Møteinnkalling Valnemnda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Valnemnda"

Transkript

1 Møteinnkalling Valnemnda Møtetid: kl. 12:31 Møtestad: Formannskapssalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf eller e-post: Oppgje grunn til forfall! Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Stord, Leif-Steinar Alfsvåg leiar Marit Annie Åkra møtesekretær

2 SAKER TIL HANDSAMING GK 4/14 Godkjenning av innkalling og sakliste GK 5/14 Godkjenning av møteprotokoll frå valnemnda PS 8/14 PS 9/14 PS 10/14 PS 11/14 PS 12/14 PS 13/14 Val av styremedlemer i Podlen Verkstad AS Stord kommunale eigedom KF - val av styrerepresentantar Stord vatn og avlaup KF - val av styrerepresentantar Val av Stord kommune sin representant til representantskapet Driftsassistansen i Hordaland Vann og Avløp IKS (DIHVA) Stord Idrettspark AS - val av nye styrerepresentantar Sunnhordland Lufthavn AS - val av styrerepresentantar

3 GK 4/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

4 Arkivref: 2013/ /2014 Saksh.: Marit Annie Åkra Saksnr Utval Møtedato 7/14 Valnemnda /14 Valnemnda VAL AV STYREMEDLEMER I PODLEN VERKSTAD AS Framlegg til vedtak: Valnemnda føreslår følgjande medlemer og varamedlemer til styre i Podlen Verkstad AS: Styremedlemer: Varamedlemer: Saksprotokoll i Valnemnda Vedtak Valnemnda føreslår følgjande medlemer og varamedlemer til styre i Podlen Verkstad AS: Styremedlemer: Varamedlemer: Handsaming Saka vert utsett til nytt møte i mai

5 Rådmannen, Vedlegg Vedlegg m/årsoppgjer 2013 Vedtekter Innleiing (bakgrunn for saka) Onsdag 28. mai 2014 er det kalla inn til generalforsamling i Podlen Vekstad AS og ei av sakene der er val av styrerepresentantar. Stord kommune eig 100% av aksjane i Podlen Verkstad AS. Generalforsamlinga gjorde følgjande val av styre i 2013 Styreleiar: Ove Gjerde - attvalt i 2013 for 1 år som leiar (attvalt som styremedlem i 2013 for 2 år) (frå aksjeeigar Fitjar-Austevoll Skogeigarlag) Styremedlemmer: Rune Karlson Pedersen Kjell Magnar Helland Johannes Landmark Tove Riise Grastveit Nina Hovland Sleen valt i 2013 for 2 år ikkje på val (Fitjar kommune) attvalt i 2012 for 2 år på val attvalt i 2012 for 2 år på val valt i 2013 for 2 år ikkje på val tilsett sin representant på val Varamedlemmer: Anne Berit Hovstad Johansen (Fitjar kommune)attvalt i 2013 for 2 år ikkje på val Margith Mathisen attvalt i 2012 for 2 år (Stord R K Barnehjelp) på val Kåre Løkhammer attvalt i 2012 for 2 år (Stord kommune) på val Øystein Kyvik tilsette på val På val i 2014 er: To styremedlemmer: Kjell Magnar Helland og Johannes Landmark. To varamedlemer: Margith Mathisen og Kåre Løkhammer. Styrehonoraret er sett til: Styreleiar fast: kr Styremedemmer og varamedlemmer som møter: kr 750,- pr. møte. Alle val gjeld for 2 år, med unnatak for styreleiar, som vert valt for 1 år, og som vert valt blant dei som alt er valt som styremedlem. Det er ikkje spesielle krav i vedtektene kor styremedlemmene skal komma frå. Dei kan derfor rekrutterast på fritt grunnlag. Det viktigaste er at selskapet har eit engasjert styre, med kompetanse på ulike felt, men også med stabiliserande kontinuitet. Dette bør ha innverknad på kommunen sine framlegg til attval eller nye styremedlemmer. Ei innstilling til val må bli lagt fram på generalforsamlinga. Podlen Verkstad har formell samarbeids- og medfinansieringavtalar med kommunane Fitjar og Sveio, i tillegg til Stord kommune. Dette kan ha innverknad på styresamansetjinga, om Stord kommune vil. Administrasjonen ved dagleg leiar kan gi utfyllande opplysningar om eksisterande styre. pr. utsendingsdato kjenner ikkje administrasjonen til om dei som står på val tar attval. Dei som står på val i 2014 er gjort merksam på at dei står på val.

6 Arkivref: 2014/ /2014 Saksh.: Marit Annie Åkra Saksnr Utval Møtedato 5/14 Valnemnda /14 Valnemnda /14 Kommunestyret STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF - VAL AV STYREREPRESENTANTAR Framlegg til innstilling: Kommunestyret vel følgjande representantar til styre i Stord kommunale eigedom KF: Leiar vert: Nestleiar vert: Saksprotokoll i Valnemnda Innstilling: Kommunestyret vel følgjande representantar til styre i Stord kommunale eigedom KF: Leiar vert: Nestleiar vert: Handsaming Saka vert utsett til nytt møte i mai

7 Rådmannen, Vedlegg Vedtekter Stord kommunale eigedom KF Innleiing (bakgrunn for saka) Saksutgreiing Etter vedtektene 4 nr 2 er det kommunestyret som vel styre, leiar og nestleiar i føretaket. Styremedlemene vert valde for 2 år, jf vedtektene 5 nr Funksjonstida er 2 år frå nr. 2 seier og at ved første val vert 2 av styremedlemene valde for 1 år. Etter tidlegare fritak er ein kome i den situasjonen at alle styremedlemene er på val samstundes. Dette gjeld ikkje tilsetterepresentanten. Godtgjersla for styret er: Styreleiar 5% av ordførargodtgjersla Styremedlem 2,5 % av ordførargodtgjersla Møtande varamedlemer kr 1000,- Styret er i dag slik samansett og alle er på val: Bjarte Salomonsen (leiar) Steinar Røgenes til (nestleiar) Hilde Førland Eide Bjørg Tislevoll (Espen Lamo tilsette) Varamedlemer der alle er valt til : Asgeir Damman Målfrid Dramdal Einar Eide

8 Arkivref: 2014/ /2014 Saksh.: Marit Annie Åkra Saksnr Utval Møtedato 6/14 Valnemnda /14 Valnemnda /14 Kommunestyret STORD VATN OG AVLAUP KF - VAL AV STYREREPRESENTANTAR Framlegg til innstilling: Kommunestyret vel følgjande som styrerepresentantar for to år, funksjonstida er til : 3. Ny styreleiar vert: Saksprotokoll i Valnemnda Vedtak Kommunestyret vel følgjande som styrerepresentantar for to år, funksjonstida er til : 3. Ny styreleiar vert: Handsaming Saka vert utsett til nytt møte i mai

9 Rådmannen, Vedlegg Vedtekter Stord vatn og avlaup KF Innleiing (bakgrunn for saka) Etter vedtektene 4 nr 2 er det kommunestyret som vel styre, leiar og nestleiar i føretaket. Styremedlemene vert valde for 2 år, jf vedtektene 5 nr 2 og funksjonstida er frå Godtgjersla for styret er: Styreleiar 5% av ordførargodtgjersla Styremedlem 2,5 % av ordførargodtgjersla Møtande varamedlemer kr 1000,- Styret er samansett slik: Styreleiar Roy Sverre Amundsen er vald til Nestleiar Aud Berit Alsaker Haynes vald til Styremedlem Johannes Njøsen vald til Styremedlem Hege Økland vald til (Øyvind Lothe er tilsette sin representant fram til 2015) Varamedlemer der alle er vald til Hilde Grov Ottesen Kurt Grundvold 3. Trond Hjartåker Som ein ser er det 3 styremedlemer og leiarvervet som er på val.

10 Arkivref: 2014/ /2014 Saksh.: Marit Annie Åkra Saksnr Utval Møtedato 11/14 Valnemnda /14 Kommunestyret VAL AV STORD KOMMUNE SIN REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET DRIFTSASSISTANSEN I HORDALAND VANN OG AVLØP IKS (DIHVA) Framlegg til innstilling: Kommunestyret vel følgjande medlem med personleg vara i representantskapet for Driftsassistansen i Hordaland vann og avløp IKS ut valperioden: Representant: Personleg vara:

11 Rådmannen, Vedlegg Selskapsavtalen for DHIVA IKS Møteprotokoll frå møte i Representantskapt i DIHVA, des Innleiing (bakgrunn for saka) I Kommunestyret 20. juni 2013, PS 58/13, fatta kommunestyret vedtak om at Stord kommune (SVA KF) skulle søkje om endra status frå medlem til eigar ovanfor Driftsassistansen i Hordaland Vann og Avløp IKS (DIHVA). Etter at kommunestyret fatta vedtak på søknaden blei det gjennomført ekstraordinært representantskapsmøte i DHIVA. Representantskapet har under sak nr. 2 den 1 desember 2013 fatta fyljande vedtak: Nye eiere i DIHVA IKS Enstemmig vedtak: Representantskapet godkjenner at Austrheim kommune, Øygarden kommune, Tysnes kommune, Stord kommune gjennom Stord vatn og avlaup KF og Bømlo kommune gjennom Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS, blir nye eiere i Driftsassistansen i Hordaland -vann og avløp IKS Dette fører til at Stord kommune (SVA KF) får endra status frå medlem til eigar i DHIVA. Alle eigarane skal ha ein representant i Representantskapet (med unntak Bergen kommune som har to), samt ein personleg vara for denne. Kvar kommune har ei stemme. Representantane skal utnemnast av eigarkommunen sitt kommunestyre for ein periode som føl kommunevalperioden.

12 Arkivref: 2014/ /2014 Saksh.: Marit Annie Åkra Saksnr Utval Møtedato 12/14 Valnemnda STORD IDRETTSPARK AS - VAL AV NYE STYREREPRESENTANTAR Framlegg til vedtak: Valnemda føreslår følgjande til styret i Stord Idrettspark AS som representant frå Stord kommune: Styrerepresentant: Vararepresentant:

13 Rådmannen, Vedlegg Vedtekter for Stord Idrettspar Vikahaugane AS Årsmelding 2013 for Stord Idrettspark Innleiing (bakgrunn for saka) Det er kalla inn til generalforsamling i Stord Idrespark AS 3. juni. Styret i Stord Idrettspark AS skal ha 5 medlemer, tre frå Stord kommune og to frå Stord Idrettslag. Styret er samansett slik: Styreleiar Svein Hatlevik (SIL) på val Styremedlem Henning Iversen (SIL) på val Einar Bjelland (SK) Gro Bommen (SK) Styremedlem Aslaug Kindem (SK) på val Varamedlem Kristine Engelsen (SK) på val Varamedlem Nils Hetlaflåt (SIL) på val Det har tidligare vore vanleg at eigarane utpeikar styreleiar anna kvar periode, men Hatlevik har vore leiar i denne perioden frå Stord kommune. Styrehonorar: Styrehonorara har i 2013 vore: Leiar kr 2000,-, medlemer kr ,- og var kr 500,-.

14 Arkivref: 2013/ /2014 Saksh.: Marit Annie Åkra Saksnr Utval Møtedato 13/14 Valnemnda SUNNHORDLAND LUFTHAVN AS - VAL AV STYREREPRESENTANTAR Framlegg til vedtak: Valnemnda føreslår følgjande som Stord kommune sine kandidatar til styret i Sunnhordland Lufthavn AS: Representantar (2 år): Vararepresentant (1 år)

15 Rådmannen, Vedlegg Vedtekter for Sunnhordland Lufthavn AS, Innleiing (bakgrunn for saka) Det er kalla inn til generalforsamling i Sunnhordland Lufthavn AS Styret er pr. i dag samansett slik: Dag Aksnes, styreformann (Stord kommune) på val Olav Akselsen, styremedl. (Stord kommune) på val Stein Nilsen, styremedl. (Stord kommune) på val Terje Søviknes, styremedl. (Hordaland fylkeskommune) (valt for heile fylkestingsperioden) Cecilie Wiik Urdal, styremedl. (Tilsette sin representant) Styrerepresentantane skal veljast for 2 år og vararepresentantane skal veljast for eit år. Vararepresentantar: Aslaug Kindem (Stord kommune) på val Torill Eidsheim (Hordaland fylkeskommune) Thomas A. Hjelmen (Tilsette) I forbindelse med selskapskontroll som vart utført på vegne av fylkeskommunen kom det fram at kvinnerepresentasjonen i styret var for låg (20%). Generalforsamlinga vedtok honarar til styre som følgjer: Styreleiar likt med komitéleiar i Stord kommune Styremedlemer kr ,- pr år Vararepresentantar kr 1 500,- pr. møte.

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 21.10.2010 Tid: 12:00-18:20 Møtestad: Kommunestyresalen Møte leiar: Liv Kari Eskeland Leif Steinar Alfsvåg sak 63/10 (habilitetsvurdering) og 64/10 Faste medlemer

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlemene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Valkomiteen i Sogn og Fjordane Energi AS 04.06.2015 SFE Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Sælevik skule Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA.

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200812174-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Bømlo kommune Selskapskontroll 2009 - Eigarskapsforvaltning

Bømlo kommune Selskapskontroll 2009 - Eigarskapsforvaltning Bømlo kommune Selskapskontroll 2009 - Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory Oktober 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Selskapskontroll 2009... 4 3. Kontrollkriteria... 4 3.1 Kommunens Sentralforbund sine

Detaljer

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.: 434 004 2013 ii Innhald SAMANDRAG... 4 1 INNLEIING... 6 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning

Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Fitjar kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory Februar 2010 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Selskapskontroll... 4 3. Kontrollkriteria... 4 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory April 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 2. Selskapskontroll... 5 3. Kontrollkriteria... 5 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer