Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper"

Transkript

1 Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper 2011 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet.] Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ingeborg Laugsand

2 Innhold 1. Bakgrunn for rapporteringen Koordinerende enhet Individuell plan (IP) og ansvarsgruppe Innleverte rapporteringer for Individuell plan Utvikling over antall rapporterte IP`er Antall som har takket nei til IP: Registrerte problemområder : Koordinator for IP fordelt på faggruppe Ansvarsgrupper Ansvarsgrupper - møtehyppighet fordelt på alder Møteleder for ansvarsgruppe sortert etter faggruppe Antall koordinatorer for IP og antall ledere for ansvarsgrupper Kartlegging av eksisterende kompetanse vedrørende koordinering av IP Hva gjøres videre? Koordinerende enhet Temadager om IP Videre arbeid i tjenesteenhetene

3 1. Bakgrunn for rapporteringen Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har en lovfestet rett til individuell plan - IP - i helse og sosiallovgivningen jfr Pasientrettighetsloven 2-5. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-5, Kommunehelsetjenesteloven 6-2a, Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 4-1, Sosialtjenesteloven 4-3a, Arbeidsvelferdsforvaltningen (NAV-loven) 15, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 28 og 33 og Barnevernloven 3-2a regulerer helse- og sosialpersonells plikt til å samhandle, avklare og utforme IP, i samarbeid med brukeren. Jf Helsedirektoratets Veileder til forskrift om individuell plan 2010 som er justert og oppdatert mot endringer i gjeldende lovverk, forskrifter og rundskriv pr Veilederen er et hjelpemiddel i arbeidet med individuell planlegging. Offentlige tjenester er pålagt å sikre nødvendig samhandling. Ansvaret for å utarbeide IP er pålagt både kommuner og helseforetak, men kommunens ansvar understrekes pga nærhet til brukerne. Dette tydeliggjøres ytterligere i ny Helse- og Omsorgstjenestelov som er vedtatt 2011 med virketidspunkt fra Kommunen har plikt til å tilby utarbeidelse av IP ved behov for langvarige og koordinerte tjenester. Med behov for "langvarige tjenester" menes at behovet må ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder eller år. Pliktbestemmelsen innebærer at kommunen på eget initiativ må vurdere om en person bør få tilbud om individuell plan, men ikke at individuell plan skal utarbeides mot pasientens vilje. Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra pasienten eller brukeren eller den som kan samtykke på vegne av vedkommende. Steinkjer kommune har valgt å ikke fatte enkeltvedtak for å iverksette IP. Etter avklaring fra helsedirektoratet der det fastslås at forvaltningslovens saksbehandlingsregler ikke skal gjelde for vurderinger og avgjørelser etter pasientrettighetslovens kap. 2- dermed avgjørelser om retten til individuell plan. IP skal fungere som en sektorovergripende og koordinerende plan på tvers av tjenester, etater og forvaltningsnivå. Rapportering av antall IP`er i kommunen sikrer kommunens Koordinerende enhet bedre oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, og danner grunnlag for strategier og prioriteringer i det kommunale arbeidet. Ledernivået får kunnskap og bevisstgjøring om kompetansebehov og ressursbruk. 1.1 Koordinerende enhet I følge Forskrift av 28.juni 2001 nr 765 om habilitering og rehabilitering 8, skal kommunen ha en koordinerende enhet (KE) for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. Koordinerende enhet skal ha oversikt over habilitering- og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og har et overordnet ansvar for utarbeidelse av individuell plan. Med overordnet ansvar menes ansvar for å utvikle og kvalitetssikre rutiner for utarbeidelse av planen. Gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom de ulike enheter/instanser, skapes sammenheng og helhet i de ulike tjenester kommunen har å tilby. Koordinerende enhet består av systemkoordinator (helsesjef) og 9 koordinatorer med ansvar for ulike definerte re-/habiliteringsområder. Koordinerende enhet, inkludert brukerrepresentant og sekretær for forumet møtes jevnlig i koordinatorforum. Koordinatorene 3

4 har ansvar for oversikt/tilrettelegging av individuelle re-habiliteringstjenester, og løfter inn ulik tematikk og utfordringsområder til koordinatorforum. Koordinatorforum er opprettet som møteplass for å ivareta koordinering og samhandling. Koordinatorforum består av systemkoordinator, koordinatorer for ulike tjenesteområder, (habilitering barn og unge, barnevern og voksne, medisinsk rehabilitering, psykisk rehabilitering, sosial rehabilitering, voksenopplæring, dagtilbud/sysselsetting og kultur/fritid), brukerrepresentant og sekretær. Koordinerings- og samhandlingssaker som oppleves særlig utfordrende tas opp i koordinatorforum. Utfordrende saker skyldes særlig manglende harmonisering mellom ulike lovverk, f.eks helse og skole. Dette påvirker arbeidet i ansvarsgruppene, og koordinatorforum har ansvar for å løfte prinsipielle saker til avdelingsforum hvis koordinatorforum ikke finner en løsning. Koordinatorforum har hatt 9 møter i I forbindelse med forberedelse av samhandlingsreformen har koordinatorforum hatt særlig fokus på forberedelser til iverksetting av nytt lovverk fra Dette har bl.a. omhandlet arbeid med nye prosedyrer, og forberedelse av organisasjonen på en ny koordinatorrolle jf 7-2 i helse og omsorgstjenesteloven. Koordinerende enhet skal ha et overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorene jf 7-3 i helse og omsorgstjenesteloven. Avdelingsforum er møteplass for avdelingsledere som har tjenester direkte knyttet til habilitering og rehabilitering, og de møtes jevnlig for å ta felles beslutninger på systemnivå. Forumet består av avdelingssjefer fra avdeling for Omsorg, Helse, Oppvekst, Samfunnsutvikling og NAV. Rådet for funksjonshemmede og representant fra Mental helse var representert i avdelingsforum med bakgrunn i opptrappingsplanen og fordeling av midler. Opptrappingsplanen for psykisk helse opphørte i 2009, og brukerrepresentasjonen i avdelingsforum ble besluttet avviklet høsten 2011 da agenda og oppgaver i forumet var endret. I avviklingsprosessen ble det enighet om at brukerrepresentantene kalles inn om det er tema som er aktuelle. Brukermedvirkning på systemnivå er ivaretatt gjennom Rådet for funksjonshemmedes representant i koordinatorforum. Sjef for avdeling Helse er delegert systemansvar for koordinerende enhet og administrerer avdelingsforum som samhandlingsarena. Forumet får oversikt over tverretatlige behov og utviklingstrekk for alle ansvarsgrupper gjennom den årlige IP-rapportering. Forumet har ansvar for at nødvendig veiledning og kompetanseheving knyttet til arbeidet i ansvarsgruppene kan gjennomføres. Den årlige registrering av IP og Ansvarsgrupper rapporteres til Avdelingsforum. Avdelingsforum har hatt 5 møter i Individuell plan (IP) og ansvarsgruppe Rett til en IP betyr at tjenestemottaker har rett til en plan som sammenfatter vurderinger av behov og virkemidler, og som angir et helhetlig og begrunnet tjenestetilbud. Bestemmelsen gir tjenestemottakeren en rett til å få utarbeidet en plan, men rettskrav på bestemte tjenester vil ikke følge av selve planen. Denne retten følger av det øvrige regelverket. Forutsatt at tjenestene til enhver tid er faglig forsvarlige, følger det av prinsippet om kommunalt selvstyre at den enkelte kommune kan bestemme hvilke tjenester som skal tilbys. Det skal imidlertid legges stor vekt på tjenestemottakerens synspunkt og meninger. Men selv om planen i seg selv ikke utløser rettigheter, vil den være et viktig premiss når vedtak om tjenester skal fattes. Planen kan dermed bidra til å utløse nødvendige tjenester. 4

5 Sentrale myndigheter peker på tre hovedforutsetninger for å oppnå en god IP: - Brukerne skal oppleve seg sett, hørt og verdsatt - Løfte frem koordinatorrollen - Arbeidet med individuell plan må forankres på politisk og administrativt nivå Steinkjer kommune har bestemt at antall individuelle planer skal registreres for å skaffe nødvendig oversikt over re-habiliteringsområdet. Helsedirektoratet kartla i 2011 for første gang antall individuelle planer på landsbasis. Direktoratets interesse for en landsomfattende oversikt, pålegger kommunen et ansvar om å skaffe aktuelle data raskt og kvalitetssikkert. Kommunen må etablere tilfredsstillende ordninger for å ivareta dette. Kommunen er ikke pålagt å etablere eller registrere antall ansvarsgrupper. Steinkjer kommune velger likevel å lage en oversikt da ansvarsgrupper ofte blir dannet når det er behov for å samordne flere tjenester, og det er bestemt at ansvarsgrupper skal brukes som arbeidsform. En ansvarsgruppe er en arbeidsform for planlegging, oppfølging og koordinering av offentlige og andre nødvendige tjenester for brukerne. Det er laget tverrsektorielle prosedyrer for arbeidet i ansvarsgrupper og for arbeidet med IP som revideres jevnlig, og prosedyrene godkjennes av Avdelingsforum. 2. Innleverte rapporteringer for 2011 I rapportering av 2011 er det nytt at det gjennomføres en registrering på fordeling mellom kvinner og menn. Dette gir en pekepinn på fordeling av kjønn innen hver alderskategori. 2.1 Individuell plan Utvikling over antall rapporterte IP`er Tabell 1: År Totalt antall rapporterte aktive IP Rapporterte IP på brukere under 18 år Rapporterte IP på brukere over 18 år Ikke reg

6 Kommentar til tabell 1: Totalt har det vært 208 aktive IP i 2011 med fordeling 93 kvinner og 115 menn. Fra 2010 til 2011 er antall IP økt med 50. Av totalt antall aktive IP`er er det 51 brukere mer under 18 år. I rapporteringen for 2010 var det rapportert ca. 30 aktive IP for beboere ved sykehjem. Sykehjemmene har i løpet av 2011 utarbeidet egne prosedyrer for individuell omsorgsplan. De 30 IP`ene ble omdefinert til individuelle omsorgsplaner og regnes derfor ikke med i årets rapportering. Totalt er det derfor ca. 80 nye IP for Steinkjer kommune fatter ikke enkeltvedtak for å iverksette IP, og dette muliggjør rask iverksetting av IP-prosessen og arbeidet med planen. - Arbeidsgruppe for planlegging og gjennomføring av opplæringsdagene for koordinatorer for IP har hatt fokus på revidering av prosedyrer for individuell plan og ansvarsgrupper, og ny prosedyre for koordinator. Løpende tiltak: Temadager om IP arrangeres vår og høst. Målgruppen for samling om våren er nye IPkoordinatorer og rolleopplæring. Høstsamlingen har fokus på utfordringer koordinatorene står overfor i det løpende IP-arbeid. Kompetansehevende tiltak diskuteres jevnlig i avdelingsforum. Avdelingslederne poengterer viktigheten av å opprettholde og gjennomføre temadagene, og holde fokus på hvordan hver tjenesteenhet/fagområde tilrettelegger for opplæring av koordinatorer. Egne temadager/timer for skole, barnehave, bistand og omsorg, helsesøstre planlegges innenfor hver tjenesteenhet. Samhandlingsreformen oppfordrer kommunene til samarbeid for å kunne tilby innbyggere, med ulike behov, koordinerte tjenester. Det ble i mars 2011 søkt Helsedirektoratet om midler for å sette i gang ulike prosjekt for å fremme "Samhandling og kommunikasjon i utvikling av helsetjenester i Inn-Trøndelag", noe som omfatter kommunene Steinkjer,Verran, Snåsa og Inderøy. Et forprosjekt er gjennomført som omhandler utredning av web-basert dataverktøy for bruk i arbeidet med individuell plan og koordinatorrollen Antall som har takket nei til IP: Tabell 2: Alder 0-5 år 6-12 år år SUM år år år år Kjønn: K M K M K M K M K M K M K M K M Kommentar til tabell 2: Det rapporterte antall som har takket nei til IP for 2011 er 86, en økning på 31 brukere. Dette fordeles på 34 kvinner og 52 menn, med flest antall i aldersgruppen 6-12 år. Kan en årsak til 6

7 dette være at foreldre til denne aldersgruppen ikke ser nytteverdien av IP som verktøy for samhandling og koordinering av tjenestene, og hvordan ivaretar vi informasjon- og veiledningsplikten til brukere og pårørende om tilbud/opprettelse av individuell plan? Fylkesmannen uttrykker at kommunene generelt er for dårlige til å informere om IP. Det kan antagelig bety at også Steinkjer kommunes medarbeidere kan ha et forbedringspotensiale når det gjelder informasjon og veiledning. Dette oppfølgingsarbeidet er et lederansvar på alle nivå. For 2011 har totalt 294 brukere fått tilbud om opprettelse/revidering av IP, og 208 planer er registrert som aktive. Steinkjer kommune har ca innbyggere, og i følge fylkesmannen vurderes ca. 800 innbyggere å ha behov for /få et tilbud om utarbeidelse av IP Registrerte problemområder : Tabell 3: Antall: Psykiatri 43 stk 31 stk. 37 stk. 53 stk. Psykisk utviklingshemming 24 stk 22 stk. 32 stk. 47 stk. Fysisk funksjonshemming 17 stk 13 stk. 19 stk. 24 stk. Nevrologi 14 stk 10 stk. 22 stk. 27 stk. Lærings- og sosiale vansker 19 stk 2 stk. 23 stk. 16 stk. Rusavhengighet stk. 27 stk. Kreft 0 stk 2 stk. 2 stk. 2 stk. Demens 19 stk 34 stk. 23 stk. 0 stk Annet stk. Kommentar til tabell 3: Innen psykiatri er bl.a. disse problemområdene definert: ADHD, angst, autisme, asbergers syndrom, bipolar lidelse, depresjon, Huntington, personlighetsforstyrrelser, schizofreni, spiseforstyrrelse, tilknytningsvansker. Det er for 2011 flest rapporterte IP innen problemområdene psykiatri og psykisk utviklingshemming, med størst økning for gruppen psykiatri. Jamfør tabell 4. Innen gruppen lærings- og sosiale vansker er det en nedgang i antall brukere fra 23 til 16, mens det i gruppen rusavhengige er registrert 27 med en fordeling på 8 kvinner og 19 menn i aldersgruppen år. For de med psykisk utv.hemming registreres en økning på 15 stk., og fysisk funksjonshemmede 5 stk. For gruppen barn og ungdom er flere årsaksområder/diagnoser ikke spesifisert i tabellen, og er derfor registrert i gruppen "annet". Demens: Tilbudet om IP til beboere ved sykehjem ble intensivert i løpet av 2008 og 2009, og det ble avdekket behov for iverksetting av andre typer planer enn IP. Det er nå utarbeidet individuell omsorgsplan (IOP = pleieplan) for beboere i institusjon, og IP hvis nødvendig. Dette er årsak til at det er registrert 0 for gruppen demens i

8 Tabell 4: Psykiatri: år: 1 stk 2 stk. 0 stk. 0 stk år: 8 stk 6 stk. 6 stk. 8 stk. (4 damer, 4 menn) år: 7 stk 3 stk. 4 stk. 8 stk. (4 damer, 4 menn) år: 5 stk 2 stk. 3 stk. 7 stk. (4 damer, 3 menn) år: 20 stk 13 stk. 18 stk. 19 stk. (12 damer, 7 menn) år: 2 stk 3 stk. 4 stk. 7 stk. (3 damer, 4 menn) 68+ år: 0 stk 2 stk. 2 stk. 0 stk Sum 43 stk 31 stk. 37 stk 49 stk. (27 damer, 22 menn). Kommentar til tabell 4 og aldersfordeling innen psykiatri: Det er fra 2010 til 2011 en økning med 12 stk. innen gruppen psykiatri. De fleste registrerte er i aldersgruppen år fordelt på 12 kvinner og 7 menn. Ifølge NAV og tjenesten psykiatrisk sykepleietjeneste, har det vært en økt etterspørsel, og det er avdekt et behov for tjenesten, spesielt blant unge, men også i aldersgruppen år. Fokus på krav om individuell plan og ansvarsgrupper, som arbeidsverktøy, har vært prioritert Koordinator for IP fordelt på faggruppe Tabell 5: Faggruppe Faggruppe Assistent Spes.ped koordi-nator Barneverns-pedagog Sykepleier Ergoterapeut Veileder i Se NAV kommentar Fagarbeider Ekstern koordi-nator Fysioterapeut Ikke avklart enda Helsesøster Hjelpepleier Bruker selv m/spl Kontaktlærer Boveileder Lærer Enhets-leder Miljøterapeut/ Konsulent vernepleier Omsorgsarbeider Logoped Ped.psyk.rådgiver Miljøarbeider Psykiatrisk Sosial hjelpepleier konsulent Psykiatrisk sykepleier Verne-pleier Spes.ped.lærer Pårørende Førskolelærer 3 Sum

9 Kommentar til tabell 5: Det har vært en økning på 57 koordinatorer. Resultat av kartlegging viser at faggruppen sykepleier er redusert med 3, mens faggruppen miljøterapeut/vernepleier har økt med 14. Faggruppen vernepleier alene er rapport med 0, mot 17 i Faggruppen ergoterapeut har økt med 15, fysioterapeut med 9, spespedlærer med 8, mens hjelpepleier er redusert med 9. Antall veiledere i NAV er 44. Disse er registrert som 2 hjelpepleiere, 10 psykiatriske sykepleiere, 19 sosialkonsulenter, 10 sykepleiere og 3 eksterne koordinatorer. Dette antall veiledere kan ha sammenheng med det fokus NAV har hatt på individuell plan og ansvarsgruppearbeid som arbeidsverktøy. 2.2 Ansvarsgrupper Ansvarsgrupper - møtehyppighet fordelt på alder Tabell 6: Alder 0-5 år 6-12 år år år år år 68+ år Antall møter i Alder 0-5 år 6-12 år år år år år 68+ år Antall møter i Alder 0-5 år 6-12 år år år år år 68+ år Kjønn K M K M K M K M K M K M K M Antall møter i Kommentar til tabell 6: 2011: Antall møter har vært 699 med et gjennomsnitt på 2,3 ansvarsgruppemøter pr. bruker. Fordeling på kjønn er: 308 kvinner og 391 menn. 2010: Antall møter har vært 359 med et gjennomsnitt på 1,54 ansvarsgruppemøter pr. bruker. 2009: Antall møter har vært 464 med et gjennomsnitt på 1,88 ansvarsgruppemøter pr. bruker. 2008: Antall møter har vært 567 med et gjennomsnitt på 3,24 ansvarsgruppemøter pr. bruker. 2007: Gjennomsnittlig antall ansvarsgruppemøter var 2.2 pr. bruker i

10 Registreringen viser en markant økning i antall ansvarsgrupper fra 2010 til 2011 med 340 nye brukere. Spørsmål til drøfting i tjenesteenhetene: (tas opp i personalmøter med eventuell frist for tilbakemelding) Er ansvarsgruppemøtene erstattet av samarbeidsmøter / arbeidsmøter? Hva blir definert som møte i ansvarsgruppa? Kartlegging Brukertilfredshet?. Er bruken av ansvarsgrupper tilfredsstillende for bruker? Er brukeren fornøyd med gjennomføring av ansvarsgruppemøtene? Med oppfølging etter møtene? Med forberedelse til møtene? Spørres bruker om dette? Hvor mange ansvarsgrupper pr. år pr. fagarbeider? Hvor mange IP pr. år pr. koordinator/fagarbeider? Kan dataene benyttes til økonomiske beregninger som ressurs- og tidsforbruk? Hvor skal kommunen sette inn kompetanseheving? Det er registrert 699 ansvarsgruppemøter og 208 individuelle planer (jamfør tabell 1). 86 har takket nei til IP (jamfør tabell 2). Hva kan være årsak til differansen/gapet mellom individuelle planer og ansvarsgruppemøter? Anbefaler avdelingene/tjenesteenhetene å kartlegge/vurdere dette nærmere Møteleder for ansvarsgruppe sortert etter faggruppe Tabell 7: Faggruppe Faggruppe Assistent Omsorgsarbeider Barnevernspedagog Ped.psyk.rådgiver 3 Boveileder Psykiatrisk hjelpepl. 3 1 Enhetsleder/rektor 1 12 Se Psykiatrisk sykepl kommentar Ergoterapeut Sosionom 2 Fagarbeider 1 4 Spes.ped.førskolelær. 8 9 Førskolelærer 1 1 Spes.ped.lærer Fysioterapeut 8 10 Spes.ped.koordinator Helsesøster Sykepleier Hjelpepleier Vernepleier 3 9 Konsulent 2 Psykiatrisk 2 vernepleier Kontaktlærer Ekstern koordinator Lærer Brukeren sjøl Miljøterapeut/vernepl Pårørende 1 1 Fastlege 1 2 Ikke utnevnt enda 2 Sosialkonsulent 24 Sum

11 Kommentar til tabell 7: Årets rapportering viser en økning på 87 ledere for ansvarsgrupper. Gruppen spes.ped.lærere, kontaktlærere og lærere er møteledere for flest ansvarsgrupper, totalt 137 av 297 stk. Miljøterapeut/vernepleier har også hatt en økning på 19. Faggruppen sosialkonsulent har ikke vært registrert tidligere, men 24 har vært leder for ansvarsgrupper i 2011.Det viser at ansatte i NAV har hatt nytte av kompetanseheving gjennom temadager organisert av koordinerende enhet. Det er vanskelig å lese ut av kartleggingen hvor de ulike faggruppene er ansatt, om de arbeider som helsepersonell eller pedagogisk personell. Det er imidlertid en økning av lærere som møteledere. Gruppen enhetsleder/rektor er redusert fra 12 til 0. for Dette kan synes som om det er en utvikling i riktig retning da nærhet/dialog med bruker/pårørende er vesentlig for de planer/tiltak som utarbeides i ansvarsgruppemøtene. Registreringen viser at i 3 tilfeller er det bruker selv som er møteleder av ansvarsgrupper Antall koordinatorer for IP og antall ledere for ansvarsgrupper Tabell 8: År Totalt antall rapporterte koordinatorer for IP Rapporterte eksterne koordinator er for IP Bruker selv er koordinator Totalt antall rapporterte ledere for ansvarsgr. Rapporterte eksterne ledere for ansv.gr Bruker selv er leder for ansv.gr Ikke reg Kommentar til tabell 8: Tabell 8 viser at det er 50 flere koordinatorer for IP i 2011 (208) enn 2010 (158). Det er registrert 64 flere ledere for ansvarsgrupper i 2011 (297) enn 2010 (233). Antall ansvarsgrupper er 699, og det er registrert 297 møteledere for ansvarsgrupper (Jamfør tabell 7). Det betyr at enkelte er møteledere for flere ansvarsgrupper, men hvem dette er, viser ikke kartleggingen. 11

12 2.2.4 Kartlegging av eksisterende kompetanse vedrørende koordinering av IP I 2005 ble det arrangert et kompetanseutviklingsprosjekt "Best på tvers" i regi av HINT, og 19 ansatte fra Steinkjer kommune deltok. Målsettingen med prosjektet var å bidra til kvalitetssøkning på tjenestetilbudet innenfor helse- og sosialsektoren, nærmere bestemt innenfor habiliterings- og rehabiliteringsfeltet, og da med fokus på individuell plan og ansvarsgruppe som arbeidsmetoder i habiliterings- og rehabiliterinsgprosessen. Denne kompetanseheving bør Steinkjer kommune dra nytte av gjennom å bygge opp et koordinatorkorps som skal være en ressursgruppe/mentorordning for tjenesteyterne/koordinatorene ute i praksisfeltene. Temaet drøftes fortløpende i KE, og Best på tvers-gruppen var invitert til 3 samlinger i Samhandlingsreformen og ny Helse- og omsorgslov (2012) beskriver kommunens plikter og brukerens rettigheter, og i denne forbindelse revideres prosedyrer for individuell plan, ansvarsgrupper og koordinatorrollen. Målet med et koordinatorkorps er å bygge opp en ressursgruppe/mentorordning som skal veilede/lære opp koordinatorer til å utøve rollen med det ansvar og de forpliktelser dette innebærer. For øvrig nevnes tilbud om videreutdanning i samhandling og nyskapning i regi av Høgskolen i Nord-Trøndelag fra og med høst Målet med studiet er å bidra til å kvalitetssikre samhandling innenfor offentlige velferdstjenester. Ved hjelp av kompetanseplaner, anbefales kommunen å ha en bevisst strategi for hvilken kompetanse organisasjonen trenger for å møte framtidens utfordringer. 3. Hva gjøres videre? 3.1 Koordinerende enhet I henhold til Forskrift om habilitering og rehabilitering (FOR ) 8 skal kommunene ha en koordinerende enhet (KE) for sin habiliterings-og rehabiliteringsvirksomhet. I Steinkjer kommune har Helsesjef, det overordnede ansvar på systemnivå. KE skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og skal bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet og koordinere tjenestetilbudet. Gjennomgang av rapporteringsmateriale bekrefter igjen behovet for å kvalitetssikre resultatene av rapporteringa og gjøre bearbeidinga av materialet mindre arbeidskrevende. Med bakgrunn i diverse spørsmål i rapporten må kartleggingsverktøyet bearbeides og utvikles for å fremme kvalitative og representative data. Arbeidet må kobles opp mot det pågående arbeid med EQS-kvalitetssystem i kommunen. For å sikre god kvalitet på tjenestene må det i tiden framover fokuseres på brukernes tilfredshet med arbeidet i ansvarsgrupper og i individuell planarbeidet. I tillegg må det bli fokus på den nye koordinatorrollen og ansvar og oppgaver som følger med denne rollen. Hvordan dette skal gjøres, må drøftes og avklares for å unngå merbelastning for brukerne. På kommunens hjemmeside finnes en oppdatert oversikt med navn på kommunens koordinatorer for re-/habiliteringsområdet. 12

13 Informasjonsbrosjyre med kun koordinatorenes funksjonsadresser fås ved henvendelse til Servicetorget, 1. etg., Rådhuset. 3.2 Temadager om IP Koordinerende enhet har besluttet at det skal gjennomføres årlige tverrfaglige kursdager hvor individuell plan er tema. Målsettingen er å bedre integrering av en felles forståelse og rutiner rundt arbeidet med individuell plan hos alle som jobber med mennesker (barn og voksne) som har behov for langvarig tilrettelegging av tjenester. Steinkjer Kommune har de senere årene arrangert temadag vår og høst. Våren 2011 ble det gjennomført et innføringskurs for nybegynnere, og for høsten ble det gjennomført temadag for de med noe mer erfaring. Temaene har vært nytt lovverk og forskriftsendringer (fra 2012) med vekt på koordinatorrollen og gjennomgang av nytt skjema for individuell plan. 3.3 Videre arbeid i tjenesteenhetene Tallene i rapporten er grunnlag for drøfting i de ulike tjenesteenhetene som har tjenester direkte knyttet til habilitering og rehabilitering, dvs alle ledd i organisasjonen som arbeider med IP og ansvarsgruppe. Ved årets rapportering er det fra enkelte enheter gitt tilbakemelding om at det er uklart hva rapporteringen/kartleggingen skal brukes til. Det oppleves at rapporteringen tar mye arbeidstid. Det er derfor et lederansvar å formidle viktigheten av kartleggingen slik at den/de som utfører rapporteringsarbeidet er kjent med hva materialet skal brukes til, og hindre at det oppleves som unødig ekstraarbeid. Organisering og tilrettelegging for IP og ansvarsgruppearbeid er et lederansvar, og det innebærer også å ha fokus på og oversikt over medarbeidernes kompetanse på området. For å få en konkret oversikt anbefales å gjennomføre en strategisk kompetansekartlegging, STRAK. I en undersøkelse på oppdrag fra Helsedirektoratet vises det til at brukere sliter unødig mye på grunn av fagfolks manglende kompetanse om ulike tilstander, og bl.a. krav om gjentatt dokumentasjon skaper ekstra belastninger. Dette betyr at det bl.a. er viktig å sette av tid til kompetanseoppbygging i det offentlige tjenesteapparatet. Kommunens kompetanseplan bør i større grad gjenspeile mål om felles kompetanseheving. For 2011 er det registrert 86 stk. som har takket nei til IP (jamfør pkt , tabell 2). Med bakgrunn i dette antall, anbefales det å ha fokus på kompetanseheving inne kommunikasjon og presentasjonsteknikker slik at de som tilbys IP forstår nytteverdien av samhandlingsverktøyet, og at dette er en rettighet de har for å få koordinert de tjenester de måtte ha behov for. Steinkjer Ingeborg Laugsand Helsesjef Systemansvarlig for Koordinerende enhet 13

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus!

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! - Lover og forskrifter - Koordinerende enhet - Koordinatorrollen - Sampro som samhandlingsverktøy - Hvorfor registrering og dokumentasjon Ingeborg Laugsand,

Detaljer

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune. Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ Ingeborg Laugsand

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune. Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ Ingeborg Laugsand Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 2014 Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ Ingeborg Laugsand Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisering av tverrfaglig

Detaljer

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 19.09.2013

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 19.09.2013 Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 2012 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 21.10.2014

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 21.10.2014 Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 2013 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR BARN-OG UNGE I RYGGE KOMMUNE

INDIVIDUELL PLAN FOR BARN-OG UNGE I RYGGE KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN FOR BARN-OG UNGE I RYGGE KOMMUNE 1 INNHOLD INFORMASJON TIL SØKER. SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN FOR BARN-OG UNGE I RYGGE KOMMUNE FORANKRING AV INDIVIDUELL PLAN KRITERIER FOR RETT TIL INDIVIDUELL

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING I STEINKJER KOMMUNE Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Rådmannen med interne tjenester Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Koordinerende

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS - en struktur for informasjon, kompetanseheving og samarbeid på tvers av nivåer REHABILITERINGSNETTVERKET AHUS Disposisjon Innledning / bakgrunn Koordinerende

Detaljer

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus HS avdelingen. v/ Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti Hjemmetjenesteleder

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratet, divisjon primærhelsetjenester postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref.: Helene Aksøy 461814 (2014_00528) Vår dato: Deres ref.: 26.09.2014 Høringssvar: Høring

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og omsorg. Side1. Møtedato: 20.08.2013. Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00-15:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og omsorg. Side1. Møtedato: 20.08.2013. Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00-15:00 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 20.08.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00-15:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post:

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Askøy kommune Meldingsrutiner til Koordinerende enhet ved behov for, eller ved mulig behov for, habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hvorfor? Hvordan? Marit Helen Leirheim ystemkoordinator

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsfrist: 3.6.2009 Høringsinnspill sendes: ble@helsedir.no Navn på høringsinstans: Unge funksjonshemmede

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2498-3 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.03.2015 Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport April 2013

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport April 2013 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport April 2013 Kartlegging av status for arbeidet med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE), herunder overordnet ansvar for individuell plan (IP)

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) Individuell plan (IP) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinator Angelmans syndrom Lise Beate Hoxmark Rådgiver/sosionom Frambu, 7. april 2014 Individuell plan Mål med IP Pasient

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering 1 Tilsynet ble gjennomført av et felles team fra FM i Midt- Norge Fylkesmannen

Detaljer

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Tilsyn med rehabiliteringstjenesten til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade og påfølgende behov for rehabilitering

Detaljer

Askøy, et lite stykke Norge

Askøy, et lite stykke Norge Askøy, et lite stykke orge 28 002 innbyggere + 2 nye hver dag 2300 ansatte + Private + Frivillige + pesialisthelsetjenesten/ Helseforetak Uten koordinering og system for samarbeid faller noen mellom Hva

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Plan for habilitering og rehabilitering. Kvinesdal kommune

Plan for habilitering og rehabilitering. Kvinesdal kommune Plan for habilitering og rehabilitering Kvinesdal kommune 2009-2013 "Et menneske med en alvorlig funksjonshemming, kjenner ikke sin egentlige styrke før han/hun blir behandlet som et menneske, støttet,

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

BRUKERMEDVIRNING. Brukers rett og mulighet til innflytelse. Helse Finnmark der sola aldri går ned

BRUKERMEDVIRNING. Brukers rett og mulighet til innflytelse. Helse Finnmark der sola aldri går ned BRUKERMEDVIRNING Brukers rett og mulighet til innflytelse Bruker? Personer som har behov for tjenester fra det offentlige for å kunne leve et selvstendig liv med deltagelse på ulike arenaer, i familien,

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

FORORD 1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN 2.1 Nasjonale krav og føringer 2.2 Kommunens verdigrunnlag 2.3 Forankring i Kommuneplan 2.

FORORD 1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN 2.1 Nasjonale krav og føringer 2.2 Kommunens verdigrunnlag 2.3 Forankring i Kommuneplan 2. FORORD 1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN 2.1 Nasjonale krav og føringer 2.2 Kommunens verdigrunnlag 2.3 Forankring i Kommuneplan 2.4 Habilitering og rehabilitering 3.0 BEGREPSFORKLARINGER 3.1 Målgrupper 3.2

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Fylkesmannen i Aust-Agder Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Gjerstad kommune Virksomhetens adresse: 4780 Gjerstad Tidsrom for tilsynet: 17.07.2014 23.12.2014 Kontaktperson i virksomheten: Elfi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag.

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012 Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. 1 Organisasjonsmodell Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmann Jørn Krog Assisterende fylkesmann

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER REFERANSE TILHØRENDE TVERRETATLIG PROSESS FOR RESSURSTEAMET OG BEHANDLING AV SAKER FOR BARN OG VOKSNE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER 1. FORMÅL Retningslinjene

Detaljer

Koordinerende enhet - hva, hvorfor og hvordan

Koordinerende enhet - hva, hvorfor og hvordan Koordinerende enhet - hva, hvorfor og hvordan Hvordan vi tenker og arbeider, erfaringer Regional erfaringskonferanse om habiliteringstjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, Oslo 03.12.2012

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 1. Bakgrunn Med mål om å identifisere samhandlingsområder som har behov for et særskilt fokus i det langsiktige planarbeidet

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen

Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen Framtidsrettet og koordinert arbeid - kommuneperspektiv Leif Edvard Muruvik Vonen Kommuneoverlege i Stjørdal Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge, svangerskap, fødsel og barsel - St. Olavs HVEM ER

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer