RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÆLINGEN ARBEIDERPARTI"

Transkript

1 Vedtak på medlemsmøte 21.januar 2015 i Rælingen Arbeiderparti RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Arbeidsprogram I september er det nytt kommunevalg. Vi skal velge 35 representanter til kommunestyret for en ny periode. Valget i 2009 viste overveldende oppslutning om Arbeiderpartiet i Rælingen, med 54,7 prosent av de avgitte stemmer. Vi har nå hatt styringen av kommunen, alene eller sammen med samarbeidspartiene SV og Sp, i til sammen 12 år. Rælingen er en moderne og veldrevet kommune med gode tilbud til innbyggerne. Vår ambisjon for den kommende perioden er å gjøre Rælingen til en enda bedre kommune å bo i. Til å gå i bresjen for en slik utvikling stiller vi med en kandidatliste sterkere enn noen gang. Det er med stor frimodighet vi nå ber velgerne om fornyet tillit for en ny periode. Noen hovedsaker for Arbeiderpartiet i den kommende perioden vil være: Arbeide aktivt for at Rælingen skal bestå som egen selvstendig kommune. Sikre jevn og god vekst i innbyggerantallet gjennom en aktiv boligpolitikk. Ansvarlig og stødig økonomisk styring. Ingen eiendomsskatt i kommende periode. Jobbe for et nytt stort aktivitetsbygg i Rælingen i samarbeid med lag og foreninger som støtte til den store frivillige innsatsen for et rikt kulturliv i Rælingen. Styrke eldreomsorgen ytterligere. Ferdigstille 32 nye sykehjemsplasser og eget dagsenter for demente. Sikre nok barnehageplasser. Videreføre ordningen med løpende opptak. Sikre barnehageplass til alle, også til barn som er født etter 1.september i inntaksåret. Sikre tilstrekkelig skolekapasitet i Smestad, Rud og Løvenstad kretser. Ny Fjerdingby skole skal bygges. Økt læringstrykk i skolen ved å videreføre tiltak fra «Prosjekt Rælingsskolen». Skole og oppvekst er et viktig satsningsområde i neste periode. 1

2 Øke hallkapasiteten i kommunen i Marikollområdet. Bygge nytt idrettsanlegg med klubbhus/grendehus og kunstgressbane på Nordby. Arbeide aktivt for realisering av den nye Romeriksbanen. Biltrafikken må i større grad ledes utenfor befolkningskonsentrasjonene i den nordre delen av kommunen. Støtte tiltak basert på frivillighet fra grupper, lag og foreninger. Aktive eldre støttes ytterligere gjennom utvidelse av Fjerdingby Trivselssenter. Videre utbygging av gang- og sykkelvei på strekningen Hektner-Grini og Fjellstad- Enebakk grense, slik at det blir sammenhengende gang- og sykkelvei fra Lillestrøm til Flateby. Harmoniske Rælingen Rælingen ligger sentralt på Nedre Romerike. Hele distriktet er i sterk vekst, en utvikling som er ventet å vedvare i mange år framover. Det er i Rælingens interesse å delta i denne utviklingen. Det er en politisk oppgave å sørge for jevn og god vekst i folketallet. Det er også en politisk oppgave å sørge for at tjenestetilbudet og annen infrastruktur bygges ut og utvikles i tråd med befolkningsveksten. Rælingen skal bestå av gode og trygge bomiljøer. Rælingen har fått ros og anerkjennelse fra mange hold for kommunens vellykte arbeid med å integrere flyktninger og innvandrere i lokalmiljøet. Vi vil spesielt peke på det viktige arbeidet som utføres for å sørge for at 100 prosent av flyktningene vi tar imot i Rælingen kommune enten går på skole eller er i jobb. Utjevning av sosiale forskjeller går som en rød tråd gjennom Arbeiderpartiets politikk og gjennomsyrer alle konkrete programområder i det programmet som vi nå legger fram. Vi vil satse på de gode fellesskapsløsningene som gjør Rælingen til en trivelig kommune å bo i. Stadig flere kommersielle aktører på markedet slippes til i det offentlige. Vi er imot dette. Velferdstjenestene bør være i offentlig regi og ikke settes ut på anbud. Vi vil vurdere om Rælingen kommune bør ta tilbake renholdet i skole og barnehage som i dag er satt ut til private aktører. Også i kommende periode vil hovedtyngden av boligbyggingen finne sted i områdene ved Smestad/Hektner. I den nordre delen av kommunen må det påregnes en viss fortetting. I perioden vil det også skje en betydelig tilvekst til den søndre delen av kommunen. Det er et viktig mål å holde boligbyggingen utenfor dyrkbar mark. Miljøvennlighet, kvalitet og gode bomiljø skal vektlegges ved utbygging. Det er av stor verdi for Rælingen at vi har uberørt natur og muligheten til aktivt friluftsliv i Marka. Dette må vi ta vare på, ikke minst av hensyn til de kommende generasjoner. Samtidig 2

3 legger den nåværende Markagrensa sterke begrensninger for framtidig boligbygging i kommunen vår. Vi mener at Rælingsåsen nord for Blystadlia, som har kort avstand til sentrale kommunikasjonsakser og viktige utbyggingsområder på Nedre Romerike, i et noe lengre tidsperspektiv bør vurderes for utbygging. I åra framover blir det en særlig viktig oppgave å løse utfordringene knyttet til vei og transportsystemer. Det vil for alvor bli søkelys på en baneløsning fra Oslo til Romerike, en baneløsning også Rælingen vil kunne få nytte av. Etter hvert må det også finnes løsninger som kan føre større deler av biltrafikken ikke minst langs riksvei 120 utenfor boligbebyggelsen. Med Rælingens spesielle struktur vil det være naturlig å utvikle mindre områder for handel og næringsvirksomhet, som for eksempel i området rundt Hektner/Smestad. Fjerdingbyplanen venter vi oss mye av. Den inneholder en rekke positive kvaliteter som kommunens innbyggere vil kunne få stor nytte av i framtida. Det handler om å legge til rette for en sentrumsdannelse i Fjerdingbyområdet som kan bli en skikkelig motor for vekst og utvikling i Rælingen. Vi ønsker også å være pådrivere for å sikre en framtidsrettet og stabil digital infrastruktur som omfatter alle kommunens innbyggere. Helse og omsorg på topp Helse og omsorg er et av våre hovedsatsningsområder. En rekke undersøkelser viser at Rælingen har en god eldreomsorg. I åra framover blir det spesielt viktig å styrke tilbudene til mennesker med demens, en lidelse som øker sterkt i omfang. Innenfor eldreomsorgen blir det en særlig viktig oppgave å sørge for tilstrekkelig personell med høy kompetanse. Styrke eldreomsorgen ytterligere. Ferdigstille 32 nye sykehjemsplasser og eget dagsenter beregnet for demente pasienter. Bygget vil komme i tilknytning til det nåværende sykehjemmet på Løvenstadtunet. Starte arbeidet med renovering/oppussing av Fjerdingby omsorgssenter. Styrke hjemmebaserte tjenester ytterligere. Legge avgjørende vekt på forebyggende arbeid innenfor alle deler av helsetilbudene og for alle aldersgrupper. 3

4 Styrke tilbudet innenfor rus og psykiatri. Det vurderes ansatt egen ruskonsulent for innbyggere under 18 år. Prinsippet om tidlig intervensjon/forebygging må være avgjørende. Etablere dagaktivitetstilbud for unge med rus- og/eller psykiske lidelser. Bygge flere boliger beregnet for rusavhengige. Ha spesielt søkelys på problemer knyttet til tidlig frafall i videregående skole gjennom tverrfaglighet og aktivt forebyggende helsearbeid. Styrke bemanningen i forebyggende tjenester (helsesøster, lege, fysioterapi, frisklivskonsulent etc.) i takt med veksten i folketallet. Skole basert på kvalitet Rælingsskolen skal representere opplæring av høy kvalitet. Vi vil derfor ha skole og oppvekst som et av våre hovedsatsingsområder i neste periode. Vi vil ha en inkluderende skole med barnet i sentrum. Barn skal få utnyttet sitt potensiale for læring. Tidlig innsats og rett kompetanse skal sikre god læring for alle. Sikre deltakelse og likeverdig skolegang ved at alle skoler skal være universelt utformet innen Reorganisere PPT: Mer kompetanse ut i skolen, mindre papirproduksjon. Fokus på undervisningsmetoder for bedre tilpasset opplæring. Minoritetsspråklige skal være en naturlig og integrert del av alle skoler i Rælingen. Arbeide for egen kommunal ordning for daglig frukt og grønt til alle elever på barneog ungdomstrinnet. Videreføre det gode arbeidet som utføres med å sørge for at 100 prosent av flyktningene vi tar imot i Rælingen kommune enten går på skole eller er i jobb. 4

5 Prosjekt Rælingsskolen Rælingen Arbeiderparti vil videreføre tiltakene fra «Prosjekt Rælingsskolen», som sikrer enhetlig praksis mellom skolene i kommunen. Lærerne skal få tid til å være lærer. Vi vil fjerne unødvendig byråkrati og redusere antall rapporteringskrav for lærerne. Vi vil rekruttere og beholde gode lærere, og legge til rette for faglig påfyll. For at lærerne skal ha mulighet til å kunne gi tilpasset opplæring til den enkelte elev, er det avgjørende at klassene ikke er for store. Skolen i Rælingen skal sikre barna digitale ferdigheter gjennom moderne teknologi med oppdatert, funksjonelt utstyr og gjennom høyt kompetanse- og ferdighetsnivå hos undervisningspersonalet. Øke læringstrykket i skolen ved å videreføre tiltak fra «Prosjekt Rælingsskolen». Redusere antall rapporteringskrav. Fokusere på rekruttering gjennom konkurransedyktige vilkår. Øke lærertettheten. Aktiv bruk av digitale læringsplattformer. Digitale ferdigheter inn i alle fag. Oppdatere teknologiparken. Legge til rette for å sikre kompetanseheving for lærere gjennom etter- og videreutdanning. Moderne skolebygg Vi må sikre gode skolebygg for framtida. Det må sikres at det er tilstrekkelig skolekapasitet til en økende befolkning, og skolebyggene skal være moderne og holde høy standard. Flere av skolene har i dag for liten kapasitet og/eller har behov for modernisering. At Løvenstad skole skal stå ferdig rehabilitert innen høsten At Smestad skole skal være ferdig påbygd innen høsten At ny Fjerdingby skole skal stå ferdig innen høsten

6 Vurdere mulighetene for utvidelse av skolekapasiteten i Rud krets, om nødvendig ved å bygge ny skole i kretsen. Aktiv arbeidsgiverpolitikk Kommunen er den største arbeidsplassen i Rælingen. Vi vil føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk i forhold til de kommuneansatte og prioritere hele stillinger der det er mulig og ønskelig i kommunen. I det nye demenssenteret som bygges på Løvenstadtunet bør det primært være fulle stillinger. Én av tre elever som går yrkesfag får ikke lærlingeplass i dag. Alle kommuner har ansvar for å bidra til å rette på dette, og Rælingen må ta sin del gjennom flere plasser i egen virksomhet. Vi må også samarbeide tettere med næringslivet for å sikre flere plasser. At det skal være minst to lærlinger på 1000 innbyggere i kommunen. Motarbeide sosial dumping, blant annet ved å få på plass gode rutiner for hvordan kommunen skal følge opp vikarbyråer som vi benytter oss av. Vi vil at kommunen skal kvalitetssikre gode lønns- og arbeidsforhold. Når kommunen legger ut byggeoppdrag på anbud, vil vi ha ryddige arbeidsavtaler med entreprenør med maks. to underleverandører. Vi ønsker å bidra til at seriøse firmaer ikke blir presset ut på grunn av prisdumping fra useriøse aktører i markedet. Trygge barnehager I barnehagen legges grunnlaget for all videre utdanning. Et trygt og godt barnehagetilbud betyr at barn skal oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som foreldrene har muligheten til å kombinere arbeid og familie. Sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall plasser, også i pressområder. Videreføre ordningen med løpende opptak. Sikre barnehageplass til alle, også til barn som er født etter 1.september i inntaksåret. Bygge ny barnehage, fortrinnsvis kommunal, i Fjerdingby/Smestad-området. 6

7 Legge til rette for at flere ansatte kan ta etter- og videreutdanning. Sikre et sunt kosthold i barnehagene gjennom kommunale retningslinjer. Sikre gode muligheter for fysisk aktivitet ved tilskudd til investeringer og vedlikehold av lekearealer. Tenke globalt og handle lokalt Klima og miljø er et av våre hovedsatsningsområder. Verdens klima- og miljøutfordringer er formidable. Dette kan vi ikke løse bare gjennom internasjonale avtaler. Vi må også ta ansvar selv, hver enkelt av oss. Vi må tenke globalt og handle lokalt. Som kommune kan vi gjøre en forskjell. For eksempel er resirkulering og avfallshåndtering blitt veldig bra i Rælingen. Være en pådriver for bedre kollektivløsninger og bedre parkeringsforhold. Jobbe aktivt for å etablere et ringbussystem i kommunen. Arbeide aktivt for realisering av den nye Romeriksbanen. Biltrafikken må i større grad ledes utenfor befolkningskonsentrasjonene i den nordre delen av kommunen. Sørge for videre utbygging av gang- og sykkelvei på strekningen Hektner-Grini og Fjellstad-Enebakk grense, slik at det blir sammenhengende gang- og sykkelvei fra Lillestrøm til Flateby. Fremme bruk av fornybare ressurser i kommunen for å bidra til overgang fra fossile råvarer til fornybare ressurser. Opprette flere miljøstasjoner og flere ladepunkter for elbil. Videreføre arbeidet med miljøtiltaket Renofil-Ræling. Sørge for at nye kommunale bygg skal være lavenergibygg og ha fleksible energiløsninger med bruk av fornybare ressurser. Verne om dyrka mark for å sikre fortsatt bærekraftig matproduksjon i jordbruket lokalt i Rælingen. Sikre effektiv arealutnyttelse ved utbygging for å redusere presset på vernet landskap. 7

8 Levende kulturpolitikk Gjennom en aktiv og levende kulturpolitikk skal vi i den neste perioden fortsette å gi innbyggerne gode kulturopplevelser gjennom nye og veletablerte arenaer. Det gode samarbeidet med grupper, lag og foreninger skal videreutvikles og forsterkes. Det skal legges særlig vekt på tilbudene til barn og unge. Utvide Marikollen kultursal. Starte opp arbeidet med å skaffe kommunen et eget stort aktivitetsbygg. Et slikt bygg skal romme et bredt og variert tilbud til alle innbyggere i Rælingen og være framtidas samlingssted for kommunens innbyggere. Støtte tiltak basert på frivillighet fra grupper, lag og foreninger. Aktive eldre støttes ytterligere gjennom utvidelse av Fjerdingby Trivselssenter. Ta vare på og utvikle Bygdetunet. Ta vare på og utvikle Nordby bruk som industrielt kulturminne. Vi vil også ta vare på oppgangssagene og andre kulturminner i Nordbydalen. Videreføre ungdomsarbeidet på Sandbekken/Løvenstad og Blystadlia med ungdomsklubb etter modell av Åmodt Ungdomshus. Styrke barn- og unges kommunestyre ved å sørge for at de får til behandling konkrete kommunalpolitiske saker. Videreføre det gode samarbeidet med Kirken. Vi respekterer det tros- og livssynsmangfold som innbyggerne i Rælingen står for. Kulturskolen må styrkes Vi vil framheve kulturskolen som en svært viktig institusjon for kulturtilbudet i Rælingen. I den kommende perioden vil vi løfte kulturskolens posisjon ytterligere, blant annet gjennom økte tilskudd som kan redusere ventelistene betydelig. Fortsette satsingen på kulturskolen som en viktig kulturbærer for barn og ungdom. Øke tilskuddene som kan gi økt kapasitet og dermed kortere ventelister. 8

9 Etablere nye selvfinansierende tilbud for å øke spekteret av tilbud. Gi tilbud fra kulturskolen i barnehagene. Videreføre kulturskoletimen som et gratis tilbud til alle andreklassinger i kommunen. Idrett og friluftsliv er viktig for alle Rælingen Arbeiderparti vil fortsette det gode samarbeidet med idretten i kommunen. Idretten er en viktig arena for å utvikle gode holdninger, og den har stor samfunnsmessig betydning. Gjennom de mange tilbudene gis både unge og eldre muligheter for fellesskap gjennom trening, konkurranseaktivitet, dugnadsarbeid og organisasjonsarbeid. Idrett og friluftsliv er avgjørende for den enkelte innbyggers mulighet til å styrke egen helse og forebygge sykdom. Utvide hallkapasiteten i kommunen ved å bygge ut Marikollhallen og ved på sikt å bygge ny flerbrukshall i forbindelse med bygging av ny Fjerdingby skole. Rehabilitere Sandbekkhallen. Fortsette arbeidet med å opparbeide Marikollen for en rekke aktiviteter, herunder skianlegget. Jobbe for løsninger i Marikollen idrettspark i samarbeid med Lørenskog og Skedsmo kommuner. Bygge nytt idrettsanlegg med klubbhus/grendehus og kunstgressbane på Nordby. Bygge offroadsykkelløyper og funpark i Marikollen med blant annet bedre forhold for snowboardkjørere. Opprette en utendørs egentreningspark/tuftepark i Marikollen. Bygge turveinettet videre ut og knytte dette sammen med løypenettet i Lørenskog. Vi vil prioritere å opparbeide turvei rundt Myrdammen og i området Øgardshøgda- Stormyra. Innføre opplevelseskort for barn og ungdom som trenger økonomisk støtte for å kunne delta på kulturaktiviteter. 9

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017

Handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i kommunestyret 11. desember 2013 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Samfunns- og tjenesteutvikling... 5 Befolkningsutvikling... 5 Visjon... 8 Satsingsområder... 9 Organisasjonskart...

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Formannskapets innstilling

Handlingsprogram 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Formannskapets innstilling Årsbudsjett 2015 Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Samfunns- og tjenesteutvikling... 4 Trivsel, livskvalitet og folkehelse... 16 Utbygging, transport og klima... 21 Organisasjon

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer