Innhold. DEL I Innføring... DEL II Alminnelig del... Forord... KAPITTEL 1 De mest alvorlige forbrytelser...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. DEL I Innføring... DEL II Alminnelig del... Forord... KAPITTEL 1 De mest alvorlige forbrytelser..."

Transkript

1 Innhold Forord DEL I Innføring... KAPITTEL 1 De mest alvorlige forbrytelser Hva boken handler om Terminologi Språk, sitater og fotnoter Straffeloven 1902 og straffeloven Forekomsten av de mest alvorlige forbrytelser Generelt Aggresjonsforbrytelser Folkemord og forbrytelser mot menneskeheten Krigsforbrytelser Tortur Terror Bruk av masseødeleggelsesvåpen Strafferettslig ansvar for de mest alvorlige forbrytelser Systematikk... DEL II Alminnelig del... KAPITTEL 2 Norsk og internasjonal strafferett. Oversikt Norsk strafferett og internasjonal strafferett: to rettssystemer 2. Norsk strafferetts virkeområde Rettssubjektene Fysiske personer og foretak Den norske stat

2 2.2 Geografisk virkeområde Fysiske personer... (1) Handlinger foretatt innenfor norsk område... (2) Handlinger foretatt utenfor norsk område Foretak... (1) Problemstilling... (2) Handlingen er foretatt på norsk område... (3) Foretaket registrert i Norge. Handlingen er foretatt utenfor norsk område... (4) Foretaket er registrert i utlandet. Handlingen er foretatt i utlandet... (5) Betydningen av eierforholdene Utformingen av strl Straffereglenes virkeområde i tid Immunitet Begrepet immunitet Immunitet i norsk intern rett Immunitet i norsk rett som følge av folkerettslige forpliktelser Prosessuelle regler Tiltaltes tilstedeværelse Påtaleregler Andre prosessuelle regler Internasjonal strafferetts virkeområde Oversikt Forbrytelseskategorier Nürnberg-domstolen og Tokyo-domstolen Jugoslavia-domstolen og Rwanda-domstolen Den internasjonale straffedomstolen Andre internasjonale straffedomstoler Rettssubjektene Geografisk virkeområde Nürnberg-domstolen og Tokyo-domstolen Jugoslavia-domstolen og Rwanda-domstolen Den internasjonale straffedomstolen Virkeområde i tid Immunitet Tiltaltes tilstedeværelse Påtaleregler Forholdet mellom norske og internasjonale domstoler (ne bis in idem-regelen)

3 KAPITTEL 3 Straffbarhetsbetingelsene etter norsk og internasjonal strafferett Oversikt Den straffbare atferden Skyld Begrepet skyld Straffbarhetsbetingelsen skyld i norsk og internasjonal strafferett Faktisk og rettslig uvitenhet (villfarelser) Uskyldspresumsjonen... KAPITTEL 4 Metode og kildebruk Gjeldende norsk strafferett Gjeldende internasjonal strafferett Oversikt Jus cogens, erga omnes, Nürnberg-prinsippet og Den martenske klausul Legalitetsprinsippet Bestemmelser om folkerettslige rettskilder i traktater Statuttene for Den internasjonale domstolen artikkel 38 nr Roma-vedtektenes artikkel Wien-konvensjonen om traktatretten artikkel FN-paktens artikkel Avgjørelser i eller uttalelser fra internasjonale domstoler Problemstilling Nürnberg-domstolen og Tokyo-domstolen Den internasjonale straffedomstolen Jugoslavia-domstolen og Rwanda-domstolen Den internasjonale domstolen Den europeiske menneskerettsdomstolen Forarbeider til traktater Uttalelser eller avgjørelser fra FN-organer Juridisk teori, herunder uttalelser fra FNs folkerettskommisjon Reelle hensyn Oppsummering Rettskildemessige bånd mellom norsk strafferett og internasjonal strafferett Problemstilling

4 3.2 Norsk straffelovgivning skal ikke stride mot folkerettslige forpliktelser Presumsjonsprinsippet Norsk strafferett gjelder med de begrensninger som følger av folkeretten Forholdet mellom de internasjonale menneskerettigheter og internasjonale forbrytelser Oversikt Norsk rett Folkeretten Metodiske redegjørelser i den løpende fremstillingen DEL III De mest alvorlige forbrytelser... KAPITTEL 5 Aggresjonsforbrytelsen Problemstilling Aggresjonsforbrytelsen i folkeretten Forbudet mot bruk av militær makt Straffansvaret. Historikk Den straffbare handlingen Problemstilling Forbudet mot maktbruk i FN-paktens artikkel 2 nr Kravet til maktbruk for at det skal foreligge en aggresjonsforbrytelse Traktatfesting av definisjon av aggresjonsforbrytelsen Selvforsvarsretten Humanitær intervensjon Skyldkravet Aggresjonsforbrytelsen i norsk rett Forbudet mot angrepskrig i Grl Straffansvar for å gå til angrepskrig Skyldkravet Angrepene på Jugoslavia (1999), Afghanistan (2001) og Irak (2003) etter folkeretten og norsk rett Problemstillinger Angrepet på Jugoslavia (Kosovokrigen, 1999) Angrepet på Afghanistan (2001) Angrepet på Irak (2003) Norge og de nye krigene

5 KAPITTEL 6 Folkemord Folkemord i folkeretten Oversikt Gjerningsbeskrivelsen Definisjon Gruppebeskyttelse Handlingene Hensikten med handlingen: hel eller delvis ødeleggelse av gruppen Handlingen må være en del av et mønster av lignende handlinger Fullbyrdelse Skyldkravet Folkemord i norsk rett Oversikt Gjerningsbeskrivelsen Skyldkravet... KAPITTEL 7 Forbrytelser mot menneskeheten Forbrytelser mot menneskeheten i folkeretten Oversikt Gjerningsbeskrivelsen Skyldkravet Forbrytelser mot menneskeheten i norsk rett Oversikt Gjerningsbeskrivelsen Skyldkravet... KAPITTEL 8 Krigsforbrytelser Begrepet krigens folkerett Begrepet krigsforbrytelser Krigsforbrytelser i folkeretten Hjemmel Gjerningsbeskrivelsen Vilkåret om væpnet konflikt Betydningen av skillet mellom internasjonale væpnede konflikter og interne væpnede konflikter Handlingene... (1) Problemstilling... (2) Forbrytelser mot beskyttede personer... (3) Forbrytelser mot beskyttet eiendom

6 3.2.4 Forbrytelser ved bruk av ulovlige stridsmidler og ulovlige stridsmetoder... (1) Internasjonale konflikter... (2) Interne konflikter... (3) Særskilt om å nekte en person retten til en rettferdig rettssak Skyldkravet Krigsforbrytelser i norsk rett Historikk Gjerningsbeskrivelsen Skyldkravet Norges engasjement i Afghanistan Det norske jødeoppgjøret etter andre verdenskrig... KAPITTEL 9 Tortur Begrepet tortur. Oversikt Straffbar tortur i folkeretten Oversikt Gjerningsbeskrivelsen Torturhandlingen Gjerningspersonen Skyldkravet Særskilt om tortur i amerikanske fangeleirer Straffbar tortur i norsk rett Oversikt Gjerningbeskrivelsen i strl Torturhandlingen... (1) Oversikt... (2) Bokstav a: «med forsett å oppnå opplysninger eller en tilståelse»... (3) Bokstav b: «med forsett å avstraffe, true eller tvinge noen» (4) Bokstav c: «på grunn av personens religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, homofile orientering, nedsatte funksjonsevne eller kjønn» Gjerningspersonen Fullbyrdelse Skyldkravet Grov tortur strl Tortur i Norge?

7 KAPITTEL 10 Terror Begrepet terror Straffbar terror i folkeretten Terror er ikke straffbart som egen forbrytelseskategori FNs terrorliste Straffbar terror i norsk rett Historikk Oversikt Strl Terrorhandlinger Generelt om gjerningsbeskrivelsen Bokstav a: forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i et samfunn Bokstav b: skape alvorlig frykt i en befolkning Bokstav c: urettmessig tvang mot et land eller en mellomstatlig organisasjon Strl Grove terrorhandlinger Strl : Terrortrussel Skyldkravet ved overtredelse av strl , 132 og KAPITTEL 11 Bruk av masseødeleggelsesvåpen Begrepet masseødeleggelsesvåpen Biologiske og kjemiske våpen Hva kjemiske og biologiske våpen er Kjemiske og biologiske våpen og straff Folkeretten Norsk rett Atomvåpen Hva atomvåpen er, mengde og spredning Atomtrusselen: fra Russell-Einstein manifestet til dagens situasjon Traktater som gjelder atomvåpen Atomvåpen og straff Folkeretten Norsk rett Særskilt om trussel om bruk av atomvåpen Oppsummering og konklusjon

8 DEL IV Noen fellesspørsmål... KAPITTEL 12 Avtaler om å begå straffbare handlinger 1. Problemstilling. Begrepet avtale Straffbare avtaler om de mest alvorlige forbrytelser... KAPITTEL 13 Forsøkshandlinger Problemstilling. Begrepet forsøk Forsøkshandlingens nedre grense Norsk rett Folkeretten... KAPITTEL 14 Medvirkningshandlinger Begrepet medvirkning Norsk rett Oversikt og problemstilling Noen tilfeller av straffbar medvirkning i norsk rett Medvirkning til aggresjonsforbrytelsen Medvirkning til folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser Medvirkning til tortur... (1) Oversikt... (2) Norges engasjement i Afghanistan... (3) Aker Kværners virksomhet på Guantanamo... (4) Konklusjon Medvirkning til terrorhandlinger... (1) Oversikt... (2) Strl : Terrorfinansiering... (3) Strl : Oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger... (4) Strl , 161 og 137: Medvirkning til unndragning fra straff for terrorhandlinger Folkeretten Medvirkningshandlingene Særskilt om den såkalte Joint Criminal Enterprise-doktrinen 4. Skyldkravet for medvirkningshandlinger i norsk rett og i folkeretten Oppsummering. Forholdet mellom medvirkningsansvaret i norsk rett og i folkeretten

9 KAPITTEL 15 Tilregnelighet Problemstilling. Begrepet tilregnelighet Alder Mentale avvikstilstander Rustilstander... KAPITTEL 16 Straffrihetsgrunner Problemstilling. Begrepet straffrihetsgrunn Nødssituasjoner Ordre fra overordnet... KAPITTEL 17 Foreldelse Problemstilling. Begrepet foreldelse Norsk rett Folkeretten... KAPITTEL 18 Konkurrens Problemstilling. Begrepet konkurrens Noen konkurrensspørsmål Aggresjonsforbrytelsen Folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser Tortur Terror Bruk av masseødeleggelsesvåpen... KAPITTEL 19 Straff og andre reaksjoner Oversikt Norsk rett Folkeretten DEL V Tilbakeblikk og fremtidshåp... KAPITTEL 20 Om straff og andre virkemidler for å redusere forekomsten av internasjonale forbrytelser Internasjonale forbrytelser i norsk rett og i folkeretten : Fra makt til rett og tilbake igjen Straffeforfølgning av internasjonale forbrytelser Lederes dobbeltmoral og retorikk Forhold som kan ha betydning for å redusere forekomsten av internasjonale forbrytelser

10 5.1 Problemstilling Regler om straff og håndheving av dem Nedrustning og kontroll med våpenhandel Bekjempelse av korrupsjon Frivillige organisasjoner, fredsaktivister, varslere og massemedia Jurister... KAPITTEL 21 En drøm... Kilder 1. Konvensjoner og traktater Lover Forskrifter og rundskriv Forarbeider FN-dokumenter Bøker og utredninger Artikler Rettsavgjørelser Internasjonale... a. Nürnberg-domstolen (International Military Tribunal IMT)... b. Jugoslavia-domstolen (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia ICTY)... c. Rwanda-domstolen (International Criminal Tribunal for Rwanda ICTR)... d. Den internasjonale domstolen (International Court of Justice I.C.J.)... e. Den europeiske menneskerettsdomstolen (European Court of Human Rights ECHR) Norske Nettsider Andre kilder... Registre 1. Forkortelser Personer Emner

Last ned De mest alvorlige forbrytelser - Ståle Eskeland. Last ned

Last ned De mest alvorlige forbrytelser - Ståle Eskeland. Last ned Last ned De mest alvorlige forbrytelser - Ståle Eskeland Last ned Forfatter: Ståle Eskeland ISBN: 9788202353575 Antall sider: 355 Format: PDF Filstørrelse:29.73 Mb En forbrytelse er, etter alminnelig språkbruk,

Detaljer

Forelesninger alminnelig strafferett 4. 28. oktober 2010. 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett

Forelesninger alminnelig strafferett 4. 28. oktober 2010. 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett 1 Professor Ståle Eskeland: Forelesninger alminnelig strafferett 4. 28. oktober 2010 Disposisjon A. INTRODUKSJON 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett 2. Formålet

Detaljer

2.2.3 Medvirkning til tortur

2.2.3 Medvirkning til tortur 2.2.3 Medvirkning til tortur (1) Oversikt Det følger av strl. 2005 15 at medvirkning til tortur som omfattes av strl. 2005 174 og 175 er straffbart. Medvirkningsbegrepet er ikke endret ved vedtakelsen

Detaljer

Innhold Del A Generelle spørsmål

Innhold Del A Generelle spørsmål Innhold Del A Generelle spørsmål............................. 21 Del B Internasjonal væpnet konflikt.................... 39 Del C Intern væpnet konflikt (borgerkrig).............. 282 Del D Internasjonale

Detaljer

B. GENERELT OM STRAFF OG STRAFFELOVGIVNINGEN

B. GENERELT OM STRAFF OG STRAFFELOVGIVNINGEN A. INTRODUKSJON 1. Forelesninger i alminnelig strafferett. Forholdet til spesiell strafferett 2. Formålet med forelesningene 3. Forutsetninger for å følge forelesningene 4. Forholdet mellom forelesninger

Detaljer

Del 1 av ny straffelov Strengere lovbestemmelser om folkemord, terror og hatkriminalitet

Del 1 av ny straffelov Strengere lovbestemmelser om folkemord, terror og hatkriminalitet Faktaark Del 1 av ny straffelov Strengere lovbestemmelser om folkemord, terror og hatkriminalitet Nye lovbestemmelser mot folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten er noen av forslagene

Detaljer

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( )

Lovvedtak 104. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L ( ), jf. Prop. 131 L ( ) Lovvedtak 104 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 442 L (2012 2013), jf. Prop. 131 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58

Innhold. Forord... 5. 0100 104503 GRMAT ABC i alminnelig strafferett 140101.indb 7 19.06.14 10:58 Innhold Husk gener Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 13 1.1 Problemstilling og oversikt over boken... 13 1.2 Hva består strafferetten av?... 19 1.3 Boken gir først og fremst en innføring... 21 Kapittel

Detaljer

FORHOLDET MELLOM INTERNASJONAL STRAFFERETT OG STRAFFELOVEN 2005

FORHOLDET MELLOM INTERNASJONAL STRAFFERETT OG STRAFFELOVEN 2005 FORHOLDET MELLOM INTERNASJONAL STRAFFERETT OG STRAFFELOVEN 2005 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 518 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17614 ord 24.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

internasjonal strafferett

internasjonal strafferett [start tittel] elizabeth baumann og jo stigen internasjonal strafferett en innføring Gyldendal Norsk Forlag AS 2018 1. utgave, 1. opplag 2018 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal Juridisk Layout: Bøk Oslo AS

Detaljer

Forelesninger i folkerett Høst 2013 Geir Ulfstein

Forelesninger i folkerett Høst 2013 Geir Ulfstein Folkerettens plass i studiet Trenger norske jurister folkerett? Hva kreves? Oversikt over undervisningen Forelesninger i folkerett Høst 2013 Geir Ulfstein Folkerettens karakter Folkeretten som eget rettssystem

Detaljer

Arne Willy Dahl. Händbok i militaer folkerett

Arne Willy Dahl. Händbok i militaer folkerett Arne Willy Dahl Händbok i militaer folkerett CAPPELEN AKADEMISK FORLAG 2003 Innhold DEL A GENERELLE SPORSMÄL 17 DELB INTERNASJONAL WEPNET KONFLIKT PRINSIPPER OG OVERSIKT 35 DEL C INTERN V^EPNET KONFLIKT

Detaljer

Torsdag: Havrett; internasjonale organisasjoner, særlig FN. Fredag: Bruk av militær makt; individer og andre ikke-statlige aktører

Torsdag: Havrett; internasjonale organisasjoner, særlig FN. Fredag: Bruk av militær makt; individer og andre ikke-statlige aktører 1 Alminnelig folkerett Høst 2011 Geir Ulfstein 1. FORELESNING Folkerettens plass i studiet Trenger norske jurister folkerett? Hva kreves? Oversikt over undervisningen Opplegg for forelesningene Tirsdag:

Detaljer

6 forord. Oslo, mars 2016 Thomas Frøberg

6 forord. Oslo, mars 2016 Thomas Frøberg Forord Strafferetten er et omfattende fag, og en bok som dette kan bare ta sikte på å gi en oversikt over de sentrale problemstillingene. Erfaringsmessig kommer man imidlertid langt med kjennskap til hovedlinjene

Detaljer

Ot.prp. nr. 79 ( ) Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger)

Ot.prp. nr. 79 ( ) Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger) Ot.prp. nr. 79 (2007 2008) Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 27. juni

Detaljer

JUROFF KURSDAG 1 Lovprinsippet Tolkning av straffebud Folkerettens betydning Forsøk Medvirkning. advokat Eirik Pleym-Johansen

JUROFF KURSDAG 1 Lovprinsippet Tolkning av straffebud Folkerettens betydning Forsøk Medvirkning. advokat Eirik Pleym-Johansen JUROFF 1500 KURSDAG 1 Lovprinsippet Tolkning av straffebud Folkerettens betydning Forsøk Medvirkning 1 INNLEDNING Kursopplegg og eksamensforberedelser 2 Kort om pensum og eksamensforberedelser Tidligere

Detaljer

ALMINNELIG STRAFFERETT FORELESNINGER

ALMINNELIG STRAFFERETT FORELESNINGER ALMINNELIG STRAFFERETT FORELESNINGER J Stigen UiO, våren 2011 Enkelte punkter i dispsisjnen vil bli utfylt før temaene skal behandles i frelesningene. A. GENERELT OM STRAFF Hva er straff? Et tilsiktet

Detaljer

JUROFF KURSDAG 1 Lovprinsippet Tolkning av straffebud Folkerettens betydning Forsøk Medvirkning. dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen

JUROFF KURSDAG 1 Lovprinsippet Tolkning av straffebud Folkerettens betydning Forsøk Medvirkning. dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen JUROFF 1500 KURSDAG 1 Lovprinsippet Tolkning av straffebud Folkerettens betydning Forsøk Medvirkning dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen 1 INNLEDNING Kursopplegg og eksamensforberedelser 2 Kort

Detaljer

KURS I FOLKERETT 2. AVDELING

KURS I FOLKERETT 2. AVDELING KURS I FOLKERETT 2. AVDELING Oppgaver om folkerettslig metode 1. Kan du beskrive forholdet mellom art. 38 i Haag-domstolens statutter og art. 31 og 32 i Wien-konvensjonen om traktatretten? 2. Hvilken rolle

Detaljer

0000 FFb Forbryoko M.book Page vii Monday, December 4, :38 PM. Innhold

0000 FFb Forbryoko M.book Page vii Monday, December 4, :38 PM. Innhold 0000 FFb Forbryoko 070201M.book Page vii Monday, December 4, 2006 12:38 PM Del I Strafferettslig utroskap 1 Innledning. Generelt om utroskap........... 2 1.1 Tilnærming og ramme.................................

Detaljer

alminnelig strafferett

alminnelig strafferett thomas frøberg alminnelig strafferett i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2016 1. utgave, 1. opplag 2016 ISBN Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Laboremus Oslo AS Brødtekst: Minion 10,5/15

Detaljer

Høring straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser

Høring straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser Justisdepartementet Lovavdelingen P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8005 dep Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 1.juni 2007 Deres ref.: 200701831 EOHI/TRR Vår ref.: 07/4578 Telefon:

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2

Strafferett for ikke-jurister. Ansvarslæren. Første vilkår. Dag 2 Strafferett for ikke-jurister Dag 2 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Ansvarslæren ANSVARSLÆREN: Reglene om vilkårene for straff Objektive straffbarhetsvilkår

Detaljer

Regelen om at drap ikke foreldes

Regelen om at drap ikke foreldes Regelen om at drap ikke foreldes En kritisk analyse av straffeloven 91 første ledd andre punktum Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord: 16 599 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1

Detaljer

Kurs i strafferett. Katharina Rise statsadvokat

Kurs i strafferett. Katharina Rise statsadvokat Kurs i strafferett Katharina Rise statsadvokat Forsøk Hva er forsøk? Reglene om forsøk utvider straffansvaret til å omfatte tilfeller hvor det objektive gjerningsinnholdet i et straffebud ikke er overtrådt

Detaljer

DET KONGELIGE UTENRIKSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE UTENRIKSDEPARTEMENT DET KONGELIGE UTENRIKSDEPARTEMENT Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 14/6796-4 16.09.2014 Høring- Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. Det vises til Justis-

Detaljer

Innhold. Forord DEL 1. Innføring i strafferettslige problemstillinger... 33

Innhold. Forord DEL 1. Innføring i strafferettslige problemstillinger... 33 Forord... 7 DEL 1. Innføring i strafferettslige problemstillinger... 33 Kapittel I Faget og boken... 35 1 Alminnelig og spesiell strafferett... 35 2 Bokens innhold og systematikk... 35 3 Bokens hovedbudskap...

Detaljer

(126) Behandlingen i ankeutvalget fortsetter for det som ikke ble avgjort ved utvalgets beslutning 2. september 2010. D O M :

(126) Behandlingen i ankeutvalget fortsetter for det som ikke ble avgjort ved utvalgets beslutning 2. september 2010. D O M : 19 den nye subsumsjonen ikke forverrer tiltaltes situasjon. At den typen kriminalitet det her er tale om, i stor grad anses å være et internasjonalt anliggende, styrker vekten av dette momentet. Departementet

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen FOLKERETT - Introduksjon Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Oversikt Hva er folkerett og folkerettsfaget? Trenger norske jurister folkerett? Folkerett som «yrke» Folkerett - læringskrav mv. Hva

Detaljer

Høringsnotat straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Høringsnotat straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. 1 Høringsnotatets hovedinnhold... Høringsnotat Lovavdelingen april 2007 Saksnr. 200701831 EO HI/TRR Høringsnotat straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser INNHOLD 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Ot.prp. nr. 8 (2007 2008)

Ot.prp. nr. 8 (2007 2008) Ot.prp. nr. 8 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet,

Detaljer

DEL 1. Innføring i strafferettslige problemstillinger... 35

DEL 1. Innføring i strafferettslige problemstillinger... 35 Forord... 7 DEL 1. Innføring i strafferettslige problemstillinger... 35 Kapittel 1 Faget og boken... 37 1.1 Alminnelig og spesiell strafferett... 37 1.2 Bokens innhold og systematikk... 37 1.3 Bokens hovedbudskap...

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT Høringsnotat Lovavdelingen September 2012 Snr. 201205578 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV DEFINISJONEN AV NÅR EN HANDLING ER BEGÅTT «OFFENTLIG» I STRAFFELOVEN 1902 YTRINGER MV. FREMSATT PÅ INTERNETT Innhold

Detaljer

MAGNUS MATNINGSDAL NORSK SPESIELL STRAFFERETT FAGBOKFORLAGET

MAGNUS MATNINGSDAL NORSK SPESIELL STRAFFERETT FAGBOKFORLAGET MAGNUS MATNINGSDAL NORSK SPESIELL STRAFFERETT FAGBOKFORLAGET Innhold DEL 1 INNLEDNING i 1 GENERELT OM STRAFFEBUDENES OPPBYGGING 3 1.1 Innledning 3 1.2 Straffebudets subjekt 4 1.3 Straffebudenes objekt

Detaljer

Oppdateringsforelesning

Oppdateringsforelesning Oppdateringsforelesning 06.04.10 Korrupsjon og heleri/hvitvasking trond.eirik.schea@politiet.no Læringskrav og litteratur (våren 2010) Det kreves god forståelse av strl 276a-c og 317 Pensum: Andenæs, Spesiell

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 17/7497 Vår referanse: 201702833-7 008 Sted, Dato Oslo, 29.09.2017 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL RATIFIKASJON AV

Detaljer

Oppdateringsforelesning

Oppdateringsforelesning Oppdateringsforelesning 22.09.09 Korrupsjon og heleri/hvitvasking trond.eirik.schea@politiet.no Læringskrav og litteratur (fra våren 2009) Det kreves god forståelse av strl 276a-c og 317 Pensum Andenæs,

Detaljer

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett

Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett Mats Iversen Stenmark Dato: 24. september 2014 Sensorveiledning JUR4000P høsten 2014 - praktikumsoppgave i strafferett I. Innledning Oppgaven er en praktikumsoppgave, og reiser sentrale problemstillinger

Detaljer

Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009

Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Tyveri, ran, underslag, naskeri og heleri/hvitvasking anna.haugmoen.karlsen@politiet.no Læringskrav - pensum God forståelse av strl. 255, 257, 267,

Detaljer

Straffrihet for internasjonale forbrytelser

Straffrihet for internasjonale forbrytelser Straffrihet for internasjonale forbrytelser En komparativ analyse av straffrihetsgrunner i norsk rett og Romavedtektene Kandidatnummer: 579 Leveringsfrist: 25. november 2014 kl 12.00 Antall ord: 17 690

Detaljer

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen FOLKERETT - Introduksjon Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Oversikt Hva er folkerett og folkerettsfaget? Trenger norske jurister folkerett? Folkerett som «yrke» Folkerett - læringskrav mv. Hva

Detaljer

Innf0ring i alminnelig strafferett

Innf0ring i alminnelig strafferett HENRY JOHN JVLELAND Innf0ring i alminnelig strafferett 2. utgave Forord 5 Innholdsfortegnelse 7 Forkortelser 15 Domsregister 247 Lovregister 255 Stikkordregister 258 Del I Innledning Kap. 1. Begrepene

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag III

Strafferett for ikke-jurister dag III Strafferett for ikke-jurister dag III Seniorforsker Synnøve Ugelvik, PRIO Narkotikaforbrytelser I kategorien Forbrytelser mot samfunnet Legemiddelloven 31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 6. oktober 2003 ved. Professor dr.juris Ståle Eskeland

Foredrag i Oslo Militære Samfund 6. oktober 2003 ved. Professor dr.juris Ståle Eskeland 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund 6. oktober 2003 ved Professor dr.juris Ståle Eskeland Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Juridisk Fakultet Krig og fredsbevarende operasjoner: Lovlig,

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Narkotikaforbrytelser I kategorien Forbrytelser mot samfunnet Legemiddelloven 31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne

Detaljer

Master rettsvitenskap, 2. avdeling, innlevering 25. februar 2009

Master rettsvitenskap, 2. avdeling, innlevering 25. februar 2009 Master rettsvitenskap, 2. avdeling, innlevering 25. februar 2009 Folkerett (praktikum og teori) Gjennomgang 19. mars 2009 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven tilsvarer en vanlig eksamensoppgave

Detaljer

Kan lovlige stridshandlinger være terror?

Kan lovlige stridshandlinger være terror? Kan lovlige stridshandlinger være terror? Spørsmålet om straffelovens terrorbestemmelser får anvendelse på lovlige stridshandlinger begått av ulovlig stridende i en ikke-internasjonal væpnet konflikt.

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Straffbare terrorforberedelser

Straffbare terrorforberedelser Straffbare terrorforberedelser En analyse av straffeloven 131 tredje ledd Kandidatnummer: 131 Antall ord: 14828 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 10. desember 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

1. Straff er ofte definert som et onde som staten påfører en lovbryter i den hensikt at lovbryteren skal føle det som et onde.

1. Straff er ofte definert som et onde som staten påfører en lovbryter i den hensikt at lovbryteren skal føle det som et onde. 1. Straff er ofte definert som et onde som staten påfører en lovbryter i den hensikt at lovbryteren skal føle det som et onde. 2. Grunnloven 96 bestemmer at straff i utgangspunktet bare kan ilegges av

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Høringsfrist: 8. januar 2013 1 1 Innledning og bakgrunn for høringsnotatet... 3 2 Om evaluering av bioteknologiloven...

Detaljer

Terrorbombing under ICC

Terrorbombing under ICC Terrorbombing under ICC En undersøkelse av forholdet mellom terrorbombingskonvensjonen og Roma- Vedtektene. Kandidatnummer: 200 Antall ord: 10427 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Sensorveiledning. Strafferettsoppgave 4. avdeling vår 2012. Justert etter gjennomgått utkast på sensormøte 4. juni 2012

Sensorveiledning. Strafferettsoppgave 4. avdeling vår 2012. Justert etter gjennomgått utkast på sensormøte 4. juni 2012 1 Sensorveiledning. Strafferettsoppgave 4. avdeling vår 2012. Justert etter gjennomgått utkast på sensormøte 4. juni 2012 Fakultetet har fastsatt følgende pensum/læringskrav i strafferett vår 2012: Fagbeskrivelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Forord. Boken er ajour per 1. mai Enkelte oppdateringer etter dette er tilføyd der det har vært mulig. Jessheim, 28. juni 2017.

Forord. Boken er ajour per 1. mai Enkelte oppdateringer etter dette er tilføyd der det har vært mulig. Jessheim, 28. juni 2017. Forord Lovgivningen fastsetter at vi alle har plikt til å søke å avverge alvorlige straffbare handlinger. Offentlige myndigheter har plikt til å varsle barnevernet når det er grunn til å tro at et barn

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 14. juni 2017 09.06.2017 nr. 714 Forskrift om endring

Detaljer

TERRORFINANSIERING. En analyse av skyldkravet

TERRORFINANSIERING. En analyse av skyldkravet TERRORFINANSIERING En analyse av skyldkravet Kandidatnummer: 574 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 15175 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Generelt 1 1.2 Aktualitet 2 1.3 Presentasjon

Detaljer

Vår referanse HØRING- FORSLAG OM KRIMINALISERING A V VISSE HANDLINGER KNYTTET TIL VÆ PNET KONFLIKT (FREMMED KRIGERE)

Vår referanse HØRING- FORSLAG OM KRIMINALISERING A V VISSE HANDLINGER KNYTTET TIL VÆ PNET KONFLIKT (FREMMED KRIGERE) POLITIET li P o li ti direktoratet Postboks 8051 Dep 003 1 OSLO pr. post og e-post Deres referanse 14/3893 Vår referanse 201 401048 Dato 17.10.2014 HØRING- FORSLAG OM KRIMINALISERING A V VISSE HANDLINGER

Detaljer

Skyldkravet i norsk terrorlovgivning

Skyldkravet i norsk terrorlovgivning Skyldkravet i norsk terrorlovgivning En oversikt over de mest sentrale sider ved skyldkravet i norsk terrorlovgivning, med særlig henblikk på terrorhandlinger, terrorforsett og terrorhensikt John Christian

Detaljer

lovbrudd, skyld og straff

lovbrudd, skyld og straff [start tittel] steinar fredriksen lovbrudd, skyld og straff hovedlinjer i alminnelig strafferett [start kolofon] Gyldendal Norsk Forlag AS 2016 1. utgave, 1. opplag 2016 ISBN Omslagsdesign: Kristin Berg

Detaljer

STRAFFANSVAR FOR FORETAK VED MEDVIRKINGSHANDLINGER I UTLANDET Jurisdiksjon, straffbarhetsbetingelser og medvirkningsbegrepets rekkevidde

STRAFFANSVAR FOR FORETAK VED MEDVIRKINGSHANDLINGER I UTLANDET Jurisdiksjon, straffbarhetsbetingelser og medvirkningsbegrepets rekkevidde STRAFFANSVAR FOR FORETAK VED MEDVIRKINGSHANDLINGER I UTLANDET Jurisdiksjon, straffbarhetsbetingelser og medvirkningsbegrepets rekkevidde - Belyst ved Aker Kværners virksomhet på Guantanamo Bay Kandidatnummer:

Detaljer

Bekjempelse av fremmedkrigere fra Norge ved kriminalisering av deltakelse i væpnet konflikt

Bekjempelse av fremmedkrigere fra Norge ved kriminalisering av deltakelse i væpnet konflikt Bekjempelse av fremmedkrigere fra Norge ved kriminalisering av deltakelse i væpnet konflikt En analyse av regelens innhold og en vurdering av om dette er en god og forsvarlig reguleringsmåte Kandidatnummer:

Detaljer

Fakultetsoppgave i strafferett høst Jo Stigen, 22. november 2012

Fakultetsoppgave i strafferett høst Jo Stigen, 22. november 2012 Fakultetsoppgave i strafferett høst 2012 Jo Stigen, 22. november 2012 PEDER ÅS: 1. Overtredelse av strl. 162 første ledd, jf. annet ledd for oppbevaring av 100 gram heroin Gjerningsbeskrivelsen i strl.

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

Norges adgang til å straffeforfølge krigsforbrytelser begått i Syria

Norges adgang til å straffeforfølge krigsforbrytelser begått i Syria Norges adgang til å straffeforfølge krigsforbrytelser begått i Syria Kandidatnummer: 721 Leveringsfrist: 25. november 2016 Antall ord: 17875 Innholdsfortegnelse «UNDER KRIG TIER LOVENE»... 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister

Strafferett for ikke-jurister Strafferett for ikke-jurister Dag 1 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Om faget strafferett for ikke-jurister Faget skal gi en innføring i Strafferett/straffeprosess

Detaljer

KURS I FOLKERETT OG MENNESKERETTIGHETER, 2. AVDELING

KURS I FOLKERETT OG MENNESKERETTIGHETER, 2. AVDELING KURS I FOLKERETT OG MENNESKERETTIGHETER, 2. AVDELING NB! Deltakelse på kursene forutsetter forberedelse, både av hensyn til deg selv og for sikre at det blir interessante diskusjoner. Særlig er det viktig

Detaljer

Høringsnotat. Innhold HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV VISSE HANDLINGER KNYTTET TIL VÆPNET KONFLIKT (FREMMEDKRIGERE)

Høringsnotat. Innhold HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV VISSE HANDLINGER KNYTTET TIL VÆPNET KONFLIKT (FREMMEDKRIGERE) Høringsnotat Lovavdelingen Juli 2014 Snr. 14/3893 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV VISSE HANDLINGER KNYTTET TIL VÆPNET KONFLIKT (FREMMEDKRIGERE) Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Trusselbildet...

Detaljer

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program:

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning er opplagt for alle fredsaktivister.

Detaljer

Lovforslaget om kriminalisering av visse handlinger knyttet til væpnet konflikt, såkalte «fremmedkrigere»

Lovforslaget om kriminalisering av visse handlinger knyttet til væpnet konflikt, såkalte «fremmedkrigere» Lovforslaget om kriminalisering av visse handlinger knyttet til væpnet konflikt, såkalte «fremmedkrigere» - Utvalgte problemstillinger og utfordringer Kandidatnummer: 678 Leveringsfrist: 25. november 2014

Detaljer

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune MENNESKERETTIGHETER En innføring Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune Humanist forlag, Oslo 2014 Humanist forlag

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.)

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) MENNESKERETTIGHETE En innføring Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) Humanist forlag, Oslo 2009 Humanist forlag 2009 Bokdesign: Valiant, Stavanger Omslag: Asbjørn Jensen

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister høst 2014 (JUROFF 1500)

Strafferett for ikke-jurister høst 2014 (JUROFF 1500) Strafferett for ikke-jurister høst 2014 (JUROFF 1500) Seniorforsker Synnøve Ugelvik, Peace Research Institute Oslo (PRIO) Epost: synnove.ugelvik@jus.uio.no Hva lærer dere på emnet? Strafferettens grunnbegreper

Detaljer

Innst. S. nr. 94 (1999-2000)

Innst. S. nr. 94 (1999-2000) Innst. S. nr. 94 (1999-2000) Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til ratifikasjon av vedtektene av 17. juli 1998 for Den internasjonale straffedomstol ("Roma-vedtektene") St.prp. nr. 24 (1999-2000)

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse fra Spydeberg kommune vedrørende gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett

Saksframlegg. Høringsuttalelse fra Spydeberg kommune vedrørende gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett Saksframlegg Høringsuttalelse fra Spydeberg kommune vedrørende gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Trude van der Zalm Gjerløv FE - 033 14/1183 Saksnr Utvalg

Detaljer

Arven etter Nürnberg

Arven etter Nürnberg PACEM 19:1 (2016), s. 87-98 ISSN 1500-2322 Feltprestkorpset Arven etter Nürnberg AV LARS MORTEN BJØRKHOLT Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig Den 20. november 1945, bare seks og en halv måned etter

Detaljer

Innhold. Del 1 Straffeloven av 20. mai 2005 nr

Innhold. Del 1 Straffeloven av 20. mai 2005 nr Innholdsangivelse Innhold Lovteksten Margtekst Nøkkelkommentarer Straffenivå Utvalgte dommer Stikkordregister omfatter en henvisning til hver lovbestemmelse med tema og side. er à jour per april 2015.

Detaljer

Innst. 219 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 44 L ( )

Innst. 219 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 44 L ( ) Innst. 219 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 44 L (2015 2016) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.)

Detaljer

morten holmboe tale eller tie om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser

morten holmboe tale eller tie om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser morten holmboe tale eller tie om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 1. utgave, 1. opplag 2017 ISBN Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Layout:

Detaljer

JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett Folkerett

JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett Folkerett JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett Folkerett Forelesning # 5, 23. september 2014 Kjetil Mujezinović Larsen Professor, Norsk senter for menneskerettigheter Læringskravene Studenten skal

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister

Strafferett for ikke-jurister Strafferett for ikke-jurister Dag 1 Universitetsstipendiat Thomas Frøberg Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Om faget strafferett for ikke-jurister Faget skal gi en innføring i Strafferett/straffeprosess

Detaljer

Fakultetsoppgave i folkerett, innlevering 6. mars 2014

Fakultetsoppgave i folkerett, innlevering 6. mars 2014 Fakultetsoppgave i folkerett, innlevering 6. mars 2014 Gjennomgang, 31. mars 2014 kl 14.15 Auditorium 4 (DA) v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven er spesialskrevet for anledningen. Den reiser sentrale

Detaljer

Høringssvar - forslag om ratifikasjon av konvensjon og forslag til straffebestemmelser om tvungen forsvinning

Høringssvar - forslag om ratifikasjon av konvensjon og forslag til straffebestemmelser om tvungen forsvinning Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/7497 2015/3813-15/FD II 5/VIM 29.09.2017 Høringssvar - forslag om ratifikasjon av konvensjon og forslag til straffebestemmelser

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

Innebærer medlemskap i terrororganisasjon straffansvar jf. Straffeloven (2005) 136a?

Innebærer medlemskap i terrororganisasjon straffansvar jf. Straffeloven (2005) 136a? Innebærer medlemskap i terrororganisasjon straffansvar jf. Straffeloven (2005) 136a? Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25.November 2016. 12.00 Antall ord: 15 030 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1

Detaljer

Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess

Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess Justis- og beredskapsdepartementet Pb. 8005 Dep 0030 Oslo 20. februar 2017 Deres ref. 16/7266 ES SSNbj Høring - Forslag til lovendringer som

Detaljer

Teorioppgave: Gjør rede for hva som ligger i begrepene uaktsomhet, forsett og hensikt i strafferetten.

Teorioppgave: Gjør rede for hva som ligger i begrepene uaktsomhet, forsett og hensikt i strafferetten. 1 Eksamen JUR400P høst 2015 strafferett Teorioppgave: Gjør rede for hva som ligger i begrepene uaktsomhet, forsett og hensikt i strafferetten. Strafferett Det kreves [videre] god forståelse av ansvarslæren

Detaljer

Innhold. Del I Livsvilkår

Innhold. Del I Livsvilkår Innhold Innledning... 15 Målsettinger for internasjonale studier i globaliseringens tid... 16 Menneskerettigheter og statenes forpliktelser... 18 Makt og eksklusjon... 21 Bokens formål og inndeling...

Detaljer

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar Den europeiske menneskerettsdomstolen Spørsmål og Svar Spørsmål og Svar Hva er Den europeiske menneskerettighetsdomstolen? Disse spørsmål og svar er utarbeidet av Domstolens justissekretariat. Dokumentet

Detaljer

Kapittel 2 Barns rettigheter verdier og verdikonflikter ved bruk av tvungen omsorg overfor barn... 63

Kapittel 2 Barns rettigheter verdier og verdikonflikter ved bruk av tvungen omsorg overfor barn... 63 Innhold Kapittel 1 Innledning... 21 1.1 Introduksjon til temaet... 21 1.2 Om barn og foreldre... 26 1.3 Fellestrekket utfordrende atferd... 28 1.3.1 Begrepet «utfordrende atferd»... 28 1.3.2 Kjennetegn

Detaljer

Parti nr 5: Arbeiderpartiets fredspolitikk

Parti nr 5: Arbeiderpartiets fredspolitikk Gjennomgang av Aps program for Valg 9 Parti nr 5: Arbeiderpartiets fredspolitikk Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning

Detaljer

Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo ØST POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201600755 Vår referanse: 201600669 (H) 201601103 (R) Sted, Dato Ski/Lillestrøm 30.03.16 HØRING ENDRING I PASSLOVEN MV

Detaljer

Juridisk metode og oppgaveteknikk Deskriptiv kontra normativ fremstilling 3 Kilder Bokens oppbygging

Juridisk metode og oppgaveteknikk Deskriptiv kontra normativ fremstilling 3 Kilder Bokens oppbygging [start forord] Innhold DEL I Introduksjon... 15 1 Juridisk metode og oppgaveteknikk... 15 2 Deskriptiv kontra normativ fremstilling... 16 3 Kilder... 16 4 Bokens oppbygging... 17 DEL II Rettsanvendelsesprosessen

Detaljer

Forelesning i statsrett - Dag 8 Generelt om menneskerettigheter

Forelesning i statsrett - Dag 8 Generelt om menneskerettigheter Forelesning i statsrett - Dag 8 Generelt om menneskerettigheter Vår 2017 av Benedikte Moltumyr Høgberg Professor ved Det juridiske fakultet, UiO Oversikt over dagens tema 1. Hvor finner vi rettigheter?

Detaljer

Skyldkravet ved seksuelle overgrep mot barn

Skyldkravet ved seksuelle overgrep mot barn Skyldkravet ved seksuelle overgrep mot barn Uaktsomhetsvurderingen ved uvitenhet om barnets riktige alder Kandidatnummer: 673 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord: 15 854 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 27. oktober 2016

Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 27. oktober 2016 Fakultetsoppgave JUS 4211, Strafferett innlevering 27. oktober 2016 Gjennomgang 12. november 2016 (12:15 O24 Storsalen) v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven bygger på en eksamensoppgave fra Bergen

Detaljer

Skyldkrav i Roma-vedtektene

Skyldkrav i Roma-vedtektene Skyldkrav i Roma-vedtektene Med særlig fokus på folkemordforbrytelser Kandidatnummer: 541 Leveringsfrist: 25.11.2013 Antall ord: 15 600 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon av tema...

Detaljer