VANNOMRÅDE RANDSFJORDEN - VIDEREFØRING AV PROSJEKT OG VALG AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANNOMRÅDE RANDSFJORDEN - VIDEREFØRING AV PROSJEKT OG VALG AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 15/1999 Lnr.: 16403/15 Ark.: K54 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset VANNOMRÅDE RANDSFJORDEN - VIDEREFØRING AV PROSJEKT OG VALG AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE Lovhjemmel: Vannforskriften Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune slutter seg til vedtaket i styringsgruppa om ansettelse av prosjektleder i 50 % stilling for Vannområde Randsfjorden for perioden Lunner kommune finansierer sin andel til drift av prosjektet på kr ,-, jmf. framlagt finansieringsnøkkel via selvkostbudsjettet for kommunalt avløp og selvkostområde septiktømming med bakgrunn i at avløp er en av belastningskildene på vassdragene i kommunen. Lunner kommune foreslår tjenesteleder Areal og samfunn Gunn Elin Rudi som administrativ representant i styringsgruppa. Lunner kommune foreslår som politisk representant i styringsgruppa. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 1 av 7

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Styringsgruppa for Vannområde Randsfjorden fremmer forslag om videreføring av prosjektet i perioden med ansettelse av prosjektleder i 50 % stilling. Finansieringsnøkkel for deltagerkommunenes bidrag til drift av prosjektet tilsier at Lunner kommune bidrar med kr ,-årlig fra og med 2016 til og med Det foreslås at Lunner kommune sitt bidrag dekkes av selvkostbudsjettet for avløp siden avløp er en av belastningskildene på vassdragene. Deltagerkommunene er bedt om å utnevne forslag på én politisk og én administrativ representant til styringsgruppa innen Saksutredning: 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn for saken Vannområde Randsfjorden har siden 2009 jobbet med en helhetlig og økosystembasert vannforvaltning etter vannforskriften. Vannområdet har levert en lokal tiltaksanalyse for vann til vannregionmyndigheten. Analysen vurderer hvordan våre felles vannressurser bør forvaltes de neste årene. Tiltaksanalysen er en del av den regionale forvaltningsplanen for vannregion Vest- Viken som skal få nasjonal godkjennelse ved årsskiftet, og deretter være førende for kommunene og andre sektormyndigheter. Vannområde Randsfjorden har vært organisert med en prosjektleder i 50 % stilling fra 2009 til I 2014 og 2015 har det vært ansatt en prosjektleder i 20 % stilling. Ansatt prosjektleder har imidlertid sagt opp og avslutter sitt engasjement fra nyttår. Selv om stillingen snart løper ut, vil arbeidet etter vannforskriften måtte fortsette. Vi går nå over i en driftsfase. Den regionale planen vil bli vedtatt av kongen i statsråd og vil være retningsgivende for kommunenes areal- og vannforvaltning frem til 2021 (sist frist i 2033). Rullering av planen starter opp i 2016/17. Oppgaver vannområdet må løse i perioden er i stor grad oppgaver som er pålagt kommunen i eksisterende lovverk. Dette gjelder ikke bare vannforskriften, men forurensingsloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. For å sikre en samordnet vannforvaltning legger vannforskriften 22 og 23 til grunn at det skal være stor grad av samarbeid mellom aktørene i norsk vannforvaltning. Det skal også være aktiv medvirkning og deltakelse fra organisasjoner og brukere, jf. plan- og bygningslova (PBL) 3-6 om felles planleggingsoppgaver. Offentlige myndigheters rett og plikt til å delta i planarbeidet ligger fast, jf. PBL 3-2. Oppgaver kommunene må løse i neste seksårsperiode er å: - Følge opp at lov- og forskriftspålagte tiltak som er med i regional plan, hovedsakelig innenfor landbruk og spredt avløp, blir gjennomført i planperioden. - Utarbeide prosjektplan for vannområdet for neste planfase. - Utarbeide vesentlige vannforvaltningsspørsmål (hvilke verdier og interesser, utfordringer etc. finnes i VO) for vannområdet for neste planfase. - Være med på å lage det fylkesvise overvåkingsprogrammet og gjennomføre overvåking. - Bidra til rullering av regional forvaltningsplan, med oppstart om allerede ett års tid: Oppdatere lokal tiltaksanalyse med innhenting av nytt kunnskapsgrunnlag for alle kommunene, involvere andre sektormyndigheter, involvere lag- og foreninger og andre interessenter. - Delta på møter i regi av vannregionmyndigheten, bidra når de ellers trenger det. - Årlig rapportering til vannregionmyndigheten på fremdrift på tiltakene og rullering av plan. - Sørge for at alle data er oppdaterte i vann-databasene Vann-Nett og Vannmiljø, for eksempel ved å legge inn overvåkingsdata kommunene sitter på Dette er arbeidsoppgaver som vil kreve en prosjektleder ca. 50 % stilling for hele vannområdet. Alternativt kan kommunene velge å ha en person hver seg i % stilling som jobber med disse oppgavene. Side 2 av 7

3 Oppgaver vannområdet med en prosjektleder/egen ansatt kan løse i samme perioden, og dermed være en ekstra ressurs som kan avlaste kommunene: - Samarbeide med regulant og/eller andre om samkjøring av overvåking, slik at vi kan få best og mest mulig data for ressursene vi har - Søke midler fra Fylkesmann, Miljødirektorat og andre til overvåking og lokale prosjekter med mer - Utarbeide lokalt overvåkingsprogram - Hjelpe kommunene med planarbeid, hente informasjon fra databasene, prøvetaking med mer. - Følge opp og samarbeide med andre sektormyndigheter for å sørge for at tiltak de er ansvarlige for i vannområdet blir gjennomført 1.2 Forhold til gjeldende planverk Arbeidet med Vannområdene og vanndirektivet er tatt inn i kommunedelplan Teknisk i kapittel 2 Mål og strategiske valg, 2.3 Vannmiljø: Hensikten er å oppnå god økologisk status og god kjemisk tilstand på overflatevann. Målsetting Ambisjon Målemetode Sektorer som påvirker vannkvaliteten negativt skal ta ansvar for å gjøre tiltak for å bedre vannkvaliteten, eventuelt opprettholde god vannkvalitet Tiltaksprogrammene for de aktuelle Forvaltningsplaner for vannregionene skal følges Informasjon og medvirkning gjennomført i forhold til de aktuelle sektorene Øke kunnskapen om og overvåke vannkvaliteten i vannforekomstene Tabell 1 Målsetting - Vannmiljø Følge kravene i vannforskriften og Forvaltningsplanene for de ulike vannområdene Overvåking gjennomført ihht overvåkingsplan Strategier Det skal jobbes kontinuerlig med bevisstgjøring av de ulike sektorer, som påvirker vannkvaliteten (landbruk, kommunale avløpsanlegg, private avløpsanlegg), for å tilstrebe en best mulig vannkvalitet Gjennom involvering og forpliktelse skal alle sektorer ta ansvar for bedre vannkvalitet. Det vil bli gjennomført overvåking av vannforekomster for å kunne finne fram til de tiltakene som har effekt, samtidig som de er mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomme 1.3 Videre organisering av vannområdet Buskerud fylkeskommune har ansvaret for å organisere arbeidet i vannregion Vest-Viken i samarbeid med berørte kommuner, fylkeskommuner og regionale myndigheter. Etter drøfting med KS i Telemark, Vestfold, Buskerud og Oppland anbefales vannområder med kommunalt lederskap og aktiv fylkeskommunal deltakelse. Modellen gir en god løsning for plansamarbeidet og gjennomføring av den regionale planens formål, samt ivaretakelse av kommunale oppgaver og plikter i arbeidet. Politisk styringsgruppe i Vest- Viken har drøftet vannforvaltingsarbeidet med fylkesstyreledere og regiondirektører i KS i møte 11.mars Der ble 3 modeller for framtidig organisering lagt fram: 1) 0-alternativet; ikke formalisert vannområde 2) Vannområde med kommunalt lederskap 3) Vannområde med vannregionmyndighetens (VRM) lederskap I møtet ble partene enige om at en bør arbeide for å videreføre en modell med kommunalt lederskap, som er den modellen vannregion Vest- Viken har arbeidet etter fra 2010/2011. På nasjonalt nivå starter evaluering av vannforvaltingsarbeidet høsten 2015, men det forventest ikke konklusjoner fra statlig hold før i 2016, og etter at endelige planer er sendt til godkjenning av Kongen i statsråd. Det regnes likevel med at det vil komme føringer som påvirker planarbeidet regionalt og lokalt. I styringsgruppemøter i VO Randsfjorden har det vært diskutert ulike løsninger. En er at Fylkeskommunen tar et ansvar for arbeidet, og at en prosjektleder sitter der. Oppland fylkeskommune mener imidlertid Jf. FU-sak 75/15 at det er viktig at den som skal jobbe med disse oppgavene bør ha lokal geografisk tilhørighet, og være med på å øke den vannfaglige kompetansen Side 3 av 7

4 ute i kommunene. Det har vært diskutert om en prosjektleder plassert hos fylkeskommunen kunne arbeide for flere vannområder, for eksempel både VO Randsfjorden og VO Valdres, men det ser nå ut til at vannområde Valdres går for en fortsettelse av prosjektlederstillingen i 50 % i tre nye år fra og med Det er da lite naturlig at en prosjektleder kun for VO Randsfjorden skal ha kontorplass på Lillehammer. Det bør derfor arbeides for å sikre en prosjektlederstilling i VO Randsfjorden i 50 % med kontorplass lokalt i vannområdet. Dette kan forslagsvis være hos Hadelandregionens landbrukskontor, eller i plan eller teknisk avdeling hos en kommune. Denne stillingen kan da evt. samordnes med andre oppgaver i en av kommunene. 1.4 Budsjett og finansiering En kan dessverre ikke forvente å få midler fra Fylkesmannen fremover. Det er usikkert i hvilken grad dagens regjering vil videreføre skjønnsmiddelordningen, og dersom den videreføres er det ikke sikkert VO kan få nytte av den. Oppland fylkeskommune har årlig bidratt med kr kr til vannområdet. Også der er det signalisert store innstramninger i årene som kommer, og de kan pr dd. ikke love støtte til vannområdene utover midlene de får overført fra Miljødirektoratet årlig. Dette har de siste årene ligget på totalt kr ,- og må deles på tre vannområder. Vannregionmyndigheten har ofte tildelt ekstra penger til vannområdene når deres budsjetter har tillatt dette. Det er rimelig å anta at de vil kunne bidra også fremover. Med disse forholdene som utgangspunkt bør kommunenes bidrag til en prosjektstilling dobles. Summen kan være kr kr per år. Hvis vi får midler fra fylkeskommunen, og hvis staten kommer med bidrag, vil satsen til hver enkelt kommune kunne minskes i henhold til disse bidragene. Det vil koste kommunene noe å ansette en prosjektleder, men erfaring viser at uten en som er ansvarlig for å dra arbeidet faller det sammen. Mange oppgaver vil også falle på kommunens egne folk, og vil slik også føre til en økt belastning for kommunene totalt sett. 1.5 Varighet Tre års forlengelse med evaluering prosjektet i 2018 Vannforskriftens 25.(tiltaksprogram) sier at tiltakene i den regionale forvaltningsplanen skal være operative senest tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt. Planen skal vedtas innen utgangen av En treåring forlengelse av prosjektet ut 2018, vil derfor sørge for at vannområdene er sikret en ledelse som kan følge opp iverksettelsen av planen. I løpet av 2018 bør prosjektet tas opp til grundig evaluering, hvor å gjøre stillingen fast eller å innarbeide oppgavene i hver enkelt kommune vurderes. Styringsgruppa for vannområde Randsfjorden vedtok i møte følgende: 1. Styringsgruppa fortsetter med en representant fra hver kommune, men det vurderes om politiske representanter bør inn i styringsgruppa fra og med Styringsgruppa foreslår at hver kommune fremmer forslag på to representanter innen 1. januar 2016, en administrativ og en politisk representant. Det foreslås videre at det blir minst tre politiske representanter i styringsgruppa. I tillegg skal Fylkeskommunen, Fylkesmannen og NVE ha en representant hver. 2. Styringsgruppa foreslår at det ansettes prosjektleder i 50 % stilling i 3 år fra og med Styringsgruppa foreslår at arbeidsutvalget får i oppgave å ansette prosjektleder, finne løsning på kontorsted, arbeidsgiveransvar, økonomiansvar etc. I møtet ble det opplyst at både fylkesmannen og Etnedal kommune er villig til å finne kontorplass til prosjektlederen. Det ble pekt på at andre kommuner også må kunne finne kontorplass. Landsbyen næringshage ble også nevnt som et mulig alternativ. Fra fylkeskommunen er det framhevet at prosjektlederen bør være plassert lokalt i Vassområdet. 4. Styringsgruppa foreslår at ordningen evalueres i løpet av Styringsgruppa foreslår at drift av vannområdet blir finansiert etter samme modell om tidligere inkludert bruk av fondsmidler. Side 4 av 7

5 Finansieringsnøkkel for vannområdet i perioden blir da som følger: Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land Etnedal Gausdal Nord Aurdal Øystre Slidre TOTALT Kommunene er selv ansvarlige for å finne en løsning på hvordan de skal finansiere sin deltagelse. Prosjektet er et spleiselag og det er i utgangspunktet ikke anledning til å melde seg ut av samarbeidet om drift av vannområdet. 6. Styringsgruppa foreslår at eventuelle tilskudd til drift av vannområdet fra fylkeskommune, fylkesmann eller andre går til styrking av budsjettet. 1.6 Tidligere vedtak i Lunner kommune: I brev datert ble det sendt følgende informasjon til leder av styringsgruppa for vannområde Randsfjorden: Lunner kommune har i tidligere avtale sluttet seg til et fireårig felles prosjekt for utarbeidelse va vannbruksplan for Randsfjordens nedslagsfelt. Gjeldende avtale går ut 31. januar På grunn av den økonomiske sitasjonen i Lunner, fattet kommunestyret den vedtak om å gjøre en rekke tiltak for å skape en varig økonomisk balanse. Rådmannen er bedt om å innarbeide disse tiltakene i budsjett Til deres informasjon er et av tiltakene å ikke forlenge Lunners deltakelse i prosjekt vannområde Randsfjorden. I praksis betyr dette at det ikke er avsatt midler til prosjektet Vannområde Randsfjorden for 2015 og det er ikke lagt inn i budsjettet for VURDERING/DRØFTING Lunner kommune må ta stilling til om vi skal delta i prosjektet videre ved å bidra med økonomiske midler til ansettelse av en prosjektleder. Det er lite aktuelt å være «gratispassasjer» ved at en prosjektleder gjør arbeid for kommunen uten å få betalt. Vannforvaltningsplanen som utarbeides i forbindelse med Vannområde Randsfjorden er ikke en juridisk bindende plan, men den er førende for kommunene siden kommunene (og andre sektormyndigheter) plikter å ta tiltakene i vannforvaltningsplanen inn i relevante kommunale planer. En har i løpet av perioden hvor det har vært prosjektleder, både i 50%- og 20%- stilling erfart at det er svært viktig å ha en person som kan ha det overordna ansvaret for at f.eks. nødvendige kartlegginger og tiltak blir gjort i kommunene. Det er et omfattende arbeid å ivareta vannforekomstene i kommunen og kanskje spesielt når vi har så mange verdifulle og sårbare kalksjøer som vi har. En prosjektleder fungerer som et bindeledd mellom kommunene og vannregionmyndigheten som for dette vannområdets del er Buskerud fylkeskommune. Alternativet til å ikke ha en prosjektleder til dette arbeidet, er at de som allerede er ansatt i kommunen tar på seg oppgaven med å koordinere vannforvaltningsarbeidet. Oppland fylkeskommune antyder at en da må ha en % stillingsressurs i kommunen. En slik oppgave vil i Lunner fortrenge andre lovpålagte oppgaver. En prosjektleder vil bidra til at en ser på vannområdet som en helhet og en ser det ikke som hensiktsmessig at Lunner kommune skal stille seg utenfor dette arbeidet. Det vil være vanskelig å løse oppgavene tilfredstillende innen vannforvaltningsarbeidet når en står utenfor dette samarbeidet. Side 5 av 7

6 I vedtaket fra styringsgruppa i vannområde Randsfjorden står det i finansieringsnøkkelen at Lunner kommune sin andel er på kr ,- pr år hvert år i perioden Videre står det at det er kommunene selv som er ansvarlige for hvordan de skal finansiere sin deltagelse. Prosjektet er et spleiselag og det er i utgangspunktet ikke anledning til å melde seg ut av samarbeidet for drift av vannområdet. Forurensningsbelastningene på vassdrag i Lunner kan deles i tre grupper; avrenning fra landbruket, separate avløpsanlegg og kommunal kloakk. Tiltak for å bedre forurensningssituasjonen må gjøres innenfor alle de nevnte sektorer. En del kommuner finansierer sin deltagelse i vannområdearbeid under selvkostområde vann- og avløp siden en av belastingene på vassdragene er avløp. En annen mulighet er å vurdere om en kan finansiere deltagelsen ved omprioritering av midler ved landbrukskontoret siden landbruket også er en av belastningene i forhold til vassdrag. Interkommunalt landbrukskontor har ingen selvkostområder eller andre systemer for å kunne kreve inn gebyrer fra landbruksnæringa. 3. Alternative løsningsforslag økonomi Det kan være flere alternativer til å løse finansiering av en eventuell deltagelse i Vannområde Randsfjorden: Alt 1: Lunner kommune sitt bidrag til drift av Vannområde Randsfjorden løses ved å dele utgiftene på selvkostområde kommunalt avløp og selvkostområde septiktømming. Begrunnelsen er at både kommunalt avløp og separat avløp er belastninger på vassdragene. Alt 2: Lunner kommune sitt bidrag til drift av Vannområde Randsfjorden løses ved å dele utgiftene på selvkostområde kommunalt avløp og selvkostområde kontroll av separate avløpsanlegg. Begrunnelsen er at både kommunalt avløp og separat avløp er belastninger på vassdragene. Alt 3: Lunner kommune legger inn i budsjett 2016 kr ,- med videreføring i 2017 og 2018 for å sikre deltagelse i vannområde Randsfjorden. 4. Eventuelt valg av representanter til styringsgruppa Hvis Lunner kommune finner å kunne prioritere økonomiske midler til prosjektet, må det fremmes forslag på to representanter til styringsgruppa, en administrativ og en politisk jmf. vedtak i styringsgruppa I styringsgruppa som har fungert i vannområdet fram til nå, er det rådmann Tore M. Andresen som har vært representant for Lunner kommune. Det må vurderes om det fortsatt er rådmannen som skal være den administrative representanten, eller om det eventuelt skal være en relevant tjenesteleder eller fagperson innenfor Eiendom og Infrastruktur, Landbrukskontoret for Hadeland eller Areal og Samfunn. 5. KONKLUSJON MED BEGRUNNELSE Lunner kommune slutter seg til vedtaket i styringsgruppa om ansettelse av prosjektleder i 50 % stilling for Vannområde Randsfjorden for perioden Lunner kommune finansierer sin andel til drift av prosjektet på kr ,-, jmf. framlagt finansieringsnøkkel via selvkostbudsjettet for kommunalt avløp og selvkostområde septiktømming med bakgrunn i at avløp er en av belastningskildene på vassdragene i kommunen. Lunner kommune foreslår tjenesteleder Areal og samfunn Gunn Elin Rudi som administrativ representant i styringsgruppa. Lunner kommune foreslår som politisk representant i styringsgruppa. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Side 6 av 7

7 Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Vannområde Randsfjorden v/prosjektsekretær Kari-Elin Saglien Oppland fylkeskommmune v/heidi Eriksen heidi.eriksen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 7 av 7

VANNOMRÅDE RANDSFJORDEN - VIDEREFØRING AV PROSJEKT ETTER 2015 OG VALG AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE

VANNOMRÅDE RANDSFJORDEN - VIDEREFØRING AV PROSJEKT ETTER 2015 OG VALG AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/1999-3 Ark.: K54 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 125/15 Formannskapet 09.12.2015 114/15 Formannskapet 26.11.2015 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent

Detaljer

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 10/2264-2 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION VEST - VIKEN

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA

HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Arkivsaksnr.: 07/2626-25 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Hjemmel:

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/11059-1 Dato: 12.11.14 HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION VESTVIKEN, VANNOMRÅDENE

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/149-4 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest - Viken 2016-2021. Høringsuttalelse Hjemmel:

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Høringsuttalelse Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven Klima - og miljødepartementet Postboks 8013, Dep. 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: CDEJONG K54 &13 15.01.2018 S 17 / 18402 L 3221 / 18 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S 17 / 18402

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/2-36 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelse

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 05.12.2016 203/16 Regional vannforvaltningsplan - Handlingsprogram 2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2010/6419-6 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Organisering av Stjørdalsvassdraget

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1446-2 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015 Hvor enig eller uenig er du i at arbeidet med vannforskriften bidrar til at vi nærmere oss målene som er beskrevet

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 12/2182-4 Arknr.: 127 Saksbehandler: Knut Bjørnskau BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg for teknikk og miljø 24/12 14.11.2012 Kommunestyret 130/12 05.12.2012 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1445-3 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA Hjemmel:

Detaljer

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS Næringsetaten SAKSLISTE Utvalg: : 06.06.2013 Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/13 13/1232-9 20460/13 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA LUNNER KOMMUNE ( MØTEBOK Arkivsaksnr 12/1445-4 Ark.: K54 &13 Sak nr Styre/rådlinvalg: Møtedato: 122/12 Formannskapet 08.11.2012 Saksbehandler. Kari-Anne Steffensen Gorset, Miljøvernkonsulent HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/5337-36289/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/127 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/86 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

RISSA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Rissa Kommunestyre. Arkiv: M00 Dato: Saksbehandler: Sara Zambon

RISSA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Rissa Kommunestyre. Arkiv: M00 Dato: Saksbehandler: Sara Zambon RISSA KOMMUNE Arkiv: M00 Dato: 28.11.2011 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre Saksbehandler: Sara Zambon DELTAKELSE I NORDRE FOSEN VANNOMRÅDE Sakens bakgrunn og innhold: Bakgrunnen for

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 08/2026-100 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLANEN DRØFTINGER I FORMANNSKAPET SOM

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE Østfold fylkeskommune Vannregionsmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 Sarpsborg Vår ref.: 12/2182-6 22121/12 Deres ref.: Arknr.: / Dato: 27.12.2012 127 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET

Detaljer

Vannforskriften en gjennomgang av

Vannforskriften en gjennomgang av Vannforskriften en gjennomgang av sentrale bestemmelser Jenny Hanssen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for Fylkeskommunen, 22. september 2009 En oversikt Forholdet til plan- og bygningsloven

Detaljer

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER

KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Arkivsaksnr.: 10/932-2 Arkivnr.: 223 M00 Saksbehandler: Tjenesteleder, Ingvald Struksnes KOMMUNAL DELTAKELSE I PRIVAT VANN- OG AVLØPSUTBYGGING. GAMLEVEGEN 52, 58 OG 40-2730 LUNNER Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Program Helhetlig vannforvaltning Vanndirektivet bakgrunn, hovedprinsipper og gjennomføring Berit Weiby Gregersen, Aust-Agder fylkeskommune Vanndirektivet Helhetlig vannforvaltning i hele Europa Et gigantisk

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 14/49639 Saksbehandler: Per Halle, telefon: 33 34 80 00 Rådmannens stab Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken

Detaljer

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet Kapittel 3 Formålet med planarbeidet 3.1 Den nye vannforvaltningen Den nye vannforvaltningen i Norge er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som siden 01.01.2007 har vært

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Arkivsaksnr.: 15/1927 Lnr.: 15952/15 Ark.: 031 &73 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 147/14 HØRING REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN VANNOMRÅDE ORKLA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 147/14 HØRING REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN VANNOMRÅDE ORKLA TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 147/14 HØRING REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN VANNOMRÅDE ORKLA

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Hvordan jobber vi i PURA?

Hvordan jobber vi i PURA? PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan jobber vi i PURA? Innlegg for Faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk, vannområde Glomma Sør, 19.11.2015 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Etablering av Gaulavassdraget vannområde

Etablering av Gaulavassdraget vannområde Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2017/1201-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Etablering av Gaulavassdraget vannområde Dokumenter i saken: 1 S Etablering av Gaulavassdraget

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger

Økonomi og administrasjon Flatanger ' V Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger.f _-..s-f..m., Vannregionmyndigheten i Vannregion Trøndelag v/. i Sør-Trøndelag Fylkeskommune } _ \_ Fylkeshusets postmottak 7004 TRONDHEM f._;.,.

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2018 2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016 2021, med forvaltningsplan for norsk del av grensevannområdene Ångermanälven, Indalsälven og Dalälven 2016 2021

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021 SEL KOMMUNE Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2007/161/49/K54 Ingunn Synstnes 16.12.2014 ingunn.systnesgsencommune.no Høringsuttalelse

Detaljer

Damtjern i Lier Dialogmøte

Damtjern i Lier Dialogmøte Damtjern i Lier Dialogmøte 30.10.2017 Morten Eken Vannregionkoordinator Vest-Viken Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften 1: Formål: Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig

Detaljer

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover!

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Presentasjon Møte for Haugalandet vannområdeutvalg, 23. mars 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Eureka - nye metoder for å lykkes med integrering i Gran og Lunner

Eureka - nye metoder for å lykkes med integrering i Gran og Lunner Arkivsaksnr.: 15/1927 Lnr.: 17760/16 Ark.: 031 &73 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan Eureka - nye metoder for å lykkes med integrering i Gran og Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Saksfremlegg HØRINGSVAR PÅ FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA

Saksfremlegg HØRINGSVAR PÅ FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Arkivsak: 10/6387-2 Sakstittel: K-kode: K54 & 13 Saksbehandler: Bjørn Viken Saksfremlegg HØRINGSVAR PÅ FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA 2016-2021 Innstilling: 1. Forslag

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 17/704 Lnr.: 9259/17 Ark.: Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset Miljøpris i Lunner kommune Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Forslag til miljøpriskriterier

Detaljer

Et løft for vannmiljøet

Et løft for vannmiljøet Et løft for vannmiljøet Satsing på helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell

Detaljer

Audnedal kommune og Vannforskriften

Audnedal kommune og Vannforskriften Audnedal kommune og Vannforskriften Informasjon for Audnedal kommunestyre 11. april 2013 ved Stig Skjævesland, Prosjektleder for Vannområdet Mandal-Audna Tema: Vannforskriften Hvordan kan vi best ta vare

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2014/5388-4 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Høring - Regional plan for vannforvaltning og tiltaksprogram for vannregion Trøndelag i perioden 2016-2021

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Presentasjon Miljøforum for industrien, 9. september 2014 V/ Vegard Næss, prosjektleder vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannforskriften

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE Vannregion Finnmark

PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE Vannregion Finnmark PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE 2013 2015 Vannregion Finnmark Forsidefoto: Pollen, Alta kommune. Foto: Bjørnar Strøm-Hågensen Forord Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet i

Detaljer

Vanndirektivet/Vannforskriften. Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner. Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune

Vanndirektivet/Vannforskriften. Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner. Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune Vanndirektivet/Vannforskriften Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune Foredrag 29. mai 2018. Eidsvoll kommune, Panorama kino. Av: Helge

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Seksjon samfunnsutvikling

ØVRE EIKER KOMMUNE Seksjon samfunnsutvikling ØVRE EIKER KOMMUNE Seksjon samfunnsutvikling Natur, miljø og friluftsliv Saksbeh.: Tore Lagesen Tlf.: 32 25 10 44 Deres ref: Vår ref: 2013/1013-45891/2014 Dato: 29.12.2014 Buskerud fylkeskommune Postboks

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

- Organisering, prosess, framdrift

- Organisering, prosess, framdrift Fylkesmannen i Oppland Vannområde Mjøsa - Organisering, prosess, framdrift Odd Henning Stuen - daglig leder Vassdragsforbundet - Vassdragsforbundet ser dagens lys etter initiativ fra styringsgruppen

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften Status

Arbeidet med vannforskriften Status Arbeidet med vannforskriften Status Rådgiver/Lars Ekker 06.03.2012 1 Innhold Kort om vannforskriften Status og videre fremdrift Gjennomgang av vannområdene i nordre del av Nordland Litt om ansettelse av

Detaljer

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland.

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 12/2923-6 HØRING OM "VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL" Rådmannens forslag til vedtak: Høringsdokumentet Vesentlige

Detaljer

Høringsuttalelse -regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021

Høringsuttalelse -regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Side 1 av 7 Re kommune JournalpostID 14/13775 Saksbehandler: Rune Nordeide, telefon: 33 06 15 66 Teknikk- og næringstjenester Høringsuttalelse -regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Vannområde Leira Nitelva arbeid og status

Vannområde Leira Nitelva arbeid og status Vannområde Leira Nitelva arbeid og status Karakteriseringsmøte Nitelva Skedsmo 25.05.11 Vannområde Leira Nitelva Tone Aasberg Foto: Tone Aasberg Kart: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vannområde Leira -

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Saknr. 14/5757-1 Saksbehandlere: Arne Magnus Hekne Trine Frisli Fjøsne Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer