Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi"

Transkript

1 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy Study Direction Physiotherapy 180 studiepoeng Kull Institutt for fysioterapi Fakultet for helsefag Vedtatt av studieutvalget ved fakultet for helsefag med siste endring vedtatt av prodekan

2 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 2 Innledning... 3 Målgruppe... 4 Opptakskrav... 4 Læringsutbytte... 4 Organisering... 6 Internasjonalisering... 8 Obligatorisk studiedeltakelse... 8 Skikkethet... 9 Studieprogresjon... 9 Innhold... 9 Emne 1 - Helseprofesjonenes grunnlag... 9 Emne 2 - Anatomi Emne 3 - Fysiologi Emne 4 - Massasje og palpasjon Emne 5 - Undersøkelse og funksjon Emne 6 - Behandling av muskel-skjelettlidelser Emne 7 - Patologi Emne 8 - Behandling og rehabilitering Emne 9 - International Public Health Emne 10 Kunnskapsbasert praksis i fysioterapi Emne 11 - Bacheloroppgave Vurderingsordningene for emnene Pensum for emnene

3 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 3 Innledning Fagplanen er hjemlet i lov nr 15 om universiteter og høgskoler, rammeplan for fysioterapeututdanning av og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus av Studiet har to studieretninger. Det er studieretning fysioterapi (tidligere Fysioterapeututdanningen) og studieretning fysioterapi mensendieck (tidligere Mensendieckutdanningen). De to studieretningene har hver sin fagplan. Begge retningene fører fram til bachelorgrad i fysioterapi og kvalifiserer til autorisasjon som fysioterapeut. Studentene velger enten studieretning fysioterapi eller studieretning fysioterapi mensendieck når de søker opptak på bachelorstudiet. 100 av studiets 180 studiepoeng er organisert som fellesemner (anatomi, fysiologi, patologi, International Public Health, bacheloroppgave og kunnskapsbasert praksis), mens 80 studiepoeng er knyttet til den enkelte studieretning. Ulikhetene mellom de to studieretningene er mest synlig i 2. studieår, hvor studieretning fysioterapimensendieck organiserer «Folkehelse, fysisk aktivitet og bevegelse» (20 sp) og «Rehabilitering og habilitering» (15 sp). Studieretning fysioterapi organiserer tilsvarende studiepoeng i «Forebygging, behandling, rehabilitering og habilitering - spesifikke fagområder» (35 sp). I tillegg benyttes ulike fysioterapi-metoder og -tilnærminger gjennom hele studiet ved de to studieretningene. Fullført studium gir 180 studiepoeng og bachelorgrad i fysioterapi. Fullført studium og ett års godkjent turnustjeneste gir grunnlag for å søke autorisasjon som fysioterapeut (lov om helsepersonell). Fysioterapeuter har et selvstendig behandlingsansvar, og pasienter/brukere kan kontakte fysioterapeuten direkte uten henvisning fra lege eller annet helsepersonell. Utdanningsmulighet etter bachelorgrad Bachelorgrad i fysioterapi er opptaksgrunnlag for mastergradsstudier og videreutdanninger. Aktuelle mastergrads studier pr 2012 er innen fagområder som manuell terapi, helsefag, rehabilitering, folkehelse og psykisk helse. Autoriserte fysioterapeuter kan ta fagspesifikke etter- og videreutdanninger, for eksempel i psykomotorisk fysioterapi, fysioterapi for eldre personer og fysioterapi for barn. Fakultet for helsefag driver tverrfaglig forskning- og utviklingsarbeid på områder som eldre og helse, kommunikasjon og helseveiledning, livskvalitet i et livsløpsperspektiv, rehabilitering og habilitering, smerte, og verdighet og etikk. Hva er fysioterapi? Fysioterapi har som mål å utvikle, opprettholde og gjenvinne optimal bevegelses- og funksjonsevne i et livsløpsperspektiv. Fysioterapeuter har spesiell innsikt i sammenhenger mellom det fysiske, psykologiske, emosjonelle og sosiale, og omgivelser. De integrerer disse aspektene i sin virksomhet for å fremme funksjon og livskvalitet. Fysioterapitjenesten er rettet mot å fremme folkehelse, forebygge skader/sykdommer/lidelser og videreutvikling av disse, undersøke og behandle funksjonssvikt og inngå i habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Samarbeid med andre profesjonsutøvere er viktig. Kjerneområdene i fysioterapi er kartlegging av personlige faktorer og omgivelsesfaktorer som påvirker bevegelse og funksjon generelle og spesifikke undersøkelser av bevegelse og funksjon samhandling med pasient/bruker, pårørende, andre profesjonsutøvere og instanser om forebyggende, behandlende, rehabiliterende og habiliterende tiltak.

4 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 4 Fysioterapeuter tilrettelegger for god og likeverdig medvirkning fra pasient/bruker. De har kompetanse i veiledning, rådgivning og undervisning. Autorisasjon som fysioterapeut i Norge gir mulighet til å søke arbeid i alle deler av privat og offentlig sektor, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fysioterapeuter har selvstendig behandlingsansvar. Pasienter og brukere kan kontakte fysioterapeuter direkte uten henvisning fra lege eller annet helsepersonell. Fysioterapeuter arbeider i alle deler av helse- og omsorgstjenesten: Kommunehelsetjenesten: hjemmebaserte tjenester, syke- og aldershjem, lokalmedisinske sentre, fysikalske institutter, rehabiliteringsinstitusjoner, frisklivsentraler, helsestasjoner, barnehager, skoler og folkehelsearbeid Spesialisthelsetjenesten: ulike avdelinger på sykehus, behandlings-, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner Treningssentre og idrettslag Bedriftshelsetjenester Utdanningsinstitusjoner Målgruppe Målgruppen er alle som ønsker å utdanne seg til fysioterapeut. Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse. Læringsutbytte Formålet med fysioterapeututdanning er å utdanne brukerorienterte, selvstendige og reflekterte fysioterapeuter som kan inngå i et faglig og tverrprofesjonelt samarbeid i et samfunn som preges av mangfold og endring. Kandidaten skal ha tilegnet seg en kompetanse som sikrer profesjonsutøvelse i samsvar med samfunnets krav og behov for fysioterapifaglige tjenester. Kompetansen kan deles inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskap Kandidaten har inngående kunnskap om kroppen, spesielt bevegelsessystemet, samt samspillet mellom individ og miljø kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom inngående kunnskap om teorier, funksjonsundersøkelser samt intervensjoner knyttet til bevegelse og funksjon gjennom livsløpet innen virksomhetsområdene helsefremmende, forebyggende, behandlende, re- og habiliterende virksomhet kritisk forståelse av teorier og prinsipper for tilpasset fysisk aktivitet og trening kritisk forståelse av teorier og prinsipper innen manuelle undersøkelser og terapeutiske intervensjoner kritisk forståelse av teorier og prinsipper innen kommunikasjon og samspill, motivasjon og læring, mestring og endringsarbeid grunnleggende kunnskap om forskningsetikk, forskningsdesign og -metoder for innhenting av og analyse av materiale i fysioterapi

5 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 5 Ferdigheter Kandidaten kan fremme deltakelse og likeverdig relasjon med pasient/bruker ved planlegging og gjennomføring av fysioterapi analysere kognitive, emosjonelle og fysiske forhold relatert til pasientens/brukerens funksjonsproblemer og situasjon beherske relevante kartleggingsverktøy, funksjonsundersøkelser, tester og teknikker/metoder i forhold til pasientens/bruker funksjonsproblemer og situasjon gjennomføre relevant intervensjon ved å bruke forsknings- og erfarings basert kunnskap, samt brukerkunnskap og brukermedvirkning vise klinisk kompetanse der manuelle, kroppslige og verbale virkemidler utfyller hverandre i samarbeidssituasjoner med pasient/bruker dokumentere, kvalitetssikre og evaluere fysioterapi veilede og undervise pasienter/brukere, pårørende og samarbeidspartnere vise grunnleggende ferdigheter i formulering av problemstilling, i valg av forskningsdesign, i valg av egnete metoder, i analyse av innsamlet materiale og i formidling av resultater opptre profesjonelt som fysioterapeut på faglig forsvarlig måte og vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasient/bruker, pårørende og andre Generell kompetanse Kandidaten kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen, reflektere kritisk over egen fagutøvelse og ta medansvar for å videreutvikle fagkunnskap viser et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter kan samhandle og samarbeide med pasienter/brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere på tvers av profesjoner, etater og helsetjenestenivåer kan reflektere over etiske problemstillinger og vise etisk handlingsberedskap kan planlegge og gjennomføre prosjekter og komplekse arbeidsoppgaver, vise innsikt i kreative prosesser og behersker enkle verktøy som benyttes i innovasjon og entreprenørskap kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig ved bruk av egnede og varierte uttrykksformer har kunnskap om nasjonale og globale helse- og miljøutfordringer, det multikulturelle samfunn og storbyers spesielle muligheter og utfordringer har innsikt i helse- og sosialpolitiske rammebetingelser, føringer og prioriteringer

6 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 6 Organisering 1. studieår Høstsemester Emne 1 Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp Emne 4 Massasje og palpasjon 5 sp Vårsemester Emne 5 Undersøkelse og funksjon 15 p 2. studieår 3. studieår * Emne 2 Anatomi 15 sp Emne 3 Fysiologi 15 sp Emne 6 Behandling av muskel-skjelettlidelser 15 sp Emne 7 Patologi 10 sp Emne 9 International Public Health, 15 sp Emne 8 Behandling og rehabilitering 35 sp Emne 10 Kunnskapsbasert praksis i fysioterapi 30 sp Emne 11 Bacheloroppgave 15 sp * Rekkefølgen på 3. studieårs emner kan avvike fra oversikten. Organiseringen og arbeidsmåtene som benyttes, skal bidra til å motivere studentene til egenaktivitet og fremme læring. Gjennom studiet legges det opp til at studentene utvikler seg til lærende utøvere i et yrke som er i kontinuerlig utvikling. Det søker å fremme faglig undring og en spørrende holdning til yrke og samfunn, samtidig som studentene aktivt skal kunne anvende den kunnskap og erfaring de allerede har. Praksisstudier 45 sp Fagplanens grunnleggende premiss er at praksis er læringsarena, arbeidsmåte og studieinnhold. Praksisstudier anvendes således både for oppdagelse og begrunnelse av fysioterapifaglige problemstillinger. Praksisstudier skal hovedsakelig være veiledet av kompetent og autorisert fysioterapeut. Veiledet praksis innebærer veiledning, vurdering og utveksling av refleksjoner mellom student og veileder. Praksisstudiene begynner i 1. semester. Studentene skal bli kjent med yrkesutøvelsen så tidlig som mulig, og praksisstudier skal motivere og øke forståelsen av teoristudier. Praksisstudiene skal ha en tydelig progresjon fra 1. til 6. semester. Progresjonen er knyttet både til omfang av tid med direkte kontakt med pasient/klient/bruker, arbeidsoppgavenes omfang og grad av selvstendig arbeid. Tidlig i studiet introduseres studentene for kompleksiteten og mangfoldet i yrkesutøvelsen gjennom avgrensede oppgaver i tråd med læringsmålene for de enkelte emner. Omfanget øker fra enkeltdager tidlig i studiet til lengre, sammenhengende perioder i slutten av studiet. Praksisstudier tilsvarer totalt 45 studiepoeng. I 1. studieår er det praksisstudier med omfang 1,5 sp. 2. og 3. studieår har praksisstudier tilsvarende henholdsvis 12 sp og 31,5 sp.

7 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 7 Sentrale praksissteder for de lange praksisperiodene i 3. studieår er høyskolens egen praksisavdeling, helseforetak og kommunehelsetjeneste. I tillegg har studentene praksisstudier ved for eksempel fysikalske institutter og bedrifter for å få innblikk i flere praksisarenaer for fysioterapeuter. Tidspunkt for praksisstudier med fremmøtepliktig studiedeltakelse oppgis ved semesterstart. Arbeidsformer Valg av arbeidsformer styres av studentenes læringsmål og skal bygge opp under disse. Det legges derfor vekt på å benytte varierte arbeidsformer som utfordrer alle deler av personligheten, sanseapparatet, bevegelsessystemet, følelser, intellekt og sosial funksjon. Flere arbeidsformer bygger på at studentene arbeider sammen slik at de får trening i samarbeid og samspill med andre. De må oppøve ferdighet i å formulere seg, diskutere og reflektere over egne og andres vurderinger, holdninger og handlinger. Den profesjonelle kompetansen innebærer dyktighet i å løse problemer gjennom refleksjon med vekt på vurdering av egne erfaringer og bruk av kunnskap. Derfor er mange av læringsaktivitetene ved utdanningen knyttet til det å løse problemer. Dette innebærer arbeid med relevante eksempler og problemstillinger som krever studentenes aktive deltagelse, selvstyring og samarbeid om læringen. I fysioterapeutstudiet er læring via kroppen noe mer enn teknikk og ferdighet i øvelsen. Ved at studentene reflekterer over erfaringer med egne og andres kroppslige opplevelser og reaksjoner gis de muligheter til erfaringsbaserte fortolkninger av kroppen. Erfaringer med å reflektere over egne kroppslige fornemmelser i kommunikasjon med andre kan utvide mulighetene for forståelse av andre menneskers erfaringsverden. Forståelse for kroppens involvering i kommunikasjon er sentralt i å utvikle relasjonell kompetanse. Studiet stiller store krav til studentenes egenaktivitet. Det forventes at studentene arbeider med studiene i full arbeidsuke, ca. 40 timer. Egenaktivitet innebærer blant annet at studentene arbeider sammen i studentorganiserte kollokvier med oppgaver, problemløsning og ferdighetstrening. De skal også vurdere arbeider i form av likemannsvurdering og gi tilbakemelding til hverandre. Studentene skal selv søke faglige informasjonskilder utover anbefalt litteratur i pensumlistene. Gjennom hele studiet arbeider studenter med skriftlige oppgaver individuelt og/eller i gruppe. Det blir stilt økende krav til nivå og omfang av oppgavene. Skriftlige arbeider kan settes sammen i en mappe. Eksempler på mappeinnhold er rapporter fra praktiske øvelser eller observasjon, anamneser, funksjonsundersøkelser og refleksjonsnotater. I emne 9 kan arbeidsmåtene omfatte følgende arbeidsmåter i tillegg til skriftlige rapporter: poster, muntlig presentasjon, digital historie, interaktiv forelesning, flyer og rollespillpresentasjon. Prosjektarbeid Arbeidsformen benyttes for faglig kunnskapsutvikling som studentene oppnår gjennom arbeidet med problemstillingene i fordypningsoppgaven og prosesslæringen i å løse oppgaver. Gruppearbeid Gjennom diskusjoner og debatter i grupper utfordres studentene til å tydeliggjøre egen fagforståelse. Gruppediskusjoner og meningsutveksling er viktig og nødvendig for egen læringsprosess. Studentene får mulighet til å se gyldigheten av egen, andres og fagets kunnskapsforståelse. Noe av gruppearbeidet skal resultere i et felles skriftlig produkt. I tillegg til det organiserte gruppearbeidet som utdanningen sørger for, oppfordres alle studenter til å ta initiativ til og delta aktivt i kollokviegrupper. En viktig gevinst av gruppearbeid i løpet av studiet er ferdighet i samarbeid som er en påkrevet kompetanse i yrkesutøvelsen. Ferdighetstrening Gjennom ferdighetstrening på høgskolen skal studentene forberede seg til praksisstudier. Ferdigheter kan betegnes som personlig og praktisk kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving og egen

8 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 8 erfaring. Ferdighetstrening har et omfang på 30 studiepoeng, med 15 studiepoeng i hvert av de to første studieårene. Forelesninger Forelesninger benyttes for å synliggjøre sammenhenger, for å trekke frem hovedelementer innenfor et tema og for å formidle relevante problemstillinger. International Public Health Emnet er felles for flere av studiene på avdelingen, og arbeidsmåtene beskrives samlet her: The learning and teaching approach consists of group work supported by lectures, workshops, self-studies and field trips. Groups, consisting of approximately 5 students, focus on assignments facilitated by tutors. Part I and part II include two assignments each, part III and part IV have each one assignment. See the course description for further details. All parts of the module have a focus on interactivity in promoting knowledge exchange and on interprofessional collaborative dialogue, enhancing self-awareness in the professional role. The students will gain practice in decision-making and problem-solving, relating to client-centered and evidencebased practice. Internasjonalisering Fysioterapeututdanningen tilbyr sine studenter å ta deler av bachelorstudiet ved en institusjon i utlandet. Bilaterale avtaler er inngått for studentutveksling. Det legges til rette for at studentene gjennomfører 2-6 måneders studium i 5. eller 6. semester. Mulighetene er knyttet opp mot teoristudier, praksisstudier og bacheloroppgave. Oppgaver i tilknytning til utveksling skrives på engelsk. Det er utarbeidet kriterier for studentutveksling og utenlandsopphold. Utdanningens egne lærere henter kunnskap og erfaring fra utveksling med samarbeidsinstitusjoner. I emne/module 9, Interprofessional Public Health, er undervisning og pensum på engelsk. Studenten kan velge engelsk eller norsk som eksamensspråk. Obligatorisk studiedeltakelse Deltakelse er nødvendig for å sikre at studentene har det nødvendige grunnlaget for å nå læringsmålene. Studenten må ha tilfredsstilt kravene for å fremstille seg til eksamen i emnet. Vi viser til fellesbestemmelser om obligatorisk studiedeltakelse ved Avdeling for helsefag. I praksisstudier kreves minimum 90 % obligatorisk deltakelse. I følgende studieaktiviteter kreves minimum 80 % obligatorisk deltakelse: ledelse av bevegelsesgrupper, ferdighetstrening inkludert introduksjoner, undervisning i forflytning og timeplanfestet gruppearbeid. I emne 8 - Behandling og rehabilitering gjelder i tillegg følgende: Det kreves minimum 80 % obligatorisk studiedeltakelse innenfor hvert av de to fagområdene: 1) fysioterapi ved nevrologiske funksjonsforstyrrelser og 2) fysioterapi ved lunge-, hjerte-, kar- og kreftsykdommer. De tre fagområdene 1) fysioterapi og psykisk helse, 2) fysioterapi og geriatri samt 3) fysioterapi og pediatri er slått sammen til én enhet, og det kreves minimum 80 % obligatorisk studiedeltakelse i enheten. Se undervisningsplanen for nærmere detaljer. I emne 9 International Public Health gjelder i tillegg følgende: A minimum of 80% attendance in obligatory teaching- and learning activities is required to qualify for examination in this module. The following activities are compulsory: group meetings with the tutor, group assignments and oral presentation of the assignments. In order to fulfill the learning outcomes,

9 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 9 interaction between students and tutors as well as interaction among students is deemed necessary. All group assignments must be published on the module's web page on Fronter. The assignments must be signed electronically by all members of the group. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil det i den grad det er mulig, bli stilt krav til arbeid som kan kompensere for fraværet. Detaljerte bestemmelser om obligatorisk studiedeltakelse er angitt i undervisningsplanen for emnet. Skikkethet Vitnemål for fullført studium forutsetter at studenten er skikket for yrket. En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å fungere som helsepersonell. Studenter som viser liten evne til å kunne mestre fysioterapeutyrket, skal så tidlig som mulig i studiet bli informert om dette. De skal få veiledning og råd slik at de kan forbedre seg, eller få råd om å avslutte utdanningen. Særskilt skikkethetsvurdering benyttes i spesielle tilfeller, jf Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av Studieprogresjon Første studieår må være bestått før studenten kan påbegynne andre studieår, og andre studieår må være bestått før studenten kan påbegynne tredje studieår. For å begynne i praksis i emne 8, må eksamen i emnene 6 og 7 være bestått (karakter A-E). Innhold 1. studieår Emne 1 - Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp 1. semester Helse- og sosialfaglig yrkesutøvelse er basert på et felles verdigrunnlag. Sentralt i dette er et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet, autonomi og rett til medbestemmelse. Emnet inneholder grunnleggende kunnskap om helseprofesjonen, men har hovedvekt på emner som danner felles referanseramme for yrkesutøvelsen innenfor de ulike profesjonene. Læringsmål Studentene skal - beskrive etiske teorier og begreper - diskutere forholdet mellom etikk og moral og drøfte etiske dilemmaer - beskrive sentrale begreper innen profesjonell helsefaglig kommunikasjon - drøfte kommunikasjon, problemløsning og samarbeid i grupper - gjøre rede for innholdet i begrepet tverrkulturell kommunikasjon - beskrive hva som kjennetegner vitenskapelig kunnskap og gjøre rede for vitenskapelige metoder som er relevante for helsefagene - gjøre rede for ulike former for kunnskap i helsefag, samt diskutere forholdet mellom teori og praksis. - beskrive ulike syn på kultur, helse og sykdom

10 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI redegjøre for ulike perspektiver på kropp - reflektere over læring og ferdighetstrening relatert til fysioterapi - redegjøre for profesjonsbegrepet - kjenne til relevant lovverk Sentrale temaer - Sentrale etiske teorier - Profesjonsetikk - Aktuelle etiske dilemmaer - Kommunikasjonsteorier - Praktisk kommunikasjon - Kulturforståelse og tverrkulturell kommunikasjon - Samarbeid og problemløsning i grupper - Profesjonsbegrepet - Helse, sykdom og kultur - Kunnskapssøk, kunnskapsformidling og kritisk kildevurdering - Vitenskapsteori og vitenskapelige metoder - Helselovgivning. Emne 2 - Anatomi 15 sp 1. og 2. semester Anatomi skal gi kunnskap om oppbygging og funksjon av ulike vevstyper og organsystemer som har betydning for bevegelse, og om samspillet mellom disse ut fra en forståelse av kroppen som en funksjonell enhet. Kunnskap om degenerative og regenerative prosesser og teorier om hvordan vev reagerer på ulike typer påvirkning inngår også i emnet. Læringsmål Studentene skal - identifisere og beskrive kroppens anatomiske strukturer, oppbygging og funksjon, inkludert overflateanatomi og palpasjon - beskrive nevrofysiologiske prosesser, herunder smertefysiologi - beskrive generelle patologiske prosesser, herunder forandring av ulike vevstyper. Sentrale temaer Anatomi - Muskel-, skjelett- og nervesystem med vekt på kroppen som sensorisk-motorisk enhet og forholdet mellom det perifere og sentrale nervesystem og kroppen som funksjonell enhet med vekt på samspillet mellom den deler - Indre organer med vekt på sirkulasjons- og respirasjonssystemet - Det endokrine system og dets samspill med kroppens andre systemer - Histologi, oppbygning og funksjon av ulike typer vev - Muskel-skjelettsystemet, forholdet mellom påvirkning/funksjon og forandring av ulike vevstyper, funksjonell adapsjon; generative og regenerative prosesser - Smertefysiologi.

11 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 11 Emne 3 - Fysiologi 15 sp 1. og 2. semester Dette emnet skal gi kunnskap om kroppens normale fysiologiske prosesser i hvile, under arbeid og ved ulike typer påkjenning og belastning. Læringsmål Studenten skal - identifisere, beskrive og forklare normale kroppsfunksjoner - beskrive og forklare prinsippene for styring og kontroll av ulike kroppsprosesser - beskrive og forklare sentrale arbeidsfysiologiske prinsipper og målinger. Sentrale temaer Fysiologi - Respirasjonsfysiologi - Sirkulasjonsfysiologi - Muskelfysiologi - Energistoffskiftet - Temperaturregulering - Immunsystemet - Endokrinologi - Fordøyelsen - Nyrer og væskebalanse - Fysisk aktivitet og forebyggende helse aktivitet/inaktivitet og livstilsykdommer - Klinisk fysiologi - Arbeidsfysiologi - Ernæring. Emne 4 - Massasje og palpasjon 5 sp 1. semester I dette emnet rettes fokus mot det å berøre og det å bli berørt. Ferdigheter i massasje trenes ved å innarbeide gode grep og fatninger samt oppøve varhet for reaksjoner og uttrykk fra den som blir massert. De praktiske øvelsene studentene får ved både å være utøver og "pasient". Dette legger grunnlaget for praktisk-teoretisk refleksjon over handling. Emnet inneholder undersøkelse av vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur. Det fokuseres på innlæring av massasjeteknikker samt innarbeiding av gode ergonomiske forhold i arbeidssituasjonen for studentene. Læringsmål Studenten skal - vise en empatisk og anerkjennende væremåte i arbeid med pasient/klient - vise ferdighet i grunnleggende retningslinjer for arbeidsteknikk - ivareta krav til god hygiene - vise topografisk palpasjon - undersøke og skille mellom vevskvaliteter i hud og muskulatur - vise ferdigheter i bløtdelsbehandling/ulike massasjeteknikker samt redegjøre for hensikten - kjenne til grunnleggende prinsipper for veiledning. Sentrale temaer Anatomi - Overflateanatomi

12 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 12 Psykologi og pedagogikk - Sansing, persepsjon og opplevelse - Kommunikasjon og samhandling - Veiledning Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Kroppen som livshistorie og uttrykksfelt Sykdom og funksjonshemming - Enkle funksjonsforstyrrelser knyttet til muskel-skjelettsystemet Behandling, rehabilitering, habilitering - Undersøkelse og vurdering av vevskvaliteter - Massasjeteknikker Helsefremmende og forebyggende arbeid - Grunnleggende retningslinjer for egen arbeidsteknikk. Emne 5 - Undersøkelse og funksjon 15 sp 2. semester Hovedfokus er på menneskets bevegelse og funksjon, hvor fysioterapi, anatomi og fysiologi skal understøtte studentens læring. Studentene skal utvikle innsikt i variasjoner over bevegelse og funksjon gjennom å observere, undersøke, analysere og vurdere bevegelse og funksjon hos mennesker med og uten funksjonsforstyrrelser. I undervisningen vektlegges det kommunikative og det biomekaniske aspektet ved bevegelse. Elementer er: bevegelseserfaring, biomekanikk, treningslære og tilrettelegging av trenings-/bevegelsesgrupper. Den fysioterapeutiske funksjonsundersøkelse knyttet til muskelskjelettlidelser inngår som et viktig element. Læringsmål Studenten skal - gjennomføre anamneseopptak - gjøre rede for det teoretiske grunnlaget for en empatisk og anerkjennende væremåte - beskrive, analysere, dokumentere/formidle egen opplevelse av ulike bevegelseserfaringer - lede bevegelsesgruppe, inkludert planlegging, gjennomføring og evaluering - redegjøre for sentrale faktorer for innlæring av ferdigheter - beskrive biomekaniske prinsipper - beskrive og anvende generelle treningsprinsipper - identifisere, beskrive, analysere og vurdere funksjon - vise veiledningsferdigheter - identifisere og beskrive det allmenne ved bevegelse og individuelle variasjoner - anvende funksjonell anatomi, identifisere og beskrive kroppsstrukturer herunder overflateanatomi og palpasjon - gjennomføre en fysioterapeutisk funksjonsundersøkelse - redegjøre for hensikten med den fysioterapifaglige funksjonsundersøkelsen, hvilke elementer den inneholder og sammenhengen mellom disse - anvende biomekaniske prinsipper i den fysioterapeutiske funksjonsundersøkelsen - vise kunnskap om fysisk aktivitet i et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Sentrale temaer Anatomi - Muskel- skjelett- og nervesystem med vekt på kroppen som funksjonell enhet - Overflateanatomi, topografisk palpasjon Psykologi og pedagogikk - Sansing, persepsjon og opplevelse - Motivasjon og læring

13 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI Undervisning, veiledning, rådgivning og helseopplysning - Kommunikasjon og samhandling Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Kroppen som sentrum for erfaring - Normer verdier og idealer knyttet til kropp og bevegelser Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Fysiske lover for likevekt og bevegelse - Sammenhengen mellom anatomi og funksjon - Statikk og dynamikk i biomekanikken - Gravitasjon, friksjon og andre ytre krefter - Bevegelsesapparatets bidrag av indre krefter - Vevsstrukturenes mekaniske egenskaper - Vevsstrukturenes stimuli for trivsel og vekst - Beskrivelse og analyse av bevegelser (kinematikk) Beregninger av krefter og momenter (kinetikk) Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses- og aktivitetserfaring - Observasjon, beskrivelse og analyse av personer i ro, bevegelse og aktivitet - Faktorer som påvirker fri bevegelse og fysisk funksjon - Beskrive og redegjøre for bevegelsesobservasjon og analyse - Finne frem til fremmende og hemmende faktorer for fri bevegelse og fysisk funksjon Helse- og behandlingsfilosofi, faghistorie - Ulike måter å forstå kropp og bevegelse på - Helse og sykdom som tvetydig fenomen - Faghistorie og fagtradisjoner: ideologier i samfunns- og helsetjeneste konsekvenser for praksis - Sykdom og funksjonshemming - Enkle funksjonsforstyrrelser knyttet til muskel-skjelettsystemet - Innføring i internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) Behandling, rehabilitering, habilitering - Anamnesen som en samtale - Undersøkelse og vurdering av kroppsholdning, bevegelsesmønster samt vevskvaliteter - Generelle og spesifikke tester, blant annet i forhold til mobilitet/stabilitet, evne til å arbeide funksjonelt og til å veksle mellom arbeid og hvile, styrke/koordinasjon, respirasjons- og sirkulasjonsforhold og vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur Helsefremmende og forebyggende arbeid - Fysisk aktivitet og helse. 2. studieår Emne 6 - Behandling av muskel-skjelettlidelser 15 sp 3. semester Emnet fokuserer på behandlingstiltak og forebyggende arbeid i forhold til muskel-skjelettlidelser. Her videreføres kunnskap fra 1.studieår i biomekanikk, treningslære og funksjonsundersøkelse. Videre trekkes betydningen av generative og regenerative prosesser i muskel-skjelettystemet inn. Emnet inneholder også en forflytningsdel der studentene skal praktisere forflytningsveiledning. Læringsmål Studenten skal - planlegge undervisning og veilede i forflytningsteknikker - redegjøre for indikasjonsområder og anvendelse av elektroterapi

14 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI vurdere kroppslige uttrykk og vise innsikt i hvordan kroppen påvirkes av ulike forhold - skrive journal inklusiv faglig vurdering - beskrive og redegjøre for observasjoner, undersøkelser, funn og vurderinger - vise begynnende ferdighet i klinisk resonnement - beskrive og analysere bevegelser og funksjoner og vurdere disse i lys av teorier om motorisk kontroll, motorisk utvikling og motorisk læring. - anvende kunnskap om patologi relatert til funksjonsundersøkelser og tiltak - vise en bevissthet på egen være- og handlemåte i relasjon til pasienten og andre og sette mål for behandling og/eller rehabilitering sammen med bruker - vise ferdighet i gjennomføring av valgte fysioterapitiltak - dosere valgte tiltak på en hensiktsmessig måte - vise ferdighet i anvendelse av fysioterapimetoder, teknikker og treningsprinsipper - anvende biomekaniske prinsipper i valgte fysioterapitiltak - vise ferdighet i veiledning og undervisning i samhandling med pasient/bruker og andre samarbeidspartnere - anvende prinsipper for helsefremmende og forebyggende tiltak. Sentrale temaer Psykologi og pedagogikk - Undervisning, veiledning, rådgivning og helseopplysning Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Normer, verdier og idealer knyttet opp til kropp og bevegelse i et flerkulturelt perspektiv Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Nevrofysiologisk plastisitet - Samspill mellom det nevromuskulære system og omgivelsene - Motorisk læring og kontroll - Bevegelsesretning, bevegelseskraft og metoder for beregning av krefter og dreiemomenter (kraftmomenter) Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses- og aktivitetserfaring - Observasjon og analyse av personer i bevegelse og aktivitet - Finne frem til fremmende og hemmende faktorer for fri bevegelse og fysisk funksjon Behandling, rehabilitering og habilitering - Anamneseopptak - Undersøkelse og vurdering av kroppsholdning, bevegelsesmønstre og belastningsmåter, samt vevskvaliteter - Generelle og spesifikke tester, blant annet i forhold til mobilitet/stabilitet, evne til å arbeide funksjonelt og til å veksle mellom arbeid og hvile, styrke/koordinasjon, respirasjons- og sirkulasjonsforhold og vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur - Oppsummering ved blant annet å se på forholdet mellom lokale og generelle funn og gi tilbakemelding til pasient/klient om faglige vurderinger og samtale om mål og planer videre - Anvendelse av fysioterapimetoder og teknikker som påvirker bevegelighet, styrke, stabilitet, koordinasjon, anspenthet og spenningstilstander, balanse, utholdenhet, respirasjon og sirkulasjon samt smerte - Dokumentasjon, kvalitetssikring og evaluering - Journalføring og epikrise - Behandling/(re)habilitering som ideologi, mål og/eller middel Helsefremmende og forebyggende arbeid - Informasjon om, tilrettelegging og organisering av arbeidsmiljø og omgivelser som stimulerer til variert bevegelse - Forebygging av belastningslidelser.

15 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 15 Emne 7 - Patologi 10 sp 3. semester Emnet bygger på første studieårs undervisning i generell patologi: patofysiologi, degenerative/ regenerative prosesser og inflammatoriske prosesser. Læringsmål Studenten skal - dokumentere kunnskap om generell og spesiell patologi med fokus på forekomst, etiologi, patologiske prosesser, symptomer, tegn og prinsipper for medisinsk og kirurgisk behandling. Sentrale temaer Sykdomslære og funksjonshemming - Patologiske tilstander og prosesser innenfor følgende områder: - Muskel-skjelettlidelser, ortopedi, nevrologi, revmatologi, psykiatri, kreftsykdommer, traumatologi, respirasjons- og sirkulasjonslidelser og kirurgi. - Kunnskap om forekomst, etiologi, patologiske forandringer/prosesser, tegn, symptomer - Prinsipper for medisinsk behandling ved ulike patologiske tilstander. Emne 8 - Behandling og rehabilitering Lunge-, hjerte-, kar- og kreftsykdommer, nevrologi, pediatri, geriatri og psykisk helse 35 sp 4. semester Dette emnet skal danne grunnlag for fysioterapeuters arbeid innen områdene lunge-, hjerte- og karlidelser, kreftbehandling, nevrologi, pediatri, geriatri og psykisk helsearbeid. Undersøkelse, behandling og rehabilitering samt forebyggende og helsefremmende tiltak problematiseres og diskuteres i lys av forskningsbasert kunnskap, holdninger og verdier. Trenings- og behandlingsprinsippene bygger på kunnskap om patologi og kunnskap om bevegelse og funksjon i et livsløpsperspektiv. Målet er å støtte opp om og utvikle mestringsevne og funksjonsnivå. Emnet omhandler også samfunnets krav til yrkesutøvere innen helse- og sosialsektoren med hensyn til ansvar, kvalitet på tjenestene og sosial kompetanse. Brukermedvirkning er det bærende prinsipp. I problembaserte kasuistikker med ulike praksisrelevante problemstillinger legges det vekt på å hente frem studentenes etiske refleksjon og bevissthet. Læringsmål Studenten skal - vise innsikt i teori om menneskets utvikling i et livsløpsperspektiv - vise innsikt i teori om motorisk læring og kontroll - identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i praksis - reflektere over empatiens rolle i yrkesutøvelsen - redegjøre for hva brukermedvirkning i behandling, forebygging og rehabilitering innebærer - beskrive kroppslige uttrykk og vise innsikt i hvordan kroppen påvirkes av ulike forhold - kunne anvende kunnskap fra patologi i valg av funksjonsundersøkelser og tiltak - vurdere mulige konsekvenser av ulike dysfunksjoner - vise kunnskap om observasjon, testing og funksjonsvurdering for å kartlegge individuelle og miljømessige ressurser og begrensninger hos pasienter/brukere - gjøre rede for bruk av standardiserte tester og testutstyr - gjøre rede for sine observasjoner, testresultater og funn - kunne systematisere funn innenfor begreps- og klassifikasjonssystemet ICF - gjøre rede for og begrunne valg av fysioterapitiltak

16 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI gjøre rede for og begrunne anvendelse av fysioterapimetoder, teknikker og treningsprinsipper - identifisere pasienters behov for henvisning til andre relevante faggrupper og hjelpeinstanser - redegjøre for fysioterapeutens fagspesifikke bidrag i tverrprofesjonelt samarbeid - vise kunnskap om kommunikasjon, veiledning, instruksjon og samarbeid med pasienter/brukere og pårørende - gjøre rede for helsefremmende og forebyggende tiltak - kjenne til lover og andre føringer som gjelder for statlig og kommunalt ansvar for rehabiliteringsvirksomhet. Sentrale temaer Listen nedenfor har flere deler. De sentrale temaene som i større eller mindre grad er felles for alle syv fagområder i emnet står oppført først. Deretter presenteres spesielle innholdselementene som gjelder for hvert av delområdene. Sentrale temaer for alle de syv fagområdene lunge-, hjerte-, karsykdommer, nevrologi, pediatri, geriatri og psykisk helse: Psykologi og pedagogikk - Menneskets psykologiske og sosiale utvikling - Kriseteori og krisebearbeiding - Mestring, empowerment og adferdsendring - Motivasjon, læring og hukommelse - Veiledning, undervisning og rådgivning - Tverrfaglig samarbeid - Møte med brukeren - Flerkulturell kommunikasjon - Konfliktløsning Stats- og kommunalkunnskap - Yrkesroller og ansvarsforhold - Lover, rammer og andre føringer Etikk - Empati - Etiske refleksjonsmodeller, dilemmaer og verdikonflikter i praksis - Mangfold, identitet, kjønnsroller og generasjoner - Yrkesetiske retningslinjer Personlige, sosiale, og kulturelle aspekter ved bevegelse - Normer, verdier og idealer knyttet til kropp og bevegelse - Normer, verdier og idealer i et flerkulturelt perspektiv Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Nevrofysiologisk dysfunksjon - Nevrofysiologisk plastisitet - Omgivelsenes betydning - Motorisk utvikling, læring, relæring og kontroll Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses- og aktivitetserfaring - Observasjon og analyse av bevegelse og aktivitet Helse- og behandlingsfilosofi, faghistorie - Behandling og rehabilitering som ideologi, mål og/eller middel - Endring i pasient- og fysioterapeutrollen - Fra behandling til samhandling Behandling, rehabilitering og habilitering - Å leve med funksjonshemming/kroniske lidelser - Etiske overveielse og dilemmaer - Brukermedvirkning - Anvendt patologi i undersøkelse, behandling og rehabilitering - Klinisk resonering i undersøkelse, behandling og rehabilitering

17 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI Kartlegging, kroppsundersøkelse, generelle og spesifikke tester - Funksjonsdiagnostikk - Tiltak: Planlegging, gjennomføring og evaluering på individ og gruppenivå - Anvendelse av og begrunnelser for trening, fysioterapimetoder og teknikker - Tilrettelegging og dosering - Ortopediske og tekniske hjelpemidler - Journalføring - International Classifiation of Functioning, Disability and Health (ICF) - Dokumentasjon, kritisk vurdering og faglig begrunnelser Helsefremmende og forebyggende arbeid - Identifisering av risikofaktorer og ulykkesforebyggende arbeid - Risikofaktorer, helseopplysning, livsstil, adferdsendring og adherence - Tilrettelegging og organisering av fysisk aktivitet og trening - Forebygging av belastningslidelser hos mennesker med funksjonshemming. Sentrale temaer for fysioterapi ved lunge-, hjerte- og karlidelser - Rehabilitering av mennesker med kronisk lungesykdom (KOLS) - Utfordringer og problemstillinger knyttet til lungesykdom hos barn og ungdom - Undersøkelse og bruk av tester for å identifisere problemer og ressurser og planlegge tiltak - Fysioterapi for å redusere respirasjonsarbeid, anfallsmestring - Fysioterapi for å øke lungevolum, og løsne, flytte og fjerne sekret, pustehjelpemidler - Fysisk aktivitet, styrke og utholdenhet - prinsipper for trening, egenmestring - Pre- og postoperativ fysioterapi - Fysioterapi for pasienter på intensivavdeling - Hjerterehabilitering i 3 ulike faser - Ullevålsmodellen - Treningsprinsipper for pasienter med hjertesykdom, gruppeprosesser, bruk av musikk - Perifer arteriell og venøs svikt - Amputasjoner og protesebruk. Sentrale temaer for fysioterapi ved kreftsykdommer - Brystkreft og gynekologisk kreft - Lymfødembehandling og smertelindring. Sentrale temaer for fysioterapi ved nevrologiske funksjonsforstyrrelser Anvendt patologi knyttet til - ulike diagnoser (slag, Parkinsons sykdom, multippel sclerose, polynevropati, ryggmargsskade, hodeskade) - sentrale begreper (postural dyskontroll, tonus, sensibilitet, kognitive funksjoner, dysfagi) - generelle og spesifikke undersøkelser i forhold til personer med skader og sykdommer i det sentrale og perifere nervesystem - observasjon og bevegelsesanalyse, aktivitet og deltagelse i følge ICF - standardiserte tester, MAS - spesifikke tester på kropps funksjons og kroppsstruktur i følge ICF - prinsipper for behandling og rehabilitering av personer med nevrologiske funksjonsforstyrrelser basert på en systemteoretisk tilnærming - fysisk aktivitet og treningsprinsipper - funksjons- og forflytningstrening - problematisering av bruk av hjelpemidler og kompenserende tiltak - motorisk læring, relæring og kontroll i pasient sammenheng - funksjonshemming, krise og mestring. Sentrale temaer for fysioterapi og pediatri - Teori om bevegelsesutvikling med vekt på variasjon i utvikling - Observasjon og analyse av levende barn - Bruk av tester for å identifisere avvik og planlegge tiltak - Problemstillinger knyttet til funksjonshemmede barn med fremmedkulturell bakgrunn

18 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI Tiltak basert på kunnskap om typiske barns utvikling og læring i dagliglivet - Familiesentrert tilnærming for barn som er i risiko for avvikende utvikling, for motorisk usikre barn, for barn med nevrologiske funksjonsforstyrrelser og for barn med ortopediske funksjonsforstyrrelser. Sentrale temaer for fysioterapi og geriatri - Biologisk og patologisk aldring; eldres spesielle og sammensatte behov - Følelsesmessige, sosiale og miljømessige forhold med betydning for aldring - Identifikasjon av variasjon i eldres funksjon - Fall, osteoporose, demens, eldre og funksjonshemming - Bruk av tester og testing av eldre, med vekt på funksjon og bevegelse - Fysisk aktivitet, styrke-, utholdenhets- og balansetrening. Sentrale temaer for fysioterapi i psykisk helsearbeid - Kroppsundersøkelse med fokus på belastninger og ressurser som grunnlag for ulike behandlingstilnærminger og dosering - Innsiktsorientert og støttende behandling - Kroppsbilde og kroppsbevissthet - Fysisk aktivitet og gruppetilnærming i psykisk helsearbeid. 3. studieår Fagplanens emnebeskrivelser for 3. studieår inneholder, i motsetning til 1. og 2.studieårs beskrivelser, detaljert informasjon om organisering, arbeidsformer og obligatorisk studiedeltakelse. Før sto denne informasjonen ikke i fagplanen, men i undervisningsplaner for det enkelte emne. Emne 9 - International Public Health Internasjonal folkehelse 15 sp 5. semester Public health work is society s organized effort to maintain, improve and promote the population s health, both locally and globally. Interventions are directed towards factors that contribute to better health and factors that might represent a health risk. Public health work is concerned with reducing health inequalities through work on equity, accessibility and quality of services. An increase in disease rates, long term conditions and lifestyle illnesses are expected in the future. This is a consequence of demographic changes and a result of people s health behaviour. Competence in interprofessional collaboration in both public and private sectors is crucial to meeting challenges. ECTS-Distribution Subject Part I Part II Part III Part IV Sum ECTS Theory and method 0,5 1,0 1,5 Ethics 0,5 0,5 1,0 2,0 Governing 3,0 3,0 6,0 Communication 0,5 1,0 1,0 2,5 Health promotion & 0,5 2,0 2,5 1,0 6,0 Preventative work Sum 5,0 5,0 5,0 3,0 18

19 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 19 Part 1 - The Scope of International Public Health 5 ECTS Learning outcomes On successful completion of this part the student will achieve the following learning outcomes: Knowledge The student is able to 1. describe the challenges in health and social services, welfare systems, relevant legislation, regulations and agreements, and the role of national and international organizations and institutions 2. describe the development and achievements of public health and discuss future challenges within the field 3. describe social inequalities in health and their consequences nationally and globally 4. discuss inter-professional, evidence-based interventions with clients, focusing on epidemiology and different cost analyses Skills The student is able to 5. address challenges in public health and demonstrate how to intervene professionally in collaboration with others 6. reflect upon democratic development and discuss the principles of universal design from a human rights perspective 7. search for relevant research, and analyze and apply to the findings in their assignment General competences The student is able to 8. apply the tools of innovation and entrepreneurship in public health issues and communicate the results to an audience 9. reflect upon ethical issues and discuss intercultural perspectives in public health Part II - Environmental Conditions and Population Health 5 ECTS - Learning outcomes On successful completion of this part the student will achieve the following learning outcomes: Knowledge The student is able to 10. discuss the interactions between environmental conditions and sustainable development related to health 11. describe the impact of climate changes and health care interventions following disasters 12. describe non-communicable and communicable diseases and interprofessional intervention 13. describe issues within mental health and the need for interprofessional priorities 14. discuss injury prevention and issues related to occupational health Skills The student is able to 15. reflect upon the priorities within health and social services, and analyze the consequences for population health 16. demonstrate communication skills to improve health literacy through social marketing in relation to smoking, drugs, physical inactivity and nutrition and reflect on intervention strategies and their efficacy

20 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI reflect upon a comprehensive view of humanity and human rights General competences The student is able to 18. reflect upon diversity and how different ethnic, religious and cultural background may influence communication between people 19. disseminate public health knowledge in collaborative dialogues with stakeholders Part III - Family Health Issues 5 ECTS Learning outcomes On successful completion of this part the student will achieve the following learning outcomes: Knowledge The student is able to 20. discuss theoretical models for behavioral change and their application 21. reflect on the complexity of health determinants related to childhood, adolescence, adulthood and old age 22. discuss the importance of physical activity and social participation in health promotion 23. describe the impact of vaccination programs in preventative work, and the ethical issues involved Skills The student is able to 24. document and evaluate evidence-based family health interventions 25. reflect upon communication and collaboration within an interprofessional team 26. develop interactive and critical health education information to improve family health 27. identify and describe different information channels to promote health education and knowledge sharing General competences The student is able to 28. reflect upon ethical issues, conflicts in personal values, and interprofessional approaches in family health 29. reflect upon the importance of public-private partnership as an asset in public health 30. describe social entrepreneurship and societal transformation as a tool for implementation of a public health activity Learning and teaching approach The learning and teaching approach consists of group work supported by lectures, workshops, selfstudies and field trips. Groups, consisting of approximately 5 students, focus on assignments facilitated by tutors. Part I and part II include two assignments each while part III has one assignment. See the course description for further details. All parts of the module have a focus on interactivity in promoting knowledge exchange and on interprofessional collaborative dialogue, enhancing self-awareness in the professional role. The students will gain practice in decision-making and problem-solving, relating to client-centered and evidencebased practice.

21 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 21 Compulsory participation The following activities are compulsory: group meetings with the tutor, group assignments and oral presentation of the assignments. In order to fulfill the learning outcomes, interaction between students and tutors as well as interaction among students is deemed necessary. All group assignments must be published on the module's web page on Fronter. The assignments must be signed electronically by all members of the group. Assessment and evaluation The student may choose English or Norwegian as examination language. The requirements concerning compulsory participation have to be fulfilled before the student can take the exam. All papers must be published on the module's web site. The papers must be signed electronically by all members of the group. For further details see the course description. Examination International Public Health - 15 ECTS Internasjonalt folkehelsearbeid Examination content: Examination form: Grading: Time: Learning objectives from part I, II and III Individual oral exam, 20 min. ECTS grading A F 5 th semester Evaluation Two examiners evaluate all students. One examiner is external on 10 % of the students. Assessment regulations for Oslo University College: Reading list The list is updated May Approximately 1000 pages. * Published in Fronter. Part I - The Scope of International Public Health Approximately 410 pages. *Bager, T. (2008) The Camp Model An Innovative Way of Teaching Entrepreneurship Paper to IntEnt Conference in Ohio, USA. 1-5 and pp. *Beaglehole, R. (2009) (Ed.) Global Public Health: a new era. Oxford: Oxford University Press. Chap 1 (20p), 2 (24p), 12, (13p) 13 (13p) & 14 (7p) 97 pp. *Bonita, R., Beaglehole, R. & Kjellström, T. (2006) Basic Epidemiology. WHO Library Cataloguing- Publications Data. Chap 1 pp. 1-6 and chap pp. *Huber, E., Rueschemeyer, D, & Stephens, J. D. (1993). The Impact of Economic Development on Democracy. Journal of Economic Perspectives 7 (3): pp. Merson, M. H. Black, R. E. & Mills A. J. (2011) Global Health Diseases, Programs, Systems, and Policies Sudbury, Mass. : Jones & Bartlett Learning, Chap. 1,(34 pp.) Chap. 2, p (11 pp.), p (3 pp.) Chap. 3, (29 pp.) Chap. 12, (31 pp.) Chap. 13, (46 pp.) Chap. 15, (39 pp.) Chap. 17 (25 pp.) & Chap. 18 (23 pp.). 241 pp..

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi 1 FYSIOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi 1 Studieplan for bachelorstudiet i farmasi Bachelor Programme in Pharmacy 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Oppdatert 2015 Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008 Fagplan Bachelor i sykepleie Kull 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning 2008-2011 Fagplanen er basert på Rammeplan og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE

BACHELOR I VERNEPLEIE BACHELOR I VERNEPLEIE Fagplan 2012 Utarbeidet på grunnlag av Rammeplan og forskrift for vernepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. des 2005. Fagplan godkjent juni 2012,

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Heltid Kull 2012-15 Oppdatert 2014 Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Vedtatt

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk Studieplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Kull 2009-12 Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Vedtatt av Studieutvalget

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer