VÅRSEMESTERET 2012 SEMESTERPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅRSEMESTERET 2012 SEMESTERPLAN"

Transkript

1 VÅRSEMESTERET 2012 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 1 Endringer i semesterplanen vil forekomme Oppdatert semesterplan: KUNSTHØGSKOLEN I OSLO AVDELING KUNSTAKADEMIET 1

2 Innhold Undervisningsformater ved Kunstakademiet Bachelorprogram semester Fordypningsgrupper Teori Seminar Workshops s. 3 s. 5 s. 7 s. 12 s. 17 s. 22 Teser format og innlevering Om avsluttende tekstarbeid s. 27 s. 27 Masterprogram s. 29 Åpent forum s. 38 Fagansatte Gjestelærere Administrasjon Bibliotek s. 39 s. 46 s. 49 s. 50 2

3 UNDERVISNINGSFORMATER VED KUNSTAKADEMIET FORDYPNINGSRUPPE Fordypningsgruppene inngår i «faglig spesialisering» sammen med utstillingsgjennomgang og workshops. Det anbefales at studenten i størst mulig grad konsentrerer seg om én gruppe, slik at det skapes kontinuitet i undervisningen. Hver fordypningsgruppe er på tre timer annenhver uke. Det er obligatorisk å følge undervisning i fordypningsgrupper tilsammen sju ganger i løpet av semesteret. Studenten må melde seg på én av de fire fordypningsgruppene og følge gruppen minst fem ganger. Videre kan man eventuelt følge to ganger på valgfri fordypningsgruppe her er påmelding ikke nødvendig (merk at enkelte fordypningsgrupper kan være lukket). GRUPPEKRITIKK En gruppekritikk er en samtale mellom flere deltakere rundt et konkret kunstprosjekt. Den kan finne sted på et hvilket som helst stadium av en kunstnerisk prosess. Det finnes flere modeller for gruppekritikk, men de vektlegger alle deltakernes involvering i hverandres prosjekter og diskusjonen rundt disse. WORKSHOP En workshop er bygget på modell av et verksted, og er basert på konkret eller teoretisk produksjon. Vanligvis vil en workshop gå over et samlet tidsrom over for eksempel noen dager, og være basert på deltakelse fra flere studenter i samarbeid med lærer og/ eller gjestelærer. En workshop kan være teknisk eller konseptuelt orientert. TUTORIAL En tutorial er en samtale mellom en lærer/ gjestelærer og en student med utgangspunkt i studentens arbeid, og regnes som en del av studentens kunstneriske praksis. Hvis ønskelig kan studenter også gå sammen i gruppetutorials. Samtalen kan foregå på et hvilket som helst stadium av en kunstnerisk prosess. I løpet av et semester skal hver student gjennomføre minst fire tutorials. To av disse skal være med hovedveileder. UTSTILLINGSPRAKSIS Ved siden av tradisjonelle presentasjonsformer i studentgalleriene ved Kunstakademiet, kan utstillingspraksis også omfatte andre former for presentasjon av ferdige kunstprosjekter. For eksempel intervensjoner, performancer, publikasjoner osv. Uansett format må presentasjonen av prosjektet være offentlig tilgjengelig og innlemmet i Kunstakademiets utstillingskalender med påfølgende gjennomgang for å være gyldig. Skriftlig utstillingssøknad leveres studieleder, og skal inneholde: 3

4 idé og konsept for utstillingen utforming og gjennomføring (hva skal gjøres, teknisk utstyr, evt. spesielle forhold, hensyn osv.) Ønsket utstillingsperiode (måned) og sted Bildedokumentasjon av tidligere arbeider (papirutskrifter) CV, adresse, e- mail og telefonnummer Informasjon om eventuelle tidligere utstillinger på studentgalleriene Utstillingsstøtte på inntil kroner kan gis ved innlevering av kvitteringer og refusjonsskjema etter avsluttet utstillingsperiode og utstillingsgjennomgang. SEMINAR Et seminar er et undervisningsopplegg over et begrenset tidsrom der man belyser og observerer et spesifikt tema fra forskjellige vinkler. Et seminar foregår i gruppe med flere studenter, og kan også inkludere flere inviterte bidragsytere. Typisk varighet er fra en til ti dager, og studentene vil normalt oppfordres til å engasjere seg i diskusjon om seminarets tema. FORELESNING En forelesning er en forklaring eller diskusjon av et utvalgt tema foretatt av en lærer/ gjestelærer eller student overfor en gruppe tilhørere. Ofte kan forelesningen også ha rom for diskusjon og innspill fra tilhørerne. STUDENTINITIERTE PROSJEKTER En målsetting for undervisningen ved Kunstakademiet er aktiveringen av studentene i forhold til både eget arbeid og konteksten det inngår i. Ved selv å definere behov og ønsker for egne rammer, blir de i stand til å arbeide autonomt, fritt og nyskapende i forhold til kunnskapen de tilegner seg i løpet av studiet. Derfor er det et pedagogisk prinsipp ved Kunstakademiet at studentene selv aktivt skal bidra til utformingen av studietilbud. Gjennomføring av egne prosjekter som workshops, seminarer, forelesninger, reiser, utstillinger osv. gir verdifull praktisk erfaring. Prosjekter der flere studenter er involvert gir trening i kommunikasjon, ledelse, kritikalitet og koordinering. 4

5 BA Billedkunst Kunstakademiet Treårig bachelorstudium: 180 studiepoeng BACHELORPROGRAM SEMESTER (30 studiepoeng pr. semester) Fullført utdanning gir rett til graden Bachelor i billedkunst (Bachelor of Fine Art). Bachelorutdanningen i billedkunst er et selvstendig og avsluttende studium der målet skal være å gi den enkelte student tilstrekkelig innføring i faget til at studenten skal kunne bruke kompetansen for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Fra 2. til 5. semester er det såkalt åpent program, det vil si at studentene i stor grad skal sette sammen en egen, individuell studieplan basert på obligatoriske og valgfrie emner. 6. og siste semester består av et eget program som fokuserer på teseskriving og avgangsutstilling. Studiet er basert på ulike arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, workshop, fordypningsgrupper, seminarer og individuelt arbeid. Studentenes kunstneriske arbeid er kjernen i studiet og støttes av forskjellige former for veiledning, individuelt og i grupper. Hvert semester består av tre emnegrupper: Faglig spesialisering, kunstnerisk praksis og teori. Alle studenter må oppnå til sammen 30 studiepoeng i løpet av semesteret innenfor de tre emnegruppene. Faglig spesialisering: Fordypningsgruppe Utstillingsgjennomgang Seminar/workshop/studio Kunstnerisk praksis: Atelierarbeid + minst 4 veiledningssamtaler Teori: Forelesningsrekke/seminarer 3 studiepoeng 3 studiepoeng 3 studiepoeng 15 studiepoeng 6 studiepoeng Vi gjør oppmerksom på at det kun blir registrert opptil 30 studiepoeng per semester. 5

6 FAGLIG SPESIALISERING Faglig spesialisering består av obligatorisk fordypningsgruppe, utstillingsgjennomgang og seminarer/workshops. Studenten må følge gruppeveiledning (3 studiepoeng) og minst én av fire fordypningsgrupper (3 studiepoeng). I tillegg må studenten ta minst 3 studiepoeng innen tilbudet av seminarer/workshops/studio. Gruppeveiledning: I gruppeveiledning gis det tilbakemelding på studentenes kunstneriske arbeid gjennom faglig kritikk og diskusjon. Samtalen ledes av fagansvarlig og er en konstruktiv dialog mellom lærer og studenter. Det forventes at medstudenter deltar i dialogen. KUNSTNERISK PRAKSIS Kunstnerisk praksis består hvert semester av selvstendig atelierarbeid og minst fire veiledningssamtaler dette gir samlet 15 studiepoeng. Som del av kunstnerisk praksis kreves også utstilling på Åpent kunstakademi i uke 50 hvert år og minst én utstilling i studentgalleriet i løpet av studiet. Hovedveileder: Det er obligatorisk med to grundige samtaler per semester med hovedveileder. Hovedveileder skal være en ansatt på Kunstakademiet. Det er viktig at studentene er godt forberedt til disse samtalene og at det kunstneriske materiale er tilrettelagt slik at det enkelt kan presenteres for veileder. Hovedveileder følger studentene gjennom to semester, og det er studentens ansvar å ta kontakt med hovedveileder for å avtale tidspunkt. Det kan være hensiktsmessig å spre disse samtalene slik at én foregår i starten og én mot midten eller slutten av semesteret. Hver student får tildelt hovedveileder etter ønske, så langt det lar seg gjøre. Lister offentliggjøres i begynnelsen av semesteret. Veiledning: I tillegg til veiledning med tildelt hovedveileder, velger studentene andre faglærere og gjestelærere til veiledningssamtaler. Det anbefales at disse samtalene spres utover semesteret, og at man ikke har flere veiledningssamtaler tett på hverandre. Også her gjelder det at studenten er godt forberedt til samtalen og at det kunstneriske materiale er tilgjengelig umiddelbart når veiledningen starter. Studenten skriver seg på liste for veiledning på oppslagstavlen utenfor Auditoriet - med navn, mobilnummer og atelierplass. Det skal registreres minimum to slike samtaler per semester. Listen kvitteres av veileder. Dersom du ikke har anledning til å stille på avtalt tidspunkt, er det viktig at det gis beskjed direkte til veileder. Det er ikke akseptabelt med uteblivelse fra avtalte veiledningstimer uten gyldig grunn. TEORI Studenten må velge minst 6 studiepoeng av et tilbud på flere emner. Teoriundervisningen er delt inn i lengre forelesningsrekker og kortere seminarer. INDIVIDUELL STUDIEPLAN Valg av veiledningssamtaler, fordypningsgruppe, workshop/seminar/studio og teori gjøres på eget skjema som sendes ut før semesterstart. Den individuelle studieplanen vil danne grunnlag for godkjenning av semesteret, sammen med evalueringsskjema som leveres inn i slutten av semesteret. Deltakelseskrav for godkjenning: minst 80 %. I tillegg til å fylle ut skjema for individuell studieplan, må alle selv skrive seg opp på lister for de enkelte undervisningstilbudene som henges opp på oppslagstavlen utenfor Auditoriet ved semesterstart. Alle må melde seg på til undervisning på disse listene og samtidig levere skjemaet for individuell studieplan til administrasjonen ved studiekonsulent Berit Andresen. Nærmere informasjon sendes via e- post. 6

7 FORDYPNINGSGRUPPER Maleri Maleriet er den todimensjonale fremstilling av kunstneriske problemstillinger. Maleriet har en unik posisjon som den moderne kunstens hukommelse og har en basisfunksjon i studiet av billedkunst. Foto/video/film Foto, video og film er de mest fremtredende todimensjonale formene for representasjon både som hovedkomponenter innen mediet og som dokumentasjon og uttrykksformer innen kunsten. Som et medium for kunstnerisk uttrykk kan de fungere både som et verktøy for representasjon og som et kunstverk i seg selv. Skulptur/installasjon Skulptur er den tredimensjonale fremstilling av kunstneriske problemstillinger. Rom- og formproblematikk er sentrale studieområder. Installasjonens utvidelse av skulpturbegrepet svarer til behovet for et større betydningsregister som åpner for flermediale løsninger. Performance/happening er en tredimensjonal fremstilling som innebærer en scenisk plassering av subjektet i verket. Intermedia/lyd/installasjon Kunst formidlet gjennom teknologi. Kunstnere som arbeider innenfor dette feltet har ofte en interdisiplinær tilnærmingsmåte. Det kunstneriske uttrykket kan formidles gjennom en rekke former fra bilderedigering til robotikk. Vi tilbyr konseptuell, estetisk undervisning i datateknologi, bilde, video- og lydmanipulasjon, 3D- modellering, animasjon, programmering, webteknologi, mobile media, interfacing, diverse interaktive verktøy og real time - teknikker. 7

8 FOTO/ VIDEO/ FILM (3 studiepoeng/ studypoints) Susanne Winterling and Anne Katrine Dolven share the professorship in Foto/film/video. Winterling will take the first part of the semester and Dolven the second part. Ansvarlig: Susanne Winterling Guests (to be confirmed): Kirsty Bell, Jan Verwoert, Michael Baers, Thomas Kilpper Time: Thursday , week 2, 4, 6 and 8 Place: Auditorium behind the reception/ Black Box Start: January 12th Language: English This part of the indepth group Photo Film and Video will be centred on technologies of image production and installation. Based on presented positions in art/ film and criticism, past and present, the class will go on deconstructing illusion mechanisms while emphasizing aspects of reality in certain works, always starting with an artist practice in its context. As John Baldessari states to learn about art is being around artists: we will go on working with Thomas Kilpper on a site specific work that started last semester. We want to work on a screening program that exemplifies each students own practice. As an anchorpoint this will have a presentation in a gallery in Berlin as well as in an institution next fall in Europe. A detailed plan and recommended texts and films/exhibitions will be given in the first meeting. Ansvarlig: Anne Katrine Dolven Guest: Natasha Gegenbach Time: Thursdays , week 10, 12, 16 and 18 Place: Black Box The second part of the indepth group Photo Video Film is a follow up on the workshop we did in November 2011 with focus on 16 and 8 mm film and special analogue effects used in film. Guest Natasha Gengenbach worked with special effects in the huge Sovjet film industry and now lives in Oslo. Subjects for other indepth groups will not be fixed but always announced one week in advance. I will continuously bring to the table and discuss contemporary art experiences and productions from the international art field, especially from the London scene. 8

9 INTERMEDIA/ LYD/ INSTALLASJON (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Aeron Bergman Tid: Uke 2, 4, 8, 10, 12, 16 og 18. Onsdager kl Sted: Grupperom 2 ( 22/2 og 2/5) Auditoriet Start: 11. januar Språk: Engelsk ARTIST AND SELF PUBLICATION FROM PRINT TO PIXEL This course will focus on the art and underground side of publication: the act of making information available to the public. To understand concepts and contexts we cannot stay only in the art world: technological and political developments through history propel and shape publication. Historically, how have artists used the potential of publication? What roles do artist and underground publications play today? How are limited edition and hand made publications similar to and different than those on the internet? John Baldessari s recommendation that every artist should have a cheap line reminds us that artist books, self- publications and internet works are usually marginal. However, the Occupy Wall Street and Arab Spring movements as well as earlier radical movements such as the Dodge Revolutionary Union Movement and the Black Panthers used the enormous social potential of publication via printed matter and the internet to powerful ends. We will consider key historical and contemporary works in art and beyond. The course will consist mostly of lectures and seminars with an emphasis on discussion and holistic analysis of work and idea. There will also be some technical instruction, praxis and workshops with hands on teaching of printing, printmaking, online publishing, digital tools and binding techniques available at the academy. This course will be in partial collaboration with MFA student Jessica Williams who is running a risograph print studio. Invited guests: - Kjersti Solbakken. Feil Forlag. Oslo based publisher - Chus Martinez. Curator, team Documenta (13) will be invited to speak about her publishing projects and the Documenta publications - Alexandra Domanovic. Artist, co- founder vvork.com (A popular art blog, but also working on printed matter and online projects as an artist 9

10 Ansvarlig: Dag Erik Elgin MALERI (3 studiepoeng/ study points) Tid: Uke 2, 4, 10, 12, 15, 17 og 21. Torsdager kl Sted: Grupperom 2 (se plan under for utflukter osv.) Gjest: Geir Harald Samuelsen uke 4 Gjest: Fiona Tan (må bekreftes) Start: 12. januar Språk: Norsk/ engelsk Studio: Presentasjon av studenters arbeider/diskusjon i forlengelse av fordypningsgruppen. Avtales fortløpende. Dato Format Sted Tittel/ beskrivelse 12.januar Fordypningsgruppe Grupperom 2 Introduksjon til vårens undervisning og presentasjon ved stipendiat KiT, Geir Harald Samuelsen (gjestelærer uke 4). 26.januar Fordypningsgruppe Grupperom 2 Filmprogram ved Geir Harald Samuelsen 9.februar Seminar/ prosjekt Henie Onstad Kunstsenter ModernismeMaskin, direktør Henie Onstad Kunstsenter, Tone Hansen/kurator Milena Høgsberg. (må bekreftes) Mari Opsahl, Bjarne Bare, Henrik Mojord Jahnsen 23.februar Seminar/ prosjekt Parallellakademi, direktør UKS Linus Elmes 8. mars Fordypningsgruppe Atelierbesøk hos Irma Salo Jæger, billedkunstner, tidligere professor i maleri ved Statens Kunstakademi (må bekreftes) 22.mars Fordypningsgruppe Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design/ Museet for samtidskunst Prisme, internasjonal tegneutstilling NMFK, Museet for samtidskunst. Sjefkurator ved Nasjonalmuseet Gavin Jantjes, Elise Storsveen, DEE 12. april Fordypningsgruppe OSL- contemporary Matter of Words 26. april Fordypningsgruppe Det nye Nasjonalmuseet for kunst; Kleihues + Schuwerk. Forelesning ved Klaus Schuwerk (må bekreftes) 10. mai Seminar/ prosjekt Parallellakademi, Linus Elmes, DEE 24. mai Fordypningsgruppe Sylvia Sleigh, Kunstnernes Hus v. direktør Mats Stjernstedt (må bekreftes) 10

11 SKULPTUR/ INSTALLASJON (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Felles ansvar (hovedansvarlig Jeannette Christensen) Tid: Uke 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 16. Onsdager kl Sted: Grupperom 2 Start: 11. januar Språk: Norsk/Engelsk Maks. antall personer: 12 Lukket gruppe Virkeligheten i arbeidene våre Fordypningsgruppen for skulptur og installasjon ble etablert som en lukket gruppe i høstsemesteret 2011 og vil fortsette på samme måte i vårsemesteret Ideen om å jobbe med en konsistent gruppe er å legge større vekt på en felles diskusjon, med felles referanser og undersøkelsen som en kollektiv oppgave. Det er forventet at alle deltakere tar likt ansvar for utvikling av diskusjoner og innhold. Vi praktiserer hyppige runder, noe som betyr at alle etter tur skal gi sine innspill. Presentasjon av tekster, filmer eller kunstverk skal gjøres av alle deltakerne. Deltakerne må forplikte seg til å delta i et halvt år av gangen. Gruppen er da stengt gjennom semesteret. I vårsemesteret vil fordypningsgruppen forberede seg til en felles skulpturworkshop med studenter ved International Art Academy Palestine, IAAP i Ramallah, som planlegges gjennomført i løpet av semesteret. Reality reflected in our works The in depth group for sculpture and installation was established as a closed group during the Fall semester of 2011 and will continue in the same way during the Spring semester of The idea of working with a consistent group is to put greater emphasis on a common discussion, with common references and investigation as a collective endevour. All participants are expected to take on equal responsibility for the development of discussions and content. We practice frequent rounds, meaning that all in turn must give their input. When reading texts or films or artworks are presented etc. this shall be done in turn by all participants. Participants must commit to participate for a half year at a time. The group is then closed through the semester. During the Spring semester the in depth group will prepare for a sculpture workshop with students from International Art Academy Palestine, IAAP, in Ramallah. The trip is planned for Spring semester. 11

12 TEORI I kunstteori inngår kunsthistorie og andre humanistiske og estetiske disipliner som filosofi, psykoanalyse, semiologi og medieteori. Samtidig er kunstteori i samspill med estetisk praksis til enhver tid. Teoriundervisningen skal bygge opp metodiske og analytiske ferdigheter og studentenes forståelse for sin egen kunstneriske virksomhet i samfunnet. 12

13 KUNSTHISTORIE ETTER 1945 (6 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Stian Grøgaard Tid: 6 mandager fra uke 8-13, 20. febr. 26. mars, kl Sted: Auditoriet Forelesningene avslutter gjennomgangen av kunsthistorie som begynte høsten /2 Pop Art og neoavantgarde 2. 27/2 Minimalisme 3. 5/3 Postminimalisme 4. 12/3 Konseptkunst 5. 19/3 Neo- ekspresjonisme 6. 26/3 Kontekstkunst og relasjonell estetikk Ansvarlig: Stian Grøgaard og Gard Frigstad Tid: Uke 2-7 Mandag kl Sted: Auditoriet Språk: Norsk FIVRELD OM SJELEN (6 studiepoeng/ study points) Seminar mandager kl i auditoriet. Seminaret vil med utgangspunkt i utdrag av filosofiske tekster fra antikken til nyere tid diskutere ulike begreper om sjelen, og hvilken funksjon et sjelsbegrep kan ha i dag. FRANZ KAFKA. KORTPROSA (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Stian Grøgaard, Petr Svarovsky og Susanne Winterling Tid: Uke 12, Onsdag- fredag kl Sted: Auditoriet Språk: Norsk, tysk og engelsk Franz Kafka. Kortprosa. Tekstene skal leses opp og så utlegges i plenum. Formålet er å undersøke særtrekk ved litterær framstilling ved fiksjonslitteraturens yttergrenser. 13

14 Ansvarlig: Stian Grøgaard Tid Uke 15, Onsdag- fredag, kl Sted Auditoriet Språk: Engelsk SEMINAR MED ROBERT PFALLER (3 studiepoeng/ study points) SEMINAR MED JAN VERWOERT (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Stian Grøgaard and Susanne Winterling Tid: To be confirmed Sted: To be confirmed Språk: Engelsk THE INTEGRITY OF REALITY (3 studiepoeng/studypoints) Ansvarlig: Synne Bull/ Susanne Winterling Gjestelærere: See list of contributors at Tid: Uke 2 Tirsdag 10. Januar kl Sted: Fotogalleriet, Møllergata 34, 0179 Oslo Språk: Engelsk NB Text required in order to get credit points. Deliver to og by January 30. Pre- Registration required by via / T: Students and staff at KHiO: free / 100 NOK for lunch (pre- registration for lunch). Registration fee includes coffee, tea and lunch. The Integrity of Reality is the title of a seminar as part of the exhibition Rough Seas initiated by the young Norwegian artists Nina Toft and Hilde Honerud. The Integrity of Reality will examine questions raised by Nina Toft and Hilde Honerud in their exhibition Rough Seas, in which they look at todayʼs dissemination of private news imagery made publicly available on news channels. By focusing on images of natural disasters they examine the aesthetics of the image and the actual news content and propose the thesis that mediated news imagery is increasingly emptied out of its content in order to convey presence and authenticity. With their simultaneous reference to J.M.W. Turnerʼs painting Rough Sea (ca ), Toft and Honerud also refer to art historical subject matter to bring up questions of representation and if these can be related to a contemporary reading of the 14

15 mediated image. The seminar will expand on issues addressed in the exhibition and allow for a meeting point between different areas of expertise from the field of photography, media and visual arts. The seminar is supported by Fritt Ord. Program: Registration Introduction Stephanie von Spreter, Fotogalleriet Nina Toft / Hilde Honerud Nina Toft and Hilde Honerud graduated from Oslo National Academy of the Arts (KhiO), in The exhibition Rough Seas at Fotogalleriet is their first collaborative project. Toft and Honerud will give an introduction to their collaboration as well as their exhibition at Fotogalleriet as a starting point for the topics discussed in the seminar Harald Østgaard Lund Harald Østgaard Lund is a curator and photo historian at The National Library of Norway. He has also been an active photographer and filmmaker and directed, amongst others, the feature film Halvveis til Haugesund (1997). Together with Jonas Ekeberg, he curated the exhibition and edited the accompanying book 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi at Preus Museum The Norwegian Museum for Photography and the National Library of Norway (2008). Lund is curator and editor of the exhibition and publication Norske polarheltbilder currently on view at the National Library of Norway Anne Hege Simonsen Anne Hege Simonsen is a social anthropologist, researcher and journalist. She has worked as a freelance foreign reporter, been chief editor of the weekly magazine Ny Tid as well as co- editor of Verdensmagasinet X. Simonsen teaches journalism at Institute of Journalism and Media at Oslo and Akershus University College (Høgskolen i Oslo og Akershus). Publications include Elisabeth Eide and Anne Hege Simonsen, Verden skapes hjemmefra: pressedekningen av den ikke- vestlige verden Unipub. (2008); Nora Ingdal and Anne Hege Simonsen, Mur: Delt landskap i Israel og Palestina. Cappelen (2005); Elisabeth Eide and Anne Hege Simonsen, Å se verden fra et annet sted: medier, norskhet og fremmedhet (2004); Anne Hege Simonsen, Jon Bakkerud and Carsten Thomassen, Feighetens våpen - Kampen mot minene (1997) Lunch 13:00 Stefan Jonsson Stefan Jonsson is a writer and critic. His most recent book is Three revolutions: A Brief History of the People 1789, 1889, He has contributed to international magazines and journals such as Lettre International, New Left Review, boundary 2, New German Critique, Representations, and Artforum. Publications also include Subject Without Nation: Robert Musil and the History of Modern Identity, Duke University Press (2000) and Facts and Fictions of Journalism; The Logic of the Media in the Age of Globalisation, in The Green Room, reconsidering the Documentary and Contemporary Art #1 (eds Maria Lind, Hito Steyerl), Sternberg Press (2008). Stefan Jonsson also writes on literature, contemporary culture and politics for the Swedish newspaper Dagens Nyheter Laara Matsen Transplanted from New York to Norway three years ago, Laara Matsen has been a photographer, writer, photo editor, and curator since After studying photography with Larry Fink and Stephen 15

16 Shore, she began her career as a photo editor at Magnum Photos in New York, later pursuing a freelance career as a multi- faceted supporter and producer of long- term documentary photo projects. She has edited and curated numerous international photo exhibitions and award winning photo books, and is currently a photo editor at D2 Magazine/Dagens Næringsliv in Oslo, Norway Panel Discussion with Anne Hege Simonsen, Stefan Jonsson, Laara Matsen and Harald Østgaard Lund moderated by Eva Løveid Molster, Director Visual Arts Department, NISS Høyskole, Oslo. «KNOWLEDGE PRODUCTION» - COUNTER- PRACTICE OR COMMODITY? (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Stian Grøgaard, Wiebke Gronemeyer and Gerd Elise Mørland (commissioned by Kunsthall Oslo) Time: 17/1, Place: Deichmanske Library, Oslo Language: Norwegian and English NB Text required in order to get credit points. Deliver to theory professor Stian Grøgaard. The term knowledge production has for some time now dominated both academic and institutional discussions concerning artistic, academic and curatorial practices. But what do we actually refer to when we speak about these practices as producing knowledge? While the debate has been focused on the potential of art as a thinking process, the context of the cognitive- cultural economy in which artistic forms of knowledge production operate has not been subject of discussion. Therefore this one- day symposium critically investigates the changes in the use of terminology referring to cultural practices with a specific emphasize on artistic practices while questioning the concepts of both knowledge and production in the view of today s society of immaterial labour. This is to raise the question whether artistic, curatorial, or even academic practices can establish a counter- practice to processes of commodification. Invited speakers include Sarat Maharaj (Professor of Visual Art & Knowledge Systems, Lund University & Malmö Academy, Sweden), Olivia Plender (artist based in Berlin) and Matthew Poole (Program Director of Essex s Centre for Curatorial Studies, UK), amongst others. The symposium will be moderated by Vanessa Ohlraun from Oslo National Academy of the Arts. The symposium is conceived by Wiebke Gronemeyer, Gerd Elise Mørland and Heidi Bale Amundsen in collaboration with Kunsthall Oslo. Kindly supported by the Norwegian Cultural Council, The Norwegian Embassy in London (UK), Oslo National Academy of the Arts and Fritt Ord. The symposium forms part of The Extended Library, a collaborative project by Kunsthall Oslo with the Deichmanske library. The Extended Library is kindly supported by Fritt Ord. 16

17 SEMINAR 17

18 NETTBASERT INFORMASJON FOR KUNSTNERE 1. ÅR BA OG MA Ansvarlig: førstebibliotekar Åse Markussen og hovedbibliotekar Torill Weigaard. Tid: 5. og 6. januar 2012 fra kl Sted: Medialab 2 Obligatorisk kurs Billedbaser, videobaser for dans, opera og teater, tidsskrifter i fulltekst, artikkelbaser, leksia, ordbøker og bibliotekbaser Valgfritt hvilken dag man deltar. Kurset holdes på norsk. Studentene blir innkalt ved mail og oppslag på akademiet. Mandatory seminar in Medialab 2 by librarians Åse Markussen and Torill Weigaard English speaking students can make an appointment for an individual tuition. Ansvarlig: AK Dolven Time: week 19. Mon Fri Place: Black Box/Lavvo Guest: Àdne Somby Max students: 10 5 DAYS SEMINAR IN A LAVVO EARTH LAW (3 studiepoeng/ study points) A K Dolven with guest Ánde Somby. He holds a PhD in Law, and wrote the thesis Juss som retorikk Rhetoric of Law. He has been lecturing both on Sámi Law, Indigenous Peoples Law, and legal sociology for a number of years at the Law faculty at the University of Tromsø. Currently his research subject is the media of law, and his new focus is the Earth Law. Earth Law is an emerging subject in current legal theory. The focus is the legal protection of nature on its own terms. Some questions to be adressed during the seminar will be: Do the animals have an integrity that cannot be violated? Do the insects also have rights? What about the plants? And do the earth itself have rights? If there are such rights, how should the art community relate itself to such a reality? This project is planned together with the Architect school across the river. We will build a lavvo with students from the Architect school. Planning and finance is yet to be completed. 18

19 STORIES GLIDING ON AIR: A HISTORY OF RADIODRAMA AS ARTFUL MOULDING OF NOTHING INTO SOMETHING (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: AK Dolven Time: Uke 13, 26/3 29/3, Place: Black Box Guest: Gaby Hartel Max students: 15 Seminar with Gaby Hartel, freelance cultural historian working as a curator, broadcaster, festival director, writer, teacher and scholar (PhD in Samuel Beckett). Since the invention of broadcasting, radiodrama artists, theoreticians and broadcasters in general have been thinking about how to use ether as a conduit and immaterial material to create the highest possible emotional effect. They successfully built tangeable characters, dense emotional environments and highly varied and palpable Erlebnisräume. After a brief introduction into the art of radio at the open academy in October 2010, we will look at the concrete tools of radio drama as they developed over the past eight decades. The effective use of words, voices, grain of tone, pauses, iconic and non- iconic sounds were discussed, tried and tested passionately and with great artistic results. The use of sound, voice and aural (his)stories has become an integral part of the emotional languages of todays visual art, but this rich aural history of radio drama and it s methods have gone unnoticed. High time to draw attention to - and consequently profit from - the knowledge of a vast experience and rich history of this mostly unknown field of aural art. I shall present iconic pieces of radio drama (in English; German and French) and discuss its artistic methods. Ansvarlig: Elise Storsveen Gjester: Må bekreftes Tid: Uke 9 og 10. kl Sted: Samtidsmuseet Språk: Norsk (engelsk med gjesteforelesere) Maks antall studenter: 15 Lukket gruppe TEGNING (3 studiepoeng/ study points) Vårens undervisning/seminar med fokus på tegning vil i hovedsak være knyttet til utstillingen Prisme som åpner på Samtidsmuseet 1.mars. Prisme tar for seg både norsk og internasjonal samtidstegning og er kuratert av Gavin Jantjes. Det vil bli en kombinasjon av omvisning i utstilling, diskusjoner rundt denne, forelesning/samtaler med deltagende kunstnere og kuratoren. I tillegg vil det bli besøk i Nasjonalgalleriets studiesal med forelesning rundt utvalgte originalarbeider fra samlingen. 19

20 SCULPTURE STUDIO (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Dirkjan van der Linde, Germain Ngoma og Michael O Donnell Tid: Tirsdager kl Sted: Skulpturtorget Start: 10. januar Språk: Norsk/engelsk The main aim of the one hour weekly studio is a problem solving forum, in which work, projects and processes, from concept to realisation, are discussed on a group basis. The intention is to pool resources, inform and kick start the utilization of the institution s facilities and knowledge base, in the area of sculpture/installation. MODERNISMEMASKIN (3 studiepoeng/ study points) Ansvalig: Dag Erik Elgin Tid: juni oktober 2012 Sted:Utstilling på Henie- Onstad kunstsenter juni- oktober Program følger. Lukket seminar. STILL/ MOVING IMAGES STUDIO (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Synne Bull/Line Løkken Tid: Annenhver uke vår fra uke 2, tirsdag kl Sted: Auditoriet Språk: Norsk (Engelsk ved behov) Maks antall studenter: 18 Lukket gruppe: Hvis venteliste, møt opp første dag Dette semesteret vil still / moving images studio primært fungere som kritikkseminar med fokus på studentenes egne arbeider eller annet materiale i kontekst av dette. Det forventes at studenter møter hver gang da dette er med på å skape en god gruppe med konstruktive bidrag til diskusjonen. Tekniske og teoretiske problemstillinger vil bli tatt opp på bakgrunn av det som blir presentert. Feltets relasjon til den øvrige kunsthistorien vil også være en naturlig del av dette. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper; interesse for feltet er nok til å delta, gjerne med arbeider i andre medier. Gruppen som helhet vil legge opp en plan for semesteret på den første dagen, evt. med en avslutning for publikum på ANX. 20

21 Ansvarlig: Susanne M. Winterling and guests Tid: Wednesdays Sted: Main auditorium Språk: English SCREENINGS AND READINGS (3 studiepoeng/ study points) A combination of reading groups and screenings. Featured texts from Heidegger to Chris Krauss. Screenings will be a selection from contemporary film and video art as well as important works from experimental and classical film history. Starting with Robert Bresson and Jacques Ranciere on Bresson 21

22 WORKSHOPS 22

23 Ansvarlig: Line B. Løkken Sted: Grupperom 3 TID: Uke 7. 15/2, 16/2, 17/2 kl Språk: Norsk/ Engelsk Maks 12 studenter RE- PHOTOGRAPHY (3 studiepoeng) Allerede eksisterende fotografisk materiale blir hyppig brukt i produksjon av nye kunstneriske arbeider. Fotografiet har en unik evne til å vandre mellom ulike kontekster og på så måte forandre betydning og innhold. Hva skjer når fotografiet rekontekstualiseres eller gjøres til et kunstnerisk objekt? Vi vil se på ulike kunstnere som jobber med allerede eksisterende billedmateriale og undersøke de like strategiene disse benytter seg av. Det forventes at studentene tar med seg egne prosjekter/materiale som kan diskuteres og videreutvikles i workshopen. Already existing photographic material is often used in production of new artworks. Photography has a unique capacity to travel between different contexts and in the same way change meaning and content. What happens when photography is recontextualized or made in to an art object? We will look at different artists that work with already existing image material and investigate the different strategy that these artists use. Students should bring their own project/material for discussion and further development to the workshop. PHOTOGRAPHY (1 studiepoeng) Ansvarlig: Line B. Løkken Tid: Uke 11, mars, kl Sted: Fotostudio 2 Språk: Norsk/Engelsk Maks antall studenter: 15 ( 1. prioritet for 3BAog 2MA) Ved behov kan ekstra kurs settes opp i uke 13 The workshop is a technical course in how to document and present your own artwork. Re- photographing paintings, drawings and objects, and how to describe and reproduce a gallery room or an installation. NEIGHBORHOOD PUBLIC RADIO TRANSMISSION WORKSHOP (3 studiepoeng/ study points) Ansvarlig: Aeron Bergman/Synne Bull Guest teacher: Lee Montgomery Tid: Uke 6. Mandag 6.- fredag 10. februar kl Sted: Eksternt (ANX, Olaf Ryes plass 2) Språk: Engelsk Maks antall studenter: 10 23

24 Over the course of five days Lee Montgomery will lead art students in several experiments and social engagements using radio and broadcasting (both terrestrial and streaming). The workshops consist of a balance of technical and conceptual engagement, and will also require significant public performance. Experiments likely to be pursued can range among the following: The Radio Oracle- Students would learn to create small scale transmitters based on the model developed by Tetsuo Kogawa. Each student will also create a sound collage with significant portions dominated by spoken language. Oracles and prophecies will be generated by tuning all transmitters to a single frequency, and having each participant walk through a field of transmissions with a radio which will record the fragments of broadcasting created by one's proximity to each of the various transmitters. The Oracles can be used to meditate on future events or perhaps guide future experiments. Referencing cut- ups, dada, Tzara, Burroughs/ Gysin, Throbbing Gristle. 2. The Arduino Controlled Transmitter: Harnessing the Void- This project would be based on a recent performance where a single Arduino controlled transmitter board (NS73M) was programmed to cycle through a range of FM frequencies broadcasting a silent carrier signal to multiple radios tuned to different portions of the spectrum. Participants could be instructed in the building of the NS73M circuit with Arduino control and would be instructed in the programming required to operate the unit. Multiple interactive units could be developed to reenvision the radio transmitter as an instrument. References to John Cage, Fluxus and automated performace. 3. Streaming/Looping- Using free streaming services on the web, workshop participants would be guided through the construction of a DIY Radio Net (after Max Neuhaus' piece of the same name) where streams would link to one another in a loop that would allow users to insert sounds at any point in the loop to produce a layered sound construction based on controlled contributions (i.e. each streaming computer when pointed to will play a single second of sound into the loop when the composer points to the operator or calls their name). References to Max Neuhaus, Steve Reich, Alvin Lucier. 4. Simple Synthesizer Orchestra- Participants build a simple 5 component Hex Schmitt trigger synthesizer with a piezo speaker and use their synthesizers to contribute to an improvisational sound score. 5. Community Engagement- Referencing Tetsuo Kogawa's ideas a0bout the the activation of space through broadcasting we would find a public space to use to set up an open microphone and streaming and/or terrestrial transmitter to encourage open dialogue within a specific community. Many of the projects listed above could also be performed as content in between dialogue and conversations, creating a dynamic community radio station that encourages the expansion of social and aesthetic engagement and experimentation. NEW MEDIA PROJECT BASED WORKSHOP (3 studiepoeng) Ansvarlig: Petr Svarovsky Tid: Uke 3, January (Tuesday- Friday), kl , Sted: Classroom 1 (Media Lab) Språk: English Max no. Of students: 10 24

25 The workshop is aimed to help students, who have projects containing an idea of interactivity, Internet or mobile communication, generative art etc. Students are expected to bring concepts or at least ideas of artworks. The short presentation of projects will be followed by discussion about possible technical solutions. Students will be organized in small groups according logic of their projects and they will develop their artworks from concept to functional prototype, getting help from teacher and learning from each other. Max/MSP and Jitter, Pure Data and GEM, Processing and Arduino will be used for prototyping. No prior experience with these technologies is required. FORBIDDEN TECHNIQUES (3 studiepoeng) Ansvarlig: Petr Svarovsky Tid: Uke 15, February, (Tuesday- Friday) kl , Sted: Classroom 4 (Media Lab) Språk: English Max no. Of students: 10 Can be offered as an express course/kuno The workshop will investigate some techniques, used in media to affect a brain and perception e.g. subliminal projections, electronic drugs etc. and recently banned in most countries. Morning theory (incl. examples from fine arts field and discussion about ethical and legal aspects, adressing differencies between governments, corporations and individuals) will be followed by afternoon practical experiments with video, sound, light and EMF. No technological skills are required. SOUND FOR VIDEO (3 studiepoeng) Ansvarlig: Petr Svarovsky Tid: Uke 17, April,(Tuesday- Friday) kl , Sted: Classroom 1 (Media Lab) Språk: English Max no. Of students: 10 Can be offered as an express course/kuno The workshop will provide essential knowledge about sound in film and video. Morning theory discussions will be followed by afternoon practical exercises in recording and editing. Day 1: Role of sound in film and video, various concepts. Day 2: Dialogues Day 3: Environment and Sound Effects Day 4: Music 25

26 SKULPTURWORKSHOP I RAMALLAH (3 studiepoeng) Ansvarlig: Felles ansvar (hovedansvarlig Jeannette Christensen) NB! Denne workshopen er tilknyttet fordypningsgruppen i skulptur. I vårsemesteret vil fordypningsgruppen i skulptur forberede seg til en felles skulpturworkshop med studenter ved International Art Academy Palestine, IAAP, i Ramallah. During the Spring semester the scupture indepth group will prepare for a sculpture workshop with students from International Art Academy Palestine, IAAP, in Ramallah. 26

27 TESER FORMAT OG INNLEVERING Det avsluttende semesteret på bachelorprogrammet fokuserer på avgangsutstillingen og skriftlig presentasjon av eget arbeid teseskriving. Det er obligatorisk å delta på møter om avgangsutstillingen med studieleder og kurator. Tesen er en skriftlig innlevering som beskriver studentens kunstneriske praksis, ståsted og orientering. For BA skal tekstene være 4 sider (hvis man overskrider formatet skal man forsvare det ved å vise at det ikke lar seg gjøre å uttrykke det kortere). Tekstene skal leveres elektronisk og på papir. Send på e- post til Fire eksemplarer skal skrives ut på A4- papir og leveres til studiekonsulent Britt Heidi Hansen innen 1. mars Ett eksemplar går til biblioteket, ett til arkivet, ett til ekstern sensor og ett til internt arkiv. OM AVSLUTTENDE TEKSTARBEID av Gard Frigstad Følgende råd til tekstens utforming er skrevet i samarbeid med ekstern sensor, slik at feltet belyses fra flere vinkler: Det ville være naturlig at en leser blir orientert om følgende: Hva slags prosjekt er det man jobber med? Her gjelder det å ikke være for inneforstått. Det betyr å gi informasjoner slik at en allment orientert leser har mulighet for å forstå det. Det er en fordel om man er kort og konsis, slik at ikke denne delen overtar helt for andre momenter i teksten. Hvordan gjør man det? Spørsmålet lar seg besvare på forskjellig vis. Det går an å beskrive utviklingsprosessen, måten eller metoden. Man kan gi en fremstilling av ens egen tilnærming til kunstneriske problemstillinger, til mediebruk, problematisering av virkemidler, bruk av research osv. Hvorfor gjør man det? Det betyr å komme inn på beveggrunnene, intensjonene og motivasjonene. Her kan man grave dypere og diskutere kontinuiteten i prosjektet, ved å belyse på hvilke måter tidligere prosjekter forholder seg til hverandre. Det kan være en fordel å ha en ledig innstilling til denne type selvrefleksjon, ved for eksempel å trekke inn andre kunstnerskap, vise til andre ikke- faglige referanser, inspirasjons- og irritasjonskilder osv. Man kan også bruke anledningen til å se litt fremover. Hensikten er å gi en forståelse for intensjonsdybden i prosjektet. OM AVSLUTTENDE TESER Det å skrive de avsluttende tesene for avgangsstudentene er en måte å tenke over eget arbeid på. Det innebærer at det er mange måter å gjøre det på. Gjennom å skrive om egen arbeidsprosess, kan 27

28 man klargjøre for seg selv hva man er ute etter. Dette virker ofte bra ved at tekstarbeidet undersøker det kunstneriske prosjektet ut i fra et originalt og personlig perspektiv. INGEN KLAR OPPSKRIFT Det er ingen klar oppskrift på hvordan man skriver tesene. Her er det mange muligheter. Uansett er det en fordel om teksten er tydelig og avklart. I denne formen er det ingen krav om referanser. Men vær åpen og raus i forhold til leseren slik at man innvier andre i hva dette dreier seg om. Det er om å gjøre at teksten er forankret i arbeidet og ikke bare lever sitt eget liv uavhengig av den kunstneriske praksis. Det er også ment å være en avklaring over eget prosjekt og hva man forholder seg til, som kan lette overgangen til offentligheten, både ved utstillinger, pressemeldinger, prosjektbeskrivelser, katalogforord, søknader til gallerier og så videre. Arbeidet med tekst fungerer også som en øvelse i forhold til kunstnerisk praksis. Det gjøres også tekstbaserte prosjekter, der tekst er medium og ikke bare har en indirekte betydning for praksisen. 28

29 Masterprogram Dette programmet er åpent for alle studenter ved Kunstakademiet, men MA- studenter vil bli prioritert ved de individuelle veiledningene. Det vil bli invitert en rekke gjester. Studentene melder seg på via lister på oppslagstavlen. For mer informasjon og oppdaterte gjestelister, følg med på ukentlig informasjonsmøte. BA- programmets gruppeveiledning, seminar, workshops og alle tekniske kurs er også åpent for MA- studenter. MA- programmet er ledet av professor Henrik Plenge Jakobsen. This program is open to all students at the Art Academy, but MA students will be given priority for tutorials and participation in seminars. There will be invited numerous guests. Students sign up through the lists on the bulletin board. For more information and updated guest lists, track on a weekly information service. BA- program group supervision, seminars, workshops and technical courses are also open to MA students. MA program is led by Professor Henrik Plenge Jakobsen. THEORY (6 credits) The student must choose at least 6 credits from the program. Theory lessons are divided into lecture series and short seminars. MASTERGRADSOPPGAVE / MASTER'S THESIS (9 studiepoeng/credits) I mastergradsoppgaven skal studenten vise sin evne til å anvende teori og metode i et prosjekt, formulere problemstillinger og gjennomføre et selvstendig faglig utviklingsarbeid. I første semester legges grunnlag for arbeidet gjennom bearbeiding av tema og problemstilling. I løpet av første år skal valg av teori og metode være avklart og presenteres. Studenten knyttes til en hovedveileder. In the thesis, students demonstrate their ability to apply theory and method in a project, formulate questions and conduct an independent professional development. During the first year, the choice of theory and method to be determined and presented. The student linked to a supervisor. ARTISTIC PRACTICE (15 credits) Artistic practice is made up each semester of independent studio work and at least four tutorials. This brings the total 15 credits. Artistic practice also include participation in Open Academy in week 50 each year and at least one exhibition in the student gallery in the course of the study. Supervisor: It is mandatory with two in- depth tutorials/appointments per semester with your supervisor. The supervisor must be an employee at the Art Academy. It is important that you are well prepared for these conversations and that the artistic material is well prepared so that it can be presented to the supervisor. The supervisor follows the students through two semesters and it is the student's responsibility to contact the supervisor to make the appointments. It may be appropriate to spread these conversations so that one takes place at the beginning and one towards the middle or end of the semester. Each student is assigned a supervisor as desired, as far as this is possible. Lists are 29

30 published at the beginning of the semester and can be found at the bulletin board by auditorium. Tutorials: In addition to the guidance of your assigned supervisor, students select other lecturers and guest lecturers for tutorials. It is recommended that these are spread throughout the semester and that one has no more tutorials close to each other. It is important to be well prepared so that the artistic material is available immediately when the tutorial starts. The student sign up at the respective lists on the bulletin board outside the auditorium - with your name, mobile number and studio space. It should be registered a minimum of two such tutorials per semester and lists are then signed by the supervisor. If you do not have the opportunity to be present at the agreed time, it is very important to provide information directly to the lecturer or supervisor. INDIVIDUAL STUDIES Your choice of tutorials, specialization group, workshop / seminar / studio and theory is filled in on a form that is sent out before the start of the semester. This individual study plan will form the basis for approval of the semester, along with the evaluation- form, which is submitted at the end of the semester. For approval it is expected to participate a minimum of 80%. In addition to filling out forms for individual study, you additionally sign in at lists of the various seminars and tutorial lists which are hung on the bulletin board outside the auditorium at the start of the semester. Everyone must sign up for lessons on these lists and also provide the form for individual study plan to the administrationof study consultant Berit Andresen. Further information, changes and updates you will be notified by e- mail, so pay attention to your inbox. GUEST LECTURES / TUTORIALS / WORKSHOP / SEMINARS (Pay attention to weekly information mail and bulletin board) Responsible: MA program Guest: Jalal Toufic When: January th. Place: Kunstakademiet Language: English SEMINAR WITH JALAL TOUFIC (3 credits) Born in 1962 in Beirut or Baghdad, Jalal Toufic is a thinker and a mortal to death. He is the author of, among other books, Graziella: The Corrected Edition (2009), The Withdrawal of Tradition Past a Surpassing Disaster (2009), Undeserving Lebanon (2007), Two or Three Things I m Dying to Tell You (2005), Forthcoming (2000), (Vampires): An Uneasy Essay on the Undead in Film (1993; 2nd ed., 2003), and Distracted (1991; 2nd ed., 2003). He is a guest of the 2011 Artists- in- Berlin Program of the DAAD. More BEIRUT: https://docs.google.com/document/d/1tigrd9a4qt2oyecivxgkm4op- Os1IysDKY7Ar_zDD- U/edit?hl=en_US&pli=1 30

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET Bachelorutdanningen (BA) i billedkunst ved kunstakademiet er et selvstendig og avsluttende 3-årig studium. Målet med utdanningen er

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013, 01.12.2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 ENG1002/ENG1003 Engelsk Elevar/Elever Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg:

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

2014/2015! BACHELOR!I!BILLEDKUNST!/!BACHELOR!IN!FINE!ART! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MASTER!I!BILLEDKUNST!/!MASTER!IN!FINE!ART!

2014/2015! BACHELOR!I!BILLEDKUNST!/!BACHELOR!IN!FINE!ART! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MASTER!I!BILLEDKUNST!/!MASTER!IN!FINE!ART! SEMESTERPLAN 2014/2015 BACHELORIBILLEDKUNST/BACHELORINFINEART MASTERIBILLEDKUNST/MASTERINFINEART Updated:10.6.2014 Changesinthesemesterplanmayoccur. Forupdatespleasevisit:http://www.khio.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=7961

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Fag: Engelsk Gruppe 10. trinn Lærer: Bjørnar Sollie Timenes, Kristin Tofteland, Ingunn Kile Rønning

Fag: Engelsk Gruppe 10. trinn Lærer: Bjørnar Sollie Timenes, Kristin Tofteland, Ingunn Kile Rønning Årsplan 2015-16 Kunnskapsløftet Fag: Engelsk Gruppe 10. trinn Lærer: Bjørnar Sollie Timenes, Kristin Tofteland, Ingunn Kile Rønning Årsplan i fag etter Kunnskapsløftet 10. trinn 2015-16 De grunnleggende

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06. Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer