Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi"

Transkript

1 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy Study Direction Physiotherapy 180 studiepoeng Kull Institutt for fysioterapi Fakultet for helsefag Vedtatt av studieutvalget ved fakultet for helsefag med siste endring vedtatt av prodekan

2 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 2 Innledning... 3 Målgruppe... 4 Opptakskrav... 4 Læringsutbytte... 4 Organisering... 6 Internasjonalisering... 8 Obligatorisk studiedeltakelse... 8 Skikkethet... 9 Studieprogresjon... 9 Innhold... 9 Emne 1 - Helseprofesjonenes grunnlag... 9 Emne 2 - Anatomi Emne 3 - Fysiologi Emne 4 - Massasje og palpasjon Emne 5 - Undersøkelse og funksjon Emne 6 - Behandling av muskel-skjelettlidelser Emne 7 - Patologi Emne 8 - Behandling og rehabilitering Emne 9 - International Public Health Emne 10 Kunnskapsbasert praksis i fysioterapi Emne 11 - Bacheloroppgave Vurderingsordningene for emnene Pensum for emnene

3 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 3 Innledning Fagplanen er hjemlet i lov nr 15 om universiteter og høgskoler, rammeplan for fysioterapeututdanning av og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus av Studiet har to studieretninger. Det er studieretning fysioterapi (tidligere Fysioterapeututdanningen) og studieretning fysioterapi mensendieck (tidligere Mensendieckutdanningen). De to studieretningene har hver sin fagplan. Begge retningene fører fram til bachelorgrad i fysioterapi og kvalifiserer til autorisasjon som fysioterapeut. Studentene velger enten studieretning fysioterapi eller studieretning fysioterapi mensendieck når de søker opptak på bachelorstudiet. 100 av studiets 180 studiepoeng er organisert som fellesemner (anatomi, fysiologi, patologi, International Public Health, bacheloroppgave og kunnskapsbasert praksis), mens 80 studiepoeng er knyttet til den enkelte studieretning. Ulikhetene mellom de to studieretningene er mest synlig i 2. studieår, hvor studieretning fysioterapimensendieck organiserer «Folkehelse, fysisk aktivitet og bevegelse» (20 sp) og «Rehabilitering og habilitering» (15 sp). Studieretning fysioterapi organiserer tilsvarende studiepoeng i «Forebygging, behandling, rehabilitering og habilitering - spesifikke fagområder» (35 sp). I tillegg benyttes ulike fysioterapi-metoder og -tilnærminger gjennom hele studiet ved de to studieretningene. Fullført studium gir 180 studiepoeng og bachelorgrad i fysioterapi. Fullført studium og ett års godkjent turnustjeneste gir grunnlag for å søke autorisasjon som fysioterapeut (lov om helsepersonell). Fysioterapeuter har et selvstendig behandlingsansvar, og pasienter/brukere kan kontakte fysioterapeuten direkte uten henvisning fra lege eller annet helsepersonell. Utdanningsmulighet etter bachelorgrad Bachelorgrad i fysioterapi er opptaksgrunnlag for mastergradsstudier og videreutdanninger. Aktuelle mastergrads studier pr 2012 er innen fagområder som manuell terapi, helsefag, rehabilitering, folkehelse og psykisk helse. Autoriserte fysioterapeuter kan ta fagspesifikke etter- og videreutdanninger, for eksempel i psykomotorisk fysioterapi, fysioterapi for eldre personer og fysioterapi for barn. Fakultet for helsefag driver tverrfaglig forskning- og utviklingsarbeid på områder som eldre og helse, kommunikasjon og helseveiledning, livskvalitet i et livsløpsperspektiv, rehabilitering og habilitering, smerte, og verdighet og etikk. Hva er fysioterapi? Fysioterapi har som mål å utvikle, opprettholde og gjenvinne optimal bevegelses- og funksjonsevne i et livsløpsperspektiv. Fysioterapeuter har spesiell innsikt i sammenhenger mellom det fysiske, psykologiske, emosjonelle og sosiale, og omgivelser. De integrerer disse aspektene i sin virksomhet for å fremme funksjon og livskvalitet. Fysioterapitjenesten er rettet mot å fremme folkehelse, forebygge skader/sykdommer/lidelser og videreutvikling av disse, undersøke og behandle funksjonssvikt og inngå i habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Samarbeid med andre profesjonsutøvere er viktig. Kjerneområdene i fysioterapi er kartlegging av personlige faktorer og omgivelsesfaktorer som påvirker bevegelse og funksjon generelle og spesifikke undersøkelser av bevegelse og funksjon samhandling med pasient/bruker, pårørende, andre profesjonsutøvere og instanser om forebyggende, behandlende, rehabiliterende og habiliterende tiltak.

4 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 4 Fysioterapeuter tilrettelegger for god og likeverdig medvirkning fra pasient/bruker. De har kompetanse i veiledning, rådgivning og undervisning. Autorisasjon som fysioterapeut i Norge gir mulighet til å søke arbeid i alle deler av privat og offentlig sektor, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fysioterapeuter har selvstendig behandlingsansvar. Pasienter og brukere kan kontakte fysioterapeuter direkte uten henvisning fra lege eller annet helsepersonell. Fysioterapeuter arbeider i alle deler av helse- og omsorgstjenesten: Kommunehelsetjenesten: hjemmebaserte tjenester, syke- og aldershjem, lokalmedisinske sentre, fysikalske institutter, rehabiliteringsinstitusjoner, frisklivsentraler, helsestasjoner, barnehager, skoler og folkehelsearbeid Spesialisthelsetjenesten: ulike avdelinger på sykehus, behandlings-, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner Treningssentre og idrettslag Bedriftshelsetjenester Utdanningsinstitusjoner Målgruppe Målgruppen er alle som ønsker å utdanne seg til fysioterapeut. Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse. Læringsutbytte Formålet med fysioterapeututdanning er å utdanne brukerorienterte, selvstendige og reflekterte fysioterapeuter som kan inngå i et faglig og tverrprofesjonelt samarbeid i et samfunn som preges av mangfold og endring. Kandidaten skal ha tilegnet seg en kompetanse som sikrer profesjonsutøvelse i samsvar med samfunnets krav og behov for fysioterapifaglige tjenester. Kompetansen kan deles inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskap Kandidaten har inngående kunnskap om kroppen, spesielt bevegelsessystemet, samt samspillet mellom individ og miljø kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom inngående kunnskap om teorier, funksjonsundersøkelser samt intervensjoner knyttet til bevegelse og funksjon gjennom livsløpet innen virksomhetsområdene helsefremmende, forebyggende, behandlende, re- og habiliterende virksomhet kritisk forståelse av teorier og prinsipper for tilpasset fysisk aktivitet og trening kritisk forståelse av teorier og prinsipper innen manuelle undersøkelser og terapeutiske intervensjoner kritisk forståelse av teorier og prinsipper innen kommunikasjon og samspill, motivasjon og læring, mestring og endringsarbeid grunnleggende kunnskap om forskningsetikk, forskningsdesign og -metoder for innhenting av og analyse av materiale i fysioterapi

5 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 5 Ferdigheter Kandidaten kan fremme deltakelse og likeverdig relasjon med pasient/bruker ved planlegging og gjennomføring av fysioterapi analysere kognitive, emosjonelle og fysiske forhold relatert til pasientens/brukerens funksjonsproblemer og situasjon beherske relevante kartleggingsverktøy, funksjonsundersøkelser, tester og teknikker/metoder i forhold til pasientens/bruker funksjonsproblemer og situasjon gjennomføre relevant intervensjon ved å bruke forsknings- og erfarings basert kunnskap, samt brukerkunnskap og brukermedvirkning vise klinisk kompetanse der manuelle, kroppslige og verbale virkemidler utfyller hverandre i samarbeidssituasjoner med pasient/bruker dokumentere, kvalitetssikre og evaluere fysioterapi veilede og undervise pasienter/brukere, pårørende og samarbeidspartnere vise grunnleggende ferdigheter i formulering av problemstilling, i valg av forskningsdesign, i valg av egnete metoder, i analyse av innsamlet materiale og i formidling av resultater opptre profesjonelt som fysioterapeut på faglig forsvarlig måte og vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasient/bruker, pårørende og andre Generell kompetanse Kandidaten kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen, reflektere kritisk over egen fagutøvelse og ta medansvar for å videreutvikle fagkunnskap viser et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter kan samhandle og samarbeide med pasienter/brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere på tvers av profesjoner, etater og helsetjenestenivåer kan reflektere over etiske problemstillinger og vise etisk handlingsberedskap kan planlegge og gjennomføre prosjekter og komplekse arbeidsoppgaver, vise innsikt i kreative prosesser og behersker enkle verktøy som benyttes i innovasjon og entreprenørskap kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig ved bruk av egnede og varierte uttrykksformer har kunnskap om nasjonale og globale helse- og miljøutfordringer, det multikulturelle samfunn og storbyers spesielle muligheter og utfordringer har innsikt i helse- og sosialpolitiske rammebetingelser, føringer og prioriteringer

6 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 6 Organisering 1. studieår Høstsemester Emne 1 Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp Emne 4 Massasje og palpasjon 5 sp Vårsemester Emne 5 Undersøkelse og funksjon 15 p 2. studieår 3. studieår * Emne 2 Anatomi 15 sp Emne 3 Fysiologi 15 sp Emne 6 Behandling av muskel-skjelettlidelser 15 sp Emne 7 Patologi 10 sp Emne 9 International Public Health, 15 sp Emne 8 Behandling og rehabilitering 35 sp Emne 10 Kunnskapsbasert praksis i fysioterapi 30 sp Emne 11 Bacheloroppgave 15 sp * Rekkefølgen på 3. studieårs emner kan avvike fra oversikten. Organiseringen og arbeidsmåtene som benyttes, skal bidra til å motivere studentene til egenaktivitet og fremme læring. Gjennom studiet legges det opp til at studentene utvikler seg til lærende utøvere i et yrke som er i kontinuerlig utvikling. Det søker å fremme faglig undring og en spørrende holdning til yrke og samfunn, samtidig som studentene aktivt skal kunne anvende den kunnskap og erfaring de allerede har. Praksisstudier 45 sp Fagplanens grunnleggende premiss er at praksis er læringsarena, arbeidsmåte og studieinnhold. Praksisstudier anvendes således både for oppdagelse og begrunnelse av fysioterapifaglige problemstillinger. Praksisstudier skal hovedsakelig være veiledet av kompetent og autorisert fysioterapeut. Veiledet praksis innebærer veiledning, vurdering og utveksling av refleksjoner mellom student og veileder. Praksisstudiene begynner i 1. semester. Studentene skal bli kjent med yrkesutøvelsen så tidlig som mulig, og praksisstudier skal motivere og øke forståelsen av teoristudier. Praksisstudiene skal ha en tydelig progresjon fra 1. til 6. semester. Progresjonen er knyttet både til omfang av tid med direkte kontakt med pasient/klient/bruker, arbeidsoppgavenes omfang og grad av selvstendig arbeid. Tidlig i studiet introduseres studentene for kompleksiteten og mangfoldet i yrkesutøvelsen gjennom avgrensede oppgaver i tråd med læringsmålene for de enkelte emner. Omfanget øker fra enkeltdager tidlig i studiet til lengre, sammenhengende perioder i slutten av studiet. Praksisstudier tilsvarer totalt 45 studiepoeng. I 1. studieår er det praksisstudier med omfang 1,5 sp. 2. og 3. studieår har praksisstudier tilsvarende henholdsvis 12 sp og 31,5 sp.

7 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 7 Sentrale praksissteder for de lange praksisperiodene i 3. studieår er høyskolens egen praksisavdeling, helseforetak og kommunehelsetjeneste. I tillegg har studentene praksisstudier ved for eksempel fysikalske institutter og bedrifter for å få innblikk i flere praksisarenaer for fysioterapeuter. Tidspunkt for praksisstudier med fremmøtepliktig studiedeltakelse oppgis ved semesterstart. Arbeidsformer Valg av arbeidsformer styres av studentenes læringsmål og skal bygge opp under disse. Det legges derfor vekt på å benytte varierte arbeidsformer som utfordrer alle deler av personligheten, sanseapparatet, bevegelsessystemet, følelser, intellekt og sosial funksjon. Flere arbeidsformer bygger på at studentene arbeider sammen slik at de får trening i samarbeid og samspill med andre. De må oppøve ferdighet i å formulere seg, diskutere og reflektere over egne og andres vurderinger, holdninger og handlinger. Den profesjonelle kompetansen innebærer dyktighet i å løse problemer gjennom refleksjon med vekt på vurdering av egne erfaringer og bruk av kunnskap. Derfor er mange av læringsaktivitetene ved utdanningen knyttet til det å løse problemer. Dette innebærer arbeid med relevante eksempler og problemstillinger som krever studentenes aktive deltagelse, selvstyring og samarbeid om læringen. I fysioterapeutstudiet er læring via kroppen noe mer enn teknikk og ferdighet i øvelsen. Ved at studentene reflekterer over erfaringer med egne og andres kroppslige opplevelser og reaksjoner gis de muligheter til erfaringsbaserte fortolkninger av kroppen. Erfaringer med å reflektere over egne kroppslige fornemmelser i kommunikasjon med andre kan utvide mulighetene for forståelse av andre menneskers erfaringsverden. Forståelse for kroppens involvering i kommunikasjon er sentralt i å utvikle relasjonell kompetanse. Studiet stiller store krav til studentenes egenaktivitet. Det forventes at studentene arbeider med studiene i full arbeidsuke, ca. 40 timer. Egenaktivitet innebærer blant annet at studentene arbeider sammen i studentorganiserte kollokvier med oppgaver, problemløsning og ferdighetstrening. De skal også vurdere arbeider i form av likemannsvurdering og gi tilbakemelding til hverandre. Studentene skal selv søke faglige informasjonskilder utover anbefalt litteratur i pensumlistene. Gjennom hele studiet arbeider studenter med skriftlige oppgaver individuelt og/eller i gruppe. Det blir stilt økende krav til nivå og omfang av oppgavene. Skriftlige arbeider kan settes sammen i en mappe. Eksempler på mappeinnhold er rapporter fra praktiske øvelser eller observasjon, anamneser, funksjonsundersøkelser og refleksjonsnotater. I emne 9 kan arbeidsmåtene omfatte følgende arbeidsmåter i tillegg til skriftlige rapporter: poster, muntlig presentasjon, digital historie, interaktiv forelesning, flyer og rollespillpresentasjon. Prosjektarbeid Arbeidsformen benyttes for faglig kunnskapsutvikling som studentene oppnår gjennom arbeidet med problemstillingene i fordypningsoppgaven og prosesslæringen i å løse oppgaver. Gruppearbeid Gjennom diskusjoner og debatter i grupper utfordres studentene til å tydeliggjøre egen fagforståelse. Gruppediskusjoner og meningsutveksling er viktig og nødvendig for egen læringsprosess. Studentene får mulighet til å se gyldigheten av egen, andres og fagets kunnskapsforståelse. Noe av gruppearbeidet skal resultere i et felles skriftlig produkt. I tillegg til det organiserte gruppearbeidet som utdanningen sørger for, oppfordres alle studenter til å ta initiativ til og delta aktivt i kollokviegrupper. En viktig gevinst av gruppearbeid i løpet av studiet er ferdighet i samarbeid som er en påkrevet kompetanse i yrkesutøvelsen. Ferdighetstrening Gjennom ferdighetstrening på høgskolen skal studentene forberede seg til praksisstudier. Ferdigheter kan betegnes som personlig og praktisk kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving og egen

8 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 8 erfaring. Ferdighetstrening har et omfang på 30 studiepoeng, med 15 studiepoeng i hvert av de to første studieårene. Forelesninger Forelesninger benyttes for å synliggjøre sammenhenger, for å trekke frem hovedelementer innenfor et tema og for å formidle relevante problemstillinger. International Public Health Emnet er felles for flere av studiene på avdelingen, og arbeidsmåtene beskrives samlet her: The learning and teaching approach consists of group work supported by lectures, workshops, self-studies and field trips. Groups, consisting of approximately 5 students, focus on assignments facilitated by tutors. Part I and part II include two assignments each, part III and part IV have each one assignment. See the course description for further details. All parts of the module have a focus on interactivity in promoting knowledge exchange and on interprofessional collaborative dialogue, enhancing self-awareness in the professional role. The students will gain practice in decision-making and problem-solving, relating to client-centered and evidencebased practice. Internasjonalisering Fysioterapeututdanningen tilbyr sine studenter å ta deler av bachelorstudiet ved en institusjon i utlandet. Bilaterale avtaler er inngått for studentutveksling. Det legges til rette for at studentene gjennomfører 2-6 måneders studium i 5. eller 6. semester. Mulighetene er knyttet opp mot teoristudier, praksisstudier og bacheloroppgave. Oppgaver i tilknytning til utveksling skrives på engelsk. Det er utarbeidet kriterier for studentutveksling og utenlandsopphold. Utdanningens egne lærere henter kunnskap og erfaring fra utveksling med samarbeidsinstitusjoner. I emne/module 9, Interprofessional Public Health, er undervisning og pensum på engelsk. Studenten kan velge engelsk eller norsk som eksamensspråk. Obligatorisk studiedeltakelse Deltakelse er nødvendig for å sikre at studentene har det nødvendige grunnlaget for å nå læringsmålene. Studenten må ha tilfredsstilt kravene for å fremstille seg til eksamen i emnet. Vi viser til fellesbestemmelser om obligatorisk studiedeltakelse ved Avdeling for helsefag. I praksisstudier kreves minimum 90 % obligatorisk deltakelse. I følgende studieaktiviteter kreves minimum 80 % obligatorisk deltakelse: ledelse av bevegelsesgrupper, ferdighetstrening inkludert introduksjoner, undervisning i forflytning og timeplanfestet gruppearbeid. I emne 8 - Behandling og rehabilitering gjelder i tillegg følgende: Det kreves minimum 80 % obligatorisk studiedeltakelse innenfor hvert av de to fagområdene: 1) fysioterapi ved nevrologiske funksjonsforstyrrelser og 2) fysioterapi ved lunge-, hjerte-, kar- og kreftsykdommer. De tre fagområdene 1) fysioterapi og psykisk helse, 2) fysioterapi og geriatri samt 3) fysioterapi og pediatri er slått sammen til én enhet, og det kreves minimum 80 % obligatorisk studiedeltakelse i enheten. Se undervisningsplanen for nærmere detaljer. I emne 9 International Public Health gjelder i tillegg følgende: A minimum of 80% attendance in obligatory teaching- and learning activities is required to qualify for examination in this module. The following activities are compulsory: group meetings with the tutor, group assignments and oral presentation of the assignments. In order to fulfill the learning outcomes,

9 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 9 interaction between students and tutors as well as interaction among students is deemed necessary. All group assignments must be published on the module's web page on Fronter. The assignments must be signed electronically by all members of the group. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil det i den grad det er mulig, bli stilt krav til arbeid som kan kompensere for fraværet. Detaljerte bestemmelser om obligatorisk studiedeltakelse er angitt i undervisningsplanen for emnet. Skikkethet Vitnemål for fullført studium forutsetter at studenten er skikket for yrket. En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å fungere som helsepersonell. Studenter som viser liten evne til å kunne mestre fysioterapeutyrket, skal så tidlig som mulig i studiet bli informert om dette. De skal få veiledning og råd slik at de kan forbedre seg, eller få råd om å avslutte utdanningen. Særskilt skikkethetsvurdering benyttes i spesielle tilfeller, jf Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av Studieprogresjon Første studieår må være bestått før studenten kan påbegynne andre studieår, og andre studieår må være bestått før studenten kan påbegynne tredje studieår. For å begynne i praksis i emne 8, må eksamen i emnene 6 og 7 være bestått (karakter A-E). Innhold 1. studieår Emne 1 - Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp 1. semester Helse- og sosialfaglig yrkesutøvelse er basert på et felles verdigrunnlag. Sentralt i dette er et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet, autonomi og rett til medbestemmelse. Emnet inneholder grunnleggende kunnskap om helseprofesjonen, men har hovedvekt på emner som danner felles referanseramme for yrkesutøvelsen innenfor de ulike profesjonene. Læringsmål Studentene skal - beskrive etiske teorier og begreper - diskutere forholdet mellom etikk og moral og drøfte etiske dilemmaer - beskrive sentrale begreper innen profesjonell helsefaglig kommunikasjon - drøfte kommunikasjon, problemløsning og samarbeid i grupper - gjøre rede for innholdet i begrepet tverrkulturell kommunikasjon - beskrive hva som kjennetegner vitenskapelig kunnskap og gjøre rede for vitenskapelige metoder som er relevante for helsefagene - gjøre rede for ulike former for kunnskap i helsefag, samt diskutere forholdet mellom teori og praksis. - beskrive ulike syn på kultur, helse og sykdom

10 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI redegjøre for ulike perspektiver på kropp - reflektere over læring og ferdighetstrening relatert til fysioterapi - redegjøre for profesjonsbegrepet - kjenne til relevant lovverk Sentrale temaer - Sentrale etiske teorier - Profesjonsetikk - Aktuelle etiske dilemmaer - Kommunikasjonsteorier - Praktisk kommunikasjon - Kulturforståelse og tverrkulturell kommunikasjon - Samarbeid og problemløsning i grupper - Profesjonsbegrepet - Helse, sykdom og kultur - Kunnskapssøk, kunnskapsformidling og kritisk kildevurdering - Vitenskapsteori og vitenskapelige metoder - Helselovgivning. Emne 2 - Anatomi 15 sp 1. og 2. semester Anatomi skal gi kunnskap om oppbygging og funksjon av ulike vevstyper og organsystemer som har betydning for bevegelse, og om samspillet mellom disse ut fra en forståelse av kroppen som en funksjonell enhet. Kunnskap om degenerative og regenerative prosesser og teorier om hvordan vev reagerer på ulike typer påvirkning inngår også i emnet. Læringsmål Studentene skal - identifisere og beskrive kroppens anatomiske strukturer, oppbygging og funksjon, inkludert overflateanatomi og palpasjon - beskrive nevrofysiologiske prosesser, herunder smertefysiologi - beskrive generelle patologiske prosesser, herunder forandring av ulike vevstyper. Sentrale temaer Anatomi - Muskel-, skjelett- og nervesystem med vekt på kroppen som sensorisk-motorisk enhet og forholdet mellom det perifere og sentrale nervesystem og kroppen som funksjonell enhet med vekt på samspillet mellom den deler - Indre organer med vekt på sirkulasjons- og respirasjonssystemet - Det endokrine system og dets samspill med kroppens andre systemer - Histologi, oppbygning og funksjon av ulike typer vev - Muskel-skjelettsystemet, forholdet mellom påvirkning/funksjon og forandring av ulike vevstyper, funksjonell adapsjon; generative og regenerative prosesser - Smertefysiologi.

11 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 11 Emne 3 - Fysiologi 15 sp 1. og 2. semester Dette emnet skal gi kunnskap om kroppens normale fysiologiske prosesser i hvile, under arbeid og ved ulike typer påkjenning og belastning. Læringsmål Studenten skal - identifisere, beskrive og forklare normale kroppsfunksjoner - beskrive og forklare prinsippene for styring og kontroll av ulike kroppsprosesser - beskrive og forklare sentrale arbeidsfysiologiske prinsipper og målinger. Sentrale temaer Fysiologi - Respirasjonsfysiologi - Sirkulasjonsfysiologi - Muskelfysiologi - Energistoffskiftet - Temperaturregulering - Immunsystemet - Endokrinologi - Fordøyelsen - Nyrer og væskebalanse - Fysisk aktivitet og forebyggende helse aktivitet/inaktivitet og livstilsykdommer - Klinisk fysiologi - Arbeidsfysiologi - Ernæring. Emne 4 - Massasje og palpasjon 5 sp 1. semester I dette emnet rettes fokus mot det å berøre og det å bli berørt. Ferdigheter i massasje trenes ved å innarbeide gode grep og fatninger samt oppøve varhet for reaksjoner og uttrykk fra den som blir massert. De praktiske øvelsene studentene får ved både å være utøver og "pasient". Dette legger grunnlaget for praktisk-teoretisk refleksjon over handling. Emnet inneholder undersøkelse av vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur. Det fokuseres på innlæring av massasjeteknikker samt innarbeiding av gode ergonomiske forhold i arbeidssituasjonen for studentene. Læringsmål Studenten skal - vise en empatisk og anerkjennende væremåte i arbeid med pasient/klient - vise ferdighet i grunnleggende retningslinjer for arbeidsteknikk - ivareta krav til god hygiene - vise topografisk palpasjon - undersøke og skille mellom vevskvaliteter i hud og muskulatur - vise ferdigheter i bløtdelsbehandling/ulike massasjeteknikker samt redegjøre for hensikten - kjenne til grunnleggende prinsipper for veiledning. Sentrale temaer Anatomi - Overflateanatomi

12 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 12 Psykologi og pedagogikk - Sansing, persepsjon og opplevelse - Kommunikasjon og samhandling - Veiledning Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Kroppen som livshistorie og uttrykksfelt Sykdom og funksjonshemming - Enkle funksjonsforstyrrelser knyttet til muskel-skjelettsystemet Behandling, rehabilitering, habilitering - Undersøkelse og vurdering av vevskvaliteter - Massasjeteknikker Helsefremmende og forebyggende arbeid - Grunnleggende retningslinjer for egen arbeidsteknikk. Emne 5 - Undersøkelse og funksjon 15 sp 2. semester Hovedfokus er på menneskets bevegelse og funksjon, hvor fysioterapi, anatomi og fysiologi skal understøtte studentens læring. Studentene skal utvikle innsikt i variasjoner over bevegelse og funksjon gjennom å observere, undersøke, analysere og vurdere bevegelse og funksjon hos mennesker med og uten funksjonsforstyrrelser. I undervisningen vektlegges det kommunikative og det biomekaniske aspektet ved bevegelse. Elementer er: bevegelseserfaring, biomekanikk, treningslære og tilrettelegging av trenings-/bevegelsesgrupper. Den fysioterapeutiske funksjonsundersøkelse knyttet til muskelskjelettlidelser inngår som et viktig element. Læringsmål Studenten skal - gjennomføre anamneseopptak - gjøre rede for det teoretiske grunnlaget for en empatisk og anerkjennende væremåte - beskrive, analysere, dokumentere/formidle egen opplevelse av ulike bevegelseserfaringer - lede bevegelsesgruppe, inkludert planlegging, gjennomføring og evaluering - redegjøre for sentrale faktorer for innlæring av ferdigheter - beskrive biomekaniske prinsipper - beskrive og anvende generelle treningsprinsipper - identifisere, beskrive, analysere og vurdere funksjon - vise veiledningsferdigheter - identifisere og beskrive det allmenne ved bevegelse og individuelle variasjoner - anvende funksjonell anatomi, identifisere og beskrive kroppsstrukturer herunder overflateanatomi og palpasjon - gjennomføre en fysioterapeutisk funksjonsundersøkelse - redegjøre for hensikten med den fysioterapifaglige funksjonsundersøkelsen, hvilke elementer den inneholder og sammenhengen mellom disse - anvende biomekaniske prinsipper i den fysioterapeutiske funksjonsundersøkelsen - vise kunnskap om fysisk aktivitet i et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Sentrale temaer Anatomi - Muskel- skjelett- og nervesystem med vekt på kroppen som funksjonell enhet - Overflateanatomi, topografisk palpasjon Psykologi og pedagogikk - Sansing, persepsjon og opplevelse - Motivasjon og læring

13 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI Undervisning, veiledning, rådgivning og helseopplysning - Kommunikasjon og samhandling Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Kroppen som sentrum for erfaring - Normer verdier og idealer knyttet til kropp og bevegelser Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Fysiske lover for likevekt og bevegelse - Sammenhengen mellom anatomi og funksjon - Statikk og dynamikk i biomekanikken - Gravitasjon, friksjon og andre ytre krefter - Bevegelsesapparatets bidrag av indre krefter - Vevsstrukturenes mekaniske egenskaper - Vevsstrukturenes stimuli for trivsel og vekst - Beskrivelse og analyse av bevegelser (kinematikk) Beregninger av krefter og momenter (kinetikk) Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses- og aktivitetserfaring - Observasjon, beskrivelse og analyse av personer i ro, bevegelse og aktivitet - Faktorer som påvirker fri bevegelse og fysisk funksjon - Beskrive og redegjøre for bevegelsesobservasjon og analyse - Finne frem til fremmende og hemmende faktorer for fri bevegelse og fysisk funksjon Helse- og behandlingsfilosofi, faghistorie - Ulike måter å forstå kropp og bevegelse på - Helse og sykdom som tvetydig fenomen - Faghistorie og fagtradisjoner: ideologier i samfunns- og helsetjeneste konsekvenser for praksis - Sykdom og funksjonshemming - Enkle funksjonsforstyrrelser knyttet til muskel-skjelettsystemet - Innføring i internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) Behandling, rehabilitering, habilitering - Anamnesen som en samtale - Undersøkelse og vurdering av kroppsholdning, bevegelsesmønster samt vevskvaliteter - Generelle og spesifikke tester, blant annet i forhold til mobilitet/stabilitet, evne til å arbeide funksjonelt og til å veksle mellom arbeid og hvile, styrke/koordinasjon, respirasjons- og sirkulasjonsforhold og vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur Helsefremmende og forebyggende arbeid - Fysisk aktivitet og helse. 2. studieår Emne 6 - Behandling av muskel-skjelettlidelser 15 sp 3. semester Emnet fokuserer på behandlingstiltak og forebyggende arbeid i forhold til muskel-skjelettlidelser. Her videreføres kunnskap fra 1.studieår i biomekanikk, treningslære og funksjonsundersøkelse. Videre trekkes betydningen av generative og regenerative prosesser i muskel-skjelettystemet inn. Emnet inneholder også en forflytningsdel der studentene skal praktisere forflytningsveiledning. Læringsmål Studenten skal - planlegge undervisning og veilede i forflytningsteknikker - redegjøre for indikasjonsområder og anvendelse av elektroterapi

14 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI vurdere kroppslige uttrykk og vise innsikt i hvordan kroppen påvirkes av ulike forhold - skrive journal inklusiv faglig vurdering - beskrive og redegjøre for observasjoner, undersøkelser, funn og vurderinger - vise begynnende ferdighet i klinisk resonnement - beskrive og analysere bevegelser og funksjoner og vurdere disse i lys av teorier om motorisk kontroll, motorisk utvikling og motorisk læring. - anvende kunnskap om patologi relatert til funksjonsundersøkelser og tiltak - vise en bevissthet på egen være- og handlemåte i relasjon til pasienten og andre og sette mål for behandling og/eller rehabilitering sammen med bruker - vise ferdighet i gjennomføring av valgte fysioterapitiltak - dosere valgte tiltak på en hensiktsmessig måte - vise ferdighet i anvendelse av fysioterapimetoder, teknikker og treningsprinsipper - anvende biomekaniske prinsipper i valgte fysioterapitiltak - vise ferdighet i veiledning og undervisning i samhandling med pasient/bruker og andre samarbeidspartnere - anvende prinsipper for helsefremmende og forebyggende tiltak. Sentrale temaer Psykologi og pedagogikk - Undervisning, veiledning, rådgivning og helseopplysning Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Normer, verdier og idealer knyttet opp til kropp og bevegelse i et flerkulturelt perspektiv Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Nevrofysiologisk plastisitet - Samspill mellom det nevromuskulære system og omgivelsene - Motorisk læring og kontroll - Bevegelsesretning, bevegelseskraft og metoder for beregning av krefter og dreiemomenter (kraftmomenter) Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses- og aktivitetserfaring - Observasjon og analyse av personer i bevegelse og aktivitet - Finne frem til fremmende og hemmende faktorer for fri bevegelse og fysisk funksjon Behandling, rehabilitering og habilitering - Anamneseopptak - Undersøkelse og vurdering av kroppsholdning, bevegelsesmønstre og belastningsmåter, samt vevskvaliteter - Generelle og spesifikke tester, blant annet i forhold til mobilitet/stabilitet, evne til å arbeide funksjonelt og til å veksle mellom arbeid og hvile, styrke/koordinasjon, respirasjons- og sirkulasjonsforhold og vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur - Oppsummering ved blant annet å se på forholdet mellom lokale og generelle funn og gi tilbakemelding til pasient/klient om faglige vurderinger og samtale om mål og planer videre - Anvendelse av fysioterapimetoder og teknikker som påvirker bevegelighet, styrke, stabilitet, koordinasjon, anspenthet og spenningstilstander, balanse, utholdenhet, respirasjon og sirkulasjon samt smerte - Dokumentasjon, kvalitetssikring og evaluering - Journalføring og epikrise - Behandling/(re)habilitering som ideologi, mål og/eller middel Helsefremmende og forebyggende arbeid - Informasjon om, tilrettelegging og organisering av arbeidsmiljø og omgivelser som stimulerer til variert bevegelse - Forebygging av belastningslidelser.

15 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 15 Emne 7 - Patologi 10 sp 3. semester Emnet bygger på første studieårs undervisning i generell patologi: patofysiologi, degenerative/ regenerative prosesser og inflammatoriske prosesser. Læringsmål Studenten skal - dokumentere kunnskap om generell og spesiell patologi med fokus på forekomst, etiologi, patologiske prosesser, symptomer, tegn og prinsipper for medisinsk og kirurgisk behandling. Sentrale temaer Sykdomslære og funksjonshemming - Patologiske tilstander og prosesser innenfor følgende områder: - Muskel-skjelettlidelser, ortopedi, nevrologi, revmatologi, psykiatri, kreftsykdommer, traumatologi, respirasjons- og sirkulasjonslidelser og kirurgi. - Kunnskap om forekomst, etiologi, patologiske forandringer/prosesser, tegn, symptomer - Prinsipper for medisinsk behandling ved ulike patologiske tilstander. Emne 8 - Behandling og rehabilitering Lunge-, hjerte-, kar- og kreftsykdommer, nevrologi, pediatri, geriatri og psykisk helse 35 sp 4. semester Dette emnet skal danne grunnlag for fysioterapeuters arbeid innen områdene lunge-, hjerte- og karlidelser, kreftbehandling, nevrologi, pediatri, geriatri og psykisk helsearbeid. Undersøkelse, behandling og rehabilitering samt forebyggende og helsefremmende tiltak problematiseres og diskuteres i lys av forskningsbasert kunnskap, holdninger og verdier. Trenings- og behandlingsprinsippene bygger på kunnskap om patologi og kunnskap om bevegelse og funksjon i et livsløpsperspektiv. Målet er å støtte opp om og utvikle mestringsevne og funksjonsnivå. Emnet omhandler også samfunnets krav til yrkesutøvere innen helse- og sosialsektoren med hensyn til ansvar, kvalitet på tjenestene og sosial kompetanse. Brukermedvirkning er det bærende prinsipp. I problembaserte kasuistikker med ulike praksisrelevante problemstillinger legges det vekt på å hente frem studentenes etiske refleksjon og bevissthet. Læringsmål Studenten skal - vise innsikt i teori om menneskets utvikling i et livsløpsperspektiv - vise innsikt i teori om motorisk læring og kontroll - identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i praksis - reflektere over empatiens rolle i yrkesutøvelsen - redegjøre for hva brukermedvirkning i behandling, forebygging og rehabilitering innebærer - beskrive kroppslige uttrykk og vise innsikt i hvordan kroppen påvirkes av ulike forhold - kunne anvende kunnskap fra patologi i valg av funksjonsundersøkelser og tiltak - vurdere mulige konsekvenser av ulike dysfunksjoner - vise kunnskap om observasjon, testing og funksjonsvurdering for å kartlegge individuelle og miljømessige ressurser og begrensninger hos pasienter/brukere - gjøre rede for bruk av standardiserte tester og testutstyr - gjøre rede for sine observasjoner, testresultater og funn - kunne systematisere funn innenfor begreps- og klassifikasjonssystemet ICF - gjøre rede for og begrunne valg av fysioterapitiltak

16 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI gjøre rede for og begrunne anvendelse av fysioterapimetoder, teknikker og treningsprinsipper - identifisere pasienters behov for henvisning til andre relevante faggrupper og hjelpeinstanser - redegjøre for fysioterapeutens fagspesifikke bidrag i tverrprofesjonelt samarbeid - vise kunnskap om kommunikasjon, veiledning, instruksjon og samarbeid med pasienter/brukere og pårørende - gjøre rede for helsefremmende og forebyggende tiltak - kjenne til lover og andre føringer som gjelder for statlig og kommunalt ansvar for rehabiliteringsvirksomhet. Sentrale temaer Listen nedenfor har flere deler. De sentrale temaene som i større eller mindre grad er felles for alle syv fagområder i emnet står oppført først. Deretter presenteres spesielle innholdselementene som gjelder for hvert av delområdene. Sentrale temaer for alle de syv fagområdene lunge-, hjerte-, karsykdommer, nevrologi, pediatri, geriatri og psykisk helse: Psykologi og pedagogikk - Menneskets psykologiske og sosiale utvikling - Kriseteori og krisebearbeiding - Mestring, empowerment og adferdsendring - Motivasjon, læring og hukommelse - Veiledning, undervisning og rådgivning - Tverrfaglig samarbeid - Møte med brukeren - Flerkulturell kommunikasjon - Konfliktløsning Stats- og kommunalkunnskap - Yrkesroller og ansvarsforhold - Lover, rammer og andre føringer Etikk - Empati - Etiske refleksjonsmodeller, dilemmaer og verdikonflikter i praksis - Mangfold, identitet, kjønnsroller og generasjoner - Yrkesetiske retningslinjer Personlige, sosiale, og kulturelle aspekter ved bevegelse - Normer, verdier og idealer knyttet til kropp og bevegelse - Normer, verdier og idealer i et flerkulturelt perspektiv Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Nevrofysiologisk dysfunksjon - Nevrofysiologisk plastisitet - Omgivelsenes betydning - Motorisk utvikling, læring, relæring og kontroll Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses- og aktivitetserfaring - Observasjon og analyse av bevegelse og aktivitet Helse- og behandlingsfilosofi, faghistorie - Behandling og rehabilitering som ideologi, mål og/eller middel - Endring i pasient- og fysioterapeutrollen - Fra behandling til samhandling Behandling, rehabilitering og habilitering - Å leve med funksjonshemming/kroniske lidelser - Etiske overveielse og dilemmaer - Brukermedvirkning - Anvendt patologi i undersøkelse, behandling og rehabilitering - Klinisk resonering i undersøkelse, behandling og rehabilitering

17 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI Kartlegging, kroppsundersøkelse, generelle og spesifikke tester - Funksjonsdiagnostikk - Tiltak: Planlegging, gjennomføring og evaluering på individ og gruppenivå - Anvendelse av og begrunnelser for trening, fysioterapimetoder og teknikker - Tilrettelegging og dosering - Ortopediske og tekniske hjelpemidler - Journalføring - International Classifiation of Functioning, Disability and Health (ICF) - Dokumentasjon, kritisk vurdering og faglig begrunnelser Helsefremmende og forebyggende arbeid - Identifisering av risikofaktorer og ulykkesforebyggende arbeid - Risikofaktorer, helseopplysning, livsstil, adferdsendring og adherence - Tilrettelegging og organisering av fysisk aktivitet og trening - Forebygging av belastningslidelser hos mennesker med funksjonshemming. Sentrale temaer for fysioterapi ved lunge-, hjerte- og karlidelser - Rehabilitering av mennesker med kronisk lungesykdom (KOLS) - Utfordringer og problemstillinger knyttet til lungesykdom hos barn og ungdom - Undersøkelse og bruk av tester for å identifisere problemer og ressurser og planlegge tiltak - Fysioterapi for å redusere respirasjonsarbeid, anfallsmestring - Fysioterapi for å øke lungevolum, og løsne, flytte og fjerne sekret, pustehjelpemidler - Fysisk aktivitet, styrke og utholdenhet - prinsipper for trening, egenmestring - Pre- og postoperativ fysioterapi - Fysioterapi for pasienter på intensivavdeling - Hjerterehabilitering i 3 ulike faser - Ullevålsmodellen - Treningsprinsipper for pasienter med hjertesykdom, gruppeprosesser, bruk av musikk - Perifer arteriell og venøs svikt - Amputasjoner og protesebruk. Sentrale temaer for fysioterapi ved kreftsykdommer - Brystkreft og gynekologisk kreft - Lymfødembehandling og smertelindring. Sentrale temaer for fysioterapi ved nevrologiske funksjonsforstyrrelser Anvendt patologi knyttet til - ulike diagnoser (slag, Parkinsons sykdom, multippel sclerose, polynevropati, ryggmargsskade, hodeskade) - sentrale begreper (postural dyskontroll, tonus, sensibilitet, kognitive funksjoner, dysfagi) - generelle og spesifikke undersøkelser i forhold til personer med skader og sykdommer i det sentrale og perifere nervesystem - observasjon og bevegelsesanalyse, aktivitet og deltagelse i følge ICF - standardiserte tester, MAS - spesifikke tester på kropps funksjons og kroppsstruktur i følge ICF - prinsipper for behandling og rehabilitering av personer med nevrologiske funksjonsforstyrrelser basert på en systemteoretisk tilnærming - fysisk aktivitet og treningsprinsipper - funksjons- og forflytningstrening - problematisering av bruk av hjelpemidler og kompenserende tiltak - motorisk læring, relæring og kontroll i pasient sammenheng - funksjonshemming, krise og mestring. Sentrale temaer for fysioterapi og pediatri - Teori om bevegelsesutvikling med vekt på variasjon i utvikling - Observasjon og analyse av levende barn - Bruk av tester for å identifisere avvik og planlegge tiltak - Problemstillinger knyttet til funksjonshemmede barn med fremmedkulturell bakgrunn

18 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI Tiltak basert på kunnskap om typiske barns utvikling og læring i dagliglivet - Familiesentrert tilnærming for barn som er i risiko for avvikende utvikling, for motorisk usikre barn, for barn med nevrologiske funksjonsforstyrrelser og for barn med ortopediske funksjonsforstyrrelser. Sentrale temaer for fysioterapi og geriatri - Biologisk og patologisk aldring; eldres spesielle og sammensatte behov - Følelsesmessige, sosiale og miljømessige forhold med betydning for aldring - Identifikasjon av variasjon i eldres funksjon - Fall, osteoporose, demens, eldre og funksjonshemming - Bruk av tester og testing av eldre, med vekt på funksjon og bevegelse - Fysisk aktivitet, styrke-, utholdenhets- og balansetrening. Sentrale temaer for fysioterapi i psykisk helsearbeid - Kroppsundersøkelse med fokus på belastninger og ressurser som grunnlag for ulike behandlingstilnærminger og dosering - Innsiktsorientert og støttende behandling - Kroppsbilde og kroppsbevissthet - Fysisk aktivitet og gruppetilnærming i psykisk helsearbeid. 3. studieår Fagplanens emnebeskrivelser for 3. studieår inneholder, i motsetning til 1. og 2.studieårs beskrivelser, detaljert informasjon om organisering, arbeidsformer og obligatorisk studiedeltakelse. Før sto denne informasjonen ikke i fagplanen, men i undervisningsplaner for det enkelte emne. Emne 9 - International Public Health Internasjonal folkehelse 15 sp 5. semester Public health work is society s organized effort to maintain, improve and promote the population s health, both locally and globally. Interventions are directed towards factors that contribute to better health and factors that might represent a health risk. Public health work is concerned with reducing health inequalities through work on equity, accessibility and quality of services. An increase in disease rates, long term conditions and lifestyle illnesses are expected in the future. This is a consequence of demographic changes and a result of people s health behaviour. Competence in interprofessional collaboration in both public and private sectors is crucial to meeting challenges. ECTS-Distribution Subject Part I Part II Part III Part IV Sum ECTS Theory and method 0,5 1,0 1,5 Ethics 0,5 0,5 1,0 2,0 Governing 3,0 3,0 6,0 Communication 0,5 1,0 1,0 2,5 Health promotion & 0,5 2,0 2,5 1,0 6,0 Preventative work Sum 5,0 5,0 5,0 3,0 18

19 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 19 Part 1 - The Scope of International Public Health 5 ECTS Learning outcomes On successful completion of this part the student will achieve the following learning outcomes: Knowledge The student is able to 1. describe the challenges in health and social services, welfare systems, relevant legislation, regulations and agreements, and the role of national and international organizations and institutions 2. describe the development and achievements of public health and discuss future challenges within the field 3. describe social inequalities in health and their consequences nationally and globally 4. discuss inter-professional, evidence-based interventions with clients, focusing on epidemiology and different cost analyses Skills The student is able to 5. address challenges in public health and demonstrate how to intervene professionally in collaboration with others 6. reflect upon democratic development and discuss the principles of universal design from a human rights perspective 7. search for relevant research, and analyze and apply to the findings in their assignment General competences The student is able to 8. apply the tools of innovation and entrepreneurship in public health issues and communicate the results to an audience 9. reflect upon ethical issues and discuss intercultural perspectives in public health Part II - Environmental Conditions and Population Health 5 ECTS - Learning outcomes On successful completion of this part the student will achieve the following learning outcomes: Knowledge The student is able to 10. discuss the interactions between environmental conditions and sustainable development related to health 11. describe the impact of climate changes and health care interventions following disasters 12. describe non-communicable and communicable diseases and interprofessional intervention 13. describe issues within mental health and the need for interprofessional priorities 14. discuss injury prevention and issues related to occupational health Skills The student is able to 15. reflect upon the priorities within health and social services, and analyze the consequences for population health 16. demonstrate communication skills to improve health literacy through social marketing in relation to smoking, drugs, physical inactivity and nutrition and reflect on intervention strategies and their efficacy

20 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI reflect upon a comprehensive view of humanity and human rights General competences The student is able to 18. reflect upon diversity and how different ethnic, religious and cultural background may influence communication between people 19. disseminate public health knowledge in collaborative dialogues with stakeholders Part III - Family Health Issues 5 ECTS Learning outcomes On successful completion of this part the student will achieve the following learning outcomes: Knowledge The student is able to 20. discuss theoretical models for behavioral change and their application 21. reflect on the complexity of health determinants related to childhood, adolescence, adulthood and old age 22. discuss the importance of physical activity and social participation in health promotion 23. describe the impact of vaccination programs in preventative work, and the ethical issues involved Skills The student is able to 24. document and evaluate evidence-based family health interventions 25. reflect upon communication and collaboration within an interprofessional team 26. develop interactive and critical health education information to improve family health 27. identify and describe different information channels to promote health education and knowledge sharing General competences The student is able to 28. reflect upon ethical issues, conflicts in personal values, and interprofessional approaches in family health 29. reflect upon the importance of public-private partnership as an asset in public health 30. describe social entrepreneurship and societal transformation as a tool for implementation of a public health activity Learning and teaching approach The learning and teaching approach consists of group work supported by lectures, workshops, selfstudies and field trips. Groups, consisting of approximately 5 students, focus on assignments facilitated by tutors. Part I and part II include two assignments each while part III has one assignment. See the course description for further details. All parts of the module have a focus on interactivity in promoting knowledge exchange and on interprofessional collaborative dialogue, enhancing self-awareness in the professional role. The students will gain practice in decision-making and problem-solving, relating to client-centered and evidencebased practice.

21 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 21 Compulsory participation The following activities are compulsory: group meetings with the tutor, group assignments and oral presentation of the assignments. In order to fulfill the learning outcomes, interaction between students and tutors as well as interaction among students is deemed necessary. All group assignments must be published on the module's web page on Fronter. The assignments must be signed electronically by all members of the group. Assessment and evaluation The student may choose English or Norwegian as examination language. The requirements concerning compulsory participation have to be fulfilled before the student can take the exam. All papers must be published on the module's web site. The papers must be signed electronically by all members of the group. For further details see the course description. Examination International Public Health - 15 ECTS Internasjonalt folkehelsearbeid Examination content: Examination form: Grading: Time: Learning objectives from part I, II and III Individual oral exam, 20 min. ECTS grading A F 5 th semester Evaluation Two examiners evaluate all students. One examiner is external on 10 % of the students. Assessment regulations for Oslo University College: Reading list The list is updated May Approximately 1000 pages. * Published in Fronter. Part I - The Scope of International Public Health Approximately 410 pages. *Bager, T. (2008) The Camp Model An Innovative Way of Teaching Entrepreneurship Paper to IntEnt Conference in Ohio, USA. 1-5 and pp. *Beaglehole, R. (2009) (Ed.) Global Public Health: a new era. Oxford: Oxford University Press. Chap 1 (20p), 2 (24p), 12, (13p) 13 (13p) & 14 (7p) 97 pp. *Bonita, R., Beaglehole, R. & Kjellström, T. (2006) Basic Epidemiology. WHO Library Cataloguing- Publications Data. Chap 1 pp. 1-6 and chap pp. *Huber, E., Rueschemeyer, D, & Stephens, J. D. (1993). The Impact of Economic Development on Democracy. Journal of Economic Perspectives 7 (3): pp. Merson, M. H. Black, R. E. & Mills A. J. (2011) Global Health Diseases, Programs, Systems, and Policies Sudbury, Mass. : Jones & Bartlett Learning, Chap. 1,(34 pp.) Chap. 2, p (11 pp.), p (3 pp.) Chap. 3, (29 pp.) Chap. 12, (31 pp.) Chap. 13, (46 pp.) Chap. 15, (39 pp.) Chap. 17 (25 pp.) & Chap. 18 (23 pp.). 241 pp..

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Kull 2009-12

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Kull 2009-12 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2009-12 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Vedtatt av Avdelingsstyret

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Kull 2008-11

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Kull 2008-11 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2008-11 Oppdatert 2010 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Vedtatt av Avdelingsstyret

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi. Kull 2006-09

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi. Kull 2006-09 1 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for fysioterapeututdanning

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi 1 FYSIOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck. Kull 2008-11

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck. Kull 2008-11 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2008-11 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Vedtatt av Avdelingsstyret 13.12.2006

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck 1 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser

Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser FS kode RUSPSYKL Studiepoeng 15 Dato for etablering 16.01.2014 NOKUT akkreditert Ikke aktuelt Sist revidert 16.01.2014 Innledning Høgskolen i Hedmark har

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi 1 of 14 16.02.2011 16:4 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Advanced Course in Psychomotor Physiotherapy

Advanced Course in Psychomotor Physiotherapy Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Advanced Course in Psychomotor Physiotherapy PSYK-FY 60 studiepoeng Deltid Programplanen gjelder for kull 2015-16 Institutt for fysioterapi Fakultet for helsefag

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade www.kognitiv.no Revidert april 2016 Innledning Mål for utdanningen Deltakerne skal lære å benytte kognitiv terapi som supplement

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse STUDIEPLAN Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse Vidareutdanning i migrasjonsfagleg kompetanse Post bachelor program in Professional Competence in Migration 30 studiepoeng/credits Harstad Kull

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer