Med bakgrunn i dette ønsker Statens vegvesen å utbedre krysset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med bakgrunn i dette ønsker Statens vegvesen å utbedre krysset."

Transkript

1

2 1. Sammendrag Dette prosjektet omhandler flytting og ombygging av kryss med privat veg Meadalsvegen - langs rv. 15 ved Graffer i Lom kommune for å tilfredsstille vegnormalenes krav til sikt. Hovedformålet med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten, forebygge trafikkulykker og bedre framkommeligheten. Prosjektet medfører noe eiendomsinngrep på privat eiendom. 2. Bakgrunn 2.1 Bakgrunn for planarbeidet Meadalsvegen er en privat grende- og seterveg. Vegen som er en bomveg betjener fast bosetting, setrer og hytter og Soleggen leirskole. Dagens kryss med rv. 15 er et ukanalisert T-kryss som ligger i en kurve på riksvegen, noe som medfører svært dårlig sikt. Det er ikke registrert personskadeulykker som kan knyttes til krysset. Imidlertid har Lom kommune kommet med flere henvendelser til Statens vegvesen og påpekt behovet for siktutbedring. Krysset er også nevnt i trafikksikkerhetsplan for Lom. Med bakgrunn i dette ønsker Statens vegvesen å utbedre krysset. 2.2 Målet med planarbeidet Målet med planarbeidet er å forbedre trafikksikkerheten og siktforhold i krysset, samt å hindre framtidige trafikkulykker. 2.3 Eksisterende planer Eksisterende plangrunnlag er kommuneplanens arealdel for Lom. Området er uregulert. 2.4 Framdriftsplan Det er ønskelig å gjennomføre utbedringstiltaket i Planområdet, eksisterende arealbruk 3.1 Beliggenhet Planområdet omfatter krysset rv. 15 og Meadalsvegen i Lom kommune. Planområdets beliggenhet er vist på figuren under. BESKRIVELSE 1

3 Cirka angivelse av planområdet. 3.2 Eksisterende arealbruk Området som berøres er i kommuneplanen avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsområde LNF1 og er i hovedsak skogkledt område, i tillegg til eksisterende veggrunn. 3.3 Eiendomsforhold Dagens veggrunn for rv. 15 eies av Statens vegvesen, mens Meadalsvegen er privat. Området hvor det skal etableres nytt kryss er privat. Grunneiere/rettighetshavere innenfor planområdet er: Gnr. 26 bnr. 1: Hans Martin Graffer Gnr. 26 bnr. 6: Asta Torild Bjøkne Meadalsvegen og Meadalen Utmarkslag v/svein Rusten Se arealoppgave i pkt Planprosess og medvirkning Planprosessen følger reglene i plan- og bygningsloven. Det ble varslet oppstart med brev til grunneiere, andre berørte parter, naboer og sektormyndigheter I tillegg ble det annonsert oppstart av planarbeidet i GD samme dato. Det er ikke arrangert åpent møte i forbindelse med varsel om oppstart, men det har vært kontakt med Lom kommune og enkelte grunneiere. BESKRIVELSE 2

4 4 Planforslaget 4.1 Reguleringsformål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Vegarealet er regulert til Kjøreveger (både privat og offentlig) Annen veggrunn, grøntareal Krysset rv. 15 og Meadalsvegen er flyttet ca. 100 meter lengre øst, der eiendom gnr. 29 bnr. 11 har atkomst i dag, hvor det vil bli etablert nytt/utbedret kryss med rv. 15. Dette medfører nybygging av deler av Meadalsvegen (ca. 110 meter) til den kobles sammen med eksisterende veg. Øvrige deler av Meadalsvegen vil være uendret. Flytting av krysset gir bedre siktforhold både i krysset og langs rv. 15. Dagens kryss med rv. 15 stenges. Dagens busslommer vil bli flyttet til det nye krysset og skal planlegges med universell utforming. I tillegg legger planen opp til uttak av masser og andre siktforbedrende tiltak i innerkurve langs rv. 15. Arealet regulert til annen veggrunn, grøntareal, omfatter resterende arealer langs veganlegget. 4.2 Reguleringsformål landbruks-, natur- og friluftsformål Utenfor vegarealet er det regulert inn landbruksområder med bestemmelsesområde for midlertidig anleggs- og riggområde. Her kan det fortsettes med landbruksdrift som tidligere etter at byggeperioden er over og området ryddet og tilbakeført. 4.3 Hensynssoner faresone - høyspenningsanlegg Gjennom planområdet ligger det høyspent luftstrekk. Området er regulert til hensynssone faresone. Det har vært kommunisert med Eidefoss as om denne traseen. Eidefoss har planer om å kable linjen. Ut fra foreløpige signaler ser det som om dette arbeidet kan samkjøres med kryssutbedring. Hvis ikke dette lar seg gjøre, må luftstrekket bestå og faresonen opprettholdes inntil kabling gjennomføres. I dette tilfellet forutsettes det flytting av en stolpe sør-øst i planområdet ved det nye krysset. 4.4 Hensynssoner sikringssone - frisikt Hensynssone frisikt skal sikre gode siktforhold i krysset. Frisiktsonen begrenser byggemuligheter og gir anledning til å kreve fjerning av sikthindrende vegetasjon og utelagring. BESKRIVELSE 3

5 4.5 Bestemmelsesområde anlegg- og riggområde Midlertidig anlegg- og riggområde legger begrensninger på bruken av arealet under byggeperioden, men når arealet er avsluttet vil det tilbakeføres til regulerte arealformål. 4.6 Universell utforming Busslommene skal planlegges med universell utforming. Konkret vil dette si at det skal anlegges opphøyet venteplattform. 4.7 Arealoppgave Oversikt over berørte eiendommer med ca. arealinngrep Gnr. 26 bnr. 1: Hans Martin Graffer ca. 350 m 2 Gnr. 26 bnr. 6: Asta Torild Bjøkne ca m 2 Endelig oversikt over arealinngrep blir først klar etter endelig vedtak og oppmåling. 5 Virkninger av planen konsekvenser 5.1 Landskap Ny adkomstveg vil store deler gå parallelt med rv. 15. Visuelt kan to traséer så tett inntil hverandre gi en utydelig vegføring, spesielt i mørke. Der arealet er bredest mellom rv. 15 og Meadalsvegen, vil det være en stor fordel å bevare så mye vegetasjon som mulig. I kurven er det smalere og bare grøft og gress som skiller rv. 15 og ny adkomstveg. Dersom det er plass, kan det her evt. anlegges en lav voll. Både anleggelse av voll og bevaring av vegetasjon vil delvis hindre blending og gi en bedre optisk føring gjennom svingen enn dersom det bare er en grøft som skiller vegene. Det vil på byggeplanstadiet mulighetene for tiltak som kan bidra til bedret optisk leding mellom rv. 15 og Meadalsvegen. Ny trasé vil hovedsakelig berøre etablert furuskog med bunnvegetasjon av lyng. Området som ligger mellom rv. 15 og Meadalsvegen må gjerdes inn i anleggsperioden for å sikre bevaring av eksisterende natur og terreng. Tynning av vegetasjon begrenses til de områder der det kommer i konflikt med sikt mot avkjøringer og i kurve, men dette må vurderes på stedet da furustammene er smale og trekronene står høyt slik at det med liten sannsynlighet vil komme i konflikt med siktkravene. Dersom mulig bør toppjord tas vare på og legges tilbake for naturlig frøsetting/revegetering. Ny veg ligger i et forholdsvis flatt terreng. Ny vegtrasé tilpasses best mulig tilstøtende eiendommer. For å bedre sikten gjennom kurven vil noe vegetasjon fjernes og en stor del av en markant terrengformasjon på innsiden av kurven bli slakket ut og pigget bort. Dette vil medføre en større skjæring i sideterrenget. Nytt sideterreng bør ha en naturlig helning, og pigges med tanke på fjellets naturlige formasjoner og glipper. Skjæringen bør avrundes mot eksisterende BESKRIVELSE 4

6 terreng. Kantstein i busslommer skal utføres i naturstein. 5.2 Kulturminner og kulturmiljø I henhold til uttalelse fra Oppland fylkeskommune, fagenhet kulturvern ved varsel om oppstart er det ikke kulturminner som berøres av tiltaket. 5.3 Trafikk og trafikksikkerhet Planforslaget vil ikke påvirke trafikkmengden verken på riksvegen eller Meadalsvegen. Flytting av krysset medfører at det blir mer oversiktlig og dermed økes trafikksikkerheten. Busslommene flyttes også slik at de blir liggende i tilknytning til krysset. Starten på Meadalsvegen blir endret noe ved at den blir gående parallelt med riksvegen de første 100 meterne til den kobles innpå dagens trase. Bortsett fra dette endret ikke trafikkbildet i området som følge av ombyggingen. Trafikksikkerheten bedres gjennom flytting av krysset og at bussholdeplassene flyttes i tilknytning til krysset. 5.4 Naturmangfold Utredningsarbeidet har grunnlag i befaring, notater og bilder av Jørn Kleiven. Videre er det gjort en gjennomgang av data fra nasjonale databaser fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Metrologisk institutt, NGU, NVE Riksantikvaren og andre institusjoner. Nasjonale databaser som Naturbase, Artskart, Artsobservasjoner, Askeladden, Grunnforurensningsdatabasen og andre databaser er gjennomgått. Vegtiltaket er vurdert etter prinsippene i Naturmangfoldlovens (NML) Kunnskapsgrunnlaget ( 8) om naturmangfold i området ansees som bra med tanke på at det er gjennomført artsregistreringer i henhold til DN-håndbok 11 Viltkartlegging, samt kartlegging av naturtyper etter DN-håndbok 13. Det foreligger i tillegg registreringer av plantearter i området. Det finnes ikke såkalte utvalgte naturtyper jf. 52, eller prioriterte arter jf. 23 i NML i det aktuelle området. Det aktuelle området ligger i landskapsregionene Øvre dal- og fjellbygdene i Oppland og Buskerud. Den nye traseen og kryssutbedringen vil hovedsakelig berøre etablert furuskog med middels bonitet med bunnvegetasjon dominert av lyng. Planområdet ligger i et større beiteområde for elg, hjort og rådyr (kilde naturbase). Vi ser ikke at den nye traseen og kryssutbedringen vil ha noen negativ innvirkning på det store beiteområdet og ser ikke behov for noen avbøtende tiltak. Vår eventuelle påvirkning på beiteområdet må sees i sammenheng med samfunnsøkonomisk nytte av kryssutbedringen, BESKRIVELSE 5

7 jf. 12 i NML. Det er ikke registrert rødlistede plantearter innenfor planområdet. De rødlistede lavartene gryntjafs og kort trollskjegg er registrert to steder i nærheten planområdet. Vi kan ikke se at det er naturlig å finne disse artene innenfor planområdet. Skulle det vise seg at vi kan påvirke rødlistede arter som f.eks. Kort trollskjegg i anleggsfasen må avbøtende tiltak vurderes. Eventuelt omfang av avbøtende tiltak må sees i sammenheng med hvor mye vegtiltakene påvirker den rødlistede arten, kontra samfunnsøkonomisk nytte av kryssutbedringen jf. 12 i NML. Det er ikke registrert fremmede skadelige arter innenfor planområdet. Hvis det skulle vise seg at det finnes fremmede skadelige plantearter på strekningen må dette håndteres jamfør Statens vegvesens Handlingsplan for fremmede arter, Region øst (2011). 5.5 Støy Planen innebærer ingen ny aktivitet som påfører omgivelsene mer støy. Hovedstøykilden (rv. 15) forblir urørt, avstanden fra rv. 15 til nærmeste bolig er ca. 75 meter. 5.6 Luftforurensning og forurenset grunn Det er ikke kjent av det foreligger forurenset grunn i området. Tiltaket innebærer heller ikke ny aktivitet som øker risikoen for luftforurensning eller forurensning av grunnen. Direkte forurensning fra maskiner og utstyr i anleggsperioden må unngås ved kontroll av utstyr. Det er ikke registrert grunnforurensning eller annen forurensning innenfor planområdet. Vegrelatert forurensning fra trafikk ansees som lav ved ÅDT på Konsekvenser for barn og unge Det er skolebarn med bostedsadresse Meadalsvegen. Disse må krysse riksvegen for å BESKRIVELSE 6

8 komme til busslomme retning Lom slik tilfellet også er i dag. 5.8 Universell utforming Tiltaket som planlegges har i liten grad virkning på den allmenne tilgjengeligheten til området og nærområdet. Busslommene skal planlegges og utformes med i tråd med universell utforming. 5.9 Samfunnssikkerhet og beredskap ROS-analyse Det vises til vedlegg 1: ROS-analyse. ROS-analysen har ikke påvist stor risiko for noen av de undersøkte hendelsene. For flere hendelser kan det likevel være hensiktsmessig å søke avbøtende, risikoreduserende tiltak som kan bidra til å motvirke eventuelle uheldige utfall. De foreslåtte risikoreduserende tiltakene har som formål både å være forebyggende og skadebegrensende. For noen tema vil tiltakene bli ivaretatt gjennom pågående utarbeidelse av reguleringsplan, mens det for andre tema vil være snakk om tiltak av operasjonell art (f.eks. overvåkingssystemer og arbeids- og vedlikeholdsprosedyrer) eller organisatorisk art (f.eks. opplæring og øvelser, klargjøring av ansvarsforhold og samordning, etablering av varslings- og informasjonsrutiner). For en del hendelser er det imidlertid begrenset mulighet til å iverksette forebyggende tiltak: hendelser utenfor nasjonal kontroll hendelser man ikke har teknologi eller kunnskap til å forhindre enkelte naturfenomener Forslagene til risikoreduserende tiltak bør følges opp og eventuelt spesifiseres på et senere stadium av de ansvarlige på hvert enkelt tema Konsekvenser i anleggsperioden Den planlagte byggingen av nytt kryss vil i anleggsfasen berøre framkommeligheten noe, men det anses at byggingen ikke vil skape store problemer med trafikkavviklingen. Det er mulig å bygge det nye krysset og den nye parallelle vegen til Meadalsvegen før det gamle krysset stenges. Bygging av busslommene kan føre til redusert framkommelighet langs riksvegen. Veganlegget krever trolig at man går inn på landbrukseiendom undervegs i byggingen. Det er avsatt et anleggsbelte i planen til dette formålet. Det forutsettes at arealene i anleggsbeltet skal tilbakeføres til opprinnelig bruk etter at anlegget er avsluttet. Det vil ikke være konflikt med bebyggelse i anleggsfasen. 6 Eiendomsinngrep og varsling Området for veggrunn avgrenses til 2 meter fra fyllingsfot, skjæringstopp eller grøftekant og 0,5 meter fra bakkant topp mur. Grense for vegområdet skal ikke trekkes nærmere vegkant enn ca. 3 meter. Hvis ikke annet er avtalt, avstås grunnen med alle påstående innretninger, BESKRIVELSE 7

9 vegetasjon mm. I tillegg vil det bli midlertidige beslag av areal under anleggsperioden. Reguleringsplankartet gir informasjon om eiendomsinngrepene. Arealene vil bli beregnet senere i planprosessen når reguleringsplanen har vært ute til offentlig ettersyn og eventuelle merknader er vurdert. Dette vil danne grunnlaget for gjennomføring av grunnerverv for de som er berørt av tiltaket. 7 Vurdering av innspill i forbindelse med varsel om oppstart I forbindelse med oppstartvarslet er det mottatt 5 innspill fra sektormyndigheter og grunneiere/firma/private. Det gis en kortfattet oppsummering og vurdering av merknadene nedenfor. A/S Eidefoss, datert A/S Eidefoss gjør oppmerksom på at de har en 22 kv høyspentlinje, nettstasjon og lavspentlinjer i planområdet og det tidligere er ervervet grunn til. Endringer som må utføres på det elektriske forsyningsanlegget må påregnes å bekostes av regulant/utbygger. Statens vegvesens vurdering Det har vært kontakt mellom Eidefoss og vegvesenet. Eidefoss vurderer å kable den aktuelle høgspentlinjen og gjennomføre dette i 2013, dvs. samme år som vegutbedringen skal foretas. Dersom dette fortsatt har gyldighet, bør det være mulig å samordne vegutbygging/kabling. Oppland fylkeskommune, regionalenheten og kulturarvenheten, datert Regionalenheten har ingen merknader til varsel om oppstart, men vil vurdere saken nærmere ved offentlig ettersyn Kulturarvenheten har ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket vil komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner, jfr. befaring Imidlertid ligger det en ganske stor rydningsrøys fra nyere tid ca. 45 meter sør for vegen. Denne ligger langt nok fra den ytre grensa for tiltaket slik at den ikke kommer i konflikt med planen. Kulturarvenheten gjør oppmerksomme på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent skal arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. Statens vegvesens vurdering Vi har ingen kommentarer til merknaden. Det vil tas inn i reguleringsbestemmelsene at dersom det blir funnet automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak, vil Oppland fylkeskommune bli varslet. Fylkesmannen i Oppland, datert Fylkesmannen ser det som positivt at det blir en mer oversiktlig avkjøring til Rv. 15. Forslaget BESKRIVELSE 8

10 berører ikke dyrka eller dyrkbart areal, men litt skog med middels bonitet. Fylkesmannen ber om at krysset utformes med hensyn til vanlige transportmiddel i landbruket. Med hensyn til landbruksdrift kan det være en fordel om avkjøringen fra gnr. 26 bnr. 21 kobles sammen med avkjøringen til gnr. 26 bnr. 6, slik at et kryss kan stenges, jf. skisse på vedlagt kart. Den dyrka marka og skogen blir da et sammenhengende jordstykke. Ellers har Fylkesmannen ingen vesentlige merknader til planarbeidet. Statens vegvesens vurdering Krysset utformes etter gjeldende normaler og det vil ikke bli problematisk med landbruksmaskiner. Når det gjelder sammenkobling av private veger for eiendommene gnr. 26 bnr. 6 og gnr. 26 bnr. 21 ligger dette utenfor det varslede prosjektet, jf. oppstartvarsel. Asta T. Bjørkne, datert Tiltaket berører sterkt deres avkjøring til eiendommen. De ber om å få en god og oversiktlig avkjøring, da den er i daglig bruk. I sommerhalvåret benyttes den også til landbruksmaskiner. Skogen som skal hogges må ryddes opp på en ordentlig måte. Det ønskes en befaring når det foreligger endelig reguleringsplan. Statens vegvesens vurdering Avkjøringen til eiendommen vil bli forbedret ved at det bygges nytt kryss som blir mer oversiktlig. Dette vil også bedre forholdene for atkomst med landbruksmaskiner. Før anlegget avsluttes vil det bli ryddet opp og satt i stand på en tilfredsstillende måte. Eiendommen er den som vil bli sterkest berørt mht. eiendomsinngrep. BESKRIVELSE 9

11 Reguleringsbestemmelser 1. Reguleringsformål (Pbl. 12-5) 1.1. Det regulerte området er vist på plankart med angitt planavgrensning Arealene innenfor planområdet er regulert til følgende formål: - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr. 2) Kjøreveg Områder vist som V1 skal benyttes til offentlig kjøreveg. Områder vist som PV1 skal benyttes som privat kjøreveg. Annen veggrunn, grøntareal Annen veggrunn vist som AVG er privat annen veggrunn. Annen veggrunn vist uten feltbetegnelse er offentlig annen veggrunn. Områder vist som annen veggrunn grøntareal skal benyttes til annet nødvendig trafikkareal som fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, stabiliserende tiltak etc. Nødvendige inngrep skal utføres så skånsomt som mulig. I anleggsperioden kan områdene regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur nyttes til riggplass, anleggsveger, mellomlagring av masser, samt parkering av anleggsmaskiner. - Landbruks-, natur- og friluftsområder (nr. 5) Områdene skal anvendes til landbruksformål. Utelagring som kan påvirke trafikksituasjonen (for eksempel sikthinder eller driftsmessige forhold) er ikke tillatt. 2. Hensynssone (Pbl. 12-6, jf. 11-8) 2.1. Faresone (bokstav a) Innenfor faresonen (H370_1)skal det ikke tillates bygninger eller konstruksjoner uten at dette er godkjent av linjeeier. Faresonen oppheves når høyspentlinja kables og master er fjernet. 3. Bestemmelsesområder (Pbl. 12-7) 3.1 Midlertidig rigg- og anleggsområde (nr. 1) Anleggs- og riggområde gjelder områder som kan benyttes til riggplass, lagerplass for masser, anleggsveg og anleggsområde, mellomlagring av masser, områder for mobile pukk- og REGULERINGSBESTEMMELSER 1

12 asfaltverk inklusive masselager, samt parkering av anleggsmaskiner. I anleggsfasen skal bevaringsverdig terreng avgrenses fysisk med markeringsbånd eller lignende. Etter avsluttet anlegg opphører midlertidig reguleringsformål, og området skal ryddes og istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig formål. Områdene er betegnet #1 - #3. 4. Generelle bestemmelser (Pbl. 12-7) 4.1. Kulturminner (nr. 6) Dersom det i forbindelse med tiltak i marka oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes Oppland fylkeskommune, kulturarvenheten, jfr. lov om kulturminner 8, annet ledd Universell utforming Trafikkområdene skal så langt terrengforholdene tillater det, utformes med i henhold til standarder for universell utforming. Dette gjelder spesielt bygging av busslommer med opphøyd venteareal tilpasset innstigningshøyde Avvik i skråningsutslag Mindre avvik i skråningsutslag innenfor området vil kunne skje som følge av uforutsette forhold, som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som fremgår av formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål, forutsettes benyttet som tilstøtende formål. Ved større avvik fra formålsgrensene enn det som framgår av planen, vil det kunne være behov for å søke om eventuell dispensasjon eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter pbl annet ledd. Om avviket fra reguleringsplanen er så betydelig at det utløser krav om dispensasjon eller mindre endringer av reguleringsplanen, avgjøres av kommunen. 4.4 Jordressurser (nr. 9) Matjordlaget skal tas vare på i anleggsperioden og tilbakeføres til areal med jordbruksformål etter avsluttet anlegg. 4.5 Naturmiljø og biologisk mangfold (nr. 12) Under anleggsvirksomhet eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. Lov om forvaltning av naturens mangfold. REGULERINGSBESTEMMELSER 2

13 ROS-analyse Reguleringsplan Rv. 15 kryss med Meadalsvegen i Lom kommune Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum for øvrig. For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning av man først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak, og ROS-analysen har i så måte en praktisk verdi i gjennomføringen av planen. Analysemetode og begrepsavklaring En enkel ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulig uønskede hendelser og hvor stor risiko de representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, hvor store konsekvenser de har, og årsaksforhold, blir tiltak vurdert for å hindre at de skal oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem. Analysen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser. Analysearbeidet deles inn i seks elementer: 1. Kartlegge uønskede hendelser 2. Redegjøre for årsaker til hendelsene 3. Redegjøre for konsekvensene av hendelsene 4. Klassifisere konsekvensene 5. Vurdere hendelsenes sannsynlighet 6. Komme med forslag til mottiltak Begrepsavklaring Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. Sannsynlighet Rangering av sannsynlighet for hendelse: lite sannsynlig: mindre enn hvert 50. år mindre sannsynlig: mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år sannsynlig: mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år meget sannsynlig: mer enn en gang hvert år ROS-ANALYSE 1

14 Konsekvensklassifisering Rangering av konsekvensene ved hendelsene: ufarlig: ingen/små personskader ingen skader på materiell eller miljø ubetydelige kostnader kort driftsstans kun mindre forsinkelser ikke behov for reservesystemer en viss fare: mindre førstehjelpstiltak/behandling ubetydelige miljøskader små kostnader midlertidig driftsstans kritisk: sykehusopphold miljøskader som krever tiltak betydelige kostnader langvarig driftsstans i flere døgn farlig: langt sykehusopphold/invaliditet langvarig og omfattende miljøskade alvorlige kostnader ut over enhetens budsjettrammer systemer settes ut av drift over lengre tid andre avhengige systemer rammes midlertidig katastrofalt: død varig skade på miljøet kostnader utover enhetens budsjettrammer hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift Risikomatrise For å sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise. Tallene i matrisen representerer risikoverdi og man har her valgt å legge til grunn at risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens. Grønn farge angir: Gul farge angir: Rød farge angir: Liten risiko Middels risiko Stor risiko K O N S E K V E N S E R SANNSYNLIGHET 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 5. Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre Sannsynlig Lite sannsynlig Ikke sannsynlig ROS-ANALYSE 2

15 Hendelse Årsak Konsekvens Konsekvensklassifisering Sannsynlighet Tiltak Trafikkulykker langs Rv. 15 SAMFERDSEL/INFRASTRUKTUR Trafikk til, fra og langs riksvegen. Menneskelig svikt. Personskader, materielle skader. En viss fare Lite sannsynlig Trafikksikkerhetstiltak. Utbedring av kryss, forbedrede siktforhold. Risikovurdering ihht. matrise: 4, liten risiko Krysset har ganske høy trafikk med ÅDT på Rv. 15 på ca biler, hvorav ca. 15 % er lange kjøretøy. Busstransport til og fra skole. Risikoen for alvorlige trafikkulykker reduseres ved at krysset flyttes og utbedres med tanke på trafikksikkerhet. Trafikkfare for myke trafikanter Fotgjengere og syklister som går langs og krysser vegen. Menneskelig svikt. Personskader, forsinkelser, materielle skader. En viss fare Lite sannsynlig Flytting og utbedring av busslommer og krysset øker trafikksikkerheten gjennom bedre siktforhold. Risikovurdering ihht matrise: 4, liten risiko På alle veganlegg der gående, syklende og biltrafikk blandes, vil gående og syklende ha den største risikoen for personskade. Flytting av kryss og busslommer og bedring av siktforholdene bedrer trafikksikkerheten. Ras/ustabile grunnforhold Materialsvikt. Teknisk svikt. Klimatiske forhold. Menneskelig svikt under bygging. Personskader, materielle skader. Forsinkelser og driftsforstyrrelser. En viss fare Lite sannsynlig Prosjektering av veganlegg, undersøkelse av grunnforhold. Vegvedlikehold. Risikovurdering ihht matrise: 4, liten risiko Veganlegg er utsatt for ytre påvirkning som følge av ordinær bruk, klimatiske forhold og ekstremvær. Grunnundersøkelser er utført av Statens vegvesen. Utvidelse av trafikkområdet vil medføre svært begrensede endringer i grunnforholdene på tilliggende eiendommer. Stengt veg Ekstremnedbør, erosjon, Sabotasje. Anleggsarbeid. Nedsatt fremkommelighet, midlertidig driftsstans. En viss fare Lite sannsynlig Utforming av veganlegg, grøfter og drenering. Brøyting og vegvedlikehold. Risikovurdering ihht matrise: 4, liten risiko Reguleringsplanen medfører en oppgradering av eksisterende veganlegg og bidrar dermed til redusert risiko for stengt veg. Drenering, terrenginngrep og øvrig utforming av anlegget skal så vidt mulig begrense risikoen for vegstenging som følge av ektremvær og erosjon. Det blir behov for innsnevring og ev. kort stenging i anleggsperioden. Brudd på vann- /avløpssystem Tekniske feil. Overbelastning av nettet. Anleggsarbeid. Materielle skader, midlertidig driftsstans. Ufarlig Ikke sannsynlig Uaktuelt Risikovurdering ihht matrise: 1, liten risiko Det er ikke kjente VA-anlegg i området. ROS-ANALYSE 3

16 Strømbrudd Tekniske feil. Anleggsarbeid. Brudd på høgspenningsanlegg. Trafikkfare, nedsatt fremkommelighet. En viss fare Mindre sannsynlig Beredskapsrutiner. Reserveløsning for elektrisitet. Risikovurdering ihht matrise: 6, liten risiko Sannsynlighetsgraden påvirkes lite av reguleringsplanen og de foreslåtte tiltakene. Ulykker i forbindelse med anleggsfase HELSERISIKO Uhell ved bygging, grunnarbeider, anleggstrafikk. Midlertidige rutevalg. Personskader, materielle skader. En viss fare Lite sannsynlig Beredskapsplan. HMSrutiner under anleggsarbeid. Nødvendig skjerming av anleggsområde. Omlegging av kjøremønster ved arbeider i eksisterende vegbane. Risikovurdering ihht matrise: 4, liten risiko Anleggsarbeidet forventes ikke å være spesielt ulykkesutsatt. Rutinene for anleggsarbeid kan vanskelig styres gjennom planarbeidet og er et ansvar som tilligger utbygger i neste fase. Faren for ulykker i anleggsfasen er todelt og handler både om faren for arbeidere og faren for vegfarende og naboer til anlegget. Risikoen påvirkes av sted og tidspunkt for gjennomføring, og det vil måtte søkes særskilte tiltak ved støyende eller særlig risikoutsatt anleggsvirksomhet. Forurensning av overflatevann og grunnvann Utslipp i forbindelse med anleggsog/eller driftsfase. Skader i nærmiljøet, dyrka mark, naturmiljø. En viss fare Lite sannsynlig Beredskapsplan. HMSrutiner under anleggsarbeid. Vurdering av naturverdier og iverksetting av tiltak. Risikovurdering ihht matrise: 4, liten risiko Ved prosjektering av nye bygg og anlegg inngår behandling av overflatevann som et eget punkt i planleggingen. I driftsfasen er risiko hovedsakelig knyttet til trafikkuhell med kjøretøy som inneholder farlig last. Ettersom planforslaget bedrer den lokale trafikksikkerheten vil risikoen for slike hendelser bli redusert. Risikovurderingen forutsetter at nødvendige tiltak blir utført i anleggsfasen. Luftforurensning Uhell i anleggsfasen Normal drift Sykdom hos utsatte grupper, luftplager, skader på naturmiljøet, potensielt midlertidig driftsstans. En viss fare Ikke sannsynlig. Beredskapsplan. Sikringssoner rundt forurensningskilder. Risikovurdering ihht matrise: 2, liten risiko Det er lite sannsynlig at luftforurensning vil være en aktuell problemstilling under anleggsarbeidet, da anleggsarbeidet ikke involverer elementer med en slik risiko. I tillegg til utslipp fra biler er det en utslippsrisiko fra landbruket. Bilutslipp vurderes ikke som forurensing av betydning. Risiko for akutt forurensing fra kjøretøy med farlig last (tankbiler) vurderes som liten og vil bli ytterligere redusert som følge av utbedring av vegen. Støy og uro i anleggsfasen Støy fra anleggsarbeid og øvrig aktivitet på byggeplassen. Ulemper/skader for beboere langs riksvegen. Mindre enn 5 boliger i mer enn 75 meter avstand fra riksvegen. En viss fare Lite sannsynlig Planlegging og avdempende tiltak i anleggsperioden. HMSrutiner under anleggsarbeid. ROS-ANALYSE 4

17 Risikovurdering ihht matrise: 4, middels risiko Vegarbeid vil medføre en del støy, men omfanget av dette er ikke vurdert som farlig for omgivelsene. Arbeidene vil foregå på dagtid og i en begrenset periode. Utrykning brannvesen og ambulanse i anleggsfasen Liten fremkommelighet for store kjøretøy. Ytterligere personskade. En viss fare Lite sannsynlig Effektivt kjøremønster i anleggsperioden. Omkjøring på andre veger. Risikovurdering ihht matrise: 4, liten risiko Hel eller delvis stenging av veg i anleggsperioden vil medføre redusert fremkommelighet. Trafikkavvikling i anleggsperioden inngår ikke som del av planprosessen, men må skje i prosjekterings- og utførelsesfasen av prosjektet. Det forutsettes at eventuell stenging av vei skjer i samråd med kommunen og andre berørte parter. Det er dessuten omkjøringsmuligheter på andre veger i nærheten. Støy i driftsfasen Fra kjøretøy. Forringer livskvalitet i nærområdet En viss fare. Lite sannsynlig Flytting / utbedring endrer ikke eksisterende støysituasjon. Risikovurdering ihht matrise: 4, liten risiko Reguleringsplanen tar høyde for disse forholdene og nye trafikkområder er planlagt i tråd med MDs veileder T-1442 for behandling av støy i arealplanleggingen. Det er ikke sannsynlig at endring av krysset vil endre støyforholdene langs planområdet. NATURKATASTROFER Storm/orkaner Klimatiske forhold. Materielle skader, trafikale problemer, midlertidig driftsstans. En viss fare Lite sannsynlig Vurdering av lokalklimatiske forhold og tilpasning til dette. Risikovurdering ihht matrise: 4, liten risiko Veganlegget er ikke spesielt utsatt for sterk vind. Konsekvensene av en eventuell storm/orkan vurderes som beskjedne. Det er ikke registrert øvrige lokalklimatiske forhold som byr på særskilte problemstillinger. Forringet livskvalitet som følge av endrede trafikkforhold. TILSTØTENDE BEBYGGELSE Økte ulemper for naboer som av utvidet vegbredde. Omdisponering av ubebygd areal til veganlegg. Ufarlig Lite sannsynlig Terrengtilpasning og god utforming av veganlegget. Risikovurdering ihht matrise: 2, liten risiko Avstand til nærmeste bolig er mer enn 75 meter. Arealinngrep berører i all hovedsak skog i blokkmark. Tiltaket vil kunne oppleves som positivt, takket være bedrede siktforhold og endret kryssplassering/ -utforming. Veganlegget vil ikke medføre økt trafikk. Utrygg skolevei Kryssing til og fra busslomme. Mye trafikk i høy hastighet. En viss fare Lite sannsynlig Tilrettelegging for myke trafikanter med bedre siktforhold. Venteplattform ved busslomme. Risikovurdering ihht matrise: 6, liten risiko Formålet med tiltaket er trafikksikkerhet, som dermed blir bedre, på grunn av at siktforhold forbedres. Busslommer utformes universelt med venteplattform. ROS-ANALYSE 5

18 Konklusjon ROS-analysen har ikke påvist stor risiko for noen av de undersøkte hendelsene. For flere hendelser kan det likevel være hensiktsmessig å søke avbøtende, risikoreduserende tiltak som kan bidra til å motvirke eventuelle uheldige utfall. De foreslåtte risikoreduserende tiltakene har som formål både å være forebyggende og skadebegrensende. For noen tema vil tiltakene bli ivaretatt gjennom pågående utarbeidelse av reguleringsplan, mens det for andre tema vil være snakk om tiltak av operasjonell art (f.eks. overvåkingssystemer og arbeids- og vedlikeholdsprosedyrer) eller organisatorisk art (f.eks. opplæring og øvelser, klargjøring av ansvarsforhold og samordning, etablering av varslings- og informasjonsrutiner). For en del hendelser er det imidlertid begrenset mulighet til å iverksette forebyggende tiltak: hendelser utenfor nasjonal kontroll hendelser man ikke har teknologi eller kunnskap til å forhindre enkelte naturfenomener Forslagene til risikoreduserende tiltak bør følges opp og eventuelt spesifiseres på et senere stadium av de ansvarlige på hvert enkelt tema. ROS-ANALYSE 6

19 #1 V1 #2 AVG AVG AVG H370_1 PV1 AVG #3 TEGNFORKLARING 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR V1 PV1 FARESONER (PBL. 12-6, jfr. 11-8, bokstav a) H370_1 LINJESYMBOLER M.V. ILLUSTRASJONER UTEN RETTSLIG VIRKNING REGULERINGSPLAN Krysset rv.15 / Meadalsvegen i Lom kommune AVG BESTEMMELSEOMRÅDE (PBL nr 1) #1 5. LNF-OMRÅDER Statens vegvesen

Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen

Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen November 2015 Reguleringsplanen er godkjent i Vågå kommunestyre 02.02.2016, sak 10/16

Detaljer

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016 ROS-analyse Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

ROS-analyse - Reguleringsplan for fv. 152 Langhus

ROS-analyse - Reguleringsplan for fv. 152 Langhus ROS-analyse - Reguleringsplan for fv. 152 Langhus Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETS-ANALYSE - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN

RISIKO OG SÅRBARHETS-ANALYSE - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN RISIKO OG SÅRBARHETS-ANALYSE - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN 1. Analysemetode og begrepsavklaring Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) tar utgangspunkt i Ullensaker kommune sin

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru Fauske kommune PlanID: 2015002 Dato: 07.03.2016 Dato for siste revisjon: 10.05.2016 Dato for kommunestyrets vedtak: Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru 1 GENERELT 1.1

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RV. 3 GRUNDSET NORD AREALPLAN-ID 2016 _ Bestemmelser datert: 27.06.2016 Vedtatt av kommunestyret, sak /16:...2016 Tilhørende dokumenter: - Planbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE: INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Saksbehandling. 3. Omtale av dagens situasjon. 4. Beskrivelse av planen. 5. Konsekvenser av anlegget

PLANBESKRIVELSE: INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Saksbehandling. 3. Omtale av dagens situasjon. 4. Beskrivelse av planen. 5. Konsekvenser av anlegget PLANBESKRIVELSE: INNHOLD: 1. Bakgrunn 2. Saksbehandling 3. Omtale av dagens situasjon 4. Beskrivelse av planen 5. Konsekvenser av anlegget - Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 6. Eiendomsinngrep og varsling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5:

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA Sist revidert av Lunner kommune:20.10.2016 Plan nr. 0533-2016-0006 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1)

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID 108-2016_FIGS1) FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTKAST Dato for siste revisjon: 24.05.2017 Dato

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan Planbestemmelser Sweco Detaljreguleringsplan Fv. 117 Storveien - Kryssutbedring Ålekilene PlanID: 01061094 Fredrikstad kommune Statens vegvesen Region øst Moss kontorsted Høringsutgave mars 2017 1 Formålsparagraf

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune REGULERINGSPLAN Planbestemmelser Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: 2016003 Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune Region øst Hamar kontorsted Januar 2018 Reguleringsbestemmelser Rv.2 Kirkenær Åsnes grense.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN PARSELL STORSKREDA SØRBOTN Dato: 09.09.2011 Dato for siste revisjon: 09.09.2011 Dato for kommunestyrets

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Reguleringsplan for Rv.4 Mohagenkrysset. i Gran kommune. PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER BESTBESTEMNM

REGULERINGSPLAN. Reguleringsplan for Rv.4 Mohagenkrysset. i Gran kommune. PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER BESTBESTEMNM REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER BESTBESTEMNM Rv. 4, Hp 4, km 0,589 0,690 Reguleringsplan for Rv.4 Mohagenkrysset i Gran kommune. Tekniske data Fra profil 250 Til profil

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2011005. DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING Dato: 30/12/2013 Revidert: 12/03/2014 Vedtatt: 1.1 Plantype Planen er en detaljregulering etter Plan og bygningslovens 12 3 1.2 Formål Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

PLANKART OG BESTEMMELSER

PLANKART OG BESTEMMELSER Reguleringsplan PLANKART OG BESTEMMELSER Fv226 E16-Begna Bruk, gang- og sykkelveg Sør-Aurdal kommune Region øst Fagernes, traf : 10 11 2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

PLANBESTEMMELSER HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. Rv. 19 Tigerplassen-Noreløkka, gang- og sykkelveg Moss kommune. Region øst Moss kontorsted

PLANBESTEMMELSER HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. Rv. 19 Tigerplassen-Noreløkka, gang- og sykkelveg Moss kommune. Region øst Moss kontorsted REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE Statens vegvesen PLANBESTEMMELSER Rv. 19 Tigerplassen-Noreløkka, gang- og sykkelveg Moss kommune Region øst Moss kontorsted 2016-03-08 2 Innhold 1 Formålsparagraf... 5 2 Reguleringsformål...

Detaljer

REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER. Prosjekt. Parsell. Kommune: Gausdal. Birkeland Haugetun.

REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER. Prosjekt. Parsell. Kommune: Gausdal. Birkeland Haugetun. REGULERINGSPLAN TEGNINGSHEFTE PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER Fv. 255, Hp 4, 0.080-0.310 Prosjekt GS-veg langs fv. 255 ved Forset Parsell Birkeland Haugetun Kommune: Gausdal Tekniske

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI

PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI STANGE KOMMUNE PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI Dato: 30.01.2013 Sist revidert: 04.09.2013 Plankart er datert: 30.01.2013 Plankart sist revidert: 30.01.2013 Planen opphever

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Fv. 128 Gang- og sykkelveg. Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Fv. 128 Gang- og sykkelveg. Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Fv. 128 Gang- og sykkelveg Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted Juni 2016 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen er å gi et

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for:

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 57, GS-veg Vennolumsvegen Trintom skole I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven

Detaljer

E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA

E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA REGULERINGSBESTEMMELSER TIL E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA PLANID: 201404 BOKN KOMMUNE Dato 4.12.2014 Revidert: 24.03.2015 AVGRENSING De

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

DETALJREGULERING. Vedlegg 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning A. Sortland-Holmen. Sortland kommune vesdtatt kommunestyresak 038/17

DETALJREGULERING. Vedlegg 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning A. Sortland-Holmen. Sortland kommune vesdtatt kommunestyresak 038/17 Vedlegg 2 Bestemmelser Anne Kjersti Løvstad, Statens vegvesen DETALJREGULERING Fv. 82 delstrekning A Sortland-Holmen Sortland kommune vesdtatt 15.06.2017 kommunestyresak 038/17 Region nord Midtre Hålogaland

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Forslag til detaljregulering Forslag til planbestemmelser Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Region øst Prosjekt Vestoppland 6.6.217 OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV FV.352, NEDREGARDSBRUA-ØVREGARDSBRUA, LJOSLAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV FV.352, NEDREGARDSBRUA-ØVREGARDSBRUA, LJOSLAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV FV.352, NEDREGARDSBRUA-ØVREGARDSBRUA, LJOSLAND Dato for siste revisjon av plankartet : 13.01.2017 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 11/2476 Arkivkode: PLANR 1005 Sakstittel: PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 14.08.2014 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANKART OG BESTEMMELSER

PLANKART OG BESTEMMELSER FORSAG TI DETAJREGUERIG PAKART OG BESTEMMESER REGUERIGPA FOR GAG- OG SYKKEVEG AGS E136 MEOM SOSIDA OG BJORI Kommune Region øst Fagernes, traf : 06.09.2017 PABESTEMMESER Reguleringsplan for g/s-veg langs

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER PLANID: 0125-XXXX DETALJREGULERING ETTER PBL. 12-3 FOR RAMSTADKRYSSET, GNR./BNR. 525/2, 525/21 M. FL. Planens dato: 30.05.2013, sist rev. 28.06.2013 Kommunestyrets vedtak: xx.xx.2013

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden 1 PLANOMRÅDET Reguleringsplanen består av 1 reguleringskart og disse reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen er datert 17.januar 2007. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rv. 111 Holdeplasser. Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rv. 111 Holdeplasser. Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Rv. 111 Holdeplasser Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune Region øst Moss kontorsted Vedtatt 20.10.2016 Riksveg 111 Holdeplasser, Fredrikstad kommune Nasjonal planid: 01061140

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE. Statens vegvesen. Planbeskrivelse

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE. Statens vegvesen. Planbeskrivelse Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Planbeskrivelse 2011-06-21 REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 3 (15) FV. 255

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

DETALJREGULERING. VEDLEGG 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning D. Reinsnes-Forfjord

DETALJREGULERING. VEDLEGG 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning D. Reinsnes-Forfjord VEDLEGG 2 Bestemmelser Anne Kjersti Løvstad, Statens vegvesen DETALJREGULERING Fv. 82 delstrekning D Reinsnes-Forfjord Sortland kommune vedtatt 15.06.2017 kommunestyresak 039/17 Andøy kommune Region nord

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 1124 0494, DETALJREGULERING FOR TURVEG HAFRSFJORD, TRASÈ JOA I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.08 har Sola kommunestyre

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER HITRA KOMMUNE Rv. 714 Barman - Stråmyra Forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 01.02.08 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000. PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 12/04101 Arkivkode: Planid 1110 Sakstittel: Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd Reguleringsbestemmelser vedtatt av Bystyret 13.06.13, sak 58/13 REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Planbestemmelser Områderegulering for E6 Kvænangsfjellet. PROSJEKT: E6 Kvænangsfjellet, langsiktig tiltak Kvænangen Og Nordreisa Kommune

Planbestemmelser Områderegulering for E6 Kvænangsfjellet. PROSJEKT: E6 Kvænangsfjellet, langsiktig tiltak Kvænangen Og Nordreisa Kommune Vedlegg 2: Forslag til bestemmelser PROSJEKT: E6 Kvænangsfjellet, langsiktig tiltak Kvænangen Og Nordreisa Kommune REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 1943201602 (Kvænangen) og 19422016_001

Detaljer

Fv. 109, parsell Alvim - Torsbekkdalen Nasjonal planid: Innholdsfortegnelse 1 FORMÅLSPARAGRAF REGULERINGSFORMÅL... 4

Fv. 109, parsell Alvim - Torsbekkdalen Nasjonal planid: Innholdsfortegnelse 1 FORMÅLSPARAGRAF REGULERINGSFORMÅL... 4 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 4 2 REGULERINGSFORMÅL... 4 2.1 Bebyggelse og anlegg. Jfr. PBL 12-5, 2. ledd nr. 1:... 4 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Jfr. PBL 12-5, 2. ledd

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER. Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen

PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER. Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 12.9.2014 Dato for godkjenningsvedtak:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen bygger på det

Detaljer

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 25.11.2013 Dato for godkjenning av bygningsrådet

Detaljer

Forslag til reguleringsplanbestemmelser

Forslag til reguleringsplanbestemmelser Forslag til reguleringsplanbestemmelser Detaljreguleringsplan for plan 1902_1845 Reguleringsplan og konsekvensutredning Fv. 91 Breivikeidet bru Hov Dato: 20.04.2016 Dato for siste revisjon: 15.12.2016

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK 0-2 Planens navn Detaljregulering for Lišmmajohka Massetak Tana Kommune Arkivsak Planid 20252010008 Vedtatt Arbeidsutkast, datert

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser

Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser Reguleringsplan for område A og B i Heggen boligfelt planbestemmelser Revidert: 01.09.2014 1 GENERELT 1.1 Arealformål Planområdet reguleres til følgende formål jf. Plan- og bygningsloven 12-5. 12-5 nr.1:

Detaljer

PLANKART OG BESTEMMELSER

PLANKART OG BESTEMMELSER FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANKART OG BESTEMMELSER REGULERINGSENDRING AV E6 KVAM SJOA Kommune Nord-Fron og Sel Region øst Fagernes, traf : 30.mars 2017 PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING AV E6

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak 14/1393 Arkivkode PLAN -344 Sakstittel DETALJREGULERING - GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Planbestemmelser 494 FISKÅVASSDRAGET

Planbestemmelser 494 FISKÅVASSDRAGET Planbestemmelser 494 FISKÅVASSDRAGET Arkivsak: 03/02617 Arkivkode: PLANR 494 Sakstittel: PLAN NR. 494 - REGULERINGSPLAN FOR FISKÅVASSDRAGET Egengodkjent Karmøy kommunestyre sak 99/05, den 06.12.05 Disse

Detaljer

plan til vedtak PLANBESTEMMELSER E6 Vuolmmašjohka bru med tilstøtende veger Porsanger kommune Region nord Vadsø kontorsted

plan til vedtak PLANBESTEMMELSER E6 Vuolmmašjohka bru med tilstøtende veger Porsanger kommune Region nord Vadsø kontorsted D PLANBESTEMMELSER plan til vedtak Norge i bilder E6 Vuolmmašjohka bru med tilstøtende veger Porsanger kommune Region nord Vadsø kontorsted REGULERINGSBESTEMMELSER for E6 Vuolmmašjohka bru med tilstøtende

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Detaljreguleringsplan Sleveland

Detaljreguleringsplan Sleveland Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for 201500001 Detaljreguleringsplan Sleveland Bestemmelsene er datert: 27.11.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for Kommunestyrets vedtak: 14.12.2015

Detaljer