RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÆLINGEN ARBEIDERPARTI"

Transkript

1 Innstilling fra programkomiteen På møte 7.januar Til stede: Øivind Sand, Terje Granerud, Halfdan Karlsen, Heidi Flåt Isaksen, Sigrid Rønning, Hanne Fjerdingby Olsen, Asbjørn Kongsnes. (Justert og godkjent pr. 11.januar). RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Arbeidsprogram I september er det nytt kommunevalg. Vi skal velge 35 representanter til kommunestyret for en ny periode. Valget i 2009 viste overveldende oppslutning om Arbeiderpartiet i Rælingen, med 54,7 prosent av de avgitte stemmer. Vi har nå hatt styringen av kommunen, alene eller sammen med samarbeidspartiene SV og Sp, i til sammen 12 år. Rælingen er en moderne og veldrevet kommune med gode tilbud til innbyggerne. Vår ambisjon for den kommende perioden er å gjøre Rælingen til en enda bedre kommune å bo i. Til å gå i bresjen for en slik utvikling stiller vi med en kandidatliste sterkere enn noen gang. Det er med stor frimodighet vi nå ber velgerne om fornyet tillit for en ny periode. Noen hovedsaker for Arbeiderpartiet i den kommende perioden vil være: Arbeide aktivt for at Rælingen skal bestå som egen selvstendig kommune. Sikre jevn og god vekst i innbyggerantallet gjennom en aktiv boligpolitikk. Ansvarlig og stødig økonomisk styring. Jobbe for et nytt stort aktivitetsbygg i Rælingen i samarbeid med lag og foreninger som støtte til den store frivillige innsatsen for et rikt kulturliv i Rælingen. Styrke eldreomsorgen ytterligere. Ferdigstille 32 nye sykehjemsplasser og eget dagsenter for demente.

2 Sikre nok barnehageplasser. Videreføre ordningen med løpende opptak. Sikre barnehageplass til alle, også til barn som er født etter 1.september i inntaksåret. Sikre tilstrekkelig skolekapasitet i Smestad, Rud og Løvenstad kretser. Ny Fjerdingby skole skal bygges. Økt læringstrykk i skolen. Øke hallkapasiteten i kommunen i Marikollområdet. Bygge nytt idrettsanlegg med klubbhus/grendehus og kunstgressbane på Nordby. Arbeide aktivt for realisering av den nye Romeriksbanen. Biltrafikken må i større grad ledes utenfor befolkningskonsentrasjonene i den nordre delen av kommunen. Sterk støtte til tiltak basert på frivillighet fra grupper, lag og foreninger. Aktive eldre støttes ytterligere gjennom utvidelse av Fjerdingby Trivselssenter. Videre utbygging av gang- og sykkelvei på strekningen Hektner-Grini og Fjellstad- Enebakk grense, slik at det blir sammenhengende gang- og sykkelvei fra Lillestrøm til Flateby. DISSENS: Øivind Sand ønsker å opprettholde formuleringen: Ingen eiendomsskatt i kommende periode. Harmoniske Rælingen Rælingen ligger sentralt på Nedre Romerike. Hele distriktet er i sterk vekst, en utvikling som er ventet å vedvare i mange år framover. Det er i Rælingens interesse å delta i denne utviklingen. Det er en politisk oppgave å sørge for jevn og god vekst i folketallet. Det er også en politisk oppgave å sørge for at tjenestetilbudet og annen infrastruktur bygges ut og utvikles i tråd med befolkningsveksten. Rælingen skal bestå av gode og trygge bomiljøer. Utjevning av sosiale forskjeller går som en rød tråd gjennom Arbeiderpartiets politikk og gjennomsyrer alle konkrete programområder i det programmet som vi nå legger fram. Rælingen har fått ros og anerkjennelse fra mange hold for kommunens vellykte arbeid med å integrere flyktninger og innvandrere i lokalmiljøet. Vi vil spesielt peke på det viktige arbeidet som utføres for å sørge for at 100 prosent av flyktningene vi tar imot i Rælingen kommune enten går på skole eller er i jobb. Stadig flere kommersielle aktører på markedet slippes til i det offentlige. Vi er imot dette. Velferdstjenestene bør være i offentlig regi og ikke settes ut på anbud. Vi vil vurdere om

3 Rælingen kommune bør ta tilbake renholdet i skole og barnehage som i dag er satt ut til private aktører. Også i kommende periode vil hovedtyngden av boligbyggingen finne sted i områdene ved Smestad/Hektner. I den nordre delen av kommunen må det påregnes en viss fortetting. I perioden vil det også skje en betydelig tilvekst til den søndre delen av kommunen. Det er et viktig mål å holde boligbyggingen utenfor dyrkbar mark. Miljøvennlighet, kvalitet og gode bomiljø skal vektlegges ved utbygging. I åra framover blir det en særlig viktig oppgave å løse utfordringene knyttet til vei og transportsystemer. Det vil for alvor bli søkelys på en baneløsning fra Oslo til Romerike, en baneløsning også Rælingen vil kunne få nytte av. Etter hvert må det også finnes løsninger som kan føre større deler av biltrafikken ikke minst langs riksvei 120 utenfor boligbebyggelsen. Med Rælingens spesielle struktur vil det være naturlig å utvikle mindre områder for handel og næringsvirksomhet, som for eksempel i området rundt Hektner/Smestad. Fjerdingbyplanen venter vi oss mye av. Den inneholder en rekke positive kvaliteter som kommunens innbyggere vil kunne få stor nytte av i framtida. Det handler om å legge til rette for en sentrumsdannelse i Fjerdingbyområdet som kan bli en skikkelig motor for vekst og utvikling i Rælingen. Vi ønsker også å være pådrivere for å sikre en framtidsrettet og stabil digital infrastruktur som omfatter alle kommunens innbyggere. Helse og omsorg på topp En rekke undersøkelser viser at Rælingen har en god eldreomsorg. I åra framover blir det spesielt viktig å styrke tilbudene til mennesker med demens, en lidelse som øker sterkt i omfang. Innenfor eldreomsorgen blir det en særlig viktig oppgave å sørge for tilstrekkelig personell med høy kompetanse. Styrke eldreomsorgen ytterligere. Ferdigstille 32 nye sykehjemsplasser og eget dagsenter beregnet for demente pasienter. Bygget vil komme i tilknytning til det nåværende sykehjemmet på Løvenstadtunet. Starte arbeidet med renovering/oppussing av Fjerdingby omsorgssenter. Styrke hjemmebaserte tjenester ytterligere.

4 Legge avgjørende vekt på forebyggende arbeid innenfor alle deler av helsetilbudene og for alle aldersgrupper. Styrke tilbudet innenfor rus og psykiatri. Det vurderes ansatt egen ruskonsulent for innbyggere under 18 år. Prinsippet om tidlig intervensjon/forebygging må være avgjørende. Etablere dagaktivitetstilbud for unge med rus- og/eller psykiske lidelser. Bygge flere boliger beregnet for rusavhengige. Ha spesielt søkelys på problemer knyttet til tidlig frafall i videregående skole gjennom tverrfaglighet og aktivt forebyggende helsearbeid. Styrke bemanningen i forebyggende tjenester (helsesøster, lege, fysioterapi, frisklivskonsulent etc.) i takt med veksten i folketallet. Skole basert på kvalitet Rælingsskolen skal representere opplæring av høy kvalitet. Vi vil derfor ha skole og oppvekst som et av våre satsingsområder i neste periode. Vi vil ha en inkluderende skole med barnet i sentrum. Barn skal få utnyttet sitt potensiale for læring. Tidlig innsats og rett kompetanse skal sikre god læring for alle. Sikre deltakelse og likeverdig skolegang ved at alle skoler skal være universelt utformet innen Reorganisere PPT: Mer kompetanse ut i skolen, mindre papirproduksjon. Fokus på undervisningsmetoder for bedre tilpasset opplæring. Minoritetsspråklige skal være en naturlig og integrert del av alle skoler i Rælingen. Arbeide for egen kommunal ordning for daglig frukt og grønt til alle elever på barneog ungdomstrinnet. Videreføre det gode arbeidet som utføres med å sørge for at 100 prosent av flyktningene vi tar imot i Rælingen kommune enten går på skole eller er i jobb.

5 Prosjekt Rælingsskolen Rælingen Arbeiderparti vil videreføre tiltakene fra «Prosjekt Rælingsskolen», som sikrer enhetlig praksis mellom skolene i kommunen. Lærerne skal få tid til å være lærer. Vi vil fjerne unødvendig byråkrati og redusere antall rapporteringskrav for lærerne. Vi vil rekruttere og beholde gode lærere, og legge til rette for faglig påfyll. For at lærerne skal ha mulighet til å kunne gi tilpasset opplæring til den enkelte elev, er det avgjørende at klassene ikke er for store. Skolen i Rælingen skal sikre barna digitale ferdigheter gjennom moderne teknologi med oppdatert, funksjonelt utstyr og gjennom høyt kompetanse- og ferdighetsnivå hos undervisningspersonalet. Øke læringstrykket i skolen ved å videreføre tiltak fra «Prosjekt Rælingsskolen». Redusere antall rapporteringskrav. Fokusere på rekruttering gjennom konkurransedyktige vilkår. Øke lærertettheten. Aktiv bruk av digitale læringsplattformer. Digitale ferdigheter inn i alle fag. Oppdatere teknologiparken. Legge til rette for å sikre kompetanseheving for lærere gjennom etter- og videreutdanning. Moderne skolebygg Vi må sikre gode skolebygg for framtida. Det må sikres at det er tilstrekkelig skolekapasitet til en økende befolkning, og skolebyggene skal være moderne og holde høy standard. Flere av skolene har i dag for liten kapasitet og/eller har behov for modernisering. At Løvenstad skole skal stå ferdig rehabilitert innen høsten At Smestad skole skal være ferdig påbygd innen høsten At ny Fjerdingby skole skal stå ferdig innen høsten 2020.

6 Vurdere mulighetene for utvidelse av skolekapasiteten i Rud krets, om nødvendig ved å bygge ny skole i kretsen. Aktiv arbeidsgiverpolitikk Kommunen er den største arbeidsplassen i Rælingen. Vi vil føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk i forhold til de kommuneansatte og prioritere hele stillinger der det er mulig og ønskelig i kommunen. I det nye demenssenteret som bygges på Løvenstadtunet bør det primært være fulle stillinger. Én av tre elever som går yrkesfag får ikke lærlingeplass i dag. Alle kommuner har ansvar for å bidra til å rette på dette, og Rælingen må ta sin del gjennom flere plasser i egen virksomhet. Vi må også samarbeide tettere med næringslivet for å sikre flere plasser. At det skal være minst to lærlinger på 1000 innbyggere i kommunen. Motarbeide sosial dumping, blant annet ved å få på plass gode rutiner for hvordan kommunen skal følge opp vikarbyråer som vi benytter oss av. Vi vil at kommunen skal kvalitetssikre gode lønns- og arbeidsforhold. Når kommunen legger ut byggeoppdrag på anbud, vil vi ha ryddige arbeidsavtaler med entreprenør med maks. to underleverandører. Vi ønsker å bidra til at seriøse firmaer ikke blir presset ut på grunn av prisdumping fra useriøse aktører i markedet. Trygge barnehager I barnehagen legges grunnlaget for all videre utdanning. Et trygt og godt barnehagetilbud betyr at barn skal oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som foreldrene har muligheten til å kombinere arbeid og familie. Sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall plasser, også i pressområder. Videreføre ordningen med løpende opptak. Sikre barnehageplass til alle, også til barn som er født etter 1.september i inntaksåret. Bygge ny barnehage, fortrinnsvis kommunal, i Fjerdingby/Smestad-området. Legge til rette for at flere ansatte kan ta etter- og videreutdanning. Sikre et sunt kosthold i barnehagene gjennom kommunale retningslinjer.

7 Sikre gode muligheter for fysisk aktivitet ved tilskudd til investeringer og vedlikehold av lekearealer. Tenke globalt og handle lokalt Verdens klima- og miljøutfordringer er formidable. Dette kan vi ikke løse alene gjennom internasjonale avtaler. Vi må også ta ansvar selv, hver enkelt av oss. Vi må tenke globalt og handle lokalt. Som kommune kan vi gjøre en forskjell. For eksempel er resirkulering og avfallshåndtering blitt veldig bra i Rælingen. Være en pådriver for bedre kollektivløsninger og bedre parkeringsforhold. Arbeide aktivt for realisering av den nye Romeriksbanen. Biltrafikken må i større grad ledes utenfor befolkningskonsentrasjonene i den nordre delen av kommunen. Sørge for videre utbygging av gang- og sykkelvei på strekningen Hektner-Grini og Fjellstad-Enebakk grense, slik at det blir sammenhengende gang- og sykkelvei fra Lillestrøm til Flateby. Fremme bruk av fornybare ressurser i kommunen for å bidra til overgang fra fossile råvarer til fornybare ressurser. Opprette flere miljøstasjoner og flere ladepunkter for elbil. Sørge for at nye kommunale bygg skal være lavenergibygg og ha fleksible energiløsninger med bruk av fornybare ressurser. Verne om dyrka mark for å sikre fortsatt bærekraftig matproduksjon i jordbruket lokalt i Rælingen. Sikre effektiv arealutnyttelse ved utbygging for å redusere presset på vernet landskap. Levende kulturpolitikk Gjennom en aktiv og levende kulturpolitikk skal vi i den neste perioden fortsette å gi innbyggerne gode kulturopplevelser gjennom nye og veletablerte arenaer. Det gode samarbeidet med grupper, lag og foreninger skal videreutvikles og forsterkes. Det skal legges særlig vekt på tilbudene til barn og unge.

8 Utvide Marikollen kultursal. Starte opp arbeidet med å skaffe kommunen et eget stort aktivitetsbygg. Et slikt bygg skal romme et bredt og variert tilbud til alle innbyggere i Rælingen og være framtidas samlingssted for kommunens innbyggere. Sterk støtte til tiltak basert på frivillighet fra grupper, lag og foreninger. Aktive eldre støttes ytterligere gjennom utvidelse av Fjerdingby Trivselssenter. Ta vare på Bygdetunet. Ta vare på Nordby bruk som industrielt kulturminne. Videreføre ungdomsarbeidet på Sandbekken/Løvenstad og Blystadlia med ungdomsklubb etter modell av Åmodt Ungdomshus. Styrke barn- og unges kommunestyre ved å sørge for at de får til behandling konkrete kommunalpolitiske saker. Videreføre det gode samarbeidet med Kirken, samtidig som vi respekterer det trosog livssynsmangfold som innbyggerne i Rælingen står for. Kulturskolen må styrkes Vi vil framheve kulturskolen som en svært viktig institusjon for kulturtilbudet i Rælingen. I den kommende perioden vil vi løfte kulturskolens posisjon ytterligere, blant annet gjennom økte tilskudd som kan redusere ventelistene betydelig. Fortsette satsingen på kulturskolen som en viktig kulturbærer for barn og ungdom. Øke tilskuddene som kan gi økt kapasitet og dermed kortere ventelister. Etablere nye selvfinansierende tilbud for å øke spekteret av tilbud. Gi tilbud fra kulturskolen i barnehagene. Idrett og friluftsliv er viktig for alle Rælingen Arbeiderparti vil fortsette det gode samarbeidet med idretten i kommunen. Idretten er en viktig arena for å utvikle gode holdninger, og den har stor samfunnsmessig betydning. Gjennom de mange tilbudene gis både unge og eldre muligheter for fellesskap

9 gjennom trening, konkurranseaktivitet, dugnadsarbeid og organisasjonsarbeid. Idrett og friluftsliv er avgjørende for den enkelte innbyggers mulighet til å styrke egen helse og forebygge sykdom. Utvide hallkapasiteten i kommunen, enten ved å bygge ut eksisterende hall eller ved å bygge ny flerbrukshall i forbindelse med bygging av ny Fjerdingby skole. Fortsette arbeidet med å opparbeide Marikollen for en rekke aktiviteter, herunder skianlegget. Bygge nytt idrettsanlegg med klubbhus/grendehus og kunstgressbane på Nordby. Bygge offroadsykkelløyper og funpark i Marikollen med blant annet bedre forhold for snowboardkjørere. Bygge turveinettet videre ut og knytte dette sammen med løypenettet i Lørenskog. Vi vil prioritere å opparbeide turvei rundt Myrdammen og i området Øgardshøgda- Stormyra. Innføre opplevelseskort for barn og ungdom som trenger litt ekstra hjelp og støtte for å kunne delta på aktiviteter (tilrettelagt kultur). Rælingen Arbeiderparti går til valg med følgende hovedsaker: Kunnskap Helse Klima og miljø

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Vedtak på medlemsmøte 21.januar 2015 i Rælingen Arbeiderparti RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 I september er det nytt kommunevalg. Vi skal velge 35 representanter til kommunestyret for

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Kystens huserklæringen

Kystens huserklæringen Kystens huserklæringen 30.september 2015 1 Innhold Innledning... 3 Oppvekst og utdanning... 4 Helse... 5 Tillitsreform... 6 Bolig i Tromsø... 6 Samferdsel... 7 Klima- og miljøplan... 8 Grønn byutvikling

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

Tid for omsorg og rettferdig fordeling

Tid for omsorg og rettferdig fordeling www.orkdal-arbeiderparti.no Program for Orkdal Arbeiderparti 2015-2019 Tid for omsorg og rettferdig fordeling Vedtatt på medlemsmøte i Folkets Hus Gjølme torsdag 20. november 2014 Tid for omsorg og rettferdig

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV

Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Haugesund SV Vedtatt på årsmøte 09.02.2015. Revidert av styret 04.05.2015 Fortellingen om Haugesund som SV-kommune Gjennom dette programmet vil vi vise hvordan SV-kommunen vil

Detaljer

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Framtidas lokalsamfunn Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Forslag til Arbeiderpartiets lokalpolitiske plattform 1.mai 2014 1 Framtidas lokalsamfunn... 3 Demokrati... 4 Kommunen som arbeidsgiver...

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 20.03.2015 INNHOLD Kjære velger... 1 Våre kandidater... 0 Asker en kommune for alle... 1 Bolig for alle... 1 En trygg og god oppvekst... 2 Kulturbygda Asker... 3 En bedre hverdag

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017

Handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i kommunestyret 11. desember 2013 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Samfunns- og tjenesteutvikling... 5 Befolkningsutvikling... 5 Visjon... 8 Satsingsområder... 9 Organisasjonskart...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Formannskapets innstilling

Handlingsprogram 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Formannskapets innstilling Årsbudsjett 2015 Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Samfunns- og tjenesteutvikling... 4 Trivsel, livskvalitet og folkehelse... 16 Utbygging, transport og klima... 21 Organisasjon

Detaljer

En mer demokratisk kommune

En mer demokratisk kommune Kommunevalgprogram for 2015 2019 Nesodden er på mange måter et privilegert lokalsamfunn, med mange goder gode oppvekstmiljøer, vakker natur, nærhet til hovedstaden, samhold og en befolkning med mange forskjellige

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer