Studieplan og emnebeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan og emnebeskrivelse"

Transkript

1 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert Studieplan av 2002 med seinere justeringer av 2006 Styret

2 2 Innhold Definisjoner: 3 STUDIEPLAN 4 Studiets varighet, omfang og nivå 4 Opptakskrav 4 Anbefalte forkunnskaper 4 Mål for studiet 4 Yrkesmuligheter 4 Organisering av studiet 5 Studieplanskisse til veterinærstudiet (med endring fom 2006) 6 Vilkår for å gå videre i studiet og tap av studieplass fom kull Obligatorisk undervisning og studiekrav 10 Permisjon og spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen 11 Innpassing 11 Studentutveksling 11 Kvalitetssikring 11 Autorisasjon/studentlisens 11 EMNEBESKRIVELSER (FOM KULL 2006) 12 Blokk 1: Dyrenes biologi (5 uker, 7,5 studiepoeng) 13 Blokk 2: Cellebiologi (18 uker, 27 studiepoeng) 15 Blokk 3: Populasjonsmedisin (6 uker, 9 studiepoeng) 16 Blokk 4: Anatomi og fysiologi (24 uker, 36 studiepoeng) 18 Obligatorisk husdyrpraksis (4 uker) 19 Blokk 5: Ernæringslære (5 uker, 7,5 studiepoeng) 20 Blokk 6: Allmenn Sykdomslære (14 uker, 21 studiepoeng) Feil! Bokmerke er ikke definert. Blokk 7: Infeksjonslære (16 uker, 24 studiepoeng) 21 Blokk 8: Farmakologi og toksikologi (11 uker, 16,5 studiepoeng) 25 Blokk 9: Mattrygghet (18 uker, 25 studiepoeng) 26 Propedeutisk kurs (1 uke, 1,5 studiepoeng) 29 Blokk 10 Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære (3 (4?) uker, 5 studiepoeng) 30 Innledende veterinærmedisin og patologi (18 uker, 27 studiepoeng) semester 34 Smådyr- og hestemedisin (9 uker + eksamensperiode, 16,5 studiepoeng) 34 Produksjonsdyrmedisin (9 uker + eksamensperiode, 16,5 studiepoeng) 34 Vilt- og reinsykdommer (1 uke, 1,5 studiepoeng) 34 Patologi (15 Studiepoeng) 37 Infeksjonsdiagnostikk 39 Akvamedisin og fiskesykdommer (6 studiepoeng) semester 41 Mattilsyn og kjøttkontroll (3 studiepoeng) 42 Offentlig veterinærmedisin (3 uker, 4,5 Studiepoeng) 43 Sykdomskontroll (1 uke, 1,5 studiepoeng) 44 Smådyr- og hestemedisin (9 uker + eksamensperiode, 16,5 studiepoeng) 45 Produksjonsdyrmedisin (9 uker + eksamensperiode, 16,5 studiepoeng) 47

3 3 AVVIKLING AV DE KLINISKE EKSAMENER: HØST OG VÅRKANDIDATER. 52 Vilkår for oppmelding og videre progresjon 52 Retningslinjer for fordeling av høst og vårkandidater 53 DIFFERENSIERINGSÅRET I VETERINÆRSTUDIET 54 VEDLEGG: STUDIEPLANSKISSENE FOR KULL Definisjoner: Blokkansvarlig: Den som organiserer og administrerer blokkene fra semester Eksamensfagansvarlig: Den som organiserer og administrerer eksamensfagene i 8. og 9. semester. Kan også kalles undervisningsansvarlig for å administrere hele fagområdet. Kursansvarlig: Den som er kontaktperson for bestemte kurs, moduler eller perioder. Disse er ofte undervisningsansvarlige for sentrale deler av et fagområde. Hippocampus: Studentintranettside

4 4 Studieplan Studiets varighet, omfang og nivå Norges veterinærhøgskole (NVH) er en vitenskapelig høgskole, som arbeider for å fremme et etisk forsvarlig dyrehold, sunne dyr og hygienisk og kvalitativt gode næringsmidler for mennesker og dyr. Veterinærstudiet er et grunnstudium som leder frem til tittelen: cand.med.vet. Veterinærstudiet er normert til 5 1/2 til 6 år, og undervisningen foregår i 11 semestre. Studiet gir 330 studiepoeng. Norges veterinærhøgskole ligger i Oslo, men har 2 underenheter som ligger i Tromsø og Sandnes. NVH er den eneste veterinære utdanningsinstitusjon i Norge. Opptakskrav Se opptaksbrosjyre for veterinærstudenter Anbefalte forkunnskaper Det vil være en fordel for studentene å ha kunnskaper på nivå med 2 Bi og 3 Bi fra videregående skole. I forhold til populasjonsmedisin (statistikkdel) vil det være en fordel å ha basisferdigheter i matte på 3 MX nivå eller tilsvarende. Mål for studiet NVH skal utdanne veterinærer som: Har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor veterinærmedisin som gjør dem i stand til å starte sin profesjonelle karriere innenfor alle veterinærmedisinske kjerneområder, men er noe bedre rustet til å ta en begynnerjobb innenfor områder der de har valgt å fordype seg i det siste studieåret Har innsikt i de grunnleggende naturvitenskapelige prinsipper som er utgangspunktet for veterinærmedisinsk kunnskap og er i stand til å videreutvikle denne innsikten og benytte den i utøvelsen av sitt yrke Har evne til selvstendig problemløsning og livslang læring Erkjenner dyras egenverdi og er ambassadører for dyrevern og dyrevelferd Er i stand til å vise respekt for, kommunisere med og samarbeide med andre mennesker Yrkesmuligheter Studiet kvalifiserer for et vidt spekter av yrker innen profesjonen veterinær. Studiet gir også et godt utgangspunkt for andre yrker som krever biologisk/medisinsk kompetanse. De tradisjonelle veterinære yrkene har vært klinisk praksis på produksjonsdyr, hest og smådyr. En stor andel veterinærer arbeider i Mattilsynet med matsikkerhet, dyrehelse og forvaltning.

5 5 Andre arbeidsfelt er i departementene, slakterivirksomhet, forebyggende helsearbeid, fiskehelse, forskning/undervisning, legemiddelindustri, forsikringsbransjen, laboratorievirksomhet og organisasjoner som arbeider innen relevante områder. Organisering av studiet Den prekliniske del av studiet er organisert i blokker. Denne del av studiet pågår i 6 semestre. Hver blokk avsluttes før neste blokk begynner. Dette gjør at studentene kan konsentrere seg om faginnholdet i blokken, uten samtidig å måtte lese andre fag som foregår parallelt. 7. semester er en forberedelse til den mer kliniske anvendte del av studiet. I 8. og 9. semester er det rotasjoner på de kliniske institutter og en blandingsrotasjon innen fagområdene mattrygghet, patologi, epidemiologi, offentlig veterinærmedisin og fiskehelse. I 10 (11) og 11 (12) semester blir studentene fordelt på 5 differensieringsretninger etter visse kriterier. Opptaket skjer på slutten av 8. semester. Samtidig velges når de kliniske eksamener skal avlegges (se under). I differensieringsåret vil studenten få en egen veileder som de i samarbeid med skal komme frem til et individuelt opplegg og oppgave. Ca 19 av ukene dette året er obligatorisk for differensieringsretningen. 4 av disse ukene er igjen obligatorisk for alle studentene. Med 60 studenter er det følgende plasser per differensieringsretning: Mattrygghet: 25 plasser Produksjonsdyrmedisin: 25 plasser Smådyrmedisin: 25 plasser Hestemedisin: 10 plasser Akvamedisin: 12 plasser Studentene kan velge å være høst eller vårkandidater innen gitte rammer (fordeling maks 40/20). De som skal bli vårkandidater (får vitnemål etter 12. semester) avlegger ikke de 2 store kliniske eksamenene i 9. semester, men venter til våren 10. semester med disse. I 10. semester følger de ikke undervisning ved NVH. I løpet av studieårene må studenter påregne: Mye obligatorisk undervisning, helge og nattevakter, utplassering til andre deler av landet, 4 uker praksis med veterinær som studentene skaffer seg selv, 4 uker husdyrpraksis i løpet av første sommerferie. Høstsemesteret starter alltid første mandag fra og med 14. august og varer i 18 uker. Vårsemesteret starter alltid første mandag fra og med 4. januar og varer i 22 uker + påskeuka. For produksjonsdyr - differensieringen arrangeres det en ukes sommerkurs. Kontinuasjonsperiodene er vanligvis siste uke før semesterstart.

6 6 Studieplanskisse til veterinærstudiet (med endring fom 2006) semester gjelder fom kull semester gjelder fom kull 2002, med unntak av epidemiologi som gjelder fom kull studieår Semester 1 Semester 2 Blokk 1: Dyrenes biologi Dyrenes biologi: 5 uker, 7,5 studiepoeng DYRBIOL08, 7,5 studiepoeng Blokk 2: Cellebiologi forts. (5 uker i 2. semester) CELLEBIOL2, 27 studiepoeng Blokk 2: Cellebiologi (13 uker i 1. semester) 18 uker, 27 studiepoeng Blokk 3: Populasjonsmedisin 6 uker, 9 studiepoeng POPMED08, 9 studiepoeng 4 uker husdyrsommerpraksis. Blokk 4: Anatomi og fysiologi 24 uker, 36 studiepoeng (11 uker i 2. semester) (deleksamen) Introduksjonsdag til sommerpraksis 2. Studieår Semester 3 Semester 4 Blokk 5: Ernæringslære 5 uker, 7,5 studiepoeng ERNÆRI07 7,5 studiepoeng Blokk 4: Anatomi og fysiologi forts. (13 uker i semester 3) ANAFYS07, 36 studiepoeng Blokk 6: Allmenn sykdomslære 14 uker, 21 studiepoeng ALMSYKDL 21 studiepoeng Blokk 7: Infeksjonslære 16 uker, 24 studiepoeng (8 uker i semester 4) (deleksamen) 3. studieår Semester 5 Semester 6 Blokk 7: Infeksjonslære forts. (8 uker i semester 5) INFEKSL08, 24 studiepoeng Blokk 8: Farmakologi og toksikologi 11 uker, 16,5 studiepoeng (10 uker i semester 5) FARMTOK06 16,5 studiepoeng Blokk 8: Farmakologi og toksikologi forts. (1 uke i semester 6) Blokk 9: Mattrygghet Propedeutisk kurs 14 onsdagsformiddager 18 uker, 25 studiepoeng MATTRY06, 25 studiepoeng Propedeutisk kurs pågår 14 onsdagsformiddager. PROPED09, 1,5 studiepoeng Blokk 10: Husdyrmiljø, husdyrevelferd og forsøksdyrlære 3 uker, 5 studiepoeng huvffd09

7 7 Undervisningsfrie uker i (12) semester kan benyttes til 4 uker praksis med veterinær (påsitterpraksis). 4. studieår Semester 7 Semester 8 (parallell undervisning, rotasjoner) Innledende veterinærmedisin og patologi 18 uker, 27 studiepoeng Inkluderer 1 uke undervisningsfri, samt 2 rotasjonsperioder og 4 uker eksamensperiode. invetd0827, 30 studiepoeng Vilt og reinsjukdommer (blokk) 1 uke, 1,5 studiepoeng VILTRE06, 1,5 Smådyr- og hestemedisin (rotasjon) 9 uker, 16,5 studiepoeng Inkluderer natt- og helgevakter. (5 uker i semester 8) Produksjonsdyrmedisin (Rotasjon, fjørfe, småfeutplassering)..) (5 uker i semester 8) Inkluderer natt- og helgevakter. 9 uker, 16,5 studiepoeng Akvakultur og fiskesjukdommer (Forelesninger, blandingsblokkrotasjon, en uke utplassering i Hjelmeland) AKVFIS06, 6 studiepoeng Patologi (blandingsrotasjon, demonstrasjoner og forelesninger) Inkluderer infeksjonsdiagnostikk PATOLO09, 15 studiepoeng 5 studieår Kurs i inseminasjon av produksjonsdyr Kurset er obligatorisk for studenter som velger differensieringsretningen produksjonsdyrmedisin. Kurset inngår i differensieringsåret, men er tidsmessig plassert som et sommerkurs før studiestart i 9. semester. 1 uke, 1,5 studiepoeng difins07, 1,5 studiepoeng Semester 9 (parallell undervisning, rotasjoner) Offentlig veterinærmedisin 3 uker, 4,5 studiepoeng Felles undervisning for hele kullet første uke Differensiering- 1. semester (10. eller 11. semester) Individuell utdanningsplan bestående av obligatorisk undervisning knyttet til valgt differensieringsretning, valgfrie kurs og arbeid med fordypningsoppgave (Se kurskatalog).

8 8 i 9. semester. En uke gruppevis utplassering i Mattilsynet i blandingsblokkrotasjonen. Faget avsluttes i 10. eller 11. semester. (2 uker i semester 9) Offvet07 Mattilsyn og kjøttkontroll. Blandingsblokkrotasjon: Utplassering kjøttkontroll, besetningskontroll og mattilsyn i Sandnes 1 uke i semester 9. matkj007, 3 studiepoeng Sykdomskontroll sykktr08 Blandingsblokkrotasjon 1 uke, 1,5 studiepoeng (fom kull 04) Smådyr- og hestemedisin forts. (rotasjon) (4 uker i semester 9) Inkluderer natt og helgevakter. Produksjonsdyrmedisin forts. (rotasjon) (4 uker i semester 9) Inkluderer natt og helgevakter. Eksamen i fagene Produksjonsdyrmedisin og Smådyr- og hestemedisin avlegges på slutten av 9.semester. Alternativt kan studentene velge å ha et ventesemester i 10.semester og avlegge disse eksamenene på slutten av 10.semester. smdhm07, 16,5 studiepoeng Deleksamen: hestemedisin Deleksamen: smådyrmedisin PRODME06, 16,5 studiepoeng 6. studieår Differensiering- 2. semester (11. eller 12. semester) Individuell utdanningsplan bestående av obligatorisk undervisning knyttet til valgt differensieringsretning, valgfrie kurs og arbeid med fordypningsoppgave. Vilkår for å gå videre i studiet og tap av studieplass fom kull 2006 I henhold til forskrift om opptak, studium og eksamen ved NVH 5.4 kan studieplanen sette krav til studiepoengproduksjon for å fortsette videre på studiet. Under angis hvor mange studiepoeng som må produseres per år for å fortsette videre på kullet fom kull Manglende studiepoengproduksjon medfører automatisk nedsettelse til kullet under og kan resultere i tap av studieplass. Nærmere vilkår for tap av studieplass står i 5.4 i forskriften. I forskriften er det satt en øvre grense på hvor lenge studenter kan studere ved NVH. For veterinærstudiet er dette 8 år.

9 9 Fagene bygger på hverandre. For å kunne fremstille seg til eksamen i et fag, må studenten ha bestått de eksamener som i følge studieplanen skal ha blitt avlagt tidligere i studiet. Dette regnes slik at studenten får tillatelse til å gjøre ferdig studieåret og kontinuere fagene i kontinuasjonsperioden i august. Etter denne perioden må de under skisserte krav være fulgt. For privatister gjelder at tilsvarende kompetanse som studieplanen angir frem til aktuell eksamen må være bestått og dokumenterbar for å kunne avlegge eksamen som privatist. For kull har Adm.dir i verk sette overgangsordninger vedrørende krav til progresjon og tap av studieplass. Tidspunkt for kontinuasjonseksamener* og krav til studiepoengproduksjon**: 1. Studieår August (siste uka før høstsemesterstart): Cellebiologi Populasjonsmedisin Anatomi og fysiologi (deleksamen) Krav for å gå videre etter eksamensperioden i august: Avlagt 30 studiepoeng. Det betyr at studenten må ha bestått alle eksamener som gir uttelling i studiepoeng med unntak av enten dyrenes biologi eller populasjonsmedisin for å gå videre i studiet. Det er ikke krav om å bestå deleksamen i anatomi og fysiologi da denne ikke gir uttelling i studiepoeng før hovedeksamen neste høst. (Se emnebeskrivelse for nærmere regler for anatomi/fysiologi) 2. Studieår Begynnelsen av januar Ernæringslære August (siste uka før høstsemesterstart): Anatomi og fysiologi Allmenn sykdomslære Infeksjonslære (deleksamen) Krav for å gå videre etter eksamensperioden i august: Avlagt 50 studiepoeng og eventuelle ikke beståtte eksamener fra første studieår. Det betyr at studenten må ha bestått alle eksamener som gir uttelling i studiepoeng med unntak av ernæringslære for å gå videre i studiet. Det er ikke krav om å bestå deleksamen i infeksjonslære da denne ikke gir uttelling i studiepoeng før hovedeksamen neste høst. (Se emnebeskrivelse for nærmere regler for infeksjonslære) 3. Studieår August (siste uka før høstsemesterstart): Farmakologi og toksikologi Mattrygghet Husdyrmiljø, husdyrvelferd og forsøksdyrlære Begynnelsen av januar Infeksjonslære (muntlig)

10 10 Krav for å gå videre etter eksamensperioden i august: Avlagt 60 studiepoeng og eventuelle ikke beståtte eksamener fra andre studieår. Det betyr at studenten må ha bestått alle eksamener dette studieåret med unntak av husdyrmiljø, husdyrvelferd og forsøksdyrlære for å gå videre i studiet. 4. Studieår August (siste uka før sommerkurs i inseminasjon avholdes): Innledende veterinærmedisin og patologi Akvamedisin og fiskesjukdommer Patologi (skriftlig) Patologi (praktisk/muntlig) Merk! Avvikles i begynnelsen av høstsemesteret. Krav for å gå videre etter eksamensperioden i august: 40 studiepoeng og eventuelle ikke beståtte eksamener fra tredje studieår. Det betyr at studenten må ha bestått alt unntatt enten eksamen i akvamedisin og fiskesjukdommer eller en av deleksamenene i patologi for å gå videre i studiet. 5. Studieår Minst en av de kliniske eksamener (enten produksjonsdyrmedisin eller begge deleksamenene i smådyr- og hestemedisin) og eventuelle ikke beståtte eksamener fra fjerde studieår må være avlagt og bestått for å kunne starte på differensieringsåret. Tilleggskrav: Klinisk eksamen/deleksamen i det fag som inngår i valgt differensiering må være bestått. Dvs for å starte produksjonsdyrdifferensiering, må minst eksamen i produksjonsdyrmedisin være bestått. Tilsvarende deleksamen i smådyrmedisin for smådyrdifferensiering, og deleksamen i hestemedisin for hestedifferensiering. Det vil etter søknad bli vurdert om det er faglig forsvarlig å ta kurs i oppgaveskriving og påbegynne oppgaven dersom progresjonskravene ikke er oppfylt.. 6. Studieår Studiekrav, eksamen i offentlig veterinærmedisin og fordypningsoppgave + evt. ikke beståtte eksamener fra 5. studieår må være avlagt senest slik at total studietid aldri blir mer enn 8 år. * Studiesjef kan ved årlig justering av Studieplanen endre kommende års kontinuasjonsplassering. **Vedtatt av Styret 16.november Administrerende direktør gis fullmakt til å justere kravene hvis særlige forhold gjør dette nødvendig. Obligatorisk undervisning og studiekrav Dette er regulert av forskriften ( 5.4, 6.2 og 6.3). Student som uten tillatelse avbryter studiet for lengre tid enn 3 måneder, mister retten til å studere ved NVH. Dersom en student lar være å møte til eksamener, evt. obligatorisk undervisning og ikke besvarer henvendelser fra SFA i en periode på 3 måneder regnes studenten å ha avbrutt studiet.

11 11 Hvilke krav de ulike blokker/emner stiller er beskrevet i studieplanen med nærmere regler for erstatning ved for mye fravær. Ved gyldig fravær, sendes sykemelding/annen bekreftelse til SFA. Studenten kontakter blokkansvarlig eller annen fagansvarlig nevnt i studieplanen og avtaler hvordan evt. erstatning av obligatorisk undervisning/studiekrav skal gjennomføres. Studenten plikter selv å sørge for at nødvendige studiekrav/obligatorisk undervisning blir godkjent. Blokkansvarlig/eksamensfagansvarlig melder fra før avsluttende eksamen i faget hvilke studenter som fortsatt ikke har godkjent nødvendig obligatorisk undervisning og studiekrav. Studenten får da enten ikke gå opp til eksamen der studieplanen angir dette, eller får ikke godkjent eksamen før obligatorisk undervisning og studiekrav er erstattet slik studieplanen beskriver det. Permisjon og spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen Regler for dette er gitt i forskrift 5.5 og 5.7. Innvilgede permisjoner kommer i tillegg til øvre grense på 8 år. Innpassing Tidligere avlagte studiepoeng innen emner som anses som faglig jevngod med emner som inngår i studieplanen på NVH kan innpasses. Man kan søke fritak fra obligatorisk undervisning og/eller eksamen. Søknadsfristen er seinest 1. måned før oppstart av blokka. Nærmere regler gis i forskrift Studentutveksling Alle studenter som ønsker utveksling skal få mulighet til et 3 måneders opphold ved en veterinærinstitusjon i utlandet. Til nordisk talende land foregår dette vanligvis i 8. og 9. semester, mens mellom ikke nordisk talende land i 8. semester. Det er også mulighet for utveksling i differensieringsåret. Utvekslingen er bilateral. Det betyr at i samme periode kommer det utenlandske studenter til Norge. Ved ikke nordisk talende studenter tilstede foregår undervisningen på engelsk. Kvalitetssikring NVH har i henhold til lov om universiteter og høgskoler et kvalitetssikringssystem som skal sikre og utvikle studiekvaliteten. Studentene deltar i dette blant annet gjennom etablert studentevalueringssystem og deltakelse i råd og utvalg. Autorisasjon/studentlisens For å arbeide som veterinær i Norge må man ha autorisasjon. Det er Mattilsynet som er autorisasjonsmyndighet. SFA sender samlet søknad når vitnemålet er klart. Man kan etter 9. semester søke om lisens som veterinær (studentlisens), forutsatt at 3 av de 4 ukene praksis med veterinær (produksjonsdyr + smådyr/hest) er gjennomført, og all obligatorisk undervisning frem til og med 9. semester er godkjent. Studenten må vanligvis ha bestått tidligere eksamener i studiet. Det stilles ikke krav om avlagte kliniske eksamener, men

12 12 studenten må kunne dokumentere at klinikkperiodene er godkjent. SFA innhenter informasjon fra klinikkene og sjekker innsendt dokumentasjon på påsitterpraksis. Skjemaet og prosedyre er på Mattilsynets nettsider. Skjemaet samt dokumentasjon på arbeidsforhold sendes SFA, som videresender dette til Mattilsynet. Emnebeskrivelser (fom kull 2006) Følgende plan gjelder f.o.m. kull 2006 og ut studiet. Semester 1 til 6 er endret fom kull Skisseplan for kull se vedlegg. For kull 2004 og 2005 vil fagene fom anatomi og fysiologi - tom ut 6. semester ha en annen rekkefølge og en noe annen eksamensform, men innholdet vil stort sett være det samme Denne planen revideres hver vår innen 31. mai og rammene gjelde hele kommende studieår. Høstens blokker skal være ferdig planlagt mht innhold og eksamen, mens for blokker som begynner neste vårsemesteret kan det gjøres justeringer i undervisningsopplegg og eksamen på bakgrunn av forrige gjennomførings erfaringer. Justeringer for vårsemesteret foretas innen 30. november. Introduksjon til veterinærstudiet: Praktisk informasjon: 2 dager

13 13 Blokk 1: Dyrenes biologi (5 uker, 7,5 studiepoeng) Engelsk navn: Animal biology Semester: 1 Formål: Gi studentene et felles begrepsapparat, samt gi alle studenter basalkunnskaper i zoologi, biologi og anatomi og fysiologi. Mål 1. å gi en introduksjon til og første innføring i sentrale basalfag 2. å opprettholde/forsterke motivasjonen til studentene som kommer til NVH 3. forberede studentene på seinere fag 4. legge opp til gode arbeidsvaner og studieteknikk som integrert del av blokka 5. lære studenter å bruke litteratur, lese engelsk, bruke læringsmål som forberedelse til seinere blokker, d.v.s. forholde seg til stor fagmengde i stedet for pugg 6. å gi grunnleggende latin og begrepsbruk, evt knytte det til levende dyr (klinikk) og organdeler 7. å gi studentene en innføring i studiearbeid og i krav til det å være student Undervisningsformer og innfallsvinkel: Opplegget forutsetter at studentene selv deltar aktivt i undervisingen, har ansvar for egen læring og har medansvar for gjennomføring av eksamen. Det blir lagt vekt på gruppearbeid som undervisnings-/arbeidsform og eksamen innebærer at studentene vurderer hverandres innsats og kunnskapsnivå. Innhold: 1. Forberedende kunnskaper - 2 dager Innledning og velkommen til blokken Forklaring - hvordan undervisning skal foregå Målbeskrivelser, undervisning og læring Lese- og læreteknikker Dannelse av grupper for gruppearbeid Bruk av biblioteket samt litteratursøking 2.Éncellede dyr - 3 dager Forutsetning for liv - hvor går grensen mellom levende/ikke-levende Hva er en celle? Organeller inkludert cytoskjelettet Protista - hvilke egenskaper har én-cellede dyr Celledeling - hvordan, hvorfor Anvendte sider én-cellede dyr og sykdom Smitte og smittevern slik det praktiseres ved NVH Gruppearbeid med oppgitte oppgaver og målbeskrivelsen Praktisk - 1 dag på mikrosalen. Innledning med bruk av et mikroskop, og bruk av mikrosalen med tanke på smitte. Kultur med én-cellede dyr som Paramecium eller lignende. Studentene setter en

14 14 dråpe kultur på et objektglass og studerer/beskriver hva de ser. Også andre utvalgte klassesnitt som viser ulike typer celler og mitose m.m. 3. Laverestående flercellede dyr - bløtdyr- 4 dager Hvorfor flere celler og ikke bare én større celle? Kroppsform, kroppssystemer Anvendt - flatmark med relevanse til veterinærmedisin Gruppearbeid med oppgitte oppgaver og målbeskrivelsen 4. Høyerestående flercellede dyr - bløtdyr - 3 dager Coelom og hva det betyr for utviklingsmuligheter Gruppearbeid med oppgitte oppgaver og målbeskrivelsen Anvendt - mollusca, annelida og arthropoda med relevanse til veterinærmedisin 5. Vertebrata - 7 eller 8 dager Det blir ikke tid til å ta de ulike klassene hver for seg. Fokus på pattedyr Homøostase o osmoregulering Form og funksjon o bevegelse, skjelett, ledd o kroppshuler Kommunikasjon og sanser o nervesystemet (depolarisasjon, membrantransport, reflekser) o sanser o hormoner Fordøyelse Sirkulasjon hos vertebrata Reproduksjon o egg - hvorfor, hvordan o placenta o ulike systemer for reproduksjon Avfallsprodukter o hva skjer med disse? Gruppearbeid med oppgitte oppgaver og målbeskrivelsen Praktisk o 2 dager med mikro - vevstyper o disseksjon av fisk, fugl, pattedyr Læremidler og læringsmål: Litteratur og læringsmål er på blokkens hjemmeområde på Hippocampus Anbefalte forkunnskaper 2+3BI er en fordel, men ikke krav. Krav til utstyr Laboratoriefrakk (utlån) Obligatorisk undervisning og studiekrav:

15 15 Ingen Eksamen Presentasjon av gruppeoppgave. Vurdering: Bestått/ikke bestått Dersom gruppeoppgaven ikke blir bestått eller studenten ikke gjennomfører opplegget vil studenten få utdelt en ny oppgave som må bestås før faget godkjennes. Ikke gjennomført eller innlevert oppgave i henhold til fristen uten gyldig grunn medfører karakteren ikke bestått Ansvarlig Blokkansvarlig: David Griffiths Instituttleder: Mona Aleksandersen Blokk 2: Cellebiologi (18 uker, 27 studiepoeng) Engelsk navn: Cell biology Semester: 1 og 2 Formål Gi studentene en innsikt i dagens oppfatning av liv og livsprosesser, med utgangspunkt i hovedbyggesteinen til alt levende, nemlig cellen derav begrepet cellebiologi. Innhold biokjemi molekylær cellebiologi elementer av anatomi, elementer av fysiologi elementer av genetikk Undervisningsformer og innfallsvinkel Med cellen som utgangspunkt skal studentene dels bevege seg ned mot det molekylære og atomære plan og dels opp mot cellen i en sosial sammenheng, hvor en studerer spesialiserte vev og organer. Rundt 220 t brukes til undervisning, hvorav timer laboratoriekurs. Organisert kollokvieundervisning benyttes også. Det arrangeres 2 seminarer: Ett om bioetikk og ett om forskningsaktiviteten innen fagområdet på instituttet. Læremidler og læringsmål: Litteratur og læringsmål er på blokkens hjemmeområde på Hippocampus Anbefalte forkunnskaper Bygger på begrepsapparatet etablert i dyrenes biologi. 2 BI og 3 BI anbefales men kreves ikke. Krav til utstyr Laboratoriefrakk (må kjøpes)

16 16 Obligatorisk undervisning og studiekrav: Det avholdes 13 laboratoriekurs; 6 i biokjemi og 7 i mikroanatomi. Kursene er obligatoriske. Dette betyr at studenter som uten gyldig fravær mister mer enn 2 kurs, må gjennomføre disse før godkjenning av eksamen. Studentene må delta på obligatorisk evalueringskollokvier ca hver 5. uke. Ved gyldig fravær kan dette evt. erstattes med en skriftlig oppgave som må leveres før studenten kan fremstille seg til eksamen. Prøveeksamen Det arrangeres en prøveeksamen. Studenter oppfordres til å delta på denne. Eksamen Skriftlig avsluttende eksamen på 6 timer (CELLEBIOL2) Tillatte hjelpemidler: Ingen Vurdering: Graderte karakterer Ansvarlig Blokkansvarlig: Charles Press Instituttleder: Mona Aleksandersen Blokk 3: Populasjonsmedisin (6 uker, 9 studiepoeng) Engelsk navn: Population medicine Semester: 2 Formål Formålet med denne blokka er at studentene skal tilegne seg forståelse for helse og produksjon på populasjonsnivå, herunder vite hvordan de med vitenskapelig metodikk kan framskaffe informasjon om en populasjon, og hvordan en med avlsmessige tiltak kan bedre egenskaper som er relaterte til helse, reproduksjon og produksjon i våre husdyrpopulasjoner. Overordnede læringsmål Statistikk og epidemiologidelen Studentene skal kunne bruke sentrale statistiske og epidemiologiske metoder til å samle inn, beskrive og analysere informasjon om populasjoner, samt kunne identifisere hvilke tilfeldige og systematiske feil som kan gi feiltolkning av resultatene. Avlslæredelen Studentene skal kunne redegjøre for betydningen av genetisk variasjon på populasjonsnivå, og hvordan en med avlsmessige tiltak kan påvirke i gunstig retning helse og andre egenskaper som er relaterte til produksjon og reproduksjon hos våre husdyr. Innhold Statistikk o Sannsynlighetsfordelinger og kliniske referanseverdier o Estimering og konfidensintervall o Hypotesetesting om middelverdier og om avhengighet i tabeller

17 17 o Korrelasjon og regresjon Epidemiologi o Mål for helsetilstanden i grupper og populasjoner o Diagnostiske tester o Mål for betydningen av en årsaksfaktor for helse i populasjoner o Systematiske feil Avlslære o Generell avlslære o Spesiell avlslære for storfe, svin, fisk, hund og hest Undervisningsformer og innfallsvinkel Undervisningen går over 6 uker. Mønster for hver undervisningsdag (unntatt spesiell avslære) er: Introduksjon til stoffet gjennom forelesninger Bearbeidelse/forståelse av stoffet gjennom egen lesing + oppgaveløsing Drøfting i kollokviegrupper av tema/oppgaver som oppleves vanskelige/uklare. Underviseren vil være tilstede under kollokviene Anbefalte forkunnskaper Flere at emnene i statistikk er kjent fra videregående. En repetisjon av dette stoffet fra pensum for 2MX og 3MX/3MY vil være svært nyttig som grunnlag for undervisningen. Læremidler og læringsmål Litteratur og læringsmål finnes på blokkens hjemmeområde på Hippocampus: Obligatorisk undervisning og studiekrav Ingen Krav til utstyr Kalkulator med enkle statistikkfunksjoner. Eksamen og sensur (fom våren 2008) Skriftlig avsluttende eksamen på 5 timer (POPMED08) Populasjonsmedisin består av 3 separate deleksamener som alle må være bestått for å stå totalt i faget. Disse avvikles på samme dag ved en 5 timers eksamen. Studenten må ha minst 50 % riktig på hver del for å få karakteren bestått i faget. Delene vurderes uavhengig av hverandre. Studenten kan klage på karakterfastsettingen på hver deleksamen separat. Ved 3 gangers stryk i en del mister studenten studieplassen. Tillatte hjelpemidler: Egen kalkulator og utdelt formelsamling. Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått Studenter som stryker i en eller flere av delene kontinuerer disse på samme dag fredag før studiestart i august. Dersom man har tatt eksamen i de ulike fag tidligere får man fritak for de deler som kan innpasses. Eksamenslengden blir i slike tilfeller som angitt under. Deleksamen: Statistikk (4,5 studiepoeng.) Dersom man bare tar deleksamener av populasjonsmedisin: 3 timer.

18 18 Deleksamen: Epidemiologi (1,5 studiepoeng.) Dersom man bare tar deleksamener av populasjonsmedisin: 1 time 30 min. Deleksamen: Avlslære (3 studiepoeng.) Dersom man bare tar deleksamener av populasjonsmedisin: 2 timer. Dersom man tar kombinasjoner av deleksamener er det summen av disse som utgjør eksamenstiden ½ time. Ansvarlig Blokkansvarlig: Rolf Bjerke Larssen Instituttleder: Halvor Hektoen, ProdMed Blokk 4: Anatomi og fysiologi (24 uker, 36 studiepoeng) Engelsk navn: Integrated anatomy and physiology Semester: 2 og 3 Blokken er delt i 2 perioder a 11 uker i vårsemesteret og påfølgende 13 uker etter blokk 5 i høstsemesteret. Formål: Gi studentene innsikt i normal bygning (anatomi) og funksjon (fysiologi) hos husdyr og fisk, med spesiell vekt på forhold av betydning for klinisk praksis og diagnostikk, samt mattrygghet. Innhold: Anatomi Fysiologi Undervisningsformer og innfallsvinkel Kunnskapene som studentene tilegner seg i denne fagblokken skal også danne grunnlaget for forståelse av mekanismene ved sykdomsutvikling og behandling. Undervisningen gis i form av forelesninger, demonstrasjoner og laboratorie- og disseksjonskurs, samt studier på levende dyr. Totalt omfatter undervisningen ca 350 timer. I tillegg skal studentene arbeide med kollokvieoppgaver. Anbefalte forkunnskaper Bygger på begrepsapparatet etablert i dyrenes biologi. 2 BI og 3 BI anbefales, men kreves ikke. Cellebiologi er en forutsetning. Læremidler og læringsmål: Litteratur og læringsmål er på blokkens hjemmeområde på Hippocampus. Obligatorisk undervisning og studiekrav:

19 19 Alle laboratoriekurs i fysiologi må avlegges for å få studiepoeng i faget. Ved bestått eksamen: Studiepoeng registreres først når studiekravet er oppfylt. Krav til utstyr ved disseksjonskurs: Laboratoriefrakk, plastforkle, gummistøvler og disseksjonsutstyr. Studentene skal selv holde hansker og disseksjonsutstyr (inkludert skalpellblader). Eksamen Deleksamen 1 Skriftlig Eksamensform: Skriftlig med flervalgsoppgaver Eksamen ved avslutning av 2. semester. Varighet: 3 timer. Tillatte hjelpemidler: Ingen. Det arrangeres ny eksamen i august for studenter som har strøket eller har gyldig fravær. Studenter som heller ikke består ny eksamen i august, går opp ved ordinær eksamen i juni neste år. Studenter kan ta deleksamen 2 selv om deleksamen 1 ikke er bestått, men vil da ikke få godkjent i faget anatomi og fysiologi før både deleksamen 1 og 2 er bestått. Deleksamen 2 Skriftlig. Eksamensform: Skriftlig med prosaoppgaver, flervalgsoppgaver og oppgaver i tilknytning til anatomiske bilde Ved blokkens avslutning. Varighet: 7 timer Tillatte hjelpemidler: Ingen. Studenter som stryker går opp til ny eksamen, neste år (august). Karakter i faget: Vurdering: Ved deleksamen 1 er det bestått/ikke bestått, mens det er gradert karakterer, A-E, ved deleksamen 2. Klage på karakterfastsettingen Det henvises til forskriften om opptak, studier og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Ansvarlig Blokkansvarlig: Erling Olav Koppang Instituttleder: Mona Aleksandersen Kontaktperson for fravær i laboratoriekurs i fysiologi og plenumsmøte for kollokviegrupper: Johan Høgset Jansen. Obligatorisk husdyrpraksis (4 uker) Engelsk navn: Husbandry practice Semester: Mellom 2. og 3. semester. Sommerpraksis

20 20 Studentene skaffer seg denne praksisen selv. NVH er behjelpelig med å skaffe praksisbesetninger. Introduksjon til sommerpraksisen gis som dagsseminar. Formål Gi studenten praktisk kunnskap om og realistisk erfaring med vanlig husdyrproduksjon. Innhold Denne praksisen målrettes mot gårdsbruk og setrer med produksjonsdyr, primært mjølkeproduksjon. Læremidler Veiledning til rapporten Aktuell litteratur: Kompendium i husdyrmiljø Krav til utstyr Arbeidstøy Obligatorisk undervisning og studiekrav: Praksis er obligatorisk. Studenter som får godkjent tidligere praksis skal skrive rapport. Rapporten fra praksisperioden inngår i faget husdyrmiljø, husdyrvelferd og forsøksdyrlære (blokk 10). Rapporten må bestås for å få studiepoeng i faget. Ved eventuell ikke bestått rapport bearbeides samme rapport inntil den tilfredsstiller kriteriene for bestått. Introduksjonsdag til sommerpraksis er obligatorisk for alle. Når særlige grunner foreligger kan det etter søknad innvilges at den avvikles mellom 3. og 4. semester. Ansvarlig Blokkansvarlig: Hallgeir Flø Instituttleder: Halvor Hektoen, ProdMed Blokk 5: Ernæringslære (5 uker, 7,5 studiepoeng) Engelsk navn: Animal nutrition Semester: 3 Formål Gi studentene en innføring i grunnleggende ernæringsfysiologi og fôringslære som grunnlag for forståelse av sammenhengen mellom næringsstoffbalanse og fôringsstrategi, produksjon, dyrehelse og miljø. Innhold grunnleggende ernæringsfysiologi artsspesifikk ernæringsfysiologi

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan og emneomtale

Studieplan og emneomtale 1 Studieplan og emneomtale for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (Versjon 30. 12. 2009 nynorsk) Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semester) og fører fram til

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 14/15 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Veterinærhøgskolen 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 (versjon Juni 2015) Dyrepleierstudiet

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

S 21/09 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokument Faglige synergier og samarbeid ved flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås

S 21/09 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokument Faglige synergier og samarbeid ved flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 21/09 Vedlegg 2 Bakgrunnsdokument Faglige synergier og samarbeid ved flytting av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10

1. Innledning. 3. 2. Sammendrag. 4. 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 Innhold Side 1. Innledning. 3 2. Sammendrag. 4 3. Datainnsamling 10 3.1 Referansegrupper... 10 3.2 Spørreskjema. 10 4. 1.studieår. 12 4.1 Opptak av nye studenter til studieåret 2004/2005 12 4.2 Motiv for

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer