Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi"

Transkript

1 1 FYSIOTERAPI KULL /2009 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

2 2 FYSIOTERAPI KULL /2009 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for fysioterapeututdanning av 1. desember 2005, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Siste justering (gjelder pensum) er vedtatt av dekan Fullført studium kvalifiserer til bachelorgrad i fysioterapi og gir 180 studiepoeng. Fullført studium og ett års godkjent turnustjeneste kvalifiserer til å søke om autorisasjon som fysioterapeut i henhold til Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999, 48. Alle studiene innenfor helse- og sosialsektoren har som formål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som har tilegnet seg kunnskap og forståelse innenfor en felles referanseramme. Studentene skal planlegge og organisere helhetlige tiltak i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere. Formålet er også å utdanne kandidater som kan samarbeide tverrfaglig i tråd med intensjonene i Lov om helsepersonell. Fysioterapistudiet har derfor 30 studiepoeng felles med de andre studiene ved Avdeling for helsefag innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Fysioterapeuter har et selvstedig behandlingsansvar, og pasienter kan kontakte fysioterapeuten direkte uten henvisning fra lege eller annet helsepersonell. Kunnskapsfeltet er smerte, plager og funksjonsproblemer, både akutte og kroniske, som får konsekvenser for bevegelsessystemet. Fysioterapeuters spesielle kompetanse er knyttet til undersøkelse, funksjonsdiagnostisering, behandling, rehabilitering og forebygging. Fysioterapeuter skal ha inngående kunnskap om menneskets kropp og bevegelse og funksjon. De skal samtidig ha en bred forståelse av funksjonsbegrepet og for betydningen av en god og likeverdig medvirkning av pasient/bruker. En viktig del av den fysioterapifaglige kompetansen er kunnskap om sammenhenger mellom det fysiske og psykiske og varhet for kroppens reaksjoner og uttrykk. Fysioterapeuter har også kompetanse i veiledning og undervisning. Kjerneområdene i fysioterapi er sykdom, lidelser og plager knyttet til muskel-/skjelett, hjerte-, kar og lunge nevrologi, reumatologi og psykiatri/psykosomatikk Fra høsten 2007 tilbyr Avdeling for helsefag en fysioterapeututdanning med to studieretninger. Den ene studieretningen er Fysioterapi (tidligere Fysioterapeututdanningen), mens den andre er Fysioterapi Mensendieck. Hver av studieretning har sin fagplan. De har organisert 100 studiepoeng felles, og 80 studiepoeng hver for seg. Følgende moduler er fellesorganisert: Anatomi, fysiologi, patologi, bacheloroppgaven, International Public Health, Fellesmodul 1 og 2 og én praksisperiode innenfor klinisk fysioterapi. Hver av studieretningene er organisert med hver sin fagprofil som kommer til syne i vekting av studiepoeng og eksamener. Mål Avdeling for helsefag har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i sentrum, og som kan planlegge og organisere tiltak i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere. Høgskolen skal a) legge til rette for at studentene aktivt deltar i studiet b) utdanne yrkesutøvere i tråd med samfunnets krav og ut fra fagets tradisjon c) drive forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fag og yrkesutøvelse for å bedre utdanningen og for å fremme kunnskap og utvikling innen faget d) være faglig oppdatert nasjonalt og internasjonalt, fremtidsrettet og i dialog med praksisfeltet, tilgrensende utdanninger og fagområder

3 3 FYSIOTERAPI KULL /2009 Etter endt studium skal studentene i henhold til rammeplanen (Rammeplan for fysioterapeututdanning, 2004) og i tråd med europeiske føringer ha oppnådd kompetanse innen følgende områder: a) Helse, funksjon og bevegelse Studenten skal etter endt utdanning ha - forståelse for hvordan samspill mellom individ og miljø kan innvirke på bevegelser og skape forutsetninger for funksjonsevne og helse - inngående kunnskap om kroppen, spesielt bevegelsessystemets oppbygning, utvikling, tilpasning og funksjon - kunnskap om forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppen, og faktorer som skal fremme og hemme bevegelsesutvikling, -kontroll og -læring - kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom, funksjon og bevegelse b) Undersøkelse, kartlegging, vurdering, behandling og andre tiltak Studenten skal etter endt utdanning ha - gode ferdigheter og god vurderingsevne ved undersøkelse av mennesker med funksjonsproblemer, og ved behandling med habiliterende, rehabiliterende og forebyggende siktemål - ferdigheter i kartlegging av miljøfaktorer som kan innvirke på menneskers funksjon og helse, og kunne begrunne og iverksette relevante helsefremmende og forebyggende tiltak - ferdigheter i veiledning og undervisning i samhandling med pasienter/brukere og andre c) Holdninger og etikk Studenten skal etter endt utdanning - opptre faglig forsvarlig og vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasienter/brukere og andre - fremme deltakelse og likeverdig relasjon mellom pasient/bruker og fysioterapeut ved planlegging og gjennomføring av behandling og andre tiltak d) Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning Studenten skal etter endt utdanning - vise evne til å være kritisk og analytisk ved vurdering av faglig kunnskap - kunne dokumentere, kvalitetssikre og evaluere egen virksomhet - vise evne til å utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflektert måte både i sin kliniske praksis og i forsknings- og utviklingsarbeid e) Organisatoriske rammer Studenten skal etter endt utdanning ha - grunnleggende kunnskap om helsetjenestens og fysioterapifagets utvikling, oppbygging, oppgaver og rammebetingelser, og de lover, regler og forskrifter som styrer fysioterapeutens virksomhet I tillegg har høgskolen som mål at studentene etter endt utdanning skal - ha kunnskap og erfaring til å kunne arbeide som helsearbeider i et flerkulturelt samfunn - ha kunnskap om og kunne samarbeide med andre yrkesgrupper i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Felles innholdsdel har følgende mål (Rammeplan for fysioterapeututdanning, 2004): Etter fullført felles innholdsdel skal studentene - kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse - kunne begrunne sine handlinger overfor brukere, andre yrkesutøvere og overfor arbeidsgivere ut fra et vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk syn - kunne dokumentere eget arbeid og utføre prosjektarbeid - vise et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter - identifisere etiske dilemmaer på samfunnsplan, i praktisk helsearbeid og sosialt arbeid - reflektere over etiske problemstillinger, ha etisk handlingsberedskap og kunne avsløre verdikonflikter

4 4 FYSIOTERAPI KULL / kjenne rammene for egen faggruppe og oppgavefordelingen mellom helse- og sosialfaggruppene - ha kunnskap om helse- og sosialproblemer, velferdsstaten og dens profesjoner - kjenne beslutningsstrukturene og forvaltningsnivåene i helse og sosialsektoren og relevante lover, forskrifter og avtaler - kjenne bakgrunnen for helse- og sosialpolitiske prioriteringer og kjenne til konsekvenser av slike prioriteringer - ha kunnskaper om hvordan en kan påvirke helse- og sosialpolitikken - ha kunnskap om helse- og sosialpolitikk i nasjonalt og internasjonalt perspektiv - kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn - være lagarbeider og kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper - vise kunnskap om konfliktløsning Innhold 1. studieår Fellesmodul 1 Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp 1. semester Helse- og sosialfaglig yrkesutøvelse er basert på et felles verdigrunnlag. Sentralt i dette er et helhetlig syn på mennesket, respekt for menneskets integritet og rettigheter, samt brukernes autonomi og rett til medbestemmelse. Fellesmodul 1 inneholder grunnleggende kunnskap om profesjonen, men har hovedvekt på samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner som skal danne felles referanseramme for yrkesutøvelsen innenfor de ulike profesjonene. Formålet er å danne basis for et godt tverrfaglig samarbeid til beste for brukerne. Læringsmål Studentene skal kunne - redegjøre for helsefagenes tradisjoner og tenkemåter - redegjøre for ulike kunnskapssyn som har betydning for helsefaglig praksis - søke og kritisk vurdere ulike kilder - kjenne til ulike metodiske tilnærminger for å innhente og vurdere kunnskap - redegjøre for etiske begreper og teorier - vise innsikt i og drøfte etiske dilemmaer - utvise relasjonskompetanse og respekt for andre - redegjøre for begreper og teorier i mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling - beskrive ulike kunnskapsbegreper som har betydning for helsefaglig praksis - redegjøre for relevante lover, forskrifter og avtaler - beskrive beslutningsstrukturene og forvaltningsnivåene i helse- og sosialsektoren - redegjøre for retten til brukermedvirkning - beskrive utviklingen av profesjonsrollen - anvende grunnleggende prinsipper i forbedringskunnskap - vise ferdigheter i problemløsning og arbeid i gruppe Sentrale temaer Vitenskapsteori og forskningsmetode - Tradisjoner og tenkemåter i helsefagene - Ulike vitenskapssyn - Kunnskapshåndtering - Metoder for innhenting og behandling av data Etikk - Grunnleggende etiske teorier

5 5 FYSIOTERAPI KULL / Etikk, moral og praktisk handling - Profesjonsetikk - Taushetsplikt - Dagsaktuelle etiske dilemmaer - Profesjon, samhandling og kommunikasjon - Kulturmøter, kulturforståelse og tverrkulturell samhandling - Samhandling og konfliktløsning - Helse- og sykdomsforståelse - Helselovgivning - Forvaltnings- og beslutningsnivåer - Samarbeidspartnere - Brukerperspektiv og brukermedvirkning - Fag, yrke, utdanning - Prinsipper for forbedringskunnskap på system- og individnivå Modul 1 Anatomi 15 sp 1. og 2. semester Anatomi skal gi kunnskap om oppbygging og funksjon av ulike vevstyper og organsystemer, av betydning for bevegelse og samspillet mellom disse ut fra en forståelse av kroppen som en funksjonell enhet. Kunnskap om degenerative og regenerative prosesser og teorier om hvordan vev reagerer på ulike typer påvirkning inngår også i emnet. Læringsmål - identifisere og beskrive kroppens anatomiske strukturer, oppbygging og funksjon, inkludert overflateanatomi og palpasjon - beskrive nevrofysiologiske prosesser, herunder smertefysiologi - beskrive generelle patologiske prosesser, herunder forandring av ulike vevstyper Sentrale temaer Anatomi - Muskel-, skjelett- og nervesystem med vekt på kroppen som sensorisk-motorisk enhet og forholdet mellom det perifere og sentrale nervesystem og kroppen som funksjonell enhet med vekt på samspillet mellom den deler - Indre organer med vekt på sirkulasjons- og respirasjonssystemet - Det endokrine system og dets samspill med kroppens andre systemer - Histologi, oppbygning og funksjon av ulike typer vev - Muskel/skjelettsystemet, forholdet mellom påvirkning/funksjon og forandring av ulike vevstyper, funksjonell adapsjon; generative og regenerative prosesser - Smertefysiologi Modul 2 Fysiologi 15 sp 1. og 2. semester Denne modulen skal gi kunnskap om kroppens normale fysiologiske prosesser i hvile, under arbeid og ved ulike typer påkjenning og belastning. Læringsmål Studenten skal - identifisere, beskrive og forklare normale kroppsfunksjoner - beskrive og forklare prinsippene for styring og kontroll av ulike kroppsprosesser - beskrive og forklare sentrale arbeidsfysiologiske prinsipper og målinger

6 6 FYSIOTERAPI KULL /2009 Sentrale temaer Fysiologi - Respirasjonsfysiologi - Sirkulasjonsfysiologi - Muskelfysiologi - Energistoffskiftet - Temperaturregulering - Immunsystemet - Endokrinologi - Fordøyelsen - Nyrer og væskebalanse - Fysisk aktivitet og forebyggende helse aktivitet/inaktivitet og livsstilsykdommer - Klinisk fysiologi - Arbeidsfysiologi - Ernæring Modul 3 Massasje og palpasjon 5 sp 1. semester I denne modulen rettes fokus mot det å berøre og det å bli berørt. Ferdigheter i massasje trenes ved å innarbeide gode grep og fatninger samt oppøve varhet for reaksjoner og uttrykk fra den som blir massert. De praktiske øvelsene studentene får ved både å være utøver og "pasient". Dette legger grunnlaget for praktisk-teoretisk refleksjon over handling. Modulen inneholder undersøkelse av vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur. Det fokuseres på innlæring av massasjeteknikker samt innarbeiding av gode ergonomiske forhold i arbeidssituasjonen for studentene. Læringsmål Studenten skal - vise en empatisk og anerkjennende væremåte i arbeid med pasient/klient - vise ferdighet i grunnleggende retningslinjer for arbeidsteknikk - ivareta krav til god hygiene - vise topografisk palpasjon - undersøke og skille mellom vevskvaliteter i hud og muskulatur - vise ferdigheter i bløtdelsbehandling/ulike massasjeteknikker samt redegjøre for hensikten - Sentrale temaer Anatomi - Overflateanatomi Psykologi og pedagogikk - Sansing, persepsjon og opplevelse - Kommunikasjon og samhandling Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Kroppen som livshistorie og uttrykksfelt Sykdom og funksjonshemming - Enkle funksjonsforstyrrelser knyttet til muskel-/skjelettsystemet Behandling, rehabilitering, habilitering - Undersøkelse og vurdering av vevskvaliteter - Massasjeteknikker Helsefremmende og forebyggende arbeid - Grunnleggende retningslinjer for egen arbeidsteknikk

7 7 FYSIOTERAPI KULL /2009 Modul 4 Undersøkelse og funksjon 15 sp 2. semester Hovedfokus i denne modulen er menneskets bevegelse og funksjon, hvor fysioterapi, anatomi og fysiologi skal understøtte studentens læring. Studentene skal utvikle innsikt i variasjoner over bevegelse og funksjon gjennom å observere, undersøke, analysere og vurdere bevegelse og funksjon hos mennesker med og uten funksjonsforstyrrelser. I undervisningen vektlegges det kommunikative og det biomekaniske aspektet ved bevegelse. Elementer i denne modulen er, bevegelseserfaring, biomekanikk, treningslære og tilrettelegging av trenings-/bevegelsesgrupper. Den fysioterapeutiske funksjonsundersøkelse knyttet til muskel-/skjelettlidelser inngår som et viktig element i modulen. Læringsmål Studenten skal kunne - gjøre rede for det teoretiske grunnlaget for en empatisk og anerkjennende væremåte - identifisere og beskrive det allmenne ved bevegelse og individuelle variasjoner - beskrive, analysere og dokumentere (formidle) egen opplevelse av ulike bevegelseserfaringer - redegjøre for sentrale faktorer for innlæring av ferdigheter - gjennomføre anamneseopptak og funksjonsundersøkelse - beskrive biomekaniske prinsipper - lede bevegelsesgruppe, herunder å planlegge, gjennomføre og evaluere - beskrive og anvende generelle treningsprinsipper - anvende funksjonell anatomi, identifisere og beskrive kroppsstrukturer herunder overflateanatomi og palpasjon - identifisere, beskrive, analysere og vurdere funksjon - gjennomføre en fysioterapeutisk funksjonsundersøkelse - redegjøre for hensikten med den fysioterapifaglige funksjonsundersøkelsen, hvilke elementer den inneholder og sammenhengen mellom disse - anvende biomekaniske prinsipper i den fysioterapeutiske funksjonsundersøkelsen Sentrale temaer Anatomi - Muskel- skjelett- og nervesystem med vekt på kroppen som funksjonell enhet - Overflateanatomi, topografisk palpasjon Psykologi og pedagogikk - Sansing, persepsjon og opplevelse - Motivasjon og læring - Undervisning, veiledning, rådgivning og helseopplysning - Kommunikasjon og samhandling Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Kroppen som sentrum for erfaring - Normer verdier og idealer knyttet til kropp og bevegelser Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Fysiske lover for likevekt og bevegelse - Sammenhengen mellom anatomi og funksjon - Statikk og dynamikk i biomekanikken - Gravitasjon, friksjon og andre ytre krefter - Bevegelsesapparatets bidrag av indre krefter - Vevsstrukturenes mekaniske egenskaper - Vevsstrukturenes stimuli for trivsel og vekst - Beskrivelse og analyse av bevegelser (kinematikk) - Beregninger av krefter og momenter (kinetikk) Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses- og aktivitetserfaring - Observasjon, beskrivelse og analyse av personer i ro, bevegelse og aktivitet

8 8 FYSIOTERAPI KULL / Faktorer som påvirker fri bevegelse og fysisk funksjon - Beskrive og redegjøre for bevegelesesobservasjon og analyse - Finne frem til fremmende og hemmende faktorer for fri bevegelse og fysisk funksjon Helse- og behandlingsfilosofi, faghistorie - Ulike måter å forstå kropp og bevegelse på - Helse og sykdom som tvetydig fenomen - Faghistorie og fagtradisjoner: ideologier i samfunns- og helsetjeneste konsekvenser for praksis - Sykdom og funksjonshemming - Enkle funksjonsforstyrrelser knyttet til muskel-/skjelettsystemet - Innføring i internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) Behandling, rehabilitering, habilitering - Anamneseopptak samtale - Undersøkelse og vurdering av kroppsholdning, bevegelsesmønster samt vevskvaliteter - Generelle og spesifikke tester, blant annet i forhold til mobilitet/stabilitet, evne til å arbeide funksjonelt og til å veksle mellom arbeid og hvile, styrke/koordinasjon, respirasjons- og sirkulasjonsforhold og vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur Helsefremmende og forebyggende arbeid - Fysisk aktivitet og helse 2. studieår Modul 5 Behandling av muskel-/skjelettlidelser 15 sp 3. semester Modulen er en fortsettelse av fysioterapeutisk funksjonsvurdering i første studieår. Det fokuseres på behandlingstiltak i forhold til pasienter med muskel-/skjelettlidelser i lys av teori om motorisk kontroll. I tillegg introduseres og integreres ROK, den ressursorienterte kroppsundersøkelse, og elektroterapi. Modulen inneholder også en forflytningsdel, der studentene får anledning til å praktisere forflytningsveiledning. Læringsmål Studenten skal - vise en bevissthet på egen være- og handlemåte i relasjon til pasienten og andre samarbeidspartnere - vurdere kroppslige uttrykk og vise innsikt i hvordan kroppen påvirkes av ulike forhold - gjennomføre en ressursorientert kroppsundersøkelse og foreslå tiltak - anvende kunnskap om patologi relatert til funksjonsundersøkelser og tiltak - beskrive og redegjøre for observasjoner, undersøkelser, funn og vurderinger - vise begynnende ferdighet i klinisk resonnement - beskrive og analysere bevegelser og funksjoner og vurdere disse i lys av teorier om motorisk kontroll, motorisk utvikling og motorisk læring. - sette mål for behandling og/eller rehabilitering sammen med bruker - vise ferdighet i gjennomføring av valgte fysioterapitiltak - dosere valgte tiltak på en hensiktsmessig måte - vise ferdighet i anvendelse av fysioterapimetoder, teknikker og treningsprinsipper - anvende biomekaniske prinsipper i valgte fysioterapitiltak - vise ferdighet i veiledning og undervisning i samhandling med pasient/bruker og andre - redegjøre for indikasjonsområder og anvende elektroterapi som tiltak - planlegge undervisning og veilede i forflytningsteknikker Sentrale temaer Psykologi og pedagogikk - Undervisning, veiledning, rådgivning og helseopplysning

9 9 FYSIOTERAPI KULL /2009 Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Normer, verdier og idealer knyttet opp til kropp og bevegelse i et flerkulturelt perspektiv Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Nevrofysiologisk plastisitet - Samspill mellom det nevromuskulære system og omgivelsene - Motorisk læring og kontroll - Bevegelsesretning, bevegelseskraft og metoder for beregning av krefter og dreiemomenter (kraftmomenter) Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses- og aktivitetserfaring - Observasjon og analyse av personer i bevegelse og aktivitet - Finne frem til fremmende og hemmende faktorer for fri bevegelse og fysisk funksjon Behandling, rehabilitering og habilitering - Anamneseopptak - samtale - Undersøkelse og vurdering av kroppsholdning, bevegelsesmønstre og belastningsmåter, samt vevskvaliteter - Generelle og spesifikke tester, blant annet i forhold til mobilitet/stabilitet, evne til å arbeide funksjonelt og til å veksle mellom arbeid og hvile, styrke/koordinasjon, respirasjons- og sirkulasjonsforhold og vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur - Oppsummering ved blant annet å se på forholdet mellom lokale og generelle funn og gi tilbakemelding til pasient/klient om faglige vurderinger og samtale om mål og planer videre - Anvendelse av fysioterapimetoder og teknikker som påvirker bevegelighet, styrke, stabilitet, koordinasjon, anspenthet og spenningstilstander, balanse, utholdenhet, respirasjon og sirkulasjon samt smerte - Dokumentasjon, kvalitetssikring og evaluering - Journalføring, og epikrise - Behandling/(re)habilitering som ideologi, mål og/eller middel Helsefremmende og forebyggende arbeid - Informasjon om, tilrettelegging og organisering av arbeidsmiljø og omgivelser som stimulerer til variert bevegelse - Forebygging av belastningslidelser Modul 6 Patologi 10 sp 3. semester Modulen bygger på første studieårs undervisning i generell patologi: patofysiologi, degenerative/ regenerative prosesser og inflammatoriske prosesser. Læringsmål Studenten skal - dokumentere kunnskap om generell og spesiell patologi med fokus på forekomst, etiologi, patologiske prosesser, symptomer, tegn og prinsipper for medisinsk og kirurgisk behandling Sentral temaer Sykdomslære og funksjonshemming Patologiske tilstander og prosesser innenfor følgende områder: - Muskel-/ og skjelettlidelser, ortopedi, nevrologi, revmatologi, psykiatri, kreftsykdommer, traumatologi, respirasjons- og sirkulasjonslidelser og kirurgi. - Kunnskap om forekomst, etiologi, patologiske forandringer/prosesser, tegn, symptomer - Prinsipper for medisinsk behandling ved ulike patologiske tilstander.

10 10 FYSIOTERAPI KULL /2009 Fellesmodul 2 - Bruker og helsearbeider 5 sp 4. semester Modulen omhandler kunnskap om og refleksjon over samarbeid med bruker og relevante faggrupper i utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Læringsmål Studentene skal - reflektere over forholdet mellom teori og praksis - bruke relevante vitenskapelige prinsipper og metoder - vise ferdighet i forbedringskunnskap og dokumentere sitt arbeid skriftlig - reflektere over empatiens rolle i yrkesutøvelsen - identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i praksis - vise ferdigheter i å gjøre hverandre bedre i kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing Sentrale temaer Samfunnsfaglige og humanistiske emner Vitenskapsteori og forskningsmetode - Forskningsetiske grunnprinsipper - Vitenskapelige prinsipper og metoder - Kunnskapsbasert praksis - Kvalitetssikring Etikk - Empati - Etiske refleksjonsmodeller, dilemmaer og verdikonflikter i praksis - Mangfold, identitet, kjønnsroller og generasjoner - Yrkesetiske retningslinjer Profesjon, samhandling og kommunikasjon - Tverrfaglig samarbeid - Yrkesroller og ansvarsforhold - Møte med brukeren - Flerkulturell kommunikasjon - Konfliktløsning - Rammer Læringsmål - Studentene skal kunne - redegjøre for helsefagenes tradisjoner og tenkemåter - redegjøre for ulike kunnskapssyn som har betydning for helsefaglig praksis - søke og kritisk vurdere ulike kilder - kjenne til ulike metodiske tilnærminger for å innhente og vurdere kunnskap - redegjøre for etiske begreper og teorier - vise innsikt i og drøfte etiske dilemmaer - utvise relasjonskompetanse og respekt for andre - redegjøre for begreper og teorier i mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling - beskrive ulike kunnskapsbegreper som har betydning for helsefaglig praksis - redegjøre for relevante lover, forskrifter og avtaler - beskrive beslutningsstrukturene og forvaltningsnivåene i helse- og sosialsektoren - redegjøre for retten til brukermedvirkning - beskrive utviklingen av profesjonsrollen - anvende grunnleggende prinsipper i forbedringskunnskap - vise ferdigheter i problemløsning og arbeid i gruppe

11 11 FYSIOTERAPI KULL /2009 Sentrale temaer Vitenskapsteori og forskningsmetode - Tradisjoner og tenkemåter i helsefagene - Ulike vitenskapssyn - Kunnskapshåndtering - Metoder for innhenting og behandling av data Etikk - Grunnleggende etiske teorier - Etikk, moral og praktisk handling - Profesjonsetikk - Taushetsplikt - Dagsaktuelle etiske dilemmaer Profesjon, samhandling og kommunikasjon - Kulturmøter, kulturforståelse og tverrkulturell samhandling - Samhandling og konfliktløsning - Helse- og sykdomsforståelse - Helselovgivning - Forvaltnings- og beslutningsnivåer - Samarbeidspartnere - Brukerperspektiv og brukermedvirkning - Fag, yrke, utdanning - Prinsipper for forbedringskunnskap på system- og individnivå Modul 7 Behandling og rehabilitering Lunge-, hjerte- og karlidelser, nevrologi, pediatri, geriatri og psykisk helse 30 sp Denne modulen skal danne grunnlag for fysioterapeuters arbeid innen områdene lunge-, hjerte- og karlidelser, kreftbehandling, nevrologi, pediatri, geriatri og psykisk helsearbeid. Undersøkelse, behandling og rehabilitering samt forebyggende og helsefremmende tiltak problematiseres og diskuteres i lys av forskningsbasert kunnskap, holdninger og verdier. Trenings- og behandlingsprinsippene bygger på kunnskap om patologi og kunnskap om bevegelse og funksjon i et livsløpsperspektiv. Læringsmål Studenten skal - vise innsikt i teori om menneskets utvikling i et livsløpsperspektiv - vise innsikt i teori om motorisk læring og kontroll - redegjøre for hva brukermedvirkning i behandling, forebygging og rehabilitering innebærer - beskrive kroppslige uttrykk og vise innsikt i hvordan kroppen påvirkes av ulike forhold - kunne anvende kunnskap fra patologi i valg av funksjonsundersøkelser og tiltak - vurdere mulige konsekvenser av ulike dysfunksjoner - vise kunnskap om observasjon, testing og funksjonsvurdering for å kartlegge individuelle og miljømessige ressurser og begrensninger hos pasienter/brukere - gjøre rede for bruk av standardiserte tester og testutstyr - gjøre rede for sine observasjoner, testresultater og funn - kunne systematisere funn innenfor begreps- og klassifikasjonssystemet ICF - gjøre rede for og begrunne valg av fysioterapitiltak - gjøre rede for og begrunne anvendelse av fysioterapimetoder, teknikker og treningsprinsipper - identifisere pasienters behov for henvisning til andre relevante faggrupper og hjelpeinstanser - redegjøre for fysioterapeutens fagspesifikke bidrag i tverrprofesjonelt samarbeid - vise kunnskap om kommunikasjon, veiledning, instruksjon og samarbeid med pasienter/brukere og pårørende - gjøre rede for helsefremmende og forebyggende tiltak

12 12 FYSIOTERAPI KULL /2009 Sentrale temaer I alle de seks delområdene i denne modulen, vil det være sentrale temaer med underpunkter som mer eller mindre går igjen i hvert av områdene. Disse presenteres først. For å få et bilde av de individuelle innholdselementene i hvert av områdene gis avslutningsvis en kort presentasjon under egne overskrifter for hvert område. Psykologi og pedagogikk - Menneskets psykologiske og sosiale utvikling - Kriseteori og krisebearbeiding - Mestring, empowerment og adferdsendring - Motivasjon, læring og hukommelse - Veiledning, undervisning og rådgivning Personlige, sosiale, og kulturelle aspekter ved bevegelse - Normer, verdier og idealer knyttet til kropp og bevegelse - Normer, verdier og idealer i et flerkulturelt perspektiv Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Nevrofysiologisk dysfunksjon - Nevrofysiologisk plastisitet - Omgivelsenes betydning - Motorisk utvikling, læring, relæring og kontroll Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses- og aktivitetserfaring - Observasjon og analyse av bevegelse og aktivitet Helse- og behandlingsfilosofi, faghistorie - Behandling og rehabilitering som ideologi, mål og/eller middel - Endring i pasient- og fysioterapeutrollen - Fra behandling til samhandling Behandling, rehabilitering og habilitering - Å leve med funksjonshemming/kroniske lidelser - Etiske overveielse og dilemmaer - Brukermedvirkning - Anvendt patologi i undersøkelse, behandling og rehabilitering - Klinisk resonering i undersøkelse, behandling og rehabilitering - Kartlegging, kroppsundersøkelse, generelle og spesifikke tester - Funksjonsdiagnostikk - Tiltak: Planlegging, gjennomføring og evaluering på individ og gruppenivå - Anvendelse av og begrunnelser for trening, fysioterapimetoder og teknikker - Tilrettelegging og dosering - Ortopediske og tekniske hjelpemidler - Journalføring - International Classifiation of Functioning, Disability and Health (ICF) - Dokumentasjon, kritisk vurdering og faglig begrunnelser Helsefremmende og forebyggende arbeid - Identifisering av risikofaktorer og ulykkesforebyggende arbeid - Risikofaktorer, helseopplysning, livsstil, adferdsendring og adherence - Tilrettelegging og organisering av fysisk aktivitet og trening - Forebygging av belastningslidelser hos mennesker med funksjonshemming Fysioterapi ved lunge-, hjerte- og karlidelser - Innholdselementer - Rehabilitering av mennesker med kronisk lungesykdom (KOLS) - Utfordringer og problemstillinger knyttet til lungesykdom hos barn og ungdom - Undersøkelse og bruk av tester i for å identifisere problemer og ressurser og planlegge tiltak - Fysioterapi for å redusere respirasjonsarbeid, anfallsmestring - Fysioterapi for å øke lungevolum, og løsne, flytte og fjerne sekret, pustehjelpemidler - Fysisk aktivitet, styrke og utholdenhet - prinsipper for trening, egenmestring

13 13 FYSIOTERAPI KULL / Pre- og postoperativ fysioterapi - Fysioterapi for pasienter på intensivavdeling - Hjerterehabilitering i 3 ulike faser - Ullevålsmodellen - Treningsprinsipper for pasienter med hjertesykdom, gruppeprosesser, bruk av musikk - Perifer arteriell og venøs svikt - Amputasjoner og protesebruk Fysioterapi ved kreftbehandling - Innholdselementer - Brystkreft og gynekologisk kreft - Lymfødembehandling og smertelindring Fysioterapi ved nevrologiske funksjonsforstyrrelser - Innholdselementer Anvendt patologi knyttet til - ulike diagnoser (slag, Parkinsons sykdom, multippel sclerose, polynevropati, ryggmargsskade, hodeskade) - sentrale begreper (postural dyskontroll, tonus, sensibilitet, kognitive funksjoner, dysfagi) Generelle og spesifikke undersøkelser i forhold til personer med skader og sykdommer i det sentrale og perifere nervesystem - observasjon og bevegelsesanalyse, aktivitet og deltagelse i følge ICF - standardiserte tester, MAS - spesifikke tester på kropps funksjons og kroppsstruktur i følge ICF Prinsipper for behandling og rehabilitering av personer med nevrologiske funksjonsforstyrrelser basert på en systemteoretisk tilnærming - fysisk aktivitet og treningsprinsipper - funksjons- og forflytningstrening - problematisering av bruk av hjelpemidler og kompenserende tiltak Motorisk læring, relæring og kontroll i pasient sammenheng. Funksjonshemming, krise og mestring Fysioterapi og pediatri - Innholdselementer - Teori om bevegelsesutvikling med vekt på variasjon i utvikling - Observasjon og analyse av levende barn - Bruk av tester for å identifisere avvik og planlegge tiltak - Problemstillinger knyttet til funksjonshemmede barn med fremmedkulturell bakgrunn - Tiltak baseres på kunnskap om typiske barns utvikling, læring i dagliglivet, familiesentrert tilnærming for barn som er i risiko for avvikende utvikling, for motorisk usikre barn, for barn med nevrologiske funksjonsforstyrrelser og for barn med ortopediske funksjonsforstyrrelser Fysioterapi - gerontologi og geriatri - innholdselementer - Biologisk og patologisk aldring; eldres spesielle og sammensatte behov - Følelsesmessige, sosiale og miljømessige forhold med betydning for aldring - Identifikasjon av variasjon i eldres funksjon - Fall, osteoporose, demens, eldre og funksjonshemming - Bruk av tester og testing av eldre, med vekt på funksjon og bevegelse - Fysisk aktivitet, styrke-, utholdenhets- og balansetrening for friske og skrøpelige eldre Fysioterapi i psykisk helsearbeid - innholdselementer - Kroppsundersøkelse med fokus på belastninger og ressurser som grunnlag for ulike behandlingstilnærminger og dosering - Innsiktsorientert og støttende behandling - Kroppsbilde og kroppsbevissthet - Fysisk aktivitet og gruppetilnærming i psykisk helsearbeid

14 14 FYSIOTERAPI KULL / studieår Modul 8 - International Public Health 15 ECTS 5. semester The main objective is to qualify health and social services personnel for interprofessional collaboration in health and social services in accordance with the aims of relevant framework and guidelines. Part I - The Scope of International Public Health 5 ECTS Learning objectives The student shall be able to - describe challenges in health and social services, the health welfare systems and interprofessional collaboration - describe the decision-making structures and administrative levels in the health and social services, relevant legislation, regulations and agreements - reflect upon and discuss a comprehensive view of humanity and human rights - explain interventions with clients, in collaboration with other health professionals and employers, based on evidence based knowledge and research methodology. Topics - Public health issues, past, present and future - Determinants of health - Democratic development in societies - Interprofessional collaboration - Policies, framework and guidelines, national and international - Intercultural perspectives - Cost-effectiveness and cost-benefit analysis - Ethical perspectives - Health inequalities - Universal design - Basic epidemiology to assess public health issues - Innovative intervention plan in entrepreneurship. Part II - Environmental Issues and Population Health 5 ECTS Learning objectives The student shall be able to - understand interactions between environmental issues and sustainable development, related to health - document knowledge of health and social politics and services, national and international - discuss different population based intervention strategies and their efficacy - discuss understanding of communication with people from different ethnic, religious and cultural background. Topics - Chemical, physical, biological and psychosocial environment - Climate changes and disaster health care - Occupational health - Social and economic aspects, priorities and consequences - Ethical dilemmas in international public health - Behavior change smoking, drugs, physical inactivity, nutrition

15 15 FYSIOTERAPI KULL / Injury prevention - Mental health - Non communicable and communicable diseases - Interprofessional collaboration - Citizens, professionals, managers and decision makers stake holders - Health communication, information and education. Part III - Health Promotion and Preventative Work 5 ECTS Learning objectives The student shall be able to - discuss theoretical models for health behavior change - demonstrate understanding of the complexity of health determinants related to childhood, adolescence, adulthood and old age - reflect on ethical issues, be able to identify value conflicts and consider solutions - discuss how to act as a team-worker to collaborate with clients and professional groups - explain and argue for interventions based on evidence based knowledge and research methodology. Topics - Communication skills - Information channels - Health education and knowledge sharing - Physical activity and social participation - Vaccinations - Non communicable and communicable diseases - Interprofessional collaboration - Public-private partnership - Human rights in international public health - Ethical perspectives. Modul 9 - Klinisk fysioterapi 30 sp 5. og 6. semester Denne modulen er knyttet til klinisk virksomhet hvor temaer fra de tidligere modulene integreres og prøves ut i praksis. Modulen fokuserer på fysioterapeut- og veilederrollen, etikk og samarbeidskomptetanse i en forskningsbasert praksis. Den kliniske virksomheten skal ha et bredt fundament som omfatter undersøkelse, behandling og rehabilitering i samarbeid med pasient/bruker, pårørende og andre samarbeidspartnere. Læringsmål Studenten skal vise etisk og profesjonell væremåte som fysioterapeut Herunder skal studenten - overholde gjeldende lovverk og rammebetingelser, bl a taushetsplikt og personvern - vise respekt for pasienter/brukere og pårørendes meninger, ønsker, mål samt kulturell - bakgrunn - vise empati og anerkjennelse i relasjoner - formidle og diskutere faglige synspunkter med pasient/bruker, pårørende og - samarbeidspartnere - vise samhandlingskompetanse der manuelle, kroppslige og verbale virkemidler utfyller - hverandre - kunne samarbeide med aktuelle yrkesgrupper i pasientarbeid

16 16 FYSIOTERAPI KULL / kunne organisere eget arbeid og ivareta krav om orden og hygiene Studenten skal vise integrert kunnskap fra alle hovedemner i utøvelse av klinisk fysioterapi - Herunder skal studenten - kunne anvende kunnskap om patologi i fysioterapeutisk arbeid - kunne anvende og redegjøre for forebyggende tiltak i fysioterapiarbeid - beskrive, analysere og vurdere hvordan dysfunksjon har sammenheng med motorisk - kontroll, motorisk læring/relæring og motorisk utvikling - vise kunnskap og ferdigheter i undersøkelse, differensialdiagnostisering og intervensjon - med dosering og justering - kunne planlegge, gjennomføre og evaluere bevegelses- og treningsgrupper - vise ferdigheter i valg og bruk av tester og testutstyr - kunne kartlegge og veilede i pasientens/ brukerens mestringstrategier - vise sikring av pasient/bruker og vise egen hensiktsmessig kroppsbruk i arbeid som - fysioterapeut - kunne tilpasse og utprøve ortopediske og tekniske hjelpemidler og/ eller tilrettelegge - miljø - gjøre rede for ulike syn på forholdet mellom funksjonsnedsettelse og kompensasjon Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere fysioterapitilbudet i samarbeid med pasient/bruker/ pårørende. Herunder skal studenten - sammenfatte og fortolke funn og integrere disse med vurderinger fra - pasient/pårørende og relevante faggrupper - kunne bruke ICF til å beskrive funksjon og funksjonsvurdering samt utarbeide - målsettinger i tråd med denne kartleggingen - skriftlig dokumentere og kritisk evaluere eget klinisk arbeid - kjenne til og følge rutinene som gjelder for kvalitetssikring av fysioterapi ved - praksisstedet - analysere ulike forhold som kan ha betydning for pasienters/ klienters situasjon og - gjøre rede for hvordan dette påvirker planlegging og gjennomføring av fysioterapi - analysere pasienters behov for henvisning til samarbeidspartnere Studenten skal vurdere forskningsbasert kunnskap sammen med praksiskunnskap, verdier og preferanser. Herunder skal studenten - formulere praksisrelevante spørsmål - vektlegge brukerkunnskap og brukermedvirkning - erkjenne og identifisere eget kunnskapsbehov - gjøre rede for sitt kliniske resonnement med oppdatert faglig kunnskap. Sentrale temaer Psykologi og pedagogikk - Læring og adferdsendring - Motivasjon, mestring og mestringstrategier - Veiledning og instruksjon Sosiologi og sosialantropologi - Sosiale systemer og sosiale og kulturelle prosesser i mikro- og makroperspektiver - Sosialisering, institusjonalisering og lagdeling, rolleteori, normer og verdier, makt og avmakt på et institusjonelt og individuelt/kroppslig nivå - Helse og sykdom, kropp og medisinsk tenkning i et sosialantropologisk perspektiv Etikk - Etikk og moral; Etiske dilemmaer praktiske handlinger - Profesjonsetikk - Yrkesetiske retningslinjer Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse

17 17 FYSIOTERAPI KULL / Kroppen som uttrykksfelt - Kroppen i et flerkulturelt perspektiv Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Motorisk utvikling og endring, læring og kontroll - Nevrofysiologisk dysfunksjon og plastisitet - Nevrofysiologisk dysfunksjon og kompensasjon - Samspill mellom det nevromuskulære system og omgivelsene Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Observasjon, beskrivelse og analyse av personer i bevegelse og aktivitet - Kartlegging og vurdering av fremmende og hemmende faktorer for fri bevegelse og fysisk funksjon - Aktivitet- og bevegelseserfaring i samspill med pasienter og brukere, individuelt og i gruppe Sykdomslære og funksjonshemming - Anvendt patologi; geriatri, nevrologi, lunge-, hjerte- og karlidelser, muskel-skjelettlidelser, psykiske lidelser, ortopedi, reumatologi, pediatri, og psykiatri - International Classifiation of Functioning, Disability and Health (ICF) Behandling, rehabilitering og habilitering - Behandling/(re)habilitering som ideologi, mål og/eller middel - Sammenhenger mellom sykdom og leveforhold, belastningslidelser og arbeidsforhold - Funksjonshemming/kroniske lidelser og brukermedvirkning - Samarbeid og relasjonsbygging med brukere, pårørende og tverrfaglige team - Kartlegging/undersøkelse, generelle og spesifikke tester - Klinisk resonering - Skriftlig dokumentasjon (journalføring, rapporter, søknader, epikriser etc) - Anvendelse av fysioterapimetoder og teknikker - Kompensasjon for tapt fysisk funksjon - Tilpassing og utprøving av ortopediske og tekniske hjelpemidler og/eller tilrettelegging av bolig. - Tilrettelegging av miljø (bolig, arbeidsplass, skole, utearealer etc.) - Dokumentasjon, kvalitetssikring og evaluering av fysioterapitjenester/helse- og sosialtjenester - Administrasjon og ledelse av fysioterapitjenester/helse- og sosialtjenester Helsefremmende og forebyggende arbeid - Identifisering av risikofaktorer og ulykkesforebyggende arbeid - Begrense negative fysiologiske og psykologiske følger av sykdom - Redusere nye hendelser ved å kontrollere eller reversere risikofaktorer - Helseopplysning, livsstil, adferdsendring - Tilrettelegging og organisering av fysisk aktivitet og trening - Forebygging av belastningslidelser hos mennesker med funksjonshemming Modul 10 - Bacheloroppgave 15 sp Bacheloroppgaven er en anledning til å utvikle en kritisk analytisk tilnærming til forholdet mellom fysioterapifagets praksisfelt, empiri og teori, forskningsspørsmål, forskningsdesign og forskningsetikk. Studentene kan være knyttet til forskningsprosjekter ved høgskolen eller eksterne miljøer. Læringsmål Studenten skal - fordype seg i et selvvalgt tema som er faglig relevant for grunnutdanning i fysioterapi - begrunne og gjennomføre et faglig fordypningsarbeid på en systematisk måte ved bruk av hensiktsmessige forskningsmetoder, kritisk vurdering og i tråd med retningslinjer for skriftlig arbeid - gjennomføre arbeidet/oppgaven i tråd med etiske retningslinjer.

18 18 FYSIOTERAPI KULL /2009 Sentrale temaer Bacheloroppgaven kan knyttes til de delemner fra rammeplanen som er nevnt nedenfor. Den skal ha et bredt fundament gjennom å integrere flere faglige perspektiv, men oppgaven må ikke omfatte alle delemnene: - Psykologi og pedagogikk - Sosiologi og sosialantropologi - Vitenskapsteori og forskningsmetode - Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Helse- og behandlingsfilosofi og faghistorie - Sykdomslære og funksjonshemming - Behandling, rehabilitering og habilitering - Helsefremmende og forebyggende arbeid. Studenten får tildelt veileder ved innlevert skriftlig prosjektskisse innen gitte frister.

19 19 FYSIOTERAPI KULL /2009 Organisering og arbeidsmåter Organiseringen av studiet 1. studieår Høstsemester FM 1 Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp Modul 3 Massasje og palpasjon 5 sp Vårsemester Modul 4 Undersøkelse og funksjon 15 p 2. studieår 3. studieår * Modul 1 Anatomi 15 sp Modul 2 Fysiologi 15 sp Modul 5 Behandling av muskel-/skjelettlidelser 15 sp Modul 6 Patologi 10 sp Modul 8 International public Health 15 sp Modul 9 Klinisk fysioterapi 30 sp FM 2 Bruker og helsearbeider 5 sp Modul 7 Behandling og rehabilitering 30 sp Modul 10 Bacheloroppgave 15 sp * Rekkefølgen på modulene kan avvike fra oversikten Innholdet i bachelorstudiet i fysioterapi er delt i ti fagspesifikke moduler og to fellesmoduler. Organiseringen og arbeidsmåtene som benyttes, skal bidra til å motivere studentene til egenaktivitet og fremme læring. Gjennom studiet legges det opp til at studentene utvikler seg til lærende utøvere i et yrke som er i kontinuerlig utvikling. Det søker å fremme faglig undring og en spørrende holdning til yrke og samfunn, samtidig som studentene aktivt skal kunne anvende den kunnskap og erfaring de allerede har. Praksisstudier 45 sp Fagplanens grunnleggende premiss er at praksis er læringsarena, arbeidsmåte og studieinnhold. Praksisstudier anvendes således både for oppdagelse og begrunnelse av fysioterapifaglige problemstillinger. Praksisstudier skal hovedsakelig være veiledet av kompetent og autorisert fysioterapeut. Veiledet praksis innebærer veiledning, vurdering og utveksling av refleksjoner mellom student og veileder. Praksisstudiene begynner i 1. semester. Studentene skal bli kjent med yrkesutøvelsen så tidlig som mulig, og praksisstudier skal motivere og øke forståelsen av teoristudier. Praksisstudiene skal ha en tydelig progresjon fra 1. til 6. semester. Progresjonen er knyttet både til omfang av tid med direkte kontakt med pasient/klient/bruker, arbeidsoppgavenes omfang og grad av selvstendig arbeid. Tidlig i studiet introduseres studentene for kompleksiteten og mangfoldet i yrkesutøvelsen gjennom avgrensede oppgaver i tråd med læringsmålene for de enkelte moduler. Omfanget øker fra enkeltdager tidlig i studiet til lengre, sammenhengende perioder i slutten av studiet.

20 20 FYSIOTERAPI KULL /2009 Praksisstudier tilsvarer totalt 45 studiepoeng. I 1. studieår er det praksisstudier med omfang 1,5 sp. 2. og 3. studieår har praksisstudier tilsvarende henholdsvis 12 sp og 31,5 sp. Sentrale praksissteder for de lange praksisperiodene i 3. studieår er høyskolens egen praksisavdeling, helseforetak og kommunehelsetjeneste. I tillegg har studentene praksisstudier ved for eksempel fysikalske institutter og bedrifter for å få innblikk i flere praksisarenaer for fysioterapeuter. Tidspunkt for praksisstudier med fremmøtepliktig studiedeltakelse oppgis ved semesterstart. Arbeidsmåter Valg av arbeidsformer styres av studentenes læringsmål og skal bygge opp under disse. Det legges derfor vekt på å benytte varierte arbeidsformer som utfordrer alle deler av personligheten, sanseapparatet, bevegelsessystemet, følelser, intellekt og sosial funksjon. Flere arbeidsmåter bygger på at studentene arbeider sammen slik at de får trening i samarbeid og samspill med andre. De må oppøve ferdighet i å formulere seg, diskutere og reflektere over egne og andres vurderinger, holdninger og handlinger. Den profesjonelle kompetansen innebærer dyktighet i å løse problemer gjennom refleksjon med vekt på vurdering av egne erfaringer og bruk av kunnskap. Derfor er mange av læringsaktivitetene ved utdanningen knyttet til det å løse problemer. Dette innebærer arbeid med relevante eksempler og problemstillinger som krever studentenes aktive deltagelse, selvstyring og samarbeid om læringen. I fysioterapeutstudiet er læring via kroppen noe mer enn teknikk og ferdighet i øvelsen. Ved at studentene reflekterer over erfaringer med egne og andres kroppslige opplevelser og reaksjoner gis de muligheter til erfaringsbaserte fortolkninger av kroppen. Erfaringer med å reflektere over egne kroppslige fornemmelser i kommunikasjon med andre kan utvide mulighetene for forståelse av andre menneskers erfaringsverden. Forståelse for kroppens involvering i kommunikasjon er sentralt i å utvikle relasjonell kompetanse. Studiet stiller store krav til studentenes egenaktivitet. Det forventes at studentene arbeider med studiene i full arbeidsuke, ca. 40 timer. Egenaktivitet innebærer blant annet at studentene arbeider sammen i studentorganiserte kollokvier med oppgaver, problemløsning og ferdighetstrening. De skal også vurdere arbeider i form av likemannsvurdering og gi tilbakemelding til hverandre. Studentene skal selv søke faglige informasjonskilder utover anbefalt litteratur i pensumlistene. Gjennom hele studiet arbeider studenter med skriftlige oppgaver individuelt og/eller i gruppe. Det blir stilt økende krav til nivå og omfang av oppgavene. Skriftlige arbeider kan settes sammen i en mappe. Eksempler på mappeinnhold er rapporter fra praktiske øvelser eller observasjon, anamneser, funksjonsundersøkelser og refleksjonsnotater. I modul 9 kan arbeidsmåtene omfatte følgende arbeidsmåter i tillegg til skriftlige rapporter: poster, muntlig presentasjon, digital historie, interaktiv forelesning, flyer og rollespillpresentasjon. Prosjektarbeid Arbeidsformen benyttes for faglig kunnskapsutvikling som studentene oppnår gjennom arbeidet med problemstillingene i fordypningsoppgaven og prosesslæringen i å løse oppgaver. Gruppearbeid Studentene skal oppøve formuleringsevne, lære å gi uttrykk for egne meninger og reflektere over egne holdninger og handlinger. Gjennom diskusjoner og debatter i grupper utfordres studentene til å tydeliggjøre egen fagforståelse og reflektere over egne holdninger og handlinger i kommunikasjon med andre. Videre gis studentene mulighet til å se gyldigheten av egen, andres og fagets kunnskapsforståelse.

21 21 FYSIOTERAPI KULL /2009 Ferdighetstrening Gjennom ferdighetstrening på høgskolen skal studentene forberede seg til praksisstudier. Ferdigheter kan betegnes som personlig og praktisk kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving og egen erfaring. Ferdighetstrening har et omfang på 30 studiepoeng, med 15 studiepoeng i hvert av de to første studieårene. Forelesninger Forelesninger benyttes for å synliggjøre sammenhenger, for å trekke frem hovedelementer innenfor et tema og for å formidle relevante problemstillinger. Internasjonalisering Fysioterapeututdanningen tilbyr sine studenter å ta deler av bachelorstudiet ved en institusjon i utlandet. Bilaterale avtaler er inngått for studentutveksling. Det legges til rette for at studentene gjennomfører 2-6 måneders studium i 5. eller 6. semester. Mulighetene er knyttet opp mot teoristudier, praksisstudier og bacheloroppgave. Oppgaver i tilknytning til utveksling skrives på engelsk. Det er utarbeidet kriterier for studentutveksling og utenlandsopphold. Utdanningens egne lærere henter kunnskap og erfaringer fra utveksling med samarbeidsinstitusjoner. I modulen Interprofessional Public Health er undervisning, eksamen og pensum på engelsk. Vurdering Vurderingsordningene skal både gi studenten sluttvurdering og jevnlig vurdering underveis i studiet for å gi tilbakemelding om utbyttet av læringsprosessen. Studentene blir vurdert underveis av faglærer gjennom tilbakemeldinger på arbeidsoppgaver og på aktiviteter som krever obligatorisk studiedeltakelse. I praksisperiodene gis kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding i tillegg til sluttvurdering. Studentene gir også tilbakemelding til hverandre på enkelte oppgaver og arbeider. Eksamensformene varierer for å gjenspeile læringsmålenes form og innhold. Skikkethet Vitnemål for fullført studium forutsetter at studenten er skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å fungere som helsepersonell. Særskilt skikkethetsvurdering benyttes bare i helt spesielle tilfeller. Det er når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet ikke har avhjulpet situasjonen. Det viktigste virkemidlet er at studentene ikke består eksamen eller praksis dersom de ikke fyller de faglige kravene som stilles. Det vises til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av Obligatorisk studiedeltakelse Utdanningen viser til felles bestemmelser ved Avdeling for helsefag, hvor det stilles krav om 80 % obligatorisk studiedeltakelse. Dette gjelder ledelse av bevegelsesgrupper, ferdighetstrening, undervisning i forflytning og timeplanfestet gruppearbeid. I praksisstudier kreves 90 % obligatorisk deltakelse. Studiekrav, praksis og eksamen

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi 1 Studieplan for bachelorstudiet i farmasi Bachelor Programme in Pharmacy 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Oppdatert 2015 Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for radiografutdanning,

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Velkommen til utdanningsseminar. Rita Agdal,

Velkommen til utdanningsseminar. Rita Agdal, Velkommen til utdanningsseminar Rita Agdal, SABORG et sekretariat av 19 organisasjoner Ot.prp. 27 (2002-2003): Bidra til at utøverorganisasjonene selv driver fram en ønsket utvikling, for eksempel innen

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Heltid Kull 2012-15 Oppdatert 2014 Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Vedtatt

Detaljer

Studieplan Fagskoleutdanning i Massasjeterapi. Kull Høst 2014. Institutt for helhetsmedisin

Studieplan Fagskoleutdanning i Massasjeterapi. Kull Høst 2014. Institutt for helhetsmedisin Studieplan Fagskoleutdanning i Massasjeterapi Kull Høst 2014 Institutt for helhetsmedisin Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 YRKESMULIGHETER... 3 OVERMODNET MÅL FOR STUDIET... 4 LÆRINGSMÅL

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer