Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: B40 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10 ORIENTERING OM RETTEN TIL GRATIS GRUNNSKOLEOPPLÆRING OG REGLENE FOR BRUK AV REKLAME I SKOLEN I denne saken orienterer kommunaldirektøren om gjeldende retningslinjer for grunnskolene i Sandnes kommune knyttet til praktiseringen av elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring. På bakgrunn av en gjennomgang av lovverket, rundskriv fra Kunnskapsdepartementet, brev og Veileder for Utdanningsdirektoratet presenterer kommunaldirektøren nye retningslinjer for grunnskolene i Sandnes knyttet til gratisprinsippet og bruken av reklame i skolen. Bakgrunn for saken I møtene i Utvalg for kultur og oppvekst og stilte representanten Sissel Vikse Falch (Frp) spørsmål til kommunaldirektørene om ulike sider ved praktiseringen av gratisprinsippet ved grunnskolene i Sandnes kommune. Spørsmålene dreide seg om egenbetaling ved leirskole (12.10) og et opplevd press overfor foreldre om å bidra med pengegaver knyttet til andre turer enn leirskoler (9.11). Kommunaldirektøren lovte å legge fram retningslinjene som melding til møtet i utvalget 7. desember for at utvalget kunne få se på om retningslinjene burde endres. Kommunaldirektøren har kommet til at det er hensiktsmessig å endre de kommunale retningslinjene knyttet til gratisprisnippet. Kommunaldirektøren vil derfor ikke bare orientere om gjeldende retningslinjer, men også orientere om nye retningslinjer. Ett område som er nær beslektet med gratisprinsippet, er spørsmålet om bruk av reklame i skolen. Kommunaldirektøren ønsker derfor å innarbeide bestemmelser knyttet til bruk av reklame i de nye retningslinjene om gratisprinsippet. Eksisterende retningslinjer for praktiseringen av elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring Kommunaldirektør for oppvekst skole har gjennom Rundskriv 3/2007 pålagt skolene å praktisere gratisprinsippet etter følgende retningslinjer: A. Pengar til å finansiera skoleturar, festar o.l skal i all hovudsak samlast inn gjennom dugnad. Elevane og føresette kan til dømes gjennom kakelotteri, loppemarknadar eller kulturelle arrangement skaffa til veie pengar som trengs for å finansiera gilde tiltak i skolekvardagen. Deltakinga må sjølvsagt vere heilt frivillig. B. Alle skolar skal ha eit foreldrearbeidsutval (FAU) med egen kasserar og alle utvala skal ha ein konto reservert innsamla midlar til gilde tiltak i skolekvardagen. Kasserer for FAU fører rekneskap med kor mykje pengar dei ulike klassane/trinna har samla inn til sine planlagde tiltak. Kasserar i FAU kan disponera ei handkasse der trinna kan gå for å få kontantar til å betala for ulike småkjøp som dei ikkje kan få faktura for. Det skal aldri vere meir enn 5000 kroner kontant i handkassa. Side 1 av 5

2 C. Det er lov å ta imot pengegåver både frå firma, foreldre og andre. Skolen skal aldri oppmode foreldra om å gi pengegåver. For å sikre at givarane blir anonyme og at det ikkje oppstår press på å gi, kan dei som ynskjer å gi pengegåver ved å setje pengane inn anonymt på kontoen til skolen sitt foreldrearbeidsutval (FAU). Pengane merkjer ein med føremålet dei skal nyttast til, til dømes: avslutningstur for 10. trinnet skoleåret 2007/08, leirskole i Ulladalen for 4. trinnet mai 2009 e.l. Lovbestemmelser om gratisprinsippet Det såkalte gratisprinsippet finnes i 2-15 i Opplæringsloven. Her heter det Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa. Det er et uttrykt mål med paragrafen at den skal hindre alle former for foreldrebetaling i skolene. Rundskriv F fra Kunnskapsdepartementet omhandler retten til gratis grunnskoleopplæring. Departementet skriver: Lovbestemmelsen slår fast at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for elevene. Det betyr at kommunen ikke kan kreve betaling fra elevene eller foreldrene for verken undervisningsmateriell eller aktiviteter (faglige og sosiale) som foregår i skoletiden og i skolens regi, og som er en del av grunnskoleopplæringen i samsvar med opplæringsloven og forskriftene til loven.. Eksempler på undervisningsmateriell som kommunen ikke kan kreve at elevene eller deres foreldre skal dekke, er skrive- og tegnesaker, lærebøker, ordlister, kalkulator. Eksempler på utgifter til aktiviteter som kommunen ikke kan kreve at elevene eller deres foreldre dekker, er utgifter til reise, kost, losji og opplæring i forbindelse med leirskoleopphold eller andre tematurer som er en del av opplæringen. Dersom kommunen/skolen tar elevene med på en teaterforestilling eller til et museum som en del av opplæringen, må kommunen også betale eventuell transport og billett. Annen nødvendig transport i skoletiden, for eksempel til svømmehall eller bibliotek, skal også betales av kommunen. Bestemmelsen er derimot ikke til hinder for at skolene og klassene kan ta i mot gaver. Gaver kan bli gitt av foreldre, næringsliv, venneforeninger og andre. Departementet skriver i Rundskriv F 14-03: For at gaver og andre bidrag ikke skal komme i konflikt med retten til gratis grunnskoleopplæring, gjelder følgende: Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre må føle seg presset til å bidra økonomisk. Det kan ikke stilles krav om motytelser, for eksempel i form av reklame. Gaver og andre bidrag må brukes slik at de kommer hele gruppen/klassen eller flere til gode. Alle elever i gruppen/klassen må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av om deres foreldre har gitt gaver/andre bidrag til skolen eller ikke. Ved eventuelle foreldrebidrag til klassekasser eller lignende må den/de som blir utpekt/valgt til å motta bidragene, sørge for anonymitet så langt det er praktisk mulig, slik at den enkelte forelders bidrag ikke blir kjent av de andre foreldrene/elevene. Bruk av klassekasse må være elev- og foreldrestyrt. Utdanningsdirektoratet har i brev til Fylkesmannen i Buskerud datert gitt presiseringer av forholdet mellom gratisprinsippet og ulike former for skoleturer. Side 2 av 5

3 Direktoratet skriver: Problemstillingen vil være om turer kan ansees å være i regi av skolen og være er en del av grunnskoleopplæringen eller ikke. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Momenter i en slik vurdering kan for eksempel være om: skoleeier (kommunen) er ansvarlig dersom det oppstår uhell på turen det er utarbeidet reglement for turen det er utarbeidet sanksjoner for eksempel for hjemsendelse turen fremgår av skolens virksomhetsplan/ årsplan det er organisert opplæringstilbud til eventuelt andre elever som ikke er med på turen Direktoratet presiserer at listen over momenter ikke er uttømmende. Utdanningsdirektoratet har gjennom dette brevet gitt strenge føringer for hvilke turer og ekskursjoner som er å regne for skoleturer og dermed underlagt retten til gratis skolegang. Bestemmelser om reklame i skolen Gratisprinsippet er ikke til hinder for at skolene kan motta gaver. Det er ikke uvanlig at gaver gis i form av utstyr til bruk i skolen. En utstyrsgave som en skole mottar kan for eksempel inneholde firmalogo eller opplysninger om firmaet på andre måter. Spørsmålet om skolen kan ta i mot gaver, berører derfor også spørsmålet om bruk av reklame i skolen. På mange områder i samfunnet er reklame og sponsormidler en viktig inntektskilde. Selv om bruken av reklameinntekter og sponsormidler ikke har vært noe stort problem i skolen, har det likevel vært såpass mye diskusjon knyttet til dette at området ble lovregulert i I Opplæringslovens 9-6 heter det: Om reklame i skolen Skoleeigaren skal sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke holdningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa. Hensikten med lovbestemmelsen er å skjerme elevene mot uønsket reklame og uønsket påvirkning. Lovbestemmelsen er utformet slik at det er skoleeier som er ansvarlig for at elevene ikke utsettes for uønsket reklame. Skoleeier har dermed også ansvaret for å definere hva som er uønsket reklame. For å bistå skoleeier med dette arbeidet har Utdanningsdirektoratet utarbeidet en egen Veileder om reklame i skolen. Veielederen drøfter blant annet hva som ligger i begrepene reklame som er egnet til å skape kommersielt press og reklame som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier. Både forarbeidene til loven (Ot.prp 41 ( )) og Veileder om reklame i skolen påpeker at det ikke er mulig å tenke seg at skolen blir en helt reklamefri sone. Det finnes noen unntak fra reklameforbudet. Det vil være tillatt - med reklameplakater fra lokalt kulturliv om konserter, utstillinger og andre kulturelle opplevelser. - å bruke idrettshaller med reklameplakater. - å bruke internett i opplæringen selv om elevene gjennom internett vil møte reklame for en rekke produkter. Side 3 av 5

4 - med leverandørlogo på kjøleskap som skolene leier eller låner av leverandører av melkeprodukter. - med produsentlogo på utstyrsgaver skolen har mottatt. Kommunaldirektørens vurdering Kommunaldirektøren har kommet til at retningslinjene fra Rundskriv 3/2007 bør omarbeides. De grunnleggende prinsippene må fremdeles ligge fast. Grunnskolen i Sandnes skal være gratis for alle elevene. Gratisprinsippet må gjelde alle aktiviteter som er en del av skolens pedagogiske og sosiale aktiviteter. Skolene har samtidig mulighet til å ta i mot gaver fra foreldre, vennegrupper og næringsliv. De midlene som på denne måten samles inn må komme alle elevene til gode. Det bør presiseres at ingen må presses til å gi gaver eller delta på dugnad. Punkt B og C i retningslinjene har nok i praksis vist seg umulig å få til. En kasserer i FAU kan ikke ha oversikt over alle klassekasser, dugnadskasser osv. for en hel skole. En slik oppgave er det få av foreldrene som vil påta seg. Retningslinjene bør derfor beskrive andre ordninger. Den ordningen som beskrives i punkt C for å sikre anonymitet, byr på urimelige praktiske problemer i en tid der det meste av pengeoverføringer fra privatpersoner går via internett. Anonymitetsprinsippet må sikres så langt det lar seg gjøre. Foreldre som er tillitsvalgte for foreldregruppen, har taushetsplikt. Det vil også gjelde for foreldre som får ansvaret for klassekasser, trinnkasser og liknende. I Rundskriv F14-03 heter det at bruk av klassekasser skal være elev- og foreldrestyrt. Det er dermed viktig at det ved bruk av klassekasser trinnkasser og liknende utvikles systemer for framleggelse av regnskap som foreldrene seg i mellom blir enige om. I dagens retningslinjer er ikke rektor pålagt informasjonsplikt. Det finnes bare en oppfordring om å informere i Rundskriv 3/2007. På bakgrunn av erfaringene etter at rundskrivet trådte i kraft, mener kommunaldirektøren at det vil være en fordel om informasjonsplikten kommer inn som et eget punkt i retningslinjene. Mange skoler mottar gaver som i neste omgang utløser et behov for at Sandnes kommune på en eller annen måte går inn med økonomisk midler eller bruk av ansatte til å utføre ulike former for arbeid knyttet til gaven. Vi kan for eksempel tenke oss at en skole får tilbud om 20 bærbare PC er som en gave et firma i nærmiljøet. IKT-drift får i neste omgang arbeidet med å klargjøre disse PC ene til bruk i skolen. Det er da viktig at skolen ikke mottar denne gaven uten at dette er avklart med IKT-drift. Kommunaldirektøren ønsker et eget punkt i retningslinjene som fanger opp slike forhold. Til slutt mener kommunaldirektøren at lovbestemmelsen om bruk av reklame i skolen tas inn som et eget punkt. Lovformuleringen overlater til skoleeier å definere hva som er uønsket reklame. En ytterligere presisering av hva som skal være tillatt og hva som skal være forbudt, vil vanskelig kunne fange opp alle de muligheter for reklameframstøt skolen vil måtte ta stilling til. De konkrete vurderingene må bli foretatt av den enkelte rektor. Det vil derfor etter kommunaldirektørens mening være tilstrekkelig at retningslinjene inneholder selve lovteksten med en henvisning til at rektor i sitt daglige arbeid med disse spørsmålene skal bruke Veileder om reklame i skolen. I veilederen er det for eksempel påpakt skolene ikke har lov til å henge opp reklameplakater for firmaer som har gitt skolen gaver. Når rektor i retningslinjene samtidig får et ansvar for å informere foreldre, foresatte og elever om bestemmelsene om reklame i skolen, burde dette være tilstrekkelig. Side 4 av 5

5 Retningslinjer for grunnskolene i Sandnes kommune knyttet til Opplæringslovens 2-15 om elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring og Opplæringslovens 9-6 om reklame i skolen 1. Grunnskolen i Sandnes skal være gratis for alle elevene. Skolene kan ikke kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, ekskursjoner, leirskoleopphold, turer og liknende som er en del av skolenes pedagogiske og sosiale aktiviteter. 2. I praktiseringen av gratisprinsippet må skolene legge Rundskriv F-14/03 fra Kunnskapsdepartementet til grunn for sine vurderinger. 3. Skolene, trinnene eller klassene kan ta i mot gaver og dugnadsinnsats fra foreldre, firma, venneforeninger og andre. Gaver som skolene, trinnene eller klassene mottar, skal komme alle elevene på skolen, på trinnet eller i klassen til gode. 4. Skolene eller skolenes organer må på ingen måte legge press på elever eller foreldre til å gi gaver eller bidra med ulike former for dugnad. 5. Foreldrene kan gjennom klassekontakter eller foreldrerådets arbeidsvalg (FAU) samle inn penger til klassekasser, trinnkasser eller skolekasser. Pengene som samles inn, skal komme alle elever på skolen, på trinnet eller i klassen til gode. Pengene kan samles inn gjennom gaver, dugnadsarbeid, kakelotteri, salg på arrangementer osv. 6. Ved all innsamling til skolen, trinnet eller klassen må prinsippet om givernes anonymitet sikres så langt som mulig. 7. Skolekasser, trinnkasser og klassekasser som opprettes, disponeres av foreldrene. Foreldrene må sørge for at det legges fram regnskap for bruken av midlene på måter som foreldrene kan akseptere. 8. Elevene skal ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier. Dette forbudet gjelder på skolens område, i lærebøker og andre læremidler som blir benyttet i opplæringen. 9. I arbeidet med å hindre uønsket reklame i skolen, skal rektorene og skolenes ansatte for øvrig bruke Utdanningsdirektoratets Veileder om reklame i skolen. 10. Rektor skal sørge for at elevene og foreldrene får informasjon om retten til gratis opplæring minst 1 gang i året. 11. Rektor skal sørge for at elevene og foreldrene får informasjon om bestemmelsene om reklame i skolen minst 1 gang i året. 12. Rektor skal sørge for at foreldrenes tillitsvalgte minst en gang i året blir gjort kjent med gjeldende kommunale retningslinjer knyttet til elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring og reklame i skolen Forslag til VEDTAK: Utvalg for kultur og oppvekst tar saken til orientering. RÅDMANNEN I SANDNES, Kari Bente Daae kommunaldirektør Richard Olsen skolefaglig rådgiver Side 5 av 5

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

1 LOVREGULERING AV REKLAME I SKOLEN

1 LOVREGULERING AV REKLAME I SKOLEN Kunnskapsdepartementet sender med dette ut forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) og forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Skoleturer ved Holte skole en veileder

Skoleturer ved Holte skole en veileder KRISTIANSAND KOMMUNE Skoleturer ved Holte skole en veileder Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Vi har i denne

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer