NORDISKE PERSON REGISTERLOVER COUNCIL OF EUROPE CONVENTION OECD GUIDELINES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDISKE PERSON REGISTERLOVER COUNCIL OF EUROPE CONVENTION OECD GUIDELINES"

Transkript

1 1182 NORDISKE PERSON REGISTERLOVER COUNCIL OF EUROPE CONVENTION OECD GUIDELINES COMPLEX NORSK FORENING FOR US OG EDB - SVENSKA FORENING FOR ADB OG JU R ID IK UN IVERSITETSFO RLAGET

2

3 Complex nr. 1/82 Norsk lorening for jus og EDB Svenska foreningen før ADB och juridik NORDISKE PERSONREGISTERLOVER COUNCIL OF EUROPE CONVENTION OECD GUIDELINES Universitetsforlaget Oslo

4 Universitetsforlaget 1982 ISBN Printed in Norw.is by L O B O. O slo

5 Innholdsfortegnelse : S i d e DANMARK... 1 L o v o m p r i v a t e r e g i s t r e m. v... 3 L o v o m o f f e n t l i g e m y n d i g h e t e r s r e g i s t r e.. 9 IS L A N D L o v o m s y s t e m a t i s k r e g i s t r e r i n g a v o p p l y s n i n g e r a n g å e n d e p r i v a t e f o r h o l d N O R G E L o v o m p e r s o n r e g i s t r e m. m S V E R I G E D a t a l a g e n C o u n c i l o f E u r o p e C o n v e n t i o n O E C D - G u i d e l i n e s... T i d l i g e r e u t k o m m e t i s k r i f t s e r i e n C o m p L e x... 63

6

7 LOV OM PRIVATE REGISTRE M.V. LOV OM OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS REG ISTRE. DANMARK

8

9 Lov nr. 2'J3 aj 8. juni 197H Ivov o m p r iv a te r e g is tr e m.v. VI M A R G R E T H E DEN A N D E X. af Gud» X id e Danmark» Dronning, gor vitw lig t: Folke Ungtt har vedlaget og Vi ved Vort samtykke 3t*dfæstet folgendc!ov: Kapitel 1. Love iw anvendelsesområde 1. Registrering, der omfatter per>onoplysninger, op hvor der gøres brug af elektronisk databehandling, og systematisk registrering, der omfatter oplysninger om personers, institutioners, foreningers eller virksomhedere private eller okonomiske forhold eller i øvrigt oplysninger om personlige forhold, bom med rimpligbed kan forlanges imddraget offentligheden, må kun finde Bted efter reglerne i kapitel 2 og 3. Stk. 2. Ved personoplysninger forstås oplysninger, som kan henføres til bestemte personer, selv om det forudsætter kendskab til personnummer, registreringsnummer eller lignende saerlipe identifikationcr. 2. Loven umfattcr ikke registrering, der foretages fur en offentlig mvndighed, eller som i uvngt omfattes af lov om offent lige myndigheders registre, jfr dog kapitel 5 Stk. 2. Loven omfatter endvidere ikke registrering, der ulene finder sted i videnskabeligt eller etatistisk ojenied eller til brug for personallustoriske undersøgel&er eller udgivelsc af almindelige opslagsværker. Kapitel 2. Erhtmm-irksomheder m v 3. Erh vervsvirksoinheder, erhvervsdrivende institutioner, foreninger og lignende må kun foretage registrenng som nevnt i 1 i det omfang, registreringen er et naturligt led i den normale drift af virk sombeder m.v. af den pågældende art Stk 2. Oplysninger ora race, religion og hudfarve, om politiske, seksuelle og strafbare forhold, om helbrednforhold, misbrug af nydelsesmidler og lignende må ikke registreres, medmindre det følger af anden lovgivning. Registrering må dog ske, såfremt oplvsningen er afgivet af den p.igteldcnde selv eller indhentet med hans samtykke og der foreligger omstændigheder, hvor han må vide, at oplysmngen vil blive registreret. Det er endvidere en betingelse, at det er nødvendigt for virksoinheden in. v. at være i besiddelse af den pågældende oplysning for at muliggøre en berettiget varetagelse af virksomhedena eller andres tarv. Stk. 3. Oprettelse af registre med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelse med eller ansættelsesforhold til on registreret må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra registertilsynet. Stk. 4. Tilladelse efter stk. 3 kan betinges bl. a. af, at bestemte typer oplysninger ikke registreres, samt af, at registeret helt eller delvis undergives reglerne i kapitel 3. Slk. 6. Justisministeren kan efter indhentet udtalelse fra registertilsynet fastsætte, at nærmere angivne registre helt eller delvis undergives reglerne i kapitel 3, og at bestemte typer oplysninger ikke må indgå i de pågældende registre. 4. Registrerede oplysninger oin race, religion og hudfarve, om politiske, seksuelle og strafbare forhold, om helbredaforhold,

10 4 misbru, #f nydelse«midl«r og lignende må ikke vweregives uden samtykke fra den registrerede eller den, der Land 1er på han3 vegne, medmindre dette følger af anden lovgivning Stk. 2. Andre registrerede oplysninger må kun videregives uden den registrereder samtykke i det omfang, videregivclse uden sådant samtykke er et naturligt led i den normale drift af virksomheder ra.v. af den pågveldende art. Oplysninger om forhold, der iigger mere end 5 år tilbage, må dog ikke videregives uden samtykke, medmindre det er åbenbart, al det er af afgørende betydning for bedømmelsen af det forhold, som søges belyst, at oplysningen videregives, eller adgangen til videregivelse følger af anden lovgivning. SUc. 3. Bentemmel&erne i stk. 2 gttdder ikke for videregivelse, der alene findcr sted til brug i videnskabeligt eller statistisk øjeined. I samme øjemed må der uanset bestemniel sen i stk. 1 ske videregivelse af oplvsningei om helbredsforhold. 5. N atter virksomheden m. v. efter anmodning fra en registreret at slette eller berigtige oplysninger, der angives at være urigtige eller vildledende, eller at slette opiysiunger, der ikke må registreres, eller har virksomheden ikke inden 4 uger besvaret en henvendelse herom fra den regidtrerede, kan den registrerede indbringe spørgsmålet for regiirtcrtilhvnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt der skal foretages slettelse eller berigtigelse. Stk. 2. Registertib-yuet kan påliegge virksomheden at give skriftlig u ridf rrrt nmg om berigtigelsen til alle, der har modtaget oplysningen ind«*n for de sidste 0 måneder, før den registrerede fremsatte sin anmodning over for virksomheden. Virksomheden skal samtidig give den registreredr meddelelse om, hvem der har modtaget underretning eft«r 1. pkt. 6. I registre, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling (edb-registre), skal en oplysning slettes, når den p& gruud af alder eller af andre grunde har mistet sin betydning for varetagelsen af registerets opgaver. Slk. 2. Edb-registTe, der anvendes lobende. skal indrctics således, at tier kan foretages fornøden ajourføring af nplysningernf:. Slir. 3. Virksomheder m. v. skal foretagr den fornødne kontrol til sikring af, at der ikke indføres ungtige eller vildledende oplysninger i et edh-rcgister Oplysninger, der viser s>ig urigtiee eller vildledende, skal snarest mulipt slettes eller berigtiges. Stk. 4. Der kal trseffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger i et edb-register misbruges eller kommer til uvedkommende» kendskab. 7. Be^temmelsernc i 5 gælder. uanset om registeret underkastes elektronisk databehandling i udlandet. Kapitel 3. KredUoplyxninysbureaurr. 8. Den, som ønsker at drive virksomhed med registrering af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed med henblik på videregivelse (kreditoplysningsbureau), 'kil, inden virksomheden tieg'-ndes, foretage anmeldelse til registertil.synet. 9. Kreditoplysniugsbureauer må kun registrere og videregive oplysninger, som efter deres art er af betydning for bedømmelse af ukonomisk soliditet og kreditværdiglied. Stk. 2 Oplysninger som nævnt i 3, stk. 2, må ikke registreres eller videregives. Stk. 3. Oplysninger om forhold, der taler imod kreditværdighed, og som er mere end 5 år gamle, inå ikke registreres eller vidcrcgives, medmindre det i det enkelte tilfælde er åbenbart, at forholdet er af afgorende betydning for bedømmelsen af den pagæld ndes nkonnmiske soliditet og knditværdighed. 10. Kreditopiysningsbureauerskal inden 1 uger efter registreringen give meddelelse til den, der forste gang optages i registeret med oplysninger om andet erid navn, adresse, stilling, erhverv eller oplysninger, der fremgår af Statstidende eller frit kan indhentea fra crhvervsregisteret Meddelelsen skul indeholde oplysning onr den registreredes adgang til at få oplysninger fra registeret efter bestemmelserne i 11

11 5 Stk. 2. Justitsministercn kan efter indhentet udt-nlelse fra rpgist«rtilsynet fastsaette, at andre typer af oplysninger kan registreres, uden at der skal gives meddelelse efter slk I 11. Kreditoply>ningsbureauet skal til enhver tid på begæring af den regislreredc inden 4 uger meddele denne iudholdet af dr oplysninger og bcduiri meiser, bureauet har videregivet om den pågældende inden for de siiistc 6 måneder, samt af de ovrige oplysninger, som bureauet på tidspunktet for begæriugens fremsacttelse har på karto- U-kskort, hulkort, magnetbånd eller på anden måde i bearbejdet form, herunder af foreliggende bedømmelser af den pågældende. Stk. 2. Er bureauet i besiddelse»f yderligere materiale om den registrerede, skal dette samtidig meddeles den pågældende med oplvsuing om materialets art samt om, at den registrerede kan få adgang til at gennemgå det ved personlig henvendelse til bureauet. Stk. 3. L)en registrerede kan Lkke forlange at blive gjort bekendt med, hvorfra oplysningerne stammer, jfr. dog 14. Stk. i. Den registrerede kan forlange, at bureauet giver meddelelse som nævnt i stk. 1 skriftligt. Justitsininisteren fastsætter regler om betaling for skriftlige meddelelser. 12. Oplysninger om nkonnmi.sk soliditet og kredit værdigluii m i kun meddeles sknftligt, jfr. dog 11, stk 1 og 2. IJureauet kan dog til abonnenter meddele summariske oplysninger mundtligt eller på lignende måde, såfremt sporgerens navn og adresse noteres og opbevares i imndst 6 måneder. Stk. 2. Kreditoplysuingsbureauers publikationer må kun indeholde oplysninger i summarisk form og kun udsendes til personer eller virksomhcder, der abonnerer på meddelelser ra bureauet. Publikationerne må ikke indeholde oplysninger om de registreredes personnummer. 13. Oplysninger eller bedømmelser, der vispr sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt alettea af registeret eller berigtiges H. Er en oplysmng eller bedømmelse, der viser sig urigtig eller vildledende, forinden blevet videregivet, skal bureauet straks give skriftlig underretning om berigtigelsen til den registrerede og til alle, der har modtaget oplvsmngen eller bedømmelsen inden for de sid^te 6 måneder, for bureauet er blevet bekendt med forholdet Den registrerodc skal tillige have meddelelse om, hvem der har modtaget underretning efter 1. pkt., og hvorfra oplysiiingen eller bedømmelsen stammer. 15. Henvendelser fra en registreret om slettelse eller bengtigelae af oplysninger eller bedommelser, der angives at være urigtige eller vildledende, eller om slettelse af oplysninger, der ikke må registreres eller videregives, skal snarest og inden 4 uger efter modtagelsen besvares skriftligt af bureauet. Stk. 2. Nægter bureauet at forctage den begærede slettelse eller berigtigelse, kan den registrerede inden 4 uger efter modtagel.sen af bureaucts svar eller efter udløbet af den i stk. 1 nævnte svarfrist indbringe spnrgsmålet for registertilsynet, der træffer afgorelse om, hvorvidt der skal foretages slettelse eller berigtigelse. Bestemmelsen i 14 gælder tilsvarende. Stk. 3. Rureauets svar Bkal i de i stk 2 nævnte tilfælde indeholde oplysmng om adgangen til at indbringe sporgsmålet for registcrtilsyuet og om fristen herfor 16. Overdragelse eller overgivelse i «vrigt af registre må kun ske til anmeldt kreditoplybmngsbureau og skal anmeldes til registertilsvnet uden ugrundet ophold. Kapitel 4. Adressenngs- og kuvertenngsbureauer. 17. Virksomheder, der sælger adresser over grupper af personer, institutioner, foreninger eller virksomheder, eller som for tredjemand foretager k u verte ring eller udsendelse nf meddelelser til sådanne grupper, må kun registrere: 1) navn, adre3se, stilling, erhverv, 2) oplysninger, der frit kan indhentes fra erhvervsregisteret, og 3) oplysninger om fritidsinteresser og lig-

12 6 nende oplysninger, der danner gru..dlag for inddeling i ålment anerkcndte grupper. Slk. 2. Oplysninger om race, Migion og budlarve, om politiske, seksuelle og strafbare forhold, om helbredsforhold, mi.ihrug af nydelse* midler og lignende må ikke registreres. JustitBministeren kan fastsætte yderligere begrænsning i adgangen til at registrere bestemte typer af oplysninger. 18. Bureauet skal i sine registre slette enhver, der fremsætter skriftlig begæring herom. Stk. 2. Fremaættes begæringen over for den, der fremtræder som afsender, Bkal denne videresende begæringen til bureauet. 19. Overlader foreninger og lignende medlemsfortegnek-r til et bureau med henblik på udsendelse af meddelelser for foreningen m.v., må bureauet ikke uden foreningens Ramtykke videregive medlemsfortegnelsen til tredjemand eller benytte den til udsendelser af meddelelser for tredjemand. Kapitel 5. Edb-scrti^ebureauer 20. Virksomheder, der for tredjemand, herunder for en offentlig myndighed, udfører elektronisk databehandling af oplysninger som nævnt i 1. skal forinden foretage anmeldelse til registerulsynet. Stk. 2. Virknomheden må ikke tidrn samtykke fra ejeren af registeret anvende de modtagne oplysninger i andet øjemed end til udførelsen af den opgave, aftalcn vedrører, eller lade oplysningerne opbevarc eller bearbejde hos andre eller i udlandet. Stk. 3. VirkBomheden skal træffe fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne misbruges eller kommer til uvedkommendes kendnkab. K apitel C. Kegittrmng og eukxronisk databehandling «udlandi* 21. Oplysninger, der efter 3, stk. 2, ikke må registreres her i landet, må ikke jndsamles med henblik på registrering i udlandet. Systematisk indsamling af oplysninger i øvrigt med henblik på registrering i udlande må kun ske med registertilsynet? tilladelse, for så vidt registreringen her i landet ville kræve anmeldelse til registertilsvnet eller tilladelse efter denne lov Slk. 2. Registre, der iudeholder oplysninger som nævnt i 3, stk 2, inå kun overlades til elektronisk databehandling i udlandet efter forudgående tilladelse fra registertilsynet. Det samme gælder systematisk indsamling af oplysninger som nævnt i 3, stk. 2, med henblik på elektronisk databehandling i udlandet. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder dog iklce, hvis registeret alene befindcr sig her i landet for at blive undergivet elektronisk databehandling. Slk. 3. TilladeLse efter stk. 1 og 2 kan kun meddeles, når registertilsynet finder, at overladelsen ikke vil medføre en væsentlig forringelse af den beskyttelse af den registrerede, loven tilsigter at sikre. Stk. 4. Justitsministeren kan til opfyldelse af intarnationale aftaler eller i øvrigt til fremme af internatiunalt samarbejde om regulering af den art af vjrksomhed, der omfattes af loven, fastsætte, at bestemmelscrne i stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 ikke skal finde anvendelse i forhold til bestemte andre lande eller bestemte typer af registre. I)et kan kun fastsittes efter indhentet udtalelse fm registertilsynet. og såfremt det ikke vil medføre en væsentlig forringelse af den beskyttelse af den registrerede, loven tilsigter at sikre. Kapitel 7. Tilsyn og sir aj m. v. 22. Registertilsynet fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af loven eller bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven. Tilsynet påser herundet af egen drift eller efter klage fra cn registreret, at registeret er oprfttet og anvendes i overensstemmelse med loven og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven. Slk. 2. Tilsynet kan kræve enhver oplvsning, dereraf betydning for dets virksomhed, herunder til afgurelst af, om et forhold falder ind under lovpris bestemmelser. Stk. 3. For sa vidt angår virksomhed, der er anmeldelsespltgtig eller omfattes af bestcmmelserne i 3, stk. 3, 21 eller be

13 7 stemme.lser fastsat i med før af 3, stk. 5, har tilsynets medlemmer og personale til enbver tid mod behørig legitimation udeo retskendelse adgang til alle lokaler, hvorfra registeret administreres eller kan benyttes, samt til lokaler, hvor registeret eller de tekniske hjælpemidler opbevares eller anvendes. 23. KegiHtertilsvnet kan meddele pålæg om, at registrering eller videregivelse, der ikke ma finde sted efter denne lov, akal ophore, og at eksisterende registre, der føres i strid med loven eller et i henhold hertil meddelt p&læg, skal slettes. Stk. 2. Tilsynet kan p&lægge en virksomhed m. v. at forctaee slettelse eller berigtigelse af cn oplysning, som ikke må registreres, eller som tilsynet finder urigtig eller vildledende. Stk. 3. Tilsynet kan pålægge en person eller en virksomhed IM v. at slette elier bcrigtige oplysninger, der er registreret for lovens ikrufttrædei) og som ikke må registreres efter loven, eller som tilsynet finde-r urigtige eller vildledende. Stk. 4. Tilsynet kan forbyde anvendelsen af en nærmere angivcn fremgangsmåde i forbindelse med indsamling eller vidercgivelse af oplysninger, såfremt tilsynet finder, at den pågseldende fremgangsmåde medfører eri væsentlig risiko' for, at <1>r registreres eller videregives urigtige eller vildledende oplysninger eller oplysninger, som ikke må registreres eller videregives. Stk. S. Tilsynet kan påla>gge virksomheden m. v. at foretage nærmere angivne kontrolforanstaltninger til sikring af. at der ikke er eller bliver registreret eller videregivet oplysninger, som ikke må reg.- streres eller videregives, eller roiii er urietige eller vildledende, samt foran it il* ninger til sikring eller forcb"ggclsc mod, at de registrerede oplysninger misl-ruges eller kommer til uvedkoinrnendcs kendskab. sespligt, om slettelse af registre og om, at bestemmelsen i 22, stk. 3, også finder anvendelse på anden virksomhed end nævnt i bestemmelsen. 25. Registertilsynets afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 26. KcgiBtertilsynet kan fastsætte regler om form og indhold for anmeldelser og ansøgninger efter loven. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for anmeldelser og tilladelser efter loven. 27. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bode eller hæfte den, der: 1) overtræder 3, stk. 2 og 3. 4, stk. 1 og 2, 5, stk 2, 2. pkt., 6, 8 og 9, 10, stk , stk. 1, 2 og 4, 12-14, 15, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, og 21, stk. 1 og 2, 2) undlader at efterkomme registertilsynets afgørelse efter 5, stk. 1, eller 15, stk. 2, 1. pkt., 3) undlader at opfylde registertilsynets krav efter 22, stk. 2, 4) ulsidessetter en betingelse eller vilkår for cn tillad^lse i henhold til loven eller i henhold til forskrifter udstedt i medfør af loven eller 5) undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i henhold til loven eller i henhold til forskrifter udstedt i medfar af loven. Stk forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af enten bode eller bode eller liæfte for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Stk..3. Er en overtrædelse begaet af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan bodeansvar pålægges selskabet som sådant. 24..Justisministeren kan til opfyldelse af Internationale aftaler eller i øvrurt til fremme af internutionalt samarbejde om kontrol med den art af virksomhed, der omfattes af loven, fastsætte regler bl. a. om registertilsynets forliuld til udenlandske tilsyiismyiidighcder, oin anjn* Idel- j 28. Den, der driver eller er beskæftiget med virksomhed som nævnt i 3, -tk. 3, 8 og 20, kan ved dom for strafbart forhold frakendes retten hertil, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for inisbrug. I øvtigt finder straffelovens 79, stk. 1, 3. pkt., samt stk. 2 ug 3, anvendelse.

14 3 Kapitel 8. I krafttradeua- og overgangsbestemmelser. 29. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bestemmelsen i 1, stk. 1, nr. 3, i lov nr. 63 af 3. marts 1948 om ydelse af juridisk bistand samt om inkasso- og detektiwirkaomhed m. v. ophæves. 30. For edb-regifltre, der er Laget i brug inden lovens ikrafttreden, f&r bestemmelsen i $ 6 først virkning 1 ir efter lovens ikraff.- træden. Slk. 2. Kreditoplysningsbureauer, der eksisterer ved lovens ikrafttreden, og virksomheder, der ved lovens ikrafttreden udfører elektronisk databehandling for tredjeraand som nevnt i 20, skal indjnva anmeldelse senest 3 måneaer efter lovens ikrafttreden. Stk. 3. I forhold til personer og virksomheder m. v., der ved lovens ikrafttreden er registreret i et kreditoplysningsbuxeau. gelder regien i 10, stk. I, forste gang der efter lovens ikrafttreden registreres oplysninger, hvorom der skal gives meddelelse. Stk. 4. En virksomlied. der ved lovens ikrafttreden foretager registrering som nevnt i 3, stk. 3, og den, der udøver virksomhed som nevnt i 21, stk. 1 og 2, skal indgive anaegning om tilladelse hertil senest 3 m&neder efter lovens ikrafttreden. 31. Loven gelder ikke for Færøerne. Givet på Christiansborg slot, den 8. juni Under V or Koagelige Hånd og Segl. M ARGRETHE R. Erling Jciuk!ii.

15 9 Lov nr. 294 aj 8. juni J97H L ov o m o ffe n t lig e m y n d ig lie d e r s r e g is tr e. VI M A K G R Ë T H K DEN A N D E N,»1 Guds N&de Danmarks Dronning, gar vitterligi: Folkctingrl har vedtaget og Vi ved V ori namtykjte stadiæstct folgende lov: blapitel 1. Lovens område. 1. Loven gælder for edb-registre, der fores for den offentlige forvaltning, og Bom indeholder pereonoply aninger. Stk. 2. Ved edb-regiatre forstås registre eller andre systematiserede fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling. Stk. 3. Ved peraonoplysningcr forstås op lysninger, som kan henføres til bestemte personer, selv om det forudsætter kendakab til personnummer, registreringsnummer eller lignende særlige identifikationer. 2. Vedkommende minister kan efter indhentet udtalelse fra registertilsynet bestemme, at loven skal gældc for registre, der føres for nærmere angivne selskaber, institutioner, foreninger m. v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, såfremt udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statalige eller kommunale midler. 3. Vedkommende minister kan efter indhentet udtalelse fra registertilsynet be stemme, at andre registre med peraonoplyaninger, der fares for de i 1, stk. 1, og 2 nevnte myndigheder og selskaber m. v., omfattes af loven. Slk 2 Vtdkommende minister kan efter indhentet udtalelse fra registertilsynet bestemme, at loven helt eller delvis skal finde tilsvarende anvendelse på edb-registre, der føres for de i 1, stk. 1, og 2 nævnte myndigheder og selskaber m. v., og Bom indeholder oplysninger om erbvervbvirksomheder m. v. K,pii-J 2. Uprellelse aj registre. 4. Registre, der føres for en statalig myndighed, må kun oprettes i henhold til godkendelse af vedkommende minister efter forhandling med finansministeren. Slk. 2. Korinden et register tages i brug, skal der af vedkommende minister eller ilen, han bemyndiger dertil, være fastsat forskrifter om det pågældende registers opbygnin»' og drift, der opfylder bestemmelserne herom i kapitel 3 6. Stk. 3. BcBtemmelseme i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved samkøring af registre der er nparbejdet med henblik på varetagelse af forskellige opgaver. Dette gælder dog ikke samkøring, der udelukkende foretages med lienblik på uddrag i statistisk eller videnskaheligt øjemed. 5, Forinden der meddeles godkendelae eller fastaættes forskrifter som nævnt i 4, skaj der indhentes en udtalelse fra registertilsynet. Stk. 2. I tilfælde, hvor kompetcncen tri at fastsstte forskrifter som nævnt i f 1, stk 2, er henlagt til en underordnet mynuighed og registertilsynet ikke har kunnet tiltrsede et forelagt udkast til sådanne forskrifter, forelægges sagon for vedkommende minister, der træffer den eadelise administrative af-

16 Registre, der føres for en kommunal myndighed, må kun oprettes i henhold ti bealutiong, der trædes i et møde al vedkommende kommunalbesty reise, herunder hovedstadsr&det. Stk. 2. Forinden et register tages i brug, skal der af kommunalbestyrelsen eller ai vedkommende kommunale myndighed være fastsat forskrifter om det pågældende regi stera opbygmng og drift, der opfylder bestemmelserne herom i kapitel 3-6. Stk. 3. Forinden der traffes beslutning eller fastsettes forskrifter som nævnt i stk. 1 og 2, «kal der indhentes en udtalelse fra regis ertilsynet. Kan registertilsynet ikke tiltræde et forelagt forslag, foreleegges sagen for finansministeren, der træffer den endelige administrative afgørelse. Stk. 4. Bestemmelseme i stk. 1-3 gælder tilsvarende ved samkøring af registre, der er oparbejdet med henbliic på varetagelse uf forskellige opgaver. Dette gælder dog ikke samkøring, der udelukkende foretages med henblik på uddrag i statistisk eller videnskabeligt øjemed. 7. Tilslutning til et register eller et system af registre, der er indrettet med henblik på at kunne føres for kommunale myndigheder fra flere kommuner, må kue finde sted, når registeret eller registersystemet er godkendt af finansministeren og denne eller efter dennes bestemmelse en anden minister har fastsat forskrifter om det pågældende registers elier registersystems op bygning og drift, der opfylder bestemmelseme herom i kapitel 3-6. Stk. 2. Forinden der meddeles gndkendelse eller fastsattes forskrifter som nævnt i stk. 1, skal der indhentes en udtalelse fra registertilsynet. Stk. 3. Bestemmelseme i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved samkøring af registre, der er oprettet med henblik på varetagelse af forskellige opgaver. Dette gælder dog ikke samkøring, der udelukkende foretages med henblik på uddrag i.catistisk filer videnskabeligt øjemed. Stk. 4. En kornmon aj mynnighed må kun tilslutte siget register eller et system af registre som nævnt i stk. ] i henhold til vedkommende koimnunalbestyruises beslutning, der treffes i et møde. Kommunalbestyrelaaos bealutning Bkal straks meddeles registertilsynet med oplyauing om eventuelle særlige vilkår for tilslutningen. 8. Forskrifter som nævnt i 4, stk. 2, 6, stk. 2, og 7, stk. 1, samt ændnnger heraf skal straks efter udfærdigelsen fremsecdes til register* dsynet. Stk. 2. De forskrifter, der er fastsat for et register eller et system af registre, skal være tilgængelige for offentligheden ved henvendelse såvel til den eller de registeranbvarlige myndigheder som til registertilsynet. Dette gælder dog ikke i det omfang, hensynet til gennemf'reisen af de foreskrevne kontrol- og sikkerhedsforanstaltnmger eller afgørende hensyn til andre offentlige interesser gur hemmeligholdelse påkrævet. Kapitel 3. Regxslrenng og opbevarinç aj oplytninger. 9. Der må kun registreres oplysninger, der klart er af betydning for varetagelsen af vedkommende mvndiglieds opgaver. Der må endvidere registreres oplysninger, der klart er af betydning fot varetagelsen af en anden myndighedb opgaver, såfremt registeret indrettes således, at oplysningerae kun kan benyttes af den anden myndighed. Stk. 2. Der må ikke registreres oplysninger om politiske forhold, som ikke er offentligt tilgængelige. Andre oplysninger, der vedrører rent personlige forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbrodsforhold og misbrug af nydelsesmidier og lignende, må ikke registreres, medmindre dette er nødvendigt for varetagelse af registerets opgaver. Stk. 3. Registrerede oplybninger, der på grund af deres alder eller af andre grunde har mistet deres betydning for varetagelsen af registerets opgaver, skal slettes. Registr s, der anvendes løbende, skal indrettes således, at der foretages fornøden ajourføring af oplyaningenie. Stk. 4. J ust i te ministeren kan efter indhentet udtalelse ba registertilsynet tillade, at registereksemplarer overføres til opbevaring i arkiv på nærmere angivne vilkår. i io. De kau i forskrifteme for et repister fastaættes, at der skal gives en registreret meddelelse om optagelse i registeret.

17 11 Meddelelsen skaj indeholde oplysning om den registrerede? adgang til nt fi oplvsninger fra registeret efter beatrmmelserne i XI. Der skal foretages fornodcn kontrol til Bikriiig af, at der ikke registreres urigtigc eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig ungtige eller vildledende, skal snareat muligt slettes eller berigtiges. 12. Der skal træffes de fornødne aikkerhedsforanstaltmnger mod. at oplygnmgerne inisbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab. Slk. 2. Sikkerbedsforanstaltningeme skal om fornødent omfatte kopier og udskrifter af registeret, heronder kopier og udskrifter, der er videregivet til andre myndigheder. Stk. 3. Kor registre, der indeholder oplvsninger af særlig interesse for fremmede magter, akal der træffes foranstaltninger, der muliggør bortskaffelse eller tilintetgorelse i tilfælde af krig eller lignende forhold. Kapitel 4. Rtgxstrerede personers adgang hl oplysninger om sig seiv. 13. Fremsætter en registreret person begæring herom, skal den registerans varlige myndighed snarest mnligt give den registre- I rede meddelelse om de oplysninger, der er registreret om ham. StJc 2. Det kan i forn kri f terne for registeret fastsættes, at den registrerede med nærmere fa«tsatte mellemrum akal have ildskrift af de oplysninger, der er registreret om ham, eller at den registrerede akal Iran ne fremsætte begæring herom. Der kan fastsættes regler om betaling herfor. 15. Tvivlsapørgsmål om retten til at få meddelt oplysninger eft«r 13, stk. 1,3, 4 og 6, 14 samt efter forskrifter fastsat i henhold til 13, stk. 2 og 5, kan indbringes for registertilaynet. Tilsynets afgvrelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndig 3. Såfremt en person, der er registre- hed. ret i et sygehusregister eller andet patienteller Bygdomaregister, ønsker at blive gjort bekendt med de oplysninger, der er registreret om bam, skal han fremhætte begnring herom over for sin læge, der herefter snarest muligt retter henvendelse til den registeransvarlige myndighed. Denne meddeler sna rest muligt lægen de oplysninger, der er registreret om patienten, således at lægen kan videregive oplysningerne til ham. Sik. i. Bestemmelsen i stk. I gnider ikke, hvis den reg ist re redes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgorcnde hensyn til offentlige eller private interesser Gør sådanne Lensvn sig kun gældende for pd del af oplysningerne. skal den registrerede gøres bekendt med de øvrige oplvsninger Stk 5. Bestemmelaerae i stk. 1-3 finder ikke anvendelse for registre, der udelukkende er nparbejdet med henblik på at foretage statistiske uddrag. For andre registre kan der fastsættes undtagclser fra retten til at få oplysninger efter stk 1, for så vidt bestemmelsen i stk. 4 må antages at medføre, at sådanne begæringer i almindelighed må afslås. Stk. 6. En registreret person, der har fået meddelelse efter stk. 1-3, har ikke krav på ny meddelelse før 12 måneder efter sidst«meddelelse, medmmdre han kan godtgøre en særlig interesse heri. 14. Meddelelser i henhold til 13, stk. 1, jfr. stk. 4, skal på forlangende gives skriftligt. I tilfælde, hvor hensynet til den registrerede taler derfor, kan meddelelserne dog gives i form af en mnndtlig underretning om indholdet af opi vroingerae. Stk. 2. Meddelelse til dan registrerede om oplysninger som nævnt i IS, stk. 3, skal altid gives af den pågjeldende læge og kan gives i form af en tnundtlig nnderretmng. Bestemmelsen i 13, stk. 4, gælder tilsvarende. Kapitel 6. Videregiv«Ué o / oplytninger tii -private. 16. Oplysninger, som henføres til bestemte personer, må ikke videregives til private personer og virksomheder m. v., medmindre dette felger af reglame i } eller oplyaningerne i forvejen er offentligt tilgængelige eller den registrerede eller den, der handler p i hans vegne, har meddelt samtykke hertil.

18 1 Slk. 2. Samtykke skai meddeles sknftkgt og skal indeholde oplymuuff m, 1) hvilke * vpei oplybmiuf«r der må videregives, 2) hvem oplysningeme må videregives til, g 3) hvorledes oplysningeme må anvendes al den angivne modtager. Stk. 3. Samtykke bortfalder senest efter 1 åra forløb. 17. Oplysninger om bestemte personår k»n videregivea til private virksomheder m. v., der i henhold til lov eller aftale medvirker ved løsning af vedkommende myndigheds opgaver. Der må dog kun ske videregivelse af op'ymiinger, der er nødvendige i den modtagende virksomheds arbejde for det offentlige. Oplysningeme må ikke benyttes til andre formål end fastsat af den registeransvarlige myndighed. ia. Fra sygehusrcgistre og andre, patient- eller sygdomsregistre kan videregives oplysninger om en bestemt person til en læge eller tandlæge, som har den pågældende person i behandling. Videregivelsen kan til læger også omfatte oplysninger om andre personer, herunder om pårørende, såfremt oplysningeme kan have betydning for behandlingen af den registrcrede. Slk. 2. De nævnte registre kan endvidere videregive identifikationsoplysninger og oplysninger om diagnoser m. v. til læger til brug ved konkrete forskningsprojekter. Der må kun ske efterfølgende henvendelse til de regi iltre rede i det omfang, de læger, der har behandlet de pågældende, giver tilladelse hertil. Stk. 3. Herndover kan der fra de nævnt«registre med snndhedsstyrelbens godkendelse og på nærmere angivne vilkår videregives oplysninger til brug ved forskning eller planlegning Videregivelse af oplysninger med henbliic på samkøring med registre, der ikke omfattes af loven, kan kun godkendee efter forud indhentet udtalelse fra registortilaynet. 19. Til brug i konkrete retsforhold kan dor videregives enkeltstående oplysninger til private personer og virksomheder m. v., som kan godtgøre at have en retlig interaiae i at fl de pågeldende oplysninger, der Idart I overstiger hensynet til oplysningemes hemmeligholdelse. Dette gælder dog ikke oplysmnger, om hvilke der ved lov er fastsat Bærlige tavshedsforsknfter. Stk. 2. Der kan videregives oplysninger til brug ved forskning på nærmere angi.ne vilkår. Bestemmelsen i 18, stk. 3, 2. pkt., gælder tilsvarende. 30. Vedkommende minister kan fastsatte regler ora betaling for udlevcnng af oplysninger. Kapitel 6. Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder. 21. Registrerede oplysninger kan videregives til offentlige myndigheder i det omfang, der er nævnt i kapitel 5, samt hvor de pågældende myndigheder i henhold til lov har adgang til at få oplysningeme. Slk øvrigt må videregivelse kun finde sted til en anden offentlig myndighed, såfremt oplysningeme har væsentlig betydning for vedkommende myndigheds virk- Bomhed eller har væbentlig betydning for en afgørelse, som myndigheden skal trsffe, jfr. dog 9, stk. 1, 2. pkt. Der må dog ikke videregives oplysninger i strid med særlige tavshedsforskri fter, der er fastsat ved lov. Slk. 3. Fra registre, der odel tikkende er oparbejdet med henblik på at foret&ge statistiske nddrag eller som led i en videnskabelig underaøgelbe, må der ikke nden særlig hjemmel videregives oplysninger, der kan henføres til bestemte personer. Registertilsynet kan dog efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tiliade, at sådanne oplysninger videregives til registre, der udelukkende er oparbejdet i statibtisk eller videnskabeligt øjemed. Regiatertilsynets afgørelse herom kan ikke indbringee for anden administrativ myndighed. Kapitel 7. Regitterlilsyn. 22. Registertilaynet, der bestyr af et råd og et sekretariat, fører tilsyn med ethvert register, der omfattes af loven. Reeist^rtilsynet udøver endvidere de fimkt ier, der i henhold til lov om private registre ra. v. er henlagt tal tilsynet.

19 13 Stk. 2. Registertilsynet påser af egen drift eller efter klage fra en registreret, at regi- Hteret er oprettet og anvende» i overensstemmelse med lovens bestemmelser og de forskrifter, der er fastsat i medfar af loven. 23. Rådet, der nedsættes af justitsmini- Bteren, består af en formand, der skal opfylde betingelserne (or at kunne blive udnævut til dommer, og af 6 andre medlemmer. Medlemmeme og stedfortrædere (or disse udnævnes for 4 år. 24. Registertilsvnets daglige forretninger varetages af sekretariatet, der ledes af en direktør. 25. Justitsministeren fastsætter rådets forretningsorden og de nærmere regler om arbejdets fordeling mellem råd og sekretariat. 26. Registertilsynet kan afkræve såvel den eller de for registeret ansvarlige myndigheder som den, der fører registeret, enhver oplysning af betydning for tilsynet. Stk. 2. Tilsynets medlemmer og personale har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskeudelse adgang til alle lokaler, hvorfra registeret administreres eller kan benyttes, samt til lokaler, hvor registeret eller de tekniske hjælpemidler opbevares eller anvendes. Slk. 3. Tilsynet afgiver indberetning til den eller de for registeret ansvarlige myndigheder og vedkommende minister om konstaterede overtrædelser af loven eller de fastsatte forskrifter samt i øvrigt om forefnndne mangler. Tilsynet Bkal have underretning om, hvad myndigheden foretager i anledning af indberetningen. 27. RegiBtertiluynet k&n til enhver tid fremsætte forslag om ændring af gældende forskrifter over for den myndighed, der har fastsat forskrifteme. Beatemmelseme i 5, stk. 2, og 6, stk. 3, 2. pkt., gælder tilsvarende. 28. Registertilsynet afgiver en årlig beretning om Bin virksomhed til folketinget. Beretningen offentliggøres. Stk. 2. Registertilsynet kan. øvngf offentliggøre udtalelser, som tilsynet har afgivet i medfør af 5, stk. 1, 6, «tk. 3, 7, stk. 2, 18, stk. 3, og 19, stk. 2, indberetninger, der er afgivet i medfar af 26, stk. 3, og forslag, der er fremsat i medfør af 27. Bestemmelsen i 8, stk. 2, 2. pkt., gælder tilsvarende. Kapitel 8. Straf. 29. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der: 1) tilsidesætter vilkår i et samtykke efter 16, stk. 2, 2) overtræder 17, 3. pkt., og 18, stk. 2, 2. Dkt., eller 3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af 18, stk. 3, og 19. Stk. 2. I forskrifter, der udstodes i medfør af lovens kapitel 2, kan der fastsætt s straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i fonkrifterne. Stk. 3. Er o\ ertrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges selskabet som sådant. Kapitel 9. I krafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v. 30. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. For registre og registersystemer, der er taget i brug inden lovens ikrafttræden, får loven først virkning 1 år efter lovens ikrafttræden. For de pågældende registre indsendes udkait til forskrifter om regi- Btrenes opbygning og drift, der opfyld^r De- Btemmelserne i kapitel 3-6, til registertilsynet senest 6 måneder efter lovens iicrafttrseden. Bestemmelseme i 5, stk. 2, og 6, stk. 3, 2. pkt., gælder tihvarende. Justitsrninisteren han forlænge fnsteme for bestemte registre. Stk. 3. For registre, der er taget i brug eller er under opbygning ved lovens ikrafttræden, og for bvilke det ikke uden væsentlige Bystemtekniske ændringer er muligt at give

20 14 ud&krift a[ de registrcredc oplyaninger, f ir bestemmeisrme l 13, stk. 1 og 3, først virkning 3 ir eftcr lovens ikraftcræden. 31. Lo»cn gælder ikke for registre, der f.ires fur politirl og furavarets efterretningstjenpsut. 32- Loven gslder ikke for registre, der føres for det færoeke hjemmestyre«royndigbeder euer for ngbm yndigheder pi Færøerne. Loven lam ved kgl. anordning sættes i kraft for ngam vndigheh^mes registre med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. (Hvet på Christiansborg slot, den 8. juni 1976i. Under Vor Kongelige H&nd og Segl. MARGRETHE R Rrlinp Jpnser

21 15 LOV OM SYSTEMATISK REGISTRERING AV OPPLYSNINGER ANGÅENDE PRIVATE FORHOLD. ISLAND

22

23 17 o m s y s t e m a t i s k r e g i s t r e r i r g o v o p p l y s n i n g e r ar,gående p r i v a t e f o r h o l d. L 0 V I. K A P I T E L L o v e n s g y l d i g h e t s o m r å d e P a r a g r a f 1 D e n n e l o v e n o m f a t t e r a l l e f o r m e r f o r s y s t e m a t i s k r e g i s t r e r i n g a v o p p l y s n i n g e r a n g å e n d e e n k e l t p e r s o n e r s p r i v a t e f o r h o l d, e n n v i d e r e d e S k o n o m i s k e f o r h o l d a n g å e n d e e n k e l t p e r s o n e r, i n s t i t u s j o n e r, f i r m a e r e l l e r a n d r e j u r i d i s k e p e r s o n e r s o m d e t e r n a t u r l i g o g r i m e l i g å b e h a n d l e f o r t r o l i g. L o v e n o m f a t t e r r e g i s t r e r i n g f o r e t a t t a v a r b e i d s g i v e r, f i r m a e r, f o r e n i n g e r o g i n s t i t u s j o n e r o g r e g i s t r e r i n g f o r e t a t t av o f f e n t l i g e o r g a n e r. M e d s y s t e m a t i s k r e g i s t r e r i n g a v o p p l y s n i n g e r m e n e s innsar.ling o g r e g i s t r e r i n g a v b e s t e m t e o g a v g r e n s e d e o p p l y s n i n g e r i e n s y s t e m a t i s k h e l h e t. L o v e n s b e s t e m m e l s e o m f a t t e r o p p l y s n i n g e r om p r i v a t s a k e r a n g å e n d e en b e s t e m t p e r s o n, s e l v o m h a n ikke b l i r navngitt, h v i s h a n b l i r b e t e g n e t m e d p e r s o n n u m m e r e l l e r r e g i s t r e r i n g s k j e n n e t e g n s o m g i r d e m s o m k j e n n e r t i l k o d e n m u l i g h e t til å i d e n t i f i s e r e v e d k o m m e n d e. P a r a g r a f 2. B i o g r a f i s k e r e g i s t r e i f l g. l o v nr. 3 0 / o m f a t t e s i k k e av d e n n e l o v e n, l i k e l e d e s r e g i s t r e r i n g f o r s l e k t s g r a n s k n i n g o g b i o g r a f i s k r e g i s t r e r i n g. II. K A P I T E L H j p m m e l t i l r e g i s t r e r i n g. P a r a g r a f 3. S y s t e m a t i s k r e g i s t r e r i n g av o p p l y s n i n g e r nevrit u n d e r p a r a g r a f 1 e r k u n t i l l a t t h v i s s l i k r e g i s t r e r i n g e r e n n a t u r l i g d e l i vedkcrair.er.ce p e r s o n s v i r k s o m h e t o g o m f a t t e r

24 18 k a n de scir. h a r t i l k n y t n i n g til haris v i r k s o m h e t e l l e r a r b e i d s o m r å d e s l i k s o m k u n d e r, a r b e i d s t a k e r e e l l e r f o r e n i n g s m e d l e m m e r. P a r a g r a f ^. D e t er u l o v l i g å r e g i s t r e r e o p p l y s n i n g e r s c m g j e l d e r n a s j o n a l i t e t s g r u p p e r, rase o g f a r g e, l i k e l e d e s d e r e s p o l i t i s k e o p p f a t n i n g e r e l l e r e n k e l t e p o l i t i s k e f o r h o l d og r e l i g i o n r e d m i n d r e en s æ r s k i l t l c v h j e m m e l f o r e l i g g e r. I m i d l e r t i d e r r e g i s t r e r i n g t i l l a t t h v i s d e n r e g i s t r e r t e h a r g i t t o p p l y s n i n g e n e e l l e r at o p p l y s n i n g e n e e r i n n h e n t e t m e d h a n s s a m t y k k e o g u n d e r d e f o r h o l d at har. m å v æ r e k j e n t m e d at h e n s i k t e n v a r å r e g i s t r e r e de s l i k s o m n e v n t u n d e r p a r a g r a f 3. V i l k å r fot er> slik r e g i s t r e r i n g e r at d e n m å v æ r e a b s o l u t t nfidvendig f o r v i r k s o m h e t e n. B e s t e m m e l s e n e u n d e r f S r s t e l e d d o m f a t t e r o g s å o p p l y s n i n g e r a n g å e n d e p e r s o n e r s k r i m i n a l r e g i s t e r, d e r e s s e k s u a l liv o g h e l s e, bruk av a l k o h o l og a n d r e s t i m u l e r e n d e midler- o g l i k n e n d e p r i v a t e f o r h o l d. O f f e n t l i g e o r g a n e r, d e r i b l a n t l e g e r o g s y k e h u s har, m e d h j e m m e l i l o v e n, a d g a n g til r e g i s t r e r i n g u t e n v i t e n e l l e r s a m t y k k e fra d e n r e g i s t r e r t e, hv s r e g i s t r e r i n g e n e r n ô d v e n d i g m e d hensyri til r e g i s t r e r i n g e n s b r u k s v e r d i, jfr. p a r a g r a f 3. P a r a g r a f 5. I n n s a m l i n g o g r e g i s t r e r i n g a v o p p l y s n i n g e r s o m g j e l d e r p e r s o n e r s o g j u r i d i s k e p e r s o n e r s ô k o n o m i s k e f o r h o l d o g k r e d i t t v e r d i g h e t er u l o v l i g u t e n b e v i l l i n g s o m d a t a k o m i t é e n gir, h v i s f o r m å l e t e r 1 f o r m i d l e o p p l y s n i n g e n e til a n d r e a n g å e n d e d i s s e f o r h o l d. I f ô l g e f o r s t e ledd er d e t ikke t i l l a t t å r e g i s t r e r e a n d r e oppiysnixigei e n n en p e r s o n s e l l e r et f i r m a s n a v n, a d r e s s e,,e r s o n n u m n e r e l l e r t i r m a n u m m e r, s t i l l i n g, a r b e i d e og o p p l y s n i n g e r s o m er t i l g j e n g e l i g - i o f f e n t l i g e r e g i s t r e, u t e n 5 o p p g i det til v e d k o m m e n d e. II v is a n d r e o p p l y s n i n g e r b l i r tatt m e d i r e g i s t e r e t, s k a l v e d k o m m e r de i r r s o n, r e g i s t r e r t f o r f O r s t e gang, u n d e r r e t t e s ir.:.-n f i r e u k e r fra r e g i s t r e r i n g e n, o g s k a l v e d k o m m e n d e o p p l y s e s wm r e t t e n til å )å i n f o r m a s j o n f'm rt-gist r a r i n g e n s i n n h o l d, iflg. paia^raf 11. u p p l v c n i n g e r -.vigående fikoncmisk s i f M j s j o n f o r h o. d s u m i.elysei k r e d i t t v e r d i g h e t e n l'an l u n g i s s k r i f t l i g til indre.

25 19 N a r d e t d r e i e r s e g o m f a s t e kurider, k a n m a n i m i d l e r t i d gi o p p l y s n i n g e r m u n t l i g, m e n s p t t r s m å l s t i l l e r e n s n a v n o g a d r e s s e s k a l noteres, og d o k u m e n t e t s k i i o p p b e v a r e s i m i n s t 6 m å n e d e r. S k r i f t l i g e o p p l y s n i n g e r s o m e r g i t t i f O l g e t r e d j e l e d d s k a l v æ r e d a t e r t, o g n a t u r l i g f o r e l d e s e s t i d skal o p p g i s. P a r a g r a f 6. R e g i s t r e s o m f a l l e r u n d e r b e s t e m m e l s e n e i d e n n e lov e r i k k e t i l l a t t 1 k o b l e s a m m e n, m e d m i n d r e d e t d r e i e r seg o m r e g i s t r e t t i l s a m m e r e g i s t r e r i n g s o r g a n. M e d s a m m e r e g i s t r e - r i n g s o r g a n m e n e s d e t s a m m e f i r m a, s e l s k a p e l l e r o f f e n t l i g e i n s t i t u s j o n. M e d s a m m e n k o b l i n g a v r e g i s t r e m e n e s b å d e m a s k i n e l l o g m a n u e l l o v e r f o r i n g a v o p p l y s n i n g e r m e l l o m r e g i s t r e. Til t r o s s f o r b e s t e m m e l s e n e u n d e r f S r s t e l e d d er d e t t i l l a t t å k o b l e til r e g i s t r e r i n g e n o p p l y s n i n g e r o m n a v n, p e r s o n n u m m e r, f i r m a n u m m e r o g a d r e s s e e l l e r t i l h o l d s s t e d, s e l v o m s l i k e o p p l y s n i n g e r e r h e n t e t fra a n d r e r e g i s t r e. D a t a k o m i t e e n k a n g i d i s p e n s a s j o n f r a b e s t e m m e l s e n e i ffirste l e d d h v i s d e t e r i n n l y s e n d e at d e t e r a b s o l u t t n C d v e n d i g iflg. p a r a g r a f 3 o g p a r a g r a f 16, f j e r d e ledd. III. K A P I T E L R e g i s t r e r i n g o g o p p b e v a r i n g a v o p p l y s n i n g e r. P a r a a r a f 7. E f f e k t i v e t i l t a k s k a l i v e r k s e t t e f o r å f o r h i n d r e a t o p p l y s n i n g e r b l i r m i s b r u k t e l l e r h a v n e r h o s u v e d k o m m e n d e. O p p l y s n i n g e r s o m p å g r u n n a v a l d e r e l l e r a n d r e å r s a k e r h a r m i s t e t s i n g y l d i g h e t m e d h e n s y n til r e g i s t r e t s f o r m å l s k a l s l e t t e s. R e g i s t r e s o m s t a d i g e r i b r u k s k a l i n n e h o l d e o p p l y s n i n g e r s o m t i l e n h v e r t i d e r r i k t i g e, o g f o r e l d e d e o p p l y s n i n g e r s k a l s l e t t e s. D a t a k o m i t e e n k a n g i t i l l a t t l s e til at k o p i e l l e r a v s k r i f t fra r e g i s t r e s k a l o p p b e v a r e s i S t a t s a r k i v e t e l l e r a n d r e a r k i v e t t e r n æ r m e r e v i l k å r.

26 20 P a r a g r a f B. H v i s o p p l y s n i n g e r e l l e r v u r d e r i n g a v d e n B k o n o m i s k e s i t u a s j o n e n o g k r e d i t t v e r d i g h e t e n er g i t t til a n d r e, o g de n a r s e n e r e v i s t s e g I v æ r e u r i k t i g e e l l e r v i l l e d e n d e, da p l i k t e r d e n iinsvarlige, iflg. p a r a g r a f S, å s e n d e o m g å e n d e a l l e d e m s o m h a r m o t t a t t s l i k e o p p l y s n i n g e r fra hair de s i s t e 6 m å n e d e r, l i k e l e d e s d e n r e g i s t r e r t e, en s k r i f t l i g r e t t e l s e. D e n r e g i s t r e r t e s k a l o g s å få i n f o r m a s j o n fra o r g a n e t o m h v e m r e t t e l s e n e e r s e n d t til. P a r a g r a f 9. H v i s n e v n t e r a p p o r t e r i n n e h o l d e r o p p l y s n i n g e r s o m k a n a n t a s å v æ r e a v i n t e r e s s e f o r f r e m m e d e s t a t e r, d a s k a l s i k r i n g s t i l t a k i v e r k s e t t e s s o m m u l i g g j ö r t i l i n t e t g j ö r e l s e a v r e g i s t r e n e o m g å e n d e h v i s d e t b r y t e r ut k r i g e l l e r at k r i g s f a r e n e r o v e r h e n g e n d e. IV. K A P I T E L O m r e g i s t r e r t e p e r s o n e r s r e t t i g h e t e r. P a r a g r a f 10. H v i s en p e r s o n m e n e r at o p p l y s n i n g e r o m h a n s p r i v a t l i v e r r e g i s t r e r t i et b e s t e m t r e g i s t e r, k a n h a n o v e r f o r a n s v a r s h a v e n d e De o m i n f o r m a s j o n a v r e g i s t r e r i n g e n s i n n h o l d. D e t p l i k t e s å e t t e r k o m m e d e n n e a n m o d n i n g e n u t e n u n ö d i g f o r s i n k e l s e. H v i s e n p e r s o n m e n e r at o p p l y s n i n g e r o m h a n s f o r h o l d e r r e g i s t r e r t i s y k e p r o t o k o l l e l l e r a n d r e s y k e r e g i s t r e, og h a n v i l få k j e n n s k a p t i l i n n h o l d e t, d a s k a l h a n f r e m s e t t e ö n s k e d e r o m o v e r f o r s i n f a m i l i e l e g e, e l l e r d e n l e g e n s o m h a r b e h a n d l e t h a n o g be h a n i n n h e n t e o p p l y s n i n g e r fra d e n s o m er a n s v a r l i g f o r r e g i s t r e r i n g e n. D e t t e o r g a n e t g i r d i s s e o p p l y s n i n g e n e til l e g e n s o m g i r d e m v i d e r e t i l v e d k o m m e n d e. B e s t e m m e l s e n i f ü r s t e ledd g j e l d e r ikke h v i s h e n s y n e t til d e n r e g i s t r e r t e a n g å e n d e i n n s y n s r e t t e n a n s e s å s k u l l e v i k e h e l t e l l e r d e l v i s av h e n s y n t i l a l m e n i n t e r e s s e n e l l e r a n d r e v i k t i g e p r i v a t h e n s y n. H v i s d e t e r t i l f e l l e t a n g å e n d e en del a v o p p l y s n i n g e n e, m e n i k k e a n d r e d e l e r av dem, d a s k a l d e n s o m s p ö r b l i i n f o r m e r t oni d e d e l e n e s o m det i k k e a n s e s b e t e n k e l i g å o p p l y s e om.

Selskapsdannelser i idretten - Regelverket i norsk og dansk fotball. Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund

Selskapsdannelser i idretten - Regelverket i norsk og dansk fotball. Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund Selskapsdannelser i idretten - Regelverket i norsk og dansk fotball Rune Nordhaug Seksjonsleder klubbstøtte Norges Fotballforbund George Curtis This is a ball - George Curtis første trening med RBK i 1969

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. marts 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Detaljer

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt hvor går grensene? Advokat Kurt O. Bjørnnes Tlf. 916 45130 kurt@bjornnes.com

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt hvor går grensene? Advokat Kurt O. Bjørnnes Tlf. 916 45130 kurt@bjornnes.com Ytringsfrihet og lojalitetsplikt hvor går grensene? Advokat Kurt O. Bjørnnes Tlf. 916 45130 kurt@bjornnes.com Siktemål Å klarlegge eventuelle grenser for arbeidstakeres ytringsfrihet i forhold til den

Detaljer

A lternativ 4: Enhver har Ret til Ytrings- og Informationsfrihed. A lternativ 5: Trykkefrihed bør finde Sted.

A lternativ 4: Enhver har Ret til Ytrings- og Informationsfrihed. A lternativ 5: Trykkefrihed bør finde Sted. 44 Dokument nr. 12 1999 2000 16 Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endring av Grunnloven 100. (Ytringsfrihet) Til Stortinget Regjeringen

Detaljer

Krav til formål, opplysningskvalitet og utredning. DRI1010 Mona Naomi Lintvedt

Krav til formål, opplysningskvalitet og utredning. DRI1010 Mona Naomi Lintvedt Krav til formål, opplysningskvalitet og utredning DRI1010 Mona Naomi Lintvedt monali@mac.com Dagens tema Kravene i pol 11 Formål for behandlingen Kvalitet på opplysningene Retting /sletting av personopplysninger

Detaljer

ELEKTRONISK BETALINGSFORM OG FORBRUKERINTERESSER I

ELEKTRONISK BETALINGSFORM OG FORBRUKERINTERESSER I ROLF RIISNÆS (red.) ELEKTRONISK BETALINGSFORM OG FORBRUKERINTERESSER I ARBEIDSDOKUMENTER TIL DEN NORDISKE KONFERANSEN 1990 C O M P L E X 5 / 9 0 NORDISK EMBETSMANSKOMITÉ FOR KONSUMENTSP0RSMÄL TANO CompLex

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Anmodning om å vurdere om anskaffelsesreglene kommer til anvendelse, når det skal inngås avtale om driftstilskudd

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land 15 og 23 Utsendt:

Detaljer

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1119 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1119 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1119 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 11. september 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.:

Detaljer

Bruk av CM-kontrakter i forhold til anskaffelsesregelverket

Bruk av CM-kontrakter i forhold til anskaffelsesregelverket Østfold kommunerevisjon IKS Postboks 24 1662 ROLVSØY Att. Torbjørn Østby Deres referanse Vår referanse Dato 2009/332-5-20464/2009-EIGU 200900581-/CPM 25. august 2009 Bruk av CM-kontrakter i forhold til

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

HØring: Gjennomføring av direktiv 2006/43/EF

HØring: Gjennomføring av direktiv 2006/43/EF NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJONCONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE NHO PostadressePostalAddress Postboks 5250 Majorstuen NO-0303 Oslo Norway Adresse Address Essendrops gate 9 Oslo Norway Org.m.Org..no.

Detaljer

Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk

Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk Dato: 06-02-2017 Version Status 1.0 Gældende fra den 7. februar 2017 Ansvarlig Jan Hauerslev Side 2 af 13 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Detaljer

OFFENTLIGHETSLOVEN. - intensjoner, historie og forankring PARTNERFORUMS HØSTKONFERANSE 2012

OFFENTLIGHETSLOVEN. - intensjoner, historie og forankring PARTNERFORUMS HØSTKONFERANSE 2012 PARTNERFORUMS HØSTKONFERANSE 2012 OFFENTLIGHETSLOVEN - intensjoner, historie og forankring Jan Erik Grindheim, PhD, seniorrådgiver Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Ansvarlig redaktør

Detaljer

Offentlighetsprinsippet. Dag Wiese Schartum, AFIN

Offentlighetsprinsippet. Dag Wiese Schartum, AFIN Offentlighetsprinsippet Dag Wiese Schartum, AFIN Et utgangspunkt i menneskerettighetene Ytrings-/informasjonsfrihet og personvern er begge menneskerettigheter som er beskyttet av EMK Art 10. Freedom of

Detaljer

Hvilken betydning har åpenhet i vår moderne rettsstat?

Hvilken betydning har åpenhet i vår moderne rettsstat? Hvilken betydning har åpenhet i vår moderne rettsstat? Professor Eivind Smith Universitetet i Oslo Eivind.smith@jus.uio.no Rettsstat er et honnørord og bør derfor unngås som begrunnelse for noe som helst!

Detaljer

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG 3.Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG Definition 3.1: Lineær sammenhæng Ved en W *. W ^ - s en ret linje e n sammenhæng, hvor grafen er Hældningen er det stykke a, Linjen ;

Detaljer

Designvejledning. Papirlinie

Designvejledning. Papirlinie Designvejledning Papirlinie Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 4 Indhold 1 Brevpapir 6 Stregsystemet 6 Fortrykt brevpapir 6 Afsenderinformation 6 Typografi

Detaljer

Tegneskolens tegneundervisning. Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822

Tegneskolens tegneundervisning. Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Tegneskolens tegneundervisning Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Standard progresjon i akademienes kunstskoler Frihåndsklasse elementærklasse tegning etter fortegninger og geometriske figurer Gipsklassen

Detaljer

Rapport fra Datatilsynet om fjernsynsovervåking. 13. desember 2005

Rapport fra Datatilsynet om fjernsynsovervåking. 13. desember 2005 Rapport fra Datatilsynet om fjernsynsovervåking 13. desember 2005 Notat fra Datatilsynet i forbindelse med forestående revisjon av personopplysningslovens bestemmelser om fjernsynsovervåking 1 Innledning...

Detaljer

Dokument nr. 12:8. ( ) Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Jørgen Kosmo og Kjell Engebretsen

Dokument nr. 12:8. ( ) Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Jørgen Kosmo og Kjell Engebretsen Dokument nr. 12:8 (2003-2004) Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Jørgen Kosmo og Kjell Engebretsen Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn- Erik Vinje,

Detaljer

Utfordringsrett juridiske utfordringer

Utfordringsrett juridiske utfordringer Utfordringsrett juridiske utfordringer Advokatene Alex Borch, Jan Fougner og Andreas Wahl Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Utredning til Kommunenes Sentralforbund Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

HVA ER KORRUPSJON? Grenser for samarbeid. Dag Steinfeld Advokat (H) Tidligere naive forestillinger om Norges totale uskyld

HVA ER KORRUPSJON? Grenser for samarbeid. Dag Steinfeld Advokat (H) Tidligere naive forestillinger om Norges totale uskyld HVA ER KORRUPSJON? Grenser for samarbeid Dag Steinfeld Advokat (H) Tidligere naive forestillinger om Norges totale uskyld OECD-konvensjonen av 21. november 1997 Europarådets korrupsjonskonvensjon trådte

Detaljer

Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret

Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret 2016-2017 Af Henrik Rosendahl-Kaa Opdateret: 21-12-2016 Dette notat beskriver kort webservicen hørende til Indberetning af kompetencedækning.

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 16. juni 2015 Mødested København, NMRS sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

(2) Av konkurransegrunnlaget "DEL 2: UTKAST TIL SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR" punkt 4 "Priser" fremgår blant annet:

(2) Av konkurransegrunnlaget DEL 2: UTKAST TIL SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR punkt 4 Priser fremgår blant annet: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har gjennomført en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av ambulansebåttjenester, syketransport og skyss av helsepersonell. Klagenemnda fant

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Ved nogle statistikker skal man angive den bibliografiske base. Det er koden for det bibliografiske

Ved nogle statistikker skal man angive den bibliografiske base. Det er koden for det bibliografiske 1. UDVIDET STATISTIK For stort set alle statistikker gælder, at man kan anvende en inddata fil. Inddata filen kan fx være en søgning, der er lagret på serveren. Den kan også være et udtræk vi jobbet ret-01.

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ihht regelverket om offentlige anskaffelser

Interkommunalt samarbeid ihht regelverket om offentlige anskaffelser PricewaterhouseCoopers DA Karenslyst allé 12 0245 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200300098-3 12.02.2003 Interkommunalt samarbeid ihht regelverket om offentlige anskaffelser 1. INNLEDNING Vi viser til Deres

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

NT Fortrolig. Sikkerhetsavtale. For. Leverandører av varer og tjenester. til. Norsk Tipping AS. Sikkerhetsavtale Side 1 av 4

NT Fortrolig. Sikkerhetsavtale. For. Leverandører av varer og tjenester. til. Norsk Tipping AS. Sikkerhetsavtale Side 1 av 4 NT Fortrolig Sikkerhetsavtale For Leverandører av varer og tjenester til Norsk Tipping AS Sikkerhetsavtale Side 1 av 4 SIKKERHETSAVTALE Denne sikkerhetsavtale er inngått (dato):... mellom... (senere kalt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en samarbeidsavtale med flere grunneiere av Hanasand Industriområde. Avtalen innebar blant annet at grunneierne skulle sørge for engasjement av

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 1. desember 2006, og avgir herved uttalelse fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA).

Vi viser til departementets brev av 1. desember 2006, og avgir herved uttalelse fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA). Oslo, 27.februar 2007 Utg.jnr. 070028 Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-postadresse: evi@aid.dep.no Deres ref.: 200607102-/EVI EU-kommisjonens grønnbok om arbeidsrett

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter med helsesertifikater for import av storfe, småfe og animalske produkter derav

Forskrift om endring i forskrifter med helsesertifikater for import av storfe, småfe og animalske produkter derav Forskrift om endring i forskrifter med helsesertifikater for import av storfe, småfe og animalske produkter derav Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 26. juni 2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.

Detaljer

Anvendelse av det tredje gassdirektivet på LNG-markedet i Norge

Anvendelse av det tredje gassdirektivet på LNG-markedet i Norge Anvendelse av det tredje gassdirektivet på LNG-markedet i Norge Seminar 20. november 2013 Henrik Bjørnebye Henrik.bjornebye@jus.uio.no Oversikt Tema I hvilken utstrekning kommer gassdirektivet til anvendelse

Detaljer

LYNKOBLINGER SERIE QR

LYNKOBLINGER SERIE QR LYNKOBLINER SERIE QR HYDROSCAND LIDT TÆTTERE PÅ Hydroscand tilbyder dig høj service, fra bestilling til leverance.vores produktsortiment er bredt og holder en høj kvalitet. Desuden er mange af vores produkter

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 12:12 ( )

Innst. S. nr. 99. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 12:12 ( ) Innst. S. nr. 99 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 12:12 (1999-2000) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Carl I. Hagen

Detaljer

Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v.

Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. Lov av 5. april 1963 om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. LOV 1963-04-05 nr 0003 Opphevet Tittel: Lov om vern mot brann i hotell og annet herberge, pleieanstalt m.v. 1 1. Lovens

Detaljer

Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 12. september Ønsketemaer. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 12. september Ønsketemaer. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 12. september 2013 Ønsketemaer Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud FORCE MAJEURE Minner om: Kontraktsbasert «revisjon» force majeure-reguleringer Force majeure-klausultype

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

Transitteringsprosedyrer Eli Kallevik

Transitteringsprosedyrer Eli Kallevik Mastemyr 01.12.2010 Transitteringsprosedyrer Eli Kallevik Toll- og avgiftsdirektoratet Innhold 1. Hovedansvarliges ansvar 2. Fullføring av en transitteringsprosedyre 3. Etterlysningsprosedyre 4. Alternativ

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I DET NORSK-GRØNLANDSKE KONTAKTUTVALG KØBENHAVN 9. 10. DESEMBER 2002

PROTOKOLL FRA MØTE I DET NORSK-GRØNLANDSKE KONTAKTUTVALG KØBENHAVN 9. 10. DESEMBER 2002 PROTOKOLL FRA MØTE I DET NORSK-GRØNLANDSKE KONTAKTUTVALG KØBENHAVN 9. 10. DESEMBER 2002 På grunnlag av avtalen mellom Norge og Grønland/Danmark av 9. juni 1992 om gjensidige fiskeriforbindelser, ble delegasjonene

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Personvern og offentlighet

Personvern og offentlighet Personvern og offentlighet Professor dr juris Erik Magnus Boe Partnerforums høstkonferanse 2012 Grunnloven 100 femte ledd Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingene

Detaljer

Oprettelse af koblinger

Oprettelse af koblinger Oprettelse af koblinger Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler, der skal have undervisning samtidig, benævnes det i Untis som en kobling. Koblingen

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

andre tjenester enn dem som er omfattet av

andre tjenester enn dem som er omfattet av Tjenestedirektivets gjennomslagskraft for andre tjenester enn dem som er omfattet av direktivet Presentasjon for Fafo 11. mars 2008 Advokat Frode Elgesem Advokatfirmaet Hjort DA Problemstilling Hvilken

Detaljer

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker.

FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. Page 1 of 6 FOR 2005-06-24 nr 718: Forskrift om registrering av ansvarsmerker. DATO: FOR-2005-06-24-718 DEPARTEMENT: BLD (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) AVD/DIR: Forbrukeravd. PUBLISERT:

Detaljer

Messens indledning. Syndsbekendelse

Messens indledning. Syndsbekendelse Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Dansk Messens liturgi

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Lunsjseminar 4. mars 2015

Lunsjseminar 4. mars 2015 Lunsjseminar 4. mars 2015 Offentlige anskaffelser: Få kontrakten, rett leverandør og unngå avvisninger Stephan Jervell, Morten Goller og Oda Hellenes Ekre 01 Innledning 01 Innledning bakgrunn for temaet

Detaljer

Nye kontrollintervall for bevaringsverdige kjøretøy. ved Ola Undheim, Statens vegvesen

Nye kontrollintervall for bevaringsverdige kjøretøy. ved Ola Undheim, Statens vegvesen Nye kontrollintervall for bevaringsverdige kjøretøy ved Ola Undheim, Statens vegvesen Dagens ordning for EU-kontroll Biler med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre: o 4-2-2-2 «Alle» andre o 1-1-1-1

Detaljer

FUSION. 1. who are we? what is Rethink Fusion? 2. inspiration. 3. information. 4. discussion

FUSION. 1. who are we? what is Rethink Fusion? 2. inspiration. 3. information. 4. discussion FUSION 1. who are we? what is Rethink Fusion? 2. inspiration 3. information 4. discussion oct 2002 oct 2006 oct 2009 jan 2010 flerårsaftale 2003-2006 multi-year agreement forlængelse af aftale 2007-2010

Detaljer

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1398 Klager: GIRLFEED Lillian Iversen Stamhusveien 53 d 1181 Oslo Norge Indklagede: CapHuman Norge Rønningmyra 11 3154 Tolvsrød (Tønsberg) Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV Sådan bruger du bankkonti i NAV/C5 Denne vejledning beskriver, hvordan bankkonti oprettes og sættes op I NAV/C5, samt hvordan bankkonti bruges i finanskladder. Vejledningen beskriver ikke import og afstemning

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

10Y Bunds. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

10Y Bunds. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 27/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Følgende handelsmuligheter skal ikke betraktes som direkte kjøps- eller salgsanbefalinger, men skal kun forstås som de muligheter vi ved handelsbordet i Saxo

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av snørydding

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medisinsk forbruksmateriell og eliminasjonsprodukter.

Detaljer

Svanhildur Bogadóttir byarkivar Reykjavik. Det kommunale arkivmiljøet på Island, byarkivene, og Byarkivet I Reykjavik

Svanhildur Bogadóttir byarkivar Reykjavik. Det kommunale arkivmiljøet på Island, byarkivene, og Byarkivet I Reykjavik Svanhildur Bogadóttir byarkivar Reykjavik Det kommunale arkivmiljøet på Island, byarkivene, og Byarkivet I Reykjavik I foredraget mitt vil jeg diskutere Det kommunale arkivmiljøet på Island, Regionale

Detaljer

Oljedirektoratets innkjøp fra PETRAD - kommer lov om offentlige anskaffelser til anvendelse?

Oljedirektoratets innkjøp fra PETRAD - kommer lov om offentlige anskaffelser til anvendelse? Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/00415-3 200903064-/LLU 9. september 2010 Oljedirektoratets innkjøp fra PETRAD - kommer lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Serveropsætning Batchjob og Rapporter

Serveropsætning Batchjob og Rapporter APPENDIKS 2 : Server opsætning, batchjob og Rapporter Version 1.0.1 Serveropsætning Batchjob og Rapporter Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 OndutyPlanner

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Regjeringene i Danmark, Finland, Island og Sverige, som merker seg at den nordiske konvensjon av 15. juni 1992 om trygd bare angår trygdeytelser

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse om rammeavtale om konsulenttjenester i forbindelse med prosjektet "Finnsnes som regionsenter II".

Detaljer

Compassionate use ---og kliniske studier. Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving

Compassionate use ---og kliniske studier. Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Compassionate use ---og kliniske studier Ingvild Aaløkken Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving Compassionate use - grenseområder Compassionate use: Til en gruppe pasienter Til pasienter som har

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Eltra Amba Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia ( Eltra ) Statnett SF Postboks 5192 Maj 0302 Oslo ( Statnett )

Samarbeidsavtale. mellom. Eltra Amba Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia ( Eltra ) Statnett SF Postboks 5192 Maj 0302 Oslo ( Statnett ) Samarbeidsavtale mellom Amba Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia ( ) og Statnett SF Postboks 5192 Maj 0302 Oslo ( Statnett ) 2 1. Bakgrunn er forpliktet til å holde en viss mengde regulerkraft tilgjengelig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for levering av møbler til kontorer, skoler og institusjoner. Klagenemnda kom til

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede ble i sak 2009/1 ilagt et overtredelsesgebyr for ulovlig direkte anskaffelse av oppføring av et leilighetsbygg. Etter gebyrileggelsen videreførte innklagede

Detaljer

Notat HØRINGSUTTALELSE - POLITIFORSKRIFTEN 1 INNLEDNING. Unio v/jon Olav Bjergene. Til: Kopi:

Notat HØRINGSUTTALELSE - POLITIFORSKRIFTEN 1 INNLEDNING. Unio v/jon Olav Bjergene. Til: Kopi: Notat Til: Unio v/jon Olav Bjergene Kopi: Fra: Advokatfirmaet Hjort v/advokatene Else Bugge Fougner og Frode Elgesem Dato: 6. mai 2009 HØRINGSUTTALELSE - POLITIFORSKRIFTEN 1 INNLEDNING Det vises til telefonsamtale

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I DET NORSK-GRØNLANDSKE KONTAKTUTVALG NUUK DESEMBER 2004

PROTOKOLL FRA MØTE I DET NORSK-GRØNLANDSKE KONTAKTUTVALG NUUK DESEMBER 2004 PROTOKOLL FRA MØTE I DET NORSK-GRØNLANDSKE KONTAKTUTVALG NUUK 7. 8. DESEMBER 2004 På grunnlag av avtalen mellom Norge og Grønland/Danmark av 9. juni 1992 om gjensidige fiskeriforbindelser, ble delegasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Vektorer. i planen. Et opläg. Udgave Karsten Juul

Vektorer. i planen. Et opläg. Udgave Karsten Juul Vektorer i planen. Et opläg. Udgave 2. 3 4 4 2 2011 Karsten Juul Til eleven FormÅlet med dette häfte er ikke at du skal få träning i at skrive besvarelser af standardopgaver. FormÅlet er at du skal få

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer