Samlet saksframstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlet saksframstilling"

Transkript

1 Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/ Arknr.: L12 &13 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 35/ Kommunestyret 100/ OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING "NY JORD"-PROSJEKTET - KOMMUNESTYRETS SLUTTBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Ski kommune reguleringsplan for «Ny jord», og områdene NJ14, NJ16a/b, NJ25, NJ34f, NJ51 og NJ52, som vist på plankartet datert , reguleres til jordbruk (LNFR). 2. Bestemmelsenes 3 revideres til å inkludere jordfysiske kriterier for å sikre at arbeidet med jordflyttingen ikke gjenopptas for tidlig etter ugunstige værforhold. 3. Jordforbedringsområder som foreslås tatt ut, tas inn som et avbøtende tiltak for landbruket i reguleringen av E18, i tråd med planbestemmelsen i kommunedelplan Ingress/hovedbudskap: Ny E18 gjennom Ås og Ski (Retvet Vinterbro) planlegges etablert i et område som har høy nasjonal jordbruksverdi. Det er en nasjonal målsetting at minst mulig jordbruksjord beslaglegges og bygges ned. Det er ikke tidligere gjennomført jordflyttingsprosjekter i denne størrelsesorden i Norge. «Ny jord» - prosjektet kan anses som et forskningsprosjekt som sannsynligvis vil være førende for fremtidige samferdselsprosjekter og utbyggingsprosjekter. Statens vegvesen bruker derfor store ressurser for å kunne dokumentere prosessen og resultatet av prosjektet. Foreliggende planforslag innebærer en omregulering av flere separate områder til jordbruksareal, samtidig som det stilles krav til oppdyrking som sikrer kvaliteten på jordsmonnet. Sistnevnte skal sikre at man får en fullverdig erstatning for jordbruksarealene som går tapt som følge av vegbyggingen. Planforslaget omfatter 6 områder på til sammen 88 dekar til nydyrking i Ski kommune. Saksopplysninger: Bakgrunn og prosess Hensikten med dette reguleringsplanforslaget er å avsette tilstrekkelig areal som er egnet for etablering av ny dyrkningsjord, som erstatning for den jorda som går tapt ved bygging av ny E18. Samtidig skal planen sikre at etableringen av ny jord skjer uten for store negative konsekvenser for miljø og samfunn. Erstatningsarealene ble ikke anvist i arbeidet med kommunedelplanen for E18, og kan dermed ligge utenfor den vedtatte vegkorridoren. Konsekvensene av planforslaget er beskrevet i vedlagt konsekvensutredning (vedlegg d).

2 2 Arbeidet med «Ny jord»-prosjektet startet opp før sommeren i Statens vegvesen gjennomførte grunneiermøter for å identifisere hvilke arealer de berørte grunneierne selv anså som hensiktsmessige å dyrke opp. I tillegg har Statens vegvesen fått henvendelser fra grunneiere som ikke er berørt av ny E18, om mulige oppdyrkingsarealer/deponiarealer. Enkelte arealer er også vurdert av Statens vegvesen på eget initiativ. I etterkant av denne kartleggingen har det blitt gjennomført en grov silingsprosess hvor hensikten har vært å sile ut de arealer som har åpenbare konflikter med andre viktige tema som kulturmiljø/kulturminner, naturmiljø og vannmiljø. I tillegg har dyrkningspotensialet, dvs. egnethet for dyrking, vært en del av vurderingen. Metoden for grovsilingen er dokumentert i egen rapport, vedlagt planprogrammet av Etter grovsilingen og konsekvensutredningen gjenstår 6 områder som aktuelle erstatningsområder i Ski kommune. Konsekvensene er utredet og beskrevet i konsekvensutredningsrapporten for «Ny jord»-områdene for fagområdene naturressurser, naturmiljø, landskap, vannressurser og vannmiljø, kulturminner og kulturmiljø og nærmiljø og friluftsliv. I tillegg er det gjort vurderinger av massehåndtering og et samlet kostnadsoverslag for Ny jord-prosjektet. Ny jord-prosjektet har hatt en koordineringsgruppe bestående av bondelaget lokalt, grunneierlagene, landbruksmyndighetene og kulturminnemyndighetene. Gjennom møter har koordineringsgruppa blitt jevnlig orientert om Statens vegvesens arbeid og resultatet av dette. For at det skal bli et best mulig resultat av «Ny jord»- prosjektet har Statens vegvesen engasjert Bioforsk som faglig bistand, og de følger prosjektet i 3 faser; i reguleringsplanarbeidet, under detaljplanleggingen og anleggsgjennomføring, og etter at prosjektet er ferdigstilt. I reguleringsplanens bestemmelse 3.1 angis at hvert enkelt areal har krav til en oppdyrkingsplan som skal godkjennes av kommunen. Statens vegvesen har som målsetning at produktiviteten på «Ny jord» -arealene skal være like god som jorda som beslaglegges. Det foreslås reguleringsbestemmelser som stiller krav om detaljert oppdyrkingsplan for å sikre at nydyrkingsområdene får tilfredsstillende matjordkvalitet. Videre stilles det krav til utforming og anleggsdrift for å unngå forurensning og for å sikre miljøverdier. Oppdyrkingsperioden planlegges å gå over to år, og vil gjennomføres som en egen entreprise før selve vegentreprisen for nye E18. Statens vegvesen oversendte reguleringsplanen for sluttbehandling. Vegvesenet har selv mottatt- og utarbeidet kommentar til alle innkomne merknader til planforslaget. Oversendelsesbrevet inneholder også en oversikt over hvilke endringer som er utført på bakgrunn av merknadene. Forhold til overordnet planverk Reguleringsplan for «Ny jord» er en del av arbeidet for å tilfredsstille følgende planbestemmelse i kommunedelplanen for E18 Akershus grense-vinterbro (sak 65/12): «Statens vegvesen vil erstatte 100 % av dyrkamark som bygges ned som følge av ny E18. Disse arealene med dyrka mark skal ha tilsvarende kvalitet som den dyrkamarka som bygges ned. I tillegg skal tiltak for å begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som del av reguleringsplanarbeidet.» Underveis i prosessen har det fra grunneiersiden vært etterspurt oppfølging av meklingsprotokollen som lå til grunn ved sluttbehandlingen av kommunedelplanen, i Fra det tidspunkt kommunedelplanen ble stadfestet, er det denne planen som er det juridisk bindende dokumentet, som legger føringer for arbeidet med senere reguleringsplaner. Meklingsprotokollen er altså ikke gjenstand for sluttbehandlingen av denne reguleringsplanen for «ny jord». Dette understrekes også av Fylkesmannen selv i hans merknad til planen.

3 3 Reguleringsplanen «Ny jord» er en del av prosessen for å oppfylle planbestemmelsen. Fra Statens Vegvesen sin side legges det opp til å erstatte dyrka mark som beslaglegges av ny E18, men ikke dyrkbar mark. Dyrkbar mark er ikke omtalt i planbestemmelsen, kun i meklingsprotokollen. Enkelte har oppfattet at dyrkbar mark skal erstattes, men Fylkesmannen har gjort det klart for Statens vegvesen at de ikke krever dette. Det vil ikke være mulig å imøtekomme krav om å finne erstatningsareal kun på impediment, uten at det går på bekostning av andre viktige samfunnshensyn. Totalt ble det meldt inn rundt 1000 dekar av grunneiere og andre. 20 % av de 1000 dekarene er klassifisert som ikke dyrkbar, og tilhører direkte berørte grunneiere. Av disse 200 dekarene er 100 dekar fortsatt aktuelle som nydyrkingsarealer, 30 dekar gjennom ny jord-prosjektet og de resterende 70 dekarene som deponi med framtidig formål jordbruk. Planens omfang og innhold Planforslaget er en direkte oppfølging av krav i gjeldende kommunedelplaner for ny E18 om at arealene med dyrka jord som beslaglegges av veganlegget skal erstattes med oppdyrking av tilsvarende nye arealer. Det er 410 dekar med fulldyrka jord som blir beslaglagt av ny veg. Dette regnskapet inkluderer «fotavtrykket til vegen» (inklusiv skråningsutslag og ca. 2 m på utsiden av dette). På bakgrunn av en faglig utsilingsprosess avsettes det i reguleringsplanforslaget 9 nydyrkingsområder på til sammen 230 dekar, fordelt slik på kommunene: Ås kommune, 3 områder på til sammen 142 dekar, Ski kommune, 6 områder på til sammen 88 dekar. Dette innebærer et underskudd på erstatningsarealer på 180 dekar. Utover de foreslåtte arealene i dette planforslaget, skal det imidlertid reguleres areal til massedeponi i planen for E18 Retvet- Vinterbro. Massedeponiene er tenkt regulert til LNF-områder, med underformål jordbruk eller skogbruk. Deponiene som opparbeides til jordbruk skal ha like krav til kvalitet som arealene i «Ny jord»-planen. Disse arealene vil inngå i totalregnskapet for erstattet dyrka mark, og sikre at 100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18, erstattes. Gjennom merknader til reguleringsplan for «Ny jord» er det kommet flere uttalelser som er kritiske til at jordforbedringsarealer skal inngå i «Ny jord». I planforslaget som var ute til høring vinteren 2015 ble det totalt foreslått 149 daa jordforbedringsarealer av de til sammen 379 daa som ble foreslått regulert til «Ny jord»-områder i planforslaget av januar Statens vegvesen har tatt ut jordforbedringsarealene fra reguleringsplanen for «Ny jord». Dette gjelder areal NJ 1b, NJ 11, NJ20, NJ 21a-d og NJ 23 (noen av disse ligger i Ås, se plankartene). Disse arealene utgjør til sammen 149 daa. Statens vegvesen kommer ikke til å opparbeide disse jordforbedringsarealene som avbøtende tiltak når de nå er tatt ut av planforslaget. Justeringer i planforslaget i forhold til vegvesenets opprinnelige forslag I rådmannens forslag foreslås det å ta inn igjen jordforbedringsområdene, jfr. punkt 3 i innstillingen. Dette er drøftet med Follo landbrukskontor. Etter drøfting med vegvesenet oppfattes dette problematisk og som et pålegg fra Ski og Ås kommuner fordi jordforbedringsarealer ikke ønskes i regnskapet ift Ny jord (Landbrukskontoret, bondelag og grunneiere). Det er et gitt antall dekar jord fra E18-traseen som skal brukes om igjen, og det er dermed ikke noe overskudd av dyrka mark som kan brukes til jordforbedring. Dette blir dermed ifølge Statens vegvesen vanskelig rent praktisk, da det sannsynligvis ikke er overskuddsmasser tilgjengelig til slik jordforbedring. Høy risiko for at dette ikke blir vellykket pga transport og arbeider på dyrka mark. Det er større risiko her enn på andre typer arealer som skal dyrkes opp. Høy kostnad, som ikke inngår i regnskapet for Ny jord

4 Planbestemmelsen i kommunedelplanen lyder som følger: «I tillegg skal tiltak for å begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som en del av reguleringsplanarbeidet.» Vegvesenet tolker dette som avbøtende tiltak. Prosjektet har gjennomgående vektet jordvern veldig høyt, som for eksempel: Flytting av krysset på Holstad, smale/nøkterne grøfteprofiler, brattere skråninger i sideterreng og lange bruelementer. Alle disse tiltakene gjelder direkte berørte arealer for E18. Tiltakene er vurdert for alle eiendommer som blir berørt, etter likebehandlingsprinsippet. Jordforbedringsarealene ligger ikke direkte knyttet til veglinjen og vil ifølge vegvesenet favorisere enkelte grunneiere. Statens vegvesen stiller seg altså negative til punkt 3 i forslaget til vedtak. 4 Vurdering: Vurdering av merknader til reguleringsplanforslag Reguleringsplanen har vært på høring i perioden For å informere om planforslagets innhold, er det i høringsperioden gjennomført et åpent informasjonsmøte, der også Ski kommune deltok. Alle grunneiere som er berørt av planforslaget, og naboeiendommer har fått tilsendt brev om offentlig ettersyn, og det er annonsert høring i Østlandets blad og Ås avis. Det har kommet inn til sammen 18 merknader til planforslaget. Alle merknader er kommentert av Statens vegvesen i en egen rapport (vedlegg c), og merknadene i sin helhet er ligger i saksmappen. NVE har varslet innsigelse, gjeldende tre delområder i planen: NJ1, NJ1b og NJ7 i Ås kommune. Statens vegvesen har oversendt rapport fra ytterligere grunnundersøkelser for å imøtekomme krav fra NVE, se merknadsbehandlingen s.22. I rapport fra merknadsbehandlingen er det innledningsvis en generell del som omtaler tema som flere merknader har kommentert. Dette er forholdet til meklingsprotokollen, meklingsnotatet og planbestemmelsen fra kommunedelplanen, jordforbedringsareal, deponiområder og erstatningsproblematikken. Enkelte merknader går på det forholdet at planforslaget ikke er i tråd med meklingsprotokollen, og at planforslaget derfor bør avvises. Etter meklingsprotokollen skulle all dyrka og dyrkbar jord erstattes, mens det i kommunedelplanen kun vises til dyrka jord. Statens vegvesen viser til at det skal reguleres områder til massedeponi i forbindelse med reguleringsplanen for ny E18, og at det er det samlede arealet ny jord-områder og massedeponier istandsatt til jordbruk som vil avgjøre om planbestemmelsen i kommunedelplanen oppfylles. Av hensynet til fremdrift sammenfaller ikke reguleringsplanen for Ny jord og reguleringsplanen for ny E18 i tid. Rådmannen har forståelse for det praktiske ved gjennomføringen av et slikt prosjekt, men mener likevel at det samlede arealet, det vil si både ny jord-områder og planlagte massedeponier, burde ha blitt redegjort for og inkludert i arealregnskapet i «Ny jord»-planen. I merknadsbehandlingen vises det til at Statens vegvesen vurderer ca. 630 dekar som mulige deponiområder. Rådmannen har derfor tiltro til at målet om å erstatte beslaglagt dyrka jord vil kunne innfris, og vil ikke kreve oppdatering av arealregnskapet i denne omgangen. Det forutsettes at dette vil bli en del av detaljreguleringsplanen for E18. Selv om planforslaget viser at målsetningen fra meklingsprotokollen om å opprettholde det samlede arealet dyrka og dyrkbar jord i Ski og Ås ikke nås med denne planen alene, er det altså planbestemmelsen som er juridisk bindende og som skal oppfylles. Meklingsprotokollen er ikke et juridisk bindende dokument, og det kan derfor ikke stilles krav om at den skal overholdes bokstavrett. Det vises for øvrig til saksdokumentene fra Statens vegvesen.

5 5 Merknader fra Ski/Kråkstad grunneierlag og Bondelaget Ski/Kråkstad grunneierlag og Bondelaget er svært kritiske til om «Ny jord» ivaretar føringer fra overordnet plan, og konkluderer med at planforslaget ikke kan vedtas slik det foreligger. Statens vegvesen har i etterkant av offentlig ettersyn hatt møter med Bondelaget og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, der også landbrukssjefen i Follo deltok. I møtet ble det enighet om at «Ny jord»- prosjektet er et viktig prosjekt å gjennomføre, og at Bondelaget ønsker at prosjektet gjennomføres. Det er også avholdt møter med grunneierlagene, og i etterkant av møtet har grunneierlaget kommet med en ny uttalelse til planforslaget (brev datert , vedlegg f), der de uttrykker at de er positive til «Ny jord»-prosjektet og ønsker at prosjektet gjennomføres. Den skepsisen som har kommet til uttrykk i grunneierlagets møter med Ski kommune, er at erstatningsarealene nå planlegges fordelt mellom «ny jord»-arealer og de nye deponiene som er under utredning sammen med E18-planen, som kom inn som et tillegg underveis i planprosessen. Rådmannen viser til vedtaket i plan- og byggesaksutvalget den (sak 46/14) gjeldende utvidet plangrense, hvor utvalget fastslo at utvidelser må vurderes i sammenheng med ny jordprosjektet, uten tap av dyrket mark, og at konsekvensene må utredes nøye før det tas endelig politisk stilling til arealbruken. Reguleringsplanen for E 18 inkludert deponier skal sluttbehandles i Ski kommune i juni Økonomiske konsekvenser: Saken har ingen økonomiske konsekvenser for Ski kommune. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Vurdering etter naturmangfoldloven (nml) Naturmangfoldloven kap II, forutsetter tilstrekkelig dokumentasjon om kunnskapsgrunnlaget, førevar-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, og at det er brukt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jf Dette er dokumentert i Konsekvensutredningsrapportens kap 3.4 Naturmiljø og konsekvensene for naturmangfold oppsummeres også i planbeskrivelsens kapittel og 6.2. Jordlova forskrift om nydyrking Med hjemmel i jordlova er det fastsatt en forskrift om nydyrking som trådte i kraft Formålet med forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. For «Ny jord» arealene som er godkjent for nydyrkingstiltak gjennom reguleringsplanvedtaket, vil arealkonflikter være avklart. Videre vil reguleringsbestemmelsene fastsette krav til innholdet i en søknad (grunnlag for vilkår i vedtaket). I tråd med god forvaltningsskikk vil saksbehandling etter forskriften derfor ikke dreie seg om hvorvidt området er egnet til nydyrking, men om hvilke krav som skal stilles til gjennomføringen av tiltaket. I reguleringsbestemmelsene omtales dette som krav til en detaljert gjennomføringsplan. Forurensningsloven anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt Med hjemmel i forurensningsloven er det fastsatt en forskrift om begrensning av forurensning. Kapittel 4 i forskriften omhandler anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt. Formålet med bestemmelsene er å forebygge, begrense eller stanse forurensning eller erosjon fra planeringsfelt. Reguleringsbestemmelsenes krav til detaljert gjennomføringsplan med fastsatte minimumskrav til innhold og dokumentasjon vil fange opp kravene i forskriften, og det vil ikke være behov med en særskilt søknad og behandling etter forurensingsforskriften Vannforskriften Med hjemmel i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven er det fastsatt en forskrift om rammer for vannforvaltning. Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for vannforekomster, og skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomster. Ifølge forskriften skal tilstanden i overflatevann og grunnvann beskyttes mot forringelse.

6 Vannmiljø og vannressurser er dokumenter og vurdert i konsekvensutredningsrapporten i henholdsvis kapittel 3.5 og 3.7. Dette inkluderer påvirkning, effekter på og risiko for vannforekomster i tilknytning til de foreslåtte tiltakene. Vurderingene inneholder også en gjennomgang av aktuelle avbøtende tiltak. På denne måten tilfredsstilles vannforskriftens 12. Det vises for øvrig til 3.1 og 7 i reguleringsbestemmelsene. 6 Samlet vurdering Rådmannen har i sin vurdering vektlagt at Ny jord-prosjektet er et nybrottsarbeid. Jordflytting har ikke blitt gjennomført i denne skalaen før i Norge. Det vurderes derfor som positivt at Statens vegvesen selv har påtatt seg å drive frem dette prosjektet som også har blitt et forskningsprosjekt. Forskning og utvikling er nødvendigvis heftet med økonomiske kostnader og høy risiko. Men det er først gjennom erfaringsbasert og systematisk forsking at det kan opparbeides et godt kunnskapsgrunnlag som gjør oss i stand til å ta informerte valg i fremtiden. Kostnaden ved å erstatte dyrket jord ligger som en del av forutsetningene i kommunedelplanen for ny E18. Da forutsetningene for planen ble lagt i kommunedelplanen for E18, har kommunens oppgave i denne saken vært å bidra til en planprosess som sikrer de overordnende rammene for «Ny jord»- prosjektet. Gjennom jevnlige samarbeidsmøter med Statens vegvesen har kommunen, inkludert landbrukssjefen, hatt full anledning til å påvirke planforslaget. Denne gjensidige kommunikasjonen har bidratt til et vesentlig forbedret planforslag. Vegvesenet har selv stått for gjennomføringen av planprosessen frem mot sluttbehandlingen (det ble gjort et eget vedtak om offentlig ettersyn i vegvesenets egen regi, etter plan- og bygningsloven 3.7, i PBU-sak 46/13 den ), og det er fra vegvesenets side lagt inn mye ressurser på dialog med grunneiere. Det vil bli krevende å etablere ny dyrkingsjord av god kvalitet. Særlig vil værforholdene potensielt ha stor innvirkning på resultatet. Rådmannen foreslår derfor at bestemmelsenes 3 oppdateres i tråd med uttalelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling. Statens vegvesen vil ikke opparbeide jordforbedringsarealene som avbøtende tiltak når de nå er tatt ut av planforslaget. Rådmannen vil bemerke at jordforbedring på disse arealene vil være gode avbøtende tiltak for berørte landbrukseiendommer og vil anbefale at områdene tas inn som avbøtende tiltak i reguleringsplanene for E18. Dette vil være i tråd med planbestemmelsen (I tillegg skal tiltak for å begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som del av reguleringsarbeidet). Konklusjon: Rådmannen mener dette er et positivt tiltak som vil gi samfunnet svært nyttig kunnskap om jordflytting uavhengig av resultatet av prosjektet. Planforslaget vil sikre at storparten av den dyrka jorda som beslaglegges av ny trase for E18 gjennom Ski og Ås blir flyttet til nye områder og istandsatt for berørte grunneiere. Videre vurderer rådmannen planforslaget som grundig utarbeidet, og anbefaler derfor at reguleringsplanforslaget vedtas med nødvendige endringer vedrørende 3. Videre bør allerede redegjorte jordforbedringsarealer inngå som en del av et avbøtende tiltak for landbruket i tråd med kommunedelplanens bestemmelse. Etter offentlig ettersyn er reguleringsbestemmelsene og plankartet, samt underliggende dokumenter endret som følge av innspill. Rådmannen anser at foreliggende planforslag med foreslåtte endringer i kart og bestemmelser er en rimelig avveining mellom samfunnshensyn og behov for erstatningsareal som følge av ny E18, og anbefaler planforslaget vedtatt. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef

7 7 Vedlegg som følger saken: a) Plankart - revidert etter høring b) Merknadsbehandling: Reguleringsplan for «Ny jord». Samtlige innkomne merknader til planprogrammet, forkortet gjengitt og kommentert. c) Planbeskrivelse og bestemmelser revidert etter høring (Tekstlige endringer etter offentlig ettersyn er markert med rød skrift). d) Konsekvensutredning for «Ny jord» - revidert etter høring (Tekstlige endringer etter offentlig ettersyn er markert med rød skrift). e) Tilleggsbrev fra Grunneierlaget Kråkstad datert Vedlegg som ligger i saksmappen: f) Tekniske tegninger for oppdyrkingsarealene g) Kopi av merknadene (i original utgave) Plan og byggesaksutvalgets behandling : Landbrukssjefen deltok i behandlingen av saken Innstilling: Enstemmig innstilt Utvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Ski kommune reguleringsplan for «Ny jord», og områdene NJ14, NJ16a/b, NJ25, NJ34f, NJ51 og NJ52, som vist på plankartet datert , reguleres til jordbruk (LNFR). 2. Bestemmelsenes 3 revideres til å inkludere jordfysiske kriterier for å sikre at arbeidet med jordflyttingen ikke gjenopptas for tidlig etter ugunstige værforhold. 3. Jordforbedringsområder som foreslås tatt ut, tas inn som et avbøtende tiltak for landbruket i reguleringen av E18, i tråd med planbestemmelsen i kommunedelplan Kommunestyrets behandling : Tor Anders Østby (SP) bad om å få sin habilitet vurdert. Representanten ble enstemmig vurdert inhabil og Tor Håvard Bieltvedt tiltrådte. Tor Håvard Bieltvedt (SP) fremmet følgende forslag: «Reguleringsplanen avvises og tilbakesendes Statens Vegvesen. Ski kommune anser ikke meklingsprotokollen fra 2012 som oppfylt, og ber Statens vegvesen sørge for oppfyllelse, slik at både dyrka og dyrkbar mark erstattes på impediment.» Helge Bunæs (H) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3 «Ski kommune anbefaler at jordforbedringsområder som foreslås tatt ut, tas inn som et avbøtende tiltak for landbruket i reguleringen av E18, i tråd med planbestemmelsen i kommunedelplan.» Votering: Bieltvedts forslag fikk 1 stemme og falt. Bunæs endringsforslag til pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Plan og byggesaksutvalgets innstilling med Bunæs endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

8 8 Kommunestyrets vedtak er: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Ski kommune reguleringsplan for «Ny jord», og områdene NJ14, NJ16a/b, NJ25, NJ34f, NJ51 og NJ52, som vist på plankartet datert , reguleres til jordbruk (LNFR). 2. Bestemmelsenes 3 revideres til å inkludere jordfysiske kriterier for å sikre at arbeidet med jordflyttingen ikke gjenopptas for tidlig etter ugunstige værforhold. 3. Ski kommune anbefaler at jordforbedringsområder som foreslås tatt ut, tas inn som et avbøtende tiltak for landbruket i reguleringen av E18, i tråd med planbestemmelsen i kommunedelplan. Utskrift sendt til: Kristian Larsen

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 15/ Ås kommune R-294 - Detaljreguleringsplan for "Ny jord" Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 15/00718-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 21.05.2015 Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Saksutskrift. Rådmann oversendte notat til kommunestyret , jf. dok.nr. 15/

Saksutskrift. Rådmann oversendte notat til kommunestyret , jf. dok.nr. 15/ Saksutskrift R-294 - Detaljreguleringsplan for "Ny jord" Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 15/00718-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 25/15 21.05.2015 2 Kommunestyret

Detaljer

Erfaringer med kompenserende tiltak ved utbygging av E18 i Follo

Erfaringer med kompenserende tiltak ved utbygging av E18 i Follo Erfaringer med kompenserende tiltak ved utbygging av E18 i Follo 02.12.2015 E18 Ørje - Vinterbro 2020? 2016 Prosjektet er ca. 70 km langt Anslått totalkostnad ca. 11 mrd kr 6 parseller er ferdig bygget

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro «Ny jord» - prosjektpresentasjon

E18 Retvet - Vinterbro «Ny jord» - prosjektpresentasjon 09.02.2017 E18 Retvet - Vinterbro «Ny jord» - prosjektpresentasjon Dette skal jeg snakke om: Vegvesenets erfaringer fra pilotprosjekt med jordflytting i prosjektet E18 Retvet-Vinterbro Hvordan er prosjektet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring. 1 Meråker kommune Arkiv: 2012003 Arkivsaksnr: 2012/788-8 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/13 03.10.2013 PlanID 2012003 Reguleringsplan for Tømmeråsegga

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 10/1805-19 Arknr.: Q10 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Kommuneplanutvalget 2/12 15.02.2012 FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR E 18 SKI GRENSE, VINTERBRO

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM 18/12 Planutvalget 04.05.2012 Ark.: L12 201108 Lnr.: 4365/12 Arkivsaksnr.: 11/1407-18 Saksbehandler: Gudmund Forseth REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/188-416 143 Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 17.08.2017 065/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/981 17/3590 20160129, L12, 137/2 Rolf Erik Poppe Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

REGULERINGSPLAN, PLANBESKRIVELSE HØRINGSUTGAVE. Statens vegvesen. "Ny jord" E18 Retvet-Vinterbro Ås og Ski kommuner

REGULERINGSPLAN, PLANBESKRIVELSE HØRINGSUTGAVE. Statens vegvesen. Ny jord E18 Retvet-Vinterbro Ås og Ski kommuner REGULERINGSPLAN, PLANBESKRIVELSE HØRINGSUTGAVE "Ny jord" E18 Retvet-Vinterbro Ås og Ski kommuner Region øst E18 Ørje-Vinterbro 18. desember 2014 Planbeskrivelse «Ny jord» 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-210 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VEST-BRÅTE Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-210 Saknr.: 02/140 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/ Kommunestyret 17/

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/ Kommunestyret 17/ OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2016/440-17/77/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/48 29.05.2017 Kommunestyret 17/62 21.06.2017 Detaljreguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Smedstad grustak Planhefte, 2. gangs behandling / merknadsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Smedstad grustak Planhefte, 2. gangs behandling / merknadsbehandling Forslag til reguleringsplan for Smedstad grustak Planhefte, 2. gangs behandling / merknadsbehandling Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 7. 1. GANGS

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Grong kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/814 Saksbehandler: Lars Arnesen Dato: 20.12.2011 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.09.2011 140/11 Formannskapet 06.12.2011 188/11

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for E6 Ornes-Stormyra, Narvik kommune, merknadsbehandling

Detaljert reguleringsplan for E6 Ornes-Stormyra, Narvik kommune, merknadsbehandling NARVIK KOMMUNE Plan og byggesak Saksframlegg Arkivsak: 06/3046 Dokumentnr: 50 Arkivkode: PNUM-, K2-L12 Saksbeh: Unni Kufaas SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Det faste utvalg

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

55/1 - Plan for bakkeplanering på eiendommen Asak, gnr 55 bnr 1 godkjennes

55/1 - Plan for bakkeplanering på eiendommen Asak, gnr 55 bnr 1 godkjennes Sørum Kommune Landbruk Hans-Ove Kirkeby Asakvegen 115 1923 SØRUM Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 02.06.2014 13/00174-11 Ragnhild Aasgaard Lystad 55/1 - Plan for bakkeplanering på eiendommen Asak,

Detaljer

REGULERINGSPLAN, PLANBESKRIVELSE. Statens vegvesen. "Ny jord" Ås og Ski kommuner

REGULERINGSPLAN, PLANBESKRIVELSE. Statens vegvesen. Ny jord Ås og Ski kommuner REGULERINGSPLAN, PLANBESKRIVELSE "Ny jord" Ås og Ski kommuner Region øst Prosjektavdeling øst, E18 Ørje - Vinterbro 27. mars 2015 Planbeskrivelse «Ny jord» 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune: Beskrivelse

Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune: Beskrivelse Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Sel kommune Statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Per Arne Skartlien +47 61271442 Vår dato: 7.4.2014 Vår referanse: Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak 16/1804 MASSEUTTAK PÅ MURTNES GÅRD - EGENGODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN Saksbehandler: Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv GBR 126/1 Saksnr. Utvalg Møtedato 55/17 Formannskapet

Detaljer

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012002 2012/1289 8494/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M Arkiv: 56M Arkivsaksnr: 2008/1648-15 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Kommunestyret 2. gangs behandling områderegulering for Sveberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/ FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/ FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: V00 Lnr.: 3026/13 Arkivsaksnr.: 12/769-23 Saksbehandler: Øystein Jorde FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 1. gangs behandling PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Mulighetsstudie for gang- og sykkelvei ved Holstad Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/03200-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: Alternativ 1a

Detaljer

Arkivsak: 14/1562 MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED GEITRYGGEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 103/15 Formannskapet

Arkivsak: 14/1562 MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED GEITRYGGEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 103/15 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1562 MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED GEITRYGGEN Saksnr. Utvalg Møtedato 103/15 Formannskapet 20.08.2015 Vedlegg 1. Søknad om mindre

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.04.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE /1568

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE /1568 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE - 141 15/1568 Sluttbehandling av reguleringsplan Fv. 123 Eidsberg grense - Havnås sentrum Saksnr Utvalg Type Dato 35/16

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/915-52 Arknr.: PLA 201305 Saksbehandler: Ingeborg Austreng BEHANDLING: SAKNR. DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede 1/14 13.01.2014 Plan og byggesaksutvalget

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 11.11.2014 Sakliste PBU-46/14 REGULERINGSPLAN FOR E18 I SKI, FORSLAG TIL UTVIDET PLANGRENSE PBU-47/14 REGULERINGSPLAN TURSTI SKI - HAUGBRO - 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/452 REGULERINGSPLAN - IBESTAD GOLFBANE 2. GANGS BEHANDLING Saksbehandler: Gunnar Paulsen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/10 Formannskap 08.02.2010

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr. Utvalg Møtedato 22/15 Formannskapet 12.02.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet /14 Kommunestyret

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/691-122 Arkiv: REG-875 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 03.06.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 17.06.2014 41/14 Kommunestyret 23.06.2014

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13 Saksframlegg Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt RANDSFJORDMUSEENE AS- SØKNAD OM FLYTTING AV PARKERINGSPLASS VED KITTILBU UTMARKSMUSEUM G/BNR 238/1/662

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20396/2013 2011/7762 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/58 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3496-38 DETALJREGULERING FOR HØYDEBASSENG HAMAR NORD Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: M14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 160/16 FORMANNSKAPET 20.04.2016

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak Sauherad kommune Arkiv: FE - 143, FA - L10 Saksmappe: 16/165 -

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf:

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 15/6021 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Dyrsø - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 63/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417 Dok.nr: 35 Arkiv: FA-L12, FE- Saksbehandler: Raina Kristensen Dato: 23.11.2010 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 3, BNR. 75, FRØYSLIEVEIEN. 2. GANGS BEHANDLING Utvalgssaksnr

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17 Sør-Fron kommune Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre 21.06.2017 042/17 Saksansvar: Arkivkode: JournalpostID: Aker, Espen L12 051920170001 41/5 41/306 17/6902 Sluttbehandling - detaljregulering

Detaljer

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11.

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11. Plantyper Alle typer planer lages for å imøtekomme krav og råd fra myndighetene, slik som gode uteoppholdsarealer, god trafikksikkerhet, gode støyforhold ute og inne, næringsareal på strategiske steder

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 72/14 Plan- og utviklingsutvalget 09.09.2014 101/14 Molde formannskap 07.10.2014 71/14 Molde kommunestyre 16.10. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201227 Saksmappe: 2012/5034-47 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 26.08.2014 Saksframlegg Detaljregulering Bjønnan - plannr. 201227 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer