REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER. Prosjekt. Parsell. Kommune: Gausdal. Birkeland Haugetun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER. Prosjekt. Parsell. Kommune: Gausdal. Birkeland Haugetun."

Transkript

1 REGULERINGSPLAN TEGNINGSHEFTE PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER Fv. 255, Hp 4, Prosjekt GS-veg langs fv. 255 ved Forset Parsell Birkeland Haugetun Kommune: Gausdal Tekniske data Fra profil 0 Til profil 230 Standardklasse GS1 Vegtype Gang og sykkelveg (langs fv 255) Vegbredde 3,0 meter Statens vegvesen, Region øst Avdeling Oppland November 2010

2 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Saksbehandling Samarbeid, offentlighet og informasjon Eksisterende planer Fremdriftsplan Innspill Beskrivelse av dagens situasjon Beskrivelse av planen Standardvalg Planlagt løsning Midlertidig anleggsområde Byggegrenser Vurdering av alternative løsninger Konsekvenser ved anlegget Nytte- kostnad Støy og luftforurensning Trafikksikkerhet og ulykker Nærmiljø og friluftsliv Barn og unges interesser Naturmiljø og dyrka mark Kulturminner Landskap...6 Landskap og miljø...6 Vegetasjon...6 Terrengtilpasning...6 Vegutstyr og sideterreng ROS-analyse - Reguleringsplan for Fv 255 Gang/sykkelveg Forset i Gausdal kommune...7 Analysemetode og begrepsavklaring...7 Risikomatrise...8 Konklusjon Eiendomsinngrep...9 Forord Statens vegvesen har i samarbeid med Gausdal kommune utarbeidet reguleringsplan for fv gang og sykkelveg Birkeland - Haugetun på Forset i Gausdal kommune. Strekningen er ca. 230 meter lang og hensikten med planen er å legge til rette for gående og syklende på strekningen, samt generell trafikksikkerhet på strekningen. Planforslaget er vist på reguleringskart med tilhørende reguleringsbestemmelser. I tillegg foreligger det en teknisk detaljplan som viser de tekniske temategningene. De tekniske tegningene gir en oversikt over plan og profil, avkjørsler, normalprofiler, drensplan, kabler og ledninger, tverrprofiler og planlagt eiendomserverv. Planarbeidet er styrt av Statens vegvesen med Randi Sira som prosjektleder. Planleggingen er gjennomført i samarbeid med representanter fra Statens vegvesen. Gausdal kommune har vært løpende orientert om planarbeidet. Selve planforslaget er utarbeidet av Trond Holmestad fra konsulentfirmaet ViaNova Lillehammer AS. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 3-7, og i samråd med Gausdal kommune, legges forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere, sektormyndigheter, får muligheten til å uttale seg til planen i høringsperioden. Eventuelle innkomne merknader behandles av vegvesenet, og eventuelle planendringer gjennomføres før planen oversendes kommunen, som er planmyndighet, for politisk behandling. Merknader sendes: Statens vegvesen Region øst PB Lillehammer Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 2

3 1 Sammendrag Formålet med reguleringsplanen og prosjektet er å sikre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende langs fv.255 på den aktuelle strekningen. Prosjektet vil føre til en bedre sammenheng i gang og sykkelvegnettet i Forset. I tillegg er målsetningen at trafikksikkerheten generelt skal øke på strekningen. Prosjektet vil medføre eiendomsinngrep på to boligeiendommer og en landbrukseiendom. Landsbrukseiendommen er i gjeldende kommunedelplan omdisponert til bolig og næringsformål. 3 Beskrivelse av dagens situasjon Målet med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende på strekningen, samt å heve trafikksikkerheten generelt på strekningen. Fartsgrensen er satt til 60 km/t, men beboere i området mener hastigheten i praksis ligger høyere. ÅDT (årsdøgntrafikk) er ca kjøretøy i døgnet. 2 Saksbehandling 2.1 Samarbeid, offentlighet og informasjon Undervegs i planprosessen har det vært god kontakt med Gausdal kommune. Berørte parter og sektormyndigheter er informert om planarbeidet gjennom brev og befaring med grunneiere 6. oktober. Oppstart av planarbeid har blitt varslet pr brev i tillegg til annonse i avisa GD. Forslag til reguleringsplan vil bli underlagt ordinær politisk behandling i tråd med reglene i Plan- og bygningsloven. 2.2 Eksisterende planer Planforslaget er i henhold til gjeldende kommunedelplan for Gausdal, vedtatt i 2006, gjeldende reguleringsplan for Forset fra 2001 samt reguleringsplan for Veisten fra Fremdriftsplan Det er en målsetning om å få vedtatt reguleringsplanen i løpet av januar Det er bevilget midler til prosjektet i 2011 gjennom handlingsprogram for fylkesveger og målet er at prosjektet i sin helhet skal gjennomføres i Innspill I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid og grunneiermøte er det kommet innspill og kommentarer som er vurdert i forbindelse med planarbeidet. Det er mottatt kommentarer fra Statskog, Oppland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland. Alle stiller seg positive til prosjektet. Statskog ber om at eiendommene påføres minst mulig belastning. Gangvegen er lagt med 3 meter grøft av hensyn til trafikksikkerhet og drift og vedlikehold. Terrenget langs det meste av strekningen er forholdsvis flatt, og dermed lett å tilpasse tiltaket. Ut over selve vegarealet med grøfter vil eiendommene ikke bli berørt. Ved boligeiendom lengst nordvest, er terrenget slik at det vil bli nødvendig med mur. Bildet viser en del av parsellen der den planlagte G/S- vegen er planlagt. Bildet viser en fellesavkj. som gs-vegen krysser på parsellen. Fylkesmannen i Oppland minner om universell utforming og ber om begrunnelse for at gangvegen er lagt på andre siden av vegen i forhold til eksisterende Universell utforming ivaretas ved at gangvegen i seg selv er tilnærmet flat. Tiltak for merking i forbindelse med krysning vurderes i byggeplanfasen og i forbindelse med krysningen sett ut i fra et trafikksikkerhetshensyn. At gangvegen er lagt på den andre siden av vegen har sammenheng med at Gausdal kommune i sin kommundelplan forutsetter at videre gangveg utover Vestringsvegen skal gå på denne siden, blant annet for å unngå dyrka mark. Hensynet til nåværende og nye boligområder tilsier også dette. Oppland fylkeskommune minner om universell utforming og ber om at bussholdeplasser vurderes. Universell utforming se punktet over. Vedrørende bussholdeplasser: det er bussholdeplass i Forset sentrum, bare om lag 250 meter fra start ny parsell. Bildet viser en del av parsellen der den planlagte G/S- vegen er planlagt. Bildet viser siste del av parsellen der G/S-vegen er planlagt. Eksisterende kjøreveg (fv.255) har en bredde på ca. 6.5 meter (inkludert skulder). Vegen ligger stort sett i ensidig skjæring og terrenget er lett skrånende. Langs store strekningen er det en stor landbrukseiendom som er regulert til industri / boliger i gjeldende kommuneplan. Det er også to boligeiendommer. Det er ikke registrert alvorlige trafikkulykker på strekningen. Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 3

4 4 Beskrivelse av planen 4.1 Standardvalg Fv.255 er en viktig ferdselsåre i Gausdal. Skiltet hastighet på strekningen er 60 km i timen og ÅDT er ca kjøretøy i døgnet. I henhold til håndbok 017, som er Statens vegvesen sin standard for utforming av veg og gater, skal gang og sykkelveg planlegges og bygges med 3,5 meters bredde og 3 meters avstand fra skulderkant på fv.255. På grunn av blant annet potensiell trafikkmengde velger vi å planlegge gang og sykkelvegen med 3 meters bredde, jf figur 4.1. Når det gjelder avstanden mellom gang og sykkelvegen og fv.255 planlegges den i tråd med håndbok 017 ut fra et trafikksikkerhetshensyn og et driftshensyn (snøopplagring). Figur 4.2: Oversikt over parsellen 4.3 Midlertidig anleggsområde I reguleringsplanen er det båndlagt soner langs veganlegget som kan benyttes ved anleggsarbeidene, betegnet som midlertidig anleggsområde. Disse midlertidige arealene kan i anleggsperioden benyttes som riggplass, område for mellomlagring, anleggsveg etc. Etter avsluttet anleggsperiode istandsettes områdene og tilbakeføres til mest mulig opprinnelig stand. 4.4 Byggegrenser Det er ikke vist byggegrenser i reguleringsplanen, men det vises til bestemmelsene i veglovens 29. For fylkesveg som tidligere har vært riksveg er byggegrensen 50 meter fra senter veg. Figur 4.1: Tverrsnitt for gs-veg langs fv.255 fra Birkeland til Haugetun 4.2 Planlagt løsning Hele parsellen bygges med standard tverrsnitt, jfr. fig G/S-vegen legges 3 meter fra fv.255 slik at en får åpen grøft mellom gs-veg og veg. Dette er normal standard. Ved profil 170 til 210 er terrenget svært sidebratt, og det foreslås her å sette opp en mur med høyde inntil 1.5 meter framfor bratt skråning for å bevare mest mulig brukbar hage på boligeiendom. Se fig 2 på side 6. Det legges opp til en avstand fra gsveg til mur på ca. 0,5 meter til plass for snøopplagring og for å hindre kjøving inn på gs-vegen i smelteperioder. G/S-vegen planlegges med en bredde på 3 meter der 2.5 meters bredde asfalteres. 4.5 Vurdering av alternative løsninger Opprinnelig var gangvegen tenkt å være på motsatt side av fylkesvegen, sydvest. Det var mange faktorer som gjorde at gs-vegen ble flyttet på motsatt side. Gs-vegen ville kommet altfor nær bygning i bevaringsverdig område. Vegen måtte også blitt laget som kombinert gs-veg / adkomstveg for å unngå uhensiktsmessige inngrep. Bjørke-alléen langs vegen måtte også blitt hogd ned for å få etablert løsning med åpen grøft. Fotgjengere fra boligfelt ved Veisten blir nå enklere ledet inn på gs-vegen, samt at de nå får gsveg mot Haugetun. Gausdal kommune sin kommunedelplan fra 2006 vil fortsette gangvegen på nordøstsida av Vestringsvegen. Det er da fornuftig å legge gs-vegen på denne siden slik at en bare får ett krysningspunkt. Vegen vil strekke seg til forsamlingsshuset Haugetun i denne omgang. Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 4

5 Figur 5.1: Oversikt over prosjektet i 3D-modell. Figur 4.3: Bygning i bevaringsverdig område. Hvis gs-vegen skulle vært lagt på denne siden ville avstanden fra trapp ved inngangsparti til gs-veg blitt noe mindre enn 2 meter. 5 Konsekvenser ved anlegget Det er i det følgende beskrevet de viktigste konsekvensene ved prosjektet. Metodikken for slike konsekvensvurderinger er beskrevet i Statens vegvesen sin håndbok 140. Ut fra dette prosjektets størrelse, kompleksitet og påvirkning av omgivelser er det ikke relevant å gjennomføre en omfattende konsekvensvurdering med individuell vekting av hver enkelt konsekvens. Det legges i stedet opp til å vurdere de viktigste konsekvensene ved anlegget på en noe mer enkel måte, og som sammen med reguleringsplanens bestemmelser kan danne grunnlag for den offentlige høringen og politiske behandlingen av prosjektet. 5.1 Nytte- kostnad Dette prosjektet er ikke omfattet av krav til detaljert nytte- kostnadsberegning. Prosjektet gjennomføres med hensyn til trafikksikkerhet og det er forhold til dette prosjektet har plangrunnlag. 5.2 Støy og luftforurensning Støyforhold for denne strekningen er vurdert i henhold til bestemmelser gitt i Retningslinje for behandling av støy i Arealplanlegging, T Bygging av gang- og sykkelveger vil som regel bekrefte veganlegget for flere tiår fremover, og kan ha betydning for støy ved at trafikken flyttes nærmere boligene, skjermingsgraden endres, trafikken endres osv. Når bygging av gang- og sykkelveger gir merkbart økt støynivå (større økning enn 3dB) og medfører at anbefalte grenser overskrides, bør det alltid gjennomføres avbøtende tiltak. Dersom prosjektet ikke endrer støyforholdene, bør det godtas at utbygger slipper støyutredning og avbøtende tiltak. Imidlertid bør det alltid gjøres støyutredning og avbøtende tiltak når støyfølsom bebyggelse ligger i rød sone. Dette prosjektet gir ikke merkbare endringer i støyforholdene, og støyfølsom bebyggelse ligger ikke innenfor rød sone. I henhold til T-1442 har tiltakshaver kommet frem til at prosjektet ikke utløser behov for støyskjermingstiltak. Prosjekt gir ikke endringer i luftforurensing i forhold til dagens situasjon. 5.3 Trafikksikkerhet og ulykker Det er ikke registrert ulykker med alvorlige personskader siden år det har vært en ulykke med lettere personskade ved Hyttbakken. Dette er et gang- og sykkelvegprosjekt som fokuserer på å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter. I forbindelse med prosjektet har det kommet opp spørsmål om å få senke fartsgrensen til 50 km/t og å få forgjengerfelt der gangvegen krysser fylkesvegen. Dette vil være et viktig trafikksikringstiltak, men tiltaket vil bli vurdert av Statens vegvesen uavhengig av selve reguleringsplanen. Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 5

6 5.4 Nærmiljø og friluftsliv Prosjektet vil påvirke nærmiljøet ved at det blir inngrep på tilliggende eiendommer. Prosjektet vil imidlertid gjøre fremkommeligheten og tryggheten for gående og syklende bedre, og dette vil være forhold som i vesentlig grad bedrer forholdene til nærmiljø og friluftsliv. Prosjektet må også sees i sammenheng med tilliggende gang og sykkelvegnett da utbygging av denne strekningen vil gi et mer sammenhengende gang og sykkelvegnett i Gausdal kommune. Terrengtilpasning Gang- og sykkelvegen ligger i et noe sidebratt terreng mot den ene boligeiendommen. Handlingsrommet mellom grunneier og eksisterende veg er smalt. Tilstøtende eiendom tilpasses best mulig i forhold til kommende gang- og sykkelveg ved hjelp av natursteinsmurer, skråning 1:1.5, eller en kombinasjon av disse (se fig 1-2). 5.5 Barn og unges interesser Prosjektet vil gi barn og ungdom en tryggere skoleveg på strekningen. 5.6 Naturmiljø og dyrka mark Det er ikke kjent at prosjektet berører forhold som har konsekvenser for tilliggende naturmiljø. Prosjektet tar utgangspunkt i eksisterende overvannssystem for drenering av overvann. Prosjektet berører noe dyrket mark, men disse områdene er frigitt til boligbygging/forretning/kontor før. 5.7 Kulturminner Det er ikke kjent at prosjektet berører automatisk freda kulturminner. Dersom det i forbindelse med utbyggingen av anlegget blir oppdaget automatisk freda kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Fig. 1 Profil nr Landskap Landskap og miljø Ny gang- og sykkelveg langsmed fv.255, Birkeland - Haugetun, går parallelt med eksisterende fv.255. Ved en vegutvidelse er det viktig å ivareta bo - kvaliteter, driftsforhold og det visuelle miljøet på linje med trafikksikkerhet og framkommelighet. Dette er forhold som skal legges til grunn for valg av tekniske løsninger og utformingsdetaljer. Vegetasjon Det er plantet en trerekke av bjørk mot fv.255, på motsatt side av fylkesvegen som fungerer som en vegetasjonsskjerm for grunneier. Disse bevares så langt det er praktisk mulig, men må tynnes ut slik at sikt mot krysningspunkt for gang- og sykkelvegen blir tilfredsstillende. Fig. 2 Profil nr. 196 Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 6

7 Vegutstyr og sideterreng Belysning Eksisterende gangveg mot sentrum i Forset har ikke belysning. Belysning ligger derfor ikke inne i dette prosjektet, men Gausdal kommune ønsker å forberede for senere belysning. Det vil derfor bli lagt trekkerør for fremtidig belysning i forbindelse med utførelsen av denne gang- og sykkelvegen. Murer Nye murer på strekningen, bygges i naturstein. Det benyttes stor stein og grove fuger. 5.9 ROS-analyse - Reguleringsplan for fv. 255 Gang/sykkelveg Forset i Gausdal kommune Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig. For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle avbøtende tiltak, og ROS- analysen har i så måte en praktisk verdi i gjennomføringen av planen. Analysemetode og begrepsavklaring En enkel ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor stor risiko de representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, hvor store konsekvenser de har, og årsaksforhold, blir tiltak vurdert for å hindre at de skal oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem. Analysen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser. Sannsynlighet Rangering av sannsynlighet for hendelse: lite sannsynlig: mindre enn hvert 50. år mindre sannsynlig: mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år sannsynlig: mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år meget sannsynlig: mer enn en gang hvert år Konsekvensklassifisering Rangering av konsekvensene ved hendelse: ufarlig: ingen/små personskader ingen skader på materiell eller miljø ubetydelige kostnader kort driftsstans kun mindre forsinkelser ikke behov for reservesystemer en viss fare: mindre førstehjelpstiltak/behandling ubetydelige miljøskader små kostnader midlertidig driftsstans kritisk: sykehusopphold miljøskader som krever tiltak betydelige kostnader langvarig driftsstans i flere døgn farlig: langt sykehusopphold/invaliditet langvarig og omfattende miljøskade alvorlige kostnader ut over enhetens budsjettrammer systemer settes ut av drift over lengre tid andre avhengige systemer rammes midlertidig katastrofalt: død varig skade på miljøet kostnader ut over enhetens budsjettrammer hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift Analysearbeidet deles inn i seks elementer: 1. Kartlegge uønskede hendelser 2. Redegjøre for årsaker til hendelsene 3. Redegjøre for konsekvenser av hendelsene 4. Klassifisere konsekvensene 5. Vurdere hendelsenes sannsynlighet 6. Komme med forslag til mottiltak Begrepsavklaring Risiko uttykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 7

8 Risikomatrise For å sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise. Tallene i matrisen representerer risikoverdi og man har her valgt å legge til grunn at risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens. Grønn farge angir: Gul farge angir: Rød farge angir: Liten risiko Middels risiko Stor risiko K O N S E K V E N S E R SANNSYNLIGHET 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 5. Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre Sannsynlig Lite sannsynlig Ikke sannsynlig Hendelse Årsak Konsekvens Konsekvensklassifisering SAMFERDSEL/INFRASTRUKTUR Trafikkulykker langs Fv Trafikk til, fra og langs fylkesvegen. Menneskelig svikt. Personskader, forsinkelser, materielle skader. Sannsynlig het Tiltak En viss fare Sannsynlig Bygge gang og sykkelveg langs fv255. Rydding av sikt- og sikkerhetssoner. Risikovurdering ihht matrise: 8, middels risiko Kommentar: Trafikkbildet langs fv.255 er variert og består av både lokal- og gjennomgangstrafikk bestående av tunge og lette kjøretøy, samt gående og syklende. Risikoen for alvorlige trafikkulykker reduseres ved at det bygges gang og sykkelveg på strekningen og at avkjørsler gjøres mer oversiktlige. Trafikkfare for myke trafikanter Trafikk til, fra og langs fv 255. Menneskelig svikt. Personskader, forsinkelser, materielle skader. Kritisk Sannsynlig Det bygges gang- og sykkelveg på strekningen. Kryssingspunkt av fv255 i plan bør gjøres mer oversiktlig. Risikovurdering ihht matrise: 9, middels risiko Kommentar: På alle veganlegg der gående, syklende og biltrafikk blandes vil gående og syklende løpe den største risikoen for personskade. Ras/ustabile grunnforhold Material- el teknisk svikt. Klimatiske forhold. Menneskelig svikt under bygging. Personskader, materielle skader. Forsinkelser og driftsforstyrrelser Kritisk Ikke sannsynlig Prosjektering av veganlegg, Vegvedlikehold. Risikovurdering ihht matrise: 3, liten risiko Veganlegg er utsatt for ytre påvirkning som følge av ordinær bruk, klimatiske forhold og ekstremvær. Tiltaket omfatter kun enkelte mindre vegskjæringer. Stengt veg Ekstremnedbør, erosjon, ras. Sabotasje. Anleggsarbeid. Nedsatt fremkommelighet, midlertidig driftsstans. En viss fare Lite sannsynlig Utforming av veganlegg, grøfter og drenering. Brøyting og vegvedlikehold. Kommentar: Reguleringsplanen kan medfør noe redusert fremkommelighet under anleggsarbeidet. Drenering, terrenginngrep og øvrig utforming av anlegget skal så vidt mulig begrense risikoen for vegstenging som følge av ektremvær, erosjon og ras. Brudd på vann- /avløpssystem Tekniske feil. Overbelastning av nettet. Anleggsarbeid. Materielle skader, midlertidig driftsstans. En viss fare Lite sannsynlig Beredskapsrutiner. God kjennskap til eksisterende infrastruktur. Kommentar: Risiko er i all hovedsak knyttet til anleggsarbeid. Ledningspåvisning og øvrige tiltak i anleggsfasen reduserer risikoen for slike hendelser betydelig. Strømbrudd Tekniske feil. Anleggsarbeid. Bortfall av vegbelysning. Trafikkfare, nedsatt fremkommelighet. En viss fare Lite sannsynlig Beredskapsrutiner. Opparbeide god kjennskap til eksisterende kabler. Kommentar: Sannsynlighetsgraden påvirkes lite av reguleringsplanen og de foreslåtte arealbrukstiltakene. Bortfall av vegbelysning vil på kort sikt kun ha mindre konsekvenser og lar seg som regel utbedre i løpet aver relativt kort tid. HELSERISIKO Ulykker i forbindelse med anleggsfase Uhell ved bygging, grunnarbeider, anleggstrafikk. Midlertidige rutevalg. Personskader, materielle skader, potensielt langvarig driftsstans. Kritisk, En viss fare Sannsynlig, Mindre sannsynlig Beredskapsplan. HMS-rutiner under anleggsarbeid. Nødvendig skjerming av anleggsområde. Omlegging av kjøremønster ved arb i eksisterende vegbane. Risikovurdering ihht matrise: 12, middels risiko Kommentar: Anleggsarbeidet forventes ikke å være spesielt ulykkesutsatt. Rutinene for anleggsarbeid kan vanskelig styres gjennom planarbeidet og er et ansvar som tilligger utbygger i neste fase. Faren for ulykker i anleggsfasen er todelt og handler både om faren for arbeidere og faren for vegfarende og naboer til anlegget. Risikoen påvirkes av sted og tidspunkt for gjennomføring, og det vil måtte søkes særskilte tiltak ved støyende eller særlig risikoutsatt anleggsvirksomhet. Forurensning av overflatevann og grunnvann Utslipp i forbindelse med anleggsog/eller driftsfase. Skader på naturmiljøet. Kritisk Ikke sannsynlig Beredskapsplan. HMS-rutiner under anleggsarbeid. Vurdering av naturverdier og iverksetting av tiltak. Risikovurdering ihht matrise: 3, liten risiko Kommentar: Ved prosjektering av nye bygg og anlegg inngår behandling av overflatevann som et eget punkt i planleggingen. I driftsfasen er risiko hovedsakelig knyttet til trafikkuhell med kjøretøy som inneholder farlig last. Ettersom planforslaget bedrer den lokale trafikksikkerheten totalt sett, vil risikoen for slike hendelser bli redusert. Planområdet grenser ikke til større forekomster av overflatevann og medfører heller ikke risiko av betydning for utslipp til grunnvann. Risikovurderingen forutsetter at nødvendige tiltak blir utført i anleggsfasen. Luftforurensning Uhell i anleggsfase. Utslipp fra bedrifter. Sykdom hos utsatte grupper, luftplager, skader på naturmiljø potensielt midlertidig driftsstans. Kritisk Ikke sannsynlig. Beredskapsplan. Sikringssoner rundt forurensningskilder. Risikovurdering ihht matrise: 3, liten risiko Kommentar: Det er lite sannsynlig at luftforurensning vil være en aktuell problemstilling under anleggsarbeidet, da anleggsarbeidet ikke involverer elementer med en slik risiko. Utover utslipp fra biler er det ikke kjente forurensningskilder i tilknytning til planområdet. Bilutslipp vurderes ikke som forurensing av betydning. Risiko for akutt forurensing fra kjøretøy med farlig last (tankbiler) er allerede vurdert som liten. Støy og uro i anleggsfasen Støy fra anleggsarbeid og øvrig aktivitet på byggeplassen. Ulemper/skader for beboere langs fv.255. Ufarlig Lite sannsynlig Planlegging og avdempende tiltak i anleggsperioden. HMS-rutiner under anleggsarbeid. God dialog med berørte naboer. Risikovurdering ihht matrise: 5, liten risiko Kommentar: Vegarbeid vil nødvendigvis generere en del støy, men omfanget av dette er ikke vurdert som farlig for omgivelsene. Arbeidene vil foregå på dagtid og i en begrenset periode. Særskilte støydempingstiltak vil bli vurdert i anleggsfasen. Utrykning brannvesen og ambulanse i anleggsfasen Liten fremkommelighet for store kjøretøy. Ytterligere personskade. Kritisk Lite sannsynlig Effektivt kjøremønster i anleggsperioden. Risikovurdering ihht matrise: 6, liten risiko Kommentar: Hel eller delvis stenging av veg i anleggsperioden vil medføre redusert fremkommelighet. Trafikkavvikling i anleggsperioden inngår ikke som del av planprosessen, men må skje i prosjekterings- og utførelsesfasen av prosjektet. Støy i driftsfasen Fra kjøretøy. Forringer livskvalitet i nærområdet og naturmiljø. Ufarlig Mindre sannsynlig Bygging av gang og sykkelveg endrer ikke eksisterende støysituasjon. Kommentar: Reguleringsplanen tar høyde for disse forholdene og nye trafikkområder er planlagt i tråd med MDs veileder T-1442 for behandling av støy i arealplanleggingen. Eksisterende voll med støyskjermende egenskaper videreføres og utvidelse av trafikkområder er heller ikke vurdert å endre støyforholdene langs planområdet. Realisering av planforslaget vil dermed ikke gi forringet støysituasjon for naboer og gjenboere. NATURKATASTROFER Storm/orkaner Klimatiske forhold. Materielle skader, trafikale problemer, midlertidig driftsstans. En viss fare Lite sannsynlig Vurdering av lokalklimatiske forhold og tilpasning av ny bebyggelse til dette. Kommentar: Veganlegget er ikke spesielt utsatt for sterk vind. Konsekvensene av en eventuell storm/orkan vurderes som beskjedne. Det er ikke registrert øvrige lokalklimatiske forhold som byr på særskilte problemstillinger. Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 8

9 TILSTØTENDE BEBYGGELSE Forringet livskvalitet som følge av endrede trafikkforhold. Livskvaliteten for tilstøtende bebyggelse bør bedres som følge av gang og sykkelveg.. Omdisponering av ubebygd areal til veganlegg. Ufarlig Lite sannsynlig Terrengtilpasning og god utforming av veganlegget. Kommentar: Veganlegget bør oppfattes som positivt, takket være økt trafikksikkerhet som følge av ny gang og sykkelveg på strekingen. Veganlegget anses ikke å medføre økt, men utvidelse av vegbredden vil kunne oppleves som negativt for de eiendommene som blir fysisk berørt av tiltaket. Konsekvensene er imidlertid vurdert til å være innenfor det som er rimelig å forvente ved utvidelse av veg. Konklusjon ROS-analysen har ikke påvist stor risiko for noen av de undersøkte hendelsene. For flere hendelser kan det likevel være hensiktsmessig å søke avbøtende, risikoreduserende tiltak som kan bidra til å motvirke eventuelle uheldige utfall. De foreslåtte risikoreduserende tiltakene har som formål både å være forebyggende og skadebegrensende. For noen tema vil tiltakene bli ivaretatt gjennom pågående utarbeidelse av reguleringsplan, mens det for andre tema vil være snakk om tiltak av operasjonell art (f.eks. overvåkingssystemer og arbeids- og vedlikeholdsprosedyrer) eller organisatorisk art (f.eks. opplæring og øvelser, klargjøring av ansvarsforhold og samordning, etablering av varslings- og informasjonsrutiner). For en del hendelser er det imidlertid begrenset mulighet til å iverksette forebyggende tiltak: hendelser utenfor nasjonal kontroll hendelser man ikke har teknologi eller kunnskap til å forhindre enkelte naturfenomener Forslagene til risikoreduserende tiltak bør følges opp og eventuelt spesifiseres på et senere stadium av de ansvarlige på hvert enkelt tema. 6 Eiendomsinngrep Eiendomsområdet for den planlagte utbyggingen er satt til minimum 2 meter utenfor fyllingsfot eller skjæringstopp, og minimum 3 meter fra skulderkant. I tillegg vil det bli midlertidige beslag av arealer under anleggsperioden, jf. pkt 4.3. Reguleringsplankartet gir informasjon om eiendomsinngrepene. Arealer vil bli beregnet senere i planprosessen når reguleringsplanen har vært ute til offentlig ettersyn og eventuelle merknader er behandlet. Dette vil danne grunnlaget for gjennomføring av grunnerverv for de som er berørt av tiltaket. Tabellen under er en oversikt over de grunneierne som er berørt av planforslaget. Adresseliste: Oppland Fylkeskommune Kulturvern og Regional utvikling Postboks Lillehammer Fylkesmannen i Oppland Postboks Lillehammer Grunneiere og naboer: Forset Vest velforening v/ Jo Inge Sævik Forset velforening v/ Tore Lien Mælingsvegen 14 Eldrerådet v/ Inger Ellen Walhovd Gausdal kommune 2652 Østre Gausdal Representanten for barn og unge v/ Tuva Eiklid Gausdal kommune 2652 Østre Gausdal Gnr Bnr Fnr Eiendomsadresse Eier Postadresse Mohaugvegen 20 Magne Midtlien Mohaugvegen 20 Jordmorvegen 32 Opplysningsvesenets fond Magne Stubberud Hyttbakken 4 Gunnar Engelands dødsbo Kristian Egeland Jordmorvegen 32 Anne Margrethe Surnflødt Hans Skjelle Svendsrudvegen 15 Vestringsvegen Mohaugvegen 20 Rådhusgaten Oslo Evenvollvegen 57 Helsethagan Bærums verk Jordmorvegen 32 Vestringsvegen 783 Ola Svendsrud Svendsrudvegen Vestringsvegen 576 Elin Anita Andersen-Berg Vestringsvegen 576 Eivind Sigurd Bergmann Vestringsvegen 576 Inger Elisabeth Fagernes Vestre Gausdal sokn Vestringsvegen 537 Tina Elin Berget Mohaugvegen 18 Ottar Haugen Løkkeveien 6 d 2006 Løvenstad Akersborg terrasse Oslo Løkkevegen 6D 2006 Løvenstad Vestringsvegen 537 Mohaugvegen 18 Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 9

10 Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR FV.255, GANG OG SYKKELVEG HYTTBAKKEN HAUGETUN FORSET I GAUSDAL KOMMUNE 1. FELLESBESTEMMELSER Avgrensing av planområdet Reguleringsplanen består av en tegning med tegnforklaring, disse reguleringsbestemmelsene og en planbeskrivelse. Regulert område er vist med reguleringsgrense på reguleringskart datert Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen. Forhold til kulturminner Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. lov om kulturminner 8, annet ledd. Område merket fkv_01 skal benyttes til felles adkomst for eiendom 37/25 og 37/14 med flere. Gang-/sykkelveg: Formålet omfatter gang- og sykkelveg langs fv Annen veggrunn - grøntareal: Områder skal benyttes til annet nødvendig trafikkareal som fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, murer, stabiliserende tiltak. etc. Det kan tillates oppført mindre bygning med antennestasjon og tekniske installasjoner knyttet til drift av veganlegget. 6. BÅNDLEGGINGSSONER Båndlegging for regulering etter plan og bygningsloven Det er båndlagt et areal langs vegprosjektet som kan brukes til anleggsformål i byggetiden. Etter anleggsperioden skal områdene ryddes og tilbakeføres til opprinnelig formål. Planen har to båndleggingsområder av denne typen og de er merket HF710_1 og HF710_2. HF710_2 er tiltenkt som et område som kan brukes til utstyr og lager i anleggsperioden. 2. AREALFORMÅL I REGULERINGSPLAN Bebyggelse og anlegg (pbl 12.5 nr. 1): - Boligbebyggelse - Bolig/forretning/kontor Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl 12.5 nr. 2): - Kjøreveg - Gang-/sykkelveg - Annen veggrunn grøntareal 3. HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN Båndleggingssoner (pbl 12.6 nr.d): - Båndlegging for regulering etter plan og bygningsloven 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelse: Området skal benyttes til boligformål, men det gis restriksjoner til oppføring av bygninger jamfør veglovens 29. Bolig/forretning/kontor: Området skal benyttes til boligbebyggelse, evnt. forretning / kontor. Det gis restriksjoner til oppføring av bygninger jamfør veglovens SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Kjøreveg: Formålet omfatter kjøreveg. Kjøreveg er normalt offentlig. Der kjørevegen fungerer som adkomst til flere eiendommer (fellesveg), er denne merket med fkv_[løpenr]. Statens vegvesen Region øst Reguleringsplan for fv. 255, Birkeland - Haugetun Side 10

11 BO91_2 Anleggsbelte BO91_1 Fv. 255 Segalstad bru Anleggsbelte Svatsum fkv_01 Reguleringsplan for fv GS-veg fra Birkeland til Haugetun STATENS VEGVESEN

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016 ROS-analyse Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i

Detaljer

Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen

Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen November 2015 Reguleringsplanen er godkjent i Vågå kommunestyre 02.02.2016, sak 10/16

Detaljer

ROS-analyse - Reguleringsplan for fv. 152 Langhus

ROS-analyse - Reguleringsplan for fv. 152 Langhus ROS-analyse - Reguleringsplan for fv. 152 Langhus Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Reguleringsplan for Rv.4 Mohagenkrysset. i Gran kommune. PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER BESTBESTEMNM

REGULERINGSPLAN. Reguleringsplan for Rv.4 Mohagenkrysset. i Gran kommune. PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER BESTBESTEMNM REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE MED REGULERINGSKART OG BESTEMMELSER BESTBESTEMNM Rv. 4, Hp 4, km 0,589 0,690 Reguleringsplan for Rv.4 Mohagenkrysset i Gran kommune. Tekniske data Fra profil 250 Til profil

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE: INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Saksbehandling. 3. Omtale av dagens situasjon. 4. Beskrivelse av planen. 5. Konsekvenser av anlegget

PLANBESKRIVELSE: INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Saksbehandling. 3. Omtale av dagens situasjon. 4. Beskrivelse av planen. 5. Konsekvenser av anlegget PLANBESKRIVELSE: INNHOLD: 1. Bakgrunn 2. Saksbehandling 3. Omtale av dagens situasjon 4. Beskrivelse av planen 5. Konsekvenser av anlegget - Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 6. Eiendomsinngrep og varsling

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETS-ANALYSE - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN

RISIKO OG SÅRBARHETS-ANALYSE - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN RISIKO OG SÅRBARHETS-ANALYSE - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN 1. Analysemetode og begrepsavklaring Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) tar utgangspunkt i Ullensaker kommune sin

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for:

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 57, GS-veg Vennolumsvegen Trintom skole I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Fv. 255, Grosberg - Høgberget Prosjekt Reguleringsplan for fv. 255 Grosberg - Høgberget, rassikring og utbedring av eksisterende veg.

REGULERINGSPLAN. Fv. 255, Grosberg - Høgberget Prosjekt Reguleringsplan for fv. 255 Grosberg - Høgberget, rassikring og utbedring av eksisterende veg. REGULERINGSPLAN PLANHEFTE Fv. 255, Grosberg - Høgberget Prosjekt Reguleringsplan for fv. 255 Grosberg - Høgberget, rassikring og utbedring av eksisterende veg. Kommune: Nord-Fron Tekniske data Fra profil

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RV. 3 GRUNDSET NORD AREALPLAN-ID 2016 _ Bestemmelser datert: 27.06.2016 Vedtatt av kommunestyret, sak /16:...2016 Tilhørende dokumenter: - Planbeskrivelse

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

REGULERINGSPLAN. FV. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen. Prosjekt: Gang- og sykkelveg. Parsell: Søndre Land kommune. Planbeskrivelse med ROS-analyse

REGULERINGSPLAN. FV. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen. Prosjekt: Gang- og sykkelveg. Parsell: Søndre Land kommune. Planbeskrivelse med ROS-analyse REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: FV. 247 Hov sentrum - Rådyrvegen Gang- og sykkelveg Søndre Land kommune Planbeskrivelse med ROS-analyse Region øst Gjøvik kontorsted Dato: Reguleringsplan for veg, fortau

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1)

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID 108-2016_FIGS1) FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTKAST Dato for siste revisjon: 24.05.2017 Dato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune 03.03.2014 RAPPORT ROS-analyse - 441R Idrettsparken Prosjektnr: Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom Dato 03.03.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE. Statens vegvesen. Planbeskrivelse

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE. Statens vegvesen. Planbeskrivelse Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Planbeskrivelse 2011-06-21 REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 3 (15) FV. 255

Detaljer

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2.

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2. Holmestrand kommune Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID:2010009 Reguleringsbestemmelser 2. gangsbehandling 18.05.2011 Vedlegg til Dok. nr.: UVB-53-A-16403 Jernbaneverket

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan Planbestemmelser Sweco Detaljreguleringsplan Fv. 117 Storveien - Kryssutbedring Ålekilene PlanID: 01061094 Fredrikstad kommune Statens vegvesen Region øst Moss kontorsted Høringsutgave mars 2017 1 Formålsparagraf

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden 1 PLANOMRÅDET Reguleringsplanen består av 1 reguleringskart og disse reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen er datert 17.januar 2007. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor

Detaljer

Med bakgrunn i dette ønsker Statens vegvesen å utbedre krysset.

Med bakgrunn i dette ønsker Statens vegvesen å utbedre krysset. 1. Sammendrag Dette prosjektet omhandler flytting og ombygging av kryss med privat veg Meadalsvegen - langs rv. 15 ved Graffer i Lom kommune for å tilfredsstille vegnormalenes krav til sikt. Hovedformålet

Detaljer

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Astrid Hanssen Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 11.07.2015 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan fv.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 16.05.2017 Formannskapet 23.05.2017 Kommunestyret 30.05.2017

Detaljer

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS Sør-Fron kommune Region øst, E6 Biri - Otta Lillehammer, R.vegkt august 2013 Statens vegvesen Region øst Ressursavdelingen Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 14.08.2014 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 25.11.2013 Dato for godkjenning av bygningsrådet

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510)

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) I medhold av 26 og 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE Bystyrets egengodkjenning: 21.06.07, sak 47/07

Detaljer

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev Reguleringsendring Planbeskrivelse Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato:02.06.16 - rev. 21.06.16 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes» - «Trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID Reguleringsbestemmelser Offentlig ettersyn

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID Reguleringsbestemmelser Offentlig ettersyn Holmestrand kommune Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID 0702-2010-013 Reguleringsbestemmelser Offentlig ettersyn 24.02.2011 Vedlegg til dok. nr.: UVB-53-A-16403 Jernbaneverket

Detaljer

Statens vegvesen. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen omregulering på Verpen - kommentarer til merknader til planen

Statens vegvesen. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen omregulering på Verpen - kommentarer til merknader til planen Statens vegvesen Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Anne-Grethe Nordahl / 15/209265-21 Sverre Wittrup

Detaljer

Forord. Gang og sykkelveg

Forord. Gang og sykkelveg Forord Statens vegvesen region øst har utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv172 fra Svingen til Fråstad i Fet kommune. Strekningen er 1420 meter og kobles sammen med eksisterende gang

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN E6 HAVNEKRYSSET - KVITHAMMAR STJØRDAL KOMMUNE PLANID: A PLANBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN E6 HAVNEKRYSSET - KVITHAMMAR STJØRDAL KOMMUNE PLANID: A PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN E6 HAVNEKRYSSET - KVITHAMMAR STJØRDAL KOMMUNE PLANID: 1-200-A PLANBESTEMMELSER Dat. 14.05.2010 Rev. 06.09.2010 Reguleringsplan E6 Havnekrysset-Kvithammar 2 REGULERINGSPLAN FOR E6 HAVNEKRYSSET

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI

PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI STANGE KOMMUNE PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI Dato: 30.01.2013 Sist revidert: 04.09.2013 Plankart er datert: 30.01.2013 Plankart sist revidert: 30.01.2013 Planen opphever

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER PLANID: 0125-XXXX DETALJREGULERING ETTER PBL. 12-3 FOR RAMSTADKRYSSET, GNR./BNR. 525/2, 525/21 M. FL. Planens dato: 30.05.2013, sist rev. 28.06.2013 Kommunestyrets vedtak: xx.xx.2013

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER. Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen

PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER. Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen PLAN 2013138 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 316 NOREDALEN BESTEMMELSER Utarbeidet av tegn_3 as, på vegne av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 12.9.2014 Dato for godkjenningsvedtak:

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR

PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE Dato for siste revisjon: 30.06.08 Bystyrets egengodkjenning:

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer