NORDISKE PERSON REGISTERLOVER COUNCIL OF EUROPE CONVENTION OECD GUIDELINES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDISKE PERSON REGISTERLOVER COUNCIL OF EUROPE CONVENTION OECD GUIDELINES"

Transkript

1 1182 NORDISKE PERSON REGISTERLOVER COUNCIL OF EUROPE CONVENTION OECD GUIDELINES COMPLEX NORSK FORENING FOR US OG EDB - SVENSKA FORENING FOR ADB OG JU R ID IK UN IVERSITETSFO RLAGET

2

3 Complex nr. 1/82 Norsk lorening for jus og EDB Svenska foreningen før ADB och juridik NORDISKE PERSONREGISTERLOVER COUNCIL OF EUROPE CONVENTION OECD GUIDELINES Universitetsforlaget Oslo

4 Universitetsforlaget 1982 ISBN Printed in Norw.is by L O B O. O slo

5 Innholdsfortegnelse : S i d e DANMARK... 1 L o v o m p r i v a t e r e g i s t r e m. v... 3 L o v o m o f f e n t l i g e m y n d i g h e t e r s r e g i s t r e.. 9 IS L A N D L o v o m s y s t e m a t i s k r e g i s t r e r i n g a v o p p l y s n i n g e r a n g å e n d e p r i v a t e f o r h o l d N O R G E L o v o m p e r s o n r e g i s t r e m. m S V E R I G E D a t a l a g e n C o u n c i l o f E u r o p e C o n v e n t i o n O E C D - G u i d e l i n e s... T i d l i g e r e u t k o m m e t i s k r i f t s e r i e n C o m p L e x... 63

6

7 LOV OM PRIVATE REGISTRE M.V. LOV OM OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS REG ISTRE. DANMARK

8

9 Lov nr. 2'J3 aj 8. juni 197H Ivov o m p r iv a te r e g is tr e m.v. VI M A R G R E T H E DEN A N D E X. af Gud» X id e Danmark» Dronning, gor vitw lig t: Folke Ungtt har vedlaget og Vi ved Vort samtykke 3t*dfæstet folgendc!ov: Kapitel 1. Love iw anvendelsesområde 1. Registrering, der omfatter per>onoplysninger, op hvor der gøres brug af elektronisk databehandling, og systematisk registrering, der omfatter oplysninger om personers, institutioners, foreningers eller virksomhedere private eller okonomiske forhold eller i øvrigt oplysninger om personlige forhold, bom med rimpligbed kan forlanges imddraget offentligheden, må kun finde Bted efter reglerne i kapitel 2 og 3. Stk. 2. Ved personoplysninger forstås oplysninger, som kan henføres til bestemte personer, selv om det forudsætter kendskab til personnummer, registreringsnummer eller lignende saerlipe identifikationcr. 2. Loven umfattcr ikke registrering, der foretages fur en offentlig mvndighed, eller som i uvngt omfattes af lov om offent lige myndigheders registre, jfr dog kapitel 5 Stk. 2. Loven omfatter endvidere ikke registrering, der ulene finder sted i videnskabeligt eller etatistisk ojenied eller til brug for personallustoriske undersøgel&er eller udgivelsc af almindelige opslagsværker. Kapitel 2. Erhtmm-irksomheder m v 3. Erh vervsvirksoinheder, erhvervsdrivende institutioner, foreninger og lignende må kun foretage registrenng som nevnt i 1 i det omfang, registreringen er et naturligt led i den normale drift af virk sombeder m.v. af den pågældende art Stk 2. Oplysninger ora race, religion og hudfarve, om politiske, seksuelle og strafbare forhold, om helbrednforhold, misbrug af nydelsesmidler og lignende må ikke registreres, medmindre det følger af anden lovgivning. Registrering må dog ske, såfremt oplvsningen er afgivet af den p.igteldcnde selv eller indhentet med hans samtykke og der foreligger omstændigheder, hvor han må vide, at oplysmngen vil blive registreret. Det er endvidere en betingelse, at det er nødvendigt for virksoinheden in. v. at være i besiddelse af den pågældende oplysning for at muliggøre en berettiget varetagelse af virksomhedena eller andres tarv. Stk. 3. Oprettelse af registre med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelse med eller ansættelsesforhold til on registreret må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra registertilsynet. Stk. 4. Tilladelse efter stk. 3 kan betinges bl. a. af, at bestemte typer oplysninger ikke registreres, samt af, at registeret helt eller delvis undergives reglerne i kapitel 3. Slk. 6. Justisministeren kan efter indhentet udtalelse fra registertilsynet fastsætte, at nærmere angivne registre helt eller delvis undergives reglerne i kapitel 3, og at bestemte typer oplysninger ikke må indgå i de pågældende registre. 4. Registrerede oplysninger oin race, religion og hudfarve, om politiske, seksuelle og strafbare forhold, om helbredaforhold,

10 4 misbru, #f nydelse«midl«r og lignende må ikke vweregives uden samtykke fra den registrerede eller den, der Land 1er på han3 vegne, medmindre dette følger af anden lovgivning Stk. 2. Andre registrerede oplysninger må kun videregives uden den registrereder samtykke i det omfang, videregivclse uden sådant samtykke er et naturligt led i den normale drift af virksomheder ra.v. af den pågveldende art. Oplysninger om forhold, der iigger mere end 5 år tilbage, må dog ikke videregives uden samtykke, medmindre det er åbenbart, al det er af afgørende betydning for bedømmelsen af det forhold, som søges belyst, at oplysningen videregives, eller adgangen til videregivelse følger af anden lovgivning. SUc. 3. Bentemmel&erne i stk. 2 gttdder ikke for videregivelse, der alene findcr sted til brug i videnskabeligt eller statistisk øjeined. I samme øjemed må der uanset bestemniel sen i stk. 1 ske videregivelse af oplvsningei om helbredsforhold. 5. N atter virksomheden m. v. efter anmodning fra en registreret at slette eller berigtige oplysninger, der angives at være urigtige eller vildledende, eller at slette opiysiunger, der ikke må registreres, eller har virksomheden ikke inden 4 uger besvaret en henvendelse herom fra den regidtrerede, kan den registrerede indbringe spørgsmålet for regiirtcrtilhvnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt der skal foretages slettelse eller berigtigelse. Stk. 2. Registertib-yuet kan påliegge virksomheden at give skriftlig u ridf rrrt nmg om berigtigelsen til alle, der har modtaget oplysningen ind«*n for de sidste 0 måneder, før den registrerede fremsatte sin anmodning over for virksomheden. Virksomheden skal samtidig give den registreredr meddelelse om, hvem der har modtaget underretning eft«r 1. pkt. 6. I registre, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling (edb-registre), skal en oplysning slettes, når den p& gruud af alder eller af andre grunde har mistet sin betydning for varetagelsen af registerets opgaver. Slk. 2. Edb-registTe, der anvendes lobende. skal indrctics således, at tier kan foretages fornøden ajourføring af nplysningernf:. Slir. 3. Virksomheder m. v. skal foretagr den fornødne kontrol til sikring af, at der ikke indføres ungtige eller vildledende oplysninger i et edh-rcgister Oplysninger, der viser s>ig urigtiee eller vildledende, skal snarest mulipt slettes eller berigtiges. Stk. 4. Der kal trseffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger i et edb-register misbruges eller kommer til uvedkommende» kendskab. 7. Be^temmelsernc i 5 gælder. uanset om registeret underkastes elektronisk databehandling i udlandet. Kapitel 3. KredUoplyxninysbureaurr. 8. Den, som ønsker at drive virksomhed med registrering af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed med henblik på videregivelse (kreditoplysningsbureau), 'kil, inden virksomheden tieg'-ndes, foretage anmeldelse til registertil.synet. 9. Kreditoplysniugsbureauer må kun registrere og videregive oplysninger, som efter deres art er af betydning for bedømmelse af ukonomisk soliditet og kreditværdiglied. Stk. 2 Oplysninger som nævnt i 3, stk. 2, må ikke registreres eller videregives. Stk. 3. Oplysninger om forhold, der taler imod kreditværdighed, og som er mere end 5 år gamle, inå ikke registreres eller vidcrcgives, medmindre det i det enkelte tilfælde er åbenbart, at forholdet er af afgorende betydning for bedømmelsen af den pagæld ndes nkonnmiske soliditet og knditværdighed. 10. Kreditopiysningsbureauerskal inden 1 uger efter registreringen give meddelelse til den, der forste gang optages i registeret med oplysninger om andet erid navn, adresse, stilling, erhverv eller oplysninger, der fremgår af Statstidende eller frit kan indhentea fra crhvervsregisteret Meddelelsen skul indeholde oplysning onr den registreredes adgang til at få oplysninger fra registeret efter bestemmelserne i 11

11 5 Stk. 2. Justitsministercn kan efter indhentet udt-nlelse fra rpgist«rtilsynet fastsaette, at andre typer af oplysninger kan registreres, uden at der skal gives meddelelse efter slk I 11. Kreditoply>ningsbureauet skal til enhver tid på begæring af den regislreredc inden 4 uger meddele denne iudholdet af dr oplysninger og bcduiri meiser, bureauet har videregivet om den pågældende inden for de siiistc 6 måneder, samt af de ovrige oplysninger, som bureauet på tidspunktet for begæriugens fremsacttelse har på karto- U-kskort, hulkort, magnetbånd eller på anden måde i bearbejdet form, herunder af foreliggende bedømmelser af den pågældende. Stk. 2. Er bureauet i besiddelse»f yderligere materiale om den registrerede, skal dette samtidig meddeles den pågældende med oplvsuing om materialets art samt om, at den registrerede kan få adgang til at gennemgå det ved personlig henvendelse til bureauet. Stk. 3. L)en registrerede kan Lkke forlange at blive gjort bekendt med, hvorfra oplysningerne stammer, jfr. dog 14. Stk. i. Den registrerede kan forlange, at bureauet giver meddelelse som nævnt i stk. 1 skriftligt. Justitsininisteren fastsætter regler om betaling for skriftlige meddelelser. 12. Oplysninger om nkonnmi.sk soliditet og kredit værdigluii m i kun meddeles sknftligt, jfr. dog 11, stk 1 og 2. IJureauet kan dog til abonnenter meddele summariske oplysninger mundtligt eller på lignende måde, såfremt sporgerens navn og adresse noteres og opbevares i imndst 6 måneder. Stk. 2. Kreditoplysuingsbureauers publikationer må kun indeholde oplysninger i summarisk form og kun udsendes til personer eller virksomhcder, der abonnerer på meddelelser ra bureauet. Publikationerne må ikke indeholde oplysninger om de registreredes personnummer. 13. Oplysninger eller bedømmelser, der vispr sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt alettea af registeret eller berigtiges H. Er en oplysmng eller bedømmelse, der viser sig urigtig eller vildledende, forinden blevet videregivet, skal bureauet straks give skriftlig underretning om berigtigelsen til den registrerede og til alle, der har modtaget oplvsmngen eller bedømmelsen inden for de sid^te 6 måneder, for bureauet er blevet bekendt med forholdet Den registrerodc skal tillige have meddelelse om, hvem der har modtaget underretning efter 1. pkt., og hvorfra oplysiiingen eller bedømmelsen stammer. 15. Henvendelser fra en registreret om slettelse eller bengtigelae af oplysninger eller bedommelser, der angives at være urigtige eller vildledende, eller om slettelse af oplysninger, der ikke må registreres eller videregives, skal snarest og inden 4 uger efter modtagelsen besvares skriftligt af bureauet. Stk. 2. Nægter bureauet at forctage den begærede slettelse eller berigtigelse, kan den registrerede inden 4 uger efter modtagel.sen af bureaucts svar eller efter udløbet af den i stk. 1 nævnte svarfrist indbringe spnrgsmålet for registertilsynet, der træffer afgorelse om, hvorvidt der skal foretages slettelse eller berigtigelse. Bestemmelsen i 14 gælder tilsvarende. Stk. 3. Rureauets svar Bkal i de i stk 2 nævnte tilfælde indeholde oplysmng om adgangen til at indbringe sporgsmålet for registcrtilsyuet og om fristen herfor 16. Overdragelse eller overgivelse i «vrigt af registre må kun ske til anmeldt kreditoplybmngsbureau og skal anmeldes til registertilsvnet uden ugrundet ophold. Kapitel 4. Adressenngs- og kuvertenngsbureauer. 17. Virksomheder, der sælger adresser over grupper af personer, institutioner, foreninger eller virksomheder, eller som for tredjemand foretager k u verte ring eller udsendelse nf meddelelser til sådanne grupper, må kun registrere: 1) navn, adre3se, stilling, erhverv, 2) oplysninger, der frit kan indhentes fra erhvervsregisteret, og 3) oplysninger om fritidsinteresser og lig-

12 6 nende oplysninger, der danner gru..dlag for inddeling i ålment anerkcndte grupper. Slk. 2. Oplysninger om race, Migion og budlarve, om politiske, seksuelle og strafbare forhold, om helbredsforhold, mi.ihrug af nydelse* midler og lignende må ikke registreres. JustitBministeren kan fastsætte yderligere begrænsning i adgangen til at registrere bestemte typer af oplysninger. 18. Bureauet skal i sine registre slette enhver, der fremsætter skriftlig begæring herom. Stk. 2. Fremaættes begæringen over for den, der fremtræder som afsender, Bkal denne videresende begæringen til bureauet. 19. Overlader foreninger og lignende medlemsfortegnek-r til et bureau med henblik på udsendelse af meddelelser for foreningen m.v., må bureauet ikke uden foreningens Ramtykke videregive medlemsfortegnelsen til tredjemand eller benytte den til udsendelser af meddelelser for tredjemand. Kapitel 5. Edb-scrti^ebureauer 20. Virksomheder, der for tredjemand, herunder for en offentlig myndighed, udfører elektronisk databehandling af oplysninger som nævnt i 1. skal forinden foretage anmeldelse til registerulsynet. Stk. 2. Virknomheden må ikke tidrn samtykke fra ejeren af registeret anvende de modtagne oplysninger i andet øjemed end til udførelsen af den opgave, aftalcn vedrører, eller lade oplysningerne opbevarc eller bearbejde hos andre eller i udlandet. Stk. 3. VirkBomheden skal træffe fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne misbruges eller kommer til uvedkommendes kendnkab. K apitel C. Kegittrmng og eukxronisk databehandling «udlandi* 21. Oplysninger, der efter 3, stk. 2, ikke må registreres her i landet, må ikke jndsamles med henblik på registrering i udlandet. Systematisk indsamling af oplysninger i øvrigt med henblik på registrering i udlande må kun ske med registertilsynet? tilladelse, for så vidt registreringen her i landet ville kræve anmeldelse til registertilsvnet eller tilladelse efter denne lov Slk. 2. Registre, der iudeholder oplysninger som nævnt i 3, stk 2, inå kun overlades til elektronisk databehandling i udlandet efter forudgående tilladelse fra registertilsynet. Det samme gælder systematisk indsamling af oplysninger som nævnt i 3, stk. 2, med henblik på elektronisk databehandling i udlandet. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder dog iklce, hvis registeret alene befindcr sig her i landet for at blive undergivet elektronisk databehandling. Slk. 3. TilladeLse efter stk. 1 og 2 kan kun meddeles, når registertilsynet finder, at overladelsen ikke vil medføre en væsentlig forringelse af den beskyttelse af den registrerede, loven tilsigter at sikre. Stk. 4. Justitsministeren kan til opfyldelse af intarnationale aftaler eller i øvrigt til fremme af internatiunalt samarbejde om regulering af den art af vjrksomhed, der omfattes af loven, fastsætte, at bestemmelscrne i stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 ikke skal finde anvendelse i forhold til bestemte andre lande eller bestemte typer af registre. I)et kan kun fastsittes efter indhentet udtalelse fm registertilsynet. og såfremt det ikke vil medføre en væsentlig forringelse af den beskyttelse af den registrerede, loven tilsigter at sikre. Kapitel 7. Tilsyn og sir aj m. v. 22. Registertilsynet fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af loven eller bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven. Tilsynet påser herundet af egen drift eller efter klage fra cn registreret, at registeret er oprfttet og anvendes i overensstemmelse med loven og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven. Slk. 2. Tilsynet kan kræve enhver oplvsning, dereraf betydning for dets virksomhed, herunder til afgurelst af, om et forhold falder ind under lovpris bestemmelser. Stk. 3. For sa vidt angår virksomhed, der er anmeldelsespltgtig eller omfattes af bestcmmelserne i 3, stk. 3, 21 eller be

13 7 stemme.lser fastsat i med før af 3, stk. 5, har tilsynets medlemmer og personale til enbver tid mod behørig legitimation udeo retskendelse adgang til alle lokaler, hvorfra registeret administreres eller kan benyttes, samt til lokaler, hvor registeret eller de tekniske hjælpemidler opbevares eller anvendes. 23. KegiHtertilsvnet kan meddele pålæg om, at registrering eller videregivelse, der ikke ma finde sted efter denne lov, akal ophore, og at eksisterende registre, der føres i strid med loven eller et i henhold hertil meddelt p&læg, skal slettes. Stk. 2. Tilsynet kan p&lægge en virksomhed m. v. at forctaee slettelse eller berigtigelse af cn oplysning, som ikke må registreres, eller som tilsynet finder urigtig eller vildledende. Stk. 3. Tilsynet kan pålægge en person eller en virksomhed IM v. at slette elier bcrigtige oplysninger, der er registreret for lovens ikrufttrædei) og som ikke må registreres efter loven, eller som tilsynet finde-r urigtige eller vildledende. Stk. 4. Tilsynet kan forbyde anvendelsen af en nærmere angivcn fremgangsmåde i forbindelse med indsamling eller vidercgivelse af oplysninger, såfremt tilsynet finder, at den pågseldende fremgangsmåde medfører eri væsentlig risiko' for, at <1>r registreres eller videregives urigtige eller vildledende oplysninger eller oplysninger, som ikke må registreres eller videregives. Stk. S. Tilsynet kan påla>gge virksomheden m. v. at foretage nærmere angivne kontrolforanstaltninger til sikring af. at der ikke er eller bliver registreret eller videregivet oplysninger, som ikke må reg.- streres eller videregives, eller roiii er urietige eller vildledende, samt foran it il* ninger til sikring eller forcb"ggclsc mod, at de registrerede oplysninger misl-ruges eller kommer til uvedkoinrnendcs kendskab. sespligt, om slettelse af registre og om, at bestemmelsen i 22, stk. 3, også finder anvendelse på anden virksomhed end nævnt i bestemmelsen. 25. Registertilsynets afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 26. KcgiBtertilsynet kan fastsætte regler om form og indhold for anmeldelser og ansøgninger efter loven. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for anmeldelser og tilladelser efter loven. 27. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bode eller hæfte den, der: 1) overtræder 3, stk. 2 og 3. 4, stk. 1 og 2, 5, stk 2, 2. pkt., 6, 8 og 9, 10, stk , stk. 1, 2 og 4, 12-14, 15, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, og 21, stk. 1 og 2, 2) undlader at efterkomme registertilsynets afgørelse efter 5, stk. 1, eller 15, stk. 2, 1. pkt., 3) undlader at opfylde registertilsynets krav efter 22, stk. 2, 4) ulsidessetter en betingelse eller vilkår for cn tillad^lse i henhold til loven eller i henhold til forskrifter udstedt i medfør af loven eller 5) undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i henhold til loven eller i henhold til forskrifter udstedt i medfar af loven. Stk forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af enten bode eller bode eller liæfte for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Stk..3. Er en overtrædelse begaet af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan bodeansvar pålægges selskabet som sådant. 24..Justisministeren kan til opfyldelse af Internationale aftaler eller i øvrurt til fremme af internutionalt samarbejde om kontrol med den art af virksomhed, der omfattes af loven, fastsætte regler bl. a. om registertilsynets forliuld til udenlandske tilsyiismyiidighcder, oin anjn* Idel- j 28. Den, der driver eller er beskæftiget med virksomhed som nævnt i 3, -tk. 3, 8 og 20, kan ved dom for strafbart forhold frakendes retten hertil, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for inisbrug. I øvtigt finder straffelovens 79, stk. 1, 3. pkt., samt stk. 2 ug 3, anvendelse.

14 3 Kapitel 8. I krafttradeua- og overgangsbestemmelser. 29. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bestemmelsen i 1, stk. 1, nr. 3, i lov nr. 63 af 3. marts 1948 om ydelse af juridisk bistand samt om inkasso- og detektiwirkaomhed m. v. ophæves. 30. For edb-regifltre, der er Laget i brug inden lovens ikrafttreden, f&r bestemmelsen i $ 6 først virkning 1 ir efter lovens ikraff.- træden. Slk. 2. Kreditoplysningsbureauer, der eksisterer ved lovens ikrafttreden, og virksomheder, der ved lovens ikrafttreden udfører elektronisk databehandling for tredjeraand som nevnt i 20, skal indjnva anmeldelse senest 3 måneaer efter lovens ikrafttreden. Stk. 3. I forhold til personer og virksomheder m. v., der ved lovens ikrafttreden er registreret i et kreditoplysningsbuxeau. gelder regien i 10, stk. I, forste gang der efter lovens ikrafttreden registreres oplysninger, hvorom der skal gives meddelelse. Stk. 4. En virksomlied. der ved lovens ikrafttreden foretager registrering som nevnt i 3, stk. 3, og den, der udøver virksomhed som nevnt i 21, stk. 1 og 2, skal indgive anaegning om tilladelse hertil senest 3 m&neder efter lovens ikrafttreden. 31. Loven gelder ikke for Færøerne. Givet på Christiansborg slot, den 8. juni Under V or Koagelige Hånd og Segl. M ARGRETHE R. Erling Jciuk!ii.

15 9 Lov nr. 294 aj 8. juni J97H L ov o m o ffe n t lig e m y n d ig lie d e r s r e g is tr e. VI M A K G R Ë T H K DEN A N D E N,»1 Guds N&de Danmarks Dronning, gar vitterligi: Folkctingrl har vedtaget og Vi ved V ori namtykjte stadiæstct folgende lov: blapitel 1. Lovens område. 1. Loven gælder for edb-registre, der fores for den offentlige forvaltning, og Bom indeholder pereonoply aninger. Stk. 2. Ved edb-regiatre forstås registre eller andre systematiserede fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling. Stk. 3. Ved peraonoplysningcr forstås op lysninger, som kan henføres til bestemte personer, selv om det forudsætter kendakab til personnummer, registreringsnummer eller lignende særlige identifikationer. 2. Vedkommende minister kan efter indhentet udtalelse fra registertilsynet bestemme, at loven skal gældc for registre, der føres for nærmere angivne selskaber, institutioner, foreninger m. v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, såfremt udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statalige eller kommunale midler. 3. Vedkommende minister kan efter indhentet udtalelse fra registertilsynet be stemme, at andre registre med peraonoplyaninger, der fares for de i 1, stk. 1, og 2 nevnte myndigheder og selskaber m. v., omfattes af loven. Slk 2 Vtdkommende minister kan efter indhentet udtalelse fra registertilsynet bestemme, at loven helt eller delvis skal finde tilsvarende anvendelse på edb-registre, der føres for de i 1, stk. 1, og 2 nævnte myndigheder og selskaber m. v., og Bom indeholder oplysninger om erbvervbvirksomheder m. v. K,pii-J 2. Uprellelse aj registre. 4. Registre, der føres for en statalig myndighed, må kun oprettes i henhold til godkendelse af vedkommende minister efter forhandling med finansministeren. Slk. 2. Korinden et register tages i brug, skal der af vedkommende minister eller ilen, han bemyndiger dertil, være fastsat forskrifter om det pågældende registers opbygnin»' og drift, der opfylder bestemmelserne herom i kapitel 3 6. Stk. 3. BcBtemmelseme i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved samkøring af registre der er nparbejdet med henblik på varetagelse af forskellige opgaver. Dette gælder dog ikke samkøring, der udelukkende foretages med lienblik på uddrag i statistisk eller videnskaheligt øjemed. 5, Forinden der meddeles godkendelae eller fastaættes forskrifter som nævnt i 4, skaj der indhentes en udtalelse fra registertilsynet. Stk. 2. I tilfælde, hvor kompetcncen tri at fastsstte forskrifter som nævnt i f 1, stk 2, er henlagt til en underordnet mynuighed og registertilsynet ikke har kunnet tiltrsede et forelagt udkast til sådanne forskrifter, forelægges sagon for vedkommende minister, der træffer den eadelise administrative af-

16 Registre, der føres for en kommunal myndighed, må kun oprettes i henhold ti bealutiong, der trædes i et møde al vedkommende kommunalbesty reise, herunder hovedstadsr&det. Stk. 2. Forinden et register tages i brug, skal der af kommunalbestyrelsen eller ai vedkommende kommunale myndighed være fastsat forskrifter om det pågældende regi stera opbygmng og drift, der opfylder bestemmelserne herom i kapitel 3-6. Stk. 3. Forinden der traffes beslutning eller fastsettes forskrifter som nævnt i stk. 1 og 2, «kal der indhentes en udtalelse fra regis ertilsynet. Kan registertilsynet ikke tiltræde et forelagt forslag, foreleegges sagen for finansministeren, der træffer den endelige administrative afgørelse. Stk. 4. Bestemmelseme i stk. 1-3 gælder tilsvarende ved samkøring af registre, der er oparbejdet med henbliic på varetagelse uf forskellige opgaver. Dette gælder dog ikke samkøring, der udelukkende foretages med henblik på uddrag i statistisk eller videnskabeligt øjemed. 7. Tilslutning til et register eller et system af registre, der er indrettet med henblik på at kunne føres for kommunale myndigheder fra flere kommuner, må kue finde sted, når registeret eller registersystemet er godkendt af finansministeren og denne eller efter dennes bestemmelse en anden minister har fastsat forskrifter om det pågældende registers elier registersystems op bygning og drift, der opfylder bestemmelseme herom i kapitel 3-6. Stk. 2. Forinden der meddeles gndkendelse eller fastsattes forskrifter som nævnt i stk. 1, skal der indhentes en udtalelse fra registertilsynet. Stk. 3. Bestemmelseme i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved samkøring af registre, der er oprettet med henblik på varetagelse af forskellige opgaver. Dette gælder dog ikke samkøring, der udelukkende foretages med henblik på uddrag i.catistisk filer videnskabeligt øjemed. Stk. 4. En kornmon aj mynnighed må kun tilslutte siget register eller et system af registre som nævnt i stk. ] i henhold til vedkommende koimnunalbestyruises beslutning, der treffes i et møde. Kommunalbestyrelaaos bealutning Bkal straks meddeles registertilsynet med oplyauing om eventuelle særlige vilkår for tilslutningen. 8. Forskrifter som nævnt i 4, stk. 2, 6, stk. 2, og 7, stk. 1, samt ændnnger heraf skal straks efter udfærdigelsen fremsecdes til register* dsynet. Stk. 2. De forskrifter, der er fastsat for et register eller et system af registre, skal være tilgængelige for offentligheden ved henvendelse såvel til den eller de registeranbvarlige myndigheder som til registertilsynet. Dette gælder dog ikke i det omfang, hensynet til gennemf'reisen af de foreskrevne kontrol- og sikkerhedsforanstaltnmger eller afgørende hensyn til andre offentlige interesser gur hemmeligholdelse påkrævet. Kapitel 3. Regxslrenng og opbevarinç aj oplytninger. 9. Der må kun registreres oplysninger, der klart er af betydning for varetagelsen af vedkommende mvndiglieds opgaver. Der må endvidere registreres oplysninger, der klart er af betydning fot varetagelsen af en anden myndighedb opgaver, såfremt registeret indrettes således, at oplysningerae kun kan benyttes af den anden myndighed. Stk. 2. Der må ikke registreres oplysninger om politiske forhold, som ikke er offentligt tilgængelige. Andre oplysninger, der vedrører rent personlige forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbrodsforhold og misbrug af nydelsesmidier og lignende, må ikke registreres, medmindre dette er nødvendigt for varetagelse af registerets opgaver. Stk. 3. Registrerede oplybninger, der på grund af deres alder eller af andre grunde har mistet deres betydning for varetagelsen af registerets opgaver, skal slettes. Registr s, der anvendes løbende, skal indrettes således, at der foretages fornøden ajourføring af oplyaningenie. Stk. 4. J ust i te ministeren kan efter indhentet udtalelse ba registertilsynet tillade, at registereksemplarer overføres til opbevaring i arkiv på nærmere angivne vilkår. i io. De kau i forskrifteme for et repister fastaættes, at der skal gives en registreret meddelelse om optagelse i registeret.

17 11 Meddelelsen skaj indeholde oplysning om den registrerede? adgang til nt fi oplvsninger fra registeret efter beatrmmelserne i XI. Der skal foretages fornodcn kontrol til Bikriiig af, at der ikke registreres urigtigc eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig ungtige eller vildledende, skal snareat muligt slettes eller berigtiges. 12. Der skal træffes de fornødne aikkerhedsforanstaltmnger mod. at oplygnmgerne inisbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab. Slk. 2. Sikkerbedsforanstaltningeme skal om fornødent omfatte kopier og udskrifter af registeret, heronder kopier og udskrifter, der er videregivet til andre myndigheder. Stk. 3. Kor registre, der indeholder oplvsninger af særlig interesse for fremmede magter, akal der træffes foranstaltninger, der muliggør bortskaffelse eller tilintetgorelse i tilfælde af krig eller lignende forhold. Kapitel 4. Rtgxstrerede personers adgang hl oplysninger om sig seiv. 13. Fremsætter en registreret person begæring herom, skal den registerans varlige myndighed snarest mnligt give den registre- I rede meddelelse om de oplysninger, der er registreret om ham. StJc 2. Det kan i forn kri f terne for registeret fastsættes, at den registrerede med nærmere fa«tsatte mellemrum akal have ildskrift af de oplysninger, der er registreret om ham, eller at den registrerede akal Iran ne fremsætte begæring herom. Der kan fastsættes regler om betaling herfor. 15. Tvivlsapørgsmål om retten til at få meddelt oplysninger eft«r 13, stk. 1,3, 4 og 6, 14 samt efter forskrifter fastsat i henhold til 13, stk. 2 og 5, kan indbringes for registertilaynet. Tilsynets afgvrelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndig 3. Såfremt en person, der er registre- hed. ret i et sygehusregister eller andet patienteller Bygdomaregister, ønsker at blive gjort bekendt med de oplysninger, der er registreret om bam, skal han fremhætte begnring herom over for sin læge, der herefter snarest muligt retter henvendelse til den registeransvarlige myndighed. Denne meddeler sna rest muligt lægen de oplysninger, der er registreret om patienten, således at lægen kan videregive oplysningerne til ham. Sik. i. Bestemmelsen i stk. I gnider ikke, hvis den reg ist re redes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgorcnde hensyn til offentlige eller private interesser Gør sådanne Lensvn sig kun gældende for pd del af oplysningerne. skal den registrerede gøres bekendt med de øvrige oplvsninger Stk 5. Bestemmelaerae i stk. 1-3 finder ikke anvendelse for registre, der udelukkende er nparbejdet med henblik på at foretage statistiske uddrag. For andre registre kan der fastsættes undtagclser fra retten til at få oplysninger efter stk 1, for så vidt bestemmelsen i stk. 4 må antages at medføre, at sådanne begæringer i almindelighed må afslås. Stk. 6. En registreret person, der har fået meddelelse efter stk. 1-3, har ikke krav på ny meddelelse før 12 måneder efter sidst«meddelelse, medmmdre han kan godtgøre en særlig interesse heri. 14. Meddelelser i henhold til 13, stk. 1, jfr. stk. 4, skal på forlangende gives skriftligt. I tilfælde, hvor hensynet til den registrerede taler derfor, kan meddelelserne dog gives i form af en mnndtlig underretning om indholdet af opi vroingerae. Stk. 2. Meddelelse til dan registrerede om oplysninger som nævnt i IS, stk. 3, skal altid gives af den pågjeldende læge og kan gives i form af en tnundtlig nnderretmng. Bestemmelsen i 13, stk. 4, gælder tilsvarende. Kapitel 6. Videregiv«Ué o / oplytninger tii -private. 16. Oplysninger, som henføres til bestemte personer, må ikke videregives til private personer og virksomheder m. v., medmindre dette felger af reglame i } eller oplyaningerne i forvejen er offentligt tilgængelige eller den registrerede eller den, der handler p i hans vegne, har meddelt samtykke hertil.

18 1 Slk. 2. Samtykke skai meddeles sknftkgt og skal indeholde oplymuuff m, 1) hvilke * vpei oplybmiuf«r der må videregives, 2) hvem oplysningeme må videregives til, g 3) hvorledes oplysningeme må anvendes al den angivne modtager. Stk. 3. Samtykke bortfalder senest efter 1 åra forløb. 17. Oplysninger om bestemte personår k»n videregivea til private virksomheder m. v., der i henhold til lov eller aftale medvirker ved løsning af vedkommende myndigheds opgaver. Der må dog kun ske videregivelse af op'ymiinger, der er nødvendige i den modtagende virksomheds arbejde for det offentlige. Oplysningeme må ikke benyttes til andre formål end fastsat af den registeransvarlige myndighed. ia. Fra sygehusrcgistre og andre, patient- eller sygdomsregistre kan videregives oplysninger om en bestemt person til en læge eller tandlæge, som har den pågældende person i behandling. Videregivelsen kan til læger også omfatte oplysninger om andre personer, herunder om pårørende, såfremt oplysningeme kan have betydning for behandlingen af den registrcrede. Slk. 2. De nævnte registre kan endvidere videregive identifikationsoplysninger og oplysninger om diagnoser m. v. til læger til brug ved konkrete forskningsprojekter. Der må kun ske efterfølgende henvendelse til de regi iltre rede i det omfang, de læger, der har behandlet de pågældende, giver tilladelse hertil. Stk. 3. Herndover kan der fra de nævnt«registre med snndhedsstyrelbens godkendelse og på nærmere angivne vilkår videregives oplysninger til brug ved forskning eller planlegning Videregivelse af oplysninger med henbliic på samkøring med registre, der ikke omfattes af loven, kan kun godkendee efter forud indhentet udtalelse fra registortilaynet. 19. Til brug i konkrete retsforhold kan dor videregives enkeltstående oplysninger til private personer og virksomheder m. v., som kan godtgøre at have en retlig interaiae i at fl de pågeldende oplysninger, der Idart I overstiger hensynet til oplysningemes hemmeligholdelse. Dette gælder dog ikke oplysmnger, om hvilke der ved lov er fastsat Bærlige tavshedsforsknfter. Stk. 2. Der kan videregives oplysninger til brug ved forskning på nærmere angi.ne vilkår. Bestemmelsen i 18, stk. 3, 2. pkt., gælder tilsvarende. 30. Vedkommende minister kan fastsatte regler ora betaling for udlevcnng af oplysninger. Kapitel 6. Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder. 21. Registrerede oplysninger kan videregives til offentlige myndigheder i det omfang, der er nævnt i kapitel 5, samt hvor de pågældende myndigheder i henhold til lov har adgang til at få oplysningeme. Slk øvrigt må videregivelse kun finde sted til en anden offentlig myndighed, såfremt oplysningeme har væsentlig betydning for vedkommende myndigheds virk- Bomhed eller har væbentlig betydning for en afgørelse, som myndigheden skal trsffe, jfr. dog 9, stk. 1, 2. pkt. Der må dog ikke videregives oplysninger i strid med særlige tavshedsforskri fter, der er fastsat ved lov. Slk. 3. Fra registre, der odel tikkende er oparbejdet med henblik på at foret&ge statistiske nddrag eller som led i en videnskabelig underaøgelbe, må der ikke nden særlig hjemmel videregives oplysninger, der kan henføres til bestemte personer. Registertilsynet kan dog efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tiliade, at sådanne oplysninger videregives til registre, der udelukkende er oparbejdet i statibtisk eller videnskabeligt øjemed. Regiatertilsynets afgørelse herom kan ikke indbringee for anden administrativ myndighed. Kapitel 7. Regitterlilsyn. 22. Registertilaynet, der bestyr af et råd og et sekretariat, fører tilsyn med ethvert register, der omfattes af loven. Reeist^rtilsynet udøver endvidere de fimkt ier, der i henhold til lov om private registre ra. v. er henlagt tal tilsynet.

19 13 Stk. 2. Registertilsynet påser af egen drift eller efter klage fra en registreret, at regi- Hteret er oprettet og anvende» i overensstemmelse med lovens bestemmelser og de forskrifter, der er fastsat i medfar af loven. 23. Rådet, der nedsættes af justitsmini- Bteren, består af en formand, der skal opfylde betingelserne (or at kunne blive udnævut til dommer, og af 6 andre medlemmer. Medlemmeme og stedfortrædere (or disse udnævnes for 4 år. 24. Registertilsvnets daglige forretninger varetages af sekretariatet, der ledes af en direktør. 25. Justitsministeren fastsætter rådets forretningsorden og de nærmere regler om arbejdets fordeling mellem råd og sekretariat. 26. Registertilsynet kan afkræve såvel den eller de for registeret ansvarlige myndigheder som den, der fører registeret, enhver oplysning af betydning for tilsynet. Stk. 2. Tilsynets medlemmer og personale har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskeudelse adgang til alle lokaler, hvorfra registeret administreres eller kan benyttes, samt til lokaler, hvor registeret eller de tekniske hjælpemidler opbevares eller anvendes. Slk. 3. Tilsynet afgiver indberetning til den eller de for registeret ansvarlige myndigheder og vedkommende minister om konstaterede overtrædelser af loven eller de fastsatte forskrifter samt i øvrigt om forefnndne mangler. Tilsynet Bkal have underretning om, hvad myndigheden foretager i anledning af indberetningen. 27. RegiBtertiluynet k&n til enhver tid fremsætte forslag om ændring af gældende forskrifter over for den myndighed, der har fastsat forskrifteme. Beatemmelseme i 5, stk. 2, og 6, stk. 3, 2. pkt., gælder tilsvarende. 28. Registertilsynet afgiver en årlig beretning om Bin virksomhed til folketinget. Beretningen offentliggøres. Stk. 2. Registertilsynet kan. øvngf offentliggøre udtalelser, som tilsynet har afgivet i medfør af 5, stk. 1, 6, «tk. 3, 7, stk. 2, 18, stk. 3, og 19, stk. 2, indberetninger, der er afgivet i medfar af 26, stk. 3, og forslag, der er fremsat i medfør af 27. Bestemmelsen i 8, stk. 2, 2. pkt., gælder tilsvarende. Kapitel 8. Straf. 29. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der: 1) tilsidesætter vilkår i et samtykke efter 16, stk. 2, 2) overtræder 17, 3. pkt., og 18, stk. 2, 2. Dkt., eller 3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af 18, stk. 3, og 19. Stk. 2. I forskrifter, der udstodes i medfør af lovens kapitel 2, kan der fastsætt s straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i fonkrifterne. Stk. 3. Er o\ ertrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges selskabet som sådant. Kapitel 9. I krafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v. 30. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. For registre og registersystemer, der er taget i brug inden lovens ikrafttræden, får loven først virkning 1 år efter lovens ikrafttræden. For de pågældende registre indsendes udkait til forskrifter om regi- Btrenes opbygning og drift, der opfyld^r De- Btemmelserne i kapitel 3-6, til registertilsynet senest 6 måneder efter lovens iicrafttrseden. Bestemmelseme i 5, stk. 2, og 6, stk. 3, 2. pkt., gælder tihvarende. Justitsrninisteren han forlænge fnsteme for bestemte registre. Stk. 3. For registre, der er taget i brug eller er under opbygning ved lovens ikrafttræden, og for bvilke det ikke uden væsentlige Bystemtekniske ændringer er muligt at give

20 14 ud&krift a[ de registrcredc oplyaninger, f ir bestemmeisrme l 13, stk. 1 og 3, først virkning 3 ir eftcr lovens ikraftcræden. 31. Lo»cn gælder ikke for registre, der f.ires fur politirl og furavarets efterretningstjenpsut. 32- Loven gslder ikke for registre, der føres for det færoeke hjemmestyre«royndigbeder euer for ngbm yndigheder pi Færøerne. Loven lam ved kgl. anordning sættes i kraft for ngam vndigheh^mes registre med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. (Hvet på Christiansborg slot, den 8. juni 1976i. Under Vor Kongelige H&nd og Segl. MARGRETHE R Rrlinp Jpnser

21 15 LOV OM SYSTEMATISK REGISTRERING AV OPPLYSNINGER ANGÅENDE PRIVATE FORHOLD. ISLAND

22

23 17 o m s y s t e m a t i s k r e g i s t r e r i r g o v o p p l y s n i n g e r ar,gående p r i v a t e f o r h o l d. L 0 V I. K A P I T E L L o v e n s g y l d i g h e t s o m r å d e P a r a g r a f 1 D e n n e l o v e n o m f a t t e r a l l e f o r m e r f o r s y s t e m a t i s k r e g i s t r e r i n g a v o p p l y s n i n g e r a n g å e n d e e n k e l t p e r s o n e r s p r i v a t e f o r h o l d, e n n v i d e r e d e S k o n o m i s k e f o r h o l d a n g å e n d e e n k e l t p e r s o n e r, i n s t i t u s j o n e r, f i r m a e r e l l e r a n d r e j u r i d i s k e p e r s o n e r s o m d e t e r n a t u r l i g o g r i m e l i g å b e h a n d l e f o r t r o l i g. L o v e n o m f a t t e r r e g i s t r e r i n g f o r e t a t t a v a r b e i d s g i v e r, f i r m a e r, f o r e n i n g e r o g i n s t i t u s j o n e r o g r e g i s t r e r i n g f o r e t a t t av o f f e n t l i g e o r g a n e r. M e d s y s t e m a t i s k r e g i s t r e r i n g a v o p p l y s n i n g e r m e n e s innsar.ling o g r e g i s t r e r i n g a v b e s t e m t e o g a v g r e n s e d e o p p l y s n i n g e r i e n s y s t e m a t i s k h e l h e t. L o v e n s b e s t e m m e l s e o m f a t t e r o p p l y s n i n g e r om p r i v a t s a k e r a n g å e n d e en b e s t e m t p e r s o n, s e l v o m h a n ikke b l i r navngitt, h v i s h a n b l i r b e t e g n e t m e d p e r s o n n u m m e r e l l e r r e g i s t r e r i n g s k j e n n e t e g n s o m g i r d e m s o m k j e n n e r t i l k o d e n m u l i g h e t til å i d e n t i f i s e r e v e d k o m m e n d e. P a r a g r a f 2. B i o g r a f i s k e r e g i s t r e i f l g. l o v nr. 3 0 / o m f a t t e s i k k e av d e n n e l o v e n, l i k e l e d e s r e g i s t r e r i n g f o r s l e k t s g r a n s k n i n g o g b i o g r a f i s k r e g i s t r e r i n g. II. K A P I T E L H j p m m e l t i l r e g i s t r e r i n g. P a r a g r a f 3. S y s t e m a t i s k r e g i s t r e r i n g av o p p l y s n i n g e r nevrit u n d e r p a r a g r a f 1 e r k u n t i l l a t t h v i s s l i k r e g i s t r e r i n g e r e n n a t u r l i g d e l i vedkcrair.er.ce p e r s o n s v i r k s o m h e t o g o m f a t t e r

24 18 k a n de scir. h a r t i l k n y t n i n g til haris v i r k s o m h e t e l l e r a r b e i d s o m r å d e s l i k s o m k u n d e r, a r b e i d s t a k e r e e l l e r f o r e n i n g s m e d l e m m e r. P a r a g r a f ^. D e t er u l o v l i g å r e g i s t r e r e o p p l y s n i n g e r s c m g j e l d e r n a s j o n a l i t e t s g r u p p e r, rase o g f a r g e, l i k e l e d e s d e r e s p o l i t i s k e o p p f a t n i n g e r e l l e r e n k e l t e p o l i t i s k e f o r h o l d og r e l i g i o n r e d m i n d r e en s æ r s k i l t l c v h j e m m e l f o r e l i g g e r. I m i d l e r t i d e r r e g i s t r e r i n g t i l l a t t h v i s d e n r e g i s t r e r t e h a r g i t t o p p l y s n i n g e n e e l l e r at o p p l y s n i n g e n e e r i n n h e n t e t m e d h a n s s a m t y k k e o g u n d e r d e f o r h o l d at har. m å v æ r e k j e n t m e d at h e n s i k t e n v a r å r e g i s t r e r e de s l i k s o m n e v n t u n d e r p a r a g r a f 3. V i l k å r fot er> slik r e g i s t r e r i n g e r at d e n m å v æ r e a b s o l u t t nfidvendig f o r v i r k s o m h e t e n. B e s t e m m e l s e n e u n d e r f S r s t e l e d d o m f a t t e r o g s å o p p l y s n i n g e r a n g å e n d e p e r s o n e r s k r i m i n a l r e g i s t e r, d e r e s s e k s u a l liv o g h e l s e, bruk av a l k o h o l og a n d r e s t i m u l e r e n d e midler- o g l i k n e n d e p r i v a t e f o r h o l d. O f f e n t l i g e o r g a n e r, d e r i b l a n t l e g e r o g s y k e h u s har, m e d h j e m m e l i l o v e n, a d g a n g til r e g i s t r e r i n g u t e n v i t e n e l l e r s a m t y k k e fra d e n r e g i s t r e r t e, hv s r e g i s t r e r i n g e n e r n ô d v e n d i g m e d hensyri til r e g i s t r e r i n g e n s b r u k s v e r d i, jfr. p a r a g r a f 3. P a r a g r a f 5. I n n s a m l i n g o g r e g i s t r e r i n g a v o p p l y s n i n g e r s o m g j e l d e r p e r s o n e r s o g j u r i d i s k e p e r s o n e r s ô k o n o m i s k e f o r h o l d o g k r e d i t t v e r d i g h e t er u l o v l i g u t e n b e v i l l i n g s o m d a t a k o m i t é e n gir, h v i s f o r m å l e t e r 1 f o r m i d l e o p p l y s n i n g e n e til a n d r e a n g å e n d e d i s s e f o r h o l d. I f ô l g e f o r s t e ledd er d e t ikke t i l l a t t å r e g i s t r e r e a n d r e oppiysnixigei e n n en p e r s o n s e l l e r et f i r m a s n a v n, a d r e s s e,,e r s o n n u m n e r e l l e r t i r m a n u m m e r, s t i l l i n g, a r b e i d e og o p p l y s n i n g e r s o m er t i l g j e n g e l i g - i o f f e n t l i g e r e g i s t r e, u t e n 5 o p p g i det til v e d k o m m e n d e. II v is a n d r e o p p l y s n i n g e r b l i r tatt m e d i r e g i s t e r e t, s k a l v e d k o m m e r de i r r s o n, r e g i s t r e r t f o r f O r s t e gang, u n d e r r e t t e s ir.:.-n f i r e u k e r fra r e g i s t r e r i n g e n, o g s k a l v e d k o m m e n d e o p p l y s e s wm r e t t e n til å )å i n f o r m a s j o n f'm rt-gist r a r i n g e n s i n n h o l d, iflg. paia^raf 11. u p p l v c n i n g e r -.vigående fikoncmisk s i f M j s j o n f o r h o. d s u m i.elysei k r e d i t t v e r d i g h e t e n l'an l u n g i s s k r i f t l i g til indre.

25 19 N a r d e t d r e i e r s e g o m f a s t e kurider, k a n m a n i m i d l e r t i d gi o p p l y s n i n g e r m u n t l i g, m e n s p t t r s m å l s t i l l e r e n s n a v n o g a d r e s s e s k a l noteres, og d o k u m e n t e t s k i i o p p b e v a r e s i m i n s t 6 m å n e d e r. S k r i f t l i g e o p p l y s n i n g e r s o m e r g i t t i f O l g e t r e d j e l e d d s k a l v æ r e d a t e r t, o g n a t u r l i g f o r e l d e s e s t i d skal o p p g i s. P a r a g r a f 6. R e g i s t r e s o m f a l l e r u n d e r b e s t e m m e l s e n e i d e n n e lov e r i k k e t i l l a t t 1 k o b l e s a m m e n, m e d m i n d r e d e t d r e i e r seg o m r e g i s t r e t t i l s a m m e r e g i s t r e r i n g s o r g a n. M e d s a m m e r e g i s t r e - r i n g s o r g a n m e n e s d e t s a m m e f i r m a, s e l s k a p e l l e r o f f e n t l i g e i n s t i t u s j o n. M e d s a m m e n k o b l i n g a v r e g i s t r e m e n e s b å d e m a s k i n e l l o g m a n u e l l o v e r f o r i n g a v o p p l y s n i n g e r m e l l o m r e g i s t r e. Til t r o s s f o r b e s t e m m e l s e n e u n d e r f S r s t e l e d d er d e t t i l l a t t å k o b l e til r e g i s t r e r i n g e n o p p l y s n i n g e r o m n a v n, p e r s o n n u m m e r, f i r m a n u m m e r o g a d r e s s e e l l e r t i l h o l d s s t e d, s e l v o m s l i k e o p p l y s n i n g e r e r h e n t e t fra a n d r e r e g i s t r e. D a t a k o m i t e e n k a n g i d i s p e n s a s j o n f r a b e s t e m m e l s e n e i ffirste l e d d h v i s d e t e r i n n l y s e n d e at d e t e r a b s o l u t t n C d v e n d i g iflg. p a r a g r a f 3 o g p a r a g r a f 16, f j e r d e ledd. III. K A P I T E L R e g i s t r e r i n g o g o p p b e v a r i n g a v o p p l y s n i n g e r. P a r a a r a f 7. E f f e k t i v e t i l t a k s k a l i v e r k s e t t e f o r å f o r h i n d r e a t o p p l y s n i n g e r b l i r m i s b r u k t e l l e r h a v n e r h o s u v e d k o m m e n d e. O p p l y s n i n g e r s o m p å g r u n n a v a l d e r e l l e r a n d r e å r s a k e r h a r m i s t e t s i n g y l d i g h e t m e d h e n s y n til r e g i s t r e t s f o r m å l s k a l s l e t t e s. R e g i s t r e s o m s t a d i g e r i b r u k s k a l i n n e h o l d e o p p l y s n i n g e r s o m t i l e n h v e r t i d e r r i k t i g e, o g f o r e l d e d e o p p l y s n i n g e r s k a l s l e t t e s. D a t a k o m i t e e n k a n g i t i l l a t t l s e til at k o p i e l l e r a v s k r i f t fra r e g i s t r e s k a l o p p b e v a r e s i S t a t s a r k i v e t e l l e r a n d r e a r k i v e t t e r n æ r m e r e v i l k å r.

26 20 P a r a g r a f B. H v i s o p p l y s n i n g e r e l l e r v u r d e r i n g a v d e n B k o n o m i s k e s i t u a s j o n e n o g k r e d i t t v e r d i g h e t e n er g i t t til a n d r e, o g de n a r s e n e r e v i s t s e g I v æ r e u r i k t i g e e l l e r v i l l e d e n d e, da p l i k t e r d e n iinsvarlige, iflg. p a r a g r a f S, å s e n d e o m g å e n d e a l l e d e m s o m h a r m o t t a t t s l i k e o p p l y s n i n g e r fra hair de s i s t e 6 m å n e d e r, l i k e l e d e s d e n r e g i s t r e r t e, en s k r i f t l i g r e t t e l s e. D e n r e g i s t r e r t e s k a l o g s å få i n f o r m a s j o n fra o r g a n e t o m h v e m r e t t e l s e n e e r s e n d t til. P a r a g r a f 9. H v i s n e v n t e r a p p o r t e r i n n e h o l d e r o p p l y s n i n g e r s o m k a n a n t a s å v æ r e a v i n t e r e s s e f o r f r e m m e d e s t a t e r, d a s k a l s i k r i n g s t i l t a k i v e r k s e t t e s s o m m u l i g g j ö r t i l i n t e t g j ö r e l s e a v r e g i s t r e n e o m g å e n d e h v i s d e t b r y t e r ut k r i g e l l e r at k r i g s f a r e n e r o v e r h e n g e n d e. IV. K A P I T E L O m r e g i s t r e r t e p e r s o n e r s r e t t i g h e t e r. P a r a g r a f 10. H v i s en p e r s o n m e n e r at o p p l y s n i n g e r o m h a n s p r i v a t l i v e r r e g i s t r e r t i et b e s t e m t r e g i s t e r, k a n h a n o v e r f o r a n s v a r s h a v e n d e De o m i n f o r m a s j o n a v r e g i s t r e r i n g e n s i n n h o l d. D e t p l i k t e s å e t t e r k o m m e d e n n e a n m o d n i n g e n u t e n u n ö d i g f o r s i n k e l s e. H v i s e n p e r s o n m e n e r at o p p l y s n i n g e r o m h a n s f o r h o l d e r r e g i s t r e r t i s y k e p r o t o k o l l e l l e r a n d r e s y k e r e g i s t r e, og h a n v i l få k j e n n s k a p t i l i n n h o l d e t, d a s k a l h a n f r e m s e t t e ö n s k e d e r o m o v e r f o r s i n f a m i l i e l e g e, e l l e r d e n l e g e n s o m h a r b e h a n d l e t h a n o g be h a n i n n h e n t e o p p l y s n i n g e r fra d e n s o m er a n s v a r l i g f o r r e g i s t r e r i n g e n. D e t t e o r g a n e t g i r d i s s e o p p l y s n i n g e n e til l e g e n s o m g i r d e m v i d e r e t i l v e d k o m m e n d e. B e s t e m m e l s e n i f ü r s t e ledd g j e l d e r ikke h v i s h e n s y n e t til d e n r e g i s t r e r t e a n g å e n d e i n n s y n s r e t t e n a n s e s å s k u l l e v i k e h e l t e l l e r d e l v i s av h e n s y n t i l a l m e n i n t e r e s s e n e l l e r a n d r e v i k t i g e p r i v a t h e n s y n. H v i s d e t e r t i l f e l l e t a n g å e n d e en del a v o p p l y s n i n g e n e, m e n i k k e a n d r e d e l e r av dem, d a s k a l d e n s o m s p ö r b l i i n f o r m e r t oni d e d e l e n e s o m det i k k e a n s e s b e t e n k e l i g å o p p l y s e om.

ELEKTRONISK BETALINGSFORM OG FORBRUKERINTERESSER I

ELEKTRONISK BETALINGSFORM OG FORBRUKERINTERESSER I ROLF RIISNÆS (red.) ELEKTRONISK BETALINGSFORM OG FORBRUKERINTERESSER I ARBEIDSDOKUMENTER TIL DEN NORDISKE KONFERANSEN 1990 C O M P L E X 5 / 9 0 NORDISK EMBETSMANSKOMITÉ FOR KONSUMENTSP0RSMÄL TANO CompLex

Detaljer

Rapport fra Datatilsynet om fjernsynsovervåking. 13. desember 2005

Rapport fra Datatilsynet om fjernsynsovervåking. 13. desember 2005 Rapport fra Datatilsynet om fjernsynsovervåking 13. desember 2005 Notat fra Datatilsynet i forbindelse med forestående revisjon av personopplysningslovens bestemmelser om fjernsynsovervåking 1 Innledning...

Detaljer

UTGITT AV DET NORSKE UTGITT AV DET NORSKE STYRET LOKALSTYRET

UTGITT AV DET NORSKE UTGITT AV DET NORSKE STYRET LOKALSTYRET Forhandlingene ved Det 40. nordiske Juristmøte i Oslo 21. 22. august 2014 BIND I Utgitt av det norske styret De Nordiske Juristmøter 2014 www.nordiskjurist.org Trykk: HG Media as Opplag: 600 Sats: Times

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

Nordisk seminar om barnerett

Nordisk seminar om barnerett Nordisk seminar om barnerett Tema: Lovgivning om farskap, foreldreansvar, samvær og økonomi. Likheter og ulikheter, muligheten for og nytte av lovharmonisering. TemaNord 2005:581 Nordisk seminar om barnerett

Detaljer

Fredag 22. august kl. 10.45 12.15. Fremtidsfuldmagter

Fredag 22. august kl. 10.45 12.15. Fremtidsfuldmagter Fremtidsfuldmagter Fredag 22. august kl. 10.45 12.15 Sektionsmøde Fremtidsfuldmagter (Se siderne 157-172 i Bind I) Referent: professor Torstein Frantzen, Norge Korreferent: adj. professor, dr.jur. Svend

Detaljer

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden. Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden. Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 Utviklingen i nordisk arverett tegn i tiden Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 TemaNord 2013:517

Detaljer

Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie

Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie TemaNord 2013:523 Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Arbeidstilsynenes roller, strategier

Detaljer

Skydd för allmänheten vid emission, take-over bids och handel med aktier

Skydd för allmänheten vid emission, take-over bids och handel med aktier Skydd för allmänheten vid emission, take-over bids och handel med aktier 311 Torsdagen den 20 augusti 1987 kl. 10.00 Sektionsmöte Skydd för allmänheten vid emission, take-over bids och handel med aktier

Detaljer

Hensikten med notatet er å gi en oversikt over viktige formelle forhold ved etablering av selskaper i Danmark.

Hensikten med notatet er å gi en oversikt over viktige formelle forhold ved etablering av selskaper i Danmark. Januar 2015 ETABLERING I DANMARK Forord Etableringsnotatet er utarbeidet i samarbeid mellom DNB Bank ASA, Filial af DNB Bank ASA, Norge, samt Accura Advokatpartnerselskab og Innovasjon Norge, København.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7937 Patentsøknad nr. 2000 4988 PCT-nummer: PCT/DK99/00203 WIPO publ. nr. WO99/51361 Søker: Ulmadan A/S, 8500 Silkeborg, Danmark (tidl. Ulmadan ApS, Odense)

Detaljer

KONKURRANSEUTSETTING AV RIKSVEGFERGEDRIFTEN EØS-RETTSLIGE RAMMER

KONKURRANSEUTSETTING AV RIKSVEGFERGEDRIFTEN EØS-RETTSLIGE RAMMER KONKURRANSEUTSETTING AV RIKSVEGFERGEDRIFTEN EØS-RETTSLIGE RAMMER Professor dr. juris Olav Kolstad Førsteamanuensis dr. juris Erling Hjelmeng 3. juni 2005 Innhold Del I: Oppdraget...5 Del II: Reglene om

Detaljer

Bruk av CM-kontrakter i forhold til anskaffelsesregelverket

Bruk av CM-kontrakter i forhold til anskaffelsesregelverket Østfold kommunerevisjon IKS Postboks 24 1662 ROLVSØY Att. Torbjørn Østby Deres referanse Vår referanse Dato 2009/332-5-20464/2009-EIGU 200900581-/CPM 25. august 2009 Bruk av CM-kontrakter i forhold til

Detaljer

Oljedirektoratets innkjøp fra PETRAD - kommer lov om offentlige anskaffelser til anvendelse?

Oljedirektoratets innkjøp fra PETRAD - kommer lov om offentlige anskaffelser til anvendelse? Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/00415-3 200903064-/LLU 9. september 2010 Oljedirektoratets innkjøp fra PETRAD - kommer lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Kjøpers og selgers rettsstilling, når en tegnet eierskifteforsikringen ikke dekker

Kjøpers og selgers rettsstilling, når en tegnet eierskifteforsikringen ikke dekker Kjøpers og selgers rettsstilling, når en tegnet eierskifteforsikringen ikke dekker Kandidatspesiale av Camilla Mæland 20103346 Veileder: Carsten Munk-Hansen 1 Tittelblad Utdannelse: Kandidatutdannelsen

Detaljer

På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtninges organisering og politiske deltagelse i Danmark

På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtninges organisering og politiske deltagelse i Danmark På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtninges organisering og politiske deltagelse i Danmark Lise Togeby Almindeligvis er man tilbøjelig til at opfatte Danmark og Sverige som to forholdsvis ens

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

NORDISK MUSEOLOGI 2011 2. Forord

NORDISK MUSEOLOGI 2011 2. Forord NORDISK MUSEOLOGI 2011 2 Forord I hovedartiklerne i dette nummer af Nordisk Museologi er der fokus på institutionelle, forvaltningsmæssige og repræsentative sider af forholdet mellem private og offentlige

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Anmodning om å vurdere om anskaffelsesreglene kommer til anvendelse, når det skal inngås avtale om driftstilskudd

Detaljer

LOV 1918λ05-31 nr 04: Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven].

LOV 1918λ05-31 nr 04: Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven]. LOV-1918-05-31-4 Avtnleloven -- avtl. Avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ug». Side 1 av 13 LOV 1918λ05-31 nr 04: Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven].

Detaljer

Torsdag den 24. august 1978 kl. 10. Konkurssurrogater. Se bilag 9

Torsdag den 24. august 1978 kl. 10. Konkurssurrogater. Se bilag 9 Torsdag den 24. august 1978 kl. 10 Konkurssurrogater Se bilag 9 Landsretssagfører, dr. jur. Allan Philip, Danmark, bød velkommen til sektionsmødet, og gav ordet til referenten, højesteretssagfører Brøchner.

Detaljer

SAMOR DA ING AF DE NORDISKE LA DIS

SAMOR DA ING AF DE NORDISKE LA DIS SAMOR DA ING AF DE NORDISKE LA DIS LØNSTATISTIK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF DE NORDISKE SOCIALMINISTERIER NEDSATTE EKSPERTKOMITE J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KOBENH AV N 1950 A MORDM NG

Detaljer

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

Kr.Rønne. Rasmus P.Grande Ove N.Bakken

Kr.Rønne. Rasmus P.Grande Ove N.Bakken Aar 1907 den 2 den Januar holdtes Styremøde hos Arnt Eidsaune. Fraværende var Arnt T. Hoøen, Rasmus P. Grande og Anders Mikkelhaug. Supleanten Hans A. Hoff mødte. Da! 1. Behandledes spørgsmaalet om indkjøb

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 13/11. Bindende tilsagn i konkurransesaker forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven. av Erling Hjelmeng

Arbeidsnotat nr. 13/11. Bindende tilsagn i konkurransesaker forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven. av Erling Hjelmeng Arbeidsnotat nr. 13/11 Bindende tilsagn i konkurransesaker forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven av Erling Hjelmeng SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet er finansiert av Det

Detaljer

Nytt i privatretten. Bundespatentgericht besluttet på denne bakgrunn å utsette saken og å forelegge Domstolen følgende prejudisielle spørsmål:

Nytt i privatretten. Bundespatentgericht besluttet på denne bakgrunn å utsette saken og å forelegge Domstolen følgende prejudisielle spørsmål: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 3/2004 IMMATERIALRETT VAREMERKERETT Innhold nr. 3: Immaterialrett 1 Varemerkerett

Detaljer

Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem

Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 09.30 Sektionsmöte Handel med egna aktier - börs- och aktierättsliga problem (Se sidorna 143-165 i Del I) Debattledare:

Detaljer

Kundefordringer som kredittgrunnlag - Faktoring og beslektede ordninger

Kundefordringer som kredittgrunnlag - Faktoring og beslektede ordninger Kundefordringer som kredittgrunnlag - Faktoring og beslektede ordninger 473 Torsdag 16. august kl. 10 Seksjonsmøte Kundefordringer som kredittgrunnlag - Faktoring og beslektede ordninger Referat: Del I

Detaljer