- lønnsomhet gjennom nettverk og kunnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- lønnsomhet gjennom nettverk og kunnskap"

Transkript

1 Barne og familiedepartementet P.b dep 0030 Oslo Oslo Vedrørende høringsbrev om forslag til endring i markedsføringslovens 2 b. Vi viser til brev der vi inviteres til å komme med synspunkter til forslag om endring i markedsføringslovens 2b. Abelia og eforum har valgt å sende likelydende svar. eforum er en interesseorganisasjon og nettverk som skal bidra til at norske virksomheter får økt lønnsomhet gjennom anvendelse av elektronisk forretningsdrift nasjonalt og internasjonalt, gjennom kompetansebygging og gode rammebetingelser. eforum har i overkant av 130 medlemsbedrifter og over 400 personer er tilknyttet nettverket. Abelia er foreningen for IKT og Kunnskapsbedrifter i NHO og omfatter om lag 400 medlemsbedrifter totalt ca årsverk. Vi ser det som svært positivt at høringsnotatet, slik vi ser det, legger opp til å tolke direktivet som et harmoniseringsdirektiv og ikke som et minimumsdirektiv. Dette stiller imidlertid en del krav til hvordan direktivet implementeres. Vi vil innledningsvis konsentrere oss om noen grunnleggende forhold, deretter mer presist om de ulike sider ved forslaget. Vi tillater oss også å komme med noen generelle bemerkninger og forslag til en annen tilnærming for å implementere direktivet i norsk rett. Våre kommentarer tar utgangspunkt i det vi mener er en rimelig fortolking av EU direktivets formulering og intensjon. 1. Grunnleggende forhold Elektroniske kommunikasjonskanaler har gitt både bedrifter og enkeltpersoner nye muligheter for effektiv og god kommunikasjon. De nye kanalene gir samtidig muligheter til en ryddig og seriøs e- handel. En restriktiv lov for å begrense uønsket reklame kan samtidig hindre god og effektiv kommunikasjon og handel via elektroniske kanaler. I utgangspunktet bør alle (forutsatt lovlig innhold) kunne sende alt til alle. Samtidig må enhver mottaker gebyrfritt kunne reservere seg mot å ta imot flere henvendelser. En slik løsning er etter vårt syn bedre enn forhåndssamtykke. Våre kommentarer tar allikevel utgangspunkt i direktivet hvor forhåndssamtykke er presisert brukt i forhold til konkrete brukergrupper. Vi tar videre utgangspunkt i at direktivet først og fremst er rettet mot å hindre spam og ulovlig reklame. For oss ser det ut til at den norske tolkningen på vesentlige områder går lenger enn direktivet. Det er uheldig og strider mot målet om harmonisering av regelverket.

2 2. SPAM vs reklame og kommunikasjon Det er først og fremst spam som skal stoppes i. Spam rammer både enkeltpersoner og virksomheter. På den annen side bør lovlig reklame og kommunikasjon ii ikke stoppes. Lovbrytere, som spammere forholder seg ikke til loven og derfor heller ikke til forutgående samtykke. Lovens krav vil derfor ikke ha særlig effekt på spam. Spam er kjennetegnet av automatisert og antagelig ulovlige innsamlingsmetoder av adresser. Spam er oftest kjennetegnet ved at avsender er skjult, at utsendelsen omfatter ekstremt mange mottakere og at innholdet i utsendelsen er ikke rettet mot konkrete målgrupper. Spam kan kun bekjempes når man ser flere virkemidler i sammenheng. Spam er et globalt problem som må takles internasjonalt, og da ikke kun rettslig, men også ved hjelp av tekniske løsninger så vel som holdnings-/bevisstgjøringskampanjer samt ved effektiv håndhevelse og sanksjonering av overtredelser. Årsaken til at ren kommunikasjon (en til en eller en til få) kan bli rammet av den nye utformingen av 2b er det svært bruken av begrepet fysisk person i kombinasjon med begrepet markedsføring iii.markedsføringsbegrepet er ikke definert i norsk lov direkte men må fortolkes ut fra den generelle beskrivelsen gitt i Markedsføringslovens, samt Markedsrådets uttalelser (ref. forarbeidene til e-handelsloven). Man kan stille seg spørsmål ved om man utilsiktet kan komme til å regulere kommunikasjon (noe som ikke er tillatt i henhold til norsk grunnlov) slik lovforslaget fra BFD er formulert i høringen og med den svært vide fortolkningen av markedsføringsbegrepet som Markedsrådet legger til grunn. I direktivet er begrepet direkte markedsføring brukt. Dette begrenser etter vår mening markedsføringsbegrepet vesentlig. 3. I hvilket lovverk er det hensiktsmessig å implementere artikkel 13? Den norske implementeringen slik forslaget til 2b i dag er formulert skal begrense utsendelser gjennom forhåndssamtykke. Da reguleres bruken av e-postadresser til bruk i markedsføringssammenheng. Det kan synes naturlig at dette reguleres i markedsføringsloven som nå, slik det er foreslått. Imidlertid er dette avhengig av lovteksten, hvilke brukergrupper som omfattes og reguleringens art. Et annet alternativ kan være å regulere dette i e-handelsloven. Problemet med e-handelsloven er at det ikke er knyttet verken håndhevelsesorganer eller sanksjoner til denne. Som alternativ eller tillegg til forhåndssamtykke kan man implementere strengere regulering av innhenting og oppbygging av e-post adresseregistre. Dette vil ramme spammere men tillate lovlig bruk av registrene. Det gir nasjonalstaten anledning til å forfølge spam uten å hindre lovlig og seriøs e-handel og kommunikasjon. Det kan synes naturlig at implementering av denne type regulering vil være naturlig å foreta i Personopplysningsloven fremfor i markedsføringsloven. Da ikke alle e-postadresser er å anse som en personopplyning kan også implementering i e-handelsloven være et alternativ. 4. Hovedkommentarer til implementeringen og lovteksten 4.1 Bruk av begrepet fysiske personer istedenfor abonnenter. I direktivets artikkel 13 brukes begrepet abonnent ikke fysisk person, slik det er foreslått brukt i 2b. Bruk av begrepet abonnent er hensiktsmessig fordi en abonnent selv kan forvalte og bestemme over sitt abonnement. Når abonnementet tilhører en annen, den juridiske person, vil det imidlertid kunne oppstå interessekonflikter. Hvem skal bestemme hva en ansatt skal motta av e-post. Enkelte budskap er av privat karakter. Et typisk eksempel på dette er viagra spam man mottar på på e- postkontoen vi har som ansatte. Men hva hvis reklamen er relatert mot arbeidet som utøves? For enkeltmannsforetak er det selvfølgelig slik selv om det er foretaket som abonnerer så er foretaket og den fysiske personen den samme bruker. Imidlertid er det umulig for en avsender å identifisere om en e-postadresse er knyttet til et enkeltmannsforetak eller ikke. Det virker derfor meningsløst å hevde at man kan sende til men ikke til Da man ikke kan skille disse uten inngående kjennskap til virksomheten, noe som ikke minst er vanskelig sett i et

3 internasjonalt perspektiv, vil realiteten bety at man ikke kan sende e-post uten aktiv aksept også til Det kan ikke være ønskelig å hindre bruk av effektiv e-post kommunikasjon, ikke minst til nytte for små og innovative foretak Utvidelsen til fysisk personer går lenger enn direktivets bruk av abonnent Konsekvensene av å bruke begrepet fysisk person istedenfor abonnent knyttet til kravet om forhåndssamtykke er at vi ikke etterlever harmoniseringsprinsippet som direktivet bygger på. Dette er en konsekvens som må vurderes svært nøye. Skal vi etterleve harmoniseringsprinsippet må vi i lovteksten bytte ut begrepet fysisk person med abonnent, som er en fysisk person. BFD skriver selv i høringsnotatet at alle brukere ikke er abonnenter. For eksempel vil ikke ansatte som har fått tildelt en e-postkonto av en arbeidsgiver være abonnenter. En ansatt vil være en fysisk person. I direktivets artikkel 13 nr. 1 står det utrykkelig at aktiv samtykke skal innhentes fra abonnenter, dvs. ikke fra brukere og derfor heller ikke fra ansatte som har fått e-postadressen tildelt fra bedriften (selv om den ansattes navn er i e-postadressen, og derfor kan betraktes som en personopplysning i seg selv). I artikkel 13 nr 5 står det at abonnentene skal være fysiske personer, og at juridiske personer skal ytes tilstrekkelig beskyttelse mot uanmodet e-post ved hjelp av nasjonale tiltak. Enhver vil i realiteten bli å betrakte som en fysisk person i henhold til departementets forslag. Hvordan skal man kunne identifisere om en bedrift er en stor eller liten eller enkeltmannsforetak bak en ikke minst ved grenseoverskridende markedsføring? Det vil for eksempel ikke være klart for en utlending hva en adresse som betyr og at det ikke er en fysisk person som står bak denne adressen. Utvidelsen til fysiske personer medfører derfor en begrensning i forhold til direktivets tekst. Det samme gjelder for mobiltelefoner og bruk av MMS/SMS i markedsføring. Her kan man, som BFD også skriver, ikke være sikker på hvem som mottar meldingen. Dette vil i realiteten føre til at all markedsføring via MMS/SMS vil kreve samtykke hver gang uansett at man har et eksisterende kundeforhold. Dette gjør at unntaksbestemmelsen innsnevres ytterligere/for mye og dermed avviker med harmoniseringstankegangen i direktivet. Vi mener BFDs argument knyttet til implementering i Danmark og Sverige er lite relevant. Dette er to av 25 medlemsland i EU (fra 1. mai). Harmoniseringsperspektivet må sees i lys av flertallet av EUlandene og vi ser ikke at det er mer relevant å være i samsvar med Danmark og Sverige enn med andre land og viktige handelspartnere. Som eks. kan nevnes at Storbritannia har valgt å begrense virkeområdet til abonnenter. BFD skriver at brukere som ikke er abonnenter, allikevel kan være forbrukere - gitt at den elektroniske kommunikasjonen innholder markedsføring av produkter til privat forbruk. Dette er vi for så vidt enige i, men det faktum at en ansatt også har en rolle som ansatt må hensyntas. Det må være opp til arbeidsgiver å lage retningslinjer og systemer for hvordan en ansatt skal håndtere sin e-post, ønsket eller uønsket før eller etter de når innboksen. Det er ikke uvanlig at virksomheter utarbeider retningslinjer som innskrenker den ansattes bruk av sin e-post adresse ved eksempelvis at den ansattes e-post adresse kun kan brukes i jobbsammenheng. Dette vil føre til at færre e-post adresser til ansatte legges igjen på useriøse hjemmesider og minker dermed faren for misbruk i spam øyemed. Slik loven nå er formulert rammer den paradoksalt først og fremst reklame og kommunikasjon, men ikke spam. Loven rammer først og fremst de lovlydige og ikke lovbryterne. Konsekvensen for lovbryterne og spam aktørene er liten da det mangler internasjonale sanksjoner og håndheving systemer Vi mener det bør vurderes ytterligere regulering av opprettelse og bruk av lister med e-postadresser til bruk i markedsføring istedenfor å regulere utsendelse av elektronisk kommunikasjon gjennom forhåndssamtykke. (se pkt 6).

4 4.1.3 Konklusjon: Vi foreslår at man velger å følge harmoniseringsprinsippet og benytte begrepet abonnent som er en fysisk person i lovteksten. Vi foreslår videre at man søker å finne en løsning på at ansatte og enkeltmannsforetak, men også juridiske personer mottar Spam, i sine innbokser. (se pkt 6) 4.2 Forslaget til lovtekst er meget uklar m.h.t. omfanget av unntaksbestemmelsen Man har i utformingen av loven benyttet begrepet e-postkommunikasjon både i først og tredje ledd. Det kan synes som om man har lagt ulike ting i begrepet. I første ledd e-postkommunikasjon og SMS benyttet som to separate begreper, og mens det i tredje ledd kan synes som om e- postkommunikasjon er inkl. SMS, MMS etc., i hvert fall hvis man skal følge direktivet. Vi oppfatter direktivet slik at alle elektroniske kommunikasjonsmetoder skal være omfattet av unntaket. Alternativet er å tro at kun e-post er foreslått omfattet i unntaket. Vi tror ikke BFD har ment å ekskludere andre kommunikasjonsmetoder fra unntaket, da de har gitt uttrykk for at SMS, MMS etc. også er omfattet i presentasjoner som er gitt av ansatte i BFD bla. annet i Fellesforum for elektronisk handel. Vi ber derfor om at dette presiseres slik at det ikke er tvil om at unntaket gjelder for alle kommunikasjonsmetoder som omfattes av definisjonen i direktivets art. 2 bokstav h. For øvrig er vi enige i at unntaket implementeres. Dette er nødvendig av harmoniseringshensyn. Vi er imidlertid opptatt av at det blir en klar forståelse for hva som er et etablert kundeforhold. Dette har vi kommentert i eget punkt (se pkt 9) Konklusjon e-post kommunikasjon byttes ut med begrepet elektronisk kommunikasjon i tredje ledd i 2b. 4.3 Forståelsen av etablerte kundeforhold : Vi mener tolkningen av unntaket til POL ledd om løpende kundeforhold er for snever. Direktivet stiller ingen kvalitative eller kvantitative krav til kundeforholdet. Det bør 2b derfor heller ikke gjøre. I direktivet er avtaleinngåelse sammenfallende med oppfyllelsen av kravet om eksisterende kundeforhold Amazon er brukt som eksempel i EU-debatten. Her har Liikanen tidligere i debatten gitt uttrykk for at har man tidligere kjøpt bøker fra Amazon, kan man tillate markedsføring også av musikk, da kunden kan forvente slike tjenester fra Amazon. Derimot vil oppvaskemaskin klart ligge utenfor det som kunden kan forvente å motta tilbud om fra Amazon. Vi ser det som bærende for forståelsen av unntaksbestemmelsen at kundens forventninger vektlegges, særlig da det også følger av forarbeidene til personopplysningsloven at det skal legges vesentlig vekt på kundens forventninger i den skjønnsmessige vurderingen som vil måtte finne sted her. Vi inngår derfor gjerne i en dialog med departementet for å diskutere dette nærmere. Forbrukerombudsmannen i Danmark har gitt ytterligere veiledning vedr. disse forholdene. 4.4 Bruk av begrepet markedsføring istedenfor direkte markedsføring. I henhold til den vide fortolkning Markedsrådet legger til grunn av begrepet markedsføring, mener vi det vil være korrekt å benytte begrepet direkte markedsføring eller reklame i lovteksten istedenfor begrepet markedsføring. Begrepet reklame er tidligere definert i Norsk lov gjennom alkohol og tobakkslovgivningen så mye kan tale for at det er dette begrepet som skal benyttes. Argumentene for å benytte begrepet direkte markedsføring iv er at dette er sammenfallende med direktivet og derfor er mest hensiktmessig i et harmoniseringsperspektiv Konklusjon Av harmoniseringshensyn bør begrepet direkte markedsføring benyttes

5 4.5 Bred hjemmel i 2b siste ledd Skal man sikre harmionisering må man sikre at siste ledd ikke brukes til å innføre bestemmelser utover det som direktivet åpner for, for eksempel ved å regulere flere kommunikasjonsmetoder enn direktivet omfatter. Hvis målet med bestemmelsen er å sikre mulighet for senere omforent og harmonisert regelverk (for eksempel som følge av nye eller endrede direktiver) bør dette presiseres Konklusjon Fullmakten i siste ledd må begrenses til å omfatte endringer som er i tråd med harmoniseringsprinsippet. 5 Forslag til ny lovtekst Vi har tiltatt oss å komme med forslag til en ny lovtekst. Endringene er fremhevet og i kursiv: Det er forbudt i næringsvirksomhet uten mottakers forutgående samtykke å rette direkte markedsføring til abonnenter med elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon som for eksempel elektronisk post, tekstmelding til mobiltelefon, telefaks eller automatisert oppringningssystem (talemaskin) Forhåndssamtykke etter først ledd gjelder likevel ikke direkte markedsføring der abonnenten kontaktes muntlig ved hjelp av telefon. Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder heller ikke direkte markedsføring ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmetoder i etablerte kundeforhold der den næringsdrivende har mottatt opplysning om elektroniske adresser i forbindelse med salg. Direkte markedsføringen gjelder kun varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende de som kundeforholdet er etablert på. Når opplysningene om elektroniske adresser samles inn og ved en hver enkelt senere direkte markedsførings henvendelse skal kunden enkelt og gebyrfritt kunne frabe seg slike henvendelser. Departementet kan ved forskrift gir nærmere bestemmelser om hva som er omfattet av første ledd, så lenge dette følger av endringer i EØS-retten. 6. Hvordan beskytte alle inkl. ansatte og enkeltmannsforetak og juridiske personer mot SPAM og samtidig få kontroll over reklame. 6.1 Reservasjonsrett for ansatte og enkeltmannforetak Dette betyr at man velger en løsning hvor nevnte brukere kan reserveres seg mot å motta direkte markedsføring Opt Out) og at det opprettes et reservasjonsregisteret i Brønnøysund benyttes for disse brukergruppene. 6.2 Regulering som omfatter juridiske personer Det vil være å foretrekke at Norge samarbeider med andre europeiske land om en felles-europeiske løsning som kan gjøre regelverket enklere å praktisere enn en fragmentert tilnærming på nåværende tidspunkt. En utvidelse antas å ville medføre økte ressurser til håndhevelsen av regelverket overfor utenlandske selgere som ikke opererer under et slikt krav i sitt hjemland. Vi er enig med departementet i at hensynet til privatlivets fred er mindre relevant i forhold til juridiske personer. Det må derfor vurderes nøye om regulering er påkrevet og denne i så fall skal gå lenger enn en opt out løsning og for eksempel innebære etablering av et reservasjonsregister (for eksempel et EU-register) og tilstrekkelig informasjon om eksistensen av disse Ytterligere regulering av opprettelse, forvaltning og bruk av lister med elektroniske adresseopplysninger

6 Vi mener som tidligere nevnt at det bør vurderes å ytterligere regulere opprettelse, forvaltning og bruk av lister med elektroniske adresseopplysninger til bruk i direkte markedsføring istedenfor å regulere utsendelse av elektronisk kommunikasjon gjennom forhåndssamtykke. Dette er nødvendig fordi enhver e-postadresse, ikke er å anse som en personopplysning og derfor ikke er omfattet av eksisterende personopplysningslov. 7. Skjult avsender og kryssreferanse til e-handelslovens 8 1. ledd, 9 og 10 Allerede nå gjelder det regler for at det klart skal fremgå hvem markedsføringen skjer på vegne av og m.h.t. uanmodet epost til både fysiske og juridiske personer kreves det at e-posten skal være mulig å identifisere som markedsføring allerede når den blir mottatt. Det henvises forøvrig til markedsføringsloven i e-handelslovens 9. Tilsvarende burde det være en kryssreferanse til e- handelslovens 8 1.ledd, 9 og 10. ved implementering av art. 13 nr. 4s forbud mot skjult avsender identitet. Vi mener EU direktivets Artikkel 13 nr 4 er viktig fordi denne kan anvendes direkte på SPAM aktører som aldri opererer med reell avsender. Videre er det med til å skape klarhet over regelverket og dermed bedre etterlevelsen av reglene. 8. Forhåndavklaring og håndhevning I Danmark har Forbrukerombudsmannen lagt til rette for at det skal være mulig å avklare før en utsendelse om den er lovlig. Dettes synes som en god ide. Danmark har også laget veiledning for forståelse av hva som kan betraktes som lignende produkter og tjenester og EU har tydeliggjort hva som er å betrakte som etablert kundeforhold (se pkt. 9) Håndheving og sanksjoner må internasjonaliseres ref. Europaparlamentets og rådets forordning som nettopp har vært på høring. Forutsatt endring i lovtekst, jfr. vårt forslag, så er håndhevning i varetatt gjennom Forbrukerombudet, men håndheving knyttet til andre lover må vurderes, for eksempel i forhold til e-handelsloven. Ellers kan lover som ikke følges opp gjennom håndhevelsesorganer og sanksjoner fort bli lite respektert. 9 Tips en venn Vi er enig i departementets vurdering og synes ikke det er behov for ytterligere lovregulering. Dersom det er behov for ytterligere presiseringer eller utdypinger ber vi departementet om å ta kontakt med organisasjonene. Med vennlig hilsen Stiftelsen eforum.no Agnes Beathe Steen Fosse Direktør

7 i Definisjon - SPAM Masseutsendt uønsket og ikke målrettet reklame Kan være virus Ofte fra selskaper som spesialiserer seg på dette Det er dette vi ønsker å ramme ii Definisjon - kommunikasjon En til en eller en til få dialog Kan ikke reguleres i henhold til Norsk grunnlov iii Definisjon - Markedsføring Ikke definert i norsk lov direkte indirekte i markedsføringsloven Behandlet av Markedsrådet, behandlet i e-handelslovens forarbeider markedsføringslovens 2 første ledd tilsier at markedsføring er: «...fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser». Markedsrådet har uttalt: at all virksomhet som den næringsdrivende foretar i forhold til kunden i utgangspunktet er markedsføring, jf. Markedsrådets sak nr. 18/1996. Det er således en vid forståelse av begrepet som er lagt til grunn. Den næringsdrivendes rent indre foranstaltninger er derimot ikke omfattet. I dette ligger det at markedsføring er virksomhet rettet mot bedriftens eksterne omgivelser (kunder og andre) og ikke omfatter internt kommunikasjon og økonomisk virksomhet rettet mot egen ansatte. I direktivet er begrepet kommersiell kommunikasjon (meddelelse) benyttet. Departementet mener det er muliger mulig direktivets definisjon av «kommersiell meddelelse» etter omstendighetene kan være snevrere enn markedsføringsbegrepet etter markedsføringsloven. Det tradisjonelle norske markedsføringsbegrepet er i følge departementet alle fall vidt nok til å omfatte direktivets begrep og det er det som er lagt til grunn. iv Definisjon Direkte markedsføring Direkte markedsføring er reklame rettet direkte til bestemte personer via ulike kanaler som for eksempel e-post, tradisjonell post, telefon eller fax. Direkte markedsføring er ikke adresseløse reklame.

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM)

Mai 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) Mai 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføringsloven 2b (SPAM) 1. Innledning 2. Markedsføringsloven 2b Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder 3. 2b 1. ledd Forbud mot markedsføringshenvendelser

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. O. nr. 20 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 55 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 21. januar 2013 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 3. oktober 2012 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Innst. O. nr. 19 (2000-2001)

Innst. O. nr. 19 (2000-2001) Innst. O. nr. 19 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m.

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. 1.juli 2003 MARKEDSFØRING Generelt Kravene til markedsføring ved handel på Internett følger av bl.a ehandelsoven og angrerettloven, i tillegg til de generelle kravene

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Etikk og lovverk. kjenne til aktuelle lover og forskrifter som angår markedsføringsfaget

Etikk og lovverk. kjenne til aktuelle lover og forskrifter som angår markedsføringsfaget 2 Etikk og lovverk >>> FORKAPITLET KAPITLET MÅLMÅLFOR Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne til aktuelle lover og forskrifter som angår markedsføringsfaget kjenne til begrepet etikk og forstå

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Kartlegging av useriøse innsamlingsaktører

Kartlegging av useriøse innsamlingsaktører www.pwc.no Kartlegging av useriøse innsamlingsaktører Resultat fra arbeidsgruppen nedsatt av Kulturdepartementet Kulturdepartementet 20. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

handelspraksis overfor barn

handelspraksis overfor barn Juli 2009 Endret november 2012 Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge o Barn og markedsføring o Barn og avtalevilkår Forbrukerombudet Sandakerveien 138, 0484 Oslo Telefon 23

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/894-2 23.05.2011 Saksbehandler: Frode Arnesen Dir.tlf: 45 21 21 76

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/894-2 23.05.2011 Saksbehandler: Frode Arnesen Dir.tlf: 45 21 21 76 r forbrukerombudet Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/894-2 23.05.2011 Saksbehandler: Frode Arnesen Dir.tlf: 45 21 21 76 Høringsuttalelse

Detaljer

Når er fjernsynsovervåking behandling av sensitive personopplysninger? En kommentar til den pågående etterkontrollen av personopplysningsloven

Når er fjernsynsovervåking behandling av sensitive personopplysninger? En kommentar til den pågående etterkontrollen av personopplysningsloven Når er fjernsynsovervåking behandling av sensitive personopplysninger? En kommentar til den pågående etterkontrollen av personopplysningsloven Av advokat Henning A. Jakobsen og advokatfullmektig Gry Steen

Detaljer

Innst. O. nr. 18 (2000-2001)

Innst. O. nr. 18 (2000-2001) Innst. O. nr. 18 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) Ot.prp.

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven Sosialdepartementet Sosialpolitisk avdeling Pb 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 27.02.2004 Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven Bryggeri- og mineralvannforeningen (BROM) viser til Sosialdepartementets

Detaljer

NORDMA. Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo. Tlf. 2262 7017. E-mail: Orgnr.:986 161 325. Høring EU kommisjonens forslag til nytt personvernregelverk

NORDMA. Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo. Tlf. 2262 7017. E-mail: Orgnr.:986 161 325. Høring EU kommisjonens forslag til nytt personvernregelverk 14 JUN1012 NORDMA Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo. Tlf. 2262 7017. E-mail: Orgnr.:986 161 325 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oslo, 14. juni 2012 Deres ref: 201201634 ES LLE/AHI/mk

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/00518-1 /AFL 31. mars 2006 FORSLAG TIL ENDRING AV PERSONOPPLYSNINGSLOVENS 12 M.M. - BRUK AV BIOMETRISKE KJENNETEGN

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/00518-1 /AFL 31. mars 2006 FORSLAG TIL ENDRING AV PERSONOPPLYSNINGSLOVENS 12 M.M. - BRUK AV BIOMETRISKE KJENNETEGN Justis- og politidepartementet Lovavdelingen V/Knut-Erik Sæther Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 06/00518-1 /AFL 31. mars 2006 FORSLAG TIL ENDRING AV PERSONOPPLYSNINGSLOVENS

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer alkoholforskriften. Endringer i reklamebestemmelsene

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer alkoholforskriften. Endringer i reklamebestemmelsene Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer alkoholforskriften Endringer i reklamebestemmelsene Høringsfrist: 7. oktober 2014 1 1 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG AV FORSLAGENE 5 1.1 Innledning

Detaljer

HØRINGSNOTAT NY LOV OM MARKEDSFØRING OG ANNEN MARKEDSPRAKSIS - TELEFONSALG (TM)

HØRINGSNOTAT NY LOV OM MARKEDSFØRING OG ANNEN MARKEDSPRAKSIS - TELEFONSALG (TM) Postboks 219 Torshov. 0413 Oslo. Tlf. 21509322. E-mail: sekretariatet@nordma.no. Orgnr.:986 161 325 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Oslo, 31. oktober 2006 HØRINGSNOTAT

Detaljer