Studieplan og emnebeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan og emnebeskrivelse"

Transkript

1 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 11/12 (versjon ) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat 1

2 2 STUDIETS VARIGHET, OMFANG OG NIVÅ 3 Studieåret 3 Opptakskrav 3 Anbefalte forkunnskaper 3 MÅL FOR STUDIET 3 Yrkeskvalifikasjoner 3 Mål 4 Studiets innhold, organisering og sammensetting 5 Studieplanskisse 5 Organisering av studiet 7 Obligatorisk undervisning og studiekrav 7 EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER 7 Permisjoner og spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen 9 Innpassing 9 Studentutveksling 9 Autorisasjon 9 Kvalitetssikring 9 EMNEBESKRIVELSER 10 Forsøksdyrlære 10 Formål: 10 Overordnede læringsmål: 10 Kommunikasjon dyr og menneske 12 Formål: 12 Overordnede læringsmål: 12 Anatomi og fysiologi 14 Infeksjonsbiologi og legemiddellære 15 Formål: 15 Overordnede læringsmål: 15 Fordypningsoppgave 17 Oppgavens utforming og omfang: 17 Overordnet læringsmål: 17 Klinikkpraksis 1 18 Om praksisplassen 18 Formål 18 Læringsmål for praksis 18 Dyrepleierlære og støttefag 19 Formål 19 Overordnede læringsmål 20 Klinikkpraksis 2 21 Semester: Formål 21 Klinikkpraksis, internt NVH 22 Formål 22 Praktisk klinisk eksamen 23 Studiekrav 23 2

3 3 Definisjoner Blokkansvarlig: Praksisansvarlig: Hippocampus: SFA Den som organiserer og administrerer blokkene fra semester Den som er ansvarlig for organiseringen av den eksterne og interne praksisen Studentintranettside Studie- og forskningsadministrativ avdeling Studiets varighet, omfang og nivå Norges veterinærhøgskole (NVH) er en vitenskapelig høgskole, som arbeider for å fremme et etisk forsvarlig dyrehold, sunne dyr og hygienisk og kvalitativt gode næringsmidler for mennesker og dyr. Dyrepleierstudiet er et grunnstudium som leder frem til tittelen: Høgskolekandidat. Dyrepleierstudiet er normert til 2 år på heltid, og undervisningen foregår i 4 semestre. Studiet gir 120 studiepoeng. Studieåret Studieåret starter alltid første mandag fra og med 14. august og varer i 18 uker. Vårsemesteret starter alltid første mandag fra og med 4. januar og varer i 22 uker. Opptakskrav Generell studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper Det vil være en fordel for studentene å ha utvidete kunnskaper i biologi fra videregående skole. Mål for studiet Yrkeskvalifikasjoner Studiet kvalifiserer for et vidt spekter av jobber innen profesjonen dyrepleier. Studiet gir et godt utgangspunkt for andre yrker som krever biologisk/medisinsk kompetanse. Det tradisjonelle dyrepleier yrket har vært arbeid på dyreklinikk, vesentlig med smådyr. Her har dyrepleieren et mangfold av arbeidsoppgaver som beskrevet under: - kundebehandling - kunderådgivning innen fôring, stell, etterbehandling, medisinering m.m. 3

4 4 - administrative oppgaver ved klinikken for eksempel medisinbestilling, varebestilling, fakturering - vaksinering (med veterinær tilstede på klinikken) - fysioterapi/rehabilitering - sårbehandling og bandasjering - tannbehandling - hygiene og renhold - laboratoriearbeid: utføre kit-tester, utføre korrekt prøvetaking, forberede urinsediment, blodutstryk, hudprøver av diverse typer, blodtyping, etc. - operasjonsforberedelser - anestesi, instrumentrenhold/ -vedlikehold - assistere veterinær - stell og medisinering av inneliggende pasienter - førstehjelp på dyr og mennesker - røntgenfotografering og -fremkalling, forberedelser til ultralyd, CT, MRI Andre aktuelle arbeidsområder i dagens marked er forsøksdyravdelinger, avløservirksomhet og innen fôrprodusentselskaper. På forsøksdyravdelinger skal dyrepleieren ha en god forståelse av lovverket rundt bruk av forsøksdyr, god forståelse og kjennskap til behovene hos dyrene som er med i forsøk, samt stell og miljøberikelse. De skal kunne stille kritiske spørsmål til prosedyrene rundt dyreforsøk. Innenfor alle de ovennevnte arbeidsområdene trenger dyrepleieren kunnskap, ferdigheter og holdninger som er i tråd med NVHs strategiske plan. Undervisningen skal legges på et nivå som gjør at dyrepleieren kan utføre arbeidsoppgavene med den kunnskap hun/han trenger for å forstå når det er avvik som må sees på av veterinær eller når det må varsles om ut i fra dyrets velferd; nærmere bestemt å kunne utøve sitt yrke profesjonelt med selvstendighet, egentenkning, kritiskblikk, rådgivning, utvikling og alltid i tråd med god dyrevelferd. Mål Studiet skal utdanne selvstendige dyrepleiere som har en god forståelse for hva de jobber med, gode ferdigheter og gode holdninger. De skal kunne resonnere, kritisere og evaluere i en arbeidssituasjon og som utøver av et yrke. Studiet skal utdanne dyrepleiere som Har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor veterinærmedisin som gjør dem i stand til å starte sin profesjonelle karriere innenfor dyrepleiermedisinske kjerneområder. Kan så mye om veterinærens arbeid at de kan tilrettelegge og bistå veterinæren i dennes daglige virke. Har innsikt i de grunnleggende naturvitenskapelige prinsipper som er utgangspunktet for god dyrepleie, kan videreutvikle denne innsikten og benytte den i utøvelsen av sitt virke. 4

5 5 Har evne til selvstendig problemløsning og livslang læring. Erkjenner dyras egenverdi og er ambassadører for dyrevern og dyrevelferd Er i stand til å vise respekt for, kommunisere med og samarbeide med andre mennesker. Under alle disse arbeidsoppgavene skal dyrepleieren kunne ha forståelse av de fysiologiske, farmakologiske og anatomiske forhold i kroppen slik at hun/han selvstendig kan foreta en vurdering av det hun/han gjør. Eventuelt stille spørsmål til veterinæren om det er forsvarlig, eller kunne tilkalle veterinær hvis det er forhold som skulle tilsi at veterinæren må foreta en ny vurdering av en pasient. Dyrepleieren skal kunne utføre kjerneområdet innen yrket, nemlig stell og pleie av dyr på en profesjonell måte. Studiets innhold, organisering og sammensetting Studieplanskisse 1. Studieår Semester 1 Semester 2 Blokk 1: Kommunikasjon dyr og menneske 7 uker, 10 studiepoeng DPLKOM06, 10 studiepoeng Blokk 4: Infeksjonsbiologi og legemiddellære 7 uker, 15 studiepoeng. INFLLDP, 15 studiepoeng Blokk 2: Forsøksdyrlære (3 uker i 1. semester + 2 uker praksis i 4 semester) 5 uker, 10 studiepoeng. FDYRLD04, 10 studiepoeng Blokk 3: Anatomi og fysiologi Blokk 5: Praksisblokk ekstern 15 uker. DPLPRA08, 10 studiepoeng Uken før praksis er repetisjon av praktiske klinikkoppgaver, internt NVH. 7 uker, 15 studiepoeng DPLANF05, 15 studiepoeng 5

6 6 2. Studieår Semester 3 Semester 4 Blokk 6: Dyrepleierlære og støttefag 16 uker, 30 studiepoeng. Blokk 7: Praksisblokk ekstern 11 uker. Eksamen i mai, neste semester DPLSTF, 30 studiepoeng Blokk 7: Praksisblokk ekstern (2 uker i semester 3.) Blokk 8: Praksisblokk intern 7 uker. Håndbokevaluering av all praksis Totalt 34 uker praksis, Innlevering av fordypningsoppgave FORDPL, 10 studiepoeng Blokk 9: Eksamen teori/praktisk 4 lesedager skriftlig eks 2 dager OSCE praktisk eksamen DPLOSCE, 20 studiepoeng Studieavslutning 1 uke Evaluering og vitnemålsoverrekkelse 6

7 7 Organisering av studiet Den prekliniske del av studiet er organisert i blokker. Denne del av studiet pågår i 2 semestre. Hver blokk avsluttes før neste blokk begynner. Dette gjør at studentene kan konsentrere seg om faginnholdet i blokken, uten samtidig å måtte lese andre fag som foregår parallelt. I semester blir blokkene med teoretisk undervisning mer klinisk rettet og semestrene inneholder mye klinisk praksis. Denne praksisen foregår på dyreklinikker utenfor NVH. Disse klinikkene må tilfredsstille oppgitte minstekrav for å kunne fungere som praksisklinikker. All praksis er styrt fra NVH gjennom spesifikke krav som skal fylles innenfor den enkelte praksisperiode. Studentene fremmer klinikkønske til undervisningsdyrepleier som er den som kontakter klinikkene. Reise til og fra praksisplass dekkes ikke av NVH. I tillegg skal også studentene avvikle noen uker pålagt intern praksis ved NVH. Herunder ligger det helg-, kveld og nattevakt ved smådyrkirurgen og hesteklinikken. Alt fravær fra intern praksis pga av sykdom eller annet i helger må tas igjen.. I de tilfeller intern eller eksternpraksis turnus og vakter faller på røde dager er oppmøte på klinikken frivillig. Skolen anbefaler at studenten møter, men de pålegges ikke dette. Obligatorisk undervisning og studiekrav Dette er regulert av forskriften ( 5.4, 6.2 og 6.3) Student som uten tillatelse avbryter studiet for lengre tid enn 3 måneder, mister retten til å studere ved NVH.. Hvilke krav de ulike blokker stiller er beskrevet i studieplanen med nærmere regler for erstatning ved for mye fravær. Ved gyldig fravær sender studenten original legeattest/annen bekreftelse til blokkansvarlig. Studenten kontakter blokkansvarlig eller annen fagansvarlig nevnt i studieplanen og blir enig om hvordan evt. erstatning av obligatorisk undervisning/studiekrav skal gjennomføres. Studenten plikter selv å sørge for at dette blir godkjent. Blokkansvarlig melder fra seinest dagen før avsluttende eksamen i faget hvilke studenter som fortsatt ikke har godkjent nødvendig obligatorisk undervisning og studiekrav. Studenten får da enten ikke gå opp til eksamen der studieplanen angir dette, eller får ikke godkjent eksamen før obligatorisk undervisning og studiekrav er erstattet slik studieplanen beskriver det. Eksamen og vurderingsformer Eksamen og vurderingsformer er omtalt under hvert enkelt emne, se s. 8 Tidspunkt for kontinuasjonseksamener * og krav til studiepoengproduksjon ** 1. Studieår Forsøksdyrlære avholdes uken før studiestart i 2. semester 7

8 8 Kommunikasjon dyr og menneske har innlevering før semesterstart i 2. semester (sjekk semesterplan for dato) 2. Studieår Dyrepleierlære og støttefag avholdes i februar i 4. semester Infeksjonsbiologi avholdes uken før studiestart i 3. semester Anatomi og fysiologi avholdes uken før studiestart i 3. semester Innleveringsdato på skriftlige oppgaver regnes som eksamensdato og kontinuasjonsdatoer vil bli satt etter behov i henhold til eksamensforskriftens regler. Vilkår for å gå videre i studiet og tap av studieplass Fagene bygger på hverandre. For å kunne fremstille seg til eksamen i et fag, må studenten ha bestått de eksamener som i følge studieplanen skal ha blitt avlagt tidligere i studiet. Dette regnes slik at studenten får tillatelse til å gjøre ferdig studieåret og kontinuere fagene i kontinuasjonsperioden i august. Etter denne perioden må de under skisserte krav være fulgt. For privatister gjelder at tilsvarende kompetanse som studieplanen angir frem til aktuell eksamen må være bestått og dokumenterbar for å kunne avlegge eksamen som privatist. I henhold til forskrift om opptak, studium og eksamen ved NVH 5.4 kan studieplan sette krav til studiepoengproduksjon for å fortsette videre på studiet. For å gå videre etter eksamensperioden i august må studenten ha avlagt 30 studiepoeng. Dette betyr at studenten kan ha ikke bestått på enten forsøksdyr og kommunikasjon dyr og menneske, eller anatomi-fysiologi, eller infeksjonsbiologi og legemiddellære og allikevel få fortsette å følge sitt normale kull. Manglende studiepoengproduksjon medfører nedsettelse til kullet under og kan resultere i tap av studieplass. Har studenten måttet gå ned 2 ganger, og ved eksamensperiodens utløp fremdeles har ikke beståtte eksamener som medfører at studenten skulle vært flyttet ned enda en gang, så mister studenten retten til å studere ved NVH. Er studiekravet/obligatorisk undervisning ikke godkjent innen 1 år settes studenten normalt ned et kull. Alle studiekrav, oppgaver og eksamener må være bestått seinest 2 år etter normert tid. Maksimal studietid er 4 år, innvilgede permisjoner medtas ikke i denne tiden * Studiesjef kan ved årlig justering av Studieplanen endre kommende års kontinuasjonsplassering. **Vedtatt av Styret 16.november Rektor gis fullmakt til å avvike kravene til studiepoengproduksjon dersom særlige forhold foreligger. Studenten må sende begrunnet søknad (evt. med dokumentasjon) og gjennomføre obligatorisk samtale med studiesjef. Ved behandling av søknaden om å fortsette på gjeldende kull, samtidig som tidligere eksamen (er) må avlegges, blir det vektlagt at opplegget virker realistisk for den aktuelle studenten, og at det sannsynligvis ikke vil gå utover innlæring og obligatorisk aktiviteter i kommende blokker. Ved kryssende interesser vektlegges faglige og praktisk/økonomiske forhold sterkere enn studentens personlige forhold. Sykmelding gir derfor ikke automatisk rett til å fortsette på gjeldende kull. 8

9 9 Permisjoner og spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen Regler for dette er gitt i forskrift 5.5 og 5.7. Innvilgede permisjoner kommer i tillegg til øvre grense på 4 år. Innpassing Tidligere avlagte studiepoeng innen emner som anses som faglig jevngode med emner som inngår i studieplanen på NVH kan innpasses. Man kan søke fritak fra obligatorisk undervisning og/eller eksamen. Søknadsfristen er senest en måned før oppstart av blokken. Nærmere regler gis i forskrift Studentutveksling Alle studenter som ønsker utveksling kan få mulighet til et 2 måneders opphold ved en veterinærinstitusjon eller praksisklinikk i utlandet, dette vanligvis som klinisk praksis på klinikk. Utveksling vil skje i 4. semester i den tiden som normalt ville blitt avviklet på ekstern klinikk. Utvekslingen er bilateral. Det betyr at i samme periode kommer det utenlandske studenter til Norge. Ved ikke nordisk talende studenter tilstede foregår undervisningen på engelsk. Autorisasjon For å kunne bruke tittelen dyrepleier i Norge må man ha autorisasjon. Det er Mattilsynet som er autorisasjonsmyndighet. Studenten skal i løpet av våren i 4. semester søke om autorisasjon som dyrepleier. Søknaden leveres til SFA som sender disse samlet til Mattilsynet. Kvalitetssikring NVH har i henhold til lov om universiteter og høgskoler et kvalitetssikringssystem som skal sikre og utvikle studiekvaliteten. Studentene deltar i dette blant annet gjennom etablert studieevalueringssystem og deltagelse i råd og utvalg. 9

10 10 Emnebeskrivelser Denne planen revideres hver vår innen 31.mai og rammene gjelder hele kommende studieår. Høstens blokker skal være ferdig planlagt mht innhold og eksamen, mens for blokker som begynner neste vårsemesteret kan det gjøres justeringer i undervisningsopplegg og eksamen på bakgrunn av forrige gjennomførings erfaring. Justeringer for vårsemesteret foretas innen 30. november. Forsøksdyrlære uker 10 studiepoeng Engelsk navn: Laboratory animal science and welfare Semester: 1 Formål: Gi studentene en innsikt i bruken av forsøksdyr i Norge og gjeldende regelverk rundt dyreforsøk. Det vektlegges spesielt bruk av alternative metoder, de såkalte tre R ene (Replace, Reduce, Refine). Overordnede læringsmål: Studentene skal: kjenne prinsippene bak moderne forsøksdyrlære og velferd kjenne lovverket som regulerer bruken av forsøksdyr i Norge kjenne de potensielle helse- og velferdsfarene forbundet med dyreforsøk, og hvordan man kan minimalisere disse farene forstå betydningen av de interne og eksterne faktorene som påvirker et forsøksdyr og som dermed kan påvirke utfallet av et dyreforsøk vite hvordan man bør arbeide for å standardisere disse faktorene mest mulig vite i grove trekk hvordan man foretar helsemonitorering av forsøksdyr forstå de viktigste prinsippene som legges til grunn ved valg av metoder for håndtering og behandling av forsøksdyr forstå prinsippene bak anestesi, analgesi og avliving av dyr forstå de generelle prinsippene som brukes for å planlegge dyreforsøk, herunder kvalitetskontroll ha kjennskap til de potensielle alternativer og supplementer til dyreforsøk som eksisterer kunne foreta en enkel evaluering av en publisert artikkel om dyreforsøk med vekt på måten dyrene beskrives og brukes på vite at det finnes retningslinjer for god rapportering av dyreforsøk ha innsikt i de viktigste faktorene som avgjør driften av en forsøksdyravdeling samt å kunne foreta en enkel evaluering av en avdeling ha en holdning til forsøksdyr som gjenspeiler de tre R ene med fokus på dyrevern og dyrevelferd 10

11 11 Innhold: Teorikurs (3 uker) med innføring i prinsippene bak moderne forsøksdyrlære. Kurset tar opp bl.a.: Etikk, lovgivning og saksgang rundt dyreforsøk Valg av dyreart (biologi og genetikk) Fisk og vilt som forsøksdyr Innflytelsen av miljøfaktorer på dyreforsøk Dyrenes mikrobiologiske status og innflytelsen på dyreforsøk Helsefarer og allergi Sedasjon, anestesi og avliving av forsøksdyr God laboratoriepraksis og kvalitetssikring Design av dyreforsøk Praktisk opplæring (2 uker) i stell av forsøksdyr samt enkle teknikker (injeksjoner og blodprøvetaking) Undervisningsformer og innfallsvinkel: Teorikurset består av forelesninger, gruppearbeid (som studentene presenterer for hverandre), demonstrasjoner og utflukter til forsøksdyravdelinger. Under den praktiske opplæringen hospiterer studentene ved NVHs forsøksdyravdeling og eksterne avdelinger. Læremidler: Forsøksdyravdelingens kompendium i forsøksdyrlære utgjør hovedpensum. Anbefalte forkunnskaper: Interesse for samfunnsdebatten rundt bruken av forsøksdyr er en fordel men ingen betingelse. Krav til utstyr: Studenten forventes å møte opp i rene klær som ikke har vært i kontakt med dyr. Obligatorisk undervisning og studiekrav: Teorikurset: Det føres ikke fravær på teorikurset, men en forutsetning for å kunne bestå eksamen ved slutten av kurset er at studenten har satt seg godt inn i alt stoffet som kurset tar opp. Praktisk opplæring: det føres fraværsstatistikk. Det tillates maks. 20 % fravær mot begrunnelse/legeattest. Ved fravær utover dette må studenten delta på neste års kurs. I spesielle tilfeller kan det lages et tilpasset opplegg. Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men karakteren blir ikke gyldig før studiekravet er bestått. Eksamen: Teorikurset avsluttes med en skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler er tillatt bortsett fra kalkulator. 11

12 12 Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer. Studiekrav: Den praktiske delen av blokken inkluderer opplæring i, og kontroll av, studentenes praktiske ferdigheter innenfor stell og enkle teknikker i henhold til et praksishåndboken. Studiekravet i praktiske ferdigheter må være bestått for å få gyldig karakter ved skriftlig eksamen. Ansvarlig Blokkansvarlig: Karin Zimmer, Forsøksdyravdelingen NVH Instituttleder: Mona Aleksandersen Kommunikasjon dyr og menneske 7 uker 10 studiepoeng Engelsk navn: Communication -human and animal, clinical organisation Semester: 1 Formål: Gi studentene en plattform av kunnskaper som er viktig å ha i arbeidssituasjonen, både mennesker i mellom og mellom mennesker og dyr. Overordnede læringsmål: Studentene skal i denne blokken arbeide med kommunikasjon og drift av en dyreklinikk. De skal ha kjennskap til etologi og hva som er normal atferd hos hund og katt, samt kunne håndtere dyr i klinikksituasjon for å skape trygge forhold for både dyr og mennesker. Kunnskap om HMS vil inngå i dette. Studentene får også den første innføring i undersøkelse og prøvetaking som gjøres på de forskjellige pasientgruppene. De undervises grunnleggende ernæring for å kunne veilede eiere i hva friske dyr trenger av daglig ernæring. Innhold: Psykologi Kundehåndtering Klinikkdrift Etologi og generell atferd Atferd hund og katt Dentalhygiene og profylakse Håndtering og atferd fugl og reptil Akutthjelp/førstehjelp på dyr Forebyggende helsearbeid på dyr og trygghet på arbeidsplassen Grunnleggende ernæring 12

13 13 Undervisningsformer og innfallsvinkel: Undervisningen består av forelesninger, kollokviearbeid, praktiske demonstrasjoner og selvstudium. Læremidler Det vil bli delt ut hand-outs som støttenotater til den teoretiske undervisningen, i tillegg anbefales bruk av læreboken The complete textbook of veterinary nursing. Læringsmål Studentene skal; Kunne håndtere eiere og kolleger i både normal- og stress/konfliktsituasjoner Kunne bygge opp og drifte en normal dyreklinikk Kunne ta imot, skrive inn/ut pasienter og ha telefonkontakt med eiere på klinikken Kunne vurdere hva som er normal atferd på hund, katt, fugl og reptil for å kunne veilede eier Kunne håndtere dyr i en klinikksituasjon, ved undersøkelse og enklere prøvetaking Ha innblikk i forebyggende helsearbeid for dyr og kunne ivareta sikkerheten til kolleger og andre på klinikken. Kunne prinsippene rundt og prosedyrer for dental hygiene, samt veilede eier i forhold til profylakse. Anbefalte forkunnskaper Ingen Krav til utstyr Arbeidstøy eller hvit frakk Obligatorisk undervisning og studiekrav: Alle demonstrasjoner er obligatoriske. Studiekrav: For å få vurdert avsluttende skriftlig oppgave skal det gjennomføres og bestås 2 presentasjoner i løpet av blokken. Både presentasjoner og avsluttende oppgave vurderes til bestått/ikke bestått. Eksamen Studenten holder i løpet av blokken 2 presentasjoner ut fra gitte problemstillinger, som vurderes av blokkansvarlig som bestått/ikke bestått. Presentasjonene regnes som et studiekrav i henhold til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved NVH. Blokkansvarlig og en person til skal være tilstede ved presentasjonene, vurdering kommer etter diskusjon mellom disse to. Vurdering av presentasjon gjøres pr e-post. Ved blokkens slutt leverer studenten en skriftlig eksamensoppgave til blokkansvarlig som vurderes med Bestått Ikke bestått/f. 13

14 14 Oppgavens omfang skal være 5 sider pluss / minus 10 %,. Se egne regler for oppgaveskriving. Innlevering er kl siste dag i blokken, forsinket innlevering gir vurdering Ikke bestått/f som ved ordinær skriftlig eksamen Ved sykdom gjelder ordinært eksamensreglement. Ved ikke avholdte presentasjoner får ikke studenten vurdert den avsluttende oppgaven. Dersom presentasjoner og/eller oppgaven vurderes til ikke bestått/f, ved manglende levering eller ved gyldig fravær settes det ny frist før semesterstart i 2. semester. Sjekk dato på semesterplanen. Dersom presentasjon(er) ikke blir holdt eller oppgaven ikke blir levert og bestått innen den nye fristen, blir neste forsøk ved første ordinære eksamensinnlevering i faget. Ved hvert forsøk skal det holdes ny presentasjon og/eller leveres ny revidert oppgave. Sensur: Ekstern vurdering av oppgaven Tillatte hjelpemidler: Alle Vurderingsuttrykk: Bestått Ikke bestått/f Ansvarlig Blokkansvarlig: Christian Kummernes Instituttleder: Kristin Thorud, SportFaMed Anatomi og fysiologi 7 uker 15 studiepoeng Engelsk navn: Anatomy and physiology Semester: 2 Formål Gi studentene innsikt i normal struktur (anatomi) og funksjon (fysiologi) hos husdyr, med spesiell vekt på forhold som er av betydning for pleie av syke dyr. Overordnede læringsmål: Studentene skal Kjenne kroppens normale funksjon og sanser. Kjenne til de forskjellige organsystemers normal struktur og funksjon. Undervisningsformer og innfallsvinkel Undervisningen gis i form av 61 timer forelesninger. Anbefalte forkunnskaper Ingen Læremidler og læringsmål: Litteratur og læringsmål ligger på blokkens hjemmeområde på Hippocampus. Obligatorisk undervisning og studiekrav: Hematologikurset er obligatorisk 14

15 15 Krav til utstyr: Arbeidstøy eller hvit frakk til disseksjons/ laboratorium kurs Eksamen Skriftlig avsluttende eksamen på 5 timer. Tillatte hjelpemidler.: Ingen Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer. Ansvarlig Blokkansvarlig: Johan Høgset Jansen Instituttleder: Mona Aleksandersen, BasAM Infeksjonsbiologi og legemiddellære 7 uker 15 studiepoeng Engelsk navn: Infection biology and pharmacology Semester: 2 Formål: Infeksjonsbiologi og legemiddellære er en integrering av fagområdene hygiene,bakteriologi,virologi, parasittologi, immunologi og hematologi samt legemiddellære. Formålet med sammenslåingen er å gi studentene en oversikt over mikroorganismer som kan resultere i sykdom, og hvordan kroppen reagerer på slikt smittestoff og gi en forståelse av sykdomsutvikling. Dette er den første systematiske tilnærmingen til sykdom og sykdomsforsvar og danner et viktig grunnlag for at studentene skal forstå sykdomsmanifestasjoner de møter i klinisk medisin, og representerer et viktig fundament for hygiene og immunprofylakse. I denne blokken får studentene også en innføring i hematologisk metodikk for å kunne gjennomføre praktisk hematologisk diagnostikk. Infeksjonsbiologi og legemiddellære skal dessuten gi studentene en oversikt over de vanligste legemidler som brukes til dyr og gjøre rede for prinsippene for optimal legemiddelhåndtering.. Overordnede læringsmål: Etter å ha gjennomgått blokken skal studenten ha kunnskap om viktige mikroorganismer (virus, bakterier og parasitter) og hvordan disse smitter mellom dyr og mellom dyr og mennesker betydningen av renhold, desinfeksjon og hygiene hovedprinsippene for hvordan kroppens immunforsvar virker de vanligste legemidler som brukes til dyr Etter å ha gjennomgått blokken skal studenten kunne anvende den teoretiske kunnskapen til å håndtere dyr med smittsomme sykdommer og iverksette hygieniske tiltak for å hindre smittespredning informere dyreeiere om vaksinasjonsrutiner og parasittbehandling 15

16 16 håndtere blodprøver på en slik måte at resultater av blodanalyser (hematologiske, biokjemiske, immunologiske parametere) er representative håndtere legemidler på en forsvarlig måte Innhold: Hematologi Hygiene Bakteriologi Virologi Parasittologi Immunologi Legemiddellære Undervisningen i infeksjonsbiologi legges til rette som en integrert del i seks tema, mens legemiddellære gjennomgås tilslutt. Undervisningen i bakteriologi, virologi, parasitologi, immunologi, hygiene og til dels hematologi presenteres på en integrert måte, og gis i form av forelesninger, kurs og organiserte kollokvier. I tillegg skal studentene arbeide med prosjektoppgaver som skal presenteres for resten av kullet og undervisere. Denne oppgaven vurderes som bestått/ikke bestått. Dersom en gruppe får ikke bestått må besvarelsen revideres og legges fram for undervisere på nytt. Undervisningen i legemiddellære gis i form av forelesninger, kollokvium med temaoppgaver og gjennomgang av disse. Totalt omfatter undervisningen forelesninger (57 timer), kurs (22 timer), organiserte kollokvier med veiledning (41 timer) og arbeid med prosjektoppgaver med veiledning underveis og presentasjon av oppgave (15 timer). Anbefalte forkunnskaper: Alle fagene tidligere i studiet er anbefalte forkunnskaper. Læremidler og læringsmål: Litteratur og læringsmål er på blokkens hjemmeområde på Hippocampus. Obligatorisk undervisning og studiekrav: Det er obligatorisk oppmøte på laboratoriekurs i hematologi, bakteriologi, virologi, immunologi og parasittologi. Disse utgjør til sammen 9 kursdager. Det er obligatorisk oppmøte på timer til arbeid med prosjektoppgavene og presentasjon av disse. Det tillates inntil 10 % fravær med begrunnelse/legeattest. Ved fravær utover dette må studenten delta på neste års kurs. I spesielle tilfeller kan det lages et tilpasset opplegg. Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men karakteren blir ikke gyldig før studiekravet er bestått. Krav til utstyr: 16

17 17 Det skal brukes laboratoriefrakk ved laboratoriekurs i Auditorium 7. Eksamen Skriftlig avsluttende eksamen på 4 timer Tillatte hjelpemidler: Ingen Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer. Ansvarlig Blokkansvarlig: Hege Brun-Hansen Instituttleder: Gudmund Holstad, MatInf Fordypningsoppgave Engelsk navn: Project paper 2 4.semester Formål: Studentene skal i grupper à 3 skrive en vitenskapelig oppgave om et valgt emne. Studentene skal tilegne seg kunnskap om emnet, samt kunnskap om hvordan man leter opp og finner kilder man bruker som grunnlag for oppgaven. I tillegg til vitenskaplig oppgave kan det lages brosjyrer, brukerhåndbøker og lignende til bruk for eiere eller fagpersonalet. Oppgavens utforming og omfang: Oppgaven skal belyse et gitt tema fra en dyrepleiers rolle. Oppgaven skal være på 30 A4 sider, +/- 10 %, ikke medregnet forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste. Overordnet læringsmål: Studenten skal kunne sette sammen kunnskap til en akademisk-vitenskaplig oppgave slik at denne gir en systematisk fremstilling av et faglig emne fra en dyrepleiers synspunkt. Studenten skal kunne samle informasjon fra faglige kilder og sammen med medstudent skrive en akademisk oppgave basert på faglitteratur. Anbefalt forkunnskap Alle fagene i studiet. Læremidler og læringsmål Kilder studenten selv finner. Obligatorisk undervisning og studiekrav 17

18 18 Alle frister som gjelder oppgaven er absolutte. Valg og innlevering av oppgaven Oppgaven velges før første praksisperiode i 2. semester, og leveres før påske i 4. semester. Krav til oppgaven og frister for progresjon publiseres på Hippocampus. Vurderingsform Oppgaven blir vurdert til Bestått / Ikke bestått Ansvarlig: Anne Torgersen Instituttleder: Kristin Thorud, SportFaMed Klinikkpraksis 1 15 uker 10 studiepoeng Engelsk navn: Compulsory clinical practice in private clinic Semester: 2 Den første uken i denne praksisen vil være repetisjon og praktiske demonstrasjoner ved NVH. Om praksisplassen Studentene setter opp ønsker om praksisplass og leverer denne til praksisansvarlig. Praksisansvarlig kontakter praksisklinikkene og gjør avtale om studentutplassering. Klinikken må være godkjent av NVH etter de krav som til en hver tid foreligger fra høgskolens side. I de tilfeller ingen av de ønskede praksisplassene har ledig studentplass, vil høgskolen hjelpe til med å skaffe egnet plass. All kommunikasjon med klinikkene om studentutplassering skal gjøres av praksisansvarlig. Formål Gi studenten praktisk kunnskap om og realistisk erfaring med klinikkdrift og veterinærmedisinsk behandling av dyr. Læringsmål for praksis Studentene skal Kunne gjøre alle typer resepsjonsarbeid, med utfylling av alle formelle skjemaer. Kunne kundebehandling og ha god telefonskikk Kunne assistere veterinær ved undersøkelse og behandling av pasienter Kunne bistå i behandlingen av lettere sykdom og mindre skader, kunne utføre blodprøvetaking og utføre en del laboratoriearbeid. Utføre pleie av oppstallede pasienter. Lage og utføre gode hygienerutiner på klinikken 18

19 19 Veilede kunder mht normal fôring og atferd på hund og katt Innhold Praksisstedet må være av en slik størrelse og ha så mye utstyr at det gir grunnlag for allsidig praksis for studentene. Læremidler Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden og journalføring av disse. The complete textbook of veterinary nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing Krav til utstyr Arbeidstøy, navneskilt, saks og skrivesaker Obligatorisk undervisning og studiekrav: Praksis er obligatorisk. Det tillates ikke fravær utover 3 egenmeldingsdager, disse skal om klinikken mener det er hensiktsmessig tas igjen i etterkant. Egenmelding skal leveres inn til praksisansvarlig på klinikken, med kopi til skolen, første dag tilbake i klinikken. Fravær utover 3 dager skal dokumenters med sykemelding, original til klinikken og kopi til SFA. Dette fraværet skal tas igjen i etterkant Praksishåndboken er delt inn i første og andre praksisperiode. Kravene til utførte oppgaver og førte journaler/pleieplaner fordeles over begge perioder, dog skal flest mulig av kravene i første periode gjennomføres innen utløpet av denne. Utfylling av praksishåndboken gjøres i samarbeid med praksisansvarlig på klinikken. Praksishåndbok, journaler/pleieplaner leveres blokkansvarlig første uke etter at praksisen er over. Ved ikke godkjente journaler og pleieplaner, se praktisk klinisk eksamen. Ansvarlig Blokkansvarlig: Christian Kummernes Instituttleder: Kristin Thorud, SportFaMed Dyrepleierlære og støttefag 16 uker 30 studiepoeng Engelsk navn: Veterinary nursing and related subjects. Semester: 3 Formål 19

20 20 Gi studentene en innføring i sykdomslære og sykdomsernæring hos våre vanligste kjæle- og husdyr. Det gis også innføring i grunnleggende billeddiagnostikk, pre- og postoperativ behandling av pasienter, anestesi og operasjonslære, samt pediatri, obstetrikk og noe generell genetikk. Overordnede læringsmål Studenten skal Være i stand til å danne seg et godt bilde av de vanligste sykdommene hos dyr, og ha kunnskap om diagnostisering og pleie av disse sykdommene. Tilegne seg kunnskaper for å kunne vurdere smertebilder hos dyr, hvordan pleie dyret igjennom en operasjon, stell og vedlikehold av utstyret som brukes i slike situasjoner. Tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper til å kunne veilede eiere ved avl av hund og katt, og i stell av det nyfødte dyr. Tilegne seg gode kunnskaper i medikament- og væsketerapi og utregning. Undervisningsformer og innfallsvinkel Undervisningen foregår primært ved forelesninger, men også demonstrasjoner, praktiske øvelser og tid blir satt av til noe kollokviearbeid. Anbefalte forkunnskaper Kunnskaper fra 1. og 2. semester samt noe egenkunnskaper om å holde kjæledyr. Læremidler og læringsmål: Det vil bli gitt hand-outs som støtte notater til undervisningen, utover dette bes studentene studere i The complete textbook of veterinary nursing og finne annen relevant litteratur på biblioteket Obligatorisk undervisning og studiekrav: Det er ingen obligatoriske krav til fremmøte ved forelesninger. Alle demonstrasjoner og praktisk undervisning er 100% obligatoriske, fravær må tas igjen i treningsklinikkens åpningstider. Krav til utstyr: Arbeidstøy eller hvit frakk Eksamen Presentasjoner i løpet av semesteret er studiekrav og vurderes til bestått/ ikke bestått I tillegg må studenten bestå en test i medikamentregning. Denne må være 100% riktig. Testen kan tas inntil den er bestått.. Siste forsøk må være sensurert senest 4 uker før uteksaminering. Studenten kan gå opp til eksamen i blokken uten å ha bestått test i medikamentregning, men karakter vil bli holdt tilbake til testen er bestått. 20

21 21 4 timers skriftlig eksamen ved slutten av siste praksisperiodei 4 semester. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer. Ansvarlig Blokkansvarlig: Anne Torgersen Instituttleder: Kristin Thorud, SportFaMed Klinikkpraksis 2 13 uker Engelsk navn: Compulsory clinical practice in private clinic Semester: 3-4 Formål Gi studenten praktisk kunnskap om og realistisk erfaring med klinikkdrift og veterinærmedisinsk behandling av dyr. Hovedvekten på denne praksisen skal være på operasjon og røntgen, i tillegg til ytterligere trening i prøvetaking, innlegging av venekateter for diverse formål og gode hygienerutiner. Det er ønskelig at studenten i siste del av denne praksisen tar del i alt arbeidet på klinikken, slik at det kan øves opp gode rutiner i enkelte deler. Innhold Praksisen må være av en størrelse og ha en viss mengde utstyr for å gi mest mulig allsidig praksis. Læremidler Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden The complete textbook of veterinary nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing. Krav til utstyr Arbeidstøy, navneskilt, saks og skrivesaker Obligatorisk undervisning og studiekrav: Praksis er obligatorisk. Det tillates ikke fravær utover 3 egenmeldingsdager, disse skal om klinikken mener det er hensiktsmessig tas igjen i etterkant. Egenmelding skal leveres inn til praksisansvarlig på klinikken, med kopi til skolen, første dag tilbake i klinikken. Fravær utover 3 dager skal dokumenters med sykemelding, original til klinikken og kopi til SFA. Dette fraværet skal tas igjen i etterkant. 21

22 22 Praksishåndbok skal leveres til blokkansvarlig ferdig utfylt og godkjent fra praksisplass i tillegg til journaler/pleieplaner for de uthevede områdene, så snart siste eksterne praksisperiode og intern praksis er over. Ved ikke godkjente journaler eller pleieplaner, se praktisk klinisk eksamen. Ansvarlig Blokkansvarlig: Christian Kummernes Instituttleder: Kristin Thorud, SportFaMed Klinikkpraksis, internt NVH 7 uker Engelsk navn: Compulsory clinical practice in school clinics Semester: 4 Formål Gi studentene praktiske ferdigheter i områder av faget de normalt ikke vil få på sine praksisklinikker utenfor høgskolen. Det er da tenkt 2 uker forsøksdyrlære, 1 uke smådyr medisin, 1 uke smådyr kirurgi, 1 uke røntgen,1 uke hest og 1 uke produksjondyr. Innhold Praksisen skal gi studentene trening i håndtering, undersøkelse og behandling av de arter de normalt ikke kommer i kontakt med på en privat smådyrklinikk. I tillegg er det tenkt at studentene skal kunne finpusse teknikker det er forventet at de skal kunne, ss venekateterinnlegging, oral intubering, kateterisering og lignende. Læremidler Praksiskrav som skal gjennomføres i perioden The complete textbook of veterinary nursing eller Clinical textbook of veterinary nursing. Krav til utstyr Arbeidstøy, navneskilt, saks og skrivesaker. Vernesko til bruk på produksjonsdyr og hesteklinikken. Obligatorisk undervisning og studiekrav: Praksis er obligatorisk. Det tillates ikke fravær utover 3 egenmeldingsdager, disse skal om klinikken mener det er hensiktsmessig tas igjen i etterkant. Egenmelding skal leveres inn til praksisansvarlig på klinikken, med kopi til Studieavdelingen, første dag tilbake i klinikken. Fravær utover 3 dager skal dokumenters med sykemelding, original til klinikken og kopi til Studieavdelingen. Dette fraværet skal tas igjen i etterkant. 22

23 23 Praksishåndbok skal leveres til blokkansvarlig ferdig utfylt og godkjent fra praksisplass i tillegg til journaler/pleieplaner for de uthevede områdene, så snart siste eksterne praksisperiode og intern praksis er over. Praksishåndbok skal fylles ut sammen med praksisansvarlig på klinikken. I praksisen inngår det obligatorisk helg og kvelds - nattevakter på hesteklinikken og kirurgi smådyr. ALT fravær fra internpraksisen skal tas igjen før semesterslutt for å få vitnemål og autorisasjonspapirer.. Ansvarlig Blokkansvarlig: Christian Kummernes Instituttleder: Kristin Thorud, SportFaMed Praktisk klinisk eksamen Studiekrav Studenten må ha godkjent studiekravene i praksishåndboken, i tillegg ha fått godkjent innleveringskravet til pleieskjemaer og journaler tilknyttet praksisen. For å bestå klinikkperioden må studenten ha vært tilstrekkelig tilstede, samt kunne dokumentere akseptable kunnskaper, ferdigheter og holdninger i henhold til praksishåndboken. Studenter som ikke får godkjent klinikkpraksisen får ikke fremstille seg til eksamen. Det samme gjelder ved alle andre eksamener tatt i de enkelte blokker, alt må være bestått for klinisk eksamen. Ved ikke godkjente journaler og pleieplaner får studenten mulighet til å revidere tidligere innleverte journaler og pleieplaner. Disse leveres til ny vurdering. Leveres ikke reviderte journaler og pleieplaner innen 4 uker før oppsatt eksamenstidspunkt vil karakter fra praktisk klinisk eksamen holdes tilbake og studenten vil ikke uteksamineres med de øvrige på kullet. For studenter som velger å trekke seg fra eksamen innen fastsatte frister i Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole, er første mulige kontinuasjonstidspunkt i august. Det vil bli gjennomført OSCE eksamen. En OSCE er en praktisk prøve som alle studentene gjennomfører, en eksamen består av et sett OSCE er. Student kan gå opp til OSCE eksamen uten å ha bestått Dyrepleierlære og støttefag eksamen. Karakter holdes tilbake til overnevnte eksamen er bestått. Vitnemål utstedes ikke før alle fag og praksis er bestått. Oppmelding til eksamen: Eksamensdager og tidspunkter settes av studieavdelingen, oppmelding til dager og tidspunkter skjer ved kandidatnummertildeling. Tillatte hjelpemidler: De som blir lagt frem til kandidaten, utover dette kan kandidaten spørre etter ekstra utstyr. Dette avgjøres i det enkelte tilfelle. Eksamens varighet: ca 85 minutter Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått Ansvarlig Eksamensfagansvarlig: Anne Torgersen Instituttleder: Kristin Thorud, SportFaMed 23

24 24 Studieplanskisse for kull Oversikt over kull sine emne- og eksamensplan med studiepoeng: Kull: 2009 Eksamen: 2009 stp 2010 Eksamen: 2010 stp Kommunikasjon dyr og menneske DPLKOM06 10 DPLKOM06 10 Kurs i forsøksdyrlære FDYRLD04 10 FDYRLD04 10 Anatomi og fysiologi DPLANF05 15 DPLANAFY 15 Infeksjonsbiologi og legem.lære INFLLDP 15 INFLLDP 15 Dyrepleierlære og støttefag DPLSTF08 30 DPLSTF06 30 Fordypningsoppgave FORDDPL 10 FORDDPL 10 Klinisk praksis DPLPRA08 10 DPLPRA08 10 Praktisk klinisk eksamen DPLAVS08 20 DPLAVS

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Veterinærhøgskolen 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 (versjon Juni 2015) Dyrepleierstudiet

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 14/15 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Utredning om 3-årig dyrepleierutdanning Revidert 16. mars 2012 Innhold 1. Oppnevning og mandat 2

Utredning om 3-årig dyrepleierutdanning Revidert 16. mars 2012 Innhold 1. Oppnevning og mandat 2 Utredning om 3-årig dyrepleierutdanning Revidert 16. mars 2012 Innhold 1. Oppnevning og mandat 2 2. Bakgrunn 3 2.1 Nåværende dyrepleierutdanning 3 2.2 Dyrepleierutdanning i Europa 3 2.3 Krav for akkreditering

Detaljer

Studieplan og emneomtale

Studieplan og emneomtale 1 Studieplan og emneomtale for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (Versjon 30. 12. 2009 nynorsk) Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semester) og fører fram til

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng Bachelor in nursing Kull 2014 Heltid Del 1 og 2 Godkjent av assisterende instituttleder Siw Blix, den 05.12.13 Bygger på Rammeplan av 25. januar 2008. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 25. september 2007 Per Morten Schiefloe, leder Marianne Fredriksson Irene Levin

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Atlantis

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012 avdeling for ingeniørutdanning Oslo, 02.02.11 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer