Norsk strategi for biogass og status anleggsplaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk strategi for biogass og status anleggsplaner"

Transkript

1 Norsk strategi for biogass og status anleggsplaner Henrik Lystad Assisterende direktør i Avfall Norge Norsk Gassforum seminar Gardermoen 8. november 2012

2 Biogass løser problemer Reduserte klimagassutslipp (reduserte utslipp fra gjødsel, erstatning av energi, drivstoff og torv) Forvaltning av knappe ressurser (fosfor, andre næringsstoffer, organisk materiale) Lokal forurensing i byer og tettsteder (reduserte utslipp av støv og NO x fra gassdrevne kjøretøy) Redusert avrenning til vassdrag Et fornybart landbruk Økt produksjon av fornybar energi.

3 Biogass er sektorovergripende Miljø (klimautslipp, håndtering av avfall og avløp, lokal forurensing) Landbruk (husdyrgjødsel, bruk av biorest) Energi (fornybar energi) Samferdsel (biodrivstoff)

4 Norge trenger en biogasstrategi En ny verdikjede skal etableres krever lønnsomhet i alle ledd! Sambehandling av husdyrgjødsel med annet organisk avfall er fornuftig, men anlegg på avfall og avløpsslam bygges nå Naboland får stadig bedre rammebetingelser Økt eksport av avfall og biogassubstrat Skaper usikkerhet Biogassalliansen ber Miljøvernministeren ta utfordringen og bli hele Norges biogassminister!

5 Nødvendige endringer Biogass bør utnyttes i Norge og bidra til verdiskaping og til å erstatte fossile drivstofformål. Helhetlig strategi som skaper lønnsomhet i hele verdikjeden Forutsigbare rammebetingelser: Avgiftsfritak for biogass Det offentlige bør gå foran i bruk av miljøvennlig drivstoff. Innføring av miljøbilspremie for biogassbiler Gi vegmyndigheter anledning til å lokalt la gasskjøretøy benytte kollektivfelt Investeringsstøtte til produksjon og oppgradering / Øke støtten til Transnova

6 Fra matavfall til miljøvennlig drivstoff! 1. Matavfall til biogass gir mest klima- og miljønytte 2. Anvendelse til drivstoff gir best utnyttelse 3. Biogass er best tilgjengelige biodrivstoffet i markedet 6

7 Avfall og biogass Avfall en forutsetning for satsning på biogass i Norge Nasjonal målsetting om utsortering: 50 % Påbud om kildesortering? Fornuftig avsetning av biorest en forutsetning for samfunnsøkonomi Viktig med unntak, samme effekt som nasjonal målsetting? Bedre med stimuli for å skape lønnsomhet i alle ledd Næringsavfall viktigere enn husholdningsavfall Vi kan få ny kapasitet på avfall tilsvarende tonn i Norge. Tilsvarer i størrelsesområdet 45 mio liter dieselekvivalenter 7

8 Avfall i et nordisk marked Eksport Norge sendte i 2010 omtrent t matavfall og biprodukter til biogassproduksjon i S/DK (tilsvarer omtrent den norske biogasskapasiteten) Danmark Mål om 50 % husdyrgjødsel til biogass innen 2020 (18,5 mio t) 25 % avfall og restprodukter tillatt på husdyranlegg Mulig kapasitet på opp mot 4 millioner tonn (Norge samler inn < t matavfall) Energiforlik 3/2012: 1,15 DKR / kwh i strøm eller tilsvarende for oppgradert til gassnettet Høye priser på varme ferdig utbygget fjernvarmeinfrastruktur Sverige Satsningen på biogass som drivstoff driver utviklingen Gunstigere regler for kjøretøy og beskatning Trafikkregler om gratis parkering og fortrinn i taxifelt 8

9 Maabjerg biogas in Denmark 9

10 Status biogassplaner Spørreundersøkelse blant aktører i bransjen Siden 2007 Gjennomført høsten 2012 Oppdatert kjente planer Forespurt sentrale aktører m.v. 10

11 Siden sist (9/11) Lindum åpnet bygging påbegynt flere steder (Oslo/Fredrikstad) Negative nyheter omkring eksisterende anlegg IATA / Hera Vekst Noen har falt fra og slått seg sammen med andre/flyttet Mange har kommet lengre i planstadiet (Bergen, GLØR, HRA.) Noen landbruksanlegg realisert flere på planstadiet Men anlegg som baserer seg på husdyrgjødsel sliter fortsatt med å få lønnsomhet 11

12 Nytt siden sist Lindum / våtorganisk 12

13 Lindum biogass fra avløpsslam og substrat 13 Åpnet august 2012 Avløpsslam og substrat t Läckeby/Cambi 16 GWh biogass som nå leveres til lokal CHP med varmeleveranse til boligfelt Oppgradering til drivstoff vurderes Biorest avsettes gjennom eksisterende kanaler

14 Nye planer Anleggsvis 14

15 GLØR dobling av kapasiteten Sted Anleggseier Ny kapasitet Biogass Biorest 15 Lillehammer Mjøsanlegget v/glør, GLT, HIAS Fra 14 -> tonn Matavfall og biprodukter kat 3 6 MN 3 /år Oppgradering til drivstoff Fast biorest etterkomposteres. Gjødselvann brukes direkte i landbruket Tommy Nesbakk Installert ny oppgraderingsenhet under innkjøring (Memfoact)

16 Sted Prosjekteier Produksjon Fiborgtangen Biokraft (Trønderenergi m.fl) Fiskeavfall (kat 2), pulp & paper waste, landbruksavfall 12,5 MN3 CH4/år Oppstart Biogass Biorest Flytende drivstoff Håvard Wollan/Odin Krogstad Input t/a DM % Fiber and bio sludge from paper mill Fish waste (cat II & III) Wheat/Oat straw Chicken manure Cow manure Slaughterhouse waste Glycerol

17 Tønsberg-Vestfold Sted Prosjekteier Tønsberg VESAR og Tau Matavfall, slam, annet organisk avfall, husdyrgjødsel Mengder t ++ Sikret Produksjon Matavfall (18) og avløpsslam (12) sikret >30 GWh OPS lagt på is. Nytt initiativ (offentlig-offentlig samarbeid) Oppstart 2014 Biogass Biorest 17 Drivstoff til bussdrift mm Uavvannet til landbruket, ikke avløpsslam Bjørn Erik Rui

18 IVAR - Grødaland Sted Prosjekteier Mengder Sikret Produksjon Grødaland/Hå IVAR Slam, matavfall og mindre mengder våtorganisk avfall fra industri og næringsliv. Evt husdyrgjødsel t t TS Slam og matavfall ( t) 65 GWh Samarbeid med Lyse som har selger biogass til drivstoff og industrikunder Oppstart 2 KV 2014 Biogass Biorest Gassnett og drivstoff Jordproduksjon Oddvar Tornes 18

19 Oslo Nes: Biogass fra matavfall Sted 19 Nes på Romerike Prosjekteier Oslo kommune EGE Romerike biogassanlegg Mengder Sikret Produksjon Teknologi Kildesortert matavfall, matavfall fra næringsmiddelindustri, eventuelt husdyrgjødsel t Oslos matavfall 45 GWh Cambi Oppstart Desember 2012 Biogass Flytende drivstoff (3/2013) Biorest Flytende og avvannet Nils Finn Lumholdt Oppstart Oppgradering av biogass til biometan til bruk som drivstoff i busser (150). Flytende biorest skal forsyne 100 mellomstore gårder Ny teknologi for inndamping av biorest

20 Borregaard: Biogass på industrielt renseanlegg Sted Sarpsborg Prosjekteier Borregaard Mengder Sikret Slam fra prosessindustri/treforedling t t eget matavfall Tildelt støtte fra Enova (30 mio) Total investering ca 150 mio Produksjon 34,9 GWh (45,9 fra 2015) Dag Arthr Åsbø 20

21 Østfold/Rakkestad: Samlokalisert anlegg på husdyrgjødsel med mer Sted Sarpsborg Prosjekteier Biogass Østfold (prosjekt) Mengder Sikret Produksjon Husdyrgjødsel, slakteavfall mv Per Even Vidnes, Østfoldforskning Initiativ tatt frem under prosjektet Biogass Østfold

22 Frevar- Fredrikstad Sted Prosjekteier Mengder Sikret Produksjon Fredrikstad Frevar Ulike typer organisk avfall, avløpsslam t 24,7 GWh Oppstart Vinter/vår 2013 Utvidelse av eksisterende biogassanlegg Ny råtnetank Mottatt støtte fra Enova. Biogass: Kan oppgraderes til bruk som bilgass Biorest: Til Landbruksformål eller jordproduksjon. Biogass Biorest Drivstoff Avvanning Knut Lileng 22

23 Bergen Sted Prosjekteier Mengder Sikret Produksjon Oppstart 2014 Biogass Biorest 23 Bergen /Rådalen Bergen kommune Avløpsslam, septik, storkjøkkenavfall, frityrolje og fett t ( t TS) 90 % sikret GWh Ikke bestemt, mest sannsynlig oppgradering til drivstoff Ikke bestemt Kristine Akervold Plassering i Rådalen

24 Kretsløp Follo Sted Prosjekteier Vestby Follo Ren Iks Mengder Restavfall - Våtorganisk og husdyrgjødsel, evt noe hageavfall t Sikret Husholdningsavfall + hageavfall Produksjon 11,3 GWh Sorteringsanlegg + biogassanlegg (MBT) Tørrutråtning Vedtak fattet i eierkommuner (Bærum ikke med) Oppstart 2014 Biogass Biorest Gassmotor (CHP) Jordproduksjon Monica Iveland 24

25 HRA Jevnaker (utvidelse) Sted Prosjekteier Mengder Sikret Produksjon Teknologi Oppstart Biogass Biorest 25 Jevnaker HRA Våtorganisk (privat og næring) 10 -> t (utvidelse) Nei > 4 GWh Biotek Avhengig av anke til Klif 2,5 MN3 / år Metan til drivstoff, CO2 til gartneri Avvannet til jordproduksjon Gjødselvann til landbruk Amund Bø Utvidelse av eksisterende biogassanlegg på t Oppgradering til drivstoff (membranteknologi?) Fylkesmann ga avslag i Klif ga HRA medhold

26 Tromsø avløpsslam mm Sted Prosjekteier Mengder & teknologi Sikret Produksjon Biogass Bergen /Rådalen Troms Fylkeskommune kloakk, matavfall, fra kommuner i Nord- Norge Ikke avgjort Egne mengder Nok til å dekke ca 30 bybusser Drivstoff til lokaltransport Liv Cecilie Evenstad På utredningsstadiet, prosjekt i regi av Troms Fylkeskommune 26

27 Gårdsanlegg (Innovasjon Norge) Sted Åna Skien Tingvoll Skjetten Prosjekteier Mengder & teknologi Sikret Produksjon Åna Kretsfengsel Husdyrgjødsel og fiskeensilasje Waterment/ Sondre Skoglund Husdyrgjødsel Gris 3000 t 500 m3 svinegjødsel Egne mengder Norsøk Haug Tomb Husdyrgjødsel og bleikejord Husdyrgjødsel og storhusholdning m3 Ombygging av Biowaz Biogass Varme ( kraft?) kraft/varme 0,5 GWh 1,1 GWh Henning Quale Waterment AS no

28 Ikke oppdaterte planer (eller mottatt endringsinfo) Anleggsvis 28

29 Bioplan Odda Sted Prosjekteier Mengder Sikret Produksjon Oppstart/status Biogass Teknologi Odda Lindum - Bioplan Matavfall tonn Ikke sikret 7 GWh Ikke bestemt Industri Dranco Zeben Putnam Bioplan kjøpt opp av Lindum Biogass til direkte industriell erstatning av LNG, biorest til landbruk (kompost+evt.konst.flytende gjødsel). 29

30 Eidsvoll: Biogass på avløpsrenseanlegg Sted Eidsvoll Prosjekteier Eidsvoll kommune Mengder Sikret Produksjon Avløpsslam fra kommunen 3-4,9 t TS Borregaard 2-3 GWh Oppstart 2014 Biogass Biorest Fjernvarme, strøm eller fakling Avvannet til landbruk? Helge Eliassen På utredningsstadiet 30

31 Hugaas Sør-Trøndelag Sted Prosjekteier Mengder Sikret Produksjon Oppstart Teknologi Biogass Biorest 31 Midtre Gauldal Hugaas Biogass as Storfegjødsel, hønsegjødsel, slakteavfall og vominnhold fra storfe, ikke befruktede egg fra Hugaas Rugeri t (ca 15 % TS) Ja 2,9 GWh (prøvedrift) Biowaz Strøm og varme til rugeri Bruk på nærliggende gårder Erlend Vingelen Tilknyttet et rugeri Mottatt 3 mio støtte fra Enova. Hugaas Biogass deleid av Hugaas rugeri as og Biowaz

32 Jæren/Finnøy: Gjødsel, fiske- og tomatavfall Sted 32 Finnøy, Rogaland Prosjekteier Bioenergi Finnøy AS Mengder Sikret Produksjon Fiskeavfall, husdyrgjødsel og blader fra tomatplantene t Oppstart 2012? Biogass Biorest Delvis, jobber med saken Oppvarming av drivhus samt bruk av CO2 Tilbake til bøndene, vil vurdere separering Kristian Spanne Planene er lagt på is

33 Sted 33 Usikre planer Anleggseier Mengder? Sikret Stokmarkn es Trollfjord Kraft, Hadsel kommune og Hadsel Vekst Våtorganisk avfall fra landbruk og fiskeindustri Fosen/Ørland et Agroenergi AS Husdyrgjødsel, matavfall og avløpsslam, gras, fiskeavfall (kat 2). Ikke sikret Produksjon GWh? GWh Oppstart/stat us Biogass Uklart Drivstoff til ferger/busser Ketil Kvam Vefsn, Nordland Vefsn kommune slakteavfall, husdyrgjød sel og avløpsslam Snorre Brattbakk

34 Takk for oppmerksomheten 34

Status biogassplaner i Norge. Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 23.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge

Status biogassplaner i Norge. Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 23.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge Status biogassplaner i Norge Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 23.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge Hvorfor er Avfall Norge engasjert i biogass? Våre medlemmer er engasjert i biogass Biogassbransjen

Detaljer

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Biogass, naturgass og LPG Status: Endelig utgave Dato: 05.04.2013 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Morten H. Soma/Esben Tonning Otterlei Rapport Oppdragsgiver:

Detaljer

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi Rapport Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi TA 3020 2013 2 Forord I Klimameldingen (Meld. St. 21 (2011 2012)) besluttet regjeringen at det skal utvikles en nasjonal, tverrsektoriell

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Fakta om BIOGASS Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Nasjonalt mål Regjeringen har en ambisjon om at 30 % av husdyrgjødselen skal igjennom en biogassreaktor innen 2020. St. meld. nr 39 (2008-2009)

Detaljer

Biogass som drivstoff for busser. «Biogass fra nye biologiske råstoffkilder»

Biogass som drivstoff for busser. «Biogass fra nye biologiske råstoffkilder» Biogass som drivstoff for busser «Biogass fra nye biologiske råstoffkilder» Juni 2012 Med støtte fra: Forord Denne rapporten er utarbeidet for prosjektet; Biogass som drivstoff for busser - «Biogass fra

Detaljer

Innspillmøte biogass. Siri Sorteberg og Christine Maass

Innspillmøte biogass. Siri Sorteberg og Christine Maass Innspillmøte biogass Siri Sorteberg og Christine Maass Historikk rapporter utgitt av Klif 2005: Rapport «Reduksjon av klimagassutslipp i Norge», så blant annet på produksjon av biogass fra husdyrgjødsel

Detaljer

Forord. Biogass i Hordaland

Forord. Biogass i Hordaland Forord I denne rapporten ser vi på hvilke muligheter som ligger i økt produksjon og bruk av biogass i Hordaland. Ambisjonsnivået i prosjektet er ikke å gi en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved

Detaljer

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP GEN. FORS. SAK NR: 04 /2012 Biogassanlegg og renseanlegg for biogass. Godkjenning av investeringsramme. STED/DATO: SAKSBEHANDLER: Jevnaker, 02. oktober.2012 Amund

Detaljer

Biogass som drivstoff for busser

Biogass som drivstoff for busser Biogass som drivstoff for busser Desember 2010 Med støtte fra: 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge II. Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 24.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge

Utvikling av biogass i Norge II. Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 24.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge Utvikling av biogass i Norge II Seminar om biologisk avfallsbehandling Drammen 24.09.2010 Henrik Lystad - Avfall Norge Hvorfor er Avfall Norge engasjert i biogass? Våre medlemmer er engasjert i biogass

Detaljer

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Prosjektrapport Eksperter i Team, NTNU Våren 2009 Landsby 35; Biodrivstoff fakta/fiksjon. Gruppe 3 Forord Denne prosjektrapporten

Detaljer

ENERGI. Med alger til Sahara s 14. Økt bioenergibruk! Nr. 1 FEBRUAR 2012. Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.

ENERGI. Med alger til Sahara s 14. Økt bioenergibruk! Nr. 1 FEBRUAR 2012. Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio. Nr. 1 FEBRUAR 2012 Med alger til Sahara s 14 Økt bioenergibruk! ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no khfl ENERGI tjjjfy Bioenergi utgis av Norsk Bioenergiforening NOBIO

Detaljer

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden 13 06 10 Rapp_endver 2 Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Forord Biogass Østfold 2015

Detaljer

Rapport ANVENDELSE AV BIOGASS I VESTFOLD OG GRENLAND

Rapport ANVENDELSE AV BIOGASS I VESTFOLD OG GRENLAND ANVENDELSE AV BIOGASS I VESTFOLD OG GRENLAND Rapport fra arbeidsgruppe 13.02. 2013 Anette Olshausen, Vestfold fylkeskommune Jon Østgård, Vestfold Klima- og Energiforum Kaia E. Ross Lind, Vestfold Avfall

Detaljer

Biogass som drivstoff

Biogass som drivstoff Biogass som drivstoff Norsk Gassforum 07. november 2013 Trond Edvardsen Østfoldforskning AS Østfoldforskning AS Holder til i Fredrikstad, på Værste-området Etablert 1. mars 1988, FoU-selskap fra 1.07.07.

Detaljer

LISTA BIOGASS. Sluttrapport fra forprosjekt

LISTA BIOGASS. Sluttrapport fra forprosjekt LISTA BIOGASS Sluttrapport fra forprosjekt Sammendrag Lista bondelag har siden 2011 arbeidet med mulighetene for å etablere et biogassanlegg basert på lokalt tilgjengelig husdyrgjødsel. Arbeidet har vært

Detaljer

POSISJONSDOKUMENT 2013

POSISJONSDOKUMENT 2013 POSISJONSDOKUMENT 2013 Rev. 04.06.13 Energigass Norge Posisjonsdokument Revidert og godkjent av styret 04.06.2013 Side 1 av 9 BRUK AV ENERGIGASS I NORGE Alternativ og robust energiforsyning Grunnlag for

Detaljer

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Side 1 av 20 Forord Denne rapporten gjør for rede mulighetene knyttet til bruk av biobrensel til oppvarming

Detaljer

Gårdsanlegg for biogass, og aktuelle FoU-aktiviteter

Gårdsanlegg for biogass, og aktuelle FoU-aktiviteter Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 92 2011 Gårdsanlegg for biogass, og aktuelle FoU-aktiviteter Rapport fra studietur 24.-25. mai 2011, arrangert av nettverket Gårdsgass Midt-Norge Anne-Kristin

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12K-samarbeidet ønsket å utrede muligheten for å produsere biogass i Vestfold, basert

Detaljer

Ny Biogassfabrikk i Rogaland

Ny Biogassfabrikk i Rogaland Ny Biogassfabrikk i Rogaland v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Den Norske Gasskonferansen Clarion Hotel Stavanger, 26.-27. mars 2014 Bakgrunn Behov for å etablere et sentralt slambehandlingsanlegg i søndre

Detaljer

Rapport om prosjektet Biogass Østfold 2015

Rapport om prosjektet Biogass Østfold 2015 Rapport om prosjektet Biogass Østfold 2015 Februar 2012 Innhold: Hva er Biogass Østfold 2015? Hva er målet og hvordan nå det? Virksomhetsberetning, hva er gjort hittil? Hva må gjøres videre? Rapport om

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon Matavfall og husdyrgjødsel

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon Matavfall og husdyrgjødsel Forfattere: Rapportnr.: Kari-Anne Lyng, Ingunn Saur Modahl, John Morken, Tormod Briseid, Bjørn Ivar Vold, Ole Jørgen Hanssen og Ivar Sørby. OR.25.11 ISBN: 978-82-7520-653-2 ISBN: 82-7520-653-7 Modeller

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer