Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper"

Transkript

1 Resultat av rapportering av individuelle planer og ansvarsgrupper 2011 [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet.] Koordinerende enhet i Steinkjer kommune v/ingeborg Laugsand

2 Innhold 1. Bakgrunn for rapporteringen Koordinerende enhet Individuell plan (IP) og ansvarsgruppe Innleverte rapporteringer for Individuell plan Utvikling over antall rapporterte IP`er Antall som har takket nei til IP: Registrerte problemområder : Koordinator for IP fordelt på faggruppe Ansvarsgrupper Ansvarsgrupper - møtehyppighet fordelt på alder Møteleder for ansvarsgruppe sortert etter faggruppe Antall koordinatorer for IP og antall ledere for ansvarsgrupper Kartlegging av eksisterende kompetanse vedrørende koordinering av IP Hva gjøres videre? Koordinerende enhet Temadager om IP Videre arbeid i tjenesteenhetene

3 1. Bakgrunn for rapporteringen Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har en lovfestet rett til individuell plan - IP - i helse og sosiallovgivningen jfr Pasientrettighetsloven 2-5. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-5, Kommunehelsetjenesteloven 6-2a, Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 4-1, Sosialtjenesteloven 4-3a, Arbeidsvelferdsforvaltningen (NAV-loven) 15, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 28 og 33 og Barnevernloven 3-2a regulerer helse- og sosialpersonells plikt til å samhandle, avklare og utforme IP, i samarbeid med brukeren. Jf Helsedirektoratets Veileder til forskrift om individuell plan 2010 som er justert og oppdatert mot endringer i gjeldende lovverk, forskrifter og rundskriv pr Veilederen er et hjelpemiddel i arbeidet med individuell planlegging. Offentlige tjenester er pålagt å sikre nødvendig samhandling. Ansvaret for å utarbeide IP er pålagt både kommuner og helseforetak, men kommunens ansvar understrekes pga nærhet til brukerne. Dette tydeliggjøres ytterligere i ny Helse- og Omsorgstjenestelov som er vedtatt 2011 med virketidspunkt fra Kommunen har plikt til å tilby utarbeidelse av IP ved behov for langvarige og koordinerte tjenester. Med behov for "langvarige tjenester" menes at behovet må ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder eller år. Pliktbestemmelsen innebærer at kommunen på eget initiativ må vurdere om en person bør få tilbud om individuell plan, men ikke at individuell plan skal utarbeides mot pasientens vilje. Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra pasienten eller brukeren eller den som kan samtykke på vegne av vedkommende. Steinkjer kommune har valgt å ikke fatte enkeltvedtak for å iverksette IP. Etter avklaring fra helsedirektoratet der det fastslås at forvaltningslovens saksbehandlingsregler ikke skal gjelde for vurderinger og avgjørelser etter pasientrettighetslovens kap. 2- dermed avgjørelser om retten til individuell plan. IP skal fungere som en sektorovergripende og koordinerende plan på tvers av tjenester, etater og forvaltningsnivå. Rapportering av antall IP`er i kommunen sikrer kommunens Koordinerende enhet bedre oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, og danner grunnlag for strategier og prioriteringer i det kommunale arbeidet. Ledernivået får kunnskap og bevisstgjøring om kompetansebehov og ressursbruk. 1.1 Koordinerende enhet I følge Forskrift av 28.juni 2001 nr 765 om habilitering og rehabilitering 8, skal kommunen ha en koordinerende enhet (KE) for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. Koordinerende enhet skal ha oversikt over habilitering- og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og har et overordnet ansvar for utarbeidelse av individuell plan. Med overordnet ansvar menes ansvar for å utvikle og kvalitetssikre rutiner for utarbeidelse av planen. Gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom de ulike enheter/instanser, skapes sammenheng og helhet i de ulike tjenester kommunen har å tilby. Koordinerende enhet består av systemkoordinator (helsesjef) og 9 koordinatorer med ansvar for ulike definerte re-/habiliteringsområder. Koordinerende enhet, inkludert brukerrepresentant og sekretær for forumet møtes jevnlig i koordinatorforum. Koordinatorene 3

4 har ansvar for oversikt/tilrettelegging av individuelle re-habiliteringstjenester, og løfter inn ulik tematikk og utfordringsområder til koordinatorforum. Koordinatorforum er opprettet som møteplass for å ivareta koordinering og samhandling. Koordinatorforum består av systemkoordinator, koordinatorer for ulike tjenesteområder, (habilitering barn og unge, barnevern og voksne, medisinsk rehabilitering, psykisk rehabilitering, sosial rehabilitering, voksenopplæring, dagtilbud/sysselsetting og kultur/fritid), brukerrepresentant og sekretær. Koordinerings- og samhandlingssaker som oppleves særlig utfordrende tas opp i koordinatorforum. Utfordrende saker skyldes særlig manglende harmonisering mellom ulike lovverk, f.eks helse og skole. Dette påvirker arbeidet i ansvarsgruppene, og koordinatorforum har ansvar for å løfte prinsipielle saker til avdelingsforum hvis koordinatorforum ikke finner en løsning. Koordinatorforum har hatt 9 møter i I forbindelse med forberedelse av samhandlingsreformen har koordinatorforum hatt særlig fokus på forberedelser til iverksetting av nytt lovverk fra Dette har bl.a. omhandlet arbeid med nye prosedyrer, og forberedelse av organisasjonen på en ny koordinatorrolle jf 7-2 i helse og omsorgstjenesteloven. Koordinerende enhet skal ha et overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorene jf 7-3 i helse og omsorgstjenesteloven. Avdelingsforum er møteplass for avdelingsledere som har tjenester direkte knyttet til habilitering og rehabilitering, og de møtes jevnlig for å ta felles beslutninger på systemnivå. Forumet består av avdelingssjefer fra avdeling for Omsorg, Helse, Oppvekst, Samfunnsutvikling og NAV. Rådet for funksjonshemmede og representant fra Mental helse var representert i avdelingsforum med bakgrunn i opptrappingsplanen og fordeling av midler. Opptrappingsplanen for psykisk helse opphørte i 2009, og brukerrepresentasjonen i avdelingsforum ble besluttet avviklet høsten 2011 da agenda og oppgaver i forumet var endret. I avviklingsprosessen ble det enighet om at brukerrepresentantene kalles inn om det er tema som er aktuelle. Brukermedvirkning på systemnivå er ivaretatt gjennom Rådet for funksjonshemmedes representant i koordinatorforum. Sjef for avdeling Helse er delegert systemansvar for koordinerende enhet og administrerer avdelingsforum som samhandlingsarena. Forumet får oversikt over tverretatlige behov og utviklingstrekk for alle ansvarsgrupper gjennom den årlige IP-rapportering. Forumet har ansvar for at nødvendig veiledning og kompetanseheving knyttet til arbeidet i ansvarsgruppene kan gjennomføres. Den årlige registrering av IP og Ansvarsgrupper rapporteres til Avdelingsforum. Avdelingsforum har hatt 5 møter i Individuell plan (IP) og ansvarsgruppe Rett til en IP betyr at tjenestemottaker har rett til en plan som sammenfatter vurderinger av behov og virkemidler, og som angir et helhetlig og begrunnet tjenestetilbud. Bestemmelsen gir tjenestemottakeren en rett til å få utarbeidet en plan, men rettskrav på bestemte tjenester vil ikke følge av selve planen. Denne retten følger av det øvrige regelverket. Forutsatt at tjenestene til enhver tid er faglig forsvarlige, følger det av prinsippet om kommunalt selvstyre at den enkelte kommune kan bestemme hvilke tjenester som skal tilbys. Det skal imidlertid legges stor vekt på tjenestemottakerens synspunkt og meninger. Men selv om planen i seg selv ikke utløser rettigheter, vil den være et viktig premiss når vedtak om tjenester skal fattes. Planen kan dermed bidra til å utløse nødvendige tjenester. 4

5 Sentrale myndigheter peker på tre hovedforutsetninger for å oppnå en god IP: - Brukerne skal oppleve seg sett, hørt og verdsatt - Løfte frem koordinatorrollen - Arbeidet med individuell plan må forankres på politisk og administrativt nivå Steinkjer kommune har bestemt at antall individuelle planer skal registreres for å skaffe nødvendig oversikt over re-habiliteringsområdet. Helsedirektoratet kartla i 2011 for første gang antall individuelle planer på landsbasis. Direktoratets interesse for en landsomfattende oversikt, pålegger kommunen et ansvar om å skaffe aktuelle data raskt og kvalitetssikkert. Kommunen må etablere tilfredsstillende ordninger for å ivareta dette. Kommunen er ikke pålagt å etablere eller registrere antall ansvarsgrupper. Steinkjer kommune velger likevel å lage en oversikt da ansvarsgrupper ofte blir dannet når det er behov for å samordne flere tjenester, og det er bestemt at ansvarsgrupper skal brukes som arbeidsform. En ansvarsgruppe er en arbeidsform for planlegging, oppfølging og koordinering av offentlige og andre nødvendige tjenester for brukerne. Det er laget tverrsektorielle prosedyrer for arbeidet i ansvarsgrupper og for arbeidet med IP som revideres jevnlig, og prosedyrene godkjennes av Avdelingsforum. 2. Innleverte rapporteringer for 2011 I rapportering av 2011 er det nytt at det gjennomføres en registrering på fordeling mellom kvinner og menn. Dette gir en pekepinn på fordeling av kjønn innen hver alderskategori. 2.1 Individuell plan Utvikling over antall rapporterte IP`er Tabell 1: År Totalt antall rapporterte aktive IP Rapporterte IP på brukere under 18 år Rapporterte IP på brukere over 18 år Ikke reg

6 Kommentar til tabell 1: Totalt har det vært 208 aktive IP i 2011 med fordeling 93 kvinner og 115 menn. Fra 2010 til 2011 er antall IP økt med 50. Av totalt antall aktive IP`er er det 51 brukere mer under 18 år. I rapporteringen for 2010 var det rapportert ca. 30 aktive IP for beboere ved sykehjem. Sykehjemmene har i løpet av 2011 utarbeidet egne prosedyrer for individuell omsorgsplan. De 30 IP`ene ble omdefinert til individuelle omsorgsplaner og regnes derfor ikke med i årets rapportering. Totalt er det derfor ca. 80 nye IP for Steinkjer kommune fatter ikke enkeltvedtak for å iverksette IP, og dette muliggjør rask iverksetting av IP-prosessen og arbeidet med planen. - Arbeidsgruppe for planlegging og gjennomføring av opplæringsdagene for koordinatorer for IP har hatt fokus på revidering av prosedyrer for individuell plan og ansvarsgrupper, og ny prosedyre for koordinator. Løpende tiltak: Temadager om IP arrangeres vår og høst. Målgruppen for samling om våren er nye IPkoordinatorer og rolleopplæring. Høstsamlingen har fokus på utfordringer koordinatorene står overfor i det løpende IP-arbeid. Kompetansehevende tiltak diskuteres jevnlig i avdelingsforum. Avdelingslederne poengterer viktigheten av å opprettholde og gjennomføre temadagene, og holde fokus på hvordan hver tjenesteenhet/fagområde tilrettelegger for opplæring av koordinatorer. Egne temadager/timer for skole, barnehave, bistand og omsorg, helsesøstre planlegges innenfor hver tjenesteenhet. Samhandlingsreformen oppfordrer kommunene til samarbeid for å kunne tilby innbyggere, med ulike behov, koordinerte tjenester. Det ble i mars 2011 søkt Helsedirektoratet om midler for å sette i gang ulike prosjekt for å fremme "Samhandling og kommunikasjon i utvikling av helsetjenester i Inn-Trøndelag", noe som omfatter kommunene Steinkjer,Verran, Snåsa og Inderøy. Et forprosjekt er gjennomført som omhandler utredning av web-basert dataverktøy for bruk i arbeidet med individuell plan og koordinatorrollen Antall som har takket nei til IP: Tabell 2: Alder 0-5 år 6-12 år år SUM år år år år Kjønn: K M K M K M K M K M K M K M K M Kommentar til tabell 2: Det rapporterte antall som har takket nei til IP for 2011 er 86, en økning på 31 brukere. Dette fordeles på 34 kvinner og 52 menn, med flest antall i aldersgruppen 6-12 år. Kan en årsak til 6

7 dette være at foreldre til denne aldersgruppen ikke ser nytteverdien av IP som verktøy for samhandling og koordinering av tjenestene, og hvordan ivaretar vi informasjon- og veiledningsplikten til brukere og pårørende om tilbud/opprettelse av individuell plan? Fylkesmannen uttrykker at kommunene generelt er for dårlige til å informere om IP. Det kan antagelig bety at også Steinkjer kommunes medarbeidere kan ha et forbedringspotensiale når det gjelder informasjon og veiledning. Dette oppfølgingsarbeidet er et lederansvar på alle nivå. For 2011 har totalt 294 brukere fått tilbud om opprettelse/revidering av IP, og 208 planer er registrert som aktive. Steinkjer kommune har ca innbyggere, og i følge fylkesmannen vurderes ca. 800 innbyggere å ha behov for /få et tilbud om utarbeidelse av IP Registrerte problemområder : Tabell 3: Antall: Psykiatri 43 stk 31 stk. 37 stk. 53 stk. Psykisk utviklingshemming 24 stk 22 stk. 32 stk. 47 stk. Fysisk funksjonshemming 17 stk 13 stk. 19 stk. 24 stk. Nevrologi 14 stk 10 stk. 22 stk. 27 stk. Lærings- og sosiale vansker 19 stk 2 stk. 23 stk. 16 stk. Rusavhengighet stk. 27 stk. Kreft 0 stk 2 stk. 2 stk. 2 stk. Demens 19 stk 34 stk. 23 stk. 0 stk Annet stk. Kommentar til tabell 3: Innen psykiatri er bl.a. disse problemområdene definert: ADHD, angst, autisme, asbergers syndrom, bipolar lidelse, depresjon, Huntington, personlighetsforstyrrelser, schizofreni, spiseforstyrrelse, tilknytningsvansker. Det er for 2011 flest rapporterte IP innen problemområdene psykiatri og psykisk utviklingshemming, med størst økning for gruppen psykiatri. Jamfør tabell 4. Innen gruppen lærings- og sosiale vansker er det en nedgang i antall brukere fra 23 til 16, mens det i gruppen rusavhengige er registrert 27 med en fordeling på 8 kvinner og 19 menn i aldersgruppen år. For de med psykisk utv.hemming registreres en økning på 15 stk., og fysisk funksjonshemmede 5 stk. For gruppen barn og ungdom er flere årsaksområder/diagnoser ikke spesifisert i tabellen, og er derfor registrert i gruppen "annet". Demens: Tilbudet om IP til beboere ved sykehjem ble intensivert i løpet av 2008 og 2009, og det ble avdekket behov for iverksetting av andre typer planer enn IP. Det er nå utarbeidet individuell omsorgsplan (IOP = pleieplan) for beboere i institusjon, og IP hvis nødvendig. Dette er årsak til at det er registrert 0 for gruppen demens i

8 Tabell 4: Psykiatri: år: 1 stk 2 stk. 0 stk. 0 stk år: 8 stk 6 stk. 6 stk. 8 stk. (4 damer, 4 menn) år: 7 stk 3 stk. 4 stk. 8 stk. (4 damer, 4 menn) år: 5 stk 2 stk. 3 stk. 7 stk. (4 damer, 3 menn) år: 20 stk 13 stk. 18 stk. 19 stk. (12 damer, 7 menn) år: 2 stk 3 stk. 4 stk. 7 stk. (3 damer, 4 menn) 68+ år: 0 stk 2 stk. 2 stk. 0 stk Sum 43 stk 31 stk. 37 stk 49 stk. (27 damer, 22 menn). Kommentar til tabell 4 og aldersfordeling innen psykiatri: Det er fra 2010 til 2011 en økning med 12 stk. innen gruppen psykiatri. De fleste registrerte er i aldersgruppen år fordelt på 12 kvinner og 7 menn. Ifølge NAV og tjenesten psykiatrisk sykepleietjeneste, har det vært en økt etterspørsel, og det er avdekt et behov for tjenesten, spesielt blant unge, men også i aldersgruppen år. Fokus på krav om individuell plan og ansvarsgrupper, som arbeidsverktøy, har vært prioritert Koordinator for IP fordelt på faggruppe Tabell 5: Faggruppe Faggruppe Assistent Spes.ped koordi-nator Barneverns-pedagog Sykepleier Ergoterapeut Veileder i Se NAV kommentar Fagarbeider Ekstern koordi-nator Fysioterapeut Ikke avklart enda Helsesøster Hjelpepleier Bruker selv m/spl Kontaktlærer Boveileder Lærer Enhets-leder Miljøterapeut/ Konsulent vernepleier Omsorgsarbeider Logoped Ped.psyk.rådgiver Miljøarbeider Psykiatrisk Sosial hjelpepleier konsulent Psykiatrisk sykepleier Verne-pleier Spes.ped.lærer Pårørende Førskolelærer 3 Sum

9 Kommentar til tabell 5: Det har vært en økning på 57 koordinatorer. Resultat av kartlegging viser at faggruppen sykepleier er redusert med 3, mens faggruppen miljøterapeut/vernepleier har økt med 14. Faggruppen vernepleier alene er rapport med 0, mot 17 i Faggruppen ergoterapeut har økt med 15, fysioterapeut med 9, spespedlærer med 8, mens hjelpepleier er redusert med 9. Antall veiledere i NAV er 44. Disse er registrert som 2 hjelpepleiere, 10 psykiatriske sykepleiere, 19 sosialkonsulenter, 10 sykepleiere og 3 eksterne koordinatorer. Dette antall veiledere kan ha sammenheng med det fokus NAV har hatt på individuell plan og ansvarsgruppearbeid som arbeidsverktøy. 2.2 Ansvarsgrupper Ansvarsgrupper - møtehyppighet fordelt på alder Tabell 6: Alder 0-5 år 6-12 år år år år år 68+ år Antall møter i Alder 0-5 år 6-12 år år år år år 68+ år Antall møter i Alder 0-5 år 6-12 år år år år år 68+ år Kjønn K M K M K M K M K M K M K M Antall møter i Kommentar til tabell 6: 2011: Antall møter har vært 699 med et gjennomsnitt på 2,3 ansvarsgruppemøter pr. bruker. Fordeling på kjønn er: 308 kvinner og 391 menn. 2010: Antall møter har vært 359 med et gjennomsnitt på 1,54 ansvarsgruppemøter pr. bruker. 2009: Antall møter har vært 464 med et gjennomsnitt på 1,88 ansvarsgruppemøter pr. bruker. 2008: Antall møter har vært 567 med et gjennomsnitt på 3,24 ansvarsgruppemøter pr. bruker. 2007: Gjennomsnittlig antall ansvarsgruppemøter var 2.2 pr. bruker i

10 Registreringen viser en markant økning i antall ansvarsgrupper fra 2010 til 2011 med 340 nye brukere. Spørsmål til drøfting i tjenesteenhetene: (tas opp i personalmøter med eventuell frist for tilbakemelding) Er ansvarsgruppemøtene erstattet av samarbeidsmøter / arbeidsmøter? Hva blir definert som møte i ansvarsgruppa? Kartlegging Brukertilfredshet?. Er bruken av ansvarsgrupper tilfredsstillende for bruker? Er brukeren fornøyd med gjennomføring av ansvarsgruppemøtene? Med oppfølging etter møtene? Med forberedelse til møtene? Spørres bruker om dette? Hvor mange ansvarsgrupper pr. år pr. fagarbeider? Hvor mange IP pr. år pr. koordinator/fagarbeider? Kan dataene benyttes til økonomiske beregninger som ressurs- og tidsforbruk? Hvor skal kommunen sette inn kompetanseheving? Det er registrert 699 ansvarsgruppemøter og 208 individuelle planer (jamfør tabell 1). 86 har takket nei til IP (jamfør tabell 2). Hva kan være årsak til differansen/gapet mellom individuelle planer og ansvarsgruppemøter? Anbefaler avdelingene/tjenesteenhetene å kartlegge/vurdere dette nærmere Møteleder for ansvarsgruppe sortert etter faggruppe Tabell 7: Faggruppe Faggruppe Assistent Omsorgsarbeider Barnevernspedagog Ped.psyk.rådgiver 3 Boveileder Psykiatrisk hjelpepl. 3 1 Enhetsleder/rektor 1 12 Se Psykiatrisk sykepl kommentar Ergoterapeut Sosionom 2 Fagarbeider 1 4 Spes.ped.førskolelær. 8 9 Førskolelærer 1 1 Spes.ped.lærer Fysioterapeut 8 10 Spes.ped.koordinator Helsesøster Sykepleier Hjelpepleier Vernepleier 3 9 Konsulent 2 Psykiatrisk 2 vernepleier Kontaktlærer Ekstern koordinator Lærer Brukeren sjøl Miljøterapeut/vernepl Pårørende 1 1 Fastlege 1 2 Ikke utnevnt enda 2 Sosialkonsulent 24 Sum

11 Kommentar til tabell 7: Årets rapportering viser en økning på 87 ledere for ansvarsgrupper. Gruppen spes.ped.lærere, kontaktlærere og lærere er møteledere for flest ansvarsgrupper, totalt 137 av 297 stk. Miljøterapeut/vernepleier har også hatt en økning på 19. Faggruppen sosialkonsulent har ikke vært registrert tidligere, men 24 har vært leder for ansvarsgrupper i 2011.Det viser at ansatte i NAV har hatt nytte av kompetanseheving gjennom temadager organisert av koordinerende enhet. Det er vanskelig å lese ut av kartleggingen hvor de ulike faggruppene er ansatt, om de arbeider som helsepersonell eller pedagogisk personell. Det er imidlertid en økning av lærere som møteledere. Gruppen enhetsleder/rektor er redusert fra 12 til 0. for Dette kan synes som om det er en utvikling i riktig retning da nærhet/dialog med bruker/pårørende er vesentlig for de planer/tiltak som utarbeides i ansvarsgruppemøtene. Registreringen viser at i 3 tilfeller er det bruker selv som er møteleder av ansvarsgrupper Antall koordinatorer for IP og antall ledere for ansvarsgrupper Tabell 8: År Totalt antall rapporterte koordinatorer for IP Rapporterte eksterne koordinator er for IP Bruker selv er koordinator Totalt antall rapporterte ledere for ansvarsgr. Rapporterte eksterne ledere for ansv.gr Bruker selv er leder for ansv.gr Ikke reg Kommentar til tabell 8: Tabell 8 viser at det er 50 flere koordinatorer for IP i 2011 (208) enn 2010 (158). Det er registrert 64 flere ledere for ansvarsgrupper i 2011 (297) enn 2010 (233). Antall ansvarsgrupper er 699, og det er registrert 297 møteledere for ansvarsgrupper (Jamfør tabell 7). Det betyr at enkelte er møteledere for flere ansvarsgrupper, men hvem dette er, viser ikke kartleggingen. 11

12 2.2.4 Kartlegging av eksisterende kompetanse vedrørende koordinering av IP I 2005 ble det arrangert et kompetanseutviklingsprosjekt "Best på tvers" i regi av HINT, og 19 ansatte fra Steinkjer kommune deltok. Målsettingen med prosjektet var å bidra til kvalitetssøkning på tjenestetilbudet innenfor helse- og sosialsektoren, nærmere bestemt innenfor habiliterings- og rehabiliteringsfeltet, og da med fokus på individuell plan og ansvarsgruppe som arbeidsmetoder i habiliterings- og rehabiliterinsgprosessen. Denne kompetanseheving bør Steinkjer kommune dra nytte av gjennom å bygge opp et koordinatorkorps som skal være en ressursgruppe/mentorordning for tjenesteyterne/koordinatorene ute i praksisfeltene. Temaet drøftes fortløpende i KE, og Best på tvers-gruppen var invitert til 3 samlinger i Samhandlingsreformen og ny Helse- og omsorgslov (2012) beskriver kommunens plikter og brukerens rettigheter, og i denne forbindelse revideres prosedyrer for individuell plan, ansvarsgrupper og koordinatorrollen. Målet med et koordinatorkorps er å bygge opp en ressursgruppe/mentorordning som skal veilede/lære opp koordinatorer til å utøve rollen med det ansvar og de forpliktelser dette innebærer. For øvrig nevnes tilbud om videreutdanning i samhandling og nyskapning i regi av Høgskolen i Nord-Trøndelag fra og med høst Målet med studiet er å bidra til å kvalitetssikre samhandling innenfor offentlige velferdstjenester. Ved hjelp av kompetanseplaner, anbefales kommunen å ha en bevisst strategi for hvilken kompetanse organisasjonen trenger for å møte framtidens utfordringer. 3. Hva gjøres videre? 3.1 Koordinerende enhet I henhold til Forskrift om habilitering og rehabilitering (FOR ) 8 skal kommunene ha en koordinerende enhet (KE) for sin habiliterings-og rehabiliteringsvirksomhet. I Steinkjer kommune har Helsesjef, det overordnede ansvar på systemnivå. KE skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og skal bidra til å styrke det tverrfaglige samarbeidet og koordinere tjenestetilbudet. Gjennomgang av rapporteringsmateriale bekrefter igjen behovet for å kvalitetssikre resultatene av rapporteringa og gjøre bearbeidinga av materialet mindre arbeidskrevende. Med bakgrunn i diverse spørsmål i rapporten må kartleggingsverktøyet bearbeides og utvikles for å fremme kvalitative og representative data. Arbeidet må kobles opp mot det pågående arbeid med EQS-kvalitetssystem i kommunen. For å sikre god kvalitet på tjenestene må det i tiden framover fokuseres på brukernes tilfredshet med arbeidet i ansvarsgrupper og i individuell planarbeidet. I tillegg må det bli fokus på den nye koordinatorrollen og ansvar og oppgaver som følger med denne rollen. Hvordan dette skal gjøres, må drøftes og avklares for å unngå merbelastning for brukerne. På kommunens hjemmeside finnes en oppdatert oversikt med navn på kommunens koordinatorer for re-/habiliteringsområdet. 12

13 Informasjonsbrosjyre med kun koordinatorenes funksjonsadresser fås ved henvendelse til Servicetorget, 1. etg., Rådhuset. 3.2 Temadager om IP Koordinerende enhet har besluttet at det skal gjennomføres årlige tverrfaglige kursdager hvor individuell plan er tema. Målsettingen er å bedre integrering av en felles forståelse og rutiner rundt arbeidet med individuell plan hos alle som jobber med mennesker (barn og voksne) som har behov for langvarig tilrettelegging av tjenester. Steinkjer Kommune har de senere årene arrangert temadag vår og høst. Våren 2011 ble det gjennomført et innføringskurs for nybegynnere, og for høsten ble det gjennomført temadag for de med noe mer erfaring. Temaene har vært nytt lovverk og forskriftsendringer (fra 2012) med vekt på koordinatorrollen og gjennomgang av nytt skjema for individuell plan. 3.3 Videre arbeid i tjenesteenhetene Tallene i rapporten er grunnlag for drøfting i de ulike tjenesteenhetene som har tjenester direkte knyttet til habilitering og rehabilitering, dvs alle ledd i organisasjonen som arbeider med IP og ansvarsgruppe. Ved årets rapportering er det fra enkelte enheter gitt tilbakemelding om at det er uklart hva rapporteringen/kartleggingen skal brukes til. Det oppleves at rapporteringen tar mye arbeidstid. Det er derfor et lederansvar å formidle viktigheten av kartleggingen slik at den/de som utfører rapporteringsarbeidet er kjent med hva materialet skal brukes til, og hindre at det oppleves som unødig ekstraarbeid. Organisering og tilrettelegging for IP og ansvarsgruppearbeid er et lederansvar, og det innebærer også å ha fokus på og oversikt over medarbeidernes kompetanse på området. For å få en konkret oversikt anbefales å gjennomføre en strategisk kompetansekartlegging, STRAK. I en undersøkelse på oppdrag fra Helsedirektoratet vises det til at brukere sliter unødig mye på grunn av fagfolks manglende kompetanse om ulike tilstander, og bl.a. krav om gjentatt dokumentasjon skaper ekstra belastninger. Dette betyr at det bl.a. er viktig å sette av tid til kompetanseoppbygging i det offentlige tjenesteapparatet. Kommunens kompetanseplan bør i større grad gjenspeile mål om felles kompetanseheving. For 2011 er det registrert 86 stk. som har takket nei til IP (jamfør pkt , tabell 2). Med bakgrunn i dette antall, anbefales det å ha fokus på kompetanseheving inne kommunikasjon og presentasjonsteknikker slik at de som tilbys IP forstår nytteverdien av samhandlingsverktøyet, og at dette er en rettighet de har for å få koordinert de tjenester de måtte ha behov for. Steinkjer Ingeborg Laugsand Helsesjef Systemansvarlig for Koordinerende enhet 13