Kommunal rusomsorg Fredrikstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal rusomsorg Fredrikstad kommune"

Transkript

1 Kommunal rusomsorg Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Problemstilling og avgrensing Metode og gjennomføring Revisjonskriterier BOLIGTILBUD TIL RUSMIDDELAVHENGIGE Revisjonskriterier Fakta Vurderinger PRINSIPPET OM EN HELHETLIG RUSOMSORG Revisjonskriterier Fakta Vurderinger KONKLUSJONER/ANBEFALINGER RÅDMANNENS KOMMENTARER VEDLEGG østfold kommunerevisjon iks 2

3 1 SAMMENDRAG Fredrikstad kommune har tidligere pekt på utfordringer knyttet til mangel på bemannede botilbud ovenfor rusmiddelmisbrukere. Et tilpasset bosted gir brukere trygghet og er ofte en forutsetning for at andre tjenester er virkningsfulle, samtidig vil godt koordinerte tjenester være avgjørende for et vellykket behandlings- og rehabiliteringsopplegg. Utfordringer på dette området vil være avgjørende for tjenestens effektivitet, ha betydning for de ansatte og samfunnet for øvrig. Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet vurdert i hvilken grad Fredrikstad kommune sikrer et tilfredsstillende botilbud til rusmiddelavhengige, samt i hvilken grad prinsippet om en helhetlig rusomsorg ivaretas. Kommunen er underlagt helse- og omsorgstjenesteloven og lov om sosiale tjenester i NAV. Lovverket gir kommunen føringer for utførelse av boligsosialt arbeid, samt koordinering og samhandling tjenester imellom. Vurderingene er gjort på bakgrunn av lovverk med tilhørende rundskriv og veiledere. Prosjektet er gjennomført ved analyse av aktuelle planer, rutiner og interne dokumenter. Informasjonen fra disse er så supplert med intervjuer med spesialkonsulent på området, virksomhetsleder friskliv og mestring, virksomhetsleder fellestjenester, avdelingsleder boligavdelingen, avdelingsleder rus og psykisk helse, sosial boligformidler, ruskonsulent, oppfølgingsog veiledningskonsulent ved NAV og programleder for boligsosialt utviklingsprogram. med boligsosial handlingsplan er påbegynt. Kommunen tilbyr råd og veiledning, samt bistår tjenestemottaker som har behov for tjenester i bolig. Tverrfaglige og tverretatlige samarbeid er i stor grad etablert. Kommunen har videre utarbeidet rutinehefte som skal sikre samhandling både innad i kommunen og utad mot eksterne aktører. Det er fast praksis for å gjennomføre ansvarsgruppemøter og samarbeidet rundt den enkelte bruker fremkommer som tilfredsstillende. På den andre siden viser rapporten også at kommunen har flere forbedringsområder. For det første fremkommer det at kommunen er i mangel av gode bo- og omsorgstilbud ovenfor brukergruppen. Dette gjelder både kommunens boligdekning og bemanningssituasjon. For det andre fremstår kommunens botilbud som for lite differensiert, noe som medfører at brukere er i fare for å ikke få den oppfølgingen de har behov for. Videre fremkommer det at flere av kommunens samarbeidsavtaler/rutiner ikke er oppdatert i tråd med ny organisering. På bakgrunn av rapportens funn kommer revisjonen med følgende anbefalinger til kommunen. Kommunen bør: vurdere sitt behandling- og oppfølgingstilbud med spesielt vekt på oppfølging og miljøarbeid i bolig. utarbeide og oppdatere samarbeidsrutiner i forhold til ny organisering Revisjon takker for samarbeidet og bistanden i forbindelse med revisjonen. Rapporten viser at Fredrikstad kommune tilfredsstiller revisjonskriteriene på flere områder. Gjennom deltagelse i boligsosialt utviklingsprogram er det utarbeidet program og aktivitetsplan, samt at arbeidet østfold kommunerevisjon iks 3

4 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Faktaboks 1: Bakgrunn Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jfr. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kapittel 3. Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet å kontrollere at forvaltningens aktiviteter foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og kommunestyrets vedtak. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i bystyret den 9. februar 2012, sak PS 12/4. Prosjektet vedrørende «Rusmiddelmisbrukere» er det neste prosjekt på planen. I planen heter det: «Kommunens styringsdokumenter viser at antall rusavhengige klienter øker. Dette gir økt press på kommunale rehabiliterings- og oppfølgingstjenester, samtidig som det er budsjettreduksjon og nedbemanning i tjenesten. Kommunen peker også på at det er en utfordring at det er mangel på bemannede botilbud for gruppen. Konsekvensene av vedvarende kutt vil være av vesentlig betydning for brukerne, men kan også være vesentlig for medarbeiderne og kommunens samlede økonomi.» Plan for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget 8. mai 2013, sak PS 13/ Problemstilling og avgrensing Rapporten omhandler følgende problemstillinger: 1. I hvilken grad sikrer Fredrikstad kommune et tilfredsstillende boligtilbud til rusmiddelavhengige? 2. I hvilken grad ivaretas prinsippet om en helhetlig rusomsorg i Fredrikstad kommune? 2.3 Metode og gjennomføring Faktaboks 2: Metode og gjennomføring Østfold kommunerevisjon IKS gjennomfører all forvaltningsrevisjon i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom fakta, og revisjonens vurderinger og konklusjoner. Fakta plasseres under egen overskrift, og er en gjengivelse av informasjon som revisjonen har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. Informasjonen bygger på beskrivelser hentet fra skriftlige dokumenter, mappegjennomgang, spørreundersøkelse og/eller verfiserte intervjuer. Det gjøres oppmerksom som på at fakta i noen tilfeller kan gjengi kommunens egen vurdering eller opplevelse av en gitt tilstand. Fakta kan også være enkeltpersoners meninger, erfaringer eller holdninger. Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse og intervjuer. Dokumenter som har vært gjennomgått er blant annet kommunens boligsosiale handlingsplan, foranalyse av kommunens boligsosiale arbeid, program- og aktivitetsplan for deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram, aktuelle virksomhetsplaner, rutiner og interne dokumenter. Revisjonen har intervjuet kommunens spesialkonsulent på området, virksomhetsleder friskliv og mestring, virksomhetsleder fellestjenester, avdelingsleder boligavdelingen, avdelingsleder rus og psykisk helse, sosial boligformidler, ruskonsulent, oppfølgingsog veiledningslos ved NAV, samt programleder for boligsosialt utviklingsprogram. I etterkant av hvert intervju er det utarbeidet referat, som så er verifisert av informanten. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon. østfold kommunerevisjon iks 4

5 Undersøkelsen er gjennomført av forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker Eriksen i perioden mai til september Revisjonskriterier Faktaboks 3: Revisjonskriterier Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet. Med autoritative kilder menes normalt lovverk, politiske vedtak og føringer, men også kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og/ eller andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater kan danne basis for revisjonskriterier. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriteriene: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m av 24/ nr. 30 (helse- og omsorgstjenesteloven). Lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen av 18/ nr.131 (lov om sosiale tjenester i NAV). Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen av nr Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator nr Rundskriv R35-00-F12 til lov om sosiale tjenester i NAV. Stortingsmelding nr. 47 «Samhandlingsreformen» ( ). Stortingsmelding nr. 30 «Se meg» Stortingsmelding nr. 17 «Byggje - bu - leve». Helse- og omsorgsdepartementets Opptrappingsplan for rusfeltet Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølgning av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse- ROP lidelser (IS-1948). NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial og helsetjenesten. Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester, Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeidsog sosialdepartementet. NOU 2011:15 Rom for alle, Kommunal- og regionaldepartementet. På vei til egen bolig Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: Tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere (H-2188). Utledning av revisjonskriteriene følger under hver enkelt problemstilling. østfold kommunerevisjon iks 5

6 3 BOLIGTILBUD TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. I hvilken grad sikrer Fredrikstad kommune et tilfredsstillende boligtilbud til rusmiddelavhengige? 3.1 Revisjonskriterier Eget bosted gir brukere trygghet og er ofte en forutsetning for at andre tjenester er virkningsfulle. Hjelp til bosted er blant annet viktig for at mennesker skal kunne lykkes med annen rusbehandling. 1 Dette innebærer blant annet at: Kommunen bør utarbeide lokale boligsosiale handlingsplaner. Dette vil sikre kommunens oversikt over boligbehovene, og et mer helhetlig boligsosialt arbeid. Arbeidet med å forebygge bostedsløshet, herunder reduksjon av omfanget av utkastelser og midlertidig botilbud bør styrkes. Kommunen er videre ansvarlige for å sikre en forsvarlig bolig for personer som av økonomiske, sosiale, helsemessige eller mer sammensatte forhold ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. NAV skal tilby råd og veiledning for å sikre en tilfredsstillende bosituasjon, samt bistå tjenestemottaker som har behov for tjenester i bolig. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det, herunder bidra med boveiledning, hjemmetjenester, hjemmehjelp, booppfølging, annen praktisk bistand og sosial inkludering. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til personer som ikke greier dette selv. - Midlertidig botilbud skal begrenses i omfang og lengde, opphold med varighet over 3 måneder bør ikke forekomme. - Ved benyttelse av midlertidig botilbud bør kommunen umiddelbart iverksette tiltak for å sikre overgang til varig botilbud. Tjenestemottaker skal innkalles til oppfølgingssamtale snarest mulig, hvor nytt botilbud av mer varig karakter søkes - Det bør finnes metoder og rutiner for oppfølging av personer i midlertidig botilbud. - Kvaliteten i alle midlertidige botilbud som kommunen benytter bør sikres. Kommunen bør sikre direkte overgang til varige botilbud ved løslatelse fra fengsel og ved utskrivelse fra institusjon. Dersom en person har bolig ved innleggelse i institusjon, bør denne beholdes under innleggelse. Dersom en person er bostedsløs ved innleggelse, må institusjon og kommune begynne arbeidet med å finne bolig. 3.2 Fakta Boligsosialt utviklingsprogram Fredrikstad kommune har fra 2011 vært deltagende i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) er et langsiktig og forpliktende partnerskap mellom kommunen og Husbanken. 2 Programmet skal bidra til å oppnå regjeringens mål om økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet, og økt boligsosial kompetanse og aktivitet i kommunene. 1 Meld. St. 17 «Byggje-bu-leve» 2 Avtaleperioden er fra 1. mars mars østfold kommunerevisjon iks 6

7 Som ledd i samarbeidsavtalen er det gjennomført en ekstern foranalyse av det boligsosiale feltet i Fredrikstad. Her fremkommer det at en av hovedutfordringene på rus- og psykiatrifeltet i kommunen er mangel på gode bo- og omsorgstilbud. Dette gjelder både kommunens boligdekning og bemanningssituasjon i boligene. Kommunen har også utarbeidet programog aktivitetsplan Planen beskriver hva kommunen vil oppnå med det boligsosiale arbeidet i et 3-5 års perspektiv, og hvordan kommunen skal arbeide for å nå målene. Programdelen er et styringsdokument for kommunens lokale utviklingsprogram. Aktivitetsdelen beskriver planlagte og pågående aktiviteter som inngår i utviklingsprogram. Kommunes boligsosiale handlingsplan ble vedtatt i 2003, og var gjeldende for perioden Mål og tiltak i denne er for det meste gjennomført, og planperioden er utløpt. Boligavdelingen informerer om at kommunen per dags dato ikke har noen gjeldende handlingsplan, men at arbeidet med ny plan er påbegynt, og forventes politisk behandlet høsten Gjennom deltakelse i BoSo arbeider kommunen per dags dato med å kartlegge, utrede og foreslå tiltak innen kommunale botilbud til vanskeligstilte. Det arbeides også med å utvikle prosedyrer vedrørende utkastelser fra kommunale boliger, samt å tilrettelegge et akutt botilbud for bostedsløse rusavhengige i tilknytning til Ilaveien bosenter. Kommunalt disponerte boliger Kommunens boligvirksomhet, organisert under Seksjon regulering og teknisk drift (RTD), forvalter kommunens ca. 970 boliger, hvorav 226 er andelsleiligheter i borettslag. Fordelt på brukergrupper er 49,6% av boligene «eldreboliger», 17 % er boliger for psykisk utviklingshemmede, 7,1% er «psykiatriboliger» og 26,3% er boliger forbeholdt «vanskeligstilte». I tillegg disponerer kommunen 30 boenheter ved Ilaveien bosenter. Ilaveien er et døgnbemannet botilbud til rusmiddelmisbrukere som eies og driftes av Blå kors Fredrikstad. Programleder for boligsosialt utviklingsprogram informerer om at rusavhengige i all hovedsak tildeles boliger fra kategorien «vanskeligstilte», men at det er flytende overganger. Eldre rusavhengige kan for eksempel plasseres i «eldreboliger». I foranalysen til boligsosialt utviklingsprogram har Pwc utarbeidet en prognose for fremtidige boligbehov i Fredrikstad kommune fordelt på brukergrupper. Tabell 1 viser PwCs prognose for fremtidige boligbehov fordelt på brukergruppe og bemanningsfaktor for perioden frem mot 2015 og frem mot 2023: Type bolig Brukergruppe Behov for nye boliger fram mot 2015 inkl. ventelister Behov for nye boliger frem mot 2023 inkl. ventelister Omsorgsboliger m/ rus/psykiatri heldøgns tjenester Omsorgsboliger uten eller m/ deltjenester rus/psykiatri Sosialboliger sosiale Midlertidigbolig bostedsløse Totalt Tabellen viser et økende behov for antall boliger både med og uten bemanning for brukergruppen med en rus- og/eller psykisk lidelse frem mot 2015, og frem mot østfold kommunerevisjon iks 7

8 I følge Pwc`s prognoser er det et behov for tilsammen 265 nye boliger til brukergruppen i perioden I perioden vil det være en netto tilvekst i antall kommunalt disponerte boliger på i alt 178. I henhold til justert investeringsplan, vedtatt i bystyret sak PS 12/126, er det listet opp 202 boligprosjekter. Boligprosjekter spesielt innrettet mot gruppen «vanskeligstilte» er: Traraveien 19 (20 midlertidige boliger med bemanning). Begbyveien (18 ubemannede utleieboliger). Lavterskel Løkkeberg (20 lavterskel utleieboliger, foreløpig ikke definert vedrørende bemanning). Programleder boligsosialt utviklingsprogram opplyser om at det foreløpig ikke er tatt endelig beslutning vedrørende brukergruppe for flere av boligprosjektene på investeringsplanen. På revisjonens tidspunkt arbeider Seksjon regulering og teknisk drift og Seksjon helse og velferd med en konkretisering av flere av boligprosjektene. Investeringsplanen skal justeres på nytt i forbindelse med budsjett 2014 og handlingsplan Endelig oversikt over boligprosjekter, basert på kvalitetssikrede behovstall vil bli presentert i ny boligsosial handlingsplan i løpet av høsten Organisering og oppgavefordeling Seksjon helse og velferd, herunder NAV og boligavdelingen, har ansvaret for tildelingen av kommunalt disponerte boliger til brukergruppen. NAV har ansvaret for å fremskaffe midlertidig botilbud, samt saksbehandling 3 Tallene inneholder ikke boliger til utviklingshemmede og flyktninger. av depositumsgaranti og Husbankens bostøtte. 4 Saksbehandling av bostøtte utføres av en ansatt, organisatorisk plassert i avdeling stab og støtte, mens ansvaret for midlertidig botilbud er lagt til den enkelte NAV veileder. Vedtaksmyndighet ligger på ledernivå. Oppfølgings- og veiledningslos ved NAV informerer om at NAV ikke er ansvarlig for å tilby varige botilbud, men at de også arbeider med dette ved at veiledere ved NAV blant annet: bistår brukere med å finne bolig på finn.no dekker utgifter til annonser bistår med å søke kommunal bolig informerer huseiere vedrørende depositumsgaranti henviser videre til sosial boligformidler tilbyr økonomisk bistand etter individuell vurdering tilbyr råd og veiledning omhandlende bolig Boligavdelingen er ansvarlig for tildeling av husbankens låne- og tilskuddsordninger, kommunale boliger til vanskeligstilte, psykiatriboliger, Ilaveien, bedrive boligsosialt arbeid ovenfor brukergruppen, samt opprettholde kontakt med det private leiemarkedet for bosetting av vanskeligstilte. Per dags dato tildeles boliger i felles tildelingsteam bestående av avdelingsleder flyktning, avdelingsleder rus og psykisk helse, virksomhetsleder psykiatriboliger, avdelingsleder bolig, samt en av boligavdelingens medarbeidere. Boligavdelingen og avdeling rus og psykisk helse har tidligere vært organisatorisk plassert i samme 4 Depositumsgaranti er en garanti NAV gir til personer som skal leie bolig på det private markedet. Bostøtte er økonomisk støtte til bolig, som utbetales til bruker månedlig. østfold kommunerevisjon iks 8

9 virksomhet. 5 Fra og med er boligavdelingen plassert i virksomhet tildelingskontoret, mens rus og psykisk helse er plassert i virksomhet friskliv og mestring. 6 Fra og med oktober 2013 vil tildelingskontoret være ansvarlig for all tildeling av kommunale boliger. Avdelingsleder rus og psykisk helse mener dette er et sårbart system, da tildelingskontoret ikke sitter på kunnskapen/kjennskapen til brukergruppen og enkeltbrukere, slik avdeling rus og psykisk helse gjør. Avdelingsleder bolig mener samarbeidet avdelingene imellom har vært viktig, spesielt i forhold til tildelingen av boliger til rusavhengige, og at det kan bli en utfordring å få til dette samarbeidet i ny organisering. Tildeling av trygde- og omsorgsboliger fases per dags dato inn i tildelingskontoret. 7 Etter denne overføringen vil kommunen ha mulighet til å se alle boliger og søkere under ett, i følge avdelingsleder bolig vil dette føre til en mer fleksibel bruk av den kommunale boligmassen. Oppfølging i kommunale boliger Det fremkommer i kommunens boligsosiale handlingsplan fra 2003 at det på et generelt grunnlag er stort behov for oppfølgingstiltak i bolig. Brukergruppene som utmerker seg er først og fremst rusmiddelmisbrukere og psykisk utviklingshemmede. Miljøarbeid knyttet til bolig fremheves videre i kommunens program- og aktivitetsplan som en viktig strategi for å sikre at gode og etablerte boforhold blir av varig karakter. Flere av kommunens virksomheter/ etater yter per dags dato tjenester innen booppfølging og annen praktisk bistand ovenfor brukergruppen. Boligavdelingens sosiale boligformidlere er blant annet ansvarlig for å bistå brukere med å finne egnet bolig, gi råd og veiledning ved innfasing i bolig, sørge for rett bolig til riktig pris og forsvarlig standard, hindre utkastelser, samt bistå med generell informasjon og veiledning. Boligformidlerne bistår bruker med å finne bolig både i det private og det kommunale markedet. De sosiale boligformidlerne er i utgangspunktet ikke ansvarlig for booppfølging av brukere, men arbeider også med dette i enkelttilfeller. Etat hjemmesykepleie leverer pleie- og omsorgstjenester i brukers bolig. I all hovedsak består dette i medisinhåndtering. Hjemmesykepleien kjører blant annet ut metadon/subuxone til LAR pasienter 8 i helgene. Hjemmesykepleien tilbyr også tjenester til eldre rusmisbrukere som har behov for hjelp til personlig hygiene, samt at flere også blir plassert i omsorgsboliger for eldre. Avdeling rus og psykisk helse tilbyr blant annet polikliniske samtaler og individuell oppfølging av rusmisbrukere. Videre har ruskonsulentene ansvar for å tilby råd og praktisk veiledning for å sikre bruker en tilfredsstillende bosituasjon. Ruskonsulentene gjennomfører også hjemmebesøk og oppfølging i hjemmet. Miljøarbeidertjenesten 9 består av 7,5 årsverk og har oppfølging av beboere i to av kommunens rusboliger, Romeveien og 5 Virksomhet rus, psykiatri, bolig og flyktningarbeid. 6 Begge virksomhetene ligger under Seksjon helse og velferd. 7 Trygde- og omsorgsboliger har tidligere blitt tildelt av åpen omsorg (fra åtte forskjellige soner i kommunen). 8 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er betegnelsen på den norske ordningen for substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. Pasientene blir behandlet med metadon eller buprenorfin (Suboxone eller Subutex). 9 Organisatorisk plassert i avdeling rus og psykisk helse. østfold kommunerevisjon iks 9

10 Råkollveien. 10 I handlingsplan fremkommer det at miljøarbeidertjenesten er et ressursmessig knapphetsgode som kun gis til særlig vanskeligstilte brukere. Avdelingsleder rus og psykisk helse opplyser om at beboere i Romeveien og Råkollveien i stor grad fungerer godt med den oppfølgingen de har av miljøarbeidertjenesten. Kommunen har videre to miljøvaktmestere 11 som er knyttet opp mot boliger for vanskeligstilte, samt kommunes psykiatriboliger. Miljøvaktmesterne gjennomfører vedlikehold og dugnader i samarbeid med brukere. Utover overnevnte tjenester har kommunen tildelingsrett til 30 boenheter ved Ilaveien bosenter. Disse boenhetene har døgnbemannet oppfølging av ansatte ved Blå kors Fredrikstad. Ansvar- og oppgavefordeling ovenfor beboere i Ilaveien er avklart i samarbeidsavtale. Det gjennomføres også faste samarbeidsmøter mellom Blå kors, Ilaveien og NAV en gang i måneden. Avdeling rus og psykisk helse har opprettet innsatsområde vedrørende oppfølging av brukere med kronisk ruslidelser og boligutfordringer. Dette arbeidet skal identifisere utfordringer og bidra til å bedre samhandlingen med spesialisthelsetjenesten på området. Det informeres imidlertid om flere utfordringer vedrørende kommunens boog oppfølgingstilbud ovenfor brukergruppen. For det første tilbyr kommunen i for liten grad miljøarbeidertjenester og tett oppfølging i bolig. Grunnet mange brukere med svært dårlig boevne er behovet for miljøarbeidertjenesten, samt 10 Romeveien og Råkollveien består av tilsammen 16 boenheter. 11 En er ansatt på prosjektmidler gjennom BoSo, en er hospitant gjennom NAV. døgnbemannede boliger, langt større enn kapasiteten. I følge avdelingsleder bolig har avdelingen per dags dato ca. 80 brukere på venteliste som har behov for tett oppfølging i bolig. Konsekvensen av dette blir at ruskonsulentene må holde på brukere som «faller mellom to stoler». Avdeling rus og psykisk helse opplever store utfordringer knyttet til rusmisbrukere med boligutfordringer og behandlingsoppfølging i bolig, og er i slike tilfeller ofte ikke rett instans. Dette gjelder hovedsakelig brukere med behov for tett personaloppfølging i bolig. For det andre informeres det om et for lite differensiert botilbud for brukergruppen. Kommunen mangler blant annet et godt akutt midlertidig boalternativ. Her benytter kommunen plasser ved Utne camping og Øbas DA. Mange av brukerne som mottar et midlertidig botilbud er personer med rus- og/eller psykiatrilidelser, med liten eller ingen boevne. Disse personene er i stort behov av egne bo- og omsorgstilbud. Utne camping og Øbas DA anses ikke å være rett tilbud til denne brukergruppen, og er en stor og krevende utfordring for kommunen. Videre opplyses det om at det er vanskelig å opprettholde forsvarlige tjenester for brukere som er i behov av dette, når de befinner seg på Utne Camping. Det finnes også rusmisbrukere som ikke evner å bo i Ilaveien grunnet regler og krav. Videre er det slik at mange rusmisbrukere over 60 år får tildelt vanlige omsorgsboliger for eldre. Virksomhetsleder fellestjenester mener disse brukerne ikke hører hjemme i vanlige omsorgsboliger, og at kommunen har et behov for omsorgsboliger som kun er tiltenkt eldre rusmisbrukere. For det tredje tilpasses ikke kommunens bo- og oppfølgingstjenester funksjon, men diagnose. Mange brukere med tunge ruslidelser er vanskelig å utrede/diagnostisere og vil dermed kunne stå uten riktig/tilstrekkelig botilbud. Flere av disse brukerne har behov for bemannet østfold kommunerevisjon iks 10

11 bolig med kompetent personale i forhold til sine utfordringer. I henhold til program- og aktivitetsplan vil kommunen i det videre boligsosiale arbeidet i større grad vektlegge brukers behov og ikke hvilken målgruppe/diagnosegruppe brukeren tilhører. Midlertidig botilbud Kommunen mangler eget midlertidig botilbud og har per dags dato rammeavtale med Utne camping AS og Øbas DA for levering av midlertidig husvære. 12 Formålet er å sikre kommunen kvalitetsgodkjente døgnovernattingssteder tilgjengelig for personer med behov for midlertidig døgnovernatting. I følge oppfølgings- og veiledningslos ved NAV kvalitetssikres de midlertidige botilbudene gjennom kommunens rammeavtale med tilbyderne, samt gjennom tilsyn. 13 NAV har utarbeidet rutine for tildeling av midlertidig bolig, samt samarbeidsrutine med boligavdelingen vedrørende ansvarsfordelingen av akutt og permanent bolig til vanskeligstilte. 14 Rutinene er ikke revidert i forholdt til ny organisering. Boligavdelingen involveres alltid ved innvilgelse av midlertid botilbud, ved at henvisning vedrørende behov for oppfølging, sendes fra NAV til boligavdelingen. Henvisningen er viktig for å få et overblikk over søkers bistandsbehov. Sosial boligformidler er etter dette ansvarlig for å kontakte bruker, 12 I henhold til rammeavtale tilbyr Utne camping AS kommunen 8 leiligheter plassert i et hus, mens ØBAS DA tilbyr 16 leiligheter på spesifiserte adresser i Fredrikstad og Sarpsborg. 13 NAVs ledelse gjennomførte tilsyn sommer 2011 og i juli Jfr. rutine «Boliger til vanskeligstilte permanent bolig» og «Boliger til vanskeligstilte akutt bolig». og å igangsette arbeidet med å fremskaffe et varig botilbud. Basert på henvisning fra NAV innkaller sosial boligformidler brukere som er i midlertidig bolig til kartleggingssamtale. Kartleggingen er viktig for å tydeliggjøre brukers videre boligbehov. Sosial boligformidler arbeider også med å avdekke behov som tidligere ikke har blitt oppdaget, for eksempel om bruker kan ha krav på økonomiske ytelser som bostøtte, barnebidrag eller arbeidsavklaringspenger (AAP). I følge sosial boligformidler er det en stor utfordring å fremskaffe varige botilbud til brukere med en rus- og/eller psykisklidelse, da det er mangel på egnede boliger i kommunen. Boligavdelingen har ved flere tilfeller opplevd at brukere sendes fra NAV til boligavdelingen vedrørende behov for akutt midlertidig bolig. Dette gjelder hovedsakelig brukere som både har et bolig- og oppfølgings behov. Det forekommer blant annet at NAV og boligavdelingen arbeider «om hverandre» med å fremskaffe varig botilbud til bruker. Dette har ført til dobbeltarbeid, misforståelser og at NAV og boligavdelingen har blitt konkurrenter på boligmarkedet i forhold til samme bruker. Noe som er en konsekvens av at ansvarsfordelingen mellom boligavdelingen og NAV oppleves som uklar. Oppfølgings- og veiledningslos ved NAV informerer om at brukere med rus- og/eller psykiske lidelser, uten fast bolig, ofte blir i midlertidige botilbud til de tildeles plass ved Ilaveien eller annen kommunal bolig. Grunnet manglende boevne vurderes ofte disse brukerne å være uegnet til å leie på det private markedet. Hvor lang tid bruker blir i et midlertidig botilbud varierer fra sak til sak. Som det fremkommer av tabell 3 er det 22 husstander som har bodd sammenhengende over 3 måneder i et midlertidig botilbud i østfold kommunerevisjon iks 11

12 Boligavdelingen opplyser også om at de har brukere, uten fast bolig, som har vært registrert på venteliste for permanent bolig opp mot to år. Oppfølgings- og veiledningslos ved NAV opplyser videre om at det i all vesentlighet ikke er noe problem å fremskaffe plasser ved et midlertidig boligbehov, men at det i turistsesongen kan være en knapphet i tilbudet. Et annet problem er at tunge brukere uten tilstrekkelig boevne kastes ut. NAV prøver da å skaffe til veie andre alternative boløsninger, noe som er vanskelig, da ingen andre overnattingssteder godtar garanti fra NAV. Oppfølgings- veiledningslos mener denne problematikken i stor grad kunne vært unngått ved at kommunen hadde disponert et eget midlertidig botilbud, nattehjem eller lignende. Et mer sentralt tilbud ville også gjort det enklere for de som er i tiltak og/eller har henteordning i LAR. Kommunens utgifter til midlertidige botilbud har økt fra Kommunens spesialkonsulent og NAVs oppfølgings- og veiledningslos antar at dette er en konsekvens av endrede tilbud fra spesialisthelsetjenesten, som en følge av samhandlingsreformen. Brukerne skrives blant annet tidligere ut fra behandling enn før. Pasienter som blir overført til kommunen har dermed ofte langvarige, sammensatte og omfattende behov for bo- og omsorgstiltak. Tabell 2 viser utviklingen av antall husstander i midlertidig botilbud i alt, utviklingen av antall husstander i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder og utviklingen av utgifter til midlertidig botilbud fra : Tabell 2: Midlertidig botilbud ( ) År Antall husstander i midlertidig botilbud i alt Antall husstander i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder Andel husstander i midlertidig botilbud i mer enn 3 19,5% 32% 19,7% 17,3% måneder Utgifter til midlertidig botilbud Tabellen viser en økning i antall husstander i midlertidig botilbud fra , samt en økning i utgiftene til midlertidig botilbud for den samme perioden. Andelen husstander i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder har derimot ikke økt fra I henhold til vedtatt investeringsprogram skulle midlertidig husvære vært bygd i Grunnet avslåtte søknader om boligtilskudd som rammebevilgning både i 2009 og 2010, er det ikke blitt fremmet sak om lokaliseringen av tiltaket før i 2012, og planene er således forsinket. Bystyret vedtok i sak PS 12/75 lokalisering av nytt kommunalt tiltak for 20 boenheter med midlertidig husvære i Traraveien 19. Det planlagte tiltaket for midlertidig husvære er tenkt å være kommunens hovedleverandør av akuttplasser til bostedsløse. Kjøp av plasser hos private aktører er tenkt å være et supplement til kommunens tilbud. Traraveien 19 vil være et bemannet midlertidig botilbud som er koblet til videre tilbud om oppfølging og varig bolig. I henhold til kommunens planverk er Traraveien 19 forventet ferdigstilt i østfold kommunerevisjon iks 12

13 Det er etablert samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorg øst og Fredrikstad kommune vedrørende bosetting ved løslatelse fra fengsel. Formålet med avtalen er å sikre egnede tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved løslatelse av innsatte. Avdeling rus og psykisk helse har en kontaktperson for brukere som soner og som ikke har bolig. For å kunne ha en god oversikt over brukere som løslates fra fengsel eller skrives ut fra institusjon er avdelingen avhengig av å holdes oppdatert av brukeren selv eller ansvarlig instans. I følge ruskonsulent kan dette være en utfordring, da de ikke alltid holdes oppdatert vedrørende brukers løslatelse/utskrivelse. Sosial boligformidler opplyser videre om store utfordringer ved å få brukere, som løslates fra fengsel eller utskrives fra institusjon, direkte over i et varig botilbud. Avdelingen prioriterer brukere som kommunen har brukt mye penger på, men kommer konstant på etterskudd grunnet mangel på egnede boliger. For mange er det umulig å flytte inn i vanlig bolig grunnet behov for tett oppfølging. I følge boligavdelingen samarbeides det tett vedrørende disse brukerne. Ruskonsulent informerer videre om at de bistår bruker med å søke bolig, samt at de henviser videre til sosial boligformidler. Avdelingsleder for rus og psykisk helse opplyser om at de har mulighet til å kjøpe plasser av Aleris 15 til personer som skrives ut fra institusjon eller løslates fra fengsel. Bruker kan da bli boende der til kommunen fremskaffer et annet boalternativ. Plassene på Aleris består av botilbud med oppfølging, og koster mellom 3000 til 7000 kroner per døgn, 15 Aleris er et privat helse- og omsorgsforetak som har virksomheter innen sykehus og medisinske sentre, rus og psykisk helse, barnevern, samt tilbud til eldre og funksjonshemmede. avhengig av hjelpebehovet. På revisjonens tidspunkt opplyses det om at avdelingen har 3-4 plassert på slike botilbud. Kommunens utgifter til kjøp av private institusjonsplasser/døgnbemannet omsorgstilbud var for 2012 på kroner. Forebygging av bostedsløshet Boligavdelingen arbeider kontinuerlig med å forebygge bostedsløshet og reduksjon i antall utkastelser. Avdelingsleder bolig informerer om at boligavdelingen har et tett samarbeid med namsmannen og kemneren. Boligavdelingen er en aktiv problemløser ved restanser og varsel om fravikelse både i private og kommunalt eide boliger. Sosial boligformidler er ansvarlig, og alle med behov, får skriftlig tilbud om bistand. Dette gjelder også de som står i fare for å miste bolig grunnet tvangssalg. 16 Husbråk i kommunale boliger tas opp i samarbeidsgruppe hvor ansatte ved boligavdelingen og ansatte ved boligvirksomheten ved RTD sammen finner løsninger. Avdelingsleder bolig mener informasjonsflyten mellom boligvirksomheten ved RTD og boligavdelingen kunne vært forbedret ved at boligavdelingen hadde hatt tilgang til boligvirksomhetens datasystem (ISY). Dette ville ført til en bedre oversikt for begge avdelinger, slik at utfordringer i større grad kunne blitt løst raskere. Grunnet en sterk økning av tunge og bostedsløse brukere med rus- og/eller psykiske lidelser, opprettet NAV i 2012, en arbeidsgruppe for å klargjøre ansvarsforholdet vedrørende disse brukerne. Mange av brukerne hadde mangelfull oppfølging av kommunale rusog psykiatritjenester, og hadde blitt kastet ut av Ilaveien eller andre kommunale 16 Boligavdelingen hadde per mottatt 36 begjæringer om utkastelser fra namsmannen i løpet av 2013, av disse ble 9 utkastelser gjennomført. østfold kommunerevisjon iks 13

14 boliger grunnet manglende boevne. NAV opplevde store problemer med å bosette denne marginaliserte gruppen i midlertidige eller varige botilbud. Det ble videre bestemt at bostedsløshet som følge av en ROP lidelse 17 skal løses i et tett samarbeid mellom Tildelingskontoret, Friskliv og mestring, eventuelt teknisk etat, NAV og Sykehuset Østfold (SØF). Det er etablert et samarbeid mellom lederne med korte kommunikasjonslinjer. Videre skal utkastelser fra Ilaveien og kommunale leieavtaler, som følge av ROP lidelser, unngås. Virksomhetsleder friskliv og mestring, Tildelingskontoret og Teknisk etat har i samarbeid ansvaret for å forhindre dette. Det arbeides på revisjonens tidspunkt med skriftlige varslingsrutiner mellom Ilaveien og avdeling rus og psykisk helse. Dette vil, i følge virksomhetsleder friskliv og mestring, kunne forebygge oppsigelser av leiekontrakter ved Ilaveien. Virksomhetsleder friskliv og mestring informerer om et behov for klare samhandlingsprosedyrer vedrørende boligkontrakter, samt en tydeligere samhandling mellom boligforvaltning og boligtildeling. Det er en utfordring i kommunen at forståelsen og toleransen med henhold til brukergruppens adferd og boevne er sprikende. Tabell 3 viser antall og andel bostedsløse personer i Fredrikstad kommune fordelt på årstall: 18 Antall bostedsløse Bostedsløse pr innbyggere ,69 0,96 0,59 1,50 17 Dobbeltdiagnose innen rus og psykisk lidelse er en diagnose gitt til mennesker som har en psykisk lidelse samtidig som de har en ruslidelse. 18 Tallene er hentet fra Norsk institutt for by- og region forskning, NIBR-rapport 2013:5. Tallene viser en økning i antall og andel bostedsløse i Fredrikstad kommune fra Vurderinger Som det fremgår av revisjonskriteriene i kapittel tre er kommunen ansvarlig for å sikre en forsvarlig bolig til personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Kommunen skal også medvirke til å skaffe boliger med særlig tilpasning for personer som trenger det. Fakta viser at kommunen på flere områder tilfredsstiller kravene i revisjonskriteriene. Kommunen har i forbindelse med boligsosialt utviklingsprogram utarbeidet program og aktivitetsplan Planen beskriver hva kommunen vil oppnå med det boligsosiale arbeidet, og hvordan kommunen skal arbeide for å oppnå målene. Arbeidet med ny boligsosial handlingsplan er påbegynt, og forventes politisk behandlet høsten Utarbeidelse av handlingsplaner er med på å sikre kommunen oversikt over boligbehovene. Kommunen tilbyr råd og veiledning, samt bistår tjenestemottaker som har behov for tjenester i bolig. Samarbeidet mellom NAV og boligavdelingen fremstår i all vesentlighet som tilfredsstillende, men bør etter revisjonens vurdering ytterligere avklares, slik at misforståelser og dobbeltarbeid unngås. Det er opprettet rutiner mellom avdelingene slik at involvering av boligavdelingen sikres ved innvilgelse av midlertidig husvære. Kommunen har etablert samarbeidsavtale med Kriminalomsorg Øst vedrørende bosetting ved løslatelse fra fengsel, samt at det samarbeides tverretatlig med forebygging av bostedsløsheten i kommunen. Etter revisjonens vurdering er dette i tråd med kriteriene. østfold kommunerevisjon iks 14

15 Revisjonen finner videre at kommunen har enkelte boligsosiale utfordringer. For det første fremkommer det at kommunen er i mangel av gode bo- og omsorgstilbud ovenfor brukergruppen. Dette gjelder både kommunens boligdekning og bemanningssituasjon i boligene. Det fremkommer av fakta at det er en stor utfordring å fremskaffe varige botilbud til brukere med rus- og/eller psykiske lidelser. Dette underbygges blant annet av at kommunen har en venteliste med ca. 80 brukere med behov for tett oppfølging i bolig, samt at enkelte brukere har vært registrert på venteliste for permanent bolig opp mot to år. Fakta viser også at bruken av midlertidige botilbud har hatt en kraftig økning fra , samtidig som tall fra NIBR viser økning i antall og andel bostedsløse i kommunen fra For det andre viser fakta at kommunens botilbud i for liten grad er tilstrekkelig differensiert. Flere brukere får således ikke den oppfølgingen de har behov for. Det vises blant annet til at personer med rusog/ eller psykiske lidelser plasseres på midlertidige plasser ved Utne Camping selv om dette ikke anses å være rett tilbud til brukergruppen. Det samme er gjeldende for eldre rusmisbrukere som plasseres på ordinære sykehjem. Revisjonen finner det positivt at kommunen har vedtatt lokalisering av nytt tiltak for midlertidig husvære. Dette tilbudet vil i større grad være tilrettelagt og tilpasset brukergruppen, samt at det i større grad vil kunne sikre overgangen fra midlertidig til varig bolig for personer med behov for tett oppfølging. østfold kommunerevisjon iks 15

16 4 PRINSIPPET OM EN HELHETLIG RUSOMSORG. I hvilken grad ivaretas prinsippet om en helhetlig rusomsorg i Fredrikstad kommune? 4.1 Revisjonskriterier Ifølge NOU 2004:18 er det i mange sammenhenger viktig for tilbudet til den enkelte pasient at den kommunale sosialtjenesten, helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten fungerer som en sammenhengende behandlingskjede med et helhetlig tilbud. Godt koordinerte tjenester er avgjørende for et vellykket behandlingsog rehabiliteringsopplegg for personer med rusproblemer. 19 Dette innebærer at: Det er nødvendig med gode og systematiske samhandlingsverktøy og samhandlingsrutiner både mellom tjenestenivåene, innad i de ulike tjenestene og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig. Kommunen skal inngå samarbeidsavtaler med det regionale helseforetaket. Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse av avtalen. Samarbeidsavtalen skal blant annet inneholde felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, retningslinjer for samarbeid i tilknytting til innlegging og utskriving, habilitering, rehabilitering og læringsog mestringstilbud. Det skal være en gjensidig kunnskapsformidling og veiledning mellom kommune og psykisk helsevern, primært DPS. Det bør fokuseres på parallelle tjenester fremfor sekvensiell behandling, slik at uhensiktsmessige ventetider kortes ned og effektiviseres. Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys koordinator og det skal utarbeides individuell plan. Dersom pasienter ikke ønsker individuell plan, 19 Stortingsmelding nr. 30 «se meg». bør det likevel utarbeides planer for samhandling og koordinering av tjenester. 4.2 Fakta Organisering og ansvar i den kommunale rusomsorgen Fredrikstad kommune har utarbeidet helhetlig ruspolitisk handlingsplan Planen fremhever blant annet viktigheten av gode samarbeidstiltak for å kunne tilby gode og koordinerte tjenester og tiltak overfor brukergruppen. Spesialkonsulent informerer om at planen fortsatt er gjeldende, men at kommunen per dags dato arbeider med overordnede seksjonsplaner. Ny plan for kommunens rus og psykiatritjenester vil av den grunn i større grad bli en tiltaksplan på feltet. Planen skal ferdigstilles i løpet av 2014, og vil blant annet inneholde prosedyrer og samarbeidsrutiner. Den kommunale rusomsorgen leveres hovedsakelig av virksomheter/etater organisert under seksjon helse og velferd, herunder: Etat hjemmesykepleie Etat medisinske tjenester Virksomhet omsorgssentre Virksomhet tildelingskontoret Virksomhet friskliv og mestring NAV Etat hjemmesykepleie yter helsetjenester overfor kommunens hjemmeværende rusmisbrukere. I all hovedsak består dette i medisinhåndtering. Etat medisinske tjenester, ved Feltpleien, har et medisinsk ansvar vedrørende lavterskel helsehjelp til rusmiddelavhengige over 18 år. østfold kommunerevisjon iks 16

17 Virksomhet omsorgssentre har ansvaret for omsorgtjenester i omsorgsboliger og institusjon. Virksomhet tildelingskontoret er ansvarlig for kommunens tjeneste- og boligtildeling. Virksomhet friskliv og mestring, ved avdeling rus og psykisk helse har et koordineringsansvar ovenfor brukergruppen, og er blant annet ansvarlig for å bistå med kartlegging av ROP pasienter. NAV, ved oppfølgingsavdelingen, kartlegger rusbruk gjennom AUDIT/DUDIT 20, og er blant annet ansvarlig for arbeidsrehabilitering av rusmisbrukere. Videre så har seksjon for oppvekst og utdanning, ved barnevernstjenesten, ansvaret for oppfølging av barn under 18 år og unge fra år. I følge spesialkonsulent skal barnevernet melde fra i god tid dersom noen av deres brukere har behov for andre kommunale tjenester. 21 Etter omorganiseringen består Seksjon for helse og velferd av åtte etater/virksomheter, i tillegg til kommunalsjefens stab. Omorganiseringen representerer en betydelig endring, fra 25 virksomheter med et relativt ensartet tjenestetilbud, til større etater/virksomheter med flere typer tjenester. I følge spesialkonsulent er kommunens omorganisering en direkte konsekvens av de nye ansvarsområdene kommunen får overført fra staten via samhandlingsreformen. Et eksempel på dette er de nye ROP retningslinjene. ROP pasienter har blant annet krav på kartlegging og utredning i kommunen. De nye ansvarsområdene overfor rus og psykiatri pasienter er også bakgrunnen for at avdeling rus og psykisk helse skal plasseres i kommunens nye helsehus, hvor alle tjenester skal samlokaliseres. Det vil således bli kortere avstand mellom tjenestene, noe som vil kunne forenkle samarbeidsprosesser. På revisjonens tidspunkt utredes det om avdeling rus og psykisk helse også skal utvide sin arbeidstid, slik at de i større grad kan arbeide operativt og ambulent, samt i større grad samarbeide med legevakten. Spesialkonsulent informerer om at Fredrikstad kommune så langt er den eneste kjente kommunen i landet som har plassert avdeling rus og psykisk helse inn i et kommunalt helsehus sammen med somatiske tjenester. Avdeling rus og psykisk helse 22 fungerer som kommunens koordinerende enhet ovenfor avdelingens brukergruppe 23. Avdelingen er således ansvarlig for å koordinere brukergruppens ansvarsgrupper, samt utarbeidelse og oppfølging av brukers IP. Avdelingsleder opplyser videre at avdelingen også er ansvarlige for å ha en løpende kontakt med kommunens fastleger og andre relevante deler av tjenesteapparatet rundt bruker. Avdelingens ruskonsulenter har et vidt spekter av arbeids- og ansvarsoppgaver. Ruskonsulentene har som koordinator et koordineringsansvar ovenfor enkeltbrukere som har behov for helhetlige og sammensatte tjenester. Dette kan for eksempel være tjenester fra NAV og diverse tiltak/behandling som leveres av spesialisthelsetjenesten eller private institusjoner. Ruskonsulentene tilbyr blant annet polikliniske motivasjonssamtaler, henviser til behandling i spesialisthelsetjenesten, oppfølging av bruker før, under og etter utskrivelse fra institusjon, oppfølging av LAR pasienter, hjemmebesøk og 20 AUDIT og DUDIT er verktøy for å kartlegge bruken av alkohol og andre rusmidler som grunnlag for samtaler om rus. 21 Jfr. «Systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid» 22 Rus og psykisk helse ble samorganisert 1. juni Avdelingen har ansvar for målgruppen fra 18 år og oppover, men har også tiltak for gruppen mellom 16 og 18 år. østfold kommunerevisjon iks 17

18 oppfølging i hjemmet, oppfølging av gravide rusmisbrukere, samt oppfølging av brukere med tvang som ledd i behandlingen. Avdelingens ansatte er inndelt i tverrfaglige og flerfaglige kompetansegrupper med definerte innsatsområder. Avdelingen er delt inn i tre særskilte oppfølgningsteam; oppfølgningsteam «ungdom», samt to oppfølgningsteam med fokus på «voksne med utfordringer innen rus- og psykisk helse». Virksomhetsleder friskliv og mestring informerer om at alle brukere er gjenstand for faglig vurdering av avdelingens inntaksteam. Inntaksteamet kartlegger og utarbeider vedtak basert på søkers registrerte opplysninger. 24 Inntaksteamet består av avdelingsleder og fire saksbehandlere 25. Inntaksteamet gjennomfører ukentlige møter. Brukerne blir deretter fordelt, gjennom fordelingsmøtet, til ansatte med kompetansen som passer behovet hos bruker. Fordelingsmøte gjennomføres to ganger i måneden. Når organiseringen er sluttført vil ansvaret for alt av søknader, kartlegging og vedtaksbehandling flyttes fra avdeling rus og psykisk helse til virksomhet tildelingskontoret for helse og velferd. I følge Avdelingsleder rus og psykisk helse vil kommunens tjenester bli bedre med et felles inntakskontor. Dette begrunnes med at det i større grad vil bli en helhetlig tildeling og økt grad av likeverdig behandling av kommunens innbyggere. Virksomhetene er pliktige til å tilby de tjenestene som brukeren tildeles. Tidligere har det ofte oppstått ansvarsfravikelse og skyveproblematikk mellom instanser. Dette gjelder spesielt brukere som i tillegg 24 Avdelingens tjenester ovenfor rusmisbrukere ble fra høsten 2012 vedtaksbaserte. 25 To med rusfaglig kompetanse og to med psykiatrikompetanse. til en ruslidelse også har en lettere psykisk utviklingshemning. Virksomhetsleder friskliv og mestring informerer om at det med ny organisering også følger med helt nye måter å arbeide på for avdeling rus og psykisk helse. Det vil bli mindre individuell oppfølging. Det gamle ettervernet skal bort, brukere som skrives ut fra institusjon skal i stedet «sluses» gjennom en gruppebasert oppfølging bestående av virksomhetens tverrfaglige mestrings og læringstilbud. Etter behandling skal det i større grad fokuseres på mestring, og ikke diagnose. Samhandling og samarbeid Fredrikstad kommune har utarbeidet rutineheftet «systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid i Fredrikstad kommune». I dette dokumentet, vedtatt i kommunestyret 2003, foreligger justerte systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid. Systemet berører og forplikter alle tjenesteområder innen oppvekst og omsorg. I helhetlig ruspolitisk handlingsplan fremkommer det at dette er kommunens grunnlagsdokument for rutiner og samhandling både innad i kommunen og utad mot eksterne aktører. Spesialkonsulent informerer at rutineheftet også er gjeldende for virksomheter/etater i seksjon helse og velferd. Avdelingsleder rus og psykisk helse informerer om en klar og tydelig ansvarfordeling mellom avdelingens to fagfelt, rus og psykisk helse. Psykisk helse arbeider med brukere hvor hovedproblematikken er en psykisk lidelse, mens rus arbeider med brukere hvor hovedproblematikken er en ruslidelse. Avdelingen samarbeider om brukere med ROP lidelser. Samarbeidet oppleves derimot som noe udefinert. I følge ruskonsulent burde det vært ett tettere samarbeid rundt flere av disse brukerne. Av kommunale instanser samarbeider avdeling rus og psykisk helse med: østfold kommunerevisjon iks 18

19 Hjemmesykepleien NAV Aktivitetsavdelingen Boligavdelingen Helsestasjonen Hjelpeverge Legevakt/fastlege Barnevernstjenesten Teknisk etat Boveiledningstjenesten I følge spesialkonsulent er det et godt samarbeid mellom avdeling rus og psykisk helse og NAV. Oppfølgings- og veiledningslos ved NAV informerer videre om at det er utarbeidet samarbeids- /grensesnitts rutine mellom NAV og avdeling rus og psykisk helse, samt rutine for henvisning til ruskonsulent og SMP. 26 NAVs oppfølgings- og veiledningsloser gjennomfører informasjonsmøter med avdeling rus og psykisk helse to ganger i måneden, her drøftes blant annet samarbeid rundt felles brukere. NAV deltar også på avdelingens fordelingsmøter en gang i måneden. Disse møteforaene er i stor grad med på å opprettholde kommunikasjonen mellom avdelingene. Avdelingsleder rus og psykisk helse informerer om at de tidligere har samarbeidet med barnevernet vedrørende å sikre overgangen fra barnevernet til andre tjenesteytere ved fylte 18 år. Virksomhetsleder friskliv og mestring fremhever videre at dette samarbeidet har fungert dårlig i en lengere periode grunnet uklare ansvarsforhold og endringer både i barnevernet og i avdeling rus og psykisk helse. Per dags dato gjennomføres det formaliserte møter hvor enkeltsaker blir innmeldt og drøftet. Spesialkonsulent mener det er et forbedringspotensial i hvordan kommunen kan sikre disse overgangene, og mener avdeling rus og psykisk helses «ungdomsteam» bør arbeide med å utvikle ett tettere samarbeid med barnevernet. Ruskonsulent opplyser videre om at det gjennomføres regelmessige møter med hjemmesykepleien. Utover dette er det i utgangspunktet ikke etablert formaliserte møtepunkter med resterende instanser. Samarbeidet mellom tjenestene er basert på behov, og vil således variere fra bruker til bruker. Samarbeidet rundt bruker ivaretas i all vesentlighet gjennom deltakelse i ansvarsgruppemøter. Fredrikstad kommune har inngått overordnet samarbeidsavtale med Sykehuset Østfold. Avtalen inneholder blant annet retningslinjer vedrørende: Oppgavedeling Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester Innleggelse i Sykehuset Østfold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Utskriving av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid Samarbeid om forebygging Samarbeidsformer Spesialkonsulent opplyser at administrativt samarbeidsutvalg 27 utarbeider ansvarsfordeling og samarbeidsrutiner mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Utvalget består av fem representanter fra Østfold kommunene, fem ledere ved SØF, en brukerrepresentant og en fastlege. Utvalget har derimot i liten grad fokusert på rus og psykisk helse, da hovedfokuset har vært på somatikk og eldre. 26 Jfr. rutine «Bruker som ønsker rusbehandling» og «Ruskartlegging i samtale». 27 Administrativt samarbeidsutvalg er øverste samhandlingsutvalg mellom kommunene i Østfold og Helseforetaket. østfold kommunerevisjon iks 19

20 Det informeres videre om at SØF HF er pliktige til å gi veiledning til kommunen ved behov. Spesialkonsulent har opplevd dette som utfordrende, da kommunen ved flere anledninger har hatt behov for veiledning vedrørende vanskelige saker, men ikke fått tilbakemeldinger på henvendelser. Fra og med høsten 2013 er det blitt en vesentlig forbedring vedrørende dette. Av statlige instanser samarbeider avdeling rus og psykisk helse med: Rusbehandlingsinstutisjoner innenfor Helse Sør-Øst SMP 28 DPS 29 (døgn/akutt) SØF Veum Politiet Fylkesnemnda Statens innkrevingssentral Kriminalomsorgen Tannhelsetjenesten Namsmannen Avdeling rus og psykisk helse gjennomfører faste møter med DPS hver tredje uke. Samarbeidet er formalisert gjennom skriftlig retningslinje. Formålet med møtet er å bedre informasjon og kommunikasjon, og med dette tilrettelegge for tverrfaglig arbeid rundt felles brukergruppe. Utover dette gjennomfører avdelingene kontaktmøter ved behov. Avdeling rus og psykisk helse og SMP har faste møtepunkter som blant annet benyttes til gjensidig veiledning. I tillegg gjennomfører de to felles fagdager i året hvor også NAVs oppfølgings- og veiledningsloser deltar. Formålet med disse 28 Sosialmedisinsk poliklinikk formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, tabletter, illegale rusmidler). 29 Distriktspsykiatriske sentre har hovedansvar for generelle tilbud innen den psykiatriske spesialisthelsetjenesten. Med døgntilbud, dagtilbud, poliklinikk og akutt team. er felles kompetansebygging og nettverksdanning på tvers av tjenester. Avdelingsleder rus og psykisk helse informerer videre om et godt samarbeid med rusavdelingen på Veum vedrørende innleggelser. Av frivillige- og brukerorganisasjoner samarbeider avdeling rus og psykisk helse med: Kirkens bymisjon Røde kors Blå kors Gatelaget/FFK RIO 30 Det samarbeides blant annet med RIO vedrørende LAR problematikk, Blåkors vedrørende tildeling og oppfølging i Ilaveien og kirkens bymisjon vedrørende aktiviseringstiltak. Andre samarbeidspartnere er Forum for tilrettelegging av kulturtiltak (FRIK) og FFK-gatelaget, som er et tilbud i regi av FFK. Her gjennomføres det treninger tre ganger i uken, hvor en av avdelingens ruskonsulenter er til stede. Avdelingsleder rus og psykisk helse informerer om at det samarbeides godt rundt den enkelte bruker, både med spesialisthelsetjenesten og kommunale instanser. Virksomhetsleder friskliv og mestring utdyper videre at det finnes lite skriftlige samarbeidsrutiner mellom ulike nivåer og seksjoner i kommunen. Noe som har ført til at det lett skyves på ansvar og roller mellom de forskjellige tjenestene. Samhandlingen med spesialisthelsetjenesten er ikke formalisert i prosedyrer, men avklares i enkeltsaker. På revisjonens tidspunkt arbeides det med å etablere prosedyrer og samhandlingsrutiner mellom kommunale tjenester, og mellom kommunale tjenester 30 Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. østfold kommunerevisjon iks 20

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møtested: Rådhuset, møterom "Østfold" Tidspunkt: 27.09.2013 kl. 09:00 (antatt varighet ca. 3,5 timer, inkl. arbeidsmøte) Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer. Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning

Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer. Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer Arne

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2015. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen SAMARBEIDSAVTALE. Samarbeidsavtale om boligsosialt arbeid for innsatte og domfelte mellom Hamar, Gjøvik og Kongsvinger fengsel og Hamar, Gjøvik, Kongsvinger, Elverum, Ringsaker, Stange og Vestre Toten

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2013

Nedre Eiker kommune desember 2013 Nedre Eiker kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse 1 Formålet med avtalen Formålet med avtalen er å sikre egnete tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 765.60 - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Bevilgning for 2016: kr 145 mill. Ordningen forvaltes av Fylkesmannen: lagt ut på våre hjemmesider: https://www.fylkesmannen.no/oppland/helse-omsorg-ogsosialtjenester/nyheter---helse-og-omsorg/tilskudd-psykologer-i-dekommunale-helse--og-omsorgstjenestene-tilskudd-2016/

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT)

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) OPPFØLGING KRAGLUND BOTILTAK (8+4 beboere) AMBULENT BO- SAMHANDLINGS- TEAMET AMBULENT BOOPPFØLGING > Målgruppen er rusmisbrukere (og DD), med

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal

Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal Programsamling og kunnskapsmøte Husbanken Se på meg Bak tomme øyne og hul latter Innenfor sammenbitte tenner og en døende kropp Innenfor bedøvde

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene?

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Foredrag på Rusfaglig forum Bergen 15. juni 2012 Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Bostedsløshet noen fakta En bostedsløs person

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP lidelser. ved Fredrikstad kommune

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP lidelser. ved Fredrikstad kommune Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP lidelser ved Fredrikstad kommune Virksomhetens adresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2014

Nedre Eiker kommune juni 2014 Nedre Eiker kommune juni Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Adressen til virksomheten: Postboks 154, Ulset, 5873 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 29. oktober 2013 Kontaktperson i virksomheten: Jorun Eggen Kontaktperson

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal

Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal Tre sårbare overganger til bolig Av: Mette I Snertingdal Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus Se på meg Bak tomme øyne og hul latter Innenfor sammenbitte tenner og en

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet

Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet HB 7.S.3 12.2016 Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet Kommune : Halden kommune År: 2017 I den årlige aktivitetsplanen skal kommunen beskrive aktiviteter som skal gjennomføres for å nå

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer