REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER. Prosjekt. Parsell. Kommune: Gausdal. Birkeland Haugetun.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER. Prosjekt. Parsell. Kommune: Gausdal. Birkeland Haugetun."

Transkript

1 REGULERINGSPLAN TEGNINGSHEFTE PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER Fv. 255, Hp 4, Prosjekt GS-veg langs fv. 255 ved Forset Parsell Birkeland Haugetun Kommune: Gausdal Tekniske data Fra profil 0 Til profil 230 Standardklasse GS1 Vegtype Gang og sykkelveg (langs fv 255) Vegbredde 3,0 meter Statens vegvesen, Region øst Avdeling Oppland November 2010

2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Saksbehandling Samarbeid, offentlighet og informasjon Eksisterende planer Fremdriftsplan Innspill Beskrivelse av dagens situasjon Beskrivelse av planen Standardvalg Planlagt løsning Midlertidig anleggsområde Byggegrenser Vurdering av alternative løsninger Konsekvenser ved anlegget Nytte- kostnad Støy og luftforurensning Trafikksikkerhet og ulykker Nærmiljø og friluftsliv Barn og unges interesser Naturmiljø og dyrka mark Kulturminner Landskap...6 Landskap og miljø...6 Vegetasjon...6 Terrengtilpasning...6 Vegutstyr og sideterreng ROS-analyse - Reguleringsplan for Fv 255 Gang/sykkelveg Forset i Gausdal kommune...7 Analysemetode og begrepsavklaring...7 Risikomatrise...8 Konklusjon Eiendomsinngrep...9 Forord Statens vegvesen har i samarbeid med Gausdal kommune utarbeidet reguleringsplan for fv gang og sykkelveg Birkeland - Haugetun på Forset i Gausdal kommune. Strekningen er ca. 230 meter lang og hensikten med planen er å legge til rette for gående og syklende på strekningen, samt generell trafikksikkerhet på strekningen. Planforslaget er vist på reguleringskart med tilhørende reguleringsbestemmelser. I tillegg foreligger det en teknisk detaljplan som viser de tekniske temategningene. De tekniske tegningene gir en oversikt over plan og profil, avkjørsler, normalprofiler, drensplan, kabler og ledninger, tverrprofiler og planlagt eiendomserverv. Planarbeidet er styrt av Statens vegvesen med Randi Sira som prosjektleder. Planleggingen er gjennomført i samarbeid med representanter fra Statens vegvesen. Gausdal kommune har vært løpende orientert om planarbeidet. Selve planforslaget er utarbeidet av Trond Holmestad fra konsulentfirmaet ViaNova Lillehammer AS. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 3-7, og i samråd med Gausdal kommune, legges forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere, sektormyndigheter, får muligheten til å uttale seg til planen i høringsperioden. Eventuelle innkomne merknader behandles av vegvesenet, og eventuelle planendringer gjennomføres før planen oversendes kommunen, som er planmyndighet, for politisk behandling. Merknader sendes: Statens vegvesen Region øst PB Lillehammer Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 2

3 1 Sammendrag Formålet med reguleringsplanen og prosjektet er å sikre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende langs fv.255 på den aktuelle strekningen. Prosjektet vil føre til en bedre sammenheng i gang og sykkelvegnettet i Forset. I tillegg er målsetningen at trafikksikkerheten generelt skal øke på strekningen. Prosjektet vil medføre eiendomsinngrep på to boligeiendommer og en landbrukseiendom. Landsbrukseiendommen er i gjeldende kommunedelplan omdisponert til bolig og næringsformål. 3 Beskrivelse av dagens situasjon Målet med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende på strekningen, samt å heve trafikksikkerheten generelt på strekningen. Fartsgrensen er satt til 60 km/t, men beboere i området mener hastigheten i praksis ligger høyere. ÅDT (årsdøgntrafikk) er ca kjøretøy i døgnet. 2 Saksbehandling 2.1 Samarbeid, offentlighet og informasjon Undervegs i planprosessen har det vært god kontakt med Gausdal kommune. Berørte parter og sektormyndigheter er informert om planarbeidet gjennom brev og befaring med grunneiere 6. oktober. Oppstart av planarbeid har blitt varslet pr brev i tillegg til annonse i avisa GD. Forslag til reguleringsplan vil bli underlagt ordinær politisk behandling i tråd med reglene i Plan- og bygningsloven. 2.2 Eksisterende planer Planforslaget er i henhold til gjeldende kommunedelplan for Gausdal, vedtatt i 2006, gjeldende reguleringsplan for Forset fra 2001 samt reguleringsplan for Veisten fra Fremdriftsplan Det er en målsetning om å få vedtatt reguleringsplanen i løpet av januar Det er bevilget midler til prosjektet i 2011 gjennom handlingsprogram for fylkesveger og målet er at prosjektet i sin helhet skal gjennomføres i Innspill I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid og grunneiermøte er det kommet innspill og kommentarer som er vurdert i forbindelse med planarbeidet. Det er mottatt kommentarer fra Statskog, Oppland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland. Alle stiller seg positive til prosjektet. Statskog ber om at eiendommene påføres minst mulig belastning. Gangvegen er lagt med 3 meter grøft av hensyn til trafikksikkerhet og drift og vedlikehold. Terrenget langs det meste av strekningen er forholdsvis flatt, og dermed lett å tilpasse tiltaket. Ut over selve vegarealet med grøfter vil eiendommene ikke bli berørt. Ved boligeiendom lengst nordvest, er terrenget slik at det vil bli nødvendig med mur. Bildet viser en del av parsellen der den planlagte G/S- vegen er planlagt. Bildet viser en fellesavkj. som gs-vegen krysser på parsellen. Fylkesmannen i Oppland minner om universell utforming og ber om begrunnelse for at gangvegen er lagt på andre siden av vegen i forhold til eksisterende Universell utforming ivaretas ved at gangvegen i seg selv er tilnærmet flat. Tiltak for merking i forbindelse med krysning vurderes i byggeplanfasen og i forbindelse med krysningen sett ut i fra et trafikksikkerhetshensyn. At gangvegen er lagt på den andre siden av vegen har sammenheng med at Gausdal kommune i sin kommundelplan forutsetter at videre gangveg utover Vestringsvegen skal gå på denne siden, blant annet for å unngå dyrka mark. Hensynet til nåværende og nye boligområder tilsier også dette. Oppland fylkeskommune minner om universell utforming og ber om at bussholdeplasser vurderes. Universell utforming se punktet over. Vedrørende bussholdeplasser: det er bussholdeplass i Forset sentrum, bare om lag 250 meter fra start ny parsell. Bildet viser en del av parsellen der den planlagte G/S- vegen er planlagt. Bildet viser siste del av parsellen der G/S-vegen er planlagt. Eksisterende kjøreveg (fv.255) har en bredde på ca. 6.5 meter (inkludert skulder). Vegen ligger stort sett i ensidig skjæring og terrenget er lett skrånende. Langs store strekningen er det en stor landbrukseiendom som er regulert til industri / boliger i gjeldende kommuneplan. Det er også to boligeiendommer. Det er ikke registrert alvorlige trafikkulykker på strekningen. Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 3

4 4 Beskrivelse av planen 4.1 Standardvalg Fv.255 er en viktig ferdselsåre i Gausdal. Skiltet hastighet på strekningen er 60 km i timen og ÅDT er ca kjøretøy i døgnet. I henhold til håndbok 017, som er Statens vegvesen sin standard for utforming av veg og gater, skal gang og sykkelveg planlegges og bygges med 3,5 meters bredde og 3 meters avstand fra skulderkant på fv.255. På grunn av blant annet potensiell trafikkmengde velger vi å planlegge gang og sykkelvegen med 3 meters bredde, jf figur 4.1. Når det gjelder avstanden mellom gang og sykkelvegen og fv.255 planlegges den i tråd med håndbok 017 ut fra et trafikksikkerhetshensyn og et driftshensyn (snøopplagring). Figur 4.2: Oversikt over parsellen 4.3 Midlertidig anleggsområde I reguleringsplanen er det båndlagt soner langs veganlegget som kan benyttes ved anleggsarbeidene, betegnet som midlertidig anleggsområde. Disse midlertidige arealene kan i anleggsperioden benyttes som riggplass, område for mellomlagring, anleggsveg etc. Etter avsluttet anleggsperiode istandsettes områdene og tilbakeføres til mest mulig opprinnelig stand. 4.4 Byggegrenser Det er ikke vist byggegrenser i reguleringsplanen, men det vises til bestemmelsene i veglovens 29. For fylkesveg som tidligere har vært riksveg er byggegrensen 50 meter fra senter veg. Figur 4.1: Tverrsnitt for gs-veg langs fv.255 fra Birkeland til Haugetun 4.2 Planlagt løsning Hele parsellen bygges med standard tverrsnitt, jfr. fig G/S-vegen legges 3 meter fra fv.255 slik at en får åpen grøft mellom gs-veg og veg. Dette er normal standard. Ved profil 170 til 210 er terrenget svært sidebratt, og det foreslås her å sette opp en mur med høyde inntil 1.5 meter framfor bratt skråning for å bevare mest mulig brukbar hage på boligeiendom. Se fig 2 på side 6. Det legges opp til en avstand fra gsveg til mur på ca. 0,5 meter til plass for snøopplagring og for å hindre kjøving inn på gs-vegen i smelteperioder. G/S-vegen planlegges med en bredde på 3 meter der 2.5 meters bredde asfalteres. 4.5 Vurdering av alternative løsninger Opprinnelig var gangvegen tenkt å være på motsatt side av fylkesvegen, sydvest. Det var mange faktorer som gjorde at gs-vegen ble flyttet på motsatt side. Gs-vegen ville kommet altfor nær bygning i bevaringsverdig område. Vegen måtte også blitt laget som kombinert gs-veg / adkomstveg for å unngå uhensiktsmessige inngrep. Bjørke-alléen langs vegen måtte også blitt hogd ned for å få etablert løsning med åpen grøft. Fotgjengere fra boligfelt ved Veisten blir nå enklere ledet inn på gs-vegen, samt at de nå får gsveg mot Haugetun. Gausdal kommune sin kommunedelplan fra 2006 vil fortsette gangvegen på nordøstsida av Vestringsvegen. Det er da fornuftig å legge gs-vegen på denne siden slik at en bare får ett krysningspunkt. Vegen vil strekke seg til forsamlingsshuset Haugetun i denne omgang. Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 4

5 Figur 5.1: Oversikt over prosjektet i 3D-modell. Figur 4.3: Bygning i bevaringsverdig område. Hvis gs-vegen skulle vært lagt på denne siden ville avstanden fra trapp ved inngangsparti til gs-veg blitt noe mindre enn 2 meter. 5 Konsekvenser ved anlegget Det er i det følgende beskrevet de viktigste konsekvensene ved prosjektet. Metodikken for slike konsekvensvurderinger er beskrevet i Statens vegvesen sin håndbok 140. Ut fra dette prosjektets størrelse, kompleksitet og påvirkning av omgivelser er det ikke relevant å gjennomføre en omfattende konsekvensvurdering med individuell vekting av hver enkelt konsekvens. Det legges i stedet opp til å vurdere de viktigste konsekvensene ved anlegget på en noe mer enkel måte, og som sammen med reguleringsplanens bestemmelser kan danne grunnlag for den offentlige høringen og politiske behandlingen av prosjektet. 5.1 Nytte- kostnad Dette prosjektet er ikke omfattet av krav til detaljert nytte- kostnadsberegning. Prosjektet gjennomføres med hensyn til trafikksikkerhet og det er forhold til dette prosjektet har plangrunnlag. 5.2 Støy og luftforurensning Støyforhold for denne strekningen er vurdert i henhold til bestemmelser gitt i Retningslinje for behandling av støy i Arealplanlegging, T Bygging av gang- og sykkelveger vil som regel bekrefte veganlegget for flere tiår fremover, og kan ha betydning for støy ved at trafikken flyttes nærmere boligene, skjermingsgraden endres, trafikken endres osv. Når bygging av gang- og sykkelveger gir merkbart økt støynivå (større økning enn 3dB) og medfører at anbefalte grenser overskrides, bør det alltid gjennomføres avbøtende tiltak. Dersom prosjektet ikke endrer støyforholdene, bør det godtas at utbygger slipper støyutredning og avbøtende tiltak. Imidlertid bør det alltid gjøres støyutredning og avbøtende tiltak når støyfølsom bebyggelse ligger i rød sone. Dette prosjektet gir ikke merkbare endringer i støyforholdene, og støyfølsom bebyggelse ligger ikke innenfor rød sone. I henhold til T-1442 har tiltakshaver kommet frem til at prosjektet ikke utløser behov for støyskjermingstiltak. Prosjekt gir ikke endringer i luftforurensing i forhold til dagens situasjon. 5.3 Trafikksikkerhet og ulykker Det er ikke registrert ulykker med alvorlige personskader siden år det har vært en ulykke med lettere personskade ved Hyttbakken. Dette er et gang- og sykkelvegprosjekt som fokuserer på å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter. I forbindelse med prosjektet har det kommet opp spørsmål om å få senke fartsgrensen til 50 km/t og å få forgjengerfelt der gangvegen krysser fylkesvegen. Dette vil være et viktig trafikksikringstiltak, men tiltaket vil bli vurdert av Statens vegvesen uavhengig av selve reguleringsplanen. Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 5

6 5.4 Nærmiljø og friluftsliv Prosjektet vil påvirke nærmiljøet ved at det blir inngrep på tilliggende eiendommer. Prosjektet vil imidlertid gjøre fremkommeligheten og tryggheten for gående og syklende bedre, og dette vil være forhold som i vesentlig grad bedrer forholdene til nærmiljø og friluftsliv. Prosjektet må også sees i sammenheng med tilliggende gang og sykkelvegnett da utbygging av denne strekningen vil gi et mer sammenhengende gang og sykkelvegnett i Gausdal kommune. Terrengtilpasning Gang- og sykkelvegen ligger i et noe sidebratt terreng mot den ene boligeiendommen. Handlingsrommet mellom grunneier og eksisterende veg er smalt. Tilstøtende eiendom tilpasses best mulig i forhold til kommende gang- og sykkelveg ved hjelp av natursteinsmurer, skråning 1:1.5, eller en kombinasjon av disse (se fig 1-2). 5.5 Barn og unges interesser Prosjektet vil gi barn og ungdom en tryggere skoleveg på strekningen. 5.6 Naturmiljø og dyrka mark Det er ikke kjent at prosjektet berører forhold som har konsekvenser for tilliggende naturmiljø. Prosjektet tar utgangspunkt i eksisterende overvannssystem for drenering av overvann. Prosjektet berører noe dyrket mark, men disse områdene er frigitt til boligbygging/forretning/kontor før. 5.7 Kulturminner Det er ikke kjent at prosjektet berører automatisk freda kulturminner. Dersom det i forbindelse med utbyggingen av anlegget blir oppdaget automatisk freda kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Fig. 1 Profil nr Landskap Landskap og miljø Ny gang- og sykkelveg langsmed fv.255, Birkeland - Haugetun, går parallelt med eksisterende fv.255. Ved en vegutvidelse er det viktig å ivareta bo - kvaliteter, driftsforhold og det visuelle miljøet på linje med trafikksikkerhet og framkommelighet. Dette er forhold som skal legges til grunn for valg av tekniske løsninger og utformingsdetaljer. Vegetasjon Det er plantet en trerekke av bjørk mot fv.255, på motsatt side av fylkesvegen som fungerer som en vegetasjonsskjerm for grunneier. Disse bevares så langt det er praktisk mulig, men må tynnes ut slik at sikt mot krysningspunkt for gang- og sykkelvegen blir tilfredsstillende. Fig. 2 Profil nr. 196 Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 6

7 Vegutstyr og sideterreng Belysning Eksisterende gangveg mot sentrum i Forset har ikke belysning. Belysning ligger derfor ikke inne i dette prosjektet, men Gausdal kommune ønsker å forberede for senere belysning. Det vil derfor bli lagt trekkerør for fremtidig belysning i forbindelse med utførelsen av denne gang- og sykkelvegen. Murer Nye murer på strekningen, bygges i naturstein. Det benyttes stor stein og grove fuger. 5.9 ROS-analyse - Reguleringsplan for fv. 255 Gang/sykkelveg Forset i Gausdal kommune Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig. For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak, og ROS- analysen har i så måte en praktisk verdi i gjennomføringen av planen. Analysemetode og begrepsavklaring En enkel ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor stor risiko de representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, hvor store konsekvenser de har, og årsaksforhold, blir tiltak vurdert for å hindre at de skal oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem. Analysen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser. Sannsynlighet Rangering av sannsynlighet for hendelse: lite sannsynlig: mindre enn hvert 50. år mindre sannsynlig: mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år sannsynlig: mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år meget sannsynlig: mer enn en gang hvert år Konsekvensklassifisering Rangering av konsekvensene ved hendelse: ufarlig: ingen/små personskader ingen skader på materiell eller miljø ubetydelige kostnader kort driftsstans kun mindre forsinkelser ikke behov for reservesystemer en viss fare: mindre førstehjelpstiltak/behandling ubetydelige miljøskader små kostnader midlertidig driftsstans kritisk: sykehusopphold miljøskader som krever tiltak betydelige kostnader langvarig driftsstans i flere døgn farlig: langt sykehusopphold/invaliditet langvarig og omfattende miljøskade alvorlige kostnader ut over enhetens budsjettrammer systemer settes ut av drift over lengre tid andre avhengige systemer rammes midlertidig katastrofalt: død varig skade på miljøet kostnader ut over enhetens budsjettrammer hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift Analysearbeidet deles inn i seks elementer: 1. Kartlegge uønskede hendelser 2. Redegjøre for årsaker til hendelsene 3. Redegjøre for konsekvenser av hendelsene 4. Klassifisere konsekvensene 5. Vurdere hendelsenes sannsynlighet 6. Komme med forslag til mottiltak Begrepsavklaring Risiko uttykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 7

8 Risikomatrise For å sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise. Tallene i matrisen representerer risikoverdi og man har her valgt å legge til grunn at risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens. Grønn farge angir: Gul farge angir: Rød farge angir: Liten risiko Middels risiko Stor risiko K O N S E K V E N S E R SANNSYNLIGHET 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 5. Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre Sannsynlig Lite sannsynlig Ikke sannsynlig Hendelse Årsak Konsekvens Konsekvensklassifisering SAMFERDSEL/INFRASTRUKTUR Trafikkulykker langs Fv Trafikk til, fra og langs fylkesvegen. Menneskelig svikt. Personskader, forsinkelser, materielle skader. Sannsynlig het Tiltak En viss fare Sannsynlig Bygge gang og sykkelveg langs fv255. Rydding av sikt- og sikkerhetssoner. Risikovurdering ihht matrise: 8, middels risiko Kommentar: Trafikkbildet langs fv.255 er variert og består av både lokal- og gjennomgangstrafikk bestående av tunge og lette kjøretøy, samt gående og syklende. Risikoen for alvorlige trafikkulykker reduseres ved at det bygges gang og sykkelveg på strekningen og at avkjørsler gjøres mer oversiktlige. Trafikkfare for myke trafikanter Trafikk til, fra og langs fv 255. Menneskelig svikt. Personskader, forsinkelser, materielle skader. Kritisk Sannsynlig Det bygges gang- og sykkelveg på strekningen. Kryssingspunkt av fv255 i plan bør gjøres mer oversiktlig. Risikovurdering ihht matrise: 9, middels risiko Kommentar: På alle veganlegg der gående, syklende og biltrafikk blandes vil gående og syklende løpe den største risikoen for personskade. Ras/ustabile grunnforhold Material- el teknisk svikt. Klimatiske forhold. Menneskelig svikt under bygging. Personskader, materielle skader. Forsinkelser og driftsforstyrrelser Kritisk Ikke sannsynlig Prosjektering av veganlegg, Vegvedlikehold. Risikovurdering ihht matrise: 3, liten risiko Veganlegg er utsatt for ytre påvirkning som følge av ordinær bruk, klimatiske forhold og ekstremvær. Tiltaket omfatter kun enkelte mindre vegskjæringer. Stengt veg Ekstremnedbør, erosjon, ras. Sabotasje. Anleggsarbeid. Nedsatt fremkommelighet, midlertidig driftsstans. En viss fare Lite sannsynlig Utforming av veganlegg, grøfter og drenering. Brøyting og vegvedlikehold. Kommentar: Reguleringsplanen kan medfør noe redusert fremkommelighet under anleggsarbeidet. Drenering, terrenginngrep og øvrig utforming av anlegget skal så vidt mulig begrense risikoen for vegstenging som følge av ektremvær, erosjon og ras. Brudd på vann- /avløpssystem Tekniske feil. Overbelastning av nettet. Anleggsarbeid. Materielle skader, midlertidig driftsstans. En viss fare Lite sannsynlig Beredskapsrutiner. God kjennskap til eksisterende infrastruktur. Kommentar: Risiko er i all hovedsak knyttet til anleggsarbeid. Ledningspåvisning og øvrige tiltak i anleggsfasen reduserer risikoen for slike hendelser betydelig. Strømbrudd Tekniske feil. Anleggsarbeid. Bortfall av vegbelysning. Trafikkfare, nedsatt fremkommelighet. En viss fare Lite sannsynlig Beredskapsrutiner. Opparbeide god kjennskap til eksisterende kabler. Kommentar: Sannsynlighetsgraden påvirkes lite av reguleringsplanen og de foreslåtte arealbrukstiltakene. Bortfall av vegbelysning vil på kort sikt kun ha mindre konsekvenser og lar seg som regel utbedre i løpet aver relativt kort tid. HELSERISIKO Ulykker i forbindelse med anleggsfase Uhell ved bygging, grunnarbeider, anleggstrafikk. Midlertidige rutevalg. Personskader, materielle skader, potensielt langvarig driftsstans. Kritisk, En viss fare Sannsynlig, Mindre sannsynlig Beredskapsplan. HMS-rutiner under anleggsarbeid. Nødvendig skjerming av anleggsområde. Omlegging av kjøremønster ved arb i eksisterende vegbane. Risikovurdering ihht matrise: 12, middels risiko Kommentar: Anleggsarbeidet forventes ikke å være spesielt ulykkesutsatt. Rutinene for anleggsarbeid kan vanskelig styres gjennom planarbeidet og er et ansvar som tilligger utbygger i neste fase. Faren for ulykker i anleggsfasen er todelt og handler både om faren for arbeidere og faren for vegfarende og naboer til anlegget. Risikoen påvirkes av sted og tidspunkt for gjennomføring, og det vil måtte søkes særskilte tiltak ved støyende eller særlig risikoutsatt anleggsvirksomhet. Forurensning av overflatevann og grunnvann Utslipp i forbindelse med anleggsog/eller driftsfase. Skader på naturmiljøet. Kritisk Ikke sannsynlig Beredskapsplan. HMS-rutiner under anleggsarbeid. Vurdering av naturverdier og iverksetting av tiltak. Risikovurdering ihht matrise: 3, liten risiko Kommentar: Ved prosjektering av nye bygg og anlegg inngår behandling av overflatevann som et eget punkt i planleggingen. I driftsfasen er risiko hovedsakelig knyttet til trafikkuhell med kjøretøy som inneholder farlig last. Ettersom planforslaget bedrer den lokale trafikksikkerheten totalt sett, vil risikoen for slike hendelser bli redusert. Planområdet grenser ikke til større forekomster av overflatevann og medfører heller ikke risiko av betydning for utslipp til grunnvann. Risikovurderingen forutsetter at nødvendige tiltak blir utført i anleggsfasen. Luftforurensning Uhell i anleggsfase. Utslipp fra bedrifter. Sykdom hos utsatte grupper, luftplager, skader på naturmiljø potensielt midlertidig driftsstans. Kritisk Ikke sannsynlig. Beredskapsplan. Sikringssoner rundt forurensningskilder. Risikovurdering ihht matrise: 3, liten risiko Kommentar: Det er lite sannsynlig at luftforurensning vil være en aktuell problemstilling under anleggsarbeidet, da anleggsarbeidet ikke involverer elementer med en slik risiko. Utover utslipp fra biler er det ikke kjente forurensningskilder i tilknytning til planområdet. Bilutslipp vurderes ikke som forurensing av betydning. Risiko for akutt forurensing fra kjøretøy med farlig last (tankbiler) er allerede vurdert som liten. Støy og uro i anleggsfasen Støy fra anleggsarbeid og øvrig aktivitet på byggeplassen. Ulemper/skader for beboere langs fv.255. Ufarlig Lite sannsynlig Planlegging og avdempende tiltak i anleggsperioden. HMS-rutiner under anleggsarbeid. God dialog med berørte naboer. Risikovurdering ihht matrise: 5, liten risiko Kommentar: Vegarbeid vil nødvendigvis generere en del støy, men omfanget av dette er ikke vurdert som farlig for omgivelsene. Arbeidene vil foregå på dagtid og i en begrenset periode. Særskilte støydempingstiltak vil bli vurdert i anleggsfasen. Utrykning brannvesen og ambulanse i anleggsfasen Liten fremkommelighet for store kjøretøy. Ytterligere personskade. Kritisk Lite sannsynlig Effektivt kjøremønster i anleggsperioden. Risikovurdering ihht matrise: 6, liten risiko Kommentar: Hel eller delvis stenging av veg i anleggsperioden vil medføre redusert fremkommelighet. Trafikkavvikling i anleggsperioden inngår ikke som del av planprosessen, men må skje i prosjekterings- og utførelsesfasen av prosjektet. Støy i driftsfasen Fra kjøretøy. Forringer livskvalitet i nærområdet og naturmiljø. Ufarlig Mindre sannsynlig Bygging av gang og sykkelveg endrer ikke eksisterende støysituasjon. Kommentar: Reguleringsplanen tar høyde for disse forholdene og nye trafikkområder er planlagt i tråd med MDs veileder T-1442 for behandling av støy i arealplanleggingen. Eksisterende voll med støyskjermende egenskaper videreføres og utvidelse av trafikkområder er heller ikke vurdert å endre støyforholdene langs planområdet. Realisering av planforslaget vil dermed ikke gi forringet støysituasjon for naboer og gjenboere. NATURKATASTROFER Storm/orkaner Klimatiske forhold. Materielle skader, trafikale problemer, midlertidig driftsstans. En viss fare Lite sannsynlig Vurdering av lokalklimatiske forhold og tilpasning av ny bebyggelse til dette. Kommentar: Veganlegget er ikke spesielt utsatt for sterk vind. Konsekvensene av en eventuell storm/orkan vurderes som beskjedne. Det er ikke registrert øvrige lokalklimatiske forhold som byr på særskilte problemstillinger. Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 8

9 TILSTØTENDE BEBYGGELSE Forringet livskvalitet som følge av endrede trafikkforhold. Livskvaliteten for tilstøtende bebyggelse bør bedres som følge av gang og sykkelveg.. Omdisponering av ubebygd areal til veganlegg. Ufarlig Lite sannsynlig Terrengtilpasning og god utforming av veganlegget. Kommentar: Veganlegget bør oppfattes som positivt, takket være økt trafikksikkerhet som følge av ny gang og sykkelveg på strekingen. Veganlegget anses ikke å medføre økt, men utvidelse av vegbredden vil kunne oppleves som negativt for de eiendommene som blir fysisk berørt av tiltaket. Konsekvensene er imidlertid vurdert til å være innenfor det som er rimelig å forvente ved utvidelse av veg. Konklusjon ROS-analysen har ikke påvist stor risiko for noen av de undersøkte hendelsene. For flere hendelser kan det likevel være hensiktsmessig å søke avbøtende, risikoreduserende tiltak som kan bidra til å motvirke eventuelle uheldige utfall. De foreslåtte risikoreduserende tiltakene har som formål både å være forebyggende og skadebegrensende. For noen tema vil tiltakene bli ivaretatt gjennom pågående utarbeidelse av reguleringsplan, mens det for andre tema vil være snakk om tiltak av operasjonell art (f.eks. overvåkingssystemer og arbeids- og vedlikeholdsprosedyrer) eller organisatorisk art (f.eks. opplæring og øvelser, klargjøring av ansvarsforhold og samordning, etablering av varslings- og informasjonsrutiner). For en del hendelser er det imidlertid begrenset mulighet til å iverksette forebyggende tiltak: hendelser utenfor nasjonal kontroll hendelser man ikke har teknologi eller kunnskap til å forhindre enkelte naturfenomener Forslagene til risikoreduserende tiltak bør følges opp og eventuelt spesifiseres på et senere stadium av de ansvarlige på hvert enkelt tema. 6 Eiendomsinngrep Eiendomsområdet for den planlagte utbyggingen er satt til minimum 2 meter utenfor fyllingsfot eller skjæringstopp, og minimum 3 meter fra skulderkant. I tillegg vil det bli midlertidige beslag av arealer under anleggsperioden, jf. pkt 4.3. Reguleringsplankartet gir informasjon om eiendomsinngrepene. Arealer vil bli beregnet senere i planprosessen når reguleringsplanen har vært ute til offentlig ettersyn og eventuelle merknader er behandlet. Dette vil danne grunnlaget for gjennomføring av grunnerverv for de som er berørt av tiltaket. Tabellen under er en oversikt over de grunneierne som er berørt av planforslaget. Adresseliste: Oppland Fylkeskommune Kulturvern og Regional utvikling Postboks Lillehammer Fylkesmannen i Oppland Postboks Lillehammer Grunneiere og naboer: Forset Vest velforening v/ Jo Inge Sævik Forset velforening v/ Tore Lien Mælingsvegen 14 Eldrerådet v/ Inger Ellen Walhovd Gausdal kommune 2652 Østre Gausdal Representanten for barn og unge v/ Tuva Eiklid Gausdal kommune 2652 Østre Gausdal Gnr Bnr Fnr Eiendomsadresse Eier Postadresse Mohaugvegen 20 Magne Midtlien Mohaugvegen 20 Jordmorvegen 32 Opplysningsvesenets fond Magne Stubberud Hyttbakken 4 Gunnar Engelands dødsbo Kristian Egeland Jordmorvegen 32 Anne Margrethe Surnflødt Hans Skjelle Svendsrudvegen 15 Vestringsvegen Mohaugvegen 20 Rådhusgaten Oslo Evenvollvegen 57 Helsethagan Bærums verk Jordmorvegen 32 Vestringsvegen 783 Ola Svendsrud Svendsrudvegen Vestringsvegen 576 Elin Anita Andersen-Berg Vestringsvegen 576 Eivind Sigurd Bergmann Vestringsvegen 576 Inger Elisabeth Fagernes Vestre Gausdal sokn Vestringsvegen 537 Tina Elin Berget Mohaugvegen 18 Ottar Haugen Løkkeveien 6 d 2006 Løvenstad Akersborg terrasse Oslo Løkkevegen 6D 2006 Løvenstad Vestringsvegen 537 Mohaugvegen 18 Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 9

10 Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR FV.255, GANG OG SYKKELVEG HYTTBAKKEN HAUGETUN FORSET I GAUSDAL KOMMUNE 1. FELLESBESTEMMELSER Avgrensing av planområdet Reguleringsplanen består av en tegning med tegnforklaring, disse reguleringsbestemmelsene og en planbeskrivelse. Regulert område er vist med reguleringsgrense på reguleringskart datert Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen. Forhold til kulturminner Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. lov om kulturminner 8, annet ledd. Område merket fkv_01 skal benyttes til felles adkomst for eiendom 37/25 og 37/14 med flere. Gang-/sykkelveg: Formålet omfatter gang- og sykkelveg langs fv Annen veggrunn - grøntareal: Områder skal benyttes til annet nødvendig trafikkareal som fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, murer, stabiliserende tiltak. etc. Det kan tillates oppført mindre bygning med antennestasjon og tekniske installasjoner knyttet til drift av veganlegget. 6. BÅNDLEGGINGSSONER Båndlegging for regulering etter plan og bygningsloven Det er båndlagt et areal langs vegprosjektet som kan brukes til anleggsformål i byggetiden. Etter anleggsperioden skal områdene ryddes og tilbakeføres til opprinnelig formål. Planen har to båndleggingsområder av denne typen og de er merket HF710_1 og HF710_2. HF710_2 er tiltenkt som et område som kan brukes til utstyr og lager i anleggsperioden. 2. AREALFORMÅL I REGULERINGSPLAN Bebyggelse og anlegg (pbl 12.5 nr. 1): - Boligbebyggelse - Bolig/forretning/kontor Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl 12.5 nr. 2): - Kjøreveg - Gang-/sykkelveg - Annen veggrunn grøntareal 3. HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN Båndleggingssoner (pbl 12.6 nr.d): - Båndlegging for regulering etter plan og bygningsloven 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelse: Området skal benyttes til boligformål, men det gis restriksjoner til oppføring av bygninger jamfør veglovens 29. Bolig/forretning/kontor: Området skal benyttes til boligbebyggelse, evnt. forretning / kontor. Det gis restriksjoner til oppføring av bygninger jamfør veglovens SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg: Formålet omfatter kjøreveg. Kjøreveg er normalt offentlig. Der kjørevegen fungerer som adkomst til flere eiendommer (fellesveg), er denne merket med fkv_[løpenr]. Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 10

11 BO91_2 Anleggsbelte BO91_1 Fv. 255 Segalstad bru Anleggsbelte Svatsum fkv_01 Reguleringsplan for fv GS-veg fra Birkeland til Haugetun STATENS VEGVESEN

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Okselv bru Parsell: Hp 07 Km: 22,2 Kvalsund kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 21520-22190 Dimensjoneringsklasse: H1 Fartsgrense: 90 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 740 Region

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN Foto: Elin Dalen-Rasmussen PLANBESKRIVELSE Foto: Elin Dalen-Rasmussen DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: Sykkelveg fv.382 Grannessletta til fv.510 Nesbuveien Kommune: Sola, plan 0511 og Stavanger, plan 2476

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Riksveg 70 Hp 05 Meisingset Saghøgda Tingvoll kommune FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Planområdet... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Tiltakets forhold til KU-forskriften... 5 2 PLANSTATUS

Detaljer

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien ROS-analyse REGULERINGSPLAN Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien Kommune:Randaberg Region vest Rogaland Dato:15.05.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune Statens vegvesen Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy Hvaler kommune Region øst Østfold 23.09.2011 1 BAKGRUNN 3 1.1 PROBLEMBESKRIVELSE 4 2 OVERORDNET PLANSTATUS 4 2.1 RIKSPOLITISKE

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978 EMNE DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN 02.04.2012 REGULERINGSPLAN FOR 140/44, 45, 141/179, 185 SAMT DEL AV GNR/BNR 141/1- JEVNAKER KIRKE I JEVNAKER KOMMUNE, OPPLAND BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA Side

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune Innhold 1 Forord... 3 2 Innledning... 4 3 Hva er en detaljregulering... 5 4 Bakgrunn for planforslaget... 5 4.1 Planområdet... 5 4.2 Målsettinger for planforslaget... 5 4.3 Tiltakets forhold til forskrift

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer