SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA"

Transkript

1 Fiskeridirektoratet Brattørkaia 17C SeaLab N-7010 Trondheim Postadresse: c/o SINTEF Fiskeri og Havbruk, Postboks 4762 Sluppen, N-7465 Trondheim Phone: Fax: Org.no: MVA Trondheim, 21. oktober 2014 SØKNAD OM TARETILLATELSE SKARVØYA Vedlagt følger søknad om etablering av tareproduksjon på lokalitet Skavøya, med vedlegg fra AquaCulture Engineering AS (ACE). Som dokumentasjon på økonomisk evne legger vi med Årsregnkap for 2013 for ACE. ACE er eiet 63.8% av SINTEF Fiskeri og havbruk og 16% av NTNU. Nærmere eierforhold kan sees her: Videre vedlegges CV for sentrale personer i virksomheten og samarbeidspartnere for å dokumentere kompetanse for drift av virksomheten. Dette er: Finn Victor Willumsen (daglig leder ACE) Guttorm Lange (forsøksleder ACE) Aleksander Handå (forskningsleder SINTEF Fiskeri og havbruk) Silje Forbord (forsker SINTEF Fiskeri og havbruk) Vi ser frem til å høre fra dere. Med vennlig hilsen AquaCulture Engineering AS Marianne Fon Adm. og markdedskoordinator

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Topografisk kartlegging av bunnforhold: OLEX - oppmåling Lokalitet: Hausan Firma: ASC AS Dato: Innhold: 1. Vanlig to-dimensjonalt kart med snittet av dybde rundt ramma. 2. Dokumentasjon på oppmåling. Dybden under ytterkanten av anlegget varierer fra 7 til 32 meter. I senter av anlegget er det 35 m dybde. Målingene er gjennomført med Multistrålekkolodd tilkoblet Olex. 1

13 1. 2

14

15 Vedlegg Sjøkart Sjøkart. Midtpunkt av anlegget er vist med rødt kryss (posisjonen oppgitt i boks på høyre side).

16 Vedlegg Anlegg med fortøyning Innenfor skravert rektangel (svart) vil det bli drevet produksjon av tare. Fortøyningsliner som går i bolt er vist som linjer ut fra anlegget.

17 Vedlegg Posisjoner Kart. Anlegg med posisjoner. Vedlegg Illustrasjon på hvordan det vil se ut fra overflaten (rekker med blåser)

18 Vedlegg Landkonturer Kart som viser landkonturer rundt lokaliteten, anlegget er merket som gult rektangel ca midt på kartet. Hentet fra Fiskeridirektoratets nettside; Anlegget er inntegnet i gult ca. midt på kartet.

19 Vedlegg Kommuneplan Kartutsnitt som viser kommunens arealplan rundt lokaliteten. Hentet fra kommunens egen nettside. Lokaliteten er markert som rød sirkel. Oppsummering Ut fra arealplanen ønsker en å bevare det biologiske mangfall i dette området.

20 Vedlegg Fiskeriområder Hentet fra nettside til Fiskeridirektoratet. Skraverte område er Fiskeplasser for passivt redskap. Oppsummering: Det er ikke avmerket fiskeplasser i databasen der anlegget er tenkt plassert.

21 Vedlegg Farleder Kart som viser avmerkede farleder ved lokaliteten, farleder er avmerket i rødt (hoved-farleder) og i blått (bi-farleder). 1.1 Hentet fra Fiskeridirektoratets nettside; 1.2 Oppsummering Ingen farled er i nærområde av lokaliteten.

22 Vedlegg Godkjente lokaliteter i nærområdet Kart over godkjente lokaliteter i nærområdet til lokaliteten. 1.3 Hentet fra Fiskeridirektoratets nettside; Oppsummering Det er 4 godkjente lokaliteter for oppdrett av laks og et slakteri som ligger innenfor en radius på 5 km fra lokaliteten. - Edøya I og II, ca km mot nordøst, matfisk. - Espnestaren, ca 3 km mot nord, matfisk. - Omsøyholmen, ca 4 km mot sørvest, matfisk. - Kalvøya, ca 4.5 km mot øst, slaktemerd

23 Vedlegg Naturdatabase Kart over artsdata i nærhet til lokaliteten. Hentet fra Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbases nettside; Kart fra naturdatabase, artsdata markert med skravert område. Oppsummering Ingen hensynskrevende arter er registrert ved anlegget.

24 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Skarvøya Ny lokalitet «0-prøve» Tilstand 1 Dato: Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Oppsummering og vurdering av B-undersøkelsen Vedlegg 1. Kart over bunntopografi og prøvetakingssted Vedlegg 2. Oppsummering av MOM- B undersøkelsene gjort på lokaliteten. Vedlegg 3. Bilder fra prøvetakingssted Vedlegg 4. MOM-B prøveskjema B.1 Vedlegg 5. MOM-B prøveskjema B.2 A. Metodikk Ingen offisielle standarder er satt for miljøovervåking av anlegg med produksjon av tare. Derfor er denne undersøkelsen utført likt en undesøkelse for matfiskanlegg, men med hensyn til taredrift. Miljøovervåkning av marine oppdrettsanlegg (MOM) B-undersøkelsen er lagt opp for å være en enkel overvåkning av miljøtilstanden på en lokalitet, og gjennomføres etter beskrivelsene i Norsk Standard NS 9410 av 1. mars B-undersøkelsen er en enkel trendovervåkning av bunnforholdene under et oppdrettsanlegg. Ved at undersøkelsen gjentas, med en frekvens bestemt av hvor belastet miljøet er, kan man følge utviklingen av miljøbelastningen fortløpende. B-undersøkelsen omfatter vurdering av en serie grabbprøver etter tre grupper sedimentparametere: faunaundersøkelse, kjemisk undersøkelse (ph og redoks-potensiale) og sensorisk undersøkelse (gass, farge, lukt, konsistens, grabbvolum og slamtykkelse). Alle parametere gis poeng etter hvor mye sedimentet er påvirket av organisk stoff. Skillet mellom akseptabel og uakseptabel sedimenttilstand er satt til den største akkumuleringen som tillater gravende bunndyr å leve i sedimentet. For nærmere beskrivelser av MOM-konseptet henvises det til Norsk Standard Lokaliteten får en tilstand fra 1 til 4, hvor 1 er best og 4 er dårligst. B. Anleggsopplysninger Dato: Firma: Sintef Fiskeri og Havbruk Adresse: 7250 Melansjø Lokalitet: Skarvøya, Hitra kommune, Sør-Trøndelag. Produksjon: Lokaliteten er ikke benyttet tidligere og derfor er prøvene tatt for å se hvordan bunnforholdene er uten påvirkning; 0-prøve. Prøver uttatt: B-undersøkelsen etter MOM-standard; Vurdering av grabbprøver (sensorisk og ph/eh-potensial).

25 D. Oppsummering av MOM-B undersøkelsen Feltdato: Grabbprøver Antall stasjoner 10 Sedimenttype Antall grabbskudd 10 Dominerende Mindre dominerende Skjellsand Sand Minst dominerende Grus Dyreliv Antall stasjoner med dyr 9 Lukt Antall stasjoner uten dyr 1 Antall prøver "uten lukt" 9 Antall prøver med "noe lukt" 1 Antall prøver med "sterk lukt" 0 Forrester/ ekskrementer Med organisk materiale > 2 cm 0 Antall prøver tilstand 1 Antall prøver tilstand 2 Antall prøver tilstand 3 Antall prøver tilstand 4 Uten organisk materiale 10 Gruppe II / Gruppe III 10 / 9 Gruppe II / Gruppe III 0 / 1 Gruppe II / Gruppe III 0 / 0 Gruppe II / Gruppe III 0 / 0 Tilstand Gruppe I parametere Faunaundersøkelse 1 Tilstand Gruppe II parametere Kjemisk undersøkelse (ph/eh) 1 Tilstand Gruppe III parametere Sensorisk undersøkelse 1 Helhetsvurdering, tilstand 1 1

26 Vurdering av MOM-B undersøkelsen Bunnforhold: Bunntopografien er oppmålt ved hjelp av Olex, tilkoblet multistråleekkolodd (figur 1). Dybden ved prøvetakingspunktene ligger fra 15 til 35 meter. Type sediment: Det ble i all hovedsak registrert prøver med litt sand iblandet mye grovt skjellsand. Det var også et par innslag av grus ved prøvestasjon tre og syv. Samlet viser sedimentet at bunnsedimentet er utsatt for middels til mye bunnstrøm. Fauna: Det ble observert dyr ved ni prøvestasjoner. Det ble ikke registrert noen dyr ved stasjon 6, som sannsynligvis er grunnet naturlig akkumulert organisk materiale (brunalger) som gav mindre gode forhold der. De øvrige stasjonene viste bredt spekter av ulike arter og dermed god biodiversitet med funn av flere ulike pigghuder, krepsdyr, skjell, børstemarker med mer. Dette viser at prøveområdet er i veldig god tilstand. Kjemiske målinger: Det ble gjennomført kjemiske målinger (ph/eh) ved samtlige prøvestasjoner. Stasjon seks hadde noe lavere redoks verdier, sannsynligvis på grunn av naturlig akkumulert organisk materiale, men dette gav ikke stort utslag på samlet verdi. Sensoriske målinger: Det ble påvist litt lukt og litt brunlig farge ved én stasjon. Dette ble registrert sammen med organisk materiale i prøvene, sannsynligvis fra naturlige kilder. I sin helhet ble det ikke observert noen sterke lukter, veldig mykt sediment eller kraftig misfarging. Samlet resulterte dette i tilstand 1 for de sensoriske målingene. Det ble ikke registrert naturlig akkumulering av organisk materiale i anleggsområdet, men én prøvestasjon sør for dette (stasjon 6). Det ble ikke registrert noen gasser eller partikler som kan påvirke vannkvaliteten negativt. Helhetsvurdering: Lokaliteten får i MOM- B undersøkelsen tilstand 1 (tabell 1). Tabell 1. Resultatet lokaliteten fikk i MOM-B undersøkelsen. Pilen angir hvor i MOM tilstanden anlegget ble klassifisert. Tilstand (1-4) Resultat Sistranda Dagfinn Breivik Skomsø Miljøkonsulent / Prøvetaker Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad Avdelingsleder Miljø Havbrukstjenesten AS 2

27 Vedlegg 1. Prøvetakningssted Figur 1. Topografisk kart med avmerking av prøvestasjonene. Grønn firkant; tilstand 1, Gul firkant; tilstand 2, Blå firkant; tilstand 3, Rød firkant; tilstand 4. Vedlegg 2. Oppsummering av MOM- B undersøkelser gjort på lokaliteten Tabell 2. Oversikt over MOM-B undersøkelser på lokaliteten Prøvedato Gen. Tilstand Produksjon Merknader n/a 1 n/a 0-prøve Vedlegg 3. Bilder fra prøvetakningssted. Det er ikke tatt bilder av sedimentet. 3

28 Vedlegg 4. MOM-B Prøveskjema B.1 H A V B R U K S T J E N E S T E N A S F irm a : S IN T E F F is k e ri o g H a v b ru k L o k a lite t/n r: S ks ain rgv øs hy ao lm e n ( ) D a to : G r. P a ra m e te r P o e n g P rø v e n u m m e r In d e k s D yr J a (0 ) / N e i (1 ) ,1 0 I T ils ta n d (G ru p p e I) 1 B 1. P r ø v e s k je m a ph M å lt v e rd i 7,8 3 7,9 2 7,9 5 8,1 1 7,8 1 7,7 8 7,8 1 7,9 1 7,8 7 7,8 2 II E h (m V ) M å lt v e rd i p H /E h P o e n g (tille g g D ) ,1 0 T ils ta n d (p rø v e ) T ils ta n d (G ru p p e II) 1 G a s s b o b le r J a (4 ) / N e i (0 ) F a rg e L ys /g rå (0 ) B ru n /s o rt (2 ) In g e n (0 ) L u k t N o e (2 ) 2 S te rk (4 ) F a s t (0 ) III K o n s is te n s M yk (2 ) L ø s (4 ) v < ¼ (0 ) 0 G ra b b v o lu m ¼ v < ¾ (1 ) (v ) v ¾ (2 ) 2 2 T yk k e ls e t < 2 c m (0 ) på 2 c m < 8 c m (1 ) s la m la g t 8 c m (2 ) S u m K o rr. S u m (0.2 2 ) 0,2 2 0,4 4 0,4 4 0,6 6 0,2 2 1,7 6 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,0 0 0,5 1 T ils ta n d (p rø v e ) T ils ta n d (G ru p p e III) 1 M id d e lv e rd i (G ru p p e II & III) 0,1 1 0,2 2 0,2 2 0,3 3 0,1 1 1,3 8 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,0 0 0,3 0 T ils ta n d (P rø v e ) T ils ta n d (G ru p p e II & III) 1 P h /E h /K o rr.s u m In d e k s T ils ta n d M id d e lv e rd i < 1,1 1 1,1 - < 2,1 2 2,1 - < 3,1 3 T ils ta n d G ru p p e 1 G ru p p e II o g III A 1,2,3,4 4 1,2,3 4 4 L o k a lite ts tils ta n d 1,2,3,4 1,2,3 4 > 3,1 4 L O K A L IT E T S T IL S T A N D 1 4

29 Vedlegg 5. MOM-B Prøveskjema B.2 H A V B R U K S T J E N E S T E N A S B -2 S k je m a fo r p rø v e ta k in g s p u n k t F irm a : S IN T E F F is k e ri o g H a v b ru k L o k a lite t/n r: S k a rv ø y a D a to : P rø v e ta k in g s s te d (n r) D y p (m ) A n ta ll fo rs ø k B o b lin g (i p rø v e ) P r im æ r s e d im e n t G ru s S k je lls a n d S a n d M u d d e r S ilt L e ire F je llb u n n S te in b u n n P ig g h u d e r,a n ta ll K re p s d y r, a n ta ll S k je ll, a n ta ll B ø rs te m a rk, a n ta ll A n d re d y r, a n ta ll M a la c o c e ro s fu lig in o s a B e g g ia to a Fôr F e k a lie r K o m m e n ta re r K a lib re rin g (ID n r o g re s u lta t): S k je m a fo r k o n tr o llb e tin g e ls e r p H : 7,0 0 / O K B u ffe rte m p : - E h s jø : 161 p H - M e te r; ID n r; 1 4 F p H s jø : 8,2 0 S e d im e n tte m p : - E h - m e te r; ID n r; 1 4 F S jø v a n n s te m p : 12 5

30 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Skarvøya, Hitra kommune Dato: September 2014 Omsøkt/disponert av: ACE AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7260 Sistranda / ,

31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppdrag 2. Posisjon 3. Metodikk 4: Strømmålere 5: Data og vurderinger 6: Hovedstrømsretning / kart 7: Kommentarer / konklusjon 8. Data fra strømmåler - 4m dyp 9: Data fra strømmåler 8m dyp 10: Data fra strømmåler 20m dyp 11: Vedlegg strømmålinger 1.OPPDRAG Oppdragsgiver: Kontakt person: Oppdrag: 2. POSISJON Lokalitet: Posisjon: ACE AS Marianne Fon Måling av strøm. Skarvøya, Hitra kommune, Sør Trøndelag. Se kart og vedlegg. 3. METODIKK Målingene er gjennomført med Aquadopp Profiler 400 khz, levert av Nortek AS. Måleren sender ut akustiske signaler og bruker dopplereffekten til å måle strøm hastighet og retning. Måleren var plassert ved bunn. Måleren har målt strømhastighetene hver 2meter opp til 4meters dyp. Målerne skal registrere strømhastighet og strøm retning i minst 28 dager. På tre av ti nivå er alle dataene gjengitt i rapporten: ved 4, 8 og 20meters dybde. Oppsummering data fra alle 10 målenivåene er gjengitt i figur STRØMMÅLERE Fil navn Måleperiode Antall døgn Intervall Antall målinger Måler 4m dyp Ed SD MIN 5051 Måler 8m dyp Ed SD MIN 5051 Måler 20m dyp Ed SD MIN

32 5. DATA OG VURDERINGER: 4m dyp Målt: Vurdering Strømhastighet Gjennomsnitt 7,5 cm / sek % < 1 cm/sek 2,2 % % < 3 cm/sek 12,3 % Periode < 1cm/sek 10 min Max måling 32,9 cm / sek Effektiv transport Hastighet 2,7 cm/ sek Retning grader 24 deg. Neuman-parameter 0,363 Vannutskifting 6480 m 3 /m 2 /d 8m dyp Målt: Vurdering Strømhastighet Gjennomsnitt 7,4 cm / sek. % < 1 cm/sek 1,5 % % < 3 cm/sek 13,7 % Periode < 1cm/sek 10 min Max måling 35,5 cm / sek Effektiv transport Hastighet 2,7 cm/ sek Retning grader 10 deg. Neuman-parameter 0,363 Vannutskifting 6394 m 3 /m 2 /d 20m dyp Målt: Vurdering Sjøtemperatur Strømhastighet 14,6 12,6 ºC Normal temperatur Gjennomsnitt 6,3 cm / sek % < 1 cm/sek 2,3 % % < 3 cm/sek 16,6 % Periode < 1cm/sek 10 min Max måling 26,4 cm / sek Effektiv transport Hastighet 1,7 cm/ sek Retning grader 325 deg. Neuman-parameter 0,270 Vannutskifting 5443 m 3 /m 2 /d 6. HOVEDSTRØMSRETNING / KARTVEDLEGG. 3

33 Hovedstrømretningenepåmålepunkteneved4, 8 og 20metersdyp er inntegnet påhenholdsvis kart nr 1, 2 og 3: Kart nr 1: Hovedstrømsretningpå 4m dyp. Strømrosenviserandelvanngjennomstrømming i % for hversektor på 15 grader. Kart nr 2: Hovedstrømsretningpå 8m dyp. Strømrosenviserandelvanngjennomstrømming i % for hversektorpå 15 grader. Kart nr 3: Hovedstrømsretningpå 20m dyp. Strømrosenviserandelvanngjennomstrømming i % for hversektorpå 15 grader. 4

34 Figur 1: Gjennomsnittligstrømhastigheti ulike dypfra 20 til 4metersdyp. Nivåenemellommålepunkteneer 2meter. Figur 2: Maks måltestrømhastigheti ulike dypfra 20 til 4metersdyp. Nivåenemellommålepunkteneer 2meter. 5

35 Figur 3: Andel målinger under 1 cm/seki ulike dypfra 20 til 4metersdyp. Nivåenemellommålepunkteneer 2meter. Figur 4: Andel målinger under 3 cm/seki ulike dypfra 20 til 4metersdyp. Nivåenemellommålepunkteneer25meter 6

36 7. KOMMENTARER /KONKLUSJON: Undertegnede har ikke tilstrekkelig kunnskap å utale seg om egnethet til tare produksjon ut fra dataene i strømmålingene. Kvaliteten på strøm dataene er gode. Sistranda Arild Kjerstad Havbrukstjenesten AS 7

37 8. DATA FRA STRØMMÅLER 4M DYP: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity Total East / west North / south 8

38 8.2: Statistisk sammendrag av måledata. CURRENT SPEED BAR CHART File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 15º sektorer. Antall registreringer på stående akse og 15º sektorer på liggende akse. Deg 9

39 CURRENT SPEED File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current speed (cm/s) 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, : Tidsdiagram (kronologisk) for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse. Days CURRENT DIRECTION File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current dir ( ) : Retningsdiagram (kronologisk) for strøm. Retning på stående akse og dager på liggende akse Days 10

40 PROGRESSIVE VECTOR File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Neumann parameter: Average speed: 7.5 cm/s km N Rest speed: 2.7 cm/s Rest direction: 24 deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn km E CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector 8.8: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 11

41 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector 8.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. STICK DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current speed (cm/s) 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40, Days 8.10: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen. 12

42 9. DATA FRA STRØMMÅLER 8M DYP: CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity Total East / west North / south 13

43 9.2: Statistisk sammendrag av måledata. CURRENT SPEED BAR CHART File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. cm/s CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 15º sektorer. Antall registreringer på stående akse og 15º sektorer på liggende akse. Deg 14

44 CURRENT SPEED File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current speed (cm/s) 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, : Tidsdiagram for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse. Days CURRENT DIRECTION File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current dir ( ) : Retningsdiagram for strøm Days 15

45 PROGRESSIVE VECTOR File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Neumann parameter: Average speed: 7.4 cm/s km N 80 Rest speed: 2.7 cm/s Rest direction: 10 deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 N N km E Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector 9.8: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. 16

46 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector 9.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. STICK DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current speed (cm/s) 40,0 20,0 0,0-20,0-40, Days 9.10: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen DATA FRA STRØMMÅLER 20M DYP: 17

47 CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep Sum% Current speed groups Total flow Max Sum% m³/m² % curr : Matrise med hastighet plottet mot strømretninger. Strømretninger er fordelt på 15º sektorer (sektorene er vist i venstre kolonne). Den nederste linjen vises den prosentvise fordelingen (styrken) av de registrerte strømhastighetene. Kolonnen til høyre vises den prosentvise fordeling av de ulike 15º sektorer og utregning av antall kubikkmeter vann som i måleperioden vil passere et tenkt vindu på 1x1 meter i den aktuelle strømretning. STATISTICAL SUMMARY File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Mean current speed (cm/s) Variance (cm/s)² Standard deviation (cm/s) Mean standard deviation Maximum current velocity Minimum current velocity Significant max velocity Significant min velocity 10.2: Statistisk sammendrag av måledata. Total East / west North / south 18

48 CURRENT SPEED BAR CHART File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Number of measurements : Strømmens hastighetsfordeling uten hensyn til retning. Antall registreringer på stående akse og strøm styrke (cm/sek) på liggende akse. CURRENT DIRECTION BAR CHART File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Number of measurements : Retningsdiagram. Strømmens retning fordelt på 15º sektorer. Antall registreringer på stående akse og 15º sektorer på liggende akse. cm/s Deg 19

49 CURRENT SPEED File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current speed (cm/s) 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, : Tidsdiagram for strømhastighet uansett retning. Hastighet (cm/sek) på stående akse og dager på liggende akse. CURRENT DIRECTION File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current dir ( ) : Retningsdiagram for strøm Days Days 20

50 TEMPERATURE AT CURRENT METER POSITION File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Temperature ( C) 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8 12,7 12, : Temperatur i måleperioden. Temperatur på stående akse og dager på liggende akse PROGRESSIVE VECTOR File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Days Neumann parameter: Average speed: 6.3 cm/s km N Rest speed: 1.7 cm/s Rest direction: 325 deg : Progressive vektor. Vannutskiftning i måleperioden. Km fra målepunktet på både stående og liggende akse. Mellom hvert kryss representerer et døgn km E 21

51 CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 N N Maximum velocity (cm/s) per 15 deg sector Mean velocity (cm/s) per 15 deg sector 10.9: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (cm/s) fordelt på sektorer. Venstre kurve viser den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15º sektor i løpet av måleperioden. Høyre kurve viser hvilke middelhastigheter som er blitt målt i hver sektor. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 N N Relative water flux (%) per 15 deg sector Number of measurements per 15 deg sector 10.10: Fordelingsdiagram. Strømaktivitet (%) fordelt på sektorer. Venstre diagram viser relativ strømhastighet/vannfluks i hver sektor (24 sektorer). Høyre diagram viser hvor mange ganger strømmålerens ror har pekt på hver enkelt sektor i løpet av måleperioden. 22

52 STICK DIAGRAM File name: Ed SD6 Ref. number: 1788 Series number: 1 Interval time: 10 Minutes Number of measurements in data set: 5051 Data displayed from: 20:10-25.Aug-14 To: 21:50-29.Sep-14 Current speed (cm/s) 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30, Days 10.11: Fyrstikkdiagram - Retningen og styrken på strømmen i tidsperioden. Lengden representerer styrken på strømmen og strekets retning tilsvarer strømretningen. 23

53 11. Vedlegg strømmålinger Strømmåling er utført av Havbrukstjenesten AS, Norge. Ansvarlig i Havbrukstjenesten AS: Arild Kjerstad, prosjektleder Hege Schjetne, rapportansvarlig Måler ID Aqd 1788 Måler ID Aqd 1788 Måler ID Aqd 1788 Instrument Instrumenttype, modell Aquadopp Current Profiler Aquadopp Current Profiler Aquadopp Current Profiler Leverandør Nortek AS Nortek AS Nortek AS Måleprinsipp Registrering av strøm ved å sende ut akustiske signaler Registrering av strøm ved å sende ut akustiske signaler Utsetts opplysninger Dyp ved registrering Utsett: rigg rigg rigg Posisjon strømmåling: 63 o N, 08 o Ø Posisjonert vha GPS, dybde angitt vha ekkolodd / sjøkart 63 o N, 08 o Ø Posisjonert vha GPS, dybde angitt vha ekkolodd / sjøkart Registrering av strøm ved å sende ut akustiske signaler 63 o N, 08 o Ø Posisjonert vha GPS, dybde angitt vha ekkolodd / sjøkart Måleintervall Hvert 10 minutt Hvert 10 minutt Hvert 10 minutt Midlingsperiode Middel hastighet av 1 minutt pr. 10 minutt Middel hastighet av 1 minutt pr. 10 minutt Middel hastighet av 1 minutt pr. 10 minutt Tidsperiode registrering Dato Sjøsatt Total Måleperiode Filnavn Filnavn rådata Ed SD6 Ed SD6 Ed SD6 Filnavn Strømrapport Skarvøya STRØM0914 Skarvøya STRØM0914 Skarvøya STRØM0914 Databearbeiding Måleperiode for utskrift Antall målinger i utskrift Antall dager med målinger i utskrift Justering av feilmålinger i måleperiode for utskrift Nei Nei Nei Var anlegget i drift i nei mei nei måleperioden? Datakvalitet god god god Instrumentdata Kalibrering Kalibrert av Nortek AS Kalibrert av Nortek AS Kalibrert av Nortek AS Strømhastighet, 2,7 cm/sek 2,7 cm/sek 2,7 cm/sek nøyaktighet Kompass nøyaktighet +/- 2 grader +/- 2 grader +/- 2 grader Kompass justert for misvisning av Havbrukstjenesten AS Nei Nei Nei Temperatur, nøyaktighet Instrumentlogg Diverse Dato for storsjøan +/- 5/100 deg.c +/- 5/100 deg.c +/- 5/100 deg.c Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten Loggført hos Havbrukstjenesten 24

54 Bokføringsbilag - Utførte betalinger Utført dato Fra konto Til konto Beløp ,00 Fiskeridirektoratet Regnskap Meldingslinje Gebyr søknad om tarelokalitet Skarvøya Detaljer Oppdragsid Mottatt dato Meldingsid Transaksjonsid 1 Status Bokført Godkjent av Fon, Marianne Dato: Side 1 av 1

55 1/1 CURRICULUM VITAE NAVN: WILLUMSEN, Finn Victor Fødselsdato: 20. desember 1950 Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk og engelsk Sivil status: Samboer, 2 barn Adresse: Dokkgata 4A, 7014 Trondheim UTDANNELSE 1978 Cand.real. i Marin biologi, Universitetet i Trondheim Tilleggsfag: Psykologi, Kjemi 1978 Pedagogisk seminar, Universitetet i Trondheim 1979 Økonomiutdanning, Trondheim Økonomiske Høyskole 1984 Kroppsøvingsutdanning, Trondheim Lærerhøgskole 1993 Kvalitetsledelse og kvalitetssikring, Norges Tekniske Høgskole 1993 Kvalitetsrevisjon, Norsk Forening for Kvalitet Diverse kurs innen ledelse, prosjektledelse, markedsføring, salg, IKT, akvakultur generelt, havbruksteknologi, økonomi samt vannbehandling og settefiskproduksjon. Ulike funksjoner og kurs innen arter som laks, kveite, torsk, seabass, seabream og blåskjell TIDLIGERE PRAKSIS (ETTER ENDT UTDANNING) Daglig leder av AquaCulture Engineering AS (ACE) (nåværende posisjon) del av SINTEF Styremedlem i AKVArena (nettverksorganisasjon for havbruk) Leder Fagråd Havbruk og Fiskeri i Trondheim Næringsforening Daglig leder og rådgiver i A-Pro-Pos AS Daglig leder IntraFish Services AS Selvstendig næringsdrivende, kjøp/salg av oppdrettsanlegg, marint oppdrett Leder for kundeløsninger, AKVAsmart ASA IT&C Markedssjef, AKVAsmartASA IT&C Styreformann, Tarovekst (utviklingsanlegg for østers og kamskjell) Salgs- og markedssjef, Superior Systems AS, IT-systemer for akvakultur Styreformann, Ytterøy sjøprodukter (produsent av kveite) : Internasjonal markedssjef, Superior Systems AS : Selvstendig næringsdrivende etablering av akvakultur i Asia : Prosjektleder (Project SEAWATCH Indonesia), OCEANOR : Kvalitetsleder, OCEANOR : Fagrevisor ved kvalitetsertifisering, Dovre Sertifisering, Stavanger : Kvalitetssikringsleder og seksjonsleder, OCEANOR 1994: Leder for Kvalitetsdagene 1994", Norsk Forening for Kvalitet, Oslo : Seksjonsleder (seksjon biologi & kjemi), OCEANOR : Lektor, Undervisning i akvakultur, NKI Trondheim : Senior rådgiver, Marinbiolog, OCEANOR : Daglig leder, TiMar (Tiedemanns) - settefiskdivisjonen, Oslo : Akvakulturkonsulent, Arne R. Reinertsen, Trondheim : Regional oppdrettskonsulent, Fiskerisjefen i Trøndelag, Trondheim : Lektor, Åsheim Ungdomsskole, Trondheim : Leder av feltkurs i Marin Økologi, Universitetet i Trondheim : Diverse administrative funksjoner innen volleyball sentralt og lokalt FOREDRAG OG UNDERVISNING Diverse foredrag og undervisning på ulike nivå innen Kvalitetsledelse, Akvakultur, Marin økologi og Marin overvåkning HOVEDARBEIDSOMRÅDER Ledelse; Prosjektledelse; Kvalitetsledelse; Organisasjonsutvikling; Markedsføring og salg Planlegging og utvikling av akvakulturindustri; Integrert kystsoneplanlegging og forvaltning Risikoanalyser, anvendelse av biprodukter, logistikk og lokalitetsvurderinger i akvakultur Miljøkonsekvenser; Marin overvåkning; Teknologioverføring og opplæring; IT-løsninger PUBLIKASJONER OG RAPPORTER Ca. 25 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler innen marin overvåkning, epidemiologi og akvakultur Diverse rapporter innen miljøundersøkelser, akvakultur, teknologi, risikovurderinger o.a. CV Norsk Kortversjon Finn Victor Willumsen Oppdatert

56 G R Ø N N B A K K E N B O S B E R G T E L E F O N E - M A I L G U T T O R M G M A I L. C O M G U T T O R M L A N G E PERSONLIG INFORMASJON UTDANNING Sivil status: Samboer, ett barn Alder: 45 år Førekort kl. B Strinda videregående skole, naturfaglig retning. Trondheim Akvakultur hovedfag NTNU. Trondheim Cand. Scient. Hovedfagets ( Habitatskifte hos parr fra høyarktisk Svalbardrøye (Salvelinus alpinus L.) ) feltarbeid ble utført på Spitsbergen sommersesongene 1995 og 1997 under veiledning av Dr.philos. professor Kjell J. Nilssen. I dette arbeidet inngikk etablering av mobil feltstasjon, elfiske, rusefangst, merking, blodprøvetaking og bedøving, samt div. teknisk relatert arbeid. For sesongen 1997 inngikk også fiskeribiologiske undersøkelser hvor Sysselmannen var oppdragsgiver og hvor undertegnede til tider var prosjektansvarlig. SPRÅK/DATA Behersker både engelsk og tysk skriftlig og muntlig. Når det gjelder datakunnskaper så behersker jeg Word, Excel, SigmaPlot, Photoshop, Outlook, alle Windows-plattformer og Ubuntu. Jeg har også betydelig erfaring med div. backupsystemer, intra- og Internett samt hardwareoppgraderinger. YRKESERFARING 1992 Sunnland ungdomsskole. Trondheim Timelærer. Vikarierende timelærer. Støttelærer for utviklingshemmet elev Vinmonopolet A/S. Trondheim Ekspeditør. Ekspeditør og lagerarbeider Teknisk hjelp på Doktorgradsprosjekt. Teknisk assistent Lagde radiosendere til piggsvin. Deltok i peiling av piggsvin i Trondheim. Prosjektet var en del av en doktoravhandling. Reparerte og vedlikeholdt teknisk utstyr med særlig vekt på elektronikk Brattøra forskningssenter. Trondheim Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør innen drift av innendørs akvakulturanlegg.

57 1997 Sysselmannen på Svalbard. Svalbard Forskningsassistent Fiskeribiologiske undersøkelser i Diesetvassdraget Zoologisk institutt. NTNU. Trondheim Undervisningsassistent Assistert ved laboratorieøvelser i fysiologi grunn- og mellomfag, herunder retting av journaler Brattøra forskningssenter. Trondheim Edb-assistent Lokal brukerstøtte med vekt på nettbruk, hardwareoppgraderinger og Windows brukerstøtte. Herunder inngikk oppgradering og drift av PC`er, installasjon av programvare, innkjøp av IT-utstyr, hjelpe studenter og ansatte med konkrete problemer, samt drift av det interne nettverket. Hjelp til bruk av Internett-tjenester og oppsett inngikk også Løsningsarkitekt i AKVAsmart ASA Hovedansvarlig for oppfølging og opplæring av settefisk-kunder Produktansvarlig for Superior Kontroll Settefisk Konsulentoppdrag (biologi og IT) Key Account Manager for Fjord Seafood Markedsansvarlig teknologi og biologi i Aqua Gen AS Hovedansvarlig for kundeoppfølgingsprogrammet Datainnsamling og benchmarking Rådgivning Kunnskapsformidling mot markedet Forsker innen vannkvalitet mot oppdrettsnæringen, NIVA Kompetanseoverføring Kurs innen fiskevelferd Vannrelaterte problemstilllinger FoU innen settefisksegmentet Best practice Forsøksleder AquaCulture Engineering AS Koordinering av FoU-aktiviteter Prosjektarbeid Salg Prosjektutvikling

58 SOMMERJOBBER 1987 Lilleby smelteverk. Trondheim Smelteverksarbeider. ANNET Avtjent verneplikt i Luftforsvaret Sambandsassistent. VERV Akvakulturutvalget Studentrepresentant Satt som representant for laveregradsstudentene. Deltok på jevnlig møter og formidlet aktuelle saker videre i studentmiljøet Hovedfagsforeningen i zoologi. Studentrepresentant Representerte hovedfagsstudentene i akvakultur. Deltok på instituttmøter og framla saker på vegne av studentene. Hadde ansvaret for kommunikasjon mellom instituttet og hovedfagsforeningen Tillitsvalgt i AKVAsmart Fagforeningsrepresentant Tillitsvalgt for cand.scient. og -sivilingeniør utdannet personell.

59 CURRICULUM VITAE Aleksander Handå, PhD - Senior scientist and Research manager SINTEF Fisheries and Aquaculture, Dep. Marine Resources Technology, 7465 Trondheim, Norway Tel: Birth, Nationality Home Address: Education: Key qualifications: , Norwegian Stokkanhaugen 49, 7048 Trondheim, Norway PhD in Integrated Multi-trophic Aquaculture (IMTA), Dep. of biology, The Norwegian University of Science and Technology - NTNU Cand. scient in marine botany, Dep. of biology, NTNU Cand, mag. in biology, Dep. of biology, University of Oslo. 1) Industrial macroalgae cultivation and utilization, 2) Integrated multi-trophic aquaculture, 3) Environmental effects of salmon aquaculture, 4) Nutrient dynamics in marine systems, 5) Artificial upwelling to increase marine productivity, 6) Project initiation and management, 7) Strategic business development Professional Career 2013-date: SINTEF Fisheries and Aquaculture, Senior Scientist 2012-date: SINTEF Fisheries and Aquaculture, Research manager : NTNU, Department of Biology, PhD fellow : SINTEF Fisheries and Aquaculture, Research scientist Scientific publications (peer-reviewed) 1. Kalogerakis N, Arff J, Banat IM, Broch OJ, Daffonchio D, Edvardsen T, Eguiraun H, Giuliano L, Handå A, Lopez-de-Ipiña K, Marigomez I, Martinez, I, Øie G, Rojo F, Skjermo J, Zanaroli G, Fava F The Role of Environmental Biotechnology in Exploiting, Monitoring, Protecting, Preserving and Decontaminating the Marine Environment. New Biotechnology, doi: /j.nbt Wang X, Andresen K, Handå A, Jensen B, Reitan KI, Olsen Y Chemical composition of feed, fish and faeces as input to mass balance estimation of biogeneic waste discharge from an Atlantic salmon farm with an evaluation of IMTA feasibility. Aquaculture Environment Interactions 4, Broch OJ, Ellingsen I, Forbord S, Wang X, Volent Z, Alver MO, Handå A, Andresen K, Slagstad D, Reita, KI, Olsen Y, Skjermo J Modelling the cultivation and bioremediation potential of the kelp Saccharina latissima in close proximity to an exposed salmon farm in Norway. Aquaculture Environment Interactions 4, Wang X, Broch OJ, Forbord S, Handå A, Reitan KI., Skjermo J, Vadstein O, Olsen Y. Assimilation of inorganic nutrients from salmon (Salmo salar) farming by the macroalgea (Saccharina latissima) in an exposed coastal environment: Implications for integrated multi-trophic aquaculture. Journal of Applied Phycology. DOI /s Handå A, Forbord S, Wang X, Broch OJ, Dahle SW, Størseth TR, Reitan KI, Olsen Y, Skjermo J Seasonal- and depth-dependent growth of cultivated kelp (Saccharina latissima) in close proximity to salmon (Salmo salar) aquaculture in Norway. Aquaculture , Handå A., McClimans TA., Reita, KI, Knutsen Ø, Tangen K, Olsen Y Artificial upwelling to stimulate growth of non-toxic algae in a habitat for mussel farming. Aquaculture Research, doi: /are Handå A, Ranheim A, Olsen AJ, Altin D, Reitan KI, Olsen Y, Reinertsen H Incorporation of salmon fish feed and faeces components in mussels (Mytilus edulis): implications for integrated multitrophic aquaculture in cool-temperate North Atlantic waters. Aquaculture, , Handa A, Min H, Wang X, Broch OJ, Reitan KI, Reinertsen H, Olsen Y Incorporation of fish feed and growth of blue mussels in close proximity to salmon aquaculture: Implications for integrated multitrophic aquaculture in Norwegian coastal waters. Aquaculture, , Handå A, Nordtug T, Olsen AJ, Halstensen S, Reitan KI, Olsen Y, Reinertsen H Temperaturedependent feed requirements in farmed blue mussel (Mytilus edulis L.) estimated from soft tissue growth and oxygen consumption and ammonia-n excretion. Aquaculture Research, 43 (2), Handå A, Cultivation of mussels (Mytilus edulis): Feed requirements, Storage and Integration with Salmon (salmo salar) farming. Doctoral theses at NTNU (2012:108). 11. Forbord S, Skjermo J, Arff J, Handå A, Reitan KI, Bjerregaard R, Lüning K Development of Saccharina latissima kelp hatcheries with year-round production of zoospores and juvenile sporophytes on culture ropes for kelp aquaculture. Journal of Applied Phycology, 24 (3),

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Lokalitet: Brøran Ny lokalitet «0-prøve» Tilstand 1

Lokalitet: Brøran Ny lokalitet «0-prøve» Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Brøran Ny lokalitet «0-prøve» Tilstand 1 Dato: 25.08.201 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

SalMar Farming AS Solværet

SalMar Farming AS Solværet MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN SalMar Farming AS Solværet Tilstand. Dato: 06.08.203 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering og

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 01.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Tilstand

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato:

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato: HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B - UNDERSØKELSEN Ilsøya Tilstand Max produksjon Dato: 0.10. 10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten. B-undersøkelse Lokalitet Ulvan Ventemerder Tilstand 1 Dato for feltarbeid 18.02.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Marine Harvest AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012

Vedlegg 6. MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Vedlegg 6 MOM-B resultat på matfisklokaliteter i Sør- og Nord - Trøndelag for vår - og høstgenerasjon 2012 Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post:

Detaljer

"Grønne laksekonsesjoner" med Integrert havbruk?

Grønne laksekonsesjoner med Integrert havbruk? "Grønne laksekonsesjoner" med Integrert havbruk? Aleksander Handå, PhD Forskningsleder Aleksander.handa@sintef.no, 1 "Grønne laksekonsesjoner" Skjerpede miljøkrav 1. Rømming og genetiske effekter 2. Avfall

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05.

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05. B-undersøkelse Lokalitet Dyrvikholman «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd Tilstand 1 Dato for feltarbeid 20.05.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Nekton

Detaljer

Tordenskjold Cod Farm AS

Tordenskjold Cod Farm AS Tordenskjold Cod Farm AS Oppdrettslokalitet: Tordenskjold Cod Farm AS Hestøya, Levanger kommune Søknad på 2.340 tonn MTB - torsk Fiskeridirektoratet Region Trøndelag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3 stk.

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no.

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no. B-undersøkelse Lokalitet Gaustad Tilstand 2 Dato for feltarbeid 30.10.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Atlantos AS Arild Kjerstad Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no Oppdragsansvarlig

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Dyrking av tare i IMTA

Dyrking av tare i IMTA Dyrking av tare i IMTA Aleksander Handå, Ole Jacob Broch, Silje Forbord, Jorunn Skjermo Årsmøte Norsk algeforening, Bergen 23. mai 2013 Næringsstoffer fra lakseoppdrett som ressurs i IMTA? Fôr (100% N)

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016

Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Forundersøkelse Skjortneset NS 9410:2016 Oppdragsgiver Fjordlaks Aqua AS B - undersøkelse 31.08.2010 Bunntopografi 01.10.2015 Strømmåling 5-15m: januar - februar 2010 75-130m: juni - juli 2015 C - undersøkelse

Detaljer

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Felefaks: 72 44 97 61 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post: arild@havbrukstjenesten.no Mobil: 909 42 055 Arbeid: Rapport Kartlegging av miljøforhold

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Sveggevika. Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR Kommune: Averøy. Fiske-Liv AS Strømmåling; Sveggevika Lokalitetsnr: Anlegg: Pure Farming Rapport nr: BR9 Kommune: Averøy Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016

Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Forundersøkelse Fagerholmen NS 9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS B undersøkelse 03.11.2014 Bunntopografi 03.11.2014 Strømmåling 27.10.2014 C - undersøkelse 28.10.2015 Rapport forundersøkelse 01.11.2016

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of ou If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø Salten smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber 2015 13811 Breivika i Bodø Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Salten smolt AS v/børge Andreassen MOM -

Detaljer

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 47-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 03.12.2013 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Torben Lode

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland VFH-Rapport: 00516 MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr. 19635 Skatleia i Bø kommune Nordland April 2016 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel MOM B-undersøkelse ved lokalitet

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268.

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268. Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2 Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268 Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS.

Data rapport No.: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Data rapport No.:38-11 Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Rapport navn: Bølge og strømundersøkelse på Frohavet for Havbrukstjenesten AS. Forfattere Torstein Pedersen Tom Chr.

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Nausttaren i Osen kommune Lokalitetsnummer: Ny lokalitet Dato for prøvetaking:

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Vedlegg 6.1.3 Sjøkart. Sjøkart. Midtpunkt på ramma er vist med rødt kryss.

Vedlegg 6.1.3 Sjøkart. Sjøkart. Midtpunkt på ramma er vist med rødt kryss. Vedlegg 6.1.3 Sjøkart Sjøkart. Midtpunkt på ramma er vist med rødt kryss. Vedlegg 6.1.3 Fortøyning Ramme og flåte med fortøyning. Ramma er 235m lang og 235m bred,. Burstørrelsen er 75mx75m. Vedlegg 6.1.3

Detaljer

Rapport: Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg, B-undersøkelse

Rapport: Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg, B-undersøkelse Senja Fiskehelsetjeneste AS I Rapport: Miljøovervåking av marine oppdrettsanlegg, B-undersøkelse Senja Sjøfarm AS Lokalitet /-nr.: Storvika / 23055 Konklusjon, lokalitetens middeltilstand: Lokalitetstilstand

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260Sistranda jenesten.no

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260Sistranda jenesten.no B-undersøkelse Lokalitet Osholman Tilstand 2 Dato for feltarbeid 04.11.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig MarineHarvestAS DagfinnBreivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260Sistranda dagfinn@havbrukst jenesten.no

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

Lokalitetstilstand 1

Lokalitetstilstand 1 Miljøovervaking av marine matfiskanlegg Norsk Standard NS 9410 B- undersøkinga Lokalitet: Langholmen Gildeskål Nordland Laks, torsk, aure Prøvetakingsdato: 04.11.2013 Lokalitetstilstand 1 Undersøkinga

Detaljer

Forundersøkelse Brøran NS 9410:2016

Forundersøkelse Brøran NS 9410:2016 Forundersøkelse Brøran NS 9410:2016 Oppdragsgiver Lerøy Midt AS B undersøkelse 25.08.2014 Bunntopografi 02.11.2016 Strømmåling 11.02.2011 11.03.2011 25.08.2014 09.10.2014 C - undersøkelse 02.11.2016 Rapport

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember 2015 27856 Hundholmen i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett AS v/ørjan

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (okt-14) Your Evaluation Period has Expired KORSNES AUSTVÅGØY HADSEL KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (okt-14) Your Evaluation Period has Expired KORSNES AUSTVÅGØY HADSEL KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of o If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Wenberg Fiskeoppdrett AS Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM B undersøkelse September 2013 Lokalitet 27856 Hundholmen, Fauske kommune Grevlingveien 73 Tlf. 91 39 51 43 Firmapost: yngve@ypk.no 9017 Tromsø 2 Dokumentets status Foreløpig

Detaljer

Nordvest Fiskehelse AS

Nordvest Fiskehelse AS Miljørapport; Lokalitet Myrane Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnummer: 13490 Konsesjonsnummer: M/Vs-0005 Lokalitetens kommune: Vestnes Rapport nummer: BR062632 Nordvest Fiskehelse AS Adresse hovedkontor:

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015

MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015 SAM Notat nr: 22-2015 Bergen, 31.08.2015 MOM B-undersøkelse ved Hestholmen i Kvitsøy kommune, august 2015 Miljø, SAM-Marin Side 2 av 18 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. MATERIALE OG METODE... 4 3. UNDERSØKELSESOMRÅDET...

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya

Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 299-05-14 Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Fugløya, Gildeskål kommune Offentlig

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund.

Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Hydra Vega AS Vegsteinveien 116, 8980 Vega Telefon: 97681024 Dato: 11/12-2015 Deres ref: Jacob P. Meland Vurdering av vannkontakt mellom Vardskjæret Sør og Naustholmen på Lovund. Som avtalt oversender

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014

DET NORSKE VERITAS. Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 2: 13. november 2013-01. februar 2014 Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: / 18BHORT-3B Rev. 01, 2014-03-06 DET NORSKE VERITAS

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger periode 3: 7. februar - 4.mai 2014 Nordic Mining ASA Rapport nr. 2014-0705, Rev. 1 DNV GL Referansenr.:18BHORT-3B Side i av iii Kartlegging

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17.juni 2005 nr 79 om akvakultur (akvakulturloven)". Soknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kysfforvaltningen.

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Miljøstatus i havbruksanlegg på Vestlandet er dagens overvåking god nok?

Miljøstatus i havbruksanlegg på Vestlandet er dagens overvåking god nok? Miljøstatus i havbruksanlegg på Vestlandet er dagens overvåking god nok? Sett frå ein miljøkonsulent si side v/ Frode Berge-Haveland, Resipientanalyse www.resipientanalyse.no Miljøstatus i havbruksanlegg

Detaljer

LOKALITET DYRHOLMEN ØST

LOKALITET DYRHOLMEN ØST Rapport nr. 375-2009 RESIPIENTGRANSKING MOM-B LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 23 oktober 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal Kontaktperson:

Detaljer

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014)

Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) DET NORSKE VERITAS Rapport Kartlegging Engebø, strømmålinger i Førdefjorden 4. periode (6.mai - 5. august 2014) Nordic Mining ASA Rapportnr./DNV Referansenr.: 2014-1116 / 18BHORT-9 Rev. 02, 2014-08-22

Detaljer

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen Nye NS9410:2016 Miljøseminar Florø 2016 10.02.16 Pia Kupka Hansen Norsk Standard NS9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Primært påvirkning av organisk utslipp Første utgave

Detaljer

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 94:1999 OG NS 941:009 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 7 73 0 30 www.subaquatech.no

Detaljer

SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGIONAL UTVIKLING - NÆRING OG INNOVASJON

SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGIONAL UTVIKLING - NÆRING OG INNOVASJON SØR TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE REGONAL UTVKLNG - NÆRNG OG NNOVASJON Agdenes kommune 7316 LENSVK Vår referanse 201218961-2 Deres referanse Dato 28.11.2012 Lerøy Midnor AS - Akvakulturtillatelse for matfisk

Detaljer

-Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen. www.akvaplan.niva.no

-Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen. www.akvaplan.niva.no -Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen Research and consultancy Aquaculture, marine and freshwater environment Selskapet stiftet i 1984 Hovedkontor i Framsenteret, Tromsø 67 ansatte, 13 nasjonaliteter

Detaljer

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 31-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 03.10.13 MOM B-undersøkelse ved Langavika i Hjelmeland kommune September 2013 Henrik Rye Jakobsen Trond E. Isaksen Uni Miljø, SAM-Marin

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014

Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014 Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen 21

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.08.2015 Vår referanse: 15/41121 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY Seløy Sjøfarm AS 961288983 - Søknad om endring av flåteplassering ved

Detaljer

B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein

B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein B-undersøkelse for lokalitet Ruggstein NS 9410:2016 Tilstand 1 Dato for feltarbeid 05.08.16 Oppdragsgiver SalMar Farming AS Tabell 1. Informasjon fra oppdragsgiver og oppsummering av resultater fra B-undersøkelsen.

Detaljer

Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune

Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden Bodø kommune Argus-rapport nr. 201-09-08 Argus Miljø AS Bodø REFERANSESIDE Tittel Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet

Detaljer

Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen, Stjørdal

Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen, Stjørdal Aqua Kompetanse A/S 7770 Flatanger tlf: 7 28 8 30 tlf: 90 51 69 7 (mobil) e-post: post@aqua-kompetanse.no Organisasjonsnr. 982 226 163 Rapporttittel: Kartlegging av marin bunnfauna i gruntområdet ved Halsøen,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

B - u ndersøkelse. «Maks imal biomasse» Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda jenesten.

B - u ndersøkelse. «Maks imal biomasse» Tilstand 2. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda jenesten. B - u ndersøkelse Lokalitet Skårliodden «Maks imal biomasse» Tilstand 2 Dato for feltarbeid 10.09. 15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Nord AS Frode Bjørklund Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Frode

Detaljer

LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET GOURTESJOHKA

LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET GOURTESJOHKA Vedlegg 1 Sted: Tromsø Dato. 30.11.2015 Deres ref. Vår ref: Ole-Hermann Strømmesen Saksbeh Direktetlf 77 60 93 00 / 918 06 420 E-post ohs lero aurora.no LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Gandvik

Miljøundersøkelse (NS 9410); Gandvik Miljøundersøkelse (NS 9410); Gandvik Dato feltarbeid: 5. mai 2011 Anlegg: Gandvik Lokalitets nr: Ikkje bestemt Konsesjons nr: Ikkje bestemt Kommune: Nesseby Rapport nr: BR116625 Lokalitetstilstand: 1 Kystlab

Detaljer

Flatanger 22.12.2014. Marin Harvest Norway AS Lauvsnes 95054752 [Address] Knut.staven@marineharvest.com. 7770 Flatanger. http://marineharvest.

Flatanger 22.12.2014. Marin Harvest Norway AS Lauvsnes 95054752 [Address] Knut.staven@marineharvest.com. 7770 Flatanger. http://marineharvest. Flatanger 22.12.2014 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING TILKNYTTET SØKNAD OM OPPRETTELSE AV AKVAKULTURANLEGG MED 6240 TN MTB PÅ LOKALITETEN KVEITSKJERET I FRØYA KOMMUNE. Marin Harvest Norway AS

Detaljer

Vurdering av behovet for konsekvensutredning

Vurdering av behovet for konsekvensutredning Sør Trøndelag Fylkeskommune postmottak@stfylke.no Stokkøy 12.01.2015 Vurdering av behovet for konsekvensutredning Vurdering av behovet for konsekvensutredning i forbindelse med vår søknad om utvidelse

Detaljer

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:999 OG NS 95:9 Birgitte Kathrine Sunde SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 698

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Tare til bioetanol" - hvordan utnytte tare fra IMTA til produksjon av biodrivstof

Tare til bioetanol - hvordan utnytte tare fra IMTA til produksjon av biodrivstof Tare til bioetanol" - hvordan utnytte tare fra IMTA til produksjon av biodrivstof Kjell Inge Reitan, Aleksander Handå, Silje Forbord, Jorunn Skjermo SINTEF Fiskeri & havbruk AS Kan vi utnytte næringssaltene

Detaljer

Dyrking av tare i IMTA

Dyrking av tare i IMTA Marin Ressursutnyttelse,Tekna 3.1.2012 Dyrking av tare i IMTA Jorunn Skjermo, Silje Forbord, Aleksander Handå, Ole Jacob Broch, Kristine B. Steinhovden, Johanne Arff, Trond Størseth, Stine W. Dahle, Kjell

Detaljer

Matematiske modeller som hjelpemiddel innen havbruksnæringen. Strømmodellering

Matematiske modeller som hjelpemiddel innen havbruksnæringen. Strømmodellering Matematiske modeller som hjelpemiddel innen havbruksnæringen. Strømmodellering Dag Slagstad, Øyvind Knutsen Ingrid Ellingsen og Anna Olsen SINTEF Fiskeri og havbruk Trondheim Strømmodellering. Trondheim

Detaljer