Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller ps@halden.kommune.no"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB! Møtet avholdes på Høvleriet barnehage, og starter med omvisning kl. 18:00 Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2014/36 PS 2014/37 PS 2014/38 PS 2014/39 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Arkivsaksnr RS 2014/34 Elevtall 2014/2015 og prognoser 2008/3515 RS 2014/35 Leksehjelp 2008/1259 RS 2014/36 Nei til privatisering av kommunale barnehager RS 2014/37 Økonomirapport pr 2. tertial Ettersendes PS 2014/40 Beregning av tilskuddsatser til private barnehager 2014 PS 2014/41 Maurtua åpne barnehage - økonomikonsekvenser 2014/ / /1641 Side nr. Roar Lund utvalgsleder Side2

3 PS2014/36Godkjenningavinnkalling PS2014/37Godkjenningavsaksliste PS2014/38Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2014/39Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: B / Kirsten Mellingseter Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg 1 Elevtall 2014/2015 Elevtall 2014/2015 og prognoser Sammendrag av saken: Det vises til RS 2014/30 fra møte Vedlagt saken var elevtallsprognosene for skoleåret 2012 til Prognosene er basert på barn født i perioden 2007 til 2011, og ble utarbeidet på grunnlag av Folkeregisterets registrert bosatte barn bosatt på adresser i Halden kommune per 1. september En er kjent med at Folkeregistrets oversikt over barn bosatt i Halden kommune ikke kan tas som eksakte tall for antall barn som skal begynne ved skolene i Halden. Barn som har flyttet fra Halden, blant annet midlertidig bosatt i Halden sammen med foreldre som for eksempel er studenter blir ikke alltid registrert ut igjen, og registrert bosatt i en annen kommune. De til dels store sprikene mellom tallene fra Folkeregisterets personregistreringer og SSB s tall gjør at prognosene for skolestartere i årene framover ikke kan benyttes på annen måte enn et utgangspunkt for endringer i bosettingsmønsteret i kommunen. Av erfaring vet en at antall nye elever per årskull kan forventes å svinge mellom 330 til 370 elever. I vedlagte statistikk over antall elever ser vi at det høsten 2014 startet klassinger. Dette er en økning på 14 barn fra foregående skoleår. I tidligere fremlagt prognose anslås en forventet elevtallsutvikling fra til elevtallsøkning til ca En er inneværende skoleår oppe i elever. Statistisk sentralbyrå har i sine tabeller for «Framskriving av folkemengden etter alder og kjønn. 2020, 2030 og 2040», følgende forventede elevtall i grunnskolen i Halden: År Antall elever i barneskole Antall elever i u-skole Totalt elevtall i grunnskolen Side5

6 En vil følge elevtallsutviklingen nøye både med hensyn til elevantall og skoletilhørighet. Og en vil starte et nytt arbeid for blant annet å se på skolekretsgrenser. Rådmannen vil starte opp dette prosjektet, og hovedutvalget vil løpende blir holdt orientert om framdriften Side 2 av 2 Side6

7 Side7

8 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: B / Lill Stende Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg 1 Forespørsel 2 Evaluering av gratis leksehjelp Svar på forespørsel om leksehjelptilbudet i Halden kommune Det vises til forespørsel fra Lena Karlsen i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst (se vedlegg). Sammendrag av saken: Fra innførte kommunen gratis leksehjelp til alle elever på 1. 4.trinn. Dette var i tråd med ny forskrift til opplæringsloven 13-7a. Deltakelse i leksehjelpen var frivillig for eleven, men eleven skulle ha en rett til å delta. Det totale omfanget av leksehjelpen skulle være til sammen for de fire trinnene minimum 8 timer pr. uke. Kommunene kunne velge hvordan timene skulle fordeles på trinnene, men hvert trinn skulle ha minimum 1 time pr. uke. Det ble utarbeidet felles kommunale retningslinjer for leksehjelptilbudet, basert på føringene i forskriften. Leksehjelpordningen i Halden ble evaluert etter det første året. (se vedlegg). Etter to år med obligatorisk leksehjelp på trinn, fikk forskere på NOVA i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å undersøke hvilke erfaringer foreldre, skoleledere og skoleeiere hadde med ordningen. Sluttrapporten derfra ble publisert Bl.a. på bakgrunn av funnene i denne undersøkelsen, ble det i Proposisjon til stortinget (prop. 68 L ) fremmet forslag om endring i forskriften om leksehjelp. Departementets vurderinger Bakgrunnen for at dagens leksehjelptilbud gjelder for årstrinn er blant annet strategien om tidlig innsats for bedre læring. Tidlig innsats er viktig for å unngå at læringsutfordringer utvikler seg til store læringsproblemer på lengre sikt. Det er ønskelig at barn skal få gode arbeidsvaner og god hjelp allerede fra starten av sin skolegang. At tilbudet er gitt på årstrinn, betyr imidlertid ikke at det ikke kan være et like stort behov for leksehjelp på høyere trinn. Svært mange høringsinstanser har pekt på at behovet for leksehjelp erfaringsmessig er større på ungdomstrinnet enn på de lavere trinnene. Enkelte høringsinstanser melder om at leksehjelp på de laveste trinnene ikke har fungert i det hele tatt, og at det er større behov for å tilby leksehjelp på ungdomstrinnet. Faglig nivå og vanskelighetsgrad øker jo eldre eleven blir, og mange foreldre føler at de kommer til kort som leksehjelpere for sine barn, særlig fra og med ungdomstrinnnet. Side8

9 Flere høringsinstanser trekker også fram viktigheten av leksehjelp til de minste. D e p a r t e m e n t e t er enig i at tidlig innsats i skolen er avgjørende for et godt læringsutbytte hos elevene. Samtidig kan forholdene ved den enkelte skole gjøre det ønskelig å heller rette leksehjelptilbudet inn mot de eldre elevene, fordi behovet der er større. Her må ulike hensyn ved den enkelte skole veies mot hverandre. Etter departementets vurdering taler dette for at kommunene og skolene selv bør avgjøre på hvilke trinn elevene skal tilbys leksehjelp, for å få best mulig effekt av tiltaket. Departementet slutter seg til høringsuttalelsen fra Østfold fylkeskommune, som belyser dette på en god måte. I høringen har flere pekt på at det bør stilles krav om bruk av faglig kompetent personale til leksehjelpen for at tilbudet skal gi elevene den hjelpen de trenger. Særlig gjelder dette for leksehjelp som tilbys på ungdomstrinnet. Flere mener at det ikke vil være mulig innenfor ordningens økonomiske rammer å tilby tilstrekkelig god leksehjelp, og at det burde vært satt av mer midler til dekning av lærerlønn. Til dette vil d e p a r t e m e n t e t bemerke at det i beregningene som lå til grunn for kompensasjonen for leksehjelpsordningen ble tatt utgangspunkt i fagarbeiderlønn. I tillegg ble det lagt inn et påslag på 25 prosent til administrasjon, slik at det er lagt inn en kostandsdekning for at pedagogisk personale kan hjelpe til i forbindelse med organiseringen av leksehjelpen, jf. omtale i Prop. 95 L ( ). Kommunene står fritt til å benytte medarbeidere med annen kompetanse som leksehjelpere, for eksempel lærere. Det er også mulig å la annet personale enn pedagogisk personale gi leksehjelp også på ungdomstrinnet. Dette beror på det personale den enkelte kommune råder over. Erfaringene så langt viser at bare om lag halvparten av elevene benytter seg av tilbudet om leksehjelp, mens kompensasjonen til kommunene er beregnet ut fra at alle elever benytter seg av ordningen. Selv om det er grunn til å forvente at en høyere andel av elevene benytter seg av tilbudet om leksehjelp dersom tilbudet gis til elever på høyere trinn, er det rimelig å forvente at det til enhver tid vil være en andel av elevene som ikke benytter seg av tilbudet. Slik sett skal det normalt være rom for å bruke også lærerkrefter til leksehjelp på for eksempel ungdomstrinnet. Endringen ble vedtatt med iverksettelse Som det framgikk av den lokale evalueringen av leksehjelptilbudet i Halden etter ett år, var det spesielle utfordringer knyttet til gjennomføringen av leksehjelp på 1.trinn. Flere skoler mente også at det var større behov for leksehjelp på trinn enn på de første trinnene. Oppsummert kan det sies at evalueringen i Halden var i tråd med de funnene som ble gjort i NOVA s undersøkelse, og at skoleledere og skoleadministrasjonen er glad for lovendringen. Ettersom endringsvedtaket kom så sent, har vi imidlertid ikke gjort noen endringer i Halden fra skolestart i år. Det er viktig at vi bruker de erfaringene som er gjort med leksehjelpen hittil og vurderer den opp mot de behovene vi ser i elevgrupper og på trinn. Resultatene på Nasjonale prøver har vist en synkende tendens fra 5. til 8.trinn, noe som kan tyde på at det er noen utfordringer på de siste trinnene i barneskolen. Samtidig er det utvilsomt hensiktsmessig å legge leksehjelptilbud til ungdomsskolen. Nye lokale retningslinjer for leksehjelptilbudet vil bli utarbeidet i løpet av inneværende skoleår etter en prosess der rektorene innhenter råd fra skolens samarbeidsorganer og tar disse med i drøftinger i sine ledernettverk, før den ordningen som skal gjelde for grunnskolen i Halden, utarbeides og behandles i kommunalsjefens plangruppe. Skolene er bedt om å fortsette med leksehjelptilbud til elever på trinn etter samme mal som før lovendringen, inntil nye lokale retningslinjer er vedtatt. Side 2 av 2 Side9

10 Side10 Side 3 av 3

11 Side11

12 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2011/ Lill Stende Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Evaluering av gratis leksehjelp skoleåret 2010/2011 Bakgrunn: Stortinget vedtok 14. juni 2010 endringer i opplæringsloven og privatskoleloven om leksehjelp. Kommuner og private skoler har plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på årstrinn. Deltakelse på leksehjelpen skal være frivillig for eleven, men eleven skal ha rett til å delta. Skoleeierne står fritt til å organisere leksehjelptilbudet slik de mener det er mest hensiktsmessig enten tilbudet organiseres i regi av skolefritidsordningen eller på skolen. Reglene om politiattest skal gjelde for leksehjelperne. Skyssreglene er ikke endret i forbindelse med leksehjelpen. Retten til skyss er således fortsatt knyttet til skolestart og skoleslutt. Kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere oppfordres til å finne fleksible og praktiske løsninger når det gjelder organisering og gjennomføring av leksehjelp og skyss, slik at leksehjelpen kan bli et reelt tilbud for alle. Forut for oppstarten av leksehjelptilbudet høsten 2010 ble det utarbeidet noen felles retningslinjer som gjelder for samtlige skoler i Halden kommune. (Se vedlegg). Det ble videre bestemt at skoleåret 2010/11 måtte anses som et prøveår og at ordningen skulle evalueres ved skoleårets slutt. Evaluering av ordningen: Ordningen med gratis leksehjelp på 1. 4.trinn har gjennom hele skoleåret 2010/11 vært gjenstand for løpende vurdering og justering i den enkelte skole. Skolene har hatt god dialog med de foresatte rundt alle deler av tilbudet. En evaluering etter første periode (des. 2010) viste at skolene hadde fått på plass et leksehjelptilbud som i all hovedsak fungerte greit organiseringsmessig. Ca. halvparten av elevene på 1. 4.trinn benyttet seg av tilbudet, og tilbakemeldingene fra elever og foresatte var stort sett positive. Skolene rapporterte at de kommunale retningslinjene ble fulgt. I tråd med tidligere vedtak har leksehjelptilbudet vært gjenstand for en bred evaluering ved slutten av skoleåret 2010/2011. Rektor ved den enkelte skole har stått ansvarlig for at lærere, leksehjelpere, tillitsvalgte og foresatte har medvirket i evalueringsprosessen. Side12

13 En sammenstilling av evalueringene viser at skolene i all hovedsak har gjort de samme erfaringene i implementeringen av leksehjelptilbudet: Oppslutningen på trinn har holdt seg stabilt høy gjennom hele skoleåret, mens det har vært en synkende trend i oppslutningen på 1.trinn. Det anses som lite hensiktsmessig med leksehjelpordning for elever på 1.trinn. Dette begrunnes med at elevene på trinnet har få ordinære lekser og at lekser ikke innføres før mot slutten av første skoleår. Flere skoler mener det er et større behov for leksehjelp på 4. 7.trinn enn på de første trinnene. Det er ingen spesielle elevgrupper som benytter tilbudet. Leksehjelpgruppene avspeiler et snitt av skolens elever. Det har ikke vært nevneverdige problemer knyttet til skyssordningen. Noen skoler påpeker imidlertid at skyssordningen legger føringer for organiseringen av leksehjelpen og gir mindre fleksibilitet i valg av tidspunkter og lengder på øktene. Leksehjelptilbudet går i noen grad ut over innhold og organisering i SFO fordi det oftest er ansatte i SFO som benyttes som leksehjelpere. Antall elever pr. gruppe/voksen bør være maks. 15 elever. Dersom det er flere elever pr. voksen, er det krevende for den voksne å gi leksehjelp. Tilbudet får mer form av leksetilsyn. Dersom en gruppe har flere elever med spesielle behov, kreves det flere voksne pr. gruppe. Enkelte skoler påpeker at leksehjelpen ville fungert mer hensiktsmessig dersom den hadde vært ledet av pedagogisk personale (lærere). Det gjøres lekser i leksehjelptida. Dersom elevene blir fort ferdig med leksene, settes de til andre oppgaver. Det kan være tegning, spill, puslespill og lignende. For å unngå uro i leksehjelpgruppene er det en forutsetning at de voksne har planlagte aktiviteter som elevene kan fordype seg i etter at leksene er unnagjort. Elevene trives i leksehjelpgruppene, og kontaktlærere og foresatte mener leksehjelptilbudet virker positivt inn på det psykososiale miljøet til elevene. De foresatte er i stor grad fornøyd med leksehjelptilbudet. Flere foresatte rapporter om mindre bråk hjemme knyttet til barnas leksearbeid. Leksehjelpen kan virke sosialt utjevnende ved at elever som ellers ikke gjør lekser hjemme, nå får hjelp til å gjøre dem på skolen. Enkelte foresatte benytter leksehjelptilbudet som sovepute i forhold til eget ansvar for å sørge for at lekser blir gjort. Problematikken har vært tema på foreldremøter og i konferansetimer. Vedlegg: 1 Leksehjelp - Kommunale retningslinjer - Halden kommune Side 2 av 2 Side13

14 Side14 Side 3 av 3

15 Side15 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/396682_fix.html Page 1 of Fra: Margunn Dato: :18:27 Til: postmottak Kopi: Jane Short Aurlien; Kirsten Mellingseter Tittel: VS: VS: NEI TIL PRIVATISERING AV KOMMUNALE BARNEHAGER!! Hei, Journalfører dere dette brevet inkl underskrifter. Med vennlig hilsen Margunn Holmberg Hansen Fra: Thor Edquist Sendt: 25. august :17 Til: Margunn Hansen Emne: Fwd: VS: NEI TIL PRIVATISERING AV KOMMUNALE BARNEHAGER!! Sendt fra min iphone Videresendt melding: Fra: Roar Lund Dato: 25. august :06:14 CEST Til: Lena Karlsen Thor Edquist Emne: VS: NEI TIL PRIVATISERING AV KOMMUNALE BARNEHAGER!! Hei! Ser bare dette videre. Skal dette journalføres og ev. sørger dere for dette? /Roar Roar Lund Adm. Dir./CEO Lundi.as Autorisert regnskapsførerselskap Kaserna, Fredriksten festning P.O.Box 565 N-1754 Halden. Norway. Telefon/phone : (+47) Telefax/fax : (+47) Internet : Facebook: Fra: Anne Bislingen Sendt: 25. august :46 Til: desiree; Roar Lund; maria ystrøm; hilde jensen; anita solholt; David Vaaler Emne: NEI TIL PRIVATISERING AV KOMMUNALE BARNEHAGER!!

16 Side16 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/396682_fix.html Page 2 of En. To, Tre, her kommer en beskjed! Vi ønsker IKKE privatisering av de kommunale barnehagene! Sender derfor med et brev og underskrifter fra foreldre i de kommunale barnehagene. Mvh For FUB Halden Anne B. Kristiansen

17 20/ Til hovedutvalget for undervisning og oppvekst. Ved Roar Lund. Vi i foreldreutvalget for barnehager i Halden kommune ønsker å fremme vår mening om forslaget om privatisering av 6 av 7 kommunale barnehager. Vi mener det er uheldig at barnehagedrift skal overlates til flere kommersielle aktører som har høy fortjeneste som overordnet mål. Noen barnehager har ordnede forhold for sine ansatte, mens andre ikke ønsker å betale lønn etter tariff og har uryddige arbeidsavtaler. Pensjonsavtalen til de kommunalt ansatte blir dårligere. Det står i økonomiplan for Halden kommune , at det skal bespares 1 mill. NOK i strukturelle endringer (det vil si, ny barnehage som da vil koste masse å investere, hvor skal dette komme fra?) og 6 mill. NOK i reduserte pensjoner. Skal de ansatte måtte betale 6 av 7 mill NOK i form av reduserte pensjoner? Det er det samme som å si at de ansatte skal ned i lønn eller andre rettigheter noe man rettmessig har forhandlet seg til. Så skal dette løses ved å overføre ansvaret til private som da igjen løser dette med redusert pensjon i form av OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Det vil si minimum pensjonsparing som er vesentlig lavere enn det kommunen har. De kommunale barnehagene i Halden kommune gjør allerede strukturelle endringer ved å endre bemanning fra 3 voksne pr 9 småbarn til 4 voksne pr småbarn, noe som tilsvarer bemanningen i de private barnehagene. Man har derfor allerede gjort tiltak for å få mer effektiv barnehagedrift. Vi som foreldre følger denne situasjonen med argusøyne, men så lenge ledelse i de forskjellige barnehagene lover at barna ikke får ett dårligere tilbud så godtas denne løsningen. Dermed har allerede de kommunale barnehagene gjort store tiltak for å redusere kostnader ved kommunal barnehagedrift. Bemanningsnormen hos de private er større barnegrupper, ofte 14 barn og 4 voksne på liten avdeling ( barn under 3 år ). På stor avdeling kan det være opp til 28 barn og 4 voksne. ( barn over 3 år). Forskning viser til at barn i små grupper i barnehagen trives bedre og har en bedre utvikling enn i store barnegrupper. Målet er å gjøre det attraktivt å jobbe i barnehage og skape god kvalitet for barna. Det blir det jo ikke hvis de ansatte får ansvar for flere barn per voksen og attpåtil får mindre lønn og dårligere pensjonsavtaler. Gjennom barnehageloven har kommunen tilsynsmulighet overfor alle barnehagene i kommunen. For at dette skal gjennomføres hos private, må det opprettes ett kontrollorgan. Om det ikke finnes kommunale barnehager, vil en privat eier ha lettere for å be om ekstra ressurser for å dekke spesielle behov. Om Fylkesmannen gir medhold, må kommunen betale for slike ekstra ressurser. Det skjer uten at det følger med nye friske midler fra staten og kan bidra til feil resursbruk av offentlige midler. Side17

18 Et annet godt argument for at vi bør beholde kommunale barnehager, er at ved ellers like forhold vil private og kommunale barnehager som med samme budsjett går i overskudd, vil overskuddet i de kommunale barnehagene gå tilbake til kommunen og kommer kommunen og innbyggerne til gode igjen. Det gjør det altså ikke når de private går i overskudd, da går det rett til eieren. Kort oppsummert, NEI til privatisering, JA til kommunale barnehager. Mvh Foreldreutvalg for barnehagene i Halden kommune. Desireè Gundersen (Stangeløkka barnehage.) David Vaaler (Stangeløkka barnehage) Anne B. Kristiansen (Bergknatten barnehage) Maria Ystrøm Bislingen (Bergknatten barnehage) Anita Solholt (Bergknatten barnehage) Vibeke Olsen (Bjørklund barnehage) Hilde Beate Jensen (Bjørklund Barnehage) Side18

19 Side19

20 Side20

21 RS2014/37Økonomirapportpr2.tertial Side21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2014/ Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Budsjett F201 2 Budsjett F221 3 Budsjett selvkost Ikke utsendte vedlegg Beregning av nye tilskuddssatser til private barnehager 2014 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kirsten Mellingseter, Thomas Bjørnstad Sammendrag av saken: Som følge av fylkesmannens opphevelse av kommunestyrets vedtak knyttet til budsjett 2014 fremmer rådmannen sak med nye tilskuddssatser til private barnehager. Satsene er beregnet ut fra nytt budsjett vedtatt , og erstatter vedtak i HUO PS 2014/5 I henhold til forskrift om likeverdig behandling 5 fremmes denne saken for politisk behandling. Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for kapitalkostnader. Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne barnehager, skal som (minimum) benytte nasjonale gjennomsnittssatser for drift fastsatt av departementet, jfr. femte ledd. Dersom kommunen har kommunale ordinære barnehager, men ingen kommunale familiebarnehager, skal kommunen bruke kommunale satser for tilskudd til ordinære barnehager og nasjonale satser for tilskudd til familiebarnehager. Det er ikke anledning til å benytte nasjonale satser for tilskudd til driftskostnader hvis kommunen har egne tilsvarende barnehager. Side22

23 Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per heltidsplass. Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. På bakgrunn av disse satsene vil det fattes enkeltvedtak om hva de enkelte ikke-kommunale barnehagene vil motta i tilskudd til ordinær drift i Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 96,83 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Rådmannens innstilling: Følgende kommunale satser vedtas for 2014: Ordinære barnehager: Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år 177,008 Barn 3-6 år 85,847 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 Saksutredning: Bakgrunn Som følge av fylkesmannens opphevelse av kommunestyrets vedtak knyttet til budsjett 2014 fremmer rådmannen sak med nye tilskuddssatser til private barnehager. Satsene er beregnet ut fra nytt budsjett vedtatt Etter Barnehageloven 14 skal kommunen yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager i kommunen, under forutsetning av at barnehagen har søkt om godkjenning før 1.januar Barnehager som har søkt om godkjenning etter denne dato har ikke rett til tilskudd på samme måte. Godkjente barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Frem til Kommunestyret har fattet endelig vedtak om tilskuddssatser, er kommunen pliktig til å utbetale tilskudd forskuddsvis hvert kvartal. Halden kommunes budsjetterte driftskostnader av egne barnehager skal danne grunnlag for beregning av tilskuddet til driftskostnader til ikke-kommunale barnehager i henhold til forskrift for likeverdig behandling. Ettersom tilskuddet ikke skal dekke kostnader ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov, gjøres det fratrekk for kostnader ved slike tiltak i kommunale barnehager. Merknadene til forskriftens 3 angir hvilke kostnader som skal holdes utenfor grunnlaget for beregning av tilskuddet til driftskostnader. Side23

24 Eventuelle kapitalkostnader i kommunens barnehagebudsjett skal trekkes fra i beregningen av tilskuddet til driftskostnader ettersom det gis et eget tilskudd til kapitalkostnader. Videre skal eventuelle kostnader til fellesadministrasjon i barnehagebudsjettet trekkes fra ettersom det beregnes et påslag på fire prosent for å ta høyde for disse kostnadene. I barnehagenes budsjetter i Halden kommune gjøres det kun fratrekk for kostnader ved særskilt tilrettelegging. Beløp i 1000 kr B-2014 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 510 Fordelte utgifter 0 Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon -510 Internt salg 0 Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 186 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon -186 Internt salg 0 Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k 937 +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. 0 +premie AFP, pensjonsforsikring 0 +yrkesskade forsikring 140 +andel av IKT fagsystem barnehage 0 + felles opplæring 0 +felles porto, telefon, 91 + andre barnehageutgifter ført felles 0 - andel bruk av premiefond funksjon Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art lærlinger 0 -andre fradrag lønn 0 -andre fradrag drift 0 -kapitaldel innleide lokaler 0 Sum korreksjoner Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Side24

25 Fordeling av kostnadene på hhv. små og store barn. I de kommunale barnehagene går det 127 barn som er 0-2 åringer og åringer. Under er disse omregnet til hele plasser. Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 124 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 258 SUM barn 382 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 223 Barn 3-6 år 258 SUM barn 481 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 46 % Barn 3-6 år 54 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Ettersom kommunen har en separat ordning for refusjon for tapte inntekter som følge av moderasjonsordninger, er det gjeldende maksimalpris som skal benyttes i beregningen av den offentlige finansieringen av de kommunale barnehagene. Basert på maksimalprisen utgjør foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene totalt 10,7 mill. kroner inkludert kostpenger. Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter 26,46 Kostpenger barn 1,65 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Side25

26 Tilskuddssatsene for tilskudd til driftskostnader etter 4 beregnes ved å dividere den offentlige finansieringen for hhv. barn 0-2 år og 3-6 år på antall heltidsplasser (eventuelt antall oppholdstimer per år). Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år 177,008 Barn 3-6 år 85,847 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 På bakgrunn av disse satsene vil det fattes enkeltvedtak om hva de enkelte ikke-kommunale barnehagene vil motta i tilskudd til ordinær drift i Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 96,83 prosent (96 % fra januar til juli, 98 % fra august til desember) av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Under vises satsene vedtatt i HUO Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år 169,751 Barn 3-6 år 82,181 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 Økning i satsene for driftstilskudd utgjør kr for barn 0-2 år og kr for barn 3-6 år. Totalt vil dette utgjøre en økt kostnad på ca 7,8 mill.kr for Halden kommune. Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til den ikkekommunale barnehagen overstiger det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Der den ikke-kommunale barnehagen har lavere foreldrebetaling enn i tilsvarende kommunale barnehager, har kommunen ikke plikt til å dekke differansen. Modellen som er brukt for beregning av tilskudd er et Excel-regneark med tilhørende veileder utarbeidet av Agenda Kaupang i samarbeid med KS og PBL, og er således en modell som er godkjent av KS og PBL. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Jane Short Aurlien Side26

27 Ansvar Ansvar (T) Funksjon Funksjon (T) Art Art (T) A Budsjett 2014 Gruppering Felles barnehagetjenester 201 Førskole Innsparingstiltak lønn Lønn Felles barnehagetjenester 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Bevertning Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Stillingsannonser Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Annonse, reklame, info Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Kursutgifter Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Konsulenttjenester Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Felles barnehagetjenester 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Bergknatten bhg 201 Førskole Fast lønn Lønn Bergknatten bhg 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Bergknatten bhg 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Bergknatten bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Bergknatten bhg 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Bergknatten bhg 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Ekskursjoner Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell 430 Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Planter, frø og gjødsel Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Kjøregodtgjørelse Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Bergknatten bhg 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Bergknatten bhg 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Bergknatten bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Bergknatten bhg 201 Førskole Ref. Østfold fylkeskommune Andre inntekter Bjørklund bhg 201 Førskole Fast lønn Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Fast lønn fødselspermisjon Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Tillegg T-trinn kveld/natt Lønn Side27

28 Ansvar Ansvar (T) Funksjon Funksjon (T) Art Art (T) A Budsjett 2014 Gruppering Bjørklund bhg 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Andre avtalefestede tillegg Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd lærere SPK Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Ekskursjoner Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Planter, frø og gjødsel 745 Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Stillingsannonser 676 Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Kjøregodtgjørelse 836 Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Alarm Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Bjørklund bhg 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Bjørklund bhg 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Bjørklund bhg 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Bjørklund bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Karrestad bhg 201 Førskole Fast lønn Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Tillegg T-trinn kveld/natt Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd lærere SPK Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Side28

29 Ansvar Ansvar (T) Funksjon Funksjon (T) Art Art (T) A Budsjett 2014 Gruppering Karrestad bhg 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Stillingsannonser Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Kjøregodtgjørelse Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Alarm Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Karrestad bhg 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Karrestad bhg 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Karrestad bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Stangeløkka bhg 201 Førskole Fast lønn Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Tillegg T-trinn kveld/natt Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Kjøregodtgjørelse Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Stangeløkka bhg 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Stangeløkka bhg 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Stangeløkka bhg 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Side29

30 Ansvar Ansvar (T) Funksjon Funksjon (T) Art Art (T) A Budsjett 2014 Gruppering Stangeløkka bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Tistedal bhg 201 Førskole Fast lønn Lønn Tistedal bhg 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Tistedal bhg 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Tistedal bhg 201 Førskole Andre avtalefestede tillegg Lønn Tistedal bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Tistedal bhg 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Tistedal bhg 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Ekskursjoner 250 Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Planter, frø og gjødsel Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Kjøregodtgjørelse 500 Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Tistedal bhg 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Tistedal bhg 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Tistedal bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Brekkerød Barnehage 201 Førskole Fast lønn Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Fast lønn fødselspermisjon Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Andre avtalefestede tillegg Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Sosial trening Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell 900 Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Side30

31 Ansvar Ansvar (T) Funksjon Funksjon (T) Art Art (T) A Budsjett 2014 Gruppering Brekkerød Barnehage 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Planter, frø og gjødsel 500 Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Brekkerød Barnehage 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Brekkerød Barnehage 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Brekkerød Barnehage 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Brekkerød Barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Brekkerød Barnehage 201 Førskole Andre refusjoner Andre inntekter Isebakke barnehage 201 Førskole Fast lønn Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Stillingsannonser 600 Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Isebakke barnehage 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Isebakke barnehage 201 Førskole Refusjon fra staten (inkl. NAV) Andre inntekter Isebakke barnehage 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Isebakke barnehage 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Isebakke barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Private barnehager 201 Førskole Kommunale avgifter Private Barnehager Side31

32 Ansvar Ansvar (T) Funksjon Funksjon (T) Art Art (T) A Budsjett 2014 Gruppering Private barnehager 201 Førskole Kjøp andre kommuner Private Barnehager Private barnehager 201 Førskole Kommunalt dr.tilsk. private barnehager Private Barnehager Private barnehager 201 Førskole Bidrag Private Barnehager Private barnehager 201 Førskole Andre overføringsutgifter Private Barnehager Private barnehager 201 Førskole Ref. fra andre kommuner Private Barnehager Åpen barnehage 201 Førskole Fast lønn Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Innsparingstiltak lønn Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Kontormateriell Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Andre transportutgifter Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Lisenser IT Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet Åpen barnehage Radetiketter Summer av Budsjett 2014 Andre inntekter Brukerbetaling Side32

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2013 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3075-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Enebakk herredshus Dato: 12.06.2012 Tid: 20:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 205 2009/7582-53 02.03.2017 Kirsten Mellingseter Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017

Detaljer

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: K-salen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 17:30 19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Dato: 20.06.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 08:30 Faste medlemmer melder ev. forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 TILSKUDD IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE 2018 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Møtet starter med muntlig orientering iht. nye endringer innenfor kommunalavdelingene/tjenesteområdene.

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Møtet starter med muntlig orientering iht. nye endringer innenfor kommunalavdelingene/tjenesteområdene. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune

Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune Notat Til: Barnehagesjef Mona Mikalsen, Gran kommune Kopi: Fra: Bjørn Arthur Brox, Agenda Kaupang AS Dato: 21.8.2013 Emne: Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune 1 Problemstilling

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Kristiansen Arkiv: 202 A10 &13 Arkivsaksnr.: 10/1767 HØRING AV NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BHG. I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell

Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Beregning av satser til private grunnskoler for 2011 ny modell Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de kommunale grunnskolene,

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 12/3772 Arkiv: A10 &88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 234/12

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tromsø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.johansen@tromso.kommune.no Innsendt av: Monica Johansen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Stabburet, 3. etg., Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 13/13 TIL SAKSNR: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2 Page 1 of 5 Utdanningsdirektoratet Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. Rune Natrud 15/829-2 Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune Vedlagt følger vedtak. Vennlig

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Rådmannskontoret Utdanningsdirektoratet postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Melding om vedtak Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2015/1319/TRBY Arkivkode:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2011/1132-3844/2011 Arkiv: Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 17:30 20:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utskrift av møtebok for Alta formannskap av , F-SAK 72/10 og høringsuttalelse vedlegges

Utskrift av møtebok for Alta formannskap av , F-SAK 72/10 og høringsuttalelse vedlegges Fra: Tor Fredriksen [Tor.Fredriksen@alta.kommune.no] Sendt: 15. juni 2010 08:42 Til: Postmottak KD Kopi: Per Hindenes; Bjørn-Atle Hansen Emne: Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager - høringsuttalelse

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08821-2 Saksbehandler Yngvar Eilertsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 14.01.2014 6/14 Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringsloven

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer