JONAS KRISTIANSEN NØLAND KARTLEGGING AV POTENSIALET FOR BATTERIDRIFT PÅ FERGER I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JONAS KRISTIANSEN NØLAND KARTLEGGING AV POTENSIALET FOR BATTERIDRIFT PÅ FERGER I NORGE"

Transkript

1 JONAS KRISTIANSEN NØLAND KARTLEGGING AV POTENSIALET FOR BATTERIDRIFT PÅ FERGER I NORGE

2 Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt utgangspunkt er at det finnes utslippsfrie alternativ til de fleste utslippskilder. ZERO har som mål å være en pådriver for de utslippsfrie løsningene og jobbe for at de realiseres framfor de forurensende. Spørsmål om denne rapporten kan rettes til: ZERO Zero Emission Resoruce Organisation Maridalsveien Oslo Alle bilder i denne rapporten er fra Stårheim Fergekai, på strekningen Isane- Stårheim. Fergen er M/F Davik. Foto: Hans Andreas Starheim. 2 Kartlegging av fergesamband

3 Innledning ZEROs prosjekt batteridrevne ferger i 2010 avdekket at det er gode teknologiske muligheter for elektriske batteriferger. I tiden etter rapporten har dette fått økt oppmerksomhet, og flere ulike prosjekter for batteridrift av ferger og hurtigbåter er nå lansert. Dette har ført til et økende behov for en mer grundig kartlegging av fergesambandene i Norge. ZERO har gjort en vurdering av sambandene som Statens Vegvesen har omtalt i sin Håndbok 157. Denne håndboken omfatter de statlige og fylkesvise bilfergesambandene med en forholdsvis høy aktivitet på fergene i over 3 måneder av året. Det er viktig å få innsikt i hvilke samband som egner seg for batteridrift i førsteomgang. Sambandene som egner seg er først og fremst de rutene der fergen blir utsatt for lave belastninger. Dette vil si korte fergestrekninger med lave energibehov for hver overfart og tilstrekkelig tid imellom overfartene. Utprøving på slike samband kan øke kommersialiseringen av konseptet, samt gi innsikt slik at man kan benytte batteriteknologi på hardere belastede fergestrekninger. Det må vurderes hvilke fergesamband som er tilpasset batteridrift per dags dato. Dette har ZERO gjort en vurdering av og funnet at 47 av totalt 125 fergesamband er aktuelle for batteridrift. Av de resterende sambandene er 44 vurdert som uaktuelle for batteridrift, mens 34 muligens kan bli aktuelle for batteridrift i fremtiden. For at disse skal bli aktuelle kreves videre utvikling av batteriteknologi eller endring av sambandets tid mellom overfart og/eller nattligge. Med andre ord er om lag en tredel av sambandene klare for batteridrift i dag, mens en tredjedel kan bli aktuelle for batteridrift i framtiden. En tredjedel av fergene er uaktuelle til batteridrift. Redegjørelsen av disse sambandene skal gi økt politisk handlekraft, samtidig som det skal øke bevisstheten i befolkningen omkring mulighetene for batteridrevet ferge. Det er viktig å slå fast at det i dag også finnes ferger (tungtransport) som antageligvis aldri vil kunne gå over til batteridrift. Der finnes det imidlertid andre miljøvennlige løsninger som biodrivstoff. Jonas Kristiansen Nøland Sivilingeniørstudent, M.Sc. Kartlegging av fergesamband 3

4 I Norge finnes omlag 125 fergesamband hvor det er en trafikk over en periode på minst 3 måneder av året, i følge Statens Vegvesen sin Håndbok 157 fra Vår oversikt er korrigert da flere samband siden den tid er lagt ned og erstattet med broer. Noen samband er i tillegg ikke registrert i vegvesenets register. Navnet sambandene er oppkalt etter er hovedstrekningen. Strekningene i tabellen referer primært til disse hovedstrekningene. Eneste unntaket er dersom hovedstrekningen utgjør kun en mindre del av sambandets totale utstrekning. Da vil strekningen mellom endepunktene bli brukt. Sambandet vurderes ut fra hvilke ferger som drifter strekningen og hvordan disse fergene driftes i løpet av et døgn. Fergens fremdriftssystem forteller oss om effekten som kreves for å drifte en lignende ferge basert på batteridrift. Sammen med faktorer som sambandets utstrekning og overfartstid, får vi mengden energi som må tappes fra batteriene per overfart. Tilstrekkelig mellomfartstid (tid mellom hver overfart) og landligge om natta vil minke behovet for store og kostbare, høyteknologiske batterier. I fergesamband som driftes av flere ferger vil den oppgitte maskineffekten og bruttovekten til fergen være et gjennomsnitt av alle fergene i sambandet. Dersom sambandet driftes i mindre grad av enkelte ferger med vesentlig lavere maskineffekt og bruttovekt, vil kun hovedfergens data angis. Dette er for å ta høyde for de de høyeste belastningene på en ferge. Det samme gjelder for sambandsfrekvensen. Overfartstider og landligge om natta oppgis for de dager og/eller perioder hvor sambandet opplever maksimal belastning per ferge. n mellom overfarter oppgis som et gjennomsnitt over et maksimalt belastet døgn. Mest trafikk og tyngst belastning opptrer om sommeren. Dette er et fortrinn for batteriteknologi, da utnyttelsen av batteriet øker med temperaturen. Hurtiglading av batteriferger vil skje ved en effekt på opp mot 1MW. Nettselskapene er pålagt å sørge for at spenningen hos sluttbruker er innenfor +/-10% av nominell verdi, og at spenningssprang og hurtige spenningsvariasjoner (harmoniske og flimmer) ikke overstiger visse grenseverdier. Spenningssprang oppstår på grunn av momentane last- eller produksjonsendringer. I normal drift av en hurtiglader som opererer med stor effekt, bør det ved oppstart inngå en trinnvis innkobling (for eksempel 100 kw per trinn), slik at man forsikrer seg om at lastendringen skjer så sakte at det ikke oppstår store spenningssprang. Dette gjøres ved å styre ladestrømmen ved hjelp av kraftelektroniske komponenter (effektfelttransistorer, tyristorer osv.) basert på halvlederteknologi. Det neste unntaket til dette prinsippet er dersom ladepunktet er nært tilknyttet en hovedfordelingstransformator i høyspentnettet. Da slipper man unna lange kabelstrekk som danner kapasitive og induktive sprangeffekter ved brå endring av last. Ladestasjonen inneholder også en likeretter som lager overharmoniske spenninger. Dette må det stilles krav om til leverandøren av ladestasjonen. Ladestasjonen bør også være nærmest mulig et 22 kv høyspentnett, da en effekt på 1MW i ett punkt gir store tap i nettet dersom denne effekten transporteres over store strekk i et lavspentnett. Når man transporterer høy effekt over høyspentnettet blir den resulterende strømmen vesentlig lavere. Effekttapet i lederen er proporsjonal med strømmen i andre potens. Effekt er produktet av spenning og strøm. Dersom spenningen økes vil den påkrevde driftsstrømmen minke for en gitt effekt. Minker man strømmen i nett ved å sørge for distribusjon gjennom et høyspentnett, minker effekttapet med strømtapet i andre potens. Dersom man overfører en effekt på 1 MW over et lavspentnett på 400V, vil man frakte strømmer på hele 2,5 ka. Tilsvarende vil et høyspentnett som distribuerer samme effekt kun frakte en strøm på 50 A, Denne strømmen 50 ganger lavere enn for lavspentnettet. Kvadrert gir dette et effekttap i leder som er 2500 ganger lavere ved bruk av samme leder. Frakting av store strømmer i lavspentnettet over lengre strekk gjør at man må bruke en så god leder at kabelkostnader blir vesentlig høyere enn dersom man legger opp høyspentnett så nært ladestasjonen som mulig. Fra tabelldataene er det regnet ut forventningsverdi (gjennomsnitt) og standardavvik for fergestrekning, maskineffekt, bruttovekt, overfartstid, mellomfartstid, total overfartstid, landligge om natta per døgn og total landligge. Standardavvikene forteller om spredningen til datasettet. Spredning sier noe om hvor mye dataene varierer fra samband til samband; stor spredning betyr stor variasjon. Ved anta- 4 Kartlegging av fergesamband

5 Kartlegging av fergesamband 5

6 Oslo/Akershus Østfold/Vestfold Buskerud gelse om normalfordeling vil ett standardavvik på hver side av forventningen forklare 68,27% av dataene. Vi ser meget stor spredning i dataene på fergestrekning, maskineffekt, bruttovekt, overfartstid og mellomfartstid. Her er standardavviket faktisk større enn forventningsverdien. Populasjonen av samband er som helhet godt tilpasset batteridrift. Forventningsverdien for total landligge er hele 13,17 timer med standardavvik på 4,70 timer. Det faktum at den gjennomsnittlige fergen er ved kaia over halvparten av døgnet gir gode rammevilkår for batterilading. Forventet mellomfartstid er 24,58. Her er imidlertid spredningen i dataene mye større enn for totalt landligge. Fra å se på det generelle på sambandene i Norge går rapporten videre til å spesifikt kartlegge hvert enkelt fylke og deres muligheter. Aktuelle fergesamband: Nesoddtangen Lysaker Det er kun tre samband i disse fylkene og alle er styrt av Sjø AS. Strekningen fra Nesoddtangen til Lysaker er et av det sambandet som er mest aktuelt for batteridrift. Dette er begrunnet med kort overfartstid og tre ganger så lang mellomfartstid. På tross av at M/S baronen opererer med relativt høy maskineffekt (maks 1498 kw) så er dette overkommelig på grunn av relativt lav vekt på båten, samt at liten estimert energimengde kreves per overfart. Høy effekt over kort tid gir likevel lavt energibehov. Man har også god tid om natta for oppladning (13 timer). Fergen er faktisk ikke ute på vannet mer enn 3 timer. Sambandet Nesoddtangen Aker brygge er helt uaktuelt for batteridrift. Dette er på grunn av høy maskineffekt, lang overfartstid, kort mellomfartstid (kun 2 minutter) og kort nattligge. Slemmestad Vollen Aker Brygge kan muligens være aktuell i fremtiden. Det kreves ganske stor energimengde per overfart, men tiden mellom hver overfart (mellomfart) og nattligget er ganske stort. Aktuelle fergesamband: Ingen I disse fylkene er det kun ett samband (Moss Horten) men fire ferger. Dette er en bilferge som har stor vekt på fergen under transport. Maskineffekten er blant de største i Norge (4725 kw). Overfartstiden er ganske lang (30 minutter) og mellomfartstiden er bare halvparten av dette igjen. Likevel skal det sies at nattligget er optimalt. Slik sambandet opererer i dag er det helt uaktuelt for batteridrift. Aktuelle fergesamband: Svelvik - Verket Buskerud fylke har også bare ett samband. Dette er faktisk landets korteste bilfergestrekning (kun 184 meter). Det virker som veistrukturen i området har gjort det vanskelig å bygge bro. Derfor vil batterifergemulighetene være høyst aktuelle. Med kort overfart og lav maskineffekt har den blant de laveste energibehovene per overfart i Norge. Den går imidlertid ikke ut på anbud før i Telemark I Telemark er det kun en ferge med høy aktivitet, MF Kragerø. Ellers er det for det meste fjordbåter som tar seg av transporten. Disse veksler med denne fergen og samarbeider om transporten. MF Kragerø medvirker på fem strekninger, men noen av disse strekningene inngår som kombinasjoner av hverandre under visse tider på døgnet. Det vil si at noen overfartstider blir veldig korte (helt nede i 10 minutter) mens andre blir veldig lange (12 overfarter per uke hvor overfartstiden er på cirka en time). Dersom man ser på gjennomsnittet er den påkrevde energimengden per overfart ikke veldig høy (cirka 500 kwh per overfart). Det vil si at batteridrift er mulig å få til. Eneste ulempe er at fergen lander på mange stopp (cirka 10 stk). Det må derfor 6 Kartlegging av fergesamband

7 Vest-Agder Rogaland Hordaland integreres batteriladestasjoner på flere steder. Dette kan sees på som et større tiltak enn integrering på enklere og mer forutsigbare samband. Aktuelle fergesamband: Launes Kvellandstrand, Andabeløy - Abelsnes Vest-Agder har to relativt korte (1,1 1,3 km) samband og begge er styrt av Flekkefjord Dampskipselskap. Navnene på sambandene er Launes Kvellandstrand og Abelsnes Andabeløy. De har begge kort overfartstid (6 minutter), meget lav energimengde per overfart og lang mellomfartstid (16 20 minutter) som kompenserer for det korte nattligget på kun 3,5-3,8 timer. Sambandene har begge tilgang på tilstrekkelig elnett med mulighet for hurtigladning. Det eneste som kreves er at det legges opp et høyspentnett helt ned til kaia. Aktuelle fergesamband: Sand Ropeid, Lauvik Oanes, Hjelmeland Nesvik Skipavik Det er tre korte fergestrekninger (2-3 km) som har overfartstider best tilpasset batteridrift i fremtiden. Dette gjelder Sjø sine samband Sand Ropeid, Lauvik Oanes og Hjelmeland Nesvik Skipavik, med involverte ferger M/F Sand, M/F Finnøy og M/F Hjelmeland. Disse har også de laveste maskineffektene på fergene sine (området kw). Overfartstidene er korte (10 12 min) og den totale tiden på land i løpet av et døgn er lang (12 13 timer). Sambandet Lauvik Oanes peker seg nok ut som det beste med et landligge om natta som er over dobbelt så stort som de to andre forslagene. Anbudet for de tre aktuelle fergene går ut allerede i Det er allerede bekreftet at sambandene Lauvik Oanes og Hjelmeland Nesvik Skipavik har tilstrekkelig høyspentnett i umiddelbar nærhet til kaiene. Kapasitetene på nettet her er tilstrekkelig for hurtigladning. De seks andre sambandene i Rogaland fylke er imidlertid helt uaktuelle for batteridrift. En gjennomgående trend blant disse sambandene er at de har meget høye maskineffekter (blant de høyeste i Norge), lange overfarter og korte mellomfarter. t gir dette meget store energibehov per overfart. Aktuelle fergesamband: Gjermundshavn Varaldsøy, Skånevik Utåker, Buavåg Langevåg, Jondal Tørvikbygd, Bruravik Brimnes, Klokkarvik Hjellerstad, Husavik Sandvikvåg, Breistein Valestrandfossen, Masfjordnes Duesund. De sambandene i Hordaland som har de korteste overfartstidene (5 13 minutter) er Masfjordnes Buesund, Breistein Valestranfossen, Buravik Brimnes og Hatvik Venjaneset. Sistnevnte blir uaktuell på grunn av alt for liten mellomfartstid, samt tilhørende kort nattligge. Wergeland Halsviks samband Masfjordnes Duesund med fergen K/F Fjon M har den laveste energimengden per overfart og har allerede fått godkjent sitt høyspentnett i umiddelbar nærhet for hurtigladning. Anbudet for denne går ut i 2017, slik at det ennå er god tid for planlegging. Det samme gjelder Osterøy Ferjeselskaps samband Breistein Valestrandfossen med fergen M/F Ole Bull, som går ut på anbud i Anbudet Bruravik - Brimnes går ut i 2013, da erstattes fergesambandet med bru, således kan sambandet i beste fall benyttes som prøvestrekning for batteridrift frem til det. Dersom vi tilnærmet dobler fergestrekning og overfartstid, finner vi også en del aktuelle ferger. Dette gjelder fem av Sjøs samband: Gjermundshavn Varaldsøy, Skånevik Utåker, Buavåg Langevåg, Jondal - Tørrvikbygd og Klokkarvik Hjellestad, samt Fosen Namsos sin Husavik - Sandvikvåg. En gjennomgående trend blant disse sambandene er 20 minutters overfartstid, relativt lav energimengde per overfart, tilstrekkelig mellomfartstid og tilstrekkelig hviletid om natta. Anbudet på disse sambandene går ut i tiden mellom 2016 og 2019, slik at noen haster mer enn andre. Husavik Sandvikvåg har blitt bekreftet å ha tilstrekkelig nett for hurtigladning og høyspentnettet er 50 meter fra kai. Kartlegging av fergesamband 7

8 8 Kartlegging av fergesamband

9 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Aktuelle fergesamband: Hella Dragsvik, Dale Eikenes, Isane Stårheim, Nåra (Holdorsneset) Daløy, Barmsund - Barmen Barmøyferjas samband Barmsund Barmen og s samband Haldorsneset Daløy er de desidert best tilpassede sambandene i Sogn og Fjordane. Lave maskineffekter (ca. 300 kw) samt korte overfarter (8-10 minutter) gir meget lavt energiforbuk per overfart. Barmøyferja har for øyebliket ikke tilstrekkelig elnett for hurtiglading og større tiltak må til for at dette skal gå i orden. I tillegg vil også tre av sine andre samband: Dale Eikenes, Hella Dragsvik og Isane Stårheim, være gode videregående alternativer, selv om energimengden som må lagres i batteri vil være 3-6 ganger større. Det samme forholdet finner vi på strekningen. Isane Stårheim kan med mulige tiltak gjøres tilstrekkelig for hurtiglading og anbud går ut i Dale Eikenes går ut allerede i Mulige samband som for øyeblikket ikke er aktuelle er Måløy Oldeide og Lote Anda. Begge går ut i 2016 og begge har tilstrekkelige elnett. Det eneste problemet for disse sambandene er den korte mellomfartstiden og/eller nattligge. Fodnes Manheller er ikke aktuell da den ikke har noen hviletid på natta. Aktuelle fergesamband: Eidsdal Linge, Lekeneset Sæbø, Kvanne Rykkjem, Molde Sekken, Finnøya Sandøya. I dette fylket er det tilsynelatende mange kandidater for batteriferger når man ser på energimengde per overfart. Likevel er flere av disse sambandene registrert med en mellomfartstid som er alt for lav for å kunne sette i verk hurtiglading. De tre mest gjennomførbare sambandene i dette fylket er s samband Kvanne- Rykkjem, Lekneset Sæbø, Eidsdal Linge, Molde Sekken og Finnøya Sandøya. Kvanne Rykkjem har kort mellomfartstid i forhold til overfartstid, men lav energimengde per overfart gir likevel optimale forhold for batteridrift. Den går forøvrig ut på anbud i 2019 og det gjør de fleste andre sambandene i Møre og Romsdal også. Finnøya Sandøya har meget lang mellomfartstid (56 minutter), noe som gir vesentlig oppladning mellom hver overfart. Aktuelle fergesamband: Kirkholmen Linesøy, Djupfest Tarva, Garten Storfosna Ingen av fergesambandene i dette fylket har blant de laveste overfartstidene, men de ligger jevnt på litt over 20 minutter. FosenNamsos har to egnede samband for batteridrift. Djupfest Tarva med fergen M/F Stoksundferja har den laveste maskineffekten (386 kw), men alt i alt blir faktisk sambandet Kirkholmen Linesøy mindre energikrevende per overfart på grunn av noe lavere overfartstid (25 mot 35 minutter). I tillegg bør det nevnes at Fosenlinjen sitt samband Garten Storfosna ligger ganske i nærheten av energikostnaden til de to foregående. Kirkholmen Linesøy har tilstrekkelig elnett for hurtiglading en kai. Det vil nok holde, da mellomfartstiden er høy og energibruk på overfart er lav. Aktuelle fergesamband: Hofles Geisnes, Ølhammeren Seierstad, Eidshaug Gjerdinga, Borgan Ramstadlandet FosenNamsos Sjø har hele fire godt egnede fergesamband i dette fylket. Sambandene Hofles Geisnes og Borgann Ramstadlandet er godt egnet, men sambandene Ølhammeren Seierstad og Eidshaug Gjerdinga er de beste, med et energibehov som er 2-3 ganger lavere enn de to første. Eidshaug Gjerdinga med fergen M/F Vikna har den laveste maskineffekten (276 kw), men Ølhammeren Seierstad kompenserer Kartlegging av fergesamband 9

10 for dette energimessig med halvert overfartstid (kun 5 minutter). Fergen på sambandet Hofles Geisnes trafikkerer dessuten sambandet Hofles Lund som er et betraktelig lengre samband. De fleste av de aktuelle sambandene går ut på anbud i Ellers er ikke de to andre sambandene i Nord-Trøndelag gode forslag med det aller første, dagens situasjon tatt i betraktning. Dette er blant annet på grunn av kort mellomfartstid i forhold til relativ høy energimengde per overfart. Nordland Aktuelle fergesamband: Hemnesberget Leirvika, Dagsvika Mosjøen, Digermulen Finnvik, Kalfjord Hanøy I Nordland er det mange båter med relativt høy maskineffekt, samt mange samband som opererer med relativt store overfartstider. Det er hovedsakelig sju båter som utpeker seg for batteridrift i første omgang. Dette gjelder Veolias samband Hemnesberget Leirvika, Dagsvik Mosjøen, Kalfjord - Hanøy og Digermulen Finnvik, og Torghatten Nords samband Festvåg Misten, Horsdal - Sund og Forøy Ågskaret. Her er det gode muligheter på et tidlig stadie, da mange av disse sambandene ikke har anbudskontrakt eller de går ut veldig nært i tid ( ). Kalfjord Hanøy, Dagsvik Mosjøen og Horsdal Sund er de sambandene som har høyest energibehov per overfart, men meget store mellomfartstider kompenserer for dette ( minutter). Hemnesberget Leirvika har planlagte småkraftverk nært til seg, noe som er optimalt med tanke på nettkapasitet. Forøy Ågskaret har også fått bekreftet fra nettselskapet at nettkapasiteten er tilstrekkelig, men krever 200 meter oppsett av høyspentnett ned til kaia. Troms Aktuelle fergesamband: Hansnes Stakkvik, Stornes Bjørnerå, Rotsund Havnnes, Bellvik Vengsøy, Storstein Lauksundkaret I dette fylket finner vi to korte samband fra Torghatten Nord AS som er å foretrekke: Stornes Bjørnerå og Rotsund Havnes. Stornes Bjørnerå går ut på anbud allerede i 2014 og har tilstrekkelig elnett noen hundre meter unna hvor det kreves trinnvis innkopling av hurtiglading. Sambandene Hansnes Stakkvik, Bellvik Vengsøy og Storstein Lauksundskaret har en del høyere energibehov per overfart. De er likevel aktuelle da disse har relativt mye større mellomfartstider som kan ta hånd om dette energibehovet. Finnmark Aktuelle fergesamband: Nyvoll Korsfjord, Akkarfjord - Kjerringholmen Finnmark fylke har kun 5 registrerte fergesamband. Likevel er to av dem tilpasset batteridrift. Dette gjelder Finnmark Fylkesrederis samband Nyvoll Korsfjord og Akkarfjord Kjerringholmen. Fordelen med disse sambandene er at de har et landligge på hele 22 timer. Dette gir god mulighet for lading på de lange mellomfartene (1-2 timer). Ingen av sambandene har en lengre pause i løpet av døgnet på mer enn 1,5 timer (nattligge). Siden fergen M/F Hasfjord både brukes i sambandet Øksfjord Tverrfjord og Øksfjord Bergsfjord vil integrering av batteridrift her bli vanskelig på grunn av lange overfarter i det andre sambandet den brukes i. 10 Kartlegging av fergesamband

11 Kartlegging av fergesamband 11

12 Kilder Rederienes Landsforening sin fergeoversikt Sjø AS: : Det Stavangerske Dampskibselskab AS: Veolia Helgelandske: Fosenlinjen AS: Bastø Fosen AS: TTS Torghatten Trafikkselskap AS: Torghatten Nord AS: FosenNamsos Sjø AS: Skipsarkiv Rogaland, Hatteland Maritime Info: -%20bilferger.htm Tekniske-retningslinjer-for-tilknytning-av-sma-kraftverk/ 12 Kartlegging av fergesamband

13 Oslo/Akershus Selskap Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert energimengde per overfart Nettkapasitet Nesoddtangen - Lysaker 4,5 M/S baronen , ,90 Nesoddtangen - Aker Brygge 6,5 M/S dronningen, kongen, prinsen ,25 19,16 3 4,84 577,63 Slemmestad - Vollen - Aker Brygge Østfold/Vestfold 30 M/S baronessen Bastø Moss - Horten 10, M/F Bastø I,II,III,IV Buskerud BDH/ Telemark Kragerø Fjordbåtselskap Vest-Agder FDSS Svelvik - Verket 0, Fem ulike strekk Launes - Kvellandstrand Fem ulike strekk M/F Svelviksund, Hurumferga ,4 5, ,93 990, , ,5 12,5 11,5 1777, ,67 18,33 20,92 MF Kragerø ,6 35,14 5, ,2 562,02 1, M/F Hidraferja ,78 5,4 3,5 18,6 59,19 Tilstrekkelig, men nytt nett FDSS Rogaland Andabeløy Abelsnes Mekjarvik - Skudeneshavn 1, M/F Hidrasund I 1972, ,8 20,2 37,01 25, M/F Fjordveien ,35 6, ,01 Tilstrekkelig, men nytt nett Sand - Ropeid 2, M/F Sand ,92 11,33 4,83 12,67 198,91 Stavanger - Tau 14, M/F Bjørnefjord, Stord, Ullensvang ,04 Hanasand - Jelsa (Finnøysambandet) 30, M/F Sjernarøy, Finnøy, Foldøy ,4 12,5 7 11,5 3497,73 Mekjarvik - Kvitsøy 13 M/F Fjordveien ,17 Kvitsøy - Skudeneshavn 17,83 M/F Fjordveien ,92 Lauvik - Oanes 2, M/F Finnøy , ,59 Tilstrekkelig Hjelmeland - Nesvik - Skipavik 2, M/F Hjelmeland ,74 10,8 5,33 13,2 219,27 Tilstrekkelig på to av tre stopp Mortavika - Arsvågen 9, M/F Stavangerfjord, Mastrafjord ,71 20,53 0 3, ,19 Hordaland Kinsarvik - Kvanndal M/F Hardingen, Tysnes, Os , ,79 Gjermundshavn - Varaldsøy M/F Kvinnherad, Rosendal 78, , ,16 Skånevik - Utåker 5, M/F Ølen ,77 Jektevik - Hodanes 2, M/F Hordaland ,62 5,57 12,67 6,5 11,33 253,49 Buavåg - Langevåg Jondal - Tørvikbygd 5, M/F Strandebarm ,71 7,17 11,33 12,67 160,19 5, M/F Ølen ,12 7,5 11,33 12,67 354,82 Bruravik - Brimnes 2, M/F Melderskin, Bømlo 1985, ,29 10, ,67 190,90 Ranavik - Skjersholmane 14, M/F Odda, Vikingen 1982, ,77 Klokkarvik - Hjellestad 6, M/F Fjordgar ,67 10,5 8,5 13,5 141,26 Leirvåg - Sløvågen 5, M/F Etne ,58 6, ,46 Kartlegging av fergesamband 13

14 Selskap Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert Energimengde per overfart Nettkapasitet Fedje - Sævrøy 8, M/F Fedjefjord ,25 7, ,36 FNS Krokeide - Hufthamar 13, M/F Trondheim, Masfjord 1992, ,14 17,5 4,5 6,5 1387,86 FNS Hattvik - Venjaneset 3, M/F Folgefonn, Høgsfjord 1998, ,5 13 5, ,17 FNS Husavik - Sandvikvåg 6, M/F Sveio ,76 8,67 8,5 15,33 208,01 Tilstrekkelig 50m til høyspent FNS Halhjem - Våge 12, M/F Selbjørnsfjord ,25 16,33 4,75 7, ,09 OFS WH Breistein - Valestrandfossen Masfjordnes - Duesund 2, M/F Ole Bull ,67 7,67 12,33 100,29 0, K/F Fjon M ,17 4 7, ,29 Tilstrekkelig Halhjem - Sandvikvåg Sogn og Fjordane 21, M/F Bergensfjord, Fanafjord, Raunefjord Hella - Dragsvik 1, M/F Lærdal, Selje 2006, , , , ,91 8 5, ,00 Lavik - Oppedal 5,1 M/F Gloppen, Svanøy 1984, ,89 12, ,33 483,55 Lote - Anda 2, M/F Lote , , ,32 Tilstrekkelig Krakhella - Rysjedalsvika 15, M/F Nordfjord ,77 16,5 5,17 7,5 1353,22 Dale - Eikenes 5, M/F Fjordøy, Værøy 2008, ,23 8, ,67 244,29 Manheller - Fodnes 3, M/F Årdal, Stryn 2008, ,57 17,5 0 6,5 218,96 Isane - Stårheim 4, M/F Davik , ,20 tilstrekkelig, men tiltak er mulig Måløy - Oldeide 7, M/F Vågsøy , , ,69 Tilstrekkelig Askvoll - Gjervik/ Fure/Værlandet 19, M/F Eid , ,17 Smørhamn - Kjelkenes 12, M/F Førdefjord ,67 11,33 445,05 Nåra (Holdorsneset) - Daløy 1,2 M/F Nårasund ,78 5,07 7,67 18,93 31,21 Barmøyferja Barmsund - Barmen 1,2 M/F Barmøy ,44 tilstrekkelig og større tiltak må til Møre og Romsdal Festøya - Solavågen 4, M/F Storfjord, Hjørundfjord ,71 18,67 0 5,33 216,83 Eidsdal - Linge 2, M/F Geiranger ,58 9, ,33 100,49 Ørsneset - Magerholm 3, M/F Eira, Volda ,57 17,5 0 6,5 216,19 Geiranger - Hellesylt 19,9 M/F Bolsøy ,67 12,5 15, ,43 Sølsnes - Åfarnes 3, M/F Julsund ,27 Halsa - Kanestraum 5, M/F Stordal, Aukra 1979, ,40 Lekneset - Sæbø 3, M/F Eiksund ,5 7,33 15,5 103,61 Brattvåg - Dryna 6, M/F Dryna, Harøy 2005, , ,62 Molde - Vestnes 11, M/F Fannefjord, Romsdalsfjord, Moldefjord , ,5 10 Aukra - Hollingsholmen 2, M/F Ivar Aasen ,81 18,5 4,5 5,5 422,45 Kvanne - Rykkjem 2, M/F Goma , ,63 14 Kartlegging av fergesamband

15 Selskap Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert Energimengde per overfart Nettkapasitet Seivika - Tømmervågen 6, M/F Glutra ,07 16,67 4,75 7,33 798,91 Molde - Sekken 11,1 M/F Sekken , , ,14 Arasvika - Hennset Solholmen - Mordalsvågen Stranda - Liabygda 3, M/F Driva , , ,84 2, M/F Sykkylvsfjord , ,79 2, M/F Solnør , ,42 Sandvika - Edøya 6, M/F Tustna , , ,45 Finnøya - Sandøya 4,03 M/F Midøy , ,33 333,16 Volda - Folkestad 3, M/F Folkestad ,46 15,17 0 8,83 366,27 Årvika - Koparneset 2, M/F Austevoll, Frafjord , , ,19 Volda - Lauvstad 7, M/F Lauvstad ,04 13,33 6,25 10,67 532,83 Hareid - Sulasundet 7, M/F fjord, sund ,07 17,5 0 6,5 1063,24 Skjeltene - Haramsøya 5,001 M/F Os ,55 15,33 5,17 8,67 469,93 Larsneset - Åram 4,07 Sør-Trøndelag FNS Kirkholmen - Linesøy M/F Kvam , , ,52 6 M/F Ytterøy ,37 7,92 8,17 16,08 171,29 Tilstrekkelig på en kai FNS Frøyasambandet 10 M/F Frøyaferja ,36 FNS Djupfest - Tarva 7,7 M/F Stoksundferja , ,5 240,74 Flakk - Rørvik 7, M/F Korsfjord, Glutra, Eira 2010, 2000, ,66 16,67 3 7, ,89 Brekstad - Valset 5, M/F Ørland ,15 14,17 7 9,83 524,34 Fosenlinjen Garten - Storfosna 4 M/F Nidaros I, II Nord-Trøndelag 1969, ,5 5,67 8,33 18,33 216,50 FNS Hofles - Geisnes 1, M/F Olav Duun ,77 1,83 11,75 22,17 173,04 FNS FNS FNS Ølhammeren - Seierstad Eidshaug - Gjerdinga Borgann - Ramstadlandet M/F Geisnes , ,74 2,8 M/F Vikna ,37 4,67 9,5 19,33 48,79 6 M/F Harenes ,06 6 7, ,14 Skei - Gutvik 4, M/F Leka , ,5 12 Levanger - Hokstad 9, M/F Ytterøyningen ,03 11, ,33 541,63 FNS Holfes - Lund 25 Nordland TTS Vennesund - Holm 5, M/F Lysingen ,15 9, ,67 364,68 TTS Horn - Anddalsvåg M/F Torghatten ,51 10, ,33 TTS Horn - Igerøy 13, M/S Torgtind ,19 13,33 7,5 16,5 TTS Igerøy - Tjøtta 21, M/S Torgtind ,67 20 Veolia Tjøtta - Forvik 17, M/F Tjøtta, M/F Røsund 1989, ,36 6,33 16,33 7,67 760,33 Veolia Levang - Nesna 8, M/F Petter Dass ,07 11, ,33 459,43 Veolia Sandnessjøen - Bjørn(Dønna) 13, M/F Møysalen ,29 7,5 6,5 16,5 938,22 Kartlegging av fergesamband 15

16 Selskap Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert Energimengde per overfart Nettkapasitet Veolia Hemnesberget - Leirvika 6, M/F Aldra ,8 9, ,24 Kun mulig med stasjon på den ene siden, planlagte småkraftverk, nært 22kV Veolia Onøya - Stokkvågen 13, M/F Haarek ,08 10,5 8,5 13,5 541,35 Veolia Dagsvik - Mosjøen 25 M/F Rana ,5 10,5 18,5 832,73 Veolia Nesna - Nesnaøyene 8 M/F Tomma , ,16 Veolia Søvik - Herøy 12, M/F Alsten, Vefsna 1985, ,67 7,33 13,33 423,26 Veolia Digermulen - Finnvik 2,3 M/F Lofotferje ,2 2 11, ,95 Veolia Melbu - Fiskebøl 8, M/F Sigrid ,09 9,17 8,5 14,83 470,24 Veolia Kaljord - Hanøy 8,5 M/F Lofotferje ,4 3,33 8,5 20,67 578,93 Svolvær - Skutvik 44 M/F Vågan, Stetind 1979, , , ,49 Bodø - Værøy 86, M/S Røst ,09 Bognes - Skarberget 7, M/S Melshorn, Godfjord 1999, ,16 12, ,08 833,54 Bognes - Lødingen 23, M/S Tysfjord, Hamarøy , ,5 20,5 1996,61 Drag - Kjøpsvik 13, M/S Vardehorn ,5 13,5 6,75 10,5 1432,32 Bodø - Moskenes 94, M/S Bodø, Malangen, Røst 1998, 2001, ,5 0 4, ,33 Festvåg - Misten 2, M/S Kjerringøy ,82 5,67 6,33 18,33 103,15 Kilboghamn - Jektvik 18, M/S Rødøy, Røtinn, Fykan 1991,1969, ,45 14,08 7,83 9, ,57 Forøy - Ågskaret M/F Rosendal , ,68 Tilstrekkelig, 200m unna høyspent krever flytting Horsdal - Sund 11,3 M/S Gildeskål ,11 6,67 11,25 17,33 639,86 Ørnes - Meløysund 28,5 M/S Ørnes , , ,64 Troms Nordnesøy - Kilboghamn Hansnes - Stakkvik M/S Fykan ,09 2,1 M/F Salangen ,93 8,75 8,5 15,25 373,66 Refsnes - Flesnes 5, M/S Hålogaland , ,67 443,12 Stangnes - Sørrollnes Hansnes - Skåningsbukt 13, M/F Virak , , ,17 13,5 M/S Malangen ,00 Stornes - Bjørnerå M/F Vaggasvarre ,14 7,5 7,25 16,5 172,68 Tilstrekkelig noen hundre meter unna høyspent, men trinnvis innkobling Rotsund - Havnnes 1,945 M/F Fløytind ,75 3,5 7,25 20,5 69,48 Bellvik - Vengsøy 9,2 M/F Karlsøy ,8 5,33 8,66 18,67 625,98 BF/ Storstein - Lauksundskaret Svensby - Breivikeidet 5, M/F Reinøy ,22 8, ,67 241,84 6, M/F Jæggevarre ,31 BF/ Lyngseidet - Olderdalen 12, M/F Stallovarre ,03 16 Kartlegging av fergesamband

17 Selskap Finnmark Samband Strekning (km) Anbud utgår Ferger Byggeår Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg FFR Nyvoll - Korsfjord 2,6 M/F Jøfjord ,5 75,27 11,25 1,46 22,54 208,61 Estimert Energimengde per overfart Nettkapasitet FFR FFR FFR Akkarfjord - Kjerringholmen Øksfjord - Tverrfjord Øksfjord - Bergsfjord 3,6 M/F Akkarfjord ,26 9,5 1,17 22,83 210, M/F Hasfjord ,33 11,5 1,5 22,5 162,63 33,5 M/F Hasfjord , ,78 Øksfjord - Hasvik 28 M/F Åfjord ,46 11, , ,94 Statistikk Strekning Vekt (tonn) Effekt (kw) Overfart Mellomfart overfart Nattligg landligg Estimert energimengde per overfart Forventning 10, ,47 35,22 24,58 10,74 6,73 13,17 929,73 Standardavik 13, , ,99 38,99 33,75 4,53 3,55 4, ,37 Strekningene i tabellen referer primært til disse hovedstrekningene. Eneste unntaket er dersom hovedstrekningen utgjør kun en mindre del av sambandets totale utstrekning. Da vil strekningen mellom endepunktene bli indikert. Forkortelser Bastø BDH/ BF/ FDSS FFR FNS LF OFS TTS Veolia WH Fosenlinjen Bastø Fosen AS Bilfergen Drøbak-Hurum AS (->) BF Bjørklid Ferjerederi AS (-> Sjø) Flekkefjord Dampskipselskap AS FFR Finnmark Fylkesrederi Fylkesbaatane/MRF FosenNamsos Sjø AS Lekaferja AS Osterøy Ferjeselskap Sjø AS Torghatten Nord AS TTS Torghatten Trafikkselskap Veolia Transport Nord AS Wergeland Halsvik Fosenlinjen AS Kartlegging av fergesamband 17

18

ELEKTRISK DRIFT. Syv av ti ferger er lønnsomme med. en mulighetsstudie

ELEKTRISK DRIFT. Syv av ti ferger er lønnsomme med. en mulighetsstudie ELEKTRISK DRIFT Syv av ti ferger er lønnsomme med en mulighetsstudie 1 Innledning I 2015 fikk Norge sin første batteridrevne ferge. Fergen «Ampere» ble satt i drift på fergestrekningen mellom Lavik og

Detaljer

ELEKTRISK DRIFT. Syv av ti ferger er lønnsomme med. en mulighetsstudie

ELEKTRISK DRIFT. Syv av ti ferger er lønnsomme med. en mulighetsstudie ELEKTRISK DRIFT Syv av ti ferger er lønnsomme med en mulighetsstudie 1 Innledning I 2015 fikk Norge sin første batteridrevne ferge. Fergen «Ampere» ble satt i drift på fergestrekningen mellom Lavik og

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtrute Møre og Romsdal Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016 Foto: Terje Aamodt Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune 1 Offentlege transportressurser i Hordaland Oddmund Sylta/ direktør

Detaljer

Oppsummering fylkesrådmann

Oppsummering fylkesrådmann Oppsummering fylkesrådmann Bakgrunn Sambandet hadde i 2011 en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 756 pbe. (se punkt 1) Det ble i 2011 registrert 3512 gjenstående kjøretøy, en økning på ca 500 fra 2010. /Se punkt

Detaljer

Ruteendringer Påske - Maidager - Pinse 2014 for Trøndelag og Hordaland

Ruteendringer Påske - Maidager - Pinse 2014 for Trøndelag og Hordaland Ruteendringer Påske - Maidager - Pinse 2014 for Trøndelag og Hordaland FERJERUTER NORD-TRØNDELAG FOR PÅSKE, MAIDAGER OG PINSE 2014 HOFLES - GEISNES - LUND / SEIERSTAD - ØLHAMMEREN Påske Torsdag 17.04.2014

Detaljer

Risikorapport 2008. Risikoberegninger for innenriks ferjetrafikk 2008. Sjøfartsdirektoratet. Rederiens Landsforening

Risikorapport 2008. Risikoberegninger for innenriks ferjetrafikk 2008. Sjøfartsdirektoratet. Rederiens Landsforening Risikorapport 2008 Risikoberegninger for innenriks ferjetrafikk 2008 Sjøfartsdirektoratet Rederiens Landsforening Risikorapport 2008 2 Forord Rapporten er utarbeidet for Ferjefaktautvalget. Den inneholder

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal gjeld frå 1. mai 2009 - til og med 30. april 2010 Kjære ferje- og hurtigbåtreisande! Vegane er på mange måtar blodårene i Norge, og knyt folk og samfunn saman.

Detaljer

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten Oppdatering pr. 1.1.2015 Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten For TYSFJORD KOMMUNE www.tysfjord.kommune.no Utført av TRANSPORTUTVIKLING AS 11. mars 2015 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 FERGER I NORDLAND

Detaljer

Søndagsruter som sommar Søndagsruter Søndagsruter

Søndagsruter som sommar Søndagsruter Søndagsruter HELGEDAGAR Kvanndal Utne Kinsarvik Jondal Tørvikbygd Gjermundshamn Årsnes Varaldsøy 47 Dato Benevnelse Sjå side 16 19 Sjå side 14 Sjå side 20 21 1. januar 1. nyårsdag med første tur kl. 09.00 frå Kvanndal

Detaljer

Elektrifisering av bilferger i Norge kartlegging av investeringsbehov i strømnettet. Rapport No.: 2015-0500, Rev. 0 Dato: 2015-05-18

Elektrifisering av bilferger i Norge kartlegging av investeringsbehov i strømnettet. Rapport No.: 2015-0500, Rev. 0 Dato: 2015-05-18 Elektrifisering av bilferger i Norge kartlegging av investeringsbehov i strømnettet Rapport No.: 2015-0500, Rev. 0 Dato: 2015-05-18 Project name: Elektrifisering av bilferger i Norge DNV GL AS Report title:

Detaljer

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR Hordaland Gjeld frå 17. august 2015 MILJØMERKET Trykksak INNHALD SNØGGBÅT / EXPRESS BOAT Sunnhordland Austevoll Bergen...4 7 Lokalbåt Austevoll... 8 Kleppestø - Strandkaien...10

Detaljer

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR. Hordaland. Gjeld frå 1. januar

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR. Hordaland. Gjeld frå 1. januar RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR Hordaland Gjeld frå 1. januar 2014 MILJØMERKET Trykksak INNHALD SNØGGBÅT / EXPRESS BOAT Sunnhordland Austevoll Bergen...4 7 Lokalbåt Austevoll... 8 Kleppestø Nøstet... 9

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Oversikt over bedrifter. Varsel om plassfratredelse LO/NHO-området

Oversikt over bedrifter. Varsel om plassfratredelse LO/NHO-området Oversikt over bedrifter. Varsel om plassfratredelse LO/NHO-området 03.apr.13 Fellesforbundet Overenskomst Nr. Bedrift Adresse Postnr Sted Fellesoverenskomsten for byggfag 331 Skanska Norge AS 107 OSLO

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. FREDAG 1.MAI 2015 TORSDAG 14.MAI 2015 (KRISTI HIMMELFARTSDAG) SØNDAG 17. MAI 2015 Desse rutene vert køyrd slik: Avg. Solvorn kl.

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for riksvegfergesambandene

Reisevaneundersøkelse for riksvegfergesambandene Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for riksvegfergesambandene TØI rapport 1282/2013 Forfatter(e): Jon Martin Denstadli, Øystein Engebretsen, Petter Dybedal Oslo 2013 197 sider På oppdrag fra Statens vegvesen,

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Ferjestatistikk 2011. VEILEDNING Håndbok 157

Ferjestatistikk 2011. VEILEDNING Håndbok 157 Ferjestatistikk 2011 VEILEDNING Håndbok 157 FORORD Ferjestatistikken har i 2011 blitt lagt inn i den nye ferjedatabanken nfdb. Den er ikke ferdig utviklet og man har måttet benytte den gamle ferjedatabanken

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Transport av skogsvirke i kyststrøk

Transport av skogsvirke i kyststrøk Molde 2. desember 2011 Transport av skogsvirke i kyststrøk - fra Finmark til Rogaland Hovedmål Utarbeide en plan for utbygging av tømmerkaier langs norskekysten fra Rogaland til Finnmark, slik at forholdene

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

OVERSIKT OVER UTBETALT STØTTE TIL NOx-MÅLING PÅ SKIP OG RIGGER 2011-2014

OVERSIKT OVER UTBETALT STØTTE TIL NOx-MÅLING PÅ SKIP OG RIGGER 2011-2014 OVERSIKT OVER UTBETALT STØTTE TIL NOx-MÅLING PÅ SKIP OG RIGGER 2011-2014 14.10.2014 Målenr. Søker Skip IMO nr Dato for gjennomført måling Sum utbetalt - maksimalt 80 % av medgått kostnader 9001,00 Kolbjørn

Detaljer

Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! ABB

Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! ABB Bergen, 12.mai 2015 Fremtidens elektriske samferdselsløsninger Kan tas i bruk nå! Slide 1 ZERO utfordrer miljøbedrifter Marius Holm, daglig leder i ZERO Steffen Waal, adm. dir i ABB Norge «Vi ønsker å

Detaljer

Ferjestatistikk 2007 VEILEDNING. Håndbok 157

Ferjestatistikk 2007 VEILEDNING. Håndbok 157 Ferjestatistikk 2007 VEILEDNING Håndbok 157 FORORD Ferjestatistikkens produksjonssystem for år 2007 er basert på beregninger ved hjelp av dataprogrammet FDB. Det er et system på pc for registrering, bearbeiding

Detaljer

Batteridrevet Nesoddenferje

Batteridrevet Nesoddenferje Batteridrevet Nesoddenferje Er det gjennomførbart og er det en god idé? Eirik Ovrum 01.08.2014 1 DNV GL 2014 01.08.2014 SAFER, SMARTER, GREENER Batteries for energy storage can either be used in all-battery

Detaljer

Med sykkel langs Kystriksveien

Med sykkel langs Kystriksveien Med sykkel langs Kystriksveien 13 - dagers turforslag med sykkel mellom Namsos - Bodø. Kystriksveien byr på noen av Norges beste sykkelopplevelser. Øyhopping med sykkel på Helgelandskysten og Namdalskysten

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 4. mai 2009, med hjemmel i lov 15.mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 33,

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Statusrapportering for svømmebasseng - 2012

Statusrapportering for svømmebasseng - 2012 Statusrapportering for svømmebasseng - 2012 Oversikten tar utgangspunkt i statusrapporteringen som ble sluttført 15. mars 2013. Kulturdepartementet Idrettsavdelingen april 2013 STATUSRAPPORT FOR SVØMMEBASSENG

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut ruteheftet for ferje- og hurtigbåtrafikk i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut ruteheftet for ferje- og hurtigbåtrafikk i Møre og Romsdal. 2. opplag Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut ruteheftet for ferje- og hurtigbåtrafikk i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune står for drifta

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Hafs

Dialogmøte med kommunane i Hafs Dialogmøte med kommunane i Hafs Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå departementet

Detaljer

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Det får være grenser. Om kommunereformen NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema De aller villeste kommunegrensene Grensevandring i Hordaland Hvis det blir tid:

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

FERGERUTER NORDLAND OG TROMS. f.o.m. 1. april 2007 t.o.m. 24. mars 2008

FERGERUTER NORDLAND OG TROMS. f.o.m. 1. april 2007 t.o.m. 24. mars 2008 FERGERUTER NORDLND OG TROMS f.o.m. 1. april 2007 t.o.m. 24. mars 2008 Innhold Rute Destinasjon Side 18-611 Skarberget - Bognes... 6 18-703 Bognes - Lødingen... 7 18-581 Drag - Kjøpsvik... 8 18-751 Svolvær

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Arealpolitikk og jordvern

Arealpolitikk og jordvern Arealpolitikk og jordvern Kommunekonferanse Bergen, 28-29- oktober 2008 Seniorrådgiver Erik Anders Aurbakken, SLF Statens landbruksforvaltning Forvalter virkemidler gjennomfører landbrukspolitikken Jordbruksavtalen

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Privatarkiv nr.tek 60. Norsk Utvalg for Betong i Sjøvann. Bakgrunn. Innhold

Privatarkiv nr.tek 60. Norsk Utvalg for Betong i Sjøvann. Bakgrunn. Innhold Privatarkiv nr.tek 60 Norsk Utvalg for Betong i Sjøvann Innkomstdato: 7/11/05 Giver: Odd E. Gjørv, Prof. em., Dr. Techn., Dr. ing. Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU Ordnet av: Ingunn Ø, nov 05-mars

Detaljer

JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2007/2008 for Hurtigbåter, Lokalruter og Ferger i Troms.

JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2007/2008 for Hurtigbåter, Lokalruter og Ferger i Troms. JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2007/2008 for Hurtigbåter, Lokalruter og Ferger i Troms. Dersom ikke annet er angitt, gjelder ordinære ruter Ruteopplysning: Se våre hjemmesider www.hurtigruten.com, eller ring 177

Detaljer

Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111

Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111 Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111 Kollektivtrafikken til Fosen v/harald Hegle fylkesdirektør Ferjesambandet Flakk -Rørvik Problemer med avvikling første 5 mnd. i år pga forsinket ferdigstillelse

Detaljer

Mulige løsninger for Ruters båttilbud

Mulige løsninger for Ruters båttilbud Mulige løsninger for Ruters båttilbud Dialogkonferanse om båtsamband på fornybar energi 12. november 2015 Anita Eide, prosjektleder strategi, Ruter As Oversikt over presentasjonen Presentasjonen består

Detaljer

Postnummer Sted Leveringsforbehold

Postnummer Sted Leveringsforbehold Postnummer Sted Leveringsforbehold 0150 OSLO Levering på fastlandet/kai 1443 OSCARSBORG Levering på fastlandet/kai 1690 HERFØL Levering på fastlandet/kai 1692 NEDGÅRDEN Levering på fastlandet/kai 3144

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Status e-resept og videre arbeid HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Bakgrunn for e-resept Effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Dialogkonferanse ferjeanbud 2018 Skyss Bergen 11.12.2015 Ivan Fossan/Lars-Erik Larsen Boreal Transport Norge AS

Dialogkonferanse ferjeanbud 2018 Skyss Bergen 11.12.2015 Ivan Fossan/Lars-Erik Larsen Boreal Transport Norge AS Dialogkonferanse ferjeanbud 2018 Skyss Bergen 11.12.2015 /Lars-Erik Larsen Boreal Transport Norge AS Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Tromsø Alta Finnsnes Harstad Narvik Sortland Leknes

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Elbil og annen elektrifisering av transport

Elbil og annen elektrifisering av transport Elbil og annen elektrifisering av transport Undertegnede har sitt daglige fokus på den norske ladeinfrastrukturen i Salto Ladestasjoner AS, og er formann i NK 69 Egil Falch Piene Spørsmålstilling 1. Hvordan

Detaljer

Ulykke nr: Person: Antall person Antall omkomårstall: Dato: Måned: 1 1 2 2 2001 mai 1 2 2 2 2001 mai 2 3 2 1 2001 mai 3 4 1 1 2001 juni 4 5 1 1 2001

Ulykke nr: Person: Antall person Antall omkomårstall: Dato: Måned: 1 1 2 2 2001 mai 1 2 2 2 2001 mai 2 3 2 1 2001 mai 3 4 1 1 2001 juni 4 5 1 1 2001 Ulykke nr: Person: Antall person Antall omkomårstall: Dato: Måned: 1 1 2 2 2001 mai 1 2 2 2 2001 mai 2 3 2 1 2001 mai 3 4 1 1 2001 juni 4 5 1 1 2001 januar 5 6 3 1 2001 juni 6 7 3 2 2001 august 6 8 3 2

Detaljer

Radetiketter 2013 2014 2015 Akershus 1782 3686 2250-39 % Bjørkelangen 178 494 158-68 % Flateby 198 836 414-50 % Gjerdrum 194 Hurdal 117 496 417-16 %

Radetiketter 2013 2014 2015 Akershus 1782 3686 2250-39 % Bjørkelangen 178 494 158-68 % Flateby 198 836 414-50 % Gjerdrum 194 Hurdal 117 496 417-16 % Summer av Besøk Kolonneetiketter Radetiketter 2013 2014 2015 Akershus 1782 3686 2250-39 % Bjørkelangen 178 494 158-68 % Flateby 198 836 414-50 % Gjerdrum 194 Hurdal 117 496 417-16 % Hvitsten 204 292 205-30

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Kommuner med sjøareal pr 071211. Adresseopplysninger hentet fra kommunenøkkelen.no. Kartinformasjon hentet fra Kystinfo.

Kommuner med sjøareal pr 071211. Adresseopplysninger hentet fra kommunenøkkelen.no. Kartinformasjon hentet fra Kystinfo. 1 Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 2 Alstahaug kommune Rådhuset 8800 SANDNESSJØEN 3 Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 4 Aurskog-Høland Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN kommune 5 Austevoll kommune

Detaljer

Erfaringer fra kartleggingsarbeid og forklaring til vedlegg

Erfaringer fra kartleggingsarbeid og forklaring til vedlegg MARITIME Erfaringer fra kartleggingsarbeid og forklaring til vedlegg Martin Wold 1 SAFER, SMARTER, GREENER Nettoppgraderingskostnader for lading For å forenkle arbeidet for tilbyderne, samt sikre likebehandling,

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

NATURGASS I TRANSPORT

NATURGASS I TRANSPORT NATURGASS I TRANSPORT HAUGESUND KOMMUNE BENYTTER NATURGASS I TJENESTEBILENE SINE. Vi har 53 busser som bruker naturgass og som kjører ca 90.000 kilometer hver i året. Da sier det seg selv at utslipp til

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Brynjar Stautland Jon Steinsnes. Historien om I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND. Ny bok!

Brynjar Stautland Jon Steinsnes. Historien om I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND. Ny bok! Historien om hjorten Brynjar Stautland Jon Steinsnes I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND Ny bok! INNHOLD 1. Innledning.................................................................................. 7 Kart

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

VAKTRAPPORT Kystverkets beredskapsvaktlag

VAKTRAPPORT Kystverkets beredskapsvaktlag VAKTRAPPORT Kystverkets beredskapsvaktlag Tidsrom: 08.01.2016 12:00-15.01.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 15 Antall øvelser: 1 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt

Detaljer