Vurderingskriterier i FRIPRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderingskriterier i FRIPRO"

Transkript

1 Vurderingskriterier i FRIPRO I dette dokumentet finner du beskrivelser av vurderingskriteriene som benyttes for søknadstypene FRIPRO Toppforsk, forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend i FRIPRO, samt karakterene og beskrivelser av dem for hvert kriterium. Vurderingskriteriene varierer for de ulike søknadstypene, selv om noen er like. Tabellen viser hvilke vurderingskriterier som er aktuelle for hver søknadstype, og videre kan du lese om hvert vurderingskriterium. Vurderingskriterium Søknadstype FRIPRO Toppforsk Forskerprosjekt Unge forskertalenter FRIPRO mobilitetsstipend Vitenskapelig kvalitet Dristighet og fornyelse i forskningen Prosjektleder og prosjektgruppen Prosjektlederen Prosjektgruppens kompetanse Gjennomføringsplan og ressursbehov Formidling og kommunikasjon Kompetanseutvikling og implementering Betydning for karriereutvikling Samlet vurdering fra panelet Ground-breaking nature and potential impact of the research project Scientific approach Principal investigator Intellectual capacity and creativity The research group Overall assessment of the panel

2 Vitenskapelig kvalitet Gjelder for forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend. Hvor god er den vitenskapelige kvaliteten? Vitenskapelig kvalitet er et uttrykk for hvor godt sentrale og grunnleggende aspekter ved forskningsprosjektet er fanget opp. Vitenskapelig kvalitet skal vurderes i forhold til følgende punkter: Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap Om problemstillinger, hypoteser og målformuleringer er konkrete og klare Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder Dokumentert kunnskap om forskningsfronten Prosjektets faglige realisme Faglig bredde med hensyn til fler- og tverrfaglig tilnærming der det er relevant Karakterskalaen skal brukes for å reflektere absolutte verdier, og karakterer skal ikke settes relativt til andre søknader som panelet/fageksperten vurderer. Karakter Karakterbeskrivelse Prosjektets målsettinger, forskningsspørsmål og hypoteser er særdeles klart framstilt og er basert på en særdeles godt formulert og original prosjektidé. Prosjektet er i den absolutte forskningsfronten på sitt felt og er uten kvalitetsmessige svakheter. Det forventes publisering i de aller fremste vitenskapelige tidsskrifter på feltet. Prosjektets målsettinger, forskningsspørsmål og hypoteser er svært klart framstilt og er basert på en svært godt formulert og original prosjektidé. Prosjektet er i forskningsfronten på sitt felt, og vil kunne bidra til faglig fornyelse og frambringe vesentlig ny kunnskap. Prosjektet er uten betydelige kvalitetsmessige svakheter. Det er stor sannsynlighet for publisering i ledende vitenskapelige tidsskrifter på feltet. Prosjektets målsettinger, forskningsspørsmål og hypoteser er meget klart framstilt og er basert på en meget godt formulert og original prosjektidé. Prosjektet vil kunne bidra til faglig fornyelse og frambringe ny kunnskap, men har mindre kvalitetsmessige svakheter. Det kan forventes publikasjoner i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter på feltet. Prosjektets målsettinger, forskningsspørsmål og hypoteser er tilfredsstillende framstilt og er basert på en god prosjektidé. Prosjektet vil kunne frambringe ny kunnskap, men har kvalitetsmessige svakheter. Det kan forventes publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter. Prosjektet er mangelfullt framstilt og/eller har betydelige kvalitetsmessige svakheter, og vil sannsynligvis ikke kunne frambringe ny kunnskap. Prosjektet er mangelfullt framstilt og har så betydelige kvalitetsmessige svakheter at det ikke vil kunne frambringe ny kunnskap. Prosjektet er så mangelfullt framstilt at det ikke kan vurderes på en forsvarlig måte.

3 Vitenskapelig dristighet og faglig fornyelse Forskningsrådet ønsker å støtte den dristige og nyskapende forskningen, og det gjelder også i FRIPRO. Med dristighet mener vi her prosjekter som går utover den trygge trinn-for-trinn-forskningen som nesten er garantert å gi resultater, men som kanskje har lavere sannsynlighet for å gi de store gjennombruddene. Dristige og nyskapende prosjekter tør å satse, er kreative og ukonvensjonelle, og har potensial for å endre den vitenskapelige innsikten innen sitt forskningsområde i vesentlig grad. Gjelder for forskerprosjekt og unge forskertalenter. Bidrar prosjektet til betydelige teoretiske eller metodiske framskritt eller fører det til banebrytende resultater og utvider det vår kunnskap? Vitenskapelig dristighet og faglig fornyelse er et uttrykk for i hvilken grad forskningsprosjektet med stor sannsynlighet vil føre til betydelig framskritt når det gjelder teori, metode eller fagkunnskap, heller enn å bidra til gradvise framskritt. Eksempler på kjennetegn ved vitenskapelig dristighet og faglig fornyelse er: Dristig hypotese Stort potensial for betydelige teoretiske fremskritt Original metode Kreativ tilnærming til å utvide nåværende kunnskap på feltet Prosjektet har et meget stort potensial for faglig fornyelse. Det vil med høy sannsynlighet A resultere i betydelige teoretiske framskritt og/eller utvikling av betydningsfull, ny metode og/eller en radikal utvidelse av kunnskapen på feltet. Prosjektet er eksepsjonelt kreativt. Prosjektet har stort potensial for faglig fornyelse. Det vil sannsynligvis resultere i teoretiske B framskritt og/eller utvikling av ny metode og/eller en betydelig utvidelse av kunnskapen på feltet. Prosjektet er svært kreativt. C Prosjektet har begrenset potensial for faglig fornyelse.

4 Prosjektleder og prosjektgruppen Gjelder kun for forskerprosjekt. Hvor kvalifisert er prosjektlederen og prosjektgruppen? Prosjektleder og prosjektgruppen er et uttrykk for deres kvalifikasjoner og erfaring, og skal vurderes ut fra følgende punkter: Prosjektledelse Kompetanse og erfaring innenfor forskningsfeltet Tidligere publisering Erfaring med samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt Erfaring med å veilede stipendiater og yngre forskere I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er en del av et forskningsmiljø som har nødvendig kompetanse og ressurser som kan bidra til at prosjektet blir vellykket Karakter Karakterbeskrivelse Prosjektleder og/eller forskningsmiljøet/gruppen har kompetanse på internasjonalt toppnivå, har kontakter med de fremste internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer, og vil kunne bidra til at prosjektet blir vellykket. Prosjektleder og/eller forskningsmiljøet/gruppen har kompetanse på høyt internasjonalt nivå, har kontakter med de fremste internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer, og vil kunne bidra til at prosjektet blir vellykket. Prosjektleder og/eller forskningsmiljøet/gruppen har betydelig kompetanse og kontakter med renommerte internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer, som vil kunne bidra til at prosjektet blir vellykket. Prosjektleder og/eller forskningsmiljøet/gruppen har god kompetanse, har kontakter med enkelte internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer, og vil delvis kunne bidra til at prosjektet blir vellykket. Prosjektleder og/eller forskningsmiljøet/gruppen har mangelfull kompetanse, har primært kontakter med nasjonale forskningsmiljøer, men lite med internasjonale forskningsmiljøer, og vil bare i begrenset grad kunne bidra til at prosjektet blir vellykket. Prosjektleder og/eller forskningsmiljøet/gruppen har mangelfull kompetanse, har lite kontakter med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og vil neppe kunne bidra til at prosjektet blir vellykket. Prosjektleder og/eller forskningsmiljøet/gruppen har mangelfull kompetanse, har ikke kontakter med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og vil ikke kunne bidra til at prosjektet blir vellykket.

5 Prosjektlederen Gjelder kun for unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend. Hvor godt kvalifisert er prosjektlederen? Prosjektleder er et uttrykk for prosjektlederens kvalifikasjoner og skal vurderes ut fra følgende punkter: Ekspertise og erfaring innenfor det aktuelle forskningsområdet Utviklet egne forskningsideer Vist selvstendighet som forsker, for eksempel gjennom publikasjoner og mobilitet Erfaring som prosjektleder og/eller veileder Omfanget av kontakt med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Erfaring med nasjonalt og internasjonalt prosjektsamarbeid. Prosjektlederen er kvalifisert på et høyt internasjonalt nivå. Han/hun dokumenterer klart sin selvstendighet som forsker og at hun/han kan utvikle egne forskningsideer. Han/hun har 7 erfaring med nasjonalt og internasjonalt prosjektsamarbeid, og har kontakter innen de fremste nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Hans/hennes potensial som veileder og prosjektleder er spesielt stort. Prosjektlederen er meget godt kvalifisert. Han/hun viser selvstendighet som forsker og at hun/han kan utvikle egne forskningsideer. Han/hun har erfaring med nasjonalt og/eller 6 internasjonalt prosjektsamarbeid, og har kontakter blant anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Hans/hennes potensial som veileder og prosjektleder er stort. 5 4 Prosjektlederen er godt kvalifisert. Han/hun viser en viss grad selvstendighet som forsker og at hun/han kan utvikle egne forskningsideer. Han/hun har erfaring med nasjonalt og internasjonalt prosjektsamarbeid, og har kontakter innen nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Hans/hennes potensial som veileder og/eller prosjektleder er tydelig. Prosjektlederen er kvalifisert, men viser bare i begrenset grad at han/hun kan utvikle egne forskningsideer. Han/hun har kontakter innen relevante forskningsmiljøer. Potensialet som veileder og/eller prosjektleder er ikke tydelig. Prosjektlederen er ikke godt nok kvalifisert. Han/hun viser ikke at han/hun kan utvikle forskningsideer og heller ikke potensial for å lykkes som veileder eller prosjektleder. Prosjektlederen er ikke godt nok kvalifisert til å lykkes som en uavhengig forsker. Eller Prosjektlederens kvalifikasjoner knyttet til noen av punktene som skal vurderes, er utilstrekkelig beskrevet i søknaden. Prosjektlederens kvalifikasjoner kan ikke vurderes på grunn av manglende informasjon.

6 Prosjektgruppen Gjelder kun for unge forskertalenter. Hvor godt kvalifisert er prosjektgruppen? Prosjektgruppen er et uttrykk for prosjektgruppen kvalifikasjoner og erfaring og vurderes ut fra følgende punkter: Kompetanse og erfaring innenfor det aktuelle forskningsområdet Omfanget av kontakt med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Erfaring med nasjonalt og internasjonalt prosjektsamarbeid. I hvilket omfang prosjektgruppen er tilknyttet forskningsmiljøer som har kompetanse og ressurser som er nødvendige for å sikre et vellykket prosjekt Karakter A B C Karakterbeskrivelse Prosjektgruppen har kvalifikasjoner på et meget høyt internasjonalt nivå innenfor det aktuelle forskningsområdet, er knyttet til de fremste nasjonale og internasjonale forskningsmiljøene gjennom samarbeid og kontakter, og vil kunne spille en viktig rolle i å sikre prosjektets suksess. Prosjektgruppen er godt kvalifisert, har samarbeid og/eller kontakt med enkelte nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og kan bidra til prosjektets suksess. Prosjektgruppen er ikke godt nok kvalifisert, og kan sannsynligvis ikke bidra til at prosjektet blir vellykket. Eller Prosjektgruppen er ikke godt nok beskrevet.

7 Gjennomføringsplan og ressursbehov Gjelder for forskerprosjekt og unge forskertalenter. Hvor godt er gjennomføringsplan og ressursbehov tilpasset oppgavene i prosjektet? Gjennomføringsplan og ressursbehov er et uttrykk for i hvilken grad prosjektplan og ressursbehov er godt tilpasset oppgavene i prosjektet. Følgende punkter skal vurderes: Prosjektplan, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler eller leveranser Prosjektets behov for personalressurser, slik dette er angitt som arbeidstid fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler Prosjektets behov for øvrige ressurser (for eksempel til utstyr, datainnsamling, feltarbeid) fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler Vurderingen skal ikke knyttes til eventuell faglig risiko. Karakter A B C Karakterbeskrivelse Prosjektplan og ressursinnsats er meget godt beskrevet og tilpasset oppgavene i prosjektet. Prosjektplan og ressursinnsats fremstår i hovedsak som gode, til tross for noen svakheter. Prosjektplan og ressursinnsats har mangler som gjør at prosjektet ikke fremstår som realistisk. Formidling og kommunikasjon Gjelder for forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend. Hvor gode er formidlings- og kommunikasjonsplanene for prosjektet? Formidling og kommunikasjon er et uttrykk for hvor gode formidlings- og kommunikasjonsplanene i prosjektet er, og vurderes i forhold til disse punktene: Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter Detaljeringsgrad og realisme skal vektlegges ved evaluering av formidlings- og kommunikasjonsplanene. A Prosjektets formidlings- og kommunikasjonsplaner er detaljerte og meget relevante B Prosjektets formidlings- og kommunikasjonsplaner er akseptable C Prosjektets formidlings- og kommunikasjonsplaner er mangelfulle

8 Kompetanseutvikling og implementering Gjelder kun for FRIPRO mobilitetsstipend. Er implementeringsplanene godt egnet til å utvikle prosjektlederen til et høyt internasjonalt nivå, inkludert å tilegne seg kunnskaper som er relevante i andre sektorer? Kompetanseutvikling og implementering vurderes i forhold til følgende punkter: En tydelig karriereutviklingsplan Tydelighet og kvalitet på målene for prosjektleders forskningskompetanseutvikling Relevans og kvalitet på annen kompetanseutvikling og opplæring i overførbare ferdigheter Kvalitet og kvantitet på opplæring og veiledning som prosjektleder vil få hos den utenlandske vertsinstitusjonen Praktisk og administrativ organisering og støtte til prosjektlederen fra den norske vertsinstitusjonen En plan for implementering og ledelse av forskningsprosjektet (ved utenlandsk og norsk vertsinstitusjon) I hvor stor grad prosjektlederen vil bli en del av forskningsmiljøer som har kompetanse og ressurser som han/hun trenger for å sikre prosjektets suksess (ved både utenlandsk og norsk vertsinstitusjon) 7 Vurderingspunktene er fremragende besvart i søknaden, og eventuelle svakheter er ubetydelige. 6 Vurderingspunktene er svært godt besvart i søknaden, det er få og kun mindre alvorlige svakheter. 5 Vurderingspunktene er meget godt besvart i søknaden, men det er enkelte mindre alvorlige svakheter. 4 Vurderingspunktene er godt besvart i søknaden, men det er enkelte svakheter. Vurderingspunktene er i stor grad besvart i søknaden, men det er betydelige svakheter. Vurderingspunktene er delvis besvart i søknaden, men det er noen feil og mangler. Vurderingspunktene er ikke besvart i søknaden og det er alvorlig feil og mangler.

9 Betydning for karriereutvikling Gjelder kun for FRIPRO mobilitetsstipend. Hvor stor betydning vil dette prosjektet ha hvis det bevilges støtte sammenliknet med andre søknader med samme karakter? Betydning for karriereutvikling (impact on career development) vurderes i forhold til disse punktene: Hvor stor betydning kompetansen prosjektlederen tilegner seg i løpet av prosjektperioden vil få for hans/hennes framtidige karrieremuligheter som forsker, spesielt gjennom utvikling av overførbare ferdigheter Prosjektets bidrag til karriereutvikling eller gjenetablering Utvikling av varig samarbeid med andre land Fordel av mobiliteten for det europeiske forskningsområdet/tilleggsverdi av å utføre forskning utenfor Norge Prosjektets rolle i å opprettholde/styrke kunnskapsbasen og utviklingen av nyskapende ekspertise Betydning av formidlingsaktivitetene i prosjektet 7 Vurderingspunktene er fremragende besvart i søknaden, og eventuelle svakheter er ubetydelige. 6 Vurderingspunktene er svært godt besvart i søknaden, det er få og kun mindre alvorlige svakheter. 5 Vurderingspunktene er meget godt besvart i søknaden, men det er enkelte mindre alvorlige svakheter. 4 Vurderingspunktene er godt besvart i søknaden, men det er enkelte svakheter. Vurderingspunktene er i stor grad besvart i søknaden, men det er betydelige svakheter. Vurderingspunktene er delvis besvart i søknaden, men det er noen feil og mangler. Vurderingspunktene er ikke besvart i søknaden og det er alvorlig feil og mangler.

10 Samlet vurdering fra panelet Gjelder for forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend. Hvor god er samlet vurdering? Samlet vurdering fra panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de kriteriene som panelet er bedt om å vurdere. Karakterskalaen skal brukes for å reflektere absolutte verdier, og karakterer skal ikke settes relativt til andre søknader som panelet vurderer. Karakterbeskrivelsene i tabellen like under gjelder for forskerprosjekt. (Se tabellene lenger ned for karakterbeskrivelser for unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend.) Et prosjekt på høyeste internasjonale nivå og av svært stor nasjonal og internasjonal 7 interesse. Prosjektet vil med stor sannsynlighet resultere i publikasjoner i de fremste tidsskrifter. Forskerne er blant de aller beste innenfor sitt felt. 6 Et prosjekt på høyt internasjonalt nivå og av stor nasjonal og internasjonal interesse. Det forventes publikasjoner i ledende tidsskrifter. Forskerne er blant fremste innenfor sitt felt. 5 Prosjektet er av nasjonal og internasjonal interesse. Det vil kunne forventes publikasjoner i anerkjente tidsskrifter. Forskerne er godt meritterte innenfor sitt felt. 4 Et prosjekt av god kvalitet, men med forbedringsmuligheter. Det vil kunne forventes publikasjoner i velkjente tidsskrifter. Forskerne er gode innenfor sitt felt. Et prosjekt med behov for større kvalitetsmessige forbedringer. Et prosjekt med behov for betydelige kvalitetsmessige forbedringer. Prosjektet er så mangelfullt at det ikke kan vurderes på en forsvarlig måte.

11 Karakterbeskrivelsene i tabellen under gjelder for unge forskertalenter. Prosjektet er innovativt og holder et høyt internasjonalt nivå. Prosjektlederen holder et høyt 7 internasjonalt vitenskapelig nivå sett i forhold til nåværende karriereløp, viser tydelig selvstendighet som forsker og virker svært lovende. Prosjektgruppen vurderes som meget sterk. Prosjektet er innovativt og holder et høyt internasjonalt nivå. Prosjektlederen holder et høyt 6 nasjonalt- eller moderat internasjonalt vitenskapelig nivå sett i forhold til nåværende karriereløp, viser selvstendighet som forsker og virker meget lovende. Prosjektgruppen vurderes som meget sterk. Prosjektet holder et godt internasjonalt nivå. Prosjektlederen holder et høyt nasjonalt- eller 5 moderat internasjonalt vitenskapelig nivå sett i forhold til nåværende karriereløp. Selvstendigheten som forsker er mindre tydelig, men prosjektlederen virker lovende. Prosjektgruppen er meget god. Prosjektet holder et godt nasjonalt nivå. Prosjektlederen holder et godt nasjonalt 4 vitenskapelig nivå sett i forhold til nåværende karriereløp. Han/hun har hittil vist liten selvstendighet som forsker, men virker lovende. Prosjektgruppen er god. Prosjektet har behov for vesentlige forbedringer. Prosjektlederen holder et moderat nasjonalt vitenskapelig nivå sett i forhold til nåværende karriereløp. Han/hun har vist liten selvstendighet som forsker og framstår ikke som særlig lovende. Et svakt prosjekt. Prosjektlederen har hittil ikke vist kvaliteter som forsker og framstår ikke som lovende. Søknaden har så mange mangler at den ikke kan vurderes på en forsvarlig måte.

12 Karakterbeskrivelsene i tabellen under gjelder for FRIPRO mobilitetsstipend. Prosjektet er innovativt og holder et høyt internasjonalt nivå. Prosjektlederen holder et høyt 7 internasjonalt vitenskapelig nivå sett i forhold til nåværende karriereløp, viser tydelig selvstendighet som forsker og virker svært lovende. Mobiliteten vil i svært høy grad bidra til å fremme prosjektlederens karriere. Prosjektet er innovativt og holder et høyt internasjonalt nivå. Prosjektlederen holder et høyt 6 nasjonalt- eller moderat internasjonalt vitenskapelig nivå sett i forhold til nåværende karriereløp, viser selvstendighet som forsker og virker meget lovende. Mobiliteten vil i høy grad bidra til å fremme prosjektlederens karriere. Prosjektet holder et meget godt internasjonalt nivå. Prosjektlederen holder et høyt 5 nasjonalt- eller moderat internasjonalt vitenskapelig nivå sett i forhold til nåværende karriereløp. Selvstendigheten som forsker er mindre tydelig, men prosjektlederen virker lovende. Mobiliteten vil i høy grad bidra til å fremme prosjektlederens karriere. Prosjektet holder et godt nasjonalt nivå. Prosjektlederen holder et godt nasjonalt 4 vitenskapelig nivå sett i forhold til nåværende karriereløp. Han/hun har hittil vist liten selvstendighet som forsker, men virker lovende. Mobiliteten vil bidra til å fremme prosjektlederens karriere. Prosjektet har behov for vesentlige forbedringer. Prosjektlederen holder et moderat nasjonalt vitenskapelig nivå sett i forhold til nåværende karriereløp. Han/hun har vist liten selvstendighet som forsker og framstår ikke som særlig lovende. Det fremgår ikke klart hvordan mobiliteten vil bidra til å fremme prosjektlederens karriere. Et svakt prosjekt. Prosjektlederen har hittil ikke vist kvaliteter som forsker og framstår ikke som lovende. Det fremgår ikke klart hvordan mobiliteten vil bidra til å fremme prosjektlederens karriere. Søknaden har så mange mangler at den ikke kan vurderes på en forsvarlig måte.

13 Ground-breaking nature and potential impact of the research project Gjelder kun for FRIPRO Toppforsk. To what extent does the proposed research address important challenges? To what extent are the objectives ambitious and beyond the state of the art (e.g. novel concepts and approaches or development across disciplines)? To what extent is the proposed research high risk/high gain? The proposed research addresses extremely important challenges. The objectives are highly 7 ambitious and clearly beyond the state of the art. It is highly likely that novel concepts and/or approaches will be developed. There is a risk of not succeeding. The potential impact of the project is very large. The proposed research addresses very important challenges. The objectives are very 6 ambitious and beyond the state of the art. It is likely that novel concepts and/or approaches will be developed. There is a risk of not succeeding. The potential impact of the project is significant. The proposed research addresses important challenges. The objectives are ambitious and 5 partly beyond the state of the art. It is not evident that novel concepts and/or approaches will be developed. The risk of not succeeding is not large. The potential impact of the project is limited. The proposed research addresses challenges of some importance. The objectives are quite 4 ambitious, but it is not likely that novel concepts and/or approaches will be developed. The project is likely to succeed. The potential impact of the project is not evident. The project has not been presented adequately and/or has major qualitative deficiencies. It is not evident that the project will be feasible. The project has not been presented adequately and/or has major qualitative deficiencies. It is not considered to be feasible. The project has been presented so inadequately that it cannot be assessed in a reasonable manner.

14 Scientific approach Gjelder kun for FRIPRO Toppforsk. To what extent is the outlined scientific approach feasible bearing in mind the extent that the proposed research is high risk/high gain? To what extent is the proposed research methodology appropriate to achieve the goals of the project? To what extent does the proposal involve the development of novel methodology? To what extent are the proposed timescales and resources necessary and properly justified? Both the proposed scientific approach and the research methodology are considered to be extremely appropriate. It is highly likely that novel methodology will be developed when 7 required. The proposed timescales and planned use of resources are exceptionally well described and highly suitable to the tasks in the project. The project is of superior quality with respect to feasibility, with no weak points. Both the proposed scientific approach and the research methodology are considered to be highly appropriate. It is likely that the project will develop novel methodology when 6 required. The proposed timescales and planned use of resources are very clearly described and well-suited to the tasks in the project. The project is of excellent quality with respect to feasibility, with no significant weak points. Both the proposed scientific approach and the research methodology are considered to be very appropriate. It is not evident that the project will develop novel methodology when 5 required. The proposed timescales and planned use of resources are clearly described and suitable to the tasks in the project. The project is of very good quality with respect to feasibility, but has some weak points. Both the proposed scientific approach and the research methodology are considered to be 4 satisfactory. The proposed timescales and planned use of resources are satisfactorily presented and seem suitable to the tasks in the project. The project seems feasible, but has some deficiencies. The project has not been presented adequately and/or has major qualitative deficiencies. It is not evident that the project will be feasible. The project has not been presented adequately and/or has major qualitative deficiencies. It is not considered to be feasible. The project has been presented so inadequately that it cannot be assessed in a reasonable manner.

15 Principal investigator Intellectual capacity and creativity Gjelder kun for FRIPRO Toppforsk. To what extent has the PI demonstrated the ability to propose and conduct ground-breaking research? To what extent does the PI provide evidence of creative independent thinking? To what extent have the achievements of the PI typically gone beyond the state of the art? To what extent has the PI demonstrated sound leadership in the training and advancement of young scientists? The PI has clearly demonstrated the ability to propose and conduct ground-breaking 7 research. The PI has provided strong evidence of creative independent thinking and has to a great extent made achievements which have gone beyond the state of the art. He/she has clearly demonstrated sound leadership in the training and advancement of young scientists. The PI has demonstrated the ability to propose and conduct ground-breaking research. The 6 PI has clearly provided evidence of creative independent thinking and has made achievements which have gone beyond the state of the art. He/she has demonstrated sound leadership in the training and advancement of young scientists. The PI has to some extent demonstrated the ability to propose and conduct groundbreaking research. The PI has provided evidence of creative independent thinking and has to 5 some extent made achievements which have gone beyond the state of the art. He/she has considerable experience in leading and training young scientists. The PI's ability to propose and conduct ground-breaking research is only partially 4 demonstrated. The PI has provided evidence of creative independent thinking, but has not made achievements which have gone beyond the state of the art. He/she has some experience in leading and training young scientists. The PI has not provided evidence of creative independent thinking or demonstrated any ability to propose and conduct ground-breaking research. He/she has limited experience in leading and training young scientists. The PI is not well enough qualified based on his/her previous merits. The qualifications of the PI cannot be assessed due to insufficient information.

16 The research group Gjelder kun for FRIPRO Toppforsk. This criterion gives an indication of the qualifications of the research group and will be assessed in relation to the following points: Expertise and experience within the field of research Extent of collaboration with international research environments The degree to which the research group is affiliated with research environments that have the competence and resources needed to ensure the success of the project Plans for training and advancement of young scientists The research group has qualifications at a very high international level. It is linked through collaboration with the foremost national and international research environments. 7 The group is affiliated with research environments that clearly have the competence and resources needed to ensure the success of the project. There are excellent plans for training and advancement of young scientists. The research group has qualifications at a high international level. It is linked through collaboration with excellent national and international research environments. 6 The group is affiliated with research environments that have the competence and resources needed to ensure the success of the project. The plans for training and advancement of young scientists are very good. The research group is very well qualified, and it is linked through collaboration with renowned national and international research environments. 5 The group is affiliated with research environments that will be able to play an important role in ensuring the success of the project. The plans for training and advancement of young scientists are good. The research group is well qualified, and it has collaboration with national and international 4 research environments. The group is affiliated with research environments that might be able to play a role in ensuring the success of the project. The plans for training and advancement of young scientists have some deficiencies. The research group is only partly qualified. It has collaboration mainly with national research environments. The research group is not well enough qualified. The research group is not qualified. Or The project group is not described sufficiently.

17 Overall assessment Gjelder kun for FRIPRO Toppforsk. This criterion indicates the overall view of the panel, based on the specific criteria which they have been asked to assess. In addition, the following issues should be taken into account: To what extent has the project a potential for developing an internationally leading research environment? Which parts of the project may in particular contribute to achieve this goal? Which parts of the project, if any, makes it less likely that this goal will be achieved? The project is of superior quality with no weak points, and clearly of ground-breaking 7 nature. The PI and the rest of the research group have qualifications at a very high international level. The project has a high potential for developing an internationally leading research environment. The project is of excellent quality and of ground-breaking nature, with no significant weak 6 points. The PI and the rest of the research group have qualifications at a high international level. The project has a potential for developing an internationally leading research environment. The project is ambitious and of very good quality, but has some weak points. The 5 researchers are very well qualified. If the project succeeds it may contribute to developing an internationally leading research environment. The project is of satisfactory quality, but with room for improvement. The researchers are 4 well qualified. The project is not considered to have a potential for developing an internationally leading research environment. The project is in need of major qualitative improvements. The project is in need of comprehensive qualitative improvements. The project has so many deficiencies that it cannot be assessed in a reasonable manner.

Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO

Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO O Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler? Lena C Endresen, UiO Forskningspolitiske rammer Økt krav til ekstern finansiering Mer tverrfaglighet, krav til relevans Forskningen skal gi samfunnet

Detaljer

Om søknadsbehandlingen, vurderingskriterier og søknaden. Liv Furuberg koordinator SFF

Om søknadsbehandlingen, vurderingskriterier og søknaden. Liv Furuberg koordinator SFF Om søknadsbehandlingen, vurderingskriterier og søknaden Liv Furuberg koordinator SFF SFF-IV 150 MNOK/år 8-12 nye SFF-IV sentre skal starte i løpet av 2017 Søknadsfrister: Trinn 1: 25. november 2015 Trinn

Detaljer

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Formål Bidra til brukerrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor temaer med stor betydning for

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad? Noen erfaringer fra NFR og EU

Hva kjennetegner en god søknad? Noen erfaringer fra NFR og EU Hva kjennetegner en god søknad? Noen erfaringer fra NFR og EU Berit Kjeldstad 26.02.2008 1 Min erfaring er begrenset til: Medlem av programstyret for det norske klimaprogrammet 1995-2004 Reviewer av søknader

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Søkerveiledning IKT SoS

Søkerveiledning IKT SoS Søkerveiledning IKT SoS Søknader til IKT SoS vil bli bedømt etter retningslinjer og prioriteringer som beskrevet i programplanen for IKT SoS. Ved søknader til Forskningsrådet skal søknadsportalen esøknad

Detaljer

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT)

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT) http://www.forskningsradet.no/no/utlysning/kreft/1253969386162?visaktive=false Page 1 of 2 1. Om programmet Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet (KREFT) Frist Utlysning Løpende

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Typiske innovasjonsprosjekter Tidlig fase av innovasjonsløpet, begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon hos bedriften(e)

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Gode søknader til ENERGIX-programmet Aktuelle prosjekttyper Vurderingsprosessen Kriterier Hva kjennetegner en god søknad 2 Utlysninger

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF

Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Gardermoen 29. oktober 2014 Innledning Innhold Hva er beholdt fra 92-rammeverket,

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Kartlegging av utdanningstilbudet innen karriereveiledning i Norge

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Kartlegging av utdanningstilbudet innen karriereveiledning i Norge Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Kartlegging av utdanningstilbudet innen karriereveiledning i Norge Innhold 1. OPPDRAGET SKAL:... 3 2. BAKGRUNN FOR OPPDRAGET... 3 3. OPPDRAGET NÆRMERE SPESIFIKASJON... 5 4.

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th)

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) 1 2015 Intel ISEF Educator Academy Pittsburgh, PA PROFORSK a national program to fund science initiatives PROFORSK skal skape på kort

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman

Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman Når er GCP-opplæring god nok? 26 februar 2009 GCP DISKUSJONSFORUM Ragna Strømman GE Healthcare - Medical Diagnostics QA R&D GCP & Pharmacovigilance 4 GCP/PV Auditors i Oslo Ansvarlig for GCP audits i Europa,

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

NetQues prosjektrapport Logopedutdanningene i Europa Forenet i mangfold

NetQues prosjektrapport Logopedutdanningene i Europa Forenet i mangfold NetQues prosjektrapport Logopedutdanningene i Europa Forenet i mangfold Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe (NetQues):

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin. Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013

Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin. Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013 Kliniske og praktiske utfordringer i flymedisin Erfaringer med piloter Oslo, 05.09.2013 Cardiovascular system An accumulation of risk factors (smoking, family history, lipid abnormalities, hypertension,

Detaljer

Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter

Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter Anvendt forskning og forskningsformidling utfordringer og muligheter Direktør Arne Bardalen Norsk institutt for skog og landskap SKI-seminar 24.5.2012 Skog og landskaps oppgaver > A. Nasjonale ressursundersøkelser

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011 Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011 Kristiansund Bjørnar Aas Ph.D in logistics Molde University College, 2011 Historien bak IO Innhold Definisjonen av konseptet 2 Bakgrunn Vi må utvinne mer: Nye

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Oslo 24/4-2016 Oppdatering september 2015

Oslo 24/4-2016 Oppdatering september 2015 Oslo 24/4-2016 Dette dokumentet beskriver elementer som skal nedfelles i Norges forskningsråds kontakter med de nye SFF sentrene i 2017. Innholdet i dette dokumentet erstatter "Krav og retningslinjer for

Detaljer

Forskerutdanning 2.0?

Forskerutdanning 2.0? Forskerutdanning 2.0? Bør vi internasjonalisere forskerutdanningen? Ragnar Lie, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet (UHR) Noen temaer Vår investering i ph.d.-utdanning Utviklingen i Europa Europe

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Regionsamling, Nea. Vurdering for læring. Erfaringer fra Malvik kommune. Malvik kommune

Regionsamling, Nea. Vurdering for læring. Erfaringer fra Malvik kommune. Malvik kommune Regionsamling, Nea Vurdering for læring Erfaringer fra 14.11.2011 1 Bakgrunn for satsningen Målsetting Målgrupper Organisering Føringer som ligger til grunn: Opplæringslova Forskrift til opplæringslova

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015

Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Metier tar tempen på prosjektnorge - 2015 Otto Husby Prosjektdirektør Metierundersøkelsen 2015 Hensikt: Etablere en rettesnor for prosjektintensive virksomheter. Hvordan ligger vi an i forhold til andre,

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Professor Halla B. Holmarsdottir, Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) halla-bjork.holmarsdottir@hioa.no EØS-midline

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier 1 www.metier.no Metier Arbeidsseminar om tidligfasen i sykehusprosjekter Bruk av risikoanalyser og usikkerhetsstyring i tidligfasen - for å oppnå prosjektsuksess 2 www.metier.no Metier Agenda Introduksjon

Detaljer

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt

Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt Søknadstype: Regionalt offentlig prosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer 1 Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer Professor Per Gunnar Kjeldsberg Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Seminar

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Underveisvurdering og utvikling av elevenes læringsmiljø. Nils Ole Nilsen førstelektor Høgskolen i Bodø

Underveisvurdering og utvikling av elevenes læringsmiljø. Nils Ole Nilsen førstelektor Høgskolen i Bodø Underveisvurdering og utvikling av elevenes læringsmiljø Nils Ole Nilsen førstelektor Høgskolen i Bodø Undervurdering og utvikling av elevenes læringsmiljø Første utkast til program Dette skal jeg snakke

Detaljer

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner Uønskede hendelser, oppfølging mot indikatorer og planer videre Randi Røisli CISO (Statoil) Leder arbeidsgruppe informasjonssikkerhet (OLF IO) 2 Eller historien

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte.: 30. april 2015 Saksbehandler: Leder Direktørens kontor Vedlegg: SAK 36/2015 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER Følgende legges frem til orientering:

Detaljer

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk Allmøte 8 januar 2003 Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk 1 2 3 4 5 6 NFR fagevaluering- klinisk forskning Vi skal evalueres som et samlet institutt

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet 28/13 Arbeidsnotat Working Paper Dagligvareportal Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Juni 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

Road User Education Project - europeiske krav og standarder

Road User Education Project - europeiske krav og standarder Road User Education Project - europeiske krav og standarder Per Gunnar Veltun Statens vegvesen Road User Education Project Eit prosjekt CIECA har gjennomført i 2013-2015 Minstekrav og standardar for Førarkompetanse

Detaljer