Møteprotokoll Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Kommunestyret"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: Tid: 12:00-18:20 Møtestad: Kommunestyresalen Møte leiar: Liv Kari Eskeland Leif Steinar Alfsvåg sak 63/10 (habilitetsvurdering) og 64/10 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Aud Berit Alsaker Haynes Medlem AP Henny Førland Berger, ugild Medlem AP Andreas Larsen Medlem AP Tordis Nysæter Medlem AP Christian Danmo Medlem AP Katrin Innvær Ankervold Medlem AP Amram Hadida Medlem AP David Stutlien Medlem D Odd Martin Myhre Medlem FRP Thor Gunnar Bjelland Medlem FRP Per Otto Årland Medlem FRP Sigbjørn Framnes Medlem FRP Liv Kari Eskeland, ugild sak Leder H 64/10 Kristoffer Valland Medlem H Dag Vidar Vatne Nordhus Medlem H Jan Arild Nesse Medlem H Aslaug Kindem Medlem H Leif-Steinar Alfsvåg Nestleder KRF Britt Kristin Ladehaug, ikkje sak Medlem KRF 70/10 Oskar Emil Langeland Medlem KRF Jakob Bjelland Medlem SP Oddvard Rommetveit Medlem SP Johannes Kristian Landmark Medlem SP Nils Magne Blålid, forfall fram til Medlem SV PS 64/10 Omar Zahl Pettersen ikkje sak Medlem SV 70/10 Bjørg Brattetaule Medlem SV Kåre Løkhammer Medlem V Astrid Larsen Medlem V Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Nils Tore Gram Økland Jan Leivestad AP Randi Våge Fredrik Litleskare D Bjørnar Helgesen Carl Van der Hagen FRP Inger Lill Aasheim Anne Kristin Koppang FRP Reidar Lønn Kurt Håkon Grundvold H Jostein Angeltveit Knut Arve Nordfonn KRF Lilly Skaar Peggy Husevik Bærøy V Roy Sverre Amundsen I samband med inhabilitet for Henny Ap F. Berger i sak 63/10 Grethe Søyland I samband med inhabilitet for Liv Kari H Eskeland ii sak 63/10

2 Me stadfester med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Frå administrasjonen møtte: Namn Magnus Mjør Reidun Myklebust Hege Etterlid Knut Gram Mari Espeland Arvid Sandnes Olav Eide Svein Erik Vinje Stilling Rådmann Kommunalsjef delar av møtet Konst. Økonomisjef delar av møtet Kommunalsjef delar av møtet Skulekonsulent delar av møtet Hamnesjef delar av møtet Dagleg leiar i Stord kommunale eigedom KF delar av møtet Økonomi Stord vatn og avlaup KF delar av møtet Stord, Marit Annie Åkra møtesekretær side 2 av 8

3 ORIENTERING: Presentasjon av lokaldemokratiundersøkinga v/vidar Kjøras frå KS SAKER TIL HANDSAMING GK 1/10 Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll frå RS 1/10 Referatsaker Handhevingsdirektivet 2007/66/EF - Høring - NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser - frå Stord kommune, dagsett RS 2/10 Møteprotokoll frå Eldrerådet RS 3/10 PS 63/10 PS 64/10 Vedtak etter Kommunelova 13 - Sunnhordland Lufthamn AS Politiske saker Kjøp og utvikling av Ådland Studentheim Avtaler for Åsbanen PS 65/10 Tilstandsrapport for skulane i Stord kommune 2010 PS 66/10 Tertialrapport SVA september 2010 PS 67/10 Budsjett pr (2. tertialrapport) PS 68/10 BUDSJETTREVISJON 2 TERTIAL 2010 PS 69/10 Revisjon av hamnebudsjettet 2010 PS 70/10 Sunnhordland lufthamn AS (SL) - søknad om lån side 3 av 8

4 GK 1/10 Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll frå Møteprotokollen vart samrøystes godkjent Vedtak Det var ingen merknadar til innkalling og sakliste. RS 3/10 Vedtak etter Kommunelova 13 - Sunnhordland Lufthamn AS Møteprotokoll frå formannskapet vart delt ut 63/10 - KJØP OG UTVIKLING AV ÅDLAND STUDENTHEIM 1. Rådmannen får i oppdrag å forhandla fram ei oppsjonsavtale med Stiftinga Ådland studentheim om mogeleg kjøp av studentheimen til avtala pris på inntil NOK kr 9 mill innan Avtala skal godkjennast av formannskapet. 2. Rådmannen får i oppdrag i samråd med Stord kommunale eigedom KF å laga ein plan for utbygging av bygget. Planen skal og omfatta ei vurdering av bruk/sal av frigjort bygningsmasse som følgje av ei eventuell samlokalisering av heimebaserte tenester. Dette vert å leggja fram for kommunestyret første møte i Rådmannen får i oppdrag å vurdera dei trafikale tilhøva i området. Habilitet: Ordføraren tok opp spørsmålet om eigen habilitet i saka grunna si tilknyting til Link Signatur og gjekk frå under handsaminga av spørsmålet. Habilitetsspørsmålet vart diskutert og kommunestyret fatta slikt vedtak: Kommunestyret finn at ordføraren er habil i saka, jf forvaltningslova 6 andre ledd bokstav e. Det var ikkje kalla inn vararepresentant. Habilitetsspørsmålet vart vedteke med 32 mot 1 røyst, (Amram Hadida, Ap). Representanten Henny Førland Berge, Ap stilte spørsmål om eigen habilitet grunna slektskap til dagleg leiar i Ådland studentheim og gjekk frå under handsaminga av spørsmålet. Vararepresentant, Roy Sverre Amundsen, Ap, som var innkalla, tiltrådte ved handsaminga av spørsmålet. Habilitetsspørsmålet vart diskutert og kommunestyret fatta slikt vedtak: Representant Berger er habil, jf forvaltningslova 6 bokstav b og Berger tok plass att. Saka vart handsama med 33 røyster. Røysting: Saka vart vedteke med 28 mot 6 røyster (Frp) side 4 av 8

5 Kristoffer Valland, H kom med framlegg til pkt 1 og 2 i vedtaket. Britt Kristin Ladehaug, Krf kom med framlegg til pkt 3 i vedtaket. Styret i Stord kommunale eigedom KF si innstilling: Kommunestyret vedtek å ikkje kjøpa Ådland studentheim. Saksprotokoll frå møtet i Arbeidsutvalet vart delt ut i møtet. 64/10 - AVTALER FOR ÅSBANEN 1. Kommunestyret godkjenner følgjande avtalar: Makeskifteavtale med Kjell Håvard Sævareid Avtale mellom Stord kommune og Stord idrettslag 2. Kostnader på maks. 1,1 mill inkl. mva. vert finansiert med budsjetterte midlar frå ny gravplass. Investeringsbudsjett for ny gravplass må oppjusterast i samsvar med dette frå 2011 Habilitet: Ordføraren tok opp spørsmålet om eigen habilitet grunna si tilknyting i sak 64/10. Ordføraren gjekk frå under handsaminga av spørsmålet. Det var ikkje kalla inn vararepresentant. Habilitetsspørsmålet vart diskutert og kommunestyret fatta slikt vedtak med 34 røyster): Kommunestyret finn at ordføraren er ugild i saka, jf kommunelova 40. Utsettingsframlegg: Det vart først røysta over utsetjingsframlegg frå Sigbjørn Framnes, Frp. Framlegget fekk 13 av 34 røyster og fall (Frp, V, Kristoffer Valland, H, Sv røysta for utsettingsframlegget). Røysting: Saka vart samrøystes vedteke (34 røyster) *** Sigbjørn Framnes, Frp kom med følgjande utsettingsframlegg: Saka vert utsett til neste møte for å få takst, før eit endeleg vedtak. Aud Berit A. Haynes, Ap kom med følgjande framlegg til vedtak: Formannskapet får fullmakt til å godkjenne makebyte på endeleg takst. Framlegget vart ikkje røysta over, då innstillinga vart vedteke. side 5 av 8

6 65/10 - TILSTANDSRAPPORT FOR SKULANE I STORD KOMMUNE 2010 Vedtak Kommunestyret tek Tilstandsrapport for grunnskulen i Stord kommune 2010 til orientering Samrøystes vedteke 66/10 - TERTIALRAPPORT SVA PR Kommunestyret tek SVA sin tertialrapport pr til vitring Samrøystes vedteke 67/10 - Budsjett pr (2. tertialrapport) Kommunestyret tek budsjettrapport for 2. tertial 2010 for Stord kommunale eigedom KF til etterretning. Kommunestyret stadfestar at meirforbruk reinhald ved Stord ungdomskule skal sparast inn gjennom redusert arealbruk/drift frå einingane, jf Kommunestyresak 42/10, og ber Stord kommunale eigedom KF i samarbeid med rådmannen gjennomføra nedtrekket. Kommunestyret vedtek å redusera eigaruttaket frå Stord kommunale eigedom KF med kr ,- i forhold til budsjett, som kompensasjon for manglande innbetaling av leige av flyplassareal. Første og tredje avsnitt vart samrøystes vedteke Andre avsnitt vart vedteke 32 mot 3 røyster (SV) Kristoffer Valland, H kom med framlegg til vedtak. Styret for Stord kommunale eigedom KF si innstilling: Kommunestyret tek budsjettrapport for 2. tertial 2010 for Stord kommunale eigedom KF til etterretning. Stord ungdomsskule brukar meir areal enn budsjettert og må betale for dei reinhaldstenester dei får. Skulen må betale kr ,- for ekstra reinhald utover det som vart budsjettert. Kommunestyret vedtek å redusera eigaruttaket frå Stord kommunale eigedom KF med kr ,- i forhold til budsjett, som kompensasjon for manglande innbetaling av husleige for flyplassen og lønnsvekst. side 6 av 8

7 68/10 - BUDSJETTREVISJON 2. TERTIAL Kommunestyret tek orienteringa om økonomisk status pr til etterretning og føreset at vedteke budsjett vert vidareført med dei endringane som går fram av pkt 4 og 5 i innstillinga. 2. Kommunestyret stadfestar at meirforbruk reinhald ved Stord ungdomskule skal sparast inn gjennom redusert arealbruk/drift frå einingane, jf Kommunestyresak 42/10, og ber Stord kommunale eigedom KF i samarbeid med rådmannen gjennomføra nedtrekket. 3. Kostnader ved gjenopning av Sagvåg og Litlabø barnehage si avdeling på Litlabø med kr skal finansierast innanfor barnehagen sine budsjettrammer. 4. Kommunestyret vedtek å redusere årets avdrag frå 27 mill kr til 24 mill kr. 5. Kommunestyret vedtek å justere uttak frå KF med kr ,- i samsvar med sak 67/10. Pkt 1 Vedteke med 24 mot 11 røyster (SV og Ap) Mindretalet røysta for Larsen, (-Ap) sitt framlegg) Pkt 2 Vedteke med 32 mot 3 røyster (SV) Pkt 3-5 Samrøystes vedteke Kristoffer Valland, H kom med framlegg til eit nytt pkt 5, slik det ligg før i vedtaket. *********** Andreas Larsen, Ap kom med følgjande framlegg: Nytt pkt 1: Kommunestyret vedtek revidert budsjett slik det går fram av rådmannens saksutgreiing. 69/10 - REVISJON AV HAMNEBUDSJETTET 2010 Vedtak Kommunestyret vedtek revisjon av hamnebudsjettet slik det går fram av saksutgreiinga. Vedteke med 26 mot 9 røyster (Frp og SV) *********** Oscar E. Langeland, Krf kom med framlegg slik det ligg føre. *********** Komité for næring, miljø og kultur si innstilling: Kommunestyret vedtek revisjon av hamnebudsjettet slik det går fram av saksutgreiinga med følgjande merknad: side 7 av 8

8 Molo på Huglo er ikkje innarbeidd i revidert hamnebudsjett slik intensjonen var, fordi NMK ynskjer ei nærare utgreiing av økonomi og drift. (jf førre vedtak). Komité for næring, miljø og kultur føreset likevel at kommunestyret finn plass til molo på Huglo når hamnebudsjettet for 2011 skal vedtakast. 70/10 - SUNNHORDLAND LUFTHAMN AS (SL) - SØKNAD OM LÅN Kommunestyret viser til saksutgreiinga og innvilgar lån på inntil kr ,-til Sunnhordland Lufthamn AS. Lånet skal inntil vidare finansierast over kraftsalsfondet. Rådmannen får fullmakt til å godkjenna lånevilkåra. Kommunestyret føreset at det vert kalla inn til ekstraordinær generalforsamling. Representantar frå eigarane, Stord kommune og Hordaland fylkeskommune, skal fram til ekstraordinær generalforsamling evaluera styret sitt arbeid. Kommunestyret forutsetter ein tettare kontakt mellom styre og eigarar med gjevnlege eigarmøte. Ordføraren ivaretek Stord kommune sine interesser i denne prosessen. Habilitet: Representanten Jan Arild Nesse, H stilte spørsmål om eigen habilitet då han som banksjef har vore med å avslå lånesøknaden frå Sunnhordland Lufthamn AS. Nesse gjekk frå under handsaminga av spørsmålet. Vara var ikkje kalla inn. Saka vart handsama med 33 røyster. Habilitetsspørsmålet vart diskutert og kommunestyret fatta slikt vedtak: Kommunestyret finn at representanten Nesse er habil i saka, jf forvaltningslova 6 andre ledd bokstav e. Røysting: Vedteke med 27 mot 6 røyster (D, Nils Magne Blålid, Sv, Bjørg Brattetaule, Sv, Kristoffer Valland, H og Jan Arild Nesse, H røysta mot) ********* Jakob Bjelland, Sp kom med følgjande framlegg til endring i pkt 1:.. og innvilga lån på inntil kr ,- og til nytt avsnitt 2, slik det ligg føre i vedtaket. ********* David Stutlien, D kom med følgjande framlegg: Kommunestyret avslår søknad om lån. Framlegget fekk 12 røyster (Frp, D, Nils Magne Blålid, Sv, Bjørg Brattetaule, Sv, Kristoffer Valland, H og Jan Arild Nesse, H røysta for framlegget) side 8 av 8

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Møtedato: 26.03.2012 Møtetid: Kl. 11:00/17.00 20:10. Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 017/12-020/12

Møtedato: 26.03.2012 Møtetid: Kl. 11:00/17.00 20:10. Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 017/12-020/12 Aurland kommune Kommunestyret M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 26.03.2012 Møtetid: Kl. 11:00/17.00 20:10 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 017/12-020/12 Følgjande medlem møtte Noralv Distad, Monica

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti. Ugilde: Sak Følgjande varamedl. møtte Vigdis Håland, Ap.

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti. Ugilde: Sak Følgjande varamedl. møtte Vigdis Håland, Ap. KVAM HERAD KVAM FORMANNSKAP MØTEPROTOKOLL Dato: 28.11.2006 Kl.: 09:00-15:00 Stad: Kvam rådhus Saknr.: 169/06-189/06 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Dagfinn Vik,

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Vedtaksprotokoll Masfjorden kommunestyre Møte nr. 4, den 19.09.2013 Side 1 av 16 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Den 19.09.2013 kl 11:45 17.30, heldt Kommunestyret møte på Kommunehuset.

Detaljer

PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015

PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.12.2011 PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015 Vedtak: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2012-2015 med desse endringane i høve til rådmannen

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.06.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Kjell Runde MEDL FOLK/SP. Varamedlemer som møtte: Ole Brubakk Kjell Runde KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 01.07.2014 Tid: 13:30 17:00 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Hermansen Medlem KRF Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet).

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet). MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.09.2012 kl. 18:00-20:40 Stad: Kamben hotell Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti),

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Kjell Runde MEDL FOLK/SP Margaret Leinebø MEDL H Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 03.02.2015 Tid: 13:30 15:30 Medlemer som møtte: Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem H Ann-Kathrin (Tine) Storøy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer