Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2013 009/13 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 03.02."

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-A20, TI-&00 13/938 13/5740 Bjørn Erik Davidsen Klasseturer i Hattfjelldal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /14 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar at følgende kriterier skal gjelde for klasseturer: 1. Klassetur defineres som en tur der hele klassen gis et turtilbud som et ledd i opplæringstilbudet innenfor det tidsrommet som er vedtatt som skoleåret i skoleruta. 2. Alle klasseturer skal være i skolens regi og ikke medføre utgifter for deltakerne eller foresatte. Dette forhindrer ikke at turer kan delfinansieres ved frivillige gaver, dugnadsinnsats eller støtte fra eksterne instanser. 3. Det er ikke anledning til å frita en hel klasse for undervisningsplikt ved å permittere elevene enkeltvis. 4. Bestemmelsene om permisjon i pkt. 3 iverksettes f.o.m. skoleåret 2014/ De klassene som allerede har satt i gang med «klassesparing» kan disponere disse pengene som delfinansiering av eventuelle klasseturer også etter skoleåret 2014/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtebehandling: HOK ber om at saken blir utsatt. Utvalget ønsker utdyping av følgende punkter: Få med flere eksempler på skoleturer fra andre kommuner. Utdyp konsekvenser hvis kommunen skulle dekke kostnadene Uttalelse fra FAU - fra alle skoler i Hattfjelldal HOK-009/13 Innstilling: Saken utsettes.

2 Habilitet i forvaltningen: Side 2 av 5 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Skoleturer og gratisprinsippet i grunnskolen.docx ledsagerutgifter klassetur.pdf Refrat fra møte i samarbeidsutvalget tirsdag FAU Susendal.pdf Referat fra møte i FAU Skoleturer Referat Foreldremøte Oppsummering av saken: Dagens praksis i forbindelse med klasseturer er i strid med ordlyd og fortolkninger av to sentrale paragrafer i opplæringsloven. Dette gjelder retten til permisjon og «gratisprinsippet». Denne praksisen må dermed opphøre, og en må evt. finne andre måter å organisere slik turer på. Saksopplysninger: Skoleturer eller klasseturer berøres av, i hovedsak to paragrafer i opplæringsloven Permisjon frå den pliktige opplæringa Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa. 2-11, første ledd slår fast at skolen må vurdere om det er forsvarlig å gi eleven permisjon. Dette legger opp til at hver søknad skal behandles individuelt, og ses i sammenheng med hvordan elevens læringsutbytte kan ta evt. skade av et fravær. Andre ledd presiserer at permisjonen ikke bare gjelder oppmøte på skolen, men også undervisningsplikten. Det er altså foreldrene som overtar ansvaret for at eleven kan gjenoppta undervisningen sammen med de andre etter permisjonen. Permisjonstida blir dermed å forstå som en type hjemmeundervisning omhandler «gratisprinsippet», noe som regnes blant de viktigste prinsippene i norsk grunnskole. Her nevnes ekskursjoner og turer spesielt. Det er allikevel åpnet for at slike aktiviteter kan delfinansieres via frivillige gaver, dugnad eller støtte fra eksterne instanser. Det er viktig å merke seg at det ikke regnes som frivillig hvis de som ikke ønsker å bidra slipper å være med på turen. Det er lang tradisjon i Hattfjelldal for at årets avgangsklasse reiser til Polen og Tyskland. Det er flere firma som arrangerer slike turer. I starten var dette skoleturer der innholdet var en del av «pensum» og lærere deltok med full lønn og andre godtgjøringer som en slik arbeidsbelastning

3 Side 3 av 5 medfører. I takt med reduserte budsjetter og skjerpede tariffbestemmelser, ble det tatt en del beslutninger om at turene skulle fortsette, men skulle ikke være en del av skolens virksomhet. Denne utviklingen var nok ikke Hattfjelldal kommune alene om. Det viser bl.a. at både Utdanningsdirektoratet (Udir) og flere Fylkesmenn har engasjert seg for å svare på spørsmål om grenseoppganger i beslektede saker. En utredning fra Udir og et svar på en konkret sak fra Fylkesmannen i Nordland ligger ved denne saken. Oppfølging av forrige behandling av saken Det er gjort henvendelse til en del nabokommuner om deres praksis på dette området. Jeg har hittil fått skriftlig svar kun fra Vefsn og Grane. Disse svarene spriker i den forstand at Grane tillater at elevene permitteres enkeltvis, mens Vefsn med henvisning til opplæringsloven ikke tillater dette. Jeg har videre hatt telefonkontakt med Brønnøy og Hemnes. Brønnøy praktiserer ikke andre turer en dagsturer som tas igjen med arrangement og lignende på kveldstid. Hemnes har foreldrestyrte turer som legges til dager etter eksamen. Når det gjelder tilpasning av skoleruta slik at elevene får anledning til å bruke høstferien til en slik tur, blir dette belyst i egen sak. Oppsummert kan det sies at det er praktisk mulig, og vil påføre kommunen en ekstra utgift på ca ,- for ekstra skoleskyss. Det er ikke gjort noen nøyaktig beregning på hva skoletur med ledsagende lærer vil koste. Et bilde på kostnadene kan en allikevel få ved å sammenlikne med kostnadene for et leirskoleopphold med ledsagende lærer. Det er det samme avtaleverket, SGS 1010 som regulerer all virksomhet utenfor skolen der lærer er med som en del av det pedagogiske opplegget. Lærer har rett til et tillegg i lønn på 1430,- kr på hverdager og 1700,- kr. på lør- og helligdager. For en tur på 10 dager inkludert to søndager blir dette 15380,- kr. I tillegg vil vedkommende lærer ha krav på avspasering tilsvarende ca. 55 timer. Det er rimelig å anta at det meste av disse timene må dekkes opp av vikar. Med en gjennomsnittlig timepris på 450,- kr. gir dette en utgift til lønn på ca ,- kr. Vurdering: Det er ingen tvil om at disse klasseturene både gir faglig utbytte og at elevene får et minne for livet. Når norske sentrale skolemyndigheter uttaler seg såpass klart om at den organiseringa som disse turene har hos oss er i strid med regelverket, må det stilles spørsmålstegn ved om det er en forsvarlig praksis. Det er reist spørsmål om hva som er, og ikke er en del av skolens virksomhet. Brevet fra Udir til Fylkesmannen i Buskerud besvarer dette i punktet «Om turer». Svaret er ikke entydig, men gir en klar pekepinn om at turer slik de i praksis er organisert i Hattfjelldal må regnes som en del av skolens virksomhet, spesielt om en ser det i sammenheng med at det ikke gis anledning til å gi permisjon til en gruppe elever sjøl om disse behandles enkeltvis. Når det gjelder opplæringsloven 2-11, om retten til permisjon er den sterkt debattert i alle sammenhenger for tiden. Noen kommuner opplever at bestemmelsen om forsvarlighet er i ferd med å bli uthult, og vil stramme inn på retten til permisjon. Skoleåret er på 38 uker. Det vil si at elevene har fri til sammen 14 uker i løpet av et år. Forrige skoleår behandlet Hattfjelldal skole drøyt 50 permisjonssøknader. Alle ble innvilget. Det betyr at nesten 1/3 av elevene hadde fravær i skoleåret som ikke var relatert til sykdom. Flere av disse søknadene er velbegrunnet og skal innvilges. Det er for eksempel ikke alle som har en livs- eller arbeidssituasjon som gjør det mulig å ta ferie når skolen er stengt. En bredere debatt om permisjonspraksis hører ikke hjemme i denne saken. Uansett slår Udir fast i sitt brev til Utdanningsdirektøren i Buskerud at det å gi en hel klasse fri ved å permittere enkeltelever ikke er i tråd med Opplæringslovens Når avgangsklassen har gjennomført muntlig eksamen er skoleløpet i praksis over sjøl om det kan være noen dager igjen i følge skoleruta. Det oppleves ikke som meningsfullt å ha obligatorisk oppmøte på skolen disse dagene, og praksis nå er at de som har fått seg

4 Side 4 av 5 sommerjobb blir permittert fra skolen. Hattfjelldal kommune må kunne stå inne for at dette tidsrommet kan brukes til turer utenfor skolens regi. Det er imidlertid tvilsomt om dette har praktisk betydning siden Udir de siste årene har lagt muntlig eksamen svært tett opp til skoleslutt. 2-15, «gratisprinsippet» har også vært under debatt de siste årene. En periode var det for eksempel slik at når en klasse var på leirskole, var det bare deler av oppholdet som var et skoletilbud. Enkelte måltider var regnet som elevenes fritid, og kunne dermed unntas fra gratisprinsippet. Dette skapte uholdbare situasjoner ved at kommuner oppfattet dem ulikt, og bestemmelsen ble nok også utnyttet av enkelte med vanskelig økonomi. Derfor ble paragrafen endret i 2002 slik at det nå ikke er tvil om at alle aktiviteter i skolens regi og/eller i skoletida skal være gratis. Det er kommunen, i praksis skolen som skal påse at dette prinsippet overholdes. Det er dermed ikke anledning til å snu ryggen til for eksempel innsamlingsaksjoner blant foreldrene hvis formålet er å finansiere aktiviteter som skal foregå i skoletida. Dette kan synes strengt, men bestemmelsen er der for å forhindre utilbørlig gruppepress blant foreldrene. Det er også verd å merke seg at gratisprinsippet omhandler alle elever, også de med spesielle behov. Dette aspektet berøres av brevet fra Fylkesmannen i Nordland. En må også ha en del eventualiteter i tankene når en tenker å sende en gjeng med ungdommer på en slik tur. Hattfjelldal kommune har heldigvis ikke praktisk erfaring med slike saker, men en kan ikke utelukke at ting kan oppstå. Jeg tenker først og fremst på regelbrudd som er så alvorlige at en eller flere deltakere må sendes hjem. Udir har uttalt seg om en slik situasjon i et brev til Fylkesmannen i Rogaland. Brevet legges ikke ved, men kan leses på denne linken: Det at alle aktiviteter knytta til skolens virksomhet skal være gratis betyr ikke at de nødvendigvis må være fullfinansiert over kommunebudsjettet. Det åpnes for at en kan delfinansiere aktivitet med frivillige gaver, dugnadsinnsats og tilskudd fra eksterne instanser. Siden aktiviteten da i utgangspunktet er å regne som en del av skolens virksomhet, er det skolen som har ansvaret for å administrere slike økonomiske bidrag. Alle slike bidrag skal føres som inntekt på skolens ansvarsområde, og utgiftsføres på arter som tilsvarer aktiviteten. Dette for å få fram et realistisk bilde i totalregnskapet av hva skolens aktiviteter medfører av utgifter. Saken har vært på høring i skolenes rådsorganer. Det er kommet svar fra Samarbeidsutvalget (SU) ved Hattfjelldal skole og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Susendal skole. SU ved Hattfjelldal skole har ingen merknader til innstillingen i saken. FAU ved Susendal skole har en del kritiske merknader og stiller seg ikke positive til innstillingen. De henviser til to brev fra sentrale skolemyndigheter for å understøtte sine synspunkter. Begge sier noe om at skole/klasseturer ikke er forbudt i skolelovgivningen. Som nevnt tidligere i saken er det to vilkår som må oppfylles for at en slik tur skal være i tråd med loven: 1. Den må være gratis for alle elever 2. Den må foregå i skoletida siden det ikke er lov å permittere en klasse ved å permittere elevene enkeltvis. Det har ikke vært meningen å foreslå et vedtak som forbyr turer i skolens regi. Slike turer skjer hvert år som et ledd i skolens ordinære virksomhet. Nettopp derfor er innstillingen i saken formulert med tanke på å definere hva som er en klassetur innenfor lovens rammer, og ikke som et forbud mot slike turer. Etter min oppfatning er derfor ikke motforestillingene fra FAU i Susendal relevante. Administrative og økonomiske konsekvenser: Vedtaket vil ikke få umiddelbare økonomiske konsekvenser siden dagens praksis er finansiert utenfor Hattfjelldal kommune sitt budsjett. Vedtaket får heller ingen administrative konsekvenser. Kontering: Ikke aktuelt

5 Side 5 av 5 Konklusjon/anbefaling: Ved at skolene fratas muligheten for å permittere hele grupper av elever for å reise på klassetur faller grunnlaget for slike turer bort. Hattfjelldal kommune vil da ha en håndhevelse av gratisprinsippet og retten til permisjon som etter saksbehandlers oppfatning er i tråd med ordlyd og fortolkninger av opplæringsloven 2-11 og Bjørn Erik Davidsen spesialkonsulent

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

I første del av Levekårsutvalgets møte blir det en diskusjon om arbeidet med «Helseog omsorgsplanen 2030».

I første del av Levekårsutvalgets møte blir det en diskusjon om arbeidet med «Helseog omsorgsplanen 2030». VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 06.06.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Standard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen. (mindre endringer 02.09.15 i tråd med Fylkesmannens uttalelse)

Standard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen. (mindre endringer 02.09.15 i tråd med Fylkesmannens uttalelse) Standard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen (mindre endringer 02.09.15 i tråd med Fylkesmannens uttalelse) 1 Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001158 : E: B40 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10 ORIENTERING OM RETTEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT Asker kommune Solvang skole Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok For Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Rapport fra. Utredningsgruppen for. årstimetall og eksamen

Rapport fra. Utredningsgruppen for. årstimetall og eksamen Rapport fra Utredningsgruppen for årstimetall og eksamen Overlevert til Utdanningsdirektoratet 4. februar 2010 Innhold 1 INNLEDNING 2 1.1 BAKGRUNN FOR UTREDNINGSGRUPPEN 2 1.2 MANDAT OG SAMMENSETNING 2

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 56 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen

Detaljer

Arendal kommune. Veileder vedr. skolefri For elever i kommunale grunnskoler Vedtatt av Arendal Bystyre 24. april 2014 PS 59/14

Arendal kommune. Veileder vedr. skolefri For elever i kommunale grunnskoler Vedtatt av Arendal Bystyre 24. april 2014 PS 59/14 Arendal kommune Veileder vedr. skolefri For elever i kommunale grunnskoler Vedtatt av Arendal Bystyre 24. april 2014 PS 59/14 2014 VEILEDER FOR SKOLEFRI GJELDER ELEVER I KOMMUNALE GRUNNSKOLER I ARENDAL

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 020/15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 020/15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-233, FA-F40 15/585 15/6047 Anne-Margrethe Simonsen 24.08.2015 Prosjekt Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom Utvalg Møtedato

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2. Organisering av skoledager 1. 4. klasse

Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2. Organisering av skoledager 1. 4. klasse Lovgrunnlaget: Opplæringsloven 2-2 Organisering av skoledager 1. 4. klasse Innstilling: Kvænangen kommune går tilbake til hele skoledager for 1. til og med 4. trinn fra skoleåret 2015/16. All SFO i skoletiden

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål

Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune Formål Sikre elevenes rett og plikt til opplæring, jfr Opplæringsloven 2-1 Redusere og forebygge høyt elevfravær og forebygge skolevegring Sikre at elever

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Ryggeskolen. I Innledning 1. Hjemmel

Forskrift om ordensreglement for Ryggeskolen. I Innledning 1. Hjemmel Forskrift om ordensreglement for Ryggeskolen I Innledning 1. Hjemmel Forskrift om ordensreglement for Ryggeskolen er fastsatt av Oppvekst og kultur i møte 15.03.2011 og i verksettes fra 01.08.2011. I tillegg

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG

INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 1 1.3 REVIDERT ENHET... 2 1.4 AVGRENSNING OG METODE... 3 1.5 KOMMUNIKASJON MED ADMINISTRASJONEN...

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer