Nord-Trøndelag journalistlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag journalistlag"

Transkript

1 Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets deltakere Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne saker (sendes styreleder senest to uker før årsmøtet) 6. Valg Valgkomiteen består av Birger Aarmo, Namdalsavisa og Anders Nordmeland, Trønder-Avisa 7. Avslutning med heder til avgåtte styremedlemmer Mats Ivar Sandmo (sign) Fung. leder Årsmøte i Nord-Trøndelag journalistlag

2 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling ble sendt alle medlemmer på epost en måned før årsmøtet. Medlemmer vi ikke har epostadresse på ble tilskrevet pr brev. Den ble samtidig publisert på NTJs nettsider. Vedtektene sier fire ukers innkallingsfrist. Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 2. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere Forslag på ordstyrer: Forslag på referent: Forslag på to protokollunderskrivere: 3. Årsmelding Se vedlegg 1. Årsmeldingen gås gjennom av leder. Forslag til vedtak: Årsmelding godkjennes 4. Regnskap Se vedlegg 2. Regnskapet gjennomgås. Regnskapet føres av NJs sekretariat. Det ligger ved revisorrapport fra NTJs revisorer Svein Helge Falstad og Jon Åge Fiskum. Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes 5. Innkomne saker: - Valg av delegater til NJs årsmøte (innsendt fra styremedlem Håkon Okkenhaug. Saken er ikke styrebehandlet.) Se vedlegg 3 6. Valg Valgkomiteen består av Birger Aarmo, Namdalsavisa og Anders Nordmeland, Trønder-Avisa Se deres innstilling i vedlegg 4. Det velges leder separat. Resten av styret konstituerer seg selv. 7. Avslutning med heder til avgåtte styremedlemmer Årsmøte i Nord-Trøndelag journalistlag

3 VEDLEGG 1: Sak 3: Årsmelding Nord-Trøndelag journalistlag (NTJ) er et lokallag av Norsk journalistlag. Siden årsmøtet på Grand hotell, Steinkjer hotell 21. oktober 2009 har styret hatt følgende sammensetning: Leder: Lene-Mari Flaamo, Trønder-Avisa (ny) (Mats Ivar Sandmo tok over fra mai pga sykmelding) Nestleder: Mats Ivar Sandmo, Namdalsavisa (ny, valg for to år) Faglig sekretær: Silje Kolaas, NRK Trøndelag (ikke på valg) Kasserer: Levin Nestvold jr, Adresseavisen (ikke på valg) Styremedlem: Håkon Okkenhaug, Trønder-Avisa(valgt for to år) Varamedlemmer (ett år): Elin Sofie Lorvik, Innherreds Folkeblad Verdalingen (ny) Knut Sollihaug, Stjørdalens Blad (gjenvalg) Kristian Stokdahl, Innherred Folkeblad Verdalingen (gjenvalg) Revisorer: Jon Åge Fiskum og Svein Helge Falstad, Trønder-Avisa Valgkomite: Birger Aarmo, Namdalsavisa og Anders Nordmeland, Trønder-Avisa Årsmøteperiode: Årsmøteperioden har vært 1. september 2009 til 31. august Årsmøte i Nord-Trøndelag journalistlag

4 Aktivitet: Det har vært avviklet fem styremøter (25/11, 16/12, 18/2, 27/4 og 22/9), ett tillitsråd (3/6 der kvalitet var tema, årsmøte (22/10), ett debattmøte (21/10) (tema: medienes dekning av valgkampen og hvordan partiene tenker). Året har vært preget av at mediene i fylke stort sett har klart seg bra gjennom nedturen som kom i forbindelse med finanskrisen. Perioden har vært preget av vanlig drift. Aktiviteten har vært noe lavere i lokallaget. Delvis på grunn av sykmelding hos leder. Mats Ivar tok over på vårparten og har fungert som leder fram til årsmøtet. Samarbeidet med TJ har utviklet seg noe dårligere enn tidligere år. Årsaken er delvis dårligere økonomi i NJ som har begrenset aktiviteten i lokallagene noe. Samtidig klarte vi ikke å ha felles styreseminar i Østersund i år. Dette ble skrinlagt da TJ ikke ville være med pga økonomi. I tillegg til styremøtene har vi behandlet noen saker elektronisk. Vi har ikke planlagt debatter osv på andre temaer enn de som er dagsaktuelle. Laget har dermed hatt stor fleksibilitet til å ta opp ting som er aktuelle. Hellkonferansen: Hellkonferansen har også vært et viktig arbeidsområde for oss. Hellkomiteen har vært stabil i dette året. Det er viktig for å få arrangert en god konferanse. Tilbakemeldingene på konferansen var gode, selv om styret i NTJ hadde en del kritikk. Det er meddelt arrangementsstaben i Hellkonferansen. Aagot Opheim i Adresseavisen har ledet konferansen. Fra Nord-Trøndelag var Andreas Eidem Ryen, Vegard Mahle Aas og Lars Østraat med i komiteen. Lønnsforhandlinger: I år var det hovedoppgjør både i MBL-området (avisene) og NRK. Før oppgjøret ble det gjort en formidabel jobb i sekretariatet til NJ for å kartlegge lønnsutvikling. Konklusjonen er at norske avisjournalister systematisk har sakket akterut de siste ti åra. Trønderske journalister tjente i 2008 ni prosent mindre enn hva gjennomsnittsinntekta i Norge var. Vi tjente kroner, mens gjennomsnittslønna var på kroner. Fra 1998 til 2008 har lønna vår økt med 47 prosent, mens avisledernes lønninger har økt med 65 prosent. Gjennomsnittslønna i Norge økte med mer enn 53 prosent i samme periode. Lokallaget jobbet tett med streikeforberedelser i MBL-oppgjøret. Det var felles tariffkonferanse i februar for å klarlegge krav. Da det ikke ble enighet sentralt, koordinerte vi streikelokaler i Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos. I Stjørdal og Namsos hadde de to Årsmøte i Nord-Trøndelag journalistlag

5 lokale avisene tett kontakt opp mot LO og hadde avtaler om å bruke lokaler der. I Steinkjer og Levanger fikk vi tak i leielokaler. Streikeuttaket var noe spesielt. Denne gang ble de mindre avisene også tatt ut. Adressa kom første med på andre streikeuttak. VG ble tatt ut, men ikke Dagbladet. Det førte til at Schibstedt engasjerte seg kraftig i forhandlingene og det ble en løsning. Det virket som om MBL var dårlig koordinert før forhandlingene. I snitt fikk hver medarbeider kroner i det sentrale oppgjøret. Det er meget bra. Styrets arbeid: Vi har innkalt varamedlemmene til styret til hvert styremøte og flere av dem har møtt aktivt. Det er viktig for et styre å ha aktive vararepresentanter som kan fylle på når de faste medlemmene ikke kan møte. Det ble arrangert ett tillitsråd i juni. NJs nestleder Thomas Spence oppsummerte kvalitetskampanjen NJ har kjørt i år og fikk tilbakemeldinger på kvalitet i nordtrønderske medier. Elektronisk kommunikasjon: Elin Sofie Lorvik har hatt ansvaret for å websiden med de mest aktuelle hendelser. Publiseringssystemet vurderes som enkelt, og en god måte å kommunisere med medlemmene på. Styret har også opprettet en egen gruppe på Facebook for Nord-Trøndelag journalistlag. Økonomi: Laget fikk bevilget kroner til drift i Det ble brukt kroner. Det skal føres tilbake kroner. Det er differansen mellom bevilgning og forbruk. Pengene brukes til aktivitet i andre deler av organisasjonen. Regnskapet føres av Norsk journalistlags regnskapsavdeling. Revisorene legger fram egen beretning. Regnskapet kommer som en egen del på årsmøtet. Journalistprisen: Den trønderske journalistprisen ble under Hellkonferansen tildelt Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise, Adresseavisen for artikkelserien De glemte barna om barnehjemsbarn i Norge. Sakene gjorde at denne gruppen ble satt i fokus i valgkampen høsten Prisen er nå på kroner. Under Hellkonferansen ble også fotograf Johan Arnt Nesgård fra T-A hedret for Årets bilde i kategorien storaviser, mens journalist Kristian Stokdahl i Verdalingen fikk pris for å ha tatt Årets bilde i kategorien småredaksjoner. Årsmøte i Nord-Trøndelag journalistlag

6 Representasjon: Håkon er valgt inn i NJs landsstyre for perioden Han er også valgt som styremedlem i STUP (studiepermisjonsordningen). Høsten 2010 er han med i NJs organisasjonsutvalg, som skal finne ut hvordan NJ best skal organisere seg i åra framover. Forslagene behandles på landsmøtet våren Lene Mari deltok på NJs landsråd høsten 2009 og på NJs tariffkonferanser våren Flere av styremedlemmene deltok også på tariffkonferansene som klubbledere i sine bedrifter. Medlemssituasjonen: Pr 31. august har NTJ 123 medlemmer (121 i fjor). Årsmøtet i fjor bestemte å innføre delegater på årsmøtet. Her er delegatfordelingen på kveldens møte. Gruppe: Ant NJ-medlemmer Ant delegater Trønder-Avisa: NRK Trøndelag Steinkjer: 17 5 Namdalsavisa: 18 5 Stjørdalens blad: 8 3 Ytringen: 3 2 Snåsningen: 1 1 Levanger-Avisa: 5 2 Innherreds/Verdalingen: 4 2 Pensjonister/service: 23 6 Totalt: Årsmøte i Nord-Trøndelag journalistlag

7 VEDLEGG 2: Regnskap Årsmøte i Nord-Trøndelag journalistlag

8 Årsmøte i Nord-Trøndelag journalistlag

9 Årsmøte i Nord-Trøndelag journalistlag

10 VEDLEGG 3: Innkomne saker valg av landsmøtedelegater NJ har landsmøte på Gardermoen 24. til 26. mai Antall delegater til dette landsmøtet velges ut fra antall medlemmer i hvert lokallag pr På siste landsmøte hadde NTJ to delegater av totalt 149. Tidligere år har vi valgt delegatene på årsmøtet i NTJ. Fungerende leder Mats Ivar Sandmo og styremedlem Håkon Okkenhaug mener det er for tidlig. Vi vet per nå ikke hvem som vil være de dyktigste tillitsvalgte i NTJ det kommende året. Vedtektene til NJ sier ingenting om hvordan delegater skal velges. Der står det at: Leder (eller annen delegat) fra hvert av NJs lokallag skal delta på landsmøtet. Hvert lokallag skal ha minst to representanter. NTJs vedtekter sier følgende i paragraf åtte: Årsmøte eller tillitsråd etter fullmakt fra årsmøte velger lagets delegater til landsmøtet. Vi har derfor følgende forslag: Årsmøtet gir tillitsrådet fullmakt til å velge delegater med vararepresentanter til NJs landsmøte Det skal blant annet tas hensyn til klubbenes størrelse når delegater skal velges. Årsmøte i Nord-Trøndelag journalistlag

11 Sak 6. Valg Valgkomiteens forslag til styre i Nord-Trøndelag Journalistlag : Faste plasser i styret: Leder: Elin Sofie Lorvik, Verdalingen (ny, for to år) Mats Ivar Sandmo, Namdalsavisa (ikke på valg) Håkon Okkenhaug, Trønder-Avisa (ikke på valg) Kristian Stokdahl, Verdalingen ( ny, for to år) Magnhild Øwre, NRK Trøndelag) (ny for to år) Varamedlemmer (valgperiode ett år) Gaute Ulvik Haugan, Trønder-Avisa Ingvild Radwan, Trønder-Avisa Valgkomite: Birger Aarmo, Namdalsavisa Anders Nordmeland, Trønder-Avisa Kristin Haug, NRK Trøndelag (vara) Revisorer: Jan Erik Roel, Adresseavisen og Ivar Værnesbranden, Stjørdalens Blad Birger Aarmo (sign) Anders Nordmeland (sign) Årsmøte i Nord-Trøndelag journalistlag

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142 Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Bilder fra studietur til Finnmark Journalnummer: 15/00142 Side2 Side3 LEDER HAR ORDET: Eldrerådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til Lov om

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer