Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller ps@halden.kommune.no"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB! Møtet avholdes på Høvleriet barnehage, og starter med omvisning kl. 18:00 Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2014/36 PS 2014/37 PS 2014/38 PS 2014/39 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Arkivsaksnr RS 2014/34 Elevtall 2014/2015 og prognoser 2008/3515 RS 2014/35 Leksehjelp 2008/1259 RS 2014/36 Nei til privatisering av kommunale barnehager RS 2014/37 Økonomirapport pr 2. tertial Ettersendes PS 2014/40 Beregning av tilskuddsatser til private barnehager 2014 PS 2014/41 Maurtua åpne barnehage - økonomikonsekvenser 2014/ / /1641 Side nr. Roar Lund utvalgsleder Side2

3 PS2014/36Godkjenningavinnkalling PS2014/37Godkjenningavsaksliste PS2014/38Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2014/39Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: B / Kirsten Mellingseter Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg 1 Elevtall 2014/2015 Elevtall 2014/2015 og prognoser Sammendrag av saken: Det vises til RS 2014/30 fra møte Vedlagt saken var elevtallsprognosene for skoleåret 2012 til Prognosene er basert på barn født i perioden 2007 til 2011, og ble utarbeidet på grunnlag av Folkeregisterets registrert bosatte barn bosatt på adresser i Halden kommune per 1. september En er kjent med at Folkeregistrets oversikt over barn bosatt i Halden kommune ikke kan tas som eksakte tall for antall barn som skal begynne ved skolene i Halden. Barn som har flyttet fra Halden, blant annet midlertidig bosatt i Halden sammen med foreldre som for eksempel er studenter blir ikke alltid registrert ut igjen, og registrert bosatt i en annen kommune. De til dels store sprikene mellom tallene fra Folkeregisterets personregistreringer og SSB s tall gjør at prognosene for skolestartere i årene framover ikke kan benyttes på annen måte enn et utgangspunkt for endringer i bosettingsmønsteret i kommunen. Av erfaring vet en at antall nye elever per årskull kan forventes å svinge mellom 330 til 370 elever. I vedlagte statistikk over antall elever ser vi at det høsten 2014 startet klassinger. Dette er en økning på 14 barn fra foregående skoleår. I tidligere fremlagt prognose anslås en forventet elevtallsutvikling fra til elevtallsøkning til ca En er inneværende skoleår oppe i elever. Statistisk sentralbyrå har i sine tabeller for «Framskriving av folkemengden etter alder og kjønn. 2020, 2030 og 2040», følgende forventede elevtall i grunnskolen i Halden: År Antall elever i barneskole Antall elever i u-skole Totalt elevtall i grunnskolen Side5

6 En vil følge elevtallsutviklingen nøye både med hensyn til elevantall og skoletilhørighet. Og en vil starte et nytt arbeid for blant annet å se på skolekretsgrenser. Rådmannen vil starte opp dette prosjektet, og hovedutvalget vil løpende blir holdt orientert om framdriften Side 2 av 2 Side6

7 Side7

8 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: B / Lill Stende Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg 1 Forespørsel 2 Evaluering av gratis leksehjelp Svar på forespørsel om leksehjelptilbudet i Halden kommune Det vises til forespørsel fra Lena Karlsen i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst (se vedlegg). Sammendrag av saken: Fra innførte kommunen gratis leksehjelp til alle elever på 1. 4.trinn. Dette var i tråd med ny forskrift til opplæringsloven 13-7a. Deltakelse i leksehjelpen var frivillig for eleven, men eleven skulle ha en rett til å delta. Det totale omfanget av leksehjelpen skulle være til sammen for de fire trinnene minimum 8 timer pr. uke. Kommunene kunne velge hvordan timene skulle fordeles på trinnene, men hvert trinn skulle ha minimum 1 time pr. uke. Det ble utarbeidet felles kommunale retningslinjer for leksehjelptilbudet, basert på føringene i forskriften. Leksehjelpordningen i Halden ble evaluert etter det første året. (se vedlegg). Etter to år med obligatorisk leksehjelp på trinn, fikk forskere på NOVA i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å undersøke hvilke erfaringer foreldre, skoleledere og skoleeiere hadde med ordningen. Sluttrapporten derfra ble publisert Bl.a. på bakgrunn av funnene i denne undersøkelsen, ble det i Proposisjon til stortinget (prop. 68 L ) fremmet forslag om endring i forskriften om leksehjelp. Departementets vurderinger Bakgrunnen for at dagens leksehjelptilbud gjelder for årstrinn er blant annet strategien om tidlig innsats for bedre læring. Tidlig innsats er viktig for å unngå at læringsutfordringer utvikler seg til store læringsproblemer på lengre sikt. Det er ønskelig at barn skal få gode arbeidsvaner og god hjelp allerede fra starten av sin skolegang. At tilbudet er gitt på årstrinn, betyr imidlertid ikke at det ikke kan være et like stort behov for leksehjelp på høyere trinn. Svært mange høringsinstanser har pekt på at behovet for leksehjelp erfaringsmessig er større på ungdomstrinnet enn på de lavere trinnene. Enkelte høringsinstanser melder om at leksehjelp på de laveste trinnene ikke har fungert i det hele tatt, og at det er større behov for å tilby leksehjelp på ungdomstrinnet. Faglig nivå og vanskelighetsgrad øker jo eldre eleven blir, og mange foreldre føler at de kommer til kort som leksehjelpere for sine barn, særlig fra og med ungdomstrinnnet. Side8

9 Flere høringsinstanser trekker også fram viktigheten av leksehjelp til de minste. D e p a r t e m e n t e t er enig i at tidlig innsats i skolen er avgjørende for et godt læringsutbytte hos elevene. Samtidig kan forholdene ved den enkelte skole gjøre det ønskelig å heller rette leksehjelptilbudet inn mot de eldre elevene, fordi behovet der er større. Her må ulike hensyn ved den enkelte skole veies mot hverandre. Etter departementets vurdering taler dette for at kommunene og skolene selv bør avgjøre på hvilke trinn elevene skal tilbys leksehjelp, for å få best mulig effekt av tiltaket. Departementet slutter seg til høringsuttalelsen fra Østfold fylkeskommune, som belyser dette på en god måte. I høringen har flere pekt på at det bør stilles krav om bruk av faglig kompetent personale til leksehjelpen for at tilbudet skal gi elevene den hjelpen de trenger. Særlig gjelder dette for leksehjelp som tilbys på ungdomstrinnet. Flere mener at det ikke vil være mulig innenfor ordningens økonomiske rammer å tilby tilstrekkelig god leksehjelp, og at det burde vært satt av mer midler til dekning av lærerlønn. Til dette vil d e p a r t e m e n t e t bemerke at det i beregningene som lå til grunn for kompensasjonen for leksehjelpsordningen ble tatt utgangspunkt i fagarbeiderlønn. I tillegg ble det lagt inn et påslag på 25 prosent til administrasjon, slik at det er lagt inn en kostandsdekning for at pedagogisk personale kan hjelpe til i forbindelse med organiseringen av leksehjelpen, jf. omtale i Prop. 95 L ( ). Kommunene står fritt til å benytte medarbeidere med annen kompetanse som leksehjelpere, for eksempel lærere. Det er også mulig å la annet personale enn pedagogisk personale gi leksehjelp også på ungdomstrinnet. Dette beror på det personale den enkelte kommune råder over. Erfaringene så langt viser at bare om lag halvparten av elevene benytter seg av tilbudet om leksehjelp, mens kompensasjonen til kommunene er beregnet ut fra at alle elever benytter seg av ordningen. Selv om det er grunn til å forvente at en høyere andel av elevene benytter seg av tilbudet om leksehjelp dersom tilbudet gis til elever på høyere trinn, er det rimelig å forvente at det til enhver tid vil være en andel av elevene som ikke benytter seg av tilbudet. Slik sett skal det normalt være rom for å bruke også lærerkrefter til leksehjelp på for eksempel ungdomstrinnet. Endringen ble vedtatt med iverksettelse Som det framgikk av den lokale evalueringen av leksehjelptilbudet i Halden etter ett år, var det spesielle utfordringer knyttet til gjennomføringen av leksehjelp på 1.trinn. Flere skoler mente også at det var større behov for leksehjelp på trinn enn på de første trinnene. Oppsummert kan det sies at evalueringen i Halden var i tråd med de funnene som ble gjort i NOVA s undersøkelse, og at skoleledere og skoleadministrasjonen er glad for lovendringen. Ettersom endringsvedtaket kom så sent, har vi imidlertid ikke gjort noen endringer i Halden fra skolestart i år. Det er viktig at vi bruker de erfaringene som er gjort med leksehjelpen hittil og vurderer den opp mot de behovene vi ser i elevgrupper og på trinn. Resultatene på Nasjonale prøver har vist en synkende tendens fra 5. til 8.trinn, noe som kan tyde på at det er noen utfordringer på de siste trinnene i barneskolen. Samtidig er det utvilsomt hensiktsmessig å legge leksehjelptilbud til ungdomsskolen. Nye lokale retningslinjer for leksehjelptilbudet vil bli utarbeidet i løpet av inneværende skoleår etter en prosess der rektorene innhenter råd fra skolens samarbeidsorganer og tar disse med i drøftinger i sine ledernettverk, før den ordningen som skal gjelde for grunnskolen i Halden, utarbeides og behandles i kommunalsjefens plangruppe. Skolene er bedt om å fortsette med leksehjelptilbud til elever på trinn etter samme mal som før lovendringen, inntil nye lokale retningslinjer er vedtatt. Side 2 av 2 Side9

10 Side10 Side 3 av 3

11 Side11

12 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2011/ Lill Stende Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Evaluering av gratis leksehjelp skoleåret 2010/2011 Bakgrunn: Stortinget vedtok 14. juni 2010 endringer i opplæringsloven og privatskoleloven om leksehjelp. Kommuner og private skoler har plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på årstrinn. Deltakelse på leksehjelpen skal være frivillig for eleven, men eleven skal ha rett til å delta. Skoleeierne står fritt til å organisere leksehjelptilbudet slik de mener det er mest hensiktsmessig enten tilbudet organiseres i regi av skolefritidsordningen eller på skolen. Reglene om politiattest skal gjelde for leksehjelperne. Skyssreglene er ikke endret i forbindelse med leksehjelpen. Retten til skyss er således fortsatt knyttet til skolestart og skoleslutt. Kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere oppfordres til å finne fleksible og praktiske løsninger når det gjelder organisering og gjennomføring av leksehjelp og skyss, slik at leksehjelpen kan bli et reelt tilbud for alle. Forut for oppstarten av leksehjelptilbudet høsten 2010 ble det utarbeidet noen felles retningslinjer som gjelder for samtlige skoler i Halden kommune. (Se vedlegg). Det ble videre bestemt at skoleåret 2010/11 måtte anses som et prøveår og at ordningen skulle evalueres ved skoleårets slutt. Evaluering av ordningen: Ordningen med gratis leksehjelp på 1. 4.trinn har gjennom hele skoleåret 2010/11 vært gjenstand for løpende vurdering og justering i den enkelte skole. Skolene har hatt god dialog med de foresatte rundt alle deler av tilbudet. En evaluering etter første periode (des. 2010) viste at skolene hadde fått på plass et leksehjelptilbud som i all hovedsak fungerte greit organiseringsmessig. Ca. halvparten av elevene på 1. 4.trinn benyttet seg av tilbudet, og tilbakemeldingene fra elever og foresatte var stort sett positive. Skolene rapporterte at de kommunale retningslinjene ble fulgt. I tråd med tidligere vedtak har leksehjelptilbudet vært gjenstand for en bred evaluering ved slutten av skoleåret 2010/2011. Rektor ved den enkelte skole har stått ansvarlig for at lærere, leksehjelpere, tillitsvalgte og foresatte har medvirket i evalueringsprosessen. Side12

13 En sammenstilling av evalueringene viser at skolene i all hovedsak har gjort de samme erfaringene i implementeringen av leksehjelptilbudet: Oppslutningen på trinn har holdt seg stabilt høy gjennom hele skoleåret, mens det har vært en synkende trend i oppslutningen på 1.trinn. Det anses som lite hensiktsmessig med leksehjelpordning for elever på 1.trinn. Dette begrunnes med at elevene på trinnet har få ordinære lekser og at lekser ikke innføres før mot slutten av første skoleår. Flere skoler mener det er et større behov for leksehjelp på 4. 7.trinn enn på de første trinnene. Det er ingen spesielle elevgrupper som benytter tilbudet. Leksehjelpgruppene avspeiler et snitt av skolens elever. Det har ikke vært nevneverdige problemer knyttet til skyssordningen. Noen skoler påpeker imidlertid at skyssordningen legger føringer for organiseringen av leksehjelpen og gir mindre fleksibilitet i valg av tidspunkter og lengder på øktene. Leksehjelptilbudet går i noen grad ut over innhold og organisering i SFO fordi det oftest er ansatte i SFO som benyttes som leksehjelpere. Antall elever pr. gruppe/voksen bør være maks. 15 elever. Dersom det er flere elever pr. voksen, er det krevende for den voksne å gi leksehjelp. Tilbudet får mer form av leksetilsyn. Dersom en gruppe har flere elever med spesielle behov, kreves det flere voksne pr. gruppe. Enkelte skoler påpeker at leksehjelpen ville fungert mer hensiktsmessig dersom den hadde vært ledet av pedagogisk personale (lærere). Det gjøres lekser i leksehjelptida. Dersom elevene blir fort ferdig med leksene, settes de til andre oppgaver. Det kan være tegning, spill, puslespill og lignende. For å unngå uro i leksehjelpgruppene er det en forutsetning at de voksne har planlagte aktiviteter som elevene kan fordype seg i etter at leksene er unnagjort. Elevene trives i leksehjelpgruppene, og kontaktlærere og foresatte mener leksehjelptilbudet virker positivt inn på det psykososiale miljøet til elevene. De foresatte er i stor grad fornøyd med leksehjelptilbudet. Flere foresatte rapporter om mindre bråk hjemme knyttet til barnas leksearbeid. Leksehjelpen kan virke sosialt utjevnende ved at elever som ellers ikke gjør lekser hjemme, nå får hjelp til å gjøre dem på skolen. Enkelte foresatte benytter leksehjelptilbudet som sovepute i forhold til eget ansvar for å sørge for at lekser blir gjort. Problematikken har vært tema på foreldremøter og i konferansetimer. Vedlegg: 1 Leksehjelp - Kommunale retningslinjer - Halden kommune Side 2 av 2 Side13

14 Side14 Side 3 av 3

15 Side15 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/396682_fix.html Page 1 of Fra: Margunn Dato: :18:27 Til: postmottak Kopi: Jane Short Aurlien; Kirsten Mellingseter Tittel: VS: VS: NEI TIL PRIVATISERING AV KOMMUNALE BARNEHAGER!! Hei, Journalfører dere dette brevet inkl underskrifter. Med vennlig hilsen Margunn Holmberg Hansen Fra: Thor Edquist Sendt: 25. august :17 Til: Margunn Hansen Emne: Fwd: VS: NEI TIL PRIVATISERING AV KOMMUNALE BARNEHAGER!! Sendt fra min iphone Videresendt melding: Fra: Roar Lund Dato: 25. august :06:14 CEST Til: Lena Karlsen Thor Edquist Emne: VS: NEI TIL PRIVATISERING AV KOMMUNALE BARNEHAGER!! Hei! Ser bare dette videre. Skal dette journalføres og ev. sørger dere for dette? /Roar Roar Lund Adm. Dir./CEO Lundi.as Autorisert regnskapsførerselskap Kaserna, Fredriksten festning P.O.Box 565 N-1754 Halden. Norway. Telefon/phone : (+47) Telefax/fax : (+47) Internet : Facebook: Fra: Anne Bislingen Sendt: 25. august :46 Til: desiree; Roar Lund; maria ystrøm; hilde jensen; anita solholt; David Vaaler Emne: NEI TIL PRIVATISERING AV KOMMUNALE BARNEHAGER!!

16 Side16 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/396682_fix.html Page 2 of En. To, Tre, her kommer en beskjed! Vi ønsker IKKE privatisering av de kommunale barnehagene! Sender derfor med et brev og underskrifter fra foreldre i de kommunale barnehagene. Mvh For FUB Halden Anne B. Kristiansen

17 20/ Til hovedutvalget for undervisning og oppvekst. Ved Roar Lund. Vi i foreldreutvalget for barnehager i Halden kommune ønsker å fremme vår mening om forslaget om privatisering av 6 av 7 kommunale barnehager. Vi mener det er uheldig at barnehagedrift skal overlates til flere kommersielle aktører som har høy fortjeneste som overordnet mål. Noen barnehager har ordnede forhold for sine ansatte, mens andre ikke ønsker å betale lønn etter tariff og har uryddige arbeidsavtaler. Pensjonsavtalen til de kommunalt ansatte blir dårligere. Det står i økonomiplan for Halden kommune , at det skal bespares 1 mill. NOK i strukturelle endringer (det vil si, ny barnehage som da vil koste masse å investere, hvor skal dette komme fra?) og 6 mill. NOK i reduserte pensjoner. Skal de ansatte måtte betale 6 av 7 mill NOK i form av reduserte pensjoner? Det er det samme som å si at de ansatte skal ned i lønn eller andre rettigheter noe man rettmessig har forhandlet seg til. Så skal dette løses ved å overføre ansvaret til private som da igjen løser dette med redusert pensjon i form av OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Det vil si minimum pensjonsparing som er vesentlig lavere enn det kommunen har. De kommunale barnehagene i Halden kommune gjør allerede strukturelle endringer ved å endre bemanning fra 3 voksne pr 9 småbarn til 4 voksne pr småbarn, noe som tilsvarer bemanningen i de private barnehagene. Man har derfor allerede gjort tiltak for å få mer effektiv barnehagedrift. Vi som foreldre følger denne situasjonen med argusøyne, men så lenge ledelse i de forskjellige barnehagene lover at barna ikke får ett dårligere tilbud så godtas denne løsningen. Dermed har allerede de kommunale barnehagene gjort store tiltak for å redusere kostnader ved kommunal barnehagedrift. Bemanningsnormen hos de private er større barnegrupper, ofte 14 barn og 4 voksne på liten avdeling ( barn under 3 år ). På stor avdeling kan det være opp til 28 barn og 4 voksne. ( barn over 3 år). Forskning viser til at barn i små grupper i barnehagen trives bedre og har en bedre utvikling enn i store barnegrupper. Målet er å gjøre det attraktivt å jobbe i barnehage og skape god kvalitet for barna. Det blir det jo ikke hvis de ansatte får ansvar for flere barn per voksen og attpåtil får mindre lønn og dårligere pensjonsavtaler. Gjennom barnehageloven har kommunen tilsynsmulighet overfor alle barnehagene i kommunen. For at dette skal gjennomføres hos private, må det opprettes ett kontrollorgan. Om det ikke finnes kommunale barnehager, vil en privat eier ha lettere for å be om ekstra ressurser for å dekke spesielle behov. Om Fylkesmannen gir medhold, må kommunen betale for slike ekstra ressurser. Det skjer uten at det følger med nye friske midler fra staten og kan bidra til feil resursbruk av offentlige midler. Side17

18 Et annet godt argument for at vi bør beholde kommunale barnehager, er at ved ellers like forhold vil private og kommunale barnehager som med samme budsjett går i overskudd, vil overskuddet i de kommunale barnehagene gå tilbake til kommunen og kommer kommunen og innbyggerne til gode igjen. Det gjør det altså ikke når de private går i overskudd, da går det rett til eieren. Kort oppsummert, NEI til privatisering, JA til kommunale barnehager. Mvh Foreldreutvalg for barnehagene i Halden kommune. Desireè Gundersen (Stangeløkka barnehage.) David Vaaler (Stangeløkka barnehage) Anne B. Kristiansen (Bergknatten barnehage) Maria Ystrøm Bislingen (Bergknatten barnehage) Anita Solholt (Bergknatten barnehage) Vibeke Olsen (Bjørklund barnehage) Hilde Beate Jensen (Bjørklund Barnehage) Side18

19 Side19

20 Side20

21 RS2014/37Økonomirapportpr2.tertial Side21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2014/ Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Budsjett F201 2 Budsjett F221 3 Budsjett selvkost Ikke utsendte vedlegg Beregning av nye tilskuddssatser til private barnehager 2014 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kirsten Mellingseter, Thomas Bjørnstad Sammendrag av saken: Som følge av fylkesmannens opphevelse av kommunestyrets vedtak knyttet til budsjett 2014 fremmer rådmannen sak med nye tilskuddssatser til private barnehager. Satsene er beregnet ut fra nytt budsjett vedtatt , og erstatter vedtak i HUO PS 2014/5 I henhold til forskrift om likeverdig behandling 5 fremmes denne saken for politisk behandling. Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for kapitalkostnader. Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne barnehager, skal som (minimum) benytte nasjonale gjennomsnittssatser for drift fastsatt av departementet, jfr. femte ledd. Dersom kommunen har kommunale ordinære barnehager, men ingen kommunale familiebarnehager, skal kommunen bruke kommunale satser for tilskudd til ordinære barnehager og nasjonale satser for tilskudd til familiebarnehager. Det er ikke anledning til å benytte nasjonale satser for tilskudd til driftskostnader hvis kommunen har egne tilsvarende barnehager. Side22

23 Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per heltidsplass. Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. På bakgrunn av disse satsene vil det fattes enkeltvedtak om hva de enkelte ikke-kommunale barnehagene vil motta i tilskudd til ordinær drift i Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 96,83 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Rådmannens innstilling: Følgende kommunale satser vedtas for 2014: Ordinære barnehager: Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år 177,008 Barn 3-6 år 85,847 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 Saksutredning: Bakgrunn Som følge av fylkesmannens opphevelse av kommunestyrets vedtak knyttet til budsjett 2014 fremmer rådmannen sak med nye tilskuddssatser til private barnehager. Satsene er beregnet ut fra nytt budsjett vedtatt Etter Barnehageloven 14 skal kommunen yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager i kommunen, under forutsetning av at barnehagen har søkt om godkjenning før 1.januar Barnehager som har søkt om godkjenning etter denne dato har ikke rett til tilskudd på samme måte. Godkjente barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Frem til Kommunestyret har fattet endelig vedtak om tilskuddssatser, er kommunen pliktig til å utbetale tilskudd forskuddsvis hvert kvartal. Halden kommunes budsjetterte driftskostnader av egne barnehager skal danne grunnlag for beregning av tilskuddet til driftskostnader til ikke-kommunale barnehager i henhold til forskrift for likeverdig behandling. Ettersom tilskuddet ikke skal dekke kostnader ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov, gjøres det fratrekk for kostnader ved slike tiltak i kommunale barnehager. Merknadene til forskriftens 3 angir hvilke kostnader som skal holdes utenfor grunnlaget for beregning av tilskuddet til driftskostnader. Side23

24 Eventuelle kapitalkostnader i kommunens barnehagebudsjett skal trekkes fra i beregningen av tilskuddet til driftskostnader ettersom det gis et eget tilskudd til kapitalkostnader. Videre skal eventuelle kostnader til fellesadministrasjon i barnehagebudsjettet trekkes fra ettersom det beregnes et påslag på fire prosent for å ta høyde for disse kostnadene. I barnehagenes budsjetter i Halden kommune gjøres det kun fratrekk for kostnader ved særskilt tilrettelegging. Beløp i 1000 kr B-2014 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 510 Fordelte utgifter 0 Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon -510 Internt salg 0 Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 186 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon -186 Internt salg 0 Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k 937 +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. 0 +premie AFP, pensjonsforsikring 0 +yrkesskade forsikring 140 +andel av IKT fagsystem barnehage 0 + felles opplæring 0 +felles porto, telefon, 91 + andre barnehageutgifter ført felles 0 - andel bruk av premiefond funksjon Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art lærlinger 0 -andre fradrag lønn 0 -andre fradrag drift 0 -kapitaldel innleide lokaler 0 Sum korreksjoner Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Side24

25 Fordeling av kostnadene på hhv. små og store barn. I de kommunale barnehagene går det 127 barn som er 0-2 åringer og åringer. Under er disse omregnet til hele plasser. Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 124 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 258 SUM barn 382 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 223 Barn 3-6 år 258 SUM barn 481 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 46 % Barn 3-6 år 54 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Ettersom kommunen har en separat ordning for refusjon for tapte inntekter som følge av moderasjonsordninger, er det gjeldende maksimalpris som skal benyttes i beregningen av den offentlige finansieringen av de kommunale barnehagene. Basert på maksimalprisen utgjør foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene totalt 10,7 mill. kroner inkludert kostpenger. Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter 26,46 Kostpenger barn 1,65 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Side25

26 Tilskuddssatsene for tilskudd til driftskostnader etter 4 beregnes ved å dividere den offentlige finansieringen for hhv. barn 0-2 år og 3-6 år på antall heltidsplasser (eventuelt antall oppholdstimer per år). Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år 177,008 Barn 3-6 år 85,847 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 På bakgrunn av disse satsene vil det fattes enkeltvedtak om hva de enkelte ikke-kommunale barnehagene vil motta i tilskudd til ordinær drift i Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 96,83 prosent (96 % fra januar til juli, 98 % fra august til desember) av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Under vises satsene vedtatt i HUO Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år 169,751 Barn 3-6 år 82,181 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 Økning i satsene for driftstilskudd utgjør kr for barn 0-2 år og kr for barn 3-6 år. Totalt vil dette utgjøre en økt kostnad på ca 7,8 mill.kr for Halden kommune. Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til den ikkekommunale barnehagen overstiger det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Der den ikke-kommunale barnehagen har lavere foreldrebetaling enn i tilsvarende kommunale barnehager, har kommunen ikke plikt til å dekke differansen. Modellen som er brukt for beregning av tilskudd er et Excel-regneark med tilhørende veileder utarbeidet av Agenda Kaupang i samarbeid med KS og PBL, og er således en modell som er godkjent av KS og PBL. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Jane Short Aurlien Side26

27 Ansvar Ansvar (T) Funksjon Funksjon (T) Art Art (T) A Budsjett 2014 Gruppering Felles barnehagetjenester 201 Førskole Innsparingstiltak lønn Lønn Felles barnehagetjenester 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Bevertning Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Stillingsannonser Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Annonse, reklame, info Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Kursutgifter Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Konsulenttjenester Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Felles barnehagetjenester 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Bergknatten bhg 201 Førskole Fast lønn Lønn Bergknatten bhg 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Bergknatten bhg 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Bergknatten bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Bergknatten bhg 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Bergknatten bhg 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Ekskursjoner Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell 430 Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Planter, frø og gjødsel Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Kjøregodtgjørelse Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Bergknatten bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Bergknatten bhg 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Bergknatten bhg 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Bergknatten bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Bergknatten bhg 201 Førskole Ref. Østfold fylkeskommune Andre inntekter Bjørklund bhg 201 Førskole Fast lønn Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Fast lønn fødselspermisjon Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Tillegg T-trinn kveld/natt Lønn Side27

28 Ansvar Ansvar (T) Funksjon Funksjon (T) Art Art (T) A Budsjett 2014 Gruppering Bjørklund bhg 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Andre avtalefestede tillegg Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd lærere SPK Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Bjørklund bhg 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Ekskursjoner Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Planter, frø og gjødsel 745 Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Stillingsannonser 676 Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Kjøregodtgjørelse 836 Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Alarm Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Bjørklund bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Bjørklund bhg 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Bjørklund bhg 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Bjørklund bhg 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Bjørklund bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Karrestad bhg 201 Førskole Fast lønn Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Tillegg T-trinn kveld/natt Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd lærere SPK Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Karrestad bhg 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Side28

29 Ansvar Ansvar (T) Funksjon Funksjon (T) Art Art (T) A Budsjett 2014 Gruppering Karrestad bhg 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Stillingsannonser Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Kjøregodtgjørelse Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Alarm Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Karrestad bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Karrestad bhg 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Karrestad bhg 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Karrestad bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Stangeløkka bhg 201 Førskole Fast lønn Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Tillegg T-trinn kveld/natt Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Stangeløkka bhg 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Kjøregodtgjørelse Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Stangeløkka bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Stangeløkka bhg 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Stangeløkka bhg 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Stangeløkka bhg 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Side29

30 Ansvar Ansvar (T) Funksjon Funksjon (T) Art Art (T) A Budsjett 2014 Gruppering Stangeløkka bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Tistedal bhg 201 Førskole Fast lønn Lønn Tistedal bhg 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Tistedal bhg 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Tistedal bhg 201 Førskole Andre avtalefestede tillegg Lønn Tistedal bhg 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Tistedal bhg 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Tistedal bhg 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Ekskursjoner 250 Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Planter, frø og gjødsel Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Kjøregodtgjørelse 500 Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Tistedal bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Tistedal bhg 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Tistedal bhg 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Tistedal bhg 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Brekkerød Barnehage 201 Førskole Fast lønn Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Fast lønn fødselspermisjon Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Andre avtalefestede tillegg Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Sosial trening Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell 900 Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Side30

31 Ansvar Ansvar (T) Funksjon Funksjon (T) Art Art (T) A Budsjett 2014 Gruppering Brekkerød Barnehage 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Planter, frø og gjødsel 500 Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Brekkerød Barnehage 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Brekkerød Barnehage 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Brekkerød Barnehage 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Brekkerød Barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Brekkerød Barnehage 201 Førskole Andre refusjoner Andre inntekter Isebakke barnehage 201 Førskole Fast lønn Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Stillingsannonser 600 Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA Isebakke barnehage 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Isebakke barnehage 201 Førskole Refusjon fra staten (inkl. NAV) Andre inntekter Isebakke barnehage 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Isebakke barnehage 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Isebakke barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA kompensasjon Private barnehager 201 Førskole Kommunale avgifter Private Barnehager Side31

32 Ansvar Ansvar (T) Funksjon Funksjon (T) Art Art (T) A Budsjett 2014 Gruppering Private barnehager 201 Førskole Kjøp andre kommuner Private Barnehager Private barnehager 201 Førskole Kommunalt dr.tilsk. private barnehager Private Barnehager Private barnehager 201 Førskole Bidrag Private Barnehager Private barnehager 201 Førskole Andre overføringsutgifter Private Barnehager Private barnehager 201 Førskole Ref. fra andre kommuner Private Barnehager Åpen barnehage 201 Førskole Fast lønn Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Innsparingstiltak lønn Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Kontormateriell Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Andre transportutgifter Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Lisenser IT Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet Åpen barnehage Åpen barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet Åpen barnehage Radetiketter Summer av Budsjett 2014 Andre inntekter Brukerbetaling Side32

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Trollskogen barnehage Møtedato: 11.02.2015

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune

Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 22.11.2011 Sak 72/11 Sak 73/11

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 15/2011 TF-notat Tittel: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 TF-notat nr: 15/2011 -

Detaljer

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager KS Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager SLUTTRAPPORT 2. desember 2013 Oppdragsgiver: KS Rapportnr.: 8184 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Erfaringer

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer