klokkeslett og dato Klokkeslett og dato Time Minutter Nullstill sekunder Dag Måned År Klokkeformat 24 t Forrige meny 1. Trykk på tasten Hovedmeny. 2. Velg Skjermoppsett Klokkeslett og dato. 3. Velg elementet som skal endres. Foreta endringen. Klokkeformatet er alltid fabrikkinnstilt til 24-timers format. Når klokkeformatet er stilt til 12, er timevalgene i 1a -format for a.m. og 1p -format for p.m. Når klokkeformatet stilles til 24, er timevalgene fra 0 til 23 i trinn på én time. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. 22 M

25 Trender Markør Neste side Vis Målt Innstillinger Grafisk Tidsskala Forrige meny Trender Innstillinger for trender 1. Trykk på tasten Trender. 2. Velg ønsket visning. En pil angir aktuell trendvisning. 3. Velg Markør for å bla gjennom gjeldende trendvisning. 4. Trykk på ComWheel for å flytte markeringen tilbake til Markør. 5. Velg Neste side for å vise flere parametere. 6. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. M

26 Alarmoppsett Alarmoppsett Juster innst. Volumapne Av MV/TV-alarmer På Lekkasje alarm På CO2-alarmer På Auto MV-grense Av Standardgrenser Alarmvolum 3 Apnetid 30 Alarmhistorikk Forrige meny Stille alarmgrenser. ADVARSEL Ikke still alarmgrensene til ekstreme verdier. Hvis grensene settes til ekstreme verdier, kan alarmen bli ubrukelig. 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg Juster innst.. 3. Bla til ønsket alarm. 4. Velg alarmgrensen og still inn grensen. 5. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Tilbake. Stille inn apné-volum 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg Volumapne, og still til Av for å skru av volumalarmene for apné. Volumeapne av vises i det generelle meldingsfeltet. Hvis mekanisk ventilasjon startes, er volumalarmene for apné aktive. Hvis manuell ventilasjon startes på nytt, vil et hurtigvindu for bekreftelse vises for å gjenoppta innstillingen Av. 3. Velg Volumapne, og still til På for å skru på volumalarmene for apné. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. 24 M

27 Stille inn MV/TV-alarmer 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg MV/TV-alarmer, og still til Av for å skru av volumalarmene. MV/TV-alarmer av vises i det generelle meldingsfeltet. Tallinformasjonen på volumalarmgrensekurven vises som streker i løpet av et kasus. 3. Velg MV/TV-alarmer, og still til På for å skru på volumalarmene. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Dempe lekkasjealarmer 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Still Lekkasje alarm til Av. Lydalarmene for små lekkasjer er dempet. 3. Still Lekkasje alarm til På for å skru lydalarmer på igjen. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Merk Hvis Low MV-alarmgrensene er av eller MV/TV-alarmer er stilt til Av, er Lekkasje alarm automatisk stilt til På og kan ikke endres. Stille inn CO2-alarmer 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg CO2-alarmer, og still til Av for å skru av CO2-alarmene. Meldingen CO2-alarmer av vises i det generelle meldingsfeltet. Tallinformasjonen på volumalarmgrensekurven vises som streker i løpet av et kasus. Alarmene forblir deaktivert til Bag/Vent-bryteren stilles til ventilator, kasuset avsluttes eller CO2-alarmer stilles til På. 3. Velg CO2-alarmer, og still til På for å skru på CO2-alarmene. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inn auto MV-grense 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg Auto MV-grense, og still til På. MV-alarmgrensene beregnes automatisk helt til Auto MV-grense stilles til Av eller til en MV-alarmgrense justeres manuelt i løpet av mekanisk ventilasjon. 3. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. M

28 Stille inn alarmvolum 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg Alarmvolum, og still til ønsket volum. Alarmvolumområdet er 1 til Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inn apné-tid 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg Apnetid, og still til ønsket tid. Tidsforsinkelsesområdet for apné er fra 10 til 30 sekunder. Apné-tidsinnstillingene er i trinn på 1 sekund. 3. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Vise alarmhistorikk 1. Trykk på tasten Alarmoppsett. 2. Velg Alarmhistorikk. Listen over alarmer vises i vinduet. Tilbake er valgt som standard. 3. Trykk inn ComWheel for å gå tilbake til menyen Alarmoppsett. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. 26 M

29 Spirometri Type loop Skalering Spiro-oppsett Lagre loop Referanseloop Slett loop Forrige meny Spirometri P-V Ingen Ingen Stille inn looptype 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Type loop, og angi looptypen. Still til P-F for Lvt-Flow. Still til F-V for Flow-volum. Still til P-V for Lvt-volum. Stille inn loopgrafskalering Skalering Skalering AUTO Vol skala Skala for luftveistrykk Flowskala Forrige meny 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Skalering. 3. Sett skalatypen til AUTO, Koblet eller Uavh.. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. M

30 Spirometrioppsett Spirometrioppsett Pasient- og sensortype Voks. Datakilde Vent Type loop P-V TV eller MV TV Splittskjerm Ingen Luftveistrykkalarm MVeksp-alarm Forrige meny Stille inn pasient- og sensortype 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Spiro-oppsett Pasient- og sensortype. 3. Velg Voksen eller Pedi, avhengig av hvilken sensor som brukes. Voksen refererer til D-lite-sensoren. Pedi refererer til Pedi-lite-sensoren. Velge en datakilde 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Spiro-oppsett Datakilde. 3. Velg Pasient eller Vent som primær informasjonskilde. Hvis Pasient velges, vil luftveismodulen være første informasjonskilde. Hvis Vent velges, vil de interne sensorene i ventilatoren være første informasjonskilde. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Stille inn spirometrivolumtype 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Spiro-oppsett. 3. Velg TV eller MV. Still inn til TV for å vise TVinsp på den delte spirometriskjermen. Still inn til MV for å vise MVexp på den delte spirometriskjermen. 4. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. 28 M

31 Stille inn delt spirometriskjerm 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Spiro-oppsett. 3. Velg Splittskjerm Spiro. 4. Trykk på Normal skjerm-tasten. Lagre, vise, slette spirometrilooper 1. Trykk på tasten Spirometri. 2. Velg Lagre loop for å lagre en loop til minnet. Inntil seks looper kan lagres. 3. Velg Referanseloop og tidspunktet loopen ble lagret, for å vise en lagret loop. 4. Velg Slett loop og tidspunktet loopen ble lagret, for å slette en lagret loop. M

32 Prosedyrer Prosedyrer Pause i gassflow Vital kapasitet Syklisk Normalskjerm Pause gassflow 1. Trykk på knappen Prosedyrer. Pause i gassflow er valgt som standard. 2. Trykk inn ComWheel. Gjenværende tid i gassflowpausen vises i vinduet. Gassflow stopper i 1 minutt. Gassflow fortsetter etter 1 minutt. Hvis mekanisk ventilasjon er på, stopper mekanisk ventilasjon i 1minutt. Mekanisk ventilasjon fortsetter etter 1 minutt. 3. Avbryt gassflowpausen når som helst i løpet av pausen, ved å velge Start gassflow på nytt. 30 M

33 Vital kapasitet Vital kapasitet Start Hold trykk 35 Tid for hold 15 PEEP ved Avslutt Av Forrige meny 20 til 60 cmh2o 10 til 60 s Av, 4 til 30 cmh2o Bruke vital kapasitet 1. Trykk på knappen Prosedyrer. 2. Velg Vital kapasitet. Start er valgt som standard. 3. Trykk inn ComWheel. Det gis én trykkrespirasjon ved angitt trykk. Trykket holdes for angitt tid. PEEP er innstilt til innstillingen PEEP ved Avslutt. 4. Stopp prosedyren når som helst ved å velge Stopp. 5. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Merk Hvis prosedyren stoppes før fullføring, vil innstillingen PEEP ved Avslutt ikke brukes. Endre innstillinger for vital kapasitet 1. Trykk på knappen Prosedyrer. 2. Velg Vital kapasitet. 3. Velg innstillingen som skal endres, og foreta endringen. Still Hold trykk til mellom 20 og 60 cm H2O. Still Tid for hold til mellom 10 og 60 sekunder. Still PEEP ved Avslutt til av eller mellom 4 og 30 cm H2O. 4. Utfør prosedyren om ønskelig. 5. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. M

34 Syklisk Start Juster innst. Prosedyrer: Prosedyre 1 Prosedyre 2 Prosedyre 3 Prosedyre 4 Forrige meny Syklisk Bruke syklisk 1. Trykk på knappen Prosedyrer. 2. Velg Syklisk. Start er valgt som standard. Prosedyre 1 er valgt som standard. 3. Velg en prosedyre som skal utføres. 4. Velg Start. Prosedyren starter. Prosedyrens fremgang vises i prosedyrevinduet. 5. Stopp prosedyren når som helst ved å velge Stopp. 6. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. Endre innstillinger for syklisk 1. Trykk på knappen Prosedyrer. 2. Velg Syklisk. Start er valgt som standard. Prosedyre 1 er valgt som standard. 3. Velg prosedyren som skal endres. 4. Velg Juster innst.. Den første innstillingen til trinn 1 i prosedyrevinduet velges. 5. Trykk på ComWheel for å åpne endringsvinduet. 6. Bruk ComWheel for å navigere gjennom endringsvinduet og endre en verdi. 7. Gjenta for å endre innstillinger som ønsket. 32 M

35 8. Velg Bekreft når du er ferdig med å endre innstillingene. Juster innst. er valgt som standard. 9. Utfør en prosedyre om ønskelig. 10. Trykk på tasten Normalskjerm eller velg Forrige meny. M

36 Alternativ O2kontroll ADVARSEL Alternativ O2-kontroll er ikke en ekstra O2-kilde. w Når kontrollen Alternativ O2 er aktivert, stoppes flow fra den elektroniske gassmikseren og anestesigasskonsentrasjonen stilles til av. O2 flyter gjennom kontrollen Alternativ O2 til respirasjonssystemet. Når du skal aktivere anestesigasstilførsel til respirasjonssystemet, stiller du gassen til ønsket konsentrasjon. w Tilførsel av anestesimiddel kan ikke aktiveres i tilfeller hvor visse feil med elektronisk gassmikser eller anestesigass tilførsel forekommer. Hurtigtasten for anestesigass vil være tom dersom tilførsel av anestesigass ikke er tilgjengelig. Bruk den alternative O2-kontrollen til å levere anestesigass og O2 gjennom en uavhengig pneumatisk bane til den valgte pasientkretsen. Alternativ O2 er koblet til systemets O2-tilførsel. Alternativ O2-kontroll aktiveres automatisk ved bestemte svikt eller feil. Den kan også aktiveres manuelt. Den alternative O2-kontrollen er tilgjengelig ca. 20 sekunder etter at systemet er slått på. Den alternative O2-flowen kan justeres til ca. 0,5 l/min til 10 l/min som vist på flowmeteret. Bruke alternativ O2-kontroll 1. Trykk på AV/PÅ-knappen for Alternativ O2. O2-flow er angitt på flowslangen. 2. Bruk flowkontrollen for å justere O2-flow. 3. Still gassen til ønsket konsentrasjon. 4. Du avslutter kontrollen Alternativ O2 ved å trykke på AV/PÅ-knappen for Alternativ O2. 34 M

37 EZchange-beholdermodus Bruk den valgfrie EZchange-beholdermodusen for kontinuerlig ventilasjon av pasienten ved bytte av absorberbeholderen. EZchangebeholdermodusen forsegler pasientkretsen når beholderens holder er nede. Mens absorberbeholderen er ute av respirasjonskretsen, puster pasienten inn igjen ekshalerte gasser uten at noe gass går gjennom absorberen. Systemer med EZchange-beholdermodus har en etikett på beholderens holder. En EZchange-beholder har sideskinner som passer i EZchangebeholderholderen. AB Figur 7 Etikett til EZchange-beholderholder Bruke EZchange-beholdermodus 1. Trykk på utløser for absorberbeholderen for å aktivere EZchangebeholdermodus. Beholderen svinger ned til EZchange-posisjon. C02-absorber ute av pasientkrets vises i kurveområdet på anestesidisplayet. 2. Fjern beholderen fra holderen. 3. Monter en beholder med nytt absorberingsmiddel inn i holderen. 4. Skyv beholderen på plass, og lås den i absorberstilling. Den ekshalerte gassen tilføres gjennom absorberen og fjerner CO2. Merk Kontroller at absorberbeholderen har sideskinner. Hvis beholderen ikke har sideskinner, vil ikke dette fungere på EZchange-beholderens holder. M

38 Kondenser Bruk den valgfrie kondenseren til å fjerne vann i systemet som er produsert fra reaksjonen av CO2-gass med absorberingsmiddelet. Beholderen er tilkoblet mellom uttaket til absorberbeholderen og inntaket til kretsmodulen. Fuktighet i gassen kondenseres til vanndråper som renner inn i kondensbeholderen. 3 AB Tappeknapp 2. Reservoar 3. Kondenser Figur 8 Kondenser 1 Tømme kondenseren 1. Foreta en visuell kontroll av kondensbeholderen daglig. Tøm beholderen daglig. 2. Plasser en beholder under tanken. 3. Trykk på tappeknappen for å tømme ut eventuelt vann i kondensbeholderen. 36 M

39 Preoperativ utsjekking Hver dag før første pasient: Kontroller at det nødvendige nødutstyret er tilgjengelig og i god stand. Kontroller at utstyret ikke er skadet og at komponenter er festet riktig. Kontroller at trykkslangene fra sentralanlegget er tilkoblet og at gassflasker er installert. Kontroller at anestesigassens væskenivå i kassetten er tilstrekkelig. Installer anestesigasskassetten i den aktive stasjonen. Kassetten er korrekt satt inn når anestesigassen idenfiseres på skjermen. Kontroller at respirasjonskretsen er riktig tilkoblet, uskadet, og at den inneholder nok absorberingsmiddel. Slå på systembryteren. Tilkoble avsug og bekreft drift. Kalibrer flowsensorene. Utfør en Flow og Trykk-kalibrering i menyen Kalibrering. Utfør en Maskinkontroll i menyen Utsjekking. Utfør en Gasslevering-kontroll i menyen Utsjekking for hver anestesigasskassett som skal brukes i løpet av dagen. Kontroller at tilstrekkelig O2-tilførsel er tilgjengelig. Sjekk at ventilatoren fungerer korrekt: Koble en testlunge til pasientens Y-tilkobling. Sett ventilatoren i VCV-modus og still den inn med TV på 400 ml, respirasjonsfrekvens til 12, I:E på 1:2, Tpause til Av, PEEP til Av og Pmax til 40. Still inn gassflow til minimumsinnstilling. Start et kasus. Sett Bag/Vent-bryteren på ventilator. Fyll belgen ved hjelp av O2-flush. Sjekk at mekanisk ventilasjon starter. Sjekk at belgen fylles og tømmes. Sjekk at displayet viser korrekte ventilatordata. Sjekk at det ikke er noen falske alarmer. Still de nødvendige kontrollene og alarmgrensene for kasuset. M

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

Klinisk brukeropplæringing

Klinisk brukeropplæringing Klinisk brukeropplæringing Aisys Carestation 1 / 40 Klinisk brukeropplæring Aisys Carestation Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt Aisys 2. Oversikt Anestesi ventilatorskjerm (Knapper og menyer) 3. Aladin

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk Veiledning for frakoblingsalarm Norsk Astral frakoblingsalarm Astral frakoblingsalarm måler konstant kretsmotstanden for å beregne graden av frakobling (vist som prosentandel). ). Frakoblingsalarm med

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Aestiva/5 MRI. Betjeningsmanual Del 1. Programversjon 3,X Betjeningsorganer, Betjening, Sjekkliste

Aestiva/5 MRI. Betjeningsmanual Del 1. Programversjon 3,X Betjeningsorganer, Betjening, Sjekkliste Aestiva/5 MRI Betjeningsmanual Del 1 Programversjon 3,X Betjeningsorganer, Betjening, Sjekkliste Brukerens ansvar Dette produktet vil fungere som beskrevet i brukermanualen og tilhørende merkinger og/eller

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

BRUKERMANUAL WR100 1

BRUKERMANUAL WR100 1 BRUKERMANUAL WR100 1 2 1: Hovedstrøms nøkkel 2: Fjernkontroll Fjernkontroll (Se side 5) 3: Enter knapp Ved forandring i parametrene må Enter knappen alltid trykkes inn både før og etter forandring. 4:

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

ZE500 Hurtigreferanse

ZE500 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av utskriftsmotor. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Utskriftsmotorens parametere ZE500 utskriftsmotorer er tilgjengelige i høyrevendt (utskriftsmekanismen

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Elisée 150. Kortfattet bruksanvisning. Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se

Elisée 150. Kortfattet bruksanvisning. Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se Elisée 150 Kortfattet bruksanvisning Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se Innholdfortegnelse Beskrivelse av ventilatoren... 3 Oppkopling av ventilatoren... 4 Tilkopling av pasientkrets...4

Detaljer

Hurtigveiledning for kliniker og pasient

Hurtigveiledning for kliniker og pasient Hurtigveiledning for kliniker og pasient Dette er en kortfattet versjon av bruksanvisningen for Avance Solo NPWT-systemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med produktene. Før du

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning FORMÅL OG OMFANG Gir en forenklet innføring i bruk av CADD Legacy - PCA smertepumpe modell 6300. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy

Detaljer

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR MED. TEKN. UTSTYR HELSE STAVANGER HF S.I.R. BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR SIDE:1 A V:5 REVISJON:30 04 03 23.03.01 ERSTATTER: FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095.

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095. ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095 Versjon 5 ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

G TECTA 4G Multigassdetektor

G TECTA 4G Multigassdetektor G TECTA 4G Multigassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 G-TECTA 4G oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer