JONAS KRISTIANSEN NØLAND KARTLEGGING AV POTENSIALET FOR BATTERIDRIFT PÅ FERGER I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JONAS KRISTIANSEN NØLAND KARTLEGGING AV POTENSIALET FOR BATTERIDRIFT PÅ FERGER I NORGE"

Transkript

1 JONAS KRISTIANSEN NØLAND KARTLEGGING AV POTENSIALET FOR BATTERIDRIFT PÅ FERGER I NORGE

2 Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt utgangspunkt er at det finnes utslippsfrie alternativ til de fleste utslippskilder. ZERO har som mål å være en pådriver for de utslippsfrie løsningene og jobbe for at de realiseres framfor de forurensende. Spørsmål om denne rapporten kan rettes til: ZERO Zero Emission Resoruce Organisation Maridalsveien Oslo Alle bilder i denne rapporten er fra Stårheim Fergekai, på strekningen Isane- Stårheim. Fergen er M/F Davik. Foto: Hans Andreas Starheim. 2 Kartlegging av fergesamband

3 Innledning ZEROs prosjekt batteridrevne ferger i 2010 avdekket at det er gode teknologiske muligheter for elektriske batteriferger. I tiden etter rapporten har dette fått økt oppmerksomhet, og flere ulike prosjekter for batteridrift av ferger og hurtigbåter er nå lansert. Dette har ført til et økende behov for en mer grundig kartlegging av fergesambandene i Norge. ZERO har gjort en vurdering av sambandene som Statens Vegvesen har omtalt i sin Håndbok 157. Denne håndboken omfatter de statlige og fylkesvise bilfergesambandene med en forholdsvis høy aktivitet på fergene i over 3 måneder av året. Det er viktig å få innsikt i hvilke samband som egner seg for batteridrift i førsteomgang. Sambandene som egner seg er først og fremst de rutene der fergen blir utsatt for lave belastninger. Dette vil si korte fergestrekninger med lave energibehov for hver overfart og tilstrekkelig tid imellom overfartene. Utprøving på slike samband kan øke kommersialiseringen av konseptet, samt gi innsikt slik at man kan benytte batteriteknologi på hardere belastede fergestrekninger. Det må vurderes hvilke fergesamband som er tilpasset batteridrift per dags dato. Dette har ZERO gjort en vurdering av og funnet at 47 av totalt 125 fergesamband er aktuelle for batteridrift. Av de resterende sambandene er 44 vurdert som uaktuelle for batteridrift, mens 34 muligens kan bli aktuelle for batteridrift i fremtiden. For at disse skal bli aktuelle kreves videre utvikling av batteriteknologi eller endring av sambandets tid mellom overfart og/eller nattligge. Med andre ord er om lag en tredel av sambandene klare for batteridrift i dag, mens en tredjedel kan bli aktuelle for batteridrift i framtiden. En tredjedel av fergene er uaktuelle til batteridrift. Redegjørelsen av disse sambandene skal gi økt politisk handlekraft, samtidig som det skal øke bevisstheten i befolkningen omkring mulighetene for batteridrevet ferge. Det er viktig å slå fast at det i dag også finnes ferger (tungtransport) som antageligvis aldri vil kunne gå over til batteridrift. Der finnes det imidlertid andre miljøvennlige løsninger som biodrivstoff. Jonas Kristiansen Nøland Sivilingeniørstudent, M.Sc. Kartlegging av fergesamband 3

4 I Norge finnes omlag 125 fergesamband hvor det er en trafikk over en periode på minst 3 måneder av året, i følge Statens Vegvesen sin Håndbok 157 fra Vår oversikt er korrigert da flere samband siden den tid er lagt ned og erstattet med broer. Noen samband er i tillegg ikke registrert i vegvesenets register. Navnet sambandene er oppkalt etter er hovedstrekningen. Strekningene i tabellen referer primært til disse hovedstrekningene. Eneste unntaket er dersom hovedstrekningen utgjør kun en mindre del av sambandets totale utstrekning. Da vil strekningen mellom endepunktene bli brukt. Sambandet vurderes ut fra hvilke ferger som drifter strekningen og hvordan disse fergene driftes i løpet av et døgn. Fergens fremdriftssystem forteller oss om effekten som kreves for å drifte en lignende ferge basert på batteridrift. Sammen med faktorer som sambandets utstrekning og overfartstid, får vi mengden energi som må tappes fra batteriene per overfart. Tilstrekkelig mellomfartstid (tid mellom hver overfart) og landligge om natta vil minke behovet for store og kostbare, høyteknologiske batterier. I fergesamband som driftes av flere ferger vil den oppgitte maskineffekten og bruttovekten til fergen være et gjennomsnitt av alle fergene i sambandet. Dersom sambandet driftes i mindre grad av enkelte ferger med vesentlig lavere maskineffekt og bruttovekt, vil kun hovedfergens data angis. Dette er for å ta høyde for de de høyeste belastningene på en ferge. Det samme gjelder for sambandsfrekvensen. Overfartstider og landligge om natta oppgis for de dager og/eller perioder hvor sambandet opplever maksimal belastning per ferge. n mellom overfarter oppgis som et gjennomsnitt over et maksimalt belastet døgn. Mest trafikk og tyngst belastning opptrer om sommeren. Dette er et fortrinn for batteriteknologi, da utnyttelsen av batteriet øker med temperaturen. Hurtiglading av batteriferger vil skje ved en effekt på opp mot 1MW. Nettselskapene er pålagt å sørge for at spenningen hos sluttbruker er innenfor +/-10% av nominell verdi, og at spenningssprang og hurtige spenningsvariasjoner (harmoniske og flimmer) ikke overstiger visse grenseverdier. Spenningssprang oppstår på grunn av momentane last- eller produksjonsendringer. I normal drift av en hurtiglader som opererer med stor effekt, bør det ved oppstart inngå en trinnvis innkobling (for eksempel 100 kw per trinn), slik at man forsikrer seg om at lastendringen skjer så sakte at det ikke oppstår store spenningssprang. Dette gjøres ved å styre ladestrømmen ved hjelp av kraftelektroniske komponenter (effektfelttransistorer, tyristorer osv.) basert på halvlederteknologi. Det neste unntaket til dette prinsippet er dersom ladepunktet er nært tilknyttet en hovedfordelingstransformator i høyspentnettet. Da slipper man unna lange kabelstrekk som danner kapasitive og induktive sprangeffekter ved brå endring av last. Ladestasjonen inneholder også en likeretter som lager overharmoniske spenninger. Dette må det stilles krav om til leverandøren av ladestasjonen. Ladestasjonen bør også være nærmest mulig et 22 kv høyspentnett, da en effekt på 1MW i ett punkt gir store tap i nettet dersom denne effekten transporteres over store strekk i et lavspentnett. Når man transporterer høy effekt over høyspentnettet blir den resulterende strømmen vesentlig lavere. Effekttapet i lederen er proporsjonal med strømmen i andre potens. Effekt er produktet av spenning og strøm. Dersom spenningen økes vil den påkrevde driftsstrømmen minke for en gitt effekt. Minker man strømmen i nett ved å sørge for distribusjon gjennom et høyspentnett, minker effekttapet med strømtapet i andre potens. Dersom man overfører en effekt på 1 MW over et lavspentnett på 400V, vil man frakte strømmer på hele 2,5 ka. Tilsvarende vil et høyspentnett som distribuerer samme effekt kun frakte en strøm på 50 A, Denne strømmen 50 ganger lavere enn for lavspentnettet. Kvadrert gir dette et effekttap i leder som er 2500 ganger lavere ved bruk av samme leder. Frakting av store strømmer i lavspentnettet over lengre strekk gjør at man må bruke en så god leder at kabelkostnader blir vesentlig høyere enn dersom man legger opp høyspentnett så nært ladestasjonen som mulig. Fra tabelldataene er det regnet ut forventningsverdi (gjennomsnitt) og standardavvik for fergestrekning, maskineffekt, bruttovekt, overfartstid, mellomfartstid, total overfartstid, landligge om natta per døgn og total landligge. Standardavvikene forteller om spredningen til datasettet. Spredning sier noe om hvor mye dataene varierer fra samband til samband; stor spredning betyr stor variasjon. Ved anta- 4 Kartlegging av fergesamband

5 Kartlegging av fergesamband 5

6 Oslo/Akershus Østfold/Vestfold Buskerud gelse om normalfordeling vil ett standardavvik på hver side av forventningen forklare 68,27% av dataene. Vi ser meget stor spredning i dataene på fergestrekning, maskineffekt, bruttovekt, overfartstid og mellomfartstid. Her er standardavviket faktisk større enn forventningsverdien. Populasjonen av samband er som helhet godt tilpasset batteridrift. Forventningsverdien for total landligge er hele 13,17 timer med standardavvik på 4,70 timer. Det faktum at den gjennomsnittlige fergen er ved kaia over halvparten av døgnet gir gode rammevilkår for batterilading. Forventet mellomfartstid er 24,58. Her er imidlertid spredningen i dataene mye større enn for totalt landligge. Fra å se på det generelle på sambandene i Norge går rapporten videre til å spesifikt kartlegge hvert enkelt fylke og deres muligheter. Aktuelle fergesamband: Nesoddtangen Lysaker Det er kun tre samband i disse fylkene og alle er styrt av Sjø AS. Strekningen fra Nesoddtangen til Lysaker er et av det sambandet som er mest aktuelt for batteridrift. Dette er begrunnet med kort overfartstid og tre ganger så lang mellomfartstid. På tross av at M/S baronen opererer med relativt høy maskineffekt (maks 1498 kw) så er dette overkommelig på grunn av relativt lav vekt på båten, samt at liten estimert energimengde kreves per overfart. Høy effekt over kort tid gir likevel lavt energibehov. Man har også god tid om natta for oppladning (13 timer). Fergen er faktisk ikke ute på vannet mer enn 3 timer. Sambandet Nesoddtangen Aker brygge er helt uaktuelt for batteridrift. Dette er på grunn av høy maskineffekt, lang overfartstid, kort mellomfartstid (kun 2 minutter) og kort nattligge. Slemmestad Vollen Aker Brygge kan muligens være aktuell i fremtiden. Det kreves ganske stor energimengde per overfart, men tiden mellom hver overfart (mellomfart) og nattligget er ganske stort. Aktuelle fergesamband: Ingen I disse fylkene er det kun ett samband (Moss Horten) men fire ferger. Dette er en bilferge som har stor vekt på fergen under transport. Maskineffekten er blant de største i Norge (4725 kw). Overfartstiden er ganske lang (30 minutter) og mellomfartstiden er bare halvparten av dette igjen. Likevel skal det sies at nattligget er optimalt. Slik sambandet opererer i dag er det helt uaktuelt for batteridrift. Aktuelle fergesamband: Svelvik - Verket Buskerud fylke har også bare ett samband. Dette er faktisk landets korteste bilfergestrekning (kun 184 meter). Det virker som veistrukturen i området har gjort det vanskelig å bygge bro. Derfor vil batterifergemulighetene være høyst aktuelle. Med kort overfart og lav maskineffekt har den blant de laveste energibehovene per overfart i Norge. Den går imidlertid ikke ut på anbud før i Telemark I Telemark er det kun en ferge med høy aktivitet, MF Kragerø. Ellers er det for det meste fjordbåter som tar seg av transporten. Disse veksler med denne fergen og samarbeider om transporten. MF Kragerø medvirker på fem strekninger, men noen av disse strekningene inngår som kombinasjoner av hverandre under visse tider på døgnet. Det vil si at noen overfartstider blir veldig korte (helt nede i 10 minutter) mens andre blir veldig lange (12 overfarter per uke hvor overfartstiden er på cirka en time). Dersom man ser på gjennomsnittet er den påkrevde energimengden per overfart ikke veldig høy (cirka 500 kwh per overfart). Det vil si at batteridrift er mulig å få til. Eneste ulempe er at fergen lander på mange stopp (cirka 10 stk). Det må derfor 6 Kartlegging av fergesamband

7 Vest-Agder Rogaland Hordaland integreres batteriladestasjoner på flere steder. Dette kan sees på som et større tiltak enn integrering på enklere og mer forutsigbare samband. Aktuelle fergesamband: Launes Kvellandstrand, Andabeløy - Abelsnes Vest-Agder har to relativt korte (1,1 1,3 km) samband og begge er styrt av Flekkefjord Dampskipselskap. Navnene på sambandene er Launes Kvellandstrand og Abelsnes Andabeløy. De har begge kort overfartstid (6 minutter), meget lav energimengde per overfart og lang mellomfartstid (16 20 minutter) som kompenserer for det korte nattligget på kun 3,5-3,8 timer. Sambandene har begge tilgang på tilstrekkelig elnett med mulighet for hurtigladning. Det eneste som kreves er at det legges opp et høyspentnett helt ned til kaia. Aktuelle fergesamband: Sand Ropeid, Lauvik Oanes, Hjelmeland Nesvik Skipavik Det er tre korte fergestrekninger (2-3 km) som har overfartstider best tilpasset batteridrift i fremtiden. Dette gjelder Sjø sine samband Sand Ropeid, Lauvik Oanes og Hjelmeland Nesvik Skipavik, med involverte ferger M/F Sand, M/F Finnøy og M/F Hjelmeland. Disse har også de laveste maskineffektene på fergene sine (området kw). Overfartstidene er korte (10 12 min) og den totale tiden på land i løpet av et døgn er lang (12 13 timer). Sambandet Lauvik Oanes peker seg nok ut som det beste med et landligge om natta som er over dobbelt så stort som de to andre forslagene. Anbudet for de tre aktuelle fergene går ut allerede i Det er allerede bekreftet at sambandene Lauvik Oanes og Hjelmeland Nesvik Skipavik har tilstrekkelig høyspentnett i umiddelbar nærhet til kaiene. Kapasitetene på nettet her er tilstrekkelig for hurtigladning. De seks andre sambandene i Rogaland fylke er imidlertid helt uaktuelle for batteridrift. En gjennomgående trend blant disse sambandene er at de har meget høye maskineffekter (blant de høyeste i Norge), lange overfarter og korte mellomfarter. t gir dette meget store energibehov per overfart. Aktuelle fergesamband: Gjermundshavn Varaldsøy, Skånevik Utåker, Buavåg Langevåg, Jondal Tørvikbygd, Bruravik Brimnes, Klokkarvik Hjellerstad, Husavik Sandvikvåg, Breistein Valestrandfossen, Masfjordnes Duesund. De sambandene i Hordaland som har de korteste overfartstidene (5 13 minutter) er Masfjordnes Buesund, Breistein Valestranfossen, Buravik Brimnes og Hatvik Venjaneset. Sistnevnte blir uaktuell på grunn av alt for liten mellomfartstid, samt tilhørende kort nattligge. Wergeland Halsviks samband Masfjordnes Duesund med fergen K/F Fjon M har den laveste energimengden per overfart og har allerede fått godkjent sitt høyspentnett i umiddelbar nærhet for hurtigladning. Anbudet for denne går ut i 2017, slik at det ennå er god tid for planlegging. Det samme gjelder Osterøy Ferjeselskaps samband Breistein Valestrandfossen med fergen M/F Ole Bull, som går ut på anbud i Anbudet Bruravik - Brimnes går ut i 2013, da erstattes fergesambandet med bru, således kan sambandet i beste fall benyttes som prøvestrekning for batteridrift frem til det. Dersom vi tilnærmet dobler fergestrekning og overfartstid, finner vi også en del aktuelle ferger. Dette gjelder fem av Sjøs samband: Gjermundshavn Varaldsøy, Skånevik Utåker, Buavåg Langevåg, Jondal - Tørrvikbygd og Klokkarvik Hjellestad, samt Fosen Namsos sin Husavik - Sandvikvåg. En gjennomgående trend blant disse sambandene er 20 minutters overfartstid, relativt lav energimengde per overfart, tilstrekkelig mellomfartstid og tilstrekkelig hviletid om natta. Anbudet på disse sambandene går ut i tiden mellom 2016 og 2019, slik at noen haster mer enn andre. Husavik Sandvikvåg har blitt bekreftet å ha tilstrekkelig nett for hurtigladning og høyspentnettet er 50 meter fra kai. Kartlegging av fergesamband 7

8 8 Kartlegging av fergesamband

9 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Aktuelle fergesamband: Hella Dragsvik, Dale Eikenes, Isane Stårheim, Nåra (Holdorsneset) Daløy, Barmsund - Barmen Barmøyferjas samband Barmsund Barmen og s samband Haldorsneset Daløy er de desidert best tilpassede sambandene i Sogn og Fjordane. Lave maskineffekter (ca. 300 kw) samt korte overfarter (8-10 minutter) gir meget lavt energiforbuk per overfart. Barmøyferja har for øyebliket ikke tilstrekkelig elnett for hurtiglading og større tiltak må til for at dette skal gå i orden. I tillegg vil også tre av sine andre samband: Dale Eikenes, Hella Dragsvik og Isane Stårheim, være gode videregående alternativer, selv om energimengden som må lagres i batteri vil være 3-6 ganger større. Det samme forholdet finner vi på strekningen. Isane Stårheim kan med mulige tiltak gjøres tilstrekkelig for hurtiglading og anbud går ut i Dale Eikenes går ut allerede i Mulige samband som for øyeblikket ikke er aktuelle er Måløy Oldeide og Lote Anda. Begge går ut i 2016 og begge har tilstrekkelige elnett. Det eneste problemet for disse sambandene er den korte mellomfartstiden og/eller nattligge. Fodnes Manheller er ikke aktuell da den ikke har noen hviletid på natta. Aktuelle fergesamband: Eidsdal Linge, Lekeneset Sæbø, Kvanne Rykkjem, Molde Sekken, Finnøya Sandøya. I dette fylket er det tilsynelatende mange kandidater for batteriferger når man ser på energimengde per overfart. Likevel er flere av disse sambandene registrert med en mellomfartstid som er alt for lav for å kunne sette i verk hurtiglading. De tre mest gjennomførbare sambandene i dette fylket er s samband Kvanne- Rykkjem, Lekneset Sæbø, Eidsdal Linge, Molde Sekken og Finnøya Sandøya. Kvanne Rykkjem har kort mellomfartstid i forhold til overfartstid, men lav energimengde per overfart gir likevel optimale forhold for batteridrift. Den går forøvrig ut på anbud i 2019 og det gjør de fleste andre sambandene i Møre og Romsdal også. Finnøya Sandøya har meget lang mellomfartstid (56 minutter), noe som gir vesentlig oppladning mellom hver overfart. Aktuelle fergesamband: Kirkholmen Linesøy, Djupfest Tarva, Garten Storfosna Ingen av fergesambandene i dette fylket har blant de laveste overfartstidene, men de ligger jevnt på litt over 20 minutter. FosenNamsos har to egnede samband for batteridrift. Djupfest Tarva med fergen M/F Stoksundferja har den laveste maskineffekten (386 kw), men alt i alt blir faktisk sambandet Kirkholmen Linesøy mindre energikrevende per overfart på grunn av noe lavere overfartstid (25 mot 35 minutter). I tillegg bør det nevnes at Fosenlinjen sitt samband Garten Storfosna ligger ganske i nærheten av energikostnaden til de to foregående. Kirkholmen Linesøy har tilstrekkelig elnett for hurtiglading en kai. Det vil nok holde, da mellomfartstiden er høy og energibruk på overfart er lav. Aktuelle fergesamband: Hofles Geisnes, Ølhammeren Seierstad, Eidshaug Gjerdinga, Borgan Ramstadlandet FosenNamsos Sjø har hele fire godt egnede fergesamband i dette fylket. Sambandene Hofles Geisnes og Borgann Ramstadlandet er godt egnet, men sambandene Ølhammeren Seierstad og Eidshaug Gjerdinga er de beste, med et energibehov som er 2-3 ganger lavere enn de to første. Eidshaug Gjerdinga med fergen M/F Vikna har den laveste maskineffekten (276 kw), men Ølhammeren Seierstad kompenserer Kartlegging av fergesamband 9

10 for dette energimessig med halvert overfartstid (kun 5 minutter). Fergen på sambandet Hofles Geisnes trafikkerer dessuten sambandet Hofles Lund som er et betraktelig lengre samband. De fleste av de aktuelle sambandene går ut på anbud i Ellers er ikke de to andre sambandene i Nord-Trøndelag gode forslag med det aller første, dagens situasjon tatt i betraktning. Dette er blant annet på grunn av kort mellomfartstid i forhold til relativ høy energimengde per overfart. Nordland Aktuelle fergesamband: Hemnesberget Leirvika, Dagsvika Mosjøen, Digermulen Finnvik, Kalfjord Hanøy I Nordland er det mange båter med relativt høy maskineffekt, samt mange samband som opererer med relativt store overfartstider. Det er hovedsakelig sju båter som utpeker seg for batteridrift i første omgang. Dette gjelder Veolias samband Hemnesberget Leirvika, Dagsvik Mosjøen, Kalfjord - Hanøy og Digermulen Finnvik, og Torghatten Nords samband Festvåg Misten, Horsdal - Sund og Forøy Ågskaret. Her er det gode muligheter på et tidlig stadie, da mange av disse sambandene ikke har anbudskontrakt eller de går ut veldig nært i tid ( ). Kalfjord Hanøy, Dagsvik Mosjøen og Horsdal Sund er de sambandene som har høyest energibehov per overfart, men meget store mellomfartstider kompenserer for dette ( minutter). Hemnesberget Leirvika har planlagte småkraftverk nært til seg, noe som er optimalt med tanke på nettkapasitet. Forøy Ågskaret har også fått bekreftet fra nettselskapet at nettkapasiteten er tilstrekkelig, men krever 200 meter oppsett av høyspentnett ned til kaia. Troms Aktuelle fergesamband: Hansnes Stakkvik, Stornes Bjørnerå, Rotsund Havnnes, Bellvik Vengsøy, Storstein Lauksundkaret I dette fylket finner vi to korte samband fra Torghatten Nord AS som er å foretrekke: Stornes Bjørnerå og Rotsund Havnes. Stornes Bjørnerå går ut på anbud allerede i 2014 og har tilstrekkelig elnett noen hundre meter unna hvor det kreves trinnvis innkopling av hurtiglading. Sambandene Hansnes Stakkvik, Bellvik Vengsøy og Storstein Lauksundskaret har en del høyere energibehov per overfart. De er likevel aktuelle da disse har relativt mye større mellomfartstider som kan ta hånd om dette energibehovet. Finnmark Aktuelle fergesamband: Nyvoll Korsfjord, Akkarfjord - Kjerringholmen Finnmark fylke har kun 5 registrerte fergesamband. Likevel er to av dem tilpasset batteridrift. Dette gjelder Finnmark Fylkesrederis samband Nyvoll Korsfjord og Akkarfjord Kjerringholmen. Fordelen med disse sambandene er at de har et landligge på hele 22 timer. Dette gir god mulighet for lading på de lange mellomfartene (1-2 timer). Ingen av sambandene har en lengre pause i løpet av døgnet på mer enn 1,5 timer (nattligge). Siden fergen M/F Hasfjord både brukes i sambandet Øksfjord Tverrfjord og Øksfjord Bergsfjord vil integrering av batteridrift her bli vanskelig på grunn av lange overfarter i det andre sambandet den brukes i. 10 Kartlegging av fergesamband

11 Kartlegging av fergesamband 11

12 Kilder Rederienes Landsforening sin fergeoversikt Sjø AS: : Det Stavangerske Dampskibselskab AS: Veolia Helgelandske: Fosenlinjen AS: Bastø Fosen AS: TTS Torghatten Trafikkselskap AS: Torghatten Nord AS: FosenNamsos Sjø AS: Skipsarkiv Rogaland, Hatteland Maritime Info: -%20bilferger.htm Tekniske-retningslinjer-for-tilknytning-av-sma-kraftverk/ 12 Kartlegging av fergesamband

13 Oslo/Akershus Selskap Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert energimengde per overfart Nettkapasitet Nesoddtangen - Lysaker 4,5 M/S baronen , ,90 Nesoddtangen - Aker Brygge 6,5 M/S dronningen, kongen, prinsen ,25 19,16 3 4,84 577,63 Slemmestad - Vollen - Aker Brygge Østfold/Vestfold 30 M/S baronessen Bastø Moss - Horten 10, M/F Bastø I,II,III,IV Buskerud BDH/ Telemark Kragerø Fjordbåtselskap Vest-Agder FDSS Svelvik - Verket 0, Fem ulike strekk Launes - Kvellandstrand Fem ulike strekk M/F Svelviksund, Hurumferga ,4 5, ,93 990, , ,5 12,5 11,5 1777, ,67 18,33 20,92 MF Kragerø ,6 35,14 5, ,2 562,02 1, M/F Hidraferja ,78 5,4 3,5 18,6 59,19 Tilstrekkelig, men nytt nett FDSS Rogaland Andabeløy Abelsnes Mekjarvik - Skudeneshavn 1, M/F Hidrasund I 1972, ,8 20,2 37,01 25, M/F Fjordveien ,35 6, ,01 Tilstrekkelig, men nytt nett Sand - Ropeid 2, M/F Sand ,92 11,33 4,83 12,67 198,91 Stavanger - Tau 14, M/F Bjørnefjord, Stord, Ullensvang ,04 Hanasand - Jelsa (Finnøysambandet) 30, M/F Sjernarøy, Finnøy, Foldøy ,4 12,5 7 11,5 3497,73 Mekjarvik - Kvitsøy 13 M/F Fjordveien ,17 Kvitsøy - Skudeneshavn 17,83 M/F Fjordveien ,92 Lauvik - Oanes 2, M/F Finnøy , ,59 Tilstrekkelig Hjelmeland - Nesvik - Skipavik 2, M/F Hjelmeland ,74 10,8 5,33 13,2 219,27 Tilstrekkelig på to av tre stopp Mortavika - Arsvågen 9, M/F Stavangerfjord, Mastrafjord ,71 20,53 0 3, ,19 Hordaland Kinsarvik - Kvanndal M/F Hardingen, Tysnes, Os , ,79 Gjermundshavn - Varaldsøy M/F Kvinnherad, Rosendal 78, , ,16 Skånevik - Utåker 5, M/F Ølen ,77 Jektevik - Hodanes 2, M/F Hordaland ,62 5,57 12,67 6,5 11,33 253,49 Buavåg - Langevåg Jondal - Tørvikbygd 5, M/F Strandebarm ,71 7,17 11,33 12,67 160,19 5, M/F Ølen ,12 7,5 11,33 12,67 354,82 Bruravik - Brimnes 2, M/F Melderskin, Bømlo 1985, ,29 10, ,67 190,90 Ranavik - Skjersholmane 14, M/F Odda, Vikingen 1982, ,77 Klokkarvik - Hjellestad 6, M/F Fjordgar ,67 10,5 8,5 13,5 141,26 Leirvåg - Sløvågen 5, M/F Etne ,58 6, ,46 Kartlegging av fergesamband 13

14 Selskap Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert Energimengde per overfart Nettkapasitet Fedje - Sævrøy 8, M/F Fedjefjord ,25 7, ,36 FNS Krokeide - Hufthamar 13, M/F Trondheim, Masfjord 1992, ,14 17,5 4,5 6,5 1387,86 FNS Hattvik - Venjaneset 3, M/F Folgefonn, Høgsfjord 1998, ,5 13 5, ,17 FNS Husavik - Sandvikvåg 6, M/F Sveio ,76 8,67 8,5 15,33 208,01 Tilstrekkelig 50m til høyspent FNS Halhjem - Våge 12, M/F Selbjørnsfjord ,25 16,33 4,75 7, ,09 OFS WH Breistein - Valestrandfossen Masfjordnes - Duesund 2, M/F Ole Bull ,67 7,67 12,33 100,29 0, K/F Fjon M ,17 4 7, ,29 Tilstrekkelig Halhjem - Sandvikvåg Sogn og Fjordane 21, M/F Bergensfjord, Fanafjord, Raunefjord Hella - Dragsvik 1, M/F Lærdal, Selje 2006, , , , ,91 8 5, ,00 Lavik - Oppedal 5,1 M/F Gloppen, Svanøy 1984, ,89 12, ,33 483,55 Lote - Anda 2, M/F Lote , , ,32 Tilstrekkelig Krakhella - Rysjedalsvika 15, M/F Nordfjord ,77 16,5 5,17 7,5 1353,22 Dale - Eikenes 5, M/F Fjordøy, Værøy 2008, ,23 8, ,67 244,29 Manheller - Fodnes 3, M/F Årdal, Stryn 2008, ,57 17,5 0 6,5 218,96 Isane - Stårheim 4, M/F Davik , ,20 tilstrekkelig, men tiltak er mulig Måløy - Oldeide 7, M/F Vågsøy , , ,69 Tilstrekkelig Askvoll - Gjervik/ Fure/Værlandet 19, M/F Eid , ,17 Smørhamn - Kjelkenes 12, M/F Førdefjord ,67 11,33 445,05 Nåra (Holdorsneset) - Daløy 1,2 M/F Nårasund ,78 5,07 7,67 18,93 31,21 Barmøyferja Barmsund - Barmen 1,2 M/F Barmøy ,44 tilstrekkelig og større tiltak må til Møre og Romsdal Festøya - Solavågen 4, M/F Storfjord, Hjørundfjord ,71 18,67 0 5,33 216,83 Eidsdal - Linge 2, M/F Geiranger ,58 9, ,33 100,49 Ørsneset - Magerholm 3, M/F Eira, Volda ,57 17,5 0 6,5 216,19 Geiranger - Hellesylt 19,9 M/F Bolsøy ,67 12,5 15, ,43 Sølsnes - Åfarnes 3, M/F Julsund ,27 Halsa - Kanestraum 5, M/F Stordal, Aukra 1979, ,40 Lekneset - Sæbø 3, M/F Eiksund ,5 7,33 15,5 103,61 Brattvåg - Dryna 6, M/F Dryna, Harøy 2005, , ,62 Molde - Vestnes 11, M/F Fannefjord, Romsdalsfjord, Moldefjord , ,5 10 Aukra - Hollingsholmen 2, M/F Ivar Aasen ,81 18,5 4,5 5,5 422,45 Kvanne - Rykkjem 2, M/F Goma , ,63 14 Kartlegging av fergesamband

15 Selskap Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert Energimengde per overfart Nettkapasitet Seivika - Tømmervågen 6, M/F Glutra ,07 16,67 4,75 7,33 798,91 Molde - Sekken 11,1 M/F Sekken , , ,14 Arasvika - Hennset Solholmen - Mordalsvågen Stranda - Liabygda 3, M/F Driva , , ,84 2, M/F Sykkylvsfjord , ,79 2, M/F Solnør , ,42 Sandvika - Edøya 6, M/F Tustna , , ,45 Finnøya - Sandøya 4,03 M/F Midøy , ,33 333,16 Volda - Folkestad 3, M/F Folkestad ,46 15,17 0 8,83 366,27 Årvika - Koparneset 2, M/F Austevoll, Frafjord , , ,19 Volda - Lauvstad 7, M/F Lauvstad ,04 13,33 6,25 10,67 532,83 Hareid - Sulasundet 7, M/F fjord, sund ,07 17,5 0 6,5 1063,24 Skjeltene - Haramsøya 5,001 M/F Os ,55 15,33 5,17 8,67 469,93 Larsneset - Åram 4,07 Sør-Trøndelag FNS Kirkholmen - Linesøy M/F Kvam , , ,52 6 M/F Ytterøy ,37 7,92 8,17 16,08 171,29 Tilstrekkelig på en kai FNS Frøyasambandet 10 M/F Frøyaferja ,36 FNS Djupfest - Tarva 7,7 M/F Stoksundferja , ,5 240,74 Flakk - Rørvik 7, M/F Korsfjord, Glutra, Eira 2010, 2000, ,66 16,67 3 7, ,89 Brekstad - Valset 5, M/F Ørland ,15 14,17 7 9,83 524,34 Fosenlinjen Garten - Storfosna 4 M/F Nidaros I, II Nord-Trøndelag 1969, ,5 5,67 8,33 18,33 216,50 FNS Hofles - Geisnes 1, M/F Olav Duun ,77 1,83 11,75 22,17 173,04 FNS FNS FNS Ølhammeren - Seierstad Eidshaug - Gjerdinga Borgann - Ramstadlandet M/F Geisnes , ,74 2,8 M/F Vikna ,37 4,67 9,5 19,33 48,79 6 M/F Harenes ,06 6 7, ,14 Skei - Gutvik 4, M/F Leka , ,5 12 Levanger - Hokstad 9, M/F Ytterøyningen ,03 11, ,33 541,63 FNS Holfes - Lund 25 Nordland TTS Vennesund - Holm 5, M/F Lysingen ,15 9, ,67 364,68 TTS Horn - Anddalsvåg M/F Torghatten ,51 10, ,33 TTS Horn - Igerøy 13, M/S Torgtind ,19 13,33 7,5 16,5 TTS Igerøy - Tjøtta 21, M/S Torgtind ,67 20 Veolia Tjøtta - Forvik 17, M/F Tjøtta, M/F Røsund 1989, ,36 6,33 16,33 7,67 760,33 Veolia Levang - Nesna 8, M/F Petter Dass ,07 11, ,33 459,43 Veolia Sandnessjøen - Bjørn(Dønna) 13, M/F Møysalen ,29 7,5 6,5 16,5 938,22 Kartlegging av fergesamband 15

16 Selskap Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert Energimengde per overfart Nettkapasitet Veolia Hemnesberget - Leirvika 6, M/F Aldra ,8 9, ,24 Kun mulig med stasjon på den ene siden, planlagte småkraftverk, nært 22kV Veolia Onøya - Stokkvågen 13, M/F Haarek ,08 10,5 8,5 13,5 541,35 Veolia Dagsvik - Mosjøen 25 M/F Rana ,5 10,5 18,5 832,73 Veolia Nesna - Nesnaøyene 8 M/F Tomma , ,16 Veolia Søvik - Herøy 12, M/F Alsten, Vefsna 1985, ,67 7,33 13,33 423,26 Veolia Digermulen - Finnvik 2,3 M/F Lofotferje ,2 2 11, ,95 Veolia Melbu - Fiskebøl 8, M/F Sigrid ,09 9,17 8,5 14,83 470,24 Veolia Kaljord - Hanøy 8,5 M/F Lofotferje ,4 3,33 8,5 20,67 578,93 Svolvær - Skutvik 44 M/F Vågan, Stetind 1979, , , ,49 Bodø - Værøy 86, M/S Røst ,09 Bognes - Skarberget 7, M/S Melshorn, Godfjord 1999, ,16 12, ,08 833,54 Bognes - Lødingen 23, M/S Tysfjord, Hamarøy , ,5 20,5 1996,61 Drag - Kjøpsvik 13, M/S Vardehorn ,5 13,5 6,75 10,5 1432,32 Bodø - Moskenes 94, M/S Bodø, Malangen, Røst 1998, 2001, ,5 0 4, ,33 Festvåg - Misten 2, M/S Kjerringøy ,82 5,67 6,33 18,33 103,15 Kilboghamn - Jektvik 18, M/S Rødøy, Røtinn, Fykan 1991,1969, ,45 14,08 7,83 9, ,57 Forøy - Ågskaret M/F Rosendal , ,68 Tilstrekkelig, 200m unna høyspent krever flytting Horsdal - Sund 11,3 M/S Gildeskål ,11 6,67 11,25 17,33 639,86 Ørnes - Meløysund 28,5 M/S Ørnes , , ,64 Troms Nordnesøy - Kilboghamn Hansnes - Stakkvik M/S Fykan ,09 2,1 M/F Salangen ,93 8,75 8,5 15,25 373,66 Refsnes - Flesnes 5, M/S Hålogaland , ,67 443,12 Stangnes - Sørrollnes Hansnes - Skåningsbukt 13, M/F Virak , , ,17 13,5 M/S Malangen ,00 Stornes - Bjørnerå M/F Vaggasvarre ,14 7,5 7,25 16,5 172,68 Tilstrekkelig noen hundre meter unna høyspent, men trinnvis innkobling Rotsund - Havnnes 1,945 M/F Fløytind ,75 3,5 7,25 20,5 69,48 Bellvik - Vengsøy 9,2 M/F Karlsøy ,8 5,33 8,66 18,67 625,98 BF/ Storstein - Lauksundskaret Svensby - Breivikeidet 5, M/F Reinøy ,22 8, ,67 241,84 6, M/F Jæggevarre ,31 BF/ Lyngseidet - Olderdalen 12, M/F Stallovarre ,03 16 Kartlegging av fergesamband

17 Selskap Finnmark Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg FFR Nyvoll - Korsfjord 2,6 M/F Jøfjord ,5 75,27 11,25 1,46 22,54 208,61 Estimert Energimengde per overfart Nettkapasitet FFR FFR FFR Akkarfjord - Kjerringholmen Øksfjord - Tverrfjord Øksfjord - Bergsfjord 3,6 M/F Akkarfjord ,26 9,5 1,17 22,83 210, M/F Hasfjord ,33 11,5 1,5 22,5 162,63 33,5 M/F Hasfjord , ,78 Øksfjord - Hasvik 28 M/F Åfjord ,46 11, , ,94 Statistikk Strekning Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert energimengde per overfart Forventning 10, ,47 35,22 24,58 10,74 6,73 13,17 929,73 Standardavik 13, , ,99 38,99 33,75 4,53 3,55 4, ,37 Strekningene i tabellen referer primært til disse hovedstrekningene. Eneste unntaket er dersom hovedstrekningen utgjør kun en mindre del av sambandets totale utstrekning. Da vil strekningen mellom endepunktene bli indikert. Forkortelser Bastø BDH/ BF/ FDSS FFR FNS LF OFS TTS Veolia WH Fosenlinjen Bastø Fosen AS Bilfergen Drøbak-Hurum AS (->) BF Bjørklid Ferjerederi AS (-> Sjø) Flekkefjord Dampskipselskap AS FFR Finnmark Fylkesrederi Fylkesbaatane/MRF FosenNamsos Sjø AS Lekaferja AS Osterøy Ferjeselskap Sjø AS Torghatten Nord AS TTS Torghatten Trafikkselskap Veolia Transport Nord AS Wergeland Halsvik Fosenlinjen AS Kartlegging av fergesamband 17

18

ELEKTRISK DRIFT. Syv av ti ferger er lønnsomme med. en mulighetsstudie

ELEKTRISK DRIFT. Syv av ti ferger er lønnsomme med. en mulighetsstudie ELEKTRISK DRIFT Syv av ti ferger er lønnsomme med en mulighetsstudie 1 Innledning I 2015 fikk Norge sin første batteridrevne ferge. Fergen «Ampere» ble satt i drift på fergestrekningen mellom Lavik og

Detaljer

ELEKTRISK DRIFT. Syv av ti ferger er lønnsomme med. en mulighetsstudie

ELEKTRISK DRIFT. Syv av ti ferger er lønnsomme med. en mulighetsstudie ELEKTRISK DRIFT Syv av ti ferger er lønnsomme med en mulighetsstudie 1 Innledning I 2015 fikk Norge sin første batteridrevne ferge. Fergen «Ampere» ble satt i drift på fergestrekningen mellom Lavik og

Detaljer

Ferjeruter for jul og nyttår 2016/17

Ferjeruter for jul og nyttår 2016/17 Ferjeruter for jul og nyttår 2016/17 Sør-Trøndelag: Flakk-Rørvik Julaftan/Nyttårsaftan: Rutestart kl. 06:00 frå Flakk og kl. 06:30 frå Rørvik. Deretter avgangar kvar heile og halve time fram til kl. 17:30.

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Lørdagsrute fram til kl.1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avganger fra Larsnes kl. 0915, 1050, 1315, 1700, 1900. Avganger fra Kvamsøya kl. 1000, 1140, 1400, 1745, 1945.

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Søndagsrute fram til kl. 1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avgangar frå Larsnes kl. 0740, 1145, 1335, 1700, 1900. Avgangar frå Kvamsøya kl. 0830, 1245, 1425, 1800, 1945.

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune 1 Offentlege transportressurser i Hordaland Oddmund Sylta/ direktør

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtrute Møre og Romsdal Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016 Foto: Terje Aamodt Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt

Detaljer

Konkurranseutsetting - ferjedrifta

Konkurranseutsetting - ferjedrifta Konkurranseutsetting - ferjedrifta Region vest NTP/Handlingsprogram - plan for konkurranseutsetting dei fleste sambanda ut innan utgangen av 2009 samband som hadde vore lyst ut tidlegare skulle først ut

Detaljer

Sterk trafikkvekst og mye dårlig fergemateriell hva skjer? mars Arild Fuglseth, samferdselssjef

Sterk trafikkvekst og mye dårlig fergemateriell hva skjer? mars Arild Fuglseth, samferdselssjef Sterk trafikkvekst og mye dårlig fergemateriell hva skjer? 0-1 mars 01 Arild Fuglseth, samferdselssjef Ferjeruter Rød SVV (4) Blå MRFK (1) Største ferjesamband i M&R målt i pbe 1 600 000 1 400 000 1 411

Detaljer

Som figuren over viser, er Møre og Romsdal det største ferjefylket både målt i talet på passasjerar og kjøretøy.

Som figuren over viser, er Møre og Romsdal det største ferjefylket både målt i talet på passasjerar og kjøretøy. notat Frå: Samferdselssjefen Dato: Mars 2014 Til: Samferdselsutvalet Ref: Bestilling: Status og utfordringar knytt til ferje i Møre og Romsdal Status og utfordringar knytt til ferje i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

Oppsummering fylkesrådmann

Oppsummering fylkesrådmann Oppsummering fylkesrådmann Bakgrunn Sambandet hadde i 2011 en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 756 pbe. (se punkt 1) Det ble i 2011 registrert 3512 gjenstående kjøretøy, en økning på ca 500 fra 2010. /Se punkt

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2017 til og med 30. april Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2017 til og med 30. april Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune - og hurtigbåtruter Møre og Romsdal Gjeld frå 01. mai 2017 til og med 30. april 2018 Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2016 til og med 30. april Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2016 til og med 30. april Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtruter Møre og Romsdal Gjeld frå 01. mai 2016 til og med 30. april 2017 1 Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut

Detaljer

Ruteendringer Påske - Maidager - Pinse 2014 for Trøndelag og Hordaland

Ruteendringer Påske - Maidager - Pinse 2014 for Trøndelag og Hordaland Ruteendringer Påske - Maidager - Pinse 2014 for Trøndelag og Hordaland FERJERUTER NORD-TRØNDELAG FOR PÅSKE, MAIDAGER OG PINSE 2014 HOFLES - GEISNES - LUND / SEIERSTAD - ØLHAMMEREN Påske Torsdag 17.04.2014

Detaljer

Risikorapport 2008. Risikoberegninger for innenriks ferjetrafikk 2008. Sjøfartsdirektoratet. Rederiens Landsforening

Risikorapport 2008. Risikoberegninger for innenriks ferjetrafikk 2008. Sjøfartsdirektoratet. Rederiens Landsforening Risikorapport 2008 Risikoberegninger for innenriks ferjetrafikk 2008 Sjøfartsdirektoratet Rederiens Landsforening Risikorapport 2008 2 Forord Rapporten er utarbeidet for Ferjefaktautvalget. Den inneholder

Detaljer

Fylkesveifergene i Hordaland. Dialogkonferanse 11. desember

Fylkesveifergene i Hordaland. Dialogkonferanse 11. desember Fylkesveifergene i Hordaland Dialogkonferanse 11. desember Prosjekt Navn endres i topp-/ bunntekst Rutepakkeinndeling og oppstart Rutepakke 1 Oppstart Leirvåg - Sløvåg Fedje - Sævrøy 01.01.2020 Hufthamar

Detaljer

1.juledag Søndagsrute frå ki.1045, som blir første tur frå Ãrvika. Første tur frå Koparneset blir kl.1100.

1.juledag Søndagsrute frå ki.1045, som blir første tur frå Ãrvika. Første tur frå Koparneset blir kl.1100. P9. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsø Laurdagsrute frå til ki.1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avgangar frå Larsnes kl. 0915, 1050, 1315, 1700, 1900. Avgangar frå Kvamsøya kl. 1000, 1140, 1400, 1745,

Detaljer

Om batteridrift av ferger Olav A. Opdal Zero Emission Resource Organisation

Om batteridrift av ferger Olav A. Opdal Zero Emission Resource Organisation Om batteridrift av ferger Olav A. Opdal Zero Emission Resource Organisation Fergekonferansen 10.11.2010 Batteridrift av ferger November 2010 lanserte ZERO rapporten batteridrift av ferger Rapporten er

Detaljer

Verdas reinaste ferjesektor i Hordaland: Storeslem for batteriferjer

Verdas reinaste ferjesektor i Hordaland: Storeslem for batteriferjer Verdas reinaste ferjesektor i Hordaland: Storeslem for batteriferjer Marthe Hammer Nestleiar Utval for miljø og samferdsle (SV) Hordaland Fylkeskommune Ferjefylket Hordaland 17 ferjesamband Over 700 daglege

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal gjeld frå 1. mai 2009 - til og med 30. april 2010 Kjære ferje- og hurtigbåtreisande! Vegane er på mange måtar blodårene i Norge, og knyt folk og samfunn saman.

Detaljer

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten Oppdatering pr. 1.1.2015 Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten For TYSFJORD KOMMUNE www.tysfjord.kommune.no Utført av TRANSPORTUTVIKLING AS 11. mars 2015 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 FERGER I NORDLAND

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR Hordaland Gjeld frå 17. august 2015 MILJØMERKET Trykksak INNHALD SNØGGBÅT / EXPRESS BOAT Sunnhordland Austevoll Bergen...4 7 Lokalbåt Austevoll... 8 Kleppestø - Strandkaien...10

Detaljer

Elektrifisering av bilferger i Norge kartlegging av investeringsbehov i strømnettet. Rapport No.: 2015-0500, Rev. 0 Dato: 2015-05-18

Elektrifisering av bilferger i Norge kartlegging av investeringsbehov i strømnettet. Rapport No.: 2015-0500, Rev. 0 Dato: 2015-05-18 Elektrifisering av bilferger i Norge kartlegging av investeringsbehov i strømnettet Rapport No.: 2015-0500, Rev. 0 Dato: 2015-05-18 Project name: Elektrifisering av bilferger i Norge DNV GL AS Report title:

Detaljer

Søndagsruter som sommar Søndagsruter Søndagsruter

Søndagsruter som sommar Søndagsruter Søndagsruter HELGEDAGAR Kvanndal Utne Kinsarvik Jondal Tørvikbygd Gjermundshamn Årsnes Varaldsøy 47 Dato Benevnelse Sjå side 16 19 Sjå side 14 Sjå side 20 21 1. januar 1. nyårsdag med første tur kl. 09.00 frå Kvanndal

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

STATUS - KONKURRANSEUTSETJING AV FERJEDRIFTA

STATUS - KONKURRANSEUTSETJING AV FERJEDRIFTA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812880-1 Arkivnr. 815 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.01.2009 22.01.2009 STATUS - KONKURRANSEUTSETJING

Detaljer

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR. Hordaland. Gjeld frå 1. januar

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR. Hordaland. Gjeld frå 1. januar RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR Hordaland Gjeld frå 1. januar 2014 MILJØMERKET Trykksak INNHALD SNØGGBÅT / EXPRESS BOAT Sunnhordland Austevoll Bergen...4 7 Lokalbåt Austevoll... 8 Kleppestø Nøstet... 9

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

Været i Norge. MET info. Klimatologisk månedsoversikt September no. 9/2017 ISSN X KLIMA Oslo,

Været i Norge. MET info. Klimatologisk månedsoversikt September no. 9/2017 ISSN X KLIMA Oslo, MET info no. 9/2017 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 03.10.2017 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt September 2017 Stein Kristiansen, Reidun Gangstø Skaland og Hanna Szewczyk-Bartnicka Månedstemperaturen

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for riksvegfergesambandene

Reisevaneundersøkelse for riksvegfergesambandene Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for riksvegfergesambandene TØI rapport 1282/2013 Forfatter(e): Jon Martin Denstadli, Øystein Engebretsen, Petter Dybedal Oslo 2013 197 sider På oppdrag fra Statens vegvesen,

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Været i Norge. MET info. Klimatologisk månedsoversikt September no. 9/2017 ISSN X KLIMA Oslo,

Været i Norge. MET info. Klimatologisk månedsoversikt September no. 9/2017 ISSN X KLIMA Oslo, MET info no. 9/2017 ISSN 1894-759X Oslo, 03.10.2017 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt September 2017 Stein Kristiansen, Reidun Gangstø Skaland og Hanna Szewczyk-Bartnicka Månedstemperaturen for

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Framtidens energimiks på norske bilferjer

Framtidens energimiks på norske bilferjer Framtidens energimiks på norske bilferjer Edvard Sandvik, seniorrådgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet Det norske ferjemarkedet 130 ferjesamband og 200 ferjer Omsetning i 2017 vil være på 6 mrd. kr

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Oversikt over bedrifter. Varsel om plassfratredelse LO/NHO-området

Oversikt over bedrifter. Varsel om plassfratredelse LO/NHO-området Oversikt over bedrifter. Varsel om plassfratredelse LO/NHO-området 03.apr.13 Fellesforbundet Overenskomst Nr. Bedrift Adresse Postnr Sted Fellesoverenskomsten for byggfag 331 Skanska Norge AS 107 OSLO

Detaljer

Ferjestatistikk 2009 V E I L E D N I N G. Håndbok 157

Ferjestatistikk 2009 V E I L E D N I N G. Håndbok 157 Ferjestatistikk 2009 V E I L E D N I N G Håndbok 157 FORORD Ferjestatistikkens produksjonssystem for år 2009 er basert på beregninger ved hjelp av dataprogrammet FDB. Det er et system på pc for registrering,

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

2. kv Kvartalspresentasjon. 28. august CEO Dagfinn Neteland CFO Anne-Mari Sundal Bøe

2. kv Kvartalspresentasjon. 28. august CEO Dagfinn Neteland CFO Anne-Mari Sundal Bøe 2. kv. 2017 28. august 2017 CEO Dagfinn Neteland CFO Anne-Mari Sundal Bøe INTRODUKSJON VELKOMEN OMBORD 1191 62 4 20.9m 10.0m 2.4mrd Årsverk Ferjer Passasjerbåtar Transporterte personar (2016) Transporterte

Detaljer

Null og Lavutslipp ferjer - nye anbud i Møre og Romsdal

Null og Lavutslipp ferjer - nye anbud i Møre og Romsdal Null og Lavutslipp ferjer - nye anbud i Møre og Romsdal Prosjektansvarlig Jesper Wiig, jesper.wiig@mrfylke.no, Tlf: 975 86 533 Fylkeskommunens organisasjonsnummer: 944 183 779 Fylkeskommunens kontonummer:

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. FREDAG 1.MAI 2015 TORSDAG 14.MAI 2015 (KRISTI HIMMELFARTSDAG) SØNDAG 17. MAI 2015 Desse rutene vert køyrd slik: Avg. Solvorn kl.

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Ferjestatistikk 2011. VEILEDNING Håndbok 157

Ferjestatistikk 2011. VEILEDNING Håndbok 157 Ferjestatistikk 2011 VEILEDNING Håndbok 157 FORORD Ferjestatistikken har i 2011 blitt lagt inn i den nye ferjedatabanken nfdb. Den er ikke ferdig utviklet og man har måttet benytte den gamle ferjedatabanken

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Elektriske ferjer. Det norske ferjemarkedet

Elektriske ferjer. Det norske ferjemarkedet Elektriske ferjer Edvard Sandvik, seniorrådgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet Det norske ferjemarkedet 130 ferjesamband og 200 ferjer Årlig omsetning på 5 mrd. kr, hvorav 50 % er tilskudd Staten vil

Detaljer

Søknad om støtte til utvikling og innføring av lavog nullutslippsteknologi i fergesektoren

Søknad om støtte til utvikling og innføring av lavog nullutslippsteknologi i fergesektoren Søknad om støtte til utvikling og innføring av lavog nullutslippsteknologi i fergesektoren Trøndelag fylkeskommune ønsker på vegne av Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune å søke om 1.000.000

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! ABB

Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! ABB Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! Slide 1 ZERO utfordrer miljøbedrifter Marius Holm, daglig leder i ZERO Steffen Waal, adm. dir i ABB Norge «Vi ønsker å

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato:

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato: Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon Utgave: 1 Dato: 2012-06-05 Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

OVERSIKT OVER UTBETALT STØTTE TIL NOx-MÅLING PÅ SKIP OG RIGGER 2011-2014

OVERSIKT OVER UTBETALT STØTTE TIL NOx-MÅLING PÅ SKIP OG RIGGER 2011-2014 OVERSIKT OVER UTBETALT STØTTE TIL NOx-MÅLING PÅ SKIP OG RIGGER 2011-2014 14.10.2014 Målenr. Søker Skip IMO nr Dato for gjennomført måling Sum utbetalt - maksimalt 80 % av medgått kostnader 9001,00 Kolbjørn

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Transport av skogsvirke i kyststrøk

Transport av skogsvirke i kyststrøk Molde 2. desember 2011 Transport av skogsvirke i kyststrøk - fra Finmark til Rogaland Hovedmål Utarbeide en plan for utbygging av tømmerkaier langs norskekysten fra Rogaland til Finnmark, slik at forholdene

Detaljer

Statusrapportering for svømmebasseng - 2012

Statusrapportering for svømmebasseng - 2012 Statusrapportering for svømmebasseng - 2012 Oversikten tar utgangspunkt i statusrapporteringen som ble sluttført 15. mars 2013. Kulturdepartementet Idrettsavdelingen april 2013 STATUSRAPPORT FOR SVØMMEBASSENG

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Vedlegg: AU-sak 6/13 Ferjedrift som flaskehals på kyststamvegen E39

Vedlegg: AU-sak 6/13 Ferjedrift som flaskehals på kyststamvegen E39 Vedlegg: AUsak 6/13 Ferjedrift som flaskehals på kyststamvegen E39 Bakgrunn Vestlandsrådet ba i møte 221012 arbeidsutvalet (AU) om sjå nærare på flaskehalsar som vi opplever langs kyststamvegen E39 som

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 4. mai 2009, med hjemmel i lov 15.mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 33,

Detaljer

Batteridrevet Nesoddenferje

Batteridrevet Nesoddenferje Batteridrevet Nesoddenferje Er det gjennomførbart og er det en god idé? Eirik Ovrum 01.08.2014 1 DNV GL 2014 01.08.2014 SAFER, SMARTER, GREENER Batteries for energy storage can either be used in all-battery

Detaljer

Privatarkiv nr.tek 60. Norsk Utvalg for Betong i Sjøvann. Bakgrunn. Innhold

Privatarkiv nr.tek 60. Norsk Utvalg for Betong i Sjøvann. Bakgrunn. Innhold Privatarkiv nr.tek 60 Norsk Utvalg for Betong i Sjøvann Innkomstdato: 7/11/05 Giver: Odd E. Gjørv, Prof. em., Dr. Techn., Dr. ing. Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU Ordnet av: Ingunn Ø, nov 05-mars

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Hjelmeland-Nesvik-Ombo

Hjelmeland-Nesvik-Ombo Hjelmeland-Nesvik-Ombo M/F Hjelmeland 915 53 642 Rute 1027 01.05.2012-30.04.2013 Nesvik Hjelmeland Ombo MAN-lør / MON-lør 0030 0045 0100* 0550 0605 0620 0645 C 0720 0755 0900 0930 1030 1100 1130 1200 1230

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.02.2013 8873/2013 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 Ruteendringsprosessen 2013 Bakgrunn Samferdselavdelinga har motteke

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Søknad om støtte til innføring av lav- og nullutslippsteknologi i regi av Nordland fylkeskommune

Søknad om støtte til innføring av lav- og nullutslippsteknologi i regi av Nordland fylkeskommune Søknad om støtte til innføring av lav- og nullutslippsteknologi i regi av Nordland fylkeskommune Innledning Nordland fylke er med sin langstrakte kystlinje landets største ferge- og hurtigbåtfylke, og

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer