BKK Dale Kraftstasjon - Kulturformål Mulighetsstudie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BKK Dale Kraftstasjon - Kulturformål Mulighetsstudie"

Transkript

1 BKK Dale Kraftstasjon - Kulturformål Mulighetsstudie Hallvard Høstmark, Seksjonsleder Prosjektstyring Kjetil Sundfjord, Sivilingeniør Akustikk Bjarne Høstmark, Seksjonsleder Bygningsforvaltning og Bygningsfysikk

2 Agenda Bakgrunn Omhandlet areal Hovedtiltak Bygg og Bygningsfysikk VVS Elektro Akustikk Brann Bergteknikk Energi Kostnadskalkyle Årskostnad Akustisk analyse Diskusjon/Spørsmål 2

3 Bakgrunn Multiconsult er av BKK bedt om å utrede bruk av eksisterende kraftstasjonsbygning på Dale til to alternative hovedformål: Alternativ A Maskinhall og tilliggende rom benyttes til kulturformål, mens resten av bygget vil bli stående ubrukt. Alternativ B Hele bygget blir stående ubrukt. Eventuelt benyttet som lager. Hvis bygget skal benyttes som lager krever dette en bruksendring. Denne presentasjonen sammenfatter nødvendige rehabiliterings- og oppgraderingstiltak fra de forskjellige faglige rapportene for alternativ A. 3

4 Historien Dale 1 Kraftverket ble satt i drift 1927 og ferdig utbygget i Totalt var det installert seks aggregater. Arkitekt Arent Greve var ansvarlig for bygningen som regnes som den viktigste nyklassisistiske kraftstasjonen på Vestlandet. Byggingen av kraftanlegget ble finansiert med et lån fra USA på 2 millioner dollar. Dale 2 Mellom 1987 og 1990 ble en ny kraftstasjon bygget i fjellet like bak den gamle kraftstasjonen. Etter at det siste aggregatet ble installert i 2007 overtok den nye kraftstasjon hele produksjonen. Fra 2007 var det ikke lenger behov for den gamle kraftstasjonsbygningen. BKK inngikk en avtale med Vaksdal kommune om å etablere en ny flerbrukshall ved den gamle kraftstasjonen. 4

5 Omhandlet areal 5

6 Bygg og Bygningsfysikk De bygningstekniske tiltakene knytter seg til følgende: Rengjøring, reparasjon og impregnering av overflaterenner. Mekanisk reparasjon og overflatebehandling av felt med armering i yttervegg mot sørøst, samt riving av utvendig stillas og balkong på øst- og vestfasade. Utstøping av nye søyler i vindusutsparing i 5. etasje. Riving av inngangsparti i glass. Etterisolering av yttervegger i maskinhall. Reparasjon av knuste vindusruter i hele bygget og restaurering av vinduer i maskinhall. Innervegger i maskinhall skrapes ren for løs maling, rengjøres og påføres 2 strøk maling. Innervegger i bygget for øvrig skrapes ren for løs maling og rengjøres. Etablering av garderober og toaletter under amfi. Montering av nye åpningsbare 2-lags trevinduer innenfor eksisterende vinduer i maskinhall. 6

7 Bygg og Bygningsfysikk De bygningstekniske tiltakene knytter seg til følgende: Gjenstøping av brønn i maskinhall over avløpstunneler. Oppbygging av nytt gulv over eksisterende gulv i maskinhall, inkludert rør for vannbåren varme og fliser som bør være identiske som dagens. Etterisolering mellom takbjelker over maskinhall. Utskifting av banebelegg i dagens auditorium. Himling i maskinhall skrapes ren for løs maling, rengjøres og påføres 2 strøk maling. Eksisterende taktekning fjernes i sin helhet. Oppbygging av nytt yttertak med skifertekning. Bygningstekniske arbeider mht. dagens auditorium, toalett og andre arealer tilknyttet maskinhallen, samt bygningsmessige hjelpearbeider for elektro. Eksisterende port pusses ned og påføres ny overflatebehandling. Montering av nye 2-lags glassfelt/-dører på innsiden av eksisterende port. 7

8 VVS De VVS-tekniske tiltakene knytter seg til følgende: Opprettelse av toaletter og bøttekott (sanitær del av opprettelse) Videokontroll av avløpsnett og bunnledninger. Etablering av vask, dusj og toalett for de opptredende i fremtidig backstagerom (dagens auditorium). Installasjon av luft/vann-varmepumpe som grunnlast og elektrokjel som spisslast. Etablering av vannbåren gulvvarme og radiatorer som varmeavgivere i maskinhall, samt radiatorer i bygget for øvrig. Installering av balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner. Arealer utenfor de arealene som skal benyttes til kulturformål skal ventileres med minimumsluftmengder. 8

9 Elektro De elektrotekniske tiltakene knytter seg til følgende: Føringsveier, kabelbroer, baner og kanaler. Ny elkraftfordeling. Kursfremlegg i omhandlet areal. Nye avgangsbrytere i hovedtavle. Nytt lysanlegg i omforent areal. Nød og utgangsmarkeringslys. Elektrisk suppleringsvarme mot kaldras. Forsyning automatikktavle, med kursopplegg. Installasjonsarbeider til avfukting. Demontering, remontering og omlegging av eksisterende installasjoner. Grensesnittarbeider mot eksisterende IT. Spredenett inkludert føringsveier for IT-anlegg. IT kommunikasjon nytt automatikkanlegg. Komplett brannalarmanlegg og adgangskontroll. Arbeid/programmering av tele- og automatiseringsanlegg. Armaturer som skal beholdes utrustes med nye lyskilder som er tilpasset eksisterende sokkel. Fremlegg til- og utvendige pullerter. 9

10 Akustikk De akustiske tiltakene knytter seg til følgende: Montering av lydabsorbenter i maskinhall på yttervegg og innervegg, samt på bakvegg. Montering av lydabsorbenter i maskinhallens himling. Bygging av fast lett amfi. Innkjøp og montering av nye stoler til amfi. Installering av lydanlegg for tale. 10

11 Brann De branntekniske tiltakene knytter seg til følgende: Riving av lettklinkervegg på innside av jernvindu i maskinhall og montering av brannvindu på innsiden av eksisterende vindu. Etablere lettvegg mellom spiserom og kjøkken i 3. etasje, inkludert ny branndør. Utskifting av dører i trapp mellom maskinhall og 5. etasje til branndører, samt montering av ny branndør i seksjoneringsvegg. Montering av brannglass på gulv over åpning mellom maskinhall og 3. etasje. Brannalarmanlegg med optiske detektorer i aller områder (kategori 2). Ledesystem installeres i konserthall. Det etableres to nye rømningsdører gjennom seksjoneringsvegg til flerbrukshall (øverst på amfi, som leder til mesaninplan, og i 1. etasje). 11

12 Bergteknikk De bergtekniske tiltakene knytter seg til følgende: Sikring av berget i bergskråningen bak kraftstasjonen i form av rensk, samt installering av bolter og bergbånd. 12

13 Energi Eksisterende klimaskjerm for Dale kraftstasjon har et netto energibehov på 578 kwh/m 2 år. Beregnet levert energi er 589 kwh/m 2 år og tilhørende energikostnader er 471 kr/m 2, noe som tilsvarer kr per år. Da forutsatt de settpunkttemperaturene som er nødvendig for å kunne benytte maskinhallen til kulturformål. Dvs. 21 C i maskinhallen og 10 C i resten av bygget. Ved gjennomføring av tiltakene skissert for alternativ A vil netto energibehov for Dale kraftstasjon reduseres til 350 kwh/m 2 år. Tilhørende tall for beregnet levert energi og årlige energikostnader reduseres til 234 kwh/m 2 år hhv. 187 kr/m 2, noe som tilsvarer kr per år. 13

14 Prosjektkostnader MULIGHETSSTUDIE KALKYLE [Kr] [%] [Kr/m 2 ] 1 Felleskostnader ,1 % Bygningsmessig ,1 % VVS-installasjoner ,2 % EL-kraftinstallasjoner ,9 % Tele- og automasjon ,1 % Andre installasjoner ,6 % 360 Huskostnader (1-6) ,0 % Utendørsanlegg ,4 % 58 Entreprisekostnader (1-7) ,4 % Generelle kostnader ,9 % Byggekostnader (1-8) ,3 % Spesielle kostnader ,3 % Prosjektkostnader (1-9) ,6 % RM.1 Reserver: Forventet tillegg ,1 % Budsjettsum ,7 % RM.2 Byggherrens sikkerhetsmargin ,0 % Mulighetsstudie kalkyle ,7 %

15 Årskostnader Livssykluskostnader omfatter både investeringskostnader/prosjektkostnader og kostnader til FDVU (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling) gjennom hele bruksperioden. Beregnet årskostnad i tabellen nedenfor kan benyttes som et grovt anslag for et forventet FDVU-budsjett for Dale Kraftstasjon. Alternativ Kulturformål Kulturformål [kr/år] [kr/m 2 år] 1 Anskaffelses- og restkostnader Forvaltningskostnader Drifts- og vedlikeholdskostnader Utskiftnings- og utviklingskostnader Forsyningskostnader Renholdskostnader Totale årskostnader Til sammenligning vil en ny flerbrukshall etter TEK 10 i følge Norsk Prisbok 2014 ha årskostnader på 1853 kr/m 2 år. Da forutsatt 4 % realrente som kalkulasjonsrente og 60 års analyseperiode. Tallene fra Prisboken vil i denne sammenheng ikke være direkte sammenlignbare med beregnet årskostnad i tabellen ovenfor. Dette fordi arealet som ligger til grunn for Dale Kraftstasjon også inkluderer areal som ikke skal benyttes fullt ut i denne omgang. Benyttet areal ved beregning av årskostnad for Dale Kraftstasjon er satt til byggets totale BTA (1 390 m 2 ) grunnet at det blant annet skal gjøres omfattende tiltak på yttertak, yttervegger, osv. 15

16 BKK Dale Kraftstasjon - Kulturformål Akustisk analyse

17 Grunnlag for analyse Anbefalinger i analysen er basert på den nyutgitte standarden NS 8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Standarden er utarbeidet for å gi konkrete anbefalinger til romakustikk i rom som benyttes til musikkøving og fremføring. Kravene er differensiert ut fra tre musikkformer: - Forsterket musikk - Lydsvak musikk (treblåseinstrumenter, strykeinstrumenter, sang) - Lydsterk musikk (messingblåseinstrumenter, perkusjon eller slagverk, piano, storband, operasang) De ulike musikktypene krever til dels svært ulik romakustikk for å oppnå gode forhold. Det er i Norge et svært utbredt problem at det i mange rom har vært inngått kompromisser som fører til at rommene er lite egnet til noen av de tre musikkformene. 17

18 Måling og beregning av etterklangstid Etterklangstiden er en svært sentral parameter med hensyn til romakustikk, og et vesentlig designkriterium i henhold til NS 8178:2014. Det er utført måling av etterklangstid i salen. Videre er det utarbeidet en beregningsmodell for salen i beregningsprogrammet Odeon. Beregnet etterklangstid er «kalibrert» mot målt etterklangstid for å danne et grunnlag for evaluering av planlagte endringer i salen. 18

19 Måling og beregning av etterklangstid Resultatet av målingene viser at etterklangstiden i salen slik den fremstår i dag er svært lang, 5-6 sekunder. Det er oppnådd svært god overenstemmelse mellom målt etterklangstid og beregnet etterklangstid. 7 6 Etterklangstid BKK Dale Kraftsasjon Etterklangstid [s] Målt etterklangstid Beregnet etterklangstid Frekvens [Hz] 19

20 Anbefalte etterklangstider Anbefalte etterklangstider er vist i figur hentet fra NS 8178:2014 Med et volum på ca m 3 vil anbefalt etterklangstid være ca. 1,4 s 1,8 s for lydsterk musikk og ca. 1,8 s 2,2 s for lydsvak musikk. Anbefalingene gjelder i oktavbåndene 500 Hz og 1000 Hz. 20

21 Anbefalte etterklangstider NS 8178:2014 inneholder også toleransegrenser for de øvrige frekvenser relatert til etterklangstid ved Hz. Figuren under viser ønsket etterklangstid (1,8 s) sammenlignet med etterklangstid i dagens sal Etterklangstid Nedre grense Øvre grense Målt etterklangstid Beregnet etterklangstid Frekvens [Hz] 21

22 Foreslått løsning Det etableres amfi med godt polstrede stoler slik at salen vil ha tilnærmet samme akustikk med og uten publikum. Det er utarbeidet beregning med to amfier med ulik høyde. Bakvegg dekkes med veggabsorbent. Egnet type er perforert gipspanel med mineralull, total tykkelse ca. 300 mm. Areal er ca. 90 m 2 med lavt amfi og ca. 60 m 2 med høyt amfi. Områder øverst på sidevegg dekkes med lydabsorbent. Egnet type er mineralullsabsorbent med ekstra bassabsorpsjon. Total tykkelse ca. 200 mm. Areal er totalt ca. 120 m 2. Det etableres nedsenket lydabsorberende himling på balkong, areal ca. 65 m 2. 22

23 Etterklangstid i ferdig sal Beregnet etterklangstid med foreslåtte tiltak er vis i figur under. 2,5 2 Etterklangstid [s] 1,5 1 0,5 Nedre grense Øvre grense Beregnet lavt amfi Beregnet høyt amfi Frekvens [Hz] 23

24 Alternativ løsning variabel akustikk Det monteres noe mindre areal av faste lydabsorbenter på sidevegger. Det installeres noe variable akustiske elementer eksempelvis nedsenkbare akustiske elementer. I eksempelet vist i figur under er ca. 40 m2 fast veggabsorbent tatt bort, og 50 m2 nedsenkbare akustiske elementer lagt til. 24

25 Alternativ løsning variabel akustikk Med variabel akustikk i form av nedsenkbare tepper som forslått kan det oppnås en variasjon i etterklangstid eksempelvis mellom ca. 1,6 s og 2,1 s som vist i figurer under. Fordelen med variabel akustikk er mer optimale akustiske forhold for ulike musikkformer. Ulemper med variabel akustikk vil være pris, kompleksitet og estetikk. Etterklangstid [s] 3 2,5 2 1,5 1 0, Frekvens [Hz] Nedre Øvre Beregnet lite dempet 2,5 Etterklangstid [s] 2 1,5 1 0,5 Nedre Øvre Beregnet dempet Frekvens [Hz] 25

26 Diskusjon/Spørsmål 26

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Kulturformål DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-002 Denne rapporten er

Detaljer

MULTICONSULT. PIME S DALE Teknisk økonomisk analyse for oppgradering av velferdsbygget. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. PIME S DALE Teknisk økonomisk analyse for oppgradering av velferdsbygget. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Tilstandsvurdering... 4 2.1 RIV... 5 30 - VVS teknisk anlegg generelt... 5 56 - Automatisering... 6 Vurdering av kostnader... 6 2.2 RIE... 7 2.3 RIB... 8 2.3.1 Takkonstruksjon...

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Ibestad 1-10 skole inkl SFO Alternativ 1 Ungdomsskolen

Ibestad 1-10 skole inkl SFO Alternativ 1 Ungdomsskolen Ibestad 1-10 skole Alternativ 1 28.02.2014 Innholdsfortegnelse: 0 Sammendrag side 2 1 Generell orientering / organisasjon side 4 2 Tomt, regulering og konseptbeskrivelse side 6 3 Teknisk beskrivelse side

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 Del 1 Tilstandsrapport Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom GULLSTØLTUNET SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 Innledning Innhold Innledning 3 Kartlegging av bygningsmassen 4 Fordeling av ansvar for drift og vedlikehold 5 Bakgrunn og begrep 6 Historisk tilbakeblikk 7 Nøkkeltall, bevilgninger

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14 Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg ULSETSKOGEN SKOLE ULSETSKOGEN 14 07.07.2014 Etat for eiendom Sluttrapport Dato:07.07.2014 Side 1 av 35 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT ULSETSKOGEN SKOLE...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Acoustic criteria for rooms and spaces for music rehearsal and performance

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Acoustic criteria for rooms and spaces for music rehearsal and performance Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 8178 Høringsfrist: 2013-11-20 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Acoustic criteria for rooms and spaces

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger

Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger Utredning for Kommunal- og regionaldepartementet Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Mars 2006 Side : 1 Forord Denne rapporten

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Haugland skole Hauglandsvegen 56 Del 1 i f.m. Arbeidstilsynspålegg Haugland skole Hauglandsvegen 56 17.01.2014 Side 1 av 26 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT HAUGLAND SKOLE.... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger... 3 1.3 Rapportering...

Detaljer

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE...

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 1.3 ARBEIDSFORM... 3 2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 2.2 OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT...

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

Forord. Oslo, juli 2014, Torgeir Thorsnes

Forord. Oslo, juli 2014, Torgeir Thorsnes Innholdsfortegnelse Forord... 1 Kostnadsklassifikasjon etter NS 3454... 2 LCC-kostnader ordnet etter kostnadstyper NS 3454 (pr 2013)... 3 Annuiteten av Levetidskostnaden = Husleie... 4 Overordnet prosess

Detaljer

Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15

Byrådssak 133/15. Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. ESARK-1643-201402267-15 Byrådssak 133/15 Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 3. Løypemelding. MEGJ ESARK-1643-201402267-15 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

NOTAT FRA FASADEGRUPPA

NOTAT FRA FASADEGRUPPA NOTAT FRA FASADEGRUPPA VOLDSLØKKA BORETTSLAG mars 2014 0. INNLEDNING Dette notatet er et sammendrag av fasadegruppas funn og anbefalinger etter arbeid med muligheter for fasaderehabilitering for Voldsløkka

Detaljer

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen Dette er Denne veilederen gir en introduksjon til livssykluskostnader ( - Life Cycle Costing) i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen. Hovedfokus er, men veilederen omtaler også andre sentrale

Detaljer