Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/ Martin Vik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/3741-128 Martin Vik 22.03.2011"

Transkript

1 Halden kommune Politisk sekretariat Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2010/ Martin Vik Vurdering av forholdet mellom aksjeselskap med offentlig eierskap og offentlighetsloven Innledning Kommunestyret i Halden ønsker seg forelagt en vurdering av forholdet mellom offentlighetsloven og aksjeselskap hvor Halden kommune har eierinteresser. I tillegg er det pågang fra mediekanaler og berørte selskaper om en slik vurdering fra vår side. Med innføring av ny offentlighetslov , ble det gjort en tydelig innskjerping i forhold til aksjeselskap med offentlig eierskap sett i forhold til tidligere lov av Verkeområdet til lova Lova gjeld for a) staten, fylkeskommunane og kommunane, b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift, c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i rettssubjektet, og d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet. Bokstavene c) og d) regulerer hvorvidt et aksjeselskap med offentlig eierskap omfattes av offentlighetsloven. Bokstav c) regulerer andelen av eierskapet, mens bokstav d) omhandler retten til å velge personer med stemmerett i selskapets høyeste organ. Tanken bak reglene i offentleglova 2 første ledd bokstav c og d er at selvstendige rettssubjekt hvor det offentlige har en dominerende påvirkning skal være omfattet av loven.

2 Det er derimot gjort unntak for selskaper som hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse og på samme vilkår som private. Det er denne unntaksbestemmelsen som i all hovedsak vil bli vurdert i hvert enkelt selskap hvor Halden kommune har en eierandel. Vurderingen er gjort etter: 1. Offentlighetsloven 2. Forskriften til offentlighetsloven 3. Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven G-0419 N, Kongelig resolusjon 17. oktober 2008 (Iverksetting av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet og forskrift til loven) Selskap som er vurdert: Industriprodukter AS - org.nr (heretter kalt IPAS) Halden Byutvikling AS org.nr (heretter kalt HBU) Inkubator Halden AS org.nr (heretter kalt HI) Justisdepartementets veileder om offentlighetsloven G-0419 N fra 2009 har en lengre vurdering av dette punktet sitat: Avgrensing for sjølvstendige rettssubjekt som driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private Etter 2 fyrste ledd andre punktum vil lova likevel ikkje gjelde for sjølvstendige rettssubjekt som går inn under bokstav c eller d dersom rettssubjekta hovudsakleg driv næringsverksemd i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. Denne føresegna medfører at selskap som til dømes Statoil ASA og Telenor ASA fell utanfor verkeområdet til lova, sjølv om staten har ein slik eigardel i desse selskapa at vilkåret i 2 fyrste ledd bokstav c er oppfylt. For at eit rettssubjekt skal falle utanom lova krevst det at verksemda hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. At berre mindre delar av verksemda er utsette for konkurranse vil såleis ikkje medføre at lova ikkje gjeld. Det kan ikkje givast noko eksakt svar på kor stor del av verksemda som må vere utsett for konkurranse for at dette vilkåret skal vere oppfylt, men det er klart at det krevst at meir enn halvparten av verksemda skal vere utsett for konkurranse. Derimot kan det ikkje krevjast at alle eller nesten alle delane av verksemda skal vere utsette for konkurranse. Eit anna spørsmål er korleis vurderinga av om verksemda hovudsakleg er utsett for konkurranse skal skje. Er til dømes kva omsetnad ulike delar av verksemda har, talet på tilsette eller andre tilhøve avgjerande ved vurderinga? Det vil truleg ikkje vere rett å byggje denne vurderinga aleine på enkeltmoment som til dømes omsetnad. Det bør i staden skje ei heilskapsvurdering der det mellom anna blir teke omsyn til kor stor del av den samla omsetnaden, fortenesta, talet på tilsette, verdien av driftsmidla og marknadsverdien som knyter seg til dei delane av verksemda som er utsette for konkurranse.vurderinga av om verksemda hovudsakleg driv næring i konkurranse med private må skje for verksemda under eitt. Dette inneber at anten vil heile verksemda falle utanom lova, også eventuelle delar som ikkje er utsette for konkurranse, eller så vil heile verksemda vere omfatta av lova, også konkurranseutsette delar av ho.vidare vil det ikkje kunne takast omsyn til einkvar form for konkurranse ei verksemd er utsett for. Det må dreie seg om direkte konkurranse, og det er såleis berre konkurranse innanfor ei verksemd sin hovudmarknad som det kan takast omsyn til. Dette inneber for det fyrste at det må dreie seg om nokolunde same produkt eller teneste, til Side 2 av 2

3 dømes vil det ikkje vere relevant å ta omsyn til at AS Vinmonopolet er utsett for konkurranse frå private butikkar som sel øl og liknande alkoholhaldige produkt, sjølv om slike produkt til dels kan dekkje same behov som polvarene sterkøl, vin og brennevin. Tilsvarande vil ikkje konkurranse frå andre transportmiddel som til dømes privatbil eller fly vere relevant i vurderinga av ei verksemd som driv jernbanetransport. For det andre inneber dette at dei aktuelle produkta eller tenestene må bli tilbydde på nokolunde same måte. Det vil til dømes ikkje vere direkte konkurranse etter lova dersom ei verksemd som tilbyr produkt eller tenester frå butikkar i Noreg er utsett for konkurranse ved at nordmenn kan handle dei same produkta eller tenestene i utlandet eller frå utlandet via Internett. Lova vil såleis gjelde for AS Vinmonopolet sjølv om verksemda er utsett for noko konkurranse ved at nordmenn handlar i utlandet og gjennom taxfree-handel. Sjølv om ei verksemd er utsett for direkte konkurranse, vil ikkje dette føre til at lova ikkje gjeld for verksemda dersom ho ikkje driv på same vilkår som konkurrentane. Dette inneber at lova vil gjelde for rettssubjekt som er utsette for konkurranse, dersom rettssubjekta har føremoner framfor sine private konkurrentar, til dømes i form av subsidiar eller liknande tilhøve. Vilkåret er i røynda berre ei presisering av konkurransevilkåret, fordi det ikkje vil vere nokon verkeleg konkurranse mellom aktørar som ikkje driv på same vilkår. Synspunktet om at berre konkurranse frå verksemder som driv på same vilkår er relevant, må likevel forståast slik at det må takast omsyn til konkurranse frå private verksemder som har betre vilkår enn eit rettssubjekt som oppfyller vilkåra i 2 fyrste ledd bokstav c eller d. Berre konkurranse frå private er relevant ved vurderinga av om ei verksemd fell utanfor offentleglova etter 2 fyrste ledd andre punktum. Med private er det i denne samanhengen meint verksemder som ikkje er omfatta av offentleglova. Grunngivinga for regelen om at konkurranse kan føre til at ei verksemd blir halde utanfor lova, er omsynet til at verksemda skal ha same rammevilkår som konkurrentane. Dette omsynet gjer seg ikkje gjeldande dersom òg konkurrentane er omfatta av offentleglova. Konkurranse frå andre verksemder som er omfatta av offentleglova vil med andre ord ikkje gi grunnlag for å halde eit sjølvstendig rettssubjekt utanom lova etter 2 fyrste ledd andre punktum. Dette gjeld òg for konkurranse frå utanlandske verksemder som er omfatta av offentleglovgivinga i sine heimland eller av tilsvarande regelverk som gjeld for internasjonale organisasjonar. Konsekvens Dersom vurderingen konkluderer med at selskapet er underlagt offentlighetsloven gjennom å fylle kriteriene i loven, forskriftene og rettledningen, innebærer dette at offentlighetsloven gjelder fullt ut for selskapet. Den privatøkonomiske virksomheten beskyttes av de alminnelige reglene om dette i blant annet offentlighetslovens 13 om taushetsplikt for næringsopplysninger av konkurransemessig betydning, og 23 om hensynet til beskyttelse av forhandlingsposisjon. Om taushetsbelagte personlige forhold gjelder da også offentlighetslovens regler eks. i personalsaker som ansettelser. I styreprotokollene mer generelt vil offentligheten ha innsynsrett såfremt de ikke inneholder taushetsbelagte næringsopplysninger eller personopplysninger. Disse må da sladdes vekk før man gjør tilgjengelig protokoll ved en eventuell innsynsbegjæring. Merk at det bare nå er offentlighetslovens regler som selskapene faller inn under og ikke noe offentlig organ etter forvaltningslovens regler eksempelvis, men her å anse som en privat bedrift styret etter aksjelovens regler. For øvrig må selskapene føre en postjournal for utgående og inngående post etter arkivlovens bestemmelser. Side 3 av 3

4 Industriprodukter AS Det er udiskutabelt at IPAS går inn under både bokstav c og d. Spørsmålet blir da om IPAS er et selskap som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private. Etter rådmannens oppfatning driver ikke IPAS på samme vilkår som sine konkurrenter. Driften er avhengig av en betydelig offentlig støtte herunder også egen lovbestemt kan-beskyttelse i offentlige anbudskonkurranser. Som det fremgår ovenfor gjelder heller ikke konkurranse fra andre tilsvarende bedrifter. Konklusjonen er at IPAS AS må antas å bli omfattet av offentlighetslovens regler og hele loven vil gjelde for virksomheten gjengitt under avsnittet Konsekvens. Merk også forskriften til offentlighetsloven 1, tredje ledd 1. Unntak frå verkeområdet til offentleglova Offentleglova gjeld ikkje for desse dokumenta hos sjølvstendige rettssubjekt: c) dokument hos arbeidsmarknadsføretak godkjent av Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som gjeld enkeltpersonar som får bistand frå føretaket Halden Byutvikling AS HBU er et selskap som i utgangspunktet faller inn under offentlighetslovens 2, bokstav c og d. Selskapet er heleid av Halden kommune, og ordfører er valgt til generalforsamling som blant annet velger selskapets styre. Likevel er det i Forskriften til offentlegelova gitt et unntak i forskriftens 1 andre ledd bokstav a), hvor det heter: sjølvstendige rettssubjekt utan fast tilsette i administrativ stilling Unntaksbestemmelsen i forskriften er av praktisk karakter, hvor det blir vanskelig å håndtere eventuelle innsyn uten fast ansatte i selskapet. HBU har pr i dag ikke fast tilsatte selskapet, men engasjerer en person som daglig leder. I Kongelig resolusjon 17. oktober 2008 omtales det at unntaket gjelder selv om person er engasjert i selskapet uten å være fast tilsatt. Med hjemmel i forskrift til offentlighetsloven 1 er derfor ikke HBU underlagt offentlighetsloven. Likevel er vi av den oppfatning, med begrunnelse i formannskapets vedtak om meroffentlighet, og den offentlige interessen for selskapets virksomhet, at det vil være naturlig å praktisere innsyn også i dette selskapet. Imidlertid vil det i perioder være vanskelig å håndtere innsynsbegjæringer i henhold til lovens frister, men at de vil bli ekspedert raskest mulig. Side 4 av 4

5 Inkubator Halden AS Inkubator AS har en offentlig eierandel på 75%, fordelt på Halden kommune, SIVA AS, Østfold Energi AS og Høgskolen i Østfold. Den totale offentlige eierandelen overstiger dermed 50%, og faller således inn under 2, bokstav c. Det som skiller dette selskapet fra de øvrige i vurderingen er at Østfold Energi AS og SIVA AS er fritatt fra offentlighetsloven da driver i direkte konkurranse med næringen på like vilkår med private aktører. Dette selv om de fyller kravene etter 2 bokstav c. SIVA AS er direkte unntatt i forskriftens 1. Fritaket fra loven vil ikke automatisk gjelde i de tilfeller de har et eierforhold i et annet selskap som ikke er i direkte konkurranse med private på like vilkår, men at det her må foretas en selvstendig vurdering basert på tidligere omtalte kriterier. Oppsummert innebærer dette at den totale offentlige eierandelen, representert gjennom Halden kommune, Østfold Energi AS, SIVA AS og Høgskolen i Østfold, overstiger 50%, og derfor fyller kravet i 2 bokstav c. Det gjenstår å ta stilling til hvorvidt selskapet driver i konkurranse på like vilkår med private aktører. IH mottar årlig betydelig offentlig støtte fra sine eiere, og det kan derfor vanskelig påberopes like vilkår som private aktører i næringen. Vår konklusjon er at Inkubator Halden AS må antas å bli omfattet av offentlighetslovens regler og hele loven vil gjelde for virksomheten gjengitt under avsnittet Konsekvens. Konklusjon Basert på ovennevnte vurderinger har rådmannen kommet fram til at samtlige vurderte selskaper faller inn under offentlighetsloven gjennom 2 bokstav c. Unntaket er Halden Byutvikling AS, men rådmannen velger likevel å praktisere offentlighetsloven for dette selskapet, dog med forståelse for at det kan bli vanskelig til enhver til å overholde frister da selskapet ikke har fast tilsatte til å betjene slike henvendelser. Side 5 av 5

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling NRK Østlandssendingen v/ Kjell Vesje postboks 4555 Nydalen 0404 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2009/2834 FM-J Eldbjørg Kluften 04.03.2009 FYLKESMANNENS SYN

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

«Ikke still spørsmål du ikke er sikker du vil like svaret på»

«Ikke still spørsmål du ikke er sikker du vil like svaret på» «Ikke still spørsmål du ikke er sikker du vil like svaret på» Innlegg på Evalueringskonferansen 2014 Juridisk fakultet, Bergen 19. September 2015 Oppdraget fra Stortinget og departementets forståelse av

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1.

Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1. Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1. juli 1971 I romersk mytologi var Janus guden for porter, dører, innganger, start

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker LifeCycle Mobility AS Rosenhoff gt 4b 0569 OSLO Norge Jan Tore Endresen Deres ref.: Vår ref.: 2014/0068-30 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 23.04.2015 Avvisningsbeslutning

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Follo kvalifiseringssenter IKS

Follo kvalifiseringssenter IKS Rapport om selskapskontroll av Follo kvalifiseringssenter IKS Utført av FIKS 12. september 2011 Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat Postadresse Postboks 195, 1431 Ås Besøksadresse Rådhusplassen

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr.

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. Innst. S. nr. 192 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om situasjonen i den norske

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Innhold Sakstyper... 3 Matrikulering av umatrikulert grunneiendom og festegrunn... 3 Vilkårene for matrikulering

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer