Tavleforum Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tavleforum Ålesund 23.10.2008"

Transkript

1 Tavleforum Ålesund Krav til skipstavler NEK 410 Installasjoner og utstyr om bord i skip og fartøyer Sjefingeniør Terje M. Wold Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

2 Forskrift om maritime elektriske anlegg-fme Erstattet forskrifter for elektriske anlegg maritime installasjoner (fea-m 1990) ikrafttredelse inneholder funksjonskrav til maritime elektriske anlegg forskriftstekst må ses i sammenheng med veiledning og de normer det henvises til i forskriftens 5 vedlegg II i forskriften inneholder et supplement til IEC serien. IEC (NEK 410), IEC serien og IEC er normer det blant annet henvises til i fme 5.

3 IEC serien Utarbeidet av IEC TC 18 (Technical Commitee No. 18) NEK 410: 2000 Maritime elektriske anlegg Installasjoner og utstyr om bord i skip meningstro oversettelse av IEC serien

4 NEK 410-1:2008 Omstrukturering av IEC serien Vil bestå av minst 2 samlinger (2009/2010) NEK 410 deles inn i en del 1 og en del 2 Del 1 omhandler krav til design, installasjon, verifikasjon og testing. Del 2 vil omhandle spesielle applikasjoner og vil bli utgitt senere noen normer vil kunne kjøpes som enkelthefter

5 NEK 410-1: innhold Hoveddel 1 Generelle krav til systemer og utstyr Del 101: Definisjoner og generelle krav Hoveddel 2 Systemdesign og funksjonskrav for anlegg Del 201: Generelt Del 202: Vern Del 503: Vekselstrøms forsyningssystemer med spenninger i området 1 kv opp til 15 kv Del 504: Kontroll og instrumentering

6 NEK 410-1:2008 innhold (forts) Hoveddel 3 Utstyr med tilhørende funksjonskrav Del 301: Generatorer og motorer Del 302: Lavspenningstavler Del 303: Transformatorer for effekt og belysning Del 304: Halvlederomformere Del 305: Akkumulatorbatterier Del 306: Belysning og tilhørende utstyr Del 307: Varme- og kokeapparater Hoveddel 4 Installasjonstekniske krav Del 401: Installasjon av utstyr og prøving av ferdig installasjon

7 NEK Utstyr-Lavspenningstavler Gjelder for lavspenningstavler typeprøvede tavler (TTA) delvis typeprøvede tavler (PTTA) ikke typeprøvede tavler (NTTA) merkespenning inntil 1000 V vekselspenning med frekvens inntil 60 HZ merkespenning inntil 1500 V likespenning For bruk om bord i skip som tillegg til IEC serien har i tvilstilfeller preferanse fremfor tavlenormen

8 Tilleggskrav til skipstavler i forhold til tavlenormen (referert til NEK ) 5.2 Merking Strømkretser Strømkretser og utstyr skal ha holdbar og varig merking Merkeverdiene til sikringer og settpunktene til vern skal være påført Advarselsmerking når sikringsholdere for sikringer over 500 V gjør det mulig å sette inn sikringer for lavere nominell spenning, for eksempel Advarsel bare for 690 V sikringer Spenningsmerking Alle tavler skal være merket med merkespenning ved drift

9 5.2 Merking (forts.) Merking av deler Uttrekkbare deler og deler som kan fjernes fra en tavle skal ha merking som identifiserer plassering av delene i tavlen

10 6 Driftsforhold Miljøforhold De normale miljøforhold som fastsatt i NEK pkt.2.6 og NEK pkt. 5. Andre miljøforhold avtales om nødvendig mellom fabrikant og bruker Betingelsene spesifisert i del 101 og 504 har preferanse foran verdiene gitt i tavlenormen Gjelder i hovedsak: krenging, temperatur, fuktighet,bevegelse,akselerasjon, vibrasjon etc.

11 7 Utførelse og oppbygging Klaringer og krypeavstander I samsvar med etterfølgende punkter Typeprøvede og delvis typeprøvede tavler Tabell 14 og tabell 16 og tabell G.1 i tavlenormen og - forurensningsgrad 3 (ledende forurensning forekommer) - ikke homogene feltforhold (tilfelle A) - merkedriftsspenning 1000 V AC, 1500 V DC - isolasjonsmateriale i gruppe IIIa Som følge av disse kravene er verdiene: minimum klaring: 8 mm minimum krypeavstand: 16 mm - Ved høyere forurensningsgrad enn 3 benyttes tabell 101.

12 klaring og krypeavstander ikke typeprøvede tavler (tabell 101) Isolasjonsspenningens merkeverdi AC effektivverdi eller DC V < 250 > 250 til < 690 > 690 Minste klaring mm Minste krypeavstand mm

13 7.1 Mekanisk oppbygging Konstruksjonsdeler av aluminium Konstruksjonsdeler eller samleskinner av aluminiumslegering skal være tilpasset maritimt miljø og forholdsregler skal tas for å forhindre galvanisk korrosjon Samleskinner skal bestå av elektrolytisk kopper eller kopperdekket aluminiumslegering ( ) Isolerende materiale Isolerende materiale i samsvar med krav fastsatt i NEK 410 del 101 (blant annet motstandsdyktige overfor fuktighet, sjøluft og oljedamp)

14 7.1 Mekanisk oppbygging Hovedfordelings- og fordelingstavler Kapslinger skal være laget av flammehemmende materiale, og konstruert slik eller plassert slik at de bare kan åpnes av autorisert personell Rekkverk eller håndtak Hoved- og nødtavler skal ha isolerende rekkverk montert på fast del, eller isolerende håndtak hensiktsmessig anordnet på fronten av tavlen. Gjelder også hvor det er nødvendig med adkomst til baksiden av tavlen for drift og vedlikehold. Kan være nødvendig med rekkverk eller håndtak på hovedfordelingstavler når dimensjonene er som hoved- eller nødtavler

15 7.1 Mekanisk oppbygging Dørlåser Dører skal være utstyrt med låseanordninger for å holde dørene i åpen stilling hvis spenningsførende utstyr er montert på dørene.

16 7.4 Beskyttelse mot elektrisk støt Beskyttelse mot direkte berøring Tillegg: For merkespenninger over 50 V AC/DC skal tavler ha en beskyttelsesgrad mot direkte berøring på minst IPXXB i samsvar med IEC (B - Leddet testfinger med diam 12mm og lengde 80mm) Anordninger for å avskjerme generatoreffektbrytere slik at sikkert vedlikehold kan utføres med hovedsamleskinnene under spenning

17 7.5 Kortslutningsbeskyttelse og kortslutningsholdfasthet Generelt Tillegg: Referanse skal gjøres til NEK 410 del 202 og IEC Forholdsregler skal tas for å forhindre utslipp av varme gasser gjennom fronten av tavlen ved interne kortslutninger

18 7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen Utførelse av koblingsutstyr/installasjon av komponenter Installert koblingsutstyr og komponenter skal være i samsvar med relevante IEC-normer Ethvert koblingsutstyr skal være slik at det i av-stilling ikke utilsiktet kan bli innkoblet Overalt hvor det er mulig skal komponenter i hovedkretsene med forskjellige nominelle spenninger være installert adskilt fra hverandre

19 7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen Instrumenter i tavler Instrumenter for vekselstrømsgeneratorer voltmeter for måling av hver fase og mellom hver fase og nøytralpunkt (hvis relevant) et amperemeter for måling i hver fase et trefase wattmeter for generatorer med merkeverdi over 50 kva hvis parallelldrift er mulig et frekvensmeter Instrumenter for likestrømskilder For hver likestrømskilde (generator, omformer, likeretter,batteri) skal det anordnes et voltmeter og et amperemeter

20 7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen Instrumenter i tavler Instrumenter for måling av isolasjonsnivået mot jord I isolerte fordelingssystem for effekt, varme eller belysning skal det være utstyr for kontinuerlig måling av isolasjonsnivået mot jord. Utstyret skal gi hørbart og synlig tegn ved unormalt lavt isolasjonsnivå

21 7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen Utførelse av instrumenter målefeil skal ikke overstige 1,5 % av fullskala verdi eller 3 % for enkeltforbrukere Likestrømskilder skal ha instrumenter for begge polariteter Voltmetere skal ha måleområde på minst 120 % av merkespenningen Amperemetere skal ha måleområde minst 130 % av høyeste kontinuerlige strøm. Skal tåle startstrømmer fra motorer Wattmetere skal ha måleområde på minst 120 % av merkeeffekten Måleområde for wattmetre for generatorer i parallelldrift skal omfatte minst 15 % retureffekt Frekvensmetere skal ha måleområde minst +/- 5 Hz av merkefrekvens

22 7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen Transformatorer til instrumenter, beskyttelse og styrestrømkretser strømtransformatorer for måleforhold skal ha nøyaktighetsklasse 1 som fastsatt i IEC Valg av vern Kravene i NEK 410 del 202 gjelder Synkroniseringsutstyr minst anordnes blokkeringsutstyr for å unngå feil synkronisering minst anordnes synkronoskop eller tre synkroniserende lamper eller andre likeverdige hjelpemidler for manuell synkronisering utstyr for manuell hastighetskontroll av drivmotoren fra tavlen for manuell synkronisering

23 7.6 Koblingsutstyr og komponenter installert i tavlen Hastighetsregulator AC-generatorer for parallelldrift skal ha utstyr for fjernkontroll av hver generator. Utstyret skal tillate manuell hastighetskontroll av frekvensen i området minst 20%/+10% av merkefrekvens. Tiden det tar for å dekke dette området skal være tilstrekkelig til å fordele lasten tilfredsstillende.

24 7.7 Indre oppdeling av tavler ved hjelp av avskjerminger eller skilleplater Avskjerming mellom generatorseksjoner Når generatorkapasitet er over 100 kva vekselspenning eller 100 kw likespenning, skal det installeres avskjerming mellom generatorseksjonene og tilhørende seksjoner som beskyttelse mot virkning fra lysbuer

25 7.8 Elektriske forbindelser inne i en tavle: skinner og isolerte ledere Intern ledningsføring Intern ledningsføring skal være isolert og skal ha fleksibel konstruksjon med flertrådede ledere

26 7.8 Elektriske forbindelser inne i en tavle: skinner og isolerte ledere Arrangement av samleskinnefaser eller polaritets-arrangement Hvis praktisk mulig skal det benyttes normert føring av samleskinnefaser eller polaritetsarrangement. Eksempler For AC tavler: samleskinne 1, 2, 3 regnet fra front til bakside, topp til bunn eller venstre til høyre Polariteten til samleskinner for likestrømsbrytere og kontrollutstyr og forbindelser er: positiv, nøytral, negativ, regnet fra front til bakside, topp til bunn eller venstre til høyre.

27 7.8 Elektriske forbindelser inne i en tavle: skinner og isolerte ledere Hovedskinneoppdeling Når generatorkapasitet overstiger 100 kva AC eller 100 kw DC skal hovedsamleskinnene deles opp i minst to enkeltstående deler som normalt skal være sammenkoblet ved lasker eller annen foreskreven måte. Generatorer og annet dublert utstyr fordelt mellom delene

28 8 Prøvingsspesifikasjoner Verifikasjon av spenningsholdfasthet Tillegg: For verifikasjon av spenningsholdfasthet for typeprøvede tavler skal prøvespenninger som fastsatt i NEK tabell 102 velges Verifikasjon av kortslutningsholdfasthet Tillegg: Med unntak av typeprøvede tavler, kan kortslutningsholdfasthet for samleskinner verifiseres ved beregninger på grunnlag av IEC Rutineprøver Tillegg: Skal utføres på alle typer tavler i samsvar med tavlenormen pkt. 8.3 og NEK

29 8 Prøvingsspesifikasjoner Inspeksjon av tavlen, herunder inspeksjon av ledningsføringer og om nødvendig elektrisk funksjonsprøving Prøvingskrav For alle tavler som det kreves funksjonsprøvinger av (hovedtavler, nødtavler, tavler for fremdriftsanlegg og tavler for kjøleanlegg for last) skal funksjonene av alle mekaniske komponenter og funksjoner av elektrisk styring verifiseres i samsvar med styrestrømstegningene Elektriske funksjonsprøvinger Funksjon av bryterutstyr (bryting, blokkeringer) etter installasjon Signalutstyr, overvåkingsutstyr og vern Vurdering av beskyttelsesforanstaltninger Spenningsprøving Prøvespenningens anvendelse, varighet og størrelse - Tillegg: For ikke typeprøvede tavler (NTTA) skal prøvespenning påtrykkes i 1 min Frakobling av komponenter Komponenter som ikke er konstruert for å tåle prøvespenningen i samsvar med skal frakobles under prøvingene

30 8 Prøvingsspesifikasjoner Verifikasjon av isolasjonsmotstand Måling av isolasjonsmotstanden Utføres før og etter verifikasjon av spenningsholdfasthet Minst 500 V DC. Større tavler kan deles inn i flere prøvingsseksjoner Isolasjonsmotstand minst 1 Mohm Verifikasjon av temperaturstigningsgrenser Verifiseres i samsvar med NEK Sammenlignes med målinger gjort under prøvinger med lignende tavler og beregninger Bruk av data fra prøving av enkelt utstyr Ikke krav om at rutineprøver utføres på hvert enkelt utstyr når det kan verifiseres at fabrikanten av utstyret allerede har utført en rutineprøve

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

INNHOLD. Avsnitt 10. Forskriftens målsetting, anvendelsesområde, tilsyn, melding, dispensasjoner, straffansvar, ikrafttreden.

INNHOLD. Avsnitt 10. Forskriftens målsetting, anvendelsesområde, tilsyn, melding, dispensasjoner, straffansvar, ikrafttreden. 1 Forskrifter for elektriske anlegg-maritime installasjoner (FEA-M). Fastsatt av Norges vassdrags- og energiverk (nå Produkt- og Elektrisitetstilsynet) med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg

Detaljer

Retningslinjer for prosjektering og bygging av elkraftfordelinger iht EN 61439

Retningslinjer for prosjektering og bygging av elkraftfordelinger iht EN 61439 1 Formålet med denne veiledningen er å vise de enkelte trinn for planlegging, installasjon og dokumentasjon av en lavspenning fordelingstavle. Rekkefølge er anvist med henvisning til de relevante deler

Detaljer

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler Forfatter: Kjell Ytterdal N L E GE N TAV En håndbok fra I FO REN Innholdsfortegnelse Forord....3 Definisjoner 4 Referanser...5

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - 1 - Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Hvem forskriften

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

1 Likestrøm... 6. 2 Vekselstrøm... 18. 3 Resistorer... 26. 4 Spolen... 38. 5 Kondensatoren... 44. 6 Dioden... 56. 7 Effekt... 76. 8 Seriekopling...

1 Likestrøm... 6. 2 Vekselstrøm... 18. 3 Resistorer... 26. 4 Spolen... 38. 5 Kondensatoren... 44. 6 Dioden... 56. 7 Effekt... 76. 8 Seriekopling... Innhold 1 Likestrøm... 6 2 Vekselstrøm... 18 3 Resistorer... 26 4 Spolen... 38 5 Kondensatoren... 44 6 Dioden... 56 7 Effekt... 76 8 Seriekopling... 82 9 Elektrisk potentsial... 90 10 Parallellkopling...

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1

Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1 Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1 Definisjoner Med maskin menes en sammenstilling av deler eller eller komponenter som er forbundet med hverandre, der minst en del er bevegelig, og med de nødvendige

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafomålte anlegg skal

Detaljer

Jording og jordingssystemer TEKNA-kurs 12. 13.02.2008 Forskrifter og normer Krav og behov for dokumentasjon

Jording og jordingssystemer TEKNA-kurs 12. 13.02.2008 Forskrifter og normer Krav og behov for dokumentasjon Jording og jordingssystemer TEKNA-kurs 12. 13.02.2008 Forskrifter og normer Krav og behov for dokumentasjon Stein Kotheim - DSB Forskrifter og normer Forskriftenes krav til jording Organisering av tilsynsarbeidet

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafo målte anlegg skal installeres

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

MASKINTAVLER SPESIELLE FORHOLD, ANSVAR, VIDERE UTVIKLING

MASKINTAVLER SPESIELLE FORHOLD, ANSVAR, VIDERE UTVIKLING MASKINTAVLER SPESIELLE FORHOLD, ANSVAR, VIDERE UTVIKLING Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Formann NEK NK44 18.04.2012 15:40

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett SORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 I, og N-S-nett 1 Ì Ô ÓÑÒÌHÎÛÒ Õ :» ¾ «µ» ª Í ±» Þ ;ÿ Ü»²²» ª» ±²»² ª Í ±» Þ ; ª º±»¹ ª µ»»»³»²» ³ ² ³;»² ² ª»¼ ²»¹¹

Detaljer

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B CE Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Innhold Tittel Side Oversikt... 3 Inspeksjon ved utpakking... 4 Sikkerhetsinformasjon... 5 Regler for sikker bruk... 6 Sikkerhetsregler

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav for lavspenningsanlegg REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002 LS Nett Måling

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MILJØ, SIKKERHET OG SÅRBARHET... 3 2.1 Elektromagnetisk miljø... 3 2.1.1 For utstyr og produkter...3 2.1.2 For personer i bygg...3 2.2 Personsikkerhet...

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Spesifikk informasjon om produktsikkerhet og -forskrifter for GE Digital Energy elektrisk utstyr-produkter. Digital Energy.

Spesifikk informasjon om produktsikkerhet og -forskrifter for GE Digital Energy elektrisk utstyr-produkter. Digital Energy. Tittelblad Digital Energy Spesifikk informasjon om produktsikkerhet og -forskrifter for GE Digital Energy elektrisk utstyr-produkter GEs utgivelseskode: GET-8545 Copyright 2011 GE Digital Energy GE Digital

Detaljer