JONAS KRISTIANSEN NØLAND KARTLEGGING AV POTENSIALET FOR BATTERIDRIFT PÅ FERGER I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JONAS KRISTIANSEN NØLAND KARTLEGGING AV POTENSIALET FOR BATTERIDRIFT PÅ FERGER I NORGE"

Transkript

1 JONAS KRISTIANSEN NØLAND KARTLEGGING AV POTENSIALET FOR BATTERIDRIFT PÅ FERGER I NORGE

2 Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt utgangspunkt er at det finnes utslippsfrie alternativ til de fleste utslippskilder. ZERO har som mål å være en pådriver for de utslippsfrie løsningene og jobbe for at de realiseres framfor de forurensende. Spørsmål om denne rapporten kan rettes til: ZERO Zero Emission Resoruce Organisation Maridalsveien Oslo Alle bilder i denne rapporten er fra Stårheim Fergekai, på strekningen Isane- Stårheim. Fergen er M/F Davik. Foto: Hans Andreas Starheim. 2 Kartlegging av fergesamband

3 Innledning ZEROs prosjekt batteridrevne ferger i 2010 avdekket at det er gode teknologiske muligheter for elektriske batteriferger. I tiden etter rapporten har dette fått økt oppmerksomhet, og flere ulike prosjekter for batteridrift av ferger og hurtigbåter er nå lansert. Dette har ført til et økende behov for en mer grundig kartlegging av fergesambandene i Norge. ZERO har gjort en vurdering av sambandene som Statens Vegvesen har omtalt i sin Håndbok 157. Denne håndboken omfatter de statlige og fylkesvise bilfergesambandene med en forholdsvis høy aktivitet på fergene i over 3 måneder av året. Det er viktig å få innsikt i hvilke samband som egner seg for batteridrift i førsteomgang. Sambandene som egner seg er først og fremst de rutene der fergen blir utsatt for lave belastninger. Dette vil si korte fergestrekninger med lave energibehov for hver overfart og tilstrekkelig tid imellom overfartene. Utprøving på slike samband kan øke kommersialiseringen av konseptet, samt gi innsikt slik at man kan benytte batteriteknologi på hardere belastede fergestrekninger. Det må vurderes hvilke fergesamband som er tilpasset batteridrift per dags dato. Dette har ZERO gjort en vurdering av og funnet at 47 av totalt 125 fergesamband er aktuelle for batteridrift. Av de resterende sambandene er 44 vurdert som uaktuelle for batteridrift, mens 34 muligens kan bli aktuelle for batteridrift i fremtiden. For at disse skal bli aktuelle kreves videre utvikling av batteriteknologi eller endring av sambandets tid mellom overfart og/eller nattligge. Med andre ord er om lag en tredel av sambandene klare for batteridrift i dag, mens en tredjedel kan bli aktuelle for batteridrift i framtiden. En tredjedel av fergene er uaktuelle til batteridrift. Redegjørelsen av disse sambandene skal gi økt politisk handlekraft, samtidig som det skal øke bevisstheten i befolkningen omkring mulighetene for batteridrevet ferge. Det er viktig å slå fast at det i dag også finnes ferger (tungtransport) som antageligvis aldri vil kunne gå over til batteridrift. Der finnes det imidlertid andre miljøvennlige løsninger som biodrivstoff. Jonas Kristiansen Nøland Sivilingeniørstudent, M.Sc. Kartlegging av fergesamband 3

4 I Norge finnes omlag 125 fergesamband hvor det er en trafikk over en periode på minst 3 måneder av året, i følge Statens Vegvesen sin Håndbok 157 fra Vår oversikt er korrigert da flere samband siden den tid er lagt ned og erstattet med broer. Noen samband er i tillegg ikke registrert i vegvesenets register. Navnet sambandene er oppkalt etter er hovedstrekningen. Strekningene i tabellen referer primært til disse hovedstrekningene. Eneste unntaket er dersom hovedstrekningen utgjør kun en mindre del av sambandets totale utstrekning. Da vil strekningen mellom endepunktene bli brukt. Sambandet vurderes ut fra hvilke ferger som drifter strekningen og hvordan disse fergene driftes i løpet av et døgn. Fergens fremdriftssystem forteller oss om effekten som kreves for å drifte en lignende ferge basert på batteridrift. Sammen med faktorer som sambandets utstrekning og overfartstid, får vi mengden energi som må tappes fra batteriene per overfart. Tilstrekkelig mellomfartstid (tid mellom hver overfart) og landligge om natta vil minke behovet for store og kostbare, høyteknologiske batterier. I fergesamband som driftes av flere ferger vil den oppgitte maskineffekten og bruttovekten til fergen være et gjennomsnitt av alle fergene i sambandet. Dersom sambandet driftes i mindre grad av enkelte ferger med vesentlig lavere maskineffekt og bruttovekt, vil kun hovedfergens data angis. Dette er for å ta høyde for de de høyeste belastningene på en ferge. Det samme gjelder for sambandsfrekvensen. Overfartstider og landligge om natta oppgis for de dager og/eller perioder hvor sambandet opplever maksimal belastning per ferge. n mellom overfarter oppgis som et gjennomsnitt over et maksimalt belastet døgn. Mest trafikk og tyngst belastning opptrer om sommeren. Dette er et fortrinn for batteriteknologi, da utnyttelsen av batteriet øker med temperaturen. Hurtiglading av batteriferger vil skje ved en effekt på opp mot 1MW. Nettselskapene er pålagt å sørge for at spenningen hos sluttbruker er innenfor +/-10% av nominell verdi, og at spenningssprang og hurtige spenningsvariasjoner (harmoniske og flimmer) ikke overstiger visse grenseverdier. Spenningssprang oppstår på grunn av momentane last- eller produksjonsendringer. I normal drift av en hurtiglader som opererer med stor effekt, bør det ved oppstart inngå en trinnvis innkobling (for eksempel 100 kw per trinn), slik at man forsikrer seg om at lastendringen skjer så sakte at det ikke oppstår store spenningssprang. Dette gjøres ved å styre ladestrømmen ved hjelp av kraftelektroniske komponenter (effektfelttransistorer, tyristorer osv.) basert på halvlederteknologi. Det neste unntaket til dette prinsippet er dersom ladepunktet er nært tilknyttet en hovedfordelingstransformator i høyspentnettet. Da slipper man unna lange kabelstrekk som danner kapasitive og induktive sprangeffekter ved brå endring av last. Ladestasjonen inneholder også en likeretter som lager overharmoniske spenninger. Dette må det stilles krav om til leverandøren av ladestasjonen. Ladestasjonen bør også være nærmest mulig et 22 kv høyspentnett, da en effekt på 1MW i ett punkt gir store tap i nettet dersom denne effekten transporteres over store strekk i et lavspentnett. Når man transporterer høy effekt over høyspentnettet blir den resulterende strømmen vesentlig lavere. Effekttapet i lederen er proporsjonal med strømmen i andre potens. Effekt er produktet av spenning og strøm. Dersom spenningen økes vil den påkrevde driftsstrømmen minke for en gitt effekt. Minker man strømmen i nett ved å sørge for distribusjon gjennom et høyspentnett, minker effekttapet med strømtapet i andre potens. Dersom man overfører en effekt på 1 MW over et lavspentnett på 400V, vil man frakte strømmer på hele 2,5 ka. Tilsvarende vil et høyspentnett som distribuerer samme effekt kun frakte en strøm på 50 A, Denne strømmen 50 ganger lavere enn for lavspentnettet. Kvadrert gir dette et effekttap i leder som er 2500 ganger lavere ved bruk av samme leder. Frakting av store strømmer i lavspentnettet over lengre strekk gjør at man må bruke en så god leder at kabelkostnader blir vesentlig høyere enn dersom man legger opp høyspentnett så nært ladestasjonen som mulig. Fra tabelldataene er det regnet ut forventningsverdi (gjennomsnitt) og standardavvik for fergestrekning, maskineffekt, bruttovekt, overfartstid, mellomfartstid, total overfartstid, landligge om natta per døgn og total landligge. Standardavvikene forteller om spredningen til datasettet. Spredning sier noe om hvor mye dataene varierer fra samband til samband; stor spredning betyr stor variasjon. Ved anta- 4 Kartlegging av fergesamband

5 Kartlegging av fergesamband 5

6 Oslo/Akershus Østfold/Vestfold Buskerud gelse om normalfordeling vil ett standardavvik på hver side av forventningen forklare 68,27% av dataene. Vi ser meget stor spredning i dataene på fergestrekning, maskineffekt, bruttovekt, overfartstid og mellomfartstid. Her er standardavviket faktisk større enn forventningsverdien. Populasjonen av samband er som helhet godt tilpasset batteridrift. Forventningsverdien for total landligge er hele 13,17 timer med standardavvik på 4,70 timer. Det faktum at den gjennomsnittlige fergen er ved kaia over halvparten av døgnet gir gode rammevilkår for batterilading. Forventet mellomfartstid er 24,58. Her er imidlertid spredningen i dataene mye større enn for totalt landligge. Fra å se på det generelle på sambandene i Norge går rapporten videre til å spesifikt kartlegge hvert enkelt fylke og deres muligheter. Aktuelle fergesamband: Nesoddtangen Lysaker Det er kun tre samband i disse fylkene og alle er styrt av Sjø AS. Strekningen fra Nesoddtangen til Lysaker er et av det sambandet som er mest aktuelt for batteridrift. Dette er begrunnet med kort overfartstid og tre ganger så lang mellomfartstid. På tross av at M/S baronen opererer med relativt høy maskineffekt (maks 1498 kw) så er dette overkommelig på grunn av relativt lav vekt på båten, samt at liten estimert energimengde kreves per overfart. Høy effekt over kort tid gir likevel lavt energibehov. Man har også god tid om natta for oppladning (13 timer). Fergen er faktisk ikke ute på vannet mer enn 3 timer. Sambandet Nesoddtangen Aker brygge er helt uaktuelt for batteridrift. Dette er på grunn av høy maskineffekt, lang overfartstid, kort mellomfartstid (kun 2 minutter) og kort nattligge. Slemmestad Vollen Aker Brygge kan muligens være aktuell i fremtiden. Det kreves ganske stor energimengde per overfart, men tiden mellom hver overfart (mellomfart) og nattligget er ganske stort. Aktuelle fergesamband: Ingen I disse fylkene er det kun ett samband (Moss Horten) men fire ferger. Dette er en bilferge som har stor vekt på fergen under transport. Maskineffekten er blant de største i Norge (4725 kw). Overfartstiden er ganske lang (30 minutter) og mellomfartstiden er bare halvparten av dette igjen. Likevel skal det sies at nattligget er optimalt. Slik sambandet opererer i dag er det helt uaktuelt for batteridrift. Aktuelle fergesamband: Svelvik - Verket Buskerud fylke har også bare ett samband. Dette er faktisk landets korteste bilfergestrekning (kun 184 meter). Det virker som veistrukturen i området har gjort det vanskelig å bygge bro. Derfor vil batterifergemulighetene være høyst aktuelle. Med kort overfart og lav maskineffekt har den blant de laveste energibehovene per overfart i Norge. Den går imidlertid ikke ut på anbud før i Telemark I Telemark er det kun en ferge med høy aktivitet, MF Kragerø. Ellers er det for det meste fjordbåter som tar seg av transporten. Disse veksler med denne fergen og samarbeider om transporten. MF Kragerø medvirker på fem strekninger, men noen av disse strekningene inngår som kombinasjoner av hverandre under visse tider på døgnet. Det vil si at noen overfartstider blir veldig korte (helt nede i 10 minutter) mens andre blir veldig lange (12 overfarter per uke hvor overfartstiden er på cirka en time). Dersom man ser på gjennomsnittet er den påkrevde energimengden per overfart ikke veldig høy (cirka 500 kwh per overfart). Det vil si at batteridrift er mulig å få til. Eneste ulempe er at fergen lander på mange stopp (cirka 10 stk). Det må derfor 6 Kartlegging av fergesamband

7 Vest-Agder Rogaland Hordaland integreres batteriladestasjoner på flere steder. Dette kan sees på som et større tiltak enn integrering på enklere og mer forutsigbare samband. Aktuelle fergesamband: Launes Kvellandstrand, Andabeløy - Abelsnes Vest-Agder har to relativt korte (1,1 1,3 km) samband og begge er styrt av Flekkefjord Dampskipselskap. Navnene på sambandene er Launes Kvellandstrand og Abelsnes Andabeløy. De har begge kort overfartstid (6 minutter), meget lav energimengde per overfart og lang mellomfartstid (16 20 minutter) som kompenserer for det korte nattligget på kun 3,5-3,8 timer. Sambandene har begge tilgang på tilstrekkelig elnett med mulighet for hurtigladning. Det eneste som kreves er at det legges opp et høyspentnett helt ned til kaia. Aktuelle fergesamband: Sand Ropeid, Lauvik Oanes, Hjelmeland Nesvik Skipavik Det er tre korte fergestrekninger (2-3 km) som har overfartstider best tilpasset batteridrift i fremtiden. Dette gjelder Sjø sine samband Sand Ropeid, Lauvik Oanes og Hjelmeland Nesvik Skipavik, med involverte ferger M/F Sand, M/F Finnøy og M/F Hjelmeland. Disse har også de laveste maskineffektene på fergene sine (området kw). Overfartstidene er korte (10 12 min) og den totale tiden på land i løpet av et døgn er lang (12 13 timer). Sambandet Lauvik Oanes peker seg nok ut som det beste med et landligge om natta som er over dobbelt så stort som de to andre forslagene. Anbudet for de tre aktuelle fergene går ut allerede i Det er allerede bekreftet at sambandene Lauvik Oanes og Hjelmeland Nesvik Skipavik har tilstrekkelig høyspentnett i umiddelbar nærhet til kaiene. Kapasitetene på nettet her er tilstrekkelig for hurtigladning. De seks andre sambandene i Rogaland fylke er imidlertid helt uaktuelle for batteridrift. En gjennomgående trend blant disse sambandene er at de har meget høye maskineffekter (blant de høyeste i Norge), lange overfarter og korte mellomfarter. t gir dette meget store energibehov per overfart. Aktuelle fergesamband: Gjermundshavn Varaldsøy, Skånevik Utåker, Buavåg Langevåg, Jondal Tørvikbygd, Bruravik Brimnes, Klokkarvik Hjellerstad, Husavik Sandvikvåg, Breistein Valestrandfossen, Masfjordnes Duesund. De sambandene i Hordaland som har de korteste overfartstidene (5 13 minutter) er Masfjordnes Buesund, Breistein Valestranfossen, Buravik Brimnes og Hatvik Venjaneset. Sistnevnte blir uaktuell på grunn av alt for liten mellomfartstid, samt tilhørende kort nattligge. Wergeland Halsviks samband Masfjordnes Duesund med fergen K/F Fjon M har den laveste energimengden per overfart og har allerede fått godkjent sitt høyspentnett i umiddelbar nærhet for hurtigladning. Anbudet for denne går ut i 2017, slik at det ennå er god tid for planlegging. Det samme gjelder Osterøy Ferjeselskaps samband Breistein Valestrandfossen med fergen M/F Ole Bull, som går ut på anbud i Anbudet Bruravik - Brimnes går ut i 2013, da erstattes fergesambandet med bru, således kan sambandet i beste fall benyttes som prøvestrekning for batteridrift frem til det. Dersom vi tilnærmet dobler fergestrekning og overfartstid, finner vi også en del aktuelle ferger. Dette gjelder fem av Sjøs samband: Gjermundshavn Varaldsøy, Skånevik Utåker, Buavåg Langevåg, Jondal - Tørrvikbygd og Klokkarvik Hjellestad, samt Fosen Namsos sin Husavik - Sandvikvåg. En gjennomgående trend blant disse sambandene er 20 minutters overfartstid, relativt lav energimengde per overfart, tilstrekkelig mellomfartstid og tilstrekkelig hviletid om natta. Anbudet på disse sambandene går ut i tiden mellom 2016 og 2019, slik at noen haster mer enn andre. Husavik Sandvikvåg har blitt bekreftet å ha tilstrekkelig nett for hurtigladning og høyspentnettet er 50 meter fra kai. Kartlegging av fergesamband 7

8 8 Kartlegging av fergesamband

9 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Aktuelle fergesamband: Hella Dragsvik, Dale Eikenes, Isane Stårheim, Nåra (Holdorsneset) Daløy, Barmsund - Barmen Barmøyferjas samband Barmsund Barmen og s samband Haldorsneset Daløy er de desidert best tilpassede sambandene i Sogn og Fjordane. Lave maskineffekter (ca. 300 kw) samt korte overfarter (8-10 minutter) gir meget lavt energiforbuk per overfart. Barmøyferja har for øyebliket ikke tilstrekkelig elnett for hurtiglading og større tiltak må til for at dette skal gå i orden. I tillegg vil også tre av sine andre samband: Dale Eikenes, Hella Dragsvik og Isane Stårheim, være gode videregående alternativer, selv om energimengden som må lagres i batteri vil være 3-6 ganger større. Det samme forholdet finner vi på strekningen. Isane Stårheim kan med mulige tiltak gjøres tilstrekkelig for hurtiglading og anbud går ut i Dale Eikenes går ut allerede i Mulige samband som for øyeblikket ikke er aktuelle er Måløy Oldeide og Lote Anda. Begge går ut i 2016 og begge har tilstrekkelige elnett. Det eneste problemet for disse sambandene er den korte mellomfartstiden og/eller nattligge. Fodnes Manheller er ikke aktuell da den ikke har noen hviletid på natta. Aktuelle fergesamband: Eidsdal Linge, Lekeneset Sæbø, Kvanne Rykkjem, Molde Sekken, Finnøya Sandøya. I dette fylket er det tilsynelatende mange kandidater for batteriferger når man ser på energimengde per overfart. Likevel er flere av disse sambandene registrert med en mellomfartstid som er alt for lav for å kunne sette i verk hurtiglading. De tre mest gjennomførbare sambandene i dette fylket er s samband Kvanne- Rykkjem, Lekneset Sæbø, Eidsdal Linge, Molde Sekken og Finnøya Sandøya. Kvanne Rykkjem har kort mellomfartstid i forhold til overfartstid, men lav energimengde per overfart gir likevel optimale forhold for batteridrift. Den går forøvrig ut på anbud i 2019 og det gjør de fleste andre sambandene i Møre og Romsdal også. Finnøya Sandøya har meget lang mellomfartstid (56 minutter), noe som gir vesentlig oppladning mellom hver overfart. Aktuelle fergesamband: Kirkholmen Linesøy, Djupfest Tarva, Garten Storfosna Ingen av fergesambandene i dette fylket har blant de laveste overfartstidene, men de ligger jevnt på litt over 20 minutter. FosenNamsos har to egnede samband for batteridrift. Djupfest Tarva med fergen M/F Stoksundferja har den laveste maskineffekten (386 kw), men alt i alt blir faktisk sambandet Kirkholmen Linesøy mindre energikrevende per overfart på grunn av noe lavere overfartstid (25 mot 35 minutter). I tillegg bør det nevnes at Fosenlinjen sitt samband Garten Storfosna ligger ganske i nærheten av energikostnaden til de to foregående. Kirkholmen Linesøy har tilstrekkelig elnett for hurtiglading en kai. Det vil nok holde, da mellomfartstiden er høy og energibruk på overfart er lav. Aktuelle fergesamband: Hofles Geisnes, Ølhammeren Seierstad, Eidshaug Gjerdinga, Borgan Ramstadlandet FosenNamsos Sjø har hele fire godt egnede fergesamband i dette fylket. Sambandene Hofles Geisnes og Borgann Ramstadlandet er godt egnet, men sambandene Ølhammeren Seierstad og Eidshaug Gjerdinga er de beste, med et energibehov som er 2-3 ganger lavere enn de to første. Eidshaug Gjerdinga med fergen M/F Vikna har den laveste maskineffekten (276 kw), men Ølhammeren Seierstad kompenserer Kartlegging av fergesamband 9

10 for dette energimessig med halvert overfartstid (kun 5 minutter). Fergen på sambandet Hofles Geisnes trafikkerer dessuten sambandet Hofles Lund som er et betraktelig lengre samband. De fleste av de aktuelle sambandene går ut på anbud i Ellers er ikke de to andre sambandene i Nord-Trøndelag gode forslag med det aller første, dagens situasjon tatt i betraktning. Dette er blant annet på grunn av kort mellomfartstid i forhold til relativ høy energimengde per overfart. Nordland Aktuelle fergesamband: Hemnesberget Leirvika, Dagsvika Mosjøen, Digermulen Finnvik, Kalfjord Hanøy I Nordland er det mange båter med relativt høy maskineffekt, samt mange samband som opererer med relativt store overfartstider. Det er hovedsakelig sju båter som utpeker seg for batteridrift i første omgang. Dette gjelder Veolias samband Hemnesberget Leirvika, Dagsvik Mosjøen, Kalfjord - Hanøy og Digermulen Finnvik, og Torghatten Nords samband Festvåg Misten, Horsdal - Sund og Forøy Ågskaret. Her er det gode muligheter på et tidlig stadie, da mange av disse sambandene ikke har anbudskontrakt eller de går ut veldig nært i tid ( ). Kalfjord Hanøy, Dagsvik Mosjøen og Horsdal Sund er de sambandene som har høyest energibehov per overfart, men meget store mellomfartstider kompenserer for dette ( minutter). Hemnesberget Leirvika har planlagte småkraftverk nært til seg, noe som er optimalt med tanke på nettkapasitet. Forøy Ågskaret har også fått bekreftet fra nettselskapet at nettkapasiteten er tilstrekkelig, men krever 200 meter oppsett av høyspentnett ned til kaia. Troms Aktuelle fergesamband: Hansnes Stakkvik, Stornes Bjørnerå, Rotsund Havnnes, Bellvik Vengsøy, Storstein Lauksundkaret I dette fylket finner vi to korte samband fra Torghatten Nord AS som er å foretrekke: Stornes Bjørnerå og Rotsund Havnes. Stornes Bjørnerå går ut på anbud allerede i 2014 og har tilstrekkelig elnett noen hundre meter unna hvor det kreves trinnvis innkopling av hurtiglading. Sambandene Hansnes Stakkvik, Bellvik Vengsøy og Storstein Lauksundskaret har en del høyere energibehov per overfart. De er likevel aktuelle da disse har relativt mye større mellomfartstider som kan ta hånd om dette energibehovet. Finnmark Aktuelle fergesamband: Nyvoll Korsfjord, Akkarfjord - Kjerringholmen Finnmark fylke har kun 5 registrerte fergesamband. Likevel er to av dem tilpasset batteridrift. Dette gjelder Finnmark Fylkesrederis samband Nyvoll Korsfjord og Akkarfjord Kjerringholmen. Fordelen med disse sambandene er at de har et landligge på hele 22 timer. Dette gir god mulighet for lading på de lange mellomfartene (1-2 timer). Ingen av sambandene har en lengre pause i løpet av døgnet på mer enn 1,5 timer (nattligge). Siden fergen M/F Hasfjord både brukes i sambandet Øksfjord Tverrfjord og Øksfjord Bergsfjord vil integrering av batteridrift her bli vanskelig på grunn av lange overfarter i det andre sambandet den brukes i. 10 Kartlegging av fergesamband

11 Kartlegging av fergesamband 11

12 Kilder Rederienes Landsforening sin fergeoversikt Sjø AS: : Det Stavangerske Dampskibselskab AS: Veolia Helgelandske: Fosenlinjen AS: Bastø Fosen AS: TTS Torghatten Trafikkselskap AS: Torghatten Nord AS: FosenNamsos Sjø AS: Skipsarkiv Rogaland, Hatteland Maritime Info: -%20bilferger.htm Tekniske-retningslinjer-for-tilknytning-av-sma-kraftverk/ 12 Kartlegging av fergesamband

13 Oslo/Akershus Selskap Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert energimengde per overfart Nettkapasitet Nesoddtangen - Lysaker 4,5 M/S baronen , ,90 Nesoddtangen - Aker Brygge 6,5 M/S dronningen, kongen, prinsen ,25 19,16 3 4,84 577,63 Slemmestad - Vollen - Aker Brygge Østfold/Vestfold 30 M/S baronessen Bastø Moss - Horten 10, M/F Bastø I,II,III,IV Buskerud BDH/ Telemark Kragerø Fjordbåtselskap Vest-Agder FDSS Svelvik - Verket 0, Fem ulike strekk Launes - Kvellandstrand Fem ulike strekk M/F Svelviksund, Hurumferga ,4 5, ,93 990, , ,5 12,5 11,5 1777, ,67 18,33 20,92 MF Kragerø ,6 35,14 5, ,2 562,02 1, M/F Hidraferja ,78 5,4 3,5 18,6 59,19 Tilstrekkelig, men nytt nett FDSS Rogaland Andabeløy Abelsnes Mekjarvik - Skudeneshavn 1, M/F Hidrasund I 1972, ,8 20,2 37,01 25, M/F Fjordveien ,35 6, ,01 Tilstrekkelig, men nytt nett Sand - Ropeid 2, M/F Sand ,92 11,33 4,83 12,67 198,91 Stavanger - Tau 14, M/F Bjørnefjord, Stord, Ullensvang ,04 Hanasand - Jelsa (Finnøysambandet) 30, M/F Sjernarøy, Finnøy, Foldøy ,4 12,5 7 11,5 3497,73 Mekjarvik - Kvitsøy 13 M/F Fjordveien ,17 Kvitsøy - Skudeneshavn 17,83 M/F Fjordveien ,92 Lauvik - Oanes 2, M/F Finnøy , ,59 Tilstrekkelig Hjelmeland - Nesvik - Skipavik 2, M/F Hjelmeland ,74 10,8 5,33 13,2 219,27 Tilstrekkelig på to av tre stopp Mortavika - Arsvågen 9, M/F Stavangerfjord, Mastrafjord ,71 20,53 0 3, ,19 Hordaland Kinsarvik - Kvanndal M/F Hardingen, Tysnes, Os , ,79 Gjermundshavn - Varaldsøy M/F Kvinnherad, Rosendal 78, , ,16 Skånevik - Utåker 5, M/F Ølen ,77 Jektevik - Hodanes 2, M/F Hordaland ,62 5,57 12,67 6,5 11,33 253,49 Buavåg - Langevåg Jondal - Tørvikbygd 5, M/F Strandebarm ,71 7,17 11,33 12,67 160,19 5, M/F Ølen ,12 7,5 11,33 12,67 354,82 Bruravik - Brimnes 2, M/F Melderskin, Bømlo 1985, ,29 10, ,67 190,90 Ranavik - Skjersholmane 14, M/F Odda, Vikingen 1982, ,77 Klokkarvik - Hjellestad 6, M/F Fjordgar ,67 10,5 8,5 13,5 141,26 Leirvåg - Sløvågen 5, M/F Etne ,58 6, ,46 Kartlegging av fergesamband 13

14 Selskap Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert Energimengde per overfart Nettkapasitet Fedje - Sævrøy 8, M/F Fedjefjord ,25 7, ,36 FNS Krokeide - Hufthamar 13, M/F Trondheim, Masfjord 1992, ,14 17,5 4,5 6,5 1387,86 FNS Hattvik - Venjaneset 3, M/F Folgefonn, Høgsfjord 1998, ,5 13 5, ,17 FNS Husavik - Sandvikvåg 6, M/F Sveio ,76 8,67 8,5 15,33 208,01 Tilstrekkelig 50m til høyspent FNS Halhjem - Våge 12, M/F Selbjørnsfjord ,25 16,33 4,75 7, ,09 OFS WH Breistein - Valestrandfossen Masfjordnes - Duesund 2, M/F Ole Bull ,67 7,67 12,33 100,29 0, K/F Fjon M ,17 4 7, ,29 Tilstrekkelig Halhjem - Sandvikvåg Sogn og Fjordane 21, M/F Bergensfjord, Fanafjord, Raunefjord Hella - Dragsvik 1, M/F Lærdal, Selje 2006, , , , ,91 8 5, ,00 Lavik - Oppedal 5,1 M/F Gloppen, Svanøy 1984, ,89 12, ,33 483,55 Lote - Anda 2, M/F Lote , , ,32 Tilstrekkelig Krakhella - Rysjedalsvika 15, M/F Nordfjord ,77 16,5 5,17 7,5 1353,22 Dale - Eikenes 5, M/F Fjordøy, Værøy 2008, ,23 8, ,67 244,29 Manheller - Fodnes 3, M/F Årdal, Stryn 2008, ,57 17,5 0 6,5 218,96 Isane - Stårheim 4, M/F Davik , ,20 tilstrekkelig, men tiltak er mulig Måløy - Oldeide 7, M/F Vågsøy , , ,69 Tilstrekkelig Askvoll - Gjervik/ Fure/Værlandet 19, M/F Eid , ,17 Smørhamn - Kjelkenes 12, M/F Førdefjord ,67 11,33 445,05 Nåra (Holdorsneset) - Daløy 1,2 M/F Nårasund ,78 5,07 7,67 18,93 31,21 Barmøyferja Barmsund - Barmen 1,2 M/F Barmøy ,44 tilstrekkelig og større tiltak må til Møre og Romsdal Festøya - Solavågen 4, M/F Storfjord, Hjørundfjord ,71 18,67 0 5,33 216,83 Eidsdal - Linge 2, M/F Geiranger ,58 9, ,33 100,49 Ørsneset - Magerholm 3, M/F Eira, Volda ,57 17,5 0 6,5 216,19 Geiranger - Hellesylt 19,9 M/F Bolsøy ,67 12,5 15, ,43 Sølsnes - Åfarnes 3, M/F Julsund ,27 Halsa - Kanestraum 5, M/F Stordal, Aukra 1979, ,40 Lekneset - Sæbø 3, M/F Eiksund ,5 7,33 15,5 103,61 Brattvåg - Dryna 6, M/F Dryna, Harøy 2005, , ,62 Molde - Vestnes 11, M/F Fannefjord, Romsdalsfjord, Moldefjord , ,5 10 Aukra - Hollingsholmen 2, M/F Ivar Aasen ,81 18,5 4,5 5,5 422,45 Kvanne - Rykkjem 2, M/F Goma , ,63 14 Kartlegging av fergesamband

15 Selskap Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert Energimengde per overfart Nettkapasitet Seivika - Tømmervågen 6, M/F Glutra ,07 16,67 4,75 7,33 798,91 Molde - Sekken 11,1 M/F Sekken , , ,14 Arasvika - Hennset Solholmen - Mordalsvågen Stranda - Liabygda 3, M/F Driva , , ,84 2, M/F Sykkylvsfjord , ,79 2, M/F Solnør , ,42 Sandvika - Edøya 6, M/F Tustna , , ,45 Finnøya - Sandøya 4,03 M/F Midøy , ,33 333,16 Volda - Folkestad 3, M/F Folkestad ,46 15,17 0 8,83 366,27 Årvika - Koparneset 2, M/F Austevoll, Frafjord , , ,19 Volda - Lauvstad 7, M/F Lauvstad ,04 13,33 6,25 10,67 532,83 Hareid - Sulasundet 7, M/F fjord, sund ,07 17,5 0 6,5 1063,24 Skjeltene - Haramsøya 5,001 M/F Os ,55 15,33 5,17 8,67 469,93 Larsneset - Åram 4,07 Sør-Trøndelag FNS Kirkholmen - Linesøy M/F Kvam , , ,52 6 M/F Ytterøy ,37 7,92 8,17 16,08 171,29 Tilstrekkelig på en kai FNS Frøyasambandet 10 M/F Frøyaferja ,36 FNS Djupfest - Tarva 7,7 M/F Stoksundferja , ,5 240,74 Flakk - Rørvik 7, M/F Korsfjord, Glutra, Eira 2010, 2000, ,66 16,67 3 7, ,89 Brekstad - Valset 5, M/F Ørland ,15 14,17 7 9,83 524,34 Fosenlinjen Garten - Storfosna 4 M/F Nidaros I, II Nord-Trøndelag 1969, ,5 5,67 8,33 18,33 216,50 FNS Hofles - Geisnes 1, M/F Olav Duun ,77 1,83 11,75 22,17 173,04 FNS FNS FNS Ølhammeren - Seierstad Eidshaug - Gjerdinga Borgann - Ramstadlandet M/F Geisnes , ,74 2,8 M/F Vikna ,37 4,67 9,5 19,33 48,79 6 M/F Harenes ,06 6 7, ,14 Skei - Gutvik 4, M/F Leka , ,5 12 Levanger - Hokstad 9, M/F Ytterøyningen ,03 11, ,33 541,63 FNS Holfes - Lund 25 Nordland TTS Vennesund - Holm 5, M/F Lysingen ,15 9, ,67 364,68 TTS Horn - Anddalsvåg M/F Torghatten ,51 10, ,33 TTS Horn - Igerøy 13, M/S Torgtind ,19 13,33 7,5 16,5 TTS Igerøy - Tjøtta 21, M/S Torgtind ,67 20 Veolia Tjøtta - Forvik 17, M/F Tjøtta, M/F Røsund 1989, ,36 6,33 16,33 7,67 760,33 Veolia Levang - Nesna 8, M/F Petter Dass ,07 11, ,33 459,43 Veolia Sandnessjøen - Bjørn(Dønna) 13, M/F Møysalen ,29 7,5 6,5 16,5 938,22 Kartlegging av fergesamband 15

16 Selskap Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert Energimengde per overfart Nettkapasitet Veolia Hemnesberget - Leirvika 6, M/F Aldra ,8 9, ,24 Kun mulig med stasjon på den ene siden, planlagte småkraftverk, nært 22kV Veolia Onøya - Stokkvågen 13, M/F Haarek ,08 10,5 8,5 13,5 541,35 Veolia Dagsvik - Mosjøen 25 M/F Rana ,5 10,5 18,5 832,73 Veolia Nesna - Nesnaøyene 8 M/F Tomma , ,16 Veolia Søvik - Herøy 12, M/F Alsten, Vefsna 1985, ,67 7,33 13,33 423,26 Veolia Digermulen - Finnvik 2,3 M/F Lofotferje ,2 2 11, ,95 Veolia Melbu - Fiskebøl 8, M/F Sigrid ,09 9,17 8,5 14,83 470,24 Veolia Kaljord - Hanøy 8,5 M/F Lofotferje ,4 3,33 8,5 20,67 578,93 Svolvær - Skutvik 44 M/F Vågan, Stetind 1979, , , ,49 Bodø - Værøy 86, M/S Røst ,09 Bognes - Skarberget 7, M/S Melshorn, Godfjord 1999, ,16 12, ,08 833,54 Bognes - Lødingen 23, M/S Tysfjord, Hamarøy , ,5 20,5 1996,61 Drag - Kjøpsvik 13, M/S Vardehorn ,5 13,5 6,75 10,5 1432,32 Bodø - Moskenes 94, M/S Bodø, Malangen, Røst 1998, 2001, ,5 0 4, ,33 Festvåg - Misten 2, M/S Kjerringøy ,82 5,67 6,33 18,33 103,15 Kilboghamn - Jektvik 18, M/S Rødøy, Røtinn, Fykan 1991,1969, ,45 14,08 7,83 9, ,57 Forøy - Ågskaret M/F Rosendal , ,68 Tilstrekkelig, 200m unna høyspent krever flytting Horsdal - Sund 11,3 M/S Gildeskål ,11 6,67 11,25 17,33 639,86 Ørnes - Meløysund 28,5 M/S Ørnes , , ,64 Troms Nordnesøy - Kilboghamn Hansnes - Stakkvik M/S Fykan ,09 2,1 M/F Salangen ,93 8,75 8,5 15,25 373,66 Refsnes - Flesnes 5, M/S Hålogaland , ,67 443,12 Stangnes - Sørrollnes Hansnes - Skåningsbukt 13, M/F Virak , , ,17 13,5 M/S Malangen ,00 Stornes - Bjørnerå M/F Vaggasvarre ,14 7,5 7,25 16,5 172,68 Tilstrekkelig noen hundre meter unna høyspent, men trinnvis innkobling Rotsund - Havnnes 1,945 M/F Fløytind ,75 3,5 7,25 20,5 69,48 Bellvik - Vengsøy 9,2 M/F Karlsøy ,8 5,33 8,66 18,67 625,98 BF/ Storstein - Lauksundskaret Svensby - Breivikeidet 5, M/F Reinøy ,22 8, ,67 241,84 6, M/F Jæggevarre ,31 BF/ Lyngseidet - Olderdalen 12, M/F Stallovarre ,03 16 Kartlegging av fergesamband

17 Selskap Finnmark Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg FFR Nyvoll - Korsfjord 2,6 M/F Jøfjord ,5 75,27 11,25 1,46 22,54 208,61 Estimert Energimengde per overfart Nettkapasitet FFR FFR FFR Akkarfjord - Kjerringholmen Øksfjord - Tverrfjord Øksfjord - Bergsfjord 3,6 M/F Akkarfjord ,26 9,5 1,17 22,83 210, M/F Hasfjord ,33 11,5 1,5 22,5 162,63 33,5 M/F Hasfjord , ,78 Øksfjord - Hasvik 28 M/F Åfjord ,46 11, , ,94 Statistikk Strekning Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert energimengde per overfart Forventning 10, ,47 35,22 24,58 10,74 6,73 13,17 929,73 Standardavik 13, , ,99 38,99 33,75 4,53 3,55 4, ,37 Strekningene i tabellen referer primært til disse hovedstrekningene. Eneste unntaket er dersom hovedstrekningen utgjør kun en mindre del av sambandets totale utstrekning. Da vil strekningen mellom endepunktene bli indikert. Forkortelser Bastø BDH/ BF/ FDSS FFR FNS LF OFS TTS Veolia WH Fosenlinjen Bastø Fosen AS Bilfergen Drøbak-Hurum AS (->) BF Bjørklid Ferjerederi AS (-> Sjø) Flekkefjord Dampskipselskap AS FFR Finnmark Fylkesrederi Fylkesbaatane/MRF FosenNamsos Sjø AS Lekaferja AS Osterøy Ferjeselskap Sjø AS Torghatten Nord AS TTS Torghatten Trafikkselskap Veolia Transport Nord AS Wergeland Halsvik Fosenlinjen AS Kartlegging av fergesamband 17

18