Modul 4 Menneskerettigheter i kriser, krig og væpnet konflikt Første utkast Lars Petter Soltvedt Andre utkast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modul 4 Menneskerettigheter i kriser, krig og væpnet konflikt Første utkast 05.01. 14 Lars Petter Soltvedt Andre utkast 08.01.14"

Transkript

1 FAKULTET FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Forelesningsplan Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Modul 4 Menneskerettigheter i kriser, krig og væpnet konflikt Første utkast Lars Petter Soltvedt Andre utkast Hovedformålet med denne modulen er at studentene utvikler innsikt i internasjonal humanitær rett (IHL) og slik internasjonal strafferett som gjelder i og etter kriser, krig og væpnet konflikt. Vi innleder denne modulen med å se på et par sentrale begreper. Professor Øyvind Østerud ved Universitetet i Oslo vil søke svar på spørsmålet «Hva er krig?» - tema i boka med samme navn. Anne-Kristine Bjørndalen vil søke svar på spørsmålet «Hva er folkerett?» I løpet av første helgesamling vil tidligere student, tidligere oberstløytnant og underdirektør i Forsvaret søke å dvele ved nye trusler mot fred og sikkerhet. Krig og terror står langt fremme på dagsorden, men hva med eksempelvis økt fattigdom, befolkningseksplosjon, matvaremangel, sykdommer, klimautfordringer, kriminalitet på tvers av landegrenser, etc? Generaladvokat Arne Willy Dahl vil ved hjelp av sin egen bok fra Håndbok i militær folkerett, vurdere noen utvalgte væpnede konflikter og humanitære katastrofer for å se hvordan internasjonale lovregler er blitt anvendt. Professor Morten Bergsmo vil presentere for oss det som gjerne refereres til som et paradigmeskifte i internasjonal strafferettspleie: opprettelsen av Den internasjonale strafferettsdomstolen (ICC) i 2002 og det bakteppe av folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten som ikke bare opprettelsen av ICC hviler på, men også de to straffetribunalene for Det tidligere Jugoslavia (ICTY) og Rwanda (ICTR). De internasjonale menneskerettighetene gjelder i krig så vel som i fred, i interne konflikter så vel som i væpnet konflikt mellom stater. Dette er et viktig utgangspunkt for oss noe både Anne-Kristine, Morten og Arne Willy Dahl vil minne oss på. Men hva skjer når staten ikke er til stede? Hva skjer når staten ikke innfrir sine forpliktelser både i forhold til de internasjonale menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett, som tidligere gjerne ble referert til som Krigens folkerett? Hva skjer når folkeretten ikke strekker til? Dette er spørsmål vi skal ha i tankene, ikke minst de av oss som reiser til Palestina i begynnelsen av april. Eirik Mills vil komme til oss søndag 26. januar og informere om turen. 1

2 1. Helgesamling: Menneskerettigheter etter kriser, krig og væpnet konflikt. Etter en kort velkomst innleder vi ganske umiddelbart denne modulen med å se på et par sentrale begreper. Anne-Kristine Bjørndalen vil søke svar til spørsmålet «Hva er folkerett? Og professor Øyvind Østerud ved Universitetet i Oslo vil søke svar på spørsmålet «Hva er krig?» - tema i boka med samme navn. Lørdag vil tidligere student, tidligere oberstløytnant og underdirektør i Forsvaret søke å dvele ved nye trusler mot fred og sikkerhet. Krig og terror står langt fremme på vår dagsorden, men hva med eksempelvis økt fattigdom, befolkningseksplosjon, matvaremangel, sykdommer, klimautfordringer, kriminalitet på tvers av landegrenser, etc? Er det et paradoks at i vår kamp for menneskerettighetene «glemmer» slike utfordringer? Lørdag ettermiddag fortsetter Anne-Kristine Bjørndalen sin innledende forelesning, nå med et fokus på skillet mellom ad bellum og in bello eller hvilke folkerettsregler som gjelder i forkant av krig i motsetning til i løpet av krig. Søndagen er helt og holdent viet til faktisk straffeforfølgelse av forbrytere mistenkt for å begå eller å delta i slike alvorlige forbrytelser og overgrep som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og alvorlige krigsforbrytelser For nye studenter er det svært viktig at de fredag får med seg orientering om elektronisk biblioteksbruk ved Jana Myrvold og innføring i Fronter ved Ole Martin Norskau. Fredag Førsteamanuensis Lars Petter Soltvedt ved Høgskolen i Buskerud ønsker velkommen til nytt semester ved studiet Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Gjennomgang av studieplan for modul 4 Menneskerettigheter i kriser, krig og væpnet konflikt. Vi ønsker spesielt nye studenter velkommen Forelesning ved Anne-Kristine Bjørndalen Hva er Folkerett? Innføring i Folkerett og gjennomgang av Folkerettens historie, kilder, institusjoner og forholdet mellom folkerett og menneskerettigheter. Anne Kristine Bjørndalen er utdannet med Master in International Relations og har dessuten Mastergrad i International Public Law. Hun har blant annet arbeidet sammen med Generaladvokat Arne Willy Dahl Vi inviterer til lunsj i kantina på høgskolen Forelesning ved Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Øyvind Østerud Hva er krig? Temaet er hentet fra hans bok med samme navn, der han blant annet stiller følgende spørsmål: hva er bakgrunnen for store utbrudd av organisert vold? Hva er det som kjennetegner de moderne krigene? Og for oss som nettopp er tilbake fra Cape Town og kjent med kriminaliteten i landet: er Sør Afrika i krig? Øyvind Østerud er leder for Institutt for statsvitenskap i Oslo. Han er også professor II ved Forsvarets høgskole, og har ledet Makt- og demokratiutredningen

3 (For nye studenter) Innføring i fjernundervisning ved hjelp av internettprogrammet Fronter. Ved IT- konsulent Ole Martin Nordskau, Høgskolen i Buskerud. Kort orientering om elektronisk biblioteksbruk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Lørdag Forelesning ved tidligere student og tidligere oberstløytnant samt underdirektør i forsvaret Bjørn Olsen - Nye trusler mot fred og sikkerhet. Vi engasjerer oss ovenfor den umiddelbare og synlige trusselen, mens vi tenderer til å neglisjere de mer usynlige og langsiktige. Og det til tross for at vi innerst inne vet at konsekvensene sannsynligvis vil treffe oss med voldsom kraft på et senere tidspunkt. Krig og terror står langt fremme på dagsorden, men hva med eksempelvis økt fattigdom, befolkningseksplosjon, matvaremangel, sykdommer, klimautfordringer, kriminalitet på tvers av landegrenser, etc. Foredraget tar utgangspunkt i blant annet disse utfordringene og da med et fremtidsperspektiv. Hva er fremtidens trusler, hvilke konsekvenser får de og hvordan kan vi eventuelt løse dem? Anne-Kristine Bjørndalen fortsetter sin innledende forelesning, nå med et fokus på jus ad bellum - retten til å gå til krig. Det er et skille mellom jus ad bellum - retten til å gå til krig eller legitim bruk av militær makt og jus in bello - regler i krig. Det er et forhold mellom disse, men de er også adskilte. Generaladvokat Arne Willy Dahl vil i løpet av andre helgesamling ta for seg jus in bello, mens Anne-Kristine Bjørndalen i denne forelesningen vil gi en innføring i jus ad bellum, og ta for seg ulike caser, samt forholdet mellom humanitær intervensjon/responsibility to protect og menneskerettigheter Sted:A 3502 Søndag og Professor Aleksandar Ivanovic ved Novi Pazar International University er tilbake og vil foredra i hovedsak om straffeforfølgelse av forbrytere mistenkt for å begå eller å delta i slike alvorlige forbrytelser og overgrep som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og alvorlige krigsforbrytelser. Foredraget vil bli holdt på engelsk. Dette er hva Professor Ivanovic skriver i forkant: I plan first to meet the students and tell them about the structure of criminal proceedings for offenses of war crimes in Serbia and Bosnia and Herzegovina. After that, I will introduce the students to some statistics, such as number of cases, number of prosecuted persons, number of defendants, victims, convicted persons, regional cooperation in the prosecution of such suspected criminals. After that i will introduce the students to what kind of war crime cases are usually committed in the Balkans. What is the modus operandi of the perpetrators of war crimes. Further, I plan to introduce the students to teaching methods of detecting and proving war crimes, ways of knowing, first measures after knowledge of war crimes, ways of detection of perpetrators, the 3

4 methods of collecting evidence. After that, I will make a presentation of specific cases of studies, in which way cases are treated at the court. Special attention will be given to practical problems related to finding and securing evidence and practical issues regarding the implementation of legal norms, especially those that concern command responsibility. Finally, I will made a comparison of the work of domestic prosecution (Serbia, Bosnia and Hercegovina and Croatia) and the judiciary with the work of the ICTY in den Haag. Sted A Eirik Mills vil orientere om turen til Palestina som vil finne sted i perioden april. Påmeldingsfrist 1. februar. 2. Helgesamling: Internasjonal humanitær rett I løpet av andre helgesamling vil Generaladvokat for forsvaret Arne Willy Dahl gi oss en grundig innføring i humanitær rett og menneskerettigheter i konflikt og krisesituasjoner. Hva er innholdet i den humanitære retten? Hva er forholdet mellom humanitær rett og menneskerettigheter? Hva er humanitære minstestandarder? Dette er noe av det Arne Willy Dahl vil søke å fokusere på, med utgangspunkt i sin bok som også er på pensum. Fredag Innføring i internasjonal humanitær rett. Ved Generaladvokat Arne Willy Dahl. Vi ser litt på historien bak utviklingen av internasjonal humanitær rett og på hvilke regler som gjelder i dag. Genevekonvensjonene med senere tilleggsprotokoller. Del Innføring i internasjonal humanitær rett. Ved Generaladvokat Arne Willy Dahl. Vi ser videre på historien bak utviklingen av internasjonal humanitær rett og på hvilke regler som gjelder i dag. Genevekonvensjonene med senere tilleggsprotokoller. Del 2. Sted: A 5508 Lørdag Innføring i internasjonal humanitær rett. Ved Generaladvokat Arne Willy Dahl. Når er bruk av væpnet makt tillatt ifølge FN-pakten? Hvem er beskyttet? Gjelder de samme regler for ulike typer konflikter? Hvilke våpen er tillatt? Hvilke regler gjelder for journalisters og helsearbeideres virksomhet? Hvordan skal en krigsfange behandles? Del Innføring i internasjonal humanitær rett. Ved Generaladvokat Arne Willy Dahl. Når er bruk av væpnet makt tillatt ifølge FN-pakten? Hvem er beskyttet? Gjelder de samme regler for ulike typer konflikter? Hvilke våpen er tillatt? Hvilke regler gjelder for journalisters og helsearbeideres virksomhet? Hvordan skal en krigsfange behandles? Del 3. Søndag Innføring i internasjonal Humanitær rett. Ved Generaladvokat Arne Willy Dahl. Unntakstilstander og derogering. Hvilke overgrep skjer? Hva kan det internasjonale samfunn gjøre? Hvilke forpliktelser har stater under folkeretten? 4

5 Internasjonal humanitær rett. Oppsummering og diskusjon. 3. Helgesamling : Forbrytelser mot menneskeheten Folkemord, slaveri, menneskesmugling, aparteid, terrorisme og tortur blir i dag regnet som internasjonale forbrytelser, straffbare handlinger som er å betrakte som så grove at de kan sies å berøre hele menneskeheten. Dermed har det også blitt mulig å straffeforfølge enkeltindivider uavhengig av deres rolle og posisjon i samfunnet uavhengig av hvor de har begått sine ugjerninger og hvor som helst de måtte befinne seg i verden. Men slik har det ikke alltid vært. Med bakgrunn i statssuverenitetsprinsippet har straffefrihet (impunity) lenge vært rådende praksis. Det var denne straffefriheten som utgjorde hovedmotivet bak opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen. Fredag og , lørdag og , søndag : Morten Bergsmo er tidligere seniorforsker ved PRIO - Peace Research Institute of Oslo. Han har doktograden i International Rett fra Cambridge University og har tidligere vært seniorrådgiver ved aktoratet i ICC Den internasjonale straffedomstolen, og delaktig i prosessen som ledet fram til Roma statuttene for opprettelsen av ICC i Morten Bergsmo er Visiting Professor både ved Stanford University og University of Peking. Morten Bergsmo vil forestå undervisningen hele denne helgen. Et detaljert program for denne helgen vil bli lagt ut på Fronter før helgesamlingen. Søndag Evaluering og utdeling av eksamen. Pensum (Med forbehold om endringer) Beigbeder, Yves (2005) International Justice against Impunity. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. Side 1-9 og Fåes i kompendium Dahl, Arne Willy (2008) Håndbok i militær folkerett. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Einstein, Albert og Freud Sigmund (2003) Hvorfor Krig? En brevveksling. Oslo: Bazar forlag. Side Fåes i kompendium. Eskeland, Ståle (2011) De mest alvorlige forbrytelser. Oslo: Cappelen Damm Akademisk; Gutman, Roy & Rieff, David (eds) (2007) Crimes of War. New York: Norton and Company. Ruud, Morten og Ulfstein, Geir (2011) Innføring i folkerett. Oslo: Universitetsforlaget Side Folkerettens historie og side Folkerettens subjekter. Fåes i kompendium. 5

6 Østerud, Øyvind (2009) Hva er krig. Oslo Universitetsforlaget. Anbefalt som interessant lesing: Borradori, Giovanna (2003) Philosophy in a Time of Terror. Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago; University of Chicago Press. Cassese, Antonio (2008) International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press Einstein, Albert og Freud Sigmund (2003) Hvorfor Krig? En brevveksling. Oslo: Bazar forlag. Hammerlin, Joakim (2009) Terrorindustrien. Forlaget Manifest. Hayner, Priscilla (2002) Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions. London: Taylor and Francis Group. Hertz, Noreena (2005) Gjeldens historie. Cappelens Forlag. Hesse, Carla & Post, Robert (1999) Human Rights in Political Transitions: Gettysburg to Bosnia. New York: Zone Books. 340 sider. Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2009) Jus og militærmakt. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Karatnycky, Adrian, Piano, Ailia, and Puddington, Arch (2003) Freedom in the World. The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers Krueger, Alan B. (2007) What Makes a Terrorist? Economics and the Roots of Terrorism. Oxford: Princeton University Press. Long, William J. and Brecke, Peter (2003) War and Reconciliation. Reason and Emotion in Conflict Resolution. Boston: MIT Press. Lunde, Leiv og Henrik Thune m.fl. (2008) Norske interesser. Cappelen Damm Lunde, Nils Terje & Matlary, Janne Haaland (red.) (2009) Etikk og militærmakt. Gyldendal Akademisk Forlag. Malouf Amin (2010) Verden i ubalanse. Pax Forlag. Schiff, Benjamin (2008) Building the International Criminal Court. Cambridge: Cambridge University Press. Syse, Henrik (2003) Rettferdig krig? Om militærmakt, etikk og idealer. Oslo: Aschehoug. Weisman, Alan (2007) Verden uten oss. Bazar Forlag. St.meld. nr. 13 ( ) Klima, konflikt og kapital Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom. Det kongelige utenriksdepartementet. 6

7 Evaluering Evaluering ved fire ukers hjemmeeksamen. Utlevering av hjemmeeksamen søndag 27. april Frist for innlevering (senest poststemplet) mandag 26. mai. Adresser og kontaktpersoner Lars Petter Soltvedt Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for Økonomi og samfunnsvitenskapelige fag. Tlf Anne Marie Øverland, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Studiested Kongsberg. Tlf Anne-Kristine Bjørndalen, Med forbehold om endringer underveis. Følg med på kursets internettsider gjennom 7

Foto: Helsingforskomiteen. www.nhc.no. FN-bygningen, New York

Foto: Helsingforskomiteen. www.nhc.no. FN-bygningen, New York Foto: Helsingforskomiteen www.nhc.no FN-bygningen, New York ÅRSRAPPORT 2002 Den norske Helsingforskomité stiftet i 1977 Den norske Helsingforskomités virksomhet er basert på Helsingforserklæringen som

Detaljer

Terrorisme - krig eller kriminalitet?

Terrorisme - krig eller kriminalitet? Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Terrorisme - krig eller kriminalitet? Skrevet av: Steinar Skaar Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS BERIKTIGELSE De meninger og konklusjoner som kommer

Detaljer

Bygg broer, Ikke murer

Bygg broer, Ikke murer Bygg broer, Ikke murer Forord Denne boken er et resultat av ti års erfaring med undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Gjennom arbeidet i Den norske Helsingforskomité

Detaljer

fred og frihet Tidskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

fred og frihet Tidskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet fred og frihet Mars 2008 NR: 1/68 Årgang Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF) Grunnlagt i Haag 1915 www.ikff.no Norsk seksjon av Women s International League for Peace and Fredom (WILPF)

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

TIÅR MOT VOLD: BYGG FREDEN! - EN UTFORDRING TIL KIRKEN

TIÅR MOT VOLD: BYGG FREDEN! - EN UTFORDRING TIL KIRKEN TIÅR MOT VOLD: BYGG FREDEN! - EN UTFORDRING TIL KIRKEN Norges kristne råds skriftserie, nr 6, Oslo 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-016-3 Innhold Forord 3 Budskapet fra lanseringen av DOV 5 ARTIKLER

Detaljer

Norges Fredslag I I NR. 3 2008 KLIMA OG KONFLIKT

Norges Fredslag I I NR. 3 2008 KLIMA OG KONFLIKT Norges Fredslag I I NR. 3 2008 KLIMA OG KONFLIKT Innhold 4 10 14 Forsete Klasebomber Klima: Afrika Forsete Akademi for fredsbygging side 4 EN.CPS og NP årsmøter 2008 side 6 Forbud mot klasebomber side

Detaljer

Slobodan Milosevic utlevert til Krigsforbryterdomstolen

Slobodan Milosevic utlevert til Krigsforbryterdomstolen www.nhc.noårsrapport Slobodan Milosevic utlevert til Krigsforbryterdomstolen i Haag 29. juni 2001 2001 Den norske Helsingforskomité stiftet i 1977 Den norske Helsingforskomités virksomhet er basert på

Detaljer

Emneplan Bachelor i statsvitenskap

Emneplan Bachelor i statsvitenskap Emneplan Bachelor i statsvitenskap Kull 2014 HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Emnebeskrivelser til fellesemner Emnebeskrivelser

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Studieprogram for Master i interkulturelt arbeid (MIKA)

Studieprogram for Master i interkulturelt arbeid (MIKA) Studieprogram for Master i interkulturelt arbeid (MIKA) 2013-14 Erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA)... 3 Målgruppe... 3 Studiebeskrivelse... 3 Læringsmål... 4 Opptakskrav... 4 Studiets

Detaljer

STOPP! Hit, men ikke lenger

STOPP! Hit, men ikke lenger STOPP! Hit, men ikke lenger En studie av Interpols resolusjon om blokkering av fremstillinger på internett som seksualiserer barn Tina Michelsen Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Norsk samfunnssikkerhet i en global verden

Norsk samfunnssikkerhet i en global verden Norsk samfunnssikkerhet i en global verden Kritisk blikk på norske myndigheters bruk av samfunnssikkerhetsbegrepet J. Peter Burgess, Sissel Haugdal Jore & Naima Mouhleb Innledning Begrepet sikkerhet har

Detaljer

Var det såkalte cyberangrepet mot Estland i 2007 et væpnet angrep etter FN-paktens artikkel 51? av Simon Kiil

Var det såkalte cyberangrepet mot Estland i 2007 et væpnet angrep etter FN-paktens artikkel 51? av Simon Kiil Var det såkalte cyberangrepet mot Estland i 2007 et væpnet angrep etter FN-paktens artikkel 51? av Simon Kiil Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo 1 Dato: 22.11.2013 Deres ref.: Vår ref.: 2013/127 Sakskart for møte i Programutvalg for masterstudiet i rettsvitenskap Tid og sted: Fredag 29. november kl. 13.15,

Detaljer

Metoderapport for krigsforbryter-saken

Metoderapport for krigsforbryter-saken Metoderapport for krigsforbryter-saken Ansvarlig journalist: Merete Jansen og Hege Moe Eriksen Redaksjon: NRK Dagsnytt Innenriksgruppa radio Marienlyst 0340 Oslo Publisert: NRK Dagsnytt og Dagsrevyen f.o.m.18.

Detaljer

bygg broer, ikke murer

bygg broer, ikke murer bygg broer, ikke murer Enver Djuliman og Lillian Hjorth Bygg broer, ikke murer 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering fortell meg og jeg kan glemme vis meg og

Detaljer

menneskerettigheter og urfolks rettigheter

menneskerettigheter og urfolks rettigheter Tidsskri for urfolks re gheter Tidsskrift rettigheter Nr. 1/2008 1/2013 FNs menneskere gheter FNs menneskerettigheter og urfolksre gheter og urfolks rettigheter En innføring med fokus på samiske re gheter

Detaljer

Lysaksjon for demokratiforkjempere i Hviterussland. Oslo, 16. februar 2006. www.nhc.no

Lysaksjon for demokratiforkjempere i Hviterussland. Oslo, 16. februar 2006. www.nhc.no Lysaksjon for demokratiforkjempere i Hviterussland. Oslo, 16. februar 2006 www.nhc.no ÅRSRAPPORT 2006 D E N N O R S K E H E L S I N G F O R S K O M I T É Den norske Helsingforskomité stiftet i 1977 Helsingforskomiteens

Detaljer

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask God norsk design Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask, 2004 ISSN 1502-217x ISBN 82-547-0165-2 C O N - T E X T Avhandling 15 Akademisk doktorgradsavhandling avgitt

Detaljer

MIGRASJON OG UTVIKLING Bakgrunnsnotat for innspill til norske myndigheter 1

MIGRASJON OG UTVIKLING Bakgrunnsnotat for innspill til norske myndigheter 1 MIGRASJON OG UTVIKLING Bakgrunnsnotat for innspill til norske myndigheter 1 Av Trygve G. Nordby Innledning Dette notatet gjør rede for utviklingen i den internasjonale migrasjonsdebatten som etter hvert

Detaljer

Bachelor i Interkulturelle studier

Bachelor i Interkulturelle studier Bachelor i Interkulturelle studier Studiepoeng 180 Kode IFO100, IKS200, EXP100, Gjelder fra januar 2014 Forkunnskapskrav Allmenn studiekompetanse eller realkompetanse Presentasjon Synes du det er spennende

Detaljer

Justine. Øst Timor Etikk Nytt Fra Lokallaget Hva Er En Advokat 5 Kjappe Med Kari Breirem. Norske Kvinnelige Juristers Forening

Justine. Øst Timor Etikk Nytt Fra Lokallaget Hva Er En Advokat 5 Kjappe Med Kari Breirem. Norske Kvinnelige Juristers Forening Øst Timor Etikk Nytt Fra Lokallaget Hva Er En Advokat 5 Kjappe Med Kari Breirem Justine Norske Kvinnelige Juristers Forening Grunnlagt 1947 Nr. 2 November/Desember 2007 www.nkjf.no Postadresse: postboks

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer