Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Kull

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Kull 2009-12"

Transkript

1 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Vedtatt av Avdelingsstyret med siste endring vedtatt av dekan

2 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i lov nr 15 om universiteter og høyskoler og rammeplan for fysioterapeututdanning av 1. juli Fullført studium kvalifiserer til bachelorgrad i fysioterapi og gir 180 studiepoeng. Fullført studium og ett års godkjent turnustjeneste gir grunnlag for å søke autorisasjon som fysioterapeut i henhold til Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999, 48. Alle studiene innenfor helse- og sosialsektoren har som formål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som har tilegnet seg kunnskap og forståelse innenfor en felles referanseramme. Studentene skal planlegge og organisere helhetlige tiltak i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere. Formålet er også å utdanne kandidater som kan samarbeide tverrfaglig i tråd med intensjonene i Lov om helsepersonell. Ergoterapeut-, fysioterapeut- og radiografstudiet har derfor i henhold til rammeplanene en felles innholdsdel på 30 studiepoeng innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. For avdelingens øvrige utdanninger utgjør fellesdelen 15 studiepoeng. Emne 9, International Public Health, er felles for ergoterapeut-, fysioterapeut- og radiografstudiet Fysioterapeuter har et selvstendig behandlingsansvar, og pasienter kan kontakte fysioterapeuten direkte uten henvisning fra lege eller annet helsepersonell. Kunnskapsfeltet er smerte, plager og funksjonsproblemer, både akutte og kroniske, som får konsekvenser for bevegelsessystemet. Fysioterapeuters spesielle kompetanse er knyttet til undersøkelse, funksjonsdiagnostisering, behandling, rehabilitering og forebygging. Fysioterapeuter skal ha inngående kunnskap om menneskets kropp og bevegelse og funksjon. En viktig del av den fysioterapifaglige kompetansen er kunnskap om sammenhenger mellom det fysiske og psykiske og varhet for kroppens reaksjoner og uttrykk. Fysioterapeuter skal ha en bred forståelse av funksjonsbegrepet og forstå betydningen av god og likeverdig medvirkning fra pasient/bruker, og de skal ha kompetanse i veiledning og undervisning. Kjerneområdene i fysioterapi er sykdom, lidelser og plager knyttet til muskel-skjelett, hjerte-, kar og lunge nevrologi, reumatologi og psykiatri/psykosomatikk. Bachelorstudiet i fysioterapi har to studieretninger. Den ene studieretningen er Fysioterapi (tidligere Fysioterapeututdanningen), mens den andre er Fysioterapi - Mensendieck. Studieretningene har hver sin fagplan. Følgende emner er felles: Anatomi, fysiologi, patologi, bacheloroppgaven, International Public Health og halve emnet i klinisk fysioterapi. Til sammen utgjør disse 85 studiepoeng. Studieretningenes fagprofil kommer til syne gjennom sammensetningen og oppbyggingen av de øvrige emnene. Mål Avdeling for helsefag har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i sentrum, og som kan planlegge og organisere tiltak i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere. Høgskolen skal - legge til rette for at studentene aktivt deltar i studiet - utdanne yrkesutøvere i tråd med samfunnets krav og ut fra fagets tradisjon - drive forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fag og yrkesutøvelse for å bedre utdanningen og for å fremme kunnskap og utvikling innen faget

3 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI være faglig oppdatert nasjonalt og internasjonalt, fremtidsrettet og i dialog med praksisfeltet, tilgrensende utdanninger og fagområder. Læringsutbytte Etter endt studium skal studentene i henhold til rammeplanen (Rammeplan for fysioterapeututdanning, 2004) og i tråd med europeiske føringer ha oppnådd kompetanse innen følgende områder: Helse, funksjon og bevegelse Kandidaten skal etter endt utdanning ha - forståelse for hvordan samspill mellom individ og miljø kan innvirke på bevegelser og skape forutsetninger for funksjonsevne og helse - inngående kunnskap om kroppen, spesielt bevegelsessystemets oppbygning, utvikling, tilpasning og funksjon - kunnskap om forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppen, og faktorer som skal fremme og hemme bevegelsesutvikling, -kontroll og -læring - kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom, funksjon og bevegelse. Undersøkelse, kartlegging, vurdering, behandling og andre tiltak Kandidaten skal etter endt utdanning ha - gode ferdigheter og god vurderingsevne ved undersøkelse av mennesker med funksjonsproblemer, og ved behandling med habiliterende, rehabiliterende og forebyggende siktemål - ferdigheter i kartlegging av miljøfaktorer som kan innvirke på menneskers funksjon og helse, og kunne begrunne og iverksette relevante helsefremmende og forebyggende tiltak - ferdigheter i veiledning og undervisning i samhandling med pasienter/brukere og andre. Holdninger og etikk Kandidaten skal etter endt utdanning - opptre faglig forsvarlig og vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasienter/brukere og andre - fremme deltakelse og likeverdig relasjon mellom pasient/bruker og fysioterapeut ved planlegging og gjennomføring av behandling og andre tiltak. Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning Kandidaten skal etter endt utdanning - vise evne til å være kritisk og analytisk ved vurdering av faglig kunnskap - kunne dokumentere, kvalitetssikre og evaluere egen virksomhet - vise evne til å utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflektert måte både i sin kliniske praksis og i forsknings- og utviklingsarbeid. Organisatoriske rammer Kandidaten skal etter endt utdanning ha - grunnleggende kunnskap om helsetjenestens og fysioterapifagets utvikling, oppbygging, oppgaver og rammebetingelser, og de lover, regler og forskrifter som styrer fysioterapeutens virksomhet. I tillegg har høgskolen som mål at kandidaten etter endt utdanning skal - ha kunnskap og erfaring til å kunne arbeide som helsearbeider i et flerkulturelt samfunn - ha kunnskap om og kunne samarbeide med andre yrkesgrupper i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Felles innholdsdel har følgende mål (Rammeplan for fysioterapeututdanning, 2005): Etter fullført felles innholdsdel skal kandidaten - kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse

4 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI kunne begrunne sine handlinger overfor brukere, andre yrkesutøvere og overfor arbeidsgivere ut fra et vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk syn - kunne dokumentere eget arbeid og utføre prosjektarbeid - vise et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter - identifisere etiske dilemmaer på samfunnsplan, i praktisk helsearbeid og sosialt arbeid - reflektere over etiske problemstillinger, ha etisk handlingsberedskap og kunne avsløre verdikonflikter - kjenne rammene for egen faggruppe og oppgavefordelingen mellom helse- og sosialfaggruppene - ha kunnskap om helse- og sosialproblemer, velferdsstaten og dens profesjoner - kjenne beslutningsstrukturene og forvaltningsnivåene i helse og sosialsektoren og relevante lover, forskrifter og avtaler - kjenne bakgrunnen for helse- og sosialpolitiske prioriteringer og kjenne til konsekvenser av slike prioriteringer - ha kunnskaper om hvordan en kan påvirke helse- og sosialpolitikken - ha kunnskap om helse- og sosialpolitikk i nasjonalt og internasjonalt perspektiv - kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn - være lagarbeider og kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper - vise kunnskap om konfliktløsning. Innhold 1. studieår Emne 1 - Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp 1. semester Helse- og sosialfaglig yrkesutøvelse er basert på et felles verdigrunnlag. Sentralt i dette er et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet, autonomi og rett til medbestemmelse. Emne 1 inneholder grunnleggende kunnskap om helseprofesjonen, men har hovedvekt på emner som danner felles referanseramme for yrkesutøvelsen innenfor de ulike profesjonene. Læringsmål som er felles for flere av studiene på avdeling for helsefag Studenten skal kunne - beskrive etiske teorier og begreper som er relevante for helsefaglig praksis - beskrive sentrale begreper innen profesjonell helsefaglig kommunikasjon - gjøre rede for innholdet i tverrkulturell kommunikasjon - beskrive ulike syn på kultur, helse og sykdom - beskrive hva som kjennetegner vitenskapelig kunnskap og gjøre rede for vitenskapelige metoder som er relevante for helsefagene - gjøre rede for ulike former for kunnskap i helsefag, samt diskutere forholdet mellom teori og praksis. Læringsmål som er spesifikke for bachelorstudiet i fysioterapi Studenten skal - diskutere forholdet mellom etikk og moral, og drøfte etiske dilemmaer - drøfte kommunikasjon, problemløsning og samarbeid i grupper - reflektere over læring og ferdighetstrening relatert til fysioterapi - redegjøre for ulike perspektiver på kropp - redegjør for profesjonsbegrepet - kjenne til relevante lover og forskrifter - kjenne til forvaltningsnivåene i helsetjenesten.

5 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 5 Sentrale temaer som gjelder for alle læringsmål i listene ovenfor - Sentrale etiske teorier - Profesjonsetikk - Aktuelle etiske dilemmaer - Kommunikasjonsteorier - Praktisk kommunikasjon - Kulturforståelse og tverrkulturell kommunikasjon - Samarbeid og problemløsning i grupper - Profesjonsbegrepet - Helse, sykdom og kultur - Kunnskapssøk, kunnskapsformidling og kritisk kildevurdering - Vitenskapsteori og vitenskapelige metoder - Helselovgivning. Emne 2 - Anatomi 15 sp 1. og 2. semester Anatomi skal gi kunnskap om oppbygging og funksjon av ulike vevstyper og organsystemer som har betydning for bevegelse, og om samspillet mellom disse ut fra en forståelse av kroppen som en funksjonell enhet. Kunnskap om degenerative og regenerative prosesser og teorier om hvordan vev reagerer på ulike typer påvirkning inngår også i emnet. Læringsmål Studenten skal - identifisere og beskrive kroppens anatomiske strukturer, oppbygging og funksjon, inkludert overflateanatomi og palpasjon - beskrive nevrofysiologiske prosesser, herunder smertefysiologi - beskrive generelle patologiske prosesser, herunder forandring av ulike vevstyper. Sentrale temaer Anatomi - Muskel-, skjelett- og nervesystem med vekt på kroppen som sensorisk-motorisk enhet og forholdet mellom det perifere og sentrale nervesystem og kroppen som funksjonell enhet med vekt på samspillet mellom den deler - Indre organer med vekt på sirkulasjons- og respirasjonssystemet - Det endokrine system og dets samspill med kroppens andre systemer - Histologi, oppbygning og funksjon av ulike typer vev - Muskel-skjelettsystemet, forholdet mellom påvirkning/funksjon og forandring av ulike vevstyper, funksjonell adapsjon; generative og regenerative prosesser - Smertefysiologi. Emne 3 - Fysiologi 15 sp 1. og 2. semester Emnet skal gi kunnskap om kroppens normale fysiologiske prosesser i hvile, under arbeid og ved ulike typer påkjenning og belastning. Læringsmål Studenten skal - identifisere, beskrive og forklare normale kroppsfunksjoner - beskrive og forklare prinsippene for styring og kontroll av ulike kroppsprosesser

6 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI beskrive og forklare sentrale arbeidsfysiologiske prinsipper og målinger. Sentrale temaer Fysiologi - Respirasjonsfysiologi - Sirkulasjonsfysiologi - Muskelfysiologi - Energistoffskiftet - Temperaturregulering - Immunsystemet - Endokrinologi - Fordøyelsen - Nyrer og væskebalanse - Fysisk aktivitet og forebyggende helse aktivitet/inaktivitet og livstilsykdommer - Klinisk fysiologi - Arbeidsfysiologi - Ernæring. Emne 4 - Massasje og palpasjon 5 sp 1. semester I dette emnet rettes fokus mot det å berøre og det å bli berørt. Ferdigheter i massasje trenes ved å innarbeide gode grep og fatninger samt oppøve varhet for reaksjoner og uttrykk fra den som blir massert. De praktiske øvelsene studentene får ved både å være utøver og "pasient". Dette legger grunnlaget for praktisk-teoretisk refleksjon over handling. Emnet inneholder undersøkelse av vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur. Det fokuseres på innlæring av massasjeteknikker samt innarbeiding av gode ergonomiske forhold i arbeidssituasjonen for studentene. Læringsmål Studenten skal - vise en empatisk og anerkjennende væremåte i arbeid med pasient/klient - vise ferdighet i grunnleggende retningslinjer for arbeidsteknikk - ivareta krav til god hygiene - vise topografisk palpasjon - undersøke og skille mellom vevskvaliteter i hud og muskulatur - vise ferdigheter i bløtdelsbehandling/ulike massasjeteknikker samt redegjøre for hensikten - kjenne til grunnleggende prinsipper for veiledning. Sentrale temaer Anatomi - Overflateanatomi Psykologi og pedagogikk - Sansing, persepsjon og opplevelse - Kommunikasjon og samhandling - Veiledning Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Kroppen som livshistorie og uttrykksfelt Sykdom og funksjonshemming - Enkle funksjonsforstyrrelser knyttet til muskel-skjelettsystemet Behandling, rehabilitering, habilitering - Undersøkelse og vurdering av vevskvaliteter - Massasjeteknikker

7 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 7 Helsefremmende og forebyggende arbeid - Grunnleggende retningslinjer for egen arbeidsteknikk. Emne 5 - Undersøkelse og funksjon 15 sp 2. semester Hovedfokus er på menneskets bevegelse og funksjon, hvor fysioterapi, anatomi og fysiologi skal understøtte studentens læring. Studentene skal utvikle innsikt i variasjoner over bevegelse og funksjon gjennom å observere, undersøke, analysere og vurdere bevegelse og funksjon hos mennesker med og uten funksjonsforstyrrelser. I undervisningen vektlegges det kommunikative og det biomekaniske aspektet ved bevegelse. Elementer er: bevegelseserfaring, biomekanikk, treningslære og tilrettelegging av trenings-/bevegelsesgrupper. Den fysioterapeutiske funksjonsundersøkelse knyttet til muskelskjelettlidelser inngår som et viktig element. Læringsmål Studenten skal - gjennomføre anamneseopptak - gjøre rede for det teoretiske grunnlaget for en empatisk og anerkjennende væremåte - beskrive, analysere, dokumentere/formidle egen opplevelse av ulike bevegelseserfaringer - lede bevegelsesgruppe, inkludert planlegging, gjennomføring og evaluering - redegjøre for sentrale faktorer for innlæring av ferdigheter - beskrive biomekaniske prinsipper - beskrive og anvende generelle treningsprinsipper - identifisere, beskrive, analysere og vurdere funksjon - vise veiledningsferdigheter - identifisere og beskrive det allmenne ved bevegelse og individuelle variasjoner - anvende funksjonell anatomi, identifisere og beskrive kroppsstrukturer herunder overflateanatomi og palpasjon - gjennomføre en fysioterapeutisk funksjonsundersøkelse - redegjøre for hensikten med den fysioterapifaglige funksjonsundersøkelsen, hvilke elementer den inneholder og sammenhengen mellom disse - anvende biomekaniske prinsipper i den fysioterapeutiske funksjonsundersøkelsen - vise kunnskap om fysisk aktivitet i et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Sentrale temaer Anatomi - Muskel- skjelett- og nervesystem med vekt på kroppen som funksjonell enhet - Overflateanatomi, topografisk palpasjon Psykologi og pedagogikk - Sansing, persepsjon og opplevelse - Motivasjon og læring - Undervisning, veiledning, rådgivning og helseopplysning - Kommunikasjon og samhandling Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Kroppen som sentrum for erfaring - Normer verdier og idealer knyttet til kropp og bevegelser Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Fysiske lover for likevekt og bevegelse - Sammenhengen mellom anatomi og funksjon - Statikk og dynamikk i biomekanikken - Gravitasjon, friksjon og andre ytre krefter - Bevegelsesapparatets bidrag av indre krefter - Vevsstrukturenes mekaniske egenskaper - Vevsstrukturenes stimuli for trivsel og vekst

8 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI Beskrivelse og analyse av bevegelser (kinematikk) - Beregninger av krefter og momenter (kinetikk) Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses- og aktivitetserfaring - Observasjon, beskrivelse og analyse av personer i ro, bevegelse og aktivitet - Faktorer som påvirker fri bevegelse og fysisk funksjon - Beskrive og redegjøre for bevegelsesobservasjon og analyse - Finne frem til fremmende og hemmende faktorer for fri bevegelse og fysisk funksjon Helse- og behandlingsfilosofi, faghistorie - Ulike måter å forstå kropp og bevegelse på - Helse og sykdom som tvetydig fenomen - Faghistorie og fagtradisjoner: ideologier i samfunns- og helsetjeneste konsekvenser for praksis - Sykdom og funksjonshemming - Enkle funksjonsforstyrrelser knyttet til muskel-skjelettsystemet - Innføring i internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) Behandling, rehabilitering, habilitering - Anamnesen som en samtale - Undersøkelse og vurdering av kroppsholdning, bevegelsesmønster samt vevskvaliteter - Generelle og spesifikke tester, blant annet i forhold til mobilitet/stabilitet, evne til å arbeide funksjonelt og til å veksle mellom arbeid og hvile, styrke/koordinasjon, respirasjons- og sirkulasjonsforhold og vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur Helsefremmende og forebyggende arbeid - Fysisk aktivitet og helse. 2. studieår Emne 6 - Behandling av muskel-skjelettlidelser 15 sp 3. semester Emnet fokuserer på behandlingstiltak og forebyggende arbeid i forhold til muskel-skjelettlidelser. Her videreføres kunnskap fra 1.studieår i biomekanikk, treningslære og funksjonsundersøkelse. Videre trekkes betydningen av generative og regenerative prosesser i muskel-skjelettystemet inn. Emnet inneholder også en forflytningsdel der studentene skal praktisere forflytningsveiledning. Læringsmål Studenten skal - planlegge undervisning og veilede i forflytningsteknikker - redegjøre for indikasjonsområder og anvendelse av elektroterapi - vurdere kroppslige uttrykk og vise innsikt i hvordan kroppen påvirkes av ulike forhold - skrive journal inklusiv faglig vurdering - beskrive og redegjøre for observasjoner, undersøkelser, funn og vurderinger - vise begynnende ferdighet i klinisk resonnement - beskrive og analysere bevegelser og funksjoner og vurdere disse i lys av teorier om motorisk kontroll, motorisk utvikling og motorisk læring. - anvende kunnskap om patologi relatert til funksjonsundersøkelser og tiltak - vise en bevissthet på egen være- og handlemåte i relasjon til pasienten og andre og sette mål for behandling og/eller rehabilitering sammen med bruker - vise ferdighet i gjennomføring av valgte fysioterapitiltak - dosere valgte tiltak på en hensiktsmessig måte - vise ferdighet i anvendelse av fysioterapimetoder, teknikker og treningsprinsipper - anvende biomekaniske prinsipper i valgte fysioterapitiltak

9 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI vise ferdighet i veiledning og undervisning i samhandling med pasient/bruker og andre samarbeidspartnere - anvende prinsipper for helsefremmende og forebyggende tiltak. Sentrale temaer Psykologi og pedagogikk - Undervisning, veiledning, rådgivning og helseopplysning Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Normer, verdier og idealer knyttet opp til kropp og bevegelse i et flerkulturelt perspektiv Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Nevrofysiologisk plastisitet - Samspill mellom det nevromuskulære system og omgivelsene - Motorisk læring og kontroll - Bevegelsesretning, bevegelseskraft og metoder for beregning av krefter og dreiemomenter (kraftmomenter) Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses- og aktivitetserfaring - Observasjon og analyse av personer i bevegelse og aktivitet - Finne frem til fremmende og hemmende faktorer for fri bevegelse og fysisk funksjon Behandling, rehabilitering og habilitering - Anamneseopptak - Undersøkelse og vurdering av kroppsholdning, bevegelsesmønstre og belastningsmåter, samt vevskvaliteter - Generelle og spesifikke tester, blant annet i forhold til mobilitet/stabilitet, evne til å arbeide funksjonelt og til å veksle mellom arbeid og hvile, styrke/koordinasjon, respirasjons- og sirkulasjonsforhold og vevskvaliteter i hud, underhud og muskulatur - Oppsummering ved blant annet å se på forholdet mellom lokale og generelle funn og gi tilbakemelding til pasient/klient om faglige vurderinger og samtale om mål og planer videre - Anvendelse av fysioterapimetoder og teknikker som påvirker bevegelighet, styrke, stabilitet, koordinasjon, anspenthet og spenningstilstander, balanse, utholdenhet, respirasjon og sirkulasjon samt smerte - Dokumentasjon, kvalitetssikring og evaluering - Journalføring og epikrise - Behandling/(re)habilitering som ideologi, mål og/eller middel Helsefremmende og forebyggende arbeid - Informasjon om, tilrettelegging og organisering av arbeidsmiljø og omgivelser som stimulerer til variert bevegelse - Forebygging av belastningslidelser. Emne 7 - Patologi 10 sp 3. semester Emnet bygger på første studieårs undervisning i generell patologi: patofysiologi, degenerative/ regenerative prosesser og inflammatoriske prosesser. Læringsmål Studenten skal - dokumentere kunnskap om generell og spesiell patologi med fokus på forekomst, etiologi, patologiske prosesser, symptomer, tegn og prinsipper for medisinsk og kirurgisk behandling. Sentrale temaer Sykdomslære og funksjonshemming - Patologiske tilstander og prosesser innenfor følgende områder:

10 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI Muskel-skjelettlidelser, ortopedi, nevrologi, revmatologi, psykiatri, kreftsykdommer, traumatologi, respirasjons- og sirkulasjonslidelser og kirurgi. - Kunnskap om forekomst, etiologi, patologiske forandringer/prosesser, tegn, symptomer - Prinsipper for medisinsk behandling ved ulike patologiske tilstander. Emne 8 - Behandling og rehabilitering Lunge-, hjerte-, kar- og kreftsykdommer, nevrologi, pediatri, geriatri og psykisk helse 35 sp 4. semester Dette emnet skal danne grunnlag for fysioterapeuters arbeid innen områdene lunge-, hjerte- og karlidelser, kreftbehandling, nevrologi, pediatri, geriatri og psykisk helsearbeid. Undersøkelse, behandling og rehabilitering samt forebyggende og helsefremmende tiltak problematiseres og diskuteres i lys av forskningsbasert kunnskap, holdninger og verdier. Trenings- og behandlingsprinsippene bygger på kunnskap om patologi og kunnskap om bevegelse og funksjon i et livsløpsperspektiv. Målet er å støtte opp om og utvikle mestringsevne og funksjonsnivå. Emnet omhandler også samfunnets krav til yrkesutøvere innen helse- og sosialsektoren med hensyn til ansvar, kvalitet på tjenestene og sosial kompetanse. Brukermedvirkning er det bærende prinsipp. I problembaserte kasuistikker med ulike praksisrelevante problemstillinger legges det vekt på å hente frem studentenes etiske refleksjon og bevissthet. Læringsmål Studenten skal - vise innsikt i teori om menneskets utvikling i et livsløpsperspektiv - vise innsikt i teori om motorisk læring og kontroll - identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i praksis - reflektere over empatiens rolle i yrkesutøvelsen - redegjøre for hva brukermedvirkning i behandling, forebygging og rehabilitering innebærer - beskrive kroppslige uttrykk og vise innsikt i hvordan kroppen påvirkes av ulike forhold - kunne anvende kunnskap fra patologi i valg av funksjonsundersøkelser og tiltak - vurdere mulige konsekvenser av ulike dysfunksjoner - vise kunnskap om observasjon, testing og funksjonsvurdering for å kartlegge individuelle og miljømessige ressurser og begrensninger hos pasienter/brukere - gjøre rede for bruk av standardiserte tester og testutstyr - gjøre rede for sine observasjoner, testresultater og funn - kunne systematisere funn innenfor begreps- og klassifikasjonssystemet ICF - gjøre rede for og begrunne valg av fysioterapitiltak - gjøre rede for og begrunne anvendelse av fysioterapimetoder, teknikker og treningsprinsipper - identifisere pasienters behov for henvisning til andre relevante faggrupper og hjelpeinstanser - redegjøre for fysioterapeutens fagspesifikke bidrag i tverrprofesjonelt samarbeid - vise kunnskap om kommunikasjon, veiledning, instruksjon og samarbeid med pasienter/brukere og pårørende - vise ferdighet i kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning - gjøre rede for helsefremmende og forebyggende tiltak - kjenne til lover og andre føringer som gjelder for statlig og kommunalt ansvar for rehabiliteringsvirksomhet. Sentrale temaer Listen nedenfor har flere deler. De sentrale temaene som i større eller mindre grad er felles for alle syv fagområder i emnet står oppført først. Deretter presenteres spesielle innholdselementene som gjelder for hvert av delområdene.

11 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 11 Sentrale temaer for alle de syv fagområdene lunge-, hjerte-, karsykdommer, nevrologi, pediatri, geriatri og psykisk helse: Psykologi og pedagogikk - Menneskets psykologiske og sosiale utvikling - Kriseteori og krisebearbeiding - Mestring, empowerment og adferdsendring - Motivasjon, læring og hukommelse - Veiledning, undervisning og rådgivning - Tverrfaglig samarbeid - Møte med brukeren - Flerkulturell kommunikasjon - Konfliktløsning Stats- og kommunalkunnskap - Yrkesroller og ansvarsforhold - Lover, rammer og andre føringer Etikk - Empati - Etiske refleksjonsmodeller, dilemmaer og verdikonflikter i praksis - Mangfold, identitet, kjønnsroller og generasjoner - Yrkesetiske retningslinjer Personlige, sosiale, og kulturelle aspekter ved bevegelse - Normer, verdier og idealer knyttet til kropp og bevegelse - Normer, verdier og idealer i et flerkulturelt perspektiv Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Nevrofysiologisk dysfunksjon - Nevrofysiologisk plastisitet - Omgivelsenes betydning - Motorisk utvikling, læring, relæring og kontroll Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Ulike former for bevegelses- og aktivitetserfaring - Observasjon og analyse av bevegelse og aktivitet Helse- og behandlingsfilosofi, faghistorie - Behandling og rehabilitering som ideologi, mål og/eller middel - Endring i pasient- og fysioterapeutrollen - Fra behandling til samhandling Behandling, rehabilitering og habilitering - Å leve med funksjonshemming/kroniske lidelser - Etiske overveielse og dilemmaer - Brukermedvirkning - Anvendt patologi i undersøkelse, behandling og rehabilitering - Klinisk resonering i undersøkelse, behandling og rehabilitering - Kartlegging, kroppsundersøkelse, generelle og spesifikke tester - Funksjonsdiagnostikk - Tiltak: Planlegging, gjennomføring og evaluering på individ og gruppenivå - Anvendelse av og begrunnelser for trening, fysioterapimetoder og teknikker - Tilrettelegging og dosering - Ortopediske og tekniske hjelpemidler - Journalføring - International Classifiation of Functioning, Disability and Health (ICF) - Dokumentasjon, kritisk vurdering og faglig begrunnelser Helsefremmende og forebyggende arbeid - Identifisering av risikofaktorer og ulykkesforebyggende arbeid - Risikofaktorer, helseopplysning, livsstil, adferdsendring og adherence - Tilrettelegging og organisering av fysisk aktivitet og trening - Forebygging av belastningslidelser hos mennesker med funksjonshemming.

12 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 12 Sentrale temaer for fysioterapi ved lunge-, hjerte- og karlidelser - Rehabilitering av mennesker med kronisk lungesykdom (KOLS) - Utfordringer og problemstillinger knyttet til lungesykdom hos barn og ungdom - Undersøkelse og bruk av tester for å identifisere problemer og ressurser og planlegge tiltak - Fysioterapi for å redusere respirasjonsarbeid, anfallsmestring - Fysioterapi for å øke lungevolum, og løsne, flytte og fjerne sekret, pustehjelpemidler - Fysisk aktivitet, styrke og utholdenhet - prinsipper for trening, egenmestring - Pre- og postoperativ fysioterapi - Fysioterapi for pasienter på intensivavdeling - Hjerterehabilitering i 3 ulike faser - Ullevålsmodellen - Treningsprinsipper for pasienter med hjertesykdom, gruppeprosesser, bruk av musikk - Perifer arteriell og venøs svikt - Amputasjoner og protesebruk. Sentrale temaer for fysioterapi ved kreftsykdommer - Brystkreft og gynekologisk kreft - Lymfødembehandling og smertelindring. Sentrale temaer for fysioterapi ved nevrologiske funksjonsforstyrrelser Anvendt patologi knyttet til - ulike diagnoser (slag, Parkinsons sykdom, multippel sclerose, polynevropati, ryggmargsskade, hodeskade) - sentrale begreper (postural dyskontroll, tonus, sensibilitet, kognitive funksjoner, dysfagi) - generelle og spesifikke undersøkelser i forhold til personer med skader og sykdommer i det sentrale og perifere nervesystem - observasjon og bevegelsesanalyse, aktivitet og deltagelse i følge ICF - standardiserte tester, MAS - spesifikke tester på kropps funksjons og kroppsstruktur i følge ICF - prinsipper for behandling og rehabilitering av personer med nevrologiske funksjonsforstyrrelser basert på en systemteoretisk tilnærming - fysisk aktivitet og treningsprinsipper - funksjons- og forflytningstrening - problematisering av bruk av hjelpemidler og kompenserende tiltak - motorisk læring, relæring og kontroll i pasient sammenheng - funksjonshemming, krise og mestring. Sentrale temaer for fysioterapi og pediatri - Teori om bevegelsesutvikling med vekt på variasjon i utvikling - Observasjon og analyse av levende barn - Bruk av tester for å identifisere avvik og planlegge tiltak - Problemstillinger knyttet til funksjonshemmede barn med fremmedkulturell bakgrunn - Tiltak basert på kunnskap om typiske barns utvikling og læring i dagliglivet - Familiesentrert tilnærming for barn som er i risiko for avvikende utvikling, for motorisk usikre barn, for barn med nevrologiske funksjonsforstyrrelser og for barn med ortopediske funksjonsforstyrrelser. Sentrale temaer for fysioterapi og geriatri - Biologisk og patologisk aldring; eldres spesielle og sammensatte behov - Følelsesmessige, sosiale og miljømessige forhold med betydning for aldring - Identifikasjon av variasjon i eldres funksjon - Fall, osteoporose, demens, eldre og funksjonshemming - Bruk av tester og testing av eldre, med vekt på funksjon og bevegelse - Fysisk aktivitet, styrke-, utholdenhets- og balansetrening.

13 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 13 Sentrale temaer for fysioterapi i psykisk helsearbeid - Kroppsundersøkelse med fokus på belastninger og ressurser som grunnlag for ulike behandlingstilnærminger og dosering - Innsiktsorientert og støttende behandling - Kroppsbilde og kroppsbevissthet - Fysisk aktivitet og gruppetilnærming i psykisk helsearbeid. 3. studieår Emne 9 - International Public Health 15 sp 5. semester Public health work is society s organized effort to maintain, improve and promote the population s health, both locally and globally. Interventions are directed towards factors that contribute to better health and factors that might represent a health risk. Public health work is concerned with reducing health inequalities through work on equity, accessibility and quality of services. An increase in disease rates, long term conditions and lifestyle illnesses are expected in the future. This is a consequence of demographic changes and a result of people s health behaviour. Competence in interprofessional collaboration in both public and private sectors is crucial to meeting challenges. Part 1 - The Scope of International Public Health 5 ECTS Learning outcomes On successful completion of this part the student will achieve the following learning outcomes: Knowledge The student is able to describe the challenges in health and social services, welfare systems, relevant legislation, regulations and agreements, and the role of national and international organizations and institutions describe the development and achievements of public health and discuss future challenges within the field describe social inequalities in health and their consequences nationally and globally discuss inter-professional, evidence-based interventions with clients, focusing on epidemiology and different cost analyses Skills The student is able to address challenges in public health and demonstrate how to intervene professionally in collaboration with others reflect upon democratic development and discuss the principles of universal design from a human rights perspective search for relevant research, and analyze and apply to the findings in their assignment

14 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 14 General competences The student is able to apply the tools of innovation and entrepreneurship in public health issues and communicate the results to an audience reflect upon ethical issues and discuss intercultural perspectives in public health Part II - Environmental Conditions and Population Health 5 ECTS Learning outcomes On successful completion of this part the student will achieve the following learning outcomes: Knowledge The student is able to discuss the interactions between environmental conditions and sustainable development related to health describe the impact of climate changes and health care interventions following disasters describe non-communicable and communicable diseases and interprofessional intervention describe issues within mental health and the need for interprofessional priorities discuss injury prevention and issues related to occupational health Skills The student is able to reflect upon the priorities within health and social services, and analyze the consequences for population health demonstrate communication skills to improve health literacy through social marketing in relation to smoking, drugs, physical inactivity and nutrition and reflect on intervention strategies and their efficacy reflect upon a comprehensive view of humanity and human rights General competences The student is able to reflect upon diversity and how different ethnic, religious and cultural background may influence communication between people disseminate public health knowledge in collaborative dialogues with stakeholders Part III - Family Health Issues 5 ECTS Learning outcomes On successful completion of this part the student will achieve the following learning outcomes: Knowledge The student is able to discuss theoretical models for behavioral change and their application reflect on the complexity of health determinants related to childhood, adolescence, adulthood and old age discuss the importance of physical activity and social participation in health promotion describe the impact of vaccination programs in preventative work, and the ethical issues involved

15 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 15 Skills The student is able to document and evaluate evidence-based family health interventions reflect upon communication and collaboration within an interprofessional team develop interactive and critical health education information to improve family health identify and describe different information channels to promote health education and knowledge sharing General competences The student is able to reflect upon ethical issues, conflicts in personal values, and interprofessional approaches in family health reflect upon the importance of public-private partnership as an asset in public health describe social entrepreneurship and societal transformation as a tool for implementation of a public health activity Emne 10 - Klinisk fysioterapi 30 sp 5. og 6. semester Dette emnet er knyttet til klinisk virksomhet hvor temaer fra de tidligere emnene integreres og prøves ut i praksis. Det fokuseres på fysioterapeut- og veilederrollen, etikk og samarbeidskomptetanse i en forskningsbasert praksis. Den kliniske virksomheten skal ha et bredt fundament som omfatter undersøkelse, behandling og rehabilitering i samarbeid med pasient/bruker, pårørende og andre samarbeidspartnere. Læringsmål Studenten skal vise etisk og profesjonell væremåte som fysioterapeut Herunder skal studenten - overholde gjeldende lovverk og rammebetingelser, bl a taushetsplikt og personvern - vise respekt for pasienter/brukere og pårørendes meninger, ønsker, mål samt kulturell - bakgrunn - vise empati og anerkjennelse i relasjoner - formidle og diskutere faglige synspunkter med pasient/bruker, pårørende og - samarbeidspartnere - vise samhandlingskompetanse der manuelle, kroppslige og verbale virkemidler utfyller - hverandre - kunne samarbeide med aktuelle yrkesgrupper i pasientarbeid - kunne organisere eget arbeid og ivareta krav om orden og hygiene Studenten skal vise integrert kunnskap fra alle hovedemner i utøvelse av klinisk fysioterapi - Herunder skal studenten - kunne anvende kunnskap om patologi i fysioterapeutisk arbeid - kunne anvende og redegjøre for forebyggende tiltak i fysioterapiarbeid - beskrive, analysere og vurdere hvordan dysfunksjon har sammenheng med motorisk - kontroll, motorisk læring/relæring og motorisk utvikling - vise kunnskap og ferdigheter i undersøkelse, differensialdiagnostisering og intervensjon - med dosering og justering - kunne planlegge, gjennomføre og evaluere bevegelses- og treningsgrupper - vise ferdigheter i valg og bruk av tester og testutstyr - kunne kartlegge og veilede i pasientens/ brukerens mestringstrategier - vise sikring av pasient/bruker og vise egen hensiktsmessig kroppsbruk i arbeid som - fysioterapeut - kunne tilpasse og utprøve ortopediske og tekniske hjelpemidler og/ eller tilrettelegge

16 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI miljø - gjøre rede for ulike syn på forholdet mellom funksjonsnedsettelse og kompensasjon Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere fysioterapitilbudet i samarbeid med pasient/bruker/ pårørende. Herunder skal studenten - sammenfatte og fortolke funn og integrere disse med vurderinger fra - pasient/pårørende og relevante faggrupper - kunne bruke ICF til å beskrive funksjon og funksjonsvurdering samt utarbeide - målsettinger i tråd med denne kartleggingen - skriftlig dokumentere og kritisk evaluere eget klinisk arbeid - kjenne til og følge rutinene som gjelder for kvalitetssikring av fysioterapi ved - praksisstedet - analysere ulike forhold som kan ha betydning for pasienters/ klienters situasjon og - gjøre rede for hvordan dette påvirker planlegging og gjennomføring av fysioterapi - analysere pasienters behov for henvisning til samarbeidspartnere Studenten skal vurdere forskningsbasert kunnskap sammen med praksiskunnskap, verdier og preferanser. Herunder skal studenten - formulere praksisrelevante spørsmål - vektlegge brukerkunnskap og brukermedvirkning - erkjenne og identifisere eget kunnskapsbehov - gjøre rede for sitt kliniske resonnement med oppdatert faglig kunnskap. Sentrale temaer Psykologi og pedagogikk - Læring og adferdsendring - Motivasjon, mestring og mestringstrategier - Veiledning og instruksjon Sosiologi og sosialantropologi - Sosiale systemer og sosiale og kulturelle prosesser i mikro- og makroperspektiver - Sosialisering, institusjonalisering og lagdeling, rolleteori, normer og verdier, makt og avmakt på et institusjonelt og individuelt/kroppslig nivå - Helse og sykdom, kropp og medisinsk tenkning i et sosialantropologisk perspektiv Etikk - Etikk og moral; Etiske dilemmaer praktiske handlinger - Profesjonsetikk - Yrkesetiske retningslinjer Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Kroppen som uttrykksfelt - Kroppen i et flerkulturelt perspektiv Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Motorisk utvikling og endring, læring og kontroll - Nevrofysiologisk dysfunksjon og plastisitet - Nevrofysiologisk dysfunksjon og kompensasjon - Samspill mellom det nevromuskulære system og omgivelsene Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Observasjon, beskrivelse og analyse av personer i bevegelse og aktivitet - Kartlegging og vurdering av fremmende og hemmende faktorer for fri bevegelse og fysisk funksjon - Aktivitet- og bevegelseserfaring i samspill med pasienter og brukere, individuelt og i gruppe Sykdomslære og funksjonshemming - Anvendt patologi; geriatri, nevrologi, lunge-, hjerte- og karlidelser, muskel-skjelettlidelser, psykiske lidelser, ortopedi, reumatologi, pediatri, og psykiatri

17 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI International Classifiation of Functioning, Disability and Health (ICF) Behandling, rehabilitering og habilitering - Behandling/(re)habilitering som ideologi, mål og/eller middel - Sammenhenger mellom sykdom og leveforhold, belastningslidelser og arbeidsforhold - Funksjonshemming/kroniske lidelser og brukermedvirkning - Samarbeid og relasjonsbygging med brukere, pårørende og tverrfaglige team - Kartlegging/undersøkelse, generelle og spesifikke tester - Klinisk resonering - Skriftlig dokumentasjon (journalføring, rapporter, søknader, epikriser etc) - Anvendelse av fysioterapimetoder og teknikker - Kompensasjon for tapt fysisk funksjon - Tilpassing og utprøving av ortopediske og tekniske hjelpemidler og/eller tilrettelegging av bolig. - Tilrettelegging av miljø (bolig, arbeidsplass, skole, utearealer etc.) - Dokumentasjon, kvalitetssikring og evaluering av fysioterapitjenester/helse- og sosialtjenester - Administrasjon og ledelse av fysioterapitjenester/helse- og sosialtjenester Helsefremmende og forebyggende arbeid - Identifisering av risikofaktorer og ulykkesforebyggende arbeid - Begrense negative fysiologiske og psykologiske følger av sykdom - Redusere nye hendelser ved å kontrollere eller reversere risikofaktorer - Helseopplysning, livsstil, adferdsendring - Tilrettelegging og organisering av fysisk aktivitet og trening - Forebygging av belastningslidelser hos mennesker med funksjonshemming Emne 11 - Bacheloroppgave 15 sp 6. semester Bacheloroppgaven er en anledning til å utvikle en kritisk analytisk tilnærming til forholdet mellom fysioterapifagets praksisfelt, empiri og teori, forskningsspørsmål, forskningsdesign og forskningsetikk. Studentene kan være knyttet til forskningsprosjekter ved høgskolen eller eksterne miljøer. Læringsmål Studenten skal - fordype seg i et selvvalgt tema som er faglig relevant for grunnutdanning i fysioterapi - begrunne og gjennomføre et faglig fordypningsarbeid på en systematisk måte ved bruk av hensiktsmessige forskningsmetoder, kritisk vurdering og i tråd med retningslinjer for skriftlig arbeid - gjennomføre arbeidet/oppgaven i tråd med etiske retningslinjer. Sentrale temaer Bacheloroppgaven kan knyttes til de delemner fra rammeplanen som er nevnt nedenfor. Den skal ha et bredt fundament gjennom å integrere flere faglige perspektiv, men oppgaven må ikke omfatte alle delemnene: - Psykologi og pedagogikk - Sosiologi og sosialantropologi - Vitenskapsteori og forskningsmetode - Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse - Biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse - Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring - Helse- og behandlingsfilosofi og faghistorie - Sykdomslære og funksjonshemming - Behandling, rehabilitering og habilitering - Helsefremmende og forebyggende arbeid.

18 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 18 Studenten får tildelt veileder ved innlevert skriftlig prosjektskisse innen gitte frister. Organisering og arbeidsmåter Organiseringen av studiet 1. studieår Høstsemester Emne 1 Helseprofesjonenes grunnlag 10 sp Emne 4 Massasje og palpasjon 5 sp Vårsemester Emne 5 Undersøkelse og funksjon 15 p 2. studieår 3. studieår * Emne 2 Anatomi 15 sp Emne 3 Fysiologi 15 sp Emne 6 Behandling av muskel-skjelettlidelser 15 sp Emne 7 Patologi 10 sp Emne 9 International Public Health, 15 sp Emne 10 Klinisk fysioterapi 30 sp Emne 8 Behandling og rehabilitering 35 sp Emne 11 Bacheloroppgave 15 sp * Rekkefølgen på emnene kan avvike fra oversikten Organiseringen og arbeidsmåtene som benyttes, skal bidra til å motivere studentene til egenaktivitet og fremme læring. Gjennom studiet legges det opp til at studentene utvikler seg til lærende utøvere i et yrke som er i kontinuerlig utvikling. Det søker å fremme faglig undring og en spørrende holdning til yrke og samfunn, samtidig som studentene aktivt skal kunne anvende den kunnskap og erfaring de allerede har. Praksisstudier 45 sp Fagplanens grunnleggende premiss er at praksis er læringsarena, arbeidsmåte og studieinnhold. Praksisstudier anvendes således både for oppdagelse og begrunnelse av fysioterapifaglige problemstillinger. Praksisstudier skal hovedsakelig være veiledet av kompetent og autorisert fysioterapeut. Veiledet praksis innebærer veiledning, vurdering og utveksling av refleksjoner mellom student og veileder. Praksisstudiene begynner i 1. semester. Studentene skal bli kjent med yrkesutøvelsen så tidlig som mulig, og praksisstudier skal motivere og øke forståelsen av teoristudier. Praksisstudiene skal ha en tydelig progresjon fra 1. til 6. semester. Progresjonen er knyttet både til omfang av tid med direkte kontakt med pasient/klient/bruker, arbeidsoppgavenes omfang og grad av selvstendig arbeid. Tidlig i studiet introduseres studentene for kompleksiteten og mangfoldet i yrkesutøvelsen gjennom

19 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 19 avgrensede oppgaver i tråd med læringsmålene for de enkelte emner. Omfanget øker fra enkeltdager tidlig i studiet til lengre, sammenhengende perioder i slutten av studiet. Praksisstudier tilsvarer totalt 45 studiepoeng. I 1. studieår er det praksisstudier med omfang 1,5 sp. 2. og 3. studieår har praksisstudier tilsvarende henholdsvis 12 sp og 31,5 sp. Sentrale praksissteder for de lange praksisperiodene i 3. studieår er høyskolens egen praksisavdeling, helseforetak og kommunehelsetjeneste. I tillegg har studentene praksisstudier ved for eksempel fysikalske institutter og bedrifter for å få innblikk i flere praksisarenaer for fysioterapeuter. Tidspunkt for praksisstudier med fremmøtepliktig studiedeltakelse oppgis ved semesterstart. Arbeidsmåter Valg av arbeidsformer styres av studentenes læringsmål og skal bygge opp under disse. Det legges derfor vekt på å benytte varierte arbeidsformer som utfordrer alle deler av personligheten, sanseapparatet, bevegelsessystemet, følelser, intellekt og sosial funksjon. Flere arbeidsmåter bygger på at studentene arbeider sammen slik at de får trening i samarbeid og samspill med andre. De må oppøve ferdighet i å formulere seg, diskutere og reflektere over egne og andres vurderinger, holdninger og handlinger. Den profesjonelle kompetansen innebærer dyktighet i å løse problemer gjennom refleksjon med vekt på vurdering av egne erfaringer og bruk av kunnskap. Derfor er mange av læringsaktivitetene ved utdanningen knyttet til det å løse problemer. Dette innebærer arbeid med relevante eksempler og problemstillinger som krever studentenes aktive deltagelse, selvstyring og samarbeid om læringen. I fysioterapeutstudiet er læring via kroppen noe mer enn teknikk og ferdighet i øvelsen. Ved at studentene reflekterer over erfaringer med egne og andres kroppslige opplevelser og reaksjoner gis de muligheter til erfaringsbaserte fortolkninger av kroppen. Erfaringer med å reflektere over egne kroppslige fornemmelser i kommunikasjon med andre kan utvide mulighetene for forståelse av andre menneskers erfaringsverden. Forståelse for kroppens involvering i kommunikasjon er sentralt i å utvikle relasjonell kompetanse. Studiet stiller store krav til studentenes egenaktivitet. Det forventes at studentene arbeider med studiene i full arbeidsuke, ca. 40 timer. Egenaktivitet innebærer blant annet at studentene arbeider sammen i studentorganiserte kollokvier med oppgaver, problemløsning og ferdighetstrening. De skal også vurdere arbeider i form av likemannsvurdering og gi tilbakemelding til hverandre. Studentene skal selv søke faglige informasjonskilder utover anbefalt litteratur i pensumlistene. Gjennom hele studiet arbeider studenter med skriftlige oppgaver individuelt og/eller i gruppe. Det blir stilt økende krav til nivå og omfang av oppgavene. Skriftlige arbeider kan settes sammen i en mappe. Eksempler på mappeinnhold er rapporter fra praktiske øvelser eller observasjon, anamneser, funksjonsundersøkelser og refleksjonsnotater. I emne 9 kan arbeidsmåtene omfatte følgende arbeidsmåter i tillegg til skriftlige rapporter: poster, muntlig presentasjon, digital historie, interaktiv forelesning, flyer og rollespillpresentasjon. Prosjektarbeid Arbeidsformen benyttes for faglig kunnskapsutvikling som studentene oppnår gjennom arbeidet med problemstillingene i fordypningsoppgaven og prosesslæringen i å løse oppgaver. Gruppearbeid Gjennom diskusjoner og debatter i grupper utfordres studentene til å tydeliggjøre egen fagforståelse. Gruppediskusjoner og meningsutveksling er viktig og nødvendig for egen læringsprosess. Studentene får mulighet til å se gyldigheten av egen, andres og fagets kunnskapsforståelse. Noe av gruppearbeidet skal resultere i et felles skriftlig produkt. I tillegg til det organiserte gruppearbeidet som utdanningen

20 FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I FYSIOTERAPI - 20 sørger for, oppfordres alle studenter til å ta initiativ til og delta aktivt i kollokviegrupper. En viktig gevinst av gruppearbeid i løpet av studiet er ferdighet i samarbeid som er en påkrevet kompetanse i yrkesutøvelsen. Ferdighetstrening Gjennom ferdighetstrening på høgskolen skal studentene forberede seg til praksisstudier. Ferdigheter kan betegnes som personlig og praktisk kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving og egen erfaring. Ferdighetstrening har et omfang på 30 studiepoeng, med 15 studiepoeng i hvert av de to første studieårene. Forelesninger Forelesninger benyttes for å synliggjøre sammenhenger, for å trekke frem hovedelementer innenfor et tema og for å formidle relevante problemstillinger. Emnet International Public Health er felles for flere av studiene på avdelingen, og arbeidsmåtene beskrives samlet her: The didactical approach is group work supported by lectures, workshops, selfstudies and field trips. Groups consisting of approximately 5 students focus on assignment work supervised by their tutors. Part I and part II include 2 assignments each while module III includes 1 assignment. See the course description for further details. All approaches have a focus on interactivity in promoting knowledge exchange and on inter-professional collaborative dialogue, enhancing selfawareness in the professional role. The students will practice in decision-making and problem-solving, regarding client centered and evidence based practice. Internasjonalisering Fysioterapeututdanningen tilbyr sine studenter å ta deler av bachelorstudiet ved en institusjon i utlandet. Bilaterale avtaler er inngått for studentutveksling. Det legges til rette for at studentene gjennomfører 2-6 måneders studium i 5. eller 6. semester. Mulighetene er knyttet opp mot teoristudier, praksisstudier og bacheloroppgave. Oppgaver i tilknytning til utveksling skrives på engelsk. Det er utarbeidet kriterier for studentutveksling og utenlandsopphold. Utdanningens egne lærere henter kunnskap og erfaring fra utveksling med samarbeidsinstitusjoner. Emne/module 9, Interprofessional Public Health, er engelskspråklig. Undervisning, eksamen og pensum er på engelsk. Obligatorisk studiedeltakelse Deltakelse er nødvendig for å sikre at studentene har det nødvendige grunnlaget for å nå læringsmålene. Studenten må ha tilfredsstilt kravene for å fremstille seg til eksamen i emnet. Vi viser til fellesbestemmelser om obligatorisk studiedeltakelse ved Avdeling for helsefag. I praksisstudier kreves minimum 90 % obligatorisk deltakelse. I følgende studieaktiviteter kreves minimum 80 % obligatorisk deltakelse: ledelse av bevegelsesgrupper, ferdighetstrening inkludert introduksjoner, undervisning i forflytning og timeplanfestet gruppearbeid. I emne 8 - Behandling og rehabilitering gjelder i tillegg følgende: Det kreves minimum 80 % obligatorisk studiedeltakelse innenfor hvert av de to fagområdene: 1) fysioterapi ved nevrologiske funksjonsforstyrrelser og 2) fysioterapi ved lunge-, hjerte-, kar- og kreftsykdommer. De tre fagområdene 1) fysioterapi og psykisk helse, 2) fysioterapi og geriatri samt 3)

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Kull 2008-11

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Kull 2008-11 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2008-11 Oppdatert 2010 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Vedtatt av Avdelingsstyret

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi. Kull 2006-09

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi. Kull 2006-09 1 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for fysioterapeututdanning

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi 1 FYSIOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy Study Direction Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2010-13 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck 1 FYSIOTERAPI MENSENDIECK KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck. Kull 2008-11

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck. Kull 2008-11 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2008-11 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Vedtatt av Avdelingsstyret 13.12.2006

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker 1 Fagplan Modul 1: Felles innholdsdel 1. semester: Varighet ca.5 uker Formålet med denne modulen er at studenten har utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Fagplan for fysioterapeututdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i fysioterapi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Fagplan for fysioterapeututdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i fysioterapi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Fagplan for fysioterapeututdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i fysioterapi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for fysioterapeututdanning,

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi 1 of 14 16.02.2011 16:4 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Fysioterapi Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning Informasjon om praksisstudier ved Program for fysioterapeututdanning Rev. Mars 2014 Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Organisering av studiet og de ulike kliniske praksisperiodene s. 3 Ansvarsfordeling

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi KULL 2001-04. 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi KULL 2001-04. 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo FYSIOTERAPEUTUTDANNINGEN KULL 2001-04 1 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi KULL 2001-04 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo FYSIOTERAPEUTUTDANNINGEN KULL 2001-04 2 Innledning

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Hudpleier (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Barnevern, barnevernspedagog

Barnevern, barnevernspedagog NO EN Barnevern, barnevernspedagog Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi 1 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi Bachelor programme in physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2005-08 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for fysioterapeututdanning

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer