Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkiv- saksnr"

Transkript

1 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/57 Årsrapport 2009 Kristiansund kommune 2010/733 PS 10/58 Regnskap 2009 Kristiansund kommune 2009/1862 PS 10/59 Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF - Regnskap /1862 PS 10/60 Kristiansund havnekasse - Regnskap /1862 PS 10/61 PS 10/62 Tilpasning av kommunens administrative struktur - Gjennomføring av bystyrets Høringssvar fra Kristiansund kommune: Strategi Utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt- Norge. 2008/ /835 PS 10/63 Tempoveien 23 - Sykehjem 2009/889 PS 10/64 Renovering Festiviteten - anbefaling fra kommunens faste byggekomité 2008/75 PS 10/65 Fast dekke på kommunale veier /3364 PS 10/66 Forslag til fordeling av kulturmidler fra post Almene kulturformål PS 10/67 Forslag til fordeling av kulturmidler for idrett PS 10/68 Fordeling av kulturmidler 2010 PS 10/69 Formål Diverse ungdomstiltak Forslag til fordeling av kulturmidler Sang og musikk 2010/ / / /353 PS 10/70 21.konsesjonsrunde 2009/2108 PS 10/71 Klimakur 2020 Høringssvar 2009/512 PS 10/72 Referatsaker Liste over referatsaker /22

2 PS 10/57 Årsrapport 2009 Kristiansund kommune 2010/733 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Selve heftet Årsrapport 2009 er sendt ut tidligere. Rådmannen viste til Årsrapportens side 9 Operasjonelle nøkkeltall Kommunale sykehjemsplasser: Tallet skal være 189 både i 2008 og I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til Bystyret tar årsrapport for Kristiansund kommune for 2009 til etterretning. Per Kristian Øyen ordfører

3 PS 10/58 Regnskap 2009 Kristiansund kommune 2009/1862 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til Regnskap for Kristiansund kommune for 2009 godkjennes. Premieavvik på pensjon, kr ,-, føres over 15 år med kr ,- hvert år, jfr 13 i forskrift om årsregnskap. Kommunens likviditetssituasjon ansees som anstrengt men tilfredsstillende. Mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2009, kr ,50 avsettes til investeringsfond. Per Kristian Øyen ordfører

4 PS 10/59 Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF - Regnskap /1862 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til Regnskap 2009 for Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF med tilhørende styreberetning godkjennes. Per Kristian Øyen ordfører

5 PS 10/60 Kristiansund havnekasse - Regnskap /1862 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til Regnskap 2009 for Kristiansund havnekasse godkjennes. Det regnskapsmessige mindreforbruk på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Per Kristian Øyen ordfører

6 PS 10/61 Tilpasning av kommunens administrative struktur - Gjennomføring av bystyrets 2008/3205 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Rådmannens gav en muntlig orientering i møtet. I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til 1. Bystyret slutter seg til rådmannens forslag til tiltak for tilpasning av den administrative struktur og forslag til innsparinger slik den fremgår i saken. 2. Bystyret vedtar budsjettjusteringen som følge av tilpasningen som oppsatt i saksutredningen. 3. Bystyret ber om at det i forbindelse med eiermeldingen blir utarbeidet forslag til rammevilkår for enheter, kommunale foretak og kommunale aksjeselskap. Per Kristian Øyen ordfører

7 PS 10/62 Høringssvar fra Kristiansund kommune: Strategi Utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. 2008/835 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av med endringer helt frem til I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Kristiansund kommune ber Helse Midt-Norge RHF om at følgende legges til grunn for videre arbeid med Strategi 2020: 1. Kristiansund kommune viser til de strategiske målene og de hovedutfordringene som fremkommer i høringsdokumentene, og ser disse som viktige og relevante. Imidlertid vil Kristiansund kommune påpeke følgende: Kristiansund kommune vil sterkt fraråde en organisering som innebærer ett akuttsykehus (modell 2- sykehus) og et modell 4-sykehus i hvert helseforetak. Kommunen er av den formening at et modell 4- sykehus med bare akuttfunksjoner i indremedisin og elektive kirurgiske/ ortopediske funksjoner på sikt ikke er levedyktig. Når det gjelder 5-døgns barneavdeling vil Kristiansund kommune gå sterkt mot dette forslaget. Av hensyn til barns behov for forutsigbar spesialisthelsetjeneste, må barneavdeling i hvert helseforetak opprettholdes som 7-døgns avdeling. Når det gjelder Samhandlingsreformen, må det skje en samordnet opp- og nedbygging av ulike tjenestetilbud slik at kommunene og helseforetakene i fellesskap kan være i stand til å gjennomføre samhandlingsreformen med den kvalitet på tjenestene som innbyggerne forventer. Det vil derfor være viktig at helseforetakene nå ikke igangsetter endring av tjenestetilbudet før kommunene har fått bygd opp gode og dekkende helsetjenester. Psykisk helse er lite omtalt i Strategi Kristiansund kommune vil understreke at spesialisthelsetjenesten fremdeles har et klart ansvar for å behandle de aller sykeste. Her er Strategi 2020 ikke tydelig nok på hva spesialisthelsetjenesten skal ha av behandlingstilbud og kapasitet for å gi denne brukergruppen et godt spesialisthelsetjenestetilbud inkludert døgnplasser. 2. Kristiansund kommune mener at en struktur med to likeverdige sykehus med akuttfunksjoner og fødeavdelinger både i Kristiansund og Molde vil være den løsning som totalt sett ivaretar innbyggernes interesser best. Denne løsningen må i tilfelle

8 innebære likeverdighet mellom sykehusene, og at ikke funksjoner flyttes fra Kristiansund sykehus til Molde sykehus som vedtatt av styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF i sak ST 2010/24 den Kristiansund kommune krever at helseforetakets styre om å overføre de kirurgiske akuttfunksjoner og fødeavdeling fra Kristiansund sykehus, før et evt. nytt felles sykehus er innflytningsklart, må nullstilles. Hvis noe skal flyttes før den tid, må det være å flytte fødeavdelingen fra det sykehuset som ikke har barneavdeling til det sykehuset som har barneavdeling. Det vil gi en faglig, rasjonell og økonomiske gevinst. 4. Kristiansund kommune viser til at Helseministeren (som representerer sykehuseieren) har bedt Helse Midt-Norge RHF om å igangsette en utredning der det skal vurderes om Nordmøre og Romsdal HF skal ha to likeverdige lokalsykehus eller ett felles lokalsykehus. Denne utredningen vil forligge i oktober Dersom det da vedtas å bygge et nytt felles akuttsykehus (modell 2-sykehus), må dette også ha 7- døgns barneavdeling. Sykehuset bør i tillegg kun inneholde andre funksjoner som ikke kan lokaliseres andre steder enn ved et akuttsykehus. Det bør i tillegg etableres DMS (Distriktsmedisinske sentre) i indre Nordmøre og i Romsdal. 5. Lokalisering av et eventuelt nytt akuttsykehus må hensynta det regionale perspektivet og regionens forpliktelser i forhold til beredskapen for den kritiske infrastrukturen i Norskehavet. Til grunn for lokaliseringen må det vektlegges at dette blir det eneste akuttsykehuset mellom Ålesund sykehus og St. Olavs sykehus i Trondheim. Kristiansund kommune vil peke på Krifastområdet som en naturlig lokalisering. En ny overordnet nøytral transport- og logistikkanalyse, en faglig og økonomisk analyse og en egen risiko- og sårbarhetsanalyse må ligge til grunn for lokaliseringen. Transportanalysen må også ta hensyn til nye planlagte samferdselsprosjekt som bl.a. Møreaksen. 6. Kristiansund kommune krever at inntil et eventuelt nytt akuttsykehus er satt i drift, så må dagens funksjoner ved sykehusene i Kristiansund og Molde opprettholdes. Dette innebærer bl.a. at styreet i Helse Nordmøre og Romsdal HF i sak ST 2010/24 den om funksjonsfordeling og samling av akuttfunksjoner ikke gjennomføres. 7. Helseregionen bør søke Helse- og omsorgsdepartementet om å bli en pilotregion i forhold til samhandling og fremtidig sykehusstruktur med stor overføringsverdi for hele landet. Kristiansund kommune ber derfor om at Helse Midt-Norge RHF legger til rette for et overordnet prosjekt hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Midt- Norge RHF, Helse Nordmøre og Romsdal HF, KS og vertskommunene for nåværende sykehus i helseforetaket (Kristiansund og Molde) deltar for å utvikle en fremtidsrettet helsetjeneste i forhold til samhandlingsreform og fremtidige spesialisthelsetjenestetilbud. Per Kristian Øyen ordfører Saken oversendes til Helse Midt-Norge RHF

9 PS 10/63 Tempoveien 23 - Sykehjem 2009/889 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Anne Elisabeth Nilssen, daglig leder i Nordmøre krisesenter, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Et enstemmig formannskap erklærte henne inhabil. 9 voterende tilstede. Bysekretæren orienterte om behandlingen i komite 2 og i eldrerådet. Uttalelsene er delt ut i dagens møte. Bysekretæren gjorde videre oppmerksom på et endringsforslag fra komite 2 vedr. pkt. 4 (tilføyelse i kursiv): 4. Det arbeides videre med økonomiske beregninger over utgifter til investering og drift og finansiering av disse, med de formål som er angitt. Dette vurderes i tilknytning til rullering av kommunens økonomiplan. Bjarne S. Elde foreslo at forslaget fra komite 2 ble innarbeidet i innstillingen. I samsvar med innstillingen og tillegg fra komite 2, vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til 1. Tempoveien 23 totalrenoveres og tas i bruk til følgende formål: a. Somatisk sykehjem: Fløy mot nord i tre etasjer med 30 beboerrom og tilhørende fellesrom. b. Trygdeboliger: Fløy mot syd i to etasjer med til sammen 10 leiligheter og tilhørende fellesrom. c. Krisesenter: Fløy mot syd i en etasje med 6 oppholdsrom og tilhørende fellesrom. d. Administrativ del (for pleie-/omsorgstjenester og for krisesenter): Etasje over kjøkkendel. 2. Følgende deler skal fortsatt ligge i Tempoveien 23: a. Felleskjøkken b. Fellesvaskeri c. Hjelpemiddelsentral d. Varmesentral for institusjoner i nærområdet 3. Framlagte skisseprosjekt datert / legges til grunn for det videre arbeid med totalrenovering av Tempoveien 23 og til de formål som er angitt. 4. Det arbeides videre med økonomiske beregninger over utgifter til investering og drift og finansiering av disse, med de formål som er angitt. Dette vurderes i tilknytning til rullering av kommunens økonomiplan.

10 5. Fremtidig disponering av Tempoveien 23 innarbeides i plan for fremtidig utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene. Bjarne S. Elde setteordfører

11 PS 10/64 Renovering Festiviteten - anbefaling fra kommunens faste byggekomité 2008/75 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Bjarne S. Elde, styreleder i Operaen, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Et enstemmig formannskap erklærte ham inhabil. Ragnhild Helseth tiltrådte. 11 voterende tilstede. Ordføreren foreslo å gå for alternativ A i pkt. 1. På vegne av Høyre fremmet Gerhard Sæther følgende forslag: Høyre går for alternativ B og foreslår å finansiere økte investeringskostnader på 3 mill. kroner med tilsvarende redusert investeringsramme for nytt kulturhus (i 2012). Ved alternativ votering mellom ordførerens og Gerhard Sæthers forslag, ble det avgitt 6 stemmer for ordførerens forslag, mens 5 stemte for Gerhard Sæthers forslag. Formannskapet har da, med 6 mot 5 stemmer, fattet følgende 1. Alt. A. Byggekomiteen får fullmakt til å gjennomføre prosjektet med endret planløsning (med teknisk rom i kjelleren) innenfor en kostnadsramme på 83 mill. kroner. 2. Byggekomiteen følger for øvrig rådmannens innstilling fra møtet i Formannskapet den

12 Byggekomiteens vurderinger og endelig beslutning begrunnes ut fra økte utgifter på ca. 3,0 mill. kroner som ikke er dekt inn gjennom budsjettet. Derfor har en gått nøye gjennom prosjektet for å finne innsparinger. Byggekomiteen har ikke rørt ved forhold som berører forskriftskrav hva brannsikkerhet og arbeidsmiljø angår. Universell utforming er søkt bedret på alle plan. Videre har en fulgt Fylkeskonservatorens anbefalinger med hensyn på god renovering. Per Kristian Øyen ordfører Saken oversendes til Arne Andresen

13 PS 10/65 Fast dekke på kommunale veier /3364 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige 1. For nytt fast dekke kommunale veier for 2010 prioriteres Yttervikveien. Asfalteringen avgrenses til beløp fastsatt i investeringsbudsjettet med kr Det gjennomføres ikke reasfaltering for noen kommunale veier i Øvrige tiltak for nytt fast dekke og reasfaltering vurderes i tilknytning til rullering av kommunens økonomiplan. Ny sak med prioritering og oversikt legges frem i Bjarne S. Elde setteordfører Saken oversendes til Tor Inge Ulvund

14 PS 10/66 Forslag til fordeling av kulturmidler fra post Almene kulturformål 2010/351 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige 1. Formannskapet vedtar rådmannens forslag til fordeling av tilskudd til almene kulturformål 2010 med til sammen kr fordelt etter vedlagte liste. 2. Utbetaling skjer under forutsetning av at rådmannen har mottatt årsberetning og regnskap for Kr overføres til tilskuddsposten for sang og musikk 4. Beløpet belastes budsjettpost Bjarne S. Elde setteordfører Saken oversendes til Eli Leithe Gjenpart til økonomiseksjonen

15 PS 10/67 Forslag til fordeling av kulturmidler for idrett 2010/357 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Kirsti Dyrnes, styremedlem i CFK, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Et enstemmig formannskap erklærte henne inhabil. 9 voterende tilstede. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Formannskapet vedtar forslag til fordeling av tilskudd til idrettsformål for 2010 etter vedlagte forslag. Utbetaling skjer under forutsetning av at rådmannen har mottatt regnskap og årsberetning for Tilskuddene belastes budsjettpost Bjarne S. Elde setteordfører Saken oversendes til Georg Hammer Gjenpart til økonomiseksjonen

16 PS 10/68 Fordeling av kulturmidler Formål Diverse ungdomstiltak 2010/355 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige 1. Formannskapet vedtar rådmannens forslag til fordeling av kr i tilskudd til diverse ungdomstiltak, i henhold til vedlagte liste. 2. Utbetaling skjer under forutsetning av at rådmannen har mottatt regnskap og årsmelding for Kr overføres til tilskuddspost for sang og musikk. 4. Kr settes av til behandling av enkeltsøknader om støtte til kulturtiltak for barn og ungdom i løpet av året. 5. Beløpene belastes budsjettpost Bjarne S. Elde setteordfører Saken oversendes til Helen Hage Gjenpart til økonomiseksjonen

17 PS 10/69 Forslag til fordeling av kulturmidler Sang og musikk 2010/353 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Roger Hagen, samboer til kasserer til en av søkerorganisasjonene, ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte. Et enstemmig formannskap erklærte ham inhabil. 9 voterende tilstede. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige 1. Formannskapet vedtar rådmannens forslag til fordeling av tilskudd til sang- og musikkformål med til sammen kr , fordelt etter vedlagte liste. 2. Utbetaling skjer under forutsetning av at rådmannen har mottatt årsberetning og regnskap for Kr overføres fra tilskuddsposten til almene kulturformål 4. Kr overføres fra tilskuddsposten til diverse ungdomstiltak 5. Beløpene belastes budsjettpost Bjarne S. Elde setteordfører Saken oversendes til Eli Leithe Gjenpart til økonomiseksjonen

18 PS 10/ konsesjonsrunde 2009/2108 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Høringsuttalelse forslag om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde Kristiansund kommune og næringsforeningen Kristiansund og omegn vekst (Kom vekst) oversender med dette en felles høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets forslag om utlysning ved 21.konsesjonsrunde. Sammen representerer vi en stor bredde innen politikk, nærings- og samfunnsliv i vår region. Kristiansund kommune og Kom vekst setter pris på at en viderefører åpenhetslinjen som ble innført i forbindelse med 20.konsesjonsrunde ved offentlighet rundt utlysning av arealer til konsesjonsrundene. Hovedmoment: Foreslåtte blokker for utlysning i 21. Konsesjonsrunde bør utlyses i sin helhet Nytt prospektivt areal må åpnes for letevirksomhet Tidsplanen med utlysning og tildeling må holdes for å holde trykket oppe i leteaktiviteten Ved senere konsesjonsrunder bør det kunne søkes på alt areal som er åpnet for nominering i tidligere konsesjonsrunder Olje- og gassvirksomheten i Norskehavet får en stadig større betydning for Norges samlede produksjon og har lagt grunnlaget også for utvikling av en betydelig landbasert petroleumsrelatert virksomhet i Midt-Norge, ikke minst langs olje- og gassaksen Nyhamna Kristiansund Tjeldbergodden Orkanger Trondheim Stjørdal. Denne virksomheten representerer stor bredde i næringslivet, med etablering og utvikling av alt fra store internasjonale bedrifter til mindre lokale selskap som sammen utgjør en betydelig petroleumsrettet fabrikasjons-, leverandør- og serviceindustri. I tillegg har regionen sentrale operatørselskap, gassbaserte landanlegg på Nyhamna og på Tjeldbergodden, sentrale basefunksjoner og ikke minst nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø som utgjør en sterk drivkraft for næringsutvikling på kort og lang sikt, både nasjonalt og internasjonalt.

19 Petroleumsbransjen er over tid bygget opp til å bli en av de største og viktigste næringsgrunnlag i vår region med attraktive arbeidsplasser som er med på å sikre sysselsetting og bosetting. En analyse for Kristiansundsregionen viser at antall direkte og indirekte petroleumsrettede årsverk utgjorde rundt 35% av antall sysselsatte (Møreforsking Molde AS september 2008). Foreslåtte blokker for utlysning i 21. Konsesjonsrunde bør utlyses i sin helhet Kristiansund kommune og næringslivet i regionen er bekymret for lav tildeling av lisenser utenfor Midt-Norge. I St.meld.38, Petroleumsmeldingen, ga myndighetene uttrykk for at det var ønskelig med flere aktører på norsk sokkel. Dette for å øke verdiskapningen, men også for å få et supplement til det eksisterende bildet. Det er derfor gledelig at mer enn 40 selskaper nominerte blokker til både 20. og 21. konsesjonsrunde. Det er derfor viktig at flere og ulike leteområder åpnes, slik at både nykommerne og de små oljeselskapene i Norge skal få tilgang til arealer som kan egne seg for deres produksjonsprofil. Myndighetene må sørge for at utlyst areal både er attraktivt og tilstrekkelig for å sikre dette mangfoldet. I denne konsesjonsrunden har 43 selskaper nominert 307 blokker eller deler av blokker. Kun 100 av disse inngår i forslaget til utlysning. I 20. Konsesjonsrunde var 301 blokker nominert og bare 69 blokker var inkludert i den endelige utlysningen. Av disse ble kun 21 utvinningstillatelser tildelt. Vi forutsetter at myndighetene i denne konsesjonsrunden utlyser de 100 blokkene som inngår i høringen. I tråd med olje- og energiminister Terje Riis-Johansens uttalelse ved 20. Konsesjonsrunde er det viktig at tildelinger bidrar til et stabilt aktivitetsnivå som kan motvirke det fremtidige fallet i norsk olje- og gassproduksjon, og som samtidig vil bidra til å opprettholde Norges viktige rolle som en forutsigbar energileverandør. Det er meget bekymringsfullt at det i 20. runde ikke ble utlyst blokker i sørlige Norskehavet mellom 62. og 65. breddegrad. Myndighetene må sikre at det utlyses blokker i dette området i 21. Konsesjonsrunde. Det forventes at antallet store og mellomstore feltutbygginger på norsk sokkel vil reduseres, noe som igjen vil redusere aktivitetsnivået i en godt utbygd fabrikasjons-, leverandør- og serviceindustri. Det er investert betydelig midler i en tilrettelagt infrastruktur og i kompetansemiljø i regionen som bidrar til at petroleumsvirksomheten kan utøves på en effektiv og sikker måte. Myndighetene fokuserer på optimal utnyttelse av petroleumsressursene, og nye tildelinger må sikre at de investeringer som er gjort i installasjoner, rørledninger og landanlegg kan utnyttes på en samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk måte. Det er opparbeidet betydelig geologisk kunnskap om ressursmulighetene på norsk sokkel gjennom tidligere lete-, bore- og produksjonsvirksomhet, og myndighetene må sørge for en bred utlysning av blokker som sikrer videre god utnyttelse av både kunnskapen, erfaringene og den infrastruktur som er bygget opp både offshore og på land. Samtidig er det viktig at myndighetene utlyser større areal hvor geologien er mer ukjent, slik at ny kunnskap og nye letemodeller kan utnyttes. En bredest mulig utlysning og senere tildeling vil bidra til dette, og vi mener at alle de foreslåtte 100 blokkene må utlyses i 21. Konsesjonsrunde. Det er tidskritisk med fortsatt høy leteaktivitet for at nye fremtidige funn av olje og gass kan inngå i en helhetlig løsning for utvinning og transport. Både oljeselskap og service- og leverandørindustri må ha en portefølje av prospekter og prosjekter for å sikre aktivitet, kompetanse og arbeidsplasser. Vi mener derfor det er sentralt at det er en utlysningstakt og omfang som stimulerer til økt aktivitet og forutsigbarhet for både oljeselskap og for de regioner som i dag betjener

20 oljeselskapene og det øvrige petroleumsrettede næringslivet i regionen. Det tar lang tid fra letevirksomhet til et eventuelt funn kan utbygges og komme i produksjon. Nytt prospektivt areal må åpnes for letevirksomhet Det politiske miljø og petroleumsrettet næringsliv i Kristiansundsregionen er bekymret for at tilgangen på prospektivt leteareal i Norskehavet og Barentshavet er for begrenset. Det er ikke åpnet nye leteområder siden Norsk petroleumsproduksjon faller. Høy leteaktivitet de siste år har gitt mange små funn men til høye letekostnader og i en tid med usikker oljepris. Dette vil kunne føre til dempet interesse for letevirksomhet og derved ytterligere lavere produksjon i fremtiden. Vi mener at nye leteområder også innenfor Forvaltningsplanens områder i Norskehavet og i Barentshavet må inngå i utlysningen. Nye leteområder vil gi større potensial for å gjøre nye og store funn. De kystnære områdene som Møreblokkene og Lofoten/Vesterålen må inkluderes i konsesjonsrunden for å sikre fortsatt attraktivitet og derved mulighet for å kompensere en fallende petroleumsproduksjon med tilhørende inntekter til den norske stat. Flere av de nye og mindre oljeselskapene som er godkjent på norsk sokkel kan sammen med de store aktørene være interessert i de kystnære områdene på Møreblokkene og Lofoten/ Vesterålen. Med de utfordringer det norske samfunn står overfor på flere områder i årene som kommer er det nødvendig at norsk olje- og gassproduksjon opprettholdes. St.meld. nr 37. om Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (Forvaltningsplanen) har satt en midlertidig stopp for leting på nærmere definerte kystnære områder. Myndighetene har gjennomført en omfattende seismikk-kartlegging av mulige petroleumsressurser i Lofoten/Vesterålen som har gitt mye ny kunnskap, både om verdifulle og sårbare områder og om sannsynlighet for olje- og gassforekomster. Vi mener at det på de foreløpige unntatte områdene i Forvaltningsplanen for Norskehavet bør gjennomføres en tilsvarende seismisk kartlegging. Seismikk gir ikke påvisbare skader på fisk og fiskeriene blant annet ifølge forskning utført av Havforskingsinstituttet. Ved god samordning og en praksis der petroleumsnæringen følger de tidsmessige begrensninger som er gitt, vil en minimalisere ulempene for fiskeriene og unngå områder med gyting og larvedrift. Mange års erfaring på norsk sokkel tilsier at petroleumsnæringen og fiskerinæringen kan leve godt side om side. Gjennom utredningen til Forvaltningsplanen for Norskehavet og for oppdateringen av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er det vist at petroleumsnæringen og fiskerinæringen har gode muligheter for sameksistens, uten negative miljøkonsekvenser. Økt oljevirksomhet i nord vil være med på å bygge opp en beredskap langs kysten som også vil komme fiskerinæringen og befolkningen forøvrig til gode. Kristiansund kommune og Kom vekst ønsker å sikre utviklingsmuligheter og interessene for begge næringsgrenene og vi har stor tro på at det er mulig og realistisk i tiden fremover. Det oppleves ikke å være en konflikt mellom fiskerier og petroleumsvirksomheten i Norskehavet, og Ormen Lange-prosjektet kan stå som et godt eksempel med hensyn til sameksistens og lavt konfliktnivå rundt slike saker i vår landsdel. Det er derfor med skuffelse vi konstaterer at departementet heller ikke denne gangen har valgt å se nærmere på Møreblokkene og andre aktuelle kystnære blokker. Vi er enige i at det stilles strenge miljø- og fiskerimessige vilkår for norsk petroleumsvirksomhet, og av den grunn mener vi at disse kystnære områdene bør kartlegges og utredes for fremtidig petroleumsvirksomhet. Det er med glede vi konstaterer at departementet 27.april bekrefter oppstart av arbeidet med å øke kunnskapen om ressursene i Barentshavet basert på den historiske avtalen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet. Klima og miljøkonsekvenser

21 Petroleumssektoren kjøper i dag klimakvoter for alle sine Co2 utslipp i tillegg til at det betales en egen Co2 avgift for Co2-utslipp. Norsk gass er viktig for å erstatte kull som gir betydelig større Co2 utslipp per energimengde enn hva gass gjør. Fortsatt satsing på norsk olje- og gassproduksjon er derfor et positivt bidrag til den globale klimaløsningen. Norsk petroleumsnæring er blant verdens ledende og har dokumentert høye miljøstandarder gjennom flere ti-år. En ekspertgruppe nedsatt av Klima og forurensnings direktoratet, Klif følger et omfattende overvåkningssystem, og det kan i dag dokumenteres at det ikke finnes målbare skader på miljøet etter de 40 årene petroleumsvirksomhet har vært drevet i Norge. Det er godt dokumentert at norsk petroleumsnæring kan operere også i områder som i dag regnes som sårbare, og stadig teknologiutvikling innen nye bore- og produksjonsmetoder vil forsterke dette. Økt petroleumsaktivitet vil gi betydelige ringvirkninger både for lokalsamfunn og næringsliv. Petroleumsnæringens bidrag til forskningsmidler er også betydelige. Program som PROOF, PROOFNY og SEAPOP er alle gode eksempler på dette. Videre benyttes miniubåter og detaljert kartlegging av blant annet koraller og havbunn før eventuelle aktiviteter eller boring igangsettes. Alle disse faktorene underbygger det faktum at petroleumsnæringen er i stand til å operere på en forsvarlig og sikker måte etter de krav som myndighetene stiller. Norsk petroleumsvirksomhet er en næring med stort fokus på HMS, og norske bedrifter og selskaper er i verdenstoppen i forhold til teknologisk utvikling. Næringen realiserer stadig nye månelandinger med hensyn på nye metoder og løsninger for både boring og produksjon i stadig vanskeligere og mer krevende farvann. Norsk olje- og gassproduksjon medfører store bidrag til samfunnet gjennom ringvirkninger i form av sysselsetting, bosetting og betydelig økonomiske bidrag for å løse nødvendige samfunnsoppgaver i framtiden. Bjarne S. Elde setteordfører Saken oversendes til Marianne Hestvik

22 PS 10/71 Klimakur 2020 Høringssvar 2009/512 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende enstemmige Aluminiumsindustrien ved Sunndalsøra karbonlekkasje Aluminiumsindustrien ved Sunndalsøra i Møre og Romsdal benytter den mest moderne teknologien for aluminiumproduksjon i Norge og Europa. Her benytter en vannkraft i sin produksjon. Bruk av virkemidler som innebærer at aluminiumsindustrien påføres vesentlig høyere utgifter til klimagassutslipp enn konkurrerende virksomheter i utlandet, vil kunne medføre nedleggelser av norsk industri og eventuelt flytting av virksomheter til andre land. Det er uheldig ut fra et globalt miljøperspektiv å flytte industrien til andre land hvor en benytter elektrisitetsproduksjon, basert på fossile energibærere som gass og kull. En slik utflytting vil ikke bare representere karbonlekkasje, det vil også føre til en kraftig økning i CO2 utslipp pr produsert enhet. CO2 knutepunkt ved Tjeldbergodden Møre og Romsdal fylke representerer gjennom Tjeldbergodden et av de større industriområdene i Norge med gass som hovedinnsatsfaktor, gjennom blant annet metanolproduksjon. Kun ca 1/3 av kapasiteten til Haltenpipe benyttes, som således kan forsyne nye industrietableringer. En ser at Tjeldbergodden kan utvikles til et industriområde hvor industri som både har naturgass som innsatsfaktor, samt CO2 utslipp som utfordring kan samles. Utfordringene er blant annet at det ikke foreligger infrastruktur eller deponi løsning i nærheten av området. Det er med glede en registrerer at Tjeldbergodden er ført opp som knutepunkt for transportløsning for CO2 fangst fra industri i Midt-Norge gjennom Klimakur Vi registrerer samtidig at Tjeldbergodden er det lavest prioriterte CO2 knutepunktet av de 4 aktuelle CO2 knutepunktene i Norge med bakgrunn i beregninger av samlet mengde CO2 og samlede kostnader for fangst, transport og lagring. Som det fremgår av beregningene så inngår ikke Ironman prosjektet, som er i prosess med utredningsprogram for etablering av jernverk på Tjeldbergodden, i beregningsgrunnlaget.

23 Prosjektet er meget gunstig i en CO2 sammenheng, både ut fra at anlegget benytter ny teknologi og naturgass som i seg selv reduserer CO2 produksjon med 60% i forhold til tradisjonell jernproduksjon. Videre ut fra at jernverket selv som en del av reformeringsprosessen fra jernmalm til jern forutsetter fjerning av CO2 fra prosessgassen i egen regi. Således kan kostnadene for fangst som utgjør den klart største enkelt komponent kostnaden for CO2 løsning ekskluderes i beregningen. Dette vil resultere i at samlede kostnader for fangst, transport og lagring ikke økes nevneverdig samtidig som samlet antall tonn CO2 til transport og lagringssystemet økes vesentlig som medfører at Tjeldbergodden kommer gunstigere ut. Enkelte felt i Norskehavet, slik som for eksempel Viktoria feltet representerer gass med svært høyt CO2 innhold. Så høyt innhold at CO2 må fjernes før gassen distribueres gjennom eksisterende infrastruktursystem for gass fra Norskehavet. I denne sammenheng bør også slike vurderinger bli tatt inn i den samlede vurderingen av CO2 knutepunkt ved Tjeldbergodden for fangst, transport og lagring. Bjarne S. Elde setteordfører Saken oversendes til Marianne Hestvik

24 PS 10/72 Referatsaker Liste over referatsaker /22 1. KYSTLAB AS. Protokoll fra generalforsamling WWF-Norge. Takk for innsatsen årets Earth Hour ble en suksess 3. AL Freihallen. Oppnevning av representant og vara til styret på generalforsamling 25. mai. 4. Nora Korsnes Wårle skal erstattes i følgende AS: Varde AS, nestleder Kommunens representant i styret i Braatthallen AS Nordre Nordmøre Bru og Tunnelselskap AS, vararepresentant Opera Operaen i Kristiansund AS, vararepresentant Frei administrasjonsbygg, styremedlem Listen ble referert. Vedr. pkt. 3. Ordfører peker ut representant og vararepresentant til generalforsamlingen Vedr. pkt. 4. Sakene legges frem med fullstendig liste over representantene (styrets sammensetning) før generalforsamlingene. Bjarne S. Elde setteordfører Saken oversendes til ordføreren

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 30.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 30.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 30.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 41 10. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Arkiv- saksnr PS 10/6 Godkjenning av protokoll fra møte 06.05.2010 2008/118 Nasjonal handlingsplan for pleie- og omsorgstjenestene.

Arkiv- saksnr PS 10/6 Godkjenning av protokoll fra møte 06.05.2010 2008/118 Nasjonal handlingsplan for pleie- og omsorgstjenestene. Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Kommunestyresalen, Frei administrasjonsbygg Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Høyring - forslag om blokker til utlysing i 21.konsesjonsrunde

Høyring - forslag om blokker til utlysing i 21.konsesjonsrunde Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.05.2010 23880/2010 Bengt Endreseth Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 31.05.2010 Høyring - forslag om blokker til utlysing

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Innspill til 21.konsesjonsrunde

Innspill til 21.konsesjonsrunde WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Olje- og energidepartementet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 41 10. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/125 PS 12/126 PS 12/127 PS 12/128 PS 12/129 PS 12/130 PS 12/131 Supplering av "Arbeids- og økonomiske vilkår for

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.02.06 Møtestart: 16.40 Møteslutt: 19.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Dessuten

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 4/2003 MØTEDATO: 08.05.2003 MØTESTED: FRA SAKNR.: PS 03/29 TIL SAKNR.: PS 03/37 KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Bjarne

Detaljer

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011 Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Protokoll nr. 10/10 Styremøte

Protokoll nr. 10/10 Styremøte Protokoll nr. 10/10 Styremøte 05.11.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Sameksistensgruppen. Espen Myhra Leteseksjonen OED

Sameksistensgruppen. Espen Myhra Leteseksjonen OED Sameksistensgruppen Espen Myhra Leteseksjonen OED Sameksistensgruppen I OED og FID nedsatte i 2003 en arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for sameksistens i området Lofoten - Barentshavet Deltagere

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Rolv Sverre Fostervold Leder Øyvind Wæraas Nestleder Dagfinn Ripnes

Detaljer

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014 Side 3 Sakliste datert 13.05.2014 ble godkjent. Orienteringer: Demokratiundersøkelsen i Skaun v/einar Jakobsen fra KS. Knud P. Aune tiltrådte møtet under orienteringen. Sak 22/14 Sakstittel: MELDINGER

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

1 INNLEDNING. 1.1 Konsesjonspolitikk og utforskingshistorie Figur 1.1 gir en oversikt over status for områder på norsk kontinentalsokkel.

1 INNLEDNING. 1.1 Konsesjonspolitikk og utforskingshistorie Figur 1.1 gir en oversikt over status for områder på norsk kontinentalsokkel. 1 INNLEDNING Bakgrunn for arbeidet Forvaltningsplanen Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (FLB) ble lagt fram for Stortinget i Stortingsmelding nr. 8

Detaljer

Hvordan sikre trygg sameksistens mellom olje- og fiskerinæringen

Hvordan sikre trygg sameksistens mellom olje- og fiskerinæringen Hvordan sikre trygg sameksistens mellom olje- og fiskerinæringen Øyvind Håbrekke Statssekretær Sem - erklæringen Samarbeidsregjeringen vil: foreta en konsekvensutredning av helårig petroleumsaktivitet

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 19.08.2014 89/2014 Kommunestyret 09.09.2014 72/2014 Saksansvarlig Gro Berild Arkiv: Objekt: Arkivsaknr 14/1393 Sjukehuset

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Melding om vedtak FSK 103/14 Helse Møre og Romsdal HF Postmottak Postboks 1600 6026 ÅLESUND Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/3131 Eirik Heggemsnes, H10 08.10.2014

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapssalen Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: kl. 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Pia Lene Margareta Øberg

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/53 Tiltak i idrettshallen for mottak av fjernvarme i forbindelse med etablering av kunstisbanen. Innkomne

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003 Formannskapet 11.03.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 03/18 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/19 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2002. 232 PS 03/20 SKATTEINNGANGEN

Detaljer

Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse

Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse Til: Olje- og energidepartementet Oslo 7.12.2011 Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse De undertegnede organisasjonene viser til høring på forslaget til utvidelse av TFO og vil med dette

Detaljer

Sak 16/14. Sak 17/14

Sak 16/14. Sak 17/14 Side 2 Sak 16/14 ÅRSMELDING 2013 FOR SKAUN KOMMUNE Årsmeldinga for 2013 tas til orientering. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Årsmeldinga for 2013 tatt til orientering. Sak 17/14 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva

Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva Komite for næring Sak 018/12 Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det settes i gang en prosess med å konsekvensutrede

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.10.2012 225/12 PEU Saksansvarhg Arkiv: Kl- Arkivsaknr Perry Ulvestad Ohjekt: 12/1827 HØRINGSUTTALELSE TIL

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/127 IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 10/128 Referatsaker Liste over referatsaker 16.11.2010

Detaljer

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET TID: 03.11.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Hestvik

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Hestvik Ove Vold Drammensveien 264, Vækerø 0246 OSLO Att. Ove Vold Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/1188-10 Marianne Hestvik 14.03.2012 Oversendelse av uttalelse til program for konsekvensutredning

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.05.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.05.2003 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Bernt-Aksel Jensen Lars Helge

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Gymsal, Sandland skole Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kai Martin Hansen Medlem H Harald

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 13.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-20:30 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, John Øyvind Langstad,

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Odd Steinar Bækken : Olav Olstad Antall

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer