NOTAT. Vurderingar knytt til etablering av biogassanlegg i Bergen og bruk av biogass som drivstoff for gassbussar i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Vurderingar knytt til etablering av biogassanlegg i Bergen og bruk av biogass som drivstoff for gassbussar i Hordaland"

Transkript

1 NOTAT Til: Skyss v/karl Inge Nygård Dato: Frå: Tema: Torstein Fjeldet Lunde Vurderingar knytt til etablering av biogassanlegg i Bergen og bruk av biogass som drivstoff for gassbussar i Hordaland 1 Bakgrunn og problemstillingar Skyss har som uttalt mål at flest mogleg bussar skal over på biogass med tida, og det er tatt inn føresegner i driftskontraktar om at driftselskap skal, dersom Skyss krev det, underleggja seg avtalar Skyss inngår med Bergen kommune om levering av biogass frå nytt biogassanlegg i Rådalen. Bystyret i Bergen kommune har i sak handsama eit forprosjekt for biogassanlegg i Bergen kommune. Der vart følgjande vedtak gjort: 1. På bakgrunn av saksutredningen og fagnotat med vedlegg plasseres biogassanlegget i Rådalen på eksisterende tomt for slamanlegget. 2. Biogassen som blir produsert skal brukes på den mest miljømessige og økonomiske fordelaktige måte. Det legges til grunn at biogassanlegget tar høyde for alternativ energibruk dersom energisituasjonen i Bergen endrer seg. 3. Komiteen ber byrådet gå i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune for å tilrettelegge for at biogass skal brukes som drivstoff i transportsektoren 4. Bioresten skal behandles med mest mulig gjenbruk av bioresten som en ressurs. Biogassanlegget må utformes for å optimalisere miljø og klimaeffekter og bioresten skal behandles med mest mulig gjenbruk av bioresten som en ressurs." 5. Bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om saken. 6. Bystyret ber byrådet snarest fremme en ny sak om eier- og driftsorganisasjon for biogassanlegg i Bergen", basert på erfaringer fra vellykkede driftsmodeller for tilsvarende anlegg i Norge og Sverige. Som det går fram av vedtaket har bystyret slått fast at Bergen kommune skal gå i samarbeid med Hordaland fylkeskommune for å leggja til rette for bruk av biogass i transportsektoren. Org.nr. NO MVA Side 1 av 6

2 Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har ansvaret for det vidare arbeidet. Aktuelle kontaktpersonar er Hogne Hjelle (avdelingsleiar) og Sverre Ottesen (prosjektleiar). Den overordna problemstillinga i dette notatet er spørsmålet om Hordaland fylkeskommune v/skyss kan organisera innkjøp av biogass på ein måte slik at ein innanfor regelverket om offentlege innkjøp lovleg kan garantera uttak av naudsynt Biogass frå anlegget i Rådalen. For det fyrste vert det vurdert om og på kva vilkår uttak av biogass kan skje etter reglane om eigenregi. For det andre vert det vurdert om unntaket etter FOA 1-3 bokstav h om einerettar er aktuelt. 2 Biogass og regelverket for offentlege innkjøp Etter regelverket for innkjøp er Biogass definert som ei vare. I CPVnomenklaturen sorterer biogass under CPV-kode «Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy». Dette er klårt at innkjøp av energi er underlagt regelverket for offentlege innkjøp, og det er ikkje gjort unntak for slike kjøp etter FOA 1-3. I utgangspunktet inneber dette at kjøp med verdi under kr skal gjerast etter FOA del I, kjøp over kr etter FOA del I og III og kjøp over kr etter FOA del I og III, jf. FOA Eigenregi 3.1 Reglane om eigenregi Generelt Regelverket for offentlege innkjøp gjeld som utgangspunkt alle anskaffingar som vert gjort av statlege, kommunale og fylkeskommunale myndigheiter og offentlegrettslege organ, jf. lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) 3 og 2. Regelverket er avgrensa til der det vert inngått kontraktar mellom ein eller fleire oppdragsgjevarar omfatta av lova og ein eller fleire leverandørar. Av forskrift 7. april 2006 nr. 402 (FOA) 4-1 bokstav a er kontrakt definert som ein gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører. Kravet til at kontraktar skal vera gjensidig bebyrdende mellom to eller fleire sjølvstendige partar avgrensar regelverket mot å gjelda tilfelle der ein oppdragsgjevar dekker behovet gjennom bruk av ressursar i eigen organisasjon, jf. NOU 1997: 21 på s I slike tilfelle er det gjennom ei forvaltningsrettsleg kompetanse ein disposisjon vert gjort, og ikkje gjennom ein kontraktsrettsleg disposisjon. Slik tilfelle, der t.d. kommunar nyttar eiga parkavdeling til vedlikehald av parkar og offentlege rom, er i litteraturen omtala som eigentleg eigenregi. Org.nr. NO MVA Side 2 av 6

3 Dei eigentlege eigenregitilfella som omtala over dekkjer berre disponeringar internt i eit rettssubjekt, dvs. ein kommune, eit departement m.m. Utviklinga i offentleg sektor dei siste tiåra har gått i retning av å organisera større delar av verksemda i sjølvstendige rettssubjekt. Både aksjeselskap, stiftingar, kommunale føretak og interkommunale selskap står i dag for utføring av oppgåver som tidlegare vart organisert i den alminnelege forvaltningsstrukturen. Ei problemstilling som oppstod i kjølvatnet av dette var at reglane om unntak for tildeling av oppdrag til einingar innanfor same rettssubjekt (eigentleg eigenregi) ikkje dekka dei tilfelle med tildeling av oppdrag til desse utskilde einingane. For å koma denne problemstillinga i møte, har det gjennom rettspraksis utvikla seg ei lære som opnar for at kontraktar tildelt slike utskilde einingar også i ymse tilfelle er unnateke regelverket for offentlege innkjøp. Dei ulovfesta reglane om slik utvida eigenregi kom fyrste gong til uttrykk frå EF-domstolen i Teckaldommen (C-107/98). Her opna EF-domstolen for at tildeling av kontraktar i eigenregi kan tillatast også mellom to sjølvstendige rettssubjekt på nærare vilkår, nærare bestemt kontroll- og aktivitetskriteriet. Innhaldet i kriteria for slik utvida eigenregi vert reiegjort for under Kontrollkriteriet I Teckal-dommen vart det for det fyrste stilt opp som eit vilkår for utvida eigenregi at tildelande myndigheit (oppdragsgjevaren) underlegg leverandøren [...] en kontrol, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene, jf. premiss 50. Kontrollen ein snakkar i den utvida eigenregilæra er noko anna kontrollomgrepet i selskapsretten. Dette kjem bl. a. fram i Carbotermo-dommen, der det vert presisert at det skal gjerast ei brei analyse av alle relevante lovføresegner og faktiske omstende. Stor eigardel er berre ein indikasjon på at kontrollkriteriet er oppfylt. Dette vert m. a. synleggjort i Parking Brixen-dommen (C-458/03). Her var ikkje 100 % eigarskap i eit AS godt nok, ettersom selskapet hadde vide fullmakter. Vidare syner rettspraksis at privat deleigarskap, uansett storleik, stenger for eigenregioppdrag. Eit spørsmål som har vore mykje diskutert er spørsmålet om kvar eigar for seg må ha ein kontroll som tilfredsstiller kravet eller om fleire oppdragsgjevarar i lag kan utøva kontroll. Det er no klart at veldig kontroll kan utøvast i fellesskap, slik at også oppdragsgjevarar med veldig liten eigardel kan utøva kontroll. Dette gjeld både i Tragsadommen og Coditel Brabant-dommen (C-324/07). Her er eigarskap ned under 1 % akseptert, fordi den totale og felles kontrollen har vore god nok Aktivitetskriteriet Etter aktivitetskriteriet er det krav til at oppdragstakaren [...] udfører hovedparten af sin virksomhed sammen med den eller de lokale myndigheter, den ejes af, jf. Teckal-dommen premiss 50. Av rettspraksis går det vidare fram at det skal gjerast ei kvalitativ og kvantitativ Org.nr. NO MVA Side 3 av 6

4 vurdering av verksemda til den aktuelle oppdragstakaren, jf. Carbotermodommen (C-340/04) premiss 64. Av forskrift 7. april 2006 nr. 403 (forsyningsforskrifta) 1-7 (2) går det fram at det gjeld ein 80/20-regel for utvida eigenregi innanfor forsyningssektorane. Det vart etter Teckal-dommen av mange argumentert for at ein 80/20-regel gjennom analogi også måtte gjelda innan klassisk sektor. Dette er avvist av EF-domstolen gjennom Carbotermo-dommen, jf. premiss Etter praksis er det lagt til grunn at det gjeld ein 90/10-regel i staden, jf. Tragsadommen (C-295/05). Jf. også Kurt Weltzien, Ulovfestet egenregi i klassisk sektor, i Lov og Rett 2008, s på s Dette inneber at dersom eit sjølvstendig rettssubjekt kan tildelast oppdrag etter dei ulovfesta reglane om utvida eigenregi, må oppdragstakaren utføra 90 % av aktiviteten sin retta mot eigarane. Dette slik at marknadsaktiviteten berre er marginal. Grunnlaget for dette er bl. a. å hindra skeiv konkurranse overfor marknaden ved at selskap som kan utføra oppdrag etter regelverket om utvida eigenregi for offentleg sektor kan dra med seg urettvise konkurransefordelar inn i konkurranse med andre aktørar for leveranse av varer, tenester eller bygg og anleggsarbeid til andre enn eigarane. 3.2 Krav organisering i forhold til biogass Dersom Skyss skal kunna kjøpa biogass i eigenregi må både kontroll- og aktivitetskriteriet må vera oppfylte. Dette inneber skissevis følgjande: - Hordaland fylkeskommune må vera medeigar i selskapet som produserer biogass. - Eigarane må i fellesskap ha full kontroll på selskapet og styringsrett i forhold til produksjon, levering, vilkår m.m. - Selskapet må ikkje vera kommersielt marknadsretta, dvs. at hovuddelen av omsetninga må skje til eigarane (minimum 90 %). 4 Einerettar Etter FOA 1-3 (2) bokstav h er «kontrakter om offentlige tjenestekjøp som tildeles et organ eller en sammenslutning av organer som selv er en offentlig oppdragsgiver som definert i 1-2 (hvem som er omfattet av forskriften) med hjemmel i en enerett organet har i henhold til en kunngjort lov, forskrift eller administrativt vedtak, forutsatt at bestemmelsene er forenlige med EØS-avtalen» unnateke frå FOA. Som vist til i «Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg», jf. vidare tilvising under pkt. 5 er unntaket for einerettar aktuelt for tildeling av kontraktar om behandling av avfall. Dette unntaket er ikkje aktuelt for omsetjing av resultatet av behandlingsprosessen, Biogassen, då unntaket er avgrensa til «offentlige tjenestekjøp». Org.nr. NO MVA Side 4 av 6

5 5 Oppsummering Etter mi vurdering må Hordaland fylkeskommune, for å kunne kjøpa biogas produsert i Rådalen utanfor konkurranse, oppfylla vilkåra for eigenregi. Desse er nærare gjennomgått under pkt. 3 over. 6 Særlege problemstillingar Etter gjennomgang har Skyss kome attende med nokre spørsmål som treng avklaring. Dette vil bli gjort her. 6.1 Avklaring 1 «I pkt. 3.2 i notatet står det at «selskapet må ikke være kommersielt markedsrettet». Kan selskapet da gå ut i markedet og konkurrere om avfallsfraksjoner fra andre leverandører, som f.eks. fiskeslo, matavfall osv., eller blir man låst til kun å ta i mot og behandle avfallsfraksjoner eierne selv kontrollerer?» Grensa i forhold til aktivitetskriteriet rettar seg mot selskapet sitt sal av varer og tenester. Kravet er her at minimum 90 % må rettast mot eigarane. Det er ingen avgrensingar knytt til selskapet sin moglegheit til å konkurrera fritt om innkjøp av naudsynte råvarer i den opne marknaden. 6.2 Avklaring 2 «Er det mulig på nåværende tidspunkt å si noe om hvor stor andel av anlegget fylkeskommunen må eie for at levering av gass skal kunne skje under dekke av «egenregi»?» Praksis, jf. m.a. sak 2005/251 og sak C-295/05 (Tragsa-dommen) frå EFdomstolen, tilseier at det ikkje er avgjerande kor stor eigardel den einskilde eigaren har. Så lenge eigarane samla utøver ein kontroll som oppfyller kontrollkriteriet er det nok til å oppfylla krava rettspraksis har sett opp. Soleis kan det tenkjast i teorien at Hordaland fylkeskommune kan eiga 1 % og likevel vera i posisjon til å kjøpa i eigenregi. 6.3 Avklaring 3 «Er det «nok» å f.eks. bare organisere oppgraderingsanlegget for gassen (inv. kostnad mill. kr) som felleseid AS, mens resten av biogassanlegget (inv. kostnad mill. kr.) eies av Bergen kommune, for at gass skal kunne leveres direkte til fylkeskommunen i «egenregi».» Dette spørsmålet treng ei nærare utgreiing, då eg p.t. ikkje har god nok kunnskap om organiseringa av slik produksjon og sal til å gje eit bastant svar. Det som er viktig er at den felles eigarskapen må knyta seg til det selskapet som Org.nr. NO MVA Side 5 av 6

6 i realiteten omset gassen. Det vil vera intensjonsstridig dersom det vert oppretta eit «ad hoc»-selskap for omsetjing i eigenregi medan anlegget/selskapet som eit heile dreg nytte av denne omsetjinga i annan kommersiell samanheng. I prinsippet kan det likevel teknjast at den skisserte modellen er mogleg. 7 Relevante dokument «Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg», Avfall Norge, Rapport 5/ sp%c3%b8rsm%c3%a5l%20knyttet%20til%20etablering%20av%20beh andlingsanlegg.pdf Org.nr. NO MVA Side 6 av 6

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006 Avfall Norge Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapport 6/2006 Februar 2007 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 6/2006 Distribusjon: Fri Dato: 05.02.2007

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Audit & Advisory September 2010 Samandrag Revisjonen har gjennomført ein forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eigarmelding 2012. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2012. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2012 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 107 Føreord Dette er femte gongen Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram ei melding om eigarskapen sin i selskap. Eigarmeldinga

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Audit & Advisory Juni 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing... 5 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Årsmelding 2013. Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Årsmelding 2013. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Årsmelding 2013 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Georg Fredrik Rieber-Mohn 24.januar 2014 Innhold 1. Innledning... 3 Nemndsleder Georg Fredrik Rieber-Mohn... 3 2. Kort om KOFA, våre oppgåver og

Detaljer

KOMMUNAL PENSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

KOMMUNAL PENSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Til: Fra: Foreningen Pensjonskontoret v/anne Karin Andreassen Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Ingrid Lund og Espen Bakken Oslo, 9. januar 2015 Ansvarlig advokat: Espen Bakken E-post: eib@adeb.no Vår

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Konkurransen i marknaden for offentleg tenestepensjon

Konkurransen i marknaden for offentleg tenestepensjon Konkurransen i marknaden for offentleg tenestepensjon 2/2010 Konkurransen i marknaden for offentleg tenestepensjon Konkurransetilsynets skriftserie 2/2010 Innhald Føreord... 5 Samandrag... 6 1. Introduksjon...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Hei alle saman! Dei siste vekene har debatten om kva særnorske innkjøpsreglar vi ynskjer i framtida rast i media. Det er mange motstridande oppfatningar og på KOFA

Detaljer

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA.

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200812174-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2012 Fredag 15. juni 1. Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming 2. Nye regler, mer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing...

Detaljer