Vassmyra Blomdalen Lindesnes - Marnar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vassmyra Blomdalen Lindesnes - Marnar"

Transkript

1 -

2 FORORD Skoleeierne i, Mandal og dal gav i mars -07 følgende oppdrag til rådgiverne ved ungdomsskolene: lage læreplaner for programfag til valg med mål, innhold forberedelsesfasen, mål, innhold, organisering gjennomføringsfasen, mål, retningslinjer vurderingsfasen, og fastsetting av kompetansemål. Ta stilling til hva slags form for mapper som skal benyttes for dokumentasjon. Lage system for inngåelse av partnerskapsavtaler der det forhandles for alle kommunene under ett. Samarbeide med lokalt næringsliv. I tillegg skulle det prøves ut ulike tilnærminger til faget på den enkelte skole, og erfaringene deles i regionen. Vi har i dette arbeidet lagt vekt på de føringer (St.melding nr 30 /Utdanningsdirektoratets anbefalinger og forslag til nye retningslinjer for PTV) som ligger til grunn for innføringen av dette nye faget. Det fremgår her tydelig at PTV skiller seg fra andre fag ved at sentrale myndigheter legger sterke føringer på hvordan opplæringen skal organiseres. Disse føringene går først og fremst på at det etableres et forpliktende samarbeid med videregående opplæring og lokalt arbeidsliv både privat næringsliv og offentlig sektor. Vi har i utprøvingsperioden erfart at Mandal videregående skole er meget positivt innstilt til samarbeidet. Skolen møter oss med en løsningsorientert holdning som inspirerer. Også det lokale næringslivet stiller i stor grad opp som samarbeidspartner, så vi har store forhåpninger til at de sentrale føringene om trekantsamarbeid kan videreutvikles. Samarbeidet med arbeidslivets offentlige sektor kan neppe undervurderes, og vi ser behovet for at det på høyt kommunalt nivå legges føringer for at offentlig sektor også blir læringsarena i PTV. Vi har i arbeidet lagt vekt på de tydeligste føringene i Stortingsmelding 30, som er: - Den viktigste intensjonen med programfag til valg er å bedre overgangen til vgo. - Opplæringen skal skje på tre arenaer. - Det skal stilles store krav til utformingen av kompetansemål. Videre presiseres det fra sentralt hold at dette nye faget må fungere som et verktøy for alle impliserte parter (elev/foresatte/u-skole/vgo/arbeidsliv). Sett mot denne bakgrunn har vi ambisjoner om at PTV planen for regionen også blir utformet som et elektronisk verktøy. Vi vil avslutningsvis bemerke at planleggingen og innføringen av dette nye faget er en meget omfattende prosess. Vi tror vi har laget et godt rammeverk i tråd med sentrale føringer - men vi erfarer at dette i stor grad er ukjent terreng, og at veien derfor i noen grad må bli til mens vi går (Programfag til valg har siden endret navn til utdanningsvalg) Des.2007

3 Liv Steinsvåg Geir Lauvdal Jon Hinna Steinar Salvesen INNHOLD Fagplan generell del Hovedmål Grunnleggende ferdigheter i UV o Uttrykke seg muntlig o Uttrykke seg skriftlig o Å kunne lese o Å kunne regne o Å kunne bruke digitale verktøy Hovedområder i UV o Forberedelsesfasen Mål innhold o Gjennomføringsfasen Mål Innhold Organisering o Evalueringsfasen Mål Innhold Generelle kompetansemål for utdanningsprogrammene Kompetansemål for Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Restaurant og matfag Helse og sosialfag Naturbruk Service og samferdsel Media og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialiserende program Idrettsfag Spesielle kompetansemål for utdanningsprogrammene Fagdager på ungdomsskole Hospiteringsdag på vgo Aktivitetsdager for utprøving av yrker innen valgt program Dokumentasjon og vurdering Vedlegg: Organisering UV-plan for regionen som elektronisk verktøy

4 Div skriv HOVEDMÅL Gi elevene muligheter for valg som skal bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg. Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene. Gi eleven en bedre tilpasset opplæring og mulighet til mer praktisk aktivitet og fordypning. Gi eleven kjennskap til hvilke krav han/hun møter i arbeidslivet og hvilke rettigheter en arbeidstaker har. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I UV Uttrykke seg muntlig i UV: Innebærer blant annet å kommunisere med andre for å få grunnlag for valg av utdanningsprogram og senere yrke. Elevene må kunne kommunisere med lærer, rådgiver, arbeidsgiver og andre for å skaffe seg relevant informasjon. For eksempel gjennom utviklingssamtaler, individuell veiledning, jobbintervju. Elevene skal øve opp evnen til å legge fram stoff om utdanning og yrke i ulike situasjoner i skolehverdagen. For eksempel gjennom prosjekt/yrkesmesser. Uttrykke seg skriftlig i UV: Innebærer å kunne skrive en stillingssøknad, lage en CV, skrive rapporter, løse og utføre ulike oppgaver om utdanning og yrke. Det blir også viktig å kunne skrive en karriereplan. Å kunne lese i UV: Innebærer blant annet å kunne lese informasjonsmateriell for å tilegne seg ny kunnskap og innsikt om utdanning og yrke. Å kunne regne i UV: Er knyttet til det å løse praktiske oppgaver som er tilpasset de ulike utdanningsprogrammene. Det kan eksempelvis være på områder som mål, vekt, utregning, kalkyler og budsjett for eksempel via entreprenørskap og elevstyrt yrkesmesse. Å kunne bruke digitale verktøy: Digitale verktøy er viktig når en skal hente inn og arbeide videre med informasjon, kommunisere med andre og når arbeid skal presenteres. Elevene vil kunne oppnå kompetanse innen word, excel, power point, internett og it`s learning. Elevene må kunne ta digitale interessetester og lære å bruke linkene til utdanningssider.

5 Det digitale verktøy er også viktig som lagringssted for elevens mappe. Denne vil kunne inneholde prøver, rapporter, interessetester, karriereplan oa. HOVEDOMRÅDER I UV Forberedelsesfasen Mål o Elevene skal bli bevisst sine egne sterke og svake sider. o Kjenne til utdanningsmuligheter og yrker. o Kunne foreta realistiske valg. Innhold o Arbeid med heftet Min framtid. o Interessetester o Bruk av internettportaler, med spesielt fokus på vilbli.no o Arbeid med yrkesmesse og prosjekter. Gjennomføringsfasen Mål o Gjøre seg erfaringer i valgt utdanningsprogram. Innhold o Fagdager i valgt program på egen skole og på videregående skole. o Utprøving av et yrke innenfor valgt programområde i offentlig eller privat virksomhet. Organisering o To dager valgt program på egen skole i 9. og 10. klasse. o En dag valgt program på videregående skole i 9. og 10. klasse. o To dager i et yrke innenfor valgt program i offentlig og privat virksomhet i 9. og 10. klasse. Evalueringsfasen Mål o Reflektere over erfaringer og kunnskaper eleven har fått gjennom arbeid med UV. (Hva har jeg gjort? Hva har jeg lært? Hva er lurt?) Innhold o Aktiv bruk av elevens karriereplan. o Bekrefting, eventuell omarbeiding av karriereplan. o Bruk av karriereplan i veiledningssamtaler med kontaktlærer og rådgiver. o PRYO-uke. o Muntlig erfaringsutveksling i klassen. o Eleven evaluerer fagdagene på egen skole, videregående skole og utprøvingen av valgt program i offentlig eller privat sektor.

6 GENERELLE KOMPETANSEMÅL FOR UTDANNINGSPROGRAMMENE BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Ha kjennskap til verktøy og maskiners bruksområder Skal bearbeide og utprøve materiale Ha kjennskap til grunnleggende HMS innen B&A Vite om hvilke valgmuligheter som er innen B&A Ha kjennskap til hvilke egenskaper/evner og ferdigheter som er viktig innen B&A Skal kunne reflektere over egen personlige egnethet i forhold til valgt program og DESIGN OG HÅNDVERK Utvikle ideer som grunnlag for egen produksjon Kunne lage et enkelt håndverksprodukt Ha kjennskap til grunnleggende HMS innen D&H Vite om hvilke valgmuligheter som er innen D&H Ha kjennskap til hvilke egenskaper/evner og ferdigheter som er viktig innen design og håndverk Skal kunne reflektere over egen personlige egnethet i forhold til valgt program og TEKNIKK OG INDUSTIELL PRODUKSJON Ha kjennskap til verktøy og maskiners bruksområder Skal bearbeide og utprøve materiale Ha kjennskap til grunnleggende HMS innen TIP Vite om hvilke valgmuligheter som er innen TIP Ha kjennskap til hvilke egenskaper/evner og ferdigheter som er viktig innen TIP Skal kunne reflektere over egen personlige egnethet i forhold til valgt program og

7 ELEKTROFAG Ha kjennskap til verktøy, instrumenter og elektriske størrelser. Utføre eksperiment. Ha kjennskap til grunnleggende HMS innen elektrofaget. Vite om hvilke valgmuligheter som er innen elektrofag. Ha kjennskap til hvilke egenskaper/evner og ferdigheter som er viktig innen elektrofag. RESTAURANT OG MATFAG Ha kjennskap til maskiner og redskapers bruksområder. Kunne lage enkle produkter og måltider. Bevisstgjøres i forhold til kosthold. Sette sammen menyer. Ha kjennskap til grunnleggende HMS innen R&M. Ha kjennskap til grunnleggende hygieneregler. Vite om hvilke valgmuligheter som er innen R&M Ha kjennskap til hvilke egenskaper/evner og ferdigheter som er viktig innen R&M. HELSE OG SOSIALFAG Vite noe om hva som er god psykisk og fysisk helse. Lære noe om kommunikasjon gjennom praktiske øvelser. Kunne utføre noen grunnleggende førstehjelpsøvelser. Ha kjennskap til grunnleggende HMS innen H&S. Vite om hvilke valgmuligheter som er innen H&S Ha kjennskap hvilke egenskaper/evner og ferdigheter som er viktig innen H&S. Skal kunne reflektere over egen personlige egnethet i forhold til valgt program og

8 NATURBRUK Kunne bruke utvalgte redskaper ut fra arbeidsoppgavene som skal gjøres. Kunne utføre arbeidsoppgaver knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk. Ha kjennskap til produkter basert på lokale ressurser kortreist mat. Ha kjennskap til økologi og naturvern. Ha kjennskap til grunnleggende HMS innen Na. Vite om hvilke valgmuligheter som er innen Na. Ha kjennskap hvilke egenskaper/evner og ferdigheter som er viktig innen Na. SERVICE OG SAMFERDSEL Utvikle en forretningsidè. Lære noe om kommunikasjon gjennom praktiske øvelser. Kunne bruke digitale verktøy som hjelpemiddel i prosessene. Ha kjennskap til grunnleggende HMS innen SS. Vite om hvilke valgmuligheter som er innen SS. Ha kjennskap hvilke egenskaper/evner og ferdigheter som er viktig innen SS. MEDIA OG KOMMUNIKASJON Ha kjennskap til ulike medier. Bli bevisst medienes rolle i samfunnet. Presentere et eget arbeid. Ha kjennskap til grunnleggende HMS innen M&K. Vite om hvilke valgmuligheter som er innen M&K. Ha kjennskap til hvilke egenskaper/evner og ferdigheter som er viktig innen M&K.

9 MUSIKK; DANS OG DRAMA Ha oversikt over valgmuligheter innen programområdene M,D&D. Ha kjennskap til likheter og ulikheter ved kunstartene musikk, dans og drama. Ha kjennskap til grunnleggende HMS innen Musikk, dans og drama. Vite om hvilke valgmuligheter som er innen Musikk, dans og drama. Ha kjennskap til hvilke egenskaper/evner og ferdigheter som er viktig innen Musikk, dans og drama. Musikk Musisere og fremføre. Kjenne til og bruke musikkens grunnelementer. Kjenne til og erfare musikkens evne til å berøre mennesker. Kunne reflektere over egen personlige egnethet i forhold til valgt program og Dans Danse og fremføre. Kjenne til dansens grunnelementer. Kjenne til og erfare dansens evne til å berøre mennesker. Kunne reflektere over egen personlige egnethet i forhold til valgt program og Drama Dramatisere og fremføre. Gjøre bruk av grunnelementene i drama Kjenne til hvordan dramatisering berører mennesker Kunne reflektere over egen personlige egnethet i forhold til valgt program og

10 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Ha kjennskap til likheter og ulikheter på studiespesialiserende programmer. Vite om hvilke muligheter og begrensninger som finnes etter gjennomført utdanningsprogram. Ha kjennskap til hvilke egenskaper/evner og ferdigheter som er viktig innen studiespesialiserende programmer. Ha kjennskap til grunnleggende HMS innen valgt program. SPRÅKFAG Ha en oversikt over valgmuligheter innen programområdet språkfag. Lage en presentasjon på et fremmedspråk. Ha kjennskap til arbeid med språk i et språklab Kunne sammenlikne noen sider ved andre lands språk og kulturer. Ha innblikk i progresjonen i språkopplæringa fra ungdomsskolen til videregående skole. REALFAG Ha en oversikt over valgmuligheter innen programområdet realfag. Bruke matematikk som verktøy i praktiske forsøk. Ha kjennskap til mulighetene som ligger i bruk av regneark. SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Ha en oversikt over valgmuligheter innen programområdet samfunnsfag og økonomi. Ha oversikt over hvordan vårt moderne samfunn er organisert. Gjennomføre en praktisk aktivitet på et av disse feltene. FORMGIVNINGSFAG Ha en oversikt over valgmuligheter innen programområdet formgivningsfag. Vite likheter og ulikheter på studiespesialisering med formgivning og design & håndverk. Gjøre bruk av ulike redskaper og teknikker i arbeid med kunstuttrykk. Designe et produkt.

11 IDRETTSFAG Ha en oversikt over valgmuligheter innen programområdet idrettsfag. Erfare aktiviteter innen topp- og breddeidretter, aktivitetslære og treningsledelse. Kunne gjennomføre en idrettstest og evaluere den. Kunne lede en gruppe i en idrettsaktivitet. Ha kjennskap til grunnleggende HMS innen ID. Vite om hvilke valgmuligheter som er innen ID. Ha kjennskap til hvilke egenskaper/evner og ferdigheter som er viktig innen ID.

12 DOKUMENTASJON og VURDERING I Utdanningsdirektoratets anbefalinger og forslag til nye retningslinjer for programfag (utdanningsvalg) til valg pkt 7.1, heter det: Når det gjelder vurderingsformen i PTV(UV), er Utdanningsdirektoratet usikre. I mange sammenhenger ble det tatt opp at fagets status henger sammen med vurderingsformen. På den annen side er det vanskelig å gi en vurdering med karakter når faget er så aktivitetsorientert. Utdanningsdirektoratets anbefaling er at man i en overgangsfase kun bruker deltatt/ikke deltatt, og at vurderingsordningen kan endres ved en senere anledning. I St.meld nr.30 heter det i pkt 2.1 Formål: Programfag til valg skal: Gi elevene muligheter for valg, som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene Gi elevene bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning Med bakgrunn av de anbefalinger og målsettinger som er utarbeidet for faget utdanningsvalg, velger vi en sammensatt vurdering som ikke bygger på vurdering med karakter. Elevens portefolie: Kompetansemappe o Karriereplan o Fagdager i bedrift: Tilbakemelding og kommentar fra veileder o Fagdag på vgo: Deltatt/ikke deltatt og elevens egenvurdering o Fagdag u-skolen: Deltatt/ikke deltatt. Mulighet for vurdering med karakter o Dokumentasjon div Min Fremtid Yrkesmesse Prosjekter Div. elevskjema Rapporter

FOR 9. TRINN PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM 2010/2011. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter?

FOR 9. TRINN PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM 2010/2011. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter? PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG FOR 9. TRINN I ASKER OG BÆRUM 2010/2011 Kursoversikt Utdanningsvalg 2010/2011 Faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR Programfag til valg 8. - 10 TRINN Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOALT UTABEIDET FAGPLAN FO Programfag til valg 8. - 10 TINN 1 Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Verktøykasse i utdanningsvalg

Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i Utdanningsvalg. Denne verktøykassa ble laget fordi jeg kom over mange gode undervisningsopplegg i arbeidet mitt med Ny modell for karriereveiledning i det 13.

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

U T D A N N I N G S V A L G KATALOG

U T D A N N I N G S V A L G KATALOG U T D A N N I N G S V A L G KATALOG FOR UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Skånland Troms FK Et samarbeid mellom grunnskolene

Detaljer

Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Veiledning til læreplanen midlertidig utgave

Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Veiledning til læreplanen midlertidig utgave Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet Veiledning til læreplanen midlertidig utgave 2 Innledning Målet med veilederen er å gi skolene som deltar i forsøket, en innføring i hvordan læreplanen kan tolkes. Videre

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Rammeplan. Prosjekt til fordypning

Rammeplan. Prosjekt til fordypning Rammeplan Prosjekt til fordypning Vedtatt av HKU 22.10. 2013 2 Innhold 1. INNLEDNING...4 2. BAKGRUNN...5 3. ORGANISERING OG INNHOLD...6 4. REGIONALE PRIORITERINGER OG VIRKSOMHETSMÅL...5 5. FRA FORSKRIFT

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Til alle ungdomsskolene i region Follo

Til alle ungdomsskolene i region Follo Til alle ungdomsskolene i region Follo Her kommer en komplett kurskatalog med all relevant informasjon for både elever, lærere og foresatte i forbindelse med utprøvingen av utdanningsprogram på vgs. i

Detaljer

FOU-RAPPORT OM DEN FØRSTE VIDEREUTDANNING I UTDANNINGSVALG. Stein Løvgaard

FOU-RAPPORT OM DEN FØRSTE VIDEREUTDANNING I UTDANNINGSVALG. Stein Løvgaard FOU-RAPPORT OM DEN FØRSTE VIDEREUTDANNING I UTDANNINGSVALG Stein Løvgaard 1 FORORD Denne rapporten er skrevet som del av mitt forsknings- og utviklingsarbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg har vært

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Dette er Kunnskapsløftet

Dette er Kunnskapsløftet Rundskriv F-13/04 Dette er Kunnskapsløftet Kultur for læring Målet St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring ble behandlet i Stortinget 17. juni 2004, jf. Innst. S. nr. 268 (2003-2004). Stortingsmeldingen

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer