SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA"

Transkript

1 Fiskeridirektoratet Brattørkaia 17C SeaLab N-7010 Trondheim Postadresse: c/o SINTEF Fiskeri og Havbruk, Postboks 4762 Sluppen, N-7465 Trondheim Phone: Fax: Org.no: MVA Trondheim, 21. oktober 2014 SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA Vedlagt følger søknad om etablering av tareproduksjon på lokalitet Skavøya, med vedlegg fra AquaCulture Engineering AS (ACE). Som dokumentasjon på økonomisk evne legger vi med Årsregnkap for 2013 for ACE. ACE er eiet 63.8% av SINTEF Fiskeri og havbruk og 16% av NTNU. Nærmere eierforhold kan sees her: Videre vedlegges CV for sentrale personer i virksomheten og samarbeidspartnere for å dokumentere kompetanse for drift av virksomheten. Dette er: Finn Victor Willumsen (daglig leder ACE) Guttorm Lange (forsøksleder ACE) Aleksander Handå (forskningsleder SINTEF Fiskeri og havbruk) Silje Forbord (forsker SINTEF Fiskeri og havbruk) Vi ser frem til å høre fra dere. Med vennlig hilsen AquaCulture Engineering AS Marianne Fon Adm. og markdedskoordinator

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Topografisk kartlegging av bunnforhold: OLEX - oppmåling Lokalitet: Hausan Firma: ASC AS Dato: Innhold: 1. Vanlig to-dimensjonalt kart med snittet av dybde rundt ramma. 2. Dokumentasjon på oppmåling. Dybden under ytterkanten av anlegget varierer fra 7 til 32 meter. I senter av anlegget er det 35 m dybde. Målingene er gjennomført med Multistrålekkolodd tilkoblet Olex. 1

13 1. 2

14

15 Vedlegg Sjøkart Sjøkart. Midtpunkt av anlegget er vist med rødt kryss (posisjonen oppgitt i boks på høyre side).

16 Vedlegg Anlegg med fortøyning Innenfor skravert rektangel (svart) vil det bli drevet produksjon av tare. Fortøyningsliner som går i bolt er vist som linjer ut fra anlegget.

17 Vedlegg Posisjoner Kart. Anlegg med posisjoner. Vedlegg Illustrasjon på hvordan det vil se ut fra overflaten (rekker med blåser)

18 Vedlegg Landkonturer Kart som viser landkonturer rundt lokaliteten, anlegget er merket som gult rektangel ca midt på kartet. Hentet fra Fiskeridirektoratets nettside; Anlegget er inntegnet i gult ca. midt på kartet.

19 Vedlegg Kommuneplan Kartutsnitt som viser kommunens arealplan rundt lokaliteten. Hentet fra kommunens egen nettside. Lokaliteten er markert som rød sirkel. Oppsummering Ut fra arealplanen ønsker en å bevare det biologiske mangfall i dette området.

20 Vedlegg Fiskeriområder Hentet fra nettside til Fiskeridirektoratet. Skraverte område er Fiskeplasser for passivt redskap. Oppsummering: Det er ikke avmerket fiskeplasser i databasen der anlegget er tenkt plassert.

21 Vedlegg Farleder Kart som viser avmerkede farleder ved lokaliteten, farleder er avmerket i rødt (hoved-farleder) og i blått (bi-farleder). 1.1 Hentet fra Fiskeridirektoratets nettside; 1.2 Oppsummering Ingen farled er i nærområde av lokaliteten.

22 Vedlegg Godkjente lokaliteter i nærområdet Kart over godkjente lokaliteter i nærområdet til lokaliteten. 1.3 Hentet fra Fiskeridirektoratets nettside; Oppsummering Det er 4 godkjente lokaliteter for oppdrett av laks og et slakteri som ligger innenfor en radius på 5 km fra lokaliteten. - Edøya I og II, ca km mot nordøst, matfisk. - Espnestaren, ca 3 km mot nord, matfisk. - Omsøyholmen, ca 4 km mot sørvest, matfisk. - Kalvøya, ca 4.5 km mot øst, slaktemerd

23 Vedlegg Naturdatabase Kart over artsdata i nærhet til lokaliteten. Hentet fra Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbases nettside; Kart fra naturdatabase, artsdata markert med skravert område. Oppsummering Ingen hensynskrevende arter er registrert ved anlegget.

24 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Skarvøya Ny lokalitet «0-prøve» Tilstand 1 Dato: Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Oppsummering og vurdering av B-undersøkelsen Vedlegg 1. Kart over bunntopografi og prøvetakingssted Vedlegg 2. Oppsummering av MOM- B undersøkelsene gjort på lokaliteten. Vedlegg 3. Bilder fra prøvetakingssted Vedlegg 4. MOM-B prøveskjema B.1 Vedlegg 5. MOM-B prøveskjema B.2 A. Metodikk Ingen offisielle standarder er satt for miljøovervåking av anlegg med produksjon av tare. Derfor er denne undersøkelsen utført likt en undesøkelse for matfiskanlegg, men med hensyn til taredrift. Miljøovervåkning av marine oppdrettsanlegg (MOM) B-undersøkelsen er lagt opp for å være en enkel overvåkning av miljøtilstanden på en lokalitet, og gjennomføres etter beskrivelsene i Norsk Standard NS 9410 av 1. mars B-undersøkelsen er en enkel trendovervåkning av bunnforholdene under et oppdrettsanlegg. Ved at undersøkelsen gjentas, med en frekvens bestemt av hvor belastet miljøet er, kan man følge utviklingen av miljøbelastningen fortløpende. B-undersøkelsen omfatter vurdering av en serie grabbprøver etter tre grupper sedimentparametere: faunaundersøkelse, kjemisk undersøkelse (ph og redoks-potensiale) og sensorisk undersøkelse (gass, farge, lukt, konsistens, grabbvolum og slamtykkelse). Alle parametere gis poeng etter hvor mye sedimentet er påvirket av organisk stoff. Skillet mellom akseptabel og uakseptabel sedimenttilstand er satt til den største akkumuleringen som tillater gravende bunndyr å leve i sedimentet. For nærmere beskrivelser av MOM-konseptet henvises det til Norsk Standard Lokaliteten får en tilstand fra 1 til 4, hvor 1 er best og 4 er dårligst. B. Anleggsopplysninger Dato: Firma: Sintef Fiskeri og Havbruk Adresse: 7250 Melansjø Lokalitet: Skarvøya, Hitra kommune, Sør-Trøndelag. Produksjon: Lokaliteten er ikke benyttet tidligere og derfor er prøvene tatt for å se hvordan bunnforholdene er uten påvirkning; 0-prøve. Prøver uttatt: B-undersøkelsen etter MOM-standard; Vurdering av grabbprøver (sensorisk og ph/eh-potensial).

25 D. Oppsummering av MOM-B undersøkelsen Feltdato: Grabbprøver Antall stasjoner 10 Sedimenttype Antall grabbskudd 10 Dominerende Mindre dominerende Skjellsand Sand Minst dominerende Grus Dyreliv Antall stasjoner med dyr 9 Lukt Antall stasjoner uten dyr 1 Antall prøver "uten lukt" 9 Antall prøver med "noe lukt" 1 Antall prøver med "sterk lukt" 0 Forrester/ ekskrementer Med organisk materiale > 2 cm 0 Antall prøver tilstand 1 Antall prøver tilstand 2 Antall prøver tilstand 3 Antall prøver tilstand 4 Uten organisk materiale 10 Gruppe II / Gruppe III 10 / 9 Gruppe II / Gruppe III 0 / 1 Gruppe II / Gruppe III 0 / 0 Gruppe II / Gruppe III 0 / 0 Tilstand Gruppe I parametere Faunaundersøkelse 1 Tilstand Gruppe II parametere Kjemisk undersøkelse (ph/eh) 1 Tilstand Gruppe III parametere Sensorisk undersøkelse 1 Helhetsvurdering, tilstand 1 1

26 Vurdering av MOM-B undersøkelsen Bunnforhold: Bunntopografien er oppmålt ved hjelp av Olex, tilkoblet multistråleekkolodd (figur 1). Dybden ved prøvetakingspunktene ligger fra 15 til 35 meter. Type sediment: Det ble i all hovedsak registrert prøver med litt sand iblandet mye grovt skjellsand. Det var også et par innslag av grus ved prøvestasjon tre og syv. Samlet viser sedimentet at bunnsedimentet er utsatt for middels til mye bunnstrøm. Fauna: Det ble observert dyr ved ni prøvestasjoner. Det ble ikke registrert noen dyr ved stasjon 6, som sannsynligvis er grunnet naturlig akkumulert organisk materiale (brunalger) som gav mindre gode forhold der. De øvrige stasjonene viste bredt spekter av ulike arter og dermed god biodiversitet med funn av flere ulike pigghuder, krepsdyr, skjell, børstemarker med mer. Dette viser at prøveområdet er i veldig god tilstand. Kjemiske målinger: Det ble gjennomført kjemiske målinger (ph/eh) ved samtlige prøvestasjoner. Stasjon seks hadde noe lavere redoks verdier, sannsynligvis på grunn av naturlig akkumulert organisk materiale, men dette gav ikke stort utslag på samlet verdi. Sensoriske målinger: Det ble påvist litt lukt og litt brunlig farge ved én stasjon. Dette ble registrert sammen med organisk materiale i prøvene, sannsynligvis fra naturlige kilder. I sin helhet ble det ikke observert noen sterke lukter, veldig mykt sediment eller kraftig misfarging. Samlet resulterte dette i tilstand 1 for de sensoriske målingene. Det ble ikke registrert naturlig akkumulering av organisk materiale i anleggsområdet, men én prøvestasjon sør for dette (stasjon 6). Det ble ikke registrert noen gasser eller partikler som kan påvirke vannkvaliteten negativt. Helhetsvurdering: Lokaliteten får i MOM- B undersøkelsen tilstand 1 (tabell 1). Tabell 1. Resultatet lokaliteten fikk i MOM-B undersøkelsen. Pilen angir hvor i MOM tilstanden anlegget ble klassifisert. Tilstand (1-4) Resultat Sistranda Dagfinn Breivik Skomsø Miljøkonsulent / Prøvetaker Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad Avdelingsleder Miljø Havbrukstjenesten AS 2

27 Vedlegg 1. Prøvetakningssted Figur 1. Topografisk kart med avmerking av prøvestasjonene. Grønn firkant; tilstand 1, Gul firkant; tilstand 2, Blå firkant; tilstand 3, Rød firkant; tilstand 4. Vedlegg 2. Oppsummering av MOM- B undersøkelser gjort på lokaliteten Tabell 2. Oversikt over MOM-B undersøkelser på lokaliteten Prøvedato Gen. Tilstand Produksjon Merknader n/a 1 n/a 0-prøve Vedlegg 3. Bilder fra prøvetakningssted. Det er ikke tatt bilder av sedimentet. 3

28 Vedlegg 4. MOM-B Prøveskjema B.1 H A V B R U K S T J E N E S T E N A S F irm a : S IN T E F F is k e ri o g H a v b ru k L o k a lite t/n r: S ks ain rgv øs hy ao lm e n ( ) D a to : G r. P a ra m e te r P o e n g P rø v e n u m m e r In d e k s D yr J a (0 ) / N e i (1 ) ,1 0 I T ils ta n d (G ru p p e I) 1 B 1. P r ø v e s k je m a ph M å lt v e rd i 7,8 3 7,9 2 7,9 5 8,1 1 7,8 1 7,7 8 7,8 1 7,9 1 7,8 7 7,8 2 II E h (m V ) M å lt v e rd i p H /E h P o e n g (tille g g D ) ,1 0 T ils ta n d (p rø v e ) T ils ta n d (G ru p p e II) 1 G a s s b o b le r J a (4 ) / N e i (0 ) F a rg e L ys /g rå (0 ) B ru n /s o rt (2 ) In g e n (0 ) L u k t N o e (2 ) 2 S te rk (4 ) F a s t (0 ) III K o n s is te n s M yk (2 ) L ø s (4 ) v < ¼ (0 ) 0 G ra b b v o lu m ¼ v < ¾ (1 ) (v ) v ¾ (2 ) 2 2 T yk k e ls e t < 2 c m (0 ) på 2 c m < 8 c m (1 ) s la m la g t 8 c m (2 ) S u m K o rr. S u m (0.2 2 ) 0,2 2 0,4 4 0,4 4 0,6 6 0,2 2 1,7 6 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,0 0 0,5 1 T ils ta n d (p rø v e ) T ils ta n d (G ru p p e III) 1 M id d e lv e rd i (G ru p p e II & III) 0,1 1 0,2 2 0,2 2 0,3 3 0,1 1 1,3 8 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,0 0 0,3 0 T ils ta n d (P rø v e ) T ils ta n d (G ru p p e II & III) 1 P h /E h /K o rr.s u m In d e k s T ils ta n d M id d e lv e rd i < 1,1 1 1,1 - < 2,1 2 2,1 - < 3,1 3 T ils ta n d G ru p p e 1 G ru p p e II o g III A 1,2,3,4 4 1,2,3 4 4 L o k a lite ts tils ta n d 1,2,3,4 1,2,3 4 > 3,1 4 L O K A L IT E T S T IL S T A N D 1 4

29 Vedlegg 5. MOM-B Prøveskjema B.2 H A V B R U K S T J E N E S T E N A S B -2 S k je m a fo r p rø v e ta k in g s p u n k t F irm a : S IN T E F F is k e ri o g H a v b ru k L o k a lite t/n r: S k a rv ø y a D a to : P rø v e ta k in g s s te d (n r) D y p (m ) A n ta ll fo rs ø k B o b lin g (i p rø v e ) P r im æ r s e d im e n t G ru s S k je lls a n d S a n d M u d d e r S ilt L e ire F je llb u n n S te in b u n n P ig g h u d e r,a n ta ll K re p s d y r, a n ta ll S k je ll, a n ta ll B ø rs te m a rk, a n ta ll A n d re d y r, a n ta ll M a la c o c e ro s fu lig in o s a B e g g ia to a Fôr F e k a lie r K o m m e n ta re r K a lib re rin g (ID n r o g re s u lta t): S k je m a fo r k o n tr o llb e tin g e ls e r p H : 7,0 0 / O K B u ffe rte m p : - E h s jø : 161 p H - M e te r; ID n r; 1 4 F p H s jø : 8,2 0 S e d im e n tte m p : - E h - m e te r; ID n r; 1 4 F S jø v a n n s te m p : 12 5

30 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Skarvøya, Hitra kommune Dato: September 2014 Omsøkt/disponert av: ACE AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7260 Sistranda / ,

31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppdrag 2. Posisjon 3. Metodikk 4: Strømmålere 5: Data og vurderinger 6: Hovedstrømsretning / kart 7: Kommentarer / konklusjon 8. Data fra strømmåler - 4m dyp 9: Data fra strømmåler 8m dyp 10: Data fra strømmåler 20m dyp 11: Vedlegg strømmålinger 1.OPPDRAG Oppdragsgiver: Kontakt person: Oppdrag: 2. POSISJON Lokalitet: Posisjon: ACE AS Marianne Fon Måling av strøm. Skarvøya, Hitra kommune, Sør Trøndelag. Se kart og vedlegg. 3. METODIKK Målingene er gjennomført med Aquadopp Profiler 400 khz, levert av Nortek AS. Måleren sender ut akustiske signaler og bruker dopplereffekten til å måle strøm hastighet og retning. Måleren var plassert ved bunn. Måleren har målt strømhastighetene hver 2meter opp til 4meters dyp. Målerne skal registrere strømhastighet og strøm retning i minst 28 dager. På tre av ti nivå er alle dataene gjengitt i rapporten: ved 4, 8 og 20meters dybde. Oppsummering data fra alle 10 målenivåene er gjengitt i figur STRØMMÅLERE Fil navn Måleperiode Antall døgn Intervall Antall målinger Måler 4m dyp Ed SD MIN 5051 Måler 8m dyp Ed SD MIN 5051 Måler 20m dyp Ed SD MIN

32 5. DATA OG VURDERINGER: 4m dyp Målt: Vurdering Strømhastighet Gjennomsnitt 7,5 cm / sek % < 1 cm/sek 2,2 % % < 3 cm/sek 12,3 % Periode < 1cm/sek 10 min Max måling 32,9 cm / sek Effektiv transport Hastighet 2,7 cm/ sek Retning grader 24 deg. Neuman-parameter 0,363 Vannutskifting 6480 m 3 /m 2 /d 8m dyp Målt: Vurdering Strømhastighet Gjennomsnitt 7,4 cm / sek. % < 1 cm/sek 1,5 % % < 3 cm/sek 13,7 % Periode < 1cm/sek 10 min Max måling 35,5 cm / sek Effektiv transport Hastighet 2,7 cm/ sek Retning grader 10 deg. Neuman-parameter 0,363 Vannutskifting 6394 m 3 /m 2 /d 20m dyp Målt: Vurdering Sjøtemperatur Strømhastighet 14,6 12,6 ºC Normal temperatur Gjennomsnitt 6,3 cm / sek % < 1 cm/sek 2,3 % % < 3 cm/sek 16,6 % Periode < 1cm/sek 10 min Max måling 26,4 cm / sek Effektiv transport Hastighet 1,7 cm/ sek Retning grader 325 deg. Neuman-parameter 0,270 Vannutskifting 5443 m 3 /m 2 /d 6. HOVEDSTRØMSRETNING / KARTVEDLEGG. 3

33 Hovedstrømretningenepåmålepunkteneved4, 8 og 20metersdyp er inntegnet påhenholdsvis kart nr 1, 2 og 3: Kart nr 1: Hovedstrømsretningpå 4m dyp. Strømrosenviserandelvanngjennomstrømming i % for hversektor på 15 grader. Kart nr 2: Hovedstrømsretningpå 8m dyp. Strømrosenviserandelvanngjennomstrømming i % for hversektorpå 15 grader. Kart nr 3: Hovedstrømsretningpå 20m dyp. Strømrosenviserandelvanngjennomstrømming i % for hversektorpå 15 grader. 4

34 Figur 1: Gjennomsnittligstrømhastigheti ulike dypfra 20 til 4metersdyp. Nivåenemellommålepunkteneer 2meter. Figur 2: Maks måltestrømhastigheti ulike dypfra 20 til 4metersdyp. Nivåenemellommålepunkteneer 2meter. 5

35 Figur 3: Andel målinger under 1 cm/seki ulike dypfra 20 til 4metersdyp. Nivåenemellommålepunkteneer 2meter. Figur 4: Andel målinger under 3 cm/seki ulike dypfra 20 til 4metersdyp. Nivåenemellommålepunkteneer25meter 6

36 7. KOMMENTARER /KONKLUSJON: Undertegnede har ikke tilstrekkelig kunnskap å utale seg om egnethet til tare produksjon ut fra dataene i strømmålingene. Kvaliteten på strøm dataene er gode. Sistranda Arild Kjerstad Havbrukstjenesten AS 7

37 8. DATA FRA STRØMMÅLER 4M DYP: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity Total East / west North / south 8

38 8.2: Statistisk sammendrag av måledata. CURRENT SPEED BAR CHART File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 15º sektorer. Antall registreringer på stående akse og 15º sektorer på liggende akse. Deg 9

39 CURRENT SPEED File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current speed (cm/s) 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, : Tidsdiagram (kronologisk) for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse. Days CURRENT DIRECTION File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current dir ( ) : Retningsdiagram (kronologisk) for strøm. Retning på stående akse og dager på liggende akse Days 10

40 PROGRESSIVE VECTOR File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Neumann parameter: Average speed: 7.5 cm/s km N Rest speed: 2.7 cm/s Rest direction: 24 deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn km E CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector 8.8: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 11

41 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector 8.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. STICK DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current speed (cm/s) 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40, Days 8.10: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen. 12

42 9. DATA FRA STRØMMÅLER 8M DYP: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity Total East / west North / south 13

43 9.2: Statistisk sammendrag av måledata. CURRENT SPEED BAR CHART File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 15º sektorer. Antall registreringer på stående akse og 15º sektorer på liggende akse. Deg 14

44 CURRENT SPEED File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current speed (cm/s) 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, : Tidsdiagram for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse. Days CURRENT DIRECTION File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current dir ( ) : Retningsdiagram for strøm Days 15

45 PROGRESSIVE VECTOR File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Neumann parameter: Average speed: 7.4 cm/s km N 80 Rest speed: 2.7 cm/s Rest direction: 10 deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 N N km E Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector 9.8: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 16

46 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector 9.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. STICK DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current speed (cm/s) 40,0 20,0 0,0-20,0-40, Days 9.10: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen DATA FRA STRØMMÅLER 20M DYP: 17

47 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity 10.2: Statistisk sammendrag av måledata. Total East / west North / south 18

48 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 15º sektorer. Antall registreringer på stående akse og 15º sektorer på liggende akse. cm/s Deg 19

49 CURRENT SPEED File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current speed (cm/s) 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, : Tidsdiagram for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse. CURRENT DIRECTION File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current dir ( ) : Retningsdiagram for strøm Days Days 20

50 TEMPERATURE AT CURRENT METER POSITION File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Temperature ( C) 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8 12,7 12, : Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende akse PROGRESSIVE VECTOR File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Days Neumann parameter: Average speed: 6.3 cm/s km N Rest speed: 1.7 cm/s Rest direction: 325 deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn km E 21

51 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector 10.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector 10.10: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. 22

52 STICK DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current speed (cm/s) 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30, Days 10.11: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen. 23

53 11. Vedlegg strømmålinger Strømmåling er utført av Havbrukstjenesten AS, Norge. Ansvarlig i Havbrukstjenesten AS: Arild Kjerstad, prosjektleder Hege Schjetne, rapportansvarlig Måler ID Aqd 1788 Måler ID Aqd 1788 Måler ID Aqd 1788 Instrument Instrumenttype, modell Aquadopp Current Profiler Aquadopp Current Profiler Aquadopp Current Profiler Leverandør Nortek AS Nortek AS Nortek AS Måleprinsipp Registrering av strøm ved å sende ut akustiske signaler Registrering av strøm ved å sende ut akustiske signaler Utsetts opplysninger Dyp ved registrering Utsett: rigg rigg rigg Posisjon strømmåling: 63 o N, 08 o Ø Posisjonert vha GPS, dybde angitt vha ekkolodd / sjøkart 63 o N, 08 o Ø Posisjonert vha GPS, dybde angitt vha ekkolodd / sjøkart Registrering av strøm ved å sende ut akustiske signaler 63 o N, 08 o Ø Posisjonert vha GPS, dybde angitt vha ekkolodd / sjøkart Måleintervall Hvert 10 minutt Hvert 10 minutt Hvert 10 minutt Midlingsperiode Middel hastighet av 1 minutt pr. 10 minutt Middel hastighet av 1 minutt pr. 10 minutt Middel hastighet av 1 minutt pr. 10 minutt Tidsperiode registrering Dato Sjøsatt Total Måleperiode Filnavn Filnavn rådata Ed SD6 Ed SD6 Ed SD6 Filnavn Strømrapport Skarvøya STRØM0914 Skarvøya STRØM0914 Skarvøya STRØM0914 Databearbeiding Måleperiode for utskrift Antall målinger i utskrift Antall dager med målinger i utskrift Justering av feilmålinger i måleperiode for utskrift Nei Nei Nei Var anlegget i drift i nei mei nei måleperioden? Datakvalitet god god god Instrumentdata Kalibrering Kalibrert av Nortek AS Kalibrert av Nortek AS Kalibrert av Nortek AS Strømhastighet, 2,7 cm/sek 2,7 cm/sek 2,7 cm/sek nøyaktighet Kompass nøyaktighet +/- 2 grader +/- 2 grader +/- 2 grader Kompass justert for misvisning av Havbrukstjenesten AS Nei Nei Nei Temperatur, nøyaktighet Instrumentlogg Diverse Dato for storsjøan +/- 5/100 deg.c +/- 5/100 deg.c +/- 5/100 deg.c Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten 24

54 Bokføringsbilag - Utførte betalinger Utført dato Fra konto Til konto Beløp ,00 Fiskeridirektoratet Regnskap Meldingslinje Gebyr søknad om tarelokalitet Skarvøya Detaljer Oppdragsid Mottatt dato Meldingsid Transaksjonsid 1 Status Bokført Godkjent av Fon, Marianne Dato: Side 1 av 1

55 1/1 CURRICULUM VITAE NAVN: WILLUMSEN, Finn Victor Fødselsdato: 20. desember 1950 Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk og engelsk Sivil status: Samboer, 2 barn Adresse: Dokkgata 4A, 7014 Trondheim UTDANNELSE 1978 Cand.real. i Marin biologi, Universitetet i Trondheim Tilleggsfag: Psykologi, Kjemi 1978 Pedagogisk seminar, Universitetet i Trondheim 1979 Økonomiutdanning, Trondheim Økonomiske Høyskole 1984 Kroppsøvingsutdanning, Trondheim Lærerhøgskole 1993 Kvalitetsledelse og kvalitetssikring, Norges Tekniske Høgskole 1993 Kvalitetsrevisjon, Norsk Forening for Kvalitet Diverse kurs innen ledelse, prosjektledelse, markedsføring, salg, IKT, akvakultur generelt, havbruksteknologi, økonomi samt vannbehandling og settefiskproduksjon. Ulike funksjoner og kurs innen arter som laks, kveite, torsk, seabass, seabream og blåskjell TIDLIGERE PRAKSIS (ETTER ENDT UTDANNING) Daglig leder av AquaCulture Engineering AS (ACE) (nåværende posisjon) del av SINTEF Styremedlem i AKVArena (nettverksorganisasjon for havbruk) Leder Fagråd Havbruk og Fiskeri i Trondheim Næringsforening Daglig leder og rådgiver i A-Pro-Pos AS Daglig leder IntraFish Services AS Selvstendig næringsdrivende, kjøp/salg av oppdrettsanlegg, marint oppdrett Leder for kundeløsninger, AKVAsmart ASA IT&C Markedssjef, AKVAsmartASA IT&C Styreformann, Tarovekst (utviklingsanlegg for østers og kamskjell) Salgs- og markedssjef, Superior Systems AS, IT-systemer for akvakultur Styreformann, Ytterøy sjøprodukter (produsent av kveite) : Internasjonal markedssjef, Superior Systems AS : Selvstendig næringsdrivende etablering av akvakultur i Asia : Prosjektleder (Project SEAWATCH Indonesia), OCEANOR : Kvalitetsleder, OCEANOR : Fagrevisor ved kvalitetsertifisering, Dovre Sertifisering, Stavanger : Kvalitetssikringsleder og seksjonsleder, OCEANOR 1994: Leder for Kvalitetsdagene 1994", Norsk Forening for Kvalitet, Oslo : Seksjonsleder (seksjon biologi & kjemi), OCEANOR : Lektor, Undervisning i akvakultur, NKI Trondheim : Senior rådgiver, Marinbiolog, OCEANOR : Daglig leder, TiMar (Tiedemanns) - settefiskdivisjonen, Oslo : Akvakulturkonsulent, Arne R. Reinertsen, Trondheim : Regional oppdrettskonsulent, Fiskerisjefen i Trøndelag, Trondheim : Lektor, Åsheim Ungdomsskole, Trondheim : Leder av feltkurs i Marin Økologi, Universitetet i Trondheim : Diverse administrative funksjoner innen volleyball sentralt og lokalt FOREDRAG OG UNDERVISNING Diverse foredrag og undervisning på ulike nivå innen Kvalitetsledelse, Akvakultur, Marin økologi og Marin overvåkning HOVEDARBEIDSOMRÅDER Ledelse; Prosjektledelse; Kvalitetsledelse; Organisasjonsutvikling; Markedsføring og salg Planlegging og utvikling av akvakulturindustri; Integrert kystsoneplanlegging og forvaltning Risikoanalyser, anvendelse av biprodukter, logistikk og lokalitetsvurderinger i akvakultur Miljøkonsekvenser; Marin overvåkning; Teknologioverføring og opplæring; IT-løsninger PUBLIKASJONER OG RAPPORTER Ca. 25 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler innen marin overvåkning, epidemiologi og akvakultur Diverse rapporter innen miljøundersøkelser, akvakultur, teknologi, risikovurderinger o.a. CV Norsk Kortversjon Finn Victor Willumsen Oppdatert

56 G R Ø N N B A K K E N B O S B E R G T E L E F O N E - M A I L G U T T O R M G M A I L. C O M G U T T O R M L A N G E PERSONLIG INFORMASJON UTDANNING Sivil status: Samboer, ett barn Alder: 45 år Førekort kl. B Strinda videregående skole, naturfaglig retning. Trondheim Akvakultur hovedfag NTNU. Trondheim Cand. Scient. Hovedfagets ( Habitatskifte hos parr fra høyarktisk Svalbardrøye (Salvelinus alpinus L.) ) feltarbeid ble utført på Spitsbergen sommersesongene 1995 og 1997 under veiledning av Dr.philos. professor Kjell J. Nilssen. I dette arbeidet inngikk etablering av mobil feltstasjon, elfiske, rusefangst, merking, blodprøvetaking og bedøving, samt div. teknisk relatert arbeid. For sesongen 1997 inngikk også fiskeribiologiske undersøkelser hvor Sysselmannen var oppdragsgiver og hvor undertegnede til tider var prosjektansvarlig. SPRÅK/DATA Behersker både engelsk og tysk skriftlig og muntlig. Når det gjelder datakunnskaper så behersker jeg Word, Excel, SigmaPlot, Photoshop, Outlook, alle Windows-plattformer og Ubuntu. Jeg har også betydelig erfaring med div. backupsystemer, intra- og Internett samt hardwareoppgraderinger. YRKESERFARING 1992 Sunnland ungdomsskole. Trondheim Timelærer. Vikarierende timelærer. Støttelærer for utviklingshemmet elev Vinmonopolet A/S. Trondheim Ekspeditør. Ekspeditør og lagerarbeider Teknisk hjelp på Doktorgradsprosjekt. Teknisk assistent Lagde radiosendere til piggsvin. Deltok i peiling av piggsvin i Trondheim. Prosjektet var en del av en doktoravhandling. Reparerte og vedlikeholdt teknisk utstyr med særlig vekt på elektronikk Brattøra forskningssenter. Trondheim Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør innen drift av innendørs akvakulturanlegg.

57 1997 Sysselmannen på Svalbard. Svalbard Forskningsassistent Fiskeribiologiske undersøkelser i Diesetvassdraget Zoologisk institutt. NTNU. Trondheim Undervisningsassistent Assistert ved laboratorieøvelser i fysiologi grunn- og mellomfag, herunder retting av journaler Brattøra forskningssenter. Trondheim Edb-assistent Lokal brukerstøtte med vekt på nettbruk, hardwareoppgraderinger og Windows brukerstøtte. Herunder inngikk oppgradering og drift av PC`er, installasjon av programvare, innkjøp av IT-utstyr, hjelpe studenter og ansatte med konkrete problemer, samt drift av det interne nettverket. Hjelp til bruk av Internett-tjenester og oppsett inngikk også Løsningsarkitekt i AKVAsmart ASA Hovedansvarlig for oppfølging og opplæring av settefisk-kunder Produktansvarlig for Superior Kontroll Settefisk Konsulentoppdrag (biologi og IT) Key Account Manager for Fjord Seafood Markedsansvarlig teknologi og biologi i Aqua Gen AS Hovedansvarlig for kundeoppfølgingsprogrammet Datainnsamling og benchmarking Rådgivning Kunnskapsformidling mot markedet Forsker innen vannkvalitet mot oppdrettsnæringen, NIVA Kompetanseoverføring Kurs innen fiskevelferd Vannrelaterte problemstilllinger FoU innen settefisksegmentet Best practice Forsøksleder AquaCulture Engineering AS Koordinering av FoU-aktiviteter Prosjektarbeid Salg Prosjektutvikling

58 SOMMERJOBBER 1987 Lilleby smelteverk. Trondheim Smelteverksarbeider. ANNET Avtjent verneplikt i Luftforsvaret Sambandsassistent. VERV Akvakulturutvalget Studentrepresentant Satt som representant for laveregradsstudentene. Deltok på jevnlig møter og formidlet aktuelle saker videre i studentmiljøet Hovedfagsforeningen i zoologi. Studentrepresentant Representerte hovedfagsstudentene i akvakultur. Deltok på instituttmøter og framla saker på vegne av studentene. Hadde ansvaret for kommunikasjon mellom instituttet og hovedfagsforeningen Tillitsvalgt i AKVAsmart Fagforeningsrepresentant Tillitsvalgt for cand.scient. og -sivilingeniør utdannet personell.

59 CURRICULUM VITAE Aleksander Handå, PhD - Senior scientist and Research manager SINTEF Fisheries and Aquaculture, Dep. Marine Resources Technology, 7465 Trondheim, Norway Tel: Birth, Nationality Home Address: Education: Key qualifications: , Norwegian Stokkanhaugen 49, 7048 Trondheim, Norway PhD in Integrated Multi-trophic Aquaculture (IMTA), Dep. of biology, The Norwegian University of Science and Technology - NTNU Cand. scient in marine botany, Dep. of biology, NTNU Cand, mag. in biology, Dep. of biology, University of Oslo. 1) Industrial macroalgae cultivation and utilization, 2) Integrated multi-trophic aquaculture, 3) Environmental effects of salmon aquaculture, 4) Nutrient dynamics in marine systems, 5) Artificial upwelling to increase marine productivity, 6) Project initiation and management, 7) Strategic business development Professional Career 2013-date: SINTEF Fisheries and Aquaculture, Senior Scientist 2012-date: SINTEF Fisheries and Aquaculture, Research manager : NTNU, Department of Biology, PhD fellow : SINTEF Fisheries and Aquaculture, Research scientist Scientific publications (peer-reviewed) 1. Kalogerakis N, Arff J, Banat IM, Broch OJ, Daffonchio D, Edvardsen T, Eguiraun H, Giuliano L, Handå A, Lopez-de-Ipiña K, Marigomez I, Martinez, I, Øie G, Rojo F, Skjermo J, Zanaroli G, Fava F The Role of Environmental Biotechnology in Exploiting, Monitoring, Protecting, Preserving and Decontaminating the Marine Environment. New Biotechnology, doi: /j.nbt Wang X, Andresen K, Handå A, Jensen B, Reitan KI, Olsen Y Chemical composition of feed, fish and faeces as input to mass balance estimation of biogeneic waste discharge from an Atlantic salmon farm with an evaluation of IMTA feasibility. Aquaculture Environment Interactions 4, Broch OJ, Ellingsen I, Forbord S, Wang X, Volent Z, Alver MO, Handå A, Andresen K, Slagstad D, Reita, KI, Olsen Y, Skjermo J Modelling the cultivation and bioremediation potential of the kelp Saccharina latissima in close proximity to an exposed salmon farm in Norway. Aquaculture Environment Interactions 4, Wang X, Broch OJ, Forbord S, Handå A, Reitan KI., Skjermo J, Vadstein O, Olsen Y. Assimilation of inorganic nutrients from salmon (Salmo salar) farming by the macroalgea (Saccharina latissima) in an exposed coastal environment: Implications for integrated multi-trophic aquaculture. Journal of Applied Phycology. DOI /s Handå A, Forbord S, Wang X, Broch OJ, Dahle SW, Størseth TR, Reitan KI, Olsen Y, Skjermo J Seasonal- and depth-dependent growth of cultivated kelp (Saccharina latissima) in close proximity to salmon (Salmo salar) aquaculture in Norway. Aquaculture , Handå A., McClimans TA., Reita, KI, Knutsen Ø, Tangen K, Olsen Y Artificial upwelling to stimulate growth of non-toxic algae in a habitat for mussel farming. Aquaculture Research, doi: /are Handå A, Ranheim A, Olsen AJ, Altin D, Reitan KI, Olsen Y, Reinertsen H Incorporation of salmon fish feed and faeces components in mussels (Mytilus edulis): implications for integrated multitrophic aquaculture in cool-temperate North Atlantic waters. Aquaculture, , Handa A, Min H, Wang X, Broch OJ, Reitan KI, Reinertsen H, Olsen Y Incorporation of fish feed and growth of blue mussels in close proximity to salmon aquaculture: Implications for integrated multitrophic aquaculture in Norwegian coastal waters. Aquaculture, , Handå A, Nordtug T, Olsen AJ, Halstensen S, Reitan KI, Olsen Y, Reinertsen H Temperaturedependent feed requirements in farmed blue mussel (Mytilus edulis L.) estimated from soft tissue growth and oxygen consumption and ammonia-n excretion. Aquaculture Research, 43 (2), Handå A, Cultivation of mussels (Mytilus edulis): Feed requirements, Storage and Integration with Salmon (salmo salar) farming. Doctoral theses at NTNU (2012:108). 11. Forbord S, Skjermo J, Arff J, Handå A, Reitan KI, Bjerregaard R, Lüning K Development of Saccharina latissima kelp hatcheries with year-round production of zoospores and juvenile sporophytes on culture ropes for kelp aquaculture. Journal of Applied Phycology, 24 (3),

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten.

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten. B-Undersøkelse Lokalitet Tilstand 1 Sandøya «0-prøve» Rapportdato 11.12.14 Dato for feltarbeid 25.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Aquagen Steigen AS Bjørn Erik Bye Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA

VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA NOTAT Oppdrag: Marine Harvest Norway ASA SØKNAD OM KONSESJON SANDØRA Tema: Dato: 02.09.2014 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING I FORHOLD TIL NASJONAL LAKSEFJORD I NORDREISA Til: Fra: Nord Troms

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1035. Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune. Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon Oppdrettslokalitet Nakken Stord kommune R A P P O Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon R T Rådgivende Biologer AS 135 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Oppdrettslokalitet Nakken Stord

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1790 Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai juni 2013. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1790 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Sjøtroll Havbruk AS

Detaljer

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1867

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1867 MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Hardingsmolt AS, vinteren 2014. R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1867 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: MOM B- undersøkelse og strømmålinger

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562

LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 Side 1 av 41 LOKALITETSRAPPORT UFØRO REGNR. 13562 I henhold til NS9415:2009 For Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Rapport nr: LR-100913-1-AH Godkj: 180913 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Resipientundersøkelse sørvest for Gunnhildsvågen i Flora kommune Beskrivelse av resipienten, avløpsdisponering og miljøtilstand 2010

Resipientundersøkelse sørvest for Gunnhildsvågen i Flora kommune Beskrivelse av resipienten, avløpsdisponering og miljøtilstand 2010 Resipientundersøkelse sørvest for Gunnhildsvågen i Flora kommune Beskrivelse av resipienten, avløpsdisponering og miljøtilstand 21 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1342 Rådgivende Biologer AS RAPPORT

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857

LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 Side 1 av 42 LOKALITETSRAPPORT LEIRVIK NORD REGNR. 30857 I henhold til NS9415:2009 For Gildeskål Forskningsstasjon Rapport nr: LR-050614-1-ARS Godkj: 060614 1 Lokalitetsrapport iht Prosedyre for lokalitetsundersøkelse

Detaljer

Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Jernelva, i

Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Jernelva, i Vår dato: 17.1.212 Vår ref: 12/114-1 Arkivkode: _;U43 Gradering: Ugradert Deres ref: Saksbehandler: Ida Holsbø Telefon: +47 78 96 3 56 ida.holsbo@ffk.no Kvalsund kommune Rådhusveien 18 962 KVALSUND Oversendelsesbrev

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin Uni Miljø e-rapport nr. 6-2013 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune i 2012 Ragni Torvanger Tone Vassdal Silje

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 34 2014 MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 Torben Lode Trond Einar Isaksen Foto: Bjarte

Detaljer

AkvaVis dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter Miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks

AkvaVis dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter Miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks nr.10/2008 FISKEN OG HAVET AkvaVis dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter Miljøkrav for nye oppdrettsarter og laks Arne Ervik, Ann-Lisbeth Agnalt, Lars Asplin,

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 20-2008 Miljøundersøkelse i Indre Follafjord i 2008 Anders W. Olsen, Maria Pettersvik Salmer,

Detaljer

Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser. 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn

Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser. 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for siste utskrift Dato for ferdigstilling

Detaljer

MILJØRAPPORT 2013-2014 MILJØRAPPORT 2013-2014 MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 1

MILJØRAPPORT 2013-2014 MILJØRAPPORT 2013-2014 MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 1 MILJØRAPPORT 2013-2014 MILJØRAPPORT 2013-2014 MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 6 Om konsernet 6 Bakgrunn for en miljørapport 7 RØMMING 9 Årsaker til rømming 10 Lokalitetsklassifisering

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01, 2014-03-06 DET NORSKE VERITAS

Detaljer

1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Mobiltelefon 1.1.3 Faks. E-post adresse 1.1.6. Yngve Paulsen.

1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Mobiltelefon 1.1.3 Faks. E-post adresse 1.1.6. Yngve Paulsen. Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Soknad i henhold til lov av 1 7.juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur loven) l). Soknadsskjemact er telles for akvakultur, rnattilsyn-. miljo-,

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 VEDLEGG 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Bakgrunn... 1 2.1.1 Forholdet

Detaljer

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger

Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Vedlegg 1-Strøm og hydrografimålinger Nordic Rutile AS Rapport Nr.: 2014-1244, Rev A Dokument Nr.: 18BHORT-1 Dato: 2014-09-29 Innholdsfortegnelse, Vedlegg 1 1 MÅLEPROGRAM FOR STRØM OG HYDROGRAFI... 1 1.1

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

Årsrapport for MAREANO * 2007 Utarbeidet av Programgruppen for MAREANO

Årsrapport for MAREANO * 2007 Utarbeidet av Programgruppen for MAREANO Årsrapport for MAREANO * 2007 Utarbeidet av Programgruppen for MAREANO * Marin arealdatabase for norske hav og kystområder 1 Innhold Sammendrag..... 3 Innledning........ 3 Organisering. 4 Informasjon og

Detaljer