INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET"

Transkript

1 INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET Bachelorutdanningen (BA) i billedkunst ved kunstakademiet er et selvstendig og avsluttende 3-årig studium. Målet med utdanningen er å gi den enkelte student tilstrekkelig innføring i faget slik at studenten skal kunne bruke kompetansen for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Studieprogrammet er normert til 180 studiepoeng. Bestått utdanning gir rett til graden bachelor i billedkunst - Kunstakademiet (Bachelor of Fine Art) og kompetanse til å søke opptak til mastergradsstudier enten ved Kunsthøgskolen i Oslo eller andre utdanningsinstitusjoner. I bachelorstudiet i billedkunst skal studentene utvikle en individuell kunstnerisk uttrykksform og samtidig forstå hvordan deres kunstneriske arbeid kan fungere som en betydelig og integrert del av samfunnet i dag. Studiet er variert, sammensatt og fleksibelt slik at det kan forholde seg til en kunstscene som er i stadig forandring. Studiet fremmer en konseptuel forståelse av hva en kunstnerisk produksjon innebærer. I studiets faglige profil vektlegges intellektuelle, metodiske og analytiske ferdigheter. Den tekniske siden av utdanningen lærer studentene hvordan de skal bearbeide og virkeliggjøre sin kunnskap og kompetanse på mange forskjellige områder av samfunnet. Deler av studiet kan tas i utlandet via kunstakademiets utvekslingsavtaler. Den faglige staben ved billedkunstutdanningen er nasjonale og internasjonale kunstnere og teoretikere. En kjerne av faste professorer og lærere og en stor variasjon av gjestelærere fra inn- og utland gir studentene dyptgående og mangesidige innfallsvinkler. Møte med kunst og kunstnere på internasjonalt nivå i undervisningssituasjon, i arrangementer og utstillinger inngår i studiet, likeledes besøk ved internasjonale kunstutstillinger og evenementer. Kunsthøgskolen legger vekt på å ivareta og videreføre sin funksjon som en kulturinstitusjon i Oslo, blant annet gjennom Åpent forum, der aktuelle kunstnere, teoretikere og kunstdebatter regelmessig presenteres. Studentgalleriene og 21.25, samt de årlige begivenhetene Åpent Kunstakademi og avgangsutstillingene er andre viktige arenaer som synliggjør Kunstakademiets aktiviteter. Målgruppe og opptakskrav Målgruppen er søkere som har grunnleggende erfaring innenfor kunstområdet og kan vise til selvstendig utførte arbeider, samt vise en moden bevissthet hva gjelder eget kunstnerisk virke og den samfunnsmessige sammenheng det inngår i. Studiet stiller store krav til studentene når det gjelder evne til å ta ansvar for eget studium. Side 1

2 For å bli tatt opp som student kreves generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. Opptaksprøven er todelt. Til første del leveres det inn selvstendig utførte arbeider. Opptaksjuryen vurderer de innsendte arbeidene, og et begrenset antall av søkerne tas ut til neste ledd som består av en praktisk opptaksprøve som foregår ved kunstakademiet i en uke. Det gjennomføres intervju av den enkelte kandidat. Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Ved opptaksprøven legges det vekt på: Forkunnskaper Utviklingsmuligheter Motivasjon Egnethet for studiet Norske studenter som ikke behersker engelsk slik at de får godt utbytte av engelsk både i forelesninger, samtaler og tekst, har selv ansvar for tidlig i studiet å oppgradere sin språkkompetanse. Innhold Bachelorstudiet i billedkunst omfatter fordypningsområdene kunstteori, maleri, fotografi/ video/film, skulptur/installasjon/performance og digital kunst. Innenfor rammen av disse fordypningsområdene gir studiet innføring i kunstrelaterte teoretiske emner, faglig spesialisering gjennom profesjonsorienterte kurs og seminarer som gir innføring i kunstneriske verktøy og metoder, samt kunstnerisk praksis som omfatter studentenes eget atelierarbeid. Studiet er bygget opp av et 1. semester med obligatoriske emner og 2. til 6. semester med åpne programmer. Studenten skal hvert år gjennomføre emner og emnegrupper tilsvarende 60 studiepoeng. Oppbyggingen av studiet baserer seg på en progresjon fra opptak til avsluttet studium. Målet er en stadig presisering og utvidelse av forholdet mellom den enkelte student og den omfattende sammenheng vedkommende vil befinne seg i. Dette gjelder forståelsen av kunst som begrep, historie og praksis innenfor en lokal og nasjonal sammenheng, og i en omfattende global situasjon. Kunstteori I kunstteori inngår kunsthistorie og andre humanistiske og estetiske disipliner som filosofi, psykoanalyse, semiologi og medieteori. Samtidig er kunstteori i samspill med estetisk praksis til enhver tid. Teoriundervisningen skal bygge opp metodiske og analytiske ferdigheter og studentenes forståelse for sin egen kunstneriske virksomhet i samfunnet. Vi tilbyr forelesninger i samtidens kunsthistorie, seminarer i kunst og kunstteorier etter 1945, og i annen relevant teori, samt praktisk orienterte skrive- og lesekurs. Undervisningen forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Side 2

3 Maleri Maleriet er den todimensjonale framstilling av kunstneriske problemstillinger. Maleriet har en unik posisjon som den moderne kunstens hukommelse og har en basisfunksjon i studiet av billedkunst. Undervisningen foregår ved en undersøkelse av mediet gjennom diskusjon og problematisering av maleriets muligheter i vår samtid. Dette omfatter malertekniske studier, individuell konsultasjon i studentatelierer og i større prosjektrom, modellstudier, besøk av gjestelærere, ukentlige fordypningsgrupper og ekskursjoner. Med maleri er her også forstått teknikker som tegning, collage og grafikk. Vi tilbyr undervisning i maleriteknikker som olje, akryl og tempera, akvarell, gouache, tegning med grafitt, kritt, kull og pastell, collageteknikker, grafiske metoder som silketrykk, litografi, dyptrykk. Det legges vekt på eksperimentering og kombinasjon av forskjellige teknikker og materialer. Skulptur/installasjon/performance Skulptur er den tredimensjonale fremstilling av kunstneriske problemstillinger. Rom- og formproblematikk er sentrale studieområder. Installasjonens utvidelse av skulpturbegrepet svarer til behovet for et større betydningsregister som åpner for flermediale løsninger. Performance/happening er en tredimensjonal framstilling som innebærer en scenisk plassering av subjektet i verket. Vi tilbyr tekniske muligheter som spenner fra tradisjoner innenfor skulptur til moderne konstruksjon og design, og et studiemiljø hvor ideer diskuteres og utvikles fram til et punkt hvor de materialiseres i selve det kunstneriske arbeidet. Vi har kompetanse og utstyr for arbeid i bronse, aluminium, gull, sølv, platemetall, sprøytemetall, smiarbeider, sandblåsing, gips, leire, voks, silikon, smeltegummi, epoxy polyester, vannbasert resin, tre, stein, Form Z data design, og modell bygging som integrerer lyd, video og lys. Lyd - digital kunst - installasjon Kunstnere som arbeider innenfor dette feltet har ofte en interdisiplinær tilnærmingsmåte. Det kunstneriske uttrykket kan formidles gjennom en rekke former fra bilderedigering til robotikk. Vi tilbyr konseptuell, estetisk undervisning i datateknologi, bilde, video- og lydmanipulasjon, 3D modellering, animasjon, programmering, webteknologi, mobile media, interfacing, diverse interaktive verktøy og real time teknikker. Foto video/film Foto video/film er de mest fremtredende todimensjonale formene for representasjon både som hovedkomponenter innen mediet og som dokumentasjon og uttrykksformer innen Side 3

4 kunsten. Som et medium for kunstnerisk uttrykk kan de fungere både som et verktøy for representasjon og som et kunstverk i seg selv. Dette fordypningsområdet fokuserer på bruken av foto video/film innenfor en kunstfaglig kontekst. Undervisningen inkluderer teoretiske seminarer hvor foto video/filmens filosofiske og historiske posisjon innenfor samfunnet og kunsten diskuteres. Vi tilbyr tilgang til profesjonelt utstyr; digitale- og videokameraer, 35mm, 6x6, 5x4 osv. Videre tilbys tilgang på fotostudio, green-room, klassisk farge- og sort/hvitt mørkerom, digitale fasiliteter og video redigeringsfasiliteter. Organisering av undervisningen Undervisningsplanen skal gi mulighet for en grunnleggende felles plattform og et høyt spesialiseringsnivå. Det skal være så åpent at det gir studenten reell valgmulighet til selv å sette sammen studiet på bakgrunn av det tilbudet som blir gitt. Undervisningen er organisert i følgende undervisningsprogrammer: 1. semester 30 studiepoeng Studentene bringes inn i kunststudiet med den enkeltes interesse, kunnskap og talent som utgangspunkt. Første semester gis grunnleggende innføring i kunstteori og tilrettelegging for utforsking av forskjellige kunstneriske uttrykksformer. Studentene gis en bred introduksjon til de ulike teorier som omgir og bestemmer kunstverket. I løpet av semesteret skal studentene komme i gang med eget arbeid og ha gjennomgått de grunnleggende kurs som er nødvendige for å kunne benytte seg av kunstakademiets fasiliteter. Studentene skal få forståelse for den kompleksitet som kjennetegner samtidig kunstnerisk praksis og gjøres kjent med de forskjellige teknikker som kommer til anvendelse, slik at hver student kan legge et grunnlag for den videre utvikling av eget arbeid. Det er begrenset valgfrihet når det gjelder kombinasjon av undervisningselementer. 2., 3., 4., og 5. semester - Åpne programmer 30 studiepoeng per semester Disse semestrene er basert på muligheter for fordypning slik at den enkelte student skal kunne utvikle sin kunstneriske posisjon. Studentene skal utvikle sin evne til å artikulere og realisere sine egne ideer og konsepter, samt profesjonalitet i forhold til egen kunstnerisk virksomhet. Seminarer, utstillinger, kurs og veiledning skal stimulere hver student til å utforme sin personlige studieplan. 6. semester 30 studiepoeng I siste semester legges det særlig vekt på å frambringe profesjonalitet i forhold til egen kunstnerisk virksomhet og på presentasjon og dokumentasjon av eget arbeid. Studiet avsluttes med en offentlig utstilling der studentene presenterer seg, kombinert med en skriftlig presentasjon om eget arbeid. Side 4

5 Arbeids - og undervisningsformer Studiet i billedkunst er basert på ulike arbeids- og undervisningsformer, fra forelesninger til individuelt arbeid. De ulike arbeids- og undervisningsformene er: Kunstnerisk arbeid Individuell veiledning Gruppeveiledning Utstillinger/visninger i institusjonens egne utstillingslokaler og andre steder Gjennomganger og egenpresentasjoner i forbindelse med utstillinger Prosjektundervisning Forelesninger Seminarer/workshop Ekskursjoner Tekniske kurs Internasjonal utveksling Prosjekter i samarbeid med andre institusjoner Studentene har tilgang til felles prosjektrom, verksteder og bibliotek, og hver student har egen atelierplass. Studentenes kunstneriske arbeid i atelier er det sentrale element i studiet, og dette støttes av de forskjellige former for veiledning som gis, individuelt og i grupper, og av den teoretiske undervisningen som danner grunnlag for den intellektuelle utvikling. Studiet er delt opp i emner hvorav noen er rent teoretiske og innebærer gjennomgang av pensum. Til disse emnene utarbeides pensumlister. Vurderings- og evalueringsformer Vurderingsformene som benyttes, er i samsvar med studiets mål, innhold, undervisnings- og arbeidsformer. Studenten vurderes på grunnlag av studieprogresjon, aktiv deltagelse og gjennomføring av obligatoriske oppgaver (bestått/ikke bestått) ved Kunstakademiet. Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om en student oppfyller studiets mål, skal vedkommende gis skriftlig beskjed om dette. Før varselet gis, skal det kalles inn til et møte med faglig ledelse og studenten. Deler av den vurderingen som finner sted er intern, men en benytter ved enkelte anledninger også ekstern kompetanse. Vurderingen finner sted hvert semester. Vurderingsformene som benyttes vil variere gjennom studieforløpet. Det utarbeides egne retningslinjer for studentenes evaluering av studiet. Fullstendig informasjon på nettet: Side 5

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1.

Studieplan 03.01.2013. Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE. Versjon 1. STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Studieår i billedkunstfag Årsenhet - 60 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 30 N-0260 Oslo

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Studieplan for toårig masterstudium i design 120 Studiepoeng Godkjent Nokut 25.01.05, publisert 08.03.06 Innholdsfortegnelse: 1. DESIGNUTDANNINGENS PROFIL... 2

Detaljer

Den norske filmskolen

Den norske filmskolen Den norske filmskolen Høgskolen i Lillehammer kunstfaglig bachelor i film og TV (BFA) Studieplan rev. 2. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse Den norske filmskolen Bachelorprogram Målsetting Varighet og omfang

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 04.07.2008 INTRODUKSJON... 3 ÅPNINGSUKE...

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 29.5. 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE.

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse: DEL

Detaljer

klesdesign og kostymedesign

klesdesign og kostymedesign Kunsthøgskolen i Oslo DESIGNAVDELINGEN Studieplan for 3-årig grunnutdanning (bachelorstudium) i klesdesign og kostymedesign (180 studiepoeng) Godkjent i avdelingsstyret /høgskolestyret 25.03.03 1 INNHOLDSLISTE

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015

KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015 KURSPLAN HØSTSEMESTERET 2014 OG VÅRSEMESTERET 2015 Avdeling Kunst og håndverk Bachelorstudium i Medium- og materialbasert kunst Masterstudium i Medium- og materialbasert kunst Masterstudium i Kunst og

Detaljer

Film og TV Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Film og TV Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Film og TV Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning film og tv... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 2 1.4 Studiearbeid... 3

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer