BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål"

Transkript

1 RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: TVF-RAP-002

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver TVF-RAP februar 2015 / 01 Side 2 av 10

3 RAPPORT OPPDRAG BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål DOKUMENTKODE TVF-RAP-002 EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER BKK AS OPPDRAGSLEDER Ann-Kristin Morsund KONTAKTPERSON Rune Søreide UTARBEIDET AV Bjarne Høstmark KOORDINATER ANSVARLIG ENHET 2263 Bygningsforvaltning og GNR./BNR./SNR. Bygningsfysikk, Bergen SAMMENDRAG På oppdrag for BKK har Multiconsult utredet nødvendige tiltak og investeringskostnader for å la kraftstasjonen stå ubenyttet, eventuelt benyttet som lager, uten ytterligere bygningsmessig forringelse. Nødvendige tiltak knytter seg til bygningsmessige-, VVS-tekniske og elektrotekniske forhold. Dette er nærmere beskrevet i foreliggende rapport med vedlegg. Samlet entreprisekostnad for nødvendige rehabiliterings- og oppgraderingstiltak for å la kraftstasjon stå ubenyttet, uten ytterligere forringelse av konstruksjonene, er tilnærmet 7,7 MNOK eks. mva. Inkludert generelle kostnader og spesielle kostnader er investeringskostnaden/prosjektkostnaden tilnærmet 11,3 MNOK eks. mva. Inkluderes i tillegg reserver for forventet tillegg og byggherrens sikkerhetsmargin er total mulighetsstudie kalkyle pålydende tilnærmet 13,4 MNOK eks. mva, noe som tilsvarer tilnærmet kr/m 2. Totale årskostnader er 1,1 MNOK eks. mva, noe som tilsvarer 814 kr/m 2. Eksisterende klimaskjerm for Dale kraftstasjon har et netto energibehov på 432 kwh/m 2 år. Beregnet levert energi er 440 kwh/m 2 år og tilhørende energikostnader er 352 kr/m 2, noe som tilsvarer kroner per år. Da forutsatt de settpunkttemperaturene som er nødvendig for å kunne la kraftstasjonen stå ubrukt, uten ytterligere forringelse av bygget. Dvs. 14 C i maskinhallen og 10 C i resten av bygget. Ved gjennomføring av tiltakene skissert for å kunne la Kraftstasjonen stå ubenyttet, uten ytterligere forringelse, vil netto energibehov for Dale kraftstasjon reduseres til 412 kwh/m 2 år. Tilhørende tall for beregnet levert energi og årlige energikostnader reduseres til 250 kwh/m 2 år hhv. 200 kr/m 2, noe som tilsvarer kroner per år Endringer iht. møte 10/ Bjarne Høstmark Knut S. Løkkebø Ann-Kristin Morsund Utsendt Bjarne Høstmark Knut S. Løkkebø Ann-Kristin Morsund REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nesttunbrekka Nesttun Tlf NO MVA

4 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Sammendrag Bygg og Bygningsfysikk... 5 VVS Elektro... 5 Energi Årskostnad Kostnadskalkyle Entreprisekostnad for bygningsdel 2-7 Detaljert... 9 Vedlegg TVF-NOT RIBfy-NOT-002_rev RIE-NOT RIBr-NOT RIB-NOT-001_rev RIGberg-NOT TVF-RAP februar 2015 / 01 Side 4 av 10

5 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet 1 Innledning 1 Innledning Multiconsult er av BKK bedt om å utrede bruk av eksisterende kraftstasjonsbygning på Dale til to alternative hovedformål: Alternativ A Maskinhall og tilliggende rom benyttes til kulturformål, mens resten av bygget vil bli stående ubrukt. Alternativ B Hele bygget blir stående ubrukt. Eventuelt benyttet som lager. Hvis bygget skal benyttes som lager krever dette en bruksendring. Denne hovedrapporten sammenfatter nødvendige rehabiliterings- og oppgraderingstiltak fra de forskjellige faglige rapportene for alternativ B. Fagrapportene er vedlagt i sin helhet. 2 Sammendrag 2.1 Bygg og Bygningsfysikk De bygningstekniske tiltakene knytter seg til følgende: Rengjøring, reparasjon og impregnering av overflaterenner. Mekanisk reparasjon og overflatebehandling av felt med armering i yttervegg mot sørøst. Utstøping av nye søyler i vindusutsparing i 5. etasje. Reparasjon av knuste vindusruter i hele bygget. Eksisterende taktekning fjernes i sin helhet. Oppbygging av nytt yttertak med skifertekning. Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro. 2.2 VVS De VVS-tekniske tiltakene knytter seg til følgende: Videoinspeksjon av bunnledninger. Installasjon av luft/vann-varmepumpe for grunnlast og elektrokjel for spisslast. Montering av radiatorer som varmeavgivere i hele bygget. Installering av balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner. Bygget skal ventileres med minimumsluftmengder. 2.3 Elektro De elektrotekniske tiltakene knytter seg til følgende: Føringsveier, kabelbroer, baner og kanaler. Ny elkraftfordeling. Kursfremlegg i tekniske rom. Nye avgangsbrytere i hovedtavle. Forsyning automatikktavle for nytt aggregat. Installasjonsarbeider avfukting. Nytt lysanlegg i tekniske rom. Demontering, remontering og omlegging av eksisterende installasjoner TVF-RAP februar 2015 / 01 Side 5 av 10

6 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet 2 Sammendrag Grensesnittarbeider mot eksisterende IT. Kommunikasjonsanlegg nye VVS-installasjoner. IT kommunikasjon nytt automatikkanlegg. Svakstrømsarbeider automatiseringsanlegg. 2.4 Energi Eksisterende klimaskjerm for Dale kraftstasjon har et netto energibehov på 432 kwh/m 2 år. Beregnet levert energi er 440 kwh/m 2 år og tilhørende energikostnader er 352 kr/m 2, noe som tilsvarer kroner per år. Da forutsatt de settpunkttemperaturene som er nødvendig for å kunne la kraftstasjonen stå ubrukt, uten ytterligere forringelse av bygget. Dvs. 14 C i maskinhallen og 10 C i resten av bygget. Ved gjennomføring av tiltakene skissert for alternativ B vil netto energibehov for Dale kraftstasjon reduseres til 412 kwh/m 2 år. Tilhørende tall for beregnet levert energi og årlige energikostnader reduseres til 250 kwh/m 2 år hhv. 200 kr/m 2, noe som tilsvarer kroner per år TVF-RAP februar 2015 / 01 Side 6 av 10

7 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet 3 Årskostnad 3 Årskostnad Livssykluskostnader omfatter både investeringskostnader/prosjektkostnader og kostnader til FDVU (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling) gjennom hele bruksperioden. Beregnet årskostnad i tabell 1 nedenfor kan benyttes som et grovt anslag for et forventet FDVU-budsjett for Dale Kraftstasjon. Tabell 1 - Årskostnader Alternativ Kulturformål Kulturformål [kr/år] [kr/m 2 år] 1 Anskaffelses- og restkostnader Forvaltningskostnader Drifts- og vedlikeholdskostnader Utskiftnings- og utviklingskostnader Forsyningskostnader Renholdskostnader Totale årskostnader I henhold til NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk er årskostnader definert som en annuitet av levetidskostnaden. Levetidskostnaden vil si den neddiskonterte totalkostnaden for kapital og FDVU. Dette betyr at årskostnader skiller seg fra årlige kostnader ved at den er lik hvert år. Beregningen av årskostnader er utført med 4 % realrente som kalkulasjonsrente, 60 års analyseperiode og levetider fra Byggforskblad Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler. Alle kostnader er eksklusive merverdiavgift og areal som er lagt til grunn for beregningene er m TVF-RAP februar 2015 / 01 Side 7 av 10

8 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet 4 Kostnadskalkyle 4 Kostnadskalkyle Tabell 2 Kostnadskalkyle alternativ B MULIGHETSSTUDIE KALKYLE [Kr] [%] [Kr/m 2 ] 1 Felleskostnader ,6 % Bygningsmessig ,5 % VVS-installasjoner ,4 % EL-kraftinstallasjoner ,5 % Tele- og automasjon ,0 % 58 6 Andre installasjoner 0 0,0 % 0 Huskostnader (1-6) ,0 % Utendørsanlegg 0 0,0 % 0 Entreprisekostnader (1-7) ,0 % Generelle kostnader ,8 % 934 Byggekostnader (1-8) ,8 % Spesielle kostnader ,2 % Prosjektkostnader (1-9) ,0 % RM.1 Reserver: Forventet tillegg ,0 % Budsjettsum ,0 % RM.2 Byggherrens sikkerhetsmargin ,0 % 445 Mulighetsstudie kalkyle ,0 % TVF-RAP februar 2015 / 01 Side 8 av 10

9 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet 5 Entreprisekostnad for bygningsdel 2-7 Detaljert 5 Entreprisekostnad for bygningsdel 2-7 Detaljert Dale Kraftstasjon Hovedbygg Areal BTA (m 2 ): Registreringsformål: Mulighetsstudie Byggeår: 1927 Registreringsdato: BYGNINGSDEL Utført av: Multiconsult - Bygningsforvaltning og Bygningsfysikk, Bergen Tiltak KALKYLE Kalkyle netto TOTALT Bygning 210 Grunn og fundamenter Overflatevannsrenner mot sørøst rengjøres og skader/sprekker repareres. Deretter påføres impregnering i form av evercrete/surfapore eller tilsvarende Bæresystemer Felt med armering i yttervegg mot sørøst må repareres mekanisk. Ferdig reparert vegg påføres 2 strøk karbonatiseringsbremsende maling. Søyler i vindusutsparing i 5. etasje kappes vekk i sin helhet. Ny armering forankres i vegg i over- og underkant og søylene støpes ut på nytt. Ved gjennomføring av dette tiltaket rives samtidig eksisterende utvendig stillas og balkong på øst- og vestfasade Utv. vinduer, dører, porter Knuste ruter repareres. Ca enkeltruter Yttertak Eksisterende taktekning fjernes i sin helhet. Nytt tak bygges opp med ny takpapp, lekter, sløyfer og skifertakstein. Inkludert nye takrenner og -nedløp. Ca. 950 kvm Andre bygningsmessige deler Hjelpearbeider for Elektro SUM BYGNINGSMESSIG NETTO VVS-installasjoner 310 Sanitærinstallasjoner Videokontroll av bunnledninger Varmeinstallasjoner Luft/vann-varmepumpe som grunnlast og elektrokjel som spisslast. Vannbårne radiatorer som varmeavgivere TVF-RAP februar 2015 / 01 Side 9 av 10

10 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Fremtidig bruk av kraftstasjon - Ubenyttet 5 Entreprisekostnad for bygningsdel 2-7 Detaljert 360 Luftbehandling Balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner Luftbehandling Avfukter for å redusere relativ luftfuktighet i hallen SUM VVS NETTO Elkraftinstallasjoner 410 Basisinstallasjoner for elkraft Føringsveier, kabelbroer, baner, kanaler Lavspent forsyning Ny elkraftfordeling. Kursfremlegg i tekniske rom. Nye avgangsbrytere i eksisterende hovedtavle. Forsyning automatikktavle vedrørende nytt aggregat. Installasjonsarbeider avfukting Lys Nytt lys i tekniske rom Andre elkraftinstallasjoner Demontering, remontering og omlegging av eksisterende SUM ELEKTRO NETTO Tele og automatisering 510 Basisinstallasjoner for tele og Grensesnittarbeider mot eksisterende IT. automatisering Integrert kommunikasjon Kommunikasjonsanlegg nye VVS-installasjoner Automatisering IT kommunikasjon nytt automatikkanlegg Andre installasjoner for tele og automatisering Svakstrømsarbeider automatiseringsanlegg SUM TELE OG AUTOMTISERING NETTO Andre installasjoner 7 Utendørs SUM ANDRE INSTALLASJONER NETTO 0 SUM UTENDØRS NETTO TVF-RAP februar 2015 / 01 Side 10 av 10

11 NOTAT OPPDRAG BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål DOKUMENTKODE TVF-NOT-002 EMNE LCC Kraftstasjon blir stående ubrukt TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER BKK AS OPPDRAGSLEDER Ann-Kristin Morsund KONTAKTPERSON Rune Søreide SAKSBEH Bjarne Høstmark KOPI ANSVARLIG ENHET 2263 Bygningsforvaltning og Bygningsfysikk, Bergen SAMMENDRAG Foreliggende notat omhandler beregning av livssykluskostnader (LCC) for Dale Kraftstasjon, under forutsetning av at den skal stå ubrukt. Livssykluskostnader omfatter både investeringskostnadene og kostnader til FDVU (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling) gjennom hele bruksperioden. I beregningen legges det til grunn årskostnader som iht. NS 3454 er definert som en annuitet av levetidskostnaden. Levetidskostnaden vil si den neddiskonterte totalkostnaden for kapital og FDVU. Dette betyr at årskostnader skiller seg fra årlige kostnader ved at den er lik hvert år. Beregnet årskostnad kan benyttes som et grovt overslag for et forventet FDVU-budsjett for bygget. Tabellen nedenfor gir en oppsummering av beregnede årskostnader. Alternativ Ubrukt Ubrukt [kr/år] [kr/m 2 år] 1 Anskaffelses- og restkostnader Forvaltningskostnader Drifts- og vedlikeholdskostnader Utskiftnings- og utviklingskostnader Forsyningskostnader Renholdskostnader Totale årskostnader Utsendt Bjarne Høstmark Knut Løkkebø Knut Løkkebø REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nesttunbrekka Nesttun Tlf NO MVA

12 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål LCC-beregning Innholdsfortegnelse 1 Innledning Grunnlag for beregningen Beregningsverktøy Beregningsnivå Levetider Areal Forutsetninger Beregning av kostnadsposter Anskaffelses- og restkostnader Forvaltningskostnader Drift- og vedlikeholdskostnader Utskiftings- og utviklingskostnader Forsyningskostnader Renholdskostnader Årskostnader TVF-NOT februar 2015 / Revisjon 00 Side 2 av 5

13 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål LCC-beregning 1 Innledning Multiconsult er av BKK bedt om å utrede bruk av eksisterende kraftstasjonsbygning på Dale til to alternative hovedformål: Alternativ A Maskinhall og tilliggende rom benyttes til kulturformål, mens resten av bygget vil bli stående ubrukt. Alternativ B Hele bygget blir stående ubrukt. Eventuelt benyttet som lager. Dette notatet omhandler beregning av livssykluskostnader (LCC) og årskostnader for alternativ B. Livssykluskostnader omfatter både investeringskostnadene og kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling gjennom hele bruksperioden (FDVU-kostnader). Utførte beregninger er basert på NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk. Årskostnader er definert som annuiteten til levetidskostnaden. Den neddiskonterte totalkostnaden for kapital og FDVU over brukstiden er definert som levetidskostnaden. Dette betyr at årskostnader skiller seg fra årlige kostnader ved at den er lik hvert år. Beregnet årskostnad kan benyttes som et grovt anslag for forventet FDVU-budsjett for bygget over beregningsperioden. 2 Grunnlag for beregningen Beregningsverktøy For beregning av LCC for de ulike alternativene er det benyttet regneark utviklet av Multiconsult. Beregningsnivå Beregningene er gjort etter kostnadsoppstillingen i NS 3454 på nivå 1 og nivå 2. I beregningene er kostnader for vedlikehold og utskiftinger knyttet til bygningskroppen og tekniske installasjoner gjort etter nivå 2, mens øvrige FDVU-kostnader er estimert iht. normtall. Levetider Tekniske levetider og vedlikeholdsintervaller er hentet fra Sintef Byggforsk datablad Intervaller for vedlikehold og utskiftning av bygningsdeler. I de tilfeller der det ikke er mulig eller hensiktsmessig å hente levetider fra det nevnte databladet benyttes informasjon fra produsent eller baseres på Multiconsults erfaringer. Areal Arealet som er lagt til grunn for beregningene er m 2. Forutsetninger I beregningen er det tatt utgangspunkt i følgende informasjon: Multiconsult sine kalkyler TVF-KALK-004 Entreprisekostnader og TVF-KALK- 005 Prosjektkostnader, datert års analyseperiode. 4 % realrente som kalkulasjonsrente. Alle kostnader er eksklusiv merverdiavgift TVF-NOT februar 2015 / Revisjon 00 Side 3 av 5

14 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål LCC-beregning 3 Beregning av kostnadsposter Dette kapittelet beskriver hvordan hver enkelt post etter kontoplan i NS 3454 er beregnet Anskaffelses- og restkostnader Kapitalkostnaden/prosjektkostnaden er anslått til omtrent 11,3 MNOK. Restkostnad er ikke medtatt, da det antas at bygget ikke skal rives ved analyseperiodens slutt. Forvaltningskostnader Det er forutsatt 0,7 % eiendomsskatt i Vaksdal kommune, og verdien for eksisterende bygning er satt til 10 MNOK. Årskostnader til skatter og avgifter er estimert til kr, dvs. 50 kr/m 2, mens tilsvarende tall for forsikringer er estimert til kr, dvs. 8 kr/m 2. Kostnader for eiendomsledelse og administrasjon er basert på en 0,03 % stilling som skal følge opp administrasjon av eiendomsforvaltning og drift, herunder serviceavtaler, samt noe konsulentbistand til for eksempel oppdatering av branntegninger eller lignende. Årskostnader til Eiendomsledelse og administrasjon er estimert til kr, dvs. 16 kr/m Drift- og vedlikeholdskostnader Løpende driftskostnader er estimert på grunnlag av antatt nødvendige serviceavtaler for de tekniske anleggene, samt en 0,1 % stilling for driftspersonell. Årskostnader til drift er estimert til kr, dvs. 110 kr/m 2. Kostnader forbundet med planlagte vedlikeholdsarbeider er beregnet på grunnlag av tilstandskartleggingen utført av Multiconsult i 2014, med dertil hørende vedlikeholdsintervaller for de ulike bygningsdelene. Årskostnader til vedlikehold er beregnet til kr, dvs. omtrent 1 kr/m 2. Kostnader forbundet med reparasjon av skader er vanskelig å forutse, og er derfor ikke estimert. Dette kan omfatte kostnader som følge av hærverk, lekkasjer og andre uforutsette hendelser Utskiftings- og utviklingskostnader Kostnader forbundet med utskifting og utvikling er beregnet på grunnlag av tilstandskartleggingen utført av Multiconsult i 2014, med dertil hørende vedlikeholdsintervaller for de ulike bygningsdelene. Årskostnader til utskifting er beregnet til kr, dvs. 57 kr/m 2, mens tilsvarende tall for utvikling er beregnet til 0 kr. Forsyningskostnader Beregnet levert energi ved gjennomføring av prosjektet er 250 kwh/m 2 år. Dette fordeler seg på 96 kwh/m 2 år for elektrisitet og 154 kwh/m 2 år for varmepumpe. Årskostnader til energi er beregnet til kr, dvs. 200 kr/m 2. Det er benyttet energipris på 0,80 kr/kwh for elektrisitet. Det er overordnet anslått at vannforbruket vil ligge på omtrent 0,1 m 3 /m 2. Normtall for vann og avløpsgebyrer er benyttet, og totale årskostnader til vann og avløp er estimert til kr, dvs. 3 kr/m 2. Kostnader forbundet med avfallshåndtering er anslått ved hjelp av normtall fra Statsbygg. Årskostnader til renovasjon er estimert til kr, dvs. 3 kr/m Renholdskostnader Renholdskostnader omfatter regelmessig og periodisk renhold. Dette inkluderer blant annet vask av gulvarealer, innvendig vindusvask, samt årlig utvendig vindusvask. Årskostnader til regelmessig renhold er estimert til kr, dvs. 2 kr/m 2, mens tilsvarende tall for periodisk renhold er estimert til kr, dvs. 5 kr/m TVF-NOT februar 2015 / Revisjon 00 Side 4 av 5

15 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål LCC-beregning 4 Årskostnader Tabellen under viser en oppsummering av de beregnede kostnadene. Tabell 4-1 Summerte årskostnader (eks. mva). Areal: m 2 BTA. Kostnadspost Årskostnader Kulturformål [kr] [kr/m 2 BTA] 1 Anskaffelses- og restkostnader 11 Tomt Nybygg Hovedombygging Restkostnad 0 0 Delsum Forvaltningskostnader 21 Skatter og avgifter Forsikringer Eiendomsledelse og administrasjon Delsum Drift og vedlikeholdskostnader 31 Drift Vedlikehold Reparasjoner 0 0 Delsum Utskiftnings- og utviklingskostnader 41 Utskiftning Utvikling 0 0 Delsum Forsyningskostnader 51 Energi Vann og avløp Renovasjon Delsum Renholdskostnader 61 Regelmessig renhold Periodisk renhold Rengjøringsrelaterte serviceoppgaver 0 0 Delsum Sum FDVU* Totalt (KFDVU) * FDVU-kostnader er sum av alle kostandspostene utenom anskaffelseskostnader, og brukes ofte for å sammenligne med lignende bygg TVF-NOT februar 2015 / Revisjon 00 Side 5 av 5

16 NOTAT OPPDRAG BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål DOKUMENTKODE RIBfy-NOT-002 EMNE Bygningsfysikk Kraftstasjon blir stående ubrukt TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER BKK AS OPPDRAGSLEDER Ann-Kristin Morsund KONTAKTPERSON Rune Søreide SAKSBEH Bjarne Høstmark KOPI ANSVARLIG ENHET 2263 Bygningsforvaltning og Bygningsfysikk, Bergen SAMMENDRAG Skal kraftstasjonen stå ubrukt er det nødvendig med noen bygningsmessige-, varme- og ventilasjonstiltak. Notatet presenterer disse tiltakene nærmere i detalj. Dagens klimaskjerm for Dale kraftstasjon har svært dårlig varmemotstand med dertil hørende stort netto energibehov på 432 kwh/m 2 år. Beregnet levert energi er 440 kwh/m 2 år og tilhørende energikostnader er 352 kr/m 2, noe som tilsvarer kroner per år. Da forutsatt de settpunkttemperaturene som er nødvendig for å kunne la kraftstasjonen stå ubrukt, uten ytterligere forringelse av bygget. Dvs. 14 C i maskinhallen og 10 C i resten av bygget, uten andre tiltak. Ved gjennomføring av tiltakene skissert i dette notatet vil netto energibehov for Dale kraftstasjon reduseres til 412 kwh/m 2 år. Tilhørende tall for beregnet levert energi og årlige energikostnader reduseres til 250 kwh/m 2 år hhv. 200 kr/m 2, noe som tilsvarer kroner per år Endringer iht. møte 10/ B. Høstmark/L. Småland K. Løkkebø K. Løkkebø Utsendt B. Høstmark/O. Døsvik K. Løkkebø K. Løkkebø REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nesttunbrekka Nesttun Tlf NO MVA

17 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Bygningsfysikk Kraftstasjon blir stående ubrukt Innholdsfortegnelse 1 Innledning Oppsummering Forutsetninger Klimaskjerm Netto energibehov Dagens tilstand Bygningsmessige tiltak Grunn og fundamenter Yttervegger Vinduer, dører og porter Innervegger Dekker Yttertak Andre bygningsmessige deler Varme- og ventilasjonstiltak Energiforsyning Sanitær Oppvarming Ventilasjon Netto energibehov Etter tiltak Årlige energikostnader RIBfy-NOT februar 2015 / Revisjon 01 Side 2 av 8

18 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Bygningsfysikk Kraftstasjon blir stående ubrukt 1 Innledning Multiconsult er av BKK bedt om å utrede bruk av eksisterende kraftstasjonsbygning på Dale til to alternative hovedformål: Alternativ A Maskinhall og tilliggende rom benyttes til kulturformål, mens resten av bygget vil bli stående ubrukt. Alternativ B Hele bygget blir stående ubrukt. Eventuelt benyttet som lager. Dette notatet omhandler Alternativ B. Mer presist omhandler notatet hvilke bygningsmessige tiltak som er nødvendig for bygget i denne sammenheng. Her nevnes spesielt viktigheten av å holde en tett, oppvarmet og kompakt bygningskropp. I tillegg er det gjort en vurdering av hva årlige energikostnader estimeres til å bli, forutsatt valg av dette alternativet. 2 Oppsummering Dagens klimaskjerm for Dale kraftstasjon har svært dårlig varmemotstand og følgelig et stort netto energibehov. For at bygget ikke skal forfalle unødvendig må det imidlertid holdes delvis oppvarmet. Det vil i tillegg være nødvendig med enkelte bygningsmessige-, varme- og ventilasjonstiltak. De bygningsmessige tiltakene for bygget knytter seg til reparasjon av knuste vindusglass og utskifting av skifertaktekning, De VVS-tekniske tiltakene for bygget knytter seg til installering av luft/vann-varmepumpe som grunnlast, samt elektrokjel som spisslast. Som varmeavgivere skal det benyttes radiatorer. I tillegg skal det installeres balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner. Bygget skal ventileres med minimumsluftmengder. Eksisterende klimaskjerm for Dale kraftstasjon har et netto energibehov på 432 kwh/m 2 år. Beregnet levert energi er 440 kwh/m 2 år og tilhørende energikostnader er 352 kr/m 2, noe som tilsvarer kroner per år. Da forutsatt de settpunkttemperaturene som er nødvendig for å la bygget stå ubrukt, uten å forfalle ytterligere. Dvs. 14 C i maskinhallen og 10 C i resten av bygget. Ved gjennomføring av tiltakene skissert i dette notatet vil netto energibehov for Dale kraftstasjon reduseres til 412 kwh/m 2 år. Tilhørende tall for beregnet levert energi og årlige energikostnader reduseres til 250 kwh/m 2 år hhv. 200 kr/m 2, noe som tilsvarer kroner per år. 3 Forutsetninger Bygget er ikke formelt tildelt et bygningsvern, men Fylkeskonservatoren har varslet midlertidig fredning etter Kulturminnelovens 22-4 dersom ikke deres krav og ønsker oppfylles. Dette innebærer at alle tiltak som ønskes utført må kunne aksepteres av Fylkeskonservatoren. Notatet Notat Energi og tilstand, utarbeidet av Multiconsult 23. januar 2012, anbefaler at settpunkttemperaturen settes lik minimum 14 C gjennom døgnet for bygget. Dette basert på utførte kondensberegninger. Tilførselen av fukt til inneluften i maskinhallen kommer i hovedsak fra avløpstunnelen under gulvet, og anbefalingen fra dette notatet må således settes i sammenheng med hvor fukttilførselen kommer fra. Ved å la bygget stå ubrukt, med dertil hørende rehabiliteringsstiltak, settes settpunkttemperaturen lik 14 C for maskinhallen, mens øvrige rom i bygget skal ha en settpunkttemperatur på minimum 10 C RIBfy-NOT februar 2015 / Revisjon 01 Side 3 av 8

19 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Bygningsfysikk Kraftstasjon blir stående ubrukt 4 Klimaskjerm De ulike bygningsdelene er bygget opp på følgende måte: Yttervegger: mm betong. Eldre vinduer: 1-lags ruter med jernkarm og ramme. Nyere vinduer: 2-lags isolerglass med 12 mm aluminiumsavstandslist og trekarm. Gulv og dekker: Betong i varierende tykkelser. Tak over maskinhall og 5.etasje: Betongtak 5 Netto energibehov Dagens tilstand Klimaskjermen til Dale kraftstasjon ble opprinnelig utformet på en slik måte at mest mulig varme kunne slippe ut av bygget. Lavest mulig varmemotstand for de ulike bygningsdelene var ønskelig fordi virksomheten genererte mye overskuddsvarme, noe man ønsket å kvitte seg med. Totalt varmetapstall er 8,45 W/m 2 K for bygget som helhet hhv. 8,43 W/m 2 K for maskinhallen. Dette er ekstremt høyt, hvor varmetap gjennom yttervegger er den desidert største bidragsyteren. Dette skyldes svært dårlig varmemotstand til de uisolerte betongytterveggene, samt deres store arealandel. Tabell 1 - Netto energibehov - Dagens tilstand Bygningsdel U-verdi [W/m 2 K] Energitiltakskrav i TEK10 [W/m 2 K] Gulv 0,32 0,15 Yttervegger 2,56 0,18 Vinduer, dører og porter 4,66 1,2 Tak 3,24 0,13 Normalisert kuldebroverdi [W/m 2 K] 0,05 0,06 Lekkasjetall [h -1 ] 7,0 1,5 Netto energibehov [kwh/m 2 år] Tabell 1 ovenfor viser netto energibehov for eksisterende klimaskjerm sammenlignet med energitiltakskravene i TEK 10. Ved en settpunkttemperatur på 14 C i maskinhallen og 10 C i resten av bygget vil netto energibehov være omtrent 432 kwh/m 2 år. Grensen for netto energibehov for kulturbygninger iht. energirammemodellen i TEK 10 er 165 kwh/m 2 år. Denne grenseverdien er for øvrig beregnet med settpunkttemperatur 21 C. Opprinnelig utforming av klimaskjermen til Dale Kraftstasjon kan derfor med rette sies å ha vært svært vellykket. Når nå bygget ikke lengre skal benyttes som kraftstasjon endrer bildet seg vesentlig. Bygget skal holdes delvis oppvarmet og det er ønskelig med en klimaskjerm som har lavt netto energibehov, samt lave energikostnader. Aktuelle ENØK-tiltak som kunne vært implementert for å redusere energikostnadene faller imidlertid utenfor omfanget til dette notatet. Det er følgelig bare inkludert nødvendige rehabiliteringstiltak for å hindre ytterligere forringelse av bygget RIBfy-NOT februar 2015 / Revisjon 01 Side 4 av 8

20 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Bygningsfysikk Kraftstasjon blir stående ubrukt 6 Bygningsmessige tiltak 6.1 Grunn og fundamenter Grunnet byggets alder eksisterer det trolig ingen drensledninger på utside av grunnmur. Bygget har mot fjell en støpt overflatevannsrenne. Det vurderes som teknisk vanskelig og lite hensiktsmessig å grave opp terrenget mot veggen for å etablere ny drenering. Tilførselen av fukt kan i stedet begrenses gjennom rehabilitering av betongrenner. Ved reparasjon og tetting av rennene vil disse samle opp og lede vekk store deler av vanntilsig av overflatevann mot yttervegg under terreng og redusere uttørkingsbehovet innover i bygget. Nærmere beskrivelse av tiltaket finnes i Multiconsult sitt notat RIB-NOT-001_rev Yttervegger Innvendig overflate til yttervegger har mye løs og avflassende maling. Stedvis forekomster av mulig muggsopp. Siden bygget ikke er tenkt benyttet for varig personopphold vil tiltak imidlertid ikke være nødvendig. Det presiseres at muggsopp ikke har en konstruktiv negativ effekt, men derimot har en negativ effekt mht. helse. Ved årlig inspeksjon av bygget vil det ikke være behov for å benytte personlig verneutstyr. Utvendig er det behov for overflatebehandling av yttervegger mot sørøst (baksiden av bygget) i form av 2 strøk karbonatiseringsbremsende maling. Se Multiconsult sitt notat vedrørende betongkontroll RIB-NOT-001. I dette notatet er det i tillegg skissert omfanget av nødvendig mekanisk reparasjon av betongkonstruksjonen. Bilde 1 - Yttervegg maskinhall Bilde 2 - Innvendig overflate til yttervegg mot sørøst RIBfy-NOT februar 2015 / Revisjon 01 Side 5 av 8

21 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Bygningsfysikk Kraftstasjon blir stående ubrukt 6.3 Vinduer, dører og porter Knuste ruter må skiftes ut. Resterende vinduer trenger ingen ytterligere tiltak. Bilde 3 - Knust glassrute og rustet ramme i 5. etasje 6.4 Innervegger Innervegger i bygget har mye løs og avflassende maling. Stedvis forekomster av mulig muggsopp. Siden bygget ikke er tenkt benyttet for varig personopphold vil tiltak imidlertid ikke være nødvendig. Bilde 4 - Innervegg tilknyttet maskinhallen 1 Bilde 5 - Innervegg tilknyttet maskinhallen RIBfy-NOT februar 2015 / Revisjon 01 Side 6 av 8

22 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Bygningsfysikk Kraftstasjon blir stående ubrukt 6.5 Dekker Ingen tiltak er nødvendig for gulv på grunn eller øvrige dekker i bygget. Det vil heller ikke være nødvendig å støpe igjen brønnen over den avløpstunnelen som ikke er gjenstøpt per dags dato. 6.6 Yttertak Taktekning for hele bygget må skiftes ut. Tiltaket inkluderer riving av eksisterende taktekning og montering av ny takpapp, lekter, sløyfer og skifertakstein. Himling i bygget har mye avflassende maling. Siden bygget ikke skal benyttes til varig personopphold vil ingen tiltak være nødvendig. 6.7 Andre bygningsmessige deler Utendørs Ved gjennomføring av betongrehabilitering rives utvendig stillas og balkong på øst- og vestfasade. Dette er nærmere beskrevet i Multiconsult sitt notat RIB-NOT-001_rev01. For vurderinger mht. skred fra terreng i bergskråning og fjellside bak kraftstasjonen henvises det til Multiconsult sitt notat RIGberg-NOT Varme- og ventilasjonstiltak 7.1 Energiforsyning Maskinhall Som grunnlast for oppvarming av maskinhallen benyttes en luft/vann-varmepumpe, mens en elektrokjel benyttes for spisslasten. Elektrokjelen dimensjoneres til å kunne dekke hele oppvarmingsbehovet. Valgt løsning innebærer at varmepumpen vil dekke omtrent 90 % av årlig energibehov, mens de resterende 10 % dekkes av elektrokjelen. Resten av bygget For resten av bygget vil samme løsning som for maskinhallen benyttes. 7.2 Sanitær Bunnledninger må kontrolleres og evt. utbedres. 7.3 Oppvarming Maskinhall Maskinhallen oppvarmes primært med vannbårne radiatorer. Styrt med soneregulert robust styring. Varmeanlegget vil bli utført som ett lavtemperaturanlegg. Dette gir en fleksibilitet for bruk av mer alternativ energi i fremtiden. Resten av bygget Varmeanlegget i resterende bygningskropp vil bli utført med enkle robuste radiatorer. På den måten sikres et robust anlegg med minimalt vedlikehold. Temperaturen styres med soneregulering, slik at reguleringen blir grov og robust RIBfy-NOT februar 2015 / Revisjon 01 Side 7 av 8

23 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Bygningsfysikk Kraftstasjon blir stående ubrukt 7.4 Ventilasjon Maskinhall Hallen ventileres med luft fra et balansert ventilasjonsanlegg med roterende gjenvinner, for minimalt energibehov til oppvarming av tilluften. Luften i maskinhallen tilføres hallen med grove robuste ventiler. I tillegg bør eksisterende luftavfukter byttes med en mer permanent løsning, med størrelse dimensjonert utfra de faktiske forhold. Resten av bygget Øvrige deler av bygget vil ventileres med minimumsluftmengder for å sikre en viss form for luftsirkulasjon, samt for å holde kontroll på relativ fuktighet i bygget. Dette vil utføres med betydelig bruk av resirkulert luft. Ventilasjonsaggregat plasseres i arealer innenfor mesanin mot maskinhall. Dette sikrer korte føringsveier og god tilgjengelighet. 8 Netto energibehov Etter tiltak Tiltakene vedrørende luft/vann-varmepumpe og ventilasjon er å regne som energiøkonomiseringstiltak. I tillegg forventes en viss reduksjon i lekkasjetallet. Totalt varmetapstall etter tiltak er 8,12 W/m 2 K for hele bygget. Dette er fortsatt ekstremt høyt, hvor varmetap gjennom yttervegger er den desidert største bidragsyteren. For maskinhallen er varmetapstallet redusert til 7,44 W/m 2 K. Tabell 2 - Netto energibehov - Etter tiltak Bygningsdel U-verdi [W/m 2 K] Energitiltakskrav i TEK10 [W/m 2 K] Gulv 0,32 0,15 Yttervegger 2,56 0,18 Vinduer, dører og porter 4,66 1,2 Tak 3,24 0,13 Normalisert kuldebroverdi [W/m 2 K] 0,05 0,06 Lekkasjetall [h -1 ] 5,0 1,5 Netto energibehov [kwh/m 2 år] 411,5 165 Tabell 2 ovenfor viser netto energibehov for klimaskjermen etter tiltak. Ved en settpunkttemperatur på 14 C i maskinhallen og 10 C i resten av bygget vil netto energibehov være omtrent 411,5 kwh/m 2 år. Tiltakene vil medføre en reduksjon i netto energibehov for Dale kraftstasjon på 5 % i forhold til dagens klimaskjerm. 9 Årlige energikostnader Beregnet levert energi for dagens tilstand er omtrent kwh per år, noe som tilsvarer 439,5 kwh/m 2. Ved å benytte en energipris for elektrisitet på 0,80 kr/kwh tilsvarer dette en årlig energikostnad på kr , noe som utgjør 351,6 kr/m 2. Etter tiltakene som er beskrevet i dette notatet er gjennomført vil beregnet levert energi reduseres til kwh/år, noe som tilsvarer 250 kwh/m 2. Årlig energikostnad er kr , noe som utgjør 200 kr/m RIBfy-NOT februar 2015 / Revisjon 01 Side 8 av 8

24 NOTAT OPPDRAG BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål DOKUMENTKODE RIE-NOT-002 EMNE Elektro Kraftstasjon blir stående ubrukt TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER BKK AS OPPDRAGSLEDER Ann-Kristin Morsund KONTAKTPERSON Rune Søreide SAKSBEH Tom Helge Magnesen KOPI ANSVARLIG ENHET 2224 Bergen TS Bygg Elektro SAMMENDRAG Dette notatet omhandler nødvendige elektrotekniske tiltak for Dale kraftstasjon for at bygget skal kunne bli stående ubrukt, uten ytterligere forringelse av byggets konstruksjoner. Tiltakene knytter seg til elkraftinstallasjoner, samt tele og automatisering. Innholdsfortegnelse 1 Innledning Forutsetninger Elektrotekniske tiltak Elkraftinstallasjoner Tele og automatisering Utsendt Tom H. Magnesen Bjarne Høstmark A-K Morsund REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nesttunbrekka Nesttun Tlf NO MVA

25 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Elektro Kraftstasjon blir stående ubrukt 1 Innledning Multiconsult er av BKK bedt om å utrede bruk av eksisterende kraftstasjonsbygning på Dale til to alternative hovedformål: Alternativ A Maskinhall og tilliggende rom benyttes til kulturformål, mens resten av bygget vil bli stående ubrukt. Alternativ B Hele bygget blir stående ubrukt. Eventuelt benyttet som lager. Dette notatet omhandler alternativ B. Mer presist innebærer dette at bygningsmassen utrustes med varme- og lufttekniske installasjoner som ivaretar byggets konstruksjoner ved hjelp av temperatur og luftkvalitetsstyring. 2 Forutsetninger Denne spesifikasjon og orientering tar for seg arbeidsomfang for de elektrotekniske installasjoner som vedrører omforent bygningsmasse. Under dette alternativ skal i hovedsak bygget beholdes som det er i dag, men utrustes med nytt vannbårent varmeanlegg, ventilasjon- og avfuktingsanlegg med tilstøtende installasjoner for elektro. Nye tekniske installasjoner skal ivareta eksisterende bygningsmasse vha. en konstant innetemperatur på +14 o C. I etterfølgende kalkyle er det medtatt estimerte kostnader for de elektrotekniske arbeider. Effektbehov og dimensjonerte fremlegg bygger på mottatte og foreløpige energibehov for varme og ventilasjonsinstallasjoner. Ved senere prosjektering må energibehov for disse installasjoner verifiseres og danne grunnlag for de endelige forsyningsanlegg. Alle angitte mengder i kalkyleoppstillingen er omtrentlige, og er basert på erfaringstall RIE-NOT november 2014 / Revisjon 00 Side 2 av 3

26 BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål Elektro Kraftstasjon blir stående ubrukt 3 Elektrotekniske tiltak Elkraftinstallasjoner Det skal medtas nødvendige føringsveier både for stigeledninger og videre føringer av forsyningskabler til medtatte installasjoner. Nye føringsveier skal jordes etter gjeldende normer og forskrifter. Som forsyning av de elektrotekniske installasjoner skal det medtas fremlegg av ny stigeledning til ny underfordeling som igjen skal forsyne de tekniske installasjoner i dette alternativ. Fra eksisterende hovedfordeling i ny Flerbrukshall skal det fremføres ny stigeledning fra ny tilpasset avgang. Denne skal forsyne ny automatikktavle for de driftstekniske anleggene. Nødvendig underfordeling for drift av de VVS tekniske installasjoner skal medtas av Automatikkleverandør. Elektroarbeider skal omfatte all nødvendig kabling og terminering av alle videre installasjoner som vedrører varme og ventilasjonsinstallasjoner, samt styring av disse. Det forutsettes at nytt ventilasjonsanlegg blir plassert i nytt teknisk rom i Dale Kraftstasjon, og at tilhørende Automatikktavle blir plassert her. Under kapittel for lavspentforsyning skal det medtas kursopplegg som forsyner nødvendig belysning i nye tekniske rom, samt fremlegg til tilhørende stikk for nødvendige servicearbeider i tilhørende områder. Likeledes skal det medtas prising av forsyning og utstyr til lys og varme som omfatter aktuelle områder, og som ikke innbefattes av VVS tekniske installasjoner. 5 Tele og automatisering Under kapittel og prisoppsett for Integrert Kommunikasjon skal det medtas kostnader for fremlegg og kommunikasjonspunkt for de driftstekniske installasjoner. Prising skal ta høyde for ekstern kommunikasjon og styring/overvåking av de driftstekniske installasjoner. Aksesspunkt i alle ender skal avtales med byggherre. Det forutsettes at eksisterende SD anlegg i ny Flerbrukshall skal styre de nye VVS installasjoner i Dale Kraftstasjon med hensyn til temperatur og luftkvalitet. Dette gjøres ved hjelp av romføler og romregulator tilknyttet eksisterende SD anlegg med mulighet for lokal temperaturregulering av omforent bygningsmasse. Det forutsettes at nytt ventilasjonsanlegg blir plassert i nytt teknisk rom i Dale Kraftstasjon, og at tilhørende Automatikktavle blir plassert her. All kabling og terminering av anlegget utføres av elektriker, mens utstyr og komponenter tilhørende SD anlegget leveres av automatikkleverandør RIE-NOT november 2014 / Revisjon 00 Side 3 av 3

27 NOTAT OPPDRAG Dale kraftstasjon kulturformål DOKUMENTKODE RIBr-NOT-002 EMNE Mulighetsstudie alternativ B TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER BKK OPPDRAGSLEDER Ann-Kristin Morsund KONTAKTPERSON SAKSBEH Eirik Hugnastad KOPI Vaksdal kommune ANSVARLIG ENHET 2261 Bergen Brann SAMMENDRAG Multiconsult AS er engasjert av BKK og Vaksdal kommune for å gjennomføre en mulighetsstudie i forbindelse med planlagt bruksendring av gamle Dale kraftverk (Dale 1). Dette notatet omfatter en overordnet vurdering av alternativ B, som medfører at kraftstasjonen blir stående ubenyttet, eller blir brukt som lager. Det henvises til notat brannteknisk vurdering, RIBr-NOT-001, for alternativ A. Følgende hovedtiltak ligger til grunn for uendret bygning med hensyn til virksomhet: Spesifikk brannenergi begrenses til 400 MJ/m 2 -omhyllingsflate Sporadisk personopphold (hele bygningen) Seksjoneringsvegg i innvendig hjørne mellom kraftstasjon og idrettshall må være iht. TEK10. Tiltaket medfører ikke bruksendring Mulighetsstudie for alternativ B Eirh ALG ALG/KSL REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nesttunbrekka Nesttun Tlf NO MVA

28 Dale kraftstasjon kulturformål Mulighetsstudie alternativ B 1 Innledning 1.1 Om oppdraget og notatet Multiconsult AS er engasjert av BKK og Vaksdal kommune for å gjennomføre en mulighetsstudie i forbindelse med mulig bruksendring av gamle Dale kraftverk (Dale 1). Ny bruk innebærer at Dale 1 skal benyttes til kulturformål, med en konsertsal og tilliggende rom. Oppdraget omfatter bygningsfysikk-, VVS-, elektro-, energi og branntekniske forhold ved bygningen og det er utarbeidet en hovedrapport, som omfatter alle fag. Dette notatet omfatter en overordnet vurdering av alternativ B, som medfører at kraftstasjonen blir stående ubenyttet, eller blir brukt som lager. 1.2 Formål og omfang av mulighetsstudiet I mulighetsstudiet inngår vurdering av to ulike bruksalternativer for Dale 1. Det er angitt hvilke tiltak som må gjøres for at bygningene skal tilfredsstille dagens branntekniske krav i to separate notater. Alternativ A: Maskinsal og tilliggende rom benyttes som kultur- og konsertlokale, resten av bygget blir stående ubrukt. Se eget notat om brannteknisk vurdering for alternativ A, RIBr-NOT Alternativ B: Kraftstasjonen blir stående ubrukt eller blir brukt som lager. 2 Forutsetninger 2.1 Regelverk Den branntekniske prosjekteringen er basert på følgende regelverk: Brann- og eksplosjonsvernloven av 2002 (1) Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (2) FOBTOT 2.2 Grunnlagsdokumentasjon Tegningsunderlag mottatt fra oppdragsgiver Befaring ved Dale kraftverk 14. august 2014 Kontinuerlige prosjekteringsmøter 2.3 Beskrivelse av bygget Gamle Dale kraftverk (Dale 1) er et eksisterende bygg som står i tilslutning til et nyere idrettsanlegg. Bygget består av 8 tellende etasjer, i tillegg til et loft (ikke-tellende etasje) i tårnet. Byggverket har en høyde på ca. 23 meter over planert terreng, og en grunnflate på 488 m 2, medregnet Inngang/vestibyle. I forbindelse med bygging av idrettsanlegget, ble det satt opp en midlertidig seksjoneringsvegg mellom Dale 1 og idrettsanlegget. Spesifikk brannenergi er forutsatt under 400 MJ/m 2 omhyllingsflate. Bygget har høy kulturminneverdi, men har ingen formell vernestatus RIBr-NOT november 2014 / Revisjon 0 Side 2 av 5

29 Dale kraftstasjon kulturformål Mulighetsstudie alternativ B 3 Overordnet brannkonsept 3.1 Generelt Forutsetninger for detaljprosjektering Alle øvrige prosjekterende har ansvar for å etterfølge krav som er spesifisert i dette kapittelet. Kapittelet følger systematikken iht. NS 3451:2009 (3) Bygningsdelstabell, dvs. følger rekkefølge for bygningsdeler (2 siffernivå) iht. standarden Om branntekniske betegnelser Denne rapporten benytter nye branntekniske betegnelser iht. VTEK, dvs R, E, I osv. istedenfor de gamle A, B og F. Betegnelser iht. VTEK følger klassifiseringsbetegnelsene for produkter iht. NS-EN (4) og bygningsdeler iht. NS-EN (5). Betegnelser iht. NS 3919 (6) er angitt med klammeparentes [NN] Risikoklasser og brannklasser Tiltaket medfører ingen bruksendring. Det stilles krav til at bygningen skal være bygget, utstyrt og vedlikeholdt i hht. FOBTOT (2). 3.2 Bygning 20 Bygning, generelt Brannseksjonering Dale 1 og idrettshall må være ulike brannseksjoner. Se pkt 22 om bæresystemer for beskrivelse av seksjoneringsvegg. Brannceller Tiltaket medfører ingen endring. Rømnings- og fluktveier Bygningen skal kun brukes til sporadisk opphold. Rømning skjer gjennom eksisterende utganger. Rømning fra 1. etasje skjer gjennom to utganger på kortsiden mot nord. Port blir ikke brukt til rømning. Rømnings- og fluktveier skal være dimensjonert for 1,0 cm per person, med minimum 0,9 meter fri bredde. 22 Bæresystemer Tiltaket medfører ingen endringer i bæresystemet. Seksjoneringsvegg Brannvegg/Seksjoneringsvegg må oppføres med brannmotstand REI 120 M/ A2-s1,d0 [A 120] mellom Dale 1 og idrettsbygg (gjelder også i innvendig hjørne). Brennbare materialer må ikke føres forbi eller gjennom veggen. Veggen må være utført slik at den blir stående selv om konstruksjonene på den ene siden raser sammen som følge av brann. Konstruksjoner som ligger inntil seksjoneringsvegg må kunne bevege seg fritt ved temperaturendringer, uten at veggens branntekniske egenskaper reduseres. For detaljer vedrørende utførelse av veggen henvises det til byggdetaljblad Brann og seksjoneringsvegger (7). Veggen må gå kontinuerlig fra fundament og til minst 0,5 meter over tak. Eventuell isolasjon som ikke tilfredsstiller A2-s1,d0 kan benyttes dersom det er dokumentert ved prøving at isolasjonsmaterialet ikke blir involvert i brannen i den forutsatte brannmotstandstiden RIBr-NOT november 2014 / Revisjon 0 Side 3 av 5

30 Dale kraftstasjon kulturformål Mulighetsstudie alternativ B Seksjoneringsvegg må forlenges minimum 8,0 m forbi innvendig hjørne i én vegg, eller minst 5,0 m forbi innvendig hjørne i begge veggene. Innvendige hjørner mellom de to seksjonene finnes både på byggets fremside og på byggets bakside. 3.3 VVS-installasjoner Ikke relevant. 3.4 Elkraft Ikke relevant for tiltaket. 3.5 Tele og automatisering Ikke relevant for tiltaket. 3.6 Andre installasjoner Ikke relevant for tiltaket. 3.7 Utendørs 73 Utendørs røranlegg Utendørs brannslokking, slokkevann for brannvesenet Kapasiteten til uttaket for slokkevann skal minst være 50 l/s fordelt på minst 2 uttak. Det forutsettes at eksisterende brannhydrant/kummer tilfredsstiller dette. Slokkevannsledning fram til eiendomsgrense er i utgangspunktet et kommunalt ansvar. 76 Veger og plasser Adkomstveier for brannvesenets kjøretøy Det må være kjøreveier og oppstillingsplasser for brannvesenets biler. Brannvesenet må ha tilkomst til alle fasader for slokkearbeid. Brannvesenets atkomst frem til og rundt bygget verifiseres mot generelle retningslinjer for atkomstvei og oppstillingsplasser. Bygget er eksisterende, og tilkomst til bygget endres ikke RIBr-NOT november 2014 / Revisjon 0 Side 4 av 5

31 Dale kraftstasjon kulturformål Mulighetsstudie alternativ B 4 Referanser 1. Justis- og politidepartementet. LOV nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. Oslo : Justis- og politidepartementet, LOV nr Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT). 2002, sist endret FOR nr Standard Norge. NS 3451:2009 Bygningsdelstabell. Lysaker : Standard Norge, NS 3451: NS-EN :2007+A1:2009 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning. Lysaker : Standard Norge, NS-EN : NS-EN :2007+A1:2009 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer. Lysaker : Standard Norge, NS-EN : NS 3919:1997 Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater. Lysaker : Standard Norge, NS 3919: SINTEF Byggforsk Brann- og seksjonseringsvegger i større bygninger. Oslo : SINTEF Byggforsk, NBI RIBr-NOT november 2014 / Revisjon 0 Side 5 av 5

32 NOTAT OPPDRAG BKK Dale Kraftstasjon til kulturformål DOKUMENTKODE RIB-NOT-001 EMNE Betongkontroll TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER BKK AS OPPDRAGSLEDER Ann-Kristin Morsund KONTAKTPERSON Rune Søreide SAKSBEH Olav Aga KOPI ANSVARLIG ENHET 2263 Bergen Bygningsforvaltning og bygningsfysikk SAMMENDRAG Multiconsult har vurdert tilstanden til betongkonstruksjonen for gjenstående del av gamle Dale Kraftstasjon i Vaksdal kommune. Fasade mot nordvest er rehabilitert i 1997 og er i tilfredsstillende stand. Konstruksjonen har avskallinger og frilagt armering på yttervegg mot sørøst. Innvendig er det fuktproblemer på yttervegg under terreng. Søyler i vindusutsparing mot nordvest i 5. etasje har store skader. Armeringen har kun moderat armeringsoverdekning og i yttervegg mot sørøst er karbonatiseringsdybden høy. Imidlertid er det i veggen kun armering i søylefelt under takbjelker og over stort vindu. Multiconsult har beskrevet tiltak for mekanisk reparasjon av betongen. Det er kun tiltak for å ivareta betongkonstruksjonens videre integritet som er tatt med i notatet. De beskrevne tiltakene er kalkulert til en entreprisekostnad på kr mva Rev. etter innspill oppdragsgiver OLAA RWH RWH Utsendt OLAA RWH RWH REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nesttunbrekka Nesttun Tlf NO MVA

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Kulturformål DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22

Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 Del 1 Tilstandsrapport LANDÅSHALLEN LANDÅSVEIEN 22 28.10.2013 Etat for bygg og eiendom LANDÅSHALLEN Tilstandsrapport Dato:28.10.2013 Side 1 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT LANDÅSHALLEN... 2

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG BACHELOROPPGAVE: ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG FORFATTERE: BJØRN IVAR NORD TROND S. SØDERLUND MATS T. GRØTTING Dato: 25.5.2010 Sammendrag Tittel: Energi og økonomiske

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Kolstihagen sykehjem Kolstibotn 6 2.6.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 Del 1 Tilstandsrapport Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom GULLSTØLTUNET SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27

Del 1 Tilstandsrapport. Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27 Del 1 Tilstandsrapport Vitalitetssenteret Thormøhlens gate 27 03.10.2014 Etat for bygg og eiendom Tilstandsrapport Dato:03.10.2014 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT... 2 1.1 Formål... 3

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30

Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 Del 1 Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30 11.06.2014 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato:11.06.2014 Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT NORDNES SJØBAD... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Eiendomsopplysninger...

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport MILDEHEIMEN Mildevegen 123 1.12.14 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energinotat med energimerking og energiattest 4. Andre målinger

Detaljer

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1

ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-119617 ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE RAPPORT TILSTANDSKONTROLL TRINN 1 HH/februar 2010. OSLO - HOVEDKONTOR: STAVANGER: TRONDHEIM: OPAK AS HOVFARET 13 OPAK AS Tlf.

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

00 26.02.2014 olaa ksl Ksl REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 26.02.2014 olaa ksl Ksl REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Lyngheim Borettslag I DOKUMENTKODE 615158-RIBFy-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Lyngheim Borettslag I OPPDRAGSLEDER Olav Aga KONTAKTPERSON Anders Maanum SAKSBEH Olav Aga KOPI

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer