EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 Ihht tabell 1 Bruk av historiske data Andre; angi hvilke Legg ved dokumentasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 Ihht tabell 1 Bruk av historiske data Andre; angi hvilke Legg ved dokumentasjon."

Transkript

1 Spørsmål/krav 1 Generelt 1.1 For hvilke produkter/produktgrupper har det blitt etablert en FPC og utført en innledende typeprøving (ITT)? 1.2 I hvilken utførelsesklasse (EXC) ønsker foretaket å være virksom? 1.3 Er innledende typeprøvinger (ITT) blitt utført? (referanse: punkt 6.2 og tabell 1 i NS-EN ) 1.4 Har produsenten allerede et sertifisert kvalitetsstyringssystem (f. eks. NS-EN ISO 9001)? 1.5 Har produsenten et dokumentert system for produksjonskontroll (FPC) fra innkjøp/levering av grunnmaterialene til levering av de ferdige produktene? 1.6 Blir FPC-manualen vedlikeholdt når det er hensiktsmessig? 1.7 Hvem er ansvarlig for FPC? Hvilken plass har han/hun i organisasjonen? Vis med f. eks: Organisasjonskart, Ansvarsmatrise, Stillingsbeskrivelse, Utdannelse. Fylles ut av produsenten: kommentarer, referanser EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 Ihht tabell 1 Bruk av historiske data Andre; angi hvilke Legg ved dokumentasjon. Hvis ; Er FPC for produktene som skal sertifiseres en del av kvalitetsstyringssystemet? Hvis sertifisert; Legg ved dokumentasjon. Navn: Legg ved dokumentasjon. Fylles ut av kontrollorgan: tilsynsresultater Hvis produsenten har et NS-EN ISO 9001-sertifikat kan informasjonen fra denne brukes som støtte for vurdering av FPC. E 1) 77

2 1.8 Hvilken deklareringsmetode brukes? Metode 1 (se ZA3.2 i NS-EN ) Metode 2a (se ZA3.3) Metode 2b (off-theshelf) Metode 3a (se ZA3.4) Metode 3b (se ZA3.5) 2 Spesiell prosess prosjektering (se tabell B1 av NS-EN , venstre kolonne) 2.1 Skal prosjektering være en del av sertifiseringen? 2.2 Omfatter prosjektering staver og knutepunkter eller bare knutepunkter? 2.3 Hvem er ansvarlig for prosjekteringen? 2.4 Hvordan forsikrer man seg om at underleverandør(er) prosjekterer ihht kravene i NS-EN ? 2.5 Hvem er ansvarlig for prosjekteringen? 2.6 Er kompetansen til personalet oppgitt? 2.7 Fines det en stillingsbeskrivelse for hver konstruktør? 2.8 Hvilke standarder og prosjekteringsregler benyttes? 2.9 Hvordan foregår prosjekteringen? 2.10 Er det utarbeidet prosjekteringsprosedyrer? (inklusiv forutsetninger, metoder, beregninger og programvare, tilsyn / kontroll og korrigerende tiltak ved avvik) 2.11 Er stålkonstruksjonene ment for eget innenlands marked eller for andre EØS-lands markeder? Hvis gå til punkt 3 Staver og knutepunkter Bare knutepunkter Eget personale Av underleverandør(er), i så tilfelle av hvem? Navn: Fremlegg dokumentasjon. Fremlegg dokumentasjon. Håndberegning Programvare, angi hvilke(n). Angi også utstyr Eget Andre 78

3 2.12 Hvis andre, finnes det prosedyre som sikrer at prosjekteringen samsvarer med de nasjonale bestemmelsene i de EØS-land der bygningen skal oppføres? 2.13 Blir dokumentasjonen oppbevart i en angitt periode? (NS-EN , punkt 6.3.4) 3 Oppgaver knyttet til produksjon (se tabell B.1 i NS-EN , høyre kolonne) 3.1 Underleveranser Blir det benyttet underleveranser? Tilvirkede stålkomponenter / Sveise-arbeider / Bøying Yes / No Korrosjonsbeskyttelse (f. eks. maling, galvanisering og metallisering) / Mekaniske forbindelser / NDT / Tilsyn av tilvirking (f eks sveisekoordinator) / No Varmebehandling / Annet: Oppgi underleverandører: Er retningslinjer og utvelgelseskriterier for underleverandører etablert? Vil underleverandørers påkrevde underlag bli stilt til rådighet? Er underleverandørers FPC sertifisert ihht EN ? Hvis ikke, hvordan sikres samsvar med grunnleggende krav i NS-EN ? 79

4 3.1.5 Hvordan bestemmes underleverandørens egnethet? 3.2 Spesiell prosess sveising Hvem er ansvarlig Navn: sveisekoordinator(er)? Er ansvarlig Sveisekoordinator(er) ansatt eller innleid? Hvilke kvalifikasjoner har ansvarlig Sveisekoordinator(er)? (Påkrevd kompetansenivå (B, S, C), avhengig av EXC, materiale og dimensjon ihht tabell 14 og tabell 15 i NS-EN ) Er sveisekoordinator autorisert til å iverksette nødvendige tiltak i samsvar med NS-EN ISO 14731? F. eks.: Posisjon i organisasjonen Stillingsbeskrivelse Ansvarsmatrise Annen dokumentasjon (tildelinger, kunngjøringer) F. eks: legg ved sertifikater og/eller annen dokumentasjon. Ansatt Innleid IWE/EWS, antall: IWT/EWT, antall: IWS/EWE, antall: Nasjonal RWC nivå 2, antall: Nasjonal RWC, nivå 3, antall: Nasjonal RWC, tillegg S420, antall: andre kvalifikasjoner, antall: Fremlegg dokumentasjon eller oversend før inspeksjonen. Vennligst legg ved dokumentasjon. Passende antall? Passende kvalifikasjon? For andre kvalifikasjoner enn EWE/IWE, EWT/IWT, EWS/IWS, Nasjonal RWC nivå 2/nivå 3 kreves en spesiell teknisk diskusjon om følgende forhold: Sveiseprosesser Tilsettmaterialer Materialer Konstruksjon Beregning Produksjon Prøving Klassifisering ihht NS-EN ISO 14731: B: S: C: 80

5 3.2.5 Hvordan er plikter og ansvar for sveiseinspektører fastlagt. F. eks: - Ansvarsmatrise - Stillingsbeskrivelse Er det tilstrekkelig sveisere / operatører med nødvendig kvalifikasjoner? Foreligger det en oppdatert liste med spesifikasjon av vesentlige tilvirknings- og prøvefasiliteter i den sveisetekniske produksjonen? Eksempler: Sveisestrømkilder og andre maskiner Utstyr for søm- og overflateforberedelse og for kutting inkludert termisk skjæring, Fasiliteter for forvarming og varmebehandling etter sveising, herunder utstyr for temperaturstyring, Jigg- og sveiseutstyr, Kraner og håndteringsutstyr som brukes i produksjonen, Personlig verneutstyr og annet sikkerhetsutstyr, som er direkte relatert til den anvendte produksjonsprosessen, Tørkeovner, kogger osv, for tilsettmaterialer, Fasiliteter for rengjøring av overflater, Fasiliteter for Vennligst legg ved dokumentasjon. Vennligst legg ved en liste over tilgjengelige operatør- og/eller sveisesertifikater. Vennligst legg ved dokumentasjon. Er antallet sertifiserte sveisere / operatører passende? Passende kvalifikasjoner? 81

6 destruktive og ikkedestruktiv prøving (NDT) Er det operative anlegget for det tiltenkte omfang tilstrekkelig og hensiktsmessig? Foreligger det planer for vedlikehold av anleggene? Er det sikret at defekte enheter ikke blir brukt? Hvilke sveisprosesser blir benyttet? Foreligger sveiseprosedyrespesifikasjoner (WPS) for den anvendte sveiseprosessen? Buesveising (NS-EN ISO ) Lasersveising (NS-EN ISO ) Motstandssveising (NS-EN ISO ) Lysbueboltsveising (NS-EN ISO 14555) Friksjonssveising (NS-EN ISO 15620) Andre: Hvordan blir disse sveiseprosedyrer kvalifisert? Sveiseprosedyreprøving (NS-EN ISO 15614) Førproduksjonsprøving (NS-EN ISO 15613) Standard sveiseprosedyre (NS-EN ISO 15612) Tidligere sveiseerfaring (NS-EN ISO 15611) Prøvde tilsettmaterialer (NS-EN ISO 15610) Andre: Er sveiseprøvinger etter NS-EN påkrevd og tilgjengelige? Vennligst oppgi prosessnummere. Vennligst oppgi sveiseprosesser (med beskrivelse). Vennligst oppgi sveiseprosedyrekvalifiseringer (og standarder). 82

7 Blir også arbeidsinstrukser anvendt i tillegg til sveiseanvisninger? Finnes det en egnet produksjonsplan? Er inspeksjoner og prøvinger før, under og etter sveising utført ihht kontrakt / regelverk? Er tilstanden av kontroll og prøving gitt på en passende måte? F. eks: På komponent, I medfølgende dokument Blir varmebehandling før og/eller etter sveising gjennomført? Er ansvaret for prosessen for å gjennomføre varmebehandling fastsatt? Blir forvarming utført ihht skriftlige prosedyrer? F. eks. basert på: Grunnmateriale, Komponent, Utførelsesstandarder / spesifikasjoner Blir varmebehandling etter sveising utført i henhold til skriftlige prosedyrer? F. eks. basert på: Grunnmateriale, Komponent, Utførelsesstandarder / spesifikasjoner Er en prosedyre på plass for produksjon, kontroll og arkivering av kvalitetsrelaterte dokumenter? F.eks: - Materialers kontrolldokument (som (Hvis ; spørsmål om varmebehandling bortfaller) Fremlegg dokumentasjon. Fremlegg dokumentasjon. 83

8 kontrollsertifikat 3.1) - WPSer, - WPQRer, - Sveisesertifikater. 3.3 Spesiell prosess Sammenføyning med mekaniske festeelementer Er de ansatte for utførelsen av mekaniske forbindelser tilstrekkelig opplært (og kvalifisert)? Oppfyller utstyret kravene i punkt 8 i NS- EN ? Finnes det skriftlige prosedyrer? Blir de foreskrevne prosedyrer gjennomført? Hvordan blir de produserte forbindelsene prøvet? Hvordan blir prøveresultatene dokumentert? 3.4 Spesiell prosess "NDT" Hvem er ansvarlig for valg av NDT-metoder? Blir prøvemetoder (i tillegg til visuell inspeksjon) anvendt? Er de ansatte tilstrekkelig kvalifisert for NDT? (Se punkt i NS-EN ) Er det eksisterende testutstyret for NDTprøving egnet? F. eks. vist på en inspeksjonsog testutstyrsliste Hvordan blir testutstyret kontrollert? Foreligger det prosedyrer for utførelse av prøvingen? Navn: (Angi kvalifisering) Ingen Hvis ja, angi hvilke: Penetrantprøving (PT) Magnetpulverprøving (MT) Radiografiprøving (RT) Ultralydprøving (UT) Andre: Vennligst legg ved dokumentasjon på kvalifisering. Vennligst legg ved inspeksjons- og testutstyrsliste. 84

9 3.4.7 Er det definert noen krav for inspeksjon etter galvanisering? Hvordan blir prøveresultatene dokumentert? 3.5 Spesiell prosess Korrosjonsbeskyttelse Hvilke metoder for korrosjonsbeskyttelse blir anvendt? Er de ansatte som utfører korrosjonsbeskyttelse tilstrekkelig opplært (og kvalifisert)? (Se NS-EN , punkt 6.3.2) Er kravene tilfredsstilt, når nødvendig, gradert ihht type beleggsystemer (metall, bro, etc.) Oppfyller utstyret kravene til maling og metallisering i punkt 10 i NS-EN F. eks: - Lokaler - Mekanisk forbehandling, - Stål, - Manuell påføring, - Automatisk påføring, - Bestemmelse av duggpunkt, - Måling av beleggtykkelse Foreligger prosessbeskrivelser for korrosjonsbeskyttelse? Blir de foreskrevne prosedyrer gjennomført? Hvordan blir det påførte belegget kontrollert? Hvordan blir resultatene fra kontrollen dokumentert? 4 Kalibrering, verifikasjon og validering 4.1 Blir måling-, overvåkning og testing av utstyr kalibrert, verifisert og validert? F. eks: 85

10 - Ansvarsområder, - Prosesser. (For vilkår, se NS-EN ISO 9000 og for sveising, se NS-EN ISO 17662) 5 Tilvirkning av bestanddeler 5.1 Foreligger det kontrolldokumenter for grunnmaterialene, tilsettmaterialer, skruer, korrosjonsbeskyttelse etc.? 5.2 Er sporbarhet og tilhørende dokumentasjon ivaretatt? (NS-EN , punkt 6.3.5) 5.3 Hvordan er stålkomponenter merket fra levering til byggeplassen? 5.4 Foreligger det en prosedyre for varmforming? 5.5 Foreligger det en prosedyre for flammeretting? (hvis EXC3 og / eller EXC4) 5.6 Foreligger det en prosedyre for kaldforming? 5.7 Er det en prosedyre for saging og en prosedyre for å sjekke nøyaktigheten? 5.8 Er det en prosedyre for hulltaking og en prosedyre for å sjekke nøyaktigheten? 6 Lagring av bestanddeler 6.1 Hvordan er lagring av bestanddeler (også levert av kunden)? 6.2 Er merkingingen / identifisering og Vennligst legg ved eksempler. Underleverandør; Navn og adresse til underleverandør: Underleverandør; Navn og adresse til underleverandør: Underleverandør; 86

11 sporbarhet ivaretatt gjennom hele perioden for lagring og produksjon? F.eks.: System for merking, Kontrolldokumenter (inkl. materialsertifikater). 7 Produksjonsunderlaget for komponenten 7.1 Inneholder Produksjonsunderlaget for komponenten den nødvendige informasjon? F. eks.: - Utførelsesklasse, - Stålsort og stålkvalitet - Dimensjoner og toleranser - Rengjøringsgrad - Akseptkriterier for sveis / kvalitetsnivåer (inspeksjon- og prøvingsplan)? 8 Vurdering av produkter (ytelser i tabell ZA.1 i NS-EN ) 8.1 Tillatte avvik på dimensjoner og form Oppfylles kravene til toleranser vilkårene i punkt 11 og tillegg D i NS-EN ? Hvordan blir toleranser for dimensjoner og form sjekket og dokumentert? 8.2 Sveisbarhet Hvilke stålsorter benyttes og hvordan er sveisbarheten sikret i sveiseprosessen? 8.3 Bruddseighet (for stål) / slagseighet Merknad: Ytelsesegenskapene for bruddseighet og slagseighet er identiske og angis som bruddseighet ved en spesifisert temperatur Inneholder materialets kontrolldokument informasjon om verdien av slagfastheten og prøvetemperaturen? Vennligst legg ved eksempler. 8.4 Bæreevne (Relevant bare ved deklarasjon av komponentens konstruksjonsegenskaper. Referanse: punkt ZA.3.3 i NS-EN ). Se punkt 2 i denne sjekklisten. 8.5 Utmattingskapasitet (Relevant bare ved deklarasjon av komponentens konstruksjons-egenskaper. Referanse: punkt ZA.3.3 i NS-EN ). Se punkt 2 i denne sjekklisten. 87

12 8.6 Brannmotstand Blir produkter produsert med krav til brannmotstand? Hvis "", hvilken metode benyttes for klassifiseringen? (Referanse: punkt 5.7 i NS-EN ) 8.7 Egenskaper ved brannpåvirkning Er det krav til dokumentasjon av egenskaper ved brannpåvirkning? Hvis dokumentasjon for klassifisering av egenskaper ved brannpåvirkning etter NS-EN er påkrevd, foreligger denne? (Referanse: punkt 5.8 i NS-EN ) Merknad: Bestanddeler av stål faller inn under klasse A1 i den europeiske klassifiseringen med hensyn til egenskaper ved brannpåvirkning, og det kreves ikke ytterligere dokumentasjon. Galvaniserte stål er også klasse A1. Når det gjelder belagte komponenter skal det dokumenteres at komponenten har en brannklassifikasjon som oppfyller kravene til dens bruk og funksjon. Klassifiseringen skal gjøres ihht NS-EN Belegg som brukes på komponenter av stål for bestandighet eller andre formål, kan ha andre egenskaper ved brannpåvirkning enn 88

13 klasse A1. Informasjon om organisk belagte stålplaters egenskaper ved brannpåvirkning er gitt i NS-EN og NS-EN Avgivelse av kadmium og dets forbindelser Referanse: Vanligvis er komponenter av stål deklarert med: NPD "No Performace Determined" på norsk: "ingen ytelse bestemt". 8.9 Utstråling av radioaktivitet Referanse: Vanligvis er komponenter laget av stål deklarert med: NPD "ingen ytelse bestemt" Bestandighet Se punkt 3.5 "korrosjonsbeskyttelse" i denne sjekklisten. 9 Produkter med avvik (mangel på samsvar og korrigerende tiltak) 9.1 Er korrigerende tiltak fastlagt / hvordan håndteres avvik på spesifiserte krav? F. eks.: - Identifisering, - Ansvar, - Reparasjonsanvisning - Reparasjon, - Ny prøving, - Tiltak for å forebygge gjentagelse av avvik. 1) E = Resultat, 0 = ikke relevant, 1 = oppfylt, 2 = delvis oppfylt, men akseptert, 3 = delvis oppfylt, ikke akseptert, 4 = ikke oppfylt. 89

14 Vedlegg H Forkortelser Symbol Engelsk term Norsk term CC Consequences class Konsekvensklasse CEN European Committee for Standardization Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEV Carbon equivalent value Karbonekvivalenten CPD Construction Products Directive Byggevaredirektivet CPR Construction Products Regulations Byggevareforordningen CVN Charpy V-notch Charpy V-skår ETA European technical approval Europeisk teknisk godkjennelse EXC Execution class Utførelsesklasse FPC Factory production control Fabrikkens produksjonskontroll HAZ Heat affected zone Varmepåvirket sone IIW International Institute of Welding Det internasjonale sveiseinstituttet ITC Initial type calculation Innledende typeberegning ITT Initial type testing Innledende typeprøving IWE International welding engineer Internasjonal sveiseingeniør IWS International welding specialist Internasjonal sveisespesialist IWT International welding technologist Internasjonal sveisetekniker MPCS Manufacturer provided component specification Produksjonsunderlag levert av produsent NB Notified body Teknisk kontrollorgan NDT Non destructive testing Ikke-destruktiv kontroll NPD No performance determined Ingen ytelse bestemt OJ Official Journal Official Journal PC Production category Produksjonskategori PPCS Purchaser provided component specification Produksjonsunderlag levert av kjøper pwps Preliminary welding procedure specification Foreløpig sveiseprosedyrespesifikasjon RWC Responsible welding coordinator Ansvarlig sveisekoordinator SC Service category Tjenestekategori WPQR Welding procedure qualification record kvalifisering av sveiseprosedyreprøving WPS Welding procedure specification Sveiseprosedyrespesifikasjon WQMS Welding quality management system Sveisekvalitetssystem WQT Welder qualification tests Sveisekvalifiseringstester 90

15 Referanser Standarder: NS-EN Steel, concrete and composite bridges - Part 6: Specification for materials and workmanship, steel NS-EN 1011 Sveising - Anbefalinger for sveising av metalliske materialer NS-EN Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter NS-EN Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner NS-EN 1990 Eurokode - Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner NS-EN Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål - Del 1: Generelle tekniske leveringsbetingelser NS-EN Metalliske materialer - Charpy skårslagprøving - Del 1: Prøvingsmetode NS-EN Varmformede hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål - Del 1: Tekniske leveringsbetingelser NS-EN Kaldformede sveiste hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål - Del 1: Tekniske leveringsbetingelser NS-EN Høyfaste skrueforbindelser for forspenning til konstruksjonsformål - Del 1: Generelle krav NS-EN Sammensetning av ikke-forspente konstruksjonsbolter - Del 1: Genrelle krav NS-EN ISO 3834 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer Del 1: Retningslinjer for valg av aktuelt nivå av kvalitetskrav (ISO :2005) Del 2: Omfattende kvalitetskrav (ISO :2005) Del 3: Standard kvalitetskrav (ISO :2005) Del 4: Elementære kvalitetskrav (ISO :2005) PD CEN ISO/TR Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834 NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring - Krav (ISO 9001:2008) NS-EN ISO/IEC Samsvarsvurdering - Krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av styringssystemer (ISO/IEC 17021:2011) NS-EN ISO/IEC Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse (ISO/IEC 17025:2005) NS-EN ISO Sveisekoordinering - Oppgaver og ansvarsområder (ISO 14731:2006) NS-ISO Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsplaner (ISO 10005:2005) Andre publikasjoner: The Construction Products Directive - A practical guide to implementation and CE marking, Adam A. Pinney and Stephen J. Rein, published by AuthorHouse, Milton Keynes, Guidance Paper L Application and use of Eurocodes 91

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 Informasjon fra Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 CE-merking av byggevarer 2. utgave 2013 CE-merking er et system for produktmerking i EU-området (EU og EØS),

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

NA Dok. nr. 48c Patologi

NA Dok. nr. 48c Patologi Veiledningsdokument for patologilaboratorier Side: 1 av 11 NA Dok. nr. 48c Patologi Dokument kategori: Veiledning Fagområde: Patologilaboratorier Formål Dette dokumentet gir veiledning for patologilaboratorier

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Versjon: 9.00. NA Dok. 14. Vilkår for bruk av. Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker. og for henvisning til akkreditering

Versjon: 9.00. NA Dok. 14. Vilkår for bruk av. Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker. og for henvisning til akkreditering Norsk akkreditering NA Dok. 14: Vilkår for bruk av Mandatory/Krav Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 9.00 Gjelder fra: 03.01.2014 Sidenr: 1 av 11 NA Dok. 14 Vilkår for bruk av Dokumentkategori:

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato 27.03.2014 Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle

Detaljer

Del A: Standardprosedyren

Del A: Standardprosedyren GIEKs prosedyre for due diligence av miljø og menneskerettigheter Denne prosedyren er i to deler: Del A beskriver standardprosedyren for risikovurdering av miljø og menneskerettigheter. Del B dekker spesielle

Detaljer

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor spesifikasjon for PKI i offentlig sektor Versjon 2.0 Juni 2010 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål og bakgrunn... 4 1.2 Kort om virkeområdet... 4 1.3 ruk av kravspesifikasjonen ved selvdeklarasjon...

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Vedtatt som en del av Samordningsrådets dokumenter ved beslutning av Samarbeids Gruppen Sertifiseringsorgan (SGS) 31. August 2009. Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 DEFINISJONER...

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer