Lurabyen Eiendom AS Lura Bydelssenter - VVA. Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lurabyen Eiendom AS Lura Bydelssenter - VVA. Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur"

Transkript

1 Lurabyen Eiendom AS Lura Bydelssenter - VVA Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur Utgave: 01-A Dato:

2 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Dokumentliste Side A-1 A PROSJEKTINFORMASJON A.1 Dokumentliste I Tabell 1 er vist oversikt over prosjektdokumentene. Tilbudsgrunnlaget består av disse prosjektdokumentene fordelt på to hoveddokumenter - denne prosjektbeskrivelsen og tilbudstegningene (separat mappe). Tabell 1: Dokumentliste

3 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Kunngjøring av konkurranse om bygge- og anleggsarbeidside A-2 A.2 Kunngjøring av konkurranse om bygge- og anleggsarbeid På vegne av Lurabyen Eiendom AS innbys deres firma herved til å gi tilbud på arbeider i forbindelse med prosjektet: Lura Bydelssenter - VVA. Det er valgt anskaffelsesprosedyre Åpen anbudskonkurranse. Konkurransen er kunngjort i Doffin. Tilbydere mottar konkurransegrunnlaget kun digitalt. Denne konkurransen omfatter entreprise: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur. Kvalifikasjonskravene er spesifisert i avsnitt B2. Det blir avholdt tilbudsbefaring torsdag 09. juni 2016 kl 13:00. Oppmøte Anleggskontor Hent entreprenør Stavangerveien 30. Tilbud skal være mottatt (tilbudsfrist): fredag kl 13:00. Tilbyder er bundet av sitt tilbud til (vedståelsesfrist): 3 mnd. Tilbudet skal leveres i konvolutt merket: Tilbud Lura Bydelssenter - VVA - Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur. All kommunikasjon i tilbudsfasen skal foregå mellom den representant tilbyder oppnevner og fagansvarlige i Asplan Viak. Korrekt adresse for all kommunikasjon vedrørende denne entreprise er: NAVN ADRESSE Att. Tlf. direkte : E-post : Asplan Viak AS : Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger : Kristoffer Dørheim : Spørsmål vedrørende forespørselen vil bli besvart med anonymiserte likelydende tilsvar til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Innleveringssted for tilbudet: Sand Eiendom AS. Post-/besøksadresse: Sand Eiendom Langgata 30, 5 etg Sandnes

4 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Orientering om prosjektet Side A-3 A.3 Orientering om prosjektet Iht. anleggsbidragavtalen mellom Lurabyen Eiendom AS og Sandnes kommune skal anleggsarbeidene i entreprisen "Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur" utføres for Sandnes kommune sin regning i forbindelse med prosjektet: Lura Bydelssenter - VVA. Lura Byddelssenter er under bygging som totalentreprise. Fremdriften for "Entreprise E02 - Offentlig infrastruktur" er avhengig av når arealene rundt frigis av totalentreprenøren - se punkt A.3.2. På syd/østre hjørnet skal det bygges en midlertidig vegbro fra adkomstvegen til snuplass på sydsiden av bekken. Tegninger og mengdebeskrivelse for fundament og overbygning er ikke klart ved utlysning av konkurransen og vil bli ettersendt/lastet opp på Doffin så snart den er klart. For vegbroen er fundament/landkar prosjektert og mengdebeskrevet. Overbygning (bærekonstruksjon og dekke) skal prosjekteres av entreprenør og utføres som totalentreprise. A.3.1 Arbeidenes art og omfang I forbindelse med utbyggingen av Lura Bydelssenter skal det etablers offentlig infrastruktur. Arbeidene omfatter blant annet opparbeidelse av infrastuktur i bakken (VA, fjernvamrme og el), veier, midlertidig vegbro, torggate og landskap. Arbeidene omfatter blant annet følgende 2650 m2 torg og gågate opparbeidet med belegg, betongstein/betongheller/asfalt, beplanting og gatemøblering, lave murer og tregjerde m2 plantefelt knyttet til bydelssenteret 190 lm vei fordelt på to atkomster til bydelssenteret 275 lm gang- og sykkelvei 1 nedgravd avfallsstasjon med 10 beholdere 950 m2 støpt betongplate på eksisterende peler som fundament for VA-anlegg og atkomstvei ca. 550 lm VA-traseer. Hovedledning vann lm SJK 200 Hovedledning spillvann lm BTG 400 Hovedledninger overvann lm BTG 400 og 115 lm BTG 2000 Midlertidig vegbro - spenn ca. 18 m.

5 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Orientering om prosjektet Side A-4 A.3.2 Byggetid/framdrift Det legges opp til følgende framdrift: Utomhusarbeider øst og gatetun 2: Byggestart: Areal frigis fra totalentreprenør bygg (HENT) Ferdigstillelse til bruktillatelse: Utomhusarbeider sør (gatetun 1 og torg): Byggestart: Areal frigis fra totalentreprenør bygg (HENT) Ferdigstillelse til bruktillatelse: Utomhusarbeider vest: Byggestart: Areal frigis fra totalentreprenør bygg (HENT) Ferdigstillelse til bruktillatelse: Utomhusarbeider nord: Byggestart: Areal frigis fra totalentreprenør bygg (HENT) Ferdigstillelse til bruktillatelse: Arbeider for grøft fjernvarme for Lyse Neo må være klar til Anlegget skal være klar for testkjøring Beplantning etableres vår/sommer For skille mellom gatetun1 og gatetun 2 vises det til tegning LO 303. Entreprenør i denne entreprisen skal utarbeide en detaljert framdriftsplan som skal oppdateres løpende i hele prosjektperioden. Framdriftsplanen skal legges ved entreprenørens tilbud. Framdrift skal være et fast punkt i alle byggemøter.

6 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Orientering om prosjektet Side A-5 A.3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering mv Prosjektet skal bygges ut etter anleggsbidragsmodellen der Sandnes kommune er byggherre. A.3.4 Entrepriseform og kontraktstype Entreprisen består av en hovedentreprise: Betaling av entreprenørens vederlag; iht NS Koordinering og administrasjon på byggeplassen utføres av byggherren. Entreprenøren har ikke ansvar for prosjektering i dette prosjektet med unntak av overbygning (bærekonstruksjon og dekke) for vegbro. Overbygning skal prosjekteres av entreprenør og utføres som totalentreprise. A.3.5 Entreprisegrenser - Ingen A.3.6 Oppdragsgiverens organisasjon Organisasjon for dette prosjektet. Byggherre: Prosjektledelse: Byggeledelse: Ansvarlig prosjekterende - RIVA Ansvarlig prosjekterende - RIB Ansvarlig prosjekterende - RIB Ansvarlig prosjekterende - RIVei Ansvarlig prosjekterende - RILark Ansvarlig prosjekterende - RIG Entreprise E02: Sandnes kommune (Lurabyen Eiendom AS) Børseth Rådgivning AS Børseth Rådgivning AS Asplan Viak AS Asplan Viak AS Norconsult AS Asplan Viak AS Asplan Viak AS SWECO AS Utførende entreprenør

7 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Orientering om prosjektet Side A-6 A.3.7 Oppdragsgiverens organisering av SHA/arbeidet I figur 2 er vist organiseringen av SHA-arbeidet i dette prosjektet. Byggherre Pr osjektleder SHA-koordinator Prosjekte ring SHA-koordinator Utf ør el se Hovedbedrif t Hovedverneombud Øvrige bedrifter og arbeidstaker e Figur 2: Organisering av SHA-arbeidet Byggherrens SHA-plan følger vedlagt og skal være grunnlaget for entreprenørenes SHA-arbeid under utførelsen. HMS-koordinator prosjektering: Christian Fagge - Asplan Viak HMS-koordinator utførelse: Utpekes av Byggherre/prosjektleder

8 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Orientering om prosjektet Side A-7 A.3.8 Koordinering Det kan være behov for koordinering mellom entreprenør E02 og HENT som entreprenør for bygget (Lura Bydelssenter) som holde på med å sluttføre bygget. All koordinering skal skje gjennom byggherren. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen. Han er byggesakens administrative leder og har fullmakt til å forplikte tiltakshaver i ordinære saker av teknisk karakter. Tiltakshaver forbeholder seg rett til å endre organisering, og vil i så fall melde fra om det til entreprenør. Entreprenørens prosjektleder skal tilsvarende ha fullmakt til å forplikte entreprenør i ordinære saker som kan oppstå under arbeidets gang. Skifte av nøkkelpersonelll hos entreprenør kan bare skje med samtykke fra byggherre. Bestilling av endringsarbeider skal skje mellom prosjektleder og byggeleder, og krav om vederlag for endringer må være avklart før endringsarbeid settes i verk. A.3.9 Spesielle forhold ved byggepassen Alle omkostninger som følge av innholdet i de etterfølgende avsnitt regnes inn i kapittelet for rigg og drift, dersom ikke annet er nevnt. A Generelt om tilrigging og drift Entreprenør må selv sørge for rigging av nødvendige brakkefasiliteter. Det er tilgjengelig et område for riggplass som vist på kartet under. Dersom entreprenøren ønsker annen plasseringen må dette ordnes selv. Riggplass er markert A - ca. 850 m2. Strøm til brakke kan forsynes fra bygning "B". Vann kan forsynes fra bygning "C". For spillvann går det offentlig ledning langs bekken. Tilkobling må avklares med kommunen. Adkomst til riggplass fra Somaveien gjennom areal tilknyttet eiendom "C" (blå piler) Området D kan benyttes til mellomlagring av masser - ca. 800 m2.

9 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Orientering om prosjektet Side A-8 A Adkomst Det er adkomst til anleggsområdet fra Stavangerveien og Somaveien A Grunnforhold I området øst for Lura bydelssenter består grunnen av setningsømfintlige masser (torv) med ulik mektighet for hoveddelen av traseen. Faste masser som ligger over torvlaget (dybde varierer) skal vurderes for eventuelt å benyttes til tilbakefylling. Byggherre står fritt til å bestemme om det skal benyttes stedligemasser eller tilkjørte masser utenifra. A Forurensede masser Anleggsarbeidene skal utføres i område hvor det er påvist forurensede masser i grunnen. Det er påtruffet lekkasje petroliumsprodukter i enkelte prøver. Det er påvist THC innen tilstandsklasse 2-3 i flere prøver og arsen og kobber innen tilstandsklasse 2 i to prøver. Forurensende masser skal borttransporteres og leveres til godkjent deponi. A Byggemøter Det vil bli arrangert byggemøter på byggeplassen så ofte som byggherren finner det nødvendig, normalt annen hver uke. Entreprenøren må stille med det personell byggherren måtte innkalle. Kostnadene til disse byggemøtene skal tas med under rigg og drift. Entreprenør må stille med egnede lokaler til byggemøtene - byggherre stiller med inntil 6 personer.

10 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Konkurranseregler Side B-1 B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV B.1 Konkurranseregler For denne konkurransen gjelder Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Kvalifikasjonskrav Tilbud fra de leverandørene som ikke tilfredsstiller kravene i punkt B2 Krav til tilbyder blir avvist. Kvalifikasjonene skal dokumenteres med vedlegg iht E1.1 Dokumentasjon fra tilbyder. Tildeling Tildelingen skal skje på basis av det tilbudet som har den laveste prisen. B.1.1 Alminnelige konkurranseregler Denne anskaffelsen skal foretas ved åpen anbudskonkurranse. Omfanget av den totale anskaffelsen er lavere enn terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter, følgelig gjelder del I og II i Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). B.1.2 Spesielle konkurranseregler FOA 11-2 Tilbudets utforming. Punkt (3) utgår. Det betyr at det ikke er tillatt å levere tilbud med elektronisk middel.

11 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Krav til tilbyder Side B-2 B.2 Krav til tilbyder B.2.1 B Organisatorisk og juridisk stilling Firmaattest Det kreves at leverandør er et lovlig etablert foretak. Dokumentasjon: Norske firma: Firmaattest fra Foretaksregisteret i Brønnøysund Utenlandske firmaer: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivining i det land hvor leverandøren er etablert. B Skatteattester Krav: Leverandør skal ikke ha vesentlige restanser for skatt, trygdeavgifter og merverdiavgift eller det skal foreligge en godkjent nedbetalingsplan. Dokumentasjon Det skal framlegges attest for skatt og merverdiavgift iht. 8-7 FOA, også for de av eventuelle underentreprenører som har kontrakter som overstiger en verdi på NOK ,- ekskl. mva. Norske firmaer: Norske firmaer skal fremlegge attest for skatt og merverdiavgift der leverandør har sitt hovedkontor. Attest skal foreligge innen tilbudsfristens utløp og skal ikke være eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristens utløp. Attesten bestilles og hentes ut i Altinn. Utenlandske firma: Attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørs hjemstat som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser vedrørende avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat leverandør er etablert.

12 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Krav til tilbyder Side B-3 B.2.2 B Økonomisk og finansiell kapasitet Dokumentasjonskrav Krav: Leverandør skal ha ordnede økonomiske forhold og økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten. Leverandør må minimum oppnå en vurdering som god kredittverdighet. I de tilfeller en leverandør støtter seg på andre leverandørers kapasitet for å kunne kvalifisere seg, skal hver av leverandørene minimum oppnå vurdering som god kredittverdighet. Dokumentasjon: Som dokumentasjon vil oppdragsgiver innhente kredittvurdering fra Experian (Oppdragsgiver abonnerer på tjenester fra Experian). Leverandør forutsettes å ha gjort seg kjent med registrerte opplysninger om foretaket og samtykker ved sin innlevering av tilbudet til at opplysningene innhentes og legges til grunn for vurderingen av leverandørens økonomiske forhold. Alternativt kan leverandør ved innlevering av tilbud selv legge ved kredittvurdering fra anerkjent kredittvurderingsselskap som viser at leverandøren har god kredittverdighet og viser omsetningstall. Kredittvurderingen skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med andre dokument som oppdragsgiver kan akseptere.

13 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Krav til tilbyder Side B-4 B.2.3 B Tekniske og faglige kvalifikasjoner Kompetanse Krav: Leverandør skal ha god kompetanse innen gjennomføring av totalentrepriser. Dokumentasjon: Opplysninger om utdanning og faglige kvalifikasjoner for de personer som er ansvarlige for gjennomføring av kontrakten, dvs. anleggslederen og formann skal kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider. (CV-er som viser tilbudt personell sin utdannelse og relevant arbeidserfaring, samt oversikt over tidligere utførte oppdrag med angivelse av oppdragsgiver, verdi og type/ art og medarbeiderens rolle i prosjektet). B Erfaring Krav: Leverandør skal ha erfaring som entreprenør fra minst to relevante oppdrag hva gjelder oppdrag av sammenlignbar størrelse og kompleksitet. Dokumentasjon: Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge en liste over de viktigste relevante oppdragene de siste fem år, herunder opplysninger om oppdraget (kort beskrivelse), kontraktsverdi eks. mva., tidspunkt og navn på kunde. På bakgrunn av listen skal leverandør oppgi navn og e-postadresse til kontaktperson for de tre mest relevante oppdragene. Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. B Kvalitetssystem Krav: Oppdragsgiver krever at leverandør har et velfungerende system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang. Dokumentasjon: Som dokumentasjon skal leverandør vedlegge attest for firmaets kvalitetssystem/styringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller anerkjente kvalitetssikringsstandarder som ISO 9001:2008 eller tilsvarende. Oppdragsgiver godtar også annen dokumentasjon som viser at leverandøren har velfungerende system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang. Her må det minimum gis en overordnet beskrivelse av innholdet i systemet, herunder en oversikt over kontrollplaner og sjekklister som er relevant for oppdraget.

14 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Krav til tilbud Side B-5 B.3 Krav til tilbud All informasjon som er spesifisert under E SVARDOKUMENTER skal fylles ut. Svardokument E2 Utfylt beskrivelse leveres ved å fylle ut spesifiserende mengdefortegnelse med enhetspriser under D1.1 Detaljbeskrivelse eller ved å levere print og fil i henhold til NS 3459 av D1.1 Detaljbeskrivelse.

15 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Alminnnelige kontraktsbestemmelser Side C-1 C KONTRAKTSBESTEMMELSER C.1 Alminnnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009.

16 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Spesielle kontraktsbestemmelser Side C-2 C.2 Spesielle kontraktsbestemmelser C.2.1 Sikkerhetstillelse (NS pkt 8). Siste avsnitt utgår (byggherren stiller ikke sikkerhet). C.2.2 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter (NS ). Nytt avsnitt: Tilbudssummen skal være fast, dvs. ikke indeksreguleres, dersom kontrakt inngås innen 90 dager etter tilbudsfrist. Ved senere kontraktsinngåelse reguleres hele tilbudssummen etter NS 3405 frem til måned for kontraktsinngåelse. C.2.3 Sentral godkjenning Leverandør må ha sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, eller fått godkjent søknad for lokal godkjenning i tiltaksklasse 3, for de aktuelle arbeidene ved kontraktsinngåelse. C.2.4 Seriøsitetskrav Leverandører skal oppfylle kravene i vedlegg "Seriøsitetskrav" som inneholder spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygge- og anleggskontrakter, med unntak av punkt 2.

17 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Avtaledokument Side C-3 C.3 Avtaledokument Det opprettes avtaledokumentet basert på blankett NS 8406A for kontraktsarbeidene.

18 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-1 Kapittel:01 Rigg og drift D BESKRIVENDE DEL Beskrivelse av byggeobjekt D.1.1 Detaljbeskrivelse 01 Rigg og drift Denne anbudsbeskrivelsen er basert på digital versjon av NS 3420, 4. utgave (201601). Alle poster er regulerbare Kapittel 01 gjelder for alle arbeidene som er med i denne entreprisen. I dette kapittelet skal entreprenøren ta med kostnadene til alle ytelser i forbindelse med rigging, klargjøring og drift av anlegget som ikke inngår i priser for delprodukter og øvrige poster etter NS Entreprenøren skal holde nødvendig brakke for byggemøter ol. Han skal være tilgjengelig på telefon. Entreprenøren skal ta med kostnadene for oppfølging av HMS-planen i posten for drift av byggeplass. Entreprenøren må gjøre seg godt kjent med anleggsområdet og mulige problemer/begrensninger ved arbeide tett innpå anleggsområdet for byggentreprenøren for Lura Bydelssenter og eventuell koordinering med byggentrenøren. ved kryssing og graving langs eksisterende konstruksjoner, gjerder, kabler ol. ved å arbeide tett innpå midlertidig omlagt bekk og spillvannsledninger ved å arbeide tett innpå eksisterende permanent opparbeidet VA-anlegg som er etablert i entreprise E01-kulvert. koordinering mot Lyses entreprenør ved legging av fjernvarme 01.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS

19 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-2 Kapittel:01 Rigg og drift 01.3 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.4 AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.5 AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.6 AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS

20 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-3 Kapittel:01 Rigg og drift 01.7 FV4.621A MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE ANLEGG Rund sum Anlegg: Veg Lokalisering: Offentlige veger og GS-veger Krav til omleggingen: Beskrivelse av de eksisterende forhold: RS a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utennom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på ekisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, vakthold ved kryssing av trafikkert veg mv. I denne posten ligger også ivaretaking av GSveg trase gjennom byggeområdet, enten ved omlegging eller sikring sv eksisterende trase. Traseen må ha en bredde på 3m og fast dekke. Omfatter også nødvendig drift av tiltakene i anleggsperioden og nedrigging av vei og isntallasjoner etter endt anlegg. c) Utførelse: Omlegging eller avstengning skal skje i henhold til håndbok 051. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling. Eksisterende gangkryssinger eller midlertidige erstatninger for disse må opprettholdes og skal sikres med gult blinkende lys. Entreprenør skal utføre nødvendig oppmerking, Vegbelysning skal være i drift i hele anleggsperioden Sum Kapittel:

21 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-4 Kapittel:10 Grunnarbeider 10 Grunnarbeider GRUNNARBEIDER Det er gjort grunnundersøkelser i anleggsområdet som viser at det i deler av området blant annet er setningsømfintlige masser (torv etc.). Geoteknisk rapport er vedlagt konkurransegrunnlaget. Områdene med dårlige grunnforhold er hovdesaklig syd og øst for Lura Byddelssenter. På sydsiden er det etablert dekke i grunnen og overvannskulvert på peler på strekningen med dårlige grunnforhold og det er derfor antatt at det ikke har vesentlig konsekvenser for denne entreprisen. På østsiden av bygget er det setningsømfintlige masser i grunnen. Det er derfor tidligere satt ned peler som skal benyttes til å støpe dekke i grunnen for å unngå setninger på ledninger, veg etc. Pelen er avsluttet i eksisterende terreng. I denne entreprisen skal det graves ut mellom eksisterende peler (delvis setningsømfintlige masser) før det skal støpes betongdekke på pelene FV1.1A VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal Område som skal ryddes: Innenfor hele anleggsområdet RS x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 10.2 ZB SKJÆRING Samlet lengde m 20,00 Dekketype: Asfaltdekke Metode: Saging Total dybde: Fra 50 til 100 mm Lokalisering: 10.3 ZB7.22 RIVING AV FAST DEKKE Areal m 2 500,00 Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: Fra 50 til 100 mm Lokalisering: Spesielle forhold: -

22 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-5 Kapittel:10 Grunnarbeider 10.4 ZB7.23 RIVING AV FAST DEKKE Areal m 2 50,00 Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: Fra 100 til 150 mm Lokalisering: Spesielle forhold: ZB7.24 RIVING AV FAST DEKKE Areal m 2 50,00 Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: Fra 150 til 200 mm Lokalisering: Spesielle forhold: FM1.2311A OPPLASTING - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 75,00 Opplastingssted: Gravested Lokalisering: Eksisterende vegareal Type masser: Asfalt som skal fjernes a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter asfaltdekke 10.7 FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 75,00 Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert Lokalisering: Veggrunn Leveringssted: Godkjent deponi Type masser: Asfalt som skal fjernes 10.8 FM LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT Vekt tonn 112,00 Type avfall: Asfalt Lokalisering: Veggrunn Leveringssted: Godkjent deponi

23 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-6 Kapittel:10 Grunnarbeider 10.9 CD RIVING - LENGDE Lengde m 50,00 Bygningsdel: Gjerder, porter og bommer Lokalisering: innenfor anleggsområdet Tilgjengelighet: - Materialer: Flettverksgjerder og andre mindre gjerder opp til 1,5m høye Byggeår: - Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende deler: Transporteres og leveres til godkjent deponi inkludert eventuelle deponiavgifter CD RIVING - LENGDE Lengde m 100,00 Bygningsdel: Sikkerhetsrekkverk, avvisere M.V. Lokalisering: innenfor anleggsområdet Tilgjengelighet: - Materialer: - Byggeår: - Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende deler: CD A RIVING - LENGDE Lengde m 120,00 Bygningsdel: Andre bygningsdeler - kantstein Lokalisering: langs eks veg innefor anleggsområdet Tilgjengelighet: - Materialer: Betong Byggeår: - Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende deler: leveres godkjent deponi a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter fjerning og transport til godkjent deponi som entreprenør rår over, inkludert eventuelle deponiavgifter.

24 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-7 Kapittel:10 Grunnarbeider CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall stk 10 Bygningsdel: Utendørs lys anlegg Lokalisering: langs eks veg innefor anleggsområdet Tilgjengelighet: - Materialer: - Byggeår: - Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende deler: - a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder bistand demonteriing eks lysmaster for Lyse Elnett CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall stk 5 Bygningsdel: Skilter Lokalisering: offentlige trafikkslilt Tilgjengelighet: - Materialer: - Byggeår: - Dimensjon: - Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende deler: Leveres vegholders deponi

25 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-8 Kapittel:10 Grunnarbeider CD A RIVING - LENGDE Lengde m 15,00 Bygningsdel: Utendørs va anlegg Lokalisering: Trase 2 og 13 Tilgjengelighet: - Materialer: SJK Byggeår: - Dimensjon: DN Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende deler: - a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder riving av eksisterende vannledninger i forbindelse med nedsetting av vannkum V8 og V4. Posten skal inkludere alle kostnader for riving, opplasting, transport og deponering på godkjent avfallsbehandlingsanlegg CD A RIVING - LENGDE Lengde m 30,00 Bygningsdel: Utendørs va anlegg Lokalisering: Trase 4 Tilgjengelighet: - Materialer: PVC Byggeår: - Dimensjon: DN400 Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende deler: - a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder riving av spillvannsledning som skal legges om. Posten skal inkludere alle kostnader for riving, opplasting, transport og deponering på godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

26 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-9 Kapittel:10 Grunnarbeider CD A RIVING - LENGDE Lengde m 6,00 Bygningsdel: Utendørs va anlegg Lokalisering: Trase 2 Tilgjengelighet: - Materialer: Betong Byggeår: - Dimensjon: DN600 Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende deler: - a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder riving av eksisterende overvannsledning i forbindelse med nedsetting av overvannskum O22. Posten skal inkludere alle kostnader for riving, opplasting, transport og deponering på godkjent avfallsbehandlingsanlegg CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall stk 2 Bygningsdel: Utendørs va anlegg Lokalisering: Trase 13 Tilgjengelighet: - Materialer: Betong og SJK Byggeår: - Dimensjon: Konstruksjon/bæring: - Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Sluttilstand for gjenværende deler: - a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder riving av eksisterende vannkum ved utskiftning og nedsetting av ny vannkum V8.. Posten skal inkludere alle kostnader for riving, opplasting, transport og deponering på godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

27 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-10 Kapittel:10 Grunnarbeider FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m 3 750,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Veier uten VA-traseer Formål: Utgraving for traubunn Grunnforhold: Løsmasser FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m ,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2, Profil 0-90) Formål: Bunnplate på peler Grunnforhold: Løsmasser - faste masser over setningsømfintlige masser (hovedsaklig torv) a) Omfang og prisgrunnlag Det skal støpes bunnplate på eksisterende peler for å unngå setninger på veg og infrastruktur i bakken. Pelen er satt ned i tidligere entreprise og er avsluttet i eksisterende terreng. Utgravingen skal utføres inn mot eksisterende bygg og mellom peler. c) Utførelse Forsiktig graving for å unngå skader på bygg og peler.

28 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-11 Kapittel:10 Grunnarbeider FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m ,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2, Profil 0-90) Formål: Bunnplate på peler Grunnforhold: Setningsømfintlige masser (hovedsaklig torv) a) Omfang og prisgrunnlag Det skal støpes bunnplate på eksisterende peler for å unngå setninger på veg og infrastruktur i bakken. Pelen er satt ned i tidligere entreprise og er avsluttet i eksisterende terreng. Utgravingen skal utføres inn mot eksisterende bygg og mellom peler. Posten skal også omfatter utgraving av eventuelle forurensende masser. c) Utførelse Forsiktig graving for å unngå skader på bygg og peler FD A GRAVING AV GROPER - VOLUM Prosjektert fast volum m 3 50,00 Omfang: Graving, masseflytting og utlegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Øst for bygg - veg Type grop: for nedgravde søppelcontainere Dimensjoner: Valgfritt Grunnforhold: Løsmasser a) Omfang og prisgrunnlag Utgraving skal foregå i tilbakefylte/oppfylte masser over betongdekke på peler. Massen skal benyttes til oppfylling innenfor anleggsområdet. Posten skal derfor også inkluderer massetransport og utlegging innenfor anleggsområdet.

29 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-12 Kapittel:10 Grunnarbeider FM A TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Prosjektert fast volum m 3 800,00 Opplastingssted: Gravested Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2 - Profil 0-90) Type masser: Faste masser Tippsted: Massedeponi ved riggområde a) Omfang og prisgrunnlag Utgravde setningsfrie masser som kan benyttes til tilbakefylling etter etablering av bunnplate på peler, skal mellomlagres i massedeponi FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 800,00 Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Valgfri Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2, profil 0-90) Leveringssted: Valgfri Type masser: Faste masser a) Omfang og prisgrunnlag Faste masser ved utgraving som ikke kan benyttes til tilbakefylling er entreprenøres eiendom. Posten inkluderer derfor alle kostnader for borttransportering, deponering etc FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m ,00 Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2, Profil 0-90) Leveringssted: Godkjent deponi Type masser: Setningsømfintlige masser (hovedsaklig torv)

30 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-13 Kapittel:10 Grunnarbeider FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 500,00 Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2, Profil 0-90) Leveringssted: Godkjent deponi Type masser: Forurensede masser FM5.15A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE MASSER Fast volum m ,00 Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2, Profil 0-90) Type masser: Setningsømfintlige masser (hovedsaklig torv) Leveringssted: Godkjent deponi x) Mengderegler Prosjektert fast volum FM5.259A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT Vekt tonn 750,00 For masser forurenset med: Lekasje av petroliumsprodukter Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2, Profil 0-90) Forurensningsgrad/konsentrasjon: - Type masser: Forurensede løsmasser Leveringssted: Godkjent deponi x) Mengderegler Mengde måles i tonn. Enhet:Tonn FS UTLEGGING I FYLLING Prosjektert anbrakt volum m ,00 Type masse/sortering: Sprengt stein Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Veg og GS-veg fylling Underlag: Løsmasser - faste Kote/nivå: Tykkelse: Krav til lagvis utlegging:

31 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-14 Kapittel:10 Grunnarbeider FD A GRAVING AV GROPER - VOLUM Prosjektert fast volum m 3 65,00 Omfang: Valgfritt Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2, Profil 0-90) Type grop: Bjelke for bunnplate Dimensjoner: Grunnforhold: Kult 20/120 a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder utgraving for støping av bjelke etter grovplanering med kult 20/ FS A UTLEGGING I FYLLING Prosjektert anbrakt volum m 3 400,00 Type masse/sortering: Løsmasser Levering: Masser fra depot Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Veg og GS-veg fylling Underlag: Kote/nivå: Tykkelse: iht til vegmodell Krav til lagvis utlegging: b) Materialer. Masser minimum T3 kvalitet FJ1.1100A RIGGING AV PUMPEUTSTYR Rund sum Kapasitet: Uspesifisert Lokalisering: Øst for bygg - Etablering av bunnplate RS a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere 2 stk lensepumper tilpasset 4" lenseledning.

32 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-15 Kapittel:10 Grunnarbeider FJ A RIGGING AV LENSELEDNING Lengde m 100,00 Kapasitet: Uspesifisert Total lengde lenseledning: Til og med 100 m Lokalisering: Øst for bygg - Etablering av bunnplate a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder 4" lenseledning FJ1.400A SEDIMENTERINGSANLEGG Uker Uker 8,00 Kapasitet: Uspesifisert Lokalisering: Øst for bygg - Etablering av bunnplate Utslippskrav: Utførelse: a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder etablering og drift av sedimenteringskontainer - 20 m3 på sydsiden av bekken. På bakgrunn av erfaring fra entreprise E01 gir volumet tilstrekkelig sedimentering/rensing og det er derfor ikke behov for prøvetaking av utslipp av vann. Posten skal også inkludere arbeider og materiell for legging av utslippsledning på terreng. Posten inkludere også eventuell tømming og alle kostnader for deponering av slam i anleggsfasen og ved nedrigging. c) Utførelse Utslippsledning fra sedimenteringsanlegg legges på terreng til bekk nedstrøm S24. x) Mengderegler Mengde angis som tid: Enhet: uker FJ1.2100A VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER Tid uker 8,00 Kapasitet: Uspesifisert Lokalisering: Øst for bygg - Etablering av bunnplate a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder for 2 stk lensepumper med tilhørende 4" lenseledning.

33 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-16 Kapittel:10 Grunnarbeider FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 960,00 Type lag: Filterlag Type masse/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2, Profil 0-90) Underlag: Betongplate Tykkelse: 100 mm a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder utlegging av filterlag over betongplate før tilbakefylling av masser FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m ,00 Type lag: Underbygning for veg Type masse/sortering: Sprengt stein Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2 profil 0-90) Underlag: Betongfundament/faste masser Tykkelse: Iht. håndbok V220 a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder oppbygning av underbygning for veg over betongdekke på peler.

34 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-17 Kapittel:10 Grunnarbeider FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m ,00 Type lag: Underbygning for veg Type masse/sortering: Sprengt stein Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Torggata - Syd-siden av bygg Underlag: Betongfundament/faste masser Tykkelse: Iht. håndbok V220 a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder underbygning for torggate fra avsluttet terreng i Entreprise E01 til underkant forsterkningslag. Tykkelse varierer fra ca 0,5-1,0 m. b) Materialer Minimum teleklasse T FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 100,00 Type lag: Avretting for betongplate Type masse/sortering: 4/8 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2, Profil 0-90) Underlag: Kult Tykkelse: 100 mm a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også tilbakefylling utover tykkelse på 100 mm pga utgraving for støping av bjelker i grovplanerte masser.

35 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-18 Kapittel:10 Grunnarbeider FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 390,00 Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/120 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Uspesifisert Lokalisering: Øst for bygg (VA-trase 2, Profil 0-90) Underlag: Setningsømfintlige masser Tykkelse: 400 mm a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder fundament for bunnplate på peler. Sum Kapittel:

36 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-19 Kapittel:11 Betongdekke i grunnen 11 Betongdekke i grunnen 11.1 Betong Det skal benyttes betong fra ferdigbetongfabrikk godkjent av kontrollrådet for betongprodukter med kvalitet som angitt på tegningene og i mengdeoppstillingen. For all betongstøping skal det føres dagbok. Dagboken skal være oversiktlig og lett å finne frem i slik at alle masser kan relateres til enkelte konstruksjonsdeler. Alle utgifter til den fortløpende kontroll av betongarbeidene bekostes av entreprenøren. Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på betongkvaliteten før arbeidene begynner. Av dokumentasjonen skal det fremgå faktisk oppnådd kvalitet/fasthet, evt. skal det utføres prøvestøp som prøvetrykkes før oppstart av betongarbeidene. Bruk av membranherder tillates kun på tørre konstruksjoner eller ved frost. Herdebetingelser Det skal iverksettes tiltak som forhindrer at det i herdefasen oppstår skadelige riss på grunn av temperaturforskjeller over tverrsnittet eller mot tilstøtende konstruksjoner, samt riss og sprekker som kan oppstå som følge av fastholdingskrefter i konstruksjonen. Det skal legges vekt på tiltak for god etterbehandling av betongen for å hindre tidlig uttørking som fører til plastisk svinn. Ved bruk av membranherder skal entreprenøren fremlegge dokumentasjon på at denne ikke har negative virkninger for evt. senere overflatebehandlinger. Entreprenøren skal i god tid før støpearbeidene tar til forsikre seg om at det under herding ikke vil oppstå temperaturforskjeller på mer enn 20 grader over tverrsnittet og grader mot tilstøtende konstruksjonsdeler. Forskaling Norsk Betongforenings publikasjon nr 9 gjelder for forskalingsarbeider; Veiledning for beskrivelse av synlige betongoverflater, plasstøpte konstruksjoner. Ved forskaling tillates ikke brukt båndjern, men avstandsstag med plasthylser e.l. Avstandsklosser skal være av betong med samme

37 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-20 Kapittel:11 Betongdekke i grunnen betongkvalitet som betongen forøvrig. Klossene plasseres slik at riss unngås. Generelt stilles det krav til betongoverflaten, og det skal benyttes forskaling av så god kvalitet at det oppnås glatte flater som ikke trenger etterbehandling/reperasjon. Det skal tilstrebes å oppnå en porefri overflate. Intet støpearbeid skal startes før byggherren har gitt sin tillatelse til dette. Entreprenøren skal tilkalle byggeledelsen for armeringskontroll for hvert støpeavsnitt. Det skal gis minst to dagers varsel for denne kontrollen. Armering Armeringsarbeidene skal utføres av øvede jernbindere med erfaring fra tilsvarende konstruksjoner, og ha forståelse for betydningen av tilstrekkelig omfaringslengde, spredning av armeringsskjøter, tilstrekkelig armeringsoverdekning osv. Det gjøres spesielt oppmerksom på at armeringsskjøtene skal fordeles. Nødvendige montasjejern benyttes selv om disse ikke er vist på tegningene. All armering skal bindes før støping. Alle generelle krav og utførelser nevnt over inkluderes i enhetsprisene CD7.21A OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER Vekt tonn 34,00 Lokalisering: - Type materiale: Betongpeler Leveringssted: Godkjent deponi/behandlingsanlegg x) Mengderegler Mengde måles i tonn: Enhet: Tonn

38 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-21 Kapittel:11 Betongdekke i grunnen 11.3 CD7.22A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR RIVEMASSER Vekt tonn 34,00 Lokalisering: Type materiale: Betongpeler Leveringssted: Godkjent deponi/behandlingsanlegg x) Mengderegler Mengde måles i tonn: Enhet: Tonn 11.4 GK RIGG FOR KAPPING AV PELER Rund sum Peletype: Betongpel Arbeidssted: Peler på land Lokalisering: Peler i sving + trasé 2. Se peleplan. Post avregnes. RS 11.5 GK KAPPING AV PELER Antall stk 119 Peletype: Betongpel Arbeidssted: Peler på land Lokalisering: Peler i sving + trasé 2 Type pel: P270MA Kappnivå: Ihht. arbeidstegninger 11.6 GK1.718 TILLEGG FOR FRILEGGING AV ARMERING VED KAPPING AV BETONGPELER Antall stk 119 Lokalisering: Peler i sving + trasé 2 Kappnivå: - Frilagt armeringslengde: ca300mm

39 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-22 Kapittel:11 Betongdekke i grunnen 11.7 LB1.3022A FORSKALING AV BJELKE Areal forskaling m 2 14,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Sideforskaling overliggende bjelke Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Overgang kulvert til rør (profil 270) Dimensjon: BxH=500x1020mm. Bjelke støpes mot bunnplater a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder også forskaling for hakk (lavere bjelke) i området ved rør LB1.3092A FORSKALING AV BJELKE Areal forskaling m 2 198,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Sideforskaling av bjelker som støpes rundt betongpeler Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Fra akse 10 til akse 35 Dimensjon: 700x700mm. Bjelke støpes med støpeskjøt i UK bunnplate (t=400mm) slik at nødvendig forskaling av sidevegger kun er 300mm høy. a) Omfang og prisgrunnlag Sidekantforskaling av 26 bjelker med total lengde på 311,6m. + Endeforskaling av 26 bjelker

40 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-23 Kapittel:11 Betongdekke i grunnen 11.9 LB1.3092A FORSKALING AV BJELKE Areal forskaling m 2 12,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Sideforskaling av bjelker som støpes rundt betongpeler Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Bjelker under bunnplate i sving Dimensjon: 700x700mm. Bjelke støpes med støpeskjøt i UK bunnplate (t=400mm) slik at nødvendig forskaling av sidevegger kun er 300mm høy. a) Omfang og prisgrunnlag Sidekantforskaling av 3 bjelker LB3.412 FORSKALING AV FORKANT Lengde m 168,00 Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Kantforskaling av bunnplate t=400mm. Fra akse 10 til akse 35 Dimensjon: h=400mm LB3.412 FORSKALING AV FORKANT Lengde m 22,00 Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Kantforskaling av bunnplate t=400mm. Bunnplate i sving. Dimensjon: h=400mm

41 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-24 Kapittel:11 Betongdekke i grunnen LB8.4112A SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER Lengde m 54,90 Forskalingsoverflate: Glatt Type støpeskjøt: Med gjennomgående armering Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Akse 10 til akse 35 a) Omfang og prisgrunnlag Fuge v/akse 10. L = 9700mm Fuge v/akse 16. L = 11400mm Fuge v/akse 22. L = 11400mm Fuge v/akse 27. L = 11200mm Fuge v/akse 35. L = 11200mm Dybel og fugemateriale har egen post LC ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 5151,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Akse 10 til akse LC ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 297,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Bunnplate og bjelke i sving LC ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 38180,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 16 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Akse 10 til akse 35

42 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-25 Kapittel:11 Betongdekke i grunnen LC ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 3115,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 16 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Bunnplate og bjelke i sving LC ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 6213,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 20 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Akse 10 til akse LC ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 359,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 20 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Bunnplate og bjelke i sving LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 66,00 Konstruksjonsdel: Bjelke Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M45 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie Lokalisering: Akse 10 til akse 35

43 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-26 Kapittel:11 Betongdekke i grunnen LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 5,00 Konstruksjonsdel: Bjelke Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M45 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie Lokalisering: Bjelker under bunnplate i sving + bjelke/lav vegg i overgang kulvert til rør (profil 270) LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 386,00 Konstruksjonsdel: Dekke Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M45 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie Lokalisering: Akse 10 til akse LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 22,00 Konstruksjonsdel: Dekke Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M45 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie Lokalisering: Bunnplate i sving

44 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-27 Kapittel:11 Betongdekke i grunnen LM1.1512A INNSTØPINGSGODS Antall stk 53 Type: Dybler Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: 5 fuger fra akse 10 og akse 35 Typebetegnelse: Skal tillatte bevegelse i èn retning. Dimensjonerende skjærkraftkapasitet: 98kN/m Dimensjon innstøpingsgods: Dybel: ~22mm Overflatebehandling: Syrefast Innstøpingsmørtel: - b) Materialer Produkteksempel: Halfen HSD-CRET SB A ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER Løpemeter lm 54,90 Isolasjonsmateriale: XPS Montasje: Vegger, dekke og bunnplate Tykkelse: 20 mm Lokalisering: 5 fuger mellom akse 10 og akse 35 Krav til fysiske egenskaper: - Krav til beskyttelse: - a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder isolasjonssjiktet i fuger. Tykkelse av bunnplate er 400mm. x) Mengderegler Mengdes som løpemeter.

45 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-28 Kapittel:11 Betongdekke i grunnen SF3.1088A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m 54,90 Materiale: Valgfritt Isolasjon: Ingen Fugeavdekning: Ingen Lokalisering: 5 fuger mellom akse 10 og akse 35 Fugebredde: 30mm Etterbehandling: - a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer bunnfyllingslist Sum Kapittel:

46 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-29 Kapittel:12 Konstruksjon 12 Konstruksjon Dette kapittelet omhandler aller arbeider for å bygge en midlertidig vegbro på syd/øst hjørnet av bygget over bekk til snuplass. Fundament/landkar etableres på eksisterende peler. Tegninger og mengdebeskrivelse av brokonstruksjon er ikke ferdig ved utlysningen av konkurransen. Dette vil bli ettersent/lastet opp på Doffin så snart dette er klart. Dette hoveddokumentet og tilleggsdokumenter for brokonstruksjon skal behandles og vurderes som ett. Tilleggsdokument for brokonstruksjon skal prises separat og leveres sammen med hoveddokumentet. Komplett pris for brokonstruksjon skal føres opp i prissammendrag i post E.3.1. Merknad: Kapittelt 01 - Rigg og drift. Kostnad for rigg og drift vedrørende brokonstruksjon skal i utgangspunktet prises i dette dokumentet. Dersom det er særskilte rigg og drift poster for brokonstruksjonen i tilleggsdokumentet for brokonstruksjonen, skal disse sees i sammenheng med øvrige rigg og drift poster og prises, Sum Kapittel:

47 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-30 Kapittel:20 VA - Grøfter 20 VA - Grøfter Trase 1 Postene i kapittelet gjelder VA-trase 1 på sydsiden av bygget. I trase 1 er det i entreprise 01 bygd overvannskulvert 3x3 m og lagt spillvannsledning BTG ø400. Terrenget er tilbakefylt til ca. 0,5 m over kulverttak - ca. 1-1,5 meter under prosjektert terreng. VA-grøftene skal etterpå etableres over kulverttak (VL) og langs kulvertvegg (OV). Grøftene blir i hovedsak gravd i tilbakefylte masser som kan benyttes til oppfylling av vegunderbygning. I postene for graving av grøft er det derfor tatt med masseflytting av overskuddsmasser til oppfylling. Før VA-grøfter kan etableres må det tilbakefylles masser til minimum 0,7 m over topp ledning FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 140,00 Omfang: Inkluderer masseflytting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Trase 1 - VL Formål: VA-grøft Grunnforhold: Tilbakefylt masser - løsmasser/ sprengstein Restriksjoner: - Grøftedybde: Inntil 1,8 m Bunnbredde: Inntil 0,6 m a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder grøft for vannledning på kulverttak. Posten inkluderer også masseflytting av overskuddsmasser for etablering av underbygning veg/torggate c) Utførelse Grøfter skal ikke etableres før avstand topp rør til tilbakefylling er minimum 0,7 m. Vegunderbygning iht. HB V220.

48 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-31 Kapittel:20 VA - Grøfter FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 116,00 Omfang: Inkluderer masseflytting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Trase 1 - OV - Profil Formål: VA-grøft Grunnforhold: Tilbakefylt masser - løsmasser/ sprengstein Restriksjoner: - Grøftedybde: Inntil 2,0 m Bunnbredde: Inntil 1,0 m a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder grøft for overvannsledning på siden av kulvert. Entreprise E01 tilbakefyller til ca. 0,5 m over kulvert, dvs. ca. 1 m under prosjektert terreng. Oppgitt grøftedybde er derfor beregnet fra +0,5 m over kulverttak. Posten inkluderer også masseflytting av overskuddsmasser for etablering av underbygning veg/torggate c) Utførelse Gøfter skal ikke etableres før avstand topp rør til tilbakefylling er minimum 0,7 m.vegunderbygning iht. HB V220.

49 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-32 Kapittel:20 VA - Grøfter FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 33,00 Omfang: Inkluderer masseflytting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Trase 1 - OV - Profil O5 Formål: VA-grøft Grunnforhold: Tilbakefylt masser - løsmasser/ sprengstein Restriksjoner: - Grøftedybde: Inntil 3,0 m Bunnbredde: Inntil 1,0 m a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder grøft for overvannsledning på siden av kulvert. Entreprise E01 tilbakefyller til ca. 0,5 m over kulvert, dvs. ca. 1 m under prosjektert terreng. Oppgitt grøftedybde er derfor beregnet fra +0,5 m over kulverttak. Posten inkluderer også masseflytting av overskuddsmasser for etablering av underbygning veg/torggate. c) Utførelse Gøfter skal ikke etableres før avstand topp rør til tilbakefylling er minimum 0,7 m. Vegunderbyging iht. HB V FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 140,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Fundament Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: Trase 1 - VL Tykkelse: 200 mm Underlag: Betongdekke a) Omfang og prisgrunnlag Fundament på kulverttak

50 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-33 Kapittel:20 VA - Grøfter FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 149,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Fundament Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: Trase 1 - OV ledning Tykkelse: 200 mm Underlag: Løsmasse/sprstein FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 140,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Omfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Trase 1 - Vannledning Tykkelse: 500 mm (300 mm over topp rør) Underlag: Fundament FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 149,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Omfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Trase 1 - OV ledning Tykkelse: 750 mm (300 mm over topp rør) Underlag: Fundament

51 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-34 Kapittel:20 VA - Grøfter FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 149,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: Ingen - Videre oppfylling til underkant vegfundament er beskrevet i kapittel 76 Lokalisering: Trase 1 - OV ledning Tykkelse: Til underkant forsterkningslag veg/plass Underlag: Beskyttelsesslag GU6.13A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m ,00 Brukskrav: Bruksklasse 3 Lokalisering: Trase 1 Anvendelse: Grøft for overvann a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse der grøft etableres i grove masser. Bruk avgjøres i samråd med byggherre Trase 2 Postene i kapittelet gjelder VA-trase 2 på østsiden av bygget. For deler av strekningen skal det først graves ut for å støpe betongdekke på peler. VAgrøftene skal etterpå etableres over betongdekke. Før VA-grøfter kan etableres må det tilbakefylles masser til minimum 0,7 m over topp ledning. Det ligger flere ledninger på ulike nivåer på strekningen. For overvannskulvert ø2000 skal det fylles opp til midt på røret før utgraving av grøft. Oppfylling over betongdekke er beskrevet i kapittelt 10 Grunnarbeider. Overskuddsmasser fra graving av grøfter skal benyttes direkte til oppfylling til underkant vegoverbygning Pga disse momentene utføres grøftearbeidene for alle ledninger øst for bygget, med volumberegning.

52 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-35 Kapittel:20 VA - Grøfter FD A GRAVING AV GRØFT - VOLUM Prosjektert fast volum m ,00 Omfang: Inkluderere masseflytting Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Trase 2 Formål: VA-grøft Grunnforhold: Sprengstein (benyttet i post 10.30) Restriksjoner: - Grøftedybde: Inntil 3-4 meter Bunnbredde: ca 3,5 m. a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer masseflytting for etablering av underbygning for veg. c) Utførelse Utlegging iht. HB V FD A GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 1 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Trase 2 - V14 Type grop: Fremgraving av eksisterende rør og vannkum Dimensjoner: Grunnforhold: Løsmasser a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter forsiktig fremgraving av eksisterende vannkum og vannledninger for nedsetting av ny vannkum og tilknytning til eksisterende rør. Kapping av asfalt avregnes etter poster i kapittel 10 Grunnarbeider

53 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-36 Kapittel:20 VA - Grøfter FD A GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 1 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Trase 2 - O22 Type grop: Fremgraving av eksisterende rør Dimensjoner: Grunnforhold: Løsmasser a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter forsiktig fremgraving av eksisterende overvannsledning for nedsetting av ny overvannskum og tilknytning til eksisterende rør FD KRYSSING Antall kryssinger stk 3 Type eksisterende anlegg: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler Lokalisering: Trase 2 Formål: VA-grøft Grunnforhold: Løsmasser Beskrivelse av eksisterende anlegg: Gjelder alle type kabler Kryssingens lengde: FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Prosjektert anbragt volum m ,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Uspesifisert Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: Trase 2 Tykkelse: Se HU200 Underlag: Varierier a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder fundament, sidebeskyttelse og omfylling for alle VA-ledninger i trase 2

54 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-37 Kapittel:20 VA - Grøfter FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM Prosjektert anbragt volum m ,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm Lokalisering: Trase 2 Tykkelse: Til terreng/underkant forsterkningslag Underlag: Beskyttelsesslag GU6.13A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m ,00 Brukskrav: Bruksklasse 3 Lokalisering: Trase 1 Anvendelse: Grøft for overvann a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse der grøft etableres i grove masser. Bruk avgjøres i samråd med byggherre Trase 3 Trase 3 skal etablers etter at det er lagt fjernvarmerør (DN250/450) parallelt med overvannstraseen. Overvannsgrøfter blir liggende under fjernvarmerør.

55 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-38 Kapittel:20 VA - Grøfter FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 70,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Trase 3 - OV Formål: VA-grøft Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: - Grøftedybde: Inntil 2,5 m Bunnbredde: Inntil 0,8 m a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også forsiktig graving og alle ekstra kostnader for å ta hensyn til eksisterende fjernvarmerør langs traseen - se tegning HU FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 30,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Trase 3 - OV Formål: VA-grøft Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: - Grøftedybde: Inntil 5,0 m Bunnbredde: Inntil 0,8 m a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også forsiktig graving og alle ekstra kostnader for å ta hensyn til eksisterende fjernvarmerør langs traseen - se tegning HU101 c) Utførelse Pga. avstanden mellom FV og overvannsledning og grøftedybden vil fjernvarmeledninger bli undergravd. Entreprenør står fritt til å velge metode for å sikre fjernvarmeledninger.

56 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-39 Kapittel:20 VA - Grøfter FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 35,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Trase 3 - OV Formål: VA-grøft Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: - Grøftedybde: Inntil 5,0 m Bunnbredde: Inntil 0,8 m FD A GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 1 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Trase 3 - Eksisterende overvannskum Type grop: Fremgraving av eksisterende rør Dimensjoner: Grunnforhold: Løsmasser a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter forsiktig fremgraving av eksisterende overvannskum for tilknytning til overvannskum FD KRYSSING Antall kryssinger stk 2 Type eksisterende anlegg: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler Lokalisering: Trase 3 Formål: VA-grøft Grunnforhold: Løsmasser Beskrivelse av eksisterende anlegg: Gjelder alle type kabler Kryssingens lengde:

57 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-40 Kapittel:20 VA - Grøfter FD LANGSFØRING Lengde m 30,00 Type eksisterende anlegg: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler Lokalisering: Trase 13 Formål: VA-grøft Grunnforhold: Løsmasser Beskrivelse av eksisterende anlegg: Gjelder alle type kabler Langsføringens lengde: FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 135,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Fundament Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: Trase 3 - OV ledning Tykkelse: 150 mm Underlag: Løsmasse FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 135,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Omfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Trase 3 - Overvannsledning Tykkelse: mm (300 mm over topp rør) Underlag: Fundament

58 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-41 Kapittel:20 VA - Grøfter FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 135,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: Ingen - Videre oppfylling til underkant vegfundament er beskrevet i kapittel 76 Lokalisering: Trase 3 - OV ledning Tykkelse: Til underkant vegoverbygning Underlag: Beskyttelsesslag FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 30,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Reetablering av fjernvarmegrøft Type masser/sortering: 8/16 Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm Lokalisering: Trase 3 - Fjernvarmeledning Tykkelse: Til terreng Underlag: Grøftebunn a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder komplett reetablering av fjernvarmegrøft hvis eksisterende fjernvarmegrøft undergraves ved legging av overvannsledning b) Materialer c) Utførelse Iht. krav fra Lyse

59 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-42 Kapittel:20 VA - Grøfter GU6.13A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 100,00 Brukskrav: Bruksklasse 3 Lokalisering: Trase 3 Anvendelse: Grøft for overvann a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse der grøft etableres i grove masser. Bruk avgjøres i samråd med byggherre FMA Opplasting og transport Volum m 3 160, Trase 4 a) Omfang og prisgrunnlag Overskuddsmasser er entreprenørens eiendom og ansvar. Posten omfatter opplasting, transport innfor/ut av anleggsområdet og eventuelle leverings og behandlingsavgifter. x) Mengderegler Mengde angis som fast volum: Enhet: m3 Poster for trase 4 gjelder omlegging av eksisterende SP PVC ø400 som er lagt om i forbindelse med Lura Byddelssenter. Som bygget er vist på tegning HC300 og HU320. HU320 viser også hvordan spillvannsledningen skal legges om. Pga. dårlige grunnforhold i området må bunnplate i svingen (BA102) etableres før ledningene kan legges om. Ved etablering av bunnplate vil eksisterende ledning undergraves. Det er opp til entreprenøren å sørge for at eksisterende ledning holdes i drift i hele anleggsperioden. F.eks ved å pumpe spiillvann fra S26 til S24, henge opp/understøtte ledning el.lignende. Entreprenør skal hele tiden ha en backup løsning for å pumpe spillvann fra S26 til S24 dersom valgt løsning svikter. Utgravde setningsømfintligemasser som skal kjøres ut av området og deponeres avvregnes etter poster i kapitteø 10 Grunnarbeider.

60 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-43 Kapittel:20 VA - Grøfter UM8A Andre arbeider i forbindelse med utendørs rørledninger Rund sum RS a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder alle kostnader for arbeid og materiell for å holde drift på spillvannsledning ø400 frem til ny trase er etablert mellom S26 og S26 - tegning HU320. c) Utførelse Valgfritt i samarbeid med Sandnes kommune. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS UM8A Andre arbeider i forbindelse med utendørs rørledninger Rund sum RS a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder alle kostnader - materiell og arbeid - for å ha stand-by backup løsning for å pumpe spillvann fra S26 til S24 dersom valgt metode i post svikter. Posten skal også omfatte alle eventuelle kostnader dersom backupløsning må tas i bruk. c) Utførelse Kapasitet på pumper og ledning avklares i samarbeid med Sandnes kommune. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 30,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Trase 4 - SP Formål: VA-grøft Grunnforhold: Løsmasser/torvmasser Restriksjoner: - Grøftedybde: Inntil 2,5 m Bunnbredde: Inntil 0,8 m

61 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-44 Kapittel:20 VA - Grøfter FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 30,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Fundament Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: Trase 4 - SP ledning Tykkelse: 300 mm Underlag: Løsmasse FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 30,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Omfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Trase 4 - SP Tykkelse: 800 mm (300 mm over topp rør) Underlag: Fundament FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 30,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: Ingen - Videre oppfylling til underkant vegfundament er beskrevet i kapittel 76 Lokalisering: Trase 4 - SP Tykkelse: Til terreng Underlag: Beskyttelsesslag

62 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-45 Kapittel:20 VA - Grøfter GU6.13A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 150,00 Brukskrav: Bruksklasse 3 Lokalisering: Trase 4 Anvendelse: Grøft for spillvann a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder separasjon av omfyllingsmasser og løsmasser/torvmasser, og eventuelt for å forankre grøft for å redusere faren for setninger. Omfang avgjøres i samråd med byggherre Trase 13 Trase 13 omfatter vannledning ut til Somaveien for tilknytning til eksisterende vannledninger. Traseen går delvis i eksisterende gang/sykklveg FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 100,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Trase 13 - VL Formål: VA-grøft Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: - Grøftedybde: Inntil 2,5 m Bunnbredde: Inntil 0,8 m a) Omfang og prisgrunnlag Kapping/riving av asfalt og riving av betongkantstein avregnes etter poster i kapittel 10 Grunnarbeider.

63 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-46 Kapittel:20 VA - Grøfter FD A GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 1 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Trase 13 - V8 Type grop: Fremgraving av eksisterende rør og vannkum Dimensjoner: Grunnforhold: Løsmasser a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter forsiktig fremgraving av eksisterende vannkum og vannledninger for nedsetting av ny vannkum og tilknytning til eksisterende rør. Kapping av asfalt avregnes etter poster i kapittel 10 Grunnarbeider FD KRYSSING Antall kryssinger stk 3 Type eksisterende anlegg: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler Lokalisering: Trase 13 Formål: VA-grøft Grunnforhold: Løsmasser Beskrivelse av eksisterende anlegg: Gjelder alle type kabler Kryssingens lengde: FD LANGSFØRING Lengde m 50,00 Type eksisterende anlegg: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler Lokalisering: Trase 13 Formål: VA-grøft Grunnforhold: Løsmasser Beskrivelse av eksisterende anlegg: Gjelder alle type kabler Langsføringens lengde:

64 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-47 Kapittel:20 VA - Grøfter FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 100,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Fundament Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: Trase 13 - VL Tykkelse: 150 mm Underlag: Løsmasse FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 100,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Omfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Trase 13 - Vannledning Tykkelse: 500 mm (300 mm over topp rør) Underlag: Fundament

65 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-48 Kapittel:20 VA - Grøfter FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 100,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Uspesifisert Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: Ingen - Videre oppfylling til underkant vegfundament er beskrevet i kapittel 76 Lokalisering: Trase 13 - VL Tykkelse: Til terreng Underlag: Beskyttelsesslag a) Omfang og prisgrunnlag Reetablering av vegoverbygning, asfalt og kantstein avregnes etter poster i kapittel 76 Veier og plasser c) Utførelse Vegoverbygning skal reetableres med minimum eksisterende standard GU6.13A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 100,00 Brukskrav: Bruksklasse 3 Lokalisering: Trase 13 Anvendelse: Grøft for vannledning a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse der grøft etableres i grove masser. Bruk avgjøres i samråd med byggherre FMA Opplasting og transport Volum m 3 160,00 a) Omfang og prisgrunnlag Overskuddsmasser er entreprenørens eiendom og ansvar. Posten omfatter opplasting, transport innfor/ut av anleggsområdet og eventuelle leverings og behandlingsavgifter. x) Mengderegler Mengde angis som fast volum: Enhet: m3

66 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-49 Kapittel:20 VA - Grøfter Overvann FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 450,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Levering: Eksterne masser Lokalisering: Formål: Grøft for drensledning Grunnforhold: stedlige/ oppfylte masser Restriksjoner: Valgfritt Bunnbredde: 0,5 m Grøftedybde: 0,45 m Krav til tilbakefylling: Omfylling og fundment Pukk 8-16mm. Krav til komprimering: Normal FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 163,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Levering: Eksterne masser Lokalisering: Hele anleggsområdet Formål: Grøft for OV fra sandfang til ledningsnett/ kummer Grunnforhold: løsmasser (eksisterende) og vegunderbygning (sprengstein/kult) Restriksjoner: Valgfritt Bunnbredde: 0,5 m Grøftedybde: intill 2 m Krav til tilbakefylling: Stedlige masser. Omfylling rør pukk 8-16mm iht kommunal norm Krav til komprimering: Normal FMA Opplasting og transport Volum m 3 250,00 a) Omfang og prisgrunnlag Overskuddsmasser er entreprenørens eiendom og ansvar. Posten omfatter opplasting, transport innfor/ut av anleggsområdet og eventuelle leverings og behandlingsavgifter. x) Mengderegler Mengde angis som fast volum: Enhet: m3

67 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-50 Kapittel:20 VA - Grøfter Private ledninger Postene i dette kapittelet omfatter alle stikkledninger for vann og overvann fra offentlig ledning frem til og med inspeksjonskummer ca 1,0 m fra yttervegg for overvann og til 1,0 m fra vegg for vannledning. Private stikk for spillvann er lagt i Entreprise E01 Ledninger som omfattes av disse postene er vist på plantegning HY001 og HK500. Grøftene blir i hovedsak gravd i tilbakefylte masser som kan benyttes til oppfylling av vegunderbygning. I postene for graving av grøft er det derfor tatt med masseflytting av overskuddsmasser til oppfylling. Postene prises som en grøft per ledning selv om noen av ledningene kan ligge i samme grøft FD A GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 155,00 Omfang: Inkluderer masseflytting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Stikkledninger (OV og VL) til bygg Formål: VA-grøft Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: Grøftedybde: Alle dybder Bunnbredde: Alle bredder a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer masseflytting for etablering av underbygning for veg. c) Utførelse Utlegging iht. HB V220.

68 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-51 Kapittel:20 VA - Grøfter FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 155,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Fundament Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: Stikkledninger (OV og VL) til bygg Tykkelse: 150 mm Underlag: Løsmasse FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 155,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Omfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Stikkledninger (OV og VL) til bygg Tykkelse: 500 mm (300 mm over topp rør) Underlag: Fundament FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 155,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Stedlige masser Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: Ingen - Videre oppfylling til underkant vegfundament er beskrevet i kapittel 76 Lokalisering: Stikkledninger (OV og VL) til bygg Tykkelse: Til terreng/underkant forsterkningslag Underlag: Beskyttelsesslag

69 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-52 Kapittel:20 VA - Grøfter GU6.13A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m ,00 Brukskrav: Bruksklasse 3 Lokalisering: Private stikkledninger Anvendelse: Grøft for overvann a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse der grøft etableres i grove masser. Bruk avgjøres i samråd med byggherre. Sum Kapittel:

70 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-53 Kapittel:21 VA - Rørlegging 21 VA - Rørlegging Vannledning UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV METALL Samlet lengde m 6,00 Type vannledning: Drikkevann Materiale: Støpejern duktilt Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Lokalisering: Trase 13 Nominell diameter: 150 Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545 Rør-/trykklasse: C64 Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing av typen HOZ, DIN2614 b) Materialer Se vedlegg 3 i Sandnes kommune sin VA-norm for øvrige krav til rørledning UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV METALL Samlet lengde m 367,00 Type vannledning: Drikkevann Materiale: Støpejern duktilt Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Lokalisering: Trase 1,2 og 13 Nominell diameter: 200 Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545 Rør-/trykklasse: C64 Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing av typen HOZ, DIN2614 b) Materialer Se vedlegg 3 i Sandnes kommune sin VA-norm for øvrige krav til rørledning.

71 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-54 Kapittel:21 VA - Rørlegging UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV METALL Samlet lengde m 6,00 Type vannledning: Drikkevann Materiale: Støpejern duktilt Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Lokalisering: Trase 13 Nominell diameter: 300 Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545 Rør-/trykklasse: C50 Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing av typen HOZ, DIN2614 b) Materialer Se vedlegg 3 i Sandnes kommune sin VA-norm for øvrige krav til rørledning UM A UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde m 7,00 Type vannledning: Drikkevann Materiale: PE 100 Plassering: I grøft Skjøt: Valgfri Lokalisering: Private ledninger (fra V5) Ledningsstrekk: Nominell diameter: OD - ø160 SDR-verdi: 11 Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar b) Materialer Se vedlegg 3 i Sandnes kommune sin VA-norm for øvrige krav til rørledning. c) Utførelse Elektromuffe

72 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-55 Kapittel:21 VA - Rørlegging UM A UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde m 5,00 Type vannledning: Drikkevann Materiale: PE 100 Plassering: I grøft Skjøt: Valgfri Lokalisering: Private ledninger (fra V5) Ledningsstrekk: Nominell diameter: OD - ø90 SDR-verdi: 11 Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar b) Materialer Se vedlegg 3 i Sandnes kommune sin VA-norm for øvrige krav til rørledning. c) Utførelse Elektromuffe UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV METALL Antall stk 8 Rørdel: Dobbeltmuffe Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: Støpejern duktilt Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Lokalisering: Trase 1, 2, og 13 Nominell diameter: 200 Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545 Rør-/trykklasse: C64 Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing av typen HOZ, DIN2614 b) Materialer Se vedlegg 3 i Sandnes kommune sin VA-norm for øvrige krav til rørledning.

73 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-56 Kapittel:21 VA - Rørlegging UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV METALL Antall stk 2 Rørdel: Dobbeltmuffe Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: Støpejern duktilt Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast Lokalisering: Trase 13 Nominell diameter: 300 Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545 Rør-/trykklasse: C50 Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing av typen HOZ, DIN2614 b) Materialer Se vedlegg 3 i Sandnes kommune sin VA-norm for øvrige krav til rørledning UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV METALL Antall stk 1 Rørdel: Bend Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: Støpejern duktilt Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Lokalisering: Trase 13 Nominell diameter: 150 Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545 Rør-/trykklasse: C64 Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing av typen HOZ, DIN2614 a) Omfang og prisgrunnlag Bend 45 grader b) Materialer Se vedlegg 3 i Sandnes kommune sin VA-norm for øvrige krav til rørledning.

74 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-57 Kapittel:21 VA - Rørlegging UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV METALL Antall stk 8 Rørdel: Bend Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: Støpejern duktilt Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Lokalisering: Trase 1,2 og 13 Nominell diameter: 200 Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545 Rør-/trykklasse: C64 Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Korrosjonsbeskyttelse: a) Omfang og prisgrunnlag Bend 11,25-45 grader b) Materialer Se vedlegg 3 i Sandnes kommune sin VA-norm for øvrige krav til rørledning UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV METALL Antall stk 1 Rørdel: Bend Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: Støpejern duktilt Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Lokalisering: Trase 13 (V8) Nominell diameter: 300 Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545 Rør-/trykklasse: C50 Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing av typen HOZ, DIN2614 a) Omfang og prisgrunnlag Bend 11,25 grader b) Materialer Se vedlegg 3 i Sandnes kommune sin VA-norm for øvrige krav til rørledning.

75 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-58 Kapittel:21 VA - Rørlegging UM1.1813A TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS VANNLEDNING Antall stk 3 Lokalisering: Trase 13 (V8) Utførelsesmetode: Materialtype eksisterende rørledning: SJK Materialtype ny rørledning: SJK Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer alle arbeider for å klargjøre og eventuelt kappe eksisterende vannledninger (DN 300 og DN150) for tilknytning av nye ledninger ved nedsetting av vannkum V8. Rørdelere for tilknytning er beskrevet i egne poster. c) Utførelse Muffetilknytning UM1.1813A TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS VANNLEDNING Antall stk 2 Lokalisering: Trase 2 (V14) Utførelsesmetode: Materialtype eksisterende rørledning: SJK Materialtype ny rørledning: SJK Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer alle arbeider for å klargjøre og eventuelt kappe eksisterende vannledninger (DN 200) for tilknytning av nye ledninger ved nedsetting av vannkum V14. Rørdelere for tilknytning er beskrevet i egne poster. c) Utførelse Muffetilknytning

76 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-59 Kapittel:21 VA - Rørlegging UM8.129 FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I GRØFTER Antall stk 1 Rørdel: Bend Metode: I løsmasser iht. VA-miljøblad 96 Lokalisering: Trase 1, 2 og 13 Dimensjon rørledning: ø150 Dimensjoner forankring: 45 grader iht. VA-miljøblad UM8.129 FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I GRØFTER Antall stk 8 Rørdel: Bend Metode: I løsmasser iht. VA-miljøblad 96 Lokalisering: Trase 1, 2 og 13 Dimensjon rørledning: ø200 Dimensjoner forankring: 11,25-45 grader iht. VAmiljøblad UM8.129 FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I GRØFTER Antall stk 1 Rørdel: Bend Metode: I løsmasser iht. VA-miljøblad 96 Lokalisering: Trase 13 Dimensjon rørledning: ø300 Dimensjoner forankring: 11,25 grader iht. VAmiljøblad 96

77 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-60 Kapittel:21 VA - Rørlegging Spillvannsledning UM A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV BETONG Lengde m 100,00 Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: Betong - armert Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Trase 1 og 2 Ledningsstrekk: - Nominell diameter (DN/ID): 400 T- merket (Ja/Nei): Ja Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 b) Materialer BTG rødfarget UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde m 30,00 Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Trase 4 Ledningsstrekk: - Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD ø400 SN/SDR-verdi: SN 8 Farge: Rødbrun Relativ deformasjon: UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde m 15,00 Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Fra S5 til S24-2 Ledningsstrekk: - Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD ø250 SN/SDR-verdi: SN 8 Farge: Rødbrun Relativ deformasjon: -

78 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-61 Kapittel:21 VA - Rørlegging Overvannsledning UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV BETONG Lengde m 27,00 Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: Betong - uarmert Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Ledningsstrekk: Nominell diameter (DN/ID): 200 T- merket (Ja/Nei): Ja Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 5 m UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV BETONG Lengde m 72,00 Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: Betong - uarmert Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Ledningsstrekk: Nominell diameter (DN/ID): 250 T- merket (Ja/Nei): Ja Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV BETONG Lengde m 75,00 Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: Betong - uarmert Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Ledningsstrekk: Nominell diameter (DN/ID): 300 T- merket (Ja/Nei): Ja Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 5 m

79 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-62 Kapittel:21 VA - Rørlegging UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV BETONG Lengde m 149,00 Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: Betong - uarmert Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Ledningsstrekk: Nominell diameter (DN/ID): 400 T- merket (Ja/Nei): Ja Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV BETONG Lengde m 115,00 Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: Betong - armert Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Trase 2 Ledningsstrekk: Nominell diameter (DN/ID): 2000 T- merket (Ja/Nei): Ja Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 3 m UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde m 181,00 Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Ledningsstrekk: - Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD 160 SN/SDR-verdi: SN 8 Farge: Sort Relativ deformasjon: -

80 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-63 Kapittel:21 VA - Rørlegging UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde m 5,00 Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: - Ledningsstrekk: - Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD 200 SN/SDR-verdi: SN8 Farge: Sort Relativ deformasjon: UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde m 75,00 Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Private ledninger Ledningsstrekk: - Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD ø250 SN/SDR-verdi: SN 8 Farge: Sort Relativ deformasjon: UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde m 15,00 Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Private ledninger Ledningsstrekk: - Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD ø315 SN/SDR-verdi: SN 8 Farge: Sort Relativ deformasjon: -

81 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-64 Kapittel:21 VA - Rørlegging UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde m 40,00 Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Private ledninger Ledningsstrekk: - Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): ID ø150 SN/SDR-verdi: SN8 Farge: Sort Relativ deformasjon: UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST Lengde m 15,00 Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: PE 100 Plassering: I grøft Skjøt: Elektro muffesveis Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Private ledninger Ledningsstrekk: - Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD ø160 SDR-verdi: SDR 17 Farge: Sort Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): UM UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde m 450,00 Type avløpsledning: Drensledning Materiale: PVC - konstruerte Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: I vegtrau og lekeplasser Ledningsstrekk: Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/DI 113 mm SN/SDR-verdi: SN 8 Farge: Sort Relativ deformasjon: -

82 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-65 Kapittel:21 VA - Rørlegging UM A TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS AVLØPSLEDNING Antall stk 2 Materiale eksisterende rørledning: Betong - armert Materiale ny rørledning: Betong - armert Utførelsesmetode: Overgangsdel Lokalisering: O22 Type tilkobling: Flex-seal LC kobling el. tilsvarende Nominell diameter for hovedledning: ID 600 Nominell diameter for ny rørledning: ID 600 a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer alle kostnader for arbeider og materiell ved tilknytning til eksisterende overvannsledning, inklusive ev. kapping av eksisterende rør etc UM1.2814A TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS AVLØPSLEDNING Antall kummer stk 1 Lokalisering: Trase 3 - Eksisterende kum Utførelsesmetode: Kjerneboring i eksistered kumring Type kum: Betongkum Materiale rørledning: Betong Dimensjoner: ø300 a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer alle kostnader for materiell og arbeider ved tilknytning til eksisterende overvannskum. c) Utførelse Kjerneboring og pakning F910 Sum Kapittel:

83 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-66 Kapittel:22 VA - Kummer 22 VA - Kummer Vannkumer UP NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall stk 2 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1600 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll Lokalisering: V4 og V5 Utførelse: Vannkum Kumhøyde: 2,0 m Ledningsdimensjoner: DN 200 Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 25 tonn Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1600 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll Lokalisering: V14 Utførelse: Vannkum Kumhøyde: 2,5 m Ledningsdimensjoner: DN 200 Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 25 tonn Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:

84 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-67 Kapittel:22 VA - Kummer UP NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 2000 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll Lokalisering: V8 Utførelse: Vannkum Kumhøyde: 2,8 m Ledningsdimensjoner: DN 300 Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 45 tonn Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1600 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll Lokalisering: V9 Utførelse: Vannkum Kumhøyde: 2,0 m Ledningsdimensjoner: DN 200 Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 25 tonn Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:

85 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-68 Kapittel:22 VA - Kummer UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV METALL Rørdel: Se underposter Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: Støpejern duktilt Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I kum Skjøt: Flenseskjøt Lokalisering: V4 Nominell diameter: Materialkvalitet: Rør-/trykklasse: Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Korrosjonsbeskyttelse: b) Materialer Iht. vedlegg 5 "Materialkrav armautr" i Sandnes kommunes VA-norm Rørdel: Ventil-T m/serviceventiler Dimensjon: DN 200 Antall stk Rørdel: Flensemuffe Dimensjon: DN 200 Vekt stk Rørdel: Brannventil Standard Dimensjon: DN 100 Antall stk 1

86 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-69 Kapittel:22 VA - Kummer UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV METALL Rørdel: Se underposter Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: Støpejern duktilt Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I kum Skjøt: Flenseskjøt Lokalisering: V5 Nominell diameter: Materialkvalitet: Rør-/trykklasse: Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Korrosjonsbeskyttelse: b) Materialer Iht. vedlegg 5 "Materialkrav armautr" i Sandnes kommunes VA-norm Rørdel: Ventil-T m/serviceventiler Dimensjon: DN 200 Antall stk Rørdel: Flensemuffe Dimensjon: DN 200 Vekt stk Rørdel: Reduksjonsflens Dimensjon: DN 200/150 Antall stk Rørdel: Flensmuffe PE Dimensjon: DN 150/160 Antall stk Rørdel: Brannventil Standard Dimensjon: DN 100 Antall stk 1

87 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-70 Kapittel:22 VA - Kummer UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV METALL Rørdel: Se underposter Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: Støpejern duktilt Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I kum Skjøt: Flenseskjøt Lokalisering: V8 Nominell diameter: Materialkvalitet: Rør-/trykklasse: Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Korrosjonsbeskyttelse: b) Materialer Iht. vedlegg 5 "Materialkrav armautr" i Sandnes kommunes VA-norm Rørdel: Ventilkryss m/serviceventiler Dimensjon: Antall DN 300 stk Rørdel: Brannventil standard Dimensjon: DN 100 Antall stk Rørdel: Reduskjonsflens Dimensjon: DN 300/200 Antall stk Rørdel: Redusjonsflens Dimensjon: DN 300/150 Antall stk Rørdel: Flensemfuffe Dimensjon: DN 200 Antall stk Rørdel: Flensemuffe Dimensjon: DN 150 Antall stk Rørdel: Flensemuffe Dimensjon: DN 300 Antall stk 2

88 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-71 Kapittel:22 VA - Kummer UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV METALL Rørdel: Se underposter Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: Støpejern duktilt Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I kum Skjøt: Flenseskjøt Lokalisering: V9 Nominell diameter: Materialkvalitet: Rør-/trykklasse: Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Korrosjonsbeskyttelse: b) Materialer Iht. vedlegg 5 "Materialkrav armautr" i Sandnes kommunes VA-norm Rørdel: Ventil-T m/serviceventiler Dimensjon: DN 200 Antall stk Rørdel: Flensemuffe Dimensjon: DN 200 Vekt stk Rørdel: Blindflens Dimensjon: DN 200 Antall stk Rørdel: Brannventil Standard Dimensjon: DN 100 Antall stk 1

89 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-72 Kapittel:22 VA - Kummer UM A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV METALL Rørdel: Se underposter Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: Støpejern duktilt Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I kum Skjøt: Flenseskjøt Lokalisering: V14 Nominell diameter: Materialkvalitet: Rør-/trykklasse: Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Korrosjonsbeskyttelse: b) Materialer Iht. vedlegg 5 "Materialkrav armautr" i Sandnes kommunes VA-norm Rørdel: Ventil-T m/serviceventiler Dimensjon: DN 200 Antall stk Rørdel: Flensemuffe Dimensjon: DN 200 Vekt stk Rørdel: Brannventil Standard Dimensjon: DN 100 Antall stk 1

90 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-73 Kapittel:22 VA - Kummer UP NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1600 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll Lokalisering: V50 - Privat fordelingskum Utførelse: Vannkum Kumhøyde: 2,0 m Ledningsdimensjoner: DN 160 Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 15 tonn Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UM UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV METALL Rørdel: Se underposter Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: Støpejern duktilt Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I kum Skjøt: Flenseskjøt Lokalisering: V50 - Privat fordelingskum Nominell diameter: Materialkvalitet: Rør-/trykklasse: Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Korrosjonsbeskyttelse: Rørdel: Flense-T Dimensjon: DN 150/100 Antall stk Rørdel: Flensemuffe for PE Dimensjon: DN ø160 Vekt stk Rørdel: Flensemuffe for PE Dimensjon: Antall DN 90/80 stk 1

91 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-74 Kapittel:22 VA - Kummer Rørdel: Reduksjonsflens Dimensjon: Antall DN 100/80 stk Rørdel: Sluseventil Dimensjon: DN 100 Antall stk Rørdel: Sluseventil Dimensjon: DN 80 Antall stk Spillvannskummer UP A BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: S5 Utførelse: Byggehøyde: Ledningsdimensjoner: DI 400 og DO 250 Muffetype: Betong og PVC Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkludere også levering og montering av syklonnedløp (se tegning HK104)

92 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-75 Kapittel:22 VA - Kummer UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: S4 Utførelse: Byggehøyde: Ledningsdimensjoner: DO 400 og DO 250 Muffetype: PVC Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: S24-2 Utførelse: Byggehøyde: Ledningsdimensjoner: DO 400 og DO 250 Muffetype: PVC Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 4 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kumring Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: Spillvannskummer Utførelse: Byggehøyde: 1500 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:

93 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-76 Kapittel:22 VA - Kummer UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kumring Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: Spillvannskummer Utførelse: Byggehøyde: 1000 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kumring Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: Spillvannskummer Utførelse: Byggehøyde: 500 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 4 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kumring Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: Spillvannskummer Utførelse: Byggehøyde: 300 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:

94 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-77 Kapittel:22 VA - Kummer UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 5 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kjegle Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: Spillvannskummer Utførelse: Byggehøyde: 500 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP JUSTERINGSRING AV BETONG Antall stk 5 Skjøt justeringsring: Med not og fjær Diameter justeringsring: DN 650 Lokalisering: Spillvannskummer Byggehøyde: UP FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN Antall stk 9 Dimensjon: DN 650 Styrkekrav: Klasse D 400 Lokalisering: Spillvannskummer UP A KUMLOKK AV STØPEJERN Antall stk 9 Dimensjon: DN 650 Styrkekrav: Klasse D 400 Lokalisering: Spillvannskummer a) Omfang og prisgrunnlag Iht.vedlegg 2 i Sandnes kommune sin VA-norm

95 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-78 Kapittel:22 VA - Kummer UP8.141 STØTTERING Antall stk 9 Materiale: Aluminium Lokalisering: Spillvannskummer Nominell diameter: ø UP8.161 FASTMONTERT STIGE I KUM Antall stk 4 Lokalisering: S4, S5, S7 og S8 Materiale: Aluminium Lengde: 3,7-4,3 m UP8.161 FASTMONTERT STIGE I KUM Antall stk 1 Lokalisering: S24-2 Materiale: Aluminium Lengde: 1,3-1,9 m Overvannskummer UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 5 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: O16, 17, 18, 19, 20 Utførelse: Byggehøyde: 1000 Ledningsdimensjoner: Alle dimensjoner opp til DI 300 Muffetype: Betong og PVC Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: X og Y- løp

96 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-79 Kapittel:22 VA - Kummer UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 5 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: O12, 13, 14, 15, 22 Utførelse: Byggehøyde: 1000 Ledningsdimensjoner: Alle dimensjoner opp til DI 400 Muffetype: Betong/PVC Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: O22 Utførelse: Byggehøyde: 1500 Ledningsdimensjoner: Btg ø600 gjennomløp, sidegren Btg ø250 og PVC ø250 Muffetype: Betong/PVC Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:

97 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-80 Kapittel:22 VA - Kummer UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: O5 Utførelse: Byggehøyde: ca 2,7 m Ledningsdimensjoner: ø2000 Muffetype: Btg Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP A BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: O5-1 - se HK105 Utførelse: Byggehøyde: ca 2,7 m Ledningsdimensjoner: ø2000 Muffetype: Btg Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere innstøping av midlertidige spillvanns- og overvannsledning som skal gå gjennom bunnseksjonsen.

98 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-81 Kapittel:22 VA - Kummer UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kumring Kumdiameter: DN 2000 Lokalisering: Overvannskummer Utførelse: Byggehøyde: 1500 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kjegle Kumdiameter: DN 2000 Lokalisering: Overvannskummer Utførelse: Byggehøyde: 1000 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Betonglokk Kumdiameter: DN 2000 Lokalisering: O5 Utførelse: Byggehøyde: Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:

99 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-82 Kapittel:22 VA - Kummer UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 2 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kumring Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: Overvannskummer Utførelse: Byggehøyde: 1500 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 5 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kumring Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: Overvannskummer Utførelse: Byggehøyde: 1000 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 6 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kumring Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: Overvannskummer Utførelse: Byggehøyde: 500 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:

100 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-83 Kapittel:22 VA - Kummer UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 6 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kumring Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: Overvannskummer Utførelse: Byggehøyde: 300 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 13 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kjegle Kumdiameter: DN 1000 Lokalisering: Overvannskummer Utførelse: Byggehøyde: 500 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall stk 5 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kumring Kumdiameter: 650 Lokalisering: Kumring for lokk på private inspeksjonskummer for overvann Utførelse: Byggehøyde: 500 Ledningsdimensjoner: Muffetype: Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:

101 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-84 Kapittel:22 VA - Kummer UP JUSTERINGSRING AV BETONG Antall stk 15 Skjøt justeringsring: Med not og fjær Diameter justeringsring: DN 650 Lokalisering: Overvannskummer Byggehøyde: UP FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN Antall stk 19 Dimensjon: DN 650 Styrkekrav: Klasse D 400 Lokalisering: Overvannskummer UP KUMLOKK AV STØPEJERN Antall stk 19 Dimensjon: DN 650 Styrkekrav: Klasse D 400 Lokalisering: Overvannskummer UP8.141 STØTTERING Antall stk 19 Materiale: Aluminium Lokalisering: Overvannskummer Nominell diameter: ø UP8.161 FASTMONTERT STIGE I KUM Antall stk 5 Lokalisering: Overvannskummer Materiale: Aluminium Lengde: 1,5-1,9 m UP8.161 FASTMONTERT STIGE I KUM Antall stk 3 Lokalisering: Overvannskummer Materiale: Aluminium Lengde: 1,9-2,5 m

102 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-85 Kapittel:22 VA - Kummer UP8.161 FASTMONTERT STIGE I KUM Antall stk 1 Lokalisering: Overvannskummer Materiale: Aluminium Lengde: 2,5-3,1 m UP8.161 FASTMONTERT STIGE I KUM Antall stk 2 Lokalisering: Overvannskummer Materiale: Aluminium Lengde: 3,1-3,7 m UP8.161 FASTMONTERT STIGE I KUM Antall stk 1 Lokalisering: Overvannskummer Materiale: Aluminium Lengde: 3,7-4,3 m UP8.161A FASTMONTERT STIGE I KUM Antall stk 2 Lokalisering: Adkomst til eksisterende kulvert (O6 og O35) Materiale: Aluminium Lengde: 4,1 m a) Omfang og prisgrunnlag Stige skal ha et parti med ryggstøtte (fra underkant tak kulvert) på ca. 1,0 m med så stor radius som mulig. c) Utførelse Monters i eksisterende kulvert og nye kumdeler.

103 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-86 Kapittel:22 VA - Kummer UP NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall stk 1 Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1000 Bunnseksjon: Uspesifisert Lokalisering: Private kum - O53 Utførelse: Overvannskum fra pumpeledning til selvfall Kumhøyde: 3 m Ledningsdimensjoner: se tegning Muffetype: PVC Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: UP2.103 INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall stk 4 Gjennomløp: Uspesifisert Diameter: DN 400 Lokalisering: Private stake/spylekummer Utførelse: Kumhøyde: Inntil 4 m Rørledningsdimensjon: PVC ø200 eller PVC ø Sandfang UP3.13 SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER Antall stk 13 Diameter: DN 1000 Lokalisering: Iht tegning TG101 Utførelse: Sandvolum: 1m under utløp Kumhøyde: Inntil 2,5 m Dimensjon utløpsdykker: DN 160/DN200

104 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-87 Kapittel:22 VA - Kummer UP3.12 SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER Antall stk 3 Diameter: DN 650 Lokalisering: Torggata - sandfang for utløp fra slisserenne (HY001 og HU101) Utførelse: Sandvolum: 1m under utløp Kumhøyde: Inntil 2,5 m Dimensjon utløpsdykker: DN 160/DN UP3.52 HJELPESLUK Antall stk 3 Diameter: DN 650 Lokalisering: Ihht tegning TG101 Utførelse: Dimensjon og type utløpsrør: PVC ø UF6.444 SLUKRISTER Antall stk 13 Klasse: Klasse D 400 Lokalisering: Ihht tegning TG101 Materiale: Støpejern UF6.22 FLYTENDE KUMRAMME KLASSE D NS 1990 DN 650 Antall stk 3 Lokalisering: UP KUMLOKK AV STØPEJERN Antall stk 3 Dimensjon: DN 650 Styrkekrav: Klasse D 400 Lokalisering: Torggate (HY001)

105 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-88 Kapittel:22 VA - Kummer UP8.141 STØTTERING Antall stk 3 Materiale: Aluminium Lokalisering: Torggate (HY001) Nominell diameter: DN ø UM RENNE - UTENDØRS Lengde m 120,00 Type renne: Med rist Styrkekrav: Klasse D 400 Lokalisering: Torrgata Materiale: Betong Renneform: Slisserenne Dimensjon: ID 200/275 Lokk/rist: Med rist UM RENNEELEMENT - UTENDØRS Antall stk 3 Type renne: Med rist Type renneelement: Utløpselement Styrkekrav: Klasse D 400 Lokalisering: Torrgata Materiale: Betong Renneform: Slisserenne Dimensjon: DI 200/275 Lokk/rist: Med rist UM RENNEELEMENT - UTENDØRS Antall stk 4 Type renne: Med rist Type renneelement: Endeelement Styrkekrav: Klasse D 400 Lokalisering: Torrgata Materiale: Betong Renneform: Slisserenne Dimensjon: DI 200/275 Lokk/rist: Med rist Sum Kapittel:

106 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-89 Kapittel:23 VA - Kompletterende arbeider 23 VA - Kompletterende arbeider Kontrollene kreves dokumentert på skjema utarbeidet av NORSK RØRSENTER. Entreprenøren holder skjema UU TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLØSE Antall ledningsstrekk stk 3 Type rørledning: Hovedledning Rørmateriale: Betong - armert Prøvemedium: Luft Prøvemetode: LC Lokalisering: Spillvann - Trase 2 Prøvestrekning: Valgfritt Rørdimensjon: ø400 Prøvingsmetode: Iht. VA-miljøbland 24 - Luft LC 23.3 UU TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLØSE Antall ledningsstrekk stk 9 Type rørledning: Hovedledning Rørmateriale: Betong - uarmert Prøvemedium: Luft Prøvemetode: LC Lokalisering: Overvann - Trase 1, 2 og 3 Prøvestrekning: Valgfritt Rørdimensjon: ø200 - ø400 Prøvingsmetode: Iht. VA-miljøbland 24 - Luft LC 23.4 UU TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED LUFT Antall stk 14 Lokalisering: Spillvann og overvann - Trase1, 2 og 3 Kummateriale: Betong Dimensjon: DN1000 Prøvingsomfang: Iht. VA-miljøblad 63. Luft metode LC

107 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-90 Kapittel:23 VA - Kompletterende arbeider 23.5 UU TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER Antall ledningsstrekk stk 3 Type rørledning: Vannledning Rørmateriale: Støpejern duktilt Prøvemedium: Vann Lokalisering: Vannledning Trase1, 2 og 13 Prøvestrekning: Mellom kummer Prøvingsmetode: Iht. VA-miljøblad nr. 25 Prøvingstrykk (STP): Rørdimensjon: ø UU INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG Samlet lengde m 150,00 Type rørledning: Avløpsledning Rørmateriale: Uspesifisert Lokalisering: Trase 1 og 2 Strekning: Rørdimensjon: ø200 - ø400 Dokumentasjonskrav: Videoinspeksjon med skriftlig rapport 23.7 UU INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG Samlet lengde m 379,00 Type rørledning: Vannledning Rørmateriale: Støpejern duktilt Lokalisering: Trase 1, 2 og 13 Strekning: Rørdimensjon: ø150 - ø300 Dokumentasjonskrav: Videoinspeksjon med skriftlig rapport 23.8 UU SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING Samlet lengde m 379,00 Type rørledning: Vannforsyningsledning Rørmateriale: Støpejern duktilt Type spyling: Hygienisk spyling Lokalisering: Trase 1, 2 og 13 Ledningsstrekk: Rørdimensjon: ø150 - ø300

108 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-91 Kapittel:23 VA - Kompletterende arbeider 23.9 UU SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING Samlet lengde m 150,00 Type rørledning: Avløpsledning Rørmateriale: Uspesifisert Type spyling: Hygienisk spyling Lokalisering: Trase 1, 2 og 3 Ledningsstrekk: Rørdimensjon: ø200 - ø UU A DESINFISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE Samlet lengde m 379,00 Rørmateriale: Støpejern duktilt Lokalisering: Trase 1, 2 og 13 Ledningsstrekk: Rørdimensjon (DN): ø150 - ø300 Metode: Middel/konsentrasjon: Krav til restkonsentrasjon: Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: c) Utførelse Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og iht. VA/Miljøblad nr 39m UTV og NS-EN805, kap UU A NØYTRALISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - LENGDE Samlet lengde m 379,00 Rørmateriale: Støpejern duktilt Lokalisering: Trase 1, 2 og 13 Ledningsstrekk: Rørdimensjon (DN): ø150 - ø300 Metode: Middel: Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Avhending av nøytralisert vann: c) Utførelse Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og iht. VA/Miljøblad nr 39m UTV og NS-EN805, kap. 12

109 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-92 Kapittel:23 VA - Kompletterende arbeider UU VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE Antall stk 3 Lokalisering: Trase 1, 2 og 13 Ledningsstrekk: Valgfritt UU1.819A INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG Antall ledningsstrekk Type rørledning: Vann, avløp og overvann Lokalisering: Ledningsstrekk: Type og dimensjon på rørledning: Dokumentasjon: RS c) Utførelse Innmåling (X, Y, Z) av topp kumlokk, nedmål til bunn (og evt. ledningshøyde i kum), knekkpunkt på ledning og alle endepunkt etc. Det skal leveres temakodet koordinatfil på minnepen klar for innlegging i kommunens digitale VA-base. Temakoder skal følge inndeling som vist i vedlegg (Euref 89, sone 32). x) Mengderegler Rund sum for hele anlegget. Enhet: RS REGISTRERING AV KUMKORT Komplett digitalt kumkort (jpg/pdf) skal leveres med kumskisse/bilde der rørmateriale, dimensjoner og nedmål er påtegnet (inkl. ombygde eksist. kummer). I tillegg inkluderes alle bilder levert separat på digitalt format (jpg). Antall kummer. Enhet: stk stk 31

110 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-93 Kapittel:23 VA - Kompletterende arbeider SLUTTDOKUMENTASJON I denne posten skal øvrige kostnader for sluttdokumentsasjon som ikke er priset i øvrige poster under kapittel "23 VA-kompletterende arbeider", medtas. Sluttdokumentasjonen skal være VA-ansvarlig i hende senest 14 dager før overlevering/ ferdigbefaring finner sted, og skal inneholde: Kumkort for alle kummer Videoinspeksjon med skriftlig rapport Innmåling og foto av alle bend med forankringsplate Trykkregistreringsskjema Kontrollskjema for tetthetsprøving av selvfallsledninger Innmålingsdata på alle tekniske detaljer på det offentlige- og private ledningsnettet Dokumentasjon på hvor private stikk er knyttet til kommunalt nett Desinfeksjonsdokumentasjon Sjekklister og attesterte lister for egenkontroll Siste reviderte tegninger Avviksrapport Kostnad angis som rundsum. Enhet: RS RS Sum Kapittel:

111 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-94 Kapittel:30 Fjernvarme 30 Fjernvarme Lyse skal levere fjernvarme til Lura Byddelssenter. Trase er vist på tegning HZ001. Lyse vil før oppstart av arbeidene i denne entreprisen ha etablert/lagt hovedfjernvarmeldning DN250/450. Denne entreprisen gjelder trase for avgreningen inn mot Lura Byddelssenter (DN150/280) og stikkledning til Lura Byddelssenter (DN100/225). Arbeidene i denne entreprisen omfatter alt av grøftearbeider og bistand til håndtering/legging av rør før sveising. Lyse sørge selv for sveising etc. av rør. Grøfter med utlagt fundament skal være ferdig til den Anlegget skal være klart, slik at Lura Byddelssenter kan testkjøre sitt anlegg, til den Entreprenøren skal derfor bistå, gi Lyse tilgang og sluttføre grøftearbeidene i perioden FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 200,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:2 Lokalisering: HZ001 Formål: Fv grøft (DN 150/280) Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: Valgfritt Grøftedybde: 1,5 m Bunnbredde: 1,6m 30.2 FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 30,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: 1:2 Lokalisering: HZ001 Formål: Fv grøft (DN 100/225) Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: Valgfritt Grøftedybde: 1,5 m Bunnbredde: 1,4 m

112 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-95 Kapittel:30 Fjernvarme 30.3 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 230,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Fundament Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert Lokalisering: HZ001 Tykkelse: Ihht grøftesnitt Underlag: Løsmasser/fjell 30.4 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 230,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Omfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert Lokalisering: HZ001 Tykkelse: Ihht grøftesnitt Underlag: Fundament 30.5 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde m 230,00 Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: Ihht veiplaner Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert Lokalisering: HZ001 Tykkelse: Iht grøftesnitt Underlag: Gjenfylling

113 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-96 Kapittel:30 Fjernvarme 30.6 FV6.3222A MASSEFLYTTING - ANBRAKT VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 600,00 Krav til komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Anleggsområdet Grunnforhold: Kote/nivå: a) Omfang og prisgrunnlag Overskuddsmasser fra fjernvarmegrøfter skal benyttes til vegunderbygning innenfor anleggsområdet. Grøft graves ut i oppfylte masser (post oppfylling av torggata) c) Utførelse Fylling iht. HB V UU1.813A INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG Antall ledningsstrekk stk 1 Type rørledning: Varmebærerledning Lokalisering: HZ001 Ledningsstrekk: 230 m Type og dimensjon på rørledning: DN150/280 og DN100/225 Dokumentasjon: c) Utførelse Innmåling på topp rør. Koordinatsystem EUREF 89, sone 32. Innmålingsdata leveres på sosi format.

114 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-97 Kapittel:30 Fjernvarme 30.8 UM A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV METALL Lengde m 100,00 Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann Materiale: Stål - preisolert Plassering: I grøft Skjøt: Sveiseskjøt Lokalisering: HZ001 Ledningsstrekk: Dimensjon: Varierer Materialkvalitet: i.a Rør-/trykklasse: Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Korrosjonsbeskyttelse: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter bruk av gravemaskin eller annet utstyr for løfting og holding av rør i grøft ifbm med sveising. Posten omfatter ikke levering av fjernvarmeledning UM A UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - KOMPLETT - RØR AV METALL Lengde m 230,00 Type rørledning: Varmeledning Medium: Vann Materiale: Stål - preisolert Plassering: I grøft Skjøt: Sveiseskjøt Lokalisering: HZ001. Gjelder to rør hele traseen, tur og retur. Ledningsstrekk: Dimensjon: 150/280 og 100/225 Materialkvalitet: Rør-/trykklasse: Største tillatte driftstrykk (PMA): Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Korrosjonsbeskyttelse: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder montering av rør før sveising. Inklusivt alt lagering innen for anleggsområdet og interntransport fra lagerplass.inneholder også strø, varselnett og tilretteleggning etter sveising. Posten omfatter ikke levering av fjernvarmerør. Sum Kapittel:

115 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-98 Kapittel:40 Elkraft, generelt 40 Elkraft, generelt 40.1 BISTAND - LEGGING AV KABLER Kabeletatene holder kabler, trekkerør og skillebord. Postene under gjelder entreprenørens bistand til utrulling av kabler og annen praktisk gjennomføring med maskiner langs grøftene. Regnet for løpemeter grøft med inntil 6 parallelle kabler. Enhet: Løpemeter - lm Høyspentkabler Lengde lm 300, Lavspentkabel Lengde lm 300, Telekabel Lengde lm 300, Kabel for veglys Lengde lm 300, FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 100,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Levering: Eksterne masser Lokalisering: - Formål: Kabelgrøft/kabelkanal Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: - Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: 1,0 m Krav til tilbakefylling: kabelsand tykkelse 10cm kabelsand som fundament og omfylling Krav til komprimering: Normal

116 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-99 Kapittel:40 Elkraft, generelt 40.3 FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 100,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Levering: Eksterne masser Lokalisering: - Formål: Kabelgrøft/kabelkanal Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: - Bunnbredde: 1,0 m Grøftedybde: 1,0 m Krav til tilbakefylling: kabelsand tykkelse 10cm kabelsand som fundament og omfylling Krav til komprimering: Normal 40.4 FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 100,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Levering: Eksterne masser Lokalisering: - Formål: Kabelgrøft/kabelkanal Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: - Bunnbredde: 1,4 Grøftedybde: 1,0 m Krav til tilbakefylling: kabelsand tykkelse 10cm kabelsand som fundament og omfylling Krav til komprimering: Normal

117 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-100 Kapittel:40 Elkraft, generelt 40.5 FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 500,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Levering: Eksterne masser Lokalisering: under overbygning Formål: grøft for kabel gatelys Grunnforhold: løsmasser Restriksjoner: Valgfritt Bunnbredde: 0,25m Grøftedybde: 0,6m Krav til tilbakefylling: kabelsand tykkelse 10cm kabelsand som fundament og omfylling Krav til komprimering: Normal a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer legging av kabel for gatelys, omfylling med kabelsand og merkebånd b) Materialer Lyse Infra leverer veglyskabel 40.6 FD A GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 27 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Lokalisering: - Type grop: Fundament lysmast Dimensjoner: - Grunnforhold: løsmasser a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkludere også arbeider og levering av eksterne masser for fundament og omfylling. b) Materialer Iht. monteringsanvisning fra leverandør.

118 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-101 Kapittel:40 Elkraft, generelt 40.7 FD A GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 3 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Lokalisering: - Type grop: Trekkekummer for kabler Dimensjoner: - Grunnforhold: løsmasser a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkludere også arbeider og levering av eksterne masser for fundament og omfylling. b) Materialer Iht. monteringsanvisning fra leverandør FD A GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 2 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Lokalisering: - Type grop: Kabelskap Dimensjoner: - Grunnforhold: løsmasser a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkludere også arbeider og levering av eksterne masser for fundament og omfylling. b) Materialer Iht. monteringsanvisning fra leverandør LW6.1A Kanaler av betongelementer a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter alle kostnader for arbeider og materiell for komplett støpt kabelkanal for trekkerør. Trekkerør er medtatt i annen post. c) Utførelse Utføres som OPI-kanal eller tilsvarende. Alternativ utførelse ved hjelp av multikanalelement eller tilsvarende aksepteres.

119 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-102 Kapittel:40 Elkraft, generelt a) Omfang og prisgrunnlag Støpt kabelkanal for 4 stk ø110 trekkerør Lengde lm 30, a) Omfang og prisgrunnlag Støpt kabelkanal for 6 stk ø110 trekkerør Lengde lm 30, a) Omfang og prisgrunnlag Støpt kabelkanal for 6 stk ø110 trekkerør Lengde lm 30, WB A MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG Antall stk 6 Materiale: Varmgalvanisert stål Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate Sikkerhetsklasse: Ingen Koblingsrom: Uten rom for koblingsutstyr og vern Armaturmontasje: Direkte på stolpetopp Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord Installasjon: Ingen Kontrollutstyr: Uten Høyde: 8m mast Diameter for armaturfeste: - Mastenummer: - Fotplate, hulldiameter og senteravstand: - Type og dimensjon for tilførselskabel: - Type og dimensjon for styrekabel: - a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder montering av fundament for lysmast b) Materialer Fundament leveres av Lyse

120 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-103 Kapittel:40 Elkraft, generelt WB A MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG Antall stk 21 Materiale: Varmgalvanisert stål Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate Sikkerhetsklasse: Ingen Koblingsrom: Uten rom for koblingsutstyr og vern Armaturmontasje: Direkte på stolpetopp Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord Installasjon: Ingen Kontrollutstyr: Uten Høyde: 5m mast Diameter for armaturfeste: - Mastenummer: - Fotplate, hulldiameter og senteravstand: - Type og dimensjon for tilførselskabel: - Type og dimensjon for styrekabel: - a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder montering av fundament for lysmast b) Materialer Fundament leveres av Lyse WB KABELRØR I LØSMASSER Lengde rørledning m 300,00 Type: Glatt rør Materiale: PVC-U Farge: Grønn Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 160 Lokalisering: Leggekrav: Største deforrmasjon:

121 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-104 Kapittel:40 Elkraft, generelt WB INNSTØPTE KABELRØR Samlet lengde m 540,00 Type: Glatt rør Materiale: PVC-U Farge: Gul Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 110 Lokalisering: Torggata Antall rør i tverrsnittet: 4-8 Betongtverrsnitt: Innstøpingslengde: Sum Kapittel:

122 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-105 Kapittel:50 Regningsarbeider 50 Regningsarbeider Alle regningsarbeider skal være rekvirert av byggherren jfr reglene i Norsk Standard. Tilleggsarbeid skal i utgangspunktet gjøres opp etter anbudets enhetspriser, eller på forhånd avtalte priser. Arbeidslønn oppgis inklusive alle utgifter og tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging og drift, administrasjon og fortjeneste 50.2 Regningsarbeider mannskaper. Inkluderer tillegg for administrasjon, formann: Stein og jordarbeider time 40, Rørlegger time 40, Hjelpemann time 40, Regningsarbeider maskiner og utstyr. Maskinleie oppgis inklusive arbeidslønn (om ikke annet er spesifisert), drifts- og kapitalutgifter for maskiner samt alle utgifter og tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging og drift av byggeplass. Inkluderer tillegg for administrasjon, formann: Minigravemaskin. Type:... time 30, Minigravemaskin, utstyrt med hydraulisk meiselhammer for meisling av fjell. Type:... time 30, Gravemaskin, inntil 15 tonn. Type:... time 40, Gravemaskin, inntil 15 tonn, utstyrt med hydraulisk meiselhammer for meisling av fjell. Type:... time 40, Gravemaskin, over 15 tonn. Type:... time 40, Gravemaskin, over 15 tonn, utstyrt med hydraulisk meiselhammer for meisling av fjell. Type:... time 40, Rotortilt - Tillegg for å benytte rotortilt på gravemaskiner... time 40, Lastebil, type: time 20, Dumper, type: time 20,00

123 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-106 Kapittel:50 Regningsarbeider Borerigg, type: time 20,00 Sum Kapittel:

124 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-107 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid 71 Anleggsgartnerarbeid 71.1 FD GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 38 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Alle trær Type grop: Plantehull Dimensjoner: 2x2 m, dybde av rotklump Grunnforhold: Oppfylte masser/undergrunnsjord 71.2 FF AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal m 2 500,00 Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 30 mm Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm Lokalisering: Traubunn for faste belegg og murer Masser i underlaget: Stedlige/oppfylte masser 71.3 FF3.1 ARRONDERING Areal m ,00 Lokalisering: Grasskråning og områder ved bekk som tilsås som gressbakke Utforming: Type masser: 71.4 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 540,00 Type lag: Forsterkningslag Type masse/sortering: 22/120 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Forsterkningslag for faste dekker Underlag: Stedlige/oppfylte masser Tykkelse: 35 cm

125 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-108 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid 71.5 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 300,00 Type lag: Bærelag av knust berg, fk Type masse/sortering: 0/32mm Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Bærelag for faste dekker Underlag: Stedlige/oppfylte masser Tykkelse: cm 71.6 GU6.13 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 500,00 Brukskrav: Bruksklasse 3 Lokalisering: Under faste dekker Anvendelse: Seperasjon mot undergrunn 71.7 GU6.1-A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 118,00 Brukskrav: Brukskrav Lokalisering: Torg og gatetun Anvendelse: Slisserenne c) Utførelse: Hele slisserennen dekkes med egnet fiberduk, over toppen og ned på begge sider. Etter at slisserennen er tilbakefyllt splittes fiberduken i senter av slisseåpningen. Deretter moteres slisseforhøyeren. Fiberduken blir da liggende/klemt mellom belegget og slisseforhøyeren.

126 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-109 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid 71.8 GU GEOMEMBRAN Areal m 2 130,00 Bruksområde: Rotsperre Type membran: Plastfolie, polyetylenfolie eller Eva-folie Lokalisering: Rundt ledningstraseer der trær er nærmere enn 4 m Tykkelse: Permeabilitet: Valgfritt Strekkfasthet: Motstand mot gjennomhulling: Må kunne motstå gjennomtrengning fra trerøtter Bestandighet: Utførelse: Toleranser: Kontroll: 71.9 JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal m 2 758,00 Formål: Torg og gatetun Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 16 Lag: Bindlag Belastning: ÅDT < 300 Tykkelse: 40 mm Lokalisering: Torg og gatetun Bindemiddel: iht. Statens vegvesen Steinkvalitet: iht. Statens vegvesen JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal m 2 758,00 Formål: Torg og gatetun Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT < 300 Tykkelse: 40 mm Lokalisering: Torg og gatetun Bindemiddel: iht. Statens vegvesen Steinkvalitet: iht. Statens vegvesen

127 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-110 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB2.2216A VEKSTJORDLAG Areal m 2 500,00 Arealtype: Grasbakke Lokalisering: Felt for grasbakke uten stedlig vekstjord Lagtykkelse: 8 cm Innhold av organisk materiale: 1-3% Nedbørsmengde: Valgfritt d) Toleranser Finstoffinnhold (0-0,063) skal ikke overstige 6% (vektprosent) KB2.2217A VEKSTJORDLAG Areal m ,00 Arealtype: Plantefelt Lokalisering: Undergrunnsjord for alle plantefelt Lagtykkelse: 40 cm Innhold av organisk materiale: Nei Nedbørsmengde: Valgfritt b) Materialer Morenemasser/samsmasse uten humus. d) Toleranser Finstoffinnhold (0-0,063) skal ikke overstige 8% (vektprosent) KB2.2217A VEKSTJORDLAG Areal m ,00 Arealtype: Plantefelt Lokalisering: Buskfelt Lagtykkelse: 40 cm Innhold av organisk materiale: 5-8% Nedbørsmengde: Valgfritt d) Toleranser Finstoffinnhold (0-0,063) skal ikke overstige 12% (vektprosent)

128 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-111 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB2.2217A VEKSTJORDLAG Areal m 2 51,00 Arealtype: Plantefelt Lokalisering: Staudefelt Lagtykkelse: 40 cm Innhold av organisk materiale: 6-12% Nedbørsmengde: Valgfritt d) Toleranser Finstoffinnhold (0-0,063) skal ikke overstige 12% (vektprosent) KB2.232A VEKSTJORD FOR TRÆR Areal m 2 128,00 Lokalisering: Alle trær med unntak av trær i rotvennlig bærelag Lagtykkelse: 40 cm a) Omfang og prisgrunnlag Medregnet 2x2 m per tre. d) Toleranser Finstoffinnhold (0-0,063) skal ikke overstige 12%. Humusinnhold 6-8% KB2.236A ROTVENNLIG FORSTERKNINGSLAG Areal m 2 117,00 Lokalisering: Under trær i fortau i øst Steinfraksjon: Kasettsystem i plast Vekstjord sammensetning: Vekstjord for trær i følge NS3420. Finstoffinnhold (0-0,063) skal ikke overstige 12%. Humusinnhold 6-8% Vekstjord fyllingsgrad: Iht. leverandør Metode: Iht. leverandør Dybde: 500 mm under bærelag a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer vekstjord og ifyllling. Inkludert Geokompositeduk over og på siden, og 100 mm drenerende masser under StrataCells. b) Materialer 2 lag Milford StrataCell 30 (500 mm tykkelse) c) Utførelse iht. leverandør anvisning. Kontakt Milford: Wyatt Harding (+45)

129 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-112 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB2.31A JORDPRØVER Antall stk 3 Lokalisering: Tilkjørt vekstjord Formål: Sikre beskrevet kvalitet, overleveres byggherre før levering. a) Omfang og prisgrunnlag: Uttak og analyse av jordprøver. Jordforbedringsforslag (gjødsling, kalking etc.) på grunnlag av analyser forelegges byggherre minimum 2 uker før innkjøring av vekstjord. b) Materialer c) Utførelse: En prøve skal bestå av 9 stikk med jordbor ulike steder i vekstjorda. Jorda fra de ulike stikk blandes i prøveeske på 0,5 l. Prøven skal måle: ph og AL - løselige næringsstoffer (P,K,Mg, Ca, og Na). Mineralsk N (Nitrat-N og ammonium -N) (i 2MKCL) Syreløselig kalium (KHNO3) Kjerdal N Glødetap Kornfordeling med siktekurve 1 prøve for hver vekstjordtype, trær, buskfelt og stauder KB2.324A JORDFORBEDRING Areal m ,00 Middel: Kalk Lokalisering: Busker, klatreplanter, stauder og trær Type: Dolomittgranulat Mengde: Tilpasses jordprøver. a) Omfang og prisgrunnlag Inkludert plan for kalking som skal godkjennes av byggherre.

130 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-113 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB2.325A JORDFORBEDRING Areal m ,00 Middel: Gjødsel Lokalisering: Busker, klatreplanter, stauder og trær Type: Tilpasses jordprøver Mengde: Tilpasses jordprøver a) Omfang og prisgrunnlag Inkludert plan for gjødsling som skal godkjennes av byggherre KB4.61 GRASDEKKE Areal m 2 185,00 Formål: Grasbakke Metode: Sådd (ikke sprøytesådd) Lokalisering: Gressfelt ved nedkjøring rampe parkering Frøblanding: SPIRE frøblanding Natur eller tilsvarende frøblanding egnet for veiskråninger. Frømengde per areal: kg per daa Type vekstjord: Se egen post Dokumentasjon: Valgfritt KB4.61A GRASDEKKE Areal m ,00 Formål: Grasbakke Metode: Sådd (ikke sprøytesådd) Lokalisering: Reparasjonssåing mot veg og bekk Frøblanding: SPIRE frøblanding Natur eller tilsvarende frøblanding egnet for veiskråninger. Frømengde per areal: kg per daa Type vekstjord: Se egen post Dokumentasjon: Valgfritt x) Mengderegler Regulerbar mengde. Medtatt areal: 2 m langs gangveg på nordside, 2 m på hver side av bekk.

131 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-114 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB6.11A TRÆR Antall stk 6 Type tre: Løvtrær Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Prunus 'Rancho' - Prydkirsebær Herkomst: Vekstform: Gatetre, tre med høy stamme Størrelse: so sth 2,10-2,40 Gjennomgående stamme: Ja, skal kunne stammes opp til 2,50 på sikt Omplantinger: Jevnlig Leveringsform: Kp/co Planteavstand: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler KB6.11 TRÆR Antall stk 6 Type tre: Løvtrær Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Acer rufinerve - Rustlønn Herkomst: Vekstform: Fleirstamma Størrelse: sh Gjennomgående stamme: Nei Omplantinger: Jevnlig Leveringsform: Kp/co Planteavstand: KB6.11 TRÆR Antall stk 7 Type tre: Løvtrær Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Prunus serrula - Neverkirsebær Herkomst: Vekstform: Fleirstamma Størrelse: sh Gjennomgående stamme: Nei Omplantinger: Jevnlig Leveringsform: Kp/co Planteavstand:

132 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-115 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB6.11 TRÆR Antall stk 4 Type tre: Løvtrær Lokalisering: Torg og gatetun, adkomst vest Navn: Tilia cordata 'Greenspire' Herkomst: Vekstform: Gatetre, tre med høy stamme Størrelse: so sth 2,10-2,40, skal kunne stammes opp til 2,50 på sikt Gjennomgående stamme: Nei Omplantinger: Jevnlig Leveringsform: Kp/co Planteavstand: KB6.11 TRÆR Antall stk 7 Type tre: Løvtrær Lokalisering: Langs gangveg i nord Navn: Sorbus 'Dodong' - Rogn Herkomst: Vekstform: Parktre, tre med høy stamme Størrelse: so sth Gjennomgående stamme: ja, skal kunne stammes opp til 2,50 på sikt Omplantinger: Jevnlig Leveringsform: Kp/co Planteavstand: Jf. plan KB6.11 TRÆR Antall stk 3 Type tre: Løvtrær Lokalisering: Langs gangveg i nord Navn: Cercidiphyllum japonicum - Hjertetre Herkomst: Vekstform: Parktre, tre med høy stamme Størrelse: so sth Gjennomgående stamme: Ja, skal kunne stammes opp til 2,50 på sikt Omplantinger: Jevnlig Leveringsform: Kp/co Planteavstand: Jf. plan

133 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-116 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB6.11 TRÆR Antall stk 5 Type tre: Løvtrær Lokalisering: Langs gangveg i nord Navn: Sorbus 'Sunshine' - Rogn Herkomst: Vekstform: Parktre, tre med høy stamme Størrelse: so sth Gjennomgående stamme: Nei Omplantinger: Jevnlig Leveringsform: Kp/co Planteavstand: Jf. plan KB6.20 BUSKER Antall stk 142 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' - Laurbærhegg Herkomst: Størrelse: th cm Leveringsform: Co/kp Planteavstand: 1 m KB6.20 BUSKER Antall stk 1202 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Torg og gatetun, langs gangveg i nord Navn: Symphoricarpus chenaultii 'Hancock' - Kystsnøbær Herkomst: Størrelse: 5 gr. Leveringsform: Co/kp Planteavstand: 0,75 m KB6.20 BUSKER Antall stk 269 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Torg og gatetun, langs gangveg i nord Navn: Sorbaria sorbifolia - Rognebladspirea Herkomst: Størrelse: 5 gr. Leveringsform: Co/kp Planteavstand: 1 m

134 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-117 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB6.20 BUSKER Antall stk 5 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Hamamelis x intermedia 'Pallida' - Hybridtrollhassel Herkomst: Størrelse: sh cm Leveringsform: Co/kp Planteavstand: Jf. plan KB6.20 BUSKER Antall stk 3 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Cornus mas - Vårkornell Herkomst: Størrelse: sh cm Leveringsform: Co/kp Planteavstand: Jf. plan KB6.20 BUSKER Antall stk 8 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Torg og gatetun, langs gangveg i nord Navn: Sambucus nigra 'Black Beauty' - Svarthyll Herkomst: Størrelse: sh cm Leveringsform: Co/kp Planteavstand: Jf. plan KB6.20 BUSKER Antall stk 4 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Torg og gatetun, langs gangveg i nord Navn: Sambucus nigra 'Variegata' - Svarthyll Herkomst: Størrelse: sh cm Leveringsform: Co/kp Planteavstand: Jf. plan

135 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-118 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB6.20 BUSKER Antall stk 9 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Prunus 'Accolade' - Prydkirsebær Herkomst: Størrelse: sh cm Leveringsform: Co/kp Planteavstand: Jf. plan KB6.20 BUSKER Antall stk 1 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Viburnum bodnatense 'Dawn' - Marskrossved Herkomst: Størrelse: sh cm Leveringsform: Co/kp Planteavstand: Jf. plan KB6.20 BUSKER Antall stk 2 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Rhus typhina Herkomst: Valgfritt Størrelse: sh cm Leveringsform: Co/kp Planteavstand: Jf. plan KB6.20 BUSKER Antall stk 184 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Langs gangveg i nord Navn: Aronia melanocarpa 'Moskva' - Svartsurbær Herkomst: Størrelse: 5 gr. Leveringsform: Co/kp Planteavstand: 1 m

136 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-119 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB6.20 BUSKER Antall stk 213 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Langs gangveg i nord Navn: Diervilla sessilifolia 'Dise' - Diervilla Herkomst: Størrelse: 5 gr. Leveringsform: Co/kp Planteavstand: 1 m KB6.20 BUSKER Antall stk 6 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Langs gangveg i nord Navn: Euonymus alatus 'Compactus' - Vingebeinved Herkomst: Størrelse: sh Leveringsform: Co/kp Planteavstand: 2 m KB6.20 BUSKER Antall stk 3 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Langs gangveg i nord Navn: Philadelphus indodorus - Sjærsmin Herkomst: Størrelse: sh Leveringsform: Co/kp Planteavstand: 2 m KB6.20 BUSKER Antall stk 115 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Langs gangveg i nord Navn: Prunus laurocerasus 'Etna' - Laurbærhegg Herkomst: Størrelse: th cm Leveringsform: Co/kp Planteavstand: 1 m

137 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-120 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB6.20 BUSKER Antall stk 237 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Langs gangveg i nord Navn: Spiraea japonica 'Little Princess' - Japanspirea Herkomst: Størrelse: 5 greiner Leveringsform: Co/kp Planteavstand: 0,75 m KB6.20 BUSKER Antall stk 226 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Langs gangveg i nord Navn: Symphoricarpos albus var. laevigatus - Snøbær Herkomst: Størrelse: 5 greiner Leveringsform: Co/kp Planteavstand: 1 m KB6.20 BUSKER Antall stk 313 Type busk: Uspesifisert Lokalisering: Langs gangveg i nord Navn: Taxus baccata 'Repandens' - Krypbarlind Herkomst: Størrelse: cm Leveringsform: Co/kp Planteavstand: 1 m KB6.22 BUSKER Antall stk 9 Type busk: Slyngplanter Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Clematismontana var. Grandiflora - kvit bergklematis Herkomst: Størrelse: 2 ranker Leveringsform: Co/kp Planteavstand: Jf. skjema

138 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-121 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB6.22 BUSKER Antall stk 14 Type busk: Slyngplanter Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Clematis 'Albina Plena' - Klematis Herkomst: Størrelse: 2 ranker Leveringsform: Co/kp Planteavstand: Jf. skjema KB6.22 BUSKER Antall stk 24 Type busk: Slyngplanter Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Clematis vitalba 'Paul Farges' - Tysk klematis Herkomst: Størrelse: 2 ranker Leveringsform: Co/kp Planteavstand: Jf. skjema KB6.22 BUSKER Antall stk 5 Type busk: Slyngplanter Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Clematis 'Snow Queen' - Klematis Herkomst: Størrelse: 2 ranker Leveringsform: Co/kp Planteavstand: Jf. skjema KB6.22 BUSKER Antall stk 5 Type busk: Slyngplanter Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Clematis 'The President' - Klematis Herkomst: Størrelse: 2 ranker Leveringsform: Co/kp Planteavstand: Jf. skjema

139 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-122 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB6.31 STAUDER - PLANTET Antall stk 250 Lokalisering: Torg og gatetun, som underplanting til slyngplanter på midlertidig gjerde Navn: Geranium macrorrhizzum 'Spessart' Leveringsform: Co Planteavstand: Plantes i forbandt. 9/m2, 33 cm KB6.31 STAUDER - PLANTET Antall stk 55 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' - Praktsolhatt Leveringsform: Co, 2 l Planteavstand: Plantes i forbandt. 6/m2, 40 cm KB6.31 STAUDER - PLANTET Antall stk 16 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Agastache 'Blue Fortune' - Anisisop Leveringsform: Co Planteavstand: Plantes i forbandt. 6/m2, 40 cm KB6.31 STAUDER - PLANTET Antall stk 55 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Geranium 'Rozanne' - Hybridstorkenebb Leveringsform: Co Planteavstand: Plantes i forbandt. 9/m2, 35 cm KB6.31 STAUDER - PLANTET Antall stk 114 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Astilbe simplicifolia 'Sprite' - Makinospir Leveringsform: Co Planteavstand: Plantes i forbandt. 16/m2, 25 cm

140 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-123 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB6.31 STAUDER - PLANTET Antall stk 90 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Tellima grandiflora Leveringsform: Co Planteavstand: Plantes i forbandt. 6/m2, 40 cm KB6.31 STAUDER - PLANTET Antall stk 61 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Hakonechloa macra - Hakonegras (grønblada) Leveringsform: Co, 2 l Planteavstand: Plantes i forbandt. 6/m2, 40 cm KB6.31 STAUDER - PLANTET Antall stk 5 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Molinia arundinacea 'Transparent' Leveringsform: Co, 5 l Planteavstand: Solitær. ø 50 cm settes av KB6.31 STAUDER - PLANTET Antall stk 17 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Corydalis omeiana - Emeilerkespore Leveringsform: Co Planteavstand: Plantes i forbandt. 16/m2, 25 cm KB6.31 STAUDER - PLANTET Antall stk 15 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Sanguisorba officinalis - Blodtopp Leveringsform: Co, 2 l Planteavstand: Plantes i forbandt. 6/m2, 40 cm

141 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-124 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB6.31A STAUDER - PLANTET Antall stk 27 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Dornicum caucasicum - Gullkorg Leveringsform: Co Planteavstand: 40 cm c) Utførelse plantes mellom stauder som ikke har fullt bladverk om våren, planteavstanden kan være nærmere andre stauder enn normalt, da Gullkorg visner helt ned til sommeren KB6.51 LØK OG KNOLLER Antall stk 800 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Tulipa turkestanica Setteavstand: Kastes utover og plantes der de faller, for naturlig uttrykk. De ulike sortene løk plantes lagvis KB6.51 LØK OG KNOLLER Antall stk 1000 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Tulipa clusiana 'Peppermint Stick' Setteavstand: Kastes utover og plantes der de faller, for naturlig uttrykk. De ulike sortene løk plantes lagvis KB6.51 LØK OG KNOLLER Antall stk 1000 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Chionodoxa forbesii 'Pink Giant' Setteavstand: Kastes utover og plantes der de faller, for naturlig uttrykk. De ulike sortene løk plantes lagvis

142 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-125 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KB6.51 LØK OG KNOLLER Antall stk 1000 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Irisreticulata - Våriris Setteavstand: Kastes utover og plantes der de faller, for naturlig uttrykk. De ulike sortene løk plantes lagvis KB6.51 LØK OG KNOLLER Antall stk 1000 Lokalisering: Torg og gatetun Navn: Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' - Begerkrokus Setteavstand: Kastes utover og plantes der de faller, for naturlig uttrykk. De ulike sortene løk plantes lagvis KC5.21A OPPSTØTTING AV TRÆR Antall trær stk 25 Lokalisering: På trær med høy stamme langs gangveg i nord, og i skråning ved nedkjøringsrampe til parkering Type: Rundstokk med ramme i tre. Alt synlig tre skal være malt i Sandnesblå, tilsvarende RAL 5008 Antall stokker/rør per oppstøtting: 3 stolper Bindmateriale: Kokostau eller annet nedbrytbart, organisk materiale Lengde over bakken: 1/3 av treets høyde c) Utførelse Iht. norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland. Oppbinding skal fjernes når treet har rotet seg, senest etter 3. år KC5.23 BARDUNERING AV TRÆR Antall trær stk 22 Lokalisering: På flerstammede trær og store busker på torg og gatetun Materialer: Valgfritt

143 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-126 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KC5.31 OPPBINDING AV KLATREVEKSTER Antall klatrevekster stk 55 Lokalisering: Torg og gatetun, på midlertidig gjerde Utførelse: Valgfritt Materialer: Valgfritt Tidsperiode: KC5.41A BESKYTTELSE MOT UGRAS Areal m ,00 Lokalisering: Alle plantefelt mot veg og midlertidig buskfelt Metode: Dekking med bark Periode: Hele året a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder også jevnlig påfylling gjennom garantitiden på 3 år. b) Materialer Furubark, 10 cm KC5.41A BESKYTTELSE MOT UGRAS Areal m 2 51,00 Lokalisering: Alle plantefelt i torg og gatetun Metode: Dekking med kompost Periode: Hele året a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder også jevnlig påfylling gjennom garantitiden på 3 år. b) Materialer 3-5 cm kompost som er egnet til markdekke under stauder, og skal ikke gi sviskader eller veksthemming. Det skal ikke være plastavfall eller lignende i komposten, den skal ha en jevn, fin struktur, uten store biter.

144 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-127 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KD BELEGG AV GATESTEIN Areal m 2 120,00 Type gatestein: Smågatestein Tykkelsestoleranse: Uspesifisert Settelag: Sand Lokalisering: Ved murer for plantefelt Underlag under settelag: Bærelag Bergart: Granitt Type: Lik farge som murblokker i granitt Tekniske krav: Flater: råhogd Dimensjon: 10x10x10 Settemønster: Forbandt Fuger: Knas KD BELEGG AV BETONGHELLER Areal m 2 69,00 Settelag: Sand Bøyestrekkfasthet: Klasse 2 (T) - NS 1339 Slitasjemotstand: Klasse 3 (H) - NS 1339 Bruddlast: Klasse 11 - NS 1339 Lokalisering: På fortau langs bygg i øst Underlag under settelag: Bærelag Type: Gangbaneheller multiblokk Flater: Valgfritt Dimensjon: 600x600x100 mm Leggemønster: Forbandt, jf. plan Fuger: 3-5 mm KD BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV BETONG Areal m 2 890,00 Settelag: Sand Slitasjemotstand: Klasse 2 (H) - NS 1338 Lokalisering: Torg og gatetun, fortau langs bygg i øst Underlag under settelag: Type: Stavhelle grå, multiblokk Flater: Dimensjon: 300x100x100 Leggemønster: Forbandt, leggeretning, jf. plan Fuger: 2-5 mm

145 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-128 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KD BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV BETONG Areal m 2 63,00 Settelag: Sand Slitasjemotstand: Klasse 2 (H) - NS 1338 Lokalisering: Ved trapp fra tak til torg og gatetun Underlag under settelag: Type: Stavhelle koks, multiblokk Flater: Dimensjon: 300x100x100 Leggemønster: Forbandt, leggeretning, jf. plan Fuger: 2-5 mm KD KANT AV NATURSTEIN Lengde m 294,00 Type stein: Rett Høyde: Klasse 2 - NS-EN 1343 Fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343 Settelag: Betong Lokalisering: Torg og gatetun Underlag under settelag: Bærelag Bergart: Granitt Type: Grå Tekniske krav: Valgfritt Flater: Prikkmeisla topp. Sagde ender for presis linjeføring Tverrsnittsform: Rettvinkla Dimensjon: Strålekantstein 8x20 cm, fallende lengder Vishøyde: 0-2 cm Antall hjørner/avslutninger/overganger: Se detaljplan Linjeføring: Rettvinkla Tilsluttende belegg: Stavheller eller asfalt Fuger: Knas

146 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-129 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KD KANT AV NATURSTEIN Lengde m 79,00 Type stein: Rett Høyde: Klasse 2 - NS-EN 1343 Fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343 Settelag: Betong Lokalisering: Torg og gatetun, plantefelt for klatreplanter langs gjerde Underlag under settelag: Bærelag Bergart: Granitt Type: Grå Tekniske krav: Flater: Råhogd Tverrsnittsform: Rettvinkla Dimensjon: 10x25, fallende lengder Vishøyde: 10 cm Antall hjørner/avslutninger/overganger: Se detaljplan Linjeføring: Rettvinkla Tilsluttende belegg: Stavheller eller asfalt Fuger: Knas KD KANT AV NATURSTEIN Lengde m 91,40 Type stein: Rett Høyde: Klasse 2 - NS-EN 1343 Fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343 Settelag: Betong Lokalisering: Torg og gatetun, som ledelinje Underlag under settelag: Bærelag Bergart: Granitt Type: Grå Tekniske krav: Valgfritt Flater: Råhogd topp. Sagde ender for presis linjeføring Tverrsnittsform: Rettvinkla Dimensjon: Strålekantstein 8x20 cm, fallende lengder Vishøyde: 0-2 cm Antall hjørner/avslutninger/overganger: Se detaljplan Linjeføring: Rettvinkla Tilsluttende belegg: Stavheller eller asfalt Fuger: Knas

147 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-130 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KD3.2111A RENNE I UTENDØRS BELEGG/DEKKE Lengde m 118,00 Materiale: Betongelement Tverrsnittsform: Overdekket med plate med sliss eller hull Settelag: Sand Lokalisering: Torg og gatetun Materialspesifikasjon: Basal slisserenne med slisseforhøyer og setningsplate Tverrsnittsdimensjon: 300 mm Monteringsmetode: Valgfritt Fall i dekker: 2% inn mot renne Fall i renne: Fall mot sluk Fuger: a) Omfang og prisgrunnlag: inkludert avlastningsplater montert i spor langs rennene. c) Utførelse: Spalten mellom slisserenneelementene forsegles/tettes slik at fugemasse/bærelagsmasse kan "rømme inn" i spalteåpningen KM1.117A REFERANSEFELT FOR MUR Areal lm 5,00 Type: Ensidig tørrmur Materiale: Naturstein Lokalisering: Torg og gatetun Materialspesifikasjon: Blokker av granittstein Utførelsesmetode: Som beskrevet i post for mur av granittblokker Dimensjon: Mønster: Liggefuger: Stussfuger: Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder prøvefelt for mur 5 m, inkludert 1 hjørne. e) Prøving og kontroll: Skal godkjennes av byggherre før muring av øvrig granittblokkmur. x) Mengderegler: lm

148 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-131 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KM2.217A ENSIDIG TØRRMUR Areal m 2 95,00 Materiale: Naturstein Lokalisering: Torg og gatetun Materialspesifikasjon: Murelementer av indisk granitt, pnr , leverandør Steinhandel, eller tilsvarende Utførelsesmetode: Tørrstables for hånd. Ved behov for mørtel til stabilisering, skal det gjøres i bakkant av mur. Mørtel skal ikke være synlig på synlige flater. I synlige (utadvendte) hjørner skal stein være kappet til vertikalt rette linjer. Ev. kuttflate skal vende inn i muren. Valgfritt inn mot plantefeltet. Delte blokker skal kløyves, for å få likt utrykk som øvrig stein. Det skjæres et spor med vinkelsliper rundt blokken i topp og bunn, før kløyving med kraftig meisel og slegge/hammer. Dimensjon: 20x20x50 cm. Mur 35 cm. Mønster: Ikke gjennomgående vertikale fuger. Alle hjørner er 90 gr. Liggefuger: Etter leverandørens anvisning Stussfuger: Etter leverandørens anvisning Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag: inkluderer stabilisering med mørtel i bakkant av murblokk dersom nødvendig (ikke synlig). Inkludert drens. x) Mengderegler: Medtatt 2 skift/ 40 cm høyde KM MERKOSTNADER VED HJØRNEAVSLUTNING Antall stk 58 Materiale: Naturstein Type mur: Ensidig tørrmur Lokalisering: Torg og gatetun Type: Blokker av granittstein Utførelse: I synlige (utadvendte) hjørner skal stein være kappet til vertikalt rette linjer. Ev. kuttflate skal vende inn i muren. Valgfritt inn mot plantefeltet. Delte blokker skal kløyves, for å få likt utrykk som øvrig stein. Det skjæres et spor med vinkelsliper rundt blokken i topp og bunn, før kløyving med kraftig meisel og slegge/hammer. Dimensjon på avslutning:

149 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-132 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KM2.217A ENSIDIG TØRRMUR Areal m 2 143,00 Materiale: Naturstein Lokalisering: Langs nedkjøringsrampe til parkering i vest Materialspesifikasjon: Randøystein Utførelsesmetode: Klasse 1. Helningsgrad 4:1 Dimensjon: Varierende vishøyde 1-2 m Mønster: Ikke gjennomgående fuger. Liggefuger: Valgfritt Stussfuger: Valgfritt Toleransekrav: Ikke bruk av skårstein i visflaten. Stein skal ikke kunne plukkes ut med håndmakt. a) Omfang og prisgrunnlag Inkludert drens og bakfylling, topp- og endeavslutning x) Mengderegler Medregnet gjennomsnittshøyde 1,7 over bakken, 0,5 m under bakken KP1.112A GJERDE Lengde m 95,00 Fundamentering: Festes på plassbygd fundament Lokalisering: Torg og gatetun Høyde: Samme topphøyde på hele gjerde. 1,85 m treflate, 2 m inkludert betongkant/såle Stolper: Gjerdeflate: Males i tre blåfarger, se detalj. Kikkhull, se detalj Utforming: Se detalj Underlag: Stedlige masser/vekstjord Toleransekrav: b) Materialer: Trykkimpregnert virke som males i farger tilsvarende RAL 5008 (70%), RAL 5023 (15%) og RAL 5024 (15%) c) Utførelse: Det skal ha maksimum 23 % fuktighet når det males.

150 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-133 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KP1.116A GJERDE Lengde m 78,00 Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament Lokalisering: Torg og gatetun, gjerde som ikke festes på mur. Høyde: Samme topphøyde på hele gjerde. Gjerde trekkes ned til 5 cm klaring fra bakken der murfundament slutter og punktfundament begynner. Der gjerde står i plantefelt, er bakkenivå høyere. Gjerde plasseres med 5 cm klaring fra bakken. Høyde 2 m fra bakken (noe lavere i plantefelt) Stolper: T-stolper, varmforsinket og pulverlakkert, svart Gjerdeflate: Males i tre blåfarger, se detalj. Kikkhull, se detalj Utforming: Se detalj Underlag: Stedlige masser/vekstjord Toleransekrav: b) Materialer: Trykkimpregnert virke som males i farger tilsvarende RAL 5008 (70%), RAL 5023 (15%) og RAL 5024 (15%) c) Utførelse: Det skal ha maksimum 23 % fuktighet når det males KP1.115 GJERDE Lengde m 130,00 Fundamentering: Festes med enkelt plassbygd fundament Lokalisering: Torg og gatetun, ved midlertidig bro og på midlertidig mur Høyde: 1 m Stolper: T-stolper, varmforsinket og pulverlakkert, svart Gjerdeflate: Svart Utforming: Med overligger og bølgetråd. Underlag: Bærelagsmasser/vekstjord Toleransekrav:

151 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-134 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KP1.115 GJERDE Lengde m 90,00 Fundamentering: Festes med enkelt plassbygd fundament Lokalisering: Sikring langs bekk Høyde: 1 m Stolper: T-stolper, galvanisert Gjerdeflate: galvanisert Utforming: Strammes opp med bølgetråd. Underlag: Stedlige masser/vekstjord Toleransekrav: KT2.116 UTENDØRS UTSTYR Antall stk 8 Type: Fast benk Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament Lokalisering: Torg og gatetun Type/ materialer: April Stavanger (vestre) pr.nr C, benk med rygg og armlen Dimensjon: 1626x514x786 mm Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinkes og pulverlakkeres RAL 5008 Toleransekrav: KT2.116 UTENDØRS UTSTYR Antall stk 1 Type: Fast benk Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament Lokalisering: Torg og gatetun Type/ materialer: April Stavanger (vestre) pr.nr C, benk uten rygg og armlen Dimensjon: 1514x450x366 mm Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinkes og pulverlakkeres RAL 5008 Toleransekrav:

152 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-135 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KT2.146A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 1 Type: Bord Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament Lokalisering: Torg og gatetun Type/ materialer: April Stavanger (vestre) pr.nr C, kvadratbord Dimensjon: 722x767x740 mm Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinkes og pulverlakkeres RAL 5008 Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag: inkludert spilleflate KT2.146A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 1 Type: Bord Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament Lokalisering: Torg og gatetun Type/ materialer: April Stavanger (vestre) pr.nr C, bord Dimensjon: 722x1514x740 mm Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinket og pulverlakkert RAL5008 Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag: inkludert spillflate KT2.166A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 6 Type: Sykkelstativ Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament Lokalisering: Torg og gatetun Type/ materialer: Forum sykkelstativ liten (Vestre) pr.nr Dimensjon: 750x350x50mm Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinket og pulverlakkert Toleransekrav: b) Materialer: Pulverlakkeres i RAL 5008 (70%), RAL 5023 (15%) og RAL 5024 (15%)

153 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-136 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KT2.166A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 6 Type: Sykkelstativ Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament Lokalisering: Torg og gatetun Type/ materialer: Forum sykkelstativ stor (Vestre) pr. nr Dimensjon: 750x700x50mm Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinket og pulverlakkert Toleransekrav: b) Materialer: Pulverlakkeres i RAL 5008 (70%), RAL 5023 (15%) og RAL 5024 (15%) KT2.166A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 24 Type: Sykkelstativ Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament Lokalisering: Torg og gatetun Type/ materialer: Vroom (Vestre) pr.nr C Dimensjon: 800x200x70 mm Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinket og pulverlakkert Toleransekrav: b) Materialer: Pulverlakkeres i RAL 5008 (70%), RAL 5023 (15%) og RAL 5024 (15%)

154 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-137 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KT2.254A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 6 Type: Rist rundt trestamme i belegg Fundamentering: Festes til annen konstruksjon Lokalisering: Under trær langs fortau i øst Type/ materialer: Trehullsrist Box (Vestre) Dimensjon: 880x2000 mm Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinket og pulverlakkert RAL 5008 Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag: Inkludert stedstøpt, armert, betongramme for rist. c) Utførelse: Rist skal ligge i flukt med belegg på fortau KT2.264 UTENDØRS UTSTYR Antall stk 6 Type: Trebeskytter Fundamentering: Festes til annen konstruksjon Lokalisering: Under trær langs fortau i øst Type/ materialer: Stammevern Box (Vestre), pr.nr Dimensjon: 2200x498,5 mm Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinket og pulverlakkert RAL 5008 Toleransekrav: KT2.318A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 5 Type: Avfallsbeholder Fundamentering: Festes ved forenklet fundamentering Lokalisering: Torg og gatetun Type/ materialer: Vroom (Vestre) pr.nr C Dimensjon: Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinket og pulverlakkert RAL 5008 Toleransekrav: c) Utførelse: Boltes i fast dekke. Fundament skal synes minst mulig.

155 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-138 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid KT6.197A UTSMYKNING I UTENDØRS ANLEGG Antall stk 5 Type: Fuglekasser Fundamentering: Føres ned i grunnen Lokalisering: Torg og gatetun, i plantefelt Type/ materialer: Type "bloomingville" fra Scandinavian designcenter.dk eller tilsvarende Dimensjon: Overflatebehandling: Males i farger tilsvarende RAL 5008 (1/3), RAL5023 (1/3) og RAL5024 (1/3) Toleransekrav: b) Materialer: Trepåle males tilsvarende RAL KT6.197A UTSMYKNING I UTENDØRS ANLEGG Antall stk 2 Type: Insektshotell/biehus Fundamentering: Føres ned i grunnen Lokalisering: Torg og gatetun, i plantefelt Type/ materialer: Type AD1 (blå) fra blomster-ogbier.com eller MAXBO 800x400 mm Dimensjon: Overflatebehandling: Males i farger tilsvarende RAL 5008 (1/3), RAL5023 (1/3) og RAL5024 (1/3) Toleransekrav: b) Materialer: Trepåle males tilsvarende RAL5008 c) Utførelse: Plasseres mellom høye busker, i midten av plantefelt.

156 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-139 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid QB A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Antall stk 7 Treslag: Kebonyfuru Fasthet/sortering: Valgfri Forbehandling: Kebony Lokalisering: Stedbygde benker på torg og gatetun Type konstruksjon: Iht. detaljtegning Utførelse: Iht. detaljtegning Dimensjoner: Iht. detaljtegning a) Omfang og prisgrunnlag inkluderer innfesting på mur og fundamenter b) Materialer Kebonyfuru på synlige flater QM1.6009A UTVENDIG ESPALIER Areal lm 12,00 Treslag: Valgfritt Forbehandling: Trykkimpregnert treverk Lokalisering: Torg og gatetun, på gjerde langs gatetun Dimensjon: a) Omfang og prisgrunnlag: Inkludert innfesting på tregjerde b) Materialer: Stive armeringsjern. Se detalj. Monteres med bladskruer som festes i underkant spile. x) Mengderegler: lm QM1.6001A UTVENDIG ESPALIER Areal m 2 58,00 Treslag: Valgfritt Forbehandling: Ubehandlet Lokalisering: Torg og gatetun, på gjerde langs torg (for klatreplanter) Dimensjon: a) Omfang og prisgrunnlag: Inkludert innfesting på tregjerde med bladskrue og ståltråd. b) Materialer: Stivt armeringsnett med kvadratiske ruter. c) Utførelse: Endepinner fjernes. Monteres med 1 rutes avstand mellom nett.

157 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-140 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid ZK2.211A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal m 2 125,00 Kvalitet på skjøtsel av grasbakke: KVALITETSKLASSE 1 Slått Graset skal ha en høyde på mellom 100 og 250 mm. Slått skal iverksettes tidlig i vekstsesongen, selv om makismal høyde ikke er oppnådd. Klipping mot sokler mv. Gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst. Lokalisering: Areal langs nedkjøringsrampe til parkering i vest Driftssesong: April-oktober Type grasbakke/bruksformål: skråning Innstilt slåttehøyde: Behandling av avklipp: Avklipp fjernes dersom store mengder a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder 3 års skjøtsel i garantitiden ZK2.212A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal m ,00 Kvalitet på skjøtsel av grasbakke: KVALITETSKLASSE 2 Slått Graset skal slås inntil tre ganger i vekstsesongen. Første slått skal skje ved avslutningen av engfloraens blomstring. Siste slått utføres før grasets avmodning. Øvrig behov for slått tilpasses lokalitet. Klipping mot sokler mv. Gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes én gang i vekstsesongen. Avklipp Avklipp skal ikke hemme grasets tilvekst vesentlig. Lokalisering: Areal langs gangveg i nord og bekk i sør Driftssesong: April-oktober Type grasbakke/bruksformål: skråning Innstilt slåttehøyde: Behandling av avklipp: a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder 3 års skjøtsel i garantitiden

158 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-141 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid ZK2.4111A SKJØTSEL AV STAUDER Areal m 2 51,00 Type staudebeplantning: Staudebed Kvalitet på skjøtsel av stauder: KVALITETSKLASSE 1 Næringsbalanse Plantene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord Synlig jord skal være løs. Ugras Ugras skal ikke forekomme. Kanter Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Lokalisering: Plantefelt i opphøyde bed på torg og gatetun Driftssesong: Februar-November Løvhåndtering: samles opp og kjøres bort a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder 3 års skjøtsel i garantitiden c) Utførelse: Etterses jevnlig. Vannes, gjødsles og lukes jevnlig. Nedvissent bladverk fjernes i februar/mars ZK2.4112A SKJØTSEL AV STAUDER Areal m 2 31,00 Type staudebeplantning: Staudebed Kvalitet på skjøtsel av stauder: KVALITETSKLASSE 2 Næringsbalanse Plantene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord Synlig jord skal være løs. Ugras Ugras som vokser i randsonen eller gjennom plantingen, samt rotugras, skal ikke skjemme helheten vesentlig. Kanter Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere Sopp og skadegjørere skal ikke hemme prydverdien vesentlig. Lokalisering: Markdekke under slyngplanter langs gjerde, gatetun og torg. Driftssesong: Februar-November Løvhåndtering: samles opp og kjøres bort a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder 3 års skjøtsel i garantitiden

159 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-142 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid ZK2.5141A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal m 2 233,00 Type buskplanting: Buskfelt, fri form Kvalitet på skjøtsel av busker: KVALITETSKLASSE 1 Næringsbalanse Buskene skal ha jevn og sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake to ganger i vekstsesongen. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp Døde og skadede greiner skal fjernes. Jord Synlig jord skal være løs. Ugras Synlig ugras skal ikke forekomme. Kanter Kanter skal ha en jevn linjeføring. Lokalisering: Langs torg og gatetun Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Samles opp og kjøres bort a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder 3 års skjøtsel i garantitiden ZK2.5142A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal m ,00 Type buskplanting: Buskfelt, fri form Kvalitet på skjøtsel av busker: KVALITETSKLASSE 2 Næringsbalanse Buskene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake én gang i vekstsesongen og justeres én gang. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp Døde og skadede greiner skal ikke skjemme helhetsuttrykket. Ugras Ugras som vokser i randsonen eller gjennom buskplantingen, skal ikke forekomme. Lokalisering: Busker langs veg og midlertidig beplantning Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Legges inn i buskbeplantning a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder 3 års skjøtsel i garantitiden

160 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-143 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid ZK2.5273A SKJØTSEL AV BUSKER - ANTALL Antall stk 57 Type buskplanting: Slyng- og klatreplanter Kvalitet på skjøtsel av busker: KVALITETSKLASSE 3 Næringsbalanse Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Beskjæring For formede busker og hekker skjæres tilvekst årlig slik at formen opprettholdes på sikt. Avklipp Døde og skadede greiner fjernes årlig slik at de ikke skjemmer helhetsuttrykket eller hemmer skuddvekst. Ugras Ugras som vokser i randsonen eller gjennom buskplantingen, skal ikke skjemme helheten vesentlig. Lokalisering: Slyngplanter på espalier på vegg Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Samles opp og kjøres bort a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder 3 års skjøtsel i garantitiden ZK2.7122A SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR Antall stk 18 Type treplanting: Tre i gruppe Kvalitet på skjøtsel av trær: KVALITETSKLASSE 2 Næringsbalanse Treet skal ha en sunn vekst som er normal for arten. Beskjæring Rot- og stammeskudd skal fjernes årlig. Beskjæring av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden Beskjæres slik at veksten blir stimulert til å danne gode sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Beskjæring av tre i funksjonsperioden Sikkerhetsmessige farlige greiner fjernes årlig. Vanning av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden Utføres etter avtale i tørkeperioder i første og andre vekstsesong. Jord og ugras Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme. Eventuelt dekkemateriale holdes ved like slik at det opprettholdes over tid. Lokalisering: Trær i plantefelt i nord og plen i vest Driftssesong: Hele året Art: Jf. planteplan a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder 3 års skjøtsel i garantitiden

161 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-144 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid ZK2.7322A SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR MED FORMING Antall stk 30 Type treplanting: Tre i gruppe Kvalitet på skjøtsel av trær: KVALITETSKLASSE 2 Næringsbalanse Treet skal ha en sunn vekst som er normal for arten. Beskjæring Rot- og stammeskudd skal fjernes årlig. Beskjæring av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden Beskjæres slik at veksten blir stimulert til å danne gode sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Beskjæring av tre i funksjonsperioden Sikkerhetsmessige farlige greiner fjernes årlig. Vanning av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden Utføres etter avtale i tørkeperioder i første og andre vekstsesong. Jord og ugras Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme. Eventuelt dekkemateriale holdes ved like slik at det opprettholdes over tid. Lokalisering: Trær og store busker på torg og gatetun Driftssesong: Valgfritt Art: Acer rufinerve, Prunus serrula, Prunus 'Accolade', Cornus mas, Rhus typhina Tiltak forming av tre: Forming a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder 3 års skjøtsel i garantitiden c) Utførelse: Oppstamming av flerstammede trær og busker. Oppstamming skal balanseres i forhold til kronestørrelse. Oppstamming skal fremheve greinstrukturen i trærne.

162 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-145 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid ZK2.7322A SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR MED FORMING Antall stk 14 Type treplanting: Tre i gruppe Kvalitet på skjøtsel av trær: KVALITETSKLASSE 2 Næringsbalanse Treet skal ha en sunn vekst som er normal for arten. Beskjæring Rot- og stammeskudd skal fjernes årlig. Beskjæring av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden Beskjæres slik at veksten blir stimulert til å danne gode sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Beskjæring av tre i funksjonsperioden Sikkerhetsmessige farlige greiner fjernes årlig. Vanning av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden Utføres etter avtale i tørkeperioder i første og andre vekstsesong. Jord og ugras Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme. Eventuelt dekkemateriale holdes ved like slik at det opprettholdes over tid. Lokalisering: Trær og store busker på torg og gatetun Driftssesong: Valgfritt Art: Sorbus 'Dodong', Cercidiphyllum japonicum, Tilia cordata 'Greenspire', Prunus 'Rancho' Tiltak forming av tre: Forming a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder 3 års skjøtsel i garantitiden c) Utførelse: Oppstamming av høystammede trær langs fortau/gangveg til stammehøyde 2,5 m, etterhvert som treet tåler det. Treet skal fremstå med naturlig, balansert krone også etter oppstamming/forming.

163 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-146 Kapittel:71 Anleggsgartnerarbeid ZK2.7152A SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR Antall stk 6 Type treplanting: Tre i rekke Kvalitet på skjøtsel av trær: KVALITETSKLASSE 2 Næringsbalanse Treet skal ha en sunn vekst som er normal for arten. Beskjæring Rot- og stammeskudd skal fjernes årlig. Beskjæring av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden Beskjæres slik at veksten blir stimulert til å danne gode sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Beskjæring av tre i funksjonsperioden Sikkerhetsmessige farlige greiner fjernes årlig. Vanning av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden Utføres etter avtale i tørkeperioder i første og andre vekstsesong. Jord og ugras Ugras innenfor en sirkel med 50 cm avstand fra stammen skal ikke forekomme. Eventuelt dekkemateriale holdes ved like slik at det opprettholdes over tid. Lokalisering: Trær i rister langs veg i øst Driftssesong: Hele året Art: se planteplan a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder skjøtsel i gartantitiden på 3 år ZK A ETTERSYN AV UTSTYR FOR PARK- OG LANDSKAPSOMRÅDER - RUND SUM Rund sum Type utstyr: Fuglekasser Lokalisering: Torg og gatetun Driftssesong: Valgfritt Dimensjon: Materiale: Valgfritt Frekvens: Renskes om våren RS a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder 3 års ettersyn i garantitiden AU2.1 SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum Dokumentasjonskrav: i henhold til "Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland". RS Sum Kapittel:

164 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-147 Kapittel:76 Veier og plasser 76 Veier og plasser 76.1 FF AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal m ,00 Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 30 mm Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm Lokalisering: Masser i underlaget: 76.2 GU6.13 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m ,00 Brukskrav: Bruksklasse 3 Lokalisering: Veier og GS-veier Anvendelse: Traubunn med fare for vanninntrenging, bruk avgjøres i samråd med byggherre 76.3 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m ,00 Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/120 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Kjøreveg Underlag: Avrettet traubunn Tykkelse: 0,35m og 0,60m 76.4 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 310,00 Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/120 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: GS-veier og fortau Underlag: Avrettet traubunn Tykkelse: 0,20m

165 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-148 Kapittel:76 Veier og plasser 76.5 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m ,00 Type lag: Bærelag av knust berg, fk Type masse/sortering: 0-32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Veier, GS-veier og fortau Underlag: Avrettet traubunn Tykkelse: 0,25m 0,10m vei og 0,20m fortau 76.6 JB BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN PRISREGULERING Prosjektert areal m ,00 Type: Ag16 Bindemiddel: Bindemiddel Tykkelse: 70 mm Lokalisering: ÅDT: 76.7 JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal m ,00 Formål: Veg Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 16 Lag: Bindlag Belastning: ÅDT Tykkelse: 40 mm Lokalisering: Veg og Bindemiddel: Iht vegvesenets normaler Steinkvalitet: Iht vegvesenets normaler 76.8 JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal m ,00 Formål: Veg Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT Tykkelse: 40 mm Lokalisering: Bindemiddel: Steinkvalitet:

166 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-149 Kapittel:76 Veier og plasser 76.9 JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal m ,00 Formål: Veg Asfalttype: Ab Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Bindlag Belastning: ÅDT Tykkelse: 40 mm Lokalisering: Veg og Bindemiddel: Iht vegvesenets normaler Steinkvalitet: Iht vegvesenets normaler JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal m ,00 Formål: Veg Asfalttype: Ab Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT Tykkelse: 40 mm Lokalisering: Veg og Bindemiddel: Iht vegvesenets normaler Steinkvalitet: Iht vegvesenets normaler JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal m 2 885,00 Formål: Gang- og sykkelveg Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT < 300 Tykkelse: 60mm Lokalisering: GS-veger Bindemiddel: Iht vegvesenets normaler Steinkvalitet: Iht vegvesenets normaler JH1.211 RENGJØRING AV UNDERLAG Areal m 2 200,00 Metode: Feiing Lokalisering: Der veg legges over eksisterende dekke Underlag:

167 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-150 Kapittel:76 Veier og plasser JH1.310A KLEBING Areal m 2 200,00 Klebemiddel: Valgfritt Lokalisering: Der veg legges over eksisterende dekke Forbruk: c) Utførelse. Iht vegvesenets normaler KD KANT AV NATURSTEIN Lengde m 276,00 Type stein: Rett Høyde: Klasse 2 - NS-EN 1343 Fas/vis: Fas 20x20mm, vis iht E-tegn Settelag: Betong Lokalisering: Kant for permanent bruk Underlag under settelag: Bærelag Bergart: Granitt Type: Gradhogd granittstein Tekniske krav: iht vegnorm for Sør-Rogaland Flater: Gradhogd, grad 1.a Tverrsnittsform: 125x250 mm Dimensjon: 125 x 250 x 230 mm Vishøyde: 2 og 13cm Antall hjørner/avslutninger/overganger: Iht kantsteinsplan. Toleranse planhet og retning i forhold til toleranseklasse 3 NS3420 Linjeføring: Iht E-tegn Tilsluttende belegg: Asfalt Fuger: Fugebredde mm, fugemasse med betongkvalitet B30 Fugene skal komprimeres og glattstyrkes med fugeskje. Fugene skal være jevn med front og jevnet i bakkant.

168 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-151 Kapittel:76 Veier og plasser KD KANT AV BETONGKANTSTEIN Lengde m 606,00 Type stein: Rett Montasje: På settelag av betong Bøyestrekkfasthet: Klasse T - NS-EN 1340 Slitasjemotstand: Uspesifisert Lokalisering: Kantsein for midlertidig bruk fase 1 Underlag under settelag: bærelag Type: Betongkantstein Tverrsnittsform: hel Dimensjon: 230x250x130 mm Antall hjørner/avslutninger/overganger: Linjeføring: iht til tit-fil Vishøyde: 13/ 2 cm iht til tegning Tilsluttende belegg: asfalt/ grusskulder Fuger: Fugebredde mm, fugemasse med betongkvalitet B30 Fugene skal komprimeres og glattstyrkes med fugeskje. Fugene skal være jevn med front og jevnet i bakkant KD BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV BETONG Areal m 2 52,00 Settelag: Sand Slitasjemotstand: Klasse 3 (I) - NS 1338 Lokalisering: I trafikkøy mot Stavangerveien Underlag under settelag: Type: Flater: Dimensjon: Leggemønster: Fuger:

169 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-152 Kapittel:76 Veier og plasser RP1.44A FRITTSTÅENDE SKILT UTE Antall Type: Trafikkskilt Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert fundament Lokalisering: Ihht tegning TL101 Type/ materialer: ihht tegning TL101 Dimensjon: ihht tegning TL101 Overflatebehandling: Refleksklasse iht til skiltnormalene Toleransekrav: Valgfritt Underlag/grunnforhold: Stedlige masser RS x) Mengderegler Rund sum. Reguleres i forhold til vedtatt skiltplan JK PERMANENT OPPMERKING LINJE - LENGDE Samlet lengde m 100,00 Utførelse: Maskinell Farge: Hvit Merkemiddel: Ekstrudert plast Lokalisering: I Eks veg - Stavangervn Type: Se tegning TL 101 Underlag: Asfalt Forbruk: Linjebredde: Tykkelse: JK PERMANENT OPPMERKING LINJE - LENGDE Samlet lengde m 30,00 Utførelse: Maskinell Farge: Gul Merkemiddel: Ekstrudert plast Lokalisering: Type: Fotgjengerfelt Underlag: Asfaltdekke Forbruk: Linjebredde: Tykkelse: Valgfritt

170 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-153 Kapittel:76 Veier og plasser JK PERMANENT OPPMERKING SYMBOL - ANTALL Antall stk 20 Utførelse: Maskinell Farge: Hvit Merkemiddel: Maling Lokalisering: Type: ihht SVV normaler Underlag: Asfaltdekke Dimensjon/utforming: Vikesymbol Tykkelse: ihht SVV normaler JK7.21 FJERNING AV VEGOPPMERKING - LENGDE Samlet lengde m 50,00 Type oppmerking: Linje Lokalisering: Eksisterende merking som kommeri konflikt med ny Metode: JK7.32 FJERNING AV VEGOPPMERKING - AREAL Areal m 2 15,00 Type oppmerking: Felt Lokalisering: Felt og symbol som kommer i konflikt med ny oppmerking. Metode: Valgfritt KM2.213 ENSIDIG TØRRMUR Areal m 2 28,00 Materiale: Betong Lokalisering: Mot sokkeletasje bakeri Materialspesifikasjon: Betongblokker, Recon eller tilsvarende Utførelsesmetode: IHT til leverandørs sine spesikfikasjoner Dimensjon: Valgfritt Mønster: forbandt Liggefuger: Stussfuger: Toleransekrav:

171 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-154 Kapittel:76 Veier og plasser KM2.213 ENSIDIG TØRRMUR Areal m 2 125,00 Materiale: Betong Lokalisering: Mot Westco langs veg Materialspesifikasjon: Betongblokker, Recon eller tilsvarende Utførelsesmetode: IHT til leverandørs sine spesikfikasjoner Dimensjon: Valgfritt Mønster: forbandt Liggefuger: Stussfuger: Toleransekrav: FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 175,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Type konstruksjon: Mur ved aker og mot Westco Underlag: Nivå/kote: Toleranse: FF AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Areal m 2 60,00 Type masser/sortering: 8/16 Underlag: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 15 mm Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm Lokalisering: Traubunn 0,5m utenfor nedsenkete søppelcontainere Masser i underlaget: Stedlige masser Midlere tykkelse: 150mm

172 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - D BESKRIVENDE DEL Side D-155 Kapittel:76 Veier og plasser KT2.319A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 10 Type: Avfallsbeholder Fundamentering: på avrettet såle ihht retningslinjer for nedsenket avfallscontainer Lokalisering: østisde bygg langs veg Type/ materialer: ihht retningslinjer fra Sandnes kommune Dimensjon: ca 2x2m dybde ca 2.7m Volum 5m3 Impregnering/overflatebehandling: - Toleransekrav: - a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder for søppel containere, type nedsenket i grunn. Inkludert henting av containere på kommunens lager FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 15,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 22/63 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: østside av bygg langs veg Type konstruksjon: nedgravde containere Underlag: Valgfritt Nivå/kote: Toleranse: Sum Kapittel:

173 Prosjekt: Entreprise 02 - Offentlig infrastruktur - Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelse Side D-156 D.2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelse D.2.1 TEGNINGER Tegningsliste Entreprise E02, datert Tegninger og tegningsliste for vegbro inklusive fundamenter lastes opp separat sammen med mengdebeskrivelse for arbeider med vegbro,

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT Postene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune 15.02.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Lenden skole Side 00-2 00 Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

DEL I KONKURRANSEBESKRIVELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen 1.2 Kort om oppdragsgiver

DEL I KONKURRANSEBESKRIVELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen 1.2 Kort om oppdragsgiver DEL I KONKURRANSEBESKRIVELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen 1.2 Kort om oppdragsgiver 2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler 1.3 Forbehold om tillatelser

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I BÆRUM KOMMUNE EIENDOM ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise 1000027 Forneburingen Barnehage TILBUDSFORESPØRSEL

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 76 Veier og plasser 76.01 Tekniske bestemmelser 76.01.1 76 VEIER OG PLASSER Generelt Dette kapitlet omfatter alle arbeider, materialer

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Gang- og sykkelvei Korsvegen

Gang- og sykkelvei Korsvegen Gang- og sykkelvei Korsvegen Tilbudsgrunnlag - Detaljprosjektering 2015-05-22 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 1 1 Tilbudsinnbydelse Melhus kommune inviterer til åpen

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal Ringsaker kommune, Teknisk drift 24.03.2015 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 24.03.2015 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Generalentreprise Rev.0 11.05.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Ombygging av administrasjonsbygg i Lodalen Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift:

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Tromsø Havn KF. Kai Breivika Nord. Entreprise: Kai. Del I - Konkurransebeskrivelse Oppdragsnr.:

Tromsø Havn KF. Kai Breivika Nord. Entreprise: Kai. Del I - Konkurransebeskrivelse Oppdragsnr.: Tromsø Havn KF Kai Breivika Nord Entreprise: Kai Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-03-14 0 14.03.2016 BJHJE HABJO BJHJE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg Grimstad kommune Side 2 av 9 Vedlegg nr 1 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF Bogafjell felt G3. Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE

Sandnes Tomteselskap KF Bogafjell felt G3. Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE Bogafjell felt G3 Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE Mai 2012 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-1 D BESKRIVENDE DEL D.1 DETALJBESKRIVELSE D.1.1 RIGG OG DRIFT Dette kapitlet er beskrevet etter digital

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Innholdsliste A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 D D1

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Prosjekt: 417634 Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Kapittel: 00 Veiledning 00 Veiledning 00.1 Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til siste gjeldende utgave av NS3420,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Farsund kommune Havnevesenet Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Del I Konkurransebeskrivelse Rev. A 08.02.17 Del I Konkurransebeskrivelse Side: 2 av 9 Dato Rev. Hensikt Utført: Kontr.: Godkj.:

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Multiconsult AS SOGNDAL KOMMUNE FJORDSTI I SOGNDAL SENTRUM ANBUDSINVITASJON Foreløpig versjon BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Multiconsult AS SOGNDAL KOMMUNE FJORDSTI I SOGNDAL SENTRUM ANBUDSINVITASJON Foreløpig versjon BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Multiconsult AS SOGNDAL KOMMUNE FJORDSTI I SOGNDAL SENTRUM ANBUDSINVITASJON 09.07.2013 Foreløpig versjon BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Multiconsult AS 0.0 ANBUDSINVITASJON Sogndal kommune innbyr hermed

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Asplan Viak AS Prosjekt: Steinesjøen mengdebeskrivelse Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Asplan Viak AS Prosjekt: Steinesjøen mengdebeskrivelse Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Steinesjøen mengdebeskrivelse Side 1 1 A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Rigg og drift er beskrevet som sammensatte arbeider. Entreprenøren kan spesifisere de enkelte

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Frøya kommune 21.01.2015 Prosjekt: Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka - Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong 16.03.01 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del 00.00 FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS

ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Side A-1 A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Dette kapittel er basert på NS 3420, 4 utgave (2016). Kodene ved de

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

Terningen Arena Uteanlegg

Terningen Arena Uteanlegg Terningen Arena Idrett og Kultur AS Terningen Arena Uteanlegg Tilbudsforespørsel, totalentreprise Generelle bestemmelser Side 1 TEKNISK BESKRIVELSE Grunnarbeider Terningen Arena Uteanlegg 2299 - Terningen

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING

SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING 30.04.2013 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Innbydelse... 2 1.2 Lov

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Sanering Jensstuvegen

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Sanering Jensstuvegen Ringsaker kommune, Teknisk drift 12.12.2014 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 12.12.2014 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer

Norsk Vann og SSTT. Fagdag Økern, onsdag 26. oktober 2016 Bruk av NS3420 ved gravefrie VA-løsninger

Norsk Vann og SSTT. Fagdag Økern, onsdag 26. oktober 2016 Bruk av NS3420 ved gravefrie VA-løsninger Norsk Vann og SSTT Fagdag Økern, onsdag 26. oktober 2016 Bruk av NS3420 ved gravefrie VA-løsninger Gravefrie løsninger kan i NS3420 deles i 2 kategorier 1) Etablering av nye ledninger ved boring eller

Detaljer

Asplan Viak AS Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Asplan Viak AS Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1 Kapittel: 1 Sykkelveg over Tromsøya Delprosjekt 1: Alfheimkrysset/Kirkegårdsvegen. Tromsø kommune ved Sykkelbyen Tromsø skal etablere en sykkelveg over Tromsøya,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709 Statens vegvesen Region øst A0-1 Prosjekt: Bypakke Nedre Glomma Støyskjerming - Rv.110 Ørebekk Simo A0 Forside og innholdsliste 2017-05-16 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer