Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper"

Transkript

1 Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper 2011 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet.] Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ingeborg Laugsand

2 Innhold 1. Bakgrunn for rapporteringen Koordinerende enhet Individuell plan (IP) og ansvarsgruppe Innleverte rapporteringer for Individuell plan Utvikling over antall rapporterte IP`er Antall som har takket nei til IP: Registrerte problemområder : Koordinator for IP fordelt på faggruppe Ansvarsgrupper Ansvarsgrupper - møtehyppighet fordelt på alder Møteleder for ansvarsgruppe sortert etter faggruppe Antall koordinatorer for IP og antall ledere for ansvarsgrupper Kartlegging av eksisterende kompetanse vedrørende koordinering av IP Hva gjøres videre? Koordinerende enhet Temadager om IP Videre arbeid i tjenesteenhetene

3 1. Bakgrunn for rapporteringen Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har en lovfestet rett til individuell plan - IP - i helse og sosiallovgivningen jfr Pasientrettighetsloven 2-5. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-5, Kommunehelsetjenesteloven 6-2a, Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 4-1, Sosialtjenesteloven 4-3a, Arbeidsvelferdsforvaltningen (NAV-loven) 15, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 28 og 33 og Barnevernloven 3-2a regulerer helse- og sosialpersonells plikt til å samhandle, avklare og utforme IP, i samarbeid med brukeren. Jf Helsedirektoratets Veileder til forskrift om individuell plan 2010 som er justert og oppdatert mot endringer i gjeldende lovverk, forskrifter og rundskriv pr Veilederen er et hjelpemiddel i arbeidet med individuell planlegging. Offentlige tjenester er pålagt å sikre nødvendig samhandling. Ansvaret for å utarbeide IP er pålagt både kommuner og helseforetak, men kommunens ansvar understrekes pga nærhet til brukerne. Dette tydeliggjøres ytterligere i ny Helse- og Omsorgstjenestelov som er vedtatt 2011 med virketidspunkt fra Kommunen har plikt til å tilby utarbeidelse av IP ved behov for langvarige og koordinerte tjenester. Med behov for "langvarige tjenester" menes at behovet må ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder eller år. Pliktbestemmelsen innebærer at kommunen på eget initiativ må vurdere om en person bør få tilbud om individuell plan, men ikke at individuell plan skal utarbeides mot pasientens vilje. Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra pasienten eller brukeren eller den som kan samtykke på vegne av vedkommende. Steinkjer kommune har valgt å ikke fatte enkeltvedtak for å iverksette IP. Etter avklaring fra helsedirektoratet der det fastslås at forvaltningslovens saksbehandlingsregler ikke skal gjelde for vurderinger og avgjørelser etter pasientrettighetslovens kap. 2- dermed avgjørelser om retten til individuell plan. IP skal fungere som en sektorovergripende og koordinerende plan på tvers av tjenester, etater og forvaltningsnivå. Rapportering av antall IP`er i kommunen sikrer kommunens Koordinerende enhet bedre oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, og danner grunnlag for strategier og prioriteringer i det kommunale arbeidet. Ledernivået får kunnskap og bevisstgjøring om kompetansebehov og ressursbruk. 1.1 Koordinerende enhet I følge Forskrift av 28.juni 2001 nr 765 om habilitering og rehabilitering 8, skal kommunen ha en koordinerende enhet (KE) for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. Koordinerende enhet skal ha oversikt over habilitering- og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og har et overordnet ansvar for utarbeidelse av individuell plan. Med overordnet ansvar menes ansvar for å utvikle og kvalitetssikre rutiner for utarbeidelse av planen. Gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom de ulike enheter/instanser, skapes sammenheng og helhet i de ulike tjenester kommunen har å tilby. Koordinerende enhet består av systemkoordinator (helsesjef) og 9 koordinatorer med ansvar for ulike definerte re-/habiliteringsområder. Koordinerende enhet, inkludert brukerrepresentant og sekretær for forumet møtes jevnlig i koordinatorforum. Koordinatorene 3

4 har ansvar for oversikt/tilrettelegging av individuelle re-habiliteringstjenester, og løfter inn ulik tematikk og utfordringsområder til koordinatorforum. Koordinatorforum er opprettet som møteplass for å ivareta koordinering og samhandling. Koordinatorforum består av systemkoordinator, koordinatorer for ulike tjenesteområder, (habilitering barn og unge, barnevern og voksne, medisinsk rehabilitering, psykisk rehabilitering, sosial rehabilitering, voksenopplæring, dagtilbud/sysselsetting og kultur/fritid), brukerrepresentant og sekretær. Koordinerings- og samhandlingssaker som oppleves særlig utfordrende tas opp i koordinatorforum. Utfordrende saker skyldes særlig manglende harmonisering mellom ulike lovverk, f.eks helse og skole. Dette påvirker arbeidet i ansvarsgruppene, og koordinatorforum har ansvar for å løfte prinsipielle saker til avdelingsforum hvis koordinatorforum ikke finner en løsning. Koordinatorforum har hatt 9 møter i I forbindelse med forberedelse av samhandlingsreformen har koordinatorforum hatt særlig fokus på forberedelser til iverksetting av nytt lovverk fra Dette har bl.a. omhandlet arbeid med nye prosedyrer, og forberedelse av organisasjonen på en ny koordinatorrolle jf 7-2 i helse og omsorgstjenesteloven. Koordinerende enhet skal ha et overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorene jf 7-3 i helse og omsorgstjenesteloven. Avdelingsforum er møteplass for avdelingsledere som har tjenester direkte knyttet til habilitering og rehabilitering, og de møtes jevnlig for å ta felles beslutninger på systemnivå. Forumet består av avdelingssjefer fra avdeling for Omsorg, Helse, Oppvekst, Samfunnsutvikling og NAV. Rådet for funksjonshemmede og representant fra Mental helse var representert i avdelingsforum med bakgrunn i opptrappingsplanen og fordeling av midler. Opptrappingsplanen for psykisk helse opphørte i 2009, og brukerrepresentasjonen i avdelingsforum ble besluttet avviklet høsten 2011 da agenda og oppgaver i forumet var endret. I avviklingsprosessen ble det enighet om at brukerrepresentantene kalles inn om det er tema som er aktuelle. Brukermedvirkning på systemnivå er ivaretatt gjennom Rådet for funksjonshemmedes representant i koordinatorforum. Sjef for avdeling Helse er delegert systemansvar for koordinerende enhet og administrerer avdelingsforum som samhandlingsarena. Forumet får oversikt over tverretatlige behov og utviklingstrekk for alle ansvarsgrupper gjennom den årlige IP-rapportering. Forumet har ansvar for at nødvendig veiledning og kompetanseheving knyttet til arbeidet i ansvarsgruppene kan gjennomføres. Den årlige registrering av IP og Ansvarsgrupper rapporteres til Avdelingsforum. Avdelingsforum har hatt 5 møter i Individuell plan (IP) og ansvarsgruppe Rett til en IP betyr at tjenestemottaker har rett til en plan som sammenfatter vurderinger av behov og virkemidler, og som angir et helhetlig og begrunnet tjenestetilbud. Bestemmelsen gir tjenestemottakeren en rett til å få utarbeidet en plan, men rettskrav på bestemte tjenester vil ikke følge av selve planen. Denne retten følger av det øvrige regelverket. Forutsatt at tjenestene til enhver tid er faglig forsvarlige, følger det av prinsippet om kommunalt selvstyre at den enkelte kommune kan bestemme hvilke tjenester som skal tilbys. Det skal imidlertid legges stor vekt på tjenestemottakerens synspunkt og meninger. Men selv om planen i seg selv ikke utløser rettigheter, vil den være et viktig premiss når vedtak om tjenester skal fattes. Planen kan dermed bidra til å utløse nødvendige tjenester. 4

5 Sentrale myndigheter peker på tre hovedforutsetninger for å oppnå en god IP: - Brukerne skal oppleve seg sett, hørt og verdsatt - Løfte frem koordinatorrollen - Arbeidet med individuell plan må forankres på politisk og administrativt nivå Steinkjer kommune har bestemt at antall individuelle planer skal registreres for å skaffe nødvendig oversikt over re-habiliteringsområdet. Helsedirektoratet kartla i 2011 for første gang antall individuelle planer på landsbasis. Direktoratets interesse for en landsomfattende oversikt, pålegger kommunen et ansvar om å skaffe aktuelle data raskt og kvalitetssikkert. Kommunen må etablere tilfredsstillende ordninger for å ivareta dette. Kommunen er ikke pålagt å etablere eller registrere antall ansvarsgrupper. Steinkjer kommune velger likevel å lage en oversikt da ansvarsgrupper ofte blir dannet når det er behov for å samordne flere tjenester, og det er bestemt at ansvarsgrupper skal brukes som arbeidsform. En ansvarsgruppe er en arbeidsform for planlegging, oppfølging og koordinering av offentlige og andre nødvendige tjenester for brukerne. Det er laget tverrsektorielle prosedyrer for arbeidet i ansvarsgrupper og for arbeidet med IP som revideres jevnlig, og prosedyrene godkjennes av Avdelingsforum. 2. Innleverte rapporteringer for 2011 I rapportering av 2011 er det nytt at det gjennomføres en registrering på fordeling mellom kvinner og menn. Dette gir en pekepinn på fordeling av kjønn innen hver alderskategori. 2.1 Individuell plan Utvikling over antall rapporterte IP`er Tabell 1: År Totalt antall rapporterte aktive IP Rapporterte IP på brukere under 18 år Rapporterte IP på brukere over 18 år Ikke reg

6 Kommentar til tabell 1: Totalt har det vært 208 aktive IP i 2011 med fordeling 93 kvinner og 115 menn. Fra 2010 til 2011 er antall IP økt med 50. Av totalt antall aktive IP`er er det 51 brukere mer under 18 år. I rapporteringen for 2010 var det rapportert ca. 30 aktive IP for beboere ved sykehjem. Sykehjemmene har i løpet av 2011 utarbeidet egne prosedyrer for individuell omsorgsplan. De 30 IP`ene ble omdefinert til individuelle omsorgsplaner og regnes derfor ikke med i årets rapportering. Totalt er det derfor ca. 80 nye IP for Steinkjer kommune fatter ikke enkeltvedtak for å iverksette IP, og dette muliggjør rask iverksetting av IP-prosessen og arbeidet med planen. - Arbeidsgruppe for planlegging og gjennomføring av opplæringsdagene for koordinatorer for IP har hatt fokus på revidering av prosedyrer for individuell plan og ansvarsgrupper, og ny prosedyre for koordinator. Løpende tiltak: Temadager om IP arrangeres vår og høst. Målgruppen for samling om våren er nye IPkoordinatorer og rolleopplæring. Høstsamlingen har fokus på utfordringer koordinatorene står overfor i det løpende IP-arbeid. Kompetansehevende tiltak diskuteres jevnlig i avdelingsforum. Avdelingslederne poengterer viktigheten av å opprettholde og gjennomføre temadagene, og holde fokus på hvordan hver tjenesteenhet/fagområde tilrettelegger for opplæring av koordinatorer. Egne temadager/timer for skole, barnehave, bistand og omsorg, helsesøstre planlegges innenfor hver tjenesteenhet. Samhandlingsreformen oppfordrer kommunene til samarbeid for å kunne tilby innbyggere, med ulike behov, koordinerte tjenester. Det ble i mars 2011 søkt Helsedirektoratet om midler for å sette i gang ulike prosjekt for å fremme "Samhandling og kommunikasjon i utvikling av helsetjenester i Inn-Trøndelag", noe som omfatter kommunene Steinkjer,Verran, Snåsa og Inderøy. Et forprosjekt er gjennomført som omhandler utredning av web-basert dataverktøy for bruk i arbeidet med individuell plan og koordinatorrollen Antall som har takket nei til IP: Tabell 2: Alder 0-5 år 6-12 år år SUM år år år år Kjønn: K M K M K M K M K M K M K M K M Kommentar til tabell 2: Det rapporterte antall som har takket nei til IP for 2011 er 86, en økning på 31 brukere. Dette fordeles på 34 kvinner og 52 menn, med flest antall i aldersgruppen 6-12 år. Kan en årsak til 6

7 dette være at foreldre til denne aldersgruppen ikke ser nytteverdien av IP som verktøy for samhandling og koordinering av tjenestene, og hvordan ivaretar vi informasjon- og veiledningsplikten til brukere og pårørende om tilbud/opprettelse av individuell plan? Fylkesmannen uttrykker at kommunene generelt er for dårlige til å informere om IP. Det kan antagelig bety at også Steinkjer kommunes medarbeidere kan ha et forbedringspotensiale når det gjelder informasjon og veiledning. Dette oppfølgingsarbeidet er et lederansvar på alle nivå. For 2011 har totalt 294 brukere fått tilbud om opprettelse/revidering av IP, og 208 planer er registrert som aktive. Steinkjer kommune har ca innbyggere, og i følge fylkesmannen vurderes ca. 800 innbyggere å ha behov for /få et tilbud om utarbeidelse av IP Registrerte problemområder : Tabell 3: Antall: Psykiatri 43 stk 31 stk. 37 stk. 53 stk. Psykisk utviklingshemming 24 stk 22 stk. 32 stk. 47 stk. Fysisk funksjonshemming 17 stk 13 stk. 19 stk. 24 stk. Nevrologi 14 stk 10 stk. 22 stk. 27 stk. Lærings- og sosiale vansker 19 stk 2 stk. 23 stk. 16 stk. Rusavhengighet stk. 27 stk. Kreft 0 stk 2 stk. 2 stk. 2 stk. Demens 19 stk 34 stk. 23 stk. 0 stk Annet stk. Kommentar til tabell 3: Innen psykiatri er bl.a. disse problemområdene definert: ADHD, angst, autisme, asbergers syndrom, bipolar lidelse, depresjon, Huntington, personlighetsforstyrrelser, schizofreni, spiseforstyrrelse, tilknytningsvansker. Det er for 2011 flest rapporterte IP innen problemområdene psykiatri og psykisk utviklingshemming, med størst økning for gruppen psykiatri. Jamfør tabell 4. Innen gruppen lærings- og sosiale vansker er det en nedgang i antall brukere fra 23 til 16, mens det i gruppen rusavhengige er registrert 27 med en fordeling på 8 kvinner og 19 menn i aldersgruppen år. For de med psykisk utv.hemming registreres en økning på 15 stk., og fysisk funksjonshemmede 5 stk. For gruppen barn og ungdom er flere årsaksområder/diagnoser ikke spesifisert i tabellen, og er derfor registrert i gruppen "annet". Demens: Tilbudet om IP til beboere ved sykehjem ble intensivert i løpet av 2008 og 2009, og det ble avdekket behov for iverksetting av andre typer planer enn IP. Det er nå utarbeidet individuell omsorgsplan (IOP = pleieplan) for beboere i institusjon, og IP hvis nødvendig. Dette er årsak til at det er registrert 0 for gruppen demens i

8 Tabell 4: Psykiatri: år: 1 stk 2 stk. 0 stk. 0 stk år: 8 stk 6 stk. 6 stk. 8 stk. (4 damer, 4 menn) år: 7 stk 3 stk. 4 stk. 8 stk. (4 damer, 4 menn) år: 5 stk 2 stk. 3 stk. 7 stk. (4 damer, 3 menn) år: 20 stk 13 stk. 18 stk. 19 stk. (12 damer, 7 menn) år: 2 stk 3 stk. 4 stk. 7 stk. (3 damer, 4 menn) 68+ år: 0 stk 2 stk. 2 stk. 0 stk Sum 43 stk 31 stk. 37 stk 49 stk. (27 damer, 22 menn). Kommentar til tabell 4 og aldersfordeling innen psykiatri: Det er fra 2010 til 2011 en økning med 12 stk. innen gruppen psykiatri. De fleste registrerte er i aldersgruppen år fordelt på 12 kvinner og 7 menn. Ifølge NAV og tjenesten psykiatrisk sykepleietjeneste, har det vært en økt etterspørsel, og det er avdekt et behov for tjenesten, spesielt blant unge, men også i aldersgruppen år. Fokus på krav om individuell plan og ansvarsgrupper, som arbeidsverktøy, har vært prioritert Koordinator for IP fordelt på faggruppe Tabell 5: Faggruppe Faggruppe Assistent Spes.ped koordi-nator Barneverns-pedagog Sykepleier Ergoterapeut Veileder i Se NAV kommentar Fagarbeider Ekstern koordi-nator Fysioterapeut Ikke avklart enda Helsesøster Hjelpepleier Bruker selv m/spl Kontaktlærer Boveileder Lærer Enhets-leder Miljøterapeut/ Konsulent vernepleier Omsorgsarbeider Logoped Ped.psyk.rådgiver Miljøarbeider Psykiatrisk Sosial hjelpepleier konsulent Psykiatrisk sykepleier Verne-pleier Spes.ped.lærer Pårørende Førskolelærer 3 Sum

9 Kommentar til tabell 5: Det har vært en økning på 57 koordinatorer. Resultat av kartlegging viser at faggruppen sykepleier er redusert med 3, mens faggruppen miljøterapeut/vernepleier har økt med 14. Faggruppen vernepleier alene er rapport med 0, mot 17 i Faggruppen ergoterapeut har økt med 15, fysioterapeut med 9, spespedlærer med 8, mens hjelpepleier er redusert med 9. Antall veiledere i NAV er 44. Disse er registrert som 2 hjelpepleiere, 10 psykiatriske sykepleiere, 19 sosialkonsulenter, 10 sykepleiere og 3 eksterne koordinatorer. Dette antall veiledere kan ha sammenheng med det fokus NAV har hatt på individuell plan og ansvarsgruppearbeid som arbeidsverktøy. 2.2 Ansvarsgrupper Ansvarsgrupper - møtehyppighet fordelt på alder Tabell 6: Alder 0-5 år 6-12 år år år år år 68+ år Antall møter i Alder 0-5 år 6-12 år år år år år 68+ år Antall møter i Alder 0-5 år 6-12 år år år år år 68+ år Kjønn K M K M K M K M K M K M K M Antall møter i Kommentar til tabell 6: 2011: Antall møter har vært 699 med et gjennomsnitt på 2,3 ansvarsgruppemøter pr. bruker. Fordeling på kjønn er: 308 kvinner og 391 menn. 2010: Antall møter har vært 359 med et gjennomsnitt på 1,54 ansvarsgruppemøter pr. bruker. 2009: Antall møter har vært 464 med et gjennomsnitt på 1,88 ansvarsgruppemøter pr. bruker. 2008: Antall møter har vært 567 med et gjennomsnitt på 3,24 ansvarsgruppemøter pr. bruker. 2007: Gjennomsnittlig antall ansvarsgruppemøter var 2.2 pr. bruker i

10 Registreringen viser en markant økning i antall ansvarsgrupper fra 2010 til 2011 med 340 nye brukere. Spørsmål til drøfting i tjenesteenhetene: (tas opp i personalmøter med eventuell frist for tilbakemelding) Er ansvarsgruppemøtene erstattet av samarbeidsmøter / arbeidsmøter? Hva blir definert som møte i ansvarsgruppa? Kartlegging Brukertilfredshet?. Er bruken av ansvarsgrupper tilfredsstillende for bruker? Er brukeren fornøyd med gjennomføring av ansvarsgruppemøtene? Med oppfølging etter møtene? Med forberedelse til møtene? Spørres bruker om dette? Hvor mange ansvarsgrupper pr. år pr. fagarbeider? Hvor mange IP pr. år pr. koordinator/fagarbeider? Kan dataene benyttes til økonomiske beregninger som ressurs- og tidsforbruk? Hvor skal kommunen sette inn kompetanseheving? Det er registrert 699 ansvarsgruppemøter og 208 individuelle planer (jamfør tabell 1). 86 har takket nei til IP (jamfør tabell 2). Hva kan være årsak til differansen/gapet mellom individuelle planer og ansvarsgruppemøter? Anbefaler avdelingene/tjenesteenhetene å kartlegge/vurdere dette nærmere Møteleder for ansvarsgruppe sortert etter faggruppe Tabell 7: Faggruppe Faggruppe Assistent Omsorgsarbeider Barnevernspedagog Ped.psyk.rådgiver 3 Boveileder Psykiatrisk hjelpepl. 3 1 Enhetsleder/rektor 1 12 Se Psykiatrisk sykepl kommentar Ergoterapeut Sosionom 2 Fagarbeider 1 4 Spes.ped.førskolelær. 8 9 Førskolelærer 1 1 Spes.ped.lærer Fysioterapeut 8 10 Spes.ped.koordinator Helsesøster Sykepleier Hjelpepleier Vernepleier 3 9 Konsulent 2 Psykiatrisk 2 vernepleier Kontaktlærer Ekstern koordinator Lærer Brukeren sjøl Miljøterapeut/vernepl Pårørende 1 1 Fastlege 1 2 Ikke utnevnt enda 2 Sosialkonsulent 24 Sum

11 Kommentar til tabell 7: Årets rapportering viser en økning på 87 ledere for ansvarsgrupper. Gruppen spes.ped.lærere, kontaktlærere og lærere er møteledere for flest ansvarsgrupper, totalt 137 av 297 stk. Miljøterapeut/vernepleier har også hatt en økning på 19. Faggruppen sosialkonsulent har ikke vært registrert tidligere, men 24 har vært leder for ansvarsgrupper i 2011.Det viser at ansatte i NAV har hatt nytte av kompetanseheving gjennom temadager organisert av koordinerende enhet. Det er vanskelig å lese ut av kartleggingen hvor de ulike faggruppene er ansatt, om de arbeider som helsepersonell eller pedagogisk personell. Det er imidlertid en økning av lærere som møteledere. Gruppen enhetsleder/rektor er redusert fra 12 til 0. for Dette kan synes som om det er en utvikling i riktig retning da nærhet/dialog med bruker/pårørende er vesentlig for de planer/tiltak som utarbeides i ansvarsgruppemøtene. Registreringen viser at i 3 tilfeller er det bruker selv som er møteleder av ansvarsgrupper Antall koordinatorer for IP og antall ledere for ansvarsgrupper Tabell 8: År Totalt antall rapporterte koordinatorer for IP Rapporterte eksterne koordinator er for IP Bruker selv er koordinator Totalt antall rapporterte ledere for ansvarsgr. Rapporterte eksterne ledere for ansv.gr Bruker selv er leder for ansv.gr Ikke reg Kommentar til tabell 8: Tabell 8 viser at det er 50 flere koordinatorer for IP i 2011 (208) enn 2010 (158). Det er registrert 64 flere ledere for ansvarsgrupper i 2011 (297) enn 2010 (233). Antall ansvarsgrupper er 699, og det er registrert 297 møteledere for ansvarsgrupper (Jamfør tabell 7). Det betyr at enkelte er møteledere for flere ansvarsgrupper, men hvem dette er, viser ikke kartleggingen. 11

12 2.2.4 Kartlegging av eksisterende kompetanse vedrørende koordinering av IP I 2005 ble det arrangert et kompetanseutviklingsprosjekt "Best på tvers" i regi av HINT, og 19 ansatte fra Steinkjer kommune deltok. Målsettingen med prosjektet var å bidra til kvalitetssøkning på tjenestetilbudet innenfor helse- og sosialsektoren, nærmere bestemt innenfor habiliterings- og rehabiliteringsfeltet, og da med fokus på individuell plan og ansvarsgruppe som arbeidsmetoder i habiliterings- og rehabiliterinsgprosessen. Denne kompetanseheving bør Steinkjer kommune dra nytte av gjennom å bygge opp et koordinatorkorps som skal være en ressursgruppe/mentorordning for tjenesteyterne/koordinatorene ute i praksisfeltene. Temaet drøftes fortløpende i KE, og Best på tvers-gruppen var invitert til 3 samlinger i Samhandlingsreformen og ny Helse- og omsorgslov (2012) beskriver kommunens plikter og brukerens rettigheter, og i denne forbindelse revideres prosedyrer for individuell plan, ansvarsgrupper og koordinatorrollen. Målet med et koordinatorkorps er å bygge opp en ressursgruppe/mentorordning som skal veilede/lære opp koordinatorer til å utøve rollen med det ansvar og de forpliktelser dette innebærer. For øvrig nevnes tilbud om videreutdanning i samhandling og nyskapning i regi av Høgskolen i Nord-Trøndelag fra og med høst Målet med studiet er å bidra til å kvalitetssikre samhandling innenfor offentlige velferdstjenester. Ved hjelp av kompetanseplaner, anbefales kommunen å ha en bevisst strategi for hvilken kompetanse organisasjonen trenger for å møte framtidens utfordringer. 3. Hva gjøres videre? 3.1 Koordinerende enhet I henhold til Forskrift om habilitering og rehabilitering (FOR ) 8 skal kommunene ha en koordinerende enhet (KE) for sin habiliterings-og rehabiliteringsvirksomhet. I Steinkjer kommune har Helsesjef, det overordnede ansvar på systemnivå. KE skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og skal bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet og koordinere tjenestetilbudet. Gjennomgang av rapporteringsmateriale bekrefter igjen behovet for å kvalitetssikre resultatene av rapporteringa og gjøre bearbeidinga av materialet mindre arbeidskrevende. Med bakgrunn i diverse spørsmål i rapporten må kartleggingsverktøyet bearbeides og utvikles for å fremme kvalitative og representative data. Arbeidet må kobles opp mot det pågående arbeid med EQS-kvalitetssystem i kommunen. For å sikre god kvalitet på tjenestene må det i tiden framover fokuseres på brukernes tilfredshet med arbeidet i ansvarsgrupper og i individuell planarbeidet. I tillegg må det bli fokus på den nye koordinatorrollen og ansvar og oppgaver som følger med denne rollen. Hvordan dette skal gjøres, må drøftes og avklares for å unngå merbelastning for brukerne. På kommunens hjemmeside finnes en oppdatert oversikt med navn på kommunens koordinatorer for re-/habiliteringsområdet. 12

13 Informasjonsbrosjyre med kun koordinatorenes funksjonsadresser fås ved henvendelse til Servicetorget, 1. etg., Rådhuset. 3.2 Temadager om IP Koordinerende enhet har besluttet at det skal gjennomføres årlige tverrfaglige kursdager hvor individuell plan er tema. Målsettingen er å bedre integrering av en felles forståelse og rutiner rundt arbeidet med individuell plan hos alle som jobber med mennesker (barn og voksne) som har behov for langvarig tilrettelegging av tjenester. Steinkjer Kommune har de senere årene arrangert temadag vår og høst. Våren 2011 ble det gjennomført et innføringskurs for nybegynnere, og for høsten ble det gjennomført temadag for de med noe mer erfaring. Temaene har vært nytt lovverk og forskriftsendringer (fra 2012) med vekt på koordinatorrollen og gjennomgang av nytt skjema for individuell plan. 3.3 Videre arbeid i tjenesteenhetene Tallene i rapporten er grunnlag for drøfting i de ulike tjenesteenhetene som har tjenester direkte knyttet til habilitering og rehabilitering, dvs alle ledd i organisasjonen som arbeider med IP og ansvarsgruppe. Ved årets rapportering er det fra enkelte enheter gitt tilbakemelding om at det er uklart hva rapporteringen/kartleggingen skal brukes til. Det oppleves at rapporteringen tar mye arbeidstid. Det er derfor et lederansvar å formidle viktigheten av kartleggingen slik at den/de som utfører rapporteringsarbeidet er kjent med hva materialet skal brukes til, og hindre at det oppleves som unødig ekstraarbeid. Organisering og tilrettelegging for IP og ansvarsgruppearbeid er et lederansvar, og det innebærer også å ha fokus på og oversikt over medarbeidernes kompetanse på området. For å få en konkret oversikt anbefales å gjennomføre en strategisk kompetansekartlegging, STRAK. I en undersøkelse på oppdrag fra Helsedirektoratet vises det til at brukere sliter unødig mye på grunn av fagfolks manglende kompetanse om ulike tilstander, og bl.a. krav om gjentatt dokumentasjon skaper ekstra belastninger. Dette betyr at det bl.a. er viktig å sette av tid til kompetanseoppbygging i det offentlige tjenesteapparatet. Kommunens kompetanseplan bør i større grad gjenspeile mål om felles kompetanseheving. For 2011 er det registrert 86 stk. som har takket nei til IP (jamfør pkt , tabell 2). Med bakgrunn i dette antall, anbefales det å ha fokus på kompetanseheving inne kommunikasjon og presentasjonsteknikker slik at de som tilbys IP forstår nytteverdien av samhandlingsverktøyet, og at dette er en rettighet de har for å få koordinert de tjenester de måtte ha behov for. Steinkjer Ingeborg Laugsand Helsesjef Systemansvarlig for Koordinerende enhet 13

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus!

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! - Lover og forskrifter - Koordinerende enhet - Koordinatorrollen - Sampro som samhandlingsverktøy - Hvorfor registrering og dokumentasjon Ingeborg Laugsand,

Detaljer

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune. Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ Ingeborg Laugsand

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune. Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ Ingeborg Laugsand Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 2014 Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ Ingeborg Laugsand Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisering av tverrfaglig

Detaljer

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 19.09.2013

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 19.09.2013 Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 2012 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 21.10.2014

Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 21.10.2014 Rapport om arbeid med individuelle planer og ansvarsgrupper i Steinkjer kommune 2013 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Styringsdokumenter Forskrift om habilitering og rehabilitering 7, 1-4 ledd Koordinerende enhet som redskap for

Detaljer

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn VERDAL KOMMUNE I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Systemansvaret er tillagt Ressurssenter helse, omsorg og velferd. Habilitering barn Brukermedvirkning

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Kurs for verger, Hamar, 9. november 2016 Individuell plan

Detaljer

VERDAL KOMMUNE ÅRSRAPPORT KOORDINERENDE ENHET 2011.

VERDAL KOMMUNE ÅRSRAPPORT KOORDINERENDE ENHET 2011. VERDAL KOMMUNE ÅRSRAPPORT KOORDINERENDE ENHET 2011. 2011 var det andre driftsåret til Koordinerende enhet i Verdal kommune. Med bakgrunn i erfaringer fra 2010, ble det besluttet å styrke habilitering barn

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS Juni, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Rapport 2016 arbeidet med IP og koordinator. Koordinerende enhet, Steinkjer kommune. Ingeborg Laugsand Helsesjef og systemkoordinator

Rapport 2016 arbeidet med IP og koordinator. Koordinerende enhet, Steinkjer kommune. Ingeborg Laugsand Helsesjef og systemkoordinator Rapport 2016 arbeidet med IP og koordinator Koordinerende enhet, Steinkjer kommune Ingeborg Laugsand Helsesjef og systemkoordinator Koordinerende enhet aktivitetsoppsummering for 2016 1. Aktivitet på systemnivå:

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ÅRSRAPPORT 2012 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING I 2012 hadde funksjonen Koordinerende enhet denne sammensetting. Ingen endringer siden 2011; se figur; Bruker- representa nt Forsterket

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR BARN-OG UNGE I RYGGE KOMMUNE

INDIVIDUELL PLAN FOR BARN-OG UNGE I RYGGE KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN FOR BARN-OG UNGE I RYGGE KOMMUNE 1 INNHOLD INFORMASJON TIL SØKER. SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN FOR BARN-OG UNGE I RYGGE KOMMUNE FORANKRING AV INDIVIDUELL PLAN KRITERIER FOR RETT TIL INDIVIDUELL

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Tilbakeblikk hva har vi gjort i Nord-Trøndelag? Anneki Sørvig, Namsos kommune Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag 1999: Samordnet

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Regional konferansen i Oslo 3 desember. 2012 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og

Detaljer

Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Koordinerende enhet, individuell plan og koordinator NSH 27 mai 2013 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering 1 To forskrifter blir til EN ny Forskrift

Detaljer

KE s overordnede ansvar for IP - nasjonale krav og føringer

KE s overordnede ansvar for IP - nasjonale krav og føringer KE s overordnede ansvar for IP - nasjonale krav og føringer Stavanger 3. november 2011 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver, avd minoritetshelse og rehabilitering Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS - en struktur for informasjon, kompetanseheving og samarbeid på tvers av nivåer REHABILITERINGSNETTVERKET AHUS Disposisjon Innledning / bakgrunn Koordinerende

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud

Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet. Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud Individuell plan Koordinator Koordinerende enhet Berit Lien Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud 12.02.15 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne I prinsippet fører den

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS

KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS KOORDINERENDE ENHET INDIVIDUELL PLAN GOD PRAKSIS November, 2012 Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med koordinerende enhet... 2 Begrepsavklaring... 2 Lovgrunnlag... 3 Sammensetning - Koordinerende enhet Verran...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og omsorg. Side1. Møtedato: 20.08.2013. Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00-15:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og omsorg. Side1. Møtedato: 20.08.2013. Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00-15:00 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 20.08.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00-15:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post:

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Koordinator- håndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE

Koordinator- håndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE Koordinatorhåndboka OPPL ÆRING OG VEILEDNING AV KOORDINATORER I RYGGE KOMMUNE Koordinerende enhet Helse- og omsorgstjenesteloven 7-3. Koordinerende enhet: «Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings-

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator 2013 Formål Å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratet, divisjon primærhelsetjenester postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref.: Helene Aksøy 461814 (2014_00528) Vår dato: Deres ref.: 26.09.2014 Høringssvar: Høring

Detaljer

Koordinerende enhet Helse- og omsorgsavdelingen Fylkessamling for koordinerende enheter

Koordinerende enhet Helse- og omsorgsavdelingen Fylkessamling for koordinerende enheter Koordinerende enhet 2001 Første lovbestemmelse om koordinerende enhet i kommuner og helseforetak 2012 Ny helselovgivning med skjerpede krav til de koordinerende enhetene 2015 Veileder om rehabilitering,

Detaljer

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING I STEINKJER KOMMUNE Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Rådmannen med interne tjenester Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Koordinerende

Detaljer

KARTLEGGING AV KOMMUNENE SITT TILBUD OM

KARTLEGGING AV KOMMUNENE SITT TILBUD OM KARTLEGGING AV KOMMUNENE SITT TILBUD OM HABILITERING OG REHABILITERING RESULTAT FRA SPØRREUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT I 2015 MARIT BERGELAND - SENIORRÅDGIVER/JURIST ANNE BARKVE ANDERSEN - SENIORRÅDGIVER/

Detaljer

Har vi helhetlige tjenester..

Har vi helhetlige tjenester.. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Har vi helhetlige tjenester.. Innledning til konferanse 3. og 4. mars 2015 Fylkeslege Jan Vaage Helsetjenesten er ikke som før Tjenesteutvikling uten like Kunnskapsutvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Synlig og tilgjengelig

ÅRSRAPPORT 2013 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Synlig og tilgjengelig ÅRSRAPPORT 2013 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING Synlig og tilgjengelig I Verdal kommune er funksjonen Koordinerende enhet, fra april 2013, organisert over 3 nivåer, som illustrert

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og Rus HS avdelingen. v/ Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti Hjemmetjenesteleder

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering 1 Tilsynet ble gjennomført av et felles team fra FM i Midt- Norge Fylkesmannen

Detaljer

Koordinerende Enhet (KE)

Koordinerende Enhet (KE) Koordinerende Enhet (KE) Opprinnelse, lovhjemler, utforming og oppbygging, mandat og samarbeidsform v/systemkoordinator Lov og Forskrift Forskrift om habilitering og rehabilitering påla i 2001 kommunene

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune Side 1 System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune KOORDINERENDE ENHET v/nina Søia Side 2 Kongsberg kommune System for koordinering

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsfrist: 3.6.2009 Høringsinnspill sendes: ble@helsedir.no Navn på høringsinstans: Unge funksjonshemmede

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Rapport om arbeidet med ansvarsgrupper, individuelle planer og koordinatorer i Steinkjer kommune

Rapport om arbeidet med ansvarsgrupper, individuelle planer og koordinatorer i Steinkjer kommune Rapport om arbeidet med ansvarsgrupper, individuelle planer og koordinatorer i Steinkjer kommune 2015 Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering v/ Ingeborg Laugsand Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Tilsyn med rehabiliteringstjenesten til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade og påfølgende behov for rehabilitering

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing MØTEPLASSEN 2016 Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde 24.10.16 Merete Røthing Hvem er målgruppe for arbeidet? Pasienter/brukere med langvarige og/eller komplekse behov; Alvorlig

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Statusrapport hjernehelse Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Agenda Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet Hva er hjernehelse Hva er bra i dag? De viktigste utfordringene 10.02.2017

Detaljer

Voss lokalsjukehusområde

Voss lokalsjukehusområde Voss lokalsjukehusområde Kvam herad Voss kommune Voss sjukehus Granvin herad Vaksdal kommune Ulvik herad Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator 6. Koordinerende enhet

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat,

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2498-3 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.03.2015 Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1340-8308/2015 Saksbehandler: Kristin Opgård Arkivkode: Saksframlegg Utredning- behov for ergoterapeut og kreftsykepleier Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Saksdokumenter

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) Individuell plan (IP) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinator Angelmans syndrom Lise Beate Hoxmark Rådgiver/sosionom Frambu, 7. april 2014 Individuell plan Mål med IP Pasient

Detaljer

Orienteringer fra Fylkesmannen

Orienteringer fra Fylkesmannen Orienteringer fra Fylkesmannen Gunn Elise Mathisen Seniorrådgiver Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling Fylkeslege Stedsfortredere ass. fylkesleger Fagansvarlig: Virksomhetstilsyn, plan og utviklingsoppgaver

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Seniorrådgiver Inger Huseby Oslo, 5. mai 2017. Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgs- departementet

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering. Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide

Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering. Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide Arbeidsgruppe Kommunene: Christine Spence, rådgiver Oppvekst og Levekår, Stavanger kommune Anne Margrethe

Detaljer