Sandnes Tomteselskap KF Bogafjell felt G3. Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes Tomteselskap KF Bogafjell felt G3. Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE"

Transkript

1 Bogafjell felt G3 Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE Mai 2012

2 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-1 D BESKRIVENDE DEL D.1 DETALJBESKRIVELSE D.1.1 RIGG OG DRIFT Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). D AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Nei Rund sum RS D AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Nei Rund sum RS D AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Nei Rund sum RS D AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Nei Rund sum RS D AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Nei Rund sum RS D AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Innenfor anviste riggområder Alle egne behov utover anlegg angitt felles Rund sum RS

3 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-2 D AV4.2 TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Nei Rund sum RS D.1.2 REGNINGSARBEIDER Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). D Timepriser mannskap D Fagarbeider veg, grunn- og ledningsarbeid time 80 D Hjelpearbeider veg, grunn- og ledningsarbeid time 80 D Stikningslaginkludert utstyr time 20 D Timepriser maskiner D Gravemaskin tonn time 80 D Stor gravemaskin 25-35tonn time 60 D D Lastebil Lastebil med henger time 80 time 80 D Hjullaster 10-15tonn time 40 D PÅSLAGSPROSENT Entreprenøren skal her oppgi påslagsprosent for tilleggsleveranser og bestilte tilleggsarbeider. 5% påslag angis som 0,05 10% påslag angis som 0,10 15% påslag angis som 0,15 osv % 0 D.1.3 MARKRYDDING OG MASSEFLYTTING Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

4 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-3 D FV1.1A VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Område som skal ryddes: Vegtraseer med sideområder, VA-traseer. x) Mengderegler (angis som rund sum) Rund sum RS D FB2.22 AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - FAST VOLUM Område som skal avdekkes: Alle Veitraseer. Masser som skal gjenbrukes på skråning GS-veg og VA-traseer. Gjennomsnittstykkelse: 0,4m Legges i deponi ved anleggsområdet. Nei Prosjektert fast volum m D FB2.22 AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - FAST VOLUM Område som skal avdekkes: Alle Veitraseer, VAtraseer og avskjærende grøft. Overskuddsmasser som ikke skal gjenbrukes i anlegget. Gjennomsnittstykkelse: 0,4m Transporteres til deponi entreprenøren rår over. Nei Prosjektert fast volum m D CD DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE BYGNINGSDEL: GRANITTKANTSTEIN Lokalisering: VA-trase 6 ved kryssing Buggelandsbakken. Materialer: Eks. granittkantstein. Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Leveres til godkjent deponi, skal gjenbrukes senere. Lengde m 10

5 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-4 D CD RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: BETONGKANTSTEIN Lokalisering: VA-trase 6 ved kryssing Buggelandsbakken. Materialer: Eks. betongkantstein. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Nei Lengde m 10 D ZB7.22 RIVING AV FAST DEKKE DEKKETYPE: ASFALTDEKKE TOTAL DYBDE: FRA 50 TIL 100 mm Lokalisering: Tilkobling til eksisterende VA-anlegg. I henhold til delmengder. Spesielle forhold: Nei Areal m D FM2.535A TRANSPORT - VOLUM TYPE MASSE: RIVINGSASFALT Lokalisering: Trase 1, OK13229; Trase 2, OK13228; Trase 6, O25-O27 Leveringssted: Godkjent deponi a) Omfatter også opplasting og deponiavgifter for godkjent deponi. Volum m 3 12 D ZB3.1212A SKJÆRING DEKKETYPE: ASFALTDEKKE METODE: SAGING TOTAL DYBDE: FRA 50 TIL 100 mm Lokalisering: Renskjæring mot eksisterende asfalt. a) Omfang dybde inntil 100mm Samlet lengde m 25

6 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-5 D FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Alle Vegtraséer. Formål: utgraving for vegtrau iht profiler. Grunnforhold: Stedegne masser. Dybde til fjell er ikke kjent. Prosjektert fast volum m D FS UTLEGGING I FYLLING TYPE MASSE/SORTERING: LØSMASSER LEVERING: STEDLIGE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Fylling i veg. Underlag: Stedegne masser. Kote/nivå: iht tverrprofiler. Tykkelse: varierende. Krav til lagvis utlegging: iht vegnormalene Nei Prosjektert anbrakt volum m D FH1.12 SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM Lokalisering: Nei Rund sum RS D FH SPRENGNING I DAGEN KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 2 Lokalisering: Sprengning for vegtrau, inkludert dypsprengning. Formål: Restriksjoner: Krav til underboring: Nei Prosjektert fast volum m

7 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-6 D FH1.821 MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING Lokalisering: Nei Areal m D FH PIGGING AV BERG - VOLUM KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 2 Lokalisering: Vegtrau. Grunnforhold: Toleranser: Reguleres. Bruk avgjøres i samarbeid med byggherre. Prosjektert fast volum m D FH DEMOLERING AV BLOKKER BLOKKSTØRRELSE: FRA 1,0 TIL OG MED 5,0 m³ Lokalisering: Reguleres, Måles opp sammen med byggeleder. Antall blokker stk 20 D FM1.2313A OPPLASTING - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: SPRENGINGSSTED I DAGEN Lokalisering: Vegtrau. Type masser: Sprengstein. a) Omfatter opplasting og intern transport for direkte anvendelse i fylling eller til depot. Prosjektert fast volum m D FM TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED Lokalisering: Masser fra vegtrau egnet for bruk i anlegget. Type masser: Stedegne masser. Tippsted: til fylling i vei eller til internt depot. Nei Prosjektert fast volum m

8 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-7 D FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT Lokalisering: Masser fra vegtrau ikke egnet for gjenbruk og overskuddsmasser. Leveringssted: Deponi entreprenøren rår over. Type masser: Stedegne masser. Nei Prosjektert fast volum m

9 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-8 D.1.4.1: Grøfter for hovedledninger Oppgitt grøftedybde er gjennomsnittlig for gjeldende strekning. Grøftedybde gjelder fra uk.vegtrau/eller fylling til bunn ledningsgrøft. evt, u.k vekstjordlag til bunn ledningsgrøft der ny grøft legges utenom vegareal. Grøftepostene i dette kapitlet er beskrevet fra kumpkt til kumpkt. Dersom grøftedybder beskrevet på de gjeldende strekningene avviker fra faktiske forhold, skal andre dekkende grøfteposter i beskrivelsen benyttes. Entreprenør skal levere utfylte grøftetabeller (for komplett grøfteposter) som kommer til anvendelse når poster i beskrivelsen ikke dekker aktuell grøft. Priser i grøftetabell skal samsvare med priser for tilsvarende grøft oppgitt i anbudsbeskrivelsen. Postene for utgraving/sprenging av grøfter gjøres opp etter innmålte/kontrollerte dybder. Grøftene graves/sprenges i henhold til forskrifter til arbeidsmiljøloven "Graving og avstiving av grøfter". (kasse, spunt ol) jf arbeidsmiljøloven. Det er ikke utført grunnundersøkelser i prosjektet. Det antas at det ved fremføring av grøfter vil påtreffes fjell i de fleste grøfter dypere enn 1 meter. Gjenfylling og levering av gjenfyllingsmasse skal inkluderes i post for komplett grøft. I grøfteposter er det beskrevet opplegging av masser langs grøft. Dersom oppgravd masse kjøres til mellomlager før gjenfylling av grøft, skal alle kostnader i tilknytning til dette (transport til og fra mellomlager mm) inkluderes i post for komplett grøft. Ved graving i nærheten av eksisterende kabler må sikkerhetsforskrifter for slikt arbeid, samt kabeletatens retningslinjer, følges. Kabel som antas å være i drift må ikke berøres. Kabler for høyspenning skal ikke flyttes/håndteres m.v. uten at de er frakoplet og jordet. Netteier skal kontaktes vedr. dette arbeidet. Kabel som antas å være kondemnert må ikke berøres før kabeletaten har punktert og sikret kabelen. Det henvises til kabeletatens anvisninger for skjøting av høyspentanlegg og ellers driftsforskrifter for høyspentanlegg. Kart over eksisterende kabel, kabelkanaler etc. er vedlagt tegningsgrunnlaget. Det kan imidlertid ikke forventes at samtlige kabelanlegg, det gjelder spesielt lavspentkabler, er vist på vedlagte kabelkart. Kart og påvisning av kabler SKAL derfor bestilles hos gravemeldingen før oppstart graving. Det kreves at alle som skal arbeide i grøfter som inneholder høyspentkabler skal ha gjennomført den nødvendige opplæring vedrørende arbeider langs høyspentkabler. Postene i dette kapiltet omfatter: Graving/sprengning av grøft i nødvendig dybde og bredde for fremføring av ledningsgrøft for hovedledninger. Spillvann: -DN160 mm spillvannsledning, PVC, rød/oransje Overvann: - DN 200 overvannsledning, IG betong farge grå - DN 250 overvannsledning, IG betong farge grå - DN 300 overvannsledning, IG betong farge grå

10 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-9 - DN 400 overvannsledning, IG betong farge grå - DN 600 overvannsledning, IG betong farge grå Vann: - DN 150 vannledning, SJK C64 - DN 200 vannledning, SJK C64

11 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-10 D FD4.349A FORGRAVING - ANTALL TOTAL GRAVEDYBDE: Vurderes av entreprenør Lokalisering: Trase 1, tilkoblingspunkt ved ende utlagt stikk fra eks. kumpkt VK7244/OK13229/SK Eksisterende ledninger fremgraves. Trase 2, tilkoblingspunkt ved ende utlagt stikk fra eks. kumpkt VK7243/OK13228/SK Eksisterende ledninger fremgraves. Trase 9, pumpeledning ved kumpkt 28. Eksisterende pumpeledning fremgraves. Grunnforhold: Eksisterende grøft, løsmasser Formål: Framgraving, avdekking av tilkytningspunkter med mer Lengde x bredde: Varierer, vurderes av entreprenør a) Omfang og prisgrunnlag Før graving av grøft påbegynnes skal eksisterende tilstøtende ledninger i tilknytningspunkter framgraves, avdekkes og innmåles i x, y og z. Innmåling av rørledninger prises i annen post. Total gravedybde: vurderes av entreprenør Arbeider, komplett. pr. punkt. Antall stk 3

12 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-11 D UB8.721A INNMÅLING AV RØRLEDNING Lokalisering: Trase 1, tilkoblingspunkt ved ende utlagt stikk fra eks. kumpkt VK7244/OK13229/SK Eksisterende ledninger måles inn. Trase 2, tilkoblingspunkt ved ende utlagt stikk fra eks. kumpkt VK7243/OK13228/SK Eksisterende ledninger måles inn. Trase 9. tilkoblingspunkt i eks kummer VK7242, SK13238 og OK13227 måles inn. OK13227 erstattes med ny. Trase 9, pumpeledning ved kumpkt 28. Eksisterende pumpeledning fremgraves. c) Utførelse Innmåling av topp utvendig vannledning Innmåling av bunn innvendig spillvann- og overvannsledninger. Innmålinger skal utføres som høydekontrontroll av eksisterende ledninger. Dokumentasjon skal forelegges tiltakshaver før ledningstrase legges. Høyder kontrolleres mot prosjekterte høyder. Avvik rapporteres byggeleder for evt. justering av planer. x) Mengderegler Prises pr. innålingspunkt Antall stk 4

13 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-12 D FH SPRENGNING AV GROPER - ANTALL KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 1 Lokalisering: Trase 1-9 Kfr plantegning for prosjektet. Restriksjoner: Type grop: Grøfteutvidelse for kummer Dimensjoner: Entreprenør vurderer selv nødvendig volum på bakgrunn av kumstørrelse, geotekniske forhold og grøfteprofil. På bakgrunn av dette oppgis en gjennomsnittlig pris for grøfteutvidelser pr. kumpunkt. Antall kummer pr. punkt. ses av plantegning. (Eks. kumpkt 2 består av 3 kummer; V2, S2, og O2, kumpkt 1 består av 2 kummer osv) Nei Antall groper stk 26 D FD GRAVING AV GROPER - ANTALL OMFANG: VALGFRITT UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Trase 1-9 Kfr plantegning for prosjektet. Type grop: grøfteutvidelse for kum Dimensjoner: Entreprenør vurderer selv nødvendig volum på bakgrunn av kumstørrelse, geotekniske forhold og grøfteprofil. På bakgrunn av dette oppgis en gjennomsnittlig pris for grøfteutvidelser pr. kumpunkt. Antall kummer pr. punkt. ses av plantegning. (Eks. kumpkt 2 består av 3 kummer; V2, S2, og O2, kumpkt 1 består av 2 kummer osv) Grunnforhold: Løsmasser. Nei Antall groper stk 4

14 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-13 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 1, pel 3,6 - kumpkt 2 Formål: Grøft for: VL 200 SJK OV 300 BMU SP 160 PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell. Antar 1,5 m fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2.5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 94

15 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-14 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 1, kumpunkt 2-3 Formål: Grøft for: VL 150 SJK SP 160 PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell, antar 3 meter fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 4 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 28

16 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-15 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 1, kumpunkt 3 - pel 150 Formål: Grøft for: SP 160 PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell, antar 1 meter fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 3,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 25

17 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-16 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 1, pel kumpkt 4a Formål: Grøft for: SP 160 PVC Grunnforhold: Antatt løsmasser Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 22

18 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-17 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 1, kumpkt 4a - 4b Formål: Grøft for: SP 160 PVC OV 200 BTG Grunnforhold: Antatt løsmasser Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Merk: OV 200 BTG legges med motsatt fall i forhold til SP 160 PVC. Se profiltegning HD001. Merarbeid knyttet til avretting av fundament og andre ulemper knyttet til legging av ledninger i samme grøft med motsatt fallretning prises i egen post. Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 23

19 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-18 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 1, kumpkt 4b - utløp terreng Formål: Grøft for: OV 300 BTG Grunnforhold: Antatt løsmasser Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 1,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 16 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 1, kumpkt 4b - 5 Formål: Grøft for: SP 160 PVC OV 200 BTG Grunnforhold: Løsmasser og fjell, antar 1 meter fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 1,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 27

20 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-19 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 2, kumpkt 6-7 Formål: Grøft for: VL 200 SJK OV 300 BMU SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 23

21 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-20 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 2, kumpkt 7-8 Formål: Grøft for: VL 200 SJK OV 300 BMU SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 3,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS101. Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 41

22 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-21 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 2, kumpkt 8-9 Formål: Grøft for: VL 200 SJK OV 250 BMU SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 4,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 27

23 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-22 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 2, kumpkt 9-10 Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 400 BMU SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 4,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 24

24 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-23 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 2, kumpkt 10 - pel 142 Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 400 BMU SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 3,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 23

25 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-24 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 2, pel kumpkt 11 Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 400 BMU SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 31

26 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-25 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 2, kumpkt Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 400 BMU SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 25

27 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-26 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 3, kumpkt Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 250 BMU SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 71

28 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-27 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 3, kumpkt Formål: Grøft for: VL 150 SJK Grunnforhold: Fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 46

29 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-28 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 4, kumpkt 9-15 Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 500 BTG SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 4,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 44

30 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-29 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 4, kumpkt Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 500 BTG SP 160 PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell, antar 4 meter fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 4,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001 Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 35

31 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-30 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 4, kumpkt Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 500 BTG SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 4,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001 Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 50

32 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-31 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 4, kumpkt Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 500 BTG SP 160 PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell, antar 3,5 m fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 4,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001 Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 55

33 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-32 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 4, kumpkt Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 300 BTG SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 3,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001 Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7 Samlet lengde m 22

34 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-33 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 4, kumpkt Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 300 BTG SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 3,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001 Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7. Samlet lengde m 64

35 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-34 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 4, kumpkt Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 300 BTG SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001 Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7. Samlet lengde m 19

36 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-35 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 4, kumpkt Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 250 BTG SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 3,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001 Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7. Samlet lengde m 53

37 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-36 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 5, kumpkt Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 250 BTG SP 160 PVC Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001 Det skal graves kabelgrøfter parallellt med VA grøfter. Poster for kabelanlegg prises i kap. D1.7. Samlet lengde m 35

38 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-37 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 6, kumpkt Formål: Grøft for: OV 400 BTG Grunnforhold: Løsmasser og fjell, antar 1 m fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 25 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 6, kumpkt Formål: Grøft for: OV 400 BTG Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 1,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 30

39 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-38 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 6, kumpkt 24 - pel 75 Formål: Grøft for: OV 400 BTG Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 20 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 6, pel 75 - kumpkt 25 Formål: Grøft for: OV 400 BTG Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 3,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 37

40 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-39 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 6, kumpkt Formål: Grøft for: OV 400 BTG Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 3,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Det forekommer eksisterende VA ledninger og kabelanlegg i grunnen på strekningen. Ekstra kostnader dette medfører prises i annen post. Samlet lengde m 14

41 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-40 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 6, kumpkt Formål: Grøft for: OV 400 BTG Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Det forekommer eksisterende gass -og kabelanlegg i grunnen på strekningen. Ekstra kostnader dette medfører prises i annen post. Samlet lengde m 12

42 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-41 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 7, kumpkt 3-9 Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 600 BTG Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 15

43 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-42 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 7, kumpkt 3-9 Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 600 BTG Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 4,0 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 20

44 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-43 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 7, kumpkt 3-9 Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 600 BTG Grunnforhold: Fjell Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 4,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 20

45 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-44 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 8, utløp bekk - kumpkt 3 Formål: Grøft for: OV 600 BTG Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 20

46 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-45 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 8, utløp bekk - kumpkt 3 Formål: Grøft for: OV 600 BTG Grunnforhold: Løsmasser og fjell, antar 1 meter fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 2 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Samlet lengde m 20

47 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-46 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Trase 9, kumpkt Formål: Grøft for: VL 150 SJK OV 300 BTG SP 160 PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell, antar ca 1 m fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 meter Grøftedybde: Inntil 3 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 c) Utførelse Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Fundament og omfylling: Se tegning HS001. Det forekommer eksisterende gassanlegg i grunnen på strekningen. Ekstra kostnader dette medfører prises i annen post. Samlet lengde m 10

48 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-47 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Avskjærende grøfter 1-4 Formål: Avskjærende grøft for overvann Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: Bunnbredde: 1,5 meter Grøftedybde: Inntil 1 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS005 Krav til komprimering: Kfr tegning HS005 c) Utførelse Utføres i henhold til tegning HS005 Samlet lengde m 90 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Avskjærende grøfter 1-4 Formål: Avskjærende grøft for overvann Grunnforhold: Løsmasser og fjell. Fjell 0,5 m Restriksjoner: Bunnbredde: 1,5 meter Grøftedybde: Inntil 1 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS005 Krav til komprimering: Kfr tegning HS005 c) Utførelse Utføres i henhold til tegning HS005 Samlet lengde m 90

49 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-48 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1,75/1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Avskjærende grøfter 1-4 Formål: Avskjærende grøft for overvann Grunnforhold: Løsmasser Restriksjoner: Bunnbredde: 1,5 meter Grøftedybde: Inntil 1,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS005 Krav til komprimering: Kfr tegning HS005 c) Utførelse Utføres i henhold til tegning HS005 Samlet lengde m 90 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1,75/1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Avskjærende grøfter 1-4 Formål: Avskjærende grøft for overvann Grunnforhold: Løsmasser og fjell. Fjell 1 m Restriksjoner: Bunnbredde: 1,5 meter Grøftedybde: Inntil 1,5 meter Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS005 Krav til komprimering: Kfr tegning HS005 c) Utførelse Utføres i henhold til tegning HS005 Samlet lengde m 90

50 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-49 D FH2.2233A PIGGING AV BERG - VOLUM KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 2 Lokalisering: Avskjørende grøft 1 Grunnforhold: Fjell Toleranser: a) Omfang og prisgrunnlag Avskjørende grøft 1 har avrenning mot sandfang 28. Ref. tegning HD004. Overvann ledes fra endepunkt grøft og videre ned fjellvegg gjennom V-formet kløft som sprenges/pigges ut på stedet. Antar at det må sprenges ut ca 1m3 fjell. c) Utførelse Valgfri utførelse etter stedlig forhold, pigging evt. sprenging av kløft i berg. x) Mengderegler Enhet endret fra m3 til rund sum Rund sum RS D FD2.813 GRØFTEKASSER Lokalisering: Ved behov på hovedtraseer for VA Gravedybde: Inntil 4,5 meter Bunnbredde: 1-2,3 Nei Lengde m 80

51 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-50 D FF1.2155A AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER OVERFLATE: UTLAGTE MASSER TILLATT HØYDEAVVIK: ± 30 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 30 mm Lokalisering: Trase 1, kumpky 4a - 4b. Masser i underlaget: Fundament for ledninger iht HS101. a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder merarbeid med avretting av fundament og andre ulemper knyttet til legging av SP 160 PVC og OV 200 BTG med motsatt fall. Se tegning HD001. x) Mengderegler: Enhet endret fra m 2 til lengde. Enhet Prosjektert lengde m 23 D FF1.2155A AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER OVERFLATE: UTLAGTE MASSER TILLATT HØYDEAVVIK: ± 30 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 30 mm Lokalisering: Drensledninger fra vannkummer. Masser i underlaget: Omfyllingsmasser for VA grøft iht HS101. a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder avretting av fundament og omfylling for drensledninger fra vannkum. b) Materialer: Omfyllingsmasser for hovedgrøft. x) Mengderegler: Enhet endret fra m 2 til lengde. Enhet Prosjektert lengde m 28

52 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-51 D FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - ANTALL TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: 8/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: LETT KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Nye VA kummer i veg, se plantegning HB101 Type konstruksjon: VA-kum Underlag: Kumfundament Nivå/kote: kfr tegning HD001 - HD004 Toleranse: - Nei Antall kumpkt stk 63 D FS8.3110A PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN LEVERING: VALGFRI Lokalisering: Trase 1, utløp DN 300 BTG Objekt: Utløp overvannsledning DN 300 BTG Steinstørrelse: mm Underlag: Løsmasser a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder steinplastring av utløp DN 300 btg (skrårør). Ved utløp skrårør skal grøften steinsettes i bunn og opp på grøftesidene. Det skal benyttes grov stein, min størrelse ca 150 mm. Posten gjelder nødvendig graving, tilførsel av grov pukk og stein. Arbeidet inkluderer levering og utlegging. c) Utførelse Ref. tegning HJ001 Areal langs flaten m 2 30

53 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-52 D FS8.3110A PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN LEVERING: VALGFRI Lokalisering: Trase 8, utløp DN 600 BTG Objekt: Utløp overvannsledning DN 600 BTG Steinstørrelse: mm Underlag: Eksisterende bekkeløp a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder steinplastring av utløp DN 600 btg (skrårør). Ved utløp skrårør skal grøften steinsettes i bunn og opp på grøftesidene. Det skal benyttes grov stein, min størrelse ca 250 mm. Posten gjelder nødvendig graving, tilførsel av grov pukk og stein. Arbeidet inkluderer levering og utlegging. c) Utførelse Ref. tegning HJ001 Areal langs flaten m 2 50 D FV A MASSEUTSKIFTING - VOLUM TYPE LAG: BUNNFORSTERKNING TYPE MASSE/SORTERING: 22/120 KRAV TIL KOMPRIMERING: LETT KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: BEGRENSET KONTROLL Lokalisering: VA grøfter Grunnforhold: Løsmasser Dybde/kote: -Etter samråd med geoteknikker/byggeleder a) Omfang og prisgrunnlag Nødvendige tiltak gjøres i samråd med byggeleder. Ved komplisert forhold må i tillegg geoteknikker kontaktes. Benyttes ved dårlige grunnforhold. Prosjektert anbrakt volum m 3 20

54 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-53 D GU5.03 GEOTEKSTIL SOM FILTER BRUKSKRAV: MODIFISERT BRUKSKLASSE 3 Lokalisering: Gjelder grøftetraseer for VA Anvendelse: Ved fare for utvasking av fundamentmasser fra grøften, eller transport fra omgivende masser inn i grøften, skal bruk av geotekstil vurderes. Bruk avklarers med tiltakshaver. Fiberduk legges rundt pukkfundament og omfylling med overlapp på min. 0,5 m Nei Areal m D FS3.51 STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT TYPE: GJENFYLLING MED LEIRE Lokalisering: Hovedtraseer for VA Behov avklares med tiltakshaver Grøftedimensjon: Grøftebredde inntil 1,5 m Nei Antall stk 4 D FD A KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: VEG Lokalisering: Trase 6, kumpkt Formål: Kryssing av veg med grøft for OV 400 BTG Grunnforhold: Eksisterende grøft, løsmasser Beskrivelse av eksisterende anlegg: Veg, Buggelandsbakken. Kryssingens lengde: Krf tegning HB001, ca 13 m grøft a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter merkostnader/ulemper knyttet til kryssing av veg. Reetablering prises i annen post. Antall kryssinger stk 1

55 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-54 D FD A KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: VEG Lokalisering: Trase 9, kumpkt Formål: Kryssing av veg med grøft for VL 150 SJK / OV 300 BTG og SP 160 PVC Grunnforhold: Delvis eksisterende grøft, løsmasser og fjell utenfor eks. grøftesnitt. Beskrivelse av eksisterende anlegg: Veg, Buggelandsbakken. Kryssingens lengde: Krf tegning HB001, ca 6 m grøft a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter merkostnader/ulemper knyttet til kryssing av veg. Reetablering prises i annen post. Antall kryssinger stk 1 D FD A KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER kabel eller KABELGRUPPE MED OPPTIL 5 KABLER Lokalisering: Trase 6, kumpkt Entreprenør skal kontakte netteier for kart og påvisning av kabler i grunnen Formål: Kryssing av eksisterende kabler ved grøftearbeider for VA og veg anlegg. Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høgspent og lavspent kabelanlegg. a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere komplett reetablering av kabelgrøft med fundament og omfyllingsmasse. Utføres i henhold til tegning HS006 og REN publikasjoner. Merarbeid pga høgspentkabel prises i egen post. Antall kryssinger stk 1

56 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-55 D FD A KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER kabel eller KABELGRUPPE MED OPPTIL 5 KABLER Lokalisering: Trase 6 kumpkt Entreprenør skal kontakte netteier for kart og påvisning av kabler i grunnen Formål: Kryssing av høgspent kabel ved grøftearbeider for VA og veg anlegg Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høgspentkabler Kryssingens lengde: Se eksisterende kabelplan fra netteier a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter kryssing av eks høgspentkabel som ligger i felles grøft med lavspentkabler og påtreffes under anleggsarbeid. I posten prises merarbeid pga høgspentkabel. Posten skal inkludere komplett reetablering av kabelgrøft med fundament og omfyllingsmasse. Utføres i henhold til tegning HS006 og REN publikasjoner. Antall kryssinger stk 1

57 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-56 D FD A KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER GASSLEDNING Lokalisering: Trase 6, kumpkt Formål: Kryssing under gassledning med grøft for OV 400 BTG. Lyse SKAL kontaktes for påvisning før oppstart av graving. Grunnforhold: Eksisterende grøft, løsmasser Beskrivelse av eksisterende anlegg: Gassanlegg, Buggelandsbakken. Kryssingens lengde: Krf tegning HB001. a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter ulemper knyttet til kryssing av eksisterende gassledning. Reetablering av grøft for gassledning inkluderes i post. Antall kryssinger stk 1 D FD A KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: EKSISTERENDE VA LEDNINGER Lokalisering: Trase 6, kumpkt ref. tegning HB001 og HD003. Formål: Kryssing under eks. VA ledninger ved fremføring av prosjektert grøft for OV 400 BTG. Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende ledninger i drift: VL 200 SJK OV 400 BTG PS 150 SJK SP 200 PVC Kryssingens lengde: Lengden omfatter hele grøftebredden fra det nivået ledningen påtreffes. a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere komplett reetablering av eksisterende VA grøft med fundament og omfyllingsmasser. Antall kryssinger stk 1

58 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-57 D FD A KRYSSING TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: EKSISTERENDE VA LEDNINGER Lokalisering: Trase 9, kumpkt ref. tegning HB001 og HD003. Formål: Kryssing under eks. VA ledninger ved fremføring av prosjektert grøft for VL 150 SJK / 300 BTG / SP 160 PVC Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende ledninger i drift: Pumpeledning DN 150 SJK Kryssingens lengde: Lengden omfatter hele grøftebredden fra det nivået ledningen påtreffes. a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere komplett reetablering av eksisterende VA grøft med fundament og omfyllingsmasser. Antall kryssinger stk 1 D FM OPPLASTING - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: OPPSAMLINGSSTED Lokalisering: Hovedgrøfter for VA Type masser: Overskuddsmasser fra grøft. Nei Prosjektert fast volum m D FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET OPPLASTINGSSTED: OPPSAMLINGSSTED TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT Lokalisering: Hovedgrøfter for VA, mellomlager Leveringssted: Entreprenørens depot Type masser: Overskuddsmasser fra VA - grøfter. Hovedsaklig sprengt stein. a) Omfang og prisgrunnlag Inkludert evt. deponiavgift. Prosjektert fast volum m

59 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-58 D : Grøfter for stikkledninger Postene omfatter Graving av grøft/sprenging i nødvendig dybde og bredde for fremføring av ledningsgrøft for stikkledninger for private abonnenter: DN 110/125 PVC spillvannsledning DN 125/160 PVC overvannsledning DN PE vannledning Gjeldende forskrifter for graving og avstiving av grøfter skal følges. Dersom grøft ikke kan graves med grøftehelning som angitt i forskrifter, skal grøftekasser benyttes. Som for hovedgrøftekap. er det beskrevet komplette grøfter og valgfri opplegging eller opplasting. Intern transport på anlegg med div. masser inkluderes i grøftepostene. Det skal legges ut stikk til totalt ca 79 nye boliger.

60 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-59 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Grøft for felles stikkledning Formål: Felles stikkledningsgrøft m/ 3 ledninger VL PE80 SP PVC OV PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell. Antar 2,5 m fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 m Grøftedybde: 3,5 m Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 a) Omfang og prisgrunnlag Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Samlet lengde m 80 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Grøft for felles stikkledning Formål: Felles stikkledningsgrøft m/ 3 ledninger VL PE80 SP PVC OV PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell. Antar 2 m fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 m Grøftedybde: 3 m Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 a) Omfang og prisgrunnlag Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Samlet lengde m 170

61 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-60 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Grøft for felles stikkledning Formål: Felles stikkledningsgrøft m/ 3 ledninger VL PE80 SP PVC OV PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell. Antar 1,5 m fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 m Grøftedybde: 2,5 m Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 a) Omfang og prisgrunnlag Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Samlet lengde m 170 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Grøft for felles stikkledning Formål: Felles stikkledningsgrøft m/ 3 ledninger VL PE80 SP PVC OV PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell. Antar 0,5 m fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 m Grøftedybde: 2,5 m Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 a) Omfang og prisgrunnlag Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Samlet lengde m 50

62 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-61 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Grøft for felles stikkledning Formål: Felles stikkledningsgrøft m/ 2 ledninger SP 110 PVC OV 125 PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell. Antar 1,5 m fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 m Grøftedybde: 2,5 m Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 a) Omfang og prisgrunnlag Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Samlet lengde m 40 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Grøft for felles stikkledning Formål: Felles stikkledningsgrøft m/ 2 ledninger SP 110 PVC OV 125 PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell. Antar 1,0 m fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 m Grøftedybde: 2,0 m Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 a) Omfang og prisgrunnlag Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Samlet lengde m 50

63 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-62 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Grøft for felles stikkledning Formål: Felles stikkledningsgrøft m/ 2 ledninger SP 110 PVC OV 125 PVC Grunnforhold: Løsmasser og fjell. Antar 1,5 m fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 m Grøftedybde: 2,0 m Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 a) Omfang og prisgrunnlag Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Samlet lengde m 50 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Grøft for felles stikkledning Formål: Felles stikkledningsgrøft m/ 1 ledninger VL 32 PE80 Grunnforhold: Løsmasser og fjell. Antar 1.5 m fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 m Grøftedybde: 2 m Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 a) Omfang og prisgrunnlag Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Samlet lengde m 40

64 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-63 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Grøft for felles stikkledning Formål: Felles stikkledningsgrøft m/ 3 ledninger VL 32 PE80 Grunnforhold: Løsmasser og fjell. Antar 1,0 m fjell. Restriksjoner: Bunnbredde: 1 m Grøftedybde: 1,5 m Krav til tilbakefylling: Kfr tegning HS001 Krav til komprimering: Kfr tegning HS001 a) Omfang og prisgrunnlag Grøft skal sikres etter gjeldende forskrifter og entreprenør velger graveskråning iht forskrift og stedlige forhold. Samlet lengde m 40 D FM OPPLASTING - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: OPPSAMLINGSSTED Lokalisering: Stikkledningsgrøfter for VA Type masser: Overskuddsmasser fra VA-grøfter Nei Prosjektert fast volum m D FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT Lokalisering: Stikkledningsgrøfter for VA Leveringssted: Entreprenørens depot Type masser: Overskuddsmasser fra VA - grøfter a) Omfang og prisgrunnlag Inkludert evt. deponiavgift Prosjektert fast volum m 3 560

65 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-64 D : Rør og rørdeler Kapitlet omfatter levering og legging/montering. Leverandøren skal kunne legge frem sertifikat på at rørene oppfyler alle krav til denne standarden. Hovedledninger skal være i støpejern og skal ha 2-kamret muffe, med mulighet for separat tettespor og strekkfast spor. Det innerste sporet skal være TYTON eller Standard spor etter NS-EN Tetningsringer skal tilfredsstille kravene i NS-EN681-1, og være i gummikvalitet EPDM, merket med type,dimensjon og materialkvalitet. Rørene skal ha trykklasse DN C-64 opp til og med 200mm og C-50 fra 250mm til og med 400mm. Innvendig beskyttelse skal være sementmørtel etter NS-EN 197-1, i kvalitet høyovn slaggsement (HOZ) eller tilsvarende. Utvendig beskyttelse skal leveres etter NS-EN ANNEX D. 2.2, minimum 400g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå epoksy. Rørdeler skal minst tilfredsstille samme krav som rørene. Se VA/Miljø-blad nr. 16, kravspesifikasjon for duktile støpejernsrør Se også vedlegg 3 i kommunalteknisk norm. Merk: Ved kapping av rør skal snittflatene behandles i henhold til rørleverandørens anvisninger. Krav til sveising av PE rør Sveisere skal ha gyldig sertifikat utsendt av NEMKO eller tilsvarende for den aktuelle sveisemetoden og den aktuelle dimensjonen som skal sveises. Dette kravet gjelder også for elektromuffesveising. Sveisemaskiner for speil-/buttsveising skal være kalibrert og sertifisert etter DS/INF 70-6 i løpet av de siste 12 måneder. Sveisetrafo for elektromuffer skal være en type som er egnet for sveising av de aktuelle elektrosveisdelene.

66 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-65 D UB A VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT IKKE STREKKFAST Lokalisering: Ihht delmengder Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN10 Dimensjon: DN 200 Materialkvalitet: C64 b) Materialer Krav i generell post D Trase 1, pel 3,6 - V2 93 Trase 2, pel 5,0 - V9 88 Lengde m 181 D UB A VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT IKKE STREKKFAST Lokalisering: Ihht delmengder Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN10 Dimensjon: DN 150 Materialkvalitet: C64 b) Materialer Krav i generell post D Trase 1, V2 - kumpkt 3 29 Trase 2, V9 - V Trase 3, V12 - kumpkt Trase 4, V9 - kumpkt Trase 5, V21 - V23 35 Trase 7, kumpkt 3 - V9 55 Trase 9, Eks_VK V29 12 Lengde m 693

67 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-66 D UB A VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL TYPE RØRDEL: BEND TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT IKKE STREKKFAST Lokalisering: Bend for vannledninger Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN10 Dimensjon: DN 200 Materialkvalitet: Duktilt støpejern a) Omfang og prisgrunnlag Avvinkling: 5-51 o Heinco-Flex eller tilsvarende. Antall stk 5 D UB A VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL TYPE RØRDEL: BEND TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT IKKE STREKKFAST Lokalisering: Bend for vannledninger Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN10 Dimensjon: DN 150 Materialkvalitet: Duktilt støpejern a) Omfang og prisgrunnlag Avvinkling: 5-51 o Heinco-Flex eller tilsvarende. Antall stk 18

68 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-67 D UB A VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL TYPE RØRDEL: BEND TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT IKKE STREKKFAST Lokalisering: Bend for vannledninger Ringstivhet: Relativ deformasjon: Trykk: PN10 Dimensjon: DN 150 Materialkvalitet: Duktilt støpejern a) Omfang og prisgrunnlag Avvinkling: o Heinco-Flex eller tilsvarende. Antall stk 3 D UP1.112A FORANKRING AV RØRLEDNING I GRØFTER OG KUMMER DEL: RØRLEDNING I GRØFT METODE: PREFABRIKKERTE STØTTEKLOSSER Lokalisering: Forankring av bend for vannledninger Dimensjon: For VL 200 SJK c) Utførelse Kfr VA-norm, vedlegg 9 - Forankring av vannledninger. Antall stk 5

69 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-68 D UP1.112A FORANKRING AV RØRLEDNING I GRØFTER OG KUMMER DEL: RØRLEDNING I GRØFT METODE: PREFABRIKKERTE STØTTEKLOSSER Lokalisering: Forankring av bend for vannledninger Dimensjon: For VL 150 SJK c) Utførelse Kfr VA-norm, vedlegg 9 - Forankring av vannledninger. Antall stk 21 D UB1.2A Vanntilførsel - tilknytninger og frakoblinger a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter sammenkopling av prosjektert og eksisterende vannledning på følgende steder: Trase 1, pel 3,6. Ny VL 200 SJK til eks VL 200 SJK. Ref. tegning HK001 Trase 2 ved kumpkt 6. Ny VL 200 SJK til eks VL 200 SJK. Ref. tegning HK003 c) Utførelse Posten inkluderer rensk, nødvendig material (pukk, rør, etc.) og reetablering. Evt. kapping av eksist. vannledning (og behandling av snittflater) og avstengning av vanntilførselen inngår også. Koblingsmuffe, evt. bend og forankring er beskrevet i egen post. x) Mengderegler Pris pr. tilknytning stk 2

70 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-69 D UB VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL TYPE RØRDEL: SKJØTEMUFFE TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT IKKE STREKKFAST Lokalisering: Trase 1, pel 3,6. Ny VL 200 SJK til eks VL 200 SJK. Ref. tegning HK001 Trase 2 ved kumpkt 6. Ny VL 200 SJK til eks VL 200 SJK. Ref. tegning HK003 Trykk: Dimensjon: DN 200 Materialkvalitet: Duktilt støpejern Nei Antall stk 2 D UB1.21A TILKNYTNING AV VANNLEDNING VED ANBORING Lokalisering: I henhold til delmengder Hovedledning: DN 200 Stikkledning: DN 32 a) Omfang og prisgrunnlag Det skal benyttes anboringsmuffe og gjengefritt strekkfast uttak, inkludert anboringssperre. Alle deler og arbeider inkluderes. c) Utførelse VA/Miljø-blad nr 7, UTV. Tilknytning av stikkledning til kommunal vannledning og kommunalteknisk VA norm vedlegg 6 Trase 1 10 Trase 2 2 Antall stk 12

71 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-70 D UB1.21A TILKNYTNING AV VANNLEDNING VED ANBORING Lokalisering: I henhold til delmengder Hovedledning: DN 150 Stikkledning: DN 32 a) Omfang og prisgrunnlag Det skal benyttes anboringsmuffe og gjengefritt strekkfast uttak, inkludert anboringssperre. Alle deler og arbeider inkluderes. c) Utførelse VA/Miljø-blad nr 7, UTV. Tilknytning av stikkledning til kommunal vannledning og kommunalteknisk VA norm vedlegg 6 Trase 2 15 Trase 3 8 Trase 4 35 Trase 5 2 Trase 7 1 Antall stk 61 D UB1.21A TILKNYTNING AV VANNLEDNING VED ANBORING Lokalisering: I henhold til delmengder Hovedledning: DN 150 Stikkledning: DN 40 a) Omfang og prisgrunnlag Det skal benyttes anboringsmuffe og gjengefritt strekkfast uttak, inkludert anboringssperre. Alle deler og arbeider inkluderes. c) Utførelse VA/Miljø-blad nr 7, UTV. Tilknytning av stikkledning til kommunal vannledning og kommunalteknisk VA norm vedlegg 6 Trase 3 2 Antall stk 2

72 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-71 D : Armatur Kapitlet omfatter levering og legging/ montering av armatur og deler i vannkummer. Alt armatur/deler skal være fra godkjent fabrikat. Produktdokumentasjon skal fremlegges ved forespørsel. Krav i kommunalteknisk norm og spesielt vedlegg 5, er også gjeldende. Bolter/mutter/underlagskiver og pakninger skal være inkludert i postene. Alle forbindelser inn og ut av kummer skal være strekkfaste. Tilleggskrav armatur/deler: - Alle deler/alt armatur skal være i duktilt støpejern iht NS-EN 545, i trykklasse PN16 med standardboring PN10. - Alt kumarmatur skal leveres med varmpåført pulverepoxy med min. tykkelse 250 my etter DIN og blå farge. Belegget skal være godkjent iht. drikkevannsforskriften. - Bolter/mutter/underlagsskiver skal være galvaniserte og av minimumskvalitet 8.8 over kote Bolter og muttere skal være av samme fabrikat. - Flensepakninger skal være armerte iht NS 157 og DIN Det skal benyttes fleksible flensemuffer. - Armatur leveres med serviceventiler. Leveransekrav: Kumarmaturen skal leveres ferdig sammenskrudd iht kumskissen. Alle bolter skal være tiltrukket med det moment som leverandørene av pakninger og armatur foreskriver. Ferdig sammenskrudd kumgods skal leveres på pall og være beskyttet mot skader.

73 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-72 D UB1.3159A STENGE- OG TAPPEANORDNINGER VENTILTYPE: VENTILKRYSS TILLEGGSUTSTYR: VARMGALVANISERT NORSK NØKKELTOPP Lokalisering: V9 Materiale: Duktilt støpejern Dimensjon: DN 200 Trykklasse: PN16, Standardboring PN 10 a) Omfang og prisgrunnlag Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap D Antall stk 1 D UB1.3169A STENGE- OG TAPPEANORDNINGER VENTILTYPE: VENTIL-T TILLEGGSUTSTYR: VARMGALVANISERT NORSK NØKKELTOPP Lokalisering: V2 og V7 Materiale: Duktilt støpejern Dimensjon: DN 200 Trykklasse: PN16, Standardboring PN 10 a) Omfang og prisgrunnlag Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap. D Antall stk 2

74 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-73 D UB1.3169A STENGE- OG TAPPEANORDNINGER VENTILTYPE: VENTIL-T TILLEGGSUTSTYR: VARMGALVANISERT NORSK NØKKELTOPP Lokalisering: Ihht delmengder Materiale: Duktilt støpejern Dimensjon: DN 150 Trykklasse: PN16, Standardboring PN 10 a) Omfang og prisgrunnlag Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap. D V2 1 V12 1 V14 1 V16 1 V18 1 V21 1 V29 1 Antall stk 7 D UB A VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL TYPE RØRDEL: FLENSE T-RØR TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: KUM SKJØT: FLENSSKJØT Lokalisering: V23 Ringstivhet: - Relativ deformasjon: Trykk: - Dimensjon: DN 150 m/ DN 100 brannventilavstikk Materialkvalitet: Duktilt støpejern a) Omfang og prisgrunnlag Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap. D Leveres med brannventilavstikk og serviceventiler. Antall stk 1

75 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-74 D UB A VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL TYPE RØRDEL: REDUKSJONSFLENS TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: KUM SKJØT: FLENSSKJØT Lokalisering: Ihht delmengder Trykk: PN 16 Dimensjon: DN 200/150 Materialkvalitet: Duktilt støpejern a) Omfang og prisgrunnlag Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap. D V2 1 V7 1 V9 3 Eks_VK Antall stk 6 D UB A VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL TYPE RØRDEL: Justerbar skjevring 0-8 gr. TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: KUM SKJØT: FLENSSKJØT Lokalisering: V21 Trykk: PN 16 Dimensjon: DN 150 Materialkvalitet: Duktilt støpejern a) Omfang og prisgrunnlag Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap. D Antall stk 1

76 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-75 D UB A VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL TYPE RØRDEL: FLENSEMUFFE TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I VANNKUM SKJØT: FLENSSKJØT Lokalisering: Ihht til delmengder Trykk: PN16 Dimensjon: DN 200 Materialkvalitet: SJK b) Materialer Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap. D Fleksible flensemuffer type heinco flex eller tilsvarende. V2 1 V7 2 V9 1 Antall stk 4

77 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-76 D UB A VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL TYPE RØRDEL: FLENSEMUFFE TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: I VANNKUM SKJØT: FLENSSKJØT Lokalisering: Ihht til delmengder Trykk: PN16 Dimensjon: DN 150 Materialkvalitet: SJK b) Materialer Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap. D Fleksible flensemuffer type heinco flex eller tilsvarende. V2 1 V12 2 V14 2 V16 2 V18 2 V21 2 V23 1 Eks_VK V29 1 Antall stk 14

78 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-77 D UB A VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL TYPE RØRDEL: BLINDFLENS TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: KUM SKJØT: FLENSSKJØT Lokalisering: Ihht delmengder Trykk: PN 16, Standardboring PN 10 Dimensjon: DN 150 Materialkvalitet: Duktilt støpejern a) Omfang og prisgrunnlag Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap. D V2 1 V12 1 V14 1 V16 1 V18 1 V23 1 Antall stk 6 D UB A VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL TYPE RØRDEL: MELLOMRING TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: STØPEJERN DUKTILT PLASSERING/MONTASJE: KUM SKJØT: FLENSSKJØT Lokalisering: V23 Trykk: Standard boring PN10 Dimensjon: DN 150. Rørgjenge tilpasset overgang til bakkekran DN 32 a) Omfang og prisgrunnlag Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap. D b) Materialer Alle overgangsdeler til bakkekran skal inkluderes i post. Antall stk 1

79 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-78 D UL1.4191A STENGEVENTIL, KULEVENTIL MEDIUM: FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL MATERIALE: MESSING SKJØTEMETODE: GJENGESKJØT Lokalisering: V23 Medium: Forbruksvann Dimensjon: DN 32 a) Omfang og prisgrunnlag Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap. D b) Materialer Støttehylse og alle overgangsdeler til PE rør DN 32 skal inkluderes i post. Overgang til rør skal være strekkfast. Antall stk 1 D UB1.3179A STENGE- OG TAPPEANORDNINGER VENTILTYPE: BRANNVENTIL TILLEGGSUTSTYR: BRANNVENTILSIKRING OG BESKYTTELSESKAPPE Lokalisering: Alle standard vannkummer Dimensjon: DN 100 Trykklasse: PN 16, Standardboring PN10 a) Omfang og prisgrunnlag Standard brannventil med hakestykke, brannventilsikring og kappe. Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap. D Antall stk 10

80 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-79 D UB1.3199A STENGE- OG TAPPEANORDNINGER VENTILTYPE: AUTOMATISK LUFTEVENTIL TILLEGGSUTSTYR: MELLOMRING, ALBUE OG MANUELL STENGEVENTIL Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: På mellomring DN 100 Trykklasse: PN 16, Standardboring PN 10 a) Omfang og prisgrunnlag Krav til armatur er beskrevet i generell tekst for kap. D Det skal monteres automatisk lufteventil i alle høybrekk. Ventilen skal være dobbeltvirkende type BARAK D-400 eller tilsvarende og ha syrefast kuleventil. V9 1 V23 1 Antall stk 2

81 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-80 D : Kummer Kapitlet omfatter levering og montering av vannkummer som vist på tegning (kumskisser). Se også vedlegg 1 i kommunaltekniske normer. Posten for vannkum inkluderer levering og montering av konsoll, rørledning (kumgjennomføring av alle vannledninger), bend, deler og kjernboring for tilknytning av drenering fra vannkum. Krav til vannkum: Kummen skal være produsert og testet iht NS 3139 og etter montering skal kummene tilfredsstille NS-EN 1610 pkt Skjøtemetode skal være separat eller integrert pakning av syntetisk gummi iht NS-EN som sikrer varig tett skjøt. Vannkum skal avsluttes med sentrisk kjegle der det er mulig. Topp-plate kan benyttes hvor det av praktiske grunner ikke er høyde til å benytte sentrisk kjegle. Ved bruk av topp-plate på DN 2000 kummer med 300 mm armatur, skal det benyttes kumlokk med diameter 800 mm. På de øvrige kummer hvor det benyttes toppplate skal det være 650 mm kumlokk. Forankringskonsollet skal være av støpejern, tilpasset armaturet som skal monteres, og det skal være dimensjonert for 15 bars prøvetrykk i alle retninger. Konsoll og drabånd skal være gummibelagt. Monteringsbolter, muttere og mellomleggsskiver skal være min. A4-70 kvalitet. Kummen skal ha prefabrikkerte blendede utsparinger i alle 4 retninger som er tilpasset konsollhøyden. Kummen leveres med nødvendige combipakninger el. tilsvarende. Det skal settes en løs stige i aluminium tilpasset kumdybden hvis kummens totalhøyde (bunn kum/topp terreng) er > 2,0 m. Stigen skal være produsert og testet etter NS 8070 og NS Kumhøyder er fra topp rør til topp lokk/topp veg, der ikke annet er angitt. Ved uoverensstemmelse mellom tegninger eller tegninger/beskrivelse, meddeles dette tiltakshaver, så fort dette oppdages Krav til lokk og ramme: Om ikke annet er angitt skal det skal benyttes flytende kumrammer av duktilt støpejern for DN 650 mm iht NS 1990, klasse D400. Der ikke annet er beskrevet skal det skal benyttes kjøresterkt duktilt støpejernslokk DN 650 mm iht NS 1992, klasse D400. Lokket skal leveres med integrert dempering, låsefjær, spetthulls-anvisning og propp til å legge i spetthullet (type ISA el. tilsv.) Montering av kum i grøft: Montering og nedsetting av kum skal utføres i henhold til leggeanvisning fra leverandør. Fundament og omfylling for kummer skal inkluderes i kumpostene.

82 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-81 D UF1.1114A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG GLIDERING NOMINELL DIAMETER: DN 1600 Lokalisering: Jfr. tegning HB001 Kumhøyde: Ihht underposter a) Omfang og prisgrunnlag Leveres med sentrisk kjegle og mannhull DN 650 Post skal inkludere støpejernskonsoll for armatur i kum. b) Materialer Sandnes kommunes VA-norm. Vedlegg 1, kommunalteknisk norm. VA/Miljø-blad nr. 9 PTA. Rørgjennomføring i betongkum. Øvrige krav til omfang og utførelse er beskrevet i generell post D D V2 Kumhøyde fra topp rør: 1,47 m Kumdetalj: HK001 Støpejernskonsoll for Ventil-T DN 150 Avløp DN 160 PVC til O2. stk 1 D V7 Kumhøyde fra topp rør: 1,51 m Kumdetalj: HK003 Støpejernskonsoll for Ventil-T DN 200 Avløp DN 160 PVC til O7. stk 1 D V9 Kumhøyde fra topp rør: 1,52 m Kumdetalj: HK003 Støpejernskonsoll for Ventilkryss DN 200 Avløp DN 160 PVC til O9b. stk 1

83 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-82 D V12 Kumhøyde fra topp rør: 1,47 m Kumdetalj: HK004 Støpejernskonsoll for Ventil-T DN 150 Avløp DN 160 PVC til O12. stk 1 D V14 Kumhøyde fra topp rør: 1,51 m Kumdetalj: HK005 Støpejernskonsoll for Ventil-T DN 150 Avløp DN 160 PVC til O14. stk 1 D V16 Kumhøyde fra topp rør: 1,52 m Kumdetalj: HK005 Støpejernskonsoll for Ventil-T DN 150 Avløp DN 160 PVC til O16. stk 1 D V18 Kumhøyde fra topp rør: 1,61 m Kumdetalj: HK006 Støpejernskonsoll for Ventil-T DN 150 Avløp DN 160 PVC til O18. stk 1 D V21 Kumhøyde fra topp rør: 1,46 m Kumdetalj: HK006 Støpejernskonsoll for Ventil-T DN 150 Avløp DN 160 PVC til O21. stk 1 D V23 Kumhøyde fra topp rør: 1,52 m Kumdetalj: HK007 Støpejernskonsoll for flense T - rør DN 150 Avløp DN 160 PVC til O23. stk 1

84 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-83 D V29 Kumhøyde fra topp rør: 1,57 m Kumdetalj: HK008 Støpejernskonsoll for Ventil-T DN 150 Avløp DN 160 PVC til O29. stk 1 D UP2.2A FLEKSIBEL KUMGJENNOMFØRING AV RØRLEDNING Lokalisering: V23 Dimensjon rørledning: DN 32 PE80 a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter avsetting av hull/hulltaking og elastisk tetting av kumgjennomføring for tilkobling av vannledningsstikk i kum. Hullets størrelse skal være tilpasset pakning for gjennomføring av DN 32 PE80. c) Utførelse Kfr VA/Miljøblad nr 9, UTV. Rørgjennomføring i betongkum. Antall stk 1 D UF6.14 KUMTOPP - KOMPLETT KLASSE: KLASSE D 400 Lokalisering: Alle Ø1600 nedstigningskummer for vann. Ref. tegning HK001 - HK008 Nei Antall stk 10 D UF6.53A STØTTERINGER AV STØPEJERN Lokalisering: Vannkummer, Ref. tegning HB001 og HK001 - HK008 Nominell diameter: 650mm b) Materialer Varmgalvanisert Teleskopring for trinnløs justering av kumlokk. Type "Skjævelandsringen" eller tilsvarende. Antall stk 10

85 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-84 D Private stikkledninger Tilkobling av stikkledning skal skje min. 1,0 m utenfor kumvegg eller rørmuffe/rørskjøt. På nyanlegg skal det benyttes anboringsmuffe og gjengefritt strekkfast uttak, inkludert anboringssperre Stoppekran skal plugges i påvente av tilkobling. Ved ubebygde tomter avsluttes stikkledningen med provisorisk bakkekran av godkjent type. Kranen monteres vannrett. Ved videreføring av vannledningen skal stengeventilen ikke fjernes. Vannledninger skal være PE80 SDR 11 PN10 c =1,6, NS EN Fargen skal være sort. Alle deler som benyttes skal være ihht. Norsk Standard, og alt arbeid skal utføres ihht. Sandnes kommunes sanitærreglement. Ende av rørene skal markeres med 2"x 4"( 48 x 98 mm ) fra bunn rør til min.1,0 m over ferdig terreng.

86 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-85 D UB A VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 80 PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI Lokalisering: Stikkledning vann Ringstivhet: - Relativ deformasjon: - Trykk: PN10 Dimensjon: 32 mm Materialkvalitet: PE80 SDR11 b) Materialer 11 Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PE materiale (PT) Lengde m 435 D UB A VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 80 PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI Lokalisering: Stikkledning vann Ringstivhet: - Relativ deformasjon: - Trykk: PN10 Dimensjon: 40 mm Materialkvalitet: PE80 SDR11 b) Materialer 11 Kravspesifikasjon for rør og rørdeler av PE materiale (PT) Lengde m 35

87 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-86 D UB1.3112A STENGE- OG TAPPEANORDNINGER VENTILTYPE: STENGEVENTIL TILLEGGSUTSTYR: ME D SPINDELFORLENGELSE FOR VENTIL Lokalisering: Stoppekran til boliger. Materiale: Bakkekran, sterk type Dimensjon: For VL DN32 PE80 a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. nødvendige rørdeler, unioner, overganger, varerør etc. Antall stk 79

88 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-87 D : Rengjøring og testing Vannledninger skal tetthetsprøves etter NS3420, VA-miljøblad UT25 og NS3551. Protokoll skal utferdiges og undertegnes etter fullført testing. Eventuelle lekkasjer eller mangler som påvises, skal utbedres umiddelbart. Alle ledninger og kummer skal være spylt og rengjort før anleggsarbeidene ferdigstilles.

89 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-88 D UB8.1523A RENSING AV RØRLEDNING RØRMATERIALE: DUKTILT STØPEJERN MED SEMENTMØRTELFØRING Lokalisering: Nyanlegg vann. Se tegning HB001 Type ledning: Vannledning, SJK Dimensjon: DN 200 c) Utførelse Før trykktesting skal alle nye vannledninger pluggkjøres med myk renseplugg i.h.h.t VAmiljøblad nr. 4. Entreprenør skal tilrettelegge for pluggkjøring for den angitte dimensjon, med hensyn til lading og uttak av plugg. Krf. plantegning og kumskissetegninger. Rund sum RS D UB8.1523A RENSING AV RØRLEDNING RØRMATERIALE: DUKTILT STØPEJERN MED SEMENTMØRTELFØRING Lokalisering: Nyanlegg vann. Se tegning HB001 Type ledning: Vannledning, SJK Dimensjon: DN 150 c) Utførelse Før trykktesting skal alle nye vannledninger pluggkjøres med myk renseplugg i.h.h.t VAmiljøblad nr. 4. Entreprenør skal tilrettelegge for pluggkjøring for den angitte dimensjon, med hensyn til lading og uttak av plugg. Krf. plantegning og kumskissetegninger. Rund sum RS

90 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-89 D UB8.123A TRYKKPRØVING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER RØRMATERIALE: DUKTILT STØPEJERN MED SEMENTMØRTELFØRING Lokalisering: Ihht delmmengder Dimensjon: DN 200 Lengde ledning for angitt dimensjon: 181 m Prøvingsmetode: - c) Utførelse For trykkledninger for vann gjelder: Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805. Metoden for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 25, UT. Trykkprøving av trykkledninger. Trase 1, Eks_VK V2 1 Trase 2, Eks VK_ V9 2 Antall ledningsstrekk stk 3 D UB8.123A TRYKKPRØVING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER RØRMATERIALE: DUKTILT STØPEJERN MED SEMENTMØRTELFØRING Lokalisering: I henhold til delmengder Dimensjon: DN 150 Lengde ledning for angitt dimensjon: 693 m Prøvingsmetode: - c) Utførelse For trykkledninger for vann gjelder: Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805. Metoden for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 25, UT. Trykkprøving av trykkledninger. Trase 1 V2 - V9 1 Trase 2, V9 - V12 1 Trase 3 V12 - V21 2 Trase 4, V9 - V21 3 Trase 5, V21 - V23 1 Trase 9, Eks_VK V29 1 Antall ledningsstrekk stk 9

91 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-90 D UB8.1531A DESINFISERING AV RØRLEDNING Lokalisering: Nyanlegg vann. Kfr. plantegning HB001. Type ledning: Vannledning Dimensjon (DN): mm Lengde ledning for angitt dimensjon: Nyanlegg: DN 150 SJK: 693 m DN 200 SJK: 181 m Total lengde nyanlegg og eks. ledninger: 874 m Desinfeksjonsmetode: kfr VA/Miljø-blad nr. 39 Desinfeksjonsmiddel: NaOCl og Ca(OCl) 2 Vann med desinfeksjonsmiddel: Kfr VA/Miljø-blad nr. 39 Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Kfr VA/Miljø-blad nr. 39 c) Utførelse Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres av godkjent personell for arbeidet (dokumenteres) og i henhold til VA/Miljø-blad nr. 39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 805, kap. 12. x) Mengderegler Prises som antall ledningsstrekk Antall ledningsstrekk stk 12

92 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-91 D UB8.1532A NØYTRALISERING ETTER DESINFISERING Metode: Nøytralisering etter desinfisering av nyanlegg vann og eks. ledninger der nye vannledninger tilknyttes.kfr. plantegning HB001. Utføres av godkjent personell i henhold til VA/Miljøblad nr. 39, UTV og NS-EN 805, kap. 12. Type ledning: Vannledning Dimensjon: mm Lengde ledning for angitt dimensjon: Nyanlegg: DN 150 SJK: 693 m DN 200 SJK: 181 m Total lengde nyanlegg og eks. ledninger: 893 m x) Mengderegler Prises som antall ledningsstrekk Antall ledningsstekk stk 12 D UB8.721A INNMÅLING AV RØRLEDNING Lokalisering: kfr plantegning HB001 Type og dimensjon: Vannledningsanlegg.Kfr tegninger. Ledningsstrekk: Omfatter komplett innmåling av VA-anlegg - hovedvannanlegg og stikkledninger a) Omfang og prisgrunnlag Målepunkter for kotehøyder på ledning Trykkledninger: Utvendig topp rør For alle nyanlegg (også utskifting av eksisterende ledninger) skal følgende punkter innmåles med X-, Y- og Z-koordinat: Alle vannkummer (topp senter kumlokk), gjelder også for eksisterende kummer når de berøres av anlegget Ledninger i kum (se målepunkter for kotehøyder på ledning) Retningsforandringer (knekkpunkter) i horisontalplanet og/eller vertikalplanet. Overganger (mellom ulike rørtyper)

93 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-92 Hver 10 meter for ledning lagt i kurve Krysningspunkt for eksisterende kommunale ledninger Alle påkoblinger. Alle stikkledninger skal innmåles og skisse tegnes. Omfatter også eksisterende stikk med ny tilknytning. Nye utlagtestikk (nye tomter) skal i tillegg merkes (2"x4"). Endeavslutning av utlagte vannstikk, gjelder kun for utbyggingsområder Nedgravde hjelpekonstruksjoner (forankringer, avlastningsplater etc.) Koordinatfestede innmålingsdata og egenskapsdata for ledningsnett med tilhørende installasjoner (kummer, ventiler etc.) skal leveres på digital form i henhold til gjeldende SOSI-standard. Utarbeidelse av stikkledningsskisser som skal inneholde: gnr/bnr/adresse,anl.år, påkoplingspkt, dim., matr.,fall, stoppekran, trase i forhold til bolig. Arbeidet omfatter også utarbeidelse av kumskisser for alle vannkummer i standard kumskjema inkl. foto av alle kummer. Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før overtagelse. x) Mengderegler Endret til RS Rund sum RS

94 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-93 D : Rør og rørdeler Kapitelet omfatter levering, legging og montering av rør og rørdeler. Alle nødvendige rørdeler som ikke er spesifisert i egen post skal være inkludert i ledningsprisen (komplett anlegg). Selvfallsledning av betong: Rør og rørdeler skal være produsert iht NS 3121 og testet etter NS-EN 1610, prøvemetode LC. Det skal benyttes innstøpt syntetisk pakning med gummikvalitet iht NS-EN Overvannsledning skal være grå. Spillvannsledninger skal være rød. Selvfallsledning av PVC og PP PVC-rør og rørdeler skal være produsert iht NS-EN og tilfredsstille kravene i NS-INSTA 220. PP-rør og rørdeler skal være produsert iht NS-EN Begge rørtyper skal være testet etter NS-EN 1610, prøvemetode LC. Rør og rørdeler skal ha ringstivhet SN8 og være merket med Nordic PolyMark eller snøkrystall, NS-krone og bruksområde UD. Det skal benyttes mufferør med fast pakning i syntetisk gummikvalitet EPDM el. tilsvarende. Spillvannsledninger skal være gjennomfarget rød og overvannsledninger skal være gjennomfarget sorte.

95 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-94 Overvann D UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Overvannsledning, drenering fra vannkummer. Ringstivhet: SN8 Dimensjon: DN 160 Materialkvalitet: PVC, sort farge a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend og fittings. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør PVC-U materiale. Lengde m 18

96 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-95 D UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: BETONG UARMERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: OV 200 BTG Materialkvalitet: IG-betong, uarmert. Grå farge a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend og fittings. Prisen skal ikke inkludere grenrør. Dette er priset i annen post b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 3, 4 og 6 i kommunalteknisk norm. Trase 1, O4b - O4a 23 Trase 1, O4b - O5 27 Lengde m 50

97 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-96 D UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: BETONG UARMERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: OV 250 BTG Materialkvalitet: IG-betong, uarmert. Grå farge a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend og fittings. Prisen skal ikke inkludere grenrør. Dette er priset i annen post b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 3, 4 og 6 i kommunalteknisk norm. Trase 2, O8 - O9a 24 Trase 3, O12 - O14 73 Trase 4, O21 - O22 53 Trase 5, O21 - O23 35 Lengde m 185

98 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-97 D UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: BETONG UARMERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: OV 300 BTG Materialkvalitet: IG-betong, uarmert. Grå farge a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend og fittings. Prisen skal ikke inkludere grenrør. Dette er priset i annen post b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 3, 4 og 6 i kommunalteknisk norm. Trase 1,pel 4,0 - O2 93 Trase 1, utløp terreng - O4b 16 Trase 2, O6 - O8 64 Trase 4, O18 - O Trase 9, O28 - O29 10 Lengde m 289

99 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-98 D UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: BETONG UARMERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: OV 400 BTG Materialkvalitet: IG-betong, uarmert. Grå farge a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend og fittings. Prisen skal ikke inkludere grenrør. Dette er priset i annen post b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 3, 4 og 6 i kommunalteknisk norm. Trase 2, O9b - O Trase 6, O18 - O Lengde m 242

100 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-99 D UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: BETONG UARMERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: OV 500 BTG Materialkvalitet: IG-betong, armert. Grå farge a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend og fittings. Prisen skal ikke inkludere IG-stikk. Dette er priset i annen post b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 3, 4 og 6 i kommunalteknisk norm. Trase 4, O9b - O Lengde m 184

101 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-100 D UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: BETONG UARMERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: OV 600 BTG Materialkvalitet: IG-betong, armert. Grå farge a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend og fittings. Prisen skal ikke inkludere IG-stikk. Dette er priset i annen post b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 3, 4 og 6 i kommunalteknisk norm. Trase 2, O9a - O9b 2 Trase 7, O3 - O9b 55 Trase 8, utløp terreng - O3 40 Lengde m 97

102 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-101 D UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: GRENRØR TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: BETONG UARMERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: Hovedledning: OV 200 BTG Stikkledning: OV 125 PVC Materialkvalitet: Betong a) Omfang og prisgrunnlag Komplett tilkobling til boligstikk inkludert overgang til PVC. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Kfr VA/Miljøblad nr 33, UTA. Tilknytning av stikkledning generell tekst samt kravene til trykkløse rør gjelder for avløpsledninger. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 6 kommunalteknisk norm. Trase 1 7 Antall stk 7

103 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-102 D UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: GRENRØR TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: BETONG UARMERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: Hovedledning: OV 250 BTG Stikkledning: OV 125 PVC Materialkvalitet: Betong a) Omfang og prisgrunnlag Komplett tilkobling til boligstikk inkludert overgang til PVC. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Kfr VA/Miljøblad nr 33, UTA. Tilknytning av stikkledning generell tekst samt kravene til trykkløse rør gjelder for avløpsledninger. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 6 kommunalteknisk norm. Trase 3 7 Trase 4 7 Trase 5 3 Antall stk 17

104 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-103 D UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: GRENRØR TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: BETONG UARMERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: Hovedledning: OV 250 BTG Stikkledning: OV 160 PVC Materialkvalitet: Betong a) Omfang og prisgrunnlag Komplett tilkobling til felles boligstikk inkludert overgang til PVC. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Kfr VA/Miljøblad nr 33, UTA. Tilknytning av stikkledning generell tekst samt kravene til trykkløse rør gjelder for avløpsledninger. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 6 kommunalteknisk norm. Trase 3, fellesstikk tomt Trase 3, fellesstikk tomt Antall stk 2

105 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-104 D UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: GRENRØR TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: BETONG UARMERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: Hovedledning: OV 300 BTG Stikkledning: OV 125 PVC Materialkvalitet: Betong a) Omfang og prisgrunnlag Komplett tilkobling til boligstikk inkludert overgang til PVC. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Kfr VA/Miljøblad nr 33, UTA. Tilknytning av stikkledning generell tekst samt kravene til trykkløse rør gjelder for avløpsledninger. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 6 kommunalteknisk norm. Trase 1 10 Trase 2 2 Trase 4 7 Antall stk 19

106 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-105 D UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: IG - STIKK TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: - PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: - PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: Hovedledning: OV 400 BTG Stikkledning: OV 125 PVC Materialkvalitet: Betong a) Omfang og prisgrunnlag Komplett tilkobling til boligstikk inkludert overgang til PVC. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Kfr VA/Miljøblad nr 33, UTA. Tilknytning av stikkledning generell tekst samt kravene til trykkløse rør gjelder for avløpsledninger. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 6 kommunalteknisk norm. Trase 2 5 Antall stk 5

107 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-106 D UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: IG - STIKK TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: - PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: - PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: Hovedledning: OV 500 BTG Stikkledning: OV 125 PVC Materialkvalitet: Betong a) Omfang og prisgrunnlag Komplett tilkobling til boligstikk inkludert overgang til PVC. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Kfr VA/Miljøblad nr 33, UTA. Tilknytning av stikkledning generell tekst samt kravene til trykkløse rør gjelder for avløpsledninger. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 6 kommunalteknisk norm. Trase 4 21 Antall stk 21

108 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-107 D UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: IG - STIKK TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: - PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: - PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: Hovedledning: OV 600 BTG Stikkledning: OV 125 PVC Materialkvalitet: Betong a) Omfang og prisgrunnlag Komplett tilkobling til boligstikk inkludert overgang til PVC. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Kfr VA/Miljøblad nr 33, UTA. Tilknytning av stikkledning generell tekst samt kravene til trykkløse rør gjelder for avløpsledninger. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 6 kommunalteknisk norm. Trase 7 1 Trase 8 4 Antall stk 5

109 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-108 D UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: IG - STIKK TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: - PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: - PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Dimensjon: Hovedledning: OV 500 BTG Stikkledning: OV 160 PVC Materialkvalitet: Betong a) Omfang og prisgrunnlag Komplett tilkobling til sandfangsledning inkludert overgang til PVC. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Kfr VA/Miljøblad nr 33, UTA. Tilknytning av stikkledning generell tekst samt kravene til trykkløse rør gjelder for avløpsledninger. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 6 kommunalteknisk norm. Trase 4, pel ca SF35 1 Antall stk 1

110 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-109 D UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: SKRÅRØR TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: BETONG PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Trase 8, Utløp DN 600 BTH Dimensjon: DN 600 Materialkvalitet: Betong a) Omfang og prisgrunnlag Komplett tilkobling til sandfangsledning inkludert overgang til PVC. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør betong avløpsrør. Kfr VA/Miljøblad nr 33, UTA. Tilknytning av stikkledning generell tekst samt kravene til trykkløse rør gjelder for avløpsledninger. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 6 kommunalteknisk norm. Antall stk 1 D UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING MATRIALE: USPESIFISERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING: DN300 NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: DN300 TYPE TILKNYTNING: MED ELASTISK TETTING Lokalisering: Trase 1, pel ca 4,0 a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tilknytning av ny OV 300 BTG til eksisterende utlagt stikk OV 300 BTG fra eks. kum OK Posten omfatter koblingsmuffer av typen Batek Flex-Seal eller tilsv. Inkluderer alle overgang/tilpasningsdeler. Antall stk 1

111 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-110 D UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING MATRIALE: USPESIFISERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING: DN 400 NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: DN 400 TYPE TILKNYTNING: MED ELASTISK TETTING Lokalisering: Trase 2 v/ kum O6. a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tilknytning av ny OV 400 BTGil eksisterende utlagt stikk OV 400 BTG feks. kum OK Posten omfatter koblingsmuffer av typen Batek Flex-Seal eller tilsv. Inkluderer alle overgang/tilpasningsdeler. Antall stk 1 Spillvann

112 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-111 D UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Ringstivhet: SN8 Dimensjon: SP 160 PVC Materialkvalitet: PVC a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend og fittings. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør PVC-U materiale. Kfr VA/Miljøblad nr 33, UTA. Tilknytning av stikkledning generell tekst samt kravene til trykkløse rør gjelder for avløpsledninger. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 3 kommunalteknisk norm. Trase 1, pel 4 - S5 218 Trase 2, S6 - S Trase 3, S12 - S14 73 Trase 4, S9 - S Trase 5, S21 - S23 35 Trase 9, Eks_SK S29 10 Lengde m 871

113 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-112 D UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: GRENRØR TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Ringstivhet: SN8 Hovedledning: SP 160 PVC Stikkledning: SP 110 PVC Materialkvalitet: PVC, farge rød a) Omfang og prisgrunnlag Komplett tilkobling til boligstikk. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør og rørdeler i PVC-U materiale. Kfr VA/Miljøblad nr 33, UTA. Tilknytning av stikkledning generell tekst samt kravene til trykkløse rør gjelder for avløpsledninger. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 6 kommunalteknisk norm. Trase 1 22 Trase 2 7 Trase 3 7 Trase 4 35 Trase 5 3 Antall stk 74

114 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-113 D UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: GRENRØR TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht delmengder Ringstivhet: SN8 Hovedledning: SP 160 PVC Stikkledning: SP 125 PVC Materialkvalitet: PVC, farge rød a) Omfang og prisgrunnlag Komplett tilkobling til felles boligstikk. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør og rørdeler i PVC-U materiale. Kfr VA/Miljøblad nr 33, UTA. Tilknytning av stikkledning generell tekst samt kravene til trykkløse rør gjelder for avløpsledninger. Sandnes kommunes VA - norm. Vedlegg 6 kommunalteknisk norm. Trase 3, fellesstikk tomt Trase 3, fellesstikk tomt Antall stk 2

115 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-114 D UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING MATRIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING: DN160 NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: DN160 TYPE TILKNYTNING: MED ELASTISK TETTING Lokalisering: Trase 1, pel ca 4,0 a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tilknytning av ny SP 160 PVC til eksisterende utlagt stikk SP 160 PVC fra eks. kum SK Komplett tilkobling inkl alle rørdeler og overgang/tilpasningsdeler Antall stk 1 D UB A TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING MATRIALE: USPESIFISERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING: DN 400 NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: DN 400 TYPE TILKNYTNING: MED ELASTISK TETTING Lokalisering: Trase 2 v/ kum S6. a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tilknytning av ny SP 160 PVC til eksisterende utlagt stikk SP 160 PVC fra eks. kum SK Komplett tilkobling inkl alle rørdeler og overgang/tilpasningsdeler Antall stk 1

116 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-115 D : Kummer Kapitlet omfatter levering og montering av avløpskummer som vist på kumtegninger HK001-HK007. Kumpostene skal inkludere spissvendere i nødvendige dimensjoner ved tilkopling til kum. Postene for komplett nedstigningskum skal inkludere fleksibel kumgjennomføringer for hovedledningerledninger beskrevet i posten. Evt andre kumgjennomføringer som drensledninger fra vannkum og sandfang eller tilkobling av stikkledninger med ukjent høyde prises i egne poster. Krav til avløpskum: Kummen skal være produsert og testet iht NS 3139 og etter montering skal kummene tilfredsstille NS-EN 1610 pkt Bunnseksjon for ledninger opp tom DN 300 mm kan leveres i prefabrikkert utførelse. Over DN 300 mm skal bunnseksjonen støpes med angitt vinkel (jfr tegning). Skjøtemetode skal være separat eller integrert pakning av syntetisk gummi iht NS-EN som sikrer varig tett skjøt. Kummen skal avsluttes med eksentrisk kjegle med Ø650 mm mannhull hvis ikke annet er angitt. Kumstige av aluminium skal være fastmontert med syrefaste ekspansjonsbolter når total kumhøyde overstiger 1,5m. Stigen skal være produsert og testet etter NS 8070 og NS 8071 Kumhøyder er fra bunn senter kum/renne til topp lokk/topp veg, der ikke annet er angitt. Ved uoverensstemmelse mellom tegninger eller tegninger/beskrivelse, meddeles dette tiltakshaver, så fort dette oppdages. Krav til lokk og ramme: Det skal benyttes flytende kumrammer av duktilt støpejern for DN 650 mm iht NS 1990, klasse D400. Det skal benyttes kjøresterkt, duktilt støpejernslokk DN 650 mm iht NS 1992, klasse D400. Lokket skal leveres med integrert dempering, låsefjær, spetthulls-anvisning og propp til å legge i spetthullet (type ISA eller tilsvarende). Montering av kum i grøft: Montering og nedsetting av kum skal utføres i henhold til leggeanvisning fra leverandør. Fundament og omfylling for kummer skal inkluderes i kumpostene.

117 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-116 Overvann D UF3.27A SANDFANGSKUMMER AV BETONG UTEN VANNLÅS NOMINELL DIAMETER: DN 1000 Lokalisering: Anleggssandfang plasseres i O1og O6. Sandvolum: - Kumhøyde: - a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder komplett anleggssandfang. Posten inkluderer levering, montering, c) Utførelse Anleggssandfang plasseres i første nedstrøms overvannskum. Antall stk 2 D UF1.1111A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG GLIDERING NOMINELL DIAMETER: DN 1000 Lokalisering: Jfr. tegning HB001 Kumhøyde: Ihht underposter a) Omfang og prisgrunnlag Krav i denne post samt krav beskrevet i generell post D gjelder for tilhørende underposter. b) Materialer Sandnes kommunes VA-norm. Vedlegg 2, kommunalteknisk norm. i VA/Miljø-blad nr. 9 PTA. Rørgjennomføring betongkum.

118 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-117 D O1 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,77 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK001 Innløp: DN 300 BTG Utløp: DN 300 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra SF01 Stikk DN 160 PVC fra SF02 stk 1 D O2 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,76 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK001 Utløp: DN 300 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra V2 stk 1 D O3 Kumhøyde: Bunn senter kum 1,79 m Kumtype: Vinkelstøpt. Kumdetalj: HK002 Innløp: DN 600 BTG Utløp: DN 600 BTG stk 1 D O4a Kumhøyde: Bunn senter kum 1,87 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK002 Innløp: DN 200 BTG Utløp: DN 200 BTG stk 1 D O4b Kumhøyde: Bunn senter kum 1,81 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK002 Innløp: DN 200 BTG Innløp: DN 200 BTG Utløp: DN 300 BTG stk 1

119 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-118 D O5 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,0 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK002 Utløp: DN 200 BTG stk 1 D O6 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,68 m Kumtype: Vinkelstøpt Kumdetalj: HK003 Innløp: DN 300 BTG Utløp: DN 400 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra SF03 stk 1 D O7 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,51 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK003 Innløp: DN 300 BTG Utløp: DN 300 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra V7 Stikk DN 160 PVC fra SF04 Stikk DN 160 PVC fra SF24 stk 1 D O8 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,57 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK003 Innløp: DN 300 BTG Utløp: DN 300 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra SF05 stk 1

120 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-119 D O9b Kumhøyde: Bunn senter kum 4,65 m Kumtype: Vinkelstøpt Kumdetalj: HK003 Innløp: DN 400 BTG Innløp: DM 500 BTH Utløp: DN 600 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra V9 Stikk DN 160 PVC fra SF06 Stikk DN 160 PVC fra SF07 stk 1 D O10 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,82 m Kumtype: Vinkelstøpt Kumdetalj: HK004 Innløp: DN 400 BTG Utløp: DN 400 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra SF08 stk 1 D O11 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,57 m Kumtype: Vinkelstøpt Kumdetalj: HK004 Innløp: DN 400 BTG Utløp: DN 400 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra SF09 stk 1 D O12 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,58 m Kumtype: Vinkelstøpt Kumdetalj: HK004 Innløp: DN 250 BTG Innløp: DN 250 BTG - Stikk fra SF28 Utløp: DN 400 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra V12 Stikk DN 160 PVC fra SF10 stk 1

121 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-120 D O13 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,55 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK004 Innløp: DN 250 BTG Utløp: DN 250 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra SF30 stk 1 D O14 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,44 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK005 Utløp: DN 250 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra V14 Stikk DN 160 PVC fra SF11 Stikk DN 160 PVC fra SF12 stk 1 D O15 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,84 m Kumtype: Vinkelstøpt Kumdetalj: HK005 Innløp: DN 500 BTG Utløp: DN 500 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra SF13 Stikk DN 160 PVC fra SF29 stk 1 D O16 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,88 m Kumtype: Vinkelstøpt Kumdetalj: HK005 Innløp: DN 500 BTG Utløp: DN 500 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra V16 Stikk DN 160 PVC fra SF14 stk 1

122 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-121 D O17 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,66 m Kumtype: Vinkelstøpt Kumdetalj: HK005 Innløp: DN 500 BTG Utløp: DN 500 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra SF15 stk 1 D O18 Kumhøyde: Bunn senter kum 4,50 m Kumtype: Vinkelstøpt Kumdetalj: HK006 Innløp: DN 300 BTG Innløp: DN 400 BTG Utløp: DN 500 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra V18 Stikk DN 160 PVC fra SF16 Stikk DN 160 PVC fra SF22 Stikk DN 200 PVC fra SF27 stk 1 D O19 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,14 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK006 Innløp: DN 300 BTG Utløp: DN 300 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra SF17 stk 1 D O20 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,65 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK006 Innløp: DN 300 BTG Utløp: DN 300 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra SF18 Stikk DN 160 PVC fra SF34 stk 1

123 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-122 D O21 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,01 m Kumtype: X Kumdetalj: HK006 Innløp: DN 250 BTG Innløp: DN 250 BTG Innløp: DN 250 BTG - Stikk fra SF32 Utløp: DN 300 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra V21 Stikk DN 160 PVC fra SF19 stk 1 D O22 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,31 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK006 Utløp: DN 250 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra SF20 stk 1 D O23 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,46 m Kumtype: Y Kumdetalj: HK007 Utløp: DN 250 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 160 PVC fra V23. stk 1 D O24 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,16 m Kumtype: Vinkelstøpt Kumdetalj: HK007 Innløp: DN 400 BTG Utløp: DN 400 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 200 PVC fra SF21 stk 1

124 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-123 D O25 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,94 m Kumtype: Vinkelstøpt Kumdetalj: HK007 Innløp: DN 400 BTG Utløp: DN 400 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 200 PVC fra SF23 stk 1 D O26 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,44 m Kumtype: Støpes med rett gjennomløp, stort sprang mellom inn -og utløp. Kumdetalj: HK007 Innløp: DN 400 BTG Utløp: DN 400 BTG stk 1 D O28 Kumhøyde: Bunn senter kum: 2,86 m Kumtype: Vinkelstøpt. Kumdetalj: HK008 Innløp: DN 500 BTG Innløp: DN 300 BTG Utløp: DN 500 BTG stk 1 D O29 Kumhøyde: Bunn senter kum: 2,28 m Kumtype: X. Kumdetalj: HK008 Innløp: DN 250 BTG Innløp: DN 250 BTG - Stikk fra SF33 Utløp: DN 300 BTG Andre tilkoblinger i kum. Prises i annen post: Stikk DN 200 PVC fra SF26 stk 1

125 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-124 D UF1.1114A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG GLIDERING NOMINELL DIAMETER: DN 1600 Lokalisering: O9a, reguleringskum. Kumhøyde: Bunn senter kum 4,83 m a) Omfang og prisgrunnlag Krav beskrevet i generell post D b) Materialer Sandnes kommunes VA-norm. Vedlegg 2, kommunalteknisk norm. i VA/Miljø-blad nr. 9 PTA. Rørgjennomføring betongkum. c) Utførelse Kumtype: Reguleringskum m/ terskel. Kumdetalj: HK003 Lavvannsrenne: Innløp: DN 600 BTG Utløp: DN 250 BTG Overløpsrenne: Utløp: DN 600 BTG Det er ikke prosjektert andre tilkoblinger i kum. Dersom det evt. skulle være aktuelt så skal andre stikk tilkobles på lavvannside av terskel i kum. Antall stk 1

126 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-125 D UF1.1112A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG GLIDERING NOMINELL DIAMETER: DN 1200 Lokalisering: O27, vingemur/bekkeinntak m/sandfang Kumhøyde: Ref. tegning HK007 a) Omfang og prisgrunnlag Krav beskrevet i generell post D Inkluderer komplett bekkeinntak m/varmgalvanisert rist. Utløp 400 BTG. b) Materialer Sandnes kommunes VA-norm. Vedlegg 2, kommunalteknisk norm. i VA/Miljø-blad nr. 9 PTA. Rørgjennomføring betongkum. c) Utførelse Kumtype: Vingemur / bekkeinntak med sandfang. Kumdetalj HK007 Utløp: DN 400 BTG. Antall stk 1 D UP2.2A FLEKSIBEL KUMGJENNOMFØRING AV RØRLEDNING Lokalisering: Tilkobling av sandfangsledninger i betongkummer Dimensjon rørledning: DN 160 PVC a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter evt. avsetting av hull/hulltaking og elastisk tetting av kumgjennomføring for tilkobling av overvannsstikk i kum, Hullets størrelse skal være tilpasset pakningen. Kfr VA/Miljøblad nr 9, UTV. Rørgjennomføring i betongkum. Antall stk 34

127 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-126 D UP2.2A FLEKSIBEL KUMGJENNOMFØRING AV RØRLEDNING Lokalisering: Tilkobling av sandfangsledninger i betongkummer Dimensjon rørledning: DN 200 PVC a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter avsetting av hull/hulltaking og elastisk tetting av kumgjennomføring for tilkobling av overvannsstikk i kum, c) Utførelse Hull utføres som kjerneboring på stedet. Hullets størrelse skal være tilpasset pakningen. Kfr VA/Miljøblad nr 9, UTV. Rørgjennomføring i betongkum. Antall stk 4 D UF6.14A KUMTOPP - KOMPLETT KLASSE: KLASSE D 400 Lokalisering: Alle overvannskummer m/oppføringsdiameter DN 1000 b) Materialer Sandnes kommunes VA-norm. Vedlegg 2, kommunalteknisk norm. c) Utførelse VA/Miljø-blad nr. 32 PTA. Montering av kumramme og kumlokk. Antall stk 29

128 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-127 D UF6.14A KUMTOPP - KOMPLETT KLASSE: KLASSE D 400 Lokalisering: O9a, DN 1600 b) Materialer Sandnes kommunes VA-norm. Vedlegg 2, kommunalteknisk norm. c) Utførelse VA/Miljø-blad nr. 32 PTA. Montering av kumramme og kumlokk. Antall stk 1 D UF6.53A STØTTERINGER AV STØPEJERN Lokalisering: Overvannskummer. Nominell diameter: DN 650 b) Materialer Varmgalvanisert Teleskopring for trinnløs justering av kumlokk. Type "Skjævelandsringen" eller tilsvarende. Antall stk 29 D UF6.61A FASTMONTERTE STIGER I KUM Lokalisering: I overvannsskummer Materiale: Aluminium a) Omfang og prisgrunnlag Stiger ihht NS8070 og 8071 skal monteres med gjennomgående varmgalvanisert bolt i alle overvannskummer. Stige (og mannhull) må ikke plasseres i eller rett over renneløp p.g.a framtidig drift (spyling etc.) Antall stk 29 Spillvann

129 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-128 D UF3.27A SANDFANGSKUMMER AV BETONG UTEN VANNLÅS NOMINELL DIAMETER: DN 1000 Lokalisering: Anleggssandfang plasseres i S1 og S6 Sandvolum: - Kumhøyde: - a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder komplett anleggssandfang. Posten inkluderer levering, montering, c) Utførelse Anleggssandfang plasseres i første nedstrøms spillvannsskum. Antall stk 2 D UF1.1111A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG GLIDERING NOMINELL DIAMETER: DN 1000 Lokalisering: Spillvannskummer. Jfr. tegning HB001 Kumhøyde: Ihht underposter a) Omfang og prisgrunnlag Krav i denne post samt krav beskrevet i generell post D gjelder for tilhørende underposter. b) Materialer Sandnes kommunes VA-norm. Vedlegg 2, kommunalteknisk norm. i VA/Miljø-blad nr. 9 PTA. Rørgjennomføring betongkum. D S1 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,28 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK001 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC stk 1

130 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-129 D S2 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,27 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK001 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC stk 1 D S3 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,76 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK002 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC stk 1 D S4 Kumhøyde: Bunn senter kum 1,52 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK002 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC stk 1 D S5 Kumhøyde: Bunn senter kum 1,58 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK002 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC stk 1 D S6 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,25 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK003 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC stk 1 D S7 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,02 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK003 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC stk 1

131 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-130 D S8 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,84 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK003 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC stk 1 D S9 D D D D Kumhøyde: Bunn senter kum 3,90 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK003 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S10 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,22 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK004 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S11 Kumhøyde: Bunn senter kum 1,97 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK004 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S12 Kumhøyde: Bunn senter kum 1,93 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK004 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S13 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,07 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK004 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1

132 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-131 D D D D D D S14 Kumhøyde: Bunn senter kum 1,89 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK005 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S15 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,09 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK005 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S16 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,12 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK005 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S17 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,91 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK005 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S18 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,75 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK006 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S19 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,64 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK006 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1

133 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-132 D D D D D S20 Kumhøyde: Bunn senter kum 3,16 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK006 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S21 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,52 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK006 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S22 Kumhøyde: Bunn senter kum 1,87 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK006 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S23 Kumhøyde: Bunn senter kum 2,03 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK007 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC S29 Kumhøyde: Bunn senter kum: 1,8 m Kumtype: Platong eller tilsvarende type Kumdetalj: HK008 Innløp: DN 160 PVC Utløp: DN 160 PVC stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1

134 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-133 D UF6.14A KUMTOPP - KOMPLETT KLASSE: KLASSE D 400 Lokalisering: Alle spillvannskummer m/oppføringsdiameter DN 1000 b) Materialer Sandnes kommunes VA-norm. Vedlegg 2, kommunalteknisk norm. c) Utførelse VA/Miljø-blad nr. 32 PTA. Montering av kumramme og kumlokk. Antall stk 24 D UF6.53A STØTTERINGER AV STØPEJERN Lokalisering: Spillvannskummer. Nominell diameter: DN 650 b) Materialer Varmgalvanisert Teleskopring for trinnløs justering av kumlokk. Type "Skjævelandsringen" eller tilsvarende. Antall stk 24 D UF6.61A FASTMONTERTE STIGER I KUM Lokalisering: I spillvannskummer Materiale: Aluminium a) Omfang og prisgrunnlag Stiger ihht NS8070 og 8071 skal monteres med gjennomgående varmgalvanisert bolt i alle overvannskummer. Stige (og mannhull) må ikke plasseres i eller rett over renneløp p.g.a framtidig drift (spyling etc.) Antall stk 24

135 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-134 D : Private stikkledninger Avløpsledninger skal være SN8, krone-merket, bruksområde UD og Nordic PolyMark merket eller snømerket. Alle påkoblingspunkt skal innmåles, og målsatt kartskisse skal leveres rørleggerkontrollen (myndighet).

136 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-135 D UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Stikkledning for spillvann Ringstivhet: SN8 Dimensjon: DN 110 Materialkvalitet: PVC a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend, grenrør og fittings. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør PVC-U materiale. Sandnes kommunes VA - norm. Lengde m 414 D UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Stikkledning for spillvann Ringstivhet: SN8 Dimensjon: DN 125 Materialkvalitet: PVC a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend, grenrør og fittings. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør PVC-U materiale. Sandnes kommunes VA - norm. Lengde m 35

137 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-136 D UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Stikkledninger for overvann Ringstivhet: SN8 Dimensjon: DN 125 Materialkvalitet: PVC, sort farge a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend, grenrør og fittings. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør PVC-U materiale. Sandnes kommunes VA - norm. Lengde m 414 D UB A AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC-U PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Stikkledninger for overvann Ringstivhet: SN8 Dimensjon: DN 160 Materialkvalitet: PVC, sort farge a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend, grenrør og fittings. b) Materialer VA/Miljø-blad nr. 14, PTA. Kravspesifikasjon for rør PVC-U materiale. Sandnes kommunes VA - norm. Lengde m 35

138 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-137 D UB A AVLØPSLEDNING - RØRDEL TYPE RØRDEL: STAKERØR TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE Lokalisering: Nye boliger ref. tegn HB001 Ringstivhet: SN8 Dimensjon: DN110 med DN200 stigerør Materialkvalitet: PVC a) Omfang og prisgrunnlag Komplett stakerør til nye boliger. Inkludert betong kjegle og lokk DN315 Antall stk 79 D UF3.31A SANDFANGSKUMMER AV PLAST MED VANNLÅS NOMINELL DIAMETER: DN 315 Lokalisering: Drenskummer for nye boliger Sandvolum: - Kumhøyde: Varierende høyder, snitt 3m a) Omfang og prisgrunnlag Komplett drenskumm for boliger. Inkl. DN315 stigerør og lokk Antall stk 79

139 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-138 D : Rengjøring og testing Det skal foretas tetthetsprøving på avløpsledninger etter NS3420 på anlegg uten tilkoblinger og anlegg etablert i utbyggingsområder. Protokoll skal utferdiges og undertegnes etter fullført testing. Eventuelle lekkasjer eller mangler som påvises, skal utbedres umiddelbart. Alle ledninger og kummer skal være spylt og rengjort før anleggsarbeidene ferdigstilles.

140 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-139 D UB8.118A TETTHETSPRØVING AV TRYKKLØSE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER RØRMATERIALE: BETONG Lokalisering: HB001 Dimensjon: 200mm - 600mm Lengde ledning for angitt dimensjon: DN200 : 50 m DN250 : 185m DN300 : 289 m DN400 : 242 m DN500 : 184 m DN600 : 97 m Prøvingsmetode: NS-EN1610 a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tetthetsprøving av hovedledninger, samt utlagte stikkledninger Kravet til tetthet er beskrevet i VA-Miljø-blad nr 24, Tetthetsprøving av selvfallsledninger. Antall ledningsstrekk stk 30 D UB8.111A TETTHETSPRØVING AV TRYKKLØSE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER RØRMATERIALE: TERMOPLAST Lokalisering: Spillvannsledning Dimensjon: 160mm Lengde ledning for angitt dimensjon: 160mm : 871 m Prøvingsmetode: NS-EN1610 a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tetthetsprøving av hovedledninger, samt utlagte stikkledninger Kravet til tetthet er beskrevet i VA-Miljø-blad nr 24, Tetthetsprøving av selvfallsledninger. Antall ledningsstrekk stk 23

141 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-140 D UB8.148A INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG AVLØPSSYSTEMER RØRMATERIALE: BETONG Lokalisering: Gjelder alle nye betong overvannsledninger i anlegget Dimensjon: 200mm - 600mm c) Utførelse Rørinspeksjon med videoopptak av avløpsledninger skal utføres og rapporteres i henhold til NORVAR-rapport nr Inspeksjonsmal for avløpssystemer. Den som utfører rørinspeksjon skal ha operatørbevis fra RIN/NORVAR. Rørinspeksjon skal utføres etter at ledning er fullstendig rengjort med høytrykksspyling. Kamera skal normalt kjøres med fallretningen. Det skal rørinspiseres med vann i ledning, ved tørr ledning skal det brukes fallmåler. Resultat fra rørinspeksjonen skal leveres til kommunen ogbestå av: Ett sett papirkopi (inkludert kart påmerket kontrollert rørostrekning) En digital fil Videoopptak som DVD. Rapporten skal godkjennes av byggeleder Lengde m 1047

142 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-141 D UB8.141A INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG AVLØPSSYSTEMER RØRMATERIALE: TERMOPLAST Lokalisering: gjelder alle nye spillvannsledninger i anlegget Dimensjon: 160mm c) Utførelse Rørinspeksjon med videoopptak av avløpsledninger skal utføres og rapporteres i henhold til NORVAR-rapport nr Inspeksjonsmal for avløpssystemer. Den som utfører rørinspeksjon skal ha operatørbevis fra RIN/NORVAR. Rørinspeksjon skal utføres etter at ledning er fullstendig rengjort med høytrykksspyling. Kamera skal normalt kjøres med fallretningen. Det skal rørinspiseres med vann i ledning, ved tørr ledning skal det brukes fallmåler. Resultat fra rørinspeksjonen skal leveres til kommunen og bestå av: Ett sett papirkopi (inkludert kart påmerket kontrollert rørostrekning) En digital fil Videoopptak som DVD. Rapporten skal godkjennes av byggeleder Lengde m 871

143 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-142 D UB SPYLING AV RØRLEDNING RØRMATERIALE: BETONG Lokalisering: gjelder alle nye ledninger i anlegget Type ledning: Overvannsledning Dimensjon: 200mm - 600mm DN200 : 50 m DN250 : 185m DN300 : 289 m DN400 : 242 m DN500 : 184 m DN600 : 97 m Nei Ledningen skal være fri for sand, grus, avleiringer og fremmedlegemer etter spyling. Rund sum RS D UB SPYLING AV RØRLEDNING RØRMATERIALE: TERMOPLAST Lokalisering: gjelder alle nye ledninger i anlegget Type ledning: Spillvannsledning Dimensjon: 160mm 160mm : 871 m Nei Ledningen skal være fri for sand, grus, avleiringer og fremmedlegemer etter spyling. Rund sum RS D UB8.1321A TETTHETSPRØVING AV KUMMER MED LUFT Lokalisering: Alle spill- og overvannskummer Kummateriale: Betong Dimensjon: Ø1000 Prøvingsomfang: - c) Utførelse Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 63, Tetthetsprøving av kum Antall stk 54

144 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-143 D UB8.721A INNMÅLING AV RØRLEDNING Lokalisering: Kfr plantegning HB01 Type og dimensjon: Nytt avløpsanlegg Ledningsstrekk: Omfatter komplett innmåling av avløpsanlegg - hovedledningsanlegg og stikkledninger. a) Omfang og prisgrunnlag Målepunkter for kotehøyder på ledning: Selvfallsledninger: Innvendig bunn rør For alle nyanlegg (også utskifting av eksisterende ledninger) skal følgende punkter innmåles med X-, Y- og Z-koordinat: Alle spill -og overvannskummer (topp senter kumlokk), gjelder også for eksisterende kummer når de berøres av anlegget Ledninger i kum. Retningsforandringer (knekkpunkter) i horisontalplanet og/eller vertikalplanet Overganger (mellom ulike rørtyper eller dimensjoner) Krysningspunkt for eksisterende kommunale ledninger Gren og påkoblinger. Alle stikkledninger skal innmåles og skisse tegnes. Omfatter også eksisterende stikk med ny tilknytning. Nye utlagtestikk (nye tomter) skal i tillegg merkes (2"x4"). Endeavslutning av utlagte avløpssavstikkere, gjelder kun for utbyggingsområder Koordinatfestede innmålingsdata og egenskapsdata for ledningsnett med tilhørende installasjoner (kummer, ventiler etc.) skal leveres på digital form i henhold til gjeldende SOSI-standard. Utarbeidelse av stikkledningsskisser som skal inneholde: gnr/bnr/adresse,anl.år, påkoplingspkt, dim., matr., fall, stakekum, drenskum, trase i forhold til bolig Arbeidet omfatter også utarbeidelse av kumskisser for alle spillvann og overvannskummer i standard kumskjema inkl. foto av alle kummer. Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før

145 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-144 overtagelse. x) Mengderegler Endret til RS Rund sum RS D.1.5 D D VEGANLEGG OVERBYGNING FF AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER OVERFLATE: TRAUBUNN TILLATT HØYDEAVVIK: ± 5 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 5 mm Lokalisering: Vegtrau. Masser i underlaget: Løsmasser. Nei Areal m D GU6.13 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL BRUKSKRAV: BRUKSKLASSE 3 Lokalisering: Mellom vegtrau og undergrunn. Anvendelse: Bruk avgjøres i samråd med byggherre. Nei Areal m D FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 22/120 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Forsterkningslag kjørebane samleveier. Underlag: Stedegne løsmasser. Tykkelse: 0,35m Nei Prosjektert anbrakt volum m

146 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-145 D FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 22/120 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Forsterkningslag kjørebane atkomstveier og parkering. Underlag: stedegne løsmasser Tykkelse: 0,25m Nei Prosjektert anbrakt volum m D FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 22/120 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Forsterkningslag fortau. Underlag: Stedegne løsmasser. Tykkelse: 0,20m Nei Prosjektert anbrakt volum m D FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: BÆRELAG AV KNUST BERG, Fk TYPE MASSE/SORTERING: 0/32 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Kjørebane hovedveger og adkomsteveger, fortau, parkering og GS-veg. Underlag: forsterkningslag. Tykkelse: 0,2m Nei Prosjektert anbrakt volum m

147 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-146 D FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: BÆRELAG AV KNUST BERG, Fk TYPE MASSE/SORTERING: 0-32mm LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Bærelag kjørbar turstier. Underlag: Stedegne løsmasser. Tykkelse: 25cm Nei Prosjektert anbrakt volum m 3 98 D FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: BÆRELAG TYPE MASSE/SORTERING: 0-12mm LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Kjørbar turstier Underlag: Bærelag, FK cm Tykkelse: 5cm Røyneberggrus eller tilsvarende. Prosjektert anbrakt volum m 3 19 D FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: BÆRELAG TYPE MASSE/SORTERING: 0-12mm LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Turstier. Underlag: Stedegne løsmasser. Tykkelse: 20cm Røyneberggrus eller tilsvarende. Prosjektert anbrakt volum m 3 36

148 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-147 D JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: VEG ASFALTTYPE : Agb NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11 LAG : BINDLAG BELASTNING: ÅDT TYKKELSE 30 mm Lokalisering: Kjørebane hovedveger og adkomsteveger, og parkering Bindemiddel: iht vegvesenets normaler. Steinkvalitet: iht vegvesenets normaler. Nei Areal m D JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: VEG ASFALTTYPE : Ab NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11 LAG : SLITELAG BELASTNING: ÅDT TYKKELSE 40 mm Lokalisering: Kjørebane hovedveger og adkomsteveger, og parkering. Bindemiddel: iht vegvesenets normaler. Steinkvalitet: iht vegvesenets normaler. Nei Areal m D JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: GANG- OG SYKKELVEG ASFALTTYPE : Agb NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11 LAG : SLITELAG BELASTNING: ÅDT < 300 TYKKELSE 40 mm Lokalisering: GS-vei, fortau og bossoppstilling. Bindemiddel: iht vegvesenets normaler. Steinkvalitet: iht vegvesenets normaler. Nei Areal m

149 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-148 D D VEGUTSTYR KD KANT AV NATURSTEIN TYPE STEIN: RETT HØYDE: Råkantstein 125x250mm FAS/VIS: Fas 25x25mm SETTELAG: BETONG Lokalisering: Samleveger Veg og Veg Underlag under settelag: Bærelag veg. Type: Granittkantstein. Tverrsnittsform: Hel. Dimensjon: 250x230x125mm Vishøyde: 4/13 cm (se kantsteinsplan) Linjeføring: iht plangrunnlag. Tilsluttende belegg: Fuger: Fugebredde 15-20mm Lengde m 2635 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: STEDLIGE MASSER Lokalisering: Veg. Formål: grøft for kabel veglys. Grunnforhold: løsmasser. Bunnbredde: 0,25m Grøftedybde: 0,6m Krav til tilbakefylling: kabelsand tykkelse 10cm som fundament og omfylling. Krav til komprimering: Normal a) Inkluderer legging av kabel for gatelys, omfylling med kabelsand og merkebånd b) Materialer. Lyse Infra leverer veglyskabel Samlet lengde m 910

150 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-149 D WB A MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG MATERIALE: VARMGALVANISERT STÅL MASTEFORM: RØR MED AVTRAPPET DIAMETER OG FOTPLATE SIKKERHETSKLASSE: INGEN KOBLINGSROM: UTEN ROM FOR KOBLINGSUTSTYR OG VERN ARMATURMONTASJE: DIREKTE PÅ STOLPETOPP TILFØRSEL: MED KABEL INNVENDIG FRA JORD INSTALLASJON: INGEN KONTROLLUTSTYR: UTEN Høyde: 5m Diameter for armaturfeste: Mastenummer: Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Type og dimensjon for tilførselskabel: Type og dimensjon for styrekabel: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder montering av fundament for lysmast b) Materialer Fundament leveres av Lyse Infra Antall stk 22 D WB A MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG MATERIALE: VARMGALVANISERT STÅL MASTEFORM: RØR MED AVTRAPPET DIAMETER OG FOTPLATE SIKKERHETSKLASSE: INGEN KOBLINGSROM: UTEN ROM FOR KOBLINGSUTSTYR OG VERN ARMATURMONTASJE: DIREKTE PÅ STOLPETOPP TILFØRSEL: MED KABEL INNVENDIG FRA JORD INSTALLASJON: INGEN KONTROLLUTSTYR: UTEN Høyde: 7m Diameter for armaturfeste: Mastenummer: Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Type og dimensjon for tilførselskabel: Type og dimensjon for styrekabel: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder montering av fundament for lysmast b) Materialer Fundament leveres av Lyse Infra Antall stk 8

151 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-150 D KM2A Murer i terreng For underposter gjelder følgende: Prises komplett levert og montert inkl. bakfylling/kjerne av løsmasser, geotekstil og drenering i hele konstruksjonens lengde. a)omfang og prisgrunnlag: Oppgitt areal gjelder visflate over bakken. Prisen skal inkludere mureflate over fundament, opptil 20 cm med stein under ferdig terreng. Underposter inkluderer hjørner/ endeavslutninger. Antall som skal medregnes oppgis i postene. b) Materialer: Heigrestein. Alternativ kan være stedlige sprengsteiner. Steinstørrelse: Steiner må ikke være mindre enn 40x40cm og opp til 100cm. c) Utførelse: Dimensjon mur: Steinblokkene monteres på hverandre med helning 4:1 fra topp og utover. Blokkbredder min. 400mm i fallende lengder. Nederste stein skal minst være i full murtykkelse. Øvrig dimensjon oppgis i underposter. Mønster: Legges forbandt, med uttrykk som vist i detaljtegning. Det benyttes større stein (høyde kan være større enn lengde) for å bryte horisontale fuger. Horisontale fuger skal ikke være lenger enn 150 cm. Fuger og bakfylling: Tørrstables på pukkfundament ty 300mm, med drenerende bakfylling av pukk, duk mot terreng og drensledning i bunn bakfylling. d) Toleranser: Fugetoleransen: Murens vis skal ha en jevnt hellende overflate.

152 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-151 D KM2.217A ENSIDIG TØRRMUR MATERIALE: NATURSTEIN Lokalisering: Gjelder ensidig mur langs vei- og fortaukant, støyskjerm. Materialspesifikasjon: Se hovedpost c) Utførelse: De øverste steinene skal sikres mot løsning. Festes med mørtel. Mørtelen skal være minst mulig synlig. Komplett levert og montert. Areal visflate: Mur 1: Lengde 20,5m høyde 0,8-1,5m 25 Mur 2: Lengde 5m høyde 1m 5 Mur 3: Lengde 8m høyde 1,5-1,6m 12 Mur 4: Lengde 17m høyde 0,8-1,0m 16 Mur 5: Lengde 43m høyde 0,8m 34 Mur 6: Lengde 76m høyde 0,7-1,5m 84 Mur 7: Lengde 23,5m høyde 0,9m 21 Areal m D KP1.112 GJERDE FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Gjerde på topp tørrmur. Type/materialer stolper: Gjerdestolper av varmgalvanisert stål. Med hjørnestolper og mellomstolper. Utforming: Flettverksgjerde med overligger. Med strekktråd. Stolpeavstand 2,5 meter. Høyde: 1,1 m. Maskevidde 50x50mm. Underlag: Forankres i tørrmur. Toleransekrav: Følge terrenget. Nei Lengde m 12

153 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-152 D KP1.117 GJERDE FUNDAMENTERING: FØRES NED I GRUNNEN Lokalisering: Topp fjellskjæring. Høyde: 1,1 m. Stolper: Gjerdestolper av varmgalvanisert stål. Med hjørnestolper og mellomstolper. Gjerdeflate: Maskevidde 50x50mm. Utforming: Flettverksgjerde med overligger. Med strekktråd. Stolpeavstand 2,5 meter. Underlag: Forankres i fjell. Toleransekrav: Følge terrenget. Nei Lengde m 100 D KT2.533A UTENDØRS UTSTYR TYPE: STATIV FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PREFABRIKKERT FUNDAMENT Lokalisering: Se E-tegning Type/materialer: galvanisert eller sort utførelse Dimensjon: Impregnering/overflatebehandling: Toleransekrav: a) Omfatter postkassestativ 5 stk tilpasset 4 postkasser 3 stk tilpasset 5 postkasser 2 stk tilpasset 6 postkasser 1 stk tilpasset 9 postkasser 1 stk tilpasset 10 postkasser 1 stk tilpasset 13 postkasser x) Angis som Rund Sum Rund Sum RS

154 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-153 D KP1.832 STØYSKJERM FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Mellom Buggelandsbakken og Veg Dimensjon: H=0,9m Type/materialer stolper: Stålsøyler, kval S355 J263 ifølge NS-EN10025, HE100B. Alt stål varmforsinkes i flg. NS1978 klasse B. Der søyler må skjøtes eller bores hull i, overstrykes snittflater med minst to strøk kaldgalvanisering. Søylene faststøpes i føringsrør med betong C45 sv_40. Inkluderer søyler tilpasset vinkelendring. Søyleavstand 250mm. 300mm PVC rør bores ned i grunnen tilsvarende dybde som skjerm er høy. Rør tilbakefylles med forkilt pukk inntil stålsøyle. Inkluderer tilbakefylling og komprimering av ikke telefarlige masser rundt fundament for støyskjerm og borttransport av overflødige masser. Omfylling og komprimering med 15 cm telefrie masser rundt fundament. Min 20 cm overdekning over fundament. Overgangselement i betong, støpes mellom søyler i overgang mellom tørrmur/ skjerm med 2 ø12 kamstål i topp og bunn. Betong kvalitet C45 SV-40. Type/materialer flate: Lydabsorberende prefabrikert treskjerm utført i royalimpregnert trevirke farge brun. Kjerne med spikerslag 73x98mm med 100mm lydfelle. Mot hageside stående skyggepanel 22x98mm. Mot vegside, plastbelagt svart netting over svart duk og ribber 36x48mm med 36mm åpning. Inkludert topplist, søylebord, innkubbing og alle nødvendige festemidler og beslag. Utforming: Se tegning TJ002 Toleransekrav: Søyler +-20mm horisontalt og vertikalt For motering av skjermer +/- 50mm Nei Lengde m 20

155 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-154 D D SKILT RQ1.15A FRITTSTÅENDE SKILT UTE TYPE: TRAFIKKSKILT Lokalisering: iht skiltplan Type/materialer: galv skiltstolpe 60/700 Dimensjon: Overflatebehandling: Refleksklasse iht til skiltnormalene Toleransekrav: Fundamentering: prefabrikert fundament a) Det prises følgende skilt: - 2 stk 522 "Gang- og sykkelveg" str 400x400-1 stk 516 "Gangfelt" Nytt fundament - 2 stk 366 "Fartsgrensesone" str MS - 2 stk 368 "Slutt på fartsgrensesone" str MS - 2 stk 372 "Parkering forbudt" str MS med underskilt 850 "Gjelder snuplassen" - 3 stk 729 "Gatenavn" tk 70mm x) Mengderegler Rund sum. Reguleres i forhold til vedtatt skiltplan Rund Sum RS D JK PERMANENT OPPMERKING LINJE - LENGDE UTFØRELSE: MASKINELL FARGE: HVIT MERKEMIDDEL: EKSTRUDERT PLAST Lokalisering: parkeringsplasser Linjebredde: 0,1m Tykkelse: 3mm Nei Samlet lengde m 55

156 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-155 D JK PERMANENT OPPMERKING SYMBOL - ANTALL UTFØRELSE: MANUELL FARGE: HVIT MERKEMIDDEL: EKSTRUDERT PLAST Lokalisering: Handicap-parkering Type: HC-symbol Dimensjon/utforming: Tykkelse: Nei Antall stk 2 D D DRENERING FH SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 2 Lokalisering: Vegtraseer. Formål: Grøft for drens- og overvannsledning. Bunnbredde: 0,5m Grøftedybde: - 0,45m for drensledning, - inntil 2 m for overvannsledning Nei Samlet lengde m 400 D FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Veg og grøntanlegg. Formål: Grøft for drensledning. Grunnforhold: Løsmasser. Restriksjoner: Bunnbredde: 0,5 Grøftedybde: 0,45 Krav til tilbakefylling: Omfylling og fundment Pukk 8-16mm. Krav til komprimering: Normal Nei Samlet lengde m 990

157 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-156 D FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: STEDLIGE MASSER Lokalisering: Veg og grøntanlegg. Formål: Grøft for OV fra sandfang til ledningsnett. Grunnforhold: Løsmasser Bunnbredde: 0,5 Grøftedybde: Inntil 2m Krav til tilbakefylling: Stedlige masser. Omfylling rør pukk 8-16mm iht kommunal norm. Krav til komprimering: Normal Nei Samlet lengde m 470 D UF3.17A SANDFANGSKUMMER AV BETONG MED VANNLÅS NOMINELL DIAMETER: DN 1000 Lokalisering: Veg og grøntanlegg. Sandvolum: 1m under utløp. Kumhøyde: iht kooridinatliste. c) Utførelse iht kommunaslteknisk norm for Jæren. Antall stk 35 D UF6.22 FLYTENDE KUMRAMME KLASSE D NS 1990 DN 650 Lokalisering: Veg og grøntanlegg. Nei Antall stk 31 D UF6.444 SLUKRISTER KLASSE: KLASSE D 400 Lokalisering: Veg og grøntanlegg. Materiale: Støpejern. Nei Antall stk 31

158 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-157 D UF6.24 FAST KUMRAMME KLASSE D NS 1991 DN 650 Lokalisering: Nei Antall stk 4 D UF6.43 KUPPELRISTER Lokalisering: Sideområde vegkant. Materiale: Støpejern. Nei Antall stk 2 D UF6.414A RISTLOKK KLASSE: KLASSE D 400 Lokalisering: Fjellskjæring. Materiale: Skrårist. a) Omfang og prisgrunnlag Skrårist med høydeforskjell 0,2 m og ristdiameter min. 0,8m. Vannstand jevnt med ok rist (0,2m over laveste del av rist) c) Utførelse SF28: Skrårist med kapasitet på min. 64 l/s. SF32: Skrårist med kapasitet på min. 82 l/s. Antall stk 2 D UB DRENSLEDNINGER AV PLAST - KORRUGERTE MATERIALE: PP NOMINELL DIAMETER: DN 113 Lokalisering: I vegtrau og lekeplasser. Underlag: Pukk 4-16mm. Relativ deformasjon: Dimensjon: Nei Lengde m 1370

159 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-158 D UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: LØSE PAKNINGER Lokalisering: Mellom sandfang og OV-nett. Dimensjon: 160mm Materialkvalitet: Nei Lengde m 430 D UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: LØSE PAKNINGER Lokalisering: Mellom sandfang og OV-nett. Dimensjon: 200mm Materialkvalitet: Nei Lengde m 42 D UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: BETONG UARMERT PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: MUFFESKJØT PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Mellom sandfang og OV-nett. Dimensjon: DN250mm Materialkvalitet: IG-betong, uarmert. Grå farge. a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ledning inkluderer bla nødvendige rørdeler f.eks.bend og fittings. Lengde m 45

160 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-159 D D GRØNTANLEG KB VEKSTJORDLAG FRA BYGGHERRENS DEPOT AREALTYPE: GRASBAKKE Lokalisering: Gjelder utlegging av vekstjord for sådd grasbakke i skråning GS-veg og VA-traseer. Lagtykkelse: Minst 20cm. Nei Areal m D KB2.324 JORDFORBEDRING MIDDEL: KALK Lokalisering: Matjord fra anlegget. Type: Dolomittmjøl, granulert. Mengde: 300 kg/da blandes godt inn i vekstjord. Nei Areal m D KB2.325 JORDFORBEDRING MIDDEL: GJØDSEL Lokalisering: Matjord fra anlegget. Type: Fullgjødsel granulert. Mengde: 30 kg/da Gjødsel gis i 2 omganger. 1.gang når grasdekket viser god vekst, siste gang ca 6-8 uker etter 1. gjødsling. Areal m D KB4.61 GRASDEKKE FORMÅL: GRASBAKKE METODE: SÅDD (IKKE SPRØYTESÅDD) Lokalisering: Skråning GS-veg og VA-traseer. Frøblanding: LOG - SPIRE veiskråning, eller tilsvarende. Frømengde per areal: ca 12kg/da, eller etter produsentens anvisning. Type vekstjord: Dokumentasjon: Nei Areal m

161 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-160 D.1.6 D D GRØNTANLEGG MARKRYDDING OG GRAVING KB6.823A FLYTTING AV EKSISTERENDE VEGETASJONSDEKKE Lokalisering: Arealer som må berøres hvor naturlig revegetering er målet, se oversiktsplan planter Type vegetasjonsdekke: Eksisterende markdekke/ toppmasser. a) Omfang og prisgrunnlag Posten omhandler fjerning av vegetasjonsdekke for revegetering. Arealer merket på plantplan oversikt LO 011, som berøres i anleggsfase skal revegeteres. Denne post omfatter fjerning av plantedekke/torv, egnet lagring av volumet. c) Utførelse: Plantedekke/torv og toppmasser fjernes og tas vare på i ranker, for å legges tilbake før ferdigstillelse av anlegget. Legges i ranker på maks (h x b ) 2 x 6 m. Dekking med fiberduk, se egen post. Rankene må IKKE bli utsatt for noen form for pakking av kjøring e.l. Fjerning av større røtter og stor stein inkluderes i post. Areal: ca 1000 m2 REGULERES Volum m 3 200

162 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-161 D FB2.22A AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - FAST VOLUM Område som skal avdekkes: Gjelder areal merket på planteplan oversikt LO011 som viser områder for tilbakeføring av vekstjord og til såing for grasdekker. Posten gjelder avtaking av vekstjord og lagring av denne for nevnte arealer. a) Omfang og prisgrunnlag: Vekstjorden i byggeområdet legges i depot for senere bruk å tilbakeføres.skal ikke blandes med undergrunnsmasser. c) Utførelse: Legges i ranker på maks (h x b ) 2 x 6 m. Dekking med fiberduk jfr egen post. Rankene må IKKE bli utsatt for noen form for pakking av kjøring e.l. REGULERES Areal: Prosjektert fast volum m D FB2.22 AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - FAST VOLUM Område som skal avdekkes: Områder i friområder som opparbeides. Overskuddsmasser som ikke skal gjenbrukes i anlegget. Gjennomsnittstykkelse: 0,4m Transporteres til deponi entreprenøren rår over Nei Prosjektert fast volum m 3 250

163 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-162 D KB2.433A IKKE-KJEMISK UGRASBEKJEMPELSE METODE: MED DEKKING Lokalisering: Gjelder matjord i depot i perioden for mellomlagring. Rankene dekkes med fiberduk, for å hindre etablering av frøugress. x) Mengderegler: m 2 erstattet med RS Komplett levert og utlagt: RS RS D KC3.32 MIDLERTIDIG GJERDE Lokalisering: plasseres mot eksisterende vegetasjon som skal bevares. Konstruksjon: Byggegjerde F3 eller likeverdig. Dimensjon: Som F3 standard, med solide føtter (26kg) Materialer: varmgalvanisert, solide rør Periode: Skal være plassert mot tilgrenset vegetasjon som skal bevares, så lenge anleggsarbeider foregår i nærheten. Gjerde flyttes med når anleggsarbeider flyttes. Merking: nei Nei Se også post D behandling av eksisterende trær, vedrørende dette arbeidet. Lengde reguleres Meter m 150

164 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-163 D FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Alle arealer for grusdekke Formål: utgraving for grusdekker iht profiler. Grunnforhold: Stedegne masser. a) Omfang og prisgrunnlag Dybde overbyging grusdekker 32 cm x) Mengderegler Dybde til fjell er ikke kjent. Areal: 1390m2 Prosjektert fast volum m D FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Alle arealer for plantefelt Formål: utgraving for traubunn for plantefelt Grunnforhold: Stedegne masser. a) Omfang og prisgrunnlag dybde overbygning plantefelt 500 mm Dybde til fjell er ikke kjent. Areal:1730 m2 Volum m 3 865

165 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-164 D FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Alle arealer for gummidekker/gummibark Formål: utgraving for traubunn for grummidekke. Grunnforhold: Stedegne masser. Dybde til fjell er ikke kjent. c) Utførelse: Gummibark type Ecoscape(som ønskes brukt på alle fallareal) kan legges på alle typer underlag. Denne posten omfatter arbeider for å få underlaget for gummiflis til riktig høyder. Det forventes at det må graves noe, og tilføres masser noen plasser. d) Toleranser: Massene skal ha riktig fall etter plangrunnlag, før utlegging av gummibark. Massene komprimeres. Jevne overflater, det tolereres +/- 3 cm i flaten. x) mengderegel: areal: 150m2. Det regnes her i snitt 15 cm graving til traubunn for gummidekke. REGULERES Areal m 2 25 D FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Alle arealer for grasbakker Formål: tilrettelegging for tilsåing til grasbakke, Grunnforhold: Stedegne masser. a) Omfang og prisgrunnlag avretting og utjevning av masser før pålegging av vekstjord. Kun graving for utjevning av overganger der det er nødvendig. x) mengderegel: det regnes i et gjennomsnitt 15 cm graving i dybden. Areal: 600m2 Dybde til fjell er ikke kjent. Prosjektert fast volum m 3 90

166 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-165 D FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Alle arealer for trær Formål: utgraving for traubunn for plantefelt Grunnforhold: Stedegne masser. a) Omfang og prisgrunnlag dybde overbygning for vekstjord trær 850 mm. Det regnes 1,5m x1,5m areal pr tre. Volum er trukket fra areal for plantefelt. Areal: 202,5 m2 Dybde til fjell er ikke kjent. Prosjektert fast volum m D FH1.3313A SPRENGNING I DAGEN KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 2 Lokalisering: lekeplasser, murer, dersom det er nødvendig for å komme ned til traubunn. Formål: Restriksjoner:se poster kapittel 5 Krav til underboring: se poster kapittel 5 a) Omfang og prisgrunnlag: dersom fjell blir støtt på. b) utførelse: utførelse og forsiktighet slik beskrevet i kapittel 5. Dersom det er behov for pigging henvises til post i kap 5. x) Mengderegler: REGULERES Volum m 3 20

167 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-166 D FM TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED Lokalisering: Masser fra trau ved friområder og lekeplasser egnet for bruk i anlegget. Type masser: Stedegne masser. Tippsted: til fylling i vei eller til internt depot. Nei volum REGULERES Prosjektert fast volum m D FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT Lokalisering: Masser fra trau til friområder og lekeplasser ikke egnet for gjenbruk og overskuddsmasser. Leveringssted: Deponi entreprenøren rår over. Type masser: Stedegne masser. Nei Volum REGULERES Prosjektert fast volum m

168 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-167 D D MURER KM2A Murer i terreng For underposter gjelder følgende: Prises komplett levert og montert inkl. graving, bakfylling/kjerne av løsmasser, geotekstil og drenering i hele konstruksjonens lengde. a)omfang og prisgrunnlag: Oppgitt areal gjelder visflater over bakken (2 sider + topp). Prisen skal inkludere mureflate over fundament, opptil 20 cm med stein under ferdig terreng. Poster inkluderer hjørner/ endeavslutninger. Antall som skal medregnes oppgis i postene. b) Materialer: Heigrestein. Obsjonspost stedlige sprengsteiner. Steinstørrelse: Steiner må ikke være mindre enn 40x40cm og opp til 100x100cm. c) Utførelse: Dimensjon mur: Steinblokkene monteres på hverandre med helning 4:1 fra topp og utover. Blokkbredder min. 400mm i fallende lengder. Nederste stein skal minst være i full murtykkelse. Øvrig dimensjon oppgis i underposter. Øverste stein skal støpes fast. Betong skal ikke søles med, og være minst mulig synlig. Øverste stein skal forttrinsvis dekke hele flaten. Mønster: Legges forbandt, med uttrykk som vist i detaljtegning. Det benyttes større stein (høyde kan være større enn lengde) for å bryte horisontale fuger. Murens vis skal ha en jevnt hellende overflate. Fuger og bakfylling: Tørrstables på pukkfundament ty 300mm, med drenerende bakfylling av pukk, duk mot terreng og drensledning i bunn bakfylling. d) Toleranser: Murens vis skal ha en jevnt hellende overflate. Fugetoleransen: Vertikalt 3-5 cm. Ikke lange horistole fuger, maks 10 cm.

169 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-168 D KM2.21-A ENSIDIG TØRRMUR MATERIALE: Materiale Lokalisering: Mur 1, Se murhenvisning på landskapsplan. Materialspesifikasjon: heigrestein Utførelsesmetode: Komplett levert og montert. Se hovedpost. Dimensjon: : Vis mot lek 50 cm, Topp 50 cm, vis mot plantefelt 20 cm. Topp mur kote fra 125 til 124,5 areal: Mønster: se hovedpost Liggefuger: se hovedpost Stussfuger: se hovedpost Toleransekrav: se hovedpost se hovedpost OBSJON: Mur utføres med egnet lokal sprengstein fra tomta. Dimensjoner som for Heigrestein, utførelse og toleranser som for Heigrestein. Areal :60 m2 Pris :... Areal m 2 60

170 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-169 D KM2.21-A ENSIDIG TØRRMUR MATERIALE: Materiale Lokalisering: Mur 2: ved lek 1 Se murhenvisning på landskapsplan. Materialspesifikasjon: heigrestein Utførelsesmetode:Komplett levert og montert. Se hovedpost. Dimensjon: : Vis mot lek fra 0 til 1m., bredde 50 cm vis mot vei 10 cm Topp mur kote 12 Mønster: se hovedpost Liggefuger: se hovedpost Stussfuger: se hovedpost Toleransekrav: se hovedpost se hovedpost OBSJON: Mur utføres med egnet lokal sprengstein fra tomta. Dimensjoner som for Heigrestein, utførelse og toleranser som for Heigrestein. Areal :26 m2 Pris :... Areal m 2 26

171 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-170 D KM2.21-A ENSIDIG TØRRMUR MATERIALE: Materiale Lokalisering: Mur 3: vest for og mot lek 3 Se murhenvisning på landskapsplan. Materialspesifikasjon: heigrestein Utførelsesmetode: Komplett levert og montert. Se hovedpost. Dimensjon: : Topp mur går fra kote 126 opp til 127,5. Visflate mot lek. Fra 1,5 til 2,5 og mot 0 opp skråningen på lek 3. Vis mot hage 15 cm. areal: areal: Mønster: se hovedpost Liggefuger: se hovedpost Stussfuger: se hovedpost Toleransekrav: se hovedpost se hovedpost OBSJON: Mur utføres med egnet lokal sprengstein fra tomta. Dimensjoner som for Heigrestein, utførelse og toleranser som for Heigrestein. Areal :125m2 Pris :... Areal m 2 125

172 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-171 D KM2.21-A ENSIDIG TØRRMUR MATERIALE: Materiale Lokalisering: Mur 4: øst for og mot lek 3, Se murhenvisning på landskapsplan. Materialspesifikasjon: heigrestein Utførelsesmetode:Komplett levert og montert. Se hovedpost. Dimensjon: : Topp mur fra kote 128,5 til 127,5 og så til 125,5. Visflate fra 0 til 2,5 til 0,5. Topp mur 0,7 m bred. Vis inn mot hage 15 cm. areal: Mønster: se hovedpost Liggefuger: se hovedpost Stussfuger: se hovedpost Toleransekrav: se hovedpost se hovedpost OBSJON: Mur utføres med egnet lokal sprengstein fra tomta. Dimensjoner som for Heigrestein, utførelse og toleranser som for Heigrestein. Areal :100 m2 Pris :... Areal m 2 100

173 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-172 D KM2.21-A ENSIDIG TØRRMUR MATERIALE: Materiale Lokalisering: Mur 6: lek 5 Se murhenvisning på landskapsplan. Materialspesifikasjon: heigrestein Utførelsesmetode: Komplett levert og montert. Se hovedpost. Dimensjon: : Vis mot lek 50 cm, Topp 50 cm, vis mot plantefelt 10 cm. Topp mur kote fra 125 til 124,5 areal: Mønster: se hovedpost Liggefuger: se hovedpost Stussfuger: se hovedpost Toleransekrav: se hovedpost se hovedpost OBSJON: Mur utføres med egnet lokal sprengstein fra tomta. Dimensjoner som for Heigrestein, utførelse og toleranser som for Heigrestein. Areal : 36m2 Pris :... Areal m 2 36 D D DEKKER OG KANTER dekker GRUSDEKKER Gjelder grusdekker på ballslette, lekeplasser og turveier A og B. D FF AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER OVERFLATE: TRAUBUNN TILLATT HØYDEAVVIK: ± 5 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 5 mm Lokalisering: alle areal for grusdekker og sandkasser Masser i underlaget: Løsmasser. Nei Areal m

174 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-173 D GU6.13 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL BRUKSKRAV: BRUKSKLASSE 3 Lokalisering: Mellom traubunn bærelag for grusdekker og eksisterende masser, og traubunn overbygning for sandkasser ogeksisterende masser. Anvendelse: Bruk avgjøres i samråd med byggherre.skal være av tilfredstillende kvalitet for bruken. Duk skal ikke synes oppå bakken. Nei Areal m D FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: BÆRELAG AV KNUST BERG, Fk TYPE MASSE/SORTERING: 0-32mm LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Bærelag for arealer med røyneberggrus som topplag, på lekeplasser. Underlag: Stedegne løsmasser. Tykkelse: 25cm, areal 1300 m2 Nei Prosjektert anbrakt volum m D FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: GRUSDEKKE TYPE MASSE/SORTERING: 0/11 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: ved grusdekker på sti A og B, lekeplass samt ballslette Underlag: Bærelag, FK cm Tykkelse: 8 cm, ferdig komprimert, areal: 1300m2 b) Materialer : Det skal benyttes Røyneberggrus d) Toleranser: godt avrettet og komprimert. Prosjektert anbrakt volum m STØTDEMPENDE DEKKER

175 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-174 D KD1.729A STØTDEMPENDE MATERIALER OMFANG: Varierer Lokalisering: Alle flater som krever fallundelag, se plan, bortsett fra blått felt ved lek 6 Underlag under settelag: Eksisterende masser, eventuelt bærelag som er bygget opp til riktig høyde. Type: Gummibark type Ecoscape (softbond). Leverandør i Norge Lek og Trivsel AS. Eller likeverdig. Flater: jevn, flate Dimensjon: Varierer.Tykkelse etter fallhøyde på lekeapparat og hvilket underlag dekket legges på. Underlag må registreres etter at grunnarbeider og eventuelle andre masser er lagt ut. Gummiflis kan legges direkte på alle underlag, men krever da ulik tykkelse. Tykkelse og eventuelt bruk av nødvendig underliggende gummidekke avgjøres i samråd med leverandør. Maksimal fallhøyde: 3m. Leggemåte: plasstøpt a) Inkluderer: avretting av underlag eventuelt tilføring av masser for riktige høyder før legging av gummibark. Gummibark i riktig tykkelse eventuelt underliggende dekker. b) Materialer : Gummibark, FARGE: grå c) Utførelse: Anleggsgartner tilfører masser og avretter underlag til riktig høyde. Erfarne leggere fra leverandør / produsent skal legge gummidekket. Tykkelse: NB! Fallhøyder på lekeapparat er beskrevet i post for hvert lekeapparat(se post til ) Areal m 2 316

176 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-175 D KD1.729A STØTDEMPENDE MATERIALER OMFANG: Varierer Lokalisering: Blått felt ved lek 6 Underlag under settelag: Eksisterende masser, eventuelt bærelag som er bygget opp til riktig høyde. Type: Gummibark type Ecoscape (softbond). Leverandør i Norge Lek og Trivsel AS. Eller likeverdig. Flater: jevne flater Dimensjon: sirkel med krokodiller og firkanter. Tykkelse: Varierer etter fallhøyde på lekeapparat og hvilket underlag dekket legges på. Underlag må registreres etter at grunnarbeider og eventuelle andre masser er lagt ut. Gummiflis kan legges på alle underlag, men krever da ulik tykkelse- tykkelse og eventuelt bruk av nødvendig underliggende gummidekke avgjøres i samråd med leverandør Maksimal fallhøyde: 1,8 m, Fallhøyde på lekeapparat er 1,8 m Leggemåte: plasstøp a) Omfang og prisgrunnlag; feltet inkluderer også bilder av 5 krokodiller og 11 firkanter, disse skal være svarte. Detalj av krokodille videreformidles til leverandør for utførelse. Kontakt Lark for eventuelt nærmere detaljer. b) Materialer :se over, FARGE: blå og svart c) Utførelse:Erfarne leggere fra leverandør / produsent skal utføre jobben. Dimensjon: sirkel med krokodiller og firkanter Tykkelse. areal Areal m 2 34 SANDKASSER

177 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-176 D FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: BÆRELAG TYPE MASSE/SORTERING: 0/63 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Gjelder bærelag under sandkassesand Underlag: fiberduk Tykkelse: 20 cm Nei Prosjektert areal m 2 68 D KT4.2A BYGGBAR SAND Spesifikasjon: Gjelder byggesand i sandkasser, sanden skal tilfredstille Norsk standard krav til sandkassesand. Tykkelse: 40 cm Underlag: bærelag, separasjonsduk c) Utførelse Legges opp mot kant av tre, stein og betong. Alltid min 5 cm vis mot kant Areal m 2 90

178 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-177 D D kanter KD KANT AV NATURSTEIN TYPE STEIN: RETT HØYDE: storgatestein FAS/VIS: som beskrevet og vist på plan SETTELAG: BETONG Lokalisering: Gjelder kanter av storgatestein lek 2, lek 6,og 5. Underlag under settelag: betong på bærelag Bergart: granitt Type: storgatestein Tekniske krav: - Flater: grovhugget Tverrsnittsform: rettvinklet Dimensjon: 14x20x20 Vishøyde: Lek 6 og 5: sandkasse med vis 5 cm mot sand, 2 cm mot grus, lek 2: 5cm vis mot grus. Antall hjørner/avslutninger/overganger: se plan Linjeføring: følge linjer beskrevet på plan. Se også koordinater og målsetting. Stein legges med kortside mot hverandre. Tilsluttende belegg: grus mot vekstjord, sandkassesand mot grus, grus mot grus. Fuger: Settes knast Nei Lengde m 108

179 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-178 D KD KANT AV NATURSTEIN TYPE STEIN: RETT HØYDE: storgatestein FAS/VIS: storgatestein SETTELAG: BETONG Lokalisering: Gjelder storgatestein vist som nedsenket ved lek 2 og 4. Ved lek 2 er kanten nedsenket for å slippe overvann ut fra lekeplassen. Ved lek 4 viser linjen grensen mellom sandlek og friområde. Underlag under settelag: Bergart: granitt Tverrsnittsform: i flukt med grus, legges med kortside mot hverandre. Dimensjon: 14x20x20 Vishøyde: 0 Antall hjørner/avslutninger/overganger: ingen Linjeføring: Se plan. Tilsluttende belegg: grus og plantefelt Fuger: knast Nei Lengde m 23 D KD2.61 KANT Lokalisering: Gjelder kant av stående rundstokk på lekeplass 1 og 4 Materialspesifikasjon: rundstokk miljøvennlig impregnert, Ø14-16 cm Underlag under settelag: bærelag ellereksisterende masser Tverrsnitt/profil/dimensjon: Høyde over bakken: cm. 0,8 m under bakken. Se plan og detaljer på plan. Utførelse: Tilsluttende belegg: sandkassesand - grus, grusplantefelt Festemetode: graves ned, festes til hverandre. Betongfundament for hver 1,5 m. Nei Lengde m 17

180 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-179 D KD2.61 KANT Lokalisering: Gjelder liggende rundstokk ved lek 1 Materialspesifikasjon: Underlag under settelag: Tverrsnitt/profil/dimensjon: Ø14-16 cm Utførelse: festes med jordpyd Tilsluttende belegg: sand- grus og plantefelt - grus Festemetode: jordspyd Nei Lengde m 15 D D D VEGETASJON oppbygging plantefelt KB6.823A FLYTTING AV EKSISTERENDE VEGETASJONSDEKKE Lokalisering: fra depot Type vegetasjonsdekke: som topplag brukes eksisterende markdekke fra depot,tilbakeføres til samme areal for revegetering. a) Omfang og prisgrunnlag: flyttes varsomt tilbake til aktuelle arealer, med slik utførelse at revegerering er mulig. c) Utførelse; se planteplan. Det kan repareres med steinstøv ved behov. x) Mengderegler, areal ca 1000 m2. Tykkelser regnes 20 cm. REGULERES Prosjektert fast volum m 3 200

181 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-180 D KB2.2229A VEKSTJORDLAG FRA BYGGHERRENS DEPOT AREALTYPE: TILBAKEFØRINGSAREAL OG GRASBAKKE Lokalisering: Gjelder tilbakeføring av vekstjordlag i berørte områder hvor kun vekstjord tilbakeføres, og eventuelt tilsås. Lagtykkelse: 20 cm +/- 5 cm Innhold av organisk materiale: Beliggenhet depot: På tomt. avtales med byggherre. a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter tilbakelegging vekstjord fra depot. Areal: 1200 m2 REGULERES Volum m D KB4.61 GRASDEKKE FORMÅL: GRASBAKKE METODE: SÅDD (IKKE SPRØYTESÅDD) Lokalisering: gjelder areal merket på planteplan oversikt LO 011, hvor berørt areal skal sås til. Frøblanding: Frømengde per areal: Type vekstjord: tilbakelagt vektsjord fra depot. Dokumentasjon: Nei Areal m 2 100

182 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-181 D KB2.2 Vekstjordlag Generell beskrivelse, som gjelder for underposter: Lokalisering: Gjelder all vekstjord i anlegget Skjøtselsnivå og -utstyr: a) Omfang og prisgrunnlag: Underposter inkluderer bearbeiding og utlegging av vekstjord med nødvendig fresing, klargjøring av vekstjord (matjord) ved innblanding av sand (ca. 20% for tilført vekstjord) Etter NS 2895 for vekstjord c) Utførelse: Entreprenøren er ansvarlig for kvalitetskontroll. Jorden skal godkjennes av byggherre før utlegging. Vekstjordoverflaten skal ha naturlig fall mot tilstøtende arealer for å unngå vannansamlinger. Vekstjorden skal etter setting flukte med tilstøtende terreng i hele garantitiden. Entreprenøren er ansvarlig for eventuell etterfylling i garantitiden. For tilført vekstjord gjelder følgende: Ferdig kalket vekstjord skal oppnå riktig næringsbalanse for vegetasjonen. Jorden skal ikke inneholde steinmateriale over 50 mm. Jorden skal være fri for rotugras og fri for andre fremmedlegemer. Tykkelse vekstjord: jfr underposter D FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: DRENSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 8/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: LETT KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: gjelder bærelagsmasser under matjord for trær. Underlag: eksisterende masser, traubunn Tykkelse: 250 mm Nei Prosjektert areal m 2 126

183 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-182 D KB2.2217A VEKSTJORDLAG AREALTYPE: PLANTEFELT Lokalisering: gjelder alle plantefelt (minus areal for trær) Lagtykkelse: 500 mm Innhold av organisk materiale: se generell beskrivelse Nedbørsmengde: Areal m D KB2.232A VEKSTJORD FOR TRÆR Lokalisering: gjelder alle plantehull for trær Lagtykkelse: 600 Størrelse 1,5 x1,5 m. Arealet er trukket fra i posten for vektsjord for planter da trærne står i plantefeltene. antall: 56 stk Areal m D KB2.513A LØSING AV VEKSTJORDLAG METODE: FRESING Lokalisering: alle plantefelt(inkludert areal for trær) Utgangspunkt: utlagt matjord, a) Omfang og prisgrunnlag: for å løse opp eventuelt sammenpakket jord etter utlegging. Areal m D KB2.31 JORDPRØVER Lokalisering: gjelder all ny matjord, samt felt for grasdekke (matjord fra tomta) Formål: angi riktig mengde gjødsel og kalking for å oppnå tilfredstillende matjordkvalitet for de ulike planteslagene. Nei Antall stk 4

184 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-183 D KB2.324 JORDFORBEDRING MIDDEL: KALK Lokalisering: alle plantefelt, inkludert trær og sådd grasslette Type: kalk Mengde: mengde etter svar fra jordprøve Nei Areal m D KB2.325A JORDFORBEDRING MIDDEL: GJØDSEL Lokalisering: Gjelder alle plantede plantefelt, inkludert trær (ikke gras) Type: fullkjødsel/mikro Mengde: mengde etter svar fra jordprøve c) Utførelse: Grunngjødsling: Type: mikro Mengde: 40kg/da Gjødslingen utføres ca 3 uker etter planting. Overgjødsling: Entreprenøren har ansvar for overgjødsling fram til overlevering av anlegget. Type: Fullgjødsel Mengde: 25kg/da fordelt på 2 ganger i løpet av vekstsesongen. Siste gang midt i august. Areal m D KB2.433A IKKE-KJEMISK UGRASBEKJEMPELSE METODE: MED DEKKING Lokalisering: Alle plantefelt(busker, ikke stauder) b) Materialer: 8 cm tykkelse, grov bark siktegrad 3-8 cm. Areal m

185 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-184 D planter BEHANDLING AV EKSISTERENDE VEGETASJON D KB6.812A BEHANDLING AV EKSISTERENDE TRÆR Lokalisering: Gjelder eksisterende skog i friområdene samt terreng. Post gjelder generelt for alle regulerte friområder, hvor det er mulig, og spesielt i areal merket på landskapsplan. Type trær: Behandling: Bevaring av skog og rydding etter anleggsperiode. Skog skal bevares. Det må ikke forekomme inngrep i skog som skal bevares. Det skal ikke være rigging lagring av elementer eller noen form for søppel kastet i området under anleggsperioden. a) Omfang og prisgrunnlag: Kostnader som går på hensyntaken til eksisterende skog og terreng, samt eventuelt hensyn full opprydding. (RS??) m2 m

186 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-185 D KB6.812A BEHANDLING AV EKSISTERENDE TRÆR Lokalisering: Gjelder trær i skog som bevares i friområde 7 samt fri 3 og fri 4 Type trær: hovedvekt furu, eksisterende skog. Behandling: Bevaring av skog: Skog i lek7 og fri 3 og 4 skal bevares- slik planer viser. Det må ikke forekomme inngrep i skog som skal bevares. Det skal ikke være rigging lagring av elementer eller noen form for søppel kastet i området under anleggsperioden. Beskjæring av eksisterende trær: se under andre krav. a) omfang og prisgrunnlag: Befaring med landskapsarkitekt, hensyntaken for bevaring av skog og eventuelt rydding etter anleggsperiode, utføre beskjæring og tynning. c) Utførelse: Bevaring:Skog i lek7 og fri 3 og 4 skal bevaresslik planer viser. Det må ikke forekomme inngrep i skog som skal bevares. Det skal ikke være rigging lagring av elementer eller noen form for søppel kastet i området under anleggsperioden. Rydding av eventuelle elementer som ikke høre hjemme her (søppel, avfall div) skal gjøres hensynsfult. Beskjæring: Etter at anleggsarbeider vedrørende graving, sprengning, anlegging av veier, turstier, murer og lek er ferdig, skal skog vurderes i samråd med landskapsarkitekt. Dette med formålet å avgjøre grad av tynning og beskjæring i de ulike delene av skogen. Lett beskjæring for bedre fremkommelighet. Post inkluderer også arbeid for å fremme utsiktspunkt på toppen av området, ved fri 7. Dette stedet/punktet skal en finne frem til sammen med Landksapsarkitekt. Skog skal bearbeid(tynnes) her for å bedre sikt. Maks 1:4 av skog / kratt fjernes. Skog skal fremstå tett. Det vil bli vurdert om enkelte deler av skogen bør åpnes mer. det skal ikke utføres inngrep før etter avtale med landskapsarkitekt. Grantrær i gruppe skal enten

187 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-186 beholdes eller fjernes i sin helhet. Planting av furutrær vurderes i forhold til grad av trær som kan bevares. areal m PLANTING AV TRÆR Underposter inkluderer levering av planten og fagmessig planting, graving av plantehull, gjenfylling med jord, samt avtransport av overskuddsmasser til godkjent tipplass. Greiner og røtter beskjæres fagmessig før plantingen. c) Utførelse: Entreprenøren skal foreta plantebestilling i god tid før plantingen og skal undersøke om alle planter kan leveres. Dersom det ikke er tilfelle, skal evt. erstatnigsforslag forelegges byggherre/byggeleder min. 6 uker før plantingen. Forslaget skal være inntegnet på planteplanen. D KB6.11 TRÆR TYPE TRE: LØVTRÆR Lokalisering: se plan Navn: Cercidiphyllum japonicum, Hjertetre Herkomst: Vekstform: naturlig Størrelse: 125/150cm Gjennomgående stamme: Omplantinger: jevnlig Leveringsform: co/kp Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 6

188 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-187 D KB6.11 TRÆR TYPE TRE: LØVTRÆR Lokalisering: se planteplan Navn: Malus 'Dolgo', Prydeple ' Dolgo' Herkomst: Vekstform: naturlig Størrelse: so Gjennomgående stamme: Omplantinger: jevnlig Leveringsform: co/kp Planteavstand: se plan Nei Antall stk 6 D KB6.13 TRÆR TYPE TRE: BARPLANTER Lokalisering: Se planteplan Navn: Pinus sylvestris Herkomst: Norsk Vekstform: naturlig Størrelse: 60/80 cm Gjennomgående stamme: Omplantinger: etter NS 4400 Leveringsform: kp/co Planteavstand: se plantepan Nei Antall stk 12 D KB6.11 TRÆR TYPE TRE: LØVTRÆR Lokalisering: Se planteplan Navn: Prunus avium, Søtkirsebær Herkomst: Vekstform: Naturlig Størrelse: so cm Gjennomgående stamme: ja Omplantinger: etter NS4400 Leveringsform: kp/co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 5

189 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-188 D KB6.11 TRÆR TYPE TRE: LØVTRÆR Lokalisering: Se planteplan Navn: Prunus 'Umineko' Norsk navn: Prydkirsebær 'Umineko' Herkomst: Vekstform: Naturlig Størrelse: so cm Gjennomgående stamme: ja Omplantinger: etter NS4400 Leveringsform: kp/co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 11 D KB6.11 TRÆR TYPE TRE: LØVTRÆR Lokalisering: Se planteplan Navn: Salix caprea(hunnplanter) Norsk navn: Selje Herkomst: Norsk Vekstform: Naturlig Størrelse: 200/250 cm Gjennomgående stamme: Omplantinger: etter NS4400 Leveringsform: kp/co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 17 D KB6.11 TRÆR TYPE TRE: LØVTRÆR Lokalisering: Se planteplan Navn: Sorbus aucuparia 'Rosina' Norsk navn: Rogn 'Rosina' Herkomst: Vekstform: naturlig Størrelse: so 12/14 Gjennomgående stamme: Omplantinger: etter NS4400 Leveringsform: kp Planteavstand: etter planteplan Nei Antall stk 26

190 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-189 D KB6.11 TRÆR TYPE TRE: LØVTRÆR Lokalisering: Se planteplan Navn: Sorbus aucuparia 'Sunshine' Norsk navn: Rogn 'Sunshine' Herkomst: Vekstform: naturlig Størrelse: so 12/14 Gjennomgående stamme: Omplantinger: etter NS4400 Leveringsform: kp/co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 3 D KB6.11 TRÆR TYPE TRE: LØVTRÆR Lokalisering: Se planteplan Navn: Sorbus commixta 'Dodong' Norsk navn: Korearogn 'Dodong' Herkomst: Vekstform: naturlig Størrelse: so 10/12 Gjennomgående stamme: Omplantinger: etter NS4400 Leveringsform: kp/co Planteavstand: se plantepan Nei Antall stk 8 D KB6.11 TRÆR TYPE TRE: LØVTRÆR Lokalisering: Se planteplan Navn: Quercus rubra Norsk navn: Rødeik Herkomst: Vekstform: naturlig Størrelse: so 12/14 Gjennomgående stamme: ja Omplantinger: etter NS4400 Leveringsform: kp/co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 3

191 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-190 PLANTING AV BUSKER For planting av busker gjelder følgende: Underposter inkluderer levering av plantene og fagmessig planting, graving av plantehull, gjenfylling med jord, samt avtransport av overskuddsmasser til godkjent tipplass uvedkommende for byggherren eller fordeling i øvrige plantearealer. Greiner og røtter beskjæres fagmessig før plantingen. Barrotsplanter skal plantes utenom vekstsesongen, i perioden fra oktober til april. Ved planting i vekstsesongen forutsettes bruk av karplanter (kp). Entreprenøren skal foreta plantebestilling i god tid før plantingen og skal undersøke om alle planter kan leveres. Dersom det ikke er tilfelle, skal evt. erstatningsforslag forelegges byggherre/byggeleder min. 6 uker før plantingen. Forslaget skal være inntegnet på planteplanen. Plantemønster forband. D KB6.29 BUSKER TYPE BUSK: busk etter NS4404 Lokalisering: Se planteplan Navn: Buddleija davidii 'Nanhoe Blue' Norsk navn: Sommerfuglbusk 'Nanhoe Blue' Herkomst: nordisk Størrelse: 3 gr Leveringsform: co Planteavstand: se plantepan Nei Antall stk 5 D KB6.29 BUSKER TYPE BUSK: busk etter NS4404 Lokalisering: Se planteplan Navn: Cornus alba 'Elegantissima' Norsk navn: Sibirkornell 'Elegantissima' Herkomst: nordisk Størrelse: 3 gr Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 41

192 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-191 D KB6.29 BUSKER TYPE BUSK: Busk etter NS 4404 Lokalisering: se planteplan Navn: Cornus mas Norsk navn: Vårkornell Herkomst: nordisk Størrelse: 5 gr Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 7 D KB6.29 BUSKER TYPE BUSK: busk etter 4404 Lokalisering: Se planteplan Navn: Diervilla sessilifolia 'Dise' Norsk navn: Diervilla 'Dise' Herkomst: nordisk Størrelse: 3 gr Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 438 D KB6.29 BUSKER TYPE BUSK: Busk etter NS4404 Lokalisering: Se planteplan Navn: Hydrangea paniculata 'Limelight' Norsk navn: Syrinhortensia 'Limelight' Herkomst: nordisk Størrelse: 5 gr Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 9

193 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-192 D KB6.29 BUSKER TYPE BUSK: Busk etter NS 4404 Lokalisering: se plan Navn: Malus sargentii var. toringo Norsk navn: Sargenteple Herkomst: nordisk Størrelse: 5gr Leveringsform: co Planteavstand: se plantepan Nei Antall stk 30 D KB6.29 BUSKER TYPE BUSK: Busk etter NS 4404 Lokalisering: Se planteplan Navn: Microbiota deccusata Norsk navn: Småbiota Herkomst: nordisk Størrelse: 30/40 cm Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 39 D KB6.29 BUSKER TYPE BUSK: Busk etter NS4404 Lokalisering: Se planteplan Navn: Physocarpus opulipholius 'Diablo' Norsk navn: Blærespirea 'Diablo' Herkomst: Nordisk Størrelse: 3 gr Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 6

194 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-193 D KB6.29 BUSKER TYPE BUSK: Busk etter NS4404 Lokalisering: Se planteplan Navn: Sorbaria sorbifolia Norsk navn: Rognspirea Herkomst: nordisk Størrelse: 3gr Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 401 D KB6.29 BUSKER TYPE BUSK: Busk etter NS 4404 Lokalisering: Se planteplan Navn: Spirea betulifolia Norsk navn: Bjørkebladspirea Herkomst: nordisk Størrelse: 5 gr Leveringsform: co Planteavstand: se plantepan Nei Antall stk 487 D KB6.29 BUSKER TYPE BUSK: Busk etter NS4404 Lokalisering: Se planteplan Navn: Spirea nipponica 'Snowmound' Norsk navn: Sommerspirea 'Snowmound' Herkomst: nordisk Størrelse: 5 gr Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 40

195 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-194 D KB6.29 BUSKER TYPE BUSK: Busk etter NS 4404 Lokalisering: Se planteplan Navn: Viburnum bodnantense 'Dawn' Norsk navn: Duftkrossved 'Dawn' Herkomst: nordisk Størrelse: 60/80 cm Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 4 D KB6.23 BUSKER TYPE BUSK: KLATREPLANTER Lokalisering: Se planteplan Navn: Clematis alpina Norsk navn: Alpeklematis Herkomst: nordisk Størrelse: 2 ranker Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 2 D KB6.23 BUSKER TYPE BUSK: KLATREPLANTER Lokalisering: Se planteplan Navn: Clematis 'Piiluu' Norsk navn: Klematis 'Piiluu' Herkomst: nordisk Størrelse: 2 ranker Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 3

196 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-195 D KB6.23 BUSKER TYPE BUSK: KLATREPLANTER Lokalisering: Se planteplan Navn: Clematis 'President' Norsk navn: Klematis 'President' Herkomst: Nordisk Størrelse: 2 ranker Leveringsform: co Planteavstand: se plantepan Nei Antall stk 3 D KB6.23 BUSKER TYPE BUSK: KLATREPLANTER Lokalisering: Clematis vitalba Navn:Clematis vitalba Botanisk navn: Tyskerklematis Herkomst: nordisk Størrelse: 2 ranker Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 7 D KB6.23 BUSKER TYPE BUSK: KLATREPLANTER Lokalisering: Se planteplan Navn: Fallopia baldschuanica Norsk navn: Klatreslirenke Herkomst: nordisk Størrelse: 2 ranker Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 3

197 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-196 D KB6.23 BUSKER TYPE BUSK: KLATREPLANTER Lokalisering: Se planteplan Navn: Hydrangea anomala var. petiolaris Norsk navn: Klatrehortensia Herkomst: Nordisk Størrelse: 2 ranker Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 10 D KB6.31 STAUDER - PLANTET Lokalisering: se planteplan Navn: Alchemilla mollis, stormarikåpe Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 186 D KB6.31 STAUDER - PLANTET Lokalisering: Se planteplan Navn: Geranium macrorrhizum 'Spessart' Leveringsform: co Planteavstand: se planteplan Nei Antall stk 868

198 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-197 D KC5.21A OPPSTØTTING AV TRÆR Lokalisering: Gjelder større, beskrevne trær jfr planteplan. Type: Stokker av tre Antall stokker/rør per oppstøtting: 3 Bindmateriale: kokosbånd eller elastisk bånd Lengde over bakken: 1,0-1,5 m, vurderes etter hver enkelt tretype. Type 1:Det benyttes tre rundstokker som føres godt ned i bakken. Diameter 7,5 cm. Stokkene skal være jevnhøye og i samme farge. Stokkene sammenføyes med trestokk på toppen. Antall stokker/rør per oppstøtting:3 stk. Bindmateriale: Kokosbånd eller elastiske bånd, min. 4 cm. bredt. Lengde over bakken: Selve monteringen monteres ca. 1,5 m. over bakken. Antall trær: 55 Oppstøttingen fjernes etter 3 år Antall trær stk 55

199 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-198 D KC5.21A OPPSTØTTING AV TRÆR Lokalisering: se plan Type: en tokk Antall stokker/rør per oppstøtting: 1 Bindmateriale: kokosbånd eller elastisk bånd Lengde over bakken: 1 a) Omfang og prisgrunnlag Oppstøtting vurderes om nødvendig. Formål er at rotklump skal være stabil. Enkel oppbinding med en stokk for følgende trær: Pinus silvestris salix caprea Oppstøttingen fjernes etter 3 år. Cercidiphyllum japonicum skal ikke bindes opp. Antall trær stk 29 D D sjøtsel ZK2A Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær Det inkluderes skjøtsel av alle plantede felt i anlegget. For underposter gjelder følgende: Skjøtselsperioden regnes som 3 år fra ferdigstillelse og byggherren har overtatt anlegget. I summen for hver post skal pris for 3 års skjøtsel oppgis Det skal legges inn antatt timeforbruk pr år i hver underpost.

200 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-199 D ZK2.214 SKJØTSEL AV GRASBAKKE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV GRASBAKKE: KVALITETSKLASSE 4: Slått: Graset skal slås én gang i vekstsesongen. Lokalisering: gjelder grasbakke som er sådd Driftssesong: april - oktober Type grasbakke/bruksformål: grasbakke naturlig Innstilt slåttehøyde: Behandling av avklipp: ubehandlet Nei Areal m D ZK2.4133A SKJØTSEL AV STAUDER TYPE STAUDEBEPLANTNING: STAUDER, MARKDEKKENDE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV STAUDER: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom plantingen, samt rotugras, skal ikke skjemme helheten vesentlig. Lokalisering: gjelder Sammenhengende felt med stauder Driftssesong: april - oktober. Opprydding i oktober - november. Løvhåndtering: l løpet av sesongen kan løv legges inn i buskebeplantningen. Ved oppryddingen i oktober/november, samles løvet og kjøres bort. a) Omfang og prisgrunnlag: 3 år d) Toleranser: Planter som ikke har en for arten naturlig form eller som på noen måte er misdannet, skal skiftes ut. Planter som er sterkt angrepet av sykdom eller skadedyr eller er døde, skal skiftes ut. Utskifting skal skje vederlagsfritt og uoppfordret til rett tid (ikke mot slutten av vedlikeholdstiden). ANTATT TIMEFORBRUK PR ÅR FOR POST OPPGIS:...timer pr år Areal m 2 120

201 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-200 D ZK2.7123A SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRÆR TYPE TREPLANTING: TRE I GRUPPE KVALITET PÅ SKJØTSEL AV TRÆR: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Treet skal ha en vekst som er normal for arten. Beskjæring: Rotog stammeskudd skal fjernes årlig. Ugras: Kraftigvoksende vegetasjon ved treets basis fjernes/ holdes nede. Beskjæring av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden: Beskjæres slik at veksten blir stimulert til å danne gode sunne trær med god kronestruktur tilpasset lokaliteten. Vanning av tre i etablerings- og oppbyggingsperioden: I tørkeperioder første og andre vekstsesong skal vanning avtales spesielt med oppdragsgiver. Lokalisering: alle nyplantede trær i området Driftssesong: Hele året Art: se planteplan a) Omfang og prisgrunnlag: 3 år d) Toleranser: Planter som er sterkt angrepet av sykdom eller skadedyr eller er døde, skal skiftes ut. Utskifting skal skje vederlagsfritt og uoppfordret til rett tid (ikke mot slutten av vedlikeholdstiden). ANTATT TIMEFORBRUK PR ÅR FOR POST OPPGIS:...timer pr år Antall stk 90

202 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-201 D ZK2.5143A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL TYPE BUSKPLANTING: BUSKFELT, FRI FORM KVALITET PÅ SKJØTSEL AV BUSKER: KVALITETSKLASSE 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Beskjæring: For formede busker og hekker skjæres tilvekst årlig slik at formen opprettholdes på sikt. Avklipp: Døde og skadede greiner fjernes årlig slik at de ikke skjemmer helhetsuttrykket eller hemmer skuddvekst. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom buskplantingen, skal ikke skjemme helheten vesentlig. Lokalisering: alle plantefelt i området Driftssesong: april - oktober Løvhåndtering: Kan ligge i plantefeltet. a) Omfang og prisgrunnlag: Pris for 3 år c) Utførelse: Posten omfatter også komplettering av dekkemateriell, som skal være min 8 cm tykt. d) Toleranser: Næringsbalanse: Plantene skal ha en sunn vekst i hele vekstsesongen. Planter som ikke har en for arten naturlig form eller som på noen måte er misdannet, skal skiftes ut. Planter som er sterkt angrepet av sykdom eller skadedyr eller er døde, skal skiftes ut. Utskifting skal skje vederlagsfritt og uoppfordret til rett tid (ikke mot slutten av vedlikeholdstiden). ANTATT TIMEFORBRUK PR ÅR FOR POST OPPGIS:...timer pr år Areal m

203 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-202 D ZK1.219A SKJØTSEL AV IMPEDIMENT TYPE IMPEDIMENT: naturmark revegetert Lokalisering: Gjelder areal for revegetering, jevnfør plan LO 011. Intensjonen med området er at et naturlig vegetasjonsdekke skal etablere seg, gress, busker og trær. Vegetasjonsetablering baseres på frøbanken som finnes i vekstjorden og som skjer ved naturlig spredning. Type grasbakke/bruksformål: Innstilt slåttehøyde: Skal ikke slås. Behandling av avklipp: Avfall etter høymole skal kjøres bort Driftssesong: April - oktober a) Omfang og prisgrunnlag: Pris for 3 år c) Utførelse: Skjøtsel i området skal omfatte fjerning av høymole. Fjernes i god tid før frøsetting ANTATT TIMEFORBRUK PR ÅR FOR POST OPPGIS:...timer pr år Areal m

204 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-203 D D D UTSTYR lekeapparater KT4.497A LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: kampesteiner FUNDAMENTERING: FØRES NED I GRUNNEN Lokalisering: Gjelder kampesteiner på lekeplasser. Lek 1,3,4 og 6. Type: Det brukes steiner fra område dersom egnede finnes. De må være avrundede og uten skarpe kanter. Materialer: Dimensjon: mellom 45x45cm - 120x120cm,Overflatebehandling: ingen Overflatebehandling: Toleransekrav: fallhøyde maks 40 cm a) Omfang og prisgrunnlag lek 1: 6 stk (legges i friområdet etter illustrasjon fra delplan) lek 3: 14 stk ca 50 x 50, 2 stk ca 100 x100 lek 4: 14 stk som del av linje. lek 6: 6 stk i ytterkant av grusdekke. c) Utførelse: 2/3 av steinen graves ned for stabilitet. Antall stk 22 D KT4.412 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: HUSKE FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Lek1 Type: Fugleredehuske, type Elverdal organic, pr.nr. OR2224 eller likeverdig Materialer: Robinia med 18mm Taifun tau Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: maks fallhøyde 1,5 m Nei Antall stk 1

205 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-204 D KT4.462 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: KLATRESTATIV FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Lek1 Type: lekeapparat Basic614P, Kompan. Eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: maks fallhøyde 232 cm Nei Antall stk 1 D KT4.452 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: VIPPEUTSTYR FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Lek1 og 2 Type: Vippehest type Kompan M172P eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: maks fallhøyde 47 cm Nei Antall stk 2 D KT4.442 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: KARUSELL FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Lek 2 Type: karusell type Elverdal pr. nr. J2401 eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: maks fallhøyde 1 m Nei Antall stk 1

206 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-205 D KT4.422 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: SKLIE FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Lek 2 og 4 Type: Elverdal terrengsklie, Organic pr. nr. OR11090 type D - 2,5 m høy, eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: Nei Antall stk 2 D KT4.452 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: VIPPEUTSTYR FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Lek 2 Type: Vippehuske fra Kompan pr nr. NAT104 eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: fallhøyde maks 117 cm Nei Antall stk 1 D KT4.412 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: HUSKE FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Lek 2 og 6 Type: Huske type Elverdal, 2 seter pr nr Organic pr. nr OR2222 eller likeverdig Materialer: Robinia med 18mm Taifun tau Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: maks fallhøyde 1,5 m Nei Antall stk 2

207 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-206 D KT4.492 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: lekehytte FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: lek 4 Type: Leke/klatrehus type Elverdal Tema, pr. nr. J254,eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: maks fallhøyde 1,5 m Nei Antall stk 1 D KT4.52 MOSJONSUTSTYR FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Lek 4 / friområde Type: Ballvegg type Elverdal multibaner pr. nr. J2255, eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: Nei Antall stk 2 D KT4.49- LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: sandlekebord FUNDAMENTERING: Fundamentering Lokalisering: lek 4 Type: Dreiebord fra Kompan pr nr M571P eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: maks fallhøyde 56 cm Nei Antall stk 1

208 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-207 D KT4.462 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: KLATRESTATIV FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: lek 5 Type: klatrenett type Elverdal pr. nr OR1005 eller likeverdig Materialer: Robinia med 18mm Taifun tau Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: maks fallhøyde 2,7 m Nei Antall stk 1 D KT4.45- LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: VIPPEUTSTYR FUNDAMENTERING: Fundamentering Lokalisering: lek 5 Type: vippe type Elverdal pr nr J827,eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: maks fallhøyde 0,76 Nei Antall stk 1 D KT4.49- LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: lekebåt FUNDAMENTERING: Fundamentering Lokalisering: lek 5 Type: Lekebåt type Elverdal J2604, eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: fallhøyde 1,98 m Nei Antall stk 1

209 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-208 D KT4.462 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: KLATRESTATIV FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Lek 6 Type: Klatretårn type Elverdal pr nr. OR eller likeverdig Materialer: Robinia med 18mm Taifun tau Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: maks fallhøyde 1,8 m Nei Antall stk 1 D KT4.498 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: lekehytte FUNDAMENTERING: FESTES VED FORENKLET FUNDAMENTERING Lokalisering: lek 6 Type: Elverdal lekehus OR2098 eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: Nei Antall stk 1 D KT4.498 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: lekehytte FUNDAMENTERING: FESTES VED FORENKLET FUNDAMENTERING Lokalisering: Lek 6 Type: Lekehus type Elverdal, pr nr OR2450,eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: Nei Antall stk 1

210 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-209 D KT4.498 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: lekeskulptur FUNDAMENTERING: FESTES VED FORENKLET FUNDAMENTERING Lokalisering: lek 6 Type: Søve, Elefant pr nr ,eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: plasseres 1,5 m fra kanter. Plasseres i sandkasse. Nei Antall stk 1 D KT4.498 LEKEPLASSUTSTYR UTSTYR: lekeskulptur FUNDAMENTERING: FESTES VED FORENKLET FUNDAMENTERING Lokalisering: lek 6 Type: Søve, neshorn pr nr ,eller likeverdig Materialer: Dimensjon: Overflatebehandling: Toleransekrav: plasseres 1,5 m fra kanter. Plasseres i sandkasse. Nei Antall stk 1 D D møblement KT2.112 UTENDØRS UTSTYR TYPE: FAST BENK FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Type/materialer: Type vestre April med rygg og armlene pr nr eller likeverdig.(eventuelt a dersom fjell) Dimensjon: Impregnering/overflatebehandling: vfz Toleransekrav: Nei Antall stk 12

211 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-210 D KT2.142 UTENDØRS UTSTYR TYPE: BORD FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Type/materialer: Type vestre April, lite firkantet, pr nr C eller likeverdig(evnt a dersom fjell) Dimensjon: Impregnering/overflatebehandling: Toleransekrav: Nei Antall stk 5 D KT2.142 UTENDØRS UTSTYR TYPE: BORD FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Type/materialer: Type vestre April, stort firkantet pr nr C, vfz eller likeverdig(evnt a dersom fjell) Dimensjon: inkludert plass for rullestol Impregnering/overflatebehandling: vfz Toleransekrav: monteres 89 mm fra benk, slik manual fra vestre viser. Plass for rullesol inn mot stiareal (se også plan) Nei Antall stk 1 D KT2.142 UTENDØRS UTSTYR TYPE: BORD FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Type/materialer: Type vestre April, rundt pr nr C(evt a dersom fjell) Dimensjon: Impregnering/overflatebehandling: vfz Toleransekrav: Nei Antall stk 1 D gjerde og trapper GJERDER OG PORTER

212 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-211 D KP1.112A GJERDE FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Gjelder flettverksgjerde som inngjerding av lekeplasser, lek 1,2,5 og 6. Høyde: 1,1 m Stolper: Gjerdeflate: flettverk Utforming: 1,1 m høyt. Monteres på betongfundament. Med rund overligger. Underlag: terreng Toleransekrav: type systemsikring eller likeverdig. b) Materialer: varmforzinket stål, plastbelagt sort. Inkludert rundt overligger. Lengde m 160 D KP1.222A PORT MED PORTSTOLPE FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Gjelder gang og kjøreporter i gjerde som rammer inn lekeplasser. lek 1,2 og 5. Stolpe: Type barnehageport fra Systemsikring AS eller likeverdig. Portblad: Type barnehageport fra Systemsikring AS eller likeverdig.med quicklok, og sikkerhetslenke med carabinkrok. Åpningskraft maks 20N Utforming: høyde 1 m, bredde 1m + 2m. Dimensjon: åpnemekanisme 1,1 m, bredde 1m + 2m. Toleransekrav: a) prisgrunnlag: 1 regnet enhet omfatter 1 gangport, 1 kjøreport, 2 stolper samt låsesystemet. b) Materialer: varmforzinket stål, plastbelagt sort. Antall stk 3

213 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-212 D KP1.852A BOM FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: gjelder trafikksluse ved lek 6 Dimensjon: 1,5 m bred., 90 cm høy Stolpe: Type/materialer bom: det nyttes 2 bilsperrer av type systemsikring. Med refleks eller likeverdig Toleransekrav: c) Utførelse: Plasseres med 1,4 m mellomrom. Antall stk 2 D KP1.11- GJERDE FUNDAMENTERING: Fundamentering Lokalisering: gjelder gjerde som sikring ved topp sklie Høyde: 60 cm Stolper: Gjerdeflate: flettverk Utforming: flettverksgjerde med overligger, plastbelagt sort.3 forløp på 1m hver. Underlag: Toleransekrav: Nei Lengde m 3 D KP1.112A GJERDE FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: ved ballslette Høyde: 4m Stolper: galvanisert Gjerdeflate: 2 m flettverk + 2m not Utforming: Underlag: Toleransekrav: b) Materialer: Ballfanggjerde/net type systemsikring AS eller likeverdig, flettverksgjerde med ballfangnot ovenpå. Lengde m 41

214 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-213 TRAPPELØP D KF2.979A TERRENGTRAPP TRAPPEDEL: gjelder samlet trappeløp MATERIALTYPE: TRE SETTELAG: legges i terreng Lokalisering: trapp ved sklie lek 2 og lek 4 Underlag under settelag: legges i terreng Materialspesifikasjon: miljøvennlig impregnert furu. Vange dimensjon 48 x 148 mm, trevirke i trinn 48 x 98 mm 3 stk. Uten flis. Det nyttes skruer i konstruksjonen. Dimensjon trapp: 80 cm bred. 13 trinn. Opptrinn 15 cm, inntrinn 32 cm. Trappen har et samlet forløp. Dimensjon trappedel: se over Fuger: a) Omfang og prisgrunnlag: post gjelder hele trappen inkludert vange og rekkverk på en side. Samt fundamentering i begge ender. c) Utførelse: tretrapp med oppsalte trinn over vange. Åpne trinn. Rekkverk på en side, 90 cm over forkant trappetrinn. Trappevange legges i bearbeidet/tilpasset terreng. Fundamenteres godt i begge ender. Lengde m 8,4

215 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-214 D KF2.122A TERRENGTRAPP TRAPPEDEL: TRINNELEMENT MATERIALTYPE: BLOKKTRINN SETTELAG: KNUSTE STEINMATERIALER Lokalisering: ved fri 3 Underlag under settelag: Materialspesifikasjon: trapp i granitt blokktrinn, grå Det nyttes standard trappeelement fra leverandør Tegl og granitt AS eller likeverdig. Saget inntrinn med rå front Dimensjon trapp: 2 m bred, tilsammen 33 trinn i tre løp. (2 repos a 1,5 m lengde, se annen post) Dimensjon trappedel: 37 x15 x 2m, Fuger: ingen fuger a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder trappeløp inkludert 400mm bærelag. Repos se annen post. (Repos dekkes med storgatestein satt i bærelag og 3 cm settesand. forsterket med betong i ytterkanten.) c) Utførelse: monteres med 2 cm overlapp, slik at inntrinn får lengde 35 cm. Settes i 400 mm bærelagsmasser Antall stk 33 D KF6.31 REPOS i TERRENGTRAPP MATERIALTYPE: GATESTEIN SETTELAG: SAND Lokalisering: gjelder repos i trapp i fri 3 Underlag under settelag: settesand med bærelag under. Forsterket med betong på kanten. Materialspesifikasjon: storgatestein (14x20x20) satt i forbant. Dimensjon: 2 repos a 1,5 m lengdex 2 m bredde Fuger: knast. Nei Areal m 2 7

216 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-215 D KD A OPPMERKSOMHETSINDIKATOR TYPE: R2 MATERIALE: BETONG PROFILBREDDE - BUNN: WB7 - CEN/TS PROFILBREDDE - TOPP: WT6 - CEN/TS PROFILAVSTAND: S11 - CEN/TS SETTELAG: SAND Lokalisering: ved trapper Fri3 Tekniske krav: Utførelse: legges i settesand på 400 mm bærelag. Heller settes med ribber på tvers av fartsretning. a) omfang: felt størrelse 210 x 60 cm ved start og slutt trapp. Settelag og bærelag inkludert i prisen. b) Materialer: det nyttes hellen 'oppmerksomhetsindikator 30x30 helle', grå, fra ASAK miljøstein. pr nr NOBB eller likeverdig. Antall stk 2 D PB REKKVERK AV STÅL I TRAPPER UTFØRELSESKLASSE: Utførelsesklasse Lokalisering: ved trapper i anlegget: Trapp fri 3: - tosidig rekkverk i sammenhengende forløp, lengde:15,5 Type/utforming: QC rør rekkverk type 3, skrånende rekkverk. Systemsikring eller likeverdig (Kee clamps med quick clamps rør-rekkverk ). Håndlist i høyde 90 cm. To horisontalt liggende rør (håndlister), stolper festes ned i granitttrinn med fot QC152. det skal være en stolpe på hver side av trappenforløpene, samt et i midten. Antall stolper kan justeres men avstand skal være ca 2m. Den øverste håndlisten skal avsluttes 30 cm utenfor øverste og nederste trinn i trappeløpet. slik systemsikring beskriver rekkverk type 3. Materiale: stål Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: varmforzinket Utførelseskrav: festes i granitt-trinn 10 cm innenfor ytre kant med QC152 Nei Lengde m 15,5

217 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-216 D KABELANL FRI Arbeidene i dette kapitlet utføres for Lyse. Nye kabler og rør legges med gjeldende avstandskrav til kommunale VA-ledninger: 1 meter. For behandling av kabler og rør, samt etablering av grøfter, henvises generelt til tegning HS006, netteiers krav, REN- publikasjoner og leggeanvisning for kabelanlegg. De beskrevne krav til utførelse kan avvike fra egne krav fra Lyse og andre kabeletater. Før arbeidene starter skal derfor utførelse kontrolleres og godkjennes av netteier. Lyses prosjektnr.: Kontaktperson: Ståle Børresen, tlf: D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: 1:1 LEVERING: STEDLIGE MASSER Lokalisering: Friområder Formål: grøft for kabel veglys. Grunnforhold: løsmasser. Bunnbredde: 0,25m Grøftedybde: 0,6m Krav til tilbakefylling: kabelsand tykkelse 10cm som fundament og omfylling. Krav til komprimering: Normal a) Inkluderer legging av kabel for gatelys, omfylling med kabelsand og merkebånd b) Materialer. Lyse Infra leverer veglyskabel Lengde reguleres Samlet lengde m 30

218 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-217 D WB A MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG MATERIALE: VARMGALVANISERT STÅL MASTEFORM: RØR MED AVTRAPPET DIAMETER OG FOTPLATE SIKKERHETSKLASSE: INGEN KOBLINGSROM: UTEN ROM FOR KOBLINGSUTSTYR OG VERN ARMATURMONTASJE: DIREKTE PÅ STOLPETOPP TILFØRSEL: MED KABEL INNVENDIG FRA JORD INSTALLASJON: INGEN KONTROLLUTSTYR: UTEN Høyde: 6m Diameter for armaturfeste: Mastenummer: Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Type og dimensjon for tilførselskabel: Type og dimensjon for styrekabel: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder montering av fundament for lysmast ved ballslette. Lyse monterer armatur og tilkobler anlegg. b) Materialer Fundament leveres av Lyse Infra Antall stk 2

219 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-218 D WB A MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG MATERIALE: VARMGALVANISERT STÅL MASTEFORM: RØR MED AVTRAPPET DIAMETER OG FOTPLATE SIKKERHETSKLASSE: INGEN KOBLINGSROM: UTEN ROM FOR KOBLINGSUTSTYR OG VERN ARMATURMONTASJE: DIREKTE PÅ STOLPETOPP TILFØRSEL: MED KABEL INNVENDIG FRA JORD INSTALLASJON: INGEN KONTROLLUTSTYR: UTEN Høyde: pullert Diameter for armaturfeste: Mastenummer: Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Type og dimensjon for tilførselskabel: Type og dimensjon for styrekabel: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder montering av fundament for pullert ved trappeløp. Lyse monterer armatur og tilkobler anlegg. b) Materialer Fundament leveres av Lyse Infra Antall stk 4

220 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-219 D.1.7: Generelt Arbeidene i dette kapitlet utføres for Lyse. Felt G3 består av 79 eneboliger i rekke og 3 lavblokker med 20 boenheter. Alle boliger skal tilknyttes EL og bredbånd. Nye kabler og rør legges i gjenfyllingssone for VA-grøft med gjeldende avstandskrav til kommunale VAledninger: 1 meter. For behandling av kabler og rør, samt etablering av grøfter, henvises generelt til tegning HS006, netteiers krav, REN- publikasjoner og leggeanvisning for kabelanlegg. De beskrevne krav til utførelse kan avvike fra egne krav fra Lyse og andre kabeletater. Før arbeidene starter skal derfor utførelse kontrolleres og godkjennes av netteier. Lyses prosjektnr.: Kontaktperson: Ståle Børresen, tlf:

221 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-220 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 2:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: - Kabler i fellesgrøft med VA. Kfr kabelplan T001 fra Lyse. Formål: Grøft for Lyse: Kraftkabler TFXP Veilys PFSP Jordtråd 50 Cu. Fiberrør for bredbånd Antall og type kabler i grøftene vil variere, se tegning T001 fra Lyse. Grunnforhold: I gjenfyllingssone for VA grøft Restriksjoner: 1m avstand fra VA ledninger Bunnbredde: 1,5 m Grøftedybde: min 60 cm Krav til tilbakefylling: I henhold til tegning HS006 og REN blad 9003 Krav til komprimering: I henhold til tegning HS006 og REN blad 9003 b) Materialer For kabler lagt direkte i grøft skal fundament/omfyllingsmasse bestå av kabelsand av god kvalitet. Kabelsanden skal ikke inneholde skarpe kanter som kan skade kabelen. c) Utførelse Iht. generell tekst D1.7 og tegning HS006. Ved fare for infiltrasjon av pukk/stedlige løsmasser i omfylling og fundament for kabeler, skal det vurderes å legge fiberduk mot bunn og/eller grøftesider. Bruk av fiberduk avklares i samråd med Lyse. Samlet lengde m 150

222 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-221 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 2:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: - Kabler i fellesgrøft med VA. Kfr kabelplan T001 fra Lyse. Formål: Grøft for Lyse: Kraftkabler TFXP Veilys PFSP Jordtråd 50 Cu. Fiberrør for bredbånd Antall og type kabler i grøftene vil variere, se tegning T001 fra Lyse. Grunnforhold: I gjenfyllingssone for VA grøft Restriksjoner: 1m avstand fra VA ledninger Bunnbredde: 1,0 m Grøftedybde: min 60 cm Krav til tilbakefylling: I henhold til tegning HS006 og REN blad 9003 Krav til komprimering: I henhold til tegning HS006 og REN blad 9003 b) Materialer For kabler lagt direkte i grøft skal fundament/omfyllingsmasse bestå av kabelsand av god kvalitet. Kabelsanden skal ikke inneholde skarpe kanter som kan skade kabelen. c) Utførelse Iht. generell tekst D1.7 og tegning HS006. Ved fare for infiltrasjon av pukk/stedlige løsmasser i omfylling og fundament for kabeler, skal det vurderes å legge fiberduk mot bunn og/eller grøftesider. Bruk av fiberduk avklares i samråd med Lyse. Samlet lengde m 665

223 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-222 D FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 2:1 LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: - Kabler i fellesgrøft med VA. Ihht kabelplan T001 fra Lyse. Formål: Grøft for Lyse: Kraftkabeler TFXP Veilys PFSP Jordtråd 50 Cu. Fiberrør for bredbånd Antall og type kabler i grøftene vil variere, se tegning T001 fra Lyse. Grunnforhold: I gjenfyllingssone for VA grøft Restriksjoner: 1m avstand fra VA ledninger Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: min 60 cm Krav til tilbakefylling: I henhold til tegning HS006 og REN blad 9003 Krav til komprimering: I henhold til tegning HS006 og REN blad 9003 b) Materialer For kabler lagt direkte i grøft skal fundament/omfyllingsmasse bestå av kabelsand av god kvalitet. Kabelsanden skal ikke inneholde skarpe kanter som kan skade kabelen. c) Utførelse Iht. generell tekst D1.7 og tegning HS006. Ved fare for infiltrasjon av pukk/stedlige løsmasser i omfylling og fundament for kabeler, skal det vurderes å legge fiberduk mot bunn og/eller grøftesider. Bruk av fiberduk avklares i samråd med Lyse. Samlet lengde m 300

224 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-223 D WB A KABELRØR I LØSMASSER TYPE: FIBERRØR MATERIALE: PE FARGE: Ihht netteiers krav KOMPLETTERENDE DELER: Ihht netteiers krav NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: 8-20mm Lokalisering: Fiberrør for bredbånd ihht kabelplan T001 fra Lyse. Leggekrav: DnP`s legging av plastrør for kabel. Rørleverandørs og netteiers leggeanvisning. Største deforrmasjon: a) Omfang og prisgrunnlag Materiell/rør leveres av Lyse Post gjelder kun arbeid med legging av fiberrør. e) Prøving og kontroll Ved innblåsning av fiber skal røret være helt og uten skader. Ved en evtentuell skade på rør, skal entreprenør grave opp og utbedre skaden uten kostnader for tiltakshaver/netteier. x) Mengderegler Oppgitt mengde angir total traselengde. Lengde m 1065 D WJ2.494A LEDNING FOR LAVSPENNING TYPE: 4x240 TFXP LEDERMATERIALE: AL Lokalisering: Elkabel ihht kabelplan T002 fra Lyse. Forlegning: I henhold til krav fra Lyse, tegning HS006 og REN blad a) Omfang og prisgrunnlag Kabel leveres av lyse. Posten gjelder kun arbeid med legging av kabel. Antall kabler av type 4x240 TFXP varierer mellom 1-6 stk på trasen. x) Mengderegler Oppgitt mengde angir total traselengde. Lengde m 630

225 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-224 D WJ2.494A LEDNING FOR LAVSPENNING TYPE: 4x50 TFXP LEDERMATERIALE: AL Lokalisering: Elkabel ihht kabelplan T002 fra Lyse. Forlegning: I henhold til krav fra Lyse, tegning HS006 og REN blad a) Omfang og prisgrunnlag Kabel leveres av lyse. Posten gjelder kun arbeid med legging av kabel. Antall kabler av type 4x50 TFXP varierer mellom 2-12 stk på trasen x) Mengderegler Oppgitt mengde angir total traselengde. Lengde m 760 D WJ2.494A LEDNING FOR LAVSPENNING TYPE: 4x25 PFSP LEDERMATERIALE: AL Lokalisering: Veilyskabel, ihht kabelplan T001 fra Lyse. Forlegning: I henhold til krav fra Lyse, tegning HS006 og REN blad a) Omfang og prisgrunnlag Kabel leveres av lyse. Posten gjelder kun arbeid med legging av kabel. x) Mengderegler Oppgitt mengde angir total traselengde. Lengde m 895

226 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-225 D WN1.9099A JORDINGSMATRIELL FUNKSJON: Jording UTFØRELSE: USPESIFISERT MATERIALE: Kobberwire EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: Lokalisering: Kabelgrøfter Dimensjoner: Cu Montasje: Legges i bunn grøft a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kobberwire forlagt i kabelgrøft Materiell leveres av Lyse. Post gjelder kun arbeid med legging. x) Mengderegler Enhet endret fra stk til meter. Oppgitt mengde angir total traselengde. Antall m 1065 D FS3.829A MARKERING TYPE: MARKERINGSBÅND a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder markeringsbånd forlagt i grøft over kabler. Markeringsbånd leveres av Lyse. Post gjelder kun arbeid med legging. x) Mengderegler Oppgitt mengde angir total traselengde. Lengde m 1065 D WD1.1999A KABELFORDELINGSSKAP FOR DISTRIBUSJON, LAVSPENNING FORDELINGSSYSTEM: - MERKESTRØM: - MONTASJE: - Lokalisering: Ihht plan for lavspent, tegning T002. Type/bredde: 900mm (antatt) a) Omfang og prisgrunnlag Skap leveres og monteres av Lyse. Post gjelder fundamentering for kabelskap. Antall stk 5

227 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-226 D WB A PREFABRIKKERT KABELKUM INNVENDIG BUNN VALGFRI DIMENSJON UTVENDIG HØYDE VALGFRI DIMENSJON TYPE RAMME: VALGFRI UTFØRELSE LYSÅPNING LOKK VALGFRI DIMENSJON Lokalisering: Trekkekum for fiberanlegg Ca 1 kum pr. 500 m kabelrørtrase. Plassering og bruk avklares med Lyse a) Omfang og prisgrunnlag Materiell forutsettes levert av Lyse. Angitt dimensjon på kum avklares med netteier/byggeleder. Post gjelder kun alt arbeid med nedsetting/montering av kum, ramme og lokk. Inkluderer også tilkobling av fiberrør. Antall stk 3 D FM OPPLASTING - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: OPPSAMLINGSSTED Lokalisering: Hovedgrøfter for VA Type masser: Overskuddsmasser fra kabelgrøfter. Nei Prosjektert fast volum m D FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT Lokalisering: Grøfter for kabelanlegg Leveringssted: Entreprenørens depot Type masser: Overskuddsmasser fra kabelgrøfter a) Omfang og prisgrunnlag Inkludert evt. deponiavgift Prosjektert fast volum m Sum Kapittel D BESKRIVENDE DEL :

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Saltværingsholmen Side 1

Prosjekt: Saltværingsholmen Side 1 Prosjekt: Saltværingsholmen Side 1 Kapittel: INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420-201401. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201401).

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201401). Prosjekt: 603582_Beskrivelse Øvre Solberg_201401 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201401). 01.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET

Detaljer

Hjellnes Consult AS Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1

Hjellnes Consult AS Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1 21 Grunn og fundamenter 21.01 Tekniske bestemmelser 21.01.1 Komplette grøfter for

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-00. O:\602870\01\09_Beskrivelse\Detaljebeskrivelse_Hana B3.1.ga1

ENDRINGSLISTE E-00. O:\602870\01\09_Beskrivelse\Detaljebeskrivelse_Hana B3.1.ga1 ENDRINGSLISTE E-00 Prosjekt: Detaljebeskrivelse_Hana B3. Side 0- Kapittel: 0 Rigg og drift 0 Rigg og drift Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (2060). Riggområde plasseres etter

Detaljer

Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side 00-1 Kapittel: 00 Rigg, drift og nedrigg 00 Rigg, drift og nedrigg 00.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 00.2 AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Posten omfatter

Detaljer

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum Prosjekt: Blakstadvassdraget Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Anleggsområdet Nei 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Tastarustå selvbyggerfelt B Tekniske planer og P-hus Side 0-0 Rigg og drift Alle ytelser i dete kapittel, skal inkluderes i entreprenørens priser, enten i poster for Rigg og drift, eller i andre

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

IVAR IKS Prosjekt: Høydebasseng Kyrkjøy -adkomstveg og ledninger Side 0-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

IVAR IKS Prosjekt: Høydebasseng Kyrkjøy -adkomstveg og ledninger Side 0-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Høydebasseng Kyrkjøy -adkomstveg og ledninger Side 0-1 Kapittel: 0 Generelt 0 Generelt Denne beskrivelsen er kodet etter NS3420 (4. utgave, 2013). Standarden henviser videre til alle aktuelle

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning.

Detaljer

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 COWI AS ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 ADDENDUM 01 - OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION COWI AS 17.09.2014 Prosjekt: ADDENDUM 01

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning.

Detaljer

Terningen Arena Uteanlegg

Terningen Arena Uteanlegg Terningen Arena Idrett og Kultur AS Terningen Arena Uteanlegg Tilbudsforespørsel, totalentreprise Generelle bestemmelser Side 1 TEKNISK BESKRIVELSE Grunnarbeider Terningen Arena Uteanlegg 2299 - Terningen

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelt Alle mengder i denne mengdebeskrivelsen er regulerbare. Endelig

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Prosjekt: 417634 Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Kapittel: 00 Veiledning 00 Veiledning 00.1 Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til siste gjeldende utgave av NS3420,

Detaljer

Prosjekt: Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 03 Uttak av byggegrop Kapittelet omfatter masseuttak for industriområde med tilhørende poster. Uttaket skal gjøres tett inntil lagerbygg, høy silo, kai, nettstasjon og driftsbygninger. Det vil derfor være

Detaljer

Stærk & Co AS Prosjekt: VA Barbu_Del3 Side I-1 01 RIGG OG DRIFT VEGARBEIDER

Stærk & Co AS Prosjekt: VA Barbu_Del3 Side I-1 01 RIGG OG DRIFT VEGARBEIDER Prosjekt: VA Barbu_Del3 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 RIGG OG DRIFT... 01-1 02 VEGARBEIDER... 02-1 1 Hulveien, trase 5-9... 02-2 2 Møllebakken, trase 10... 02-11 03 VA GRØFTEARBEIDER... 03-1 1 Hulveien,

Detaljer

Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1 Kapittel: A1 -BRANNVANNSTILTAK NARVIK Bygningsdel: 01 RIGG OG DRIFT A1 -BRANNVANNSTILTAK NARVIK A1.01 RIGG OG DRIFT A1.01.01 A1.01.01.1 FORSIKRINGER

Detaljer

03 GRAVING OG SPRENGNING

03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-1 03 Graving, Spregning 03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-2 03.100 Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING

Detaljer

TIME KOMMUNE 28. JUNI 2013

TIME KOMMUNE 28. JUNI 2013 TIME KOMMUNE UNDHEIM GRAVPLASS UTVIDELSE TILBUDSDOKUMENT 28. JUNI 2013 TILBUDSINNBYDELSE Time kommune skal utvide eksisterende gravplass ved Undheim Kapell. Denne forespørselen gjelder utførelse av grunn-

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: LADEBYHAGEN - Offentlig infrastruktur Side 08-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: LADEBYHAGEN - Offentlig infrastruktur Side 08-2 08.01

Detaljer

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side 01-1 : 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER Beskrivelse etter NS 3420, utg.4, 2011. 01.4 AB1 FORSIKRING

Detaljer

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA 5337.XLSX 04.03.2015 Side 1 av 5 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01

Detaljer

Prosjekt: VA Midtåsen - Gotterud i Vestre Toten kommune. BYGGETRINN 2 Side 1-3. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: VA Midtåsen - Gotterud i Vestre Toten kommune. BYGGETRINN 2 Side 1-3. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: VA Midtåsen - Gotterud i Vestre Toten kommune. BYGGETRINN 2 Side 1-3 Kapittel: 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER BYGGETRINN 2 Etterfølgende

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Entreprenøren må prise inn alle kostnader forbundet med rigg av byggeplass, også kostnader i forbindelse med evt. leie av riggplassen/mellomlager.

Entreprenøren må prise inn alle kostnader forbundet med rigg av byggeplass, også kostnader i forbindelse med evt. leie av riggplassen/mellomlager. Prosjekt: Renovering av vannledninger - Delprosjekt D Side: 01-1 Kapittel: 01 FORSIKRINGER, SIKKERHETSSTILLELSE, RIGG OG DRIFT 01 FORSIKRINGER, SIKKERHETSSTILLELSE, RIGG OG DRIFT 01.01 FORSIKRING OG SIKKERHETSSTILLELSE

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging.

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. Premisser: 1. Kombinasjon av gjeldende områdereguleringsplan og detaljreguleringsforslag (2014) som revurderte

Detaljer

Vedlegg 1. Utdyping av Olstokvær, Meløy kommune. Kystverket Region Nordland

Vedlegg 1. Utdyping av Olstokvær, Meløy kommune. Kystverket Region Nordland Vedlegg 1 Utdyping av Olstokvær, Meløy kommune Kystverket Region Nordland 1 ETABLERING, DRIFT AV BYGGEPLASS Denne mengdebeskrivelsen er utarbeidet for gjennomføringen av arbeider med utdyping av farled

Detaljer

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra 2017 20.03.2017 Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass,

Detaljer

Prosjekt: Ledningsanlegg Berge Side: 01-1 Kapittel: 01 Kapitalytelser, rigg og drift Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Ledningsanlegg Berge Side: 01-1 Kapittel: 01 Kapitalytelser, rigg og drift Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Ledningsanlegg Berge Side: 01-1 Kapittel: 01 Kapitalytelser, rigg og drift 01 Kapitalytelser, rigg og drift 01.1 ETABLERING 01.1.01 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID 01.2 RIGG Rund sum...

Detaljer

Prosjekt: Løvåsmyra Side: 9-1 Kapittel: 9 MENGDEBESKRIVELSE. Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Løvåsmyra Side: 9-1 Kapittel: 9 MENGDEBESKRIVELSE. Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Løvåsmyra Side: 9-1 9 MENGDEBESKRIVELSE 9.1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 9.1.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Ikke relevant Rund sum... RS...

Detaljer

02.04.2013 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 1

02.04.2013 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 1 1 Oppegård kommune, VA-sanering Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelandsvei og Pastor Løkens vei. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor

Detaljer

Prosjekt: Gjesdal kyrkjegard_byggetrinn 1 Side 1

Prosjekt: Gjesdal kyrkjegard_byggetrinn 1 Side 1 Prosjekt: Gjesdal kyrkjegard_byggetrinn 1 Side 1 Kapittel: Utendørs generelt: Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4. Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet, gjelder likevel

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 76 Veier og plasser 76.01 Tekniske bestemmelser 76.01.1 76 VEIER OG PLASSER Generelt Dette kapitlet omfatter alle arbeider, materialer

Detaljer

Asplan Viak AS Prosjekt: Vannledning Frøland - Totland Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Asplan Viak AS Prosjekt: Vannledning Frøland - Totland Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Asplan Viak AS 29..24 Prosjekt: Vannledning Frøland - Totland Side Kapittel: RIGG OG DRIFT. AV. ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Lokalisering:.2 AV2. DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum

Detaljer

Prosjekt: Knarvik brannstasjon - grunnarbeid fase I Side: 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del

Prosjekt: Knarvik brannstasjon - grunnarbeid fase I Side: 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del Prosjekt: Knarvik brannstasjon - grunnarbeid fase I Side: 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del Postnr Tekst 00 Alminnelig del 00.A Sammendrag av tilbudet 00.A.1 Tilbudskjema I samsvar med tilbudsdokumentene

Detaljer

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Apalløkka turvei Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Det må påberegnes bruk av

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Bakgrunn for prosjektet Prosjektet har sin bakgrunn i at det har oppstått gjentatte lekkasjer på den kommunale vannledningen som ligger langs Stangnesveien.

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: VA-anlegg Ler sentrum Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Sweco Norge AS Prosjekt: VA-anlegg Ler sentrum Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: VA-anlegg Ler sentrum Side 1 Kapittel: 1 NS 3420 utg 4 (201601) er lagt til grunn. 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass 01.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR 01.2 AB2 FOIKRING

Detaljer

BOK 1 ENTREPRISE E20: BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE

BOK 1 ENTREPRISE E20: BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK 1 ENTREPRISE E20: BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt "422985 Ny Sandskogan barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: 07.01. 2013 Prosjekt: Sandskogan barnehage, E20 bygningsmessig

Detaljer

HITRA KOMMUNE AVSLUTNING AURDALEN DEPONI MENGDEBESKRIVELSE

HITRA KOMMUNE AVSLUTNING AURDALEN DEPONI MENGDEBESKRIVELSE HITRA KOMMUNE AVSLUTNING AURDALEN DEPONI MENGDEBESKRIVELSE September 2014 Prosjekt: HITRA KOMMUNE - Aurdalen - Avslutning av deponi Side D-1 Kapittel: D9 MENGDEBESKRIVELSE D.9.1 Generelt om beskrivelsen

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

Prosjekt: KJEPPELVA Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: KJEPPELVA Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: KJEPPELVA Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT Bygningsdel: 01 FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSE 01 RIGG OG DRIFT 01.01 FORSIKRINGER OG SIKKERHETSSTILLELSE 01.01.1 AB1 FORSIKRING AV ANSVAR

Detaljer

Saltdal kommune VA-ANLEGG SALTDAL ENTREPRISE 2 ROGNAN-RØKLAND BOK 1 MENGDEOPPSETT PARSELL 1. Ny konkurranse for entreprise 2

Saltdal kommune VA-ANLEGG SALTDAL ENTREPRISE 2 ROGNAN-RØKLAND BOK 1 MENGDEOPPSETT PARSELL 1. Ny konkurranse for entreprise 2 Saltdal kommune VA-ANLEGG SALTDAL ENTREPRISE 2 ROGNAN-RØKLAND BOK 1 MENGDEOPPSETT PARSELL 1 Ny konkurranse for entreprise 2 Juli 2012 NORCONSULT TEGNINGS- OG UTSENDELSESLISTE Prosjekt nr : 5111396 Byggherre

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: Skytterdalen. Separering; Bekke-entreprise Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Sweco Norge AS Prosjekt: Skytterdalen. Separering; Bekke-entreprise Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skytterdalen. Separering; Bekke-entreprise Side 1 Kapittel: 1 Generell informasjon / bestemmelser Denne mengdefortegnelsen er basert på NS 3420 versjon 2014 Mengdefortegnelsen er utarbeidet hierarkisk

Detaljer

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign:

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Oppdragsgiver Oppdrag nr TEGNINGSLISTE OPPDATERT PR: 20122 Sel kommune = tegninger som er med i denne utsendingen Oppdrag VAanlegg TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Anbudstegning Opprettet dato: 20113

Detaljer

Norsk Vann og SSTT. Fagdag Økern, onsdag 26. oktober 2016 Bruk av NS3420 ved gravefrie VA-løsninger

Norsk Vann og SSTT. Fagdag Økern, onsdag 26. oktober 2016 Bruk av NS3420 ved gravefrie VA-løsninger Norsk Vann og SSTT Fagdag Økern, onsdag 26. oktober 2016 Bruk av NS3420 ved gravefrie VA-løsninger Gravefrie løsninger kan i NS3420 deles i 2 kategorier 1) Etablering av nye ledninger ved boring eller

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel:

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel: Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering X2.1 Prissammendrag Kapittel: kr 1 Rigg og drift... 2 Regningsarbeider... 4 Grunnarbeider... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HEGGEDAL SKOLE ANBUDSDOKUMENTER ASKER KOMMUNE. 23. juni 2014

HEGGEDAL SKOLE ANBUDSDOKUMENTER ASKER KOMMUNE. 23. juni 2014 HEGGEDAL SKOLE ANBUDSDOKUMENTER ASKER KOMMUNE 23. juni 2014 Beskrivelse Navn Utgave 1: Utgave 2: Utgave 3: Utgave 4: Utarbeidet av: CDL/TS 04.06.14 22.06.2014 KOntroll TS 23.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Kråkenes Boligfelt 01-1 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Beskrivelsen er basert på NS3420, utgave 4 juni 2005. I dette kapittelet skal entreprenøren ta med kostnadene til alle

Detaljer

Spangereid Sentrum AS

Spangereid Sentrum AS Side 1-1 1 Rigg og drift RIGG OG DRIFT Beskrivelsen for rigg og drift er basert på NS 3420, 4. utgave oktober 2008 med senere revisjoner. Kapittelet omfatter alle ytelser vedrørende rigging, klargjøring

Detaljer

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: V3 Side 1-1 1 KUM 1.1 FD3.14110 GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 1 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Type grop: Grop til vannkum Dimensjoner:

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: Heggstadmoen avfallsdeponi, ny pumpestasjon for sigevann, lokal sikring Side 8-1 Kapittel:,, Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). \\trondheim\oppdrag\522722\12

Detaljer

Asker kommune Konkurransegrunnlag

Asker kommune Konkurransegrunnlag Asker kommune Konkurransegrunnlag VA-sanering Bleikeråsen 2014 Oppdragsnummer: A043178 Anbuds dato: 02.04.2014 Kontraktsdato: Prosjektansvarlig hos Asker kommune: Prosjektansvarlig hos COWI AS: Saksbehandler

Detaljer

Levanger kommune VVA-SANERING SKOGVEGEN

Levanger kommune VVA-SANERING SKOGVEGEN Levanger kommune VVA-SANERING SKOGVEGEN ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Februar 2013 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12140 Skogvegen VVA-sanering\7.

Detaljer

1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGG- ELLER ANLEGGSPLASS

1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGG- ELLER ANLEGGSPLASS RAMBØLL NORGE AS 27.04.2015 Prosjekt: Boligfelt Ottersbo IV Side 1-1 Kapittel: 1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGG- ELLER ANLEGGSPLASS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 ETABLERING, DRIFT OG

Detaljer

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1 2 GRUNNARBEIDER VVS Denne beskrivelsen er basert på ny NS 3420 hvor annet ikke er oppgitt. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser

Detaljer

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: Terreng i lengdeprofil mellom profil 467 og 700 er basert på 5 m koter, tett løvskog gjorde innmåling umulig. Eksisterende terreng kan

Detaljer