FolkogforsVar Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FolkogforsVar Nr. 1 2014"

Transkript

1 FolkogforsVar Nr fortid og fremtid

2 Kjære leser Riktig godt nytt år! Det er et spesielt år som ligger foran oss. Her hjemme jubler vi over 200 år med egen grunnlov og demokratiske verdier, mens i resten av Europa representerer nok 2014 først og fremst en sober markering av at det er 100 år siden første verdenskrig brøt ut. En krig som på mange måter dannet grunnlaget for neste verdenskrig, og dermed også utviklingen videre til det kontinentet som vi kjenner i dag. En rekke andre store og små jubileer og markeringer inntreffer også i år 70 år siden D-dagen og frigjøringen av Finnmark, 65 år siden opprettelsen av NATO og 25 år siden Berlin-murens fall, bare for å nevne noen. Året vi går inn i er ikke utpreget fredelig. Fortsatt raser borgerkrigen i Syria, det meldes om kamper i Libya og i Irak er al-qaida grupperinger igjen på fremmarsj. I Sør-Sudan ser den nyvunne selvstendige staten ut til å slå sprekker, og før jul utviklet det seg borgerkrigsliknende tilstander i landet. I skrivende stund er forhandlinger i gang, men det meldes fortsatt om kamper og ikke minst enorme flyktningestrømmer. I Den sentralafrikanske republikk er blodsutgytelsene mange, og FN advarer om at vi kan stå overfor et nytt folkemord. EU vurderer å sette inn styrker, men det er uvisst hvilket tidsperspektiv man kan planlegge med. I Afghanistan er derimot det internasjonale samfunnet i ferd med å trappe ned tilstedeværelsen, og til sommeren avvikles ISAFoperasjonen. Hvordan sikkerhetssituasjonen i landet så utvikler seg, gjenstår å se. Her hjemme fikk vi nylig en påminnelse om at også våre fredelige og robuste samfunn er sårbare. Ikke bare har ekstremværet herjet over landet de siste månedene, og satt diverse beredskapsplaner på prøve. En storbrann raserte i januar store deler av Lærdal, der 35 hus brant ned til grunnen. Dette er den største brannen i Norge på 45 år, men heldigvis gikk det ikke menneskeliv tapt. Vi i Folk og Forsvar vil også i år gjøre vårt for å spre kunnskap om og interesse for forsvar, sikkerhet og beredskap gjennom en rekke aktiviteter i inn- og utland. Dette finner du mer informasjon om lenger bak i bladet, i tillegg til artikler som tar for seg både aktuell sikkerhetspolitikk og historiske tilbakeblikk. Håper du finner noe av interesse god lesning! Forsiden Monica K. Mattsson Kämpe 2014 blir et år for markeringer og ettertanke. 100 år siden 1. verdenskrig brøt ut og millioner av liv gikk tapt i skyttergravene, er det fortsatt mange uløste konflikter i verden. Det ser ikke ut til at borgerkrigen i Syria går mot en snarlig løsning, og flyktningleiren i nabolandet Jordan vokser seg bare større. I tillegg ser man med spenning på FolkogforsVar Nr hvordan det vil gå med Afghanistan når NATO avslutter sin ISAF-styrke. Norge fortsetter å engasjere seg internasjonalt, og to av våre fregatter møttes på åpent hav i vinter, én på vei hjem fra piratbekjempelse i Adenbukta, den andre på vei til Syria for å bistå i uthentingen av kjemiske våpen. Samtidig blir USA stadig mer tilbaketrukket på den internasjonale arena, og vi vil nok se en god del til både Russland og Kina i Foto: Forsvaret, NATO, Scanpix, Wiki Commons. fortid og fremtid Sitatet Hvis du ønsker å slutte fred med din fiende, må du jobbe sammen med ham. Da blir han din partner. - Nelson Mandela innhold ARTIKLER: Hva skjer i Europa 2014? s. 4-5 Borgerkrigen i Syria s. 6-7 Fredsprisen til ukjente helter s. 8-9 Exit Afghanistan s et år for jubileer og markeringer s Drømmen om Europa s Transnistria myteomspunnet, sovjetnostalgisk, korrupt og lukket s Europas skjebneår s En skjør situasjon for Sør-Sudan s FASTE SIDER: Leder s. 2 Smått & stort s. 3 og 21 Leserinnlegg s. 21 Organisasjonsstoff s. 22 og 23 Info-publikasjoner s. 24 Oppslaget; Folkesuverenitets-prinsippet; statsfilosofisk lære om at all legitim myndighet stammer fra folket selv, som vanligvis utøver sin makt gjennom valgte representanter. Utgiver: Folk og Forsvar Adresse: Arbeidersamfunnets plass 1c, 0181 Oslo Telefon: Tlf: Telefax: F F Internettadresse: E-post-adresse: Utgivelser: Kontaktbladet utgis 5 ganger pr. år. Annonser: Bladet tar ikke annonser. Abonnement: Bladet sendes gratis til interesserte, og abonnement kan tegnes ved å sende inn bestillings seddel på siste side eller på Opplag: Pr. februar 2014: eks. De som ønsker innsendt stoff og bilder i retur må angi returadresse tydelig. Innholdet i artikler og kronikker står for forfatternes eget syn, og representerer ikke nødvendigvis Folk og Forsvars offisielle mening. Ansvarlig redaktør: Monica K. Mattsson Kämpe E-post red.: Arbeidsutvalget i Folk og Forsvar: Leder: Per Steinar Jensen (NHO) Nestleder: Hans-Christian Gabrielsen (LO) Generalsekretær: Monica K. Mattsson Kämpe ISSN GRAFISK PRODUKSJON: Layout: punkt&prikke Formidling: 2punkt as Trykk: RK Grafisk AS

3 Samarbeider om transportfly Forsvarsministrene i de nordiske landene har signert en avtale om å samarbeide om transportfly. - Samarbeidet kan gi økt operativ effekt til bedre pris. Til sammen bruker de nordiske landene over 130 millioner euro årlig på å operere transportfly, så potensialet er stort. Konkret samarbeid som dette er nordisk forsvarssamarbeid på sitt beste, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Norge vil bidra med sine C-130 Hercules i samarbeidet. Avtalen er knyttet til operativ virksomhet og legger til rette for felles utnyttelse av tilgjengelige flytimer som ikke er reservert for beredskap eller andre nasjonale formål. Gjennom samarbeidet kan landene tilby hverandre lufttransporttjenester og kostnadsdeling for transporter. Samarbeidet gjelder også sammen slåing av kommersielle lufttransportressurser. Nytt om navn Det har i den siste tiden vært flere nyutnevnelser i Forsvaret. Først og fremst er både den politiske og militære ledelsen byttet ut; Ine Marie Eriksen Søreide (H) har overtatt stillingen som forsvarsminister og admiral Haakon Bruun-Hansen er utnevnt til ny forsvarssjef. Søreide har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2005 og vært leder i Stortinget utenriks- og forsvarskomité fra Bruun-Hansen har tidligere vært generalinspektør for Sjøforsvaret og leder for Forsvarets operative hovedkvarter. Videre blir kontreadmiral Lars Saunes ny general inspektør for Sjøforsvaret, generalmajor Tor-Rune Raabye blir ny generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Odd Egil Pedersen er utnevnt til sjef for Cyberforsvaret, og kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen blir sjef for Forsvarets Sanitet. I tillegg ble det den 1. januar opprettet en ny avdeling, Forsvarets spesialstyrker, som skal samle spesialstyrkemiljøene under en felles ledelse. Den nye avdelingen skal ledes av kontreadmiral Nils Johan Holte. Ny meningsmåling Opinion utførte to årlige meningsmålinger for Folk og Forsvar i Den siste handlet om nordmenns holdning til NATO og annet internasjonalt forsvarssamarbeid. På spørsmålet Mener du at Norges medlemskap i forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot en fremmed makt, eller mener du at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener du at NATO medlemskap ikke spiller noen rolle i så måte? svarte 63 % at medlemskapet trygger landet. Dette er en svak nedgang fra 65 % i Kvinner er langt mer skeptiske til NATO-medlemskapets effekt enn menn. Blant menn mener 71 % at medlemskapet trygger landet, mens kun 54 % av kvinnene mener det samme. I 2012 var tallene henholdsvis 70 % og 60 %. Andelen kvinner som mener at medlemskapet medfører en fare for angrep også gått opp fra 5 % til 11 %. Hele 23 % av kvinnene svarer «vet ikke» på spørsmålet, mens kun 6 % av mennene sier det samme. Den samme tendensen finner vi blant ungdom av begge kjønn. I aldersgruppen år svarer kun 5 % at NATOmedlemskapet trygger landet, mens hele 15 % mener at det øker faren for angrep. Også her er usikkerheten stor, hele 23 % svarer «vet ikke» på dette spørsmålet. Aldersgruppen over 55 år er betydelig mer positive til at NATO-medlemskapet trygger landet. Her svarer hele 74 % bekreftende, og kun 6 % at det øker faren. Geografisk er det folk fra Nord-Norge og Vestlandet som er mest positive. Når det gjelder å delta i det sikkerhetspolitiske samarbeidet i EU-regi mener drøyt halvparten at det er riktig av Norge å delta, 53 % mot 52 % i Også her er kvinner (44 %) mindre positive enn menn (61 %), og blant aldersgruppen år svarer kun 36 % at vi bør delta. To av tre (64 %) er helt eller delvis enige i at Norge bør delta med styrker i NATO-operasjoner med FN-mandat. Dette er en klar nedgang fra 2012, da tre av fire (76 %) mente det samme. Menn er også her mer positive (72 %) til dette enn kvinner (54 %). Les meningsmålingen i sin helhet på Archer avsluttes Norge og Sverige inngikk i 2007 en avtale med mål om å oppnå økt operativ effekt blant annet gjennom felles styrkeproduksjon, samtidig med økonomisk og industriell gevinst. Forsvaret har et behov for å fornye artilleriet sitt fordi Hæren har endret sitt operative konsept mot å bli mer mobilt og å operere hurtigere. Det har vært, og er også, en målsetting om å anskaffe materiell gjennom flernasjonalt samarbeid. - Regjeringen har konkludert med at artillerisystemet Archer ikke vil fylle Forsvarets behov innenfor den tiden vi har tilgjengelig, derfor trekker vi oss ut av kontrakten. Det norsk-svenske samarbeidet er omfattende og har på flere områder vist seg å gi gode løsninger for begge land. Jeg ønsker derfor å fortsette øvrige deler av samarbeidet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, som også vektlegger de gode erfaringene med kjøp av nye og oppgraderte kampvogner til Hæren fra svensk industri. Norsk formannskap Fra 1. januar 2014 har Norge formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet, NORDEFCO. - De nordiske land deler mange sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser og utfordringer. Vi ønsker å videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet, og vi vil sikre et mest mulig målrettet, effektivt og relevant samarbeid, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Norge ønsker blant annet å videreutvikle NORDEFCO som forum for målrettet dialog om utviklingstrekk som berører de nordiske land, styrke deltakelsen i internasjonale operasjoner, legge til rette for mer samkjøring mellom nordiske, nordisk-baltiske og NATO øvingsprogram. Ny medarbeider Folk og Forsvar har ansatt en ny studentpraktikant, Mads Myrbråten (25) fra Mandal. Han tiltrådte stillingen 7. januar. Myrbråten har bakgrunn fra sjøforsvaret og har en bachelorgrad i Midtøstenstudier og arabisk fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært hospitant ved den norske ambassaden i Riyadh, Saudi-Arabia. Høsten 2013 startet han en mastergrad i Internasjonale relasjoner ved Universitetet i Ås. Ved siden av studiene vil han drive ordinær informasjonsvirksomhet i Folk og Forsvar. Kilde: Forsvaret.no Folk og Forsvar 3

4 Hva skjer i Europa 2014 blir et år fylt med markeringer og valg i Europa. Men mens hele EU stiller til valg, gjør Putin det han kan for at de gjenværende bufferlandene i øst skal vende seg til Russland og ikke til Vesten blir et år for markeringer i Europa. I Norge skal 200 år for grunnloven mar keres, mens Danmark markerer 150 år siden krigen i 1864 hvor de tapte Schleswig- Holstein til prøysserne, noe som reduserte dansk territorium kraftig. Europa skal markere at det er 100 år siden 1. verdenskrig, eller urkatastrofen brøt ut, men også at det er 25 år siden Berlinmuren og jernteppet falt den største ulykken som har rammet Russland i nyere tid ifølge Putin. Mellom alle markeringene av for - tidens spor på Europa, skal fremtiden også stakes ut. De sentrale EU-institusjonene står på valg, og resultatet vil ha stor betyd - ning for Europas retning de kommende årene. I økonomiens tegn De siste årenes finanskrise har satt sine spor i flere land, og selv om det varsles om en liten økonomisk oppgang mot slutten av fjoråret vil 2014 fortsatt være preget av økonomiske spørsmål. Mest urovekkende er konsekvensene for unge i Europa, den tapte generasjon som de nå blir kalt. Aldri i EUs historie har så få unge hatt jobb. Omkring 14 millioner europeer mellom 16 og 24 år har verken jobb eller skoleplass. Dette er særlig skremmende fordi jo lenger tid det tar å komme seg inn i arbeidslivet, jo dårligere blir sjansene for noen gang å klare det, og sannsynligheten for å havne i fattigdom eller på trygd øker. Til felles har den tapte generasjon det at de ikke har en egen inntekt eller meningsfylt tidsfordriv. Stadig flere må flytte hjem, mens år som skulle vært brukt til å skaffe seg jobberfaring, stifte familie og etablere seg passerer forbi. Den største frykten er at ungdommene radikaliseres eller tyr til vold. Forskning viser også at unge uten arbeid eller skole - plass har langt mindre tillit til samfunnets institusjoner og demokratiske prosesser. Høyrepopulistiske partier har økt sin oppslutning fra rundt to til tolv prosent i gjennomsnitt i Vest-Europa. Både i Ungarn, Østerrike, Nederland og Frankrike har høyrepopulistiske partier vunnet folkets stemmer med en skremmende retorikk. Selv om de høyrepopulistiske og ultranasjo nale partiene er svært forskjellige fra land til land, bruker de til dels samme strategi: de utnytter velgernes frykt i den økonomiske krisen og gir enkle svar på kompliserte spørsmål. Valgenes år Alle de tre store EU-institusjonene i Brussel; Europaparlamentet, Europa kommisjonen og Det europeiske råd, er på valg i Det store spørsmålet er hvorvidt de siste årenes situasjon i Europa vil få utslag ved disse valgene. For eksempel står samtlige 751 representanter i Europaparlamentet på valg og mye tyder på at de euroskeptiske partiene vil øke sin oppslutning. Flere har uttrykt frykt for at fremveksten av de høyrepopulistiske partiene i Europa også vil gjenspeiles i valget, men det er lite som tyder på at de tradisjonelt føderalistiske partiene vil miste flertallet i Europaparlamentet. Valget til Europaparlamentet vil også få konsekvenser for Europakommisjonen fordi det er en uskreven regel at kommisjonspresidenten skal komme fra den største partigruppen. Det er også Europaparlamentet som godkjenner kandidatene til kommissærpostene. I tillegg skal både en ny Rådspresident og Høyrepresentant for utenrikssaker velges i Disse valgene vil ha stor innflytelse for EUs utvikling de neste årene. Skottene skal i september 2014 gjennom folkeav stem ning avgjøre om de ønsker å løsrive seg fra Storbritannia eller ikke. En eventuell løs rivelse vil innebære flere store spørsmål, blant annet om Skottland fortsatt skal være NATO- og EU-medlem. Det er gjennom snittlig flere positive holdninger til EU i Skottland enn i England, men 4 Folk og Forsvar

5 i 2014? Storbritannia vil ha mulighet til å blokkere en søknad fra et selvstendig Skottland til både NATO og EU. Meningsmålinger tyder på at en majori - tet kommer til å stemme nei til skotsk uavhengighet. Det er særlig unge velgere fra økonomisk vans keligstilte områder som støtter uavhengighet, mens støtten til unionen er størst blant velgere over 55 år som bor i mer velstående områder. Putins bakgård og NATOs fremtid Forsøket på å få til tettere samarbeid og en dypere handelsavtale mellom EU og Moldova, Ukraina, Aserbajdsjan, Georgia og Armenia ble ikke tatt godt imot i Russland. President Putin har gitt uttrykk for at han ønsker at disse landene skal knyttes tettere til Russland enn til EU, og etter å ha lagt press på de øvrige lands presidenter ble resultatet at flere avlyste sin deltakelse på EU-møtet i Vilnius like før jul. Ukraina har jobbet i mange år med å få på plass en handelsavtale med EU, og flertallet av folket hadde stemt for den, men når den lå på bordet i Vilnius nektet Ukrainas presi dent å skrive under etter sterkt press fra Russland. Dette førte til store demonstra sjoner i Ukraina, som ble slått hardt ned av politiet. Hendelsen var en god illustrasjon på at Ukraina, tross store fremskritt i demokratisk og vestlig retning, fortsatt har en lang og vanskelig vei å gå. Russland har også gjort seg bemerket i andre sammenhenger den siste tiden. I oktober i fjor gjennomførte Russland en stor militærøvelse, kalt Zapad 2013 (Vest 2013), som blant annet innebar en rekke øvelser i angrep mot Baltikum og Polen. Øvelsen kom også svært nær svenske nærområder, og antallet russiske soldater som deltok var over det tredobbelte av det Russland på forhånd hadde varslet NATO om. Det er helt klart at for mange av de østeuropeiske landene som ennå ikke er medlem av NATO eller EU, vil 2014 i stor grad bli preget av ytterligere press fra Russland for at de ikke skal knytte bånd vestover. I NATO er 2014 synonymt med uttrekkingen av ISAF-styrken i Afghanistan som har vært under NATO-ledelse siden Det store spørsmålet er hva slags samarbeid NATO skal være etter uttrekningen fra Afghanistan. Mens de europeiske landene stadig kutter i forsvarsbudsjettene, må USA dekke over 75 % av NATO-budsjettet. Sterke stemmer i USA har sett seg lei på både den økonomisk og militært skjeve byrdefordelingen i NATO og humoristiske soldater har gått så langt som å omdøpe ISAF til I Saw Americans Fight. Amerikanerne ønsker å flytte fokuset mot Asia, og om hendelser som Libya skal være varsler om fremtiden, kan mye tyde på at Europa, og kanskje EU, må være forberedt på å ta ansvar for sikkerhet i egen bakgård vil i stor grad bli preget av valg og markeringer i Europa. Ganske passende vil noen sikkert si, at 100 år etter utbruddet av 1. verdenskrig, starten på flere tiår med et splittet Europa, står de viktigste institusjonene i EU, symbolet på et samlet Europa, på valg. Samtidig som Europa har kommet langt på de siste 100 årene, er det imidlertid også flere tegn på at Russland er på vei tilbake til tradisjonell maktbruk på flere områder og legger særlig press på de øst - europeiske landene som ikke er med i verken NATO eller EU for å velge en østlig orientering. Tross en lengre periode med fred og stabilitet, er det med andre ord lite som tyder på at sikkerhetspolitikk vil være av mindre betydning i Europa i årene som kommer. Av Kathinka Louise Rinvik Folk og Forsvar 5

6 Syriske flyktninger krysser grensen til Jordan. Foto: Scanpix Borgerkrigen i humanitær krise og flere aktører Borgerkrigen i Syria går nå inn i sitt tredje år og opp mot menneskeliv er gått tapt. Konflikten regnes idag som en av de verste humanitære katastrofene i moderne tid og en snarlig løsning på konflikten ser ikke ut til å gå det nye året i møte. Syrias president Bashar al Assad kjemper en hard og innbitt kamp mot det han betegner som terrorister som vil ødelegge Syria, mens et utall opprørsgrupper med ulik agenda kjemper mot Assads velutrustede regjeringshær. Kampene fortsetter i uminsket styrke i en konflikt som blir stadig verre for sivilbefolkningen. Det er stor mangel på medisiner, mat, skolegang, sikkerhet og rent vann, noe som resulterer i ufattelige lidelser og store flyktningestrømmer. Det er i følge UNHCR 4,2 millioner internt fordrevne flyktninger og 1,9 millioner flyktninger som i hovedsak befinner seg i nabolandene Libanon, Tyrkia og Jordan. På samme tid blir flere aktører involvert i konflikten, og det er fortsatt uvisst om disse vil bidra til en positiv utgang på konflikten. KJEMISKE VÅPEN Det kjemiske angrepet mot en forstad til hovedstaden Damaskus august 2013 involverte for alvor verdenssamfunnet. Angrepet medførte massiv fordømmelse fra internasjonalt hold. Den amerikanske presidenten Barack Obama hadde tidligere uttalt at bruk av kjemiske våpen ville være å krysse en rød linje og dermed resultere i militær inngrepen fra USA og verdenssamfunnet forøvrig. Begge parter i konflikten beskyldte hverandre for ugjerningen og FN sendte inn spesialister for å undersøke stedet hvor angrepet fant sted. FNs konklusjon var krystallklar; kjemiske våpen var blitt brukt, med det kunne ikke bevises hvem som hadde utført angrepet. Store deler av verden holdt pusten da USA sendte flere marinefartøy og styrket flyvåpenet sitt i regionen. Noen militær intervensjon fant imidlertid aldri sted etter press fra Russland, som mente opprørerne stod bak, og det ble jobbet aktivt for å unngå militærkonfrontasjon. Resultatet ble en diplomatisk løsning, med enighet om at Syrias kjemiske våpen skal fraktes ut av landet innen 31. desember 2013, noe som viste seg å være en for kort tidsfrist. Norge har sammen med USA og Danmark fått i oppdrag fra FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) å frakte Bashar al Assads fryktinngytende kjemiske våpen bort fra slagmarkene i Syria for sikker destruering. Norge og Danmark bidrar med én fregatt hver som skal sørge for sikker ferd for det innleide lasteskipet. De norske og danske skipene blir tett fulgt av russiske og kinesiske skip som en ekstra sikkerhet. I skrivende stund er den første lasten av totalt 300 containere med kjemiske våpen fraktet ombord i lasteskipet. Alle ferdigstilte kjemiske våpen og halvfabrikkerte våpen blir lastet om bord i havnebyen Latakia vest i Syria. Deretter blir de ferdigstilte våpnene nøytralisert på det amerikanske spesialbygde skipet MV Cape Ray til havs, mens de halvfabrikkerte våpnene skal til en foreløpig ukjent europeisk havn. ISLAMISTISKE GRUPPERINGER Borgerkrigen i Syria tiltrekker seg et stort antall islamistiske grupperinger og krigere fra hele verden. Det er i dag antatt å være opp mot 1000 ulike opprørsgrupper og over opprørere med ulik agenda som deltar i konflikten. Mange av disse krigerne er utenlandske statsborgere. Dette er ikke et nytt fenomen. Tidligere konflikter i nyere tid har også tiltrukket seg utenlandske krigere i stort antall, for eksempel Afghanistan, Jemen og Somalia. Det fører med seg flere konsekvenser. For det første vil opprørsgruppene som kjemper for landet sitt med en revolusjonær agenda nå kjempe en tofrontskrig mot enkelte islamistiske grupperinger som har et eksplisitt mål om å gjøre Syria til en religiøs stat med Sharia som lovgivning og mot regjeringsstyrkene. President Assad vil måtte kjempe mot en stadig større splittet opposisjon som kan bidra til at regjeringsstyrkene vinner 6 Folk og Forsvar

7 Syria frem. I skrivende stund kommer det flere meldinger om at flere opprørsgrupper er i kamphandlinger med opprørsgruppen ISIL (Islamic State of Iraq and Levant), en gruppe betegnet som usedvanlig brutal med mye kamperfaring fra Irak. Abu Musab al-zarqawi var leder for denne gruppen før han ble drept av amerikanske soldater i Irak i 2006, og er mest kjent for å ha eskalert den religiøst motiverte volden som slo ut i Irak de første årene av det nye årtusenet. Det er i begynnelsen av januar meldt om nærmere 700 drepte som følge av de store motsetninger blant de ulike opprørsgruppene. At utenlandske krigere deltar, kan for det andre føre til en ytterligere eskalering av konflikten da det er veldig mange islamistiske krigere som kommer fra Europa, Afrika eller Midtøsten. Mange av disse utenlandske krigerne kan være motivert av religion og islamsk solidaritet i en krig som ut fra deres øyne er mot en korrupt og frafallen diktator. Både PST og etterretningstjenesten har tidligere advart om farene ved reiser til Syria og terrortrusselen disse personene kan utgjøre når de vender tilbake til Norge. Den største faren ved oppholdet i Syria er at det kan bidra til en ytterligere radikalisering med et utvidet nettverk blant terrorgrupper sammen med tilegnet kompetanse og vilje til å utføre aksjoner. REGIONALE KONSEKVENSER De hardeste kamphandlingene har foreløpig ikke flyttet seg ut av Syria i stort omfang. Det har vært bombeangrep og til dels kamphandlinger i Libanon som av mange blir regnet som en direkte konsekvens av konflikten i Syria. Den største belastningen for nabolandene er derimot den store flyktningstrømmen. Det er anslått at opp mot hver fjerde innbygger i Libanon nå er syrisk flyktning. Libanon er et lite land med en lang konflikthistorie. En befolkningsvekst bestående i hovedsak av flyktninger med behov for hjelp, presser økonomien og infrastrukturen dramatisk. Jordan og Tyrkia merker også presset fra flyktningestrømmen. Flyktningleiren Zaatari i Jordan rommer rundt mennesker og krever store ressurser fra myndighetene i landet. Det er flere land i regionen som taler for mer direkte handling nå enn tidligere. Høsten 2013 trakk oljerike Saudi-Arabia seg fra det tildelte kandidaturet i FNs sikkerhetsråd i protest mot det de mente var manglende vilje eller evne til å løse konflikten i blant annet Syria. Saudi-Arabia er sammen med Qatar de to Gulf-landene som presset hardest på for en militær inngripen med USA i spissen. Da angrepet ikke fant sted har de svart med militær og finansiell støtte i stort omfang til opprørerne. På den andre siden står Iran som en mangeårig alliert til president Bashar al-assad og Syria. Iran har på mange måter endret sin tidligere holdning til vesten etter at president Hassan Rouhani kom til makten sensommeren Det er blitt gjennomført forhandlinger om Irans atomvåpenprogram på høyeste nivå mellom Iran og vesten. Det er også mange som mener at Iran har og vil ha en viktig rolle i eventuelle forhandlinger mellom president al-assad og opprørsgruppene. Iran støtter president al-assad finansielt og militært, og er nok etter alt å dømme interessert i å beholde sin allierte ved makten. Midtøsten har opplevd religiøse motsetninger i lys av Syria-konflikten. I Irak har religiøst motiverte angrep vært økende gjennom hele 2013, og Libanon har også opplevd en eskalering av religiøst motiverte vold. Eksempler er angrep rettet mot områder som er Hizbollahkontrollerte i hovedstaden Beirut. Hizbollah er en sjiamuslimsk gruppe med nære bånd til Iran og alliert av Syria som er aktive i konflikten på president Bashar al Assads side. VEIEN VIDERE Jo lenger tid konflikten holder på, desto mer kompleks blir den og flere aktører blir involvert. Hadde det internasjonale samfunnet lagt inn en stor innsats for dialog i starten av borgerkrigen med en nærmest samlet opprørsgruppe mot regjeringsstyrkene kunne en våpenhvile og løsning på konflikten i mye større grad vært mulig. I dag kjemper så mange forskjellige grupper med ulik agenda at selv om Bashar al Assad skulle falle, vil Syria etter alt å dømme stå igjen som en kaotisk stat med mye våpen, ufattelige oppbyggingskostander og stor splid innad. Resten av de totalt tonn med kjemiske våpen skal etter en FNresolusjon fraktes ut av Syria og destrueres innen midten av Våpnene er lagret på flere steder inne i landet og en verst tenkelig situasjon er at opprørsgrupper skal få tak på dem etter at president al-assad etter alt og dømme har vært, og er samarbeidsvillig i den vanskelige operasjonen. I starten av januar meldte den syriske regjeringen at opprørsgrupper har angrepet to lagre for kjemiske våpen, noe som kan dra den pågående operasjonen ut i tid og samtidig gjøre den vanskeligere å gjennomføre. Håpet for en løsning er der fortsatt og 22. januar skal partene i konflikten sammen med verdenssamfunnet møtes i Genève under den såkalte Genève II-konferansen. Mye spenning er knyttet til forhandlingene, særlig etter at det ble klart at Iran ikke fikk lov til å delta på møtet og fordi en samlet opposisjon mot president al-assad virker fraværende. Selv om det blir satt i gang forsøk på å samle aktørene i konflikten til forhandlingsbordet kommer man ikke unna de ufattelige lidelsene til barn, kvinner og menn. I følge FNs humanitære leder, Valerie Amos, er det 9.3 millioner mennesker som trenger humanitær assistanse i Syria. Det er akutte behov for alt fra primærbehov til medisiner og operasjonelle sykehus, og i tiden fremover blir det viktig å få inn hjelp der det trengs. Kilder: UNHCR, Center for global affairs, Foreign Policy Av mads myrbråten Partene i konflikten møtes i Gèneve til forhandlinger. Foto: Scanpix Folk og Forsvar 7

8 Fredsprisen til Utdelingen av Nobels fredspris til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen var langt mindre kontroversiell enn tildelingen til EU året før. Så trygg var tildelingen, at avisene viet organisasjonen svært lite spalteplass etter kunngjøringen. Merkelig, med tanke på at det sjelden har vært en så aktuell tildeling. Bruk av gift i krigføring er ingen ny oppfinnelse. Homers Iliaden og Odyseen forteller blant annet om bruk av giftpiler i den trojanske krig. Første verdenskrig brakte imidlertid med seg den første massive bruk av kjemiske våpen, med tonn gass, omkomne og 1.2 millioner skadede. Man så for første gang hva disse våpnene kunne gjøre, og flere tiltak ble satt i gang for å forby bruk av kjemiske våpen. Dette var til liten nytte, og kjemiske våpen ble tatt i bruk både under andre verdenskrig og blant annet under Vietnam-krigen og krigen mellom Irak og Iran. Det ble tydelig at det ikke hjalp å bare forby bruk av kjemiske våpen, det måtte en mer omfatt ende avtale på plass. Løsningen ble Kjemi våpenkonvensjonen og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). Kjemiske våpen kan deles inn i fire grupper basert på hvilken effekt de har på mennesker; nervegass angriper nervesystemet, hud - stridsmidler angriper huden, kvelegass skader lunger og luftveier, og blodgass påvirker cellenes evne til å ta opp og omsette oksygen. FN klassifiserer kjemiske våpen som masseødeleggelsesvåpen. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) fikk i 2013 Nobels fredspris for dens omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen. Utdel ingen overrasket mange. Ikke fordi det var stor uenighet om at OPCW var en verdig vinner, men fordi det var svært få som egentlig visste noe om organisasjonen. FOR EN VERDEN UTEN KJEMISKE VÅPEN OPCW ble opprettet i 1997 for å sørge for gjennomføringen av Kjemivåpenkonvensjonen som ble vedtatt i 1993 og satte et forbud mot utvikling, produksjon og lagring av kjemiske våpen, samt påla ødeleggelse av gjenværende lagre med kjemiske våpen. 190 stater har skrevet under og ratifisert konvensjonen. OPCWs jobb er å ødelegge eksisterende kjemiske våpen, sikre at kjemisk industri ikke utvikler nye våpen, sikre hjelp og beskyttelse mot kjemiske trusler og risikoer og fremme fredelig bruk av kjemi. OPCW driver altså ikke med rustningskontroll, men nedrustning. Aldri tidligere har et våpen som tidligere har vært en del av staters militær makt og -strategi, blitt forbudt og forsøkt fjernet fra jordens overflate. Med 190 medlem mer dekker OPCW 98 prosent av jordens befolkning, territorium og totale kjemiske industri. OPCWs inspektører kan gjøre ikke-varslede inspeksjoner i den kjemiske industrien og årlig sjekkes rundt 240 steder i mer enn 80 med - lemsland. Siden sin opprettelse har OPCW sørget for ødeleggelsen av 82 prosent av det som er registrert av kjemiske stridshoder i verden, samt 90 prosent av all produksjonskapasitet. Direktøren i OPCW, Ahmet Üzümcü, sier at det i vår verden er svært vanskelig å skjule produksjon av kjemiske våpen. De vil trenge en helt spesiell type materiale og utstyr, og å jukse ser han på som nær umulig. Selv om OPCW ikke klarte å overholde fristen, som var april 2012, for ødeleggelse av erklærte kjemiske våpen, er man likevel ganske nær et svært ambisiøst mål. Det som ennå ikke er ødelagt tilhører i all hovedsak USA og Russland. EN AKTUELL PRIS Nobelkomiteens beslutning om hvem som skal motta prisen det året blir som regel bestemt i midten av september, og Jagland forteller at OPCW var i komiteens kikkert fra starten av året, særlig fordi det i 2013 er 20 år siden Kjemivåpenkonvensjonen ble vedtatt. Det er imidlertid dessverre ikke bare jubileet som gjør fredsprisutdelingen aktuell. 21. august 2012 ble det gjennomført et kjemisk angrep mot Ghouta-området ved Damaskus i Syria med det som i følge FNs rapport var nervegassen sarin. Flere enn 1400 mennesker mistet livet i angrepet, og 400 av disse skal være barn. OPCWs våpen - inspektører har registrert 23 ulike lagre for 8 Folk og Forsvar

9 ukjente helter kjemiske våpen i Syria, og gir anbefalinger om hvordan disse lagrene bør ødelegges. USA og Russland ba Norge destruere Syrias kjemiske våpen, noe den nye Solberg-regjeringen avslo, men Norge deltar likevel i aksjonen for å få våpnene fjernet fra Syria. Den norske fre - gatten KNM Helge Ingstad har vært eskortefartøy for sivile skip som vil frakte de kjemiske våpnene til et amerikansk marinefartøy der de skal ødelegges. Så langt rapporterer OPCW at samarbeidet med de syriske myndighetene går bra og at alle anleggene for å ferdigstille de kjemiske våpnene er destruert. Den største utfordringen for OPCW i Syria er borgerkrigen. De fleste av Syrias kjemiske våpen befinner seg i området rundt Damaskus og Homs, og for å få fraktet ut de farligste våpnene er man helt avhengig av en havn der det ikke foregår direkte krigshandlinger. Havnen Latikia i nord er ansett for å være den tryggeste, men veien dit er urolig og man er avhengig av at presi - dent al-assad, som er mistent for å ha brukt de kjemiske våpnene i utgangspunktet, klarer å holde kontroll over veistrekket. Den største frykten er om transporten av kjemikaliene skulle bli kapret på vei til havnen. LITE OMDISKUTERT Det er klart at årets tildeling var langt mindre kontroversiell enn tidligere års vinnere. Det har generelt sett vært lite uenighet om at OPCW er en verdig vinner. I sin tale under utdelingen av Nobels fredspris understreket Jagland at Kjemivåpenkonvensjonen og OPCWs arbeid oppfyller alle Alfred Nobels krav. Det handler om nedrustning, er en form for moderne fredskongress og styrker forbrødringen mellom nasjonene. Det har imidlertid kommet noe kritikk fra syrere som mener at det internasjonale samfunnet fokuserer altfor mye på disse våpnene istedenfor de som har brukt dem, eller situasjonen i Syria for øvrig. Langt flere mennesker blir drept hver eneste dag av konvensjonelle våpen. I sitt Nobel-foredrag under prisutdelingen sa Üzümcü at det selvfølgelig ikke er slik at noen våpen har monopol på grusomhet eller dødelighet, men at kjemiske våpen har etterlatt seg en spesielt grusom arv. - Kjemiske våpen rører ved den rotfestede og patologiske frykten alle mennesker har for å bli forgiftet. De skiller ikke mellom stridende og sivile og heller ikke mellom slagmark og landsby. Du kan ikke se dem. Du kan ikke lukte dem. Og de gir ikke noe forvarsel for den intetanende. Men deres virkning er knusende - ofrene blir brent, blindet eller kvalt. Døden er sjelden umiddelbar og aldri smerteløs. Og når de ikke dreper, noe som ofte skjer, påfører disse våpnene mennesker og deres miljø varige skader, og fratar dem muligheten til reparasjon og gjenoppbygging i kjølvannet av konflikter, sa Generaldirektøren. FREMTIDIGE UTFORDRINGER Et av de viktigste målene for OPCW i årene som kommer er å få med de seks landene som ennå ikke er med i organisasjonen. Israel og Burma/Myanmar har ikke ratifisert Kjemi - våpenkonvensjonen ennå, mens Egypt, Nord-Korea, Angola, og Sør-Sudan ikke har skrevet under. I tillegg frykter OPCW at det i fremtiden vil være ikke-statlige aktører som vil ta i bruk kjemiske våpen. Flere kjemiske våpen, som for eksempel sennepsgass, er svært enkelt å lage. I tillegg må OPCW klare å tilpasse seg den verden vi lever i og alle de fordeler det kan gi. Blant annet kan OPCW dra stor nytte av de kommunikasjonsmessige fremskritt som har blitt gjort de siste årene. - Når man har sett hvor raskt informasjon kan spres via sosiale medier og fremfor alt, verifiseres med bilder, må vi vurdere hvordan vi kan ta i bruk slike verktøy i våre overvåknings-, kontroll- og undersøkelsesaktiviteter, sa Generaldirektøren. En annen utfordring er at utviklingen av kjemiske våpen ikke stopper opp. Det er umulig å vite hva slags typer våpen som kan utvikles i fremtiden, og OPCW har bare mandat til å håndtere kjemiske våpen slik de er definert i Kjemivåpenkonvensjonen. Staters vilje til å utvide Kjemivåpenkonvensjonen vil derfor kunne være avgjørende for hvorvidt OPCW vil kunne nå det ambisiøse målet om en verden fri for kjemiske våpen. Av Kathinka Louise Rinvik Folk og Forsvar 9

10 Exit Afghani Afghanistan har preget nyhetsbildet det siste tiåret. Når NATOs ISAF-styrke skal trekkes ut i juni 2014 er det imidlertid ikke det samme som at fred har kommet til landet eller at det ikke skal være noen internasjonal tilstedeværelse der. Internasjonal tilstedeværelse i Afghaistan begynte som kjent med terrorangrepene mot USA 11. september International Security Assistance Force (ISAF) ble opprettet av et enstemmig FNs Sikkerhetsråd etter Bonn-konferansen og med anmodning fra afghanske myndigheter. Formålet var å sikre Kabul fra Taliban og andre opprørsgrupper og å gi den afghanske overgangsregjeringen ledet av Hamid Karzai mulighet til å fungere. I 2003 tok NATO over ledelsen av ISAF, og også NATOs partnerskapsland har hatt mulighet til å bidra til styrken. ISAF har et fredsbevarende oppdrag og har bidratt til gjenoppbyggingen av landet. OVERFØRING AV SIKKERHETSANSVARET På NATO-møtet i Lisboa i 2010 ble det vedtatt at NATOs kampstyrker skulle trekkes ut av Afghanistan, og NATO ble gradvis mer fokusert på å trene opp den afghanske hæren. I juni 2014 skal det fulle sikkerhetsansvaret etter planen overlates til afghanerne selv. Når ISAF avsluttes i juni betyr ikke det at det er fred i landet, men at de selv skal være i stand til å sikre sitt eget land. Avslutningen av ISAF betyr imidlertid heller ikke at det ikke lenger vil være noen internasjonal tilstedeværelse i Afghanistan. NATO har lagt planene for et nytt oppdrag i landet, Resolute Support Mission, som vil bistå De afghanske nasjonale sikkerhetsstyrkene (Afghan National Security Forces, ANSF) med trening, rådgiving og assistanse, dog ikke kampoperasjoner. Det er foreløpig planlagt at styrken totalt sett vil bestå av mellom 8000 og personer. Problemet er at det ennå ikke er undertegnet en ny sikkerhetsavtale mellom NATO og Afghanistan. Hvis en soldat i en NATO-styrke gjør noe feil, og en slik sikkerhetsavtale ikke er på plass vil han eller hun kunne straffeforfølges etter afghanske lover og regler, mens sikkerhetsavtalen gjør at soldaten vil overføres til NATO og straffeforfølges i eget hjemland. Det er derfor svært lite sannsynlig at NATO vil sette i gang Resolute Support Mission uten at sikkerhetsavtalen er på plass. NORSKE BIDRAG Allerede høsten 2001 tilbød Norge militær bistand, blant annet spesialstyrker, F-16-fly og mineryddere, og i januar 2002 var de første norske spesialsoldatene på bakken i Afghanistan. Til sammen har over 7000 nordmenn deltatt i Afghanistan, ti har mistet livet. Siden 2010 har de norske spesialstyrkene trent opp den afghanske elitestyrken (Crisis Response Unit, CSU) i Kabul som del av forberedelsene til å overlate sikkerhetsansvaret til afghanerne. I tillegg er det et norsk ledelses- og støtteelement, samt stabspersonell og instruktører ved ulike hovedkvarter og skoler. Norge vurderer også om, og i så fall hvordan, vi skal bidra militært etter 2014 i Resolute Support Mission. Afghanistan er et av verdens fattigste land, og en tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Det er derfor klart at landet har behov for annen type hjelp enn bare militære bidrag. Norge har vært en aktiv bistandsyter til Afghanistan i årenes løp, og undertegnet høsten 2013 en ny avtale med Verdensbanken om støtte til Afghanistan gjennom flergiverfondet ARTF Afghanistan Reconstruction and Trust Fund. Bistandsavtalen skal vare ut 2017 og har en samlet verdi på 750 millioner kroner. Vilkåret for støtten er at afghanske styresmakter oppfyller sine løfter om å arbeide for bedre styresett, demokratisering, menneskerettigheter generelt og kvinners rettigheter spesielt, og å iverksette tiltak mot korrupsjon. DE VANSKELIGE MÅLSETNINGENE Engasjementet i Afghanistan begynte som en anti-terroroperasjon, men har gradvis gått over til også å innebære mål som statsbygging, utvikling og demokrati. Disse er langt vanskeligere å oppnå. Et av de store utviklingsprosjektene har vært utbedring av den nasjonale ringveien, som har bedret veiforbindelsene mellom byene og har gitt handelsmenn muligheten til å nå nye markeder. Omkring 80 % av statsbudsjettet består av bistandsmidler, men det er innført et skattesystem som skal gi inntekter til staten. Det har skjedd mye positivt i Afghanistan de siste ti årene, og to områder der bistanden har hatt betydelig effekt, er utdanning og helse. Mer enn 30 år med krig og konflikt har gått hardt utover Afghanistans utdanningssystem. Landet er blant de i verden hvor færrest kan lese Presiden Karzai i samtaler med NATOs generalsekretær Rasmussen. Foto: Scanpix 10 Folk og Forsvar

11 stan En soldat i ISAF-styrken trener opp en afghaner i skyting. Foto: NATO og skrive. Under Taliban-regimet fikk ikke jenter lov til å gå på skole. Situasjonen i dag er imponerende sammenliknet med for få år siden. Før 2002 var det kun om lag 1 million barn i skolen, i dag har dette tallet steget til 8 millioner. Mye er også bedret for afghanske jenter, og 40 % av de som begynner på lærerutdanning er kvinner. I 2001 hadde bare 8 % av befolkningen tilgang på helsehjelp og det var et stort behov for elementær, livsnødvendig helsehjelp til befolkningen. I 2002 startet arbeidet med å bygge opp et nasjonalt helsesystem med mål om å nå ut til alle afghanere. Siden dette har flere enn 680 helseklinikker blitt bygget, og 90 % av Afghanistans distrikter omfattes av helsesystemet. Likevel er det store utfordringer på både utdannings- og helseområdet, særlig for jenter og kvinner. NY PRESIDENT Den 5. april 2014 skal det avholdes presidentvalg i Afghanistan. President Hamid Karzai har ledet landet gjennom overgangen etter borgerkrigen og er den eneste presidenten landet har hatt siden sin selvstendighet. Han kan imidlertid ikke stille til gjenvalg og valget vil dermed medføre den aller første demokratiske maktoverføring fra en president til en annen i landets historie. Mye spenning er knyttet til hvem landets nye leder vil bli. 11 kandidater er godkjent av den nasjonale, uavhengige valgkommisjonen. Blant dem er Abdullah Abdullah, som tapte valget i 2009 mot president Karzai. Presidentvalget i 2004 og parlamentsvalget i 2005 var de første demokratiske valgene i Afghanistan. De ble gjennomført i et samarbeid mellom afghanske styresmakter og FN, med omfattende internasjonal assistanse. I kontrast er det forestående valget i 2014 styrt av afghanske styresmakter alene. FNs rolle er å støtte afghanerne med å forberede og gjennomføre valget i den grad de ønsker det, gjennom FNs utviklingsprograms Elect II-prosjekt. Målet med prosjektet er å bidra slik at presidentvalget i 2014 og parlamentsvalget som er planlagt for 2015 får økt legitimitet i befolkningen. VALGUTFORDRINGER - At valget går riktig for seg og anses som legitimt, vil være viktig for Afghanistans demokratiske utvikling. Godt styresett er et prioritert område for norsk bistand til Afghanistan, har utenriksminister Børge Brende uttalt. Norge støtter derfor planlegging og gjennomføring av presidentvalget med 102 millioner kroner gjennom FNs utviklingsprogram. Likevel er det ventet at ikke alt kommer til å gå smertefritt for seg på valgdagen. Afghanistan er et land med en svært komplisert og sammensatt sikkerhetssituasjon, og man må regne med at ikke alle valglokaler kommer til å kunne holde åpent eller at alle velgere får muligheten til å stemme. En av de største utfordringene er faren for valgfusk. Afghanistan har ikke gjennomført folketellinger på flere tiår og har ikke et folkeregister. Det er risiko for at noen stemmer flere ganger. Et av tiltakene mot dette skal være et avtrykk i blekk på pekefingeren til de som har avgitt stemme. Taliban har uttrykt at de vil boikotte valget og antydet at de som trosser dette vil bli straffet. Frykt for at valgdeltakelse kan bli farlig har ført til at valgkommisjonen vil bruke usynlig blekk for å markere hvem som alt har stemt. At hver tredje nyregistrerte velger er kvinner, peker imidlertid på den positive utviklingen i landet. For de som er interessert i å lese mer om Afghanistan, har Folk og Forsvar et temahefte kalt Afghanistan krig, konflikt og kommunikasjon som kan bestilles kostnadsfritt fra våre hjemmesider eller med bestillingsseddelen på baksiden av dette bladet. Av Kathinka Louise Rinvik Folk og Forsvar 11

12 2014 et år for jubileer og markeringer! Året vi så vidt har beveget oss inn i, er spekket med ulike jubileer, markeringer og viktige begivenheter. Arrangementene er mange. Vi i Folk og Forsvar skal også gjøre vårt for å bidra til å sette søkelys på noen av de mange hendelsene, samtidig som vi som vanlig har høy aktivitet rundt om i landet. Året 2014 er uvanlig i den forstand at jubileumsmarkeringene står i kø. Hovedfesten her hjemme blir naturlig nok feiringen av 200 år med en demokratisk grunnlov. Norge var relativt tidlig ute i europeisk sammenheng, og grunnloven var ganske radikal bygget på mange av de samme prinsippene som den franske, etter revolusjonen. Grunnloven markeres året igjennom, med 17.mai som et naturlig høydepunkt. Bakgrunnen for Norges selvstendighet var imidlertid krig og stormaktsspill. Siden 1380 hadde Norge vært knyttet til Danmark, og fra 1660 lå i prinsippet all makt hos den eneveldige kongen i København. Under Napoleonskrigene var Danmark-Norge i utgangspunktet nøytrale, men etter at de avslo å avgi flåtestyrkene sine til britene, havnet de med i krigen på fransk den tapende side. Ved undertegnelsen av Kiel-traktaten i januar i 1814 avsto danskekongen Fredrik den 6. Norge til svenskekongen Karl den 13., representert ved kronprins Karl Johan. Norge skulle bli forent med Sverige. Dette likte man dårlig i Norge, og en selvstendighetsbevegelse skjøt fart. Man fikk ganske hastig kalt sammen til en grunnlovsforsamling, under ledelse av den dansk-norske stattholderen Christian Fredrik, som også ble valgt av Eidsvollsforsamlingen til Norges konge, da grunnloven ble lagt frem den 17. mai. Men det selvstendige norske kongeriket ble kortvarig. Svenskene mobiliserte, og den 26. juli kom angrepet på Norge. Krigen varte imidlertid ikke lenge, og allerede den 14. august 1814 ble Mossekonvensjonen undertegnet. Dokumentet var grunnlaget for at vi gikk inn i en personalunion med Sverige, som skulle vare helt fram til Kong Christian Fredrik, som var en pådriver for å godta fredsavtalen, måtte abdisere og ble utvist fra landet, men Norge beholdt sin egen grunnlov og etablerte egne politiske institusjoner. Den 4. november ble svenske Karl den 13. valgt til norsk konge, og etableringen av den svensk-norske union var fullført. Det hører også med til historien at Kieltraktaten førte til tap av store land områder for Norge. Opprinnelig var nemlig både Grønland, Island og Færøyene norske biland, men disse ble unntatt fra avtalen og forble under dansk herredømme. Det er allikevel all grunn til å feire at selvstendighetskampen for 200 år siden ble såpass fredelig løst som den ble. DE STORE KRIGENE En av årets noe mer dystre markeringer er at det er hundre år siden utbruddet av første verdenskrig. Den 28.juni avfyrtes skuddene i Sarajevo, som drepte den østerriksk-ungarske erkehertugen Franz Ferdinand og hans ektefelle Sophie von Hohenberg. Dette førte igjen til den såkalte julikrisen mellom Serbia og Østerrike- Ungarn, som var innledningen på 1. verdenskrig. I løpet av sommermånedene var det meste av Europa involvert i krigen som skulle bli den nest blodigste i menneskehetens historie. Nærmere 10 millioner soldater ble bekreftet drept, og nesten 8 millioner savnet i strid. Ikke minst er krigen kjent for de enorme skyttergravsstridene. Nesten 700 km med skyttergraver strakte seg fra grensen til Sveits og helt ned til den engelske kanal. I dag finnes det museer og minnesmerker flere steder langs de gamle frontlinjene. Folk og Forsvar planlegger en studietur til Frankrike i løpet av høsten, for å fordype oss i historien som på så mange måter endret Europa og la premissene for den videre utviklingen av kontinentet. Mer informasjon om denne studieturen vil bli lagt ut på våre nettsider. Første verdenskrig ( ) ble som kjent etterfulgt av en ny verdenskrig ( ). I 1944 begynte Den andre verdenskrigen å gå mot slutten. Den 6. juni i år er det 70 år siden D-dagen og invasjonen av Normandie fallskjermsoldater ble sluppet ut over og infanteritropper ble satt i land på Frankrikes strender. Hele 47 norske handelsfartøy bidro også med troppetransport. Dette var den største amfibiske operasjonen noensinne, for de yngste av våre lesere kanskje mest kjent fra filmer som «Redd menig Ryan». Tapene var store, bare på Omaha Beach ble over 3000 av de allierte styrkene rapportert å være drept, savnet eller såret. Operasjonen markerte imidlertid begynnelsen på slutten for nazistenes okkupasjoner i Europa. Også her hjemme var 1944 et vendepunkt i krigen. Det er i høst 70 år siden sovjetiske soldater rykket inn i Finnmark, og etter harde kamper frigjorde Sør-Varanger. I sin retrett anvendte tyskerne seg av «den brente jords taktikk», og det meste av bygninger, broer og annen infrastruktur ble ødelagt. Etter noen blodige oktober-dager var Finnmark igjen fritt, som det første området i det okkuperte Norge. Over 2000 sovjetiske offiserer og soldater hadde da mistet livet på norsk jord. «Den kalde krigen» tok over historien, og kampfellene fra Finnmark havnet snart på hver sin side av jernteppet som senket seg over 12 Folk og Forsvar

13 Europa. Den 4. april er det tid for et av årets «halvrunde» jubileum. For 65 år siden var Norge et av de 12 signaturlandene i Washington, da man undertegnet den Nord-Atlantiske Traktat, som dannet NATO den Nord-Atlantiske Traktats Organisasjon. NATO var under Den kalde krigen Norges fremste sikkerhetsgarantist, og en viktig bidragsyter til oppbyggingen av norsk infrastruktur. Europa var delt i to, og Norge utgjorde en yttergrense i nord mot Sovjetunionen. Men også den Den kalde krigen tok slutt, og den kanskje viktigste enkeltbegivenheten i så måte, i alle fall symbolsk, fant sted den 9. november I år er det altså 25 år siden Berlinmurens fall, noe som var startskuddet for Tysklands gjenforening og Sovjetunionens kollaps. Dette har selvfølgelig preget vår videre sikkerhetspolitiske historie. Folk og Forsvar planlegger i år to studieturer til Brussel, med fordypning i NATO og EU, en på vårparten og en til høsten. Eksakte datoer er ikke satt ennå, men mer informasjon om dette kommer på våre nettsider. Russland er fortsatt en viktig aktør i våre nærområder, og den april planlegges en studietur til Moskva i samarbeid med ambassaden vår, for å se nærmere på russisk sikkerhets- og utenrikspolitikk. Forholdet til Russland er også tema for årets nordiske konferanse, som vil finne sted i Helsinki og St. Petersburg den april i år. Her samles representanter fra Norge, Sverige og Finland, som jo har til dels ulike erfaringer og historikk, for å se nærmere på de tre landenes forhold til vår store nabo i øst. Og mens vi er inne på nordisk samarbeid, kan det jo også nevnes at det fra 1. januar i år er Norges tur til å ha formannskapet i NORDEFCO, det nordiske forsvarssamarbeidet. Dette samarbeidet har ofte blitt trukket fram i NATO-sammenheng som et vellykket eksempel på «smart defence», altså det å kunne samarbeide om en del militære kapasiteter som deltagerne hver for seg ikke har ressurser til å opprettholde. NORDEFCO fikk seg imidlertid en kraftig knekk da Norge rett før jul ganske uventet valgte å trekke seg fra det norsk-svenske samarbeidsprosjektet om artillerisystemet Archer, og det er i skrivende stund uvisst hvordan dette utvikler seg videre. En tur til USA står også på programmet, og der tar vi turen til New York og besøker FN, før vi drar videre til Washington DC, med orienteringer i ambassaden, besøk hos Pentagon og noen av byens mange tenketanker. Til slutt avsluttes turen i Norfolk, med besøk ved ACT, NATOs transformasjonskommando. Tentativt tidspunkt for denne turen er uke 22, altså i slutten av mai. Muligens vil vi også i løpet av høsten sette opp et seminar i Berlin, men dette er foreløpig ikke endelig besluttet. Nordområdene er av både forrige og nåværende regjering utpekt som et av våre aller viktigste strategiske satsningsområder. T radisjonen tro tar vi også i år sikte på en studietur opp til Norges nordligste områder, nemlig Svalbard. For nøyaktig 70 år siden, i 1944, fremsatte Sovjetunionen krav om at Svalbard skulle bli et norsk-sovjetisk felleseie, et såkalt kondominium og at Bjørnøya skulle bli sovjetisk. Kravene ble senere frafalt. I 1974, altså for 40 år siden, landet det første flyet på Svalbards nybygde flyplass, noe som selvfølgelig revolusjonerte tilgjengeligheten til øygruppen. For ti år siden, den 1. februar 2004, ble også Svalbard knyttet digitalt til fastlandet gjennom to fiberoptiske sjøkabler. Den august går årets tur nordover av stabelen, og de utvalgte får da et møteprogram i Longyearbyen, før vi får lov til å være med Kystvakten på deler av toktet ned mot norskekysten igjen. Her får deltakerne også et unikt innblikk i livet om bord og Kystvaktas mange oppgaver. Så kommer selvfølgelig alle artikler, temaforedrag, hefter og plakater i tillegg, jevnt fordelt over året som ligger foran oss. Vi håper vi gjennom dette kan bidra med å sette søkelyset på noen av de mange begivenhetene som ligger foran oss i et begivenhetsrikt år! Av Monica K. Mattsson Kämpe Folk og Forsvar 13

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 3 2011

FolkogforsVar Nr. 3 2011 FolkogforsVar Nr. 3 2011 Fører krig til fred? Kjære leser F F Kampen mot terror har stått sentralt i den vestlige verden siden 11. september 2001. Nesten ti år etter det dramatiske angrepet på USA har

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2014

FolkogforsVar Nr. 4 2014 FolkogforsVar Nr. 4 2014 Brennpunkt: Midtøsten Kjære leser Håper dere alle har hatt en god sommer, og er godt i gang igjen med høstens aktiviteter, enten det er arbeid, studier, organisasjonsliv eller

Detaljer

Kontaktblad nr. 3 2009. Fredelig fremtid i Europa?

Kontaktblad nr. 3 2009. Fredelig fremtid i Europa? Kontaktblad nr. 3 2009 Fredelig fremtid i Europa? Kjære leser Det har vært en aktiv vår for Folk og Forsvar. Med større og mindre grupper har vi arrangert en rekke studieturer, for å sette søkelyset på

Detaljer

Kontaktblad nr. 2 2009. En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge

Kontaktblad nr. 2 2009. En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge Kontaktblad nr. 2 2009 En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge Kjære leser Forsvarets oppdrag utenfor Norges grenser har de siste årene blitt viktigere og viktigere. Totalt

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2011

FolkogforsVar Nr. 5 2011 FolkogforsVar Nr. 5 2011 For norge Kjære leser Etter noen intense måneder med krigføring i Libya er nå Muhammar Khadafi bekreftet død. Selv om hevnmotivene ikke er vanskelige å forstå, er det på mange

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2010

FolkogforsVar Nr. 4 2010 FolkogforsVar Nr. 4 2010 I KINAS SKYGGE 1 Kjære leser Sommeren er over, og høstaktivitetene har satt inn for fullt. Mye er på trappene i månedene som kommer. Debatten om engasjementet i Afghanistan har

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

Norsk politikk i verden

Norsk politikk i verden Kontaktblad nr.3 2008 Norsk politikk i verden Kjære leser Vel overstått sommer! De siste ukene har Europa brått blitt revet ut av feriemodus. Krigen i Sør-Ossetia er rystende, i en tid der løsning av konflikter

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2010

FolkogforsVar Nr. 5 2010 FolkogforsVar Nr. 5 2010 I terrorens tid Folk og Forsvar 1 Folk og Forsvar 1 innhold Kjære leser Høsten er over oss for fullt, og neste års statsbudsjett er nylig lagt fram. Reaksjonene har vært blandete,

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u

Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u 2014 5. juni Minnetale over tidligere stortingsrepresentant og statsråd Thor Listau 2925 Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u D a g s o r d e n (nr. 78): 1. Redegjørelse

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2011

FolkogforsVar Nr. 2 2011 FolkogforsVar Nr. 2 2011 En sårbar klode så mange trusler Kjære leser De siste dagene har minnet oss om hvor forgjengelig livet slik vi kjenner det egentlig er. Japan er blitt rammet av flertallige, massive

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2015

FolkogforsVar Nr. 1 2015 FolkogforsVar Nr. 1 2015 Farefull ferd fremover? Kjære leser Riktig godt nytt år! Inngangen til 2015 ble dramatisk. Attentatet mot det franske satiremaga sinet Charlie Hebdo minnet oss igjen om at ytringsfriheten

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

Kontaktblad nr. 5 2009. Utfordringer i nord

Kontaktblad nr. 5 2009. Utfordringer i nord Kontaktblad nr. 5 2009 Utfordringer i nord Kjære leser Nok en gang går året inn i sin siste fase, og julen ligger foran oss. Her i Folk og Forsvar betyr det slutten på en hektisk og innholdsrik sesong,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2013

FolkogforsVar Nr. 4 2013 FolkogforsVar Nr. 4 2013 Sørøst-asia: Nabotvister og urolige farvann innhold Kjære leser Når høsten nå så smått begynner å sette inn, skal vi vende blikket østover. Denne utgaven av bladet er i sin helhet

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2012

FolkogforsVar Nr. 5 2012 FolkogforsVar Nr. 5 2012 Forsvarets fire neste år innhold Kjære leser De siste 10 årene har mye av fokus i Det norske Forsvaret, og særlig Hæren, vært på oppdraget i Afghanistan. Belastningen på personellet

Detaljer

Kosovo Europas nye stat

Kosovo Europas nye stat Kontaktblad nr.2 2008 Kosovo Europas nye stat Kjære leser Den store diplomatiske nøtten de siste ukene har vært Kosovos ensidige uavhengighetserklæring. En del land var raskt ute med anerkjennelse av den

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Nato 60 år. En allianse for vår tid

Nato 60 år. En allianse for vår tid Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 23. mars 2009 ved Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Foto: Stig Morten Karlsen, OMS Nato 60 år. En allianse for vår tid (Sjekkes mot fremføringen.) Majesteter, ambassadører,

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2013

FolkogforsVar Nr. 5 2013 FolkogforsVar Nr. 5 2013 Norges forsvar inn i fremtiden Kjære leser I dette årets siste nummer av bladet, skal vi bli nærmere kjent med deler av et samt se litt på noe av den nye teknologien et har tatt

Detaljer

Kan Afrika hjelpe Afrika?

Kan Afrika hjelpe Afrika? Kontaktblad nr.3 2008 Kan Afrika hjelpe Afrika? Kjære leser I skrivende stund er St.prp. nr 48, Langtidsplanen for Forsvaret avlevert, og de ulike partigruppene er godt i gang med arbeidet. Selve Stortingsbehandlingen

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2010

FolkogforsVar Nr. 2 2010 FolkogforsVar Nr. 2 2010 Miljø sikkerhetspolitikk i vår tid 1 Kjære leser Selve sikkerhetsbegrepet har endret seg radikalt de siste tyve årene. Fra å dreie seg først og fremst om å sikre eget territorium,

Detaljer

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter

taliban Krigen mot Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. land Nord-Korea mer enn raketter Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 02/2009 kr. 79,- Krigen mot taliban Krigen i Afghanistan har satt sikkerheten i Pakistan på spill. Nå trappes konflikten opp. ISSN 1891-2230 land Nord-Korea mer

Detaljer