Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18"

Transkript

1 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 Utgave: 03 Dato:

2 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 Utgave/dato: 03 / Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Plandokumenter Oppdragsleder: Gina Berge Fag: Plan og urbanisme Tema Forretning/næring/industri Leveranse: Kart og presentasjon;rapport / utredning Skrevet av: Kvalitetskontroll: Lars Krugerud Aud Wefald

3 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Arkitekt Henning Karlsen og Tellefen Invest AS for å bistå i deler av arbeidet med detaljregulering/omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 i Bamble kommune. Sted, dato Skien, , rev og rev Lars Krugerud Arealplanlegger Aud Wefald Kvalitetssikrer

4 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 4 INNHOLDSFORTEGNEL SE 1 Bakgrunn Hensikten med planen Tidligere vedtak Utbyggingsavtale Krav om konsekvensutredning Eiendomsforhold og planstatus Eiendomsforhold Forhold til gjeldende planer Beskrivelse av planområdet Beliggenhet Avgrensning og størrelse Arealbruk Kulturminner Naturverdier Rekreasjonsverdi og barns interesser Infrastruktur og kommunalteknikk Trafikkforhold Grunnforhold Planprosess Beskrivelse av planforslaget Areal Reguleringsformål, utnyttingsgrader og byggehøyder Virkninger av planforslaget Overordnet plan Landskap/fjernvirkning Naturgrunnlaget Lokaliseringsfaktorer Senterstruktur

5 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E Estetikk Utbyggingsrekkefølge Vassdragsforvaltning Vann, avløp og renovasjon Forurensning ROS-analyse Virkninger av planforslaget

6 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E BAKGRUN N 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å omregulere mer areal til industri. Dette fordi høyspentlinje er fjernet. Samtidig endres formål fra rent industriformål til kombinert formål industri/næring/forretning. Forretning omfatter også detaljhandel. 1.2 Tidligere vedtak Gjeldende reguleringsplan for Meikjær ble godkjent i Utbyggingsavtale Det er ikke varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for arealet, og det er ikke vurdert at det er behov for utbyggingsavtale på nåværende tidspunkt. 1.4 Krav om konsekvensutredning Med bakgrunn i at planen er i tråd med overordnet plan, vurderes det at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Forretningsformålet er i tråd med lokalsenter som ligger inne i forslag til ny kommuneplan for Bamble. 2 EIENDOMSFORHOLD OG PLANSTATUS 2.1 Eiendomsforhold Planområdet omfatter eiendommene 73/126, 73/9, 73/87, 73/7 og deler av 208/1, 180/1 Eiendom Hjemmelshaver 73/126 73/9 Arne Petter Titland 73/87 Bamble kommune 73/7 Svein Haukøy Olsen (er kjøpt av Tellefsen Invest AS men ikke tinglyst) 208/1 Telemark Fylkeskommune 72/77 Bamble kommune 180/1 Statens Vegvesen

7 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 7 Figur 1. Eiendomsforhold 2.2 Forhold til gjeldende planer Regionale planer Området Rønholt/Feset er angitt som lokalsenter i Regional plan for samordna areal og transport i grenland (ATP-Grenland). ATP-Grenland erstatter bl.a. Fylkesdelplan for senterstruktur Kommuneplanens arealdel Planområdet er i kommuneplanens arealdel for vist som areal der det finnes gjeldende reguleringsplan. Kommuneplanen er under rullering.

8 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 8 Figur 2. Kommuneplanens arealdel Reguleringsplan Planområdet er regulert. Planforslaget er en «omregulering». Figur 3. Gjeldende reguleringsplan

9 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E BESKRIVELSE AV PLANO MRÅDET 3.1 Beliggenhet Planområdet ligger i Bamble kommune ved krysset mellom Rønholtveien og E-18. Illustrasjon, figur 4, viser omtrentlig plassering. Figur 4. Planområdets beliggenhet 3.2 Avgrensning og størrelse Planområdet avgrenses av Valleveien, Rønholtveien og E-18. Planområdet er 28,5 daa. 3.3 Arealbruk Planområdet består i dag av mindre bergknauser og store deler er relativt nylig hogget.

10 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E Kulturminner Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet (www.kulturminnesøk.no). 3.5 Naturverdier Skogen er hugget og slik arealet fremstår i dag har det ingen naturverdier, utover at bekken er et viktig element. 3.6 Rekreasjonsverdi og barns interesser Det går ingen spesielle stier over arealet og ved befaring er det ikke gjort registreringer som tyder på at arealet er benyttet til rekreasjon eller av barn- og unge i vesentlig grad. 3.7 Infrastruktur og kommunalteknikk Det går ledningsnett langs veien. 3.8 Trafikkforhold Rønholtveien og Valleveien går langs planområdet. Adkomst til planområdet vil være via disse. 3.9 Grunnforhold Det er fjell i dagen innenfor deler av planområdet. På arealene med løsmasser består disse av tynn hav- og strandavsetning. 4 PLANPROSESS Igangsetting av reguleringsarbeidet ble kunngjort i TA med uttalelsesfrist Varslingsannonse er vist nedenfor. Varsel er også sendt per brev til naboer, berørte og ulike myndigheter.

11 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 11 Figur 5. Varslingsannonse

12 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 12 Det er kommet inn 7 merknader til varsel om regulering og forslag til planprogram. Statens vegvesen, brev av Statens vegvesen uttaler at byggegrense i gjeldende plan må opprettholdes. Den er 50 m fra E18, og 15 m fra fylkesveg 208. SVV ber om at planens begrensning mot nord økes, og at det blir regulert inn fortau på nordsiden av fylkesveg 208. Kommentar Det er lagt inn 30 meter byggegrense mot E18 og 12,5 meter fra fylkesveg 208. SVV har i epost av bekreftet at de kan gi 30 meters byggegrense fra midt E18. Planen omfatter fortau på nordsiden av Fv 208 og fortau/gsveg langs vestsiden av Valleveien. Fylkesmannen i Telemark, brev av Forholdet til Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre og Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark: Rikspolitisk bestemmelse (RPB) for kjøpesentre slår fast at handel bare kan etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. I Telemark har vi Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark vedtatt av Fylkestinget i desember 2004 og godkjent i Miljøverndepartementet mars Senterstrukturplanen gir føringer for hvilke sentra vi skal ha, og innholdet i disse. Området Meikjær v/e18, som omfattes av reguleringsplanen, er ikke definert som et senter i senterstrukturplanen for Telemark, og den åpner dermed ikke for detaljhandel innenfor dette området. Gjør oppmerksom på formålet til RPB for kjøpesentre. Fylkesmannen vil derfor være kritisk til at det skal åpnes for detaljhandel innenfor området Meikjær, og vil måtte vurdere innsigelse til dette når planen kommer på offentlig ettersyn. Kommentar Rønholt/Meikjær- område er foreslått lagt inn i kommuneplanen som lokalsenter i forbindelse med rulleringen som pågår Reguleringsplanen vil da være i tråd med overordnet plan. Planen er også i tråd med Regionalplan for samordna areal og transport i Grenland , vedtatt som erstatter Fylkesdelplan for senterstruktur. Rønholt/Feset er der angitt som et av lokalsenterene. Skagerak Nett AS, brev av Skagerak Nett AS har 230V kabelanlegg i det regulerte området. Skagerak ønsker en tilbakemelding om forventet effektbehov for hele det regulerte området. Dette vil, sammen med utforming av ny bebyggelse, være avgjørende for hvor mye av eksisterende nett som kan benyttes. Ved tilstrekkelig stort effektbehov må det vurderes om det er behov for en ny nettstasjon, frittstående eller i bygg. Så langt det er mulig ønsker Skagerak nett at eventuelle nye elanlegg blir vist i selve reguleringsplanen eller at det tas inn i

13 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 13 reguleringsbestemmelsene en formulering om at utbygger skal ta kontakt med nettselskapet for å avklare plassering og utforming av nettstasjon. Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, f.eks, fjernbåren varme, ønsker Skagerak at dette avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk overføring. Kommentar Det er lagt inn en formulering i bestemmelsene om at utbygger skal ta kontakt med nettselskapet for avklaring om effektbehov og evt. plassering og utforming av nettstasjon. Enhet for tekniske tjenester og eiendomsforvaltning, brev av Påpeker følgende: - Eksisterende avløpspumpestasjonsområdet må fortsatt vises som offentlig. - Kommunen har VA-ledninger langs tomtegrensen mot Rønholtveien fra pumpestasjonen og fram til E18. Disse må det tas hensyn til ved omregulering/utbygging. Kommentar Eksisterende avløpspumpestasjon er regulert inn med eget formål. Krav om kommunalteknisk plan. Telemark Fylkeskommune, brev av og Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket, og det er lite potensiale for nye funn i områdene. Fylkeskommunen vil likevel gjøre oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven 8 annet ledd. Meldeplikten må innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen. Bemerker at det i varselet ikke opplyses om tiltaket er i tråd med overordnet plan. Fylkeskommunen vil minne om at kommunen, etter en konkret vurdering, må avgjøre om tiltaket utløser konsekvensutredning etter pbl 4-2 andre ledd. Fylkeskommunen minner om at handelsetableringer må være i tråd med Fylkesdelplan for senterstruktur. Kommentar Det er tatt en fellesbestemmelse om meldeplikt i reguleringsbestemmelsene. Rønholt/Meikjær- område er foreslått lagt inn i kommuneplanen som lokalsenter i forbindelse med rulleringen som pågår våren Reguleringsplanen vil da være i tråd med overordnet plan. Planen er også i tråd med Regionalplan for samordna areal og transport i Grenland , vedtatt som erstatter Fylkesdelplan for senterstruktur. NVE, epost av og I forhold til vassdrag uttaler NVE at planområdet berører en bekk og at alle vassdrag, inkludert åpne og lukkede bekker, bør merkes tydelig i plankartet og reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag. Det bør angis en bredde for byggeforbud, ev. bevaring av kantsonen langs vassdraget. Uttaler at som hovedregel skal bekker holdes åpne og en

14 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 14 kantsone bevares. Dersom det planlegges inngrep eller tiltak som berører bekken eller kantsonene, må tiltaket og konsekvensene av dette beskrives nærmere som grunnlag for ev. vurdering etter vannressursloven. I forhold til flom- og skredfare viser NVE til krav til sikkerhetsnivå for ny bebyggelse i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. Dersom det konkluderes med at området er flom- og/eller skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet som hensynssone, og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak. Anlegg for energiforsyning og overføring skal reguleres som teknisk infrastruktur etter pbl 11-7 nr 2, med unntak av kraftledninger i sentral og regionalnettet som skal vises som hensynssone. NVE har i epost av kommentar til flytting av bekken. NVE uttaler at hovedregelen i vannressursloven er at vassdragstiltak ikke skal være til skade eller ulempe for allmenne interesser. Dersom vassdragstiltaket beskrives på en dekkende måte i reguleringsplanen, vil behandlingen samordnes, slik at en unngår separat behandling etter vannressursloven. Plandokumentet bør derfor inneholde: Nærmere beskrivelse av det planlagte vassdragstiltaket og ev. konsekvensene av dette, spesielt i forhold til vassdragsmiljø, flomforhold og ev. utfordringer knyttet til grunnforhold/stabilitet. Beskrivelse av prinsipper for gjennomføring og reetablering av bekkeløp slik at form og funksjon blir mest mulig lik det opprinnelige. Vurdering av dimensjonering i forhold til flom (200 års flom). Beskrive hvordan tiltaket skal følges opp med tilsyn og ev. vedlikehold. Kommentar Tiltakshaver bemerker at dagens bekketrase ikke er den opprinnelige, men at den er blitt til etter en flom der bekken fant sitt eget løp. Tiltakshaver har hatt kontakt med vegvesenet både muntlig og skriftlig når det gjelder endring av bekkeløpet. Nåværende bekkeløp vil bli tilbakeført til opprinnelig bekkeløp og bli bygd i naturstein. Statens vegvesen ønsker å komme med innspill når arbeidet skal begynne for å ivareta sine interesser når det gjelder plasting av bunn og erosjonssikring i det nye bekkeløpet. Det har vært korrespondanse med NVE i planprosessen og NVE uttaler i epost av at de ikke kan se at tiltaket berører allmenne interesser i vesentlig grad. NVE vurderer derfor planen slik de er fremlagt til ikke å kreve noen ytterligere behandling etter vannressurslovens bestemmelser. Det er utarbeidet en plan/notat som viser prinsipper for gjennomføring og reetablering av bekkeløpet.

15 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E BESKRIVELSE AV PLANF ORSLAGET 5.1 Areal Planområdet måler totalt ca. 28,5 daa. 5.2 Reguleringsformål, utnyttingsgrader og byggehøyder På foreliggende planforslag er det valgt å regulere planområdet i hovedsak til Bebyggelse og anlegg Kombinert formål Forretning/Næringformål. Planen omfatter også Samferdsel og teknisk infrastruktur Kjøreveg, annen veggrunn, Grønnstruktur, LNF og Bruk og vern av sjø og vassdrag. Arealregnskap: Formål Areal Bebyggelse og anleggsformål - Forretning/Næringformål 10,87 daa - Kommunalteknisk anlegg 0,22 daa (S1) Samferdsel og teknisk infrastruktur - Kjøreveg (offentlig) 7,77 daa - Fortau 0,98 daa - Gs-vei 0,53 daa - Annen veggrunn 4,44 daa Grønnstruktur - Grønnstruktur 0,74 daa Landbruks -, Natur og Friluftsområder Landbruksformål 2,65 daa Bruk og vern av sjø og vassdrag Friluftsområde 0,3 daa Bebyggelse og anleggsformål kombinert formål Forretning /næring formål Innenfor feltene som omfatter KOMB1, KOMB2 legges det til rette for kombinert formål forretning/næringformål. Forretning og næring skal være i form av et lokalsenter og kan omfatte forretning i form av detaljhandel (dagligvare, kiosk etc) og næring i form av tjenesteyting som legekontor, frisør og lignende. Formålet industri som del av næringsformålet skal omfatte lettere industri med nødvendig lager. Brann og eksplosjonsfarlig virksomhet tillates ikke anlagt innenfor området. En tillater heller ikke støyende eller annen forurensende virksomhet som kan være til vesentlig ulempe for nærområdene rundt. Arealer for lokalsenter/forretning skal være klart adskilt fra arealer som benyttes til industriformål. Forretning skal være begrenset i omfang til BRA= 2500m 2. Maksimal utnyttelsesgrad innenfor feltene er satt til % BYA= 50 %. Maksimal byggehøyde settes til 10 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

16 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 16 Det åpnes for flere takformer. Bebyggelse og anleggsformål kommunalteknisk anlegg Felt S1 omfatter kommunal pumpestasjon. Samferdsel og teknisk infrastruktur kjøreveg Omfatter eksisterende offentlig kjøreveg. Samferdsel og teknisk infrastruktur gs-vei Omfatter felt GS1 som er gang-og sykkelveg langs Valleveiens vestside. Samferdsel og teknisk infrastruktur fortau Omfatter fortau på nordsiden av Rønholtvegen/Vallevegen. Grønnstruktur grønnstruktur Omfatter arealer langs vassdrag. 6 VIRKNINGER AV PLAN FORSLAGET I dette kapittelet beskrives og vurderes virkninger av planforslaget. Sjekkliste for planlegging ihht Grenlandsstandarden nr er benyttet. 6.1 Overordnet plan Planforslaget er i samsvar med forslag til ny kommuneplanens arealdel, der området ved Feset/Meikjær er foreslått avsatt til lokalsenter. Planen vurderes derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredning så lenge kommuneplanen blir vedtatt slik forslaget nå foreligger. 6.2 Landskap/fjernvirkning Det er godkjent omfattende terrengarbeider i vedtak (sak 252/12). Selve landskapet i området vil derfor bli vesentlig endret.

17 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 17 Figur 6. Bilde av området fra Rønholtveien. Figur 7 nedenfor viser en mulig utforming av et lokalsenter med bl.a. dagligvarebutikk i felt KOMB1. Figur 7. Skisse til løsning for ny bebyggelse i felt KOMB1.

18 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E Naturgrunnlaget Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser i planområdet, da store deler av planområdet består av fjell i dagen. Sone langs bekk er regulert til grønnstruktur. Det må sikres stabile forhold langs bekken. Det er gode solforhold innenfor hele arealet. Planområdet er i all hovedsak hogd ut og vegetasjon er derfor ikke nærmere vurdert. Bekk legges om. 6.4 Lokaliseringsfaktorer Planområdet ligger i området som nå er tiltenkt som lokalsenter i kommuneplanens arealdel. Arealet ligger i nærhet til bl.a. Rønholt skole. Rønholt skole har barneskole, ungdomsskole og barnehage. 6.5 Senterstruktur Planforslaget omfattes av Regional plan for samordna areal og transport i Grenland , vedtatt 17.juni 2014 (ATP-Grenland). Det aktuelle arealet er en del av området Rønholt/Feset som i den regionale planen er fastsatt som lokalsenter. Det er et krav i ATP at Lokalsentre skal avgrenses i kommuneplanens arealdel. Det legges derfor opp til detaljhandel i dette området med bakgrunn i at en i forbindelse med rullering av kommuneplanen har lagt dette området inn som aktuelt for et lokalsenter. Forretning i dette området vil være gunstig i forhold beliggenhet langs Valleveien og E18 og vil komme som «erstatning» for butikk som tidligere lå i området ved Feset/Rønholt. I og med at lokalsenteravgrensningen ikke er endelig gitt i overordnet plan (kommuneplanens arealdel) er det foreslått en begrensning på 2500 kvm samlet bruksareal for forretning innenfor planområdet. Dersom en i prosessen innskrenker området for lokalsenter til å gjelde området for denne reguleringsplanen bør begrensningen endres til 3000 kvm forretning, slik at man kan etablere all forretning i lokalsenteret på disse arealene. 6.6 Estetikk Grad av utnytting og byggehøyder er i vurdert i forhold til planområdets plassering. Området er gitt relativt høy utnyttelse, utfra at arealet bør utnyttes på en god måte slik at arealbeslag i skog og landbruksarealer blir så begrenset som mulig. Byggehøyder som er gitt er basert på at høyder for generell næring/industribebyggelse og at ny bebyggelse vil gi liten skyggeeffekt for eksisterende bebyggelse. 6.7 Utbyggingsrekkefølge Det er gitt rekkefølgekrav i forhold til opparbeidelse av ny trase for bekken i planområdet. 6.8 Vassdragsforvaltning Planforslaget fører til at bekk i planområdet må legges noe om.

19 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 19 Det er gjennomført en vurdering av tiltakene i vassdraget som planen medfører. Dette er beskrevet i særskilt rapport utarbeidet av AKEB AS, datert Det legges opp til en bekk med 4-5 meters bredde med en grønn kantsone mot E18 og en natursteinsmur mot byggeområdet (prinsipp for natursteinsmur er vist i bilde figur 9-11). Tiltaket er beskrevet i rapport/plan fra AKEB AS. Det er gitt en bestemmelse om at ny trase for bekken kan justeres i forhold til endelig innmåling av eksisterende terreng, samt dialog med Statens vegvesen. Figur 8. Dagens bekk i planområdet.

20 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 20 Figur 9. Prinsipp for natursteinsmur Figur 10. Prinsipp for natursteinsmur med duk.

21 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 21 Figur 11. Prinsipp for natursteinsmur 6.9 Vann, avløp og renovasjon Eksisterende avløpspumpestasjonsområdet er gitt eget formål i reguleringsplanen. Kommunen har VA-ledninger langs tomtegrensen mot Rønholtveien fra pumpestasjonen og fram til E Forurensning Det vurderes at det kun er trafikkstøy som kan være aktuell forurensning i planområdet. Det er gitt bestemmelse om at kravene til støynivå i retningslinje T-1442 og NS 8175 skal være oppfylt både i anleggsfase og etablert situasjon. 7 ROS-ANALYSE Ros-analyse for planen er utarbeidet som et selvstendig dokument i saken. I analysen er de tema som krever tiltak eller der tiltak bør vurderes spesielt beskrevet. 8 VIRKNINGER AV PLAN FORSLAGET En kan ikke se at planforslaget har spesielle virkninger på landskap, biologisk mangfold eller andre særskilte tema, utover kryssløsning/siktforhold som det er gitt bestemmelser for å løse. Det er også gitt bestemmelse i forhold til bekken og flom.

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse Detaljregulering for Åmot skule - Planid 20120008 Planbeskrivelse Utgave: 04 Revidert etter endelig vedtak i kommunestyret og klagebehandling, Dato: 2013-12-18 Detaljregulering for Åmot skule - Planid

Detaljer

DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 27.03.2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar. Fylkesmannen i Buskerud

Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar. Fylkesmannen i Buskerud Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar Fylkesmannen i Buskerud Vi ber om at planforslaget redegjør for hvordan de overordnede nasjonale og regionale føringer er vurdert og fulgt opp. Samordnet bolig-,

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

JK Hus AS Planbeskrivelse for områdeplan for del av Tveten, gbnr 79/2

JK Hus AS Planbeskrivelse for områdeplan for del av Tveten, gbnr 79/2 Planbeskrivelse for områdeplan for del av Tveten, gbnr 79/2 Utgave: 03 Dato: 2014-02-18 Planbeskrivelse for områdeplan for del av Tveten, gbnr 79/2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser endret i samsvar med Bystyrets reguleringsplanvedtak 26.03.15 i sak 29/15 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 10/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMREGULERING FRA FRIAREAL TIL BOLIGTOMT GAMLE KRINGSJÅVEG 33 - GNR. 48/1 - STEIN ROGER ENG / ERIK A SKÅRSETH Saksbehandler: Anders Breili Arkiv: HEIGB

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " Sølbergtunet boligområde Fannrem, ORKDAL KOMMUNE

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " LJÅMO BOLIGFELT Fannrem, ORKDAL KOMMUNE 1. Innledning...

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2011005. DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015. OMREGULERING AV TANGVALL - LANGBAKKE PLANID 274, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 01.10.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS HENSIKT Hensikten

Detaljer

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune

Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune Prosjektnr.: A033713 Utarbeidet: ILOS Kontrollert: JOLA Dato: 22.02.2013, rev. 18.03.2013 Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart for Oscar Torp Heimen i Halden kommune Oppstart av planarbeidet

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 Stokke Kommune Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Stokke Kommune Rapporttittel: Planbeskrivelse Brunstad

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 01.06.2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Reguleringsplan for Aronnes Industriområde Arkivsak Arkivkode Vedtatt Justert etter kommunestyrets behandling 01.10.07 Forslag ved 11.06.07 01.10.07 Offentlig ettersyn, dato

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Arealplanlegging i NVE Region sør Heidi Mathea Henriksen Stortingsmelding 15 Hvordan leve med farene Vi må tilpasse oss og leve med naturfarene Økende utfordringer pga

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer