Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen bystyre behandlet saken i møtet 201106 sak 282-06 og fattet følgende vedtak:"

Transkript

1 Interpellasjoner. Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr 4 fra Kjersti Toppe (Sp): 1. Det bes om egen sak om kulturhus i Åsane og egen sak om kulturhus i Fyllingsdalen. 2. Bystyret ber byrådet nedsette plangruppe for hvert av kulturhusprosjektene i Åsane og Fyllingsdalen for å sikre fremdrift i utredning/planarbeid. Representanter fra det lokale kulturlivet bør være representert. 4. Fra Kjersti Toppe (Sp): "Kulturarenaplan Interpellanten vil vise til sak : Kulturarenaplan for Bergen. I den kan man lese at Bergens visjon om å være blant Nordens fremste arenaer for nyskaping, modighet, åpenhet og dristighet setter krav om tidsaktuelle kulturarenaer for kunst- og kulturproduksjoner innenfor alle sjangre og alle format. I Byrådets 7 steg, som uttrykker byrådets vilje til satsing i framtiden, understrekes at både det frivillige kulturlivet og det profesjonelle kulturlivet skal gis gode vilkår Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vil at Kulturarenaplan for Bergen skal nyttes strategisk i utvikling av Kulturbyen Bergen. Bystyret ber om at kulturarenaplanen rulleres hvert 4. år, slik at planen behandles minst en gang i løpet av en valgperiode. 2. Bystyret ber om at de prioriterte prosjektene fremmes i tilknytning til økonomiplanarbeidet og det årlige budsjettarbeidet. 3. Bystyret ber byrådet ta kontakt med sentrale myndigheter for å påvirke til en omlegging og styrking av tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg. 4. Bystyret vil understreke viktigheten av at bydelene Fyllingsdalen og Åsane, samt kultursenter/kulturhus ved Ny-Krohnborg skole blir prioritert i fremtidige budsjetter og økonomiplanarbeid. I saken ga bystyret tilslutning til følgende prioritet av nye prosjekter og prosjektideer i bydelene: Prosjekt Investering Brutto drift År Fana Kultursenter på Nesttun 2007/8 6 mill 4,5 mill Opprusting og utvidelse av Kulturhuset i Åsane- Åsane senter mill Kulturlokaler Ny Krohnborg mill 1,6 mill Nytt kulturbygg Åsane mill 7 mill Kulturlokaler i Løvåsen skole mill 1,5 mill 1

2 Både i punkt 4 i bystyrets vedtak, og i prioritert liste i saken blir kulturbygg i Fyllingsdalen og Åsane trukket frem og bedt om å bli prioriterte prosjekter. Kulturbygg i Fyllingsdalen blir også fulgt opp med vedtak om lokalisering av kulturarena ved Løvås skole i sak om skolestruktur (Modernisering av Bergensskolen, vedtatt desember 2006) Ved behandling av budsjett for 2009 er ingen av bydelene prioritert. Investeringsmidler er forsvunnet. Løvås skole blir i stedet vedtatt utbygd med barnehage. Ingen tomtealternativer er klarlagt, ingen saker er levert til bystyret angående fremdrift, tomt eller finansieringsmåte. Spørsmål: Vil byrådet framlegge en statusrapport på kulturarenasaken? Hvilke planer og fremdriftsplaner foreligger per i dag i Fyllingsdalen og i Åsane? Hvorfor gikk byrådet vekk fra vedtaket om kulturarena på Løvås skole? Hvordan blir det lokale kulturlivet inkludert i arbeidet med kulturhusplanene i bydelene?" Byråd Lisbeth Iversen besvarte spørsmålet: "1. Byrådet rapporterer jevnlig på alle sider av kulturpolitikken, blant annet i en større årlig kulturårbok som behandles politisk i Komité for kultur, idrett og næring og i Bergen bystyre. Byrådet vurderer det som hensiktsmessig med en helhetlig rapport for status for kulturarenaplanen i Kulturårboken for 2008, som ventes til behandling i april måned. Årboken vil vise kulturarenasituasjonen som en helhet som bla inkluderer kapasitetsutnyttelse og sammenhengen mellom kommunale og andre kulturbygg. 2. Både i Åsane og i Fyllingsdalen arbeides med å plassere prosjekter på en slik måte at det styrker sentrumsfunksjoner i området, dette skjer i samvirke med generell byutviklingspolitikk for områdene. Byrådet vil generelt vise til at spørsmålet om nye kulturlokaler i Åsane og Fyllingsdalen vil behandles i den årlige budsjettprosessen. Opprustning av Åsane kulturhus er gjennomført med en total kostnad på kr. 3,5 mill netto. Opprustningen har blant annet gitt bedre lokaler, bedre ankomst og lagt til rette for økt samarbeid i bruk av lokaler mellom bibliotek og kulturhuset. Ungdomshuset U- 82 er også rustet opp i 2006 /2007. Realisering av et nytt kulturhus i Åsane kan sees i sammenheng med reguleringsplan for Åsane sentrum. Realisering vil kunne skje etter samme modell som for Kulturhus Fana på Nesttun. I Fyllingsdalen arbeides det med å utpeke nye areal etter at Løvåsprosjektet utgikk (se nedenfor). I Fyllingsdalen er det nå også under etablering en interessegruppe for kulturhus som vil samvirke med Bergen kommune om utvikling av kulturhusprosjektet i bydelen. Dette viser at Byrådet vektlegger gode og tilstrekelige kulturlokaler til det lokale kulturarbeidet i alle Bergens bydeler. I 2008 og 2009 har byrådet vektlagt å ferdigstille lokaler på Nesttun, til et nytt kulturhus bygget i privat regi, men med en langsiktig bruksavtale for de mange lokale aktører. 2

3 3. Kulturarena på Løvås er en av de sakene der flere viktige formål kommer i konflikt med hverandre. I tråd med sterke politiske prioriteringer om barnehageutbygging, har byrådet derfor fastsatt viktigheten av et oppvektstun på Løvås foran behovet for kulturlokaler. 4. Byrådet vektlegger meget sterkt samarbeidet med det lokale kulturlivet i arbeidet med kulturhusplanene i alle bydeler. Kulturungdomsråd i alle bydeler og amatørkulturrådet i Åsane er involvert i sine prosjekter - enten det er opprustningsprosjekter som i Åsane eller nye store kulturlokaler som i Fana som åpner i 2009." Kjersti Toppe (Sp) fremsatte følgende forslag til realitetsbehandling: 1. Det bes om egen sak om kulturhus i Åsane og egen sak om kulturhus i Fyllingsdalen. 2. Bystyret ber byrådet nedsette plangruppe for hvert av kulturhusprosjektene i Åsane og Fyllingsdalen for å sikre fremdrift i utredning/planarbeid. Representanter fra det lokale kulturlivet bør være representert." Votering: Ingen motsatte seg at forslaget ble realitetsbehandlet. Kjersti Toppes forslag ble vedtatt enstemmig. 5. Fra Hans-Carl Tveit (V): "Utvidet samarbeid mellom Bergen kommune og det tamilske miljøet i Bergen Den militære offensiven som regjeringshæren på Sri Lanka igangsatte for en tid tilbake har utviklet seg til en humanitær katastrofe for den tamilske sivilbefolkningen i området. Som kjent har det i mer enn 25 år pågått krigshandlinger mellom regjeringsstyrkene i Sri Lanka og LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Krigshandlingene har stort sett vært konsentrert til den nordlige delen av landet. Det antas at omkring mennesker har mistet livet i disse kampene. I de siste ukene har regjeringen satt inn en stor militær offensiv for å vinne kontroll over området. Det er vanskelig å få et klart bilde av situasjonen i og med at mediene ikke får tilgang til området og flere internasjonale hjelpeorganisasjoner mer eller mindre er blitt tvunget til å trekke seg ut. Humanitær hjelp kommer i liten grad inn til sivile, og alle opplysninger tilsier at vi står overfor en humanitær katastrofe. Sivile mål blir ikke spart i kamphandlingene og det rapporteres om at også sykehus er blitt angrepet. I følge Dagsavisen (artikkel ) kan så mange som mennesker være innesperret i kampområdet, som for øvrig stadig blir mindre. I Bergen er det en betydelig tamilsk befolkningsgruppe som i disse dager gjennomlever en veldig vanskelig livssituasjon. Mange av Tamilene i Bergen kom som flyktninger til Norge og felles for de aller fleste, er at de har slektninger og kjente 3

4 i krigsområdet. De er langt på vei avskåret fra kontakt med familien og må i hovedsak innhente informasjon gjennom media. Informasjon som ikke alltid er til å stole på. Denne situasjonen innebærer en stor menneskelig belastning for alle tamiler i Bergen og i særdeleshet for dem som får meldinger om at slektninger er meldt savnet eller er drept eller såret. Tamilene i Bergen har vært en flyktning- og innvandrergruppe som etter hvert har funnet seg godt til rette i byen vår og gjennom sine organisasjoner har de selv bidratt til et godt integreringsarbeid i bysamfunnet. For å kunne takle hverdagen trenger både enkelmenneskene og organisasjonsmiljøene fellesskapets støtte og hjelp i tiden som kommer. Det er all grunn til å tro at det i etterkant av de intense kamphandlingene som nå pågår på Sri Lanka vil kunne komme flere tamilske flyktninger til Norge. For disse menneskene er det også viktig at Bergen Kommune kan bidra til at de mange enkeltskjebnene blir ivaretatt både i forhold til sosiale, medmenneskelige og integreringsmessige utfordringer fra hjelpeapparatet i kommunen. Spørsmål Vil byrådet umiddelbart innlede en dialog med Tamilske miljøet i Bergen for å undersøke og sjekke ut hvordan kommunen kan hjelpe til med at enkeltmennesker og familier får nødvendige hjelp fra kommunen til bl.a. å kunne håndtere den situasjonen som den tamilske befolkningen i Bergen nå gjennomlever og vil Byrådet medvirke til at nye tamilske flyktninger fra krigshandlingene på Sri Lanka kan finne en "fredelig frihavn" i Bergen." Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet: "Bergen kommune har i møte med Norwegian Tamil Health Organization, undersøkt organisasjonens eget arbeid og behov i forbindelse med situasjonen byens innbyggere med tamilsk bakgrunn er utsatt for, på grunn av krigshandlinger på Sri Lanka. Kommunen ble på dette møtet orientert om organisasjonens eget arbeid og nettverk i Norge. Videre vil kommunen på bakgrunn av overnevnte møte med NTHO, utvikle og inkorporere tilbud om hjelp til personer og familier med tamilsk bakgrunn, i de tjenestene som tradisjonelt tilbyr hjelp til personer og familier som av ulike grunner opplever stor psykisk belastning eller liknende vansker. Byrådet mener at det er viktig at kommunen, i tillegg til de allerede etablerte helsetilbud til nyankomne flyktninger, tilbys hjelp til våre innbyggere med innvandrerbakgrunn - som uavhengig av hvor lang tid de har bodd i Norge/Bergen, - utsettes for stor psykisk belastning forårsak av konflikter, krigshandlinger og andre katastrofer i opprinnelses land. Det er viktig å poengtere at både tilbudsinnhold og oversikten over det som finnes i kommunen, må være prinsipielt likt for alle våre innbyggere med innvandrerbakgrunn som utsettes for denne type belastningen. I forbindelse med Tsunamien ble det utarbeidet en brosjyre. Det blir nå sett på en tilpasning og oppdatering av denne brosjyren slik at den kan være et redskap også ved andre særlige situasjoner som berører innvandrergrupper i Bergen. Beslutningene om opphold i Norge går gjennom FNs system og gjennom innvilget asyl i Norge. Hvem som både FN overfører til Norge og hvem UDI innvilger asyl i 4

5 Norge er en oppgave som disse forvalter. Det er et mål å bosette personer fra samme nasjonale/etniske grupper i samme område. Dette betyr i praksis at kommunen vil ta hensyn til at det finnes et allerede etablert miljø i Bergen når det gjelder forespørsel om å bosette flyktninger fra Sri Lanka." 6. Fra Gina Knutson Barstad (SV): Representanten har til bystyrets møte fremsatt interpellasjon vedr Bergensbanen trenger venner. Interpellasjonen utgår pga overskredet tid (BK sak nr ). 7. Fra Hallgeir Utne Hatlevik (A): Representanten har til bystyrets møte fremsatt interpellasjon vedr å gi de rusavhengige individuelt tilpasset behandlingstilbud. Interpellasjonen utgår pga overskredet tid (BK sak nr ). 8. Fra Åge Chr. Jacobsen (SV): Representanten har til bystyrets møte fremsatt interpellasjon vedr forslag til privat reguleringsplan for Storetveitåsen i Fana på høring. Interpellasjonen utgår pga overskredet tid (BK sak nr ). 9. Fra Terje Ohnstad (A): Representanten har til bystyrets møte fremsatt interpellasjon vedr finanskrisen rammer også lærlinger. Interpellasjonen utgår pga overskredet tid (BK sak nr ). 5

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2009 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL FOR OG BAKGRUNNEN FOR PLANEN... 4 2 FORHOLDET TIL NASJONALE FØRINGER OG ANDRE PLANER... 4

Detaljer

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag NKVTS - 2007 Tsunamien i et eksilperspektiv Et sammendrag Innledning Flodbølgekatastrofen som rammet Sørøst-Asia i desember 2004 tok livet av mer enn 250 000

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2011-2020 HØRINGSUTKAST

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2011-2020 HØRINGSUTKAST 2011 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2011-2020 HØRINGSUTKAST 2 Innhold 1. FORORD TIL HØRINGSUTKASTET... 4 2. INNLEDNING... 5 3. VISJON OG VERDIER FOR KULTURPOLITIKKEN I SANDNES... 7 4. FRIVILLIG KULTURAKTIVITET...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016

Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013-2016 Frivillighet skaper aktivitet og glede, utvikler og styrker Sarpsborg Plattform for frivillighet i Sarpsborg 2013 2016 Innhold 1 Innledning side 3 1.1

Detaljer

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen i Norge. Direktoratet, som ble opprettet i 1988, ligger under Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). UDI har ansvaret for

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025 1 INNHOLD Bakgrunn for boligsosial handlingsplan... 3 Oppsummering av planen... 4 Utarbeidelse av planen... 4 Overordnede føringer og rammer for kommunens arbeid...

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune

Høringsutkast. Kulturplan 2016-2026. Asker kommune 1 Høringsutkast Kulturplan 2016-2026 Asker kommune 26. mars 2015 2 Innhold INNHOLD FORORD BAKGRUNN SAMMENDRAG..side 6 DEL 1 OVERORDNEDE FØRINGER side 9 Kommuneplan for Asker 2014 2026 Visjon og mål Befolkningsutvikling

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: F30 / 2015/2253-4 Saksframlegg Saksbehandler: Brynhild Belsom Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial Anmodning

Detaljer

Meld. St. 27. (2011 2012) Melding til Stortinget. Barn på flukt

Meld. St. 27. (2011 2012) Melding til Stortinget. Barn på flukt Meld. St. 27 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Prosessen... 7 1.3 Tema... 8 1.4 Noen nøkkeltall...

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Byrådet Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Rullering 2015 2016 Vedtatt av bystyret 04.03.2015 1 Innhold Forord 5 Oppfølging av tiltakspunkter ansvarlig byrådsavdeling 6

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE

STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE 1 Innhold 1. Sammendrag og anbefalinger... 3 2. Formål med rapporten... 4 3. Dagens situasjon og utviklingstrekk... 5

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer