Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck"

Transkript

1 1 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

2 2 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for fysioterapeututdanning av 1. desember 2005, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Den er vedtatt av Avdelingsstyret med siste endring vedtatt av dekan Fullført studium kvalifiserer til bachelorgrad i fysioterapi og gir 180 studiepoeng. Fullført studium og ett års godkjent turnustjeneste kvalifiserer til å søke om autorisasjon som fysioterapeut i henhold til Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999, 48. Alle studiene innenfor helse- og sosialsektoren har som formål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som har tilegnet seg kunnskap og forståelse innenfor en felles referanseramme. Studentene skal planlegge og organisere helhetlige tiltak i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere. Formålet er også å utdanne kandidater som kan samarbeide tverrfaglig i tråd med intensjonene i Lov om helsepersonell. Fysioterapistudiet har derfor 30 studiepoeng felles med de andre studiene ved Avdeling for helsefag innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Fysioterapeuter har et selvstendig behandlingsansvar, og pasienter kan kontakte fysioterapeuten direkte uten henvisning fra lege eller annet helsepersonell. Kunnskapsfeltet er smerte, plager og funksjonsproblemer, både akutte og kroniske, som får konsekvenser for bevegelsessystemet. Fysioterapeuters spesielle kompetanse er knyttet til undersøkelse, funksjonsdiagnostisering, behandling, rehabilitering og forebygging. Fysioterapeuter skal ha inngående kunnskap om menneskets kropp og bevegelse og funksjon. De skal samtidig ha en bred forståelse av funksjonsbegrepet og for betydningen av en god og likeverdig medvirkning av pasient/bruker. En viktig del av den fysioterapifaglige kompetansen er kunnskap om sammenhenger mellom det fysiske og psykiske og varhet for kroppens reaksjoner og uttrykk. Fysioterapeuter har også kompetanse i veiledning og undervisning. Kjerneområdene i fysioterapi er sykdom, lidelser og plager knyttet til muskel-/skjelett, hjerte-, kar og lunge nevrologi, reumatologi og psykiatri/psykosomatikk. Bachelorstudiet i fysioterapi har to studieretninger. Den ene studieretningen er Fysioterapi (tidligere Fysioterapeututdanningen), mens den andre er Fysioterapi-Mensendieck. Studieretningene har hver sin fagplan. Følgende moduler er felles: Anatomi, fysiologi, patologi, bacheloroppgaven, International Public Health og halve modulen Utøvelse av pasient-/klientrettet arbeid. Til sammen utgjør disse 85 studiepoeng. Studieretningenes fagprofil kommer til syne gjennom sammensetningen og oppbyggingen av de øvrige modulene. Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse. Læringsutbytte og kompetanse Formålet med fysioterapeututdanning er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for: behandlende, habiliterende og rehabiliterende virksomhet helsefremmende og forebyggende arbeid arbeid innen både offentlige og private samt nasjonale og internasjonale virksomhetsarenaer å arbeide med et internasjonalt perspektiv i tråd med internasjonale standarder for fysioterapeututdanningen å arbeide etisk fundert og klientsentrert å arbeide faglig oppdatert, fremtidsrettet og forskningsbasert

3 3 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 å arbeide i dialog med praksisfeltet og i tråd med gjeldende lovverk (Rammeplan for fysioterapeututdanning, 2004) Mål Avdeling for helsefag har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i sentrum, og som kan planlegge og organisere tiltak i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere. Høgskolen skal a) legge til rette for at studentene aktivt deltar i studiet b) utdanne yrkesutøvere i tråd med samfunnets krav og ut fra fagets tradisjon c) drive forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fag og yrkesutøvelse for å bedre utdanningen og for å fremme kunnskap og utvikling innen faget d) være faglig oppdatert nasjonalt og internasjonalt, fremtidsrettet og i dialog med praksisfeltet, tilgrensende utdanninger og fagområder Etter endt studium skal studentene i henhold til rammeplanen (Rammeplan for fysioterapeututdanning, 2004) og i tråd med europeiske føringer ha oppnådd kompetanse innen følgende områder: a) Helse, funksjon og bevegelse Studenten skal etter endt utdanning ha - forståelse for hvordan samspill mellom individ og miljø kan innvirke på bevegelser og skape forutsetninger for funksjonsevne og helse - inngående kunnskap om kroppen, spesielt bevegelsessystemets oppbygning, utvikling, tilpasning og funksjon - kunnskap om forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppen, og faktorer som skal fremme og hemme bevegelsesutvikling, -kontroll og læring - kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom, funksjon og bevegelse b) Undersøkelse, kartlegging, vurdering, behandling og andre tiltak Studenten skal etter endt utdanning ha - gode ferdigheter og god vurderingsevne ved undersøkelse av mennesker med funksjonsproblemer, og ved behandling med habiliterende, rehabiliterende og forebyggende siktemål - ferdigheter i kartlegging av miljøfaktorer som kan innvirke på menneskers funksjon og helse, og kunne begrunne og iverksette relevante helsefremmende og forebyggende tiltak - ferdigheter i veiledning og undervisning i samhandling med pasienter/brukere og andre c) Holdninger og etikk Studenten skal etter endt utdanning - opptre faglig forsvarlig og vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasienter/brukere og andre - fremme deltakelse og likeverdig relasjon mellom pasient/bruker og fysioterapeut ved planlegging og gjennomføring av behandling og andre tiltak d) Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning Studenten skal etter endt utdanning - vise evne til å være kritisk og analytisk ved vurdering av faglig kunnskap - kunne dokumentere, kvalitetssikre og evaluere egen virksomhet - vise evne til å utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflektert måte både i sin kliniske praksis og i forsknings- og utviklingsarbeid e) Organisatoriske rammer Studenten skal etter endt utdanning ha - grunnleggende kunnskap om helsetjenestens og fysioterapifagets utvikling, oppbygging, oppgaver og rammebetingelser, og de lover, regler og forskrifter som styrer fysioterapeutens virksomhet

4 4 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 I tillegg har høgskolen som mål at studentene etter endt utdanning skal - ha kunnskap og erfaring til å kunne arbeide som helsearbeider i et flerkulturelt samfunn - ha kunnskap om og kunne samarbeide med andre yrkesgrupper i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Felles innholdsdel har følgende mål (Rammeplan for fysioterapeututdanning, 2004): Etter fullført felles innholdsdel skal studentene - kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse - kunne begrunne sine handlinger overfor brukere, andre yrkesutøvere og overfor arbeidsgivere ut fra et vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk syn - kunne dokumentere eget arbeid og utføre prosjektarbeid - vise et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter - identifisere etiske dilemmaer på samfunnsplan, i praktisk helsearbeid og sosialt arbeid - reflektere over etiske problemstillinger, ha etisk handlingsberedskap og kunne avsløre verdikonflikter - kjenne rammene for egen faggruppe og oppgavefordelingen mellom helse- og sosialfaggruppene - ha kunnskap om helse- og sosialproblemer, velferdsstaten og dens profesjoner - kjenne beslutningsstrukturene og forvaltningsnivåene i helse og sosialsektoren og relevante lover, forskrifter og avtaler - kjenne bakgrunnen for helse- og sosialpolitiske prioriteringer og kjenne til konsekvenser av slike prioriteringer - ha kunnskaper om hvordan en kan påvirke helse- og sosialpolitikken - ha kunnskap om helse- og sosialpolitikk i nasjonalt og internasjonalt perspektiv - kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn - være lagarbeider og kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper - vise kunnskap om konfliktløsning Innhold 1.studieår Fellesmodul 1 Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp 1. semester Helse- og sosialfaglig yrkesutøvelse er basert på et felles verdigrunnlag. Sentralt i dette er et helhetlig syn på mennesket, respekt for menneskets integritet og rettigheter, samt brukernes autonomi og rett til medbestemmelse. Fellesmodul 1 inneholder grunnleggende kunnskap om profesjonen, men har hovedvekt på samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner som skal danne felles referanseramme for yrkesutøvelsen innenfor de ulike profesjonene. Formålet er å danne basis for et godt tverrfaglig samarbeid til beste for brukerne. Læringsmål Studentene skal kunne - redegjøre for helsefagenes tradisjoner og tenkemåter - redegjøre for ulike kunnskapssyn som har betydning for helsefaglig praksis - søke og kritisk vurdere ulike kilder - kjenne til ulike metodiske tilnærminger for å innhente og vurdere kunnskap - redegjøre for etiske begreper og teorier - vise innsikt i og drøfte etiske dilemmaer - utvise relasjonskompetanse og respekt for andre - redegjøre for begreper og teorier i mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling - beskrive ulike kunnskapsbegreper som har betydning for helsefaglig praksis

5 5 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL / redegjøre for relevante lover, forskrifter og avtaler - beskrive beslutningsstrukturene og forvaltningsnivåene i helse- og sosialsektoren - redegjøre for retten til brukermedvirkning - beskrive utviklingen av profesjonsrollen - anvende grunnleggende prinsipper i forbedringskunnskap - vise ferdigheter i problemløsning og arbeid i gruppe Sentrale temaer Samfunnsfaglige og humanistiske emner Vitenskapsteori og forskningsmetode - Tradisjoner og tenkemåter i helsefagene - Ulike vitenskapssyn - Kunnskapshåndtering - Metoder for innhenting og behandling av data Etikk - Grunnleggende etiske teorier - Etikk, moral og praktisk handling - Profesjonsetikk - Taushetsplikt - Dagsaktuelle etiske dilemmaer Psykologi og pedagogikk - Profesjon, samhandling og kommunikasjon - Kulturmøter, kulturforståelse og tverrkulturell samhandling - Samhandling og konfliktløsning - Helse- og sykdomsforståelse - Helselovgivning - Forvaltnings- og beslutningsnivåer - Samarbeidspartnere - Brukerperspektiv og brukermedvirkning - Fag, yrke, utdanning - Prinsipper for forbedringskunnskap på system- og individnivå Modul 1 - Anatomi 15 sp 1 og 2. semester Anatomi skal gi kunnskap om oppbygging og funksjon av ulike vevstyper og organsystemer, av betydning for bevegelse og samspillet mellom disse ut fra en forståelse av kroppen som en funksjonell enhet. Kunnskap om degenerative og regenerative prosesser og teorier om hvordan vev reagerer på ulike typer påvirkning inngår også i emnet. Læringsmål Studenten skal - identifisere og beskrive kroppens anatomiske strukturer, oppbygging og funksjon, inkludert overflateanatomi og palpasjon - beskrive nevrofysiologiske prosesser, herunder smertefysiologi - beskrive generelle patologiske prosesser, herunder forandring av ulike vevstyper Sentrale temaer - Muskel-, skjelett- og nervesystem med vekt på kroppen som sensorisk-motorisk enhet og forholdet mellom det perifere og sentrale nervesystem og kroppen som funksjonell enhet med vekt på samspillet mellom deler - Indre organer med vekt på sirkulasjons- og respirasjonssystemet - Det endoktrine system og dets samspill med kroppens andre systemer - Histologi, oppbygning og funksjon av ulike typer vev

6 6 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL / Muskel/skjelettsystemet, forholdet mellom påvirkning/funksjon og forandring av ulike vevstyper, funksjonell adapsjon; generative og regenerative prosesser - Smertefysiologi Modul 2 - Fysiologi 15 sp 1. og 2. semester Denne modulen skal gi kunnskap om kroppens normale fysiologiske prosesser i hvile, under arbeid og ved ulike typer påkjenning og belastning. Læringsmål Studenten skal - identifisere, beskrive og forklare normale kroppsfunksjoner - beskrive og forklare prinsippene for styring og kontroll av ulike kroppsprosesser - beskrive og forklare sentrale arbeidsfysiologiske prinsipper og målinger Sentrale temaer - Respirasjonsfysiologi - Sirkulasjonsfysiologi - Muskelfysiologi - Energistoffskiftet - Temperaturregulering - Immunsystemet - Endokrinologi - Fordøyelsen - Nyrer og væskebalanse - Fysisk aktivitet og forebyggende helse aktivitet/inaktivitet og livsstilsykdommer - Klinisk fysiologi - Arbeidsfysiologi - Ernæring Modul 3 - Veiledning og instruksjon av mensendieckøvelser 10 sp 1. semester I denne modulen blir det lagt vekt på studentenes erfaringer med å bli veiledet og instruert i mensendieckøvelser og med å veilede og instruere andre. Utøvelsen av mensendieckøvelsene forstås som en læringsprosess der det relasjonelle aspektet vektlegges. Gjennom arbeid med ulike perspektiv på kropp, drøftes og teoriforankres erfaringene. Kasuistikker og loggbok brukes som metodiske verktøy for at studentene skal tilegne seg den aktuelle kunnskap. Ferdighet, praksis og teori integreres gjennom hele modulen. Læringsmål Studenten skal - redegjøre for og vise begynnende forståelse for ulike perspektiv på kropp med særlig vekt på et biomedisinsk og et fenomenologisk perspektiv - vise ferdigheter i de pedagogiske og kommunikative aspektene ved veiledning og instruksjon av mensendieckøvelsene - analysere mensendieckøvelsenes funksjonelle betydning og anvende øvelsene i henhold til gitt problemstilling eller funksjon - anvende mensendieckinstruksjonens prinsipper i veiledning og instruksjon av mensendieckøvelsene - reflektere over teoretisk ståsted i fagutøvelsen - vise varhet, respekt og faglig forsvarlig atferd i samhandling med medstudent

7 7 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 Sentrale temaer Psykologi og pedagogikk - Pedagogiske aspekt knyttet til veiledning i mensendiecksystemet - Bevegelse som kommunikasjon og relasjon - Læringsteorier basert på et nevrobiologisk perspektiv Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Sansning, persepsjon og opplevelse - Kroppen som sentrum for erfaring, som livshistorie og uttrykksfelt - Normer, verdier og idealer knyttet til kropp og bevegelser - Kropp og sosial orden, sosial disiplinering og regulering i et kroppsorientert, kulturelt og - historisk perspektiv Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Observasjon og analyse av kroppsstillinger og kropp i bevegelse Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Observasjon og analyse av personer i bevegelse og aktivitet - Beskrive og redegjøre for bevegelsesobservasjon og analyse - Finne frem til fremmende og hemmende faktorer for fri bevegelse og fysisk funksjon Helse-, behandlingsfilosofi og faghistorie - Mensendieckfagets historie og utvikling - Ulike måter å forstå kropp og bevegelse på Helsefremmende og forebyggende arbeid - Rådgivning og helseopplysning Modul 4 - Funksjonsvurdering med utgangspunkt i ICF 5 sp 2. semester I denne modulen vil Verdens Helseorganisasjons ICF-klassifisering bli brukt som utgangspunkt for funksjonsforståelsen. Det vil bli presentert en struktur for funksjonsundersøkelsen som inneholder dimensjonene kroppen, aktivitet og deltakelse. Målet er at studentene oppnår gode ferdigheter og kunnskaper for å utføre funksjonsundersøkelse av personer med muskel-/skjelettlidelser. Studentene blir presentert for teori som viser hvordan relasjonelle hensyn og skriftlig refleksjon kan ha betydning for pasienters læring, og de fører loggbok der de skriver ned tanker og refleksjoner knyttet til berøring av andre og det å selv bli berørt i funksjonsundersøkelsen. Studentene kan bruke disse loggboknotatene for å belyse ett eller flere av læringsmålene under den avsluttende eksamineringen. Læringsmål Studentene skal - vise manuelle ferdigheter i utførelse av funksjonsundersøkelse - vise ferdigheter i å identifisere ben- og bløtvevsstrukturer på kroppen - vise grunnleggende forståelse for de biomekaniske prinsippenes betydning for kroppens bevegelse - gjennomføre en funksjonsundersøkelse på bakgrunn av opplysninger gitt i enkle pasientkasuistikker - vise begynnende kompetanse i å foreta en funksjonsvurdering basert på opplysninger fra funksjonsundersøkelsen - vise grunnleggende kunnskap om funksjon knyttet til kroppen, aktivitet og deltagelse, samt hemmende eller fremmende miljøfaktorer. - redegjøre for funksjonsundersøkelse av medstudent forstått som relasjon og læreprosess Sentrale temaer Anatomi - Identifisering av anatomiske kroppsstrukturer - Undersøkelse av funksjon i ledd, leddbånd og muskulatur - Spesifikke funksjonstester og andre ustandardiserte målemetoder - Kroppen som funksjonell enhet i samspill mellom de ulike deler

8 8 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter av bevegelse - Tyngdekraftens betydning for kroppens bevegelser - Bevegelser av kroppen som et koordinert samspill mellom stabilitet og mobilitet - Betydningen av proprioseptiv sans for optimal fungering Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Vektlegging av kvaliteten på utførelse av sammensatte bevegelser - Presentasjon av standardiserte og ikke-standardiserte metoder for å vurdere funksjon Behandling, rehabilitering og habilitering - WHOs ICF-klassifisering som rammeverk for funksjon og funksjonshemming - Funksjonsundersøkelsen som et ledd i rehabiliteringsprosessen - Føring av loggbok som verktøy for egen refleksjon og som verktøy for å belyse student til studentrelasjonen i funksjonsundersøkelsen - Bruk av funksjonsgymnastikk som et verktøy i undersøkelsen og behandlingen. Modul 5 - Sykegrep/behandlingsgrep 5 sp 2. semester Sykegrep/behandlingsgrep og massasje er en del av den passive og assistert-aktive bløtvevsbehandlingen som anvendes for å bedre vevskvaliteten til ledd og leddnære strukturer, muskulatur og bindevev. Behandlingen benyttes for å assistere enkle og sammensatte bevegelser. Utførelsen av sykegrep/behandlingsgrep brukes, direkte eller indirekte, for å fremme sirkulasjon og påvirke til en hensiktsmessig respirasjon. Sykegrep/behandlingsgrep benyttes som en integrert del av den aktive øvelsesbehandlingen innen mensendiecksystemet. Læringsmål Studenten skal - beskrive, analysere og anvende sykegrep/behandlingsgrep med utgangspunkt i ledd- og muskelfunksjon - palpere muskel- og skjelettsystemet og identifisere overflatestrukturer med relevans for de ulike behandlingsgrep og bløtvevsteknikker - vise grunnleggende ferdigheter i sykegrep/behandlingsgrep og massasje utført på medstudent - foreslå og begrunne anvendelse av sykegrep/behandlingsgrep på bakgrunn av opplysninger gitt i en enkel kasuistikk - ivareta medstudenten gjennom kommunikasjon og observasjon og gi hensiktsmessig informasjon underveis - vise varhet, respekt og faglig forsvarlig adferd i samhandling med medstudent - bruke hensiktsmessige arbeidsstillinger for å optimalisere effekten av sykegrepene samt redusere egen arbeidsbelastning Sentrale temaer Anatomi - Muskel/skjelettsystemet, med vekt på kroppen som en funksjonell enhet - Forholdet mellom funksjon i muskel/skjelettsystemet og forandring av ulike vevstyper - Palpere og identifisere anatomiske overflatestrukturer Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Observasjon og analyse av ledd- og kroppsstillinger - Anvende statikk og dynamikk i biomekanikken - Gravitasjon og underlag -virkning på kropp og funksjon Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Undersøke og vurdere kroppsholdning og bevegelsesmønstre - Analysere fremmende og hemmende faktorer for fri ledd- og muskelfunksjon Sykdomslære og funksjonshemming - Tilegne seg kunnskap om ledd- og muskelfunksjon i forhold til degenerative forandringer

9 9 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 Behandling,rehabilitering og habilitering - Undersøkelse og vurdere vevskvalitet - Anvende sykegrep/behandlingsgrep, massasje og assistere bevegelser som påvirker ledd- og muskelfunksjon. Helsefremmende og forebyggende arbeid - Veiledning i hensiktsmessige arbeidsstillinger 2. studieår Modul 6 - Patologi 10 sp 3. semester Modulen bygger på første studieårs undervisning i generell patologi: patofysiologi, degenerative/regenerative prosesser og inflammatoriske prosesser. Læringsmål Studenten skal - dokumentere kunnskap om generell og spesiell patologi med fokus på forekomst, etiologi, patologiske prosesser, symptomer, tegn og prinsipper for medisinsk og kirurgisk behandling Sentrale temaer Sykdom og funksjonshemming Patologiske tilstander og prosesser innenfor følgende områder: - Muskel-/ og skjelettlidelser, ortopedi, nevrologi, revmatologi, psykiatri, kreftsykdommer, traumatologi, respirasjons- og sirkulasjonslidelser og kirurgi - Kunnskap om forekomst, etiologi, patologiske forandringer/prosesser, tegn, symptomer - Prinsipper for medisinsk behandling ved ulike patologiske tilstander Modul 7 - Uspesifikke og spesifikke muskel-/skjelettlidelser 15 sp 3. semester Modulen tar utgangspunkt i den funksjonsforståelsen som er gitt i Verdens Helseorganisasjons ICFklassifisering, og bygger videre på teori, ferdighet og praksiserfaringene fra modulene i 1. studieår. I første del gis innføring i temaer knyttet til behandling forstått som læring, langvarige smerter, stressmestring, somatokognitiv intervensjon og skriving av pasientjournal. Andre del av modulen omhandler dysfunksjoner i muskel-/skjelettsystemet. Det blir lagt vekt på uspesifikke muskelskjelettlidelser, som her blir forstått som lidelser der de kroppslige funnene ikke alene forklarer en funksjonshemming. Det legges vekt på at behandlingen er en kroppslig læringsprosess, mens en idrettsmedisinsk og treningsfysiologisk tilnærming tillegges mindre vekt. Tredje del av modulen er en praksisperiode med behandling av pasienter på utdanningens poliklinikk. Læringsmål Studentene skal - redegjøre for ulike teoretiske perspektiver for forståelse av helse, sykdom og funksjonshemming - vise forståelse for funksjon som flertydig begrep, knyttet til kropp, aktivitet og deltagelse - redegjøre for hvordan personlige faktorer og miljøfaktorer kan hemme eller fremme funksjon - vise evne til å utføre en funksjonsvurdering av en pasient basert på opplysninger og funn fra undersøkelsen - redegjøre for hvordan personlige faktorer og miljøfaktorer kan hemme eller fremme funksjon - redegjøre for ulike årsaks- eller forklaringsmodeller og tilnærminger til personer med muskel- /skjelettlidelser - redegjøre for ulike teoretiske perspektiv på utvikling av langvarig smerte

10 10 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL / utføre Standardisert Mensendieck Test og vurdere resultater fra testen - vise og begrunne undersøkelse og tiltak relatert til pasienter med muskel-/skjelettlidelser - utføre og begrunne valg av mensendieckøvelser og sykegrep relatert til uspesifikke og spesifikke muskelskjelettlidelser - redegjøre for behandling av pasienter forstått som relasjon og læreprosess - identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i praksis - reflektere over egen kommunikasjon og samhandling med brukere, medstudenter, veiledere og andre samarbeidspartnere - dokumentere ferdigheter i føring av pasientjournal Sentrale temaer Psykologi og pedagogikk - Bruk av loggbok som et pedagogisk hjelpemiddel i pasientbehandlingen - Personlige og miljøfaktorers betydning for muskelskjelettlidelse - Betydningen av relasjonell behandling Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Underrekruttering av muskelgrupper - Forkortet muskulatur, holdningsavvik og nedsatt leddbevegelighets betydning for bevegelseskvalitet - Smertens påvirkning på bevegelse Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Analysekompetanse og ferdigheter knyttet til bruken av Den Standardiserte. Mensendiecktesten og andre standardiserte aktivitetstester - Ferdigheter knyttet til analyse og vurderinger av bevegelseskvalitet - Erfaringer knyttet til utførelse av aktive øvelser i egen kropp Behandling, rehabilitering og habilitering - Bruk av ICFs funksjonsforståelse - Valget av effektmål ved fysioterapiintervensjon Helsefremmende og forebyggende arbeid - ICFs miljøfaktorbegrep, med en forståelse av det fysiske og sosiale miljøet - Kjente risikofaktorer knyttet til spesifikk belastningslidelse Modul 8 - Veiledning og instruksjon av bevegelse i gruppe 20 sp 3. og 4. semester Modulen bygger videre på veiledning og instruksjon av mensendieckøvelser fra første studieår. Bevegelse forstås som en læringsprosess der det relasjonelle aspektet ved bevegelse er sentralt. I tillegg til å arbeide med mensendieckøvelsene utvides nå feltet til også å gjelde erfaringer fra og med andre bevegelsespraksiser. Studentene veileder egne bevegelsesgrupper gjennom hele modulen. Det arbeides med ulike interaktive veiledningsformer for å utvikle kompetanse i å veilede og instruere bevegelsesgrupper og for å utvikle refleksivitet knyttet til forståelse av egen og andres bevegelse. Føring av egen loggbok har en sentral plass i dette arbeidet. Ferdighet, praksis og teori er integrert gjennom hele modulen. Læringsmål Studenten skal - drøfte og problematisere veiledning og instruksjon av bevegelse i henhold til praksis og teori fra feltet - begrunne og vise ferdigheter i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg for en mensendieckgruppe, både for enkelttimer og for lengre perioder - analysere mensendieckøvelser i et biomekanisk perspektiv - drøfte mensendieckøvelser i et erfarings og opplevelsesperspektiv - vise pedagogisk kompetanse gjennom veiledning og instruksjon av mensendieckøvelser i henhold til valgt teoretisk ståsted - kunne redegjøre for observasjon og erfaring fra andre bevegelsespraksiser

11 11 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 Sentrale temaer Psykologi og pedagogikk - Pedagogiske aspekt ved å veilede i bevegelse - Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg for grupper - Bevegelse som kommunikasjon og relasjon Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Sansning, persepsjon og opplevelse - Kroppen som sentrum for erfaring, som livshistorie og uttrykksfelt - Normer, verdier og idealer knyttet til kropp og bevegelser - Kropp og sosial orden, sosial disiplinering og regulering i et kroppsorientert, kulturelt og - historisk perspektiv Behandling, rehabilitering og habilitering - Kunnskap om innhenting av relevant informasjon gjennom samtale, observasjon og undersøkelse av kroppslige forhold Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Læringsteorier basert på et nevrobiologisk perspektiv - Observasjon og analyse av kroppsstillinger og kropp i bevegelse - Motorisk utvikling og kontroll Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses og aktivitetserfaring - Beskrive og redegjøre for observasjon av ulike typer bevegelsespraksiser Helse-, behandlingsfilosofi og faghistorie - Mensendieckfagets historie og utvikling - Ulike måter å forstå kropp og bevegelse på - Helse og bevegelse som tvetydige fenomen Helsefremmende og forebyggende arbeid - Rådgivning og helseopplysning - Helsefremmende og forebyggende arbeid sett fra ulike perspektiv - Forebygging av belastningslidelser Fellesmodul 2 - Bruker og helsearbeider 5 sp 4. semester Modulen omhandler kunnskap om og refleksjon over samarbeid med bruker og relevante faggrupper i utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Læringsmål Studentene skal - reflektere over forholdet mellom teori og praksis - bruke relevante vitenskapelige prinsipper og metoder - vise ferdighet i forbedringskunnskap og dokumentere sitt arbeid skriftlig - reflektere over empatiens rolle i yrkesutøvelsen - identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i praksis - vise ferdigheter i å gjøre hverandre bedre i kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing Sentrale temaer Samfunnsfaglige og humanistiske emner Vitenskapsteori og forskningsmetode - Forskningsetiske grunnprinsipper - Vitenskapelige prinsipper og metoder - Kunnskapsbasert praksis - Kvalitetssikring

12 12 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 Etikk - Empati - Etiske refleksjonsmodeller, dilemmaer og verdikonflikter i praksis - Mangfold, identitet, kjønnsroller og generasjoner - Yrkesetiske retningslinjer Profesjon, samhandling og kommunikasjon - Tverrfaglig samarbeid - Yrkesroller og ansvarsforhold - Møte med brukeren - Flerkulturell kommunikasjon - Konfliktløsning - Rammer Modul 9 - Fysioterapi i et rehabiliteringsperspektiv 10 sp 4. semester Modulen fokuserer på fysioterapi som en del av en rehabiliteringsprosess for pasienter/brukere med nevrologiske lidelser, respirasjons-/sirkulasjonslidelser og for barn. Rehabilitering sees som en planlagt prosess hvor fysioterapeuten er bidragsyter blant mange aktører for å bistå brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. Læringsmål Studenten skal kunne - drøfte ulike perspektiv i et tverrfaglig kartleggingsarbeid innen rehabilitering og habilitering - redegjøre for fysioterapi innen rehabilitering i et ICF perspektiv - redegjøre for brukers individuelle plan som et redskap i en rehabiliteringsprosess - redegjøre for dynamiske systemteorier i forståelsen av bevegelsesutvikling, - læring og kontroll og hvilke konsekvenser dette gir for kartlegging, behandling og tiltak - redegjøre for bevegelsesutvikling hos barn - redegjøre for og anvende standardisert fysioterapeutisk undersøkelse for barn i alder 0 18 måneder - presentere og drøfte fysioterapeutiske tiltak for å fremme barns motoriske læring - redegjøre for fysioterapeutisk undersøkelse og kartlegging i forhold til pasienter/brukere med nevrologiske lidelser - redegjøre for fysioterapeutisk behandling og tiltak i forhold til pasienter/brukere med nevrologiske lidelser - redegjøre for fysioterapeutisk undersøkelse og kartlegging i forhold til pasienter/brukere med sirkulasjons- og respirasjonslidelser. - redegjøre for fysioterapeutisk behandling og tiltak i forhold til pasienter/brukere med sirkulasjonsog respirasjonslidelser. Sentrale temaer Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Motorisk utvikling, læring og kontroll Helse- og behandlingsfilosofi faghistorie - ulike perspektiver på og forståelse av rehabilitering som begrep og virksomhet Behandling, rehabilitering, og habilitering - Funksjonsundersøkelse av barn og fysioterapeutiske tiltak som fremmer funksjon - Funksjonsundersøkelser og fysioterapeutiske tiltak som fremmer funksjon hos pasienter med nevrologiske lidelser - Funksjonsundersøkelser og fysioterapeutiske tiltak som fremmer funksjon hos pasienter med respirasjons-/sirkulasjonslidelser - Fysioterapi som en del av et tverrfaglig samarbeid innen rehabilitering - Pasientens/brukerens medvirkning og autonomi i egen rehabiliteringsprosess

13 13 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL / studieår Module 10 - International Public Health 15 ECTS 5. semester The main objective is to qualify health and social services personnel for interprofessional collaboration in health and social services in accordance with the aims of relevant framework and guidelines. Part I - The Scope of International Public Health 5 ECTS Learning objectives The student shall be able to - describe challenges in health and social services, the health welfare systems and interprofessional collaboration - describe the decision-making structures and administrative levels in the health and social services, relevant legislation, regulations and agreements - reflect upon and discuss a comprehensive view of humanity and human rights - explain interventions with clients, in collaboration with other health professionals and employers, based on evidence based knowledge and research methodology. Topics - Public health issues, past, present and future - Determinants of health - Democratic development in societies - Interprofessional collaboration - Policies, framework and guidelines, national and international - Intercultural perspectives - Cost-effectiveness and cost-benefit analysis - Ethical perspectives - Health inequalities - Universal design - Basic epidemiology to assess public health issues - Innovative intervention plan in entrepreneurship. Part II - Environmental Issues and Population Health 5 ECTS Learning objectives The student shall be able to - understand interactions between environmental issues and sustainable development, related to health - document knowledge of health and social politics and services, national and international - discuss different population based intervention strategies and their efficacy - discuss understanding of communication with people from different ethnic, religious and cultural background. Topics - Chemical, physical, biological and psychosocial environment - Climate changes and disaster health care - Occupational health - Social and economic aspects, priorities and consequences - Ethical dilemmas in international public health

14 14 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL / Behavior change smoking, drugs, physical inactivity, nutrition - Injury prevention - Mental health - Non communicable and communicable diseases - Interprofessional collaboration - Citizens, professionals, managers and decision makers stake holders - Health communication, information and education. Part III - Health Promotion and Preventative Work 5 ECTS Learning objectives The student shall be able to - discuss theoretical models for health behaviour change - demonstrate understanding of the complexity of health determinants related to childhood, adolescence, adulthood and old age - reflect on ethical issues, be able to identify value conflicts and consider solutions - discuss how to act as a team-worker to collaborate with clients and professional groups - explain and argue for interventions based on evidence based knowledge and research methodology. Topics - Communication skills - Information channels - Health education and knowledge sharing - Physical activity and social participation - Vaccinations - Non communicable and communicable diseases - Interprofessional collaboration - Public-private partnership - Human rights in international public health - Ethical perspectives. Modul 11 - Klinisk fysioterapi 30 sp 6. semester Innholdet i modulen er klinisk fysioterapi hvor de sentrale temaer fra de tidligere studieårene integreres. Modulen skal ha et bredt fundament som belyses gjennom flere fysioterapi faglige perspektiver. I den kliniske virksomheten inngår fysioterapeutisk behandling og annet pasientrettet arbeid både på utdanningens poliklinikk og på ulike sykehus og institusjoner. Det spesifikke innholdet i modulen vil blant annet være fysioterapeutisk undersøkelse, journalføring og skriftlig dokumentasjon og sammen med pasient/bruker utarbeide relevante mål for behandlingsperioden og gjennomføre hensiktsmessig behandling. Anvende Mensendieck- fagets arbeidsprinsipper i veiledning, instruksjon av mensendieck øvelser og sykegrep/ behandlingsgrep integrert i en somatokognitiv behandling. Læringsmål Studenten skal - opptre etisk og faglig forsvarlig og overholde gjeldende lover og regler - vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasient/bruker - vise respekt for pasienters/brukeres og pårørendes meninger og ønsker samt kulturell bakgrunn - vise kompetanse i veiledning og undervisning i samhandling med pasient/bruker og andre og vektlegge brukerkunnskap og brukermedvirkning - utføre og begrunne en relevant fysioterapeutisk undersøkelse av pasient og vise kompetanse i å dokumentere undersøkelsen i journalform

15 15 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL / foreslå, iverksette og evaluere re-/habiliterende tiltak i forhold til pasient/bruker med midlertidige eller varige funksjonsutfordringer - kartlegge og analysere ulike miljøfaktorer som kan innvirke på pasients/brukers funksjon og helse, og kunne begrunne og iverksette relevante helsefremmende og forebyggende tiltak - begrunne sine valg for undersøkelse og tiltak gjennom sitt kliniske resonnement hvor det vises til forskningsbasert litteratur - kunne problematisere praksis i lys av teoretiske perspektiver - anvende mensendiecktradisjonens faglige tilnærming i veiledning og behandling. Sentrale temaer Psykologi og pedagogikk - Læring, motivasjon, relasjonskompetanse, arbeidsallianse og empati. - Informasjon, veiledning og rådgivning. Sosiologi og sosialantropologi - Sosiale systemer og sosiale og kulturelle prosesser i mikro- og makroperspektiv - Sosialisering, institusjonalisering, rolleteori, normer og verdier, makt og avmakt på et institusjonelt og individuelt/kroppslig nivå - Helse og sykdom, kropp og medisinsk tenkning i et sosialantropologisk perspektiv Etikk - Taushetsplikt - Nærhetsetikk Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Kroppen som livshistorie og uttrykksfelt - Kroppen i et flerkulturelt perspektiv Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Samspill mellom nevromuskulære system og omgivelsene - Bevegelsesanalyse - Nevrofysiologisk dysfunksjon og plastisitet Sykdom og funksjonshemming - Å leve med funksjonshemming/kronisk sykdom - Sammenheng mellom sykdom og leveforhold, belastningslidelser og arbeidsforhold Behandling, rehabilitering og habilitering - Behandling/rehabilitering/habilitering som ideologi, mål og/eller middel - Anamneseopptak og samtale - Undersøkelse og vurdering av kroppsholdning, bevegelsesmønstre og - belastningsforhold, samt vevskvaliteter - Generelle og spesifikke tester blant annet i forhold til mobilitet og stabilitet - Evne til å arbeide funksjonelt - Vurdere sirkulasjonsforhold og vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur - Vurdere og observere forholdet mellom lokale og generelle funn og tilbakemelding til pasient/klient om faglige vurderinger og samtale om mål og planer videre - Anvendelse av fysioterapimetoder og teknikker som påvirker bevegelighet, styrke, stabilitet, koordinasjon, anspenthet og spenningstilstander, balanse, utholdenhet, respirasjon og sirkulasjon - Utføre smertebehandling i et somatokognitivt perspektiv - Tilpasning og utprøving av ortopediske og tekniske hjelpemidler og/eller tilrettelegging av bolig og nærmiljø - Utvikling av alternative bevegelses- og mestringsstrategier - Dokumentasjon, kvalitetssikring og evaluering - Journalføring - Administrasjon og ledelse - Helsefremmende og forebyggende

16 16 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 Modul 12 - Bacheloroppgave 15 sp 6. semester Bacheloroppgaven i fysioterapi er en anledning til å utvikle en kritisk analytisk tilnærming til forholdet mellom fysioterapifagets praksisfelt, empiri og teori, forskningsspørsmål, forskningsdesign og forskningsetikk. Oppgaven kan være knyttet til forskning ved høyskolen eller eksterne miljøer. Studenten får tildelt veileder når skriftlig prosjektskisse er innlevert innen gitte frister. Læringsmål Studenten skal - fordype seg i et selvvalgt tema som er faglig relevant for grunnutdanning i fysioterapi - begrunne og gjennomføre et faglig fordypningsarbeid på en systematisk måte ved bruk av hensiktsmessige forskningsmetoder, kritisk vurdering og i tråd med retningslinjer for skriftlig arbeid - gjennomføre arbeidet/oppgaven i tråd med etiske retningslinjer Sentrale temaer Bacheloroppgaven kan knyttes til de delemner fra rammeplanen som er nevnt nedenfor. Den skal ha et bredt fundament gjennom å integrere flere faglige perspektiv, men oppgaven må ikke omfatte alle delemnene: - Psykologi og pedagogikk - Sosiologi og sosialantropologi - Vitenskapsteori og forskningsmetode - Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Helse- og behandlingsfilosofi og faghistorie - Sykdom og funksjonshemming - Behandling, rehabilitering og habilitering - Helsefremmende og forebyggende arbeid

17 17 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 Organisering og arbeidsmåter Oversikt over modulene i studiet Høstsemester Vårsemester 1. studieår FM 1 Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp Modul 3 Veiledning og instruksjon av mensendieckøvelser 10 sp Modul 4 Funksjonsvurdering med utgangspunkt i ICF 5 p Modul 5 Sykegrep/ Behandlingsgrep 5 sp 2. studieår 3. studieår * Modul 1 Anatomi 15 sp Modul 2 Fysiologi 15 sp Modul 6 Patologi 10 sp Modul 7 Uspesifikke og spesifikke muskel- /skjelettlidelser 15 sp FM 2 Bruker og helsearbeider 5 sp Modul 8 Veiledning og instruksjon av bevegelse i gruppe 20 sp Modul 10 International Public Health 15 sp Modul 11 Klinisk fysioterapi 30 sp Modul 9 Fysioterapi i et rehabiliteringsperspektiv 10 sp Modul 12 Bacheloroppgave 15 sp * Studentkullet vil bli delt, slik at rekkefølgen på modulene kan avvike fra tabellen. Studiet er organisert ut fra prinsippet om integrering av teori og praksis. Teori og begreper settes i en fagspesifikk sammenheng og relateres til praksis allerede fra studiestart. Den sterke vektleggingen av praktisk kunnskap, kroppslige erfaringer og opplevelse som er knyttet til læring av mensendieckgymnastikk, instruksjon og manuelle ferdigheter, krever at studentene må arbeide med mye av studieinnholdet over tid. Organiseringen av studiet legger til rette for at kvalifikasjoner som grundighet, presisjon og en analyserende samt reflekterende problemløsningstilnærming kan utvikles. Praksisstudier 45 studiepoeng Praksisstudier skal gi studentene erfaring fra behandlende, rehabiliterende, habiliterende, helsefremmende og forebyggende arbeid. Praksisstudiene er forutsetning for å kunne nå mange av læringsmålene for studiet. Praksisstudier tilsvarer totalt 45 studiepoeng. I 1. studieår er det praksisstudier med omfang 1,5 sp. 2. og 3. studieår har praksisstudier tilsvarende henholdsvis 12 sp og 31,5 sp. Praksisstudiene omfatter instruksjon og veiledning av enkeltpersoner og grupper, folkehelsearbeid, institusjonshelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og poliklinisk arbeid. Sentrale praksissteder for de lange praksisperiodene i 3. studieår er høyskolens egen poliklinikk,

18 18 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 helseforetak og kommunehelsetjeneste. I tillegg kan studentene ha praksisstudier ved for eksempel fysikalske institutter, skolehelsetjeneste og bedrifter for å få innblikk i flere praksisarenaer for fysioterapeuter. Arbeidsmåter Valg av arbeidsformer styres av studentenes læringsmål og skal bygge opp under disse. Det legges derfor vekt på å benytte varierte arbeidsformer som utfordrer alle deler av personligheten, sanseapparatet, bevegelsessystemet, følelser, intellekt og sosial funksjon. Flere arbeidsmåter bygger på at studentene arbeider sammen slik at de får trening i samarbeid og samspill med andre. De må oppøve ferdighet i å formulere seg, diskutere og reflektere over egne og andres vurderinger, holdninger og handlinger. Den profesjonelle kompetansen innebærer dyktighet i å løse problemer gjennom refleksjon med vekt på vurdering av egne erfaringer og bruk av kunnskap. Derfor er mange av læringsaktivitetene ved utdanningen knyttet til det å løse problemer. Dette innebærer arbeid med relevante eksempler og problemstillinger som krever studentenes aktive deltagelse, selvstyring og samarbeid om læringen. I fysioterapeutstudiet er læring via kroppen noe mer enn teknikk og ferdighet i øvelsen. Ved at studentene reflekterer over erfaringer med egne og andres kroppslige opplevelser og reaksjoner gis de muligheter til erfaringsbaserte fortolkninger av kroppen. Erfaringer med å reflektere over egne kroppslige fornemmelser i kommunikasjon med andre kan utvide mulighetene for forståelse av andre menneskers erfaringsverden. Forståelse for kroppens involvering i kommunikasjon er sentralt i å utvikle relasjonell kompetanse. Studiet stiller store krav til studentenes egenaktivitet. Det forventes at studentene arbeider med studiene i full arbeidsuke, ca. 40 timer. Egenaktivitet innebærer blant annet at studentene arbeider sammen i studentorganiserte kollokvier med oppgaver, problemløsning og ferdighetstrening. De skal også vurdere arbeider i form av likemannsvurdering og gi tilbakemelding til hverandre. Studentene skal selv søke faglige informasjonskilder utover anbefalt litteratur i pensumlistene. Gjennom hele studiet arbeider studenter med skriftlige oppgaver individuelt og/eller i gruppe. Det blir stilt økende krav til nivå og omfang av oppgavene. Skriftlige arbeider kan settes sammen i en mappe. Eksempler på mappeinnhold er rapporter fra praktiske øvelser eller observasjon, anamneser, funksjonsundersøkelser og refleksjonsnotater. I modul 10 kan arbeidsmåtene omfatte følgende arbeidsmåter i tillegg til skriftlige rapporter: poster, muntlig presentasjon, digital historie, interaktiv forelesning, flyer og rollespillpresentasjon. Prosjektarbeid Arbeidsformen benyttes for faglig kunnskapsutvikling som studentene oppnår gjennom arbeidet med problemstillingene i fordypningsoppgaven og prosesslæringen i å løse oppgaver. Gruppearbeid Gjennom diskusjoner og debatter i grupper utfordres studentene til å tydeliggjøre egen fagforståelse. Gruppediskusjoner og meningsutveksling er viktig og nødvendig for egen læringsprosess. Studentene får mulighet til å se gyldigheten av egen, andres og fagets kunnskapsforståelse. Noe av gruppearbeidet skal resultere i et felles skriftlig produkt. I tillegg til det organiserte gruppearbeidet som utdanningen sørger for, oppfordres alle studenter til å ta initiativ til og delta aktivt i kollokviegrupper. En viktig gevinst av gruppearbeid i løpet av studiet er ferdighet i samarbeid som er en påkrevet kompetanse i yrkesutøvelsen. Ferdighetstrening Gjennom ferdighetstrening på høgskolen skal studentene forberede seg til praksisstudier. Ferdigheter kan betegnes som personlig og praktisk kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving og egen erfaring. Ferdighetstrening har et omfang på 30 studiepoeng, med 15 studiepoeng i hvert av de to første

19 19 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL /2009 studieårene. Forelesninger Forelesninger benyttes for å synliggjøre sammenhenger, for å trekke frem hovedelementer innenfor et tema og for å formidle relevante problemstillinger. Internasjonalisering Fysioterapeututdanningen tilbyr sine studenter å ta deler av bachelorstudiet ved en institusjon i utlandet. Bilaterale avtaler er inngått for studentutveksling. Det legges til rette for at studentene gjennomfører 2-6 måneders studium i 5. eller 6. semester. Mulighetene er knyttet opp mot teoristudier, praksisstudier og bacheloroppgave. Oppgaver i tilknytning til utveksling skrives på engelsk. Det er utarbeidet kriterier for studentutveksling og utenlandsopphold. Utdanningens egne lærere henter kunnskap og erfaringer fra utveksling med samarbeidsinstitusjoner. Modul 10, Interprofessional Public Health, er engelskspråklig. Undervisning, eksamen og pensum er på engelsk. Vurdering Vurderingsordningene skal både gi studenten sluttvurdering og jevnlig vurdering underveis i studiet for å gi tilbakemelding om utbyttet av læringsprosessen. Studentene skal delta aktivt i evaluering av modulene underveis og/eller til slutt i overensstemmelse med kvalitetssikringssystemet for Avdeling for helsefag. Studentene blir vurdert underveis av faglærer gjennom tilbakemeldinger på arbeidsoppgaver og på aktiviteter som krever obligatorisk studiedeltakelse. I praksisperiodene gis kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding i tillegg til sluttvurdering. Studentene gir også tilbakemelding til hverandre på enkelte oppgaver og arbeider. Eksamensformene varierer for å gjenspeile læringsmålenes form og innhold. Skikkethet Vitnemål for fullført studium forutsetter at studenten er skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å fungere som helsepersonell. Særskilt skikkethetsvurdering i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av benyttes i spesielle tilfeller. Det er når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet ikke har avhjulpet situasjonen. Viktigste virkemiddel er at studenten ikke består eksamen eller praksis når faglige krav ikke er oppfylt. Obligatorisk studiedeltakelse Utdanningen viser til fellesbestemmelser ved Avdeling for helsefag, hvor det stilles krav om 80 % obligatorisk studiedeltakelse. Dette gjelder instruksjonsarbeid, ferdighetstrening, klinikker og pasientdemonstrasjoner. I praksisstudier kreves 90 % obligatorisk deltakelse.. Nærmere bestemmelser om obligatorisk studiedeltakelse er angitt i undervisningsplanen for den enkelte modul. Praksis og eksamen Bestått praksis forutsetter at studenten har oppfylt kravene til obligatorisk studiedeltakelse og oppfylt kriteriene for den enkelte praksisperiode. For å fremstille seg til eksamen må praksisperioder være bestått samt obligatoriske krav til studiedeltakelse være godkjent.

20 20 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL / studieår Fellesmodul 1 - Helseprofesjonenes grunnlag The foundation of the health professions Studiekrav Skriftlig prosjektoppgave i gruppe. Studiekravet må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen. Eksamen i Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene Eksamensform: Individuell muntlig eksamen Vurderingsuttrykk: Bestått /ikke bestått Tidspunkt: 1. semester Ekstern sensor vurderer 10 % av kandidatene. Modul 1- Anatomi Anatomy Eksamen i Anatomi 15 sp Eksamens innhold: Læringsmålene for modulen Eksamensform: Individuell muntlig eksamen Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke-bestått Tidspunkt: 2. semester Ekstern sensor vurderer alle kandidatene. Modul 2 - Fysiologi Physiology Eksamen i Fysiologi - 15 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene for modulen Eksamensform: Skriftlig eksamen, 5 timer Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 2. semester Ekstern sensor vurderer 25 % av kandidatene. Modul 3 - Veiledning og instruksjon av mensendieckøvelser Guidance and instruction in Mensendieck exercises Eksamen i Veiledning og instruksjon av mensendieckøvelser 10 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene for modulen Eksamensform: Praktisk eksamen Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått Tidspunkt: 1. semester Ekstern sensor vurderer 25 % av kandidatene. Modul 4 - Funksjonsvurdering med utgangspunkt i ICF Assessment of function based on ICF criteria Eksamen i Funksjonsvurdering med utgangspunkt i ICF 5 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene for modulen Eksamensform: Praktisk eksamen Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 2. semester Ekstern sensor vurderer 25 % av kandidatene.

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck. Kull 2008-11

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck. Kull 2008-11 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2008-11 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Vedtatt av Avdelingsstyret 13.12.2006

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi 1 FYSIOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi. Kull 2006-09

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi. Kull 2006-09 1 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for fysioterapeututdanning

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Kull 2008-11

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Kull 2008-11 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2008-11 Oppdatert 2010 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Vedtatt av Avdelingsstyret

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Kull 2009-12

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Kull 2009-12 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2009-12 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Vedtatt av Avdelingsstyret

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i fysioterapi - mensendieck

Studieplan for bachelorstudiet i fysioterapi - mensendieck Studieplan for bachelorstudiet i fysioterapi - mensendieck Bachelor programme in physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi 1 of 14 16.02.2011 16:4 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker 1 Fagplan Modul 1: Felles innholdsdel 1. semester: Varighet ca.5 uker Formålet med denne modulen er at studenten har utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Skikkethet vs egnethet

Skikkethet vs egnethet Skikkethet vs egnethet Er det en rett å bli helsepersonell dilemma i utdanningsprosessen Hva er skikkethet og hva er egnethet? I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, FOR-2006-06-30 defineres

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy Study Direction Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2010-13 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer